You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 30 listopada 2016 | Nr 24 (225)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Prezydent zapowiada zwolnienia


witeczny klimat
Fot. Katarzyna Czy

Mieczysaw Kieca nie pozostawia zudze reforma owiaty wie si


z koniecznoci redukcji etatw w prowadzonych przez miasto szkoach.
KATARZYNA CZY

Przygoda z Jank i Honz


Uczniowie z Polski i Czech razem zdobywaj
wiedz na temat form ochrony przyrody
i odnawialnych rde energii.
Czytaj wicej str. 6

GORZYCE POLICJA

DILERZY WPADLI
W RCE POLICJI

Los gimnazjw jest ju przesdzony. Dla ok. 50 wodzisawskich nauczycieli oznacza to


konieczno znalezienia nowej pracy.
wych informacji, takich jak ramowa siatka godzin, wodarze
miasta prbuj przygotowa
si do nadchodzcych zmian.
Powoaem zesp doradczy skadajcy si z dyrektorw szk wybranych przez
wszystkich dyrektorw i radnych. Ich zadaniem jest m.in.
wydanie opinii do kuratorium

owiaty, a jeli zmiany wejd w


ycie, to przedoenie w lutym
projektw stosownych uchwa
tumaczy Kieca.
Jednoczenie prezydent
podkrela, e wszelkie pogoski o czarnej licie osb do
zwolnienia s nieprawdziwe.
Ot eby postara si znale prac jak najwikszej gru-

R E K L A M A

pie osb, ktre zagroone s


jej utrat, wydaem polecenie,
aby we wszystkich szkoach
dokona przegldu osb, ktre osigaj wiek emerytalny, a
take tych, ktre mog przej
na tzw. wiadczenia kompensacyjne, tak, abymy wiedzieli
komu moemy sprbowa pomc znale prac w Wodzisawiu l., nie tracc przy tym
wietnych fachowcw. Std
powstaj takie listy w Wydziale Edukacji, ale to nie s adne listy zwizane z decyzjami
personalnymi uspokaja prezydent. I dodawa, e rodowisko jest mocno podzielone
i pene obaw, dlatego wane
jest, by wszystkie wtpliwoci
byy od razu zgaszane kompetentnym osobom i wyjaniane.

W cigu zaledwie dwch


dni, policjanci z Gorzyc zatrzymali dwch mczyzn
bdcych w posiadaniu
znacznych iloci takich
substancji psychoaktywnych, jak metaamfetamina i ecstasy.
Pierwszy z mczyzn wpad
w rce policji w poniedziaek,
21 listopada. Funkcjonariusze
z Gorzyc otrzymali bowiem informacj o kierowcy opla, ktry
w swoim pojedzie moe przewozi narkotyki. Mundurowi
pojechali do Uchylska, gdzie,
ok. godz. 18:30, zauwayli opisywany samochd. W trakcie
kontroli, funkcjonariusze znaleli we wntrzu pojazdu 15 gramw pochodnej amfetaminy.
Nastpnego dnia z kolei, ok.
godz. 19:00, funkcjonariusze
udali si do jednego z mieszka
przy ul. Wiejskiej w Uchylsku.
W pomieszczeniach nalecych do 32-letniego mczyzny
operacyjnym udao si znale
dwa pudeka, w ktrych wntrzu znajdowaa si metamfe-

Fot. PIXABAY

Prezydent Wodzisawia
l., Mieczysaw Kieca po raz
kolejny poruszy temat reformy systemu edukacji podczas
ostatniej sesji Rady Miasta.
W ostatnim czasie spotkaem
si z nauczycielami wszystkich
naszych gimnazjw. To byy
spotkania trudne, pene obaw
i wtpliwoci. Cigle znamy
tylko oglniki, dalej ani miasto, ani Subregion nie otrzymay odpowiedzi na apel skierowany do Minister Edukacji
Narodowej. I trudno jest w tej
sytuacji wla optymizm w serca naszej kadry mwi prezydent Wodzisawia l.
Obecnie w czterech wodzisawskich gimnazjach pracuje
112 nauczycieli. Wedug prognoz magistratu maksymalnie
60 z nich znajdzie zatrudnienie w szkoach podstawowych
w nowej formule. Wie si to
z faktem, i w pierwszej kolejnoci lekcje w klasach VII i
VIII bd prowadzi nauczyciele ju zatrudnieni w podstawwkach.
Mimo braku szczego-

REGION EKOLOGIA

Jeden z zatrzymanych
mczyzn prbowa
ukrywa narkotyki w...
skrzyni biegw swojego
samochodu.
tamina w iloci pozwalajcej
na przygotowanie ok. 70 dziaek dilerskich oraz 170 gramw
ecstasy. Oprcz tego, mundurowi znaleli jeszcze trzy woreczki
strunowe z gotowymi porcjami
tych samych rodkw.
Wkrtce mczyni usysz zarzut posiadania substancji psychoaktywnych. Grozi im
kara do 3 lat wizienia.
K

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Druga strona

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

Kontrole piecw prawdy i mity


katarzyna czy

Od 21 listopada wodzisawscy stranicy miejscy maj dodatkowy obowizek. Miesicznie powinni sprawdzi
ok. 300 kotowni w domach
jednorodzinnych. Mieczysaw
Kieca, prezydent Wodzisawia
l., wyda polecenie, by kontrole tego, czym mieszkacy miasta pal w swoich piecach, odbyway si nie tylko po
otrzymaniu zgoszenia np. od
ssiadw, ale codziennie. Kadego dnia stranicy skadaj
prezydentowi raport z przeprowadzonych wizyt. Wszystko po to, by wysiki magistratu wkadane np. w udzia
w rozmaitych projektach czy
termomodernizacj nie byy
marnowane. Jak wielokrotnie
podkrela Kieca, za stan powietrza odpowiadaj wszyscy
mieszkacy caego regionu.
Zdanie to wydaje si oczywistoci, ale wiele osb wci
chyba nie zdaje sobie z tego
sprawy. Decyzja prezydenta
Wodzisawia l., a take wielu ssiednich miast i gmin, by
stra miejska systematycznie
kontrolowaa domowe paleniska dla czci mieszkacw
jest nie do przyjcia. Przegldajc fora internetowe, mona
zetkn si z dwoma rodzajami opinii uytkownikw: jedni
wyraaj zadowolenie i oczekuj, e dziaania stranikw
pomog wyeliminowa lokalnych trucicieli, a inni (czsto

bardziej widoczni) uwaaj,


e nikt nie ma prawa przeszukiwa ich mieszkania bez
nakazu sdowego, a stranicy
lepiej by si wzili do roboty.
Kto ma racj?
Zgodnie z obowizujcym
prawem (patrz ramka obok),
stra miejska moe, z upowanienia prezydenta, wjta lub
burmistrza, egzekwowa przepisy ustawy o ochronie rodowiska. Oznacza to, e funkcjonariusze nie musz mie
nakazw prokuratorskich czy
sdowych, by wej do naszego domu. Kontrole mog by
przeprowadzane w godzinach
od 6.00 do 22.00, chyba e na
terenie danej nieruchomoci
prowadzona jest dziaalno
gospodarcza wwczas jej
waciciel powinien wpuci
kontrolujcych o dowolnej
porze przez ca dob. Warto rwnie pamita, e za
utrudnianie stranikom realizowania polecenia prezydenta
(wjta, burmistrza) moe nam
grozi kara pozbawienia wolnoci do trzech lat.
Jeli za zostaniemy przyapani na paleniu odpadw,
moemy zosta ukarani mandatem do 500 z. Co jednak
kiedy odmwimy jego przyjcia? Zamiast wspomnianych
500 z musimy si liczy z kar w wysokoci nawet 5 tys. z.
Kiedy nie przyjmujemy mandatu, rzeczoznawca pobiera
prbki popiou, ktre nastpnie trafiaj do laboratorium.

Fot. Urzd Miasta w Wodzisawiu l.

Czy trzeba wpuszcza do domu stranikw chccych skontrolowa kotowni?

W cigu trzech pierwszych dni nowej akcji wodzisawscy


stranicy skontrolowali ponad 30 kotowni w domach
usytuowanych przy 17 ulicach. W dwch przypadkach wykryto spalanie odpadw, a na wacicieli kotowi naoono
mandaty karne.
Jeeli wyniki bada wyka, i
w naszym piecu byy spalane
mieci, sd moe naoy na
nas grzywn do 5 tys. z.
Niektrzy uytkownicy forw radz, by w razie czego
nie wpuszcza do domu stranikw lub powiedzie, e nie
ma waciciela. Czy jednak

naprawd ch przechytrzenia wadz (np. miasta) jest


silniejsza od dbaoci o wasne zdrowie? Moe zamiast
szuka sposobw na uniknicie kontroli, warto oduczy si
spalania tego, co powinno trafi do kosza na mieci, a nie do
pieca.

PRAWNE PODSTAWY DZIAA STRANIKW


Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony
rodowiska1)
Art. 379. 1. Marszaek wojewdztwa, starosta oraz wjt,
burmistrz lub prezydent miasta sprawuj kontrol przestrzegania i stosowania przepisw o ochronie rodowiska w
zakresie objtym waciwoci
tych organw.
2. Organy, o ktrych mowa
w ust. 1, mog upowani do
wykonywania funkcji kontrolnych pracownikw podlegych
im urzdw marszakowskich,
powiatowych, miejskich lub
gminnych lub funkcjonariuszy
stray gminnych.
3. Kontrolujcy, wykonujc
kontrol, jest uprawniony do:
1) wstpu wraz z rzeczoznawcami i niezbdnym sprztem
przez ca dob na teren nieruchomoci, obiektu lub ich
czci, na ktrych prowadzona
jest dziaalno gospodarcza, a
w godzinach od 6 do 22 na
pozostay teren;
2) przeprowadzania bada lub
wykonywania innych niezbdnych czynnoci kontrolnych;
3) dania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesuchiwania osb w
zakresie niezbdnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) dania okazania dokumen-

tw i udostpnienia wszelkich
danych majcych zwizek z
problematyk kontroli.
Art. 380. 1. Z czynnoci
kontrolnych kontrolujcy sporzdza protok, ktrego jeden
egzemplarz dorcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.
2. Protok podpisuj kontrolujcy oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub
kontrolowana osoba fizyczna,
ktrzy mog wnie do protokou zastrzeenia i uwagi wraz
z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokou przez kierownika
kontrolowanego podmiotu lub
kontrolowan osob fizyczn
kontrolujcy umieszcza o tym
wzmiank w protokole, a odmawiajcy podpisu moe, w
terminie 7 dni, przedstawi
swoje stanowisko na pimie
wjtowi, burmistrzowi.
Ustawa z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny
Art. 225. 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie
ochrony rodowiska lub osobie przybranej jej do pomocy
udaremnia lub utrudnia wykonanie czynnoci subowej,
podlega karze pozbawienia
wolnoci do lat 3.

REGION RELIGIA

Jezus Krlem Polski, Wszechwiata czy chrzecijanina?


19 listopada w agiewnikach, a dzie pniej w kocioach caej Polski odczytano Akt przyjcia Jezusa za Krla i Pana.
Opinie na temat tego wydarzenia byy i s podzielone. Nawet w samym Kociele.
katarzyna czy

Jeszcze religia czy ju polityka? Dlaczego wanie teraz? Co to


oznacza w praktyce? I czy obecno Prezydenta RP bya uzasadniona? Pyta dotyczcych
ubiegotygodniowej uroczystoci
w agiewnikach jest wiele a na
wikszo z nich trudno udzieli
prostych odpowiedzi. Jedno jest
pewne sam akt odczytania tekstu zawierzenia Chrystusowi naszej Ojczyzny i caego Narodu
nie przyniesie adnych efektw,
jeli nie przyczyni si do wprowadzenia w ycie Przykazania Mio-

ci przez poszczeglne osoby nazywajce si chrzecijanami.


wiebodzin i Wszechwiat
20 listopada Koci Katolicki obchodzi Uroczysto Jezusa
Chrystusa, Krla Wszechwiata. W tym wanie dniu w wielu
polskich kocioach odczytywano
tekst przyjcia Jezusa za Krla i
Pana. Formalnie ani w agiewnikach (dzie wczeniej) ani podczas niedzielnych naboestw nie
dokonano intronizacji Chrystusa.
Jednoczenie sowa oto my, Polacy, stajemy przed Tob [wraz
ze swymi wadzami duchowny-

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

mi i wieckimi], by uzna Twoje


Panowanie, podda si Twemu
Prawu, zawierzy i powici Tobie nasz Ojczyzn i cay Nard
brzmi dosy jednoznacznie. Co
ciekawe, przyznanie Jezusowi
tytuu Krla Polski miao miejsce ju kilkakrotnie. Ks. Adam
Boniecki przypomina w Tygodniku Powszechnym, e w 1997
r. intronizacji dokonaa Rodzina
Radia Maryja, w 1999 r. - radni
Warszawy (oba wydarzenia odbyy si na Jasnej Grze), w 2000
r. koronacja Jezusa miaa miejsce
w wiebodzinie, a potem jeszcze
w Koluszkach, Rabce, Kielcach

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

FRAGMENT HOMILII WYGOSZONEJ PRZEZ BP. ANDRZEJA CZAI


PODCZAS UROCZYSTOCI JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJCIA JEZUSA ZA KRLA I PANA
Zgromadzeni tu w Krakowie-agiewnikach, w Sanktuarium Boego Miosierdzia,
jestemy przedstawicielstwem
Polskiego Narodu i przybylimy tu, by przyj Jezusa Chrystusa za Krla i Pana. Trzeba
bowiem, aeby krlowa w naszym yciu Ten, o ktrym w.

