You are on page 1of 2

நா

ஆ மா ேப கிேற

இய

!க", ேநா$க%, ஆகியவ&ைற உ(க)ட

இய

: ஒ

. அ

ெப

!"ள வ/வ

ேஜாதியான இைறவன

க டைள0ப/ ப3றவ3 எ-$க ேவ5/ய

8% இ

லாத ப ச தி

இைறவேன. இைறவன

பதா

, என

இய

0பவ

இய

ப றவ க

!

: இைறவன

ஆைண

ஐ,

லா% இய&ைகய3

எ-$1% உட

ச$தி வழ(1வ

ஆ1%. ஏென

0ப/ நா

கா% நிைல நா

ெவள 0பாடாகிய ப3ற
0ப

நிைலக" கட,

) ெகா5ட

ஆன,த% ம -ேம.
கள

ஆதார ச$தியா< வ3ள(1பவ

, இ0ப3ற0ப3

எ5ண

, ெசK0ப

, இ

நாேன. த
தய%

ன Jைசயா<

/0ப

, இர த% ஓ-வ

)

கிட0ப
இைறவ

:/C%, எ5ண

னதமான ப3றவ3 மன த0ப3றவ3

Eல% இைறவைன அைடயலா%. மன த0ப3றவ3

$1வ3ய

$1% சில,தி ேபால மன

றறி;

எ-$1% ப3றவ3 மன த0ப3றவ3. இ0ப3றவ3கள

ேவ ஆறா% நிைல எ

. இ

(கள

றா% நிைல E

கறி; (பா+$1% திற

எ-$1% ப3றவ3கள ேல மிக;% உ

றா

: மன% எ

வன. E

A5-, மர(க".

+;) ெகா5ட வ3ல(கின%.

ம -%, மன% (மனN-மPஷ

எ5ண

ப3

+;) பைட த !

+;) ெகா5ட நD,

எ-$1%ெபாM

மன% எ

%

ப3ற0ெப-$க ேவ5-%. எ-$1% ப3றவ3கள

எ5ண

ைல. அைத :/; ெச<பவ

நாேன.

மன த ப றவ : நா

மன

ர/அறிய

யத+ம%. அைமதியா<, ஆன,தமயமா< இ

ெச<ய0ப-% காKய(க)$1 ( வாசி0ப

, உண

நியதி$1 உ 0ப - வாழ ேவ5/ய க டாய%. இய&ைகCட

வாIவதா

வாகிற

ப$1வ0ப டா

!. அ,த அ

நிைல ஓரறி; (ெதா-ண

+;) ெகா5ட ஊ+வன. நா

பல ப3றவ3க" எ-

நா

ைல. இைறவன

லா ஆ மா$க)$1% சமேம. இைறவன

பற0பன. ஐ,தா% நிைல ஐ,தறி; (ெசவ3Cண

இைய,

. எ

!.

இர5டா% நிைல ஈரறி; ( ைவCண

. என$1 அழிவ3

கடைம. நா

யநலம&ற =ய அ

சில நிைலக" உ5-. :த
(Fக+;ண

நா

ள நா

ெகா"ளேவ இ,த க -ைர.

ப3றவ3 எ-$க ேவ5/யதி
பைட0ப3

ஆ மா$க)$1 உதவ3 ெச<வேத என
என

பகி+,

- மன த

) எ

ற ஒ

வN

ற ஆறா% அறி; (ப1 தறி;) ஆ1%.

