You are on page 1of 2

` BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 332 /ĐHSP-YTE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2016

V/v :thực hiê ên BHYT HSSV
năm học 2016 - 2017

Kính gửi: Các ông (bà) Trưởng khoa.
- Căn cứ Luâ ât số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ xung một số điều của
Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

- Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về viê âc “ Tăng cường sự lãnh
đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020” ; chỉ thị số
05/CT-TTg ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường thực hiện chính
sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế”; Thông báo số 152/TB – VPCP ngày 24/06/2016
của Văn phòng Chính phủ về Kết luâ ân của Thủ tướng tại hô âi nghị giao ban toàn quốc về “
Đẩy mạnh y tế toàn dân”;
- Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng giám đốc
BHXH Viê ât Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hô âi, bảo hiểm y tế,
quản lý sổ bảo hiểm xã hô âi, thẻ bảo hiểm y tế;
Bảo hiểm xã hô âi Thành Phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiê ân công tác thu bảo
hiểm y tế học sinh, sinh viên( BHYT HSSV) tại các trường học trên địa bàn Thành phố
năm học 2016 – 2017 ;
Tất cả sinh viên đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh đều là
đối tượng có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc tại BẢO HIỂM XÃ HÔâI TP.
HỒ CHÍ MINH .
Để thực hiện việc mua bảo hiểm cho học sinh sinh viên, Trường thông báo về việc
đóng tiền bảo hiểm cho học sinh sinh viên năm học 2016 – 2017 như sau:
I/- Mức đóng bảo hiểm:
1.Bảo hiểm y tế (Bắt buộc):
1.1. Mức đóng đối với sinh viên năm I, II, III: Mức đóng 457.380 đồng, thời hạn
ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017;
1.2. Mức đóng đối với sinh viên năm cuối : Mức đóng 343.035 đồng, thời hạn sử
dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017;
- Đối với HSSV đã được cấp thẻ BHYT thuô âc nhóm đối tượng khác: lưu học sinh,
thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luâ ât: sĩ quan Quân đô âi nhân dân, nghĩa vụ
quân sự, Công an nhân dân, cơ yếu, HSSV thuô âc hô â nghèo, câ ân nghèo… đã được cấp thẻ
BHYT bắt buô âc theo quy định của Chính phủ : Lâ âp danh sách riêng kèm theo bản
photocopy thẻ BHYT( còn giá trị) nô âp theo lớp khi đăng kí tham gia BHYT.
1

Nơi nhận: .000đồng/1 sinh viên .Như trên. Nhận được thông báo này. .Theo quy định của Luâ ât BHYT.Phòng CTCT-HSSV. Quyền lợi của HSSV khi tham gia bảo hiểm tai nạn như sau: Được Tổng công ty cổ phần Bảo Minh cấp thẻ BẢO HIỂM TAI NẠN.Kế hoạch thực hiện thu phí Bảo hiểm: Lớp trưởng thu tiền BHYT. Y tế.Nô âp tiền thu BHTN và danh sách sinh viên tham gia BHTN tại trạm Y tế. Tổng giá trị bồi thường bảo hiểm là 20. .TS. . Trong thời gian cấp thẻ.2.Học sinh sinh viên được đăng ký khám chữa bê ânh ban đầu tại các bê ânh viê ân Quâ ân huyê ân và tương đương. sinh viên có thể tự nguyện tham gia bảo hiểm tai nạn. HIÊÊU TRƯỞNG PGS.BHYT-BTC.BẢO HIỂM TAI NẠN : Ngoài BHYT bắt buộc.Bảo hiểm tai nạn(Tự nguyện) : Mức đóng 30.CP ngày 15/11/2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan.Mức hưởng BHYT : được căn cứ vào Điều 22 của Luâ ât BHYT và Điều 4 chương II Nghị định số : 105/2014/NĐ. lập danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm (theo mẫu đính kèm) và nô âp như sau: Thời gian: Từ ngày 05/10/2016 đến ngày 30/11/2016 Địa điểm : . kiểm tra.CP và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT. các bê ânh viê ân đa khoa tuyến tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quam BHXH cung cấp trên trang web của BHXH thành phố.000 đồng. đề nghị các khoa thông báo đến từng lớp học.Nô âp tiền thu BHYT tại phòng Kế hoạch tài chính và danh sách sinh viên tham gia BHYT tại trạm y tế .Lưu: TCHC.Quyền lợi của HSSV khi tham gia bảo hiểm: 1.Phòng Kế hoạch tài chính. 2. công ty BẢO MINH BẾN THÀNH sẽ trả bồi thường theo bảng tỉ lệ thương tật. Trường hợp thương tật thân thể do mọi rủi ro tác động từ bên ngoài vào gây thương tích. BHTN. nhắc nhở các lớp thực hiện đúng kế hoạch để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho tất cả học sinh sinh viên năm học 2016-2017. . nếu có nhu cầu cần khám chữa bệnh thì liên hệ cơ quan BHXH nơi đang tham gia để được cấp giấy xác nhận tạm thời. II/. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHTN từ ngày 01/11/2016 đến ngày 31/10/2017 . . III/. nhưng các chi phí không vượt quá bảng tỉ lệ theo qui định của Bộ Tài chính về việc trao tiền bảo hiểm. .BẢO HIỂM Y TẾ: . Nghị định số 105/2014/NĐ.000. NGUYỄN KIM HỒNG 2 .