You are on page 1of 12

RAČUNOVODSTVO 2 PARCIJALA.

Finansijski prihodi mogu biti: ( str. 428 )
a) kamate ostvarene na osnovu datih zajmova
b) negativne kursne razlike
c) naplata otpisanih potrazivanja
d) kamate, redovne i zatezne na osnovu potraživanja od kupaca
Finansijski prihodi mogu biti: (SVI) ( str. 428 )
– kamate ostvarene na osnovu datih zajmova i kredita uključivo i kamate
ostvarene na osnovu ulaganja u obveznice,
– dividende i udjeli u dobiti,
– kamate, redovne i zatezne, na osnovu potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja,
– pozitivne kursne razlike,
– dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela,
– dobici na osnovu promjene vrijednosti i otuđenja stalnih sredstava,
– ostali prihodi na osnovu plasmana i finansijskih transakcija.
Osnovne metode kalkulacije mogu biti : (str. 367)
a) divizione (djelidbene) kalkulacije i
b) dodatne (adicione) kalkulacije .
Propusteno priznavanje i evidentiranje obaveza znaci i propusteno evidentiranje
rashoda ( str. 320 )
Dionicka premija, (premija na emitovane dionice) je iznos koji se postigne prodajom dionica
iznad nominalne vrijednosti. (str. 304 )
Kod investicija u postojeca materijalna sredstva koji su kriteriji... MRS 16 ističe da će
naknadni troškovi biti priznati u knjigovodstveni iznos ako se zadovolje kriteriji iz tačke 7
MRS-a 16, ako i samo ako:
a) vjerovatno je da će buduće ekonomske koristi povezane s tim sredstvom pritjecati u
pravnu osobu;
b) trošak sredstva može se pouzdano izmjeriti. ( str. 197 )
Izracunavanje zarede po dionici temelji se na velicini_ neto dobiti_ _ _ dividendama koje
pripadaju_povlaštenim dionicama i ponderisanom broju redovnih dionica_ u prometu.
( str. 317)

osnovica za obračun amortizacije i metoda obračuna amortizacije. rezervnih dijelova i inventara. – prihodi iz ranijih godina. potpora. Taj se račun uobičajeno naziva akumulirana amortizacija ili može imati naziv ispravka vrijednosti (materijalnih ili nematerijalnih sredstava). Elementi koji uticu na visinu troskova amortizacije mogu biti: ( str. 435 ) a) prihodi od kamata b) prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja c) prihodi od otpisanih obaveza d) pozitivne kursne razlike e) prihodi od penala. 459 ) – nabavna vrijednost prodatih materijala. – viškovi. – prihodi od prodaje materijala. 226 ) Osnovni elementi koji utječu na visinu troška amortizacije : ( str. rezervnih dijelova i sitnog inventara. ( str. – ostali prihodi.. odustatnina i sl. to su: ( str. – kazne. kazni. 434 i 435 ) – prihodi od subvencija. poticaja i sl.. nagrada. vijek upotrebe. – naplaćena otpisana potraživanja. dotacija. 218 ) obračun amortizacije po predmetu. – prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja. odustatnina i sl. Ostali rashodi. kazni. – prihodi od naplate od osiguravajućeg društva. ( str.Ostali prihodi i rashodi od dionica.. Ostali prihodi mogu biti: ( str. – prihodi od otpisanih obaveza. – prihodi od penala. nagrada. penali i naknade štete. Amortizacija za nematerijalna sredstva se naziva. – odobreni naknadni popusti kupcima. – otpis nenaplativih potraživanja i – ostali rashodi. 218 ) a) osnovica za obracun amortizacije b) vijek trajanja c) obracun amortizacije po prometu d) metoda obracuna amortizacije . – rashodi od donacija.. – manjkovi.

