You are on page 1of 3

Curriculum

vitae
Europass

Informaţii
personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Dumitraşcu Cristina -Mihaela
Str.Copaceni ,nr.47 bl.W3 sc.1 et.7 ap.32 sector 3 Bucuresti
Mobil : 0764996412

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Română
13/11/1991

Feminin

Locul de muncă vizat / Casier/Consultant vanzari,receptionera , lucrator comercial
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Curriculum vitae al Dumitrascu Cristina-Mihaela

01..04.2016-15.07.2016
Documentarist

SC MEDIACINE ENTERTAIMENT SRL
Media

28.02.2015- 15.08.2015
Casier
Divan Express

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Facultatea de Ştiinţe Economice. contabilitate financiară.cedefop. Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune Perioada Calificarea / diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorului de formare 2006-2010 Diploma de Bacalaureat Colegiul Spiru Haret Bucuresti Aptitudini şi competenţe personale Competenţe şi abilităţi sociale Curriculum vitae al Dumitrascu Cristina-Mihaela Amabilitate Punctualitate Bună adaptare în diferite contexte şi medii Sociabila Spirit de echipa Orientare catre client Perseverenta Orientare catre rezultate Perfectionare continua Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. marketing. doctrine economice.europa.eu © Uniunea Europeană. monedă. fiscalitate.Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Retail/Comert 4 luni Funcţia sau postul ocupat Casier/Vanzatoare Numele şi adresa angajatorului Patiserie/covrigarie Tipul activităţii sau sectorul de activitate Retail/Comert Perioada Numele şi adresa angajatorului Funcţia sau postul ocupat Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat 6 luni Supraveghetoare Maxim Bet Retail/Comert Picolita/Barmanita/Ospatarita Educaţie şi formare Perioada Calificarea / diploma obţinută 2010-2013 Diploma de Licenţă Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Bazele contabilității. 2002-2010 24082010 . gestiune bancară. microeconomie. management. macroeconomie. matematici aplicate în economie. statistică. contabilitate de gestiune. contabilitate bancara Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucuresti.

Internet Anexe 1. Diplomă de Licenţă Curriculum vitae al Dumitrascu Cristina-Mihaela Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. E-mail. 2002-2010 24082010 .cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană. Diplomă de Bacalaureat 2.Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului MS Office.