You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 30 listopada 2016 | Nr 24 (225)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ KULTURA

Cztery Medale im. Ks. Stefana Pieczki


Ks. Henryk Wycisk, Irmgarda Lazar, prof. Franciszek Marek
i Bogusawa Chlebus zostali odznaczeni medalami ksidza praata Stefana Pieczki.
Fot. Ireneusz Burek

IRENEUSZ BUREK

19 listopada w Raciborskim
Centrum Kultury w ramach XV
Dni Ksidza Stefana Pieczki
odbya si uroczysto wrczenia medali Unitas in Veritate.
Medale s wyrazem szczeglnego wyrnienia i uznania.
Nadaje si je za osignicia na
polu dziaalnoci dobroczynnej,
spoecznej i naukowej, przyczyniaj si do podkrelenia wartoci wpisanych w czowieka. Kapitu Medalu im. Ks. Stefana
Pieczki powoali: Jan Cielak,
Ryszard Frczek, ks. Ginter Kurowski, Janusz Nowak, Jolanta
Rabczuk, Roman Wielecki, Czesaw Sepioo, Adam Szecwka,
ks. Jan Szywalski i ks. Marian
agan, a skad jej czonkw powiksza si o laureatw medalu.
Do tej pory medalami uhonorowano ju ponad 60 osb
wrd nich s duchowni,
nauczyciele, lekarze, naukowcy czy dziaacze spoeczni. Rok
temu laureatami zostali Brygida Ku, Franciszek Borysowicz,
Stanisaw Dragua i Romana
Kiedrowska. W tegorocznej
edycji medalami ksidza pra-

witeczny klimat
REGION EKOLOGIA

Przygoda z Jank i Honz


Uczniowie z Polski i Czech razem zdobywaj
wiedz na temat form ochrony przyrody
i odnawialnych rde energii.
Czytaj wicej str. 6

RACIBRZ RAFAKO

ZAKAMUFLOWANE
ZWOLNIENIA?
Patronat medialny:

Uroczysto wrczenia Medali im. Ks. Stefana Pieczki co roku jest wanym wydarzeniem w
Raciborzu. Organizatorzy wrczaj Medale zasuonym mieszkacom Raciborza i okolic.
Pomagaj dostrzec niezwykych ludzi. Na zdj. Ryszard Frczek nalecy do Kapituy oraz
ks. Henryk Wycisk, tegoroczny laureat.
ata Stefana Pieczki zostali odznaczeni: ks. Henryk Wycisk,
Irmgarda Lazar, prof. Franciszek Marek i Bogusawa Chle-

bus. Uroczystoci wrczenia


medali im. Ks. Stefana Pieczki
towarzyszy kameralny solowy
koncert Magdy Frczek, woka-

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj rwnie
str. 2-3
dzia Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

listki i pianistki, autorki muzyki


i tekstw.

Czytaj rwnie str. 4

Rafako uruchomio program dobrowolnych odej.


Moe obj nawet 200 pracownikw.
Zarzd Rafako 15 listopada podj decyzj o uruchomieniu programu dobrowolnych
odej. Celem programu jest
dostosowanie poziomu i kosztw
zatrudnienia w Rafako do sytuacji rynkowej w obszarze dziaania spki przy jednoczesnym
wsparciu pracownikw odchodzcych zarwno poprzez wiadczenia nansowe jak i wiadczenia pozanansowe czytamy w
komunikacie giedowym. Obj
ma on okoo 200 pracownikw.

Przede wszystkim tych w wieku


emerytalnym, korzystajcych z
uprawnie ochrony przedemerytalnej oraz osoby, ktre speni warunki przewidziane w regulaminie.
Ruch spki zosta obwoany midzy innymi zakamuowanymi zwolnieniami. Czy
susznie? Tak zwane programy dobrowolnych odej maj
przynie pracownikom korzyci. Kwestie te przewiduje regulamin, ktry nie zosta jeszcze
opublikowany.
MH

Czytaj rwnie str. 2

2 Druga strona

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ RAFAKO

Alfabet Programu Dobrowolnych Odej z RAFAKO


Zarzd RAFAKO S.A. informuje, e w dniu 15 listopada 2016 r. podj decyzj o uruchomieniu Programu
Dobrowolnych Odej dla pracownikw jedno zdanie, ktre rozptao medialn burz. My sprawdzamy,
na czym naprawd ma polega PDO.
katarzyna czy

