You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 30 listopada 2016 | Nr 24 (225)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

REGION KOMUNIKACJA

Kdzierzyn-Kole
Stolic polskiej eglugi?

witeczny klimat

Odrzaska Droga Wodna ma podnie atrakcyjno inwestycyjn miasta.

SAMOCHD
ODNALEZIONY,
ZODZIEJE NA WOLNOCI
Fot. Alan Trautberg

Fot. Urzd eglugi rdldowej w Kdzierzynie-Kolu

KATARZYNA CZY

Odra bdzie jedn z szans


na wielowymiarowy rozwj gospodarczy regionu. Polski rzd
z du determinacj podj si
odbudowy Odrzaskiej Drogi
Wodnej (ODW) i innych rdldowych szlakw eglugowych
w Polsce. Prace planistyczne id
w bardzo dobrym tempie i powoli zaczynamy przechodzi w
etap inwestycyjny. Jeli wszystko si uda, w Kdzierzynie-Kolu odbudujemy stolic polskiej
eglugi rdldowej. To wanie
tu Kana Gliwicki czy si z Odr, tu bdzie pocztek kanau
Odra-Dunaj. Wszystko zmierza
w dobrym kierunku zapewnia Adrian Czubak, wojewoda
opolski podczas spotkania w
ramach wiatowego Tygodnia
Przedsibiorczoci.
Wanym krokiem w kierunku osignicia celu, jakim jest
odbudowa ODW byo podpisanie przez premier Beat Szydo
uchway dotyczcej Porozumienia AGN (Europejskiego Porozumienia w Sprawie Gwnych
rdldowych Drg Wodnych o
Midzynarodowym Znaczeniu).
Jej gwnym celem jest dostosowanie stanu polskich rzek
do standardw wymaganych w
Konwencji AGN.
Na terytorium Polski znajduj si trzy szlaki wodne w ramach europejskiego systemu
rdldowych drg wodnych o
znaczeniu midzynarodowym,
s to:

PAWOWICZKI POLICJA

W chwili odnalezienia volkswagena, nowa wacicielka


zabieraa si do mycia samochodu, miaa ju przygotowan myjk cinieniow. Podobno na swj koszt wymienia
take rozrzd.

Czy Odrzaska Droga Wodna bdzie stanowi rozwojowy impuls dla Kdzierzyna-Kola?
Prezydent miasta i wadze wojewdzkie s przekonani, e tak.
1. Droga wodna E40 czca
Morze Batyckie od Gdaska z
Morzem Czarnym w Odessie.
2. Droga wodna E30 przebiegajca Odrzask Drog
Wodn, czc Morze Batyckie w winoujciu z Dunajem
w Bratysawie.
3. Droga wodna E70 czca
Odr z Zalewem Wilanym i

stanowica cz europejskiego szlaku komunikacyjnego wschd-zachd czcego


Kajped z Rotterdamem.
Obecnie, poza krtkimi odcinkami na Odrze, adne z polskich drg wodnych nie speniaj minimalnych warunkw
eglownoci okrelonych w
Konwencji.

R E K L A M A

Rwnie prezydent Kdzierzyna-Kola upatruje w ODW


szansy na rozwj potencjau
miasta.
Kdzierzyn-Kole kojarzy
si z chemi i oglnie z przemysem. Jestemy miastem o
bardzo dogodnym pooeniu ze
wzgldu na warunki logistyczne. Oferujemy przygotowane
tereny inwestycyjne, aby zachci rmy do rozwijania si
rwnie poza swoim dotychczasowym obszarem mwia Nowosielska w trakcie TP.
Podkrelaa rwnie, e mimo
i kozielski port ley poza specjaln stref ekonomiczn, to
jego teren zosta ju wydzierawiony inwestorowi.

Czytaj rwnie str. 2

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Wypoyczali samochody,
podrabiali podpisy i sprzedawali auta do komisw.
Nacigacze z Kdzierzyna-Kola od kilku miesicy
dziaaj zgodnie z tym samym
schematem. Wypoyczaj samochd, podrabiaj dokumenty i jako rzekomi waciciele sprzedaj auto do komisu.
Tam niewiadomi waciciele
sprzedaj je dalej, a prawowity
waciciel rozpoczyna poszukiwania pojazdu, kiedy ten w wyznaczonym terminie do niego
nie wraca.
Tym razem oar oszustw
pad Alan Trautberg z Pawowiczek, waciciel wypoyczalni
samochodw. Nacigacze podpisali wszystkie dokumenty i
wynajli samochd na 30 dni.
Po miesicu lad po pojedzie
zagina, a waciciel przekaza
spraw policji. Poszukiwania
rozpocz rwnie na wasn rk. Dziki mediom spoecznociowym i byskawicznym rozpowszechnieniu si informacji,
zgosi si waciciel auto zomu

Terminale patnicze

z wojewdztwa lskiego, ktry


kupi pojazd. 59-letnia kobieta
wysaa zdjcia, drog mailow
odbyy si take negocjacje ceny, nacigaczka zapewniaa, e
dokumenty s prawdziwe.
Stan samochodu pozwoli
na jego szybkie odsprzedanie,
dlatego te w niedugim czasie znaleli si chtni na jego
zakup. Gdy waciciel wypoyczalni zgosi si po samochd,
okazao si, e zdyli ju wymieni rozrzd w kupionym
samochodzie. Alan Trautberg
z Pawowiczek nie jest jedyn
oara oszustw. Podobna historia spotkaa rwnie przedsibiorc z Dugomiowic.
Policjanci prowadz czynnoci pod katem przywaszczenia przeciwko 59-letniej kobiecie. W zalenoci od dalszych
ustale, ta kwalikacja prawna
moe zosta zmieniona wyjania Magdalena Nakoneczna z
kdzierzyskiej komendy policji.
MN

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Druga strona

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE KOMUNIKACJA

Powrt do rde?
Fot. kuzniaraciborska.pl

Zwolennicy budowy Odrzaskiej Drogi Wodnej maj powody do radoci. Rzd zamierza zadba
o eglowno polskich rzek. Projekt ma ju akceptacj premier Beaty Szydo.
katarzyna czy

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej


i eglugi rdldowej zamieszczono podsumowanie roku prac
tego resortu. Jednym z zagadnie okrelonych jako najwaniejsze jest Przywrcenie eglownoci na polskich rzekach.
Konsekwentnie dymy do
przywrcenia eglugi na polskich rzekach. Pierwszym wanym krokiem s Zaoenia do
planw rozwoju rdldowych
drg wodnych w Polsce na lata
2016-2020 z perspektyw do
roku 2030. Rzd zaakceptowa
dokument. Stanowi baz strategii rewitalizacji Odrzaskiej
Drogi Wodnej (ODW), przywrcenia eglownoci Wisy
od Warszawy do Gdaska oraz
poczenia Odry, Noteci, Wisy
i Bugu. Strategia obejmuje te
budow Kanau lskiego czcego Wis i Odr oraz poczenie Odra-aba-Dunaj czytamy w podsumowaniu. I dalej:
Fundamentaln kwesti dla
przywrcenia eglugi jest ratyfikacja ONZ-owskiej Konwencji
AGN, ktra nada naszym dro-

egluga rdldowa bya gwnym tematem polsko-czeskiego spotkania w Kuni Raciborskiej, ktre odbyo si 23
listopada. Przedstawiciele Komisji Senackiej ds. rozwoju
terytorialnego, administracji publicznej oraz rodowiska
oraz Ministerstwa rodowiska od przewodnictwem Senator Parlamentu Czeskiej Republiki Zdeki Hamousovej
rozmawiali z polskimi samorzdowcami o wsppracy obu
krajw w realizacji Projektu wodnego Dunaj-Odra-aba.
gom wodnym znaczenie midzynarodowe. Ratyfikacja nastpi w tym roku. Dokument
podpisany przez pani premier
czeka ju tylko na akceptacj
obu izb parlamentu i podpis
prezydenta RP. Plan przywrcenia eglugi na naszych gwnych
rzekach jest realny. Jestemy o

tym przekonani! - zapewnia minister Marek Grbarczyk.


Wspomniana przez Grbarczyka Konwencja (oraz realizacja zawartych w niej wytycznych) ma stanowi wany
krok w kierunku wypenienia
postanowie zawartych w Biaej Ksidze Transportu. Zgodnie

KOMENTARZ NA GORCO
Gabriela Lenartowicz
posanka na Sejm (PO)
Prosz mi pokaza warto
dodan i dugofalowe zyski z
kanaw Odra-Dunaj, zwaszcza kanau lskiego. Co my
bdziemy spawia tymi rzekami? Skd i dokd? Minister
mwi, e wybudujemy kanay
do granicy, a potem poczekamy na Czechw...
To jest zawracanie do dziewitnastowiecznego modelu
transportowego, bo to wtedy (i
wczeniej) w Europie budowano kanay i spawiano zboe. W

tej chwili w Europie nie buduje


si kanaw, bo jest to nieopacalne. Samo korzystanie z nich,
ich utrzymanie jest drogie, ale
ich likwidacja byaby jeszcze
drosza.
Zreszt budowanie kanaw jest nieskuteczne, jeli
chodzi o ochron przeciwpowodziow. To jest jakby kopanie rynny i spitrzanie wody.
Poza tym my bymy musieli
rzeki wyprostowa. A to znowu jest niezgodne z przepisami
przeciwpowodziowymi. I z tego
powodu nie bdzie moga by

wydana adna decyzja rodowiskowa. Dalej: my nie mamy


Huang-ho i Jangcy. W naszych
rzekach nie ma wody. Kolejna
rzecz: skd my wemiemy na
to wszystko pienidze? Kto da
nam kredyt? Na razie wydaje
si mnstwo kolorowych opracowa, ktre bd leay na
biurkach. Bo nie bdzie pienidzy na ich realizacj. Chocia
to akurat dobrze. Te wszystkie
pomysy s nieodpowiedzialne,
nieprzemylane i waciwie nie
ma szans, eby udao si je zrealizowa.

z jej zaoeniami naley odchodzi od transportu drogowego


na rzecz komunikacji kolejowej
czy wanie wodnej. Do 2030
r. 30% transportu towarw na
odlego powyej 300 km ma
odbywa si inaczej ni transportem drogowym, a do 2050
r. powinno to by ponad 50%.
Zmiana ta ma ograniczy
negatywny wpyw transportu

drogowego na rodowisko naturalne. Pytanie tylko, czy rozbudowa polskiej sieci drg wodnych jest opacalna i na ile bd
one wykorzystywane w przyszoci. Koszty Budowy (ODW)
s szacowane na 2,9 mld z do
2020 r. i 27,8 mld z w latach
2021-2030.
Szlak ODW ma swj pocztek przy ujciu rzeki Opa-

wy do Odry, natomiast koczy


si przy ujciu Odry do Zalewu
Szczeciskiego. Jego cakowita dugo wynosi niemal 850
km, ale odcinek powyej Kdzierzyna-Kola nie spenia
kryteriw drogi wodnej. W
zwizku z tym obecnie ODW
rozpoczyna si w Gliwicach, a
koczy w Szczecinie i liczy 687
km dugoci.

REGION RELIGIA

Jezus Krlem Polski, Wszechwiata czy chrzecijanina?


19 listopada w agiewnikach, a dzie pniej w kocioach caej Polski odczytano Akt przyjcia Jezusa za Krla i Pana.
Opinie na temat tego wydarzenia byy i s podzielone. Nawet w samym Kociele.
katarzyna czy

Jeszcze religia czy ju polityka? Dlaczego wanie teraz?


Co to oznacza w praktyce? I czy
obecno Prezydenta RP bya
uzasadniona? Pyta dotyczcych
ubiegotygodniowej uroczystoci
w agiewnikach jest wiele a na
wikszo z nich trudno udzieli prostych odpowiedzi. Jedno
jest pewne sam akt odczytania tekstu zawierzenia Chrystusowi naszej Ojczyzny i caego
Narodu nie przyniesie adnych
efektw, jeli nie przyczyni si do
wprowadzenia w ycie Przykazania Mioci przez poszczeglne
osoby nazywajce si chrzecijanami.
wiebodzin i Wszechwiat
20 listopada Koci Katolicki obchodzi Uroczysto Jezusa
Chrystusa, Krla Wszechwia-

ta. W tym wanie dniu w wielu polskich kocioach odczytywano tekst przyjcia Jezusa za
Krla i Pana. Formalnie ani w
agiewnikach (dzie wczeniej)
ani podczas niedzielnych naboestw nie dokonano intronizacji Chrystusa. Jednoczenie
sowa oto my, Polacy, stajemy
przed Tob [wraz ze swymi wadzami duchownymi i wieckimi], by uzna Twoje Panowanie,
podda si Twemu Prawu, zawierzy i powici Tobie nasz
Ojczyzn i cay Nard brzmi
dosy jednoznacznie. Co ciekawe, przyznanie Jezusowi tytuu
Krla Polski miao miejsce ju
kilkakrotnie. Ks. Adam Boniecki
przypomina w Tygodniku Powszechnym, e w 1997 r. intronizacji dokonaa Rodzina Radia
Maryja, w 1999 r. - radni Warszawy (oba wydarzenia odbyy
si na Jasnej Grze), w 2000 r.

