You are on page 1of 3

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Odsjek Politologija
Šifra predmeta:
Naziv predmeta: POLITIČKE STRANKE I INTERESNE GRUPE
Nivo: Bachelor
Godina: III
Semestar: V
Broj ECTS: 6
Status: obavezan
Broj sati sedmično: 3+1
45+15
Odgovorni nastavnik: prof. dr. Safet Halilović
E – mail: halilovics@fpn.unsa.ba; nastava utorak: 1300-1600; sala 26/II
Konsultacije:
Suradnik u nastavi:
e-mail:
Konsultacije:
1.CILJ I SADRŽAJ PREDMETA
U okviru naučne discipline student će izačavati ulogu I finkciju političkih stranaka u razvijenim
demokratskim državama, te njihovu organizaciju I ciljeve za koje se zalažu, kao I historijski nastanak I
razvojne faze političkih stranaka u BiH I u svijetu. Cilj predmeta je također da se student upoznaju sa
razvojem pluralizma u BiH u kontekstu društveno-političke tranzicije iz socijalizma u liberalnodemokratski koncept vladavine u periodu1990.- 2010., te etničkim I drugim sličnim načelima
stranačkog organizivanja koji su suprotni demokratskim idealima koji se temelje na individualnom
građaninu.
1.1. Preduslovan predmet
- Pojam i određenje političkih stranaka
1.2.Osnovne tematske
- Modeli nastanka političkih stranaka
jedinice
- Razvojne faze političkih stranaka i njihova uslovljenost
- Faktori profiliranja političkih stranaka – vrste političkih stranaka
- Društvena uloga politčkih stranaka
- Organizacija političkih stranaka
- Stranački raskoli
- Stranke i druge političke organizaciji (pokreti)
- Stranke i interesno organizovanje
- Odnos stranačkih, izbornih i političkih sistema
- Politički pluralizam i političke stranke u BiHž
- Politički, izborni i stranački sistem u BiH
Studenti će moći razumjevati fenomen političkih stranaka kao
1.3.Rezultati učenja
modernih formi političkog organizovanja koji artikulira političku
ulogu građana određenog društva, shvatiti koja je
društvena uloga političkih stranaka i kako one posreduju politički
aktivitet građana, njihovu
ulogu na izborima i političkom životu društva i država.
2.ORGANIZACIJA NASTAVE I OCJENJIVANJA

2.1. Način izvodjenja
nastave

Opis aktivnosti %
1. interaktivna predavanja
2. diskusije i prezentacije
3. gosti predavači
4. vježbe

1.
2.
3.
4.

50 %
20 %
10%
20%

Zagreb Anđelko Milardović (2006): Političke stranke u doba tranzicije i Globalizacije 4. Priredio: Anđelko Milardović. Zagreb 2. 5 % (max. Stranke i stranački sustavi. popravni i septembarski ispitni rok.3. pismena ili usmena provjera znanja.128-274) ŠIRA LITERATURA: 1.30 bodova) 3.midterm 3. 9.5 bodova obavezno 80%) 2.50 bodova) Midterm: pismena provjera znanja Ispiti: završni. Oxsford University. Kršćanska demokracija u Europi. 15 % (max. 50 % (max. Klaus von Beyme. 6.2.prisustvo nastavi i vježbama 2. Sarajevo 7. FPN. 2. Atif Purivatra (1990): JMO u političkom životu Kraljevine SHS. (2002). Pan Liber. Daniel Louis Seiler (1999): Političke stranke.Zagreb. 8. (2002): Transformacija političkih stranaka. Mustafa Imamović (1997): Pravni položaj i unutrašnjo-politički razvitak BiH 1878 – 1914. Zagreb. Vladimir Goati (2008).procjena znanja studenata Učešće u ocjeni % 1. Maurice Duverger (2001): Politička sociologija.Sistem ocjenjivanja 2. 30 % (max..2. Giovanni Sartori. . Država i političke stranke (2004).15 bodova) 4. Edited By Petermair. Politička kultura. OsijeSplit. Pan Liber.LITERATURA OBAVEZNA LITERATURA: 1. Sarajevo (str. izabrao i uredio: Ivan Prpić. FPZ 3. Dieter Nohlen (1992): Izborno pravo i stranački sustav. Osjek-Luxemburg. Zagreb.prezentacija i diskusija 4. New York. 5. (1994). 3. The West European party (1990). Političke stranke i partijski sistemi. zagreb. završni ispit 1. Podgorica.

12.IZVEDBENI PLAN NASTAVE I VJEŽBI Radna Datum/sat sedmica 1. 10. 5. 9. 15. 7. 14.. 8. 11. 3. Naziv tematske cjeline Političke stranke u sistemu političkih nauka Pojam i određenje političkih stranaka Glavni modeli nastanka političkih stranaka Vrste političkih stranaka Faktori profiliranja političkih stranaka Funkcije političkih stranaka MIDTERM Organizaciona struktura političkih stranaka Stranke i druge političke organizacije (pokreti) Stranke i interesno organizovanje Odnos stranačkih.. izbornih i političkih sistema Stvaranje političkih stranaka u BiH Stranke i politički pluralizam. 6. 4..rata Političke stranke u prvoj Jugoslaviji Povratak višestranačja 90-tih XX cijeka ZAVRŠNI ISPITI Plan vježbi Datum/sat . 16. 13. 2.