Atrakcyjny pakiet wiadcze wadze spki zapewniaj, e osoby, ktre zdecyduj si zrezygnowa z pracy
w RAFAKO w ramach Programu Dobrowolnych Odej
(PDO) mog liczy na atrakcyjne wiadczenia finansowe i
pozafinansowe. Na razie nie
wiadomo, co dokadnie ma na
myli Zarzd, ktry w swoim
komunikacie informuje, e szacowany koszt realizacji PDO to
maksymalnie 15 mln z.
Bilans zyskw i strat kluczowe znaczenie podczas podejmowania decyzji o wprowadzaniu programw typu
PDO ma stan finansowy danej spki. Z jednej strony zarzd podkrela, e moe sobie
pozwoli na zaproponowanie
pracownikom do kosztownego programu, a z drugiej
czego wyraz daj zwaszcza
anonimowi uytkownicy forw internetowych, PDO moe
kojarzy si jednoznacznie - ze
zwolnieniami spowodowanymi
nie najlepsz sytuacj finansow. Zagldamy wic do raportu
finansowego za trzeci kwarta
tego roku: grupa zanotowaa

1,23 mld z przychodw netto


za trzy kwartay 2016 r. (1,017
mld dla 2015 r.). Oznacza to,
ze na koniec wrzenia zysk wynosi 22,62 mln z (21,6 mln
z w 2015 r.). Jednak spka-matka Rafako S.A. odnotowaa 607,74 mln z przychodw
(703,05 mln z w 2015 r.) oraz
15,6 mln z straty netto (27,3
mln z zysku w 2015 r.).
Cel jak informuj wadze
Spki, celem PDO jest dostosowanie poziomu zatrudnienia w RAFAKO S.A. do zmieniajcej si sytuacji rynkowej
w obszarze dziaania Spki.
Jednoczenie Program ma by
form podzikowania dla pracownikw, ktrzy spdzili w
Rafako wikszo swojego zawodowego ycia (...) i wytrwale budowali jej warto przez te
wszystkie lata
Dobrowolno zarwno zarzd, jak i zwizkowcy, i
pracownicy, z ktrymi rozmawialimy podkrelaj, e najistotniejsz cech Programu
jest jego dobrowolno. Zgodnie z deklaracjami wadz, nikt
nie bdzie zmuszany czy nakaniany do podjcia decyzji o
rezygnacji z pracy. Tote liczba 200, ktra elektryzowaa w

ostatnim czasie internautw


(i nie tylko), jest czy raczej
powinna by liczb orientacyjn. Skoro bowiem decyzja
o odejciu ma lee po stronie
pracownikw, to trudno powiedzie, czy bdzie ich akurat
200.
Grudzie moliwo skorzystania z oferty przedstawionej w PDO ma potrwa od 1
grudnia 2016 r. do 31 stycznia
2017 r. Zarzd zapewnia, e
kady wniosek bdzie rozpatrywany indywidualnie oraz z
uwzgldnieniem wzgldw
organizacyjnych, ktre wskazuj na potrzeb utrzymania
pracownika w firmie. Czy
oznacza to, e osoba chcca odej w ramach PDO nie
otrzyma na to zgody? Teoretycznie tak, ale czas pokae, jak
bdzie naprawd.
Kontrowersje kada decyzja wadz duych przedsibiorstw wywouje na og
spore zainteresowanie wrd
pracownikw, konkurencji i
mieszkacw regionu. Tym
bardziej, jeli cz z nich podejrzewa, e za piknymi deklaracjami kryje si ch
zwalniania zaogi. Std dugie
dyskusje w internecie i na uli-

KOMENTARZ NA GORCO
Agnieszka
Wasilewska-Semail
prezes Rafako
Zdecydowalimy si uruchomi Program Dobrowolnych Odej, poniewa
chcemy w uczciwy i przyjazny sposb podzikowa tym
pracownikom, ktrzy spdzili w Rafako wikszo swojego zawodowego ycia, byli z
firm take w trudniejszych
czasach i wytrwale budowali
jej warto przez te wszystkie
lata. Jednoczenie przebudowa struktury zatrudnienia w
firmie bdzie dla nas okazj
do uporzdkowania obszaru
kompetencji pracownikw