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

koronacja Jezusa miaa miejsce


w wiebodzinie, a potem jeszcze
w Koluszkach, Rabce, Kielcach
(2003 r.) i Krakowie (2006 r.).
Cz katolikw ma wic wtpliwoci co do tego, czy kolejne
intronizacje (czy te akty przyjcia Jezusa za Krla) maj sens
tym bardziej, e jeli uznajemy
Chrystusa za Krla Wszechwiata, to niejako tym samym przyznajemy Mu wadz take nad
Polsk.
My, nard a jednostka
Istotn kwesti pozostaje
take moliwo ustanowienia
Jezusa Krlem Polski pastwa
i narodu. Nawet zwolennicy intronizacji (w dosownym znaczeniu tego sowa) przyznaj, e najwiksz rol odgrywa tu osobista
postawa kadego chrzecijanina.
Tylko osobiste uznanie Jezusa za
Krla moe prowadzi do prze-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

FRAGMENT HOMILII WYGOSZONEJ PRZEZ BP. ANDRZEJA CZAI


PODCZAS UROCZYSTOCI JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJCIA JEZUSA ZA KRLA I PANA
Zgromadzeni tu w Krakowie-agiewnikach, w Sanktuarium Boego Miosierdzia,
jestemy przedstawicielstwem
Polskiego Narodu i przybylimy tu, by przyj Jezusa Chrystusa za Krla i Pana. Trzeba
bowiem, aeby krlowa w naszym yciu Ten, o ktrym w.
Pawe mwi w Licie do Kolosan, e jest obrazem Boga niewidzialnego Pierworodnym
wobec kadego stworzenia,
ktry jest przed wszystkim i
wszystko w Nim ma istnienie,
w ktrym mamy odkupienie
odpuszczenie grzechw, ktry jest Gow Ciaa Kocioa i pierworodnym spord
umarych. Zechcia bowiem
Bg, aby w Nim zamieszkaa
caa Penia i aby przez Niego
znw pojedna wszystko z sob: [] i to, co na ziemi, i to, co

w niebiosach, wprowadziwszy
pokj przez krew Jego krzya
(zob. Kol 1,14-20).
O Jezusie mwi te Matka-Koci, syszelimy te sowa w
modlitwie dnia, e jest Krlem
z Boego postanowienia. Bg
postanowi wszystko podda
umiowanemu Synowi, Krlowi Wszechwiata i ten swj
plan zrealizowa. Jak Mojesz
wywyszy wa na pustyni dla
ocalenia Narodu Wybranego,
tak Bg wywyszy swego Syna na krzyu dla naszego zbawienia i po zmartwychwstaniu
posadzi Go na prawic swoj jako Wadc i Zbawiciela
(Dz 5,31). Wywyszy Go ponad wszystko i darowa Mu
imi ponad wszelkie imi, aby
na imi Jezusa zgio si kade kolano istot niebieskich i
ziemskich, i podziemnych. I

aby wszelki jzyk wyzna, e Jezus Chrystus jest Panem ku


chwale Boga Ojca (Flp 2,9-11).
Dlatego nie jest naszym
zadaniem ogasza Chrystusa
Krlem, lecz uzna Jego panowanie i podda si Jego Prawu, Jego woli i zbawczej wadzy, zawierzy i powici Mu
nasz Ojczyzn i cay Nard,
nas samych i nasze rodziny.
Przybylimy wic, by ugi kolano i wyzna z wiar, e Jezus
jest naszym Krlem, Panem i
Zbawicielem, a nawet wicej,
chcemy Go przyj za Krla i
Pana. By tego dokona, trzeba
podj jake aktualne wezwanie w. Jana Pawa II z homilii
inaugurujcej jego pontyfikat:
Otwrzcie na ocie drzwi
Chrystusowi! Dla Jego zbawczej wadzy []. Nie lkajcie
si!.

miany ycia jednostki, a w konsekwencji ycia spoecznego.


A jednak tre odczytywanego
w wityniach tekstu wielokrotnie zawiera odniesienia do caego narodu. Kto ma prawo dokonywa takiego aktu w imieniu
wszystkich Polakw? I czy jest
on wicy take dla nie-katolikw? Okazuje si, e tego rodzaju wtpliwoci mieli swego czasu nawet hierarchowie Kocioa.
Jeszcze w 2012 r. Episkopat pisa
do wiernych, e nie trzeba Chrystusa ogasza Krlem, wprowa-

dza Go na tron. Take katoliccy publicyci (w tym Tomasz


Terlikowski) nie byli skorzy do
poparcia zwolennikw intronizacji, o czym przypomina ks.
Tadeusz Kiersztyn na stronie internetowej Frondy. Nietrudno
jednak dotrze do wyranie wyraanych nadziei, e wydarzenie
to w konkretny sposb wpynie
na losy pastwa. Rwnie obecno Andrzeja Dudy (jako Prezydenta RP, a nie osoby prywatnej)
w agiewnikach moe oznacza,
e uroczysto miaa mie (przy-

najmniej w pewnym zakresie)


wymiar pastwowy.
...i ju po wszystkim?
Od aktu ustanowienia Jezusa Krlem i Panem kadego katolika i/lub narodu mino ju
kilkanacie dni. Moe warto zastanowi si, czy w moim yciu,
ale te w yciu spoecznym/politycznym dokona si rzeczywicie przeom? Czy moe jednak
znw trzeba przyzna, e sami
zafundowalimy sobie wiele
haasu o nic?

geriatrii otrzyma nowe inhalatory pneumatyczne, dziki wsparciu Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.
Na rok 2017 zostay zaplanowane due inwestycje na bloku operacyjnym oraz Oddziale
Intensywnej Opieki Medycznej.
Zostan przebudowane i przystosowanie do nowych wymogw. Cz pienidzy na ten cel
przekae powiat, pozostae zostan pozyskane z funduszy zewntrznych. Modernizacja powinna ruszy w drugim kwartale
nadchodzcego roku.
Obrady zakoczyy si podzikowaniem ze strony dotychczasowej przewodniczcej
Midzyzakadowego Zwizku
Zawodowego Pielgniarek i Poonych, Jolanty Styrna. W grudniu odbd si wybory nowego
przewodniczcego.
mn

KDZIEREZYN-KOLE SPORT

Fot. Urzd Miasta KK

KDZIERZYN-KOLE
SPORTOW GMIN 2016

Wyrniono samorzdy, ktre potrafi czy


budow nowoczesnych
obiektw sportowych z
programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie.
Wagnera w Kodnicy) a take
przystanie kajakowe (przy rzece Kodnicy oraz w starorzeczu
Odry). To nie koniec planowanych przez miasto modernizacji
i budw. Wrd inwestycji zaplanowanych na najbliszy rok
mona wyrni: kolejne boiska
ze sztuczn traw oraz kompleks
basenowo-rekreacyjny na os.
Azoty. Nie zapomniano o zapleczu sportowym dla szk. W kilku z nich powstan wielofunkcyjne boiska, a kompleks sportowy
przy ZSM nr 2 w Kodnicy jest na
ukoczeniu.
mn

KDZIERZYN-KOLE KONKURSY

SUKCES RATOWNIKW
Podczas ostatnich zawodw Grand Prix Polski w
Ratownictwie Wodnym
reprezentacja zaprezentowaa si z najlepszej strony.
Modzi ratownicy z Kdzierzyna-Kola zaprezentowali
swoje umiejtnoci podczas zawodw z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym,
ktre odbyy si w Warszawie.
Aleksandra Lisowska wywalczya brzowy medal w konkurencji 200 metrw z przeszkodami, w innych uplasowaa si
bardzo blisko podium. Pozostali reprezentanci MUKS-WOPR
Kdzierzyn-Kole rwnie osignli dobre wyniki.

Oprcz Aleksandry Lisowskiej nasze miasto reprezentowali: Aleksandra Tkacz,


Wiktoria Rybotycka, Gabriela
Smoliska, Aleksandra Leszczyska, Krzysztof Roegner,
Micha Sowidrza, Marek
Steuer, Tobiasz Gall, Dawid Adamczyk i Kacper Krl.
Modzi ratownicy startowali
pod okiem Jdrzeja Janyka.
To pite zawody w tym roku,
podczas ktrych nasze miasto
wystawia tak mocn ekip. Kolejne zmagania druyny zaplanowano na grudzie, podczas
mistrzostw Polski w Szczecinie.
mn

Prof. Franciszek Marek.


Spod bomb na katedr

w skrcie

Profesor Franciszek Marek jest dzi cenionym


naukowcem. A niewiele brakowao, by wiat polskiej
nauki nigdy o nim nie usysza.
katarzyna czy

19 listopada w Raciborskim
Centrum Kultury w ramach XV
Dni Ks. Stefana Pieczki odbya
si uroczysto wrczenia Medali Ks. Stefana Pieczki, ktre
s wyrazem szczeglnego wyrnienia i uznania. Nadaje si
je za osignicia na polu dziaalnoci dobroczynnej, spoecznej
i naukowej. W tym roku zostali
odznaczeni ks. Henryk Wycisk,
prof. Franciszek Marek, Bogusawa Chlebus i Irmgarda Lazar
mieszkanka Pawowa.
Franciszek Antoni Marek
przyszed na wiat 18 grudnia
1930 r. w Beku obok Rybnika. Kiedy rozpocza si II wojna wiatowa may Franek mia
niespena 9 lat. Podczas ucieczki caej rodziny przed niemieckim wojskiem, w Sitkwce pod
Kielcami chopiec zosta ranny
w wyniku wybuchu bomby. Na
szczcie udao mu si unikn
mierci. Jako dziecko podlega
obowizkowi nauki w niemieckiej szkole podstawowej. W
wieku 13 lat pracowa w sklepie
kolonialnym. Dziaa take w
konspiracji.

Po ustaniu dziaa wojennych uczszcza do Prywatnego


Gimnazjum i Liceum Katolickiego im. w. Jacka w Katowicach.
Matur zdawa eksternistycznie, gdy komunistyczne wadze
odebray jego placwce prawa
pastwowe. Po maturze Marek
pracowa w Szkole Podstawowej w Rzeczycach koo Gliwic,
a po roku rozpocz studia polonistyczne na Uniwersytecie
Wrocawskim. W 1953 r. zosta
zobligowany do podjcia pracy
w Liceum Oglnoksztaccym
w Gogolinie, a rok pniej zosta asystentem w Wyszej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Tytu
doktora uzyska w 1964 r., a habilitacj w 1973 r. Profesorem
nadzwyczajnym i zwyczajnym
zosta ju po zmianie ustroju w
Polsce.
Od 65-ciu lat pracuje jako
nauczyciel, od szedziesiciu
trzech jest wykadowc akademickim. Od 2004 r. jest dziekanem Wydziau Pedagogicznego
w Wyszej Szkole Zarzdzania i
Administracji w Opolu. Napisa
ponad 150 publikacji, w tym 12
ksiek. Franciszek Marek udziela si rwnie spoecznie. Jest

Fot. Starostwo Powiatowe KK

INWESTYCJE W SZPITALU

Klub Sportowa Polska doceni prawie 140 podmiotw dziaajcych na rzecz


sportu. Wrd nich znalaza si gmina Kdzierzyn-Kole.
W trakcie uroczystej gali,
w paacu Zamoyskich w Warszawie, Klub Sportowa Polska
wyrni prawie 140 podmiotw, ktre podejmuj dziaania
na rzecz rozwoju infrastruktury
sportowej oraz krzewienia sportu
pomidzy lokaln spoecznoci.
Nasze miasto rwnie znalazo
si w gronie docenionych. Miasto
Kdzierzyn-Kole otrzymao wyrnienie w kategorii Sportowa
Gmina 2016. Kapitua konkursu wyrnia samorzdy, ktre
potrafi czy budow nowoczesnych obiektw sportowych
z programem rozwoju sportu i
rekreacji w regionie.
W Kdzierzynie-Kolu, w
ostatnich latach, powstay obiekty sportowe suce wszystkim
mieszkacom, bez wzgldu na
ich wiek. S to midzy innymi
osiedlowe boiska (m.in. przy ul
Kotaja na os. Sawicice, przy
ul. Owocowej na os. Przyjani),
siownie fitness na wolnym powietrzu (m.in. przy ul. Skarbowej w Kolu oraz przy placu R.

REGION

RACIBRZ SYLWETKI

KDZIERZYN-KOLE SZPITAL

Blok operacyjny i OIOM


doczekaj si przebudowy.
Przybyo te nowego sprztu.
Podczas ostatnich obrad Rady Spoecznej ZP ZOZ podsumowano inwestycje w kdzierzysko-kozielskim szpitalu oraz
omwiono kolejne, zaplanowane
na przyszy rok.
W niedawnym czasie oddzia
urologii wzbogaci si o litotryptor o wartoci blisko 400 tys. z.
Szpitalny Oddzia Ratunkowy
oraz oddzia pulmunologii zyskay nowe elekrokardiografy, zakupiono rwnie warty ok 40 tys. z
zestaw do bada wysikowych i
holterw cinienia oraz st rehabilitacyjny. Blok operacyjny
zosta wyposaony w nefroskop,
ktry kosztowa kilkanacie tys.
z, a take wiele innych urzdze
z zakresu optyki resektoskopowej. SP ZOZ zakupi rwnie nowe wzki reanimacyjne. Oddzia

Wiadomoci 3

30 listopada 2016, nr 24 (225)

Prof. zw. dr hab. Franciszek Antoni Marek podczas


gali wrczenia Medali
przypomina, e w trakcie
i po zakoczeniu wojny
trudno byo zdobywa
wyksztacenie. Wspomina
take ojca, ktremu bardzo
zaleao na nauce dzieci.
m.in. prezesem Zarzdu Oddziau Regionalnego Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej w Opolu,
honorowym prezesem Polskiego Zwizku Zachodniego oraz
czonkiem zarzdu Towarzystwa
Obrony Kresw Zachodnich. By
ekspertem sejmowej komisji do
spraw mniejszoci narodowych
oraz sdzi Trybunau Stanu.

