You are on page 1of 2

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Odsjek Politotologija,
Smjer "Međunarodni odnosi i diplomatija"

Šifra predmeta:

Naziv predmeta: Međunarodno javno pravo / Public International Law

Nivo:
I ciklus
Status:
Obavezan

Godina: II

Semestar: IV

Broj ECTS kredita:

Broj sati sedmično:
2+1

5

Odgovorni nastavnik: prof. dr. sc. Zarije Seizović
Gradivo iz oblasti međunarodnog javnog prava (MJP) važno je i nezaobilazno gradivo za studente
studija Međunarodni odnosi i diplomatija. Glavni cilj modula je upoznati studente sa pojmom
Međunarodnog javnog prava (Public International Law) te osnovnim pojmovima, institutima i
principima ove oblasti prava. Modul je zamišljen kao doprinos izučavanju sistema pravnih pravila
koja uređuju odnose međunarodnopravnih subjekata Takođe, izučavaju se i objekti MJP, osnovi
diplomatsko-konzularnog prava, međunarodne organizacije, položaj čovjeka u MJP i univerzalni i
regionalni sistemi i mehanizmi zaštite ljudskih prava te Međunarodno humanitarno pravo.
1.1. Osnovne
1. Pojam i priroda međunarodnog prava;
2. Subjekti međunarodnog prava (Država kao subjekt MP tematske jedinice
Temeljna prava i dužnosti država; Sukcesija država; Složene
države; Trajno neutralne države);
3. Priznanje država i vlada;
4. Sveta stolica i Država vatikanskog grada;
5. Organi države u međunarodnim odnosima;
6. Osnovi Diplomatsko-konzularnog prava
7. Međunarodne organizacije;
8. Čovjek u međunarodnom pravu;
9. Međunarodno pravo ljudskih prava i Europski sistem zaštite
ljudskih prava;
10. Objekti u međunarodnom pravu (Državno područje; Državne
granice; Međunarodne rijeke i jezera; Zračni prostor; Svemir);
11. Međunarodno humanitarno pravo;
12. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
13. Međunarodni krivični sud
14. Međunarodni sud pravde
1.2. Rezultati učenja
Nakon savladavanja metodskih jedinica modula, studenti će ovladati osnovnim pojmovima,
institutima i principima MJP, steći osnovna (sa)znanja subjektima MJP, o odnosima subjekata MJP,
objektima MJP, organima države u međunarodnim odnosima, diplomatskim predstavnicima,
međunarodnim organizacijama položaju čovjeka u međunarodnom pravu i zaštiti ljudskih prava, te
Međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnim pravosudnim institucijama.
2. ORGANIZACIJA
Interaktivna predavanja uz Power Point prezentacije
NASTAVE I
Interaktivan grupni rad i grupne prezentacije,
OCJENJIVANJE
Seminari /istraživački radovi na zadate/dogovorene teme
Predavanja gosta-predavača
2.1. Preduslovan predmet:
1. CILJ I SADRŽAJ
PREDMETA

2.2. Način izvođenja
nastave

1.
2.
3.
4.

Opis aktivnosti
Ex-cathedra predavanja
Prezentacije
Gosti predavači
Vježbe

(%)
50 %
30 %
10 %
10 %

Malcolm N. International Law and International Relations. Ibrahimagić – Seizović – Arnautović. Nicholson. Upper Saddle River. New Jersey. Dobra knjiga. Međunarodno javno pravo. 8. Vladimir Đ. Longman. Promocult. New York. 1984. – Jennings. Univerzitet u Zenici. Aust. 1998. Leicester University. Diplomacy. 5. Seizović. Third edition. 1997.. Sir Harold. 2010. 2014. Školska knjiga. Paradigma Bosna: juče. Aktivnost / prisustvo na nastavi 10 % 4. Prentice Hall Inc. Beograd. 11. 12. Juraj. Seizovic. Ibler. Informator. Zarije. Diritto internazionale pubblico. 14. 1999. Dobra knjiga. Diplomacy – Theory and Practice. Politički sistem Bosne i Hercegovine 4. 4. A. Napoli... 10. New York. Cambridge University Press. Međunarodno javno pravo – zbirka eseja. Sixt Edition. 2008. London. Međunarodno pravo. 4. Zagreb. danas sutra.. Zenica. Međunarodno javno pravo. 2006. Zagreb 1997. G. Dosije. Beogradski centar za ljudska prava. Seizović. Andrassy.R.. 3. Leicester.R. 2005. Međunarodno pravo ljudskih prava. 13. 2. A Handbook of International Law.. Edizioni giuridiche Simone. 2006. Anthony. Constitutional and Legislative Policy Institute. Zagreb. Harvester Wheatsheaf. Vojin. 1987. 2. Sarajevo. Buergenthal. 6. Završni ispit 50 % I Osnovna 1. Međunarodna ljudska prava u sažetom obliku. Aggiornata all’ istituzione della Corte penale internazionale e all’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (1 maggio 1999). Roskin. Beth A. Berridge. Simons. Richard H. Vladimir.3. Nicholas O. 2008. II Altlernativna / dopunska 1.2. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava.P. Dimitrijević. Beograd.. Shaw. Cambridge University Press. Beridge. 1995. Modern Diplomacy. Sarajevo.. Michael G. R. Branimir. Thomas. LITERATURA Učešće u ocjeni (%) 1. Sistem ocjenjivanja 3. Parcijalni 30 % 2. Prentice Hall.. III edizione. G. Third edition. Bosnia Nowadays . Macmillan. New York 2006.Y. International Law. Zarije. Zarije. 7. 5. Degan. Oxford Univerity Press. N. 1968. 3. White Plains. Rječnik Međunarodnog javnog prava. New York. drugo osavremeno izdanje. Steinberg. The New world of International Relations. Konsultacije Srijeda 9-14 h Em@il: svaki dan u bilo koje vrijeme . Naučna knjiga. Barston.A Disguised Failed State. 1981. 9. Diplomacy at the UN. Cambridge University Press. Sarajevo 2014. 1985.. Istraživački rad/prezentacija 10 % 3. Rijeka. Janković. – Berry.