You are on page 1of 3

Šifra predmeta

:
Naziv predmeta: POLITIČKA ETIKA
2014/15
Nivo: Prvi ciklus studija
Godina: III
Semestar: Ljetni
Broj ECTS kredita: 6
Status: Izborni
Broj sati sedmično: 3 predavanja + 1 vježbe
Ukupan broj kontakt sati:
Nastavnik: prof. dr. Asim Mujkić
Konsultacije: svaki radni dan osim utorka od 8-11h
Također konsultacije i preko e-maila: mujkica@fpn.unsa.ba
1. CILJ PREDMETA
Program predmeta pruža uvid u osnovne probleme ethosa demokratske političke zajednice
nudeći pregled najprije osnovne problematike normativnih etičkih teorija i obrazaca etičkog
rasuđivanja koji iz toga proizlaze. Poseban akcent se stavlja na moralni imaginarij i strategije
opravdanja političkih djelovanja u savremenoj političkoj zajednici. Također studenti će biti
upoznati s kontroverzama savremene političke profesije i pregledom najčešćih etičkih problema
u javnoj službi. Istovremeno, on upućuje studente u najsavremenije diskusije o ključnim
aspektima i vrijednostima ethosa demokratskog društva, te o temeljnim principima savremenog
etičko-političkog diskursa uz sadržajan prikaz njihovog povijesnog razvitka, pozicioniranja etike
u svakodnevnom političkom životu zajednice. Student se upoznaje s temeljnim odrednicama
koncepcije etičkog političkog ponašanja javnih službenika u okvirima demokratskog ethosa i
osposobljava za etičko evaluiranje istih.
1.1.
Predmeti
koji
su preduslov za polaganje
1.2.
Osnovne
jedinice

tematske

1. Uvod u problematiku: Etika i dominantni obrasci etičkog rasuđivanja: deontologija,
konsekvencijalizam, etika vrline;
2. Moralni temelji politike: Osnovne ideje: pravda – teorija pravde, socijalna pravda, ekonomska
pravda, politička pravda; sloboda - etičko-politički diskurs građanskog društva, građansko
društvo, privatna i javna sfera; jednakost - formalna, proporcionalna, moralna jednakost,
distributivna jednakost, egalitarizam; Demokratija i ljudska prava;
3. Izabrane teme iz političke etike: Politička odgovornost i tolerancija; Politička mitologija i
ideologija; Politički aktivizam i radikalna kritika
4. Politička etika kao profesionalna etika: Definicija, problemi određenja, obrasci ponašanja
aktera političkog života savremene političke zajednice, politička etika i javna služba;
1.3. Rezultati učenja
- Ovladavanje ključnim pojmovima demokratskog ethosa političke zajednice;
- Stjecanje navike kritičkog propitivanja dominantnih političkih praksi i držanja političkih
predstavnika i javnih službenika u skladu s demokratskim ethosom;
- Stjecanje uvida u nastanak i razvoj svojevrsne intelektualne povijesti savremenog
demokratskog društvenog imaginarija na temelju kojeg se artikuliraju javne politike;
2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. predavanja
1. 70%
2. vježbe
2. 20%
3. diskusije
3. 10%
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Sistem ocjenjivanja
1. 40%
1. Midterm – Pismena provjera znanja 2. 60%
(tekstovi u Primorac, 2011)
NAPOMENA: Samo studenti koji su položili
2. Završni ispit (16. sedmica);
Pismenu provjeru znanja mogu pristupiti
3. Dodatni kriteriji – vidjeti napomenu na kraju; završnom i popravnom ispitu.