KDZIERZYN-KOLE PRACA

wito pracownikw socjalnych


Codzienna konfrontacja z ludzkimi problemami, bezradnoci,
blem i nierzadko ogromn krzywd zostaa doceniona przez
wadze powiatu.
Dzie pracownika socjalnego przypada 21 listopada.
Pracownicy socjalni obchodzili
swoje wito w kozielskim Domu Dziecka. Uroczysto bya
doskona okazj do wyraenia
im wdzicznoci za ogrom pracy, ktra codziennie wykonuj. Odpowiedzialno jaka na
nich spoczywa, jest ogromna.
Pracownicy socjalni nierzadko
ucz, pomagaj, wychowuj i
rehabilituj - zakres czynnoci,
ktre musz wykonywa obejmuje kilka rnych aspektw.
Bezsprzecznie nale im si
sowa uznania za misj, z ktr na co dzie przyszo im si
mierzy.
Poza merytorycznym i
profesjonalnym rozwizywaniem problemw oznacza ona
bowiem codzienn konfrontacj z ludzk bezradnoci,
krzywd i blem powiedziaa starosta Magorzata Tudaj.
- To nie tylko towarzyszenie

Fot. Starostwo Powiatowe KK

GazetaInformator.pl >>

Starosta Magorzata Tudaj i wicestarosta Jzef Gisman


podkrelili, e dzie pracownika socjalnego jest uhonorowaniem osb, ktre su drugiemu czowiekowi.
ludziom w ich cierpieniu, ale
take obowizek podejmowania
trudnych decyzji, ktre w duej
mierze determinuj ich dalsze
losy doda wicestarosta.
Najlepsze yczenia zoyli take: przewodniczca Rady
Powiatu Danuta Wrbel, przewodniczca komisji zdrowia i

opieki spoecznej Jadwiga Kubida, przewodniczca komisji


edukacji i promocji powiatu
Boena Jankowska, a take Danuta Ceglarek, dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej.
mn

WYCIG KOLARSKI
Zawodnicy z caego kraju wzili
udzia w wycigu kolarskim Bryksy Cross. Bya to nie tylko promocja gminy Pawowiczki, ale caego
powiatu. Udzia w zawodach by
dla kolarzy okazj do zdobycia
punktw w klasyfikacji Pucharu
Polski. Zawody rozegrano w kilku
kategoriach wiekowych. Organizatorami byli rwnie: LKS Bryksjusz Gocicin, Urzd Gminy w
Pawowiczkach i Opolski Zwizek
Kolarski. Poza zawodami zaplanowano te jarmark witeczny,
wystpy artystyczne, konkursy z
nagrodami, pokazy ratownictwa,
biesiad.
ZMIANA SIEDZIBY PFRON
Oddzia Opolski Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych od 1 grudnia
zmieni swoj siedzib z ul. Piastowskiej 17 w Opolu na ul. Katowick 55 w Opolu (siedziba Izby
Rzemielniczej, parter budynku).
Po 1 grudnia korespondencj naley kierowa na podany adres.
Adres skrzynki elektronicznej nie
ulega zmianie opole@pfron.
org.pl.
REMONT TORW
W zwizku z prowadzonymi pracami remontowymi torw kolejowych w miejscowoci Dziergowice
w dniach od 28 listopada do 16
grudnia bdzie zamknity przejazd kolejowy w cigu drogi wojewdzkiej nr 425 w miejscowoci
Dziergowice. Wykonawc zadania
Rewitalizacja toru nr 1 i 2 linii kolejowej nr 151 Kdzierzyn-kole Chaupki... jest przedsibiorstwo
z Krakowa.
CYFROWY DEBIUT 50+
Gmina Bierawa prowadzi do 2
grudnia nabr uzupeniajcy do
udziau w projekcie Cyfrowy Debiut 50+ w ramach zachowania
jego trwaoci. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz Zgoszeniowy, dostpny jest w
Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Bierawie oraz w Sekretariacie Urzdu Gminy Bierawa,
a take na stronie internetowej
www.bierawa.pl.
WYSTAWA PSW
W ostatni niedziel listopada
w Gminnym Orodku Sportu i
Rekreacji w Zakrzowie odbya si
krajowa wystawa psw rasowych.
Mionicy czworonogw podziwiali psie piknoci.
OGLNOPOLSKI
KONKURS FLORIANY
Gmina Reska Wie zachca do
udziau w Oglnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy
dla Spoecznoci Lokalnych z
udziaem OSP i Samorzdw
Floriany. Gwnym przesaniem
konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie
dziaa na rzecz szeroko pojtego
bezpieczestwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagroe, podnoszenia jakoci ycia, integracji oraz rozwoju
lokalnych rodowisk i przeciwdziaania wykluczeniu.
SZUKAJ WIADKW
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu
poszukuj wiadkw wypadku
drogowego, do ktrego doszo 23
listopada w miejscowoci Koza
okoo godz. 6:00. Kierowca samochodu potrci 63-letniego rowerzyst, a nastpnie uciek z miejsca
zdarzenia. Osoby mogce pomc
w sprawie proszone s o kontakt.

4 Sport

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

REGION HOBBY

Bestie o mikkim sercu


Fot. archiwum prywatne

O pomaganiu, grze w futbol i mioci do rowerw, czyli wywiad z Maciejem Englot, zawodnikiem profesjonalnej
druyny futbolu amerykaskiego Wolverines Opole.
MARTA NABRDALIK

Dlaczego zdecydowae
si na udzia w Pomaraczowej Pomocy? Do Kdzierzyna troch Ci nie po
drodze
Jestem ogromnym zwolennikiem takich inicjatyw
na rzecz niesienia pomocy
innym. Jaki czas temu dowiedziaem si o dziaaniach
grupy Rajsport Active i o ich
sztafecie, ktrej trasa przebiegaa rwnie przez Kdzierzyn-Kole. W pamici
pozostay mi sowa Pana Michaa Piotrowicza: Biegniemy, niosc pozytywn energi, ktr chcemy zarazi jak
najwicej osb. O to wanie
chodzi. Pomaganie innym poprzez sportow rywalizacj, to
moim zdaniem bardzo szlachetna inicjatywa, w ktr powinni angaowa si nie tylko
profesjonalni sportowcy, ale
rwnie amatorzy, dla ktrych
bieganie jest pasj i odskoczni od codziennoci, w kocu
kady przecie moe pomaga.
Organizator biegu postawi sobie trzy cele: propagowanie prolaktyki
zdrowotnej oraz krzewienie ducha sportu i uczciwego wspzawodnictwa,
promocj zdrowego trybu ycia i walki z uzalenieniami alkoholowymi, a
take wskazywanie biegania jako aktywnej formy
wypoczynku. Ktry z nich
jest Ci najbliszy?
Kady z tych celw jest
szczytny i mam nadziej, e
organizatorom uda si speni
wszystkie zaoenia, ktre sobie postawili. Jeeli miabym
wybra jeden, powiedzmy
najwaniejszy dla mnie cel, to
byoby to propagowanie prolaktyki zdrowotnej oraz krzewienie ducha sportu i uczciwego wspzawodnictwa.

Zawodowo kierownik sklepu rowerowego, prywatnie uzaleniony od sportu zawodnik Wolverines Opole. Bieganie, siownia, crosst, a przede wszystkim rower, to
tylko kilka z dyscyplin ktre czy w trakcie przygotowa do sezonu Polskiej Ligi Futbolu Amerykaskiego.
Fot. Jakub muda

I Dycha Pomaraczowej
Pomocy, czyli charytatywny
bieg na dystansie 10 km zorganizowany przez Klub Rajsport Active mia na celu pomoc dzieciom oraz wsparcie
osb zmagajcych si z depresj. Impreza przycigna prawie 500 osb, ktre stany na
starcie. Pomagali nie tylko zawodowi biegacze. Zarwno
amatorzy, jak i sportowcy reprezentujcy przerne dyscypliny, pobiegli dla szczytnego
celu. Jednym z nich by Maciej Englot - byy koszykarz,
zawodnik profesjonalnej druyny futbolu amerykaskiego Wolverines Opole, ktry
mimo tego, e wygldem nie
przypomina biegacza, rywalizuje na trasach biegw rwnie
mocno jak na murawie boiska
podczas meczu. Jest doskonaym przykadem czowieka, ktry czy pasj z prac.
Na co dzie kieruje sklepem
sportowym, natomiast kad
woln chwil poza prac spdza na intensywnych treningach, nie zawsze powizanych
z dyscyplin, ktrej jest reprezentantem.

rozgrywajcych. Jest jednak


co, co czy wszystkich zawodnikw. To hart ducha i serce, ktre wkadaj w treningi i
mecze, ktre sprawiaj, e druyna dziaa jak jeden silny i doskonale wyszkolony organizm.
Czym si rni polscy
gracze od tych zza oceanu?
Jedyna widoczna rnica
midzy zawodnikami z Europy i Stanw Zjednoczonych,
to wyszkolenie techniczne. Fizycznie Europa stoi na coraz
wyszym poziomie i granice
powoli si zacieraj.

Mecz baraowy Seahawks Wolverines o awans do pierwszej ligi.


Dlaczego?
W dzisiejszych czasach
ludzie d do swoich celw
wszelkimi, nie zawsze dozwolonymi czy akceptowalnymi
rodkami i drogami, co jest
dla mnie niezrozumiae. Tylko
sukces zbudowany na prawdzie
oraz rzetelnej i systematycznej
pracy daje prawdziw satysfakcj. Nie jestem kim, kto moe
ocenia innych, nie chc tego
robi, gdy kady powinien
by odpowiedzialny za siebie i
swoje czyny, ale zauwayem,
e w pogoni za dzisiejszym
wiatem ludzie zatracaj dobre
wartoci. Co do samego aspektu sportu, to bardzo wane, eby od najmodszych lat uczy
tego, e kada dyscyplina daje
korzyci nie tylko zyczne, ale
i psychiczne
Dzisiaj sport to Twoja codzienno. Czy tak byo zawsze?
Prawd mwic, sport towarzyszy mi od dziecka. Zawsze byem wikszy ni rwienicy i od zawsze wolaem
trzyma pik w rkach ni j
kopa. Pasj do sportu zarazia mnie Mama, ktra w latach
modoci graa w koszykwk.
Pierwsze kroki na parkiecie
stawiaem w czasach gimnazjum, wtedy na powanie zakochaem si w koszykwce,
ulicznej jak i tej na parkietach
hal sportowych. Graem na
rnych szczeblach i w rnych

druynach. Jednak zawsze z


tak sam pasj i mioci. Na
parkiecie i tartanie spdziem
w sumie okoo 10 lat, a do
koca studiw licencjackich
na Politechnice Opolskiej, ktr miaem przyjemno reprezentowa midzy innymi na
Akademickich Mistrzostwach
Polski.
W takim razie skd pomys, eby zaj si futbolem amerykaskim?
Dlaczego futbol? Jako
dzieciak dostaem od dziadkw jajowat pik. Co prawda
do rugby, ale wtedy nie znaem jeszcze podziau na dwie
osobne dyscypliny. Pamitam,
jak ze znajomymi gralimy w
gr dla zabawy. Formacje,
akcje, podania to byo jako
w liceum i po pewnym czasie
nikt nie chcia ze mn gra, bo
rzucaem si na kadego, kto
mia pik w rkach. W 2012
roku zaczo si na powanie.
Przyjechaem na pierwszy trening futbolu amerykaskiego
do druyny Wolverines Opole.
Trening odbywa si na pikarskim boisku niedaleko cementowni w Opolu.
Futbol by dla mnie nowoci. Nie znaem zasad, nie
znaem taktyk, wiedziaem tylko, e chc dorwa tego gocia
co biegnie i trzyma pik. No i
zaczem trenowa w obronie.
Pierwsze, co zapado mi w pamici, to atmosfera w druynie,

ludzie poczeni wspln pas,


bdcy dla siebie jak rodzina.
Moe dwa sowa dla tych,
ktrzy podobnie jak Ty,
4 lata temu, zasad jeszcze nie znaj: o co w tym
wszystkim chodzi?
Najprociej mog to opisa tak: na boisku w ksztacie
prostokta, podzielonym liniami co 10 jardw, czyli okoo 9,14 m, graj dwie druyny
po 11 zawodnikw. Mecz dzieli si na cztery kwarty. Poprzez
rzut monet wybiera si druyn rozpoczynajc. Zadaniem druyny atakujcej jest
przenie jajowat pik przez
cae boisko na pole punktowe
przeciwnika, natomiast druyny bronicej - zatrzymanie zawodnika z pik poprzez obalenie go na muraw.
Jakie predyspozycje powinna posiada osoba,
ktry chciaaby gra w futbol amerykaski? Czy kady w druynie ma dwa metry wzrostu, way 100 kg i
jest twardzielem?
Futbol to bardzo zrnicowany sport. Praktycznie kada
osoba o skrajnie odmiennych
parametrach zycznych znajdzie pozycj dla siebie. Poczwszy od ogromnych liniowych o
silnych nogach i ogromnych
rkach, przez szybkich i zwinnych graczy ataku, po doskonale rzucajcych drobnych

Jeszcze 10 lat temu w Polsce byy 4 druyny dzi 69.


