You are on page 1of 4

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
SARAJEVO

UNIVERSITY OF SARAJEVO
FACULTY OF POLITICAL SCIENCES
SARAJEVO

Modul
UVOD U MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
Master

Odgovorni nastavnik:

Prof. dr. sc. Zarije Seizović, email: seizovicz@fpn.unsa.ba

Cilj modula:. Gradivo iz oblasti Međunarodnog prava (MP*) čini se neizostavnim gradivom za studente Master
studija Odsjeka Politologija usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija. Glavni cilj modula je upoznati
studente sa pojmom Međunarodnog javnog prava (Public International Law) te osnovnim pojmovima, institutima i
principima ove grane prava. Modul je zamišljen kao doprinos izučavanju sistema pravnih pravila koja uređuju
odnose međunarodnopravnih subjekata Takođe, izučavaju se i objekti MP, osnovi diplomatskokonzularnog prava, međunarodne organizacije, položaj čovjeka u MP, mirno riješavanje sporova i osiguranje
mira, pravo oružanih sukoba te međunarodne pravosudne institucije.
Godina
Semestar

Ishodi učenja

Sadržaj

Metode
poučavanja i
učenja
Procjena
ishoda učenja
Status
ECTS
Sati
Jezik
Evaluacija

Ocjenjivanje

IV
VIII
Nakon savladavanja metodskih jedinica modula, studenti će ovladati osnovnim pojmovima,
institutima i principima MJP, steći osnovna (sa)znanja subjektima MJP, o odnosima subjekata
MJP, objektima MJP, organima države u Međunarodnim odnosima, diplomatskim predstavnicima,
međunarodnim organizacijama i mirnom riješavanju sporova i osiguranju mira, pravu oružanih
sukoba i međunarodnim pravosudnim institucijama.
1. Pojam i priroda međunarodnog prava;
2. Subjekti međunarodnog prava
3. Priznanje država i vlada;
4. Sveta stolica i Država vatikanskog grada;
5. Organi države u međunarodnim odnosima;
6. Osnovi Diplomatsko-konzularnog prava
7. Bilateralna i multilarna diplomatija
8. Međunarodne organizacije;
9. Čovjek u međunarodnom pravu;
10. Međunarodno pravo ljudskih prava i Europski sistem zaštite ljudskih prava;
11. Objekti u međunarodnom pravu
12. Međunarodno humanitarno pravo;
13. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju;
14. Međunarodni krivični sud;
15. Međunarodni sud pravde.
- interaktivna predavanja/vježbe,
- interaktivan grupni rad i grupne prezentacije,
- seminari na zadate/dogovorene teme.
- kontinuirano praćenje i (pr)ocjenjivanje aktivnosti studenata,
- izrada samostalnog ili grupnog pismenog rada i usmena prezentacija.
Obavezan
5
30 sati predavanja, 15 sati vježbi, 80 sati individualnog / grupnog rada;
b/h/s
- prikupljanje i evaluacija mišljenja studenata o kvalitetu procesa nastave;
- (pr)ocjena znanja studenata: pismena provjera znanja (midterm) i završna provjera znanja;
- auto-evaluacija profesora.
A (10), B (9), C (8), D (7), E (6), F (5)

* Termini Međunarodno javno pravo (MJP) i Međunarodno pravo (MP) u syllabusu su upotrijebljeni kao sinonimi.

Skenderija 72, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA
tel: +387 (0)33 20 35 62, 66 50 18, dekanat: tel: +387 (0)33 66 68 44, fax: +387 (0)33 21 38 15, 66 68 84
e-mail: fpn.dek@bih.net.ba www.fpnsa.edu.ba

. Third edition. Beogradski centar za ljudska prava. Buergenthal. 2008. Diplomacy at the UN. Aggiornata all’ istituzione della Corte penale internazionale e all’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (1 maggio 1999). 6. A. 71000 Sarajevo. danas sutra.edu. Macmillan. – Jennings. Sarajevo. 9. Ibrahimagić – Seizović – Arnautović. International Law. Thomas. 66 68 84 e-mail: fpn. Janković. Beograd. 2006. II Altlernativna / dopunska 1. Međunarodno pravo. G.. Sarajevo. N. Vladimir Đ. Seizovic. 4.Y. Sarajevo 2014. R. Longman. 2. Zarije. Zarije. Prentice Hall Inc. Međunarodna ljudska prava u sažetom obliku. Seizović. Oxford Univerity Press. 1968.Literatura: I Osnovna 1. Roskin. Zagreb. G. Michael G. Branimir. 7. Third edition. 3.. Seizović. 1985. Diplomacy. Upper Saddle River. Malcolm N. dekanat: tel: +387 (0)33 66 68 44. 1984. 2. New York. Beridge. Cambridge University Press. Skenderija 72. 1998. Napoli. III edizione. Harvester Wheatsheaf. London.fpnsa. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. New Jersey. Paradigma Bosna: juče. Zagreb 1997. 13. Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava. Međunarodno javno pravo.. 1995. 5. Dimitrijević. fax: +387 (0)33 21 38 15. Juraj.R. 2006.A Disguised Failed State. Međunarodno javno pravo – zbirka eseja. Rijeka. The New world of International Relations. Rječnik Međunarodnog javnog prava. 2010. drugo osavremeno izdanje. Diritto internazionale pubblico.R. – Berry. Bosnia Nowadays . White Plains. Nicholas O. Berridge. 1987. Vojin. Vladimir. 66 50 18.. Informator. 1997. Politički sistem Bosne i Hercegovine 4. 3. Degan. Sixt Edition. 12. Shaw. 4. Diplomacy – Theory and Practice. 10. 8.. Leicester University. Zarije. Zenica.dek@bih. Dosije. Promocult. Zagreb. 1999. 2014. Modern Diplomacy. 1981.. Nicholson. Međunarodno javno pravo. Edizioni giuridiche Simone. Naučna knjiga. Leicester. Dobra knjiga. Beograd.net. Constitutional and Legislative Policy Institute. 11. Prentice Hall. Andrassy. Sir Harold.P. BOSNA I HERCEGOVINA tel: +387 (0)33 20 35 62.ba www. Ibler. Međunarodno pravo ljudskih prava.. Školska knjiga.ba . 2008. Univerzitet u Zenici. Dobra knjiga. New York. Barston.

