You are on page 1of 3

2. Etapy w polityce Bolesawa Chrobrego, ich charakterystyka i znaczenie.

Bolesaw Chrobry rzdzi w latach 992-1025


Polityka wewntrzna:
- rozprawi si ze wszystkimi kandydatami do tronu (wygna Od i jej dzieci)
- zacz organizowa pastwo,
- rozwija si system feudalny i administracja (okrgi grodowe)
- powstaa organizacja kocielna z siedzibami w Krakowie, Gnienie, Wrocawiu i Koobrzegu
- krl mia na utrzymaniu armi
Polityka zewntrzna:
- kanonizacja biskupa Wojciecha w 999r. ktry zmar podczas misji chrystianizacyjnej (miao to
pomc odzyska Pomorze)
- prowadzenie przyjaznej polityki zewntrznej z cesarstwem niemieckim za panowania Ottona III
(zjadz gnienieski)
- walka z Niemcami (wojna w latach 1003-1018)
- zajcie Czech i koronacja na krola Czech, panowanie w latach 1003-1004
- zajcie Grodw Czerwieskich
- koronacja jako umocnienie pastwa i wzrost znaczenia na arenie midzynarodowej.
Wadza Bolesawa Chrobrego w wikszej mierze skupia si na wojnach co spowodowao wzrost
wielkoci pastwa,przyrost wrogw i sojusznikw,a dzieki kanonizacji w.Wojciecha wzroso
znaczenie Polski
3. Rzdy Mieszka II, przyczyny kryzysu pastwa i jego charakterystyka.
1. Panowanie Mieszka II (1025 - 1034)
koronuje si w 1025 r. zaraz po mierci ojca;
jednoczesny najazd cesarza niemieckiego Konrada i ksicia kijowskiego Jarosawa Mdrego
powoduje przejcie wadzy przez Bezpryma (starszego brata Mieszka) oraz utrat przez Polsk:
Milska, uyc i Grodw Czerwieskich;
Bezprym szybko umiera, na tron powraca Mieszko II;
Mieszko II umiera w 1034 r. i pozostawia kraj w chaosie.
2. Przyczyny kryzysu pastwa
zbyt duy rozrost terytorialny,
saba integracja poszczeglnych regionw,
konflikty ze wszystkimi ssiadami.
konflikty ze wszystkimi ssiadami.
3. Rozpad pastwa po mierci Mieszka II
w kraju brakuje nastpcy tronu (trwaj hipotetyczne rzdy Bolesawa Zapomnianego);
wybucha powstanie antykocielne i antyfeudalne;
usamodzielnia si Mazowsze (rzdy Miecawa);
ksi Czech Brzetysaw najeda na Polsk, dokonuje spustoszenia Wielkopolski, zabiera
zwoki w. Wojciecha, przycza lsk do C
4. Odbudowa pastwa przez Kazimierza Odnowiciela.
Kazimierz Odnowiciel wielki reformator. (1034 1058)
Polityka Kazimierza :
opanowa Wielkopolsk, ziemi czycko-sierdzk, Maopolsk
1047 r odzyska Mazowsze
1050 r przyczy ponownie Pomorze do Polski
przenis stolice z Poznania do Krakowa
odbudowa biskupstwo
1054 r na zjedzie w Kwedlinburgu cesarz uzna Prawa Polski do lska
odzyska najwaniejsze ziemie piastowskie