Wolverines Opole na tle
konkurencji wypada bardzo korzystnie i nie mwi teraz o przystojnych
zawodnikach.
Futbol Amerykaski to
dyscyplina, ktra w naszym
kraju bardzo prnie si rozwija. Powstaj sekcje juniorw,
szkki futbolowe i tym podobne inicjatywy. Dum Wolverines jest doskonaa kadra juniorska.
Co w takim razie jest recept na sukces?
Recepta na sukces? Zapewne kada druyna ma wasn,
ale podstawa to wyszkolenie
zawodnikw. Nasza druyna
moe poszczyci si tym, e
wsppracuje z najlepszymi
trenerami ze Stanw Zjednoczonych i nie tylko. Do tego dowiadczeni zawodnicy i ludzie,
ktrzy maj pasj i chci do
tworzenia czego niezwykego.
Skoro najlepsi trenerzy, to
jak wygldaj wasze treningi? Krew, pot i zy?
Krew, czasem pot lejcy si
litrami. zy pozostawiamy na
witowanie zwycistwa albo
opakiwanie poraki. A tak na
powanie to treningi s wymagajce, czasem nawet bardzo,
ale bez intensywnego treningu ciko o dobre wyniki. Kto
kiedy powiedzia, e talent to
zaledwie 10%, reszta to morderczy trening i ja si tego trzymam.

Wasza druyna prezentuje


wysoki poziom, a jak jest z
kibicami? Jednak zdecydowana wikszo Polakw to zapaleni fani piki
nonej. Czy na wasze mecze te przybywaj tumy?
Moe nie tumy, ale najczciej stadion jest mocno
zapeniony. Ludzie s ciekawi,
najczciej znaj nasz sport z
lmw i ciekawi ich jak wyglda to na prawd. Futbol jest
bardzo widowiskowy. Spotykaem si ju z opiniami, e ludzie
przychodz na mecz dla klimatu i show. Futbol amerykaski
nie jest sportem kontaktowym,
to sport kolizyjny. To, co przyciga kibicw to, Gladiatorzy
XIX wieku.
Na trybunach siedz gwnie mczyni czy kobiety?
Nie jestem w stanie odpowiedzie rzetelnie na to pytanie, nie widziaem nigdy adnych statystyk.
Wrmy do Ciebie. Koszykwka, futbol, rower.
O czym jeszcze zapomniaam? Ktre z nich to Twoja
najwiksza mio?
Najwiksza mio? Najwikszej mioci nigdy nie traktowaem jak typowego sportu.
Bardziej jak co nieskoczonego, co co dawao mi poczucie
wolnoci zawsze i wszdzie.
Dla niektrych rower to tylko rodek transportu, ale dla
mnie to czstka mnie. Uwielbiam podrowa, uwielbiam
odkrywa nieznane, a rower od
zawsze mi to umoliwia. Lubi wyznacza sobie cele i lubi
zdobywa szczyty, a nic nie daje mi tyle radoci jak dotrze w
jakie miejsce za pomoc wasnych mini. Rower daje wolno, nie trzeba go tankowa.
Surowe poczenie czowieka i
maszyny.
Czyli jednak rower
O kolarstwie mog mwi
godzinami, jednak polecam
przekona si na wasnej skrze.
W takim razie nastpn
rozmow powicimy rowerom.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 24/2016

GazetaInformator.pl 30 listopada 2016 nr 24 (225)

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Sia relacji w biznesie


Fot. Dominika Rudzka

Idea networkingu, wsppracy midzy przedsibiorcami, owiat i samorzdem czy denie do poprawy sytuacji
modych ludzi na rynku pracy to nie jedyne rozwizania sprzyjajce rozwoju przedsibiorczoci w naszym regionie.
DOMINIKA RUDZKA

Podczas ostatniego w tym roku niadania biznesowego Izby Gospodarczej w Wodzisawiu lskim, Ireneusz Burek (na zdj.)
przedstawi przedsibiorcom zaoenia gospodarczej platformy informacyjnej PLUSYdlaBIZNESU.
Fot. Dominika Rudzka

O silnych zwizkach branowych pisalimy ju niejednokrotnie. Bez wtpienia maj


one wiksz moc oddziaywania ni niezrzeszone podmioty gospodarcze. Na terenie
naszego regionu dziaa szereg
organizacji gospodarczych,
m.in. izby gospodarcze dziaajce w Raciborzu, Wodzisawiu l. czy oddzia Opolskiej
Izby Gospodarczej majcy
swoj siedzib w Kdzierzynie-Kolu. Jakie s gwne
zaoenia powstawania tego
typu organizacji? To przede
wszystkim reprezentacja podmiotw zrzeszonych oraz rozpowszechnianie zasad etyki
dziaalnoci gospodarczej.
Organizacje gospodarcze
skupiaj swoj dziaalno na
spotkaniach, niadaniach biznesowych, zebraniach szkoleniowych czy te spotkaniach
okolicznociowych. Podejmowane dziaania przybieraj
rne formy, czy je jednak
jedna wsplna cecha integracja lokalnego rodowiska
biznesowego i propagowanie
idei networkingu.
W kwietniu w Wodzisawiu l. odbya si konferencja
ForBS Myl globalnie, dziaaj lokalnie, bdca kwintesencj czteroletniej dziaalnoci Izby Gospodarczej w
Wodzisawiu oraz jej wsppracy z samorzdem i owiat. Przedstawione dziaania
objy m.in. podnoszenie rangi szkolnictwa zawodowego,
opiek nad inwestorami w
kadej fazie dziaania, reagowanie na lokalne potrzeby w
ramach spoecznej odpowiedzialnoci biznesu oraz budowanie edukacji dla rozwoju
lokalnej gospodarki. Forum
przycigno liczne grono
przedsibiorcw z caego Subregionu Zachodniego, dajc
szans na wymian pogldw
oraz moliwo nawizania
kontaktw.
Na konferencji obecny by
Grzegorz Turniak, zaoyciel
BNI w Polsce, ktry wygosi
inspirujc mow zachcajc do budowania strategii
zwikszajcej zaangaowanie
lokalnego biznesu. Prelegent
pochwali
zaangaowanie
Izby Gospodarczej w Wodzisawiu l. w budowanie relacji midzy przedsibiorcami,
doceni starania prezesa Izby
w uwiadamianiu lokalnego
rodowiska biznesowego w
to, jak wana jest wsppraca
i wzajemne zaufanie. Biznes
to relacje podkrela Grzegorz Turniak, namawiajc do
uczestnictwa w spotkaniach
networkingowych, pozwalajcych na wymian kontaktw i
nawizanie wsppracy.

wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci by okazj do zaprezentowania zaoe platformy PLUSYdlaBIZNESU przedstawicielom wadz i samorzdu w Raciborzu. Ireneusz Burek przekonywa, e wsppraca samorzdu z biznesem moe przynie
wymierne korzyci dla obu stron. Zdjcia z konferencji zorganizowanej na Zamku Piastowskim w Raciborzu w listopadzie br.
Budowanie sieci kontaktw jest nowoczesnym spojrzeniem na biznes, uatwiajcym prowadzenie i rozwj
dziaalnoci gospodarczej. Tego typu spotkania zyskuj coraz wiksz popularno oraz
przynosz wymierne korzyci
w krgach biznesowych.
W dziaalnoci opisywanej
Izby Gospodarczej niezwykle
istotna jest wsppraca z lokalnym samorzdem, dziki
ktrej podejmowane dziaania s bardziej skuteczne a ich
realizacja przebiega sprawniej. Jak istotne jest funkcjonowanie dialogu midzy
wiatem biznesu a samorzdem dostrzeono rwnie w
naszym miecie. Na pocztku
listopada w Starostwie Powiatowym w Kdzierzynie-Kolu
przedsibiorcy i samorzdowcy podpisali list intencyjny powoujcy do istnienia Powiatow Rad Przedsibiorczoci.
Powoanie tego typu rady
spotkao si z du aprobat kdzierzysko-kozielskiego rodowiska biznesowego.
Przedsibiorcy widz w radzie moliwo nawizania
kontaktw z przedstawicielami administracji. Powiatowa
Rada Przedsibiorcw to rwnie szansa na lepsz komunikacj midzy wiatem biznesu

i moliwo podjcia skutecznych dziaa.


Dlaczego rada jest wana
dla przedsibiorcw?
Jednym z najwikszych
problemw rozwijajcych si
rm jest brak odpowiednio
wyksztaconej kadry pracowniczej. Sebastian Kostka z rmy SekoSerwis podkrela,
e jednym z priorytetowych
dziaa, na jakie liczy, dziaajc w radzie, jest zdobycie nowych pracownikw. Zwraca
on uwag na istot ksztacenia
modych ludzi adekwatnie do
zapotrzebowania na rynku.
Podczas uroczystoci ocjalnego powoania rady, wicestarosta Jzef Gisman mwi o
niej: To poczenie biznesu
i samorzdu, to wsppraca
chociaby w zakresie edukacji.
Nie chcemy tworzy kcyjnych
zawodw, tylko te, po ktrych
nasi uczniowie znajd zatrudnienie. Jest tu sporo do omwienia.
Temat odpowiedniej edukacji, dostosowanej do rynku
pracy poruszya rwnie starosta Magorzata Tudaj, ktra
przekonywaa, e rada bdzie
miaa doradczo-wspierajacy
cel. Ma by lini wsppracy
samorzdu i biznesu. Magorzata Tudaj rwnie podkre-

lia istot wsppracy administracji z biznesem w zakresie


tworzenia wykwalikowanej
kadry pracowniczej, dostosowanej do rynku pracy. Starosta
podkrelia rwnie inne dziaania, ktre maj by usprawnione dziki wsppracy ze
rodowiskiem biznesu: To
nie tylko owiata, ale i suba
zdrowia czy realizowana ju
pewnym zakresie wsppraca w zakresie infrastruktury
drogowej. Pastwa uwagi s
dla nas bardzo cenne, wiemy,
e moemy si od siebie duo nauczy, a powiatowa rada przedsibiorczoci bdzie
zespoem wymiany pogldw,
kreowania nowych projektw.
Zaoenia dziaalnoci rady
to cae spektrum wsppracy
moliwej do zrealizowania pomidzy samorzdem powiatowym a przedsibiorstwami
rnych bran mwia starosta podczas spotkania otwierajcego powstanie Powiatowej
Rady Przedsibiorczoci w Kdzierzynie-Kolu.
Aprobata kdzierzysko-kozielskiego rodowiska gospodarczego potwierdza potrzeb istnienia dialogu i
wsppracy na linii samorzdu i biznesu. Przedsibiorcy,
ktrzy znaleli si w radzie to
reprezentanci szeregu rnych

gazi przemysu. Pod listem


intencyjnym podpisao si kilkanacie osb, a wiele innych
rm zadeklarowao ch przystpienia do rady.
Idea networkingu na
gruncie elektronicznych
narzdzi informacyjnych

Dwutygodnik Gazeta Informator od ponad dwch lat


wspiera inicjatywy lokalnych
przedsibiorcw, publikujc
informacje gospodarcze z caego regionu w specjalnym
dziale PLUSYdla BIZNESU,
na ktrego pierwszej stronie
ukazuje si przed Pastwem
niniejszy artyku. Postanowilimy rozszerzy nasz dziaalno w tym temacie, widzc
zapotrzebowanie na skuteczn komunikacj i integracj
rodowiska gospodarczego z

caego regionu. Sia relacji w


biznesie to idea, jak postanowilimy wspiera, tworzc
platform informacyjn PLUSYdlaBIZNESU.
Ireneusz Burek, waciciel
rmy skalno-komputerowej
SOFTib oraz agencji reklamowej R-Media, opowiedzia
o swoim innowacyjnym pomyle na spotkaniu Izby Gospodarczej w Wodzisawiu l.
Platforma informacyjna PLUSYdlaBIZNESU.pl, ktrej szereg funkcjonalnoci uatwi integracj lokalnego biznesu i
usprawni wymian informacji
gospodarczych, zostanie uruchomiona w najbliszym czasie. Obecnie Ireneusz Burek
zabiega o poparcie projektu
oraz wspprac z samorzdami oraz organizacjami wpierajcymi otocznie biznesu w caym regionie.
Widzc
zapotrzebowanie na komunikacj nie tylko
na linii biznesu z biznesem,
ale rwnie z samorzdem i
owiat, stworzylimy platform majc na celu pozyskiwanie, przetwarzanie i
przekazywanie informacji gospodarczych
bezporednio
do zainteresowanych przedsibiorcw. Platforma bdzie
rwnie miejscem do prezentacji rm. Jakie bd jej gwne cele? To przede wszystkim integrowanie rodowiska
przedsibiorcw w regionie,
wsparcie modych i maych
przedsibiorcw, wsparcie inicjatyw ludzi przedsibiorczych
czy wsparcie informacyjne rodzicw (informacje o zawodach, kierunkach szkolenia,
iloci rm w branach). Platforma zapewni rwnie komunikacj z przedsibiorcami
z precyzyjnym podziaem na
grupy docelowe.
PLUSYdlaBIZNESU.pl
maj na celu tworzenie dobrego wizerunku lokalnego rynku
pracy oraz promowanie regionu jako przyjaznego miejsca
do ycia i rozwoju osobistego
mieszkacw. Platforma bdzie miaa rwnie za zadanie
wspieranie procesu edukacji
przyszych absolwentw jako
kadry niezbdnej do rozwoju lokalnych rm dziki aktywizacji przedsibiorcw do
wsppracy w procesie edukacji na szczeblu gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym.
Wanym aspektem powstania platformy jest przedoenie idei networkingu na
grunt elektronicznych narzdzi informacyjnych. PLUSYdlaBIZNESU maj za zadanie
propagowanie idei budowania
sieci trwaych relacji biznesowych, ktre przyczyni si
do rozwoju caego regionu. O
szczegach bdziemy informowali na bieco.

