You are on page 1of 6

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Odsjek politologija
Šifra predmeta:
Naziv predmeta: SAVREMENE POLITIČKE TEORIJE
Nivo: Bachelor
Godina: III
Semestar: V
Status: obavezan
Broj sati sedmično: 3+1
Odgovorni nastavnik: prof. dr. Stjepan Šimić
E – mail: simics@fpn.unsa.ba;
Konsultacije:
Suradnik u nastavi:
e-mail:
Konsultacije:

Broj ECTS: 6
45+15

1.CILJ I SADRŽAJ PREDMETA

1.1. Preduslovan predmet:
1.2.Osnovne tematske
jedinice

I. Genealogija i struktura
II. Predmet i metoda
III. Pregled SPT

1.3.Rezultati učenja
Ispit završni se polaže na kraju semestra. Provjera je pismena i usmena,
sukladno intencijama eseja i publiciteta. Najaktivniji i najsposobniji
studenti/studentice mogu biti oslobođeni završnog ispita, ukoliko urade 2
teksta tokom nastave. Provjera znanja odvija se tijekom nastave, a
obavezna su 2 eseja, kritike, kronike, polemike za trajanja semestra- do
500 riječi. To je uvjet za izlazak na ispit. Redovni studenti su obavezni
nazočiti nastavi.
2.ORGANIZACIJA NASTAVE I OCJENJIVANJA

2.1. Način izvodjenja
nastave

2.2.Sistem ocjenjivanja

2.3.procjena znanja
studenata

Opis aktivnosti %
1. Interaktivna predavanja
2. Interaktivno učenje u grupi – grupni
rad i prezentacije
3. Seminari iz literature
Učešće u ocjeni %
1. prisustvo nastavi i vježbama
1. 10 % (max. 10 bod.)
(obavezno 80%)
2. midterm
2. 20 % (max. 20 bod.)
3. naučno- istraživački rad
3. 10 % (max. 10 bod.)
4. prezentacije i diskusije
4. 10 % (max. 10 bod.)
5. završni ispit
5. 50 % (max. 50 bod.)
Midterm: pismena provjera znanja
Ispiti: završni, popravni i septembarski ispitni rok, pismena ili usmena
provjera znanja.

Prosveta. München 1974. knj. Id. 253-273 (Funkc.otvorenog društva. K. Nolit.Cavoški. na pit.9. Bgd. Zenica.politfil. 181-208 Vojnički tip društva i industrijski tip društva 6.doktrina. Stjepan Šimić. o Državi.I.sociol.1988.9-27 (Logički emp.dop.3.43-48. iz knj. Rađanje naučne fil.1968. str.V. Tipovi vlasti.filozofija. Stvarnost. K.5-97. H. Zgb.1976.167217.br. u sociol. MH. 135-140 (Porijeklo nove filozofije). Pol.parl.za moralnim uputstvima i etičko-sazn. moguća. Lj.paralelizam). J.Smailagić.izd. I. čas. Um i sloboda. što je to prosvjetiteljstvo.1970.45-96 Sociologija vlasti. P.Manhajm. in: Znanost i društvo. H. MUS. pogl.shvać. (Sociol. 257360.1983. Nolit. Sarajevo 1989. Problem totalitarizma.LITERATURA 3. 76-95 (Trag. Klaus von Beyme. 3.1.).2. pogl.H. str. V. Osnove teorije nemarks.423-47 Racionalna ustanova države i modena part.odnosa.S U širu literaturu idu i naslovi iz testa . str. Hist.19-34 10. 2000. str. str. Fil. 197 5.. Zgb.Rajhenbah. Teorija političke moderne. K. pogl. 83-125 3.polit.i utopija.89-156.saznanja). str. str.1987 4.Henis. 35-53 (Traganje za općošću i pseudoobjašnjenjem). Naprijed.o Tokvilu. Bgd.Popera.1974.Spencer i biol. lib. pogl. R.ŠIRA LITERATURA: 1. iz I knj. Zgb. VEI Bgd. K. 135-169.Tadić. Nauka o politici. Zgb. str.Schluk. prema II njem. 2. I.Masleša.OSNOVNA LITERATURA: 1. te str. Rad.Wiatr. str. M.1977. Hegel.fil. 31 3. Bgd..Kant. Fil.pristup).država) 4. 129-14 5. 96-114 (Empir. str. Bgd.hrest. N. 7. Suvremene političke teorije.prava. spis Vječni mir. V. o principima suverenosti/poretka/države. Politika i prakt.Supek. 370-468 8. Nolit. kao n..II str. Naprijed. Nolit. str. soc.. Zgb. Privreda i društvo. 297-316 (Poređenje stare i nove filozofije) 2. pogl.Weber. Analitički i hereneutički pristup. Bgd. te odg.Kuvačić. 1970.1977.169-247 9. Bgd. Da li je pol. Bgd.pol.