Pawe mwi w Licie do Kolosan, e jest obrazem Boga niewidzialnego Pierworodnym


wobec kadego stworzenia,
ktry jest przed wszystkim i
wszystko w Nim ma istnienie,
w ktrym mamy odkupienie
odpuszczenie grzechw, ktry jest Gow Ciaa Kocio-

a i pierworodnym spord
umarych. Zechcia bowiem
Bg, aby w Nim zamieszkaa
caa Penia i aby przez Niego
znw pojedna wszystko z sob: [] i to, co na ziemi, i to, co
w niebiosach, wprowadziwszy
pokj przez krew Jego krzya
(zob. Kol 1,14-20).

(2003 r.) i Krakowie (2006 r.).


Cz katolikw ma wic wtpliwoci co do tego, czy kolejne intronizacje (czy te akty przyjcia
Jezusa za Krla) maj sens tym
bardziej, e jeli uznajemy Chrystusa za Krla Wszechwiata, to
niejako tym samym przyznajemy
Mu wadz take nad Polsk.

sekwencji ycia spoecznego.


A jednak tre odczytywanego
w wityniach tekstu wielokrotnie zawiera odniesienia do caego narodu. Kto ma prawo dokonywa takiego aktu w imieniu
wszystkich Polakw? I czy jest
on wicy take dla nie-katolikw? Okazuje si, e tego rodzaju wtpliwoci mieli swego czasu nawet hierarchowie Kocioa.
Jeszcze w 2012 r. Episkopat pisa
do wiernych, e nie trzeba Chrystusa ogasza Krlem, wprowadza Go na tron. Take katoliccy
publicyci (w tym Tomasz Terlikowski) nie byli skorzy do poparcia zwolennikw intronizacji,
o czym przypomina ks. Tadeusz
Kiersztyn na stronie internetowej Frondy. Nietrudno jednak
dotrze do wyranie wyraa-

nych nadziei, e wydarzenie to


w konkretny sposb wpynie na
losy pastwa. Rwnie obecno
Andrzeja Dudy (jako Prezydenta RP, a nie osoby prywatnej) w
agiewnikach moe oznacza, e
uroczysto miaa mie (przynajmniej w pewnym zakresie) wymiar pastwowy.

My, nard a jednostka


Istotn kwesti pozostaje
take moliwo ustanowienia
Jezusa Krlem Polski pastwa
i narodu. Nawet zwolennicy intronizacji (w dosownym znaczeniu tego sowa) przyznaj, e najwiksz rol odgrywa tu osobista
postawa kadego chrzecijanina.
Tylko osobiste uznanie Jezusa za
Krla moe prowadzi do przemiany ycia jednostki, a w kon-

...i ju po wszystkim?
Od aktu ustanowienia Jezusa Krlem i Panem kadego katolika i/lub narodu mino ju
kilkanacie dni. Moe warto zastanowi si, czy w moim yciu,
ale te w yciu spoecznym/politycznym dokona si rzeczywicie
przeom? Czy moe jednak znw
trzeba przyzna, e sami zafundowalimy sobie wiele haasu
o nic?

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

WODZISAW LSKI KONKURSY

Fot. WCK

MIRA
WICEMISTRZEM WIATA
Zajmujc drugie miejsce
na podium, powtrzy tym
samym swj sukces sprzed
roku.
Wodzisawski Mira zaj II
miejsce na Mistrzostwach wiata IDO Show Dance w Riese, poszerzajc tym samym dug list
swoich sukcesw. Pierwsze miejsca zaja druyna z Rosji.
Regularne sukcesy dziaajcej przy Wodzisawskim Centrum Kultury grupy tanecznej to
efekt pasji i zaangaowania oraz
cikiej pracy wielu osb. Zesp
od lat kierowany jest przez dowiadczonych trenerw, ktrych
wspieraj modzi pasjonaci taca
i choreografii. Przede wszystkim
jednak, tak wietne wyniki osigane s dziki pasji i wielu godzinom wytonych treningw.
Wodzisawski zesp Mira
dziaa ju od 1992 roku, zajmujc si tacem modern, a take
show dance i jazz. Obecnie grupa zrzesza okoo 120 tancerzy w
kilku grupach wiekowych - od
zaledwie kilkuletnich dzieci a
po seniorw.

Wicemistrzynie wiata
wystpoway w skadzie:
Banek Karolina, Brzoza
Martyna, Dbrowska
Nicola, Erban Wiktoria,
Goryszewska Emilia,
Grze Paulina, Halfar
Zuzanna, Iglikowska
Jagoda, Krzysztaa
Emilia, aciok Hanna,
Rak Julia, Sikora Martyna, Staszewska Julia,
Styrnol Kinga, Swoboda
Antonina, Wilkanowska
Aleksandra, Winiewska Oliwia, Wjtowicz
Zuzanna, Zalewska Wiktoria, Zmarzy Lena.

REGION AKCJE CHARYTATYWNE

Fot. archiwum portalu

PLASTIKOWE NAKRTKI
SKARB DLA MAEJ MONIKI

Dziki solidarnoci wraliwych ludzi z Pszowa i Rydutw


udao si ju kupi dla dziewczynki m.in. pionizator, buty
oraz ortezy dla dziewczynki.
wdzicznoci przyjmuj kada pomoc. Okazuje si, e aby
wesprze ma Monik, nie
trzeba posiada grubego portfela. Wystarczy zbiera plastikowe nakrtki. Taki sposb
pomocy spodoba si mieszkacom Rydutw i Pszowa. Nakrtki zbierano w szkoach,
aptekach, urzdach. Gromadziy je take osoby prywatne
mwi mama Moniki.
kc

WODZISAW LSKI OPIEKA SPOECZNA

WYPACONO
PRAWIE 14 MLN Z
W okresie od kwietnia do
koca padziernika wodzisawskie rodziny otrzymay dokadnie 13 707 199
z w ramach programu
Rodzina 500+.
Do Miejskiego Orodka
Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu l. wpyno w sumie
3435 wnioskw o ustalenie
prawa do wiadczenia wychowawczego, z czego 112 zostao

przekazanych do Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w Katowicach. W tym roku wiadczenie przyznawane
jest od kwietnia 2016 r. do 30
wrzenia nastpnego roku kalendarzowego. W kolejnych
latach z kolei przyznawane bdzie od 1 padziernika do 30
wrzenia kolejnego roku.
k

REGION

W Punkcie na miecie
kupisz bilety Kolei lskich

w skrcie

W pocigu, przez internet, a teraz rwnie w poczekalni


dworca autobusowego pasaerowie Kolei lskich mog
wybra najwygodniejszy dla siebie sposb zakupu biletu.
katarzyna kafka

Niedawno pisalimy o
charytatywnym koncercie na rzecz Moniki Szewczyk. Warto przypomnie,
e w pomoc dziewczynce
wczyli si nie tylko jego
uczestnicy.
Trzyletnia Monika Szewczyk cierpi na hipotoni, czyli
stan zmniejszonego napicia
miniowego. Leczenie i rehabilitacja dziewczynki wymagaj sporych nakadw finansowych, dlatego jej rodzice z

Wiadomoci 3

30 listopada 2016, nr 24 (225)

Fot. UM Wodzisaw l.

GazetaInformator.pl >>

15 listopada w poczekalni
dworca autobusowego przy
Galerii Karuzela (ul. Targowa 19) uruchomiony zosta
tzw. Punkt na miecie, czyli agencyjny punkt sprzeday,
w ktrym kupi mona bilety Kolei lskich. Do tej pory
tego typu punkty znajdoway
si w 13 miejscowociach w
wojewdztwie lskim. Teraz
do tej listy doczy take Wodzisaw l.
Ze wzgldu na rosnc
liczb podrnych z Wodzisawia l., Koleje lskie nie
wykluczaj take umieszczenia biletomatu w pobliu wodzisawskiego dworca: Wodzisaw l. jest bardzo dobrym
przykadem miasta, ktre wyranie stawia na kolej. Uruchomienie bezpatnej komunikacji autobusowej dowocej

W pobliu dworca kolejowego w przyszoci prawdopodobnie znajdzie si rwnie biletomat.


mieszkacw do dworca rwnie podnioso atrakcyjno
transportu publicznego mwi rzecznik prasowy Kolei
lskich, Micha Wawrzaszek.
Ostateczna decyzja dot. biletomatu zapadnie jednak dopiero za kilkanacie tygodni, gdy
musi by poprzedzona m.in.
analiz potokw podrnych
oraz wysokoci sprzeday biletw przy Galerii Karuzela.
W dalszym cigu, bez dodatkowych opat za obsug,

bilety mona zakupi rwnie


bezporednio w pocigu oraz
przez internet. W przyszoci
przywrcona zostanie take
moliwo zakupu biletu przez
telefon komrkowy.
Najnowszy cennik Kolei
lskich prezentuje si bardzo atrakcyjnie z Wodzisawia l. za 3 z dojedziemy do
Chaupek, a stamtd do Bohumina, za 4 z dojedziemy do
Rybnika, a za 13 z do centrum Katowic.

WODZISAW LSKI REMONTY

Koniec z zalewiskami?
Na ulicy Pszowskiej, w rejonie skrzyowania z ul. Czyowick,
Bogumisk i ks. Konstancji, Zarzd Drg Wojewdzkich
instaluje nowe wpusty kanalizacji deszczowej.
W okresie wikszych opadw deszczu, na feralnym
skrzyowaniu na ulicy Pszowskiej, w rejonie skrzyowania z
ul. Czyowick, Bogumisk i
ks. Konstancji regularnie pojawia si problem zalewisk. We
wrzeniu tego roku, na prob
Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu l., przeprowadzona

zostaa wizja lokalna, ktra wykazaa, e znaczny odcinek ul.


Pszowskiej w centrum miasta
nie posiada wystarczajcego odwodnienia, a spywajca woda,
nie znajdujc ujcia w kratkach
kanalizacyjnych, spywa na
skrzyowanie i powoduje tworzenie zalewisk, stwarzajc tym
samym dla kierowcw ryzyko

utraty kontroli nad pojazdem.


Aby ograniczy problem,
Zarzd Drg Wojewdzkich instaluje obecnie sze dodatkowych wpustw ulicznych, ktrych zadaniem bdzie zbieranie
wd opadowych, wpywajcych
na skrzyowanie.
k

RADLIN KULTURA

Radlinianin Tadeusz Kijonka


Honorowym lzakiem Roku 2016
W Zabrzu dobieg koca fina 26. edycji konkursu Po naszymu czyli
po lsku, podczas ktrego przyznane zostay tytuy lzakw Roku.
W tegorocznej edycji konkursu, ktrego gwnym celem
jest popularyzacja gwary i kultury lskiej, tytu "lzaczki Roku"
powdrowa do Teresy Szymoskiej z Sonicowic, a tytu "Modzieowej lzaczki Roku" - do
12-letniej Julii Kobir z Bierunia. Tadeusz Kijonka, pochodzcy z Radlina poeta i dziennikarz,
zosta z kolei wybrany "Honorowym lzakiem Roku 2016".

Urodzony w 1936 roku Tadeusz Kijonka studiowa na


Uniwersytecie Jagielloskim.
Przez dugie lata peni funkcj
kierownika literackiego Opery
Bytomskiej. W 1992 roku zaoy Grnolskie Towarzystwo
Literackie, ktremu prezesowa, a od 1995 do 2013 by redaktorem miesicznika spoeczno-kulturalnego "lsk". By
posem na sejm IX i X kadencji.