primjeri Interaktivna predavanja. Zračni prostor. Posebni režimi internacionaliziranih morskih kanala. Opća načela prava. Sveta stolica i Država vatikanskog grada.fpnsa. dekanat: tel: +387 (0)33 66 68 44. Običaj u MP. 66 68 84 e-mail: fpn. Organi države u Međunarodnim odnosima – Šef države. Organi i specijalizirane ustavnove OUN. ministar vanjskih poslova. Izvori MP. Morski prostori izvan nacionalne jurisdikcije država. Evropski suda za ljudska prava Objekti u Međunarodnom pravu – Državno područje. Regionalne organizacije i sporazumi i ostale međuvladine organizacije. fax: +387 (0)33 21 38 15. primjeri Predavanja. Kolektivne mjere prema Povelji OUN. Dijelovi mora koji čine dio područja obalne države. 7 MID-TERM TEST – ispredavano gradivo Čovjek u Međunarodnom pravu – Državljani i stranci.Radna sedmica 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Datum i sat Naziv tematske cjeline Uvod .Država kao subjekt MP.ba www. primjeri Interaktivna Predavanja. diskusija Interaktivna predavanja. Odgovorni nastavnik Odgovorni nastavnik Odgovorni nastavnik Odgovorni nastavnik Odgovorni nastavnik Rekapitulacija . diskusija.ba . Diplomatske privilegije i imuniteti. postignuća. Temeljna prava i dužnosti država. ustroj. Svemir. Bilateralna i multilateralna diplomatija – kratak povijesno teorijski prikaz Međunarodne organizacije – Pojam pravna priroda i podjela Međunarodnih organizacija. diskusija Interaktivna predavanja.edu. Članice OUN i položaj nečlanica. Plan predavanja Interaktivna predavanja. diskusija. Pravo međunarodnih ugovora Subjekti međunarodnog prava . diskusija Interaktivna predavanja. Međunarodne rijeke i jezera. Odgovorni nastavnik Interaktivna predavanja. Osnivanje. diskusija. Složene države. Preteče i osnivanje OUN. primjeri Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju – Interaktivna predavanja. primjeri Izvođač Odgovorni nastavnik Odgovorni nastavnik Odgovorni nastavnik Odgovorni nastavnik Odgovorni nastavnik Odgovorni nastavnik Interaktivna predavanja. Međunarodno pravo ljudskih prava i Europski sistem zaštite ljudskih prava – Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. parlament. Ustanci i oslobodilački pokreti. diskusija. BOSNA I HERCEGOVINA tel: +387 (0)33 20 35 62. diskusija. Rješavanje sporova u krilu Međunarodnih organizacija. Trajno neutralne države. Odnos Međunarodnog i unutarnjeg prava. Krivična odgovornost pojedinca. Interaktivna Presuda u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne predavanja.Pojam i priroda MP.net. Podjela pravila MP.pripreme za ispit 15 ZAVRŠNI ISPIT Skenderija 72. Međunarodni krivični sud diskusija. Mirno rješavanje sporova i osiguranje mira . 71000 Sarajevo. Državne granice. gore. 66 50 18. Međunarodni sud pravde – Organizacija i nadležnost. Sukcesija država. Međunarodno humanitarno pravo: Pojam. Morski prostori u kojima obalna država uživa „suverena“ ili neka druga prava. diskusija. Zavisni teritoriji i posebni slučajevi subjekata MP. Priznanje država i vlada. diskusija. Diplomatski zastupnici. historijski razvoj i odnos prema Međunarodnom pravu ljudskih prava.dek@bih.Načini mirnog rješavanja sporova. Međunarodna zaštita manjina. vlada. Konzularno pravo. Interaktivna predavanja. primjeri Odgovorni nastavnik Interaktivna predavanja.

66 50 18. fax: +387 (0)33 21 38 15.edu. dekanat: tel: +387 (0)33 66 68 44.ba www. BOSNA I HERCEGOVINA tel: +387 (0)33 20 35 62.ba . 66 68 84 e-mail: fpn.fpnsa. 71000 Sarajevo.Konsultacije: Srijeda: 09-14 h Em@il: svaki dan. u bilo koje vrijeme Skenderija 72.dek@bih.net.