You are on page 1of 3

ÔN TẬP MÔN ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC

I. PHẦN LÝ THUYẾT
1. Trình bày vị trí, đối tượng của LLDHSH, mối quan hệ của LLDHSH với các
khoa học khác.
2. Hãy trình bày những nhiệm vụ của lí luận dạy học sinh học.
3. Nêu các phương pháp nghiên cứu LLDHSH và phân tích đặc điểm của phương
pháp quan sát sư phạm.
4. Nêu các phương pháp nghiên cứu LLDHSH và phân tích đặc điểm của phương
pháp điều tra.
5. Nêu các phương pháp nghiên cứu LLDHSH và phân tích đặc điểm của phương
pháp thực nghiệm sư phạm.
6. Hãy trình bày nội dung nhiệm vụ trí dục trong dạy học sinh học ở trường phổ
thông.
7. Hãy trình bày nội dung nhiệm vụ phát triển năng lực nhận thức của học sinh
trong dạy học sinh học ở trường phổ thông.
8. Hãy trình bày nội dung nhiệm vụ giáo dục trong dạy học sinh học ở trường phổ
thông.
9. Trình bày đặc điểm của các thao tác tư duy (phân tích, tổng hợp, so sánh). Lấy
ví dụ.
10. Phân biệt quy nạp và diễn dịch.
11. Trình bày mối quan hệ giữa các nhiệm vụ dạy học sinh học.
12. Nêu đặc điểm của các nguyên tắc được vận dụng khi nghiên cứu sinh học
hiện đại.
13. Nêu các nguyên tắc xây dựng nội dung môn sinh học ở trường phổ thông và
phân tích đặc điểm của nguyên tắc đảm bảo tính khoa học và hợp trình độ học sinh.
14. Nêu các nguyên tắc xây dựng nội dung môn sinh học ở trường phổ thông và
phân tích đặc điểm của nguyên tắc đảm bảo tính liên tục và tính hệ thống.
15. Nêu các nguyên tắc xây dựng nội dung môn sinh học ở trường phổ thông và
phân tích đặc điểm của nguyên tắc kĩ thuật tổng hợp.
16. Hãy phân tích cấu trúc nội dung chương trình sinh học ở trường phổ thông.
17. Trình bày các thành phần kiến thức cơ bản trong chương trình sinh học ở
trường phổ thông.

Nêu các biện pháp dạy học được áp dụng trong dạy học sinh học. 26. Trình bày vai trò của phương pháp thực hành và các loại công tác thực hành. phân loại. Nêu bản chất. Hãy trình bày bản chất của khái niệm và phân loại khái niệm sinh học. 36. 25. 23 . 33. 27. 34. 21.18. các mức độ của dạy học giải quyết vấn đề. phân loại phương pháp thực hành quan sát. Hãy trình bày bản chất. 29. Nêu bản chất. 28. Nêu những yêu cầu logic của câu hỏi và cách tổ chức phương pháp hỏi đáp trong dạy học sinh học. 20. Trình bày các cách phân loại phương pháp dạy học và hệ thống phân loại PPDH Sinh học. Trình bày các cơ sở lựa chọn phương pháp dạy học sinh học. vật tượng hình và nêu ưu nhược điểm của mỗi loại đó. 30. các loại phương tiện trực quan. 38. Hãy trình bày đặc điểm của phương pháp thuyết trình. phân loại phương pháp thực hành thí nghiệm. Trình bày các loại vật tự nhiên. Hãy trình bày vai trò của sách giáo khoa trong dạy học sinh học ở trường phổ thông. Hãy phân tích các hình thức phát triển khái niệm. 24. 37. những yêu cầu khi sử dụng các phương pháp trực quan. các bước. Nêu khái niệm về phương pháp dạy học. Nêu bản chất. Khái niệm là gì? Khái niệm có vai trò gì trong hoạt động nhận thức. 35. 22. . Nêu những điều kiện và các bước tạo tình huống có vấn đề. Khi biểu diễn thí nghiệm cần lưu ý những điều gì? Nêu logic tổ chức biểu diễn thí nghiệm. Trình bày vai trò. Hãy trình bày vai trò. yêu cầu. ưu nhược điểm của phương pháp hỏi đáp. Nêu những biện pháp tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa và các kĩ năng học sinh có được từ việc tự lực nghiên cứu sách giáo khoa. Phân biệt tình huống có vấn đề và vấn đề học tập. Trình bày những quy tắc khi biểu diễn phương tiện trực quan. 19. phân loại bài toán và các bước của phương pháp thực hành giải bài toán sinh học. bản chất và những yêu cầu sư phạm của phương pháp biểu diễn thí nghiệm. Hãy phân biệt phương pháp dạy học với biện pháp dạy học. 31. Hãy trình bày vai trò. 32.

Trình bày con đường hình thành khái niệm trừu tượng. 47. .39. 46. đánh giá. dạy học khái niệm. PHẦN KỸ NĂNG . 42. dạy học quá trình. dạy học quy luật.Trình bày cấu trúc của bài lên lớp nghiên cứu tài liệu mới. 41. 40. II.Lấy ví dụ vận dụng phương pháp trực quan. Hãy trình bày đặc điểm của kiến thức quá trình sinh học. 44. Thế nào là bài lên lớp? Có những kiểu bài lên lớp nào? Đặc điểm của bài lên lớp kiểm tra. 43. những nội dung khi viết bài soạn. dạy học giải quyết vấn đề. Nêu những nội dung cần chuẩn bị cho 1 tiết lên lớp. Nêu các hình thức tổ chức dạy học sinh học ở trường phổ thông. .Phân tích cấu trúc nội dung. Trình bày các phương pháp định nghĩa khái niệm và những nguyên tắc cơ bản khi đưa ra một câu định nghĩa. Viết mục tiêu bài học (Vận dụng trong SGK Sinh học 10). Phân biệt tham quan và bài tập ngoài giờ. 45. thực hành. các bước dạy học một quy luật sinh học. hỏi đáp. Hãy nêu đặc điểm của kiến thức quy luật. Trình bày con đường hình thành khái niệm cụ thể. xác định kiến thức cơ bản của bài học. các bước dạy học một quá trình sinh học.