Tadeusz Kijonka, jako poeta, w swojej twrczoci czsto


siga do motyww lskich - w
tym rwnie typowo radliskich. W jego utworach pojawiaj si rwnie odwoania
m.in. do twrczoci Adama
Mickiewicza, wiele wtkw patriotycznych czy nawizania do
historii Polski.
k

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

MIESZKACY
ZATRZYMALI PIJANEGO
KIEROWC
Wieczorem, 22 listopada, kierowca mazdy, jadc ul. Ofiar
Terroru w Rydutowach w kierunku kopalni, straci panowanie nad pojazdem i wjecha na
krawnik. Nastpnie mczyzna wysiad z pojazdu i, cho nie
potrafi utrzyma si na nogach,
usiowa uciec z miejsca zdarzenia. Mieszkacy, ktrzy byli
wiadkami zajcia, postanowili
zatrzyma kierowc i wezwa
na miejsce patrol policji. Jak si
okazao, mczyzna mia w organizmie 1,75 promila. Grozi mu
do 2 lat wizienia.
PARK AKTYWNEJ REKREACJI Z WYRNIENIEM
Gmina Mszana, jako jedyna w
powiecie wodzisawskim, znalaza si wrd laureatw tegorocznej edycji konkursu Pikna
Wie Wojewdztwa lskiego.
Cho samo soectwo nie zdobyo
tytuu najpikniejszej wsi, jury
konkursowe docenio jednak budow Parku Aktywnej Rekreacji.
Inwestycja zostaa wyrniona w
kategorii Najlepsze przedsiwzicie odnowy wsi.
WYPADEK
NA CHEMOSKIEGO
20 listopada, ok. godz. 13:00,
kierujca volkswagenem, jadc
ul. Chemoskiego w stron
Oraczy, podczas wykonywania
manewru skrtu w lewo nie zachowaa naleytej ostronoci i
nie udzielia pierwszestwa przejazdu jadcemu ul. Modzieow
motocyklicie. W wyniku zderzenia z samochodem, kierujcy
jednoladem marki Yamaha dozna urazu krgosupa w odcinku
ldwiowym i pozosta na obserwacji w wodzisawskim szpitalu.
Wszyscy uczestnicy wypadku
byli trzewi.
POLICJA
SZUKA WIADKW
Wodzisawska policja prosi o
pomoc w ustaleniu sprawcy potrcenia mczyzny, do ktrego
doszo w sobot, 19 listopada,
na oznakowanym przejciu dla
pieszych w rejonie ul. 26 Marca
w Wodzisawiu l. Jak ustalili
mundurowi, kierujcy nieznanym samochodem osobowym o
nieznanych numerach rejestracyjnych uderzy w prawidowo
przechodzcego przez przejcie
od strony lewej na praw pieszego i odjecha z miejsca zdarzenia.
W wyniku wypadku, 83-latek
dozna urazu rzepki lewej nogi.
EKO-GORZYCE
Od 1 sierpnia do 15 listopada w
gminie Gorzyce realizowany by
projekt Eko-Gorzyce - edukacja
ekologiczna mieszkacw. W
ramach zadania m.in. zakupiono
sadzonki krzeww ozdobnych,
zorganizowano spektakl ekologiczny dla najmodszych Pieski
wiat, zakupiono zgniatarki do
butelek plastikowych, zorganizowano gminny konkurs Zrb
ze mieci nowe rzeczy oraz
przeprowadzono prelekcje ekologiczne, na zakoczenie ktrych
odby si konkurs Eko-ucze.
Gwnym celem projektu dofinansowanego przez WFOiGW
byo wyrobienie, szczeglnie
wrd osb modych, waciwych nawykw zwizanych z
dbaoci o rodowisko.
NOWE RADIOWOZY
Uroczyste przekazanie 15 nowych radiowozw, ktre zasil
flot lskiej policji, miao miejsce w Komendzie Wojewdzkiej
Policji w Katowicach. Kady z
bogato wyposaonych pojazdw
Kia Ceed kombi wart jest ponad
61 tys. z, a pod mask posiada
silnik o pojemnoci 1,6 litra i
135 KM.

4 Edukacja

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI SENIORZY

Gotowanie z Babci w wodzisawskiej Dziupli


katarzyna czy

Kilkanacie dziewczynek
i chopcw zakada fartuszki i
biae czepki kucharskie. Kilka
osb gromadzi si przy stole
ze skadnikami na ciasto, inni
przygotowuj si do krojenia
owocw i warzyw, a pozostali
nakrywaj do dugiego stou,
przy ktrym wkrtce zasid ze swoimi przyszywanymi babciami suchaczkami
Wodzisawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To wanie te panie starannie dobray
przepisy, na podstawie ktrych
powstaje uczta w wietlicy nr
3 na Jedowniku. Teraz czujnym okiem przygldaj si
dzieciom mieszajcym ciasto,
formujcym sodkie kuleczki
z masy kajmakowej i wyciskajcym sok marchwiowo-jab-

kowy. W razie potrzeby su


pomoc i cennymi wskazwkami. Wida, e wszyscy tu
bardzo si lubi i ceni sobie
wsplnie spdzany czas.
Gotowanie z Babci odbyo si po raz kolejny dziki
udziaowi WUTW w projekcie
UTW DLA SPOECZNOCI,
realizowanym i wspieranym finansowo przez Towarzystwo
Inicjatyw Twrczych , w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku - Seniorzy
w akcji Polsko - Amerykaskiej Fundacji Wolnoci. Tak
narodzi si pomys wsppracy suchaczy WUTW z dziemi ze wietlicy rodowiskowej
Dziupla, w formie warsztatw kulinarnych. Projekt
Gotowanie z Babci trwa od
kwietnia do listopada.

Fot. Katarzyna Czy

Przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku i podopieczni wietlicy rodowiskowej


po raz kolejny spotkali si na wsplnym gotowaniu.

Dzieci uczyy si nie tylko, jak przygotowywa smaczne i zdrowe posiki, ale rwnie trenoway zasady dziaania w grupie i
ksztatoway swj zmys estetyczny pod okiem kilku Bab i wychowawczy dbay nie tylko o pikny wygld przysmakw,
ale take stou, przy ktrym wsplnie zasiadali.

WODZISAW LSKI EDUKACJA

RYDUTOWY EDUKACJA

Minifirmy w Ekonomiku

Pokaz mody z udziaem osb


niepenosprawnych

Uczniowie trzeciej klasy


Technikum Ekonomicznego
w Wodzisawiu lskim, zgodnie z indywidualnymi pomysami i biznesplanami, zaoyli siedem miniprzedsibiorstw
o wyszukanych nazwach: Fon
Filc Paris, Bijeri, Pillowmania, Ozdobix, Smart Cookies,
Decoland, Kartex. W prowadzonych przez modzie firmach zakupi mona m.in.
filcowe etui na telefon, rcznie
wykonan biuteri, poduszki, ozdoby okolicznociowe,
ozdoby drewniane, rcznie
wykonane kartki z yczeniami czy skadniki na ciasteczka
w ozdobnych soikach.
Kada z uczniowskich
firm, poza sprzeda swoich
produktw na terenie szkoy,
prowadzi te dokumentacj
ksigow, pacc do kasy,
ktr stanowi rachunek rady
rodzicw, obowizkowe obcienia, jak skadki na ZUS,
podatek dochodowy, podatek
VAT itp. Uczniowie zajli si
nawet marketingiem, m.in.
zaprojektowali swoje produkty, dobrali indywidualn kolorystyk, pracowali nad sloganami reklamowymi.
Celem tego wyjtkowego
projektu jest przygotowanie
modziey do prowadzenia
wasnej dziaalnoci gospodarczej, wskazanie szans i
zagroe wynikajcych z samozatrudnienia oraz ksztatowanie niezbdnych postaw
i umiejtnoci w zakresie
przedsibiorczoci. Poza prowadzeniem swojej dziaalnoci, uczniowie bior te udzia
w szkoleniach e-learningowych na temat dokumentacji
finansowej firmy.
k

Prowadzca swoj dziaalno modzie sama produkuje


sprzedawane produkty.

Fryzury uczestnikom zrobiy uczennice ZSP w Pszowie z klas


ksztaccych w zawodzie fryzjera.
20 listopada w Rydutowskim Centrum Kultury odby si pokaz mody pt.
Jestemy modni z udziaem osb niepenosprawnych. Modelkami i mode-

lami byli wychowankowie


Orodka witego Hiacynta
i Franciszka z Wodzisawia
l. Uczennice Zespou Szk
Ponadgimnazjalnych
w
Pszowie z klas II b i III b wy-

konay uczestnikom pokazu


fryzury dzienne, wieczorowe
i lubne pod opiek nauczycielki Marzeny Buchalik.
j
Fot. ZSP Pszw

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

Uczniowskie firmy s efektem eksperymentu, wdroonego w


szkole w ramach projektu Modzieowe miniprzedsibiorstwo
By przedsibiorczym.

Przysze fryzjerki wykazay si du umiejtnoci integracji z osobami niepenosprawnymi.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 24/2016

GazetaInformator.pl 30 listopada 2016 nr 24 (225)

WODZISAW LSKI GOSPODARKA

O sile relacji w biznesie na spotkaniu IG


dominika rudzka

17 listopada, tradycyjnie od
godziny 7:30 do 9:00, przedsibiorcy zrzeszeni w Izbie Gospodarczej w Wodzisawiu l. zjedli
wsplne niadanie biznesowe.
Tym razem, gospodarzami wydarzenia byli waciciele restauracji Wiejska Chata, ktra
znajduje si na wodzisawskim
rynku. Jedzenie przygotowane
specjalnie dla przedsibiorcw
cieszyo nie tylko oko, ale rwnie podniebienie.
W zwizku z tym, e byo to
ostatnie spotkanie Izby w tym
roku, wyjtkowo pozwolono
na dwie prezentacje. Pierwsz z
nich przedstawiy panie reprezentujce Bank Credit Agricole,
proponujc rozwizania kredytowe oraz finansowe obecnym
na spotkaniu przedsibiorcom.
Druga cz prezentacji naleaa do Ireneusza Burka, waciciela firmy fiskalno-komputerowej SOFTib oraz agencji
reklamowej R-Media. Ireneusz
Burek opowiedzia o swoim innowacyjnym pomyle stwarzajcym moliwo nawizywania
gbszych relacji biznesowych
midzy przedsibiorcami z caego regionu. W grudniu powstanie nowa platforma informacyjna PLUSYdlaBIZNESU.
pl, ktrej szereg funkcjonalnoci uatwi integracj lokalnego
biznesu i usprawni wymian
informacji gospodarczych mi-

dzy przedsibiorcami. O szczegach bdziemy informowali


na bieco.
Podczas spotkania prezes Krzysztof Dybiec zreferowa ostatnie dziaania podejmowane przez czonkw Izby,
podkrelajc istot stworzenia
klubu mwcw Toastmasters
w miecie. To dziki staraniom
prezesa oraz przedsibiorcw
zrzeszonych w Izbie, udao si
stworzy oddzia klubu w Wodzisawiu l. Podczas wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci, organizowanego w
wodzisawskiej szkole, Krzysztof Dybiec mwi do modziey:
Do Izby Gospodarczej spywaj informacje od przedsibiorcw, e modzie ma niewielkie zdolnoci autoprezentacji.
Idziecie na rozmow kwalifikacyjn, macie cakiem nieze wyniki, wpisane dowiadczenie w
CV, a potem osoba rekrutujca
prosi o zaprezentowanie si i tu
zaczynaj si schody.
Czym jest Toastmasters?
Jest to organizacja non-profit z prawie 100-letni tradycj, posiadajca ponad 15,4
tys. klubw na wiecie, w ktrych ponad 332 tys. czonkw
regularnie spotyka si i uczy w
jaki sposb stawa si lepszym
mwc i naturalnym liderem.
Celem kadego klubu jest nieustanny rozwj kompetencji jego czonkw, poprzez dzielenie

Fot. Dominika Rudzka

W przytulnych wntrzach restauracji Wielska Chata przedsibiorcy usyszeli o nowej platformie gospodarczej
PLUSYdlaBIZNESU.

Podczas ostatniego w tym roku niadania biznesowego


Izby Gospodarczej w Wodzisawiu lskim, Ireneusz
Burek (na zdj.) przedstawi przedsibiorcom
zaoenia gospodarczej platformy informacyjnej
PLUSYdlaBIZNESU.
si praktyczn wiedz w miej i
przyjaznej atmosferze. Spotkania kierowane s do ludzi, ktrzy chc nauczy si m.in. zasad
prawidowego przemawiania
przed mniejsz i wiksz publicznoci, rozwija umiejtnoci liderskie, w tym efektywn komunikacj czy organizacj
czasu.
Prezes Izby Gospodarczej
wyjania, dlaczego zdecydowa
si zaangaowa w budowanie
tego typu klubu na terenie ssiedniego powiatu: Od 4 lat
() prowadzimy szeroko za-

krojone dziaania nad wzmocnieniem edukacji i przygotowaniem dzieci i modziey dla


lokalnego rynku pracy. Klub
Toastmasters to take odpowied na potrzeby lokalnych
przedsibiorcw, ktrzy skar
si, e modzie nie potrafi odezwa si na rozmowie kwalifikacyjnej, e komunikuje si mailami czy SMS-ami. Modzie nie
potrafi odpowiednio przekaza
swoich myli, wykorzystujc
do tego aparat mowy i komunikacj niewerbaln. Trudno
jest budowa jakiekolwiek re-

Tym razem przedsibiorcy spotkali si w restauracji


Wiejska Chata znajdujcej si na wodzisawskim rynku.
Na zdjciu (od lewej) Dariusz Pojda, waciciel firmy
Infosafe oraz przedstawiciel firmy Toyota Konsek z
Rybnika Wojciech Pinior.
lacje, jeli nie potrafi si o nich
powiedzie. Klub pomaga rozwija te zdolnoci i wzmacnia
przysz kadr pracownicz lokalnych przedsibiorcw. Dziki tym dziaaniom zwikszy si
konkurencyjno gospodarcza
naszego regionu.
Pierwsze tego typu spotkanie odbyo si 23 wrzenia w
auli Zespou Szk Zawodowych
w Wodzisawiu lskim. Tworzenie klubu Toastmasters to
nie jedyne dziaania IG majce
na celu poprawienie konkurencyjnoci gospodarczej regionu.

Izba cile wsppracuje m.in.


ze szko zawodow i lokalnymi przedsibiorcami, skupiajc
si na zapotrzebowaniu na rynku pracy. Przykad dziaania
Izby Gospodarczej w Wodzisawiu l. ukazuje, e wsppraca
edukacji i biznesu procentuje.
Z dziaa tych wynikaj rwnie
inne wane wnioski przedsibiorczo warto wspiera nie
tylko przez jeden tydzie w roku. Najwiksze efekty daj dugofalowe i konsekwentne dziaania kilku wsppracujcych ze
sob podmiotw.

