You are on page 1of 3

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Odsjek politologije usmjerenja: Međunarodni odnosi i diplomatija i Upravljanje državom
i Odsjek sigurnosnih i mirovnih studija
Šifra predmeta:
Naziv predmeta: UVOD U POLITOLOGIJU
Nivo: Bachellor
Godina: I
Semestar: I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 3+2
Odgovorni nastavnik: Prof. dr. Srebrenka Viđen

Broj ECTS: 6
45+30

E – mail: vidjen.s@fpn.unsa.ba
Konsultacija: : utorak: 09:00-11:00 h, srijeda: 09:00-11:00 h, četvrtak: 11:00-12:00 h
Suradnik u nastavi:
e-mail:
Konsultacije
1.CILJ I SADRŽAJ PREDMETA

Upoznavanje sa temeljnim pojmovima i teorijama u političkoj nauci.
1.1. Preduslovan predmet:
1.2.Osnovne tematske
jedinice

-

Teorijsko definiranje i određenje pojma politike
Klasične i savremene klasifikacije vlada, sistema i režima
Pojam i tipologije političkih ideologija
Pojam i oblici demokratije
Teorije i uloga država
Teorije nacije i nacionalizma
Pojam i teorije globalizacije

1.3.Rezultati učenja
Sticanje znanja o temeljnom politološkom kategorijalnom aparatu, odnosima i
procesima u savremenoj politici. Stečeno znanje predstavlja osnovu za kritičko
promišljenje unutar savremene politološke nauke.

2.ORGANIZACIJA NASTAVE I OCJENJIVANJA
Opis aktivnosti %
2.1. Način izvodjenja nastave

2.2.Sistem ocjenjivanja

2.3.procjena znanja
studenata

1. Ex katedra
2. Diskusije

1.
2.

70%
30%

Učešće u ocjeni %
1. Midterm/parcijalni test I
1. 20% (max. 20 bodova)
2. Tematske diskusije /Midterm II
2. 20% (max. 20 bodova)
3. Aktivnost
3. 5% (max. 5 bodova)
4. Prisustvo
4. 5% (max. 5 bodova)
5. Završni ispit
5. 50% (max. 50 bodova)
Midterm: pismena provjera znanja iz dijela nastavnog sadržaja
Ispiti: završni, popravni i septembarski ispitni rok, pismena provjera znanja .
3.LITERATURA

(str. Milan. 7. (1993). Zgodić. Esad (2008) Realpolitika i njeni protivnici. Beograd: Clio. A. 3. Kaningam. . Tešanj: Centar za kulturu i obrazovanje. Endru (2004) Politika. 6.Obavezna litereatura: 1. 5. Podgorica: CID. Browning. Gary. Slaven (2013). Podgorica: CID. Hajneman. Zagreb: Politička kultura. Matić. Ben. 2. Richard. ur. Suvremene političke ideologije. Frenk (2003) Teorije demokratije. 4. Beograd: Savremena administracija. Barrie. 11-199) Dodatna literatura: 1. Robert (2004) Uvod u političke nauke. Enciklopedija političke kulture. Kritički uvod. Ravlić. Huggins. Zagreb: Politička kultura. Axford. Zagreb: Politička kultura. Hejvud. Svjetovi ideologije: Uvod u političke ideologije. Turner. Tuzla: Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić. Beograd: Filip Višnjić. Ravlić Slaven (2003). Rosamond. John (2002) Uvod u politologiju.

10. 20. Pojam i teorije o državi 10. modeli i teorije MIDTERM I MIDTERM II KATOLIČKI BOŽIĆ Teorije nacije NOVA GODINA ZAVRŠNI ISPITI .01..2015. 8. Plan vježbi Datum/sat Pojam i teorijski pristupi politike Izučavanje politike: pojmovi.11.00 16. 27.2015 Pojam i obilježja demokratije 5. 30. vijeka 9.12. vijeka 7. 11.11. Teorije demokratije 6.11.2015 13 01. Političke ideologije 19. Datum/sat Naziv tematske cjeline Uvodno predavanje 2.01.12.2015. 09.2015.IZVEDBENI PLAN NASTAVE I VJEŽBI Radna sedmica 1.2016.2016 Teorije nacionalizma 15 15.12. sistemi i režimi 4. 18. 13.2015. 23. Pojam i obilježja globalizacije 16. 08.10.2015.01. Vlade. 04.2015 Uloga države 11. 9. 3.2016 14.12.10.2015.2015 12.2015 Političke ideologije 20. 06. 25.00-12.11.10.2015.