You are on page 1of 11

Šifra kolegija: Obvezni

kolegij
Nivo: Prvi ciklus studija
Status: Obvezan za
studente Odsjeka za
politologiju
Odsjeka za sociologiju
Odsjeka za socijalni rad

NAZIV KOLEGIJA: POLITIČKA EKONOMIJA
Godina: I
Broj sati nastave: 45
Broj sati vježbi: 15

Semestar: II

Broj ECTS kredita: 6
Ukupan broj sati: 60

Nastavnik: Prof.dr. FARUK JAŠAREVIĆ
Saradnici: Mr.sc. oec EHLIMANA SPAHIĆ, viša asistentica
Kontakt:
Kabinet 132. Stara zgrada
Prof.dr. Faruk Jašarević
Studentice/studenti su dužni prilikom slanja
jasarevicf@fpn.unsa.ba
maila navesti sljedeće podatke:
faruk.jasarevic.sa@gmail.com
1. Naslov/ subject npr. Uvid u rad,
Konsultacije u vezi literature, Molba...
Mr.sc.oec Ehlimana Spahić, V.asst.
2. Ime i prezime
spahice@fpn.unsa.ba
3. Odsjek, broj indeksa i način studiranja
ehlimana.spahic.fpn@gmail.com
4. Tačan naziv kolegija
Na upite poslane s neprimjerenih e-mail adresa
(npr.
ackica@..,
hordas@.....
i
sl)
studentice/studenti neće dobiti odgovor.
Termini konsultacija:
ISKLJUČIVO U NAVEDENIM TERMINIMA
Prof.dr. Faruk Jašarević
Mr.sc. oec Ehlimana Spahić, viša asistentica
Ponedjeljak : 9.00-11.00 h
Ponedjeljak 14.00-16.00 h
Srijeda: 15.00-17.00 h
Utorak 9.00-12.00 h
Srijeda 9.00-11.00 h
Online konzultacije svakim radnim danom od 11.0012.00 h

Uvid u rad studentice/studenti mogu obaviti nakon svake pisane provjere znanja uz prethodnu najavu
na mail: spahice@fpn.unsa.ba
Cilj je omogućiti studenticama/studentima da u zakazanom terminu pogledaju rad, ali i im i ukazati
na pogreške u odgovorima.
1. OSNOVE KOLEGIJA
1.1. Ciljevi kolegija
Temeljni su ciljevi ovoga kolegija:
 definirati političku ekonomiju kao znanost, a potom kao nastavnu disciplinu i teorijski kolegij
neophodan za propitivanje temeljne strukture ekonomije;
 sistematizirati i klasificirati izlaganja velikih ekonomista i poznatijih ekonomskih škola prateći slijed
njihovih misli;
 izučiti ekonomski proces, kao ključnu društvenu sferu koja determinira opstanak i povijesnu
perspektivu svakog društva s posebnim osvrtom na organsko jedinstvo i simultanost proizvodnje,
raspodjele, razmjene i potrošnje;
 sagledati uvjete i oblike proizvodnje i zakone koji vladaju proizvodnjom materijalnih dobara i
usluga;
 analizirati raspodjelu kao kariku poveznicu između proizvodnje i potrošnje sa svim njezinim
kontroverzama i u svim njezinim aspektima;
 prezentirati teorijske i praktične aspekte razmjene, nužne spone između proizvodnje i potrošnje i dati
seriozan i sistematičan pristup tržišnom mehanizmu – regulatoru društvene reprodukcije;
 analizirati fazu potrošnje kao proces konačne upotrebe bruto domaćeg proizvoda i vječiti uvjet
opstanka ljudske vrste;
 sagledati odnose u koje ljudi stupaju u proizvodnji i koji odgovaraju određenom stepenu razvitka
proizvodnih snaga;
 definirati makroekonomske indikatore u koje se sažimaju rezultati društvenog privređivanja;
 dati osvrt na ekonomski rast i razvoj;
 klasificirati poslovne (konjunkturne) cikluse i sagledati uzroke njihovog nastajanja;
 sagledati međuovisnost i uzajamnu povezanost između države i ekonomije.

