You are on page 1of 5

Šifra predmeta

:

Naziv predmeta: SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Nivo: II (mester studij)

Godina: IV

Status: obavezan
Odsjek za politologiju;
Smjer: Međunarodni
odnosi i diplomatija
Preduslovan predmet:

Broj sati sedmično: 3+1

Semestar: VIII

Broj ECTS kredita: 6

Predmetni nastavnik: doc.dr Elmir Sadiković
Email: sadikovice@fpn.unsa.ba
1. CILJ PREDMETA

U okviru nastave studenti će komparativno izučavati savremene
političke sisteme i tako steći teorijska znanja, ali i mogućnost praktičnog
poređenja različitih političkih sistema u državama savremenog svijeta,
te spoznati univerzalne osnove njihovog strukturiranja. Izučavati će se
historija nastanka i glavni elementi savremenih političkih sistema kao i
metode u proučavanju političkih sistema. Studenti će se upoznati sa
organizacijom, društvenom ulogom i funkcijama temeljnih institucija
svakog izučavanog političkog sistema. Cilj izučavanja ovog naučnog
područja je sticanje teorijske spoznaje o konceptu, stanju i razvoju
savremenih političkih sistema u globaliziranom svijetu. Cilj predmeta je,
također, da studenti upoznaju savremene političke sisteme tj. političke
institucije drugih zemalja s ciljem ovladavanja znanjem o
specifičnostima historijskog nastanka i razvoja tih sistema i njihovih
institucija. U komparativnom izučavanju političkih sistema posebna
pažnja će biti posvećena temeljnim faktorima koji determiniraju
određeni politički sistem, a to su: ekonomska i klasno-socijalna
infrastruktura; ustrojstvo samih političkih institucija prema ustavnom
uređenju date države; oblici političkog organiziranja, tj. mjesto i uloga
političkih stranaka; organizacija državne administracije i njen odnos
prema organima vlasti; društveno-historijska tradicija, odnosno
politička kultura određene države.
Isto tako, cilj je komparativno praćenje i analiziranje savremenih
političkih sistema uz kritičku valorizaciju i analizu modernih
parlamentarnih sistema a posebno u kontekstu promjena u savremenim
međunarodnim političkim odnosima nastalih krajem 80-tih godina XX
stoljeća.

. Osnovne tematske jedinice - Uvod u predmet eksplanacija sylabusa nastavne metode sudentske obaveze broj ECTS literatura midterm i završni ispit I. SR NJEMAČKA Ustav SR Njemačke Historijat i Ujedinjenje Njemačke 1871. SAD: Nastanak SAD-a Izbor i ovlaštenja predsjednika SAD Izbor i nadležnost Kongresa Sudski sistem i uloga Vrhovnog suda SAD Savezne države . Francuska: Historijski razvoj francuskog političkog sistema Predsjednik Republike Vlada Parlament Sudski sistem Političko organiziranje Lokalna samouprava 3. Teorijske osnove i teorijski problemi izučavanja političkih sistema - Uvod u komparativne političke studije politički sistem i faktori koji ga determiniraju struktura političkog sistema i njeni elementi politička kultura i socijalizacija politička participacija političke stranke vlast javna politika II.1.1. Studije zemalja 1. Ujedinjenje zapadne i istočne Njemačke 1990. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije: Britanska kruna Parlamant Lokalna samouprava Političke stranke 2.federalne jedinice Lokalna uprava 4.

godine Raspad SSSR-a i uspostava Ruske Federacije Ustav Ruske Federacije Predsjednik Ruske Federacije 6. Muslimanski period. Ruska Federacija: Rusija na početku XX stoljeća i Oktobarska revolucija 1917. Indija: Historija Indije: Stara Indija. Britanski period i Period nezavisnosti Indijski savezni Parlement: Narodni dom i Dom država Predsjednik Republike Indije Vlada Indije 7.Politički sistem SR Njemačke Zakonodavna vlast Izvršna vlast Izborni sistem Lokalna samouprava MIDTERM 5. NR Kina: Historija Kine revolucionarni razvoj Prvi Ustav Drugi Ustav Treći Ustav Predsjednik republike Političko organiziranje u Kini 8. Republika Turska: Nastanak Osmansko carstvo Republika Turska pod Kemalom Ataturkom Ustav Republike Turske Zakonodavna vlast Predsjednik Vlada 9. Politički sistem Japana Ustav Zakonodavna vlast Izvršna vlast Sudska vlast Izborni sistem i izborno pravo Partijski sistem Organizacija uprave (prefekture i općine) .