260 ) U skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim načelima pri inicijalnom vrednovanju (mjerenju) zaliha respektujemo pravilo niže vrijednosti: – trošak (historijski). 222) linearna metoda amortizacije. ( str. ( str. degresivna metoda amortizacije i progresivna metoda amortizacije. 260 ) Vrijednost nus proizvoda u uslovima primjene kalkulacije kuplovanih _vezanih proizvoda moze se utvrditi najvise do nivoa neto prodajne(tržišne)cijene. povećava njegov kapacitet. ( str. ili – neto prodajna (tržišna) vrijednost ovisno o tome “šta je od to dvoje niže”. ( str. unaprenuje kvalitet njegovog outputa. ( str: 215/216) Obračun amortizacije prema vremenu sprovodi se pomoću tri osnovne metode (vremenske) amortizacije. Obračun troškova amortizacije se može vršiti primjenom amortizacione stope: a) metode dijelova b) degresivne metode c) metode po jedinici funkcionalnog kapaciteta d) linearna metoda Ostali prihodi i rashodi od dionica. znatno smanjuju proizvodni troškovi. i to: ( str. 435 ) . 317 ) a) dionicke rezerve b) redovne dionice c) preferencijalne dionice d) obveznice Kalkulacija troska koji se uknjucuje u trosak zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda ima sljedece elemente : ( str. 359 ) a) troškovi direktnog materijala b) troškovi direktnog rada (plaće) c) varijabilni opći troškovi proizvodnje d) opći fiksni troškovi za iskorišteni normalni kapacitet Zalihe se vrijednuju po trošku (historijski) sticanja ili neto prodajna (tržišna) vrijednost ovisno o tome ''šta je od to dvoje niže'' .Koncept zarade po dionici moze se primjeniti na : ( str. 371 ) KRITERIJ ZA PRIZNAVANJE NAKNADNIH TROŠKOVA ZADOVOLJEN JE KAD: produžava vijek upotrebe sredstva.

282 i 283 ) Koja od navedenih metoda amortizacije ne spada u obračun amortizacije prema vremenu? ( str.AKO JE OPRAVDAN. – prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja. ( spada u obracun amortizacije prema vremenu ) c.. ( str. – kazne. ILI AKO JE NEOPRAVDAN KNJIZI SE NA TERET ZAPOSLENE OSOBE i obračunava se PDV. Linearna metoda amortizacije. VIŠEFAZNA DJELIDBENA (DIVIZIONA) KALKULACIJA. – prihodi od naplate od osiguravajućeg društva. donacija. Inventurni manjak koji je opravdan knjiži se na:TERET RASHODA . Metoda opadajuće stope na istu osnovu. to su: ( str. nagrada. – naplaćena otpisana potraživanja. rezervnih dijelova i sitnog inventara. Metoda zbira godina ( ovo je degresivna metoda i spada u obračun prema vremenu ) Prihod se mjeri po FER vrijednosti primljene NAKNADE I POTRAŽIVANJA.– prihodi od subvencija. 308 ) a) povlačenje iz opticaja b) održati povoljno tržište za dionice dioničkog društva c) smanjiti opasnost od konkurentskog preuzimanja d) smanjiti obim poslovne aktivnosti . 368) Razlozi za otkup vlastiti dionica mogu biti: ( STR. 412 ) U okviru divizione kalkulacije proizv. (str. rezervnih dijelova i inventara. ( ovo je degresivna metoda i spada u obračun prema vremenu) d. penali i naknade štete. KALKULACIJA NA BAZI EKVIVALENTNIH BROJEVA (ODNOSA). – odobreni naknadni popusti kupcima. – manjkovi.. (str. – rashodi od donacija. Metoda obračunavanja po jedinici funcionalnog kapaciteta. – viškovi. OVO b. poticaja i sl. odustatnina i sl. Ostali rashodi. kazni. 459 ) – nabavna vrijednost prodatih materijala. – prihodi od otpisanih obaveza. – prihodi od penala. JEDNOSTAVNA/OBIČNA DIVIZIONA (DJELIDBENA KALKULACIJA). – ostali prihodi. – prihodi od prodaje materijala. – otpis nenaplativih potraživanja i – ostali rashodi. KALKULACIJA VEZANIH (KUPLOVANIH ) PROIZVODA. 222 i 223 ) a. – prihodi iz ranijih godina. potpora.