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

30 listopada 2016, nr 24 (225)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
Kasy i drukarki fiskalne
kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

ledzimy zmiany

Zmiany: Konstytucja biznesu Morawieckiego


Podczas Kongresu 590 w Jasionce wicepremier, minister rozwoju
i nansw Mateusz Morawiecki przedstawi pakiet Konstytucja
biznesu, skadajcy si z rozwiza w wikszoci o randze ustaw.
Konstytucja biznesu zakada m.in. ulg na start dla
pocztkujcych przedsibiorcw, powoanie Rzecznika
Przedsibiorcw czy likwidacj numeru REGON. W pakiecie Morawickiego najobszerniejsz z przygotowanych
ustaw jest ust. Prawo przedsibiorcw, ktra ma ustala
podstawowe zasady prawne
odnoszce si do przedsibiorcw, m.in. zasad wolnoci
gospodarczej, zasada co nie
jest prawem zabronione, jest
dozwolone, zasada uczciwej
konkurencji i poszanowania
dobrych obyczajw oraz susznych interesw innych przedsibiorcw i konsumentw;
zasada domniemania uczciwoci przedsibiorcy; przyjaznej interpretacji przepisw;
proporcjonalnoci; pogbiania zaufania, bezstronnoci i
rwnego traktowania; zasada
pewnoci prawa, polubownego rozwizywania kwestii

spornych, szybkoci dziaania


czy prawo do oceny jakoci obsugi w urzdzie.
Czy pakiet Morawieckiego
przyniesie przeom w kontaktach na linii biznes-pastwo?
W ostatnim czasie duo mwi
si na temat wypowiedzi Jarosawa Kaczyskiego, ktry zarzuci przedsibiorcom blokowanie inwestycji z powodw
politycznych. Przedsibiorcy
wskazuj na obecn atmosfer prowadzenia biznesu w
naszym kraju niestabilne
prawo, zmieniajce si przepisy, niejasne zapowiedzi kolejnych zmian czy ochodzenie
stosunkw z Uni Europejsk.
To powoduje brak zaufania do
rzdu. Tymczasem dzie po
absurdalnym oskareniu prezesa, Morawiecki prezentuje
na kongresie w Jasionce pakiet Konstytucja biznesu.
Kolejne zmiany wprowadzane przez rzd traktowane s przez przedsibiorcw

raczej z rezerw, boj si oni


kolejnych podwyek prowadzenia dziaalnoci i zmian
w przepisach. Eksperci zwracaj uwag na nisk jako
konsultacji spoecznych najwaniejsze propozycje projektw rzd przedstawia jako
projekty poselskie. Krzysztof
Kajda, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego
Konfederacji Lewiatan mwi:
Podczas prac (...) nie podjto wsppracy z organizacjami przedsibiorcw czy Rad
Dialogu Spoecznego. Projekt
aktu prawnego, przedstawiany jako kluczowy dla biznesu, powsta bez jego udziau
(rdo: pit.pl). Jednoczenie
Kajda apeluje, aby da szans
kadej inicjatywie, ktrej celem jest poprawa warunkw
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
DR /RDO: PIT.PL,
RP.PL, KP/

Raport: Polska na demogracznej krawdzi


Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw opublikowa raport dotyczcy
sytuacji demogracznej Polski. Wyniki nie s optymistyczne.
Wedug prognoz GUS do
2050 r. populacja Polski skurczy si z obecnych ponad 38
milionw do poniej 34 milionw mieszkacw. Co gorsza,
10,5 proc. z pozostaej wwczas ludnoci stanowi bd
osoby bdce w wieku 80 lat
i powyej, a zatem ju dawno
po przekroczeniu kocowych
granic wieku produkcyjnego.
Wziwszy pod uwag fakt, e
w naszym kraju obowizuje
(...) repartycyjny system emerytalny, ktrego stabilno
zaley gwnie od czynnikw
demogracznych, prognozy
te zwiastuj prawdziw katastrof - czytamy na wstpie
raportu Jak zapobiec polskiej
katastroe demogracznej.
Trzy lary polskiej polityki
wobec problemu, przygotowanego przez Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw.
Wedug autorw raportu
- repartycyjny system emerytalny (w ktrym pracujca
cz spoeczestwa bierze

na siebie utrzymanie emerytw i rencistw) obowizujcy w Polsce oraz w wikszoci krajw europejskich, ma
ekonomiczny sens wycznie
w warunkach zastpowalnoci pokole. Zwracajc uwag
na skal problemu, ZPP przytacza liczby: w 2015 roku na
wypat emerytur wydano
ponad 170 miliardw zotych,
podczas gdy wszystkie wydatki z budetu pastwa w
roku 2014 zsumoway si do
312,5 miliarda zotych. Wedug prognoz, do 2050 roku
populacja w Polsce spadnie
o 4 miliony osb. Do 2020
zabraknie nam 1 miliona
pracownikw. Autorzy przytaczaj wyniki analizy dot.
dzietnoci, ktra badana bya w 224 pastwach. W tym
rankingu Polska uplasowaa
si na szarym kocu, zajmujc dopiero 216 miejsce.
Rzd wprowadzi program 500+, ktry chwilowo
pomg w beznadziejnej sy-

tuacji, ale jednoczenie budzi


szereg wtpliwoci. Eksperci
zwracaj uwag, e najwicej zmian do wprowadzenia
wymagaj usugi publiczne
dla rodzin. Polacy borykaj
si z takimi problemami jak
niewystarczajca opieka pediatryczna, brak przedszkoli i obkw. Autorzy raportu
przekonuj, e Polsce potrzebna jest rozsdna polityka prorodzinna.
Innym wanym problemem ukazanym przez ZPP
jest stworzenie warunkw do
powrotu dla emigrantw oraz
mdra absorpcja imigrantw
z Biaorusi, Ukrainy i Wietnamu.
Peny raport Jak zapobiec polskiej katastroe demogracznej. Trzy lary
polskiej polityki wobec problemu znajduje si na stronie
internetowej Zwizku Przedsibiorcw i Pracodawcw.
DR /RDO: ZPP/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

30 listopada 2016, nr 24 (225)

DLA

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE POLITYKA

Lech Wasa: Dzi nie ma komu odda wadzy


mateusz herba

Lech Wasa, jeden z najbardziej


rozpoznawalnych
Polakw na zachodzie. Zdobywca Pokojowej Nagrody Nobla. Posta kontrowersyjna i
barwna. Dla jednych symbol
walki z komunistycznym reimem, dla innych wsppracownik bezpieki o pseudonimie Bolek. Byy prezydent
Rzeczypospolitej spotka si 23
listopada z mieszkacami Kdzierzyna-Kola. Na spotkaniu
zorganizowanym przez Komitet Obrony Demokracji i Gazet
Wyborcz dyskutowano o biecych sprawach politycznych.
Zapeniona po brzegi sala kina
Twierdza przywitaa go owacjami na stojco.
Prezydent, rozpoczynajc
spotkanie, wyrazi dezaprobat wobec obecnej sytuacji politycznej w pastwie. Obserwujc to, co si dzieje w Polsce,
nie jestem zadowolony. Std
postanowiem przejecha przez
kraj. Wy jestecie dwudziest
miejscowoci, w ktrej rozmawiam, pytam si, jak to widzicie? Co naleaoby zrobi, eby
nie zniszczy naszych zdobyczy? By nasz wspln mdroci pomc Polsce si dobrze
rozwija mwi. Przekonywa, e obecny rzd pozwala sobie na zbyt daleko idce
zmiany, bez ich oparcia o konsultacje spoeczne. Nie maj
prawa na zmian systemu; nie
maj prawa na budowanie jakiej armii; nie maj prawa do
wycinania sdownictwa; nie
maj moim zdaniem prawa na
zmian caej nauki wylicza.
Jako rozwizanie zaproponowa instytucj referendum,
za pomoc ktrej rzd miaby
przekonywa si o akceptacji
swych dziaa. Zaznaczy przy

tym, e cz spoeczestwa
daje wadzy legitymizacj tylko
na podstawie wygranych wyborw.
Lech Wasa stwierdzi, e
jeli wymuszone w sposb demokratyczny referendum wykazaoby brak legitymizacji, to
naleaoby zorganizowa ponowne wybory. Tylko musimy si przygotowa do tych
wyborw. Dzi nie ma komu
odda wadzy doda ku niezadowoleniu zebranych. Pochylono si nad kwesti uczestnictwa
modych ludzi w wyborach oraz
problemie oceny systemu demokratycznego. Byy prezydent
zaproponowa wzr Wasy
na demokracj. Wedug niego
skada si z trzech elementw:
30% stanowi prawa i konstytucje, kolejne 30% jest to odpowied na pytanie, czy obywatele z praw korzystaj i wreszcie
ostatnie 30% to bogactwo spoeczestwa. Wzr ma pomc
zdiagnozowa ustrj, by w ra-

Fot. Katarzyna Przypado

Referenda w sprawach wanych, wzr na demokracj Wasy, przyszo Polski o tych oraz o innych sprawach
politycznych rozmawiali mieszkacy Kdzierzyna-Kola z Lechem Was.

Jakub Nowosielski przyjecha na spotkanie z oddalonego od


Kdzierzyna o 130 km Bielska-Biaej.
zie potrzeby mona byo go naprawia. Poruszono rwnie
kwesti przyszoci Polski. Prognozujc j, Lech Wasa zaartowa: Gdym ja by w stanie
odpowiedzie na takie pytania,
nastpny Nobel by by. Tak si

nie da.
Spotkanie zwieczyy podzikowania skierowane do
byego prezydenta. Jakub Nowosielski, poruszajcy si na
wzku mieszkaniec Bielska-Biaej (oddalonego od Kdzie-

Lech Wasa ustosunkowa si do obecnej sytuacji


politycznej w Polsce.
rzyna o 130 km), przyjecha
wanie w tym celu. Byo to
dla mnie ogromnie przeycie,
poniewa jestem wielkim patriot. Byo to take wane dla
mojej rodziny. Mj tata nie
mg tu przyjecha, wic repre-

zentuj rwnie jego. Chciaem


podzikowa Lechowi Wasie
za zmian ustroju Polski. To, co
mamy w tej chwili, zawdziczamy wanie jemu, a e nie jest
najlepiej, sami musimy to poukada posumowa Jakub.

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

R E K L A M A

ZATRUDNIMY

OPIEKUNKI OSB STARSZYCH


DO PRACY W NIEMCZECH

- legalne zatrudnienie
- krtkie zlecenia
- wysokie zarobki
- atrakcyjne dodatki witeczne

SPECJALN
A
OFERTA
ZIMOWA

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA


Wodzisaw lski przy ulicy Waowej 2

tel. 796 999 605

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

Wiadomoci 5

witeczny klimat

RACIBRZ FINANSE

Nowa formua poyczki w Alior Banku


wystarczy dowd osobisty
Zazwyczaj sdzimy, e najatwiej i najszybciej cho niekoniecznie najkorzystniej udzieli nam poyczki bank,
w ktrym mamy od dawna rachunek. O nowej ofercie poyczki w Alior Banku, ktra zmienia ten sposb mylenia,
mwi Beata Alker, kierownik z placwki partnerskiej Alior Banku w Raciborzu, przy ul. Opawskiej.
Fot. Dominika Paszewska

Beata Alker
Kierownik Placwki
R E K L A M A

Czy bycie staym klientem


jednego banku gwarantuje uzyskanie najbardziej
korzystnych warunkw
podczas ubiegania si o poyczk?
Niestety, nie zawsze mamy tak pewno. Bycie staym
klientem najczciej pozwala na
ograniczenie formalnoci zwizanych z ubieganiem si o poyczk. Nowi klienci nie mog
liczy na takie preferencje jak
stali klienci. Tak przynajmniej
byo do tej pory. Nowa oferta
poyczki w Alior Banku zmienia
ten sposb podejcia do klienta

wystpujcego o poyczk.
Czy to znaczy, e teraz osoby po raz pierwszy ubiegajce si o poyczk w Alior
Banku mog poczu si jak
stali klienci?
Dokadnie. Teraz wystarczy jedna wizyta w placwce
Alior Banku, aby mc otrzyma
poyczk bez zbdnych formalnoci. Nie trzeba przedstawia
adnych zawiadcze o dochodach, wystarczy mie ze sob
tylko dowd osobisty.
Dlaczego jeszcze warto sko-

rzysta z tej oferty zamiast


bra poyczk w swoim dotychczasowym banku?
Klienci mog liczy nie
tylko na uproszczon formu
ubiegania si o kredyt, ale take na niskie oprocentowanie. W
przypadku poyczki do 15 tys. z
wynosi ono tylko 4,9%. Warto
zatem odway si na zmian
banku, by mc skorzysta z tych
atrakcyjnych warunkw.
Czy mona ubiega si o
poyczk na wysz kwot?
Jak najbardziej. W ramach oferty mona ubiega si

o poyczk nawet do 200 tys.


z. Pracownik banku zwerykuje dochody klienta i przedstawi
ofert odpowiadajc potrzebom Klienta.
Na jaki okres mona rozoy spat poyczki?
Okres kredytowania moe wynie nawet 10 lat. Pozwala
to na dogodne rozoenie spaty
i dostosowanie wysokoci rat do
indywidualnych moliwoci nansowych klientw. Dzikuj
za rozmow, a klientw zapraszam do placwki partnerskiej
Alior Banku.