RADLIN GOSPODARKA

Nowe technologie na Forum Firm


23 listopada odbyo si kolejne spotkanie zorganizowane
przez stowarzyszenie Forum
Firm Miasta Radlin. Tym razem przedsibiorcy mieli okazj
wysucha trzech prelegentw.
Pierwszy z nich, Grzegorz Koncewicz - Specjalista ds. Technologii SharePoint MCITP z
firmy Computer Plus Krakw,
przedstawi prezentacj dotyczc wizji przyszoci do 2019
r. w kontekcie firmy Microsoft. Prelegent przekonywa,
e najcenniejszym zasobem
firmy jest czas pracownikw,
przedstawiajc rozwizania,
ktre usprawniaj komunikacj i zwiksz efektywno pracy. Koncewicz opowiedzia o
kalendarzach elektronicznych,
systemach zarzdzania danymi, bazach danych i ich wizualizacjach. Specjalista przedstawi 5 koncepcji ukazujcych
jak zmienia si wiat i w ktr
stron poda technologia.
W tym roku Raciborska
Izba Gospodarcza zdecydowa-

a si na wsplny zakup prdu,


dziki ktremu przedsibiorcy
mogli skorzysta z grupowej
ulgi, ktrej nie udaoby im si
wynegocjowa samodzielnie.
Z polecenia prezesa IG w Raciborzu, Konrada Migockiego,
na spotkaniu w Radlinie pojawi si rwnie przedstawiciel firmy sprzedajcej energi,
proponujc przedsibiorcom
wsplny pakiet zakupu energii
elektrycznej.
Ostatnie wystpienie naleao do Izabeli Czeremchy z
Grnolskiej Agencji Przedsibiorczoci i Rozwoju Sp. z o.o.
w Gliwicach, ktra poruszya
temat Ekologicznych kampanii
edukacyjnych oraz Edukacji
ekologicznej wrd pracownikw Twojej firmy pomysem
na integracj pracownicz.
Realizacja
publicznych
kampanii edukacyjnych jest
jednym z obowizkw przedsibiorcw wprowadzajcych
produkty w opakowania, baterie lub akumulatory oraz wpro-

Fot. Dominika Rudzka

Kolejne spotkanie przedsibiorcw zrzeszonych w stowarzyszeniu Forum Firm Miasta Radlin mino pod znakiem
ekologii, energii elektrycznej oraz nowych technologii.

W ramach Forum organizowane s comiesiczne spotkania


czonkw, podczas ktrych przedsibiorcy maj moliwo
nawizania nowych kontaktw biznesowych oraz
wzajemn wymian dowiadcze.
wadzajcych sprzt elektryczny
i elektroniczny. Izabela Czeremcha wyjania, jakie wymogi obowizuj dla poszczeglnych grup odpowiedzialnych
za realizacj publicznych kampanii edukacyjnych. Prelegentka zachcia do poszukiwania
szczegowych informacji na

stronie Gwnego Inspektoratu


Ochrony rodowiska (w odniesieniu do zuytego sprztu) oraz
do Ministerstwa rodowiska
(gdzie mona dowiedzie si o
publicznych kampaniach edukacyjnych oraz przeczyta na
temat sposobu ustalania wartoci netto opakowa wprowa-

Stowarzyszenie podejmuje si tematw uniwersalnych,


ktre mog by wykorzystane przez przedsibiorcw o
rnych profilach produkcji i usug. Tematem gwnym
ostatniego spotkania byy nowe technologie.
dzonych do obrotu z produktami).
Prezes Bronisaw Kostaniuk zreferowa ostatnie dziaania stowarzyszenia. Wyjani, e
gwny temat spotkania, ktre
odbyo si 23 listopada, zosta
wybrany nieprzypadkowo. Forum Firm rwnie inwestuje w

nowe technologie, starajc si


m.in. o dofinansowanie na specjalny monitor, ktry umoliwi
organizacj videokonferencji
czy te ciekawych i wartociowych szkole dla przedsibiorcw.
dr

2 PLUSY BIZNESU

30 listopada 2016, nr 24 (225)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
Kasy i drukarki fiskalne
kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

6 20 03

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

ledzimy zmiany

Zmiany: Konstytucja biznesu Morawieckiego


Podczas Kongresu 590 w Jasionce wicepremier, minister rozwoju
i nansw Mateusz Morawiecki przedstawi pakiet Konstytucja
biznesu, skadajcy si z rozwiza w wikszoci o randze ustaw.
Konstytucja biznesu zakada m.in. ulg na start dla
pocztkujcych przedsibiorcw, powoanie Rzecznika
Przedsibiorcw czy likwidacj numeru REGON. W pakiecie Morawickiego najobszerniejsz z przygotowanych
ustaw jest ust. Prawo przedsibiorcw, ktra ma ustala
podstawowe zasady prawne
odnoszce si do przedsibiorcw, m.in. zasad wolnoci
gospodarczej, zasada co nie
jest prawem zabronione, jest
dozwolone, zasada uczciwej
konkurencji i poszanowania
dobrych obyczajw oraz susznych interesw innych przedsibiorcw i konsumentw;
zasada domniemania uczciwoci przedsibiorcy; przyjaznej interpretacji przepisw;
proporcjonalnoci; pogbiania zaufania, bezstronnoci i
rwnego traktowania; zasada
pewnoci prawa, polubownego rozwizywania kwestii

spornych, szybkoci dziaania


czy prawo do oceny jakoci obsugi w urzdzie.
Czy pakiet Morawieckiego
przyniesie przeom w kontaktach na linii biznes-pastwo?
W ostatnim czasie duo mwi
si na temat wypowiedzi Jarosawa Kaczyskiego, ktry zarzuci przedsibiorcom blokowanie inwestycji z powodw
politycznych. Przedsibiorcy
wskazuj na obecn atmosfer prowadzenia biznesu w
naszym kraju niestabilne
prawo, zmieniajce si przepisy, niejasne zapowiedzi kolejnych zmian czy ochodzenie
stosunkw z Uni Europejsk.
To powoduje brak zaufania do
rzdu. Tymczasem dzie po
absurdalnym oskareniu prezesa, Morawiecki prezentuje
na kongresie w Jasionce pakiet Konstytucja biznesu.
Kolejne zmiany wprowadzane przez rzd traktowane s przez przedsibiorcw

raczej z rezerw, boj si oni


kolejnych podwyek prowadzenia dziaalnoci i zmian
w przepisach. Eksperci zwracaj uwag na nisk jako
konsultacji spoecznych najwaniejsze propozycje projektw rzd przedstawia jako
projekty poselskie. Krzysztof
Kajda, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego
Konfederacji Lewiatan mwi:
Podczas prac (...) nie podjto wsppracy z organizacjami przedsibiorcw czy Rad
Dialogu Spoecznego. Projekt
aktu prawnego, przedstawiany jako kluczowy dla biznesu, powsta bez jego udziau
(rdo: pit.pl). Jednoczenie
Kajda apeluje, aby da szans
kadej inicjatywie, ktrej celem jest poprawa warunkw
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
DR /RDO: PIT.PL,
RP.PL, KP/

Raport: Polska na demogracznej krawdzi

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw opublikowa raport dotyczcy


sytuacji demogracznej Polski. Wyniki nie s optymistyczne.
Wedug prognoz GUS do
2050 r. populacja Polski skurczy si z obecnych ponad 38
milionw do poniej 34 milionw mieszkacw. Co gorsza,
10,5 proc. z pozostaej wwczas ludnoci stanowi bd
osoby bdce w wieku 80 lat
i powyej, a zatem ju dawno
po przekroczeniu kocowych
granic wieku produkcyjnego.
Wziwszy pod uwag fakt, e
w naszym kraju obowizuje
(...) repartycyjny system emerytalny, ktrego stabilno
zaley gwnie od czynnikw
demogracznych, prognozy
te zwiastuj prawdziw katastrof - czytamy na wstpie
raportu Jak zapobiec polskiej
katastroe demogracznej.
Trzy lary polskiej polityki
wobec problemu, przygotowanego przez Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw.
Wedug autorw raportu
- repartycyjny system emerytalny (w ktrym pracujca
cz spoeczestwa bierze

na siebie utrzymanie emerytw i rencistw) obowizujcy w Polsce oraz w wikszoci krajw europejskich, ma
ekonomiczny sens wycznie
w warunkach zastpowalnoci pokole. Zwracajc uwag
na skal problemu, ZPP przytacza liczby: w 2015 roku na
wypat emerytur wydano
ponad 170 miliardw zotych,
podczas gdy wszystkie wydatki z budetu pastwa w
roku 2014 zsumoway si do
312,5 miliarda zotych. Wedug prognoz, do 2050 roku
populacja w Polsce spadnie
o 4 miliony osb. Do 2020
zabraknie nam 1 miliona
pracownikw. Autorzy przytaczaj wyniki analizy dot.
dzietnoci, ktra badana bya w 224 pastwach. W tym
rankingu Polska uplasowaa
si na szarym kocu, zajmujc dopiero 216 miejsce.
Rzd wprowadzi program 500+, ktry chwilowo
pomg w beznadziejnej sy-

tuacji, ale jednoczenie budzi


szereg wtpliwoci. Eksperci
zwracaj uwag, e najwicej zmian do wprowadzenia
wymagaj usugi publiczne
dla rodzin. Polacy borykaj
si z takimi problemami jak
niewystarczajca opieka pediatryczna, brak przedszkoli i obkw. Autorzy raportu
przekonuj, e Polsce potrzebna jest rozsdna polityka prorodzinna.
Innym wanym problemem ukazanym przez ZPP
jest stworzenie warunkw do
powrotu dla emigrantw oraz
mdra absorpcja imigrantw
z Biaorusi, Ukrainy i Wietnamu.
Peny raport Jak zapobiec polskiej katastroe demogracznej. Trzy lary
polskiej polityki wobec problemu znajduje si na stronie
internetowej Zwizku Przedsibiorcw i Pracodawcw.
DR /RDO: ZPP/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

30 listopada 2016, nr 24 (225)

DLA

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE POLITYKA

Lech Wasa: Dzi nie ma komu odda wadzy


mateusz herba

Lech Wasa, jeden z najbardziej


rozpoznawalnych
Polakw na zachodzie. Zdobywca Pokojowej Nagrody Nobla. Posta kontrowersyjna i
barwna. Dla jednych symbol
walki z komunistycznym reimem, dla innych wsppracownik bezpieki o pseudonimie Bolek. Byy prezydent
Rzeczypospolitej spotka si 23
listopada z mieszkacami Kdzierzyna-Kola. Na spotkaniu
zorganizowanym przez Komitet Obrony Demokracji i Gazet
Wyborcz dyskutowano o biecych sprawach politycznych.
Zapeniona po brzegi sala kina
Twierdza przywitaa go owacjami na stojco.
Prezydent, rozpoczynajc
spotkanie, wyrazi dezaprobat wobec obecnej sytuacji politycznej w pastwie. Obserwujc to, co si dzieje w Polsce,
nie jestem zadowolony. Std
postanowiem przejecha przez
kraj. Wy jestecie dwudziest
miejscowoci, w ktrej rozmawiam, pytam si, jak to widzicie? Co naleaoby zrobi, eby
nie zniszczy naszych zdobyczy? By nasz wspln mdroci pomc Polsce si dobrze
rozwija mwi. Przekonywa, e obecny rzd pozwala sobie na zbyt daleko idce
zmiany, bez ich oparcia o konsultacje spoeczne. Nie maj
prawa na zmian systemu; nie
maj prawa na budowanie jakiej armii; nie maj prawa do
wycinania sdownictwa; nie
maj moim zdaniem prawa na
zmian caej nauki wylicza.
Jako rozwizanie zaproponowa instytucj referendum,
za pomoc ktrej rzd miaby
przekonywa si o akceptacji
swych dziaa. Zaznaczy przy

tym, e cz spoeczestwa
daje wadzy legitymizacj tylko
na podstawie wygranych wyborw.
Lech Wasa stwierdzi, e
jeli wymuszone w sposb demokratyczny referendum wykazaoby brak legitymizacji, to
naleaoby zorganizowa ponowne wybory. Tylko musimy si przygotowa do tych
wyborw. Dzi nie ma komu
odda wadzy doda ku niezadowoleniu zebranych. Pochylono si nad kwesti uczestnictwa
modych ludzi w wyborach oraz
problemie oceny systemu demokratycznego. Byy prezydent
zaproponowa wzr Wasy
na demokracj. Wedug niego
skada si z trzech elementw:
30% stanowi prawa i konstytucje, kolejne 30% jest to odpowied na pytanie, czy obywatele z praw korzystaj i wreszcie
ostatnie 30% to bogactwo spoeczestwa. Wzr ma pomc
zdiagnozowa ustrj, by w ra-

Fot. Katarzyna Przypado

Referenda w sprawach wanych, wzr na demokracj Wasy, przyszo Polski o tych oraz o innych sprawach
politycznych rozmawiali mieszkacy Kdzierzyna-Kola z Lechem Was.

