You are on page 1of 1

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

FAKULTET POLITEHNIKIH NAUKA


Smjer: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
Redni
broj

Naziv predmeta

Profesor

1.

Metodologija nauno-istraivakog rada

Prof.dr Asib Alihodi

2.

Energija biomase

Prof.dr Bioanin Radomir

3.

Metodologija procjene uticaja na okoli

Doc.dr Suad Obradovi

4.

Evropske strategije energetike i odrivog razvoja

Prof.dr Bioanin Radomir

5.

Izborni predmet 1
Izborni predmet I
Okolini standardi sigurnosti i odrivosti
Ininjering u zatiti ivotne sredine
Ininjerska ekonomika

6.

4+1 NPi P

Izborni predmet II

2016 / 2017
Datum predavanja

062/ 386 373 (asib.dr@gmail.com)


rbiocanin@np.ac.rs
obradovicsuad@gmail.com

Studenti e izabrati predmet najkasnije do 20.12.2016.g


Prof.dr Boidaraka
bokijevmejl@gmail.com
Arsenovi
Prof.dr Boidaraka
Arsenovi
Prof.dr Ibrahim Jusufrani
033/717-010-Jasna
Studenti e izabrati predmet najkasnije do 20.12.2016.g

Hidroenergetska postrojenja

Doc.dr Enes eperovi

Ekonomini i energetski efikasni elektrini sistemi

Doc.dr Saa eki

sasa.b.dekic@gmail.com

Metoda konanih elemenata

Prof.dr Boikovi

zdravko.bozickovic@gmail.com

Zdravko

enes.seperovic@iu-travnik.com