2. J.fen. psihologija.a tradicije i aktualiteta. 3. Almud.Jellinek). Constanta.Garner. Gumplovica.. spoznajno-djelatna sposobnost comparatio .elita moć – interes – pol. Makijaveli ili istup "čiste" politike (moći) oslobođenje "etike"/vrednovanja.t. kulturolozima. 5. 4 moguća "početka" SPT: Aristotel i polis. Disperzija političkoga predmeta (i znanosti) u drugim predmetima i disciplinama: ekonomija. sociologija. Machiavellijevu "Vladaru".Robson. Hobsa. Pojam "theoria" od Grka naovamo: poklisari/teoretici/političari. Kanta. 6.W. Drucker. J. John Rawls etc. Predmet SPT: teorije države M. analitičke metode posmatranja/mišljenja polit. pravo. biologija. Verba.. Fukujuna. nastup pozitivne/empirijske. Hegela. Plan vježbi Datum/sat .Dabin. hist. Marxa. je li olitološka Amerika peti mogući početak političke suvremenosti (Bell.vlasti (M.. rimskog res-publici.nauke. te sociolozima.. Povijesno i metodološko-filozofijsko određenje "suvremenosti" ili "početka" SPT –diferencije i suglasnosti među najutjecajnijim politolozima. Popera. 7. literatura etc.Duverger.? sa metodološkog i teorijskog stanovišta.pluralizam i monizam – consensus – opća volja etc. Monteskijeovu "L'espritu". i njezina struktura..ideja": vertikalni susret "T" i "H"-horizontale. Kriterij "suvremenosti" (moderniteta) unutar discipline "polit. Konta. Što je "suvremeno" (a što tradicionalno qua anahrono) u Aristotelovoj "Politici". spoznaja vertikalnog u horizontali ili onog modernog/suvremenog u povijesti PT. filozofima.. Pareta. G.Prélot. Teorija politike i teorije drugih disciplina. u Loka.". SPT kao sinteza PT i "povijesti polit.? Razvoj predmeta SPT qua znanosti: ta politika – res publica – država – vlast – pol.IZVEDBENI PLAN NASTAVE I VJEŽBI Radna Datum/sat sedmica 1. Naziv tematske cjeline UVODNJO PREDAVANJE Položaj političke teorije u jedinstvenomu stablu političke nauke i teorije. 4 velika tematska kruga polit. Pemafunkciji/ sistemu/ strukturi/kult . povjesnicima.t. pojava regulacije Ratio-a u M.Webera.A. u Rusovom "Contractu". W. 4.

Metodološko-teorijsko učenje K.Rajhenbah. Metoda anglosaksonske.Easton etc. 10.polit..znanosti" (etičkoj indiferentnosti).soc. polit. što valja korigirati u nastavi).-analitičke filozofije (gnoseologije) i političke znanosti: H.etike" i Manhajmove "soc. i zahtjeva/mita o "znanstvenoj objektivnosti".Popper. O.uloga / funkcija ili integriranja u "sistem": suvremeni strukturalizam i funkcionalizam. t.). E. Skiner – dominirajuća metoda i teorijski koncept u SPT.Lundberg. Gadamer. pozitivizam. b. Gledište W. kulturologije.sociologije .soc.8. 11. Weber. tehne i sloboda. emp. kritika i forma/funkcija. Ch. Metodološki problem t.autoritarne alokacije vrijednosti (D.Stammer).) Politička znanost/teorija kao teorija/znanost sui generis: susret akcije i orijentacije.Morgenthau. t. K. pozitivističko-scijentistička. t.Manhajma iz "Id.uprave (M. pedagogije. Problem "partijnosti" u SPT kao spoznajni problem dokidanja partikularne volje i kontemplacije u politici i PT – na primjeru Aristotelove "Nik./sociologija države (K.Merriam). Zašto dosad nije postojala PZ. kontemplacije i volje. Problem sinteze u politici – i inteligencija. (Mi u BiH smo posebno ovdje insuficijentni. relacija sistem-konflikt. H. apologetika i norma. marksisti).psih.prilagođavanja/ t. soc. Metoda traicionalne evropske (racionalističke) filozofije i PT: Diltey.Marx.Weber i slj. prednosti i nedostaci (kao i gore). ratio i iratio/priroda. mogućnost saopćavanja PZ. Karuzo etc. prava.fil.Wiatr. politekonomije. fil. t. bihejviorizam – prema ideji Slobode i autoriteta (bjekstvo od slobode) naročito o kritičkokulturološkoj varijaciji neopsihoanalitičara: Marcuse... historiografije.saznanja" in politicis. Fromm.Henisa o 3 škole (metode) SPZ/T: a. 9. Osvrt na značajnije preglede SPT: J. SPT u metodološkom ključu graničnih disciplina i sastavnica:polit.političke geografije itd.saznanja.Gjanković. Osnovne teorije nemarks.E. SPT između metodoloških zahtjeva i/ili mitova o "vrijednosno-neutr.i utopije" (da li je politika kao nauka moguća?). kritičkoemancipatorska i 3)'praktička'.vlasti (D.Nagel. Simmel.