Jakub Nowosielski przyjecha na spotkanie z oddalonego od


Kdzierzyna o 130 km Bielska-Biaej.
zie potrzeby mona byo go naprawia. Poruszono rwnie
kwesti przyszoci Polski. Prognozujc j, Lech Wasa zaartowa: Gdym ja by w stanie
odpowiedzie na takie pytania,
nastpny Nobel by by. Tak si

nie da.
Spotkanie zwieczyy podzikowania skierowane do
byego prezydenta. Jakub Nowosielski, poruszajcy si na
wzku mieszkaniec Bielska-Biaej (oddalonego od Kdzie-

Lech Wasa ustosunkowa si do obecnej sytuacji


politycznej w Polsce.
rzyna o 130 km), przyjecha
wanie w tym celu. Byo to
dla mnie ogromnie przeycie,
poniewa jestem wielkim patriot. Byo to take wane dla
mojej rodziny. Mj tata nie
mg tu przyjecha, wic repre-

zentuj rwnie jego. Chciaem


podzikowa Lechowi Wasie
za zmian ustroju Polski. To, co
mamy w tej chwili, zawdziczamy wanie jemu, a e nie jest
najlepiej, sami musimy to poukada posumowa Jakub.

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

R E K L A M A

ZATRUDNIMY

OPIEKUNKI OSB STARSZYCH


DO PRACY W NIEMCZECH

- legalne zatrudnienie
- krtkie zlecenia
- wysokie zarobki
- atrakcyjne dodatki witeczne

SPECJALN
A
OFERTA
ZIMOWA

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA


Wodzisaw lski przy ulicy Waowej 2

tel. 796 999 605

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

Wiadomoci 5

witeczny klimat

RACIBRZ FINANSE

Nowa formua poyczki w Alior Banku


wystarczy dowd osobisty
Zazwyczaj sdzimy, e najatwiej i najszybciej cho niekoniecznie najkorzystniej udzieli nam poyczki bank,
w ktrym mamy od dawna rachunek. O nowej ofercie poyczki w Alior Banku, ktra zmienia ten sposb mylenia,
mwi Beata Alker, kierownik z placwki partnerskiej Alior Banku w Raciborzu, przy ul. Opawskiej.
Fot. Dominika Paszewska

Beata Alker
Kierownik Placwki
R E K L A M A

Czy bycie staym klientem


jednego banku gwarantuje uzyskanie najbardziej
korzystnych warunkw
podczas ubiegania si o poyczk?
Niestety, nie zawsze mamy tak pewno. Bycie staym
klientem najczciej pozwala na
ograniczenie formalnoci zwizanych z ubieganiem si o poyczk. Nowi klienci nie mog
liczy na takie preferencje jak
stali klienci. Tak przynajmniej
byo do tej pory. Nowa oferta
poyczki w Alior Banku zmienia
ten sposb podejcia do klienta

wystpujcego o poyczk.
Czy to znaczy, e teraz osoby po raz pierwszy ubiegajce si o poyczk w Alior
Banku mog poczu si jak
stali klienci?
Dokadnie. Teraz wystarczy jedna wizyta w placwce
Alior Banku, aby mc otrzyma
poyczk bez zbdnych formalnoci. Nie trzeba przedstawia
adnych zawiadcze o dochodach, wystarczy mie ze sob
tylko dowd osobisty.
Dlaczego jeszcze warto sko-

rzysta z tej oferty zamiast


bra poyczk w swoim dotychczasowym banku?
Klienci mog liczy nie
tylko na uproszczon formu
ubiegania si o kredyt, ale take na niskie oprocentowanie. W
przypadku poyczki do 15 tys. z
wynosi ono tylko 4,9%. Warto
zatem odway si na zmian
banku, by mc skorzysta z tych
atrakcyjnych warunkw.
Czy mona ubiega si o
poyczk na wysz kwot?
Jak najbardziej. W ramach oferty mona ubiega si

o poyczk nawet do 200 tys.


z. Pracownik banku zwerykuje dochody klienta i przedstawi
ofert odpowiadajc potrzebom Klienta.
Na jaki okres mona rozoy spat poyczki?
Okres kredytowania moe wynie nawet 10 lat. Pozwala
to na dogodne rozoenie spaty
i dostosowanie wysokoci rat do
indywidualnych moliwoci nansowych klientw. Dzikuj
za rozmow, a klientw zapraszam do placwki partnerskiej
Alior Banku.

PLACWKA PARTNERSKA
47-400 Racibrz
ul. Opawska 38-44
lokal 42
tel. 607 515 715
Galeria Dukat
naprzeciw E.Leclerc
Artyku sponsorowany

66 Wiadomoci
witeczny klimat

Zoty rodek

30 listopada
2016,
nr 24
30 listopada
2016,
nr 24(225)
(225)

<< GazetaInformator.pl

Postaw na presti!

GazetaInformator.pl >>

witeczny klimat

30
listopada
2016,
24 (225)
30 listopada
2016,
nr 24 nr
(225)

Wiadomoci
Zoty rodek 77

Postaw na presti!
RACIBRZ USUGI

RACIBRZ HANDEL

Podaruj bliskiej Ci osobie


wyjtkowy prezent!

Nie masz pomysu na prezent


dla bliskiej Ci osoby?

Studio kosmetyczne IRENA jest gwarancj relaksu


i kompleksowej rewitalizacji ciaa i duszy.

Zapraszamy do sklepu z bielizn Lilianny Strzeleckiej


w Raciborzu przy ulicy Ogrodowej 30.

Fot. Salon Kosmetyczny Irena

Z okazji zbliajcych si
wit Boego Narodzenia,
Studio Kosmetyczne IRENA
oferuje bony podarunkowe
na atrakcyjne zabiegi kosmetyczne. Jestemy gabinetem
z tradycjami, ktry w przyszym roku bdzie obchodzi swoje 35-lecie. Zdobyte
dowiadczenie, profesjonalizm podczas wykonywania
zabiegw oraz moda kadra, pozwala nam zapewni
klientkom przyjazn atmosfer, przenoszc si do wiata
kompleksowej odnowy ciaa i
duszy. Oprcz usug kosmetycznych, w trakcie zabiegw
z przyjemnoci rozmawiamy
z klientkami na wiele tematw, a take udzielamy informacji o codziennej pielgnacji ciaa dla rnych rodzajw
cery czy typw skry. Posiadamy szeroki wybr zabiegw na twarz i ciao, a take
alternatywne do metod medycyny estetycznej zabiegi,
bez ingerencji skalpela oraz

Zabiegi dla kadego rodzaju skry.


w bardziej przystpnej cenie. Co wicej, sprzedajemy
take profesjonalne, sprawdzone kosmetyki, na ktrych
sami pracujemy ju od 25 lat,
nastpujcych marek: Babor
oraz Living Dimension, kt-

re pomog utrwali rezultaty


przeprowadzonych zabiegw.
Zafunduj sobie bd bliskiej
Ci osobie idealny prezent na
wita, ktry pozwoli si zrelaksowa i oderwa nieco od
szarej rzeczywistoci.

STUDIO KOSMETYCZNE IRENA


Racibrz, ul. Duga 32, tel. 32 415 23 80
studioirenagajewska.pl
Otwarte: pon.-pt. 9:00-19:00, sob. 9:00-14:00

Fot. Dominika Paszewska

Proponujemy Pastwu
duy wybr wysokiej jakoci
bielizny, najlepszych polskich
marek oraz indywidualny dobr biustonoszy, ktre oferujemy w rozmiarach od miseczki A do L i obwodach od
65-110 cm.
Nieustannie poszerzamy
asortyment sklepu, aby mc
zaoferowa Klientkom rnorodn ofert i tym samym
odpowiedzie na ich oczekiwania. Oprcz biustonoszy
posiadamy w sprzeday rwnie bielizn nocn, wyszczuplajc, okolicznociow i
artykuy poczosznicze w duym wyborze.
Praktycznym prezentem
mog by take bony prezentowe, ktre oferujemy na
dowoln kwot. Wszystkim
naszym sympatycznym Klientom yczymy: szczliwych,
spokojnych i spdzonych w
ciepej, rodzinnej atmosferze
wit Boego Narodzenia, a
take wielu sukcesw w yciu
zawodowym i prywatnym w
nadchodzcym Nowym Roku.

Artyku sponsorowany

Artyku sponsorowany

Oprcz biustonosz sklep posiada w sprzeday rwnie


bielizn nocn, wyszczuplajc, okolicznociow i artykuy
poczosznicze w duym wyborze. Na zdjciu Liliana
Strzelecka z pracownikami.

STRZELECKA LILIANNA BIELIZNA


Racibrz, ul. Ogrodowa 30, tel. 32 415 58 44
Czynne: pon.-pt. 10:00-17:00, sob. 10:00-13:00

RACIBRZ ROZRYWKA

Spraw mi niespodziank swoim najbliszym na wita!


Wyjtkowe promocje i bony podarunkowe w Victorii w Raciborzu.
Fot. Dominika Paszewska

Dom Handlowy Victoria


to rodzinna rma z tradycjami, ktra funkcjonuje na raciborskim rynku od 1954 roku.
Pocztkowo funkcjonowaa
jako sklep wielobranowy, natomiast kiedy w 1979 roku zostaa przejta przez crk wczesnych wacicieli Teres
Ziewiec, z czasem przeksztacia si w rm wyspecjalizowan w brany perfumeryjnej
oraz jubilerskiej. Obecnie oba
sklepy ciesz si ogromn popularnoci z uwagi na bogaty
asortyment i nieustanny rozwj.
Perfumeria znajduje si
na pierwszym pitrze Domu
Handlowego Victoria, a jubiler znajduje si na parterze
obiektu przy ul. Bankowej 6.
Jej Klienci mog liczy na rnego rodzaju upominki do kadych zakupw przy okazji tzw.
sezonowych akcji, takich jak
Dzie Kobiet, Dzie Chopca,
czy Mikoajki. Obecnie natomiast oferuje kupony podarunkowe na kwot minimum
50 z dla wszystkich osb, ktre nie maj pomysu na prezent
dla najbliszej osoby, bd chc
da jej moliwo samodzielnego wyboru prezentu. Klienci
otrzymuj kart staego klienta, ktra uprawnia ich do uzy-

skania rabatu 5% na nastpne


zakupy.
W ofercie Perfumerii znajduj si m.in.:
markowe wody perfumowane dla pa i panw;
duy wybr wd toaletowych
zblionych zapachem do markowych wd toaletowych;
hity sezonu, czyli rosyjskie
produkty rmy Bania Agai oraz Receptury Babuszki
Agai wykonane z naturalnych skadnikw m.in. maski
do twarzy, szampony, balsamy i maski do wosw w
atrakcyjnych cenach;
Joanna Seria Probiotyczna,
produkty do skry wraliwej
i alergicznej;
duy wybr przyborw kosmetycznych do pielgnacji
ciaa i paznokci;
szeroki wybr produktw
nowej polskiej marki kosmetycznej Joko, m.in. pudry, tusze do rzs, lakiery, pomadki;
Aktualnie mamy promocj
na produkty Joko. Przy zakupie
produktw rmy Joko na kwot 19,90 z mona otrzyma losowo wybrany prezent!
produkty rmy Golden Rose, m.in. popularne matowe
pomadki w pynie Longstay
Liquid Matte Lipstick, po-

Pani Dominika jest po wielu szkoleniach specjalizujcych


si w doborze kosmetykw.
madki Velvet Matte, tusze
do rzs, eyelinery, produkty
do brwi, pudry, re, byszczyki, lakiery do paznokci;
popularny innowacyjny system regeneracji wosw Joanna Ultraplex do stosowania
przy farbowaniu lub rozjanianiu wosw.
Aktualne promocje
w Perfumerii:
wybrane produkty marek
Max Factor, Bourjois, Lumene, Gosh, Maybelline, Essence, Golden Rose 50% taniej;
przy zakupie wybranej wody (typu: Halle Barry, Mexx,
Puma, Christiana Aguilera,
Playboy) otrzymasz prezent;
wybrane wody toaletowe i

perfumowane damskie i mskie 30% taniej;


wybrane produkty L'oreal Elseve, Nivea, Lirene, Lumene,
Ziaja, Melisa, Olay, Soraya,
Garnier, Joanna i W7 do 50%
taniej.
Serdecznie zapraszamy na
zakupy!
DOM HANDLOWY
VICTORIA
ul. Bankowa 6, Racibrz
tel. 32 415 27 64
Zapraszamy w godzinach:
pn.-pt. godz. 10:00-18:00
sb. godz. 9:00-13:00
Artyku sponsorowany

8 Sylwetki

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ WITA

Od dziennikarza do kolejarza... wito pracownikw kolei


KATARZYNA PRZYPADO

Cho niektrzy uwaaj


pocigi za relikt przeszoci,
wrd modych osb mona
znale wiele, dla ktrych kolej jest najwiksz pasj i daje
im prac, ktrej nie zamieniliby na adn inn. Jedn z nich
jest Marcin Zajc. Bdc dzieckiem, podziwia pocigi towarowe na przejedzie kolejowym
w Czerwionce, skd pochodzi.
W wieku 16 lat zdecydowa, e
swoj przyszo zwie z kolej. Po kilku latach pracy w

brany rozpocz kurs maszynisty. Najbardziej podoba mu


si to, e zajcie nie jest monotonne. Kady dzie jest inny. Raz jestem w Rybniku, raz
w Chaupkach, raz manewry,
a raz pocig wylicza. Mody
maszynista uwielbia podre oczywicie kolej. Jedzi
po Polsce, Czechach, Sowacji,
Wgrzech i Niemczech, zwiedzajc i fotografujc pocigi.
Prawdopodobnie najpopularniejszym konduktorem
na lsku jest Przemysaw
Szczepanek, ktry na Facebo-

oku prowadzi stron o nazwie


Konduktor K. W Kolejach
lskich pracuje od ponad
czterech lat, cho, jak przyznaje, konduktorem zosta wbrew
swojej pierwotnej woli. Mj
tata pracowa jako kierownik pocigu, a ja zapieraem
si, e nie pjd w jego lady i
chciaem by dziennikarzem.
Jednak wiat mediw wedug
mnie idzie za bardzo po trupach i uznaem, e to nie dla
mnie i poszedem na kolej
wspomina. Nie auje swojej
decyzji, a pasj kolejow czy z

pasj dziennikarsk. Z Raciborzem wie si jego wspomnienie o... zamarznitym pocigu.