PLACWKA PARTNERSKA
47-400 Racibrz
ul. Opawska 38-44
lokal 42
tel. 607 515 715
Galeria Dukat
naprzeciw E.Leclerc
Artyku sponsorowany

66 Wiadomoci
witeczny klimat

Zoty rodek

30 listopada
2016,
nr 24
30 listopada
2016,
nr 24(225)
(225)

<< GazetaInformator.pl

Postaw na presti!

GazetaInformator.pl >>

witeczny klimat

30
listopada
2016,
24 (225)
30 listopada
2016,
nr 24 nr
(225)

Wiadomoci
Zoty rodek 77

Postaw na presti!
RACIBRZ USUGI

RACIBRZ HANDEL

Podaruj bliskiej Ci osobie


wyjtkowy prezent!

Nie masz pomysu na prezent


dla bliskiej Ci osoby?

Studio kosmetyczne IRENA jest gwarancj relaksu


i kompleksowej rewitalizacji ciaa i duszy.

Zapraszamy do sklepu z bielizn Lilianny Strzeleckiej


w Raciborzu przy ulicy Ogrodowej 30.

Fot. Salon Kosmetyczny Irena

Z okazji zbliajcych si
wit Boego Narodzenia,
Studio Kosmetyczne IRENA
oferuje bony podarunkowe
na atrakcyjne zabiegi kosmetyczne. Jestemy gabinetem
z tradycjami, ktry w przyszym roku bdzie obchodzi swoje 35-lecie. Zdobyte
dowiadczenie, profesjonalizm podczas wykonywania
zabiegw oraz moda kadra, pozwala nam zapewni
klientkom przyjazn atmosfer, przenoszc si do wiata
kompleksowej odnowy ciaa i
duszy. Oprcz usug kosmetycznych, w trakcie zabiegw
z przyjemnoci rozmawiamy
z klientkami na wiele tematw, a take udzielamy informacji o codziennej pielgnacji ciaa dla rnych rodzajw
cery czy typw skry. Posiadamy szeroki wybr zabiegw na twarz i ciao, a take
alternatywne do metod medycyny estetycznej zabiegi,
bez ingerencji skalpela oraz

Zabiegi dla kadego rodzaju skry.


w bardziej przystpnej cenie. Co wicej, sprzedajemy
take profesjonalne, sprawdzone kosmetyki, na ktrych
sami pracujemy ju od 25 lat,
nastpujcych marek: Babor
oraz Living Dimension, kt-

re pomog utrwali rezultaty


przeprowadzonych zabiegw.
Zafunduj sobie bd bliskiej
Ci osobie idealny prezent na
wita, ktry pozwoli si zrelaksowa i oderwa nieco od
szarej rzeczywistoci.

STUDIO KOSMETYCZNE IRENA


Racibrz, ul. Duga 32, tel. 32 415 23 80
studioirenagajewska.pl
Otwarte: pon.-pt. 9:00-19:00, sob. 9:00-14:00

Fot. Dominika Paszewska

Proponujemy Pastwu
duy wybr wysokiej jakoci
bielizny, najlepszych polskich
marek oraz indywidualny dobr biustonoszy, ktre oferujemy w rozmiarach od miseczki A do L i obwodach od
65-110 cm.
Nieustannie poszerzamy
asortyment sklepu, aby mc
zaoferowa Klientkom rnorodn ofert i tym samym
odpowiedzie na ich oczekiwania. Oprcz biustonoszy
posiadamy w sprzeday rwnie bielizn nocn, wyszczuplajc, okolicznociow i
artykuy poczosznicze w duym wyborze.
Praktycznym prezentem
mog by take bony prezentowe, ktre oferujemy na
dowoln kwot. Wszystkim
naszym sympatycznym Klientom yczymy: szczliwych,
spokojnych i spdzonych w
ciepej, rodzinnej atmosferze
wit Boego Narodzenia, a
take wielu sukcesw w yciu
zawodowym i prywatnym w
nadchodzcym Nowym Roku.

Artyku sponsorowany

Artyku sponsorowany

Oprcz biustonosz sklep posiada w sprzeday rwnie


bielizn nocn, wyszczuplajc, okolicznociow i artykuy
poczosznicze w duym wyborze. Na zdjciu Liliana
Strzelecka z pracownikami.

STRZELECKA LILIANNA BIELIZNA


Racibrz, ul. Ogrodowa 30, tel. 32 415 58 44
Czynne: pon.-pt. 10:00-17:00, sob. 10:00-13:00

RACIBRZ ROZRYWKA

Spraw mi niespodziank swoim najbliszym na wita!


Wyjtkowe promocje i bony podarunkowe w Victorii w Raciborzu.
Fot. Dominika Paszewska

Dom Handlowy Victoria


to rodzinna rma z tradycjami, ktra funkcjonuje na raciborskim rynku od 1954 roku.
Pocztkowo funkcjonowaa
jako sklep wielobranowy, natomiast kiedy w 1979 roku zostaa przejta przez crk wczesnych wacicieli Teres
Ziewiec, z czasem przeksztacia si w rm wyspecjalizowan w brany perfumeryjnej
oraz jubilerskiej. Obecnie oba
sklepy ciesz si ogromn popularnoci z uwagi na bogaty
asortyment i nieustanny rozwj.
Perfumeria znajduje si
na pierwszym pitrze Domu
Handlowego Victoria, a jubiler znajduje si na parterze
obiektu przy ul. Bankowej 6.
Jej Klienci mog liczy na rnego rodzaju upominki do kadych zakupw przy okazji tzw.
sezonowych akcji, takich jak
Dzie Kobiet, Dzie Chopca,
czy Mikoajki. Obecnie natomiast oferuje kupony podarunkowe na kwot minimum
50 z dla wszystkich osb, ktre nie maj pomysu na prezent
dla najbliszej osoby, bd chc
da jej moliwo samodzielnego wyboru prezentu. Klienci
otrzymuj kart staego klienta, ktra uprawnia ich do uzy-

skania rabatu 5% na nastpne


zakupy.
W ofercie Perfumerii znajduj si m.in.:
markowe wody perfumowane dla pa i panw;
duy wybr wd toaletowych
zblionych zapachem do markowych wd toaletowych;
hity sezonu, czyli rosyjskie
produkty rmy Bania Agai oraz Receptury Babuszki
Agai wykonane z naturalnych skadnikw m.in. maski
do twarzy, szampony, balsamy i maski do wosw w
atrakcyjnych cenach;
Joanna Seria Probiotyczna,
produkty do skry wraliwej
i alergicznej;
duy wybr przyborw kosmetycznych do pielgnacji
ciaa i paznokci;
szeroki wybr produktw
nowej polskiej marki kosmetycznej Joko, m.in. pudry, tusze do rzs, lakiery, pomadki;
Aktualnie mamy promocj
na produkty Joko. Przy zakupie
produktw rmy Joko na kwot 19,90 z mona otrzyma losowo wybrany prezent!
produkty rmy Golden Rose, m.in. popularne matowe
pomadki w pynie Longstay
Liquid Matte Lipstick, po-

Pani Dominika jest po wielu szkoleniach specjalizujcych


si w doborze kosmetykw.
madki Velvet Matte, tusze
do rzs, eyelinery, produkty
do brwi, pudry, re, byszczyki, lakiery do paznokci;
popularny innowacyjny system regeneracji wosw Joanna Ultraplex do stosowania
przy farbowaniu lub rozjanianiu wosw.
Aktualne promocje
w Perfumerii:
wybrane produkty marek
Max Factor, Bourjois, Lumene, Gosh, Maybelline, Essence, Golden Rose 50% taniej;
przy zakupie wybranej wody (typu: Halle Barry, Mexx,
Puma, Christiana Aguilera,
Playboy) otrzymasz prezent;
wybrane wody toaletowe i

perfumowane damskie i mskie 30% taniej;


wybrane produkty L'oreal Elseve, Nivea, Lirene, Lumene,
Ziaja, Melisa, Olay, Soraya,
Garnier, Joanna i W7 do 50%
taniej.
Serdecznie zapraszamy na
zakupy!
DOM HANDLOWY
VICTORIA
ul. Bankowa 6, Racibrz
tel. 32 415 27 64
Zapraszamy w godzinach:
pn.-pt. godz. 10:00-18:00
sb. godz. 9:00-13:00
Artyku sponsorowany

8 Sylwetki

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ WITA

Od dziennikarza do kolejarza... wito pracownikw kolei


KATARZYNA PRZYPADO

Cho niektrzy uwaaj


pocigi za relikt przeszoci,
wrd modych osb mona
znale wiele, dla ktrych kolej jest najwiksz pasj i daje
im prac, ktrej nie zamieniliby na adn inn. Jedn z nich
jest Marcin Zajc. Bdc dzieckiem, podziwia pocigi towarowe na przejedzie kolejowym
w Czerwionce, skd pochodzi.
W wieku 16 lat zdecydowa, e
swoj przyszo zwie z kolej. Po kilku latach pracy w

brany rozpocz kurs maszynisty. Najbardziej podoba mu


si to, e zajcie nie jest monotonne. Kady dzie jest inny. Raz jestem w Rybniku, raz
w Chaupkach, raz manewry,
a raz pocig wylicza. Mody
maszynista uwielbia podre oczywicie kolej. Jedzi
po Polsce, Czechach, Sowacji,
Wgrzech i Niemczech, zwiedzajc i fotografujc pocigi.
Prawdopodobnie najpopularniejszym konduktorem
na lsku jest Przemysaw
Szczepanek, ktry na Facebo-

oku prowadzi stron o nazwie


Konduktor K. W Kolejach
lskich pracuje od ponad
czterech lat, cho, jak przyznaje, konduktorem zosta wbrew
swojej pierwotnej woli. Mj
tata pracowa jako kierownik pocigu, a ja zapieraem
si, e nie pjd w jego lady i
chciaem by dziennikarzem.
Jednak wiat mediw wedug
mnie idzie za bardzo po trupach i uznaem, e to nie dla
mnie i poszedem na kolej
wspomina. Nie auje swojej
decyzji, a pasj kolejow czy z

pasj dziennikarsk. Z Raciborzem wie si jego wspomnienie o... zamarznitym pocigu.


Jechaem o 4:14 z Katowic.
Nasz pocig wyjecha opniony 20 minut, bo po prostu zamarz w nocy, byo - 27 stopni. Do Orzesza odrobilimy
10 minut, ale niestety wanie
tam stalimy 15 minut, przepuszczajc spniony pocig z
Pragi do Moskwy, no i nie dao si ju odrobi spnienia
opowiada.
Cay reporta przeczytasz
na portalu raciborz.com.pl

Fot. Facebook Konduktor K

25 listopada swoje wito obchodzili pracownicy kolei. Konduktor K z Facebooka Przemysaw Szczepanek
i Marcin Zajc, maszynista i podrnik-amator, opowiadaj o swojej pracy.

Prawdopodobnie najsympatyczniejszy ze lskich


konduktorw Przemysaw Szczepanek.

R E K L A M A

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

reklama

Z regionu

10 Z regionu

zdrowie

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ NIEPENOSPRAWNO

20 lat mino jak jeden dzie


Fot. Mateusz Herda

zy wzruszenia, podzikowania. Warsztaty Terapii Zajciowej w Raciborzu obchodziy 20-lecie dziaalnoci.

Jan Hofman, ojciec jednej z podopiecznych, zwrci si do


wodarzy, by nie szczdzili rodkw na warsztaty.

Podczas jubileuszu odznaczono najbardziej zasuonych w


pacy na rzecz WTZ-tu.

mateusz herba

W pitek, 25 listopada, na
scenie Raciborskiego Centrum
Kultury Warsztaty Terapii Zajciowej w Raciborzu witoway
jubileusz 20-lecia dziaalnoci.
Kierownik WTZ-tu Franciszek
Mandrysz w imieniu rodowiska osb niepenosprawnych,
zgromadzonym gociom, w tym
wyrnionym statuetk Anioa,
dzikowa za wieloletnia wspprac. Za wsparcie orodka,
niepozostawianie go samemu
sobie. Za dotacje i inwestycje.
Od wielu lat wkad w jego rozwj ma miasto Racibrz. Gminie zawdzicza siedzib i dotacje. Ciepe sowa pady rwnie
w stron posw ziemi raciborskiej. Najwiksze brawa otrzymaa Maria Wiecha. To wanie
dziki jej zaangaowaniu i zapaowi utworzono warsztaty.
W imieniu rodzicw podopiecznych dzikowa Jan Hofman. Na warsztaty uczszcza
jego crka. Nie oszczdzajcie
ju nic, bo te warsztaty s potrzebne mwi. Podkreli, e
Racibrz potrzebowa takiego
orodka. Warsztaty umoliwiy
dzieciom wyjcie z domowych
pieleszy oraz integracj ze rodowiskiem zewntrznym. Na
rce Mandrysza przekaza drobne wyrazy uznania. Caej spoecznoci yczy pomylnoci,
a podopiecznym entuzjazmu i
wytrwaoci w rozwijaniu zainteresowa oraz podaniu drog wasnych marze. Widzc
tu wadze miasta bez kozery
powiem, nie oszczdzajcie nic,
adnego grosza na te warsztaty,
bo one s potrzebne. A te dzieci
s Wam w stanie tylko podzikowa umiechem, wdzicznoci, bo u nich nie ma zakamania, a jest rado. I tej radoci
nie wolno im odbiera doda
rodzic. Pracownikom podzikowa za to, e daj dzieciom
rado ycia. To oni spdzaj z
nimi kady dzie. Uroczysto
zwieczono spektaklem Krlewna nieka w wykonaniu
podopiecznych.
Warsztaty Terapii Zajciowej prowadzone s w Raciborzu od 1996 roku. Na zajcia
uczszcza obecnie 70-ciu wychowankw. S to osoby niepenosprawne. W ramach orodka
maj moliwo odnalezienia
swych pasji, nabycia umiejtnoci przydatnych w codziennym
yciu i pracy zawodowej oraz
zintegrowa si z otoczeniem.

witeczne ciasteczka przygotowane wasnorcznie przez wychowankw orodka.