Reformy Kazimierza:
reforma organizacji pastwa polskiego
przebudowa system militarny pastwa: nada wojom ziemi w zamian za sub rycersk
wprowadzi na ziemi polskie system feudalny
odbudowa polsk organizacj kocieln gwnym orodkiem sta si Krakw
5. Sukcesy i trudnoci w polityce Bolesawa miaego
Sukcesy:
- wzmocnienie pastwa polskiego poprzez aktywn polityk zagraniczn.
- w 1060 roku zorganizowa on pierwsz wypraw na Wgry w celu osadzenia na tamtejszym
tronie swojego sojusznika Beli I.
- dy do utrzymywania na tronach Rusi i Wgier przyjaznych sobie wadcw.
- Jednym z celw polityki Bolesawa byo osabienie cesarza Henryka IV.
- Gwnym celem i zarazem programem politycznym Bolesawa miaego byo powstrzymanie
ekspansji niemieckiej.
Poraki:
- Wygnanie oraz mier na Wgrzech.
- Rewolucja ludowa podczas jego nieobecnoci.
- Bunt ludzi zamonych.
- Morderstwo biskupa Stanisawa.
- mier jego syna poprzez otrucie.
6. Panowanie Bolesawa Krzywoustego konflikt z bratem, wojna z Niemcami, zdobycze
terytorialne, rechrystianizacja, obrona suwerennoci.
Bolesaw Krzywousty panowa 1102r do 1138r
1.konflikt z bratem :Wsprzdzi z bratem Zbigniewem, ktrego w 1107 r. skazuje na wygnanie.
Spr midzy Zbigniewem a Bolesawem 1102 1109 r. po mierci Wadysawa Zbigniew uzyska
Mazowsze. Prawowitym spadkobierc by Bolesaw, ktry chcia zjednoczy kraj. Dy do
odzyskania Pomorza. Organizowa wyprawy wojenne przeciwko Pomorzanom, ktrzy w odwecie
najedali na Wielkopolsk Zbigniewa. wojna midzy brami zakoczya si wygnaniem
Zbigniewa i zjednoczeniem kraju.
2. wojna z Niemcami 1109 r.

przyczyny cesarz Henryk V zada: wydzielenia Zbigniewowi czci kraju, uznania przez
Bolesawa zwierzchnoci Niemiec oraz zapacenia trybutu z ziem polskich. Bolesaw odrzuci
dania co spowodowao wybuch wojny.
przebieg - bohaterska obrona Gogowa, obrona grodw Bytom i Wrocaw. Wycofanie si wojsk
niemieckich i czeskich z ziem polskich. Wojna miaa charakter podjazdowy.
skutki Bolesaw nie uzna zwierzchnoci cesarza, obroni niezaleno Polski, utrzyma jedno
pastwa.
3.zdobycze terytorialne
podbj Pomorza
w latach 1116 1119 Bolesaw Krzywousty podbi Pomorze Gdaskie i wczy je w granice.
w latach 1121 1122 podbj Pomorza Zachodniego,
1124 r. ksi pomorski Warcisaw uzna zwierzchno Bolesawa Krzywoustego. Pomorze
Zachodnie stao si lennem polskim
4. rechrystianizacja
Bolesaw schrystianizowa Pomorze misje Bernarda Hiszpana i biskupa Ottona z Bambergu.
Powstao biskupstwo w Lubuszu, ktre podlegao arcybiskupstwu w Gnienie
5. obrona suwerennoci
arcybiskup Norbert uzyskuje zgod papiea na podporzdkowanie polskiej prowincji
kocielnej biskupstwu w Magdeburgu;
zjazd w Merserburgu w 1135 r. (Bolesaw i cesarz Lotar III):

Bolesaw rezygnuje ze stara o koron, skada hod lenny z Pomorza i nie opanowanej
wyspy Rugii oraz paci trybut za 12 lat wstecz,
zostaje uniewanione podporzdkowanie polskich biskupstw Magdeburgowi

7. Dynastia wczesnopiastowska ukad chronologiczny, w. Wojciecha, w. Stanisawa,


przydomki wadcw a ich polityka.

wity Wojciech pierwszy patron Polski, z pochodzenia Czech, peni funkcj biskupa
praskiego. Jako misjonarz wyruszy na Wgry , gdzie mia ochrzci przyszego krla Stefana I.
Ponis mczeska mier w 997r podczas wyprawy misyjnej do Prus, zorganizowanej z pomoc
Bolesawa Chrobrego. Jego ciao umieszczono w katedrze gnienieskiej. Zosta uznany prze
papiea za wietego
wity Stanisaw - biskup, mczennik, kolejny patron Polski. Pochodzi z ksicego rodu.
Stanisaw sprowadzi do Polski legatw rzymskich i stworzy na nowo metropoli gnieniesk, a za
rad krla tworzy sie klasztorw benedyktyskich, ktre s orodkami religijnymi i naukowymi na
terytorium Polski - byo to bardzo wane dzieo w zwizku z chrystianizacj Polski. Skazano go na
mier, prawdopodobnie w wyniku konfliktu z krlem Bolesawem miaym. witym i
mczennikiem zosta uznany ponad 150 lat po swojej mierci.