Jechaem o 4:14 z Katowic.
Nasz pocig wyjecha opniony 20 minut, bo po prostu zamarz w nocy, byo - 27 stopni. Do Orzesza odrobilimy
10 minut, ale niestety wanie
tam stalimy 15 minut, przepuszczajc spniony pocig z
Pragi do Moskwy, no i nie dao si ju odrobi spnienia
opowiada.
Cay reporta przeczytasz
na portalu raciborz.com.pl

Fot. Facebook Konduktor K

25 listopada swoje wito obchodzili pracownicy kolei. Konduktor K z Facebooka Przemysaw Szczepanek
i Marcin Zajc, maszynista i podrnik-amator, opowiadaj o swojej pracy.

Prawdopodobnie najsympatyczniejszy ze lskich


konduktorw Przemysaw Szczepanek.

R E K L A M A

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

reklama

Z regionu

10 Z regionu

zdrowie

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ NIEPENOSPRAWNO

20 lat mino jak jeden dzie


Fot. Mateusz Herda

zy wzruszenia, podzikowania. Warsztaty Terapii Zajciowej w Raciborzu obchodziy 20-lecie dziaalnoci.

Jan Hofman, ojciec jednej z podopiecznych, zwrci si do


wodarzy, by nie szczdzili rodkw na warsztaty.

Podczas jubileuszu odznaczono najbardziej zasuonych w


pacy na rzecz WTZ-tu.

mateusz herba

W pitek, 25 listopada, na
scenie Raciborskiego Centrum
Kultury Warsztaty Terapii Zajciowej w Raciborzu witoway
jubileusz 20-lecia dziaalnoci.
Kierownik WTZ-tu Franciszek
Mandrysz w imieniu rodowiska osb niepenosprawnych,
zgromadzonym gociom, w tym
wyrnionym statuetk Anioa,
dzikowa za wieloletnia wspprac. Za wsparcie orodka,
niepozostawianie go samemu
sobie. Za dotacje i inwestycje.
Od wielu lat wkad w jego rozwj ma miasto Racibrz. Gminie zawdzicza siedzib i dotacje. Ciepe sowa pady rwnie
w stron posw ziemi raciborskiej. Najwiksze brawa otrzymaa Maria Wiecha. To wanie
dziki jej zaangaowaniu i zapaowi utworzono warsztaty.
W imieniu rodzicw podopiecznych dzikowa Jan Hofman. Na warsztaty uczszcza
jego crka. Nie oszczdzajcie
ju nic, bo te warsztaty s potrzebne mwi. Podkreli, e
Racibrz potrzebowa takiego
orodka. Warsztaty umoliwiy
dzieciom wyjcie z domowych
pieleszy oraz integracj ze rodowiskiem zewntrznym. Na
rce Mandrysza przekaza drobne wyrazy uznania. Caej spoecznoci yczy pomylnoci,
a podopiecznym entuzjazmu i
wytrwaoci w rozwijaniu zainteresowa oraz podaniu drog wasnych marze. Widzc
tu wadze miasta bez kozery
powiem, nie oszczdzajcie nic,
adnego grosza na te warsztaty,
bo one s potrzebne. A te dzieci
s Wam w stanie tylko podzikowa umiechem, wdzicznoci, bo u nich nie ma zakamania, a jest rado. I tej radoci
nie wolno im odbiera doda
rodzic. Pracownikom podzikowa za to, e daj dzieciom
rado ycia. To oni spdzaj z
nimi kady dzie. Uroczysto
zwieczono spektaklem Krlewna nieka w wykonaniu
podopiecznych.
Warsztaty Terapii Zajciowej prowadzone s w Raciborzu od 1996 roku. Na zajcia
uczszcza obecnie 70-ciu wychowankw. S to osoby niepenosprawne. W ramach orodka
maj moliwo odnalezienia
swych pasji, nabycia umiejtnoci przydatnych w codziennym
yciu i pracy zawodowej oraz
zintegrowa si z otoczeniem.

witeczne ciasteczka przygotowane wasnorcznie przez wychowankw orodka.


R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

wiadomoci

Z regionu 11

RYDUTOWY HISTORIA

Jo by ukradziony prawie 200 stron bolesnej historii


katarzyna czy

Wiezieni, wiezieni, wiezieni


w ostpy guagw niedwiedzi
Ojcze, niech Pan da Ci
wieczne odpoczywanie
w grobie wykopanym wasnymi rkami
w miejscu... nieznanym
(fragment wiersza
Norberta Jonasza Sielskiego)
I c powiedzie wicej?
Jak zauway jeden z goci
spotkania w rydutowskiej bibliotece, mona policzy osoby
wywiezione do ZSRR, ale nie
da si policzy zgwaconych kobiet, rozbitych rodzin, urazw
fizycznych i psychicznych. A
jednak warto i trzeba. Inicjatorzy publikacji Jo by ukradziony. Tragedia Grnolska.
Ziemia Rybnicka wielokrotnie
podkrelali, e trud woony w

realizacj tego zadania z pewnoci nie by niepotrzebny.


Marek Wystyrk, prezes Stowarzyszenia Moje Miasto, ktre
pozyskao fundusze na wydanie ksiki podkrela, e moralnym obowizkiem kadego z
nas jest dbao o pami historyczn, take, a moe zwaszcza, w wymiarze lokalnym.
Dr Mateusz Sobeczko i
dr hab. Kazimierz Miroszewski krtko strecili tre ksiki, krtko przybliyli histori
Grnego lska po zakoczeniu dziaa wojennych w 1945
r. oraz opowiedzieli o kulisach
swojej pracy. Gos zabrali take obecni na spotkani politycy
oraz gocie honorowi naoczni
uczestnicy tamtych wydarze i
ich dzieci. Ich sowa poruszyy
suchaczy, a wyrazem wdzicznoci i szacunku, dla tych, ktrzy zechcieli podzieli si bolesnymi wspomnieniami, byy
gorce oklaski i czerwone r-

Fot. Katarzyna Czy

Stowarzyszenie Moje Miasto i Biblioteka Publiczna Miasta Rydutowy zaprosiy mionikw lokalnej historii
na spotkanie z autorami ii bohaterami ksiki o Tragedii Grnolskiej.

Spotkanie z autorami ksiki byo te okazj do podzikowania tym, ktrzy zechcieli si podzieli swoj,
zazwyczaj bardzo bolesn, histori.
e wrczone przez Marka Wystyrka.
Ta ksika nie zamyka
trudnego, a nieco zapomnianego tematu. Ona ma by pewnym wstpem do dalszych
bada powiedzia Mateusz
Sobeczko. A podstaw prac
naukowych mog sta wspo-

mnienia ludzi, ktrzy jeszcze


yj, a czsto nie mieli okazji
opowiedzie o tym, co przeyli. Niezwyk histori opowiedzia na zakoczenie spotkania
Piotr Skowronek, dyrektor Liceum Oglnoksztaccego nr 1
w Rydutowach: Przyszywana
nasza ciotka Ela, zostaa wy-

wieziona ze swoj mam. Bya radosn, pogodn osob, ale


o tym wywiezieniu nigdy nie
opowiadaa. A kiedy dowiedziaa si, e osoba, ktra wydaa j
Armii Radzieckiej, jest chora i
samotna, to zaopiekowaa si
ni i towarzyszya jej w ostatnich dniach ycia. Take prosz

zobaczy, jak mona wybaczy.


Nie tylko wybaczy, ale take
pomc w trudnej sytuacji.
Lektura ksiki Sobeczki i
Miroszewskiego oraz rozmowy ze wiadkami tamtych wydarze mog wic by nie tylko
lekcj historii, ale rwnie lekcj czowieczestwa.

REGION SYLWETKI

Irmgarda Lazar. Rodzina jest najwaniejsza


Fot. Ireneusz Burek

Wojna, mier matki, ojciec w niewoli, omioro rodzestwa i 14-letnia dziewczynka, ktra staje si odpowiedzialn kobiet.

Dla rodzestwa Irmgarda Lazar bya jak matka. Siostra


Maria mwi: My przychodzimy do niej jak do mamy. Na
zdj. Irmgarda Lazar z siostr i synem.
19 listopada w Raciborskim
Centrum Kultury w ramach XV
Dni Ks. Stefana Pieczki odbya
si uroczysto wrczenia Medali Ks. Stefana Pieczki, ktre
s wyrazem szczeglnego wyrnienia i uznania. Nadaje si
je za osignicia na polu dziaalnoci dobroczynnej, spoecznej
i naukowej. W tym roku zostali odznaczeni ks. Henryk Wycisk, prof. Franciszek Marek,

Bogusawa Chlebus i Irmgarda


Lazar mieszkanka Pawowa.
Podczas uroczystoci wrczenia
nagrody gos zabrali w imieniu
Irmgardy Lazar siostra i syn.
Oboje podzikowali Kapitule
konkursu za wyrnienie jak
podkrelali wspaniaej crki,
siostry, matki, babci. Syn laureatki podkreli: Dzisiaj wana
jest kariera, a mama powicia si wychowaniu rodzestwa,

dzieci swoich, wnukw, wiele


wycierpiaa.
Irmgarda Lazar, teraz
mieszka w Pawowie, ale urodzia si w erdzinach na ziemi
raciborskiej jako drugie dziecko
spord dziewiciorga rodzestwa 12 wrzenia 1931 roku. Rodzice Irmgardy posiadali gospodarstwo rolne, liczce dwa i p
hektara ziemi, dom oraz ogrd.
Planowali budow nowego domu, gromadzili materiay, jednak nadesza wojna, ktra przekrelia wszystkie plany.
Irmgarda Lazar bya wiadkiem wkroczenia do wsi wojsk
sowieckich. Wojn wspomina jako okres przeraajcy, peen miertelnego zagroenia i
okrutnych scen. Pamita dzie,
kiedy pijani onierze rosyjscy
szukali dziewczt. Irmgarda z
cioci ukryy si w sianie w grnej czci stodoy. Dostrzeg je
jeden z onierzy i rozkaza zej

na d. Luf karabinu skierowa


na Irmgard, chcc j zastrzeli.
Wtedy ciocia wykorzystujc jego zamroczenie alkoholem, popchna go, wyrwaa mu z rk
karabin, odrzucia i pocigna
dziecko do ucieczki. Dziewczynka otara si o mier. Pamita
rwnie jak sowieccy onierze, chcc si pozby insektw
zdejmowali z siebie zawszon
i zapchlon odzie, rozkadali
j na ziemi a nastpnie kazali
dzieciom ka si na tej odziey, aby insekty przeszy na dziecice ciaa.
Wojska sowieckie zmusiy
rodzin do opuszczenia swojego domu i tuaczki po okolicznych wsiach oraz Raciborzu. W
roku 1945 Irmgarda, jej siostra
i mama zachoroway na tyfus.
Niestety matka przegraa walk z chorob i 15 padziernika
1945 roku zmara na rkach
14-letniej Irmgardy. Dziewi-

cioro dzieci pozostao zdane na


siebie, bez opieki, gdy ojciec by
na wojnie a nastpnie w niewoli do 1947 roku. Wwczas jako
14-latka Irmgarda musiaa przej obowizki matki i zaopiekowa si rodzestwem, dwiema
siostrami i szecioma brami.
Prowadzia dom, przygotowywaa posiki, praa, sama rcznie
szya odzie dla siebie i rodzestwa z tkanin, ktre otrzymywali za uprawiany i oddawany do
skupu len. Buty tzw. trepy sami strugali z drewna lipowego,
podeszwy wzmacniali prtami
z drutu, eby si nie zuyway
zbyt szybko. Rodzina ya bardzo ubogo. Brakowao ywnoci, wic polowali na wrble,
wrony, cukrwki i inne ptaki,
ktre piekli lub gotowali. Herbat parzyli z samodzielnie zbieranych i suszonych zi, kwiatw lipy, lici malin i poziomek.
ycie rodziny poprawio si po

powrocie ojca w 1947 roku. Jednak dziesicioosobowa rodzina


nie moga utrzyma si z 2,5 ha
pola, dlatego kolejne dziecko,
ktre osigao 15 rok ycia podejmowao prac zarobkow.
Irmgarda wychowywaa
rodzestwo a do osignicia
przez nie penoletnioci, samodzielnoci czy zaoenia wasnych rodzin. Wysza za m w
1962 roku, majc 31 lat. Po lubie przeprowadzia si do Pawowa, gdzie mieszka do dzi.
Urodzia troje dzieci. Mieszka
z synem i synow, ktrzy troszcz si o ni i otaczaj j opiek, gdy przed dziesicioma laty
Irmgarda utracia wzrok. Mimo
swej niepenosprawnoci i przeytych 85 lat, bardzo dobrze pamita minione czasy. Jest jednak pogodna, skora do miechu
i poznawania nowych ludzi.
j

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.
W przypadku kiedy masz wypowiedziane kredyty, poyczki, wynagrodzenie zostao zajte przez Komornika zgo si do nas. Zajmujemy
si: umarzaniem wszelkich dugw,
wstrzymywaniem postpowania
komorniczego lub windykacyjnego,
czyszczeniem BAZ BIK, BIG, KRD,
ERIF. Tel. 726 504 071.