Rafako. Moliwo rozwoju


otrzymaj modsi, ktrzy ze
wzgldu na swj wiek i dowiadczenie zawodowe posiadaj umiejtnoci i kompetencje odpowiadajce na
wspczesne wyzwania rynkowe, przed ktrymi stoi nasza firma.
Uwaamy, e czas nam
sprzyja. Dziki nowym zleceniom nasza sytuacja finansowa jest na tyle dobra, e sta
nas na, do kosztowny Program Dobrowolnych Odej.
Program jest kierowany do
Pracownikw, ktrzy wyra nim zainteresowanie.
Wyczna inicjatywa w tym

zakresie bdzie naleaa do


Pracownikw, ale ostateczna
decyzja o objciu Pracownika Programem bdzie naleaa do Spki. W pierwszej
kolejnoci Program kierujemy do pracownikw w wieku emerytalnym, przedemerytalnym oraz pozostaych
pracownikw, ktrzy speni
warunki przewidziane w Regulaminie Programu. Kady
wniosek bdzie rozpoznawany indywidualnie. Przy podejmowaniu decyzji bdziemy brali pod uwag wzgldy
organizacyjne, ktre wskazuj na potrzeb utrzymania
pracownika w firmie.

cy - dotyczce take tego, kto


powinien w pierwszej kolejnoci zrezygnowa ze stanowiska,
aby firma moga si rozwija.
Zdziwienie mog te budzi
sowa prezes Agnieszki Wasilewskiej-Semail, ktra przekonuje, e lokalny rynek pracy take ma si bardzo dobrze.
Dlatego ci, ktrzy zdecyduj

si odej z Rafako, a dalej bd chcieli pracowa, nie bd


mieli problemw z podjciem
pracy. Niestety nie wszyscy s
tego tacy pewni.
Regulamin odpowiedzi
na wiele pyta, ktre nurtuj
lokaln opini spoeczn naleaoby szuka w regulaminie Programu. Problem w tym,

e nie zosta on opublikowany


rwnoczenie z komunikatem
na temat jego startu (lub chocia krtko po upublicznieniu
tej informacji). Kiedy rozmawialimy ze zwizkowcami,
przyznawali oni, e na razie nie
maj zastrzee do PDO tyle
tylko, e rwnie oni nie znali
wwczas jego szczegw.

REGION RELIGIA

Jezus Krlem Polski, Wszechwiata czy chrzecijanina?


19 listopada w agiewnikach, a dzie pniej w kocioach caej Polski odczytano Akt przyjcia Jezusa za Krla i Pana.
Opinie na temat tego wydarzenia byy i s podzielone. Nawet w samym Kociele.
katarzyna czy

Jeszcze religia czy ju polityka? Dlaczego wanie teraz?


Co to oznacza w praktyce? I
czy obecno Prezydenta RP
bya uzasadniona? Pyta dotyczcych ubiegotygodniowej
uroczystoci w agiewnikach
jest wiele a na wikszo z
nich trudno udzieli prostych
odpowiedzi. Jedno jest pewne sam akt odczytania tekstu zawierzenia Chrystusowi
naszej Ojczyzny i caego Narodu nie przyniesie adnych
efektw, jeli nie przyczyni
si do wprowadzenia w ycie
Przykazania Mioci przez poszczeglne osoby nazywajce
si chrzecijanami.

wiebodzin i Wszechwiat
20 listopada Koci Katolicki obchodzi Uroczysto Jezusa
Chrystusa, Krla Wszechwiata. W tym wanie dniu w wielu
polskich kocioach odczytywano
tekst przyjcia Jezusa za Krla i
Pana. Formalnie ani w agiewnikach (dzie wczeniej) ani podczas niedzielnych naboestw nie
dokonano intronizacji Chrystusa.
Jednoczenie sowa oto my, Polacy, stajemy przed Tob [wraz
ze swymi wadzami duchownymi i wieckimi], by uzna Twoje
Panowanie, podda si Twemu
Prawu, zawierzy i powici Tobie nasz Ojczyzn i cay Nard
brzmi dosy jednoznacznie. Co
ciekawe, przyznanie Jezusowi tytuu Krla Polski miao miejsce
ju kilkakrotnie. Ks. Adam Bo-

niecki przypomina w Tygodniku Powszechnym, e w 1997 r.


intronizacji dokonaa Rodzina
Radia Maryja, w 1999 r. radni
Warszawy (oba wydarzenia odbyy si na Jasnej Grze), w 2000
r. koronacja Jezusa miaa miejsce
w wiebodzinie, a potem jeszcze
w Koluszkach, Rabce, Kielcach
(2003 r.) i Krakowie (2006 r.).
Cz katolikw ma wic wtpliwoci co do tego, czy kolejne intronizacje (czy te akty przyjcia
Jezusa za Krla) maj sens tym
bardziej, e jeli uznajemy Chrystusa za Krla Wszechwiata, to
niejako tym samym przyznajemy
Mu wadz take nad Polsk.
My, nard a jednostka
Istotn kwesti pozostaje
take moliwo ustanowienia

Zesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Martyna Terka-Cebula: 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

FRAGMENT HOMILII WYGOSZONEJ PRZEZ BP. ANDRZEJA CZAI


PODCZAS UROCZYSTOCI JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJCIA JEZUSA ZA KRLA I PANA
Zgromadzeni tu w Krakowie-agiewnikach, w Sanktuarium Boego Miosierdzia,
jestemy
przedstawicielstwem Polskiego Narodu i
przybylimy tu, by przyj
Jezusa Chrystusa za Krla i
Pana. Trzeba bowiem, aeby
krlowa w naszym yciu Ten,
o ktrym w. Pawe mwi w
Licie do Kolosan, e jest obrazem Boga niewidzialnego
Pierworodnym wobec kadego stworzenia, ktry jest
przed wszystkim i wszystko
w Nim ma istnienie, w ktrym mamy odkupienie odpuszczenie grzechw, ktry

jest Gow Ciaa Kocioa i pierworodnym spord


umarych. Zechcia bowiem
Bg, aby w Nim zamieszkaa
caa Penia i aby przez Niego znw pojedna wszystko z
sob: [] i to, co na ziemi, i
to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokj przez krew Jego krzya (zob. Kol 1,14-20).
O Jezusie mwi te Matka-Koci, syszelimy te sowa w modlitwie dnia, e jest
Krlem z Boego postanowienia. Bg postanowi wszystko
podda umiowanemu Synowi, Krlowi Wszechwiata
i ten swj plan zrealizowa.

Jak Mojesz wywyszy wa na pustyni dla ocalenia


Narodu Wybranego, tak Bg
wywyszy swego Syna na
krzyu dla naszego zbawienia i po zmartwychwstaniu
posadzi Go na prawic swoj jako Wadc i Zbawiciela
(Dz 5,31). Wywyszy Go ponad wszystko i darowa Mu
imi ponad wszelkie imi, aby
na imi Jezusa zgio si kade kolano istot niebieskich i
ziemskich, i podziemnych. I
aby wszelki jzyk wyzna, e
Jezus Chrystus jest Panem
ku chwale Boga Ojca (Flp
2,9-11).

Jezusa Krlem Polski pastwa


i narodu. Nawet zwolennicy intronizacji (w dosownym znaczeniu tego sowa) przyznaj, e najwiksz rol odgrywa tu osobista
postawa kadego chrzecijanina.
Tylko osobiste uznanie Jezusa za
Krla moe prowadzi do przemiany ycia jednostki, a w konsekwencji ycia spoecznego.
A jednak tre odczytywanego
w wityniach tekstu wielokrotnie zawiera odniesienia do caego narodu. Kto ma prawo dokonywa takiego aktu w imieniu
wszystkich Polakw? I czy jest
on wicy take dla nie-katolikw? Okazuje si, e tego rodza-

ju wtpliwoci mieli swego czasu nawet hierarchowie Kocioa.


Jeszcze w 2012 r. Episkopat pisa
do wiernych, e nie trzeba Chrystusa ogasza Krlem, wprowadza Go na tron. Take katoliccy
publicyci (w tym Tomasz Terlikowski) nie byli skorzy do poparcia zwolennikw intronizacji,
o czym przypomina ks. Tadeusz
Kiersztyn na stronie internetowej Frondy. Nietrudno jednak
dotrze do wyranie wyraanych
nadziei, e wydarzenie to w konkretny sposb wpynie na losy
pastwa. Rwnie obecno Andrzeja Dudy (jako Prezydenta RP,
a nie osoby prywatnej) w agiew-

nikach moe oznacza, e uroczysto miaa mie (przynajmniej w


pewnym zakresie) wymiar pastwowy.
...i ju po wszystkim?
Od aktu ustanowienia Jezusa
Krlem i Panem kadego katolika
i/lub narodu mino ju kilkanacie dni. Moe warto zastanowi
si, czy w moim yciu, ale te w
yciu spoecznym/politycznym
dokona si rzeczywicie przeom? Czy moe jednak znw trzeba przyzna, e sami zafundowalimy sobie wiele haasu o nic?
kc

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

30 listopada 2016, nr 24 (225)