1|Page

instruktivna nastava i učešće u kvizovima).3.2. UVOD U EKONOMIJU  EVOLUCIJA EKONOMSKE MISLI  EKONOMSKI PROCES  PROIZVODNJA  RASPODJELA  RAZMJENA  POTROŠNJA  PRINCIPI PROIZVODNJE I ORGANIZACIJA POSLOVANJA  MJERENJE EKONOMSKE AKTIVNOSTI  EKONOMSKI RAST I RAZVOJ  POSLOVNI (KONJUNKTURNI) CIKLUSI  DRŽAVA I EKONOMIJA 1. (2) da bi mogli pristupiti drugoj pisanoj provjeri znanja (moduli VI-XII) studentice/studenti moraju obavezno prisustvovati predavanjima i vježbama.2. 2. učenja koncepcije.  osposobiti se za samostalno objašnjavanje ekonomskih pojava.2. 2. učestvovati u kvizovima i imati poteban (dovoljan) broj bodova na prvoj pisanoj provjeri znanja (moduli I-V).2.2. te izvršiti adekvatan izbor mehanizama i politika iz domena političke ekonomije.  upoznati se sa savremenim metodama i s europskim standardima. procesa i odnosa iz domena ovoga ekonomsko – teorijskog kolegija. Uvjeti za pristup i (1) da bi mogli pristupiti kombiniranoj pisanoj provjeri znanja (moduli Iuspješno okončanje ispita XII) studentice/studenti moraju obavezno prisustvovati predavanjima i za vanredne studentice/ vježbama po ciklusima i predati urađene kvizove. Način nastave izvođenja Opis aktivnosti   ex katedra interaktivna nastava (%) 60% 40% 2.  kritički analizirati ekonomske probleme i determinante. Osnovne jedinice tematske 2. (3) da bi mogli pristupiti popravnom ispitu studentice/studenti moraju aktivno učestvovati u izvedbi ovog kolegija (obavezno prisustvo 2|Page . (5) da bi uspješno položili popravni ispit studentice/studenti moraju položiti kombiniranu pisanu provjeru znanja (moduli I-XII) s usmenim završnim ispitom.1. Rezultati (ishodi) Studentice/studenti će moći:  samostalno savladati temeljne ekonomske pojmove. Uvjeti za pristup i uspješno okončanje ispita za redovite studentice/ studente (1) da bi mogli pristupiti prvoj pisanoj provjeri znanja (moduli I-V) studentice/studenti moraju obavezno prisustvovati predavanjima i vježbama i učestvovati u kvizovima. teorije i politike. imati uspješno okončanu prvu pisanu provjeru znanja (moduli I-V) i položiti drugu pisanu provjeru znanja (moduli VI-XII) s usmenim završnim ispitom. Uvjeti za pristup ispitu i uspješno okončanje ispita 2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE 1. načela.  upoznati se sa savremenim metodama izvođenja nastave na studiju temeljnog i uvodnoga teorijskog kolegija na europskim ekonomskim fakultetima. (4) da bi mogli pristupiti popravnom ispitu studentice/studenti moraju aktivno učestvovati u izvedbi ovog kolegija (obavezno prisustvo predavanjima i vježbama tzv. studente (2) da bi uspješno položili ispit studentice/studenti moraju aktivno učestvovati u izvedbi ovog kolegija (obavezno prisustvo predavanjima i vježbama po ciklusima i urađeni kvizovi) i položiti kombiniranu pisanu provjeru znanja (moduli I-XII) s usmenim završnim ispitom.1. (3) da bi uspješno položili ispit studentice/studenti moraju aktivno učestvovati u izvedbi ovog kolegija (obavezno prisustvo predavanjima i vježbama i učešće u kvizovima).