Od 500 z do 25 tys., dogodne raty


i okres kredytowania, decyzja i wyplata na twoje konto ju nawet w cigu 24 godzin, Racibrz, Rydutowy,
Wodzisaw. Tel. 725 111 791.
Ubezpieczenia - Prestige: komunikacyjne : OC, Auto-casco, Assistance, rolnicze; majtkowe :
domy, mieszkania, garae; inne:
podrne, na ycie. Konkurencyjne wyceny ubezpiecze, fachowe
doradztwo. Dojedamy wyceniamy ubezpieczamy. Tel. 533
790 789.

Biznes-plany, konsultacje, pisanie


wnioskw na potrzeby Urzdu Pracy. Due dowiadczenie i wiele sukcesw- posiadam referencje. Pomog rwnie w kwestiach ksigowych
i prawnych. Konsultacje po otwarciu
dziaalnoci w cenie (e-mailowe oraz
telefoniczne). Atrakcyjna cena i profesjonalizm. Tel. 518 326 696.

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


MOTORYZACJA
MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI / FELGI

SPRZEDAM SAMOCHD

Felgi stalowe duy wybr


SERWIS OGUMIENIA
Demonta i monta opon
Run Flat Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
Tel. 504 476 839

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Tel. 512 333 512.

NIERUCHOMOCI

Sprzedam 2-pokojowe
mieszkanie po generalnym
remoncie 46m2 w centrum
Raciborza, parter, kuchnia
w zabudowie.
Cena 130 tys. z.
Tel. 696 509 299

DO WYNAJCIA
109 m2 lokal w centrum
Kola, przygotowany pod
aptek oglnodostpn
lub na inn dziaalno.
Tel. 608 170 471

Praca dla
opiekunek osb
starszych w Niemczech od zaraz.
Wodzisaw lski
ul. Waowa 2
Tel. 796 999 605

Zapraszam do zapoznania si z
moj ofert. Chtnie odpowiem na
dodatkowe Pastwa pytania telefonicznie. Wykonuje masae: leczniczy (30 z/30 min); hawajski caego ciaa (40z/50 min); gorcymi
kamieniami (40 z/50 min). Masae odbywaj si u mnie w domu
(Wodzisaw Wilchwy) , w specjalnie
przygotowanym do tego pomieszczeniu lub w domu pacjent. Tel.
796 849 247.

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886

RNE
Nasza rma zajmuje si transportem do 5 ton. W naszej ofercie znajd Pastwo opa rnego rodzaju z
kopal Jastrzbskiej Spki Wglowej oraz Kompani Wglowej i nie
tylko! Opa bezporednio od producenta, konkurencyjne ceny! Tel.
663 390 413.

drewna i pyt meblowych. Wykonujemy: altany, wiaty, zadaszenia, meble ogrodowe, garae, place zabaw,
balustrady, nietypowe meble, meble
sklepowe. Tel. 666 250 706.

Usugi w zakresie projektowania


i wykonawstwa mebli i zabudw z

Manicure i pedicure hybrydowy,


elowy, biologiczny. Jeeli ktra z
Pa nie ma moliwoci dojazdu do
mnie, bad ma w domu mae dzieci
mog przyjecha, po wczeniejszym

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

Rzetelna osoba
z Raciborza
zaopiekuje si
grobami
(na terenie Raciborza)
osb przebywajcych
za granic.
Tel. 664 169 816

Oferuj pranie tapicerki samochodowej, czyszczenie wntrza. Pranie


odbywa si za pomoc odkurzacza
piorcego Karcher SE 4001. Kompleksowe czyszczenie trwa okoo 1-2
dni. Moliwo wyprania podsutki
(zaley od materiau, samochodu).
Cena zaley od: koloru wntrza, za-

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

ZDROWIE

PRACA

uzgodnieniu. Tel. 667 026 326.

Firma STACH-DREW

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

brudzenia, wielkoci samochodu


oraz wielu innych czynnikw. Cena
za czyszczenie wntrza ok. 120 z.
za samochd. Zajmuj si czyszczeniem tapicerki materiaowej. Za dodatkow opat moliwo umycia
samochodu na zewntrz (wyczyszczenie felg, dressing opon oraz plastikw). Tel. 796 899 338.

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Sport 5

30 listopada 2016, nr 24 (225)

POWIAT WODZISAWSKI REKREACJA

WODZISAW LSKI SPORT

XVIII Towarzyski Bieg


na terenie Polderu Bukw

Pierwsza Gala Kultury i Sportu

Tym razem nie las, ale malownicze tereny zbiornika przeciwpowodziowego byy miejscem biegu oraz witowania
urodzin jednego z zaoycieli Klubu Sportowego M.E.T.A.

24 listopada w Hotelu Amadeus odbya si Gala Kultury i


Sportu. Podczas uroczystoci
przyznano nagrody i stypendia.
Nagrod Prezydenta Miasta
Wodzisawia lskiego w Dziedzinie Kultury i Sztuki otrzyma Zygmunt aciok malarz,
rzebiarz, ktry jest wsporganizatorem imprez kulturalnych. Stypendiami wyrniono
Wiktori Prymersk i Aleksandra Krentosza, czyli par tancerzy towarzyskich nalecych do
czowki krajowej rywalizacji w
swojej kategorii wiekowej.

Fot. Arkadiusz Piechota

arkadiusz piechota

Soneczna niedziela, 20 listopada, godzina 14:00, miejsce spotkania: parking za przejazdem kolejowym na drodze
z Syryni do Bukowa, z ktrego
wystartowali biegacze w XVIII
Towarzyskim Biegu. Tym razem organizatorzy zmienili dotychczasowy 10-cio kilometrowy marszobieg leny
na malownicze tereny Polderu Bukw, ktre przy wietnej pogodzie mogli podziwia
wszyscy uczestnicy. Po biegu
oprcz gorcej herbaty wszyscy
odpiewali Sto lat jednemu z
zaoycieli KS M.E.T.A. Ciasto z
symboliczn lampk szampana
jest ju tradycj Klubu przy tego
typu okazjach.

R E K L A M A

Organizatorzy zapraszaj wszystkich na kolejn edycj


marszobiegu, jak rwnie odsyaj do ledzenia profilu na
Facebooku Biegi Towarzyskie.

Fot. Gazeta Wodzisawska

Podczas uroczystoci zorganizowanej w Hotelu Amadeus


przyznano nagrody i stypendia.

Prezydent Wodzisawia l. nagrodzi ludzi kultury oraz


sportu. Nagrody sportowe otrzymao kilkadziesit sportwocw. Pena lista nagrodzonych na portalu gazetainformator.pl

6 Ekologia

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EDUKACJA

Janka i Honza w SP 4 w Raciborzu


KATARZYNA CZY

Jak nam tu razem dobrze! - piewali na rozgrzewk polscy i czescy uczniowie.


I wydaje si, e nie byo w tych
sowach przesady. Projekt
Janka i Honza ekologiczni
badacze to owoc wsppracy
Szkoy Podstawowej nr 4 w
Raciborzu i Zkladn kola a
Matesk kola Radu w Czechach. Czwarto- i pitoklasici
z obu placwek spotykaj si
co kilka tygodni, by razem obserwowa przyrod, poznawa
nowe pojcia z zakresu ekologii i uczy si trudnej sztuki
wspdziaania w grupie. Wydawa by si mogo, e powan przeszkod bdzie stanowi bariera jzykowa. Okazuje
si jednak, e dzieci wietnie
potra sobie poradzi z tym
wyzwaniem. Dogadujemy
si tak, jak umiemy, my troch
si uczymy po czesku, a oni te

rozumiej troch po polsku


opowiada Jessica Gatnar z kl.
V a. Potwierdza to take koordynatorka projektu, Marzena Mruk-Otulak: Dzieciom
jest wbrew pozorom chyba
atwiej ni dorosym, w razie
czego posuguj si po prostu
gestami, no i szybko ucz si
od siebie nawzajem wyjania nauczycielka. A w razie
potrzeby, zwaszcza podczas
nauki nowych zagadnie, do
dyspozycji uczestnikw pozostaje tumacz.
Do tej pory w ramach projektu odbyy si dwa polsko-czeskie spotkania. W kadym z nich bierze udzia po
20 uczniw z kadej placwki. Nie zawsze s to te same
osoby, wic chocia w jednym
zadaniu uczestniczy 40 dzieci,
to cay projekt obejmie wiksz liczb tumaczy Ewa
Miecznikowska, dyrektor SP
4. W padzierniku ekologiczni

badacze odwiedzili Rudy Raciborskie, gdzie przygotowano


dla nich projekcj lmu, zabaw w ekopodchody i konkurs
na temat pomnikw przyrody.
- Podchody byy fajne, szukalimy kopert z krzywkami,
potem te rysowalimy. Bawilimy si te w parku linowym, jechalimy kolejk wskotorow, a na koniec byo
ognisko wspomina Zuzia
Kdzioa z pitej klasy.
Kolejne spotkanie odbyo
si 16 listopada w raciborskiej
szkole. Tym razem motywem
przewodnim byy odnawialne rda energii oraz formy
ochrony przyrody. Uczennice z polskiej placwki przygotoway prezentacj na temat parkw narodowych i
krajobrazowych, rezerwatw
i pomnikw przyrody oraz o
ochronie gatunkowej. Nastpnie wywietlono krtki lm,
ktry w zabawny sposb przy-

bliy dzieciom najwaniejsze


terminy zwizane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem
energii odnawialnej. Kolejne
zajcia odbyway si w mniejszych grupach: podczas gdy
cz uczestnikw spotkania
braa udzia w warsztatach
muzyczno-ekologicznych,
pozostali
przeprowadzali dowiadczenia obrazujce
dziaanie paneli sonecznych
oraz elektrowni wiatrowych i
wodnych. Pniej oczywicie
uczniowie zamienili si rolami
muzycy stali si eksperymentatorami i odwrotnie.
Utrwaleniu zdobytej wiedzy suyo z kolei wykonanie albumu i lmu pt. Jak
chroni przyrod. Najlepsi
uczniowie otrzymali pamitkowe dyplomy, albumy przyrodnicze oraz kompasy, ktre
przydaj si podczas kolejnych spotka w ramach projektu. Wrd zaplanowanych

Fot. Szkoa Podstawowa nr 4 w Raciborzu

Nauczyciele z raciborskiej podstawwki oraz partnerskiej szkoy z Czech zaproponowali swoim uczniom udzia
w niezwykej przygodzie: wraz z Jank i Honz odkrywaj tajniki ekologii, ucz si nawzajem jzykw i dobrze
si bawi.

Projekt Janka i Honza ekologiczni badacze jest


wspnansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budetu pastwa RP - Przekraczamy
Granice, a jego celem jest uwraliwienie uczniw na
kwestie zwizane z ochron przyrody oraz rozwj ich
spoecznych kompetencji.
dziaa znajduj si bowiem
take wycieczki w tym trzydniowa wyprawa do Czech.
- Myl, e dzieci s bardzo
zadowolone z udziau w tym

projekcie. Podobaj si im
szczeglnie wanie wycieczki.
To chyba najbardziej atrakcyjna metoda nauki podkrela
dyrektor Miecznikowska.

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

REGION INWESTYCJE

Wodzisawianie dbaj o ptaki

Stacja Uzdatniania Wody


w Suminie
WFOiGW w Katowicach donansowa budow Stacji Uzdatniania Wody. Bdzie ona zaopatrywa w wod mieszkacw soectw
Sumina, Lyski i Bogunice.
Fot. WFOiGW w Katowicach

Projekt wierkajcy Wodzisaw to rezultat wsppracy


wadz miasta z czonkami Stowarzyszenia Razem na Szybiku. Ma on przyczyni si do
zwikszenia populacji ptakw
i zapewnienia im bezpiecznych
warunkw lgowych. Mimo i
w Wodzisawiu l. nie brakuje drzew i krzeww, ptakw
wci jest niewiele. A ich obecno jest niezbdna dla rwnowagi ekosystemu. Std te
pomys przygotowania i zamontowania w miecie budek
lgowych, zbudowanych przez
mieszkacw.
Akcja ma rwnie na celu rozbudzenie wiadomoci
ekologicznej wrd wodzisawian oraz umocnienie wizi
rodzinnych. Poprzez wspln
prac na rzecz ptakw, rodziny bd miay okazj zjednoczy si przy wasnym projekcie, ktrego efekty bd mogy
oglda przez dugi czas wyjania Mieczysaw Kieca, prezydent Wodzisawia l.
Wrd osb, ktre zgosiy
ch udziau w przedsiwziciu, rozlosowano domki dla
ptakw do samodzielnego zoenia i ozdobienia, tak by ju z

Fot. MOSiR Centrum w Wodzisawiu l.