R E K L A M A

30 listopada 2016, nr 24 (225)

gospodarka

POWIAT KDZIERZYSKO-KOZIELSKI GOSPODARKA

POWIAT KDZIERZYSKO-KOZIELSKI EDUKACJA

Gmina Reska Wie


najbardziej przedsibiorcza

Stypendia premiera
gwnie dla dziewczyn
Siedmioro uczniw z powiatu kdzierzysko-kozielskiego znalazo si w gronie
stypendystw Prezesa Rady Ministrw.
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Podsumowaniem wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci w Kdzierzynie-Kolu byo rozstrzygnicie konkursu na najbardziej przedsibiorcz gmin
2016 roku.
marta nabrdalik

Spord piciu gmin znajdujcych si w powiecie kdzierzysko-kozielskim, gmina


Reska Wie zostaa wybrana
t najbardziej przedsibiorcz.
Mimo to, organizatorzy przyznali wyrnienia rwnie pozostaym, poniewa kada z
nich ma inne moliwoci i postawia sobie za cel realizacj innych zada.
Wyrnienie dla gminy Cisek przyznano za pozyskiwanie
pienidzy z zewntrz, gminie
Bierawa za aktywn wspprac
z organizacjami pozarzdowymi, gminie Pawowiczki za dziaania na rzecz zdrowia i ekologii, a gminie Polska Cerekiew za
udogodnienia dla mieszkacw
wprowadzone w urzdzie.
Wjt gminy Reska Wie,
Marian Wojciechowski pogratulowa swoim konkurentom.
Gratuluj moim kolegom
wjtom, jestem przekonany, e
kadego dnia wszyscy tak samo
mocno staramy si o to, by nasze samorzdy jak najlepiej si
rozwijay, a na kocu dzikuj
tym, ktrzy dodawali supki i
R E K L A M A

Z regionu 11

Fot. Starostwo Powiatowe KK

GazetaInformator.pl >>

Stypendium premiera otrzymuj uczniowie liceum lub


technikum, ktrzy otrzymali promocj z wyrnieniem,
osigajc przy tym najwysz redni ocen w szkole. S
to rwnie uczniowie szczeglnie wyrniajcy si na
tle pozostaych. Tegoroczne stypendia zebray gwnie
dziewczyny. Wszyscy wyrnieni czekaj jeszcze na stypendia Ministra Edukacji Narodowej. Wnioski trafiy ju
do stolicy.

Konkurs zorganizowany przez starost Magorzat Tudaj, Park Przemysowy oraz Fundacj
wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci pokaza, e kada z gmin bardzo dobrze sobie radzi.
Kampania promujca konkurs w mediach, gosy mieszkacw oraz specjalne ankiety zwizane z rozwojem przedsibiorczoci pozwoliy na wyonienie zwycizcy.
podsumowywali ankiety, i tak
dodawali, e to Reska Wie
wygraa mwi artem.
Starosta Magorzata Tudaj
wyrazia zadowolenie z konkursu i jego efektw. Bardzo
ciesz si, e mieszkacy tak
chtnie wzili udzia wanie w

tym gosowaniu, wskazujc najbardziej przedsibiorcz gmin


wiejsk naszego powiatu. Dzikuj wjtom, e zechcieli wzi
udzia w konkursie. Dostrzeona zostaa rola dobrego wspdziaania samorzdw z biznesem powiedziaa.

Poza starost statuetki


wrczyli prezydent Kdzierzyna-Kola Sabina Nowosielska, Wiesaw Skwarko prezes
Parku Przemysowego, a take byy wicepremier i minister
finansw Grzegorz Koodko.

Uroczysta gala, w trakcie


ktrej wrczano wyrnienia
dla najzdolniejszych odbya
si w szkole muzycznej w Opolu. 92 uczniw z wojewdztwa
opolskiego, a wrd nich siedmioro uczszczajcych do szk
ponadgimnazjalnych w powiecie kdzierzysko-kozielskim
otrzymao stypendia Prezesa
Rady Ministrw.
Wicewojewoda Violetta Porowska, opolski kurator Micha
Siek oraz starosta Magorzata
Tudaj gratulowali wyrnionej

modziey, yczc jej wszystkiego najlepszego. Wrd najzdolniejszych uczniw z naszych


szk znaleli si Krzysztof Glacel z II LO, Katarzyna Wtrbska z I LO, Ewelina Szuster z
Zespou Szk nr 1, Julia Wolny
i Jerzy Gruszka z Zespou Szk
nr 3, Dominika Dzialuk z Zespou Szk eglugi rdldowej,
Rafa Widera z Zespou Szk
Technicznych i Oglnoksztaccych.
mn

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.
Biznes-plany, konsultacje, pisanie
wnioskw na potrzeby Urzdu Pracy. Due dowiadczenie i wiele sukcesw- posiadam referencje. Pomog rwnie w kwestiach ksigowych
i prawnych. Konsultacje po otwarciu dziaalnoci w cenie (e-mailowe
oraz telefoniczne). Tel. 518 326 696.

OPEN FINANCE S.A.


Konsolidacja kredytw. Prowizja: od 0%. Opata brokerska:
0%. Kdzierzyn-Kole, ul. Marii
Skodowskiej-Curie 2. Tel. 669
564 718, 785 906 451.

Dopacam do odszkodowa z rnycz ubezpiecze: zalanie domu,


mieszkania, kolizji drogowych i innych przypadkw. Dopata natychmiastowa. Tel. 786 817 069.

PRACA
Pizzeria Gruby Benek: zatrudni kierowc. Moliwy peny etat , p etatu. Moliwo pracy tylko w weekendy lub inne dni tygodnia . Mile
widziani studenci. Tel. 607 032 301.

Praca dla opiekunek


osb starszych
w Niemczech OD ZARAZ.
Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

NIERUCHOMOCI

Sprzedam 2-pokojowe
mieszkanie po generalnym
remoncie 46m2 w centrum
Raciborza, parter, kuchnia
w zabudowie.
Cena 130 tys. z.
Tel. 696 509 299

DO WYNAJCIA
109 m2 lokal w centrum
Kola, przygotowany pod
aptek oglnodostpn
lub na inn dziaalno.
Tel. 608 170 471

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio,
bezpiecznie, dyskretnie.
Kdzierzyn-Kole i ok.
Tel. 511 929 121.
Nauka jzyka niemieckiego na poziomie komunikatywnym i korepetycje.
Tel. 888 723 964.
Zapraszam na masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny.

Czciowy lub caociowy.


Plecy (40z). Profesjonalnie,
posiadam kozetk i mog do
domu pacjenta przyjecha,
lub w gabinecie w Raciborzu
moliwo dogadania si.
Tel. 504 355 510.
Zapraszam Panie na stylizacje
paznokci za atrakcyjn cen.
Pikne donie to wizytwka
kobiety. Nie odpowiadam na

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


sms. FB Szpon Nails. Tel. 500
039 924.
Piaskowanie, szkiekowanie,
rutowanie proces technologiczny polegajcy na czyszczeniu lub ksztatowaniu dowolnej powierzchni materiaem
ciernym w strumieniu spronego powietrza, ewentualnie cieczy. Efekt piaskowania
jest podobny do szlifowania,
jednak czyszczona powierzchnia jest rwniejsza i uzyskuje wymagan do malowania
szorstko, a take nie ma
problemw z czyszczeniem
trudno dostpnych rogw lub
zakrzywie. Tel. 604 124 057,
797 168 546.
Robisz porzdki, wyprowadzasz si lub kupie stary
dom, posiadasz wiele rzeczy
ktrych nie potrzebujesz i tylko zajmuj Ci miejsce NIE
WYRZUCAJ! Kupi wszelkiego rodzaju starocie i rupiecie
Antyki ze strychu, mieszkania, domu, garau, szopy, z
kolekcji, po dziadku, zmianie
wystroju... Kupi wszystko co
bdzie ciekawe, w kadym stanie. Meble i inne przedmioty
uytkowe z PRL-u oraz starsze, zabawki, RTV, elementy
wystroju wntrz, militaria, dokumenty, wyposaenie hal, fabryk, wszelkich pastwowych
zakadw pracy oraz wszelkie
inne ciekawe przedmioty. Dojazd i wycena gratis bez adnych zobowiza. Na yczenie
klienta pomog w oprnieniu
starego domu, strychu, piwnicy. Posiadam wasny transport. Nie krpuj si napisz
wiadomo, najlepiej od razu
ze zdjciem. Postaram si jak
najszybciej odpisa. Gwarantuj uczciwo i mi atmosfer. Pac od rki gotwk!
Caa Opolszczyzna. Tel. 668
329 331.
Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw, mieszka, biur: malowanie, szpachlowanie, suty
podwieszane, zabudowy karton- gips, , cianki dziaowe, monta drzwi, okien,

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

parapetw, ukadanie glazury, paneli, drobne instalacje


elektryczne, owietleniowe i
hydrauliczne i inne. Posiadam
wieloletnie dowiadczenie w
wykonywaniu tego typu prac.
Usugi dobrej jakoci w rozsdnej cenie. Tel. 794 102 184.
Nauczyciel logopeda oferuje
pomoc w usuwaniu wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, terapi
niepynnoci mowy, terapi
dzieci z trudnociami w czytaniu i pisaniu. Tel. 511 954
020.

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
pn.-pt. 10:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI MEBLOWEJ
SAMOCHODOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE, PASTOWANIE, CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886


Rzetelna osoba
z Raciborza
zaopiekuje si
grobami
(na terenie Raciborza)
osb przebywajcych
za granic.
Tel. 664 169 816
Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.
Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

MOTORYZACJA

SPRZEDAM SAMOCHD

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg:
150 tys. km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na bieco. Oferta prywatna. Tel. 512 333 512.

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

Sport 5

DZIERGOWICE WYDARZENIE SPORTOWE

Arent Cup VI, czyli zawody psich zaprzgw


Fot. Iwona Naworska

Po raz kolejny w Dziergowicach odbyy si zawody psich zaprzgw. Uczestniczyli zawodowcy i amatorzy,
oczywicie w warunkach beznienych.

KRYSTYNA STANIK

26 i 27 listopada odbyo
si kolejne wydanie Spotkania MASZERSKIEGO Arent
Cup VI w Dziergowicach. Zawody psich zaprzgw byy dla
uczestnikw okazj do potrenowanie w wikszym gronie
oraz day moliwo zdobycia
kolejnych biegw do licencji
zawodniczej PZSPZ.
Mamy nadziej, e uda
nam si zaproponowa i wprowadzi zmiany w regulaminach
i zapocztkujemy klasykacj
MID w warunkach beznienych. Niestety z zim u nas
coraz ciej i jest to alternatywa, gdy mamy odpowiednie
temperatury, a brakuje jedynie
niegu. Nasze spotkanie skierowane jest przede wszystkim
do MIDOWCW, ale oczywicie inne osoby chtne rwnie
bd miay moliwo startw
na krtszym dystansie. A dla
szalonych biegaczy ju po raz
kolejny moliwo startu w canicrossie na trasie MID zachcali organizatorzy do udziau.
Zaplanowano dwie trasy:
MID okoo 15-20 km oraz
SPRINT okoo 4-7 km. Kady uczestnik otrzyma pamitkowy dyplom.
R E K L A M A

6 Rozrywka

30 listopada 2016, nr 24 (225)

KDZIERZYN-KOLE KULTURA

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE KONCERTY

Chr Echo Kresw wito- Koncert Apostolis Anthimos Trio


wa pi lat swojej dziaalnoci w Domu Kultury Kole

W 2015 roku chr Echo Kresw wyda swoj pierwsz


pyt dugograjc, zatytuowan Kraj rodzinny matki
mej. Nagranie miao miejsce w studiu Polskiego Radia w
Katowicach. Pyta, oprcz krajowego rynku, jest chtnie suchana take w caej Europie oraz USA, Kanadzie,
Argentynie, Brazylii, Nowej Zelandii i Australii. Obecnie
chr przygotowuje si do wydania kolejnego krka, tym
razem z koldami i pastorakami o zabarwieniu patriotycznym i kresowym.
krystyna stanik

26 listopada chr Echo


Kresw wraz z innymi zespoami wystpi na scenie Domu
Kultury Chemik, a dzie pniej, 27 listopada, jego czonkowie dali koncert w kociele

Kultur niemieck reprezentowali Leonard Malcharczyk, Andrea Rishka,


Duo Jasik; kultur romsk
Inga Mirga, KHER, ROMANI
BACHT, ROMANO KHELIBEN; kultur lsk Jadzia
Spyra Gizela i Dariusz Niebudek, Kabaret Antyki; kultur kresow Ariadna Miernicka i Wojciech Habela oraz
chr Echo Kresw pod dyrekcj Adama Wokowskiego. Patronat honorowy nad imprez
obja prezydent Kdzierzyna-Kola.
Chr Echo Kresw powsta z inicjatywy kresowian z
Kdzierzyna-Kola w listopadzie 2011 roku, a jego zaoycielem jest Adam Wokowski,
muzyk, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej w
Katowicach oraz akompaniator i araner wszystkich utworw prezentowanych przez
chr. W skad chru wchodz
gwnie osoby urodzone na
terenie Kresw Wschodnich.
rednia wieku czonkw chru wynosi okoo 68 lat. Chr
ma za sob wiele sukcesw na
oglnopolskich festiwalach,
konkursach i przegldach. W
ubiegym roku chr zagra w
caej Polsce ponad 40 koncertw.