Mirjana (1996). POLITIČKA EKONOMIJA. B. Bilić. Ekelund. Ivan (1996). Beograd: Rad.3. Zagreb: Informator. Sheila (2005). Sistem ocjenjivanja za redovite studentice/ studente 2. Zagreb: Informator. Gašparović. EKONOMIJA I NOVI RAZVOJ. KAPITALIZAM I SLOBODA. LITERATURA 3. K. Adolf & Stjenko Vranjican (1998).100 B (9) = 85 . Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu. Faruk & Zlatan Jašarević (2010). Šira literatura                  Jašarević. instruktivna nastava i urađeni kvizovi). Zagreb: MaTe. Vitomir (1996). OSNOVE EKONOMIJE. POVIJEST EKONOMSKE TEORIJE I METODE. POLITIČKA EKONOMIJA. Zagreb: Alinea. Obvezna literatura predavanjima i vježbama tzv. Sarajevo: Interlinea. Friedman.94 C (8) = 75 . Zagreb: MaTe. Gašparović. Golić. OSNOVI EKONOMIJE. Dragišić.1. Hébert F. OSNOVE EKONOMIJE. Dow. Zagreb: MaTe.4. Dragoljub i autori (2004). TEORIJA NOVCA I MONETARNA POLITIKA. Dragičević. Zagreb: Školska knjiga. Sistem ocjenjivanja za vanredne studentice/ studente 2. Vitomir (1987). Zagreb: Politička kultura. EKONOMIJA U PERSPEKTIVI. Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. JAVNE FINANCIJE. LEKSIKON POLITIČKE EKONOMIJE. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. ZBIRKA ZADATAKA IZ KOLEGIJA POLITIČKA EKONOMIJA.2. Golić. Učešće u ocjeni (%)  Serija kvizova 20%  Prva pisana provjera znanja (moduli I-V) 30%  Druga pisana provjera znanja (moduli VI-XII) s usmenim završnim ispitom 50%  Serija kvizova 20%  Kombinirana pisana provjera znanja (moduli IXII) s usmenim završnim ispitom 80% A (10) = 95 . Zagreb: Školska knjiga. EKONOMSKA POLITIKA. Bodovna skala temeljem koje se formiraju ocjene 3. Benić.2.3. John (1995). Bajro (1996). Kasim (2000). Milton (2001). Đuro (2004). Galbraith. Brümmerhof. Adolf (1983).3. Jašarević. Dragičević. Begić. Robert (1997).2. Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Bajro (2002). Dieter (2000). Sarajevo: Interlinea. Faruk & Zlatan Jašarević (2008). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. C. EKONOMIJA OBUJMA PROIZVODNJE. PRINCIPI EKONOMIJE I – UVOD U 3|Page . EKONOMSKA METODOLOGIJA. Sistem ocjenjivanja 2. TEORIJA RASTA I UPRAVLJANJE RASTOM PODUZEĆA.64 F (5) = ispod 55   3.1.74 E (6) = 55 . Milton (1973). POLITIČKA EKONOMIJA. Novi Sad: Global buks. Dragičević.84 D (7) = 65 . (4) da bi uspješno položili popravni ispit studentice/studenti moraju položiti kombiniranu pisanu provjeru znanja (moduli I-XII) s usmenim završnim ispitom. Friedman. Robert &.