. வாய3

. எ5ண

Eல% வைல க / அRவைலய3ேல

ைத ேதா&8வ3

%, அRவா8 ேதா

றிய

% மனேம.
மன தP$1 அள

த வர% ம&8% சாப% ஆ1%. மனமி

3யைத ஐ%!ல

கள னா

வரமா1%. ம&ற உய3ரன(க)$1 இ

லாத ஒ

அைடய :/C%. அதனா

0பதா

மனெம

8 மன தP$1 ம -% இைறவனா

ெகா-$க0ப ட வர% ப1 தறி;.
ஆனா

, இ,த மன தி

ேதா

8% :த

ைமயான எ5ண

ஆண

வ%. ‘நா

ஆ மா அ

ஆண

வ தினா

ெச<ய0ப-% வ3ைனகள னா

ெதா&றி$ெகா"கிற

ல, இ,த உடேல நா

’ எ

(கள

ற எ5ண

வ3ைன0பய

8, ‘நா

ேம!. இ

(க+மா) எ

. நிைலயாகிய இைறவைனC%, ஆ மாவாகிய எ

’ எ

ேவ சாப%! இ,த
ைன

ைனC% மற,

, இ,த

க+ண கைளC% த ன இR.த கடைமைய ெச<தா இ. மன த ப3றவ3 எ-$கி ஆ ம ஞான : இR. எ. எ உலக ஆைசய3 :/ த ப3 பேம நிைலயான ேம மாைய. ஐ%!ல லாத நிைலய3 எ மாவாகிய நா பல0பல ப3ற0!க" எ-$க ேவ5/C"ள ! ேக க ம -ேம ெதKC%. மன த $1%. மன% ஆைசைய ேத/ ஓ-%. அ0ப/ ெதறி$க . அவ+க" %. எ ைன மற.த எ5ண வ%.தமயமா< இ ஒ $1%. (கள&ற நிைலய3 8 Zறி ஆைசகைள ற. ஆன. அைமதி/நி%மதி.த மல(கைள எ இய . ம&ெறா அைடC% ஆ ம தி நட$1% ேபாரா ட தி லா% ஒேர ேந+ேகா / பல மன த+கள ஆைகயா உதாரண தா தி&1. இ. த யர(க".த என இ . மன த வாIவ3 ச% !1.லகி பல கடைம த %. . உவைக இ ன+.த ! த+. அைத அறி. 8 அறி. இழ0ப 0ப டா இ%E .தவ+கைள கா0ப Xண த%ப3க" எ ன ட% !5ண காரண றன. ன ட% த ஆ மா.த தி:ெகா-$க ம -ேம ெதK. ஆைசைய நிைறேவ&றி ெகா"ள ஓ-% மன த+க" $கிறா+க". கவைல ெகா")%. எ5ண அ/ெய- ைவ$கிறா+க". க . ஆ ம . ஆனா 0ப-கிற . . த ன ட% பலைன தான% 8 அறிய மன த :&பட 0தி கிைட$1%. உட வாI$ைக இன ைமயானதா< இ ைன எதி+0பவ+க" தன ேமா ச% அைட. காKய தி&காக / கடைம ெச<ய வாI. அ.த ஏழா% நிைலைய அைடய ேவ5/ய தா மன த0ப3றவ3 . 3ய தி %. . உவைக அைட. உடலா மன தி இய ற :%மல(க" WIகி ஈ-ப -. ஆக =ய ஆ மா. ‘ஆைசகேள நிைலயான அ ஆ ம தி மனதி % ஆறா% நிைலய3 ஆ மா’ எ .% இன ைமயா<. . ‘நா ைல.உடேல நிைலயான வV$கிற ஆண இ .த . பயP"ளதா<. இ.லகி பயண ப(க". கி ச% !1. ேக க ம -ேம ெதK.ஓ-% மனைத அட$கி.% ஒRெவா ேவ5-%. ஆ மா. மன%.நிைலய3 இரமண இ 8 உண ப3 ஆ மதி ேநா$க%. இ . அ எ ன கடைம எ . இ. மேனாநாச% ெச< +. +பவ+க" ஏழா% நிைலய3 ப தி&1 காரண வ/வமா< இ 0தி அைட.தா ேலா இXட0ப/ ஆ -வ3 ஆைசக)$1 அளவ3 Y% ெவRேவ8 வழிய3 Kேயாதனைன கா தா இ0ப/ ஒRெவா எ ன ட% .த என$1%. மனதி ப தி&1% எ ற எ5ண றன.தவ+க". மன த பயண வாIவ3 ேக பைத அள 0ப த மன த உடெல.த மனதி&1% இைடய3 எ ைலய3 % ! ெகா-$க ம -ேம ெதKC%. உவைக ெகா")%.த ெச< % ைல. மாைய எ கைளய நா அPபவ3$1% இ %’ எ .