Seminarski rad / prezentacija 3. te pitanja koja zahtjevaju esejske odgovore. njihovoj historiji nastanka i savremenom ustavno-pravnom organizacijom i strukturom vlasti. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE Nastava se organizira jednom sedmično sa po tri sata interaktivnog predavanja uz korištenje modernih metodičko-didaktičkih sredstava – power point prezentacija. Politički sistem Brazila Ustav Zakonodavna vlast Izvršna vlast Sudska vlast 12.10. Rezultati učenja Studenti će se osbosobiti za kritičko promišljanje o različitim oblicima savremenih političkih sistema. Parcijalni ispit (midterm) 2. kritičkog diskursa.2. prezentacija eseja i seminarskog rada. video prezentacija. gosti predavači 4.Izučavanje kroz komparativnu perspektivu. 2. Od studenta se zahtjeva aktivno učestvovanje u nastavnom procesu putem postavljanja pitanja. ex katedra 2. davanja komentara. Politički sistem Nigerije Ustav Zakonodavna vlast Izvršna vlast Sudska vlast 11. Završni ispit (%) 60% 20% 5% 15% (%) 30 bodova 20 bodova 50 bodova . Ocjene se zaključuju prema Pravilniku o polaganju ispita na visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Sarajevu za studente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom na osnovu ostvarenih bodova. Način izvođenja nastave 2. Studenti će moći ponuditi vlastite kritičke opservacije i doprinose u znanstvenom i praktičnom analiziranju savremenih političkih sistema.2. pitanja koja traže dopunu. Ispit se odvija putem pisanog testa (midterm i završni ispit) koji uključuje pitanja sa višestrukim odgovorima. 2. ali i kroz pojedine konkretne sisteme omogućiti će studentima spoznaje i odgovore na pitanje kako unutarnje institucije i unutarnji politički sistem oblikuje spoljnu politiku i međunarodne odnose savremenih političkih sistema. prezentacije 3. vježbe Učešće u ocjeni 1. Politički sistem Meksika Ustav Zakonodavna vlast Izvršna vlast Sudska vlast ZAVRŠNI ISPIT 1.1. pripreme prezentacije kao uvoda u nastavni sat. Sistem ocjenjivanja Opis aktivnosti 1. Studenti će se osbosobiti da kritički analiziraju i razlikuju ključne odlike pojedinih političkih sistema.

Huntignton. Savremeni politički sistemi. 2000. Institut za političke studije.3. Vladimir. Zagreb 5. Moeckli Silvano. Teorije o političkim sistemima . Sadiković Ćazim. New haven. Osijek-ZagrebSplit . 1993. Komšić Jovan. 2012.. Comparative Politics. Mahler (2003). 1994. Zakošek Nenad. Politička kultura Zagreb Linder Wolf. Crepaz. Komparativna politika i vladavina. Markus M. University Press. Huntignton. CT: Yale University Press 12. New Jersey 4. TKD Šahinpašić. FPZ. Uporedni politički sistemi. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 14. Samuel P. Osijek-Zagreb-Split 17.Demokratija i autoritarizam. Samuel P. Savremeni politički sistemi II.Panliber. 2002. Podgorica. University of Oklahoma Presss 11. LTD London 16. 1974.. Pašić Najdan. Pravni fakultet. Degan Đ. Pearson Longman. The MacMillan Press. 2010. Univerzitet Crne Gore: Fakultet političkih nauka. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Steiner Jurg. Norman OK. Duraković Nijaz. SAD i Francuske. Institut društvenih nauka. Zagreb 7. Sarajevo 9. 1999. Politički sustav Hrvatske. Beograd 15. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 8. Studentska štamparija Univerziteta Sarajevo 10. Politički sistem Švajcarske. Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 13. Tipologija suvremenih političkih sustava. Sarajevo 3. 2001. Sarajevo. 1998. Politička kultura. 1978. 1981. Ogledi o državnosti i političkom razvoju Bosne i Hercegovine. Panliber. Politički sustav Savezne Republike Njemačke-Uvod u njemački politički sustav. Kako funkcionišeKo učestvuje-Čime rezultira. European Democracies. 6. Gabriel Almond. (2007). Mirko Pejanović. L. Hague-Harop-Breslin. 2009. Beograd 2. FPN Beograd. Jurgen Hartman. Komparativna politika danas. Degan Đ. Jesse Eckard. Politički sistem. Swiss Democracy. Politički sustavi Velike Britanije. Political Order in Changing Societies. LITERATURA OBAVEZNA LITERATURA: 1. 2007. DOPUNSKA LITERATURA: 1. Gregory S. 2007. Klaus von Beyme. Vladimir. Uporedni politički sistemi. 1999. new edition. 1968.