You are on page 1of 4

Inkscape - Color Management System

/// Kontrola boje
Uređaji i slike imaju različite gamute (prostore boje) i iako se oni preklapaju, gotovo nikada nisu identični.
Sistem za upravljanje bojama Color Managment System (CMS) prevodi boje iz prostora boje jednog uređaja u
prostor boje koji je nezavistan od uređaja tj. u referentni prostor boje Profile Connection Space (PCS),
najčešće je to CIE LAB. Zatim pomoću modula za podudarnost boja („kolor-mašina“ CMM) i karakteristika
boje uređaja i slika (ICC) usklađuje boje sa kolornim prostorom nekog drugog urađaja.
Da ponovim još jednom, sistem za upravljanje bojama Color Managment System (CMS) vrši sva neophodna
podešavanja kako bi zadržao koegzistentnost boje na različitim uređajima, a za verno prenošenjepreslikavanje boje CMS koristi: Raferentni prostor boje tj. Profile Connection Space, karakteristike boje
uređaja i slika (ICC) i modul za podudarnost boja, Color Matching Module (CMM). Ovaj proces se naziva
preslikavanje boje ili preslikavanje gamuta.
CIE (Commission International d'Éclairage) LAB (model boje)
CIE LAB se smatra za prostor boje (gamut) nezavistan od uređaja ili referentni prostor boje, pa ga iz tog
razloga koristi većina CMS-a.
ICC (International Color Consortium)
ICC opisuje kako određeni uređaj ili standard reprodukuje boju na osnovu standarda unakrsne platforme. Taj
standard unakrsne platforme je definisao međunarodni konzorcijum za boje (ICC), on (ICC profil) vodi računa
da se boje korektno prikazuju i reprodukuju u bilo kojoj aplikaciji, a da su skladu sa ICC-om. U praksi se ovo
postiže umetanjem ICC profila u originalnu datoteku. Za korektnu reprodukciju boja potreban je bar jedan
izvorni ICC profil ili standard (SWOP, Adobe RGB, ECI itd.) i jedan odredišni ICC profil ili standard (TOYO,
SWAP, Euroscale itd.)
CMM (Color matching module)
CMM ima ulogu da tumači ICC profile i u tom svojstvu on prebacuje boje koje su izvan gamuta izvornog
uređaja u paletu boja koja se može izvesti pomoću odredišnog uređaja. Kolor mašina se može nalaziti u
okviru CMS ili kao zasebni deo operativnog sistema ( Adobe ACE, Microsoft ICM, Apple ColorSynch itd.)
Prevođenje iz jednog gamuta u drugi obično zahteva kompromis pa se koristi nekoliko metoda
prevođenja: Perceptual čuva odnos boja onako kako se to dešava u oku, Saturation čuva zasićenost (živost)
boja na račun preciznosti boje, Relative i Absolute čuvaju preciznost boje na račun odnosa između boja (da
bi Vam bilo jasnije pogledajte link).

deo slike preuzet sa wikipedie

Suštinski problem prevođenja boja iz RGB u CMYK je u tome što se boja u RGB modelu dobija mešanjem
svetlosti, dok se u CMYK modelu dobija mešanjem pigmenata, a sve to dodatno komplikuju kolorni prostori
uređaja.

/// Kalibracija
Kalibracijom se usklađuju gamuti boje na različitim uređajima (monitoru, štampaču, skeneru itd). Za

. Sada opet otvorite Inkscape Preferences (Shift+Ctrl+P) i u kartici Color managment aktivirajte ICC profile. RGB Profili: 1.) US Web Coated (SWOP) v2. 3. Verovatno Vam je grupa prufing neaktivna. U grupi Display adjustment izaberite RGB ICC. a za usklađivanje kalibratori. Naravno sve je ovo daleko od neke preciznosti ali u načelu može da ilustruje koliko su bitni ICC profili i stepen promena koji nose. Nakon korigovanja boje fajl je spreman za konverziju u CMYK sa minimalnim gubitkom boje. /// Poređenje boja Za ovo poređenje korištena su četiri RGB i tri CMYK ICC profila. 2.) eciRGB v2. deaktivirajte Retrive profile from display. 4. Ukoliko i dalje ne vidite profile snimite fajl i zatvorite Inkscape. GAMMApage. Kalibrator je najčeše spoj uređaja za merenje i software-a koji usklađuje trenutne boje sa nekim standardom (neki od njih mogu da rade i na linuxu npr.local/share/color/icc /home/ime fašeg home foldera/.merenje boja se koriste spektometri. za mešanje boje iz grupe Flat color izaberite karticu CMYK pa ih obijite osnovnim bojama ili samo otvorite priloženi fajl (boje). Monica.) ColorMatch RGB. 2. Kgamma.) Adobe RGB (1998).) EuroscaleCoated.) ISO Coated v2 (ECI). File > Inkscape Preferences(Shift+Ctrl+P) i otvorite karticu Color managment. 3. Zato zatvorite karticu Inkscape Preferences i u otvorite File > Documents Properties (Shift+Ctrl+D) pa u kartici Color Management linkujte tj. ili isprobajte Argyll CMS. . za Display rendering intent izaberite Perceptual. Kao što vidite boje su promenile gammu.config/. Ponovo otvorite Inkscape i snimljeni fajl pa aktivirajte profile File > Inkscape Preferences(Shift+Ctrl+P) > Color Managment. pa u padajućem meniu Fix izaberite profil i korigujte procente boje (ovako morate editovati svaku boju pojedinačno). Zatim te profile iskopirajte jedan od ovih foldera: /home/ime fašeg home foldera/.) sRGB.. CMYK profili: 1. Sada otvorite plutajuću paletu Inkscape Preferences. Zatim otvorite paletu Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) pa karticu Fill. Otvorite paletu Fill and Stroke (Shift+Ctrl+F) i u grupi Flat color otvorite karticu CMS. a nakon njihove primene urađen je screenshoot. ugradite profile. Link). Little CMS. denzitometri i slični uređaji. Ipak donekle možete korigovati gammu i bez specijalnih uređaja: online na „The Lagom LCD monitor test pages“ na ovom sajtu možete naći uputstva i kalibrisati gammu. slika pruzeta sa Adobe-ovog sajta /// Inkscape-ov CMS Pre nego što počnete download-ujte ICC profile (Adobe i ECI).color/icc ako ste ulogovani kao root korisnik onda u: /usr/local/share/color/icc /usr/share/color/icc /usr/share/gdm/color/icc Nakon toga otvorite Inkscape i sa alatom Rectangle tool tooltips: Create rectangles and squares (F4 ili R) nacrtajte nekoliko kvadrata.

zatim je taj fajl otvoren u Illustratoru i . Izvorni sRGB u CMYK Izvorni Adobe RGB (1998) u CMYK Izvorni Color Mach RGB u CMYK Izvorni eciRGB u CMYK Korigovani RGB U inkscapeu je primenjen profil i na osnovu profila korigovane boje.U primerima je izvorni Inkscape SVG fajl sa ugrađenim ICC profilom otvoren u Illustratoru CS3 (MAC OSX Tiger) i konvertovan u CMYK sa određenim ICC profilom (slčice pored palete označavaju označavaju platformu. software i profile).

Da li može Inkscape da se koristi u pripremi za štampu? Odgovor je da ukoliko Vam nije potrebna stopostotna tačnost CMYK boja. I za kraj jedno od uobičajenih pitanja.pretvoren u CMYK. Gornji red pokazuje (procentualno) ispravan CMYK. • . Ovaj tekstu je samo dotakao priču o doslednosti boje mnogo više o svemu tome na ovim adresama.