Kurz. Dragana (2008). Zagreb: Poslovni dnevnik & Masmedia. Paul & William D. Džon (1987). EKONOMSKI ESEJI. OSNOVE EKONOMIJE. Novi Sad: Matica srpska & Cecos. Lang. POLITIČKA EKONOMIJA. Zagreb: Informator. Mladen (2002). Ivanić. Zagreb: Školska knjiga. POLITISCHE ÖKONOMIE. Stjenko (2004). Fahrudin (2004). Beograd: Zavet. Home. Sarajevo: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. POLITIČKA EKONOMIJA. Brano (2008). N. Rikard (1980). Zagreb: Mladost. EKONOMSKA POLITIKA. E. EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA.                           EKONOMSKE KATEGORIJE I ZAKONE. DRŽAVA KAO ORGANIZACIJA. Sarajevo: Avery. Zagreb: Informator. EUROPE I AMERIKE. Adam (2005). Wertheimer – Baletić. 4|Page . Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. izdanje. EKONOMIJA. C. D. Veselinov. Lester (1993). Zagreb: Rifin. Alica (1993). Željko & Guste Santini (1998). Mitrović. Nordhaus (2006).. Osmanagić Bedenik. TROŠKOVI U TEORIJI I PRAKSI. Joseph (2004). Šebić. Zagreb: Družba „Braća hrvatskog zmaja“ i MaTe (reprint) Lunaček. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Čigoja štampa. Eugen (1996). A. Blaž (1889/1993). izdanje. Gregory (2006). Svetislav & Đuro Medić (2002). LEKCIJE IZ MEĐUNARODNE POLITIČKE EKONOMIJE. Banja Luka: Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. NAČELA EKONOMIJE. POLITIČKA EKONOMIJA. M. Stiglitz. Valdemar (1996). Beograd: Prosveta i Beogradski izdavačko – grafički zavod. Zagreb: Zbornik PFZ. Vasiljević. KRIZA KAO ŠANSA. KAPITAL. Mankiw. Dragan (2009). Zagreb: MaTe. KRITIKA POLITIČKE EKONOMIJE. Esad (2002). POVIJEST EKONOMSKE ANALIZE. Zagreb: Medinek. Samuelson. Smith. XVIII. Vranjican. POVIJEST EKONOMSKIH DOKTRINA. Karl (1979). Vilogorac. UVOD U EKONOMIJU. MEĐUNARODNA POLITIČKA EKONOMIJA. Zagreb: MaTe. James (1993). Pusić. Zagreb: Mikrorad. III. Zagreb: MaTe. FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I POLITIKA. Majcen. Nidžara (2007). Željko (1988). Thurow. eter. Branko (2001). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Kovačević. DEMOGRAFIJA. Zagreb: Informator. I. POČELA POLITIČKE EKONOMIJE ILI NAUKE OPĆEGA GOSPODARSTVA. Graz: Universität „Karl Franzens“ Graz. Rohatinski. Zagreb: Informator. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. UVOD U EKONOMIJU. OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE. Kejnz. Polovina. I-III. Heinz (2000). J. Marx. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Čigoja štampa. Lorković. PRINCIPI EKONOMIJE. ISTRAŽIVANJE PRIRODE I UZROKA BOGATSTVA NARODA. GLAVOM U GLAVU: DOLAZEĆE EKONOMSKE BITKE IZMEĐU JAPANA. Alois (1975).

OSNOVNI POJMOVI O EKONOMIJI  ETIMOLOŠKO ZNAČENJE  SAVREMENO ZNAČENJE  EKONOMIJA KAO ZNANOST  EKONOMIJA KAO VJEŠTINA 2. 2. PRISTUP EKONOMSKIM PROBLEMIMA  POLITEKONOMSKI PRISTUP  EKONOMISTIČKI PRISTUP  KOMBINACIJA PRISTUPA  OSTALI PRISTUPI 3. W. Wertheimer – Baletić. STANOVNIŠTVO I RAZVOJ. POJAM I PREDMET KOLEGIJA POLITIČKA MODUL I: UVOD U EKONOMIJA EKONOMIJU MODUL I: UVOD U EKONOMIJU 1. Zagreb: MaTe. EKONOMSKA LOGIKA  POGREŠKA UVJETOVANA NESPOSOBNOŠĆU DA SE “OSTALE STVARI ILI VARIJABLE“ DRŽE ILI TRETIRAJU NEPROMIJENJENIMA  POST HOC POGREŠKA  POGREŠKA POOPĆAVANJA ILI POGREŠKA TIPA PARS PO TOTO  POGREŠKA POZNATA POD NAZIVOM SUBJEKTIVNOST 5|Page . XIV. 4. UPOZNAVANJE S SYLLABUS-OM Upoznavanje sa shemom vježbi 17. POLITIČKE EKONOMIJE I EKONOMIKE  POLITIČKA EKONOMIJA  EKONOMIKA  ODNOS POLITIČKE EKONOMIJE I EKONOMIKE 4. POLITIČKA EKONOMIJA I EKONOMIKA KAO NASTAVNI KOLEGIJ  KONCIPIRANJE TEMELJNOG EKONOMSKO-TEORIJSKOG KOLEGIJA  NORMATIVNI I POLITEKONOMSKI PRISTUP –“POLITIČKA EKONOMIJA“  POZITIVNI I EKONOMISTIČKI PRISTUP “EKONOMIKA“  KOMBINACIJA POLITIČKE EKONOMIJE I EKONOMIKE  FUNKCIJE TEMELJNOG EKONOMSKOTEORIJSKOG KOLEGIJA  TEMELJNA FUNKCIJA  TEORIJSKA FUNKCIJA  OPĆEOBRAZOVNA FUNKCIJA  IDEOLOŠKA FUNKCIJA 5. izdanje. Garry (1996). RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI SEDMICA PREDAVANJA VJEŽBE (1 SEDMICA) UVODNO PREDAVANJE UVODNE VJEŽBE 1.02. Zagreb: MaTe. ODNOS POLITEKONOMSKOG I EKONOMISTIČKOG PRISTUPA  ODNOS EKONOMIJE.2015. EKONOMIJA – VODIČ PRI UČENJU PREMA UDŽBENIKU SAMUELSONA – NORDHAUSA. Alica (1999).  Yohe.