313 ) SVI  zadržavanje novca u cilju ekspanzije dioničkog društva na tržištu.  održati povoljno tržište za dionice dioničkog društva.  smanjiti opasnost od konkurentskog preuzimanja. 288 ) a) linearna metoda b) 50% otpis c) progresivna metoda d) kalkulativni otpis Pokriveni nostro akreditiv zahtjeva da se: ( str.  smanjiti broj vlastitih dionica u cilju povećanja dobiti (zarade) po dionici i tržišne vrijednosti po dionici.  dodatnom emisijom dividendnih dionica utječe na smanjenje tržišne cijene dionice. c) kalkulativni otpis. 249 ) a) troskovi vode na vanbilansnim racunima b) otvara poseban racun kod Poslovne banke na koji buduci ino povjerioc prima sredstva c) vanbilansnu evidenciju vodi buduci ino povjerioc . Metoda otpisa sitnog inventara mogu biti: ( str. Uprava može imati više razloga za proglašavanje dividendnih dionica: ( str.  otkupiti vlasničke interese jednog ili više dioničara. 308 ) SVI  smanjiti obim poslovne aktivnosti dioničkog društva. Razlozi za proglašavanje dividendnih dionica mogu biti: a) isplata gotovinskih dividendi b) zadržavanje novca u cilju ekspanzije dioničkog društva c) smanjenje tržišne cijene dionica d) izbjegavanje plaćanja poreza Metode otpisa sitnog inventara jesu: ( str. b) 50 %-tni otpis (direktna i indirektna metoda). 288 ) SVI a) potpuni otpis (100 %).  proglašavanjem dividendnih dionica dioničari izbjegavaju plaćanje poreza na dividende u odnosu na proglašavanje i isplatu novčanih dividendi.e) smanjiti broj vlastitih dionica u cilju povećanja dobiti (AKO BUDE TREBALOOTKUPITI VLASNIČKE INTERESE 1 ILI VIŠE DIONIČARA) Razlozi za otkup vlastitih dionica mogu biti: ( str.

b) apsorpcioni sistem obračuna troškova i c) sistem obračuna varijabilnih troškova. odnosno prihodi ili rashodi od finansiranja. Iznos koji se postigne prodajom iznad nominalne vrijednosti obično se naziva premija i posebno se evidentira na kontu kapitala. metoda jednake stope na opadajuću osnovu. 224 ) d)degresivna Donacije postrojenja i opreme a) treba amortizovati b) ne treba amortizovati c) treba odmah otpisati d) ne treba knjiziti Rashodi nastali pri osnivanju preduzeca nazivaju se: ( str. 223 ) metoda opadajuće stope na istu osnovu.MRS 21) ( str. ( str. Sistemi obračuna troškova: ( str. Prodaja dionica uz premiju. te metoda zbira broja godina ili sume broja godina (ili metoda dijelova). odnosno na računu Dionička premija.431) Različiti načini obračuna amortizacije su: ( str. metoda dvostruke opadajuće osnovice ili metoda dvostruke stope linearne amortizacije na opadajuću osnovicu. ( str. 249 ) Datumi dividende: ( str 311 ) Datum proglašavanja Datum evidencije Datum isplate Zakljucni kurs je spot kurs razmjene na datum bilansa stanja(TAČKA 8. mogu se pojaviti pozitivne ili negativne kursne razlike. 378 ) a) sistem obračuna ukupnih troškova. 304 ) Ubrzana metoda amortizacije je ( str. 189 ) a) troskovi pokretanja b) troskovi osnivanja .Pokriveni nostro akreditiv evidentira se: Kod pokrivenog akreditiva sredstva se odmah po otvaranju akreditiva prenose inozemnoj banci. Budući da faktura dobavljača (koja se evidentira po srednjem kursu) može biti evidentirana po višem ili nižem kursu od kursa koji je primijenjen za evidentiranje akreditiva.

