You are on page 1of 3

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Odsjek Sociologija, Politologija, Komunikologija, Sigurnosnih i mirovnih studija
Šifra predmeta: PHI101
Naziv predmeta: UVOD U FILOZOFIJU
Nivo: Bachelor
Godina: I
Semestar: I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 3+2
Odgovorni nastavnik: Asim Mujkić, prof.dr.
E – mail: mujkica@fpn.unsa.ba
Konsultacije: svaki radni dan od 8-10h.
Suradnik u nastavi:
e-mail:
Konsultacije:

Broj ECTS: 6
45+30

1.CILJ I SADRŽAJ PREDMETA
Kroz program predmeta i susret s izvornim filozofskim pitanjima student/ica se uvodi u različite
tradicije i problematiku filozofskog / kritičkog mišljenja, te upoznaje s idejama nekih od najvažnijih
filozofa i filozofskih pravaca koji su u bitnom smislu oblikovali ljudsko individualno i društveno-političko
samorazumijevanje. Kroz naglasak na kritičkom ispitivanju ključnih filozofskih problema i argumentacije
student/ica stječe širu naobrazbu i pretpostavke za kritičko promišljanje centralnih životnih, društvenih
i političkih pitanja, te vrijedno iskustvo filozofskog načina propitivanja što će predstavljati značajan
intelektualni kapital u daljem studiranju i usvajanju gradiva iz društvenih i humanističkih nauka. U
strukturnom smislu koncept ovog kursa plod je križanja historijskog i problematskog pristupa uz
samostalan studentski rad na izvornom filozofskom tekstu tokom vježbi.
1.1. Preduslovan predmet:

-

1.2.Osnovne tematske
jedinice

I. Ime i pojam filozofije
II. Filozofija i njene discipline
III. Filozofija i njena historija

1.3.Rezultati učenja

- Ovladavanje ključnim humanističkim pojmovima;
- Stjecanje navike intelektualne provokativnosti, stalne upitnosti i
stalne otvorenosti za argumentiranu raspravu;
- Stjecanje uvida u nastanak i razvoj svojevrsne intelektualne
povijesti Europe i njezinih vrijednosti;
- Razvijena senzibilnost za pluralitet interpretativnih obrazaca i
njihovu otvorenost u savremenom dobu krize;
- Stjecanje navike rada na izvornom znanstvenom tekstu;
2.ORGANIZACIJA NASTAVE I OCJENJIVANJA

.... John Dewey.... 10% Učešće u ocjeni % 2....3..... Filozofija / Uvod u filozofsko mišljenje i rječnik (Zagreb: Naprijed... FPN Sarajevo.). završni ispit....1.... 9... Način izvodjenja nastave Opis aktivnosti % 1......... P.. kviz. diskusije i učešće u nastavi....... 10. Boris Kalin.. 2005) ili neki drugi udžbenik iz Historije filozofije...Sistem ocjenjivanja 1.........procjena znanja studenata Midterm: pismena provjera znanja Ispiti: završni....15% (max.. Logika (bilo koje izdanje).IX (Zagreb: Matica Hrvatska. Nigel Warburton......... Povijest filozofije (bilo koje izdanje).....LITERATURA Obavezna literatura: 1.... Hrestomatija tekstova............ 2.. 2005). Simon Blackburn...... (Beograd: Plato.. 4.......... 2003). Filozofska hrestomatija I... 2..... Vodič kroz filozofiju.... Danilo Pejović.. 5............50% (max 50) 2..25% (max................ 1999).... Mudrost Zapada (Split: Marjan Tisak....... „Rječnik pojmova“ iz Branko Bošnjak.... popravni i septembarski ispitni rok.....5% (max... Justejn Gorder... Šira literatura: 1. 6... Sofijin svet (Beograd: Geopoetika.. O čemu je zapravo reč? / Vrlo kratak uvod u filozofiju (Beograd: Službeni glasnik...... Gajo Petrović.... 7..... Filozofija /Osnove (Zagreb: Kruzak. seminari 3... 2002).. pismena ili usmena provjera znanja... 50% 2.... Kozlovski prir. Tomas Nejgel (Thomas Nagel). 3. 3. 5) 4. 15) 5... Veliki učitelji mišljenja (Zagreb: Naprijed.... 8.........2........ 3.... 40% 3...... 1985)... 2002). 1998...... Rekonstrukcija u filozofiji (Sarajevo: Buybook............ Poziv na misao / Poticajni uvod u filozofiju (Zagreb: AGM... 2004)..25) 3.2.....5 bodova) 2.. predavanja 2.... interno izdanje.5% (max.. diskusije 1..................... midterm..... bilo koje izdanje)....... Uvod u filozofiju.....prisustvo nastavi i vježbama.................. Bertrand Russell.

vrijednosna racionalnost. filozofija i društvene nauke. 13. Sokrat i Platon: učenje o idejama i državi. scijentifikacija filozofije. filozofija kao kritika oblika života. nepokretni pokretač.IZVEDBENI PLAN NASTAVE I VJEŽBI Radna Datum/sat sedmica 1. ideologija. Descartes.2012. 2. 3. logičko razmišljanje. Društvena funkcija filozofije: 'sukob filozofije i stvarnosti'. 12. filozofija i politika. MODERNA FILOZOFIJA: Empirizam i racionalizam: Locke. 14. logos. 4. arete. značaj filozofije kao kritike (Horkheimer). 11. Naziv tematske cjeline ŠTA JE FILOZOFIJA: Osnovne karakteristike filozofskog mišljenja: demitologizacija. Hume.10. 5. 6. 08. 16. 8. pozitivistička iskkušenja. Hegel OSNOVNI PROBLEMI SAVREMENE FILOZOFIJE ZAVRŠNI ISPITI Plan vježbi Datum/sat Midterm I PRAVOSLAVNI BOŽIĆ . Njemački klasični idealizam: Kant. racionalni utopizam. 10. Spinoza. ideologizacija filozovije. 7. Aristotel: energeia-dynamis. učenje o čovjeku psihologija i etika. FILOZOFIJA I NJENE DISCIPLINE: Logika i teorija spoznaje (poseban syllabus). Stoici: buđenje subjekta. theos. mitološki svjetonazor: predlogičko vs. 15. učenje o uzrocima. Logika i teorija spoznaje Logika i teorija spoznaje Logika i teorija spoznaje Logika i teorija spoznaje FILOZOFIJA I NJENA HISTORIJA: ANTIČKA FILOZOFIJA: Uvod u grčki način razmišljanja: dike. Predsokratovci Sofisti. 9. problem univerzalnosti vrijednosti (Heller). ciljna vs. Filozofija sa stanovišta procesa društvenog i političkog života: pitanje vrijednosti.