02. PROIZVODNJA KAO UVJET OPSTANKA LJUDSKOG DRUŠTVA 2.2015.03. MODUL II: EVOLUCIJA EKONOMSKE MISLI 1.03.2015. OPĆA TEORIJA PROIZVODNJE  KOMBINACIJA ČINITELJA MODUL II: EVOLUCIJA EKONOMSKE MISLI MODUL III: EKONOMSKI PROCES STUDIJE SLUČAJA Kviz 1.2015. ORGANSKO JEDINSTVO EKONOMSKOG PROCESA MODUL IV: PROIZVODNJA. (3 SEDMICA) 03. (4 SEDMICA) 10.(2 SEDMICA) 24.I DIO 1. PROIZVODNI ČINITELJI – FAKTORI PROIZVODNJE  ZEMLJA (PRIRODA) KAO PROIZVODNI ČINITELJ  KAPITAL KAO PROIZVODNJI ČINITELJ  RAD KAO PROIZVODNI ČINITELJ  ULOGA LJUDSKOG FAKTORA U REPRODUKCIJI  TEORIJA DEMOGRAFSKE TRANZICIJE  SAVREMENA DEMOGRAFSKA KRETANJA  KVALITATIVNI ASPEKTI FAKTORA STANOVNIŠTVO MODUL IV: PROIZVODNJA . FAZE EKONOMSKOG PROCESA  TEMELJNE ODREDNICE O PROIZVODNJI  TEMELJNE ODREDNICE O RASPODJELI  TEMELJNE ODREDNICE O RAZMJENI  TEMELJNE ODREDNICE O POTROŠNJI 4.II dio 3.03. PRISTUPI IZLAGANJU TEMELJNIH TEORIJSKIH ZNANJA 2. MODUL IV: PROIZVODNJA STUDIJE SLUČAJA 6|Page . OPĆI ASPEKTI 2.2015. GRANICE PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI 3. (5 SEDMICA) 17. GLAVNI TOKOVI EKONOMSKE MISLI  RANA EKONOMSKA MISAO  ANTIČKA EKONOMSKA MISAO  EKONOMSKA MISAO SREDNJEG VIJEKA  EKONOMSKE DOKTRINE NOVOG VIJEKA  MERKANTILIZAM  FIZIOKRATIZAM  KLASČINA LIBERALNA ŠKOLA  UTOPIJSKI SOCIJALIZAM  MARKSISTIČKA EKONOMSKA ŠKOLA  NJEMAČKA HISTORIJSKA ŠKOLA  KEJNESIJANSKA ŠKOLA  NEORIKARDIJANSKA EKONOMIJA  INSTITUCIONALIZAM MODUL III: EKONOMSKI PROCES 1.

