You are on page 1of 1

65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

654 Pierderi din creante si debitori diversi
655 Cotiz. si contrib. datorate de pers. jurid. fara scop patrimonial
6551 - la organisme din tara
6552 - la organisme internationale
656 Chelt. priv. cote-parti datorate potrivit statului
657 Ajut.si imprum.neramb.transferate altor pers.jurid.fara scop patrim.
6571 - din tara
6572 - din strainatate
658 Alte chelt. de exploatare
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati
6582 Donatii si subventii acordate
6583 Chelt. priv. activele cedate si alte op. de capital
6588 Alte chelt. de exploatare
73 VENITURI DIN AFSP
731 Ven. din cotiz. membrilor si contrib. banesti sau in natura ale
membrilor si simpatizantilor
7311 - cotiz. membrilor
7312 - contrib. banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor
732 Ven. din taxele de inreg.stab.potrivit legisl.in vigoare
733 Ven. din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare
7331 - din donatii
7332 - din sume sau bunuri primite prin sponsorizare
734 Ven. din dob.si divid.obt.din plasarea disponibilitatilor din AFSP
7341 - dobanzi
7342 - dividende
735 Ven. pt. care se dat. imp.pe spectacole
736 Resurse obt. de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale
737 Ven. din actiuni intamplatoare realizate de organizatii
sindicale/ patronale, utilizate in scop soc.sau profesional,
potrivit statutului de org.si funct.
738 Ven. exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale
aflate in propriet. pers.jurid. fara scop patrimonial altele
decat cele care sunt sau au fost folosite in activit.ec.
739 Alte ven. din AFSP, din:
7391 -cote-parti primite potrivit statutului
7392 -ajut.si imprum. neramburs. din strainatate
7393 -despagubiri de asigurare - pagube
7394 -diferente de curs valutar rezultate din AFSP
7399 -alte ven. din AFSP
75 ALTE VEN. DIN DE EXPLOATARE
754 Ven. din creante reactivate si debitori diversi
758 Alte ven. din exploat., din:
7581 -despagubiri, amenzi si penalit.
7582 -donatii si subv. primite
7583 -vanz. activelor si alte op.de capital
7584 -subv. pt.invest.
7588 -alte ven. din expl.