Nose pravo glasa o pitanjima upravljanja dioničkim društvom b. 342 ) Šta spada u odobrene dionice? ( str.c) pocetni troskovi d) sluzbeni troskovi PVR-kratkoročna razgraničenja uključuju: ( str. UNAPRIJED NAPLAĆENI PRIHODI ( str. 304 ) a) Emitovane dionice b) Neemitovane dionice c) vlastite dionice d) redovne dionice e) povlaštene dionice Dionice se dijele na dvije tipične vrste i to: ( 304 ) redovne ili obične dionice i povlaštene ili preferencijalne dionice.OBRAČUNATI A NEPLAĆENI TROŠKOVI. Po svojim obilježjima se nalaze između dionica i obveznica c. 305 ) a. Njihovi vlasnici imaju pravo prioriteta naplate dividendi d. 266 ) a) tržišnim cijenama po kojima se mogu i nabaviti b) stvarnim nabavnim cijenama c) planskim odnosno standardnim cijenama d) jedna grupa po stvarnim. 342 ) a) rashod za porez na dobit b) obracunate obaveze za godisnji odmor c) potencijalne obaveze d) placene depozite e) obracunate a neplacene troskove PVR –dugoročna razgraničenja. a druga grupa po planskim Šta označava dugovni saldo na prelaznom žiro računu . Nose kumulativno pravo za naplatu svih neisplaćenih dividendi U slucaju rekontrukcije stalnog materijalnog sredstva za osnovicu za obracun amortizacije se uzima? ( str. Šta od navedenog predstavlja obilježje redovnih ili običnih dionica: ( str. 216 ) a) revalorizaciona vrijednost b)knjigovodstvena vrijednost Zalihe materijala se mogu vrednovati po: ( str.

Osnivački izdaci b. 462 ) a) potrazivanja dobrog boniteta b) potencijalnog dogadjaja c) ugrozena potrazivanja d) nenaplativa potrazivanja Promet zemljista moze biti u sistemu: ( str. ( str. Patenti. 185. 431 ) Amortizacija obveznica izdatih uz premiju ili diskont vrši se primjenom linearne metode ili metode efektivnih kamata. 323 ) Prema bonitetu potrazivanja se mogu klasifikovati: ( str. 198 i 202 ) a) poreza na dodatnu vrijednost b) poreza na promet nekretnina c) direktni porez .. Njihovi vlasnici imaju pravo prioriteta naplate dividendi d. Izdaci za razvoj d. licence. Po svojim obilježjima se nalaze između dionica i obveznica Dobitke ili gubitke koji proizilaze iz prestanka priznavanja pojedine nekretnine. Goodwill Šta od navedenog predstavlja obilježje redovnih ili običnih dionica: a. postrojenja i opreme treba utvrditi kao razliku između neto iznosa potraživanja od otuđenja i knjigovodstvene vrijednosti sredstava. ( str. nego se priznaje kao rashod (trošak): ( str. ( str. 434 ) Pri postojanju ino obaveza nastale pozitivne kursne razlike potrebno je da kurs domaće valute u odnosu na stranu valutu poraste. 189 ) a. Nose pravo glasa o pitanjima upravljanja dioničkim društvom c.a) da je novac podignut sa žiro računa b) da je novac uplaćen na žiro račun c) izvod sa žiro računa Goodwil se treba otpisivati: a) u razdoblju duljem od 5 godina b) tijekom njegovog korisnog razdoblja koje nije dulje od 40 godina c) ne otpisuje se d) na teret zadržane dobiti Odrediti šta od navedenog ne spada u stalna nematerijalna sredstva. odnosno da dođe do revalvacije domaće valute. koncesije c. Nose kumulativno pravo za naplatu svih neisplaćenih dividendi b.

