You are on page 1of 3

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Odsjek politologije
Šifra predmeta:
Naziv predmeta: SAVREMENA POLITOLOGIJA
Nivo: Bachellor
Godina: II
Semestar: III
Status: obavezan
Broj sati sedmično 2+1
Odgovorni nastavnik: : Prof. dr. Srebrenka Viđen,
E – mail: vidjen.s@fpn.unsa.ba
Konsultacije: utorak: 09:00-11:00 h, srijeda: 09:00-11:00 h, četvrtak: 11:00-12:00 h

Broj ECTS: 5
30+15

Suradnik u nastavi:
e-mail:
Konsultacije:
1.CILJ I SADRŽAJ PREDMETA

Upoznavanje sudenata sa savremenim političkim teorijama, procesima, subjektima i mehanizmima vladavine
1.1. Preduslovan predmet:
1.2.Osnovne tematske
jedinice

1.3.Rezultati učenja

-

lokalne i regionalne politike u savremenoj politologiji
politička kultura
teorije predstavljanja i izbornih sistema
političke partije i partijski sistemi
uloga interesnih grupa i društvenih pokreta u politici
mehanizmi vlasti i vladavine

Sticanje znanja o savremenim političkim teorijama, procesima, subjektima i
mehanizmima vladavine. Stečeno znanje predstavlja osnovu za analitičko i
kritičko promišljanje savremenih političkih tokova u okviru posebnih
politolkoških disciplina

2.ORGANIZACIJA NASTAVE I OCJENJIVANJA
Opis aktivnosti %
1. Ex katedra
2. Diskusije

2.1. Način izvodjenja nastave

2.2.Sistem ocjenjivanja

1.
2.
3.
4.
5.

2.3.procjena znanja
studenata

Učešće u ocjeni %
Midterm/parcijalni test I
sedmica)
Tematske diskusije /Midterm II
Aktivnost
Prisustvo
Završni test

1.
2.

(7.

70%
30%

1.

20% (max. 20 bodova)

2.
3.
4.
5.

20% (max. 20 bodova)
5% (max. 5 bodova)
5% (max. 5 bodova)
50% (max. 50 bodova)

Midterm: pismena provjera znanja iz dijela nastavnog sadržaja
Ispiti: završni, popravni i septembarski ispitni rok, pismena provjera znanja.

Tanze. Rod. 203-693) Dodatna literatura: 1. Bresiln. Zagreb: Fakultet političkih znanosti. Pavlović. Gary. David. Rosamond. Zagreb: Politička kultura. Beck. (2003). Beograd: Plato. 4. John (2002) Uvod u politologiju. 7. ur. Zagreb: Vizura. 2. Blackwellova enciklopedija političke misli. Beograd: Fakultet političkih nauka. Politika. Zagreb: Izvori. Beograd: Clio. stoljeću. Hague. Richard. Ulrich (2003) Šta je globalizacija?: zablude globalizma. Vukašin (2003) Društveni pokreti i promene. Huggins. Axford. 6. Harrop. Martin. Barrie. Ben. Hejvud. Turner. Nikola (1999). Miller. 5. 3.3.LITERATURA Obavezna litereatura: 1. Crouch. Endru (2004) Politika. Browning. Shaun (2001) Komparativna vladavina i politika. . Zagreb: Demetra. Političke i poslovne elite u 21. Colin (2007) Postdemokracija. (str.

13.2015. Etnička politika i politika zajednica 3.01. 21. 16.2015.2015. 8. Ustavi.10.12. 14. Teorije i uloga birokratije 15. 28.2015. pravo i sudstvo 11.10.2015.2015. Lokalna politika 2.11. 12.11. 09. Društveni pokreti 10.01.11.2015.12. Uloga struktura i djelovanje skupština 12. Teorije predstavljanja i izbornih sistema 5.2015. Uloga i moć političke egzekutive 14.12.2015. Naziv tematske cjeline MIDTERM I MIDTERM II ZAVRŠNI ISPITI Plan vježbi Datum/sat . Moć birokratije 16. 02. Grupe. 04. 07. Politička kultura 4.2016. Partijska politika 6. Partijski sistemi 7.11. 26.2016. 19.IZVEDBENI PLAN NASTAVE I VJEŽBI Radna sedmica 1.2015. 11. interesi i pokreti 9.10.10. Datum/sat 05. 23. 30.2015.11.2015.12.2015.