Wybitny gitarzysta greckiego pochodzenia zagra w towarzystwie


Macieja Strzelczyka oraz Janusza Skowrona.
Fot. Iwona Naworska

Fot. Iwona Naworska

Z okazji jubileuszu chru Echo Kresw odby si uroczysty koncert zatytuowany Koncert czterech kultur.

Apostolis Anthimos (Lakis) ma na swoim koncie ponad 50 pyt, z czego cztery pod jego
nazwiskiem Days We Can't Forget (1994) i Theatro (1999), Back to the North (2006),
Miniatures (2008).
18 listopada w DK Kole odby si koncert Apostolis
Anthimos Trio, czyli jednego
z najlepszych gitarzystw Europy oraz dwch instrumentalistw: Maciej Strzelczyk
(skrzypce) oraz Janusz Skowron.
Apostolis Anthimos (Lakis) to wybitny gitarzysta
greckiego pochodzenia, legenda grupy SBB. Po latach artystycznych wdrwek pomidzy
dwoma ojczyznami postanowi
zosta na stae w Polsce. Decyzja zbiega si w czasie z wydaniem jego pyty pt. "Back to
the North". Zesp uzupeniaj
dwaj instrumentalici: Maciej

Strzelczyk (skrzypce) oraz Janusz Skowron.


Apostolis gra rwnie na
bbnach i klawiszach. Majc 16-lat zaczyna w Silesian
Blues Band, nastpnie gra z
Niemenem i wsptworzy trio

SBB. Wsppracowa m.in. z


Tomaszem Stako oraz grupami Krzak i Dem, a po wyjedzie z Polski m.in. z grup
Pat Matheny'ego.
j

pw. w. Zygmunta i w. Jadwigi lskiej po mszy witej z


okazji piciolecia dziaalnoci.
Jak podkrelaj organizatorzy
Koncert czterech kultur by
prezentem dla mieszkacw
Kdzierzyna-Kola z okazji 5.
urodzin chru Echo Kresw.

R E K L A M A

...wydrukuj
swoje
marzenia

tapeta
z foto

.pl

tel. 32 797 13 01
e-mail: sklep@tapetazfoto.pl

www.TapetaZFoto.pl

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

30 listopada 2016, nr 24 (225)

KDZIERZYN-KOLE RYNEK 3 GRUDNIA

ILUMINACJA WIETLNA
I WITECZNY JARMARK
NA KOZIELSKIM RYNKU
Zobaczmy razem 3
grudnia, jak piknie rozwietla si kozielska starwka,
zapiewajmy wsplnie kilka kold, przypomnijmy sobie witeczne smaki po roku
przerwy zachcaj organizatorzy. Od poudnia wyjtkow
atmosfer na Rynku bdzie
podkrela jarmark specjaw
i ozdb zwizanych z Boym
Narodzeniem. O godz. 16:30
zapal si lampki na ogromnej choince i ssiednich kamienicach.

Najmodsi mog liczy na


spotkanie ze w. Mikoajem,
ktry podrzuci im pierwsz parti prezentw. Zwierzaki w ywej szopce by moe nie bd
tak rozmowne, jak w Wigili, ale
na pewno bd dzielnie pozowa
do zdj. Ca imprez zwieczy
pokaz sztucznych ogni.
Stoiska na kozielskim jarmarku bd czynne take 4
grudnia. A tydzie pniej, 10-11
grudnia koldy i smakowite zapachy roznios si nad placem
Wolnoci w rdmieciu.

RACIBRZ MOKSIR KUNIA RACIBORSKA

KABARET MODYCH
PANW MOKSIR
1 grudnia w Miejskim
Orodku Kultury, Sportu i
Rekreacji w Kuni Raciborskiej wystpi Kabaret Modych Panw ze swoim nowym
programem Bogowie. O
godz. 17:30 odbdzie si wystp przeniesiony z 16 listopada (bilety zachowuj wano), a o godz. 20:30 kabaret
zaprezentuje si po raz drugi.
Kabaret Modych Panw powsta w Rybniku, a premiera
pierwszego programu miaa
miejsce 7 padziernika 2004
roku podczas IX Rybnickiej
Jesieni Kabaretowej RYJEK.
W skad grupy wchodz: Robert Krlczyk, Mateusz BaR E K L A M A

naszkiewicz, Bartek Demczuk


i ukasz Kaczmarczyk.
Ich spoeczno-obyczajowy humor z du dawk ironii i dystansu do tego, co aktualnie si dzieje, sprawia, e
zyskuj nie tylko coraz szersze grono wiernych fanw,
ale take uznanie krytykw.
Zdobyli najwysze laury we
wszystkich liczcych si konkursach i festiwalach kabaretowych z RYJKIEM i PAK
na czele. Skecze i piosenki
kabaretu prezentowane byy
w programach telewizyjnych
na antenach Telewizji Polskiej, Polsatu i TVN i innych.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
4 GRUDNIA MOK KDZIERZYN-KOLE
Miejski Orodek Kultury zaprasza na Otwarte Szachowe
Mistrzostwa Miasta Amatorw w trzech klasykacjach pod
patronatem Prezydenta Miasta Kdzierzyn-Kole. Pocztek o
godz. 13:00. Zgoszenia w dniu turnieju.
5 GRUDNIA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
Miejski Orodek Kultury zaprasza na niezwyke przedstawienie baletowe Jezioro abdzie w wykonaniu Lwowskiego Akademickiego Teatru Opery i Midzynarodowego Teatru
Baletu. Przedstawienie rozpocznie si o godz. 18:00, bilety w
cenie 60 z/parter, 50 z/balkon.
9 GRUDNIA KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
W pitek, 9 grudnia, w Klubie Kameleon odbdzie si koncert
zespou HeadUp z Wrocawia. Mocny, skoczny i energetyczny hc/metal zabrzmi w Brzecach o godzinie 19:00.
10 GRUDNIA DK KOLE KDZIERZYN-KOLE
Miejski Orodek Kultury zaprasza na warsztaty instrumentalne dla zespow muzycznych z muzykami: MaBaSo
Funky Jazz-Trio. Rozpoczcie w sobot, 10 grudnia, o godz.

16:30, wstp wolny. Zapisy pod numerem telefonu 77 480 25


57.
10 GRUDNIA HALA AZOTY KDZIERZYN-KOLE
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji zaprasza do wzicia udziau
w Zimowym Turnieju Halowej Piki Nonej Mczyzn
o puchar Prezydenta Miasta Kdzierzyn-Kole. Pocztek o godzinie 9:00. Zapisy przyjmowane s drog mailow do 7
grudnia (decyduje kolejno zgosze).
17 GRUDNIA KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
W sobot, 17 grudnia, Jazz Club Kameleon zaprasza na koncert grupy grajcej muzyk fusion, rock progresywny
jazz-rock oraz nu-jazz - MUZOZOIC. Pocztek o godz.
20:00.
GRUDZIE MBP RYNEK KDZIERZYN-KOLE
Do 16 grudnia w kozielskiej bibliotece mona zobaczy wystaw pt. Barwy naszych myli, prezentujc rkodzieo
uczestnikw Warsztatu Terapii Zajciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym, Koo w
Kdzierzynie-Kolu.

RACIBRZ ROZRYWKA

OPERA CARMEN GEORGES BIZET


2 grudnia o godz.
18:00 RCK przy ul. Chopina
21 zaprasza na Opera Carmen
- Georges Bizet - w wykonaniu
Teatru lskiego w Opawie.
Opera oparta na noweli Prospera Merime o namitnej,

niestaej w uczuciach Cygance


z temperamentem, pracujcej
w hiszpaskiej fabryce cygar i
o Don Jos, sierancie, ktry
dla namitnoci i uczucia nie
tylko ucieka z wojska, ale zapomina o kochajcej dziewczynie

Micali i wasnej matce, by w


kocu z zazdroci zabi gwn
bohaterk. Bilety w cenie 50 i
40 z do nabycia w kasach RCK
oraz na stronie www.rck.com.
pl. Honorowane karty Senior
60+' i Rodzina+'.

PREMIERA FILMU RACIBORSKA TEMIDA


4 grudnia o godz.
17:00 RCK przy ul. Chopina 21 zaprasza na premier
lmu A. Szczypiskiego i W.
Mitrgi Raciborska Temida penometraowy lm
dokumentalny o historii sdownictwa i wiziennictwa
w Raciborzu od redniowiecza do dzi. Wstp wolny.

RACIBORSKA
TEMIDA

WERNISA WYSTAWY KANIAJC SI WINI


MARIUSZA SZMERDTA
9 grudnia o godz.
18:00 w Galerii Obok przy
ul. Dugiej 2 odbdzie si
wernisa wystawy Kaniajc
si wini Mariusza Szmerdta, artysty zajmujcego si
tradycyjnym malarstwem
tuszem (suiboku-ga, sumi-e).
Jego malarstwo to poczenie tradycyjnego ducha Japonii oraz japoskiej lozoi
malowania z pasj i energi
czowieka zachodu. Czonek
Midzynarodowego Stowa-

rzyszenia Artystw Chiskiej


Kaligrai i Malarstwa Tuszem (International Chinese
Calligraphy & Ink Painting
Artist Society) z siedzib w
Tokyo. Od 2014 czonek amerykaskiego stowarzyszenia
artystw malarstwa tuszem.
Wystawiajcy swoje prace na
wystawach i galeriach tak w
Polsce jak i za granic, min.
Francja, Holandia, USA, Chiny, Japonia... Autor artykuw i wykadw na temat hi-

storii malarstwa japoskiego,


prowadzcy rwnie warsztaty gdzie wprowadza zainteresowanych w tajniki sumi-e.
Ilustrator ksiek o sztukach
walki, gier, itp. Wsptwrca i wspzaoyciel wraz z
japoskim kaligrafem i pisarzem Ponte Ryuruui, profesjonalnej
internetowej
strony Ink-Treasures, gdzie
mona dowiedzie si wiele
na temat sumi-e i kaligrai.
Wstp wolny.

MALUCHY W KRAINIE DWIKU,


CZYLI MUZYKA, RUCH I ZABAWA
10 grudnia o godz.
15:30 w RCK przy ul. Chopina 21 odbdzie si kolejne
spotkanie Maluchy w krainie
dwiku, czyli muzyka, ruch
i zabawa. Grudniowy koncert witecznie i zimowo
wypeni motywy jazzowe,
przebojowe i witeczne. To
one stan si podstaw mu-

zycznych improwizacji, bd
take inspiracj do pysznej
zabawy z dzwoneczkami zimowych sa w tle. Maluchy
w krainie dwiku to cykl
umuzykalniajcych koncertw skierowany do rodzin
z niemowltami i maymi
dziemi do lat 6 a take spodziewajcych si potomstwa.

Co miesic inny repertuar,


nowe tematy i zabawy. Wykonawcami koncertw s dowiadczeni we wsppracy z
dziemi muzycy i pedagodzy:
Dorota Bana skrzypce,
wokal, prowadzenie, Monika Szczecina et, animacje,
Szymon Gobek gitara,
Ronald Tuczykont kontra-

bas, Andrzej Schneider fortepian i perkusja, za realizatorem cyklu jest Grayna


Miczka. Bilety w cenie 25 z
doroli, 15 z dzieci do
nabycia kasach RCK oraz na
stronie www.rck.com.pl Honorowane karty Senior 60+'
i Rodzina+'.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Zdrowie

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

II Targi Zdrowia w Kdzierzynie-Kolu


Bezpatne konsultacje i badania zachciy wielu mieszkacw do odwiedzenia hali Azoty.
marta nabrdalik

sowani Targami mogli wykona midzy innymi EKG serca,


USG staww biodrowych, kolan i jamy brzusznej, pomiar
poziomu cukru i cinienia, lipidogram, spirometri, obliczy
wskanik BMI oraz badanie
suchu.

Starosta Magorzata Tudaj


podkrelia, e istot targw
jest to, e mona w jednym
miejscu spotka wielu rnych
specjalistw i wykona badania praktycznie jednego dnia,
wychodzc z wynikami do domu. Dlatego zawsze bardzo

chtnie bdziemy si wcza


w tego typu przedsiwzicia
doda z kolei dyrektor szpitala
Marek Staszewski.
Nie zabrako rwnie
przedstawicieli bran zwizanych ze zdrow ywnoci
oraz produktami medyczny-

mi. Mona byo sprbowa


saatek owocowych czy wieo
wyciskanych sokw. O umilenie czasu zadba chr Cantabile, ktry wystpowa
midzy rozmowami powiconymi rnym aspektom
zdrowia.
Fot. Iwona Naworska

II Targi Zdrowia zorganizowane na hali widowiskowo-sportowej cieszyy si duym zainteresowaniem wrd


mieszkacw naszego miasta.
Takie wydarzenie byo dla nich

dobr okazj do skorzystania


z bezpatnych konsultacji z
przedstawicielami bran zwizanych z medycyn, a take do
zbadania swojego stanu zdrowia.
Przed stoiskami ustawiay si dugie kolejki. Zaintere-

R E K L A M A

Organizatorem imprezy by klub jedziecki LKJ Lewada, a honorowym patronatem objli


j: prezydent Kdzierzyna-Kola Sabina Nowosielska, starosta powiatu Magorzata Tudaj a
take Urzd Marszakowski oraz opolski oddzia Narodowego Funduszu Zdrowia.