b. Kapital predstavlja tuđi izvor sredstava b. 51 i 302 ) a. 198 ) a. 309 ) a) Otkup vlastiti (trezorskih) dionica b) pokrivanje gubitka c) nešto kao povlačenje udjela Zaokružiti tačnu tvdnju: ( str. Postrojenja i oprema. c. 282 ) a) fer cijena b) cijena posljednje nabavke c) neto prodajna cijena d) revalorizovana cijena Knjiga blagajne predstavlja: ( str. Kapital predstavlja razliku prihoda i rashoda c. d. Zemljište.d) indirektni porez Gubitak tekuce godine moze se “pokriti „ u narednoj godini na teret ( str 315 ) a) kapitala b) zadrzane dobiti c) rezervi Zalihe gotovih proizvoda mogu se vrijednovati i evidentirati po : ( str. . 378 ) a) nabavnim cijenama b) stvarnim proizvodnim troskovima c) standardnim proizvodnih troskovima Za vrednovanje viškova materijala može se koristiti: ( str. Kapital predstavlja zbir sredstava i obaveza d. 245 i 165 ) a) glavnu knjigu b) analitičku evidenciju prometa gotovine c) vanknjigovodstvenu evidenciju d) pomoćnu knjigu Šta smanjuje dionički kapital? ( str. Građevinski objekti. Kapital predstavlja ostatak sredstava pravnog lica nakon odbitka svih njegovih obaveza Odrediti koje od navedenih stalnih materijalnih sredstava ne podliježe obračunu amortizacije: (str. Transportna sredstva.

prihodi od prodaje trgovačke robe – trgovinska djelatnost. može se koristiti: .Odrediti koje od navedenih stalnih materijalnih sredstava podliježe obračunu amortizacije: ( str. Građevinski objekti b. 217) a.kalkulacija vezanih (kuplovanih) proizvoda. Metode kalkulacija: DIVIZIONA (DJELIDBENA) I ADICIONA (DODATNA) U okviru divizionih kalkulacija.244 a. zavisno o tehnološkom procesu proizvodnje. Kratkoročna ulaganja b. . . 412) prihodi od prodaje proizvoda – proizvodna djelatnost. 201) a) kupovna cijena b) troškovi isporuke c) troškovi ugradnje. Avansi za nekretnine. postrojenja i opremu d. postrojenja i oprema u pripremi c. Koje od navedenih sredstava ne spada u tekuća sredstva: (str. Zemljište Koja od sljedećih stavki ne ulazi u trošak nabavke opreme: ( str. (str 367-371) .373) 8. Novac i novčani ekvivalenti (ova tri sigurno spadaju ali za ovaj četvrti nisam sigurna jer na strani 329 se spominje kao kratkoročno razgraničenje pa me zbunjuje to) Gotovi proizvodi prolaze kroz faze: (str . Gotovi proizvodi se evidentiraju po CIJENI PROIZVODNJE PROIZVODA ( AKO DODA JOS JEDNU CRTU ONDA PIŠEŠ PO OPERACIONIM PROIZVODNIM TROŠKOVIMA) (str . Obračunati a neplaćeni troškovi d. SKLADIŠTENJA 2. 373) 1. . Nekretnine. Metode dodatne kalkulacije se dijele na sumarne i elektivne. prihodi od pruženih usluga – uslužna djelatnost.čista / jednostavna / obična diviziona (djelidbena) kalkulacija. PRODAJE 7. Unaprijed plaćeni troškovi c.kalkulacija na osnovu ekvivalentnih brojeva (odnosa). postavljanja i puštanja u rad d) kamata na kredit Prihodi koji proističu od redovnih aktivnosti pravnih osoba su: (str.višefazna diviziona (djelidbena) kalkulacija.