Urzd Miasta, Stowarzyszenie Razem na Szybiku, a przede


wszystkim mieszkacy miasta postanowili zadba o skrzydlatych
mieszkacw Wodzisawia l.

Na Trzech Wzgrzach ulokowano ju 10 budek


lgowych wykonanych przez mieszkacw Wodzisawia
l. Kolejne siedem znajdzie swoje miejsce na terenie
orodka Balaton.
daleko mona byo rozpozna
wasn budk.
Pierwsze konstrukcje zostay niedawno zamontowane
na drzewach przez pracownikw MOSiR.
Kada budka lgowa,
zanim zamieszkaj w niej
ptaki, musi przej specycznymi zapachami kory drzewnej, lici, lasu, sowem zapa-

chami natury, aby skrzydlaci


mieszkacy chcieli tam skada jaja. Dlatego akurat jesienno-zimowe miesice bd
doskonaym czasem, aby nasze budki przygotoway si na
przyjcie nowych lokatorw
wiosn przyszego roku tumaczy Barbara Chrobok.
KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Od 17 listopada gmina Lyski posiada wasn Stacj Uzdatniania Wody.


17 listopada otwarto nowo powsta Stacj Uzdatniania Wody w Suminie w gminie Lyski. Koszt inwestycji
to niemal 2,4 mln z, z czego
ponad 1,5 mln przekaza na
ten cel Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-

cach. W uroczystym otwarciu


stacji wzi udzia Rafa Adamus, zastpca prezesa Funduszu. Symbolicznego przecicia
wstgi dokonali take m.in.
Grzegorz Gryt, wjt gminy
Lyski oraz Janusz Wita, wiceprzewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa lskiego.

Dziki realizacji zadania


mieszkacy soectw Sumina,
Lyski i Bogunice bd mieli
wystarczajc ilo wody na
zaspokojenie swoich yciowych i gospodarczych potrzeb
informuje WFOiGW.
KC

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

30 listopada 2016, nr 24 (225)

WODZISAW L. PCKZIU 3-4 GRUDNIA

BARBRKOWE
ZWIEDZANIE SZTOLNI
Zwiedzanie grniczej sztolni wiczebnej zainauguruje
szkolne obchody Europejskiego
Tygodnia Umiejtnoci Zawodowych, ustanowionego przez
Komisj Europejsk. Weekend
z zawodem i zabaw w Powiatowym Centrum Ksztacenia
Zawodowego i Ustawicznego w
Wodzisawiu l. zaplanowano
na 3 i 4 grudnia, w godzinach
10:00-14:00. Oprcz zwiedzania sztolni, dla goci przewi-

dziano rwnie m.in. malowanie dziecicych twarzy, wsplne


tworzenie zwierzt z balonw,
pokazy robotw i mechatroniki, a take konkursy, wizyt
Skarbka oraz Mikoaja.

GORZYCE NAUTICA 10-11 GRUDNIA

WEEKEND
MIKOAJKOWOURODZINOWY
Przez cay weekend, 10 i 11
grudnia, na goci pywalni Nautica czeka moc urodzinowych i
mikoajkowych atrakcji. W programie obu weekendowych dni
przewidziano m.in. zabawy w
kuli wodnej, tor sprawnociowy, gry i zabawy z animatorem
czy aqua aerobic. A wszystko to
w promocyjnej cenie 5 z za 70
minut. Obiecujemy przedni
zabaw, nutk sodyczy i pachnc niespodziank w jacuzzi
zachcaj organizatorzy wydarzenia, chccy uczci 9. rocznic GOSiR.
R E K L A M A

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
5 GRUDNIA MIPBP WODZISAW L.
5 grudnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisawiu l. zaprasza na spotkanie autorskie z Markiem
Krajewskim lologiem klasycznym, specjalist w zakresie
jzykoznawstwa aciskiego, byym wykadowc Uniwersytetu
Wrocawskiego, laureatem Paszportu Polityki oraz autorem
kryminaw, ktrego ksiki zostay ju przetumaczone na
11 jzykw, w tym angielski, hiszpaski, niemiecki, francuski, woski i hebrajski. Podczas spotkania w wodzisawskiej
bibliotece pisarz promowa bdzie swoj najnowsz ksik pt.
Mock. Pocztek wydarzenia zaplanowano na godz. 17:00.
6-22 GRUDNIA RYNEK WODZISAW L.
Od 6 do 22 grudnia na wodzisawskim rynku stanie 15
domkw z rnymi witecznymi produktami czy
ozdobami. Organizatorzy zapowiadaj rwnie szereg imprez
towarzyszcych.
6 GRUDNIA RCK FENIKS RYDUTOWY
6 grudnia wszystkich milusiskich organizatorzy zapraszaj do
sali teatralnej Rydutowskiego Centrum Kultury Feniks, gdzie
wystawiony zostanie spektakl dla dzieci Fabryka nie-

gu w wykonaniu Teatru Trip. Bilety do nabycia s w cenie


10 z (dzieci) oraz 12 z (doroli). Rezerwacja telefoniczna oraz
wicej informacji pod numerem: 32 45 77 006. Pocztek spektaklu zaplanowano na godz. 17:30.
10-17 GRUDNIA MUZEUM WODZISAW L.
10 i 17 grudnia (soboty), w ramach Wodzisawskiego Jarmarku Boonarodzeniowego, w Paacu Dietrichsteinw odbd
si warsztaty boonarodzeniowe, podczas ktrych ich
uczestnicy bd samodzielnie przygotowywa tradycyjne
ozdoby witeczne ze somy, stroiki, zawieszki i wiele innych.
W warsztatach mog wzi udzia wszyscy chtni zarwno
modsi, jak i starsi. Wstp na zajcia jest bezpatny, ale ilo
miejsc ograniczona.
10-11 GRUDNIA GOK GOKOWICE
W sobot i niedziel, 10 i 11 grudnia, przy Orodku Kultury w
Gokowicach zorganizowany zostanie II Jarmark Boonarodzeniowy. W programie wydarzenia, poza tradycyjnym
witecznym kiermaszem, przewidziano wsplne koldowanie
z Gminn Orkiestr Dt z Gokowic, degustacj wypiekw
witecznych i wiele innych atrakcji.

RACIBRZ ROZRYWKA

OPERA CARMEN GEORGES BIZET


2 grudnia o godz.
18:00 RCK przy ul. Chopina
21 zaprasza na Opera Carmen
- Georges Bizet - w wykonaniu
Teatru lskiego w Opawie.
Opera oparta na noweli Prospera Merime o namitnej,

niestaej w uczuciach Cygance


z temperamentem, pracujcej
w hiszpaskiej fabryce cygar i
o Don Jos, sierancie, ktry
dla namitnoci i uczucia nie
tylko ucieka z wojska, ale zapomina o kochajcej dziewczynie

Micali i wasnej matce, by w


kocu z zazdroci zabi gwn
bohaterk. Bilety w cenie 50 i
40 z do nabycia w kasach RCK
oraz na stronie www.rck.com.
pl. Honorowane karty Senior
60+' i Rodzina+'.

PREMIERA FILMU RACIBORSKA TEMIDA


4 grudnia o godz.
17:00 RCK przy ul. Chopina 21 zaprasza na premier
lmu A. Szczypiskiego i W.
Mitrgi Raciborska Temida penometraowy lm
dokumentalny o historii sdownictwa i wiziennictwa
w Raciborzu od redniowiecza do dzi. Wstp wolny.

RACIBORSKA
TEMIDA

WERNISA WYSTAWY KANIAJC SI WINI


MARIUSZA SZMERDTA
9 grudnia o godz.
18:00 w Galerii Obok przy
ul. Dugiej 2 odbdzie si
wernisa wystawy Kaniajc
si wini Mariusza Szmerdta, artysty zajmujcego si
tradycyjnym malarstwem
tuszem (suiboku-ga, sumi-e).
Jego malarstwo to poczenie tradycyjnego ducha Japonii oraz japoskiej lozoi
malowania z pasj i energi
czowieka zachodu. Czonek
Midzynarodowego Stowa-

rzyszenia Artystw Chiskiej


Kaligrai i Malarstwa Tuszem (International Chinese
Calligraphy & Ink Painting
Artist Society) z siedzib w
Tokyo. Od 2014 czonek amerykaskiego stowarzyszenia
artystw malarstwa tuszem.
Wystawiajcy swoje prace na
wystawach i galeriach tak w
Polsce jak i za granic, min.
Francja, Holandia, USA, Chiny, Japonia... Autor artykuw i wykadw na temat hi-

storii malarstwa japoskiego,


prowadzcy rwnie warsztaty gdzie wprowadza zainteresowanych w tajniki sumi-e.
Ilustrator ksiek o sztukach
walki, gier, itp. Wsptwrca i wspzaoyciel wraz z
japoskim kaligrafem i pisarzem Ponte Ryuruui, profesjonalnej
internetowej
strony Ink-Treasures, gdzie
mona dowiedzie si wiele
na temat sumi-e i kaligrai.
Wstp wolny.

MALUCHY W KRAINIE DWIKU,


CZYLI MUZYKA, RUCH I ZABAWA
10 grudnia o godz.
15:30 w RCK przy ul. Chopina 21 odbdzie si kolejne
spotkanie Maluchy w krainie
dwiku, czyli muzyka, ruch
i zabawa. Grudniowy koncert witecznie i zimowo
wypeni motywy jazzowe,
przebojowe i witeczne. To
one stan si podstaw mu-

zycznych improwizacji, bd
take inspiracj do pysznej
zabawy z dzwoneczkami zimowych sa w tle. Maluchy
w krainie dwiku to cykl
umuzykalniajcych koncertw skierowany do rodzin
z niemowltami i maymi
dziemi do lat 6 a take spodziewajcych si potomstwa.

Co miesic inny repertuar,


nowe tematy i zabawy. Wykonawcami koncertw s dowiadczeni we wsppracy z
dziemi muzycy i pedagodzy:
Dorota Bana skrzypce,
wokal, prowadzenie, Monika Szczecina et, animacje,
Szymon Gobek gitara,
Ronald Tuczykont kontra-

bas, Andrzej Schneider fortepian i perkusja, za realizatorem cyklu jest Grayna


Miczka. Bilety w cenie 25 z
doroli, 15 z dzieci do
nabycia kasach RCK oraz na
stronie www.rck.com.pl Honorowane karty Senior 60+'
i Rodzina+'.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Rozrywka

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

ROGW KONCERTY

Ania Wyszkoni wystpia w Rogowie


Podczas symbolicznego zakoczenia Roku Miosierdzia artystka wykonaa swoje najwiksze przeboje
z 20 lat pracy na scenie.
katarzyna przypado

emu wiatu istoty ordzia


Chrystusa: Bg przebacza
kade zo, jeli tylko go o to
poprosimy.
20 listopada w Rogowie

symbolicznie zakoczono
Rok Miosierdzia koncertem
Ani Wyszkoni, ktry odby
si w Domu Przyj Pradziad. Wsporganizatorami

wydarzenia byli ks. Bernard


Rak z parafii w Rogowie,
waciciele domu przyj
Sander i Wiejski Dom Kultury w Czyowicach. Bya to

cz trasy koncertowej pod


nazw 20/20. Ania Wyszkoni zaprezentowaa swoje najwiksze hity, a po wystpie rozdawaa autografy.
Fot. Anna apka

Od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada biecego roku w kociele kato-

lickim trwa Nadzwyczajny


Jubileusz Miosierdzia, ktry zosta ustanowiony przez
papiea Franciszka. Jego celem byo przypomnienie ca-

W Rogowie Ania Wyszkoni przed pen sal zapiewaa swoje najwiksze przeboje. Po wystpie rozdawaa autografy, mona byo take zrobi sobie zdjcie z wokalistk.
RACIBRZ HOBBY

R E K L A M A

Raciborzanka za koem
podbiegunowym?
Ponad 300-kilometrowa wyprawa za koo
podbiegunowe. Psie zaprzgi, niska temperatura i noc
pod goym niebem.
lubi by niezalena. Pocigaj j
ekstremalne wyzwania. Wtedy
czuje, e yje. Monika Krok, bo
o niej mowa, stara si o wzicie udziau w Fjllrven Polar
300-kilometrowej wyprawie
psim zaprzgiem za koem podbiegunowym. Kady moe pomc zrealizowa jej marzenie, a

Polska ma realne szanse na reprezentanta w ekspedycji. Naley wej na stron http://polar.


fjallraven.com i zagosowa na
aplikacj raciborzanki. Obecnie
zajmuje 3 miejsce. Zagosowa
mona do 15 grudnia.
mh
Fot. Fot. Archiwum Moniki Krok

Drobna, przebojowa, radosna dziewczyna. Ma dziewitnacie lat. Zajmuje si szkoleniem czworonogw. W wolnych
chwilach piewa, taczy, rysuje i
jedzi konno. Jeli ma wybiera
pomidzy imprez a poytecznym spdzaniem czasu, wybiera t drug opcj. Podkrela, e

Kady moe pomc zrealizowa marzenie Moniki Krok, a Polska ma realne szanse na
reprezentanta w ekspedycji. Naley wej na stron http://polar.fjallraven.com i zagosowa
na aplikacj raciborzanki. Obecnie zajmuje 3 miejsce. Zagosowa mona do 15 grudnia.