(6 SEDMICA) 24. ZAJMOVNI KAPITAL I KAMATA  SPECIFIČNOST ZAJMOVNOG KAPITALA  CIJENA ZAJMOVNOG KAPITALA  KAMATNA STOPA  OBLIK KRETANJA ZAJMOVNOG KAPITALA MODUL V: RASPODJELA – I DIO STUDIJE SLUČAJA MODUL V: RASPODJELA – II DIO STUDIJE SLUČAJA 7|Page . DOHODAK VLASNIKA PROIZVODNIH ČINITELJA 4.2015. TRGOVAČKI KAPITAL I TRGOVAČKI PROFIT  OPLODNJA TRGOVAČKOG KAPITALA  PROMETNI TROŠKOVI  KORISNOST TRGOVAČKOG KAPITALA 6.II DIO 5.2015. CIRKULACIJA I OPLODNJA INDUSTRIJSKOG KAPITALA  OBILJEŽJA CIRKULACIJE INDUSTRIJSKOG KAPITALA  RENTABILNOST INDUSTRIJSKOG KAPITALA  ČINITELJI RENTABILNOSTI INDUSTRIJSKOG KAPITALA  BRZINA OBRTANJA KAPITALA  STRUKTURA PROIZVODNIH ČINITELJA  MINIMIZIRANJE FIKSNOG I CIRKULIRAJUĆEG KAPITALA  KVALITET PROIZVEDENIH DOBARA MODUL V: RASPODJELA .03. REPRODUKCIJA I NJEZINE OSNOVNE ZAKONITOSTI  UMANJENA REPRODUKCIJA  PROSTA (JEDNOSTAVNA) REPRODUKCIJA  APSTRAKCIJE U MODELU PROSTE (JEDNOSTAVNE) REPRODUKCIJE  NAČIN FUNKCIONIRANJA MODELA  PROŠIRENA REPRODUKCIJA  SPECIFIČNOSTI MODELA PROŠIRENE REPRODUKCIJE  NAČIN FUNKCIONISANJA MODELA  INPUT-OUTPUT ANALIZA  EKONOMETRIJSKI MODELI MODUL V: RASPODJELA . (7 SEDMICA) 31.03. PROIZVODNJE  FUNKCIJE PROIZVODNJE 4. OPĆI POJMOVI O RASPODJELI  KONTROVERZE PROCESA RASPODJELE  TEMELJNE KARAKTERISTIKE RASPODJELE  MEHANIZMI RASPODJELE 2. SAVREMENA ULOGA DRŽAVE U PROCESU RASPODJELE 3.I DIO 1.