shematizma i neposrednosti) – K. Luther.1968.Ferguson (preteče).Heler.Kjelen. teorije političkog poretka: Burke.Smailagić. Model modernog vladara /državnika: Machiavelli.Naprijed.kršćanstva: Augustin.Burnham. A.čas. Mil.Sarrori. Glas Slavonije. Nolit. bez nalaza veza među njima. K. Kalvin. Država i politika. Kant.96.Manhajm.. polit. empirijske i dijalektičko-kritičke t.elitizma: K. pt. Toma Akvinski. Bgd.D. br.le Bon. s teorijskom diferencijom: Kratak osvrt na Grke. L. J.teorije: utopisti. Monteskije. V. birokr. L. str.Truman. H. d. teorije demokr. Openheimer. W.Vujičić. površinske tipologije s ponekim principom diferencije.MUS.Digi. PT rase i fašizma: Musolini.doktrina.Gumplovic. F. H.Rostov. 9/1977. I-II. I utopija. Pareto.Veblen.5-21.Bagehot.tipova PT.KrešićR. Marx i marksisti. b.. G.Mils. Bgd. c.Aron.Galbraith.. .uprave i racionaliteta i moći: M.Karjajl. G. Spinoza. tipologija t. Hegel. T. partija: M. PT jakobinizma: M. str. Rimljane. R. Id.Henis.A.Lasal.Jelinek.teorije tehnokr. Nolit. J.Robespjer. teorije pravne države: F. De Maistre. R. franjevci itd. H. Constant.Vhite. G.odnosa.Bgd. Osijek 1977. Princip suverenosti od Bodena i Napoleona naovamo.Mihels.prava" i "društvenog ugovora" Grotius. Politika i prakt. teorija oligarhije polit. historijski način s uzročnim kontekstom. W. Stein. R. politička teorija anarhizma /slobodarstva: . SPT.A.Ward. R. zbirno redanje razl.N.Racel. Marksističke i komunist.Ostrogorski. S. L. Moska.T. Ratzenhofer.Simon. 13.Kan. Hobs. Teorije "prir. Lok. površinska tipologija ka ravno.. kao i na Arape. Zgb. politička teorija sociologije vlasti.Šumpeter. Pristupi u prikazivanju SPT: a.Keller. te na "političku teologiju" srednj.Kelsen. Sorel. Hist. Zgb. V. Stvarnost.Manhajm.1983. 1970. Klaus von Beyme. Pregled SPT: ukrštanje povijesnog i problemskog/dinamičkog elementa.F. Spenser.12. poli.: normativne.Touraine.Weber i dr. Fihte. Hitler. Humbolt.Manhajm. u nas Pruščak.liberalizma. Teorije Pozitivne PZ: Kont etc.Laswel. socijalni darvinizam i teorija osvajanja država: Ibn Haldun. Ruso. teorija elita: utemeljitelji: Niče.lita: S.date u vezi s dinamikom socijalnih grupa (između ahist.fil.

Dizdar. teorija demokracije. SPT i teorija mass-medija/javnosti – veza. te suvremene kritičko-liberalne PT: Politička kultura. politika nenasilja: Gandi itd. J.teologije" kod K. Bakunjin. teorije polit. (ovdje.Stiner. federalističke PT: Empedoklo. i onog "demokratskog".sistemske teorije. Meša Selimović. lilberalna federacija. Literatura i SPT: literarni angažman i etika odgovornosti u epohi moderne: Krleža. M. PT neokonzervativizma etc.Amerika. liberteri (anarhisti). PT totalitarizma: klasičnog/modernog. PT konvergencije.fed. (mogućnost BiH kao lib. teorija CD (civilnog društva).).Laski i dr. populističke PT. 16.. iskustvo SPT u SAD: Almond. L. politička teorija konflikata i grupa i/ili integracije u sistem: lijeve strukturalnofunkc. PT moći. Prudon. porijeklo demokratske revolucije (Tokvil). suvremenost JM: posebno u sistemskoj PT u SAD. Suvremene normativne PT. teologije revolucije: Luter.Sartre etc. Coleman i dr. Kant.. 15.). Iran. posebno.Šmita.14.pluralizma: H. ZAVRŠNI ISPITI .P. zatim empirijskoanalitičke PT. Altuzijus. M. Malatesta. fenomen "pol...