243 Šta se ubraja u kratkoročne finansijske plasmane? Str. – projektovanje. postrojenja i opreme. neko se sredstvo treba klasifikovati kao tekuće: · sredstvo očekuje da će se realizovati ili se namjerava prodati ili potrošiti u svom redovnom poslovnom ciklusu.3.Njenom primjenom ce se rashodi od kamata izdavaoca kamata povećati. · sredstvo drži prvenstveno radi trgovanja. Očekuje se da će se realizovati ili držati radi prodaje ili potrošnje tokom normalnog poslovanja pravne osobe (U skladu sa tačkom 66. (Str 191-192) Šta od navedenog ne spada u obilježja tekućih sredstava prema MRS 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja? a. konstrukcija i testiranje odabrane alternative za nove ili poboljšane materijale. · sredstvo očekuje da će realizovati unutar dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja ili · novac ili novčani ekvivalent (kako je određeno u MRS-u 7). Primjeri aktivnosti faze razvoja su (tačka 59. Radi se o novcu ili novčanom ekvivalentu c. uzoraka. MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja.256 -257 a) blagajnički zapisi b) komercijalni zapisi . konstrukcija i priprema pilot-postrojenja koje nije ekonomski izvodivo za komercijalnu proizvodnju. Drži se prvenstevno u cilju trgovanja b.r323 &326) Donacija nekretnina. Ček i mjenica SU KRATKOROČNI VRJEDNOSNI PAPIRI( NOVČANI EKVIVALENT)) i služe kao INSTRUMENT OSIGURANJA PLAĆANJA i ZA PLAĆANJE. MRS 38): . NISU IZDACI ZA ISTRAŽIVANJE) Faza razvoja znatno je naprednija od faze istraživanja. (250-251. modela i kalupa u skladu sa novom tehnologijom.) STR. fer tržišna vrijednost sredstava primljena na poklon predstavlja osnovicu za obračun amortizacije tog sredstva.projektovanje. Očekuje se da će se koristiti duže od godinu dana d. – projektovanje alata. sustave ili usluge. uređaje. ( u smislu :da li se vrednuju po sadašnjim vrijednostima/cijenama) Za tako stečeno sredstvo potrebno je procijeniti fer tržišnu vrijednost koja predstavlja osnovu za evidentiranje i priznavanje sredstava u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima. (str. 245) Metoda efektivnih kamatnih stopa se koristi za amortizaciju obveznica izdatih uz premiju ili diskont. te pravna osoba može identifikovati stalno nematerijalno sredstvo. NISU TROŠKOVI. proizvodne procese. Samim tim. – projektovanje.(st.ONI SPADAJU U STALNA NEMATERIJALNA SREDSTVA (NE SPADAJU U TEKUĆA SREDSTVA. osim ako je mogućnost razmjene ili upotrebe sredstava za podmirenje obaveza ograničena u razdoblju od najmanje dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja. konstrukcija i testiranje prototipova i modela prije proizvodnje i prije upotrebe.213) Izdaci za razvoj.šta spada.

( str. trošak pribavljanja bi predstavljao: a) procjenjivanje trzista vrijednosti b) jednak trosak proizvodnih sredstava c) revalorizacionu vrijednost d) reprodukcionu vrijednost Trošak sredstava koja su izgrađena. (str. odnosno proizvedena u vlastitoj režiji jednak je trošku proizvodnje sredstava namijenjenih za prodaju i utvrđuje se na isti način kao trošak zaliha.201) . Prihodi od prodaje robe u tranzitu. odnosno proizvedena u vlastitoj režiji jednak je trošku proizvodnje sredstava namijenjenih za prodaju i utvrđuje se na isti način kao trošak zaliha. Prihodi od prodaje robe u trgovini namalo) (str.201) Troškovi nakon nabavke materijalnog stalnog sredstva. PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE(Prihodi od prodaje robe na veliko. Trošak proizvodnje sredstava u vlatitoj izvedbi u trenutku pribavljanja moze biti? Trošak sredstava koja su izgrađena.U slučaju proizvodnje materijalnih sredstava u vlastitoj izvedbi.415428) 1. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA.201) 8.c) tekuća ulaganja u vrijednosne papire-dionice d) trezorske zapise Prihodi od redovnih aktivnosti pravne osobe mogu biti : PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA. a tokom njegovog pripremanja za proizvodnju trebali bi se __ UKLJUČITI U NABAVNU VRIJEDNOST SREDSTVA (str.