RAD I NAJAMNINA  SPECIFIČNOST I VAŽNOST LJUDSKOG RADA  METODE MAKSIMIRANJA RADNOG DOPRINOSA  OBLICI NAJAMNINA NAJAMNINE U GLOBALNIM UVJETIMA PRIVREĐIVANJA PRVA PISANA PROVJERA ZNANJA (MODULI I-V) REDOVNI I REDOVNI SAMOFINANCIRAJUĆI STUDIJ MODUL VI: RAZMJENA MODUL VI: RAZMJENA 1. TRŽIŠNI MEHANIZAM  SAVREMENI POJAM TRŽIŠTA  ZAKON RAZMJERNOST  TRŽIŠTE-REGULATOR TRŽIŠNE REPRODUKCIJE  ZAKON PONUDE I POTRAŽNJE  POTRAŽNJA  ELASTIČNOST POTRAŽNJE  PONUDA ELASTIČNOST PONUDE  TRŽIŠNA RAVNOTEŽA  STRUKTURA TRŽIŠTA  SAVRŠENE KONKURENCIJA  NESAVRŠENA KONKURENCIJA  MONOPOL I MONOPSON  OLIGOPOL I OLIGOPSON  DRŽAVNA INTERVENCIJA NA TRŽIŠTU 8|Page .2015.2015. DIONIČKI KAPITAL I DIVIDENDA  OPĆE KARAKTERISTIKE DIONIČKOG DRUŠTVA  UPRAVLJANJE DIONIČKIM DRUŠTVOM  DIONICA I DIVIDENDA  VRSTE DIONICA  DIVIDENDA  VRIJEDNOST DIONICA NA PRIMARNOM TRŽIŠTU  VRIJEDNOST DIONICA NA SEKUNDARNOM TRŽIŠTU  FIKTIVNI KAPITAL  MINIMIZIRANJE RIZIKA I MAKSIMIZIRANJE DOBITI  KONTROLNI PAKET DIONICA 9. ZEMLJA I ZEMLJIŠNA RENTA  SPECIFIČNOST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE  OBLICI DOHOTKA U POLJOPRIVREDI  RAZLIKA U PLODNOSTI I POLOŽAJU  APSOLUTNA ZEMLJIŠNA RENTA  DIFERENCIJALNA RENTA I  DIFERENCIJALNA RENTA II  ZAKUPNINA I ZEMLJIŠNA RENTA  CIJENA ZEMLJIŠTA 8.04. ULOGA RAZMJENE U STUDIJE SLUČAJA EKONOMSKOM PROCESU 2.(8 SEDMICA) 07.04. (9 SEDMICA) 14.  IZVORI ZAJMOVNOG KAPITALA 7.

OPĆI ASPEKTI 2. TEORIJE VRIJEDNOSTI  HISTORIJSKI RAZVOJ TEORIJE VRIJEDNOSTI  TEORIJA TROŠKOVA PROIZVODNJE  RADNA TEORIJA VRIJEDNOSTI  SUBJEKTIVNA TEORIJA VRIJEDNOSTI 5. OSOBNA POTROŠNJA  ENGELOVI ZAKONI  ANTICIPIRANA POTROŠNJA 4. POTROŠNJA I ŠTEDNJA 3.2015. PRIVREDNE INVESTICIJE  OPĆENITO  VRSTE INVESTICIJA  INVESTICIJE SA STANOVIŠTA OBUHVATNOSTI  BRUTO INVESTICIJE  NETO INVESTICIJE  NOVE INVESTICIJE  ODREDNICE INVESTICIJA  INVESTICIJSKI EFEKTI  TROŠKOVI INVESTIRANJA  PROCES DEZINVESTIRANJA  VELIČINA INVESTICIJA  OČEKIVANJE BUDUĆIH KRETANJA U EKONOMIJI 5. ROBA  POSREDNO ZADOVOLJAVANJE POTREBA  SVOJSTVA ROBE  UVJETI SVRHOVITOSTI PROIZVODNJE 4. RAZVOJ METALNOG I PAPIRNOG NOVCA  FUNKCIJE NOVCA  OBILJEŽJA SAVREMENOG NOVCA  OPTIMALIZACIJA NOVČANE MASE  KREDITNO-MONETARNA POLITIKA KREDITIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA MODUL VII: POTROŠNJA 1. MODUL IX: MJERENJE EKONOMSKE AKTIVNOSTI STUDIJE SLUČAJA – I DIO 9|Page . 3. PROIZVODNE SNAGE Kviz 2. REZULTATI RAZMJENE – MJERILO USPJEŠNOSTI  NATURALNA RAZMJENA  MANE NATURALNE RAZMJENE  POSTUPNO USAVRŠAVANJE RAZMJENE  POJAVA OPĆEG EKVIVALENTA 6. (11 SEDMICA) 28.2015.04.04.(10 SEDMICA) 21. POTROŠNJA DRŽAVE  STRUKTURA DRŽAVNE POTROŠNJE KONTROVERZE O SKUPOJ I JEFTINOJ DRŽAVI MODUL VIII: PRINCIPI PROIZVODNJE I ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1.