vrlina (Aristotel). 1. Vrijednosti. 3. Georg Lukacs. 1972). Jednakost. 2015 – PDF). Liberalizam prava vs. Pristojno društvo (Beograd: B-92. 1975). Doba sekularizacije (Beograd: Albatros plus. MORALNI TEMELJI POLITIKE: PRAVDA – „prva vrlina političke zajednice”: Teorije pravde: Formalna. 10. kompenzacija. Distributivna. 2010) str: 11-73 i 157247. elitistička demokratija. Jacques Ranciere. Ian Shapiro. Rad na tekstu: N. prir. 134-157 i 181-215. 7. Avishai Margalit. Tomić. komunitarizam. 2008).: 11-211. Profesionalizam u politici (Beograd: Radnička štampa. 8. demokratija – participativna i predstavnička.3. Ekonomska pravda: kapitalizam i socijalizam. neokonzervativni antietatizam («laissez-faire» kapitalizam). Ljudska prava (zbirno) 3 4 5 6 I. John Rawlsova teorija pravde i kritike. Uvod u problematiku: Etika i dominantni obrasci etičkog rasuđivanja: 2 Osnovni obrasci etičkog rasuđivanja: deontologija (Kant). Moralni temelji politike: Pravda. Machiavelli: „Politika i konvencionalni moral“ 2.Etičko-politički diskurs građanskog društva : Povijest civilnog društva (CD) i koncepcije: Locke. Moralni temelji politike (Beograd: F. Naziv teme 1 UVOD: Šta je etika. 2011). 9. Denis Tompson. str. Moral i politika. Etika i politika (Zagreb: Politička misao. Višnjić. Službeni glasnik.: 56-110. Stojan T. 2008). Tekstovi za rad u Moral i politika. Moral i umnost. 5. (Zagreb: Kruzak. (odabrani tekstovi) 4. Demokratija. LITERATURA OBAVEZNA 1. ŠIRA 6. Kant: „Moral i politika“ M. 2011). 'poroci' morala. Marcuse: „Etika i revolucija“ M. Hegel. Upoznavanje s obavezama i načinom ocjenjivanja. SLOBODA . str. priređivač Igor Primorac. interno izdanje. Korektivna. podjela etike.2007). Politička etika i javna služba (Beograd: Službeni glasnik. Sloboda. 1998). stud. Asim Mujkić. Retributivna. Walzer: „Političko djelovanje i problem prljavih ruku“ Stephen de Wijze: „Prljave ruke: postupamo neispravno kako bismo postupili ispravno“ K. Radna Datum Naziv tematske cjeline sedmica i sat Plan vježbi Ciklus predavanja za van. Politička pravda: građanski neposluh. Michael Walzer. konsekvencijalizam (Bentham. Mill). Moral i prljave ruke (Beograd: Albatros plus.. globalna ekonomija i njene posljedice. Nielsen: „Nema dileme prljavih ruku“ . Mržnja demokracije (Zagreb: Ljevak. Politička čitanka (predavanja.: 165-217. Charles Taylor. Weber: „Politika kao poziv“ H. Država blagostanja vs. Najvažniji etički konflikti vodećih političko-filozofskih koncepcija savremenih političkih zajednica: Participatorska vs. str. Igor Primorac. 2. SOCIJALNA PRAVDA: Zaslužena i nezaslužena loša sreća.

Podsticajne mjere se ne odnose na angažman u političkim strankama. Nedemokratsko. Liberalni model javnog prostora kao javni dijalog (Kisz). U skladu s diskrecionim pravom na podsticaj studentskom radu. zakonodavna etika. Benhabib). Korupcija. Pojam ljudskih prava. 11 JEDNAKOST: Formalna. redovni-samofinancirajući. Diskurzivni model javnog prostora (Habermas. Sva prava i obaveze iz ovog silabusa podjednako se odnose na studente svih kategorija: redovni. Demagogija. Završni ispit 3. Tompsona. Distributivna jednakost – libertarijanizam. privatnost javnih zvaničnika. učešće u građanskim udrugama i akcijama za što student/ica prilaže odgovarajući dokaz. A. obrasci ponašanja. iz Shapira (pitanja glase onako kako su naslovljene tematske cjeline u knjizi).7 Građansko društvo. obrasci ponašanja aktera političkog života savremene političke zajednice: Antidemokratsko. Priprema za završni ispit. Doboš: „U nacionalnom interesu: moral i politički realizam“ D. Politička etika i javna služba: Problem ‘prljavih ruku’.Miller: „Upotreba i zloupotreba političkog nasilja“ N. 2. privatna i javna sfera: Agonistička koncepcija (Arendt). moralna jednakost.Simpson: „Laž i liberalna demokracija“ Određenje profesionalne etike (Luban. Thompson) 14 15 16 NAPOMENA: Definicija. a treće se odnosi na jednu od izabranih tema iz političke etike. jednakost resursa. R. iz knjige D. predmetni nastavnik će od pet do deset dodatnih bodova dati za intelektualni angažman studenta/ice – učešće na relevantnom stručnom ili znanstvenom skupu. proporcionalna. DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA: Vrijednost demokratije: demokratija kao ideja zajedničkog života – Dewey. vanredni. blagostanja i odgovornosti. . utilitarizam. Dworkin: „Građanski neposluh i nuklearni protest“ D. Politička etika kao profesionalna etika: određenje. drugo. problemi određenja.Alexandra: „Profesionalna etka za političare?“ 8 I. kao i za aktivistički angažman – humanitarni rad. politička etika i javna služba Priprema za završni ispit. objavljivanje rada ili novinskog teksta. Učešće u diskusiji tokom predavanja i vježbi kao i prisustvo nastavi bit će nagrađeno s 5 bodova. Demokratski sporno. Sen. egalitarizam. IZABRANE TEME IZ POLITIČKE ETIKE: Politička odgovornost i tolerancija Politička mitologija i ideologija 12 Politički aktivizam i radikalna kritika 13 POLITIČKA ETIKA KAO PROFESIONALNA ETIKA: 9 10 MIDTERM: Prva pismena provjera znanja.Primorac: „Patriotizam i moral“. 1. prvo. Završni ispit: Sastoji se od tri pitanja.