You are on page 1of 2

Šifra predmeta

:
Naziv predmeta: Savremene teorije vlasti
Nivo:Drugi ciklus studija
Godina: IV (I)
Semestar: VIII (II)
Broj ECTS kredita: 5
Status: Obavezan: odsjek za
Broj sati sedmično: 2+1
Ukupan broj sati: 45
politologiju
Nastavnik: Prof. dr. Esad Zgodić
Termin konsultacija: utorak: 09:00-12:00 h, srijeda: 09:00-11:00 h
Termin uvida u pismeni rad: utorak: 09:00-12:00 h, srijeda: 09:00-11:00 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------Saradnik: Viši asistent Elma Huruz, MA huruze@fpn.unsa.ba
Termin konsultacija: ponedeljak 1200 -1400, srijeda 1100-1500, četvrtak 1000-1400
1. CILJ PREDMETA

1.1. Predmeti koji su preduslov
za polaganje
1.2. Osnovne tematske jedinice

U okviru nastavnog predmeta Savremene teorije vlasti trebaju se studenti upoznati - to je njegov
zadatak i cilj - sa znanstvenim uvidima u porijeklo, karakter, oblike i svrhe vlasti u savremenim
društvima te u njihove veze sa stvarnostima i perspektivama demokratije. Program slijedi i
emancipatorske, a to znači kritičke i demokratske intencije unutar moderne znanosti o politici te,
otuda, s njim će se studenti osposobljavati za identifikaciju i kritičku interpretaciju multiverzuma
vlasti u savremenim političkim stvarnostima.
/

Realpolitika, idealpolitika, nekropolitika, postpolitika i alterpolitika;
Vlast i moć: klasična učenja i poimanja u savremenoj politologiji;
Vlast i realpolitika: koncepcije, njena načela, prakse i alterpolitika;
Antropokratija i njeni likovi: biokratija, gemo-kratija i kosmokratija;
Vlast i država: monokratija, autokratija, aristokratija, statokratija, birokratija, talasokratija,
kriptokratija, militokratija, evrokratija;
Vlast i javno dobro: nomokratija;
Novac i vlast: plutokratija, korporokratija, kleptokratija;
Vlast i partije: politokratija, ideokratija, ohlokratija, etnokratija, partitokratija;
Znanje i vlast: meritokratija, tehnokratija;
Mediji i vlast: telekratija, medijakratija, teledemokratija;
Religija, crkve i vlast: hijerokratija, teokratija;
Multiverzum vlasti i budućnost demokratije.
1.3. Rezultati učenja
Studenti će steći znanje o savremenim teorijama vlasti, stanju i perspektivama liberalne
demokratije.
2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE
Opis aktivnosti (%)
2.1. Način izvođenja nastave
1. Ex katadra
1. 60%
2. Prezentacije studenata
2. 20%
3. Diskusije
3. 20%
Učešće u ocjeni (%)
2.2. Sistem ocjenjivanja
1. Midterm (7. sedmica)
1. 20%
2. Saopštenja/seminarski radovi
2. 15%
3. Aktivnost/participacija u diskusijama
3. 15%
4. Završni ispit
4. 50%
2.3. Procjena znanja studenata Midterm: pismena provjera znanja
Završni ispit (završni, popravni i septembarski ispitni rok): pismena ili usmena
provjera znanja
A (10) 95-100 bodova
2.4. Ocjenjivanje
B (9) 85-94 bodova
C (8) 75-84 bodova
D (7) 65-74 bodova
E (6) 55-64 bodova
F (5) manje od 55 bodova

Tuzla: Univerzitetska biblioteka Derviš Sušić. Medijakratija Teledemokratija Teokratija Hijerokratija Saopštenje o pojmu politokratije Saopštenje o pojmu ideokratije Saopštenje o pojmu aristokratije 15 26.03. Sarajevo: Fakultet političkih nauka.2015. 6 24.02. 11-12h 24. Radna sedmica Datum i sat Naziv tematske cjeline Plan vježbi Datum i sat 1 2 17. Stanojčić Vojislav (2003) Vlast i sloboda. Joel (2006) Korporacija. Realpolitika Idealpolitika Nekropolitika Postpolitika Dogovor o planu vježbi i načinu rada Rasprava o tumačenim pojmovima 17. Patološka težnja za profitom i moći. Colin (2007) Postdemokracija.05. Vlade i svjetski poredak u 21.03.05. Plutokratija Saopštenje o pojmu tehnokratije Saopštenje o pojmu korporokratije 12 05.03. Zgodić.04. Esad (2008) Realpolitika i njeni protivnici.3. Francis (2005) Izgradnja države. Fukuyama. 28.03. Crouch. 31.03. stoljeću.03.02.03. LITERATURA Obavezna literatura: Zgodić. Političke i poslovne elite u 21. 9 14. Teorije vlasti 10. Meritokratija 21. 11 28. 4 10. Saopštenje o pojmu kosmokratije Saopštenje o pojmu nomokratije Saopštenje o pojmu talasokratije MIDTERM (Pismena provjera znanja – u terminu vježbi) Saopštenje o pojmu kleptokratije Saopštenje o pojmu ohlokratije 10 21.. 3 03. Zagreb: Izvori.02.2015. Tešanj: Centar za informisanje i kulturu. Alterpolitika Teorije moći Rasprava o tumačenim pojmovima 03..05. Čigoja štampa. 14 19.04.05. Dodatna literatura: Bakan.04.04.05.04.04. 09-11h 24. Za novu kratologiju.05.02. 14.04.03. Biokratija Gmo-kratija Birokratija Statokratija Monokratija Autokratija 8 07. Zagreb: Mirakul. 13 12. Sumiranje aktivnosti studenata 26. Izvođač .04. Kriptokratija Militokratija Evrokratija Etnokratija Budućnost demokratije ZAVRŠNI ISPIT POPRAVNI ISPIT 17. 7 31. 19. Partitokratija 05. 12. Zagreb: Izvori. 24.05. Esad (2009) Multiverzum vlasti.03. 5 17.05. 07. Beograd: Udruženje za političke nauke.03. stoljeću.