05. NAČIN PROIZVODNJE 4. PRINCIPI PROIZVODNJE  INTENZIVNOST RADA  PRODUKTIVNOST RADA 5. KONFLIKT RASTA MODUL XI: POSLOVNI (KONJUNKTURNI) CIKLUSI 1. PONAVLJANJE GRADIVA (MODULI V-IX) ZADACI 10 | P a g e .05. PROIZVODNI ODNOSI 3. SUBJEKTI PROIZVODNJE  PREDUZEĆE  MALA I SREDNJA PREDUZEĆA  KORPORACIJE 6. INSTITUCIONALIZACIJA PROIZVODNJE  HORIZONTALNA I VERTIKALNA RASČLANJENOST PROIZVODNJE  SPECIJALIZACIJA  SAMONIKLA I EKONOMSKI UVJETOVANA PODJELA RADA FUNKCIJA UPRAVLJANJA PROCESOM PROIZVODNJE MODUL IX: MJERENJE EKONOMSKE AKTIVNOSTI – I DIO 1. FAKTORI EKONOMSKOG RAZVOJA 3. ZNAČAJ MJERENJA EKONOMSKE AKTIVNOSTI 2.(12 SEDMICA) 05. (14 SEDMICA) 19.2015. EKONOMSKI RAST I EKONOMSKI RAZVOJ 2. DRUŠTVENO BOGATSTVO KAO MAKROEKONOMSKI AGREGAT 3. PROGNOZIRANJE CIKLUSA MODUL IX: MJERENJE EKONOMSKE AKTIVNOSTI STUDIJE SLUČAJA – II DIO Kviz 3.2015. 2. TEORIJE CIKLUSA 4. FAZE I KLASIFIKACIJE 3. (13 SEDMICA) 12.05.2015. NAČIN UBRZAVANJA RAZVOJA 5. MAKROEKONOMSKI AGREGATI S VREMENSKOM DIMENZIJOM  DRUŠTVENI BRUTO PROIZVOD  NATURALNA STRUKTURA DRUŠTVENOG BRUTO PROIZVODA  VRIJEDNOSNA STRUKTURA DRUŠTVENOG BRUTO PROIZVODA  TROŠKOVI PROIZVODNJE  AMORTIZACIJA  AMORTIZACIJA U SAVREMENIM UVJETIMA  DRUŠTVENI PROIZVOD  NACIONALNI(NARODNI) DOHODAK  REALNI I NOMINALNI NACIONALNI(NARODNI) DOHODAK 4. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD UČINCI PROIZVODNJE I EKONOMSKO BLAGOSTANJE MODUL X: EKONOMSKI RAST I RAZVOJ 1. OSNOVNA OBILJEŽJA 2. MODELI EKONOMSKOG RAZVOJA 4.

OPĆENITO 2.(15 SEDMICA) 26. TRŽIŠTE I DRŽAVNA REGULACIJA U EKONOMIJI  OSOBINE I ULOGA TRŽIŠTA U MODERNIM DRUŠTVIMA  OSOBINE I ULOGA DRŽAVE U MODERNIM EKONOMIJAMA STIGLEROVI ZAKONI DRUGA PISANA PROVJERA ZNANJA (MODULI VI-XII) ZAVRŠNI USMENI ISPIT REDOVNI I REDOVNI SAMOFINANCIRAJUĆI STUDIJ KOMBINIRANA PISANA PROVJERA ZNANJA (MODULI I-XII) ZAVRŠNI USMENI ISPIT STUDIJ UZ RAD INSTRUKTIVNA NASTAVA REDOVNI I REDOVNI SAMOFINANCIRAJUĆI STUDIJ POPRAVNI ISPIT KOMBINIRANA PISANA PROVJERA ZNANJA (MODULI I-XII) ZAVRŠNI USMENI ISPIT REDOVNI I REDOVNI SAMOFINANCIRAJUĆI STUDIJ POPRAVNI ISPIT KOMBINIRANA PISANA PROVJERA ZNANJA (MODULI I-XII) ZAVRŠNI USMENI ISPIT STUDIJ UZ RAD 11 | P a g e .2015. MODUL XII: DRŽAVA I EKONOMIJA Kviz 4.05. 1.