Kontrowersje wok
przebudowy ulicy Dugiej
Prezydent Mirosaw Lenk spotka si z mieszkacami
Raciborza w sprawie przebudowy ulicy Dugiej. Na spotkaniu mieszkacy dopytywali si o ksztat zmian.
MATEUSZ HERBA

w caym kraju i zagranic oraz


uczestniczy w przegldach, zajmujc wysokie miejsca.
Po wrczeniu wyrnie
odby si koncert Hanny Banaszak w ramach PalmJazz
Days. Termin Koncertu w Raciborskim Centrum Kultury
by zmieniany, nie zmienio to
jednak zainteresowania wystpem. Przed pen sal Hanna
Banaszak wystpia z kwartetem, ktry zapewni doskona
opraw koncertu. Niewiele brakowao by powtrzy si scenariusz sprzed lat kiedy z powodu
choroby odwoano koncert. Artystka wystpia ze spor niedyspozycj gosu, za co przepraszaa ze sceny.
KP

RACIBRZ SPORT

Po szeciu kolejkach druyna z Raciborza znajduje si na trzecim miejscu


w tabeli.
Za Ofensyw Racibrz
sze meczw. Wystpujcy
w III lidze koszykarze na pocztku sezonu pokonali MCKS
Czelad 83:77, KS AZS P Gliwice 67:49 i K AZS Katowice II 94:78. Pniej przysza
przegrana z mocnym zespoem KKS Tarnowskie Gry.
W ostatnim swoim spotkaniu u siebie raciborzanie okazali si lepsi od MKKS Rybnik.
Po dwch pierwszych kwartach gospodarze prowadzili kilkoma punktami, jednak
w trzeciej rozbili rywali 25:8.
Wysokiego prowadzenia nie
oddali do koca meczu i wygrali 85:64 (19:12, 16:16, 25:8,
25:28). Na trybunach znw
nie zabrako modych kibicw
ze Strefy, a w przerwach odbyy si konkursy rzutw do
kosza, w ktrych do wygrania
byy bony i nagroda pienina
w wysokoci 1000 z.

Fot. Katarzyna Przypado

WYGRANA Z RYBNIKIEM,
W BIELSKU PORAKA

Jednym z nowych zawodnikw Ofensywy jest


Patryk Szklarz.
26 listopada w Bielsku-Biaej Ofensywa w meczu na
szczycie tabeli zmierzya si
z liderem rozgrywek, druyn DAAS Basket Hills. Zdecydowane zwycistwo odnieli bielszczanie, pokonujc
Ofensyw 101:65 (26:9, 23:14,
20:20, 32:22). Kolejny mecz
zesp Ksawerego Fojcika rozegra 2 grudnia o godz. 19:00
w Arenie Rafako. Jego przeciwnikiem bdzie K AZS Katowice I.
KP

W sali kolumnowej raciborskiego magistratu odbyy


si konsultacje z mieszkacami ulicy Dugiej, w zwizku z
jej planowan przebudow.
Ukad komunikacyjny ma by
zachowany. Przywrcona ma
zosta natomiast jej pierwotna nawierzchnia. Obecnie pod
asfaltem kryje si kostka brukowa. Mieszkacy bez aprobaty przyjli wiadomo o zastosowaniu takiej nawierzchni.
Skaryli si, e bdzie ona powodowa podwyszony haas.
Prosili ponadto o zastosowanie
rozwiza majcych w znacznym stopniu ograniczy szybko poruszajcych si ulic samochodw.
Umowa, ktr ju podpisano z wykonawc, zostanie zrealizowana. Prezydent Mirosaw

Dotychczasowy ukad komunikacyjny na ul. Dugiej ma by


zachowany. Przywrcona ma zosta natomiast jej pierwotna
nawierzchnia podkrela prezydent. Obecnie pod asfaltem
jest kostka brukowa. Mieszkacy obawiaj si jednak haasu.

Lenk zaznaczy, e ustalenia,


ktre pady na spotkaniu s
wice. Zgodnie z nimi znale ma si miejsce dla dwch
wzniesie (jedno na wysokoci
nieczynnej ju apteki Pod a-

bdziem, drugie ma by konsultowane), powstan nowe


miejsca parkingowe przy byej Tczowej oraz postawiony zostanie znak ograniczenia
prdkoci.

RACIBRZ ZABYTKI

Nowe eksponaty
na Zamku Piastowskim
Gowa Tatara, ktry wedug legendy poleg w 1241 roku
podczas oblenia raciborskiego grodu, znowu na zamku.
Fot. Zamek Piastowski

Dyrygent Raciborskiej Orkiestry Dtej Plania otrzyma nagrod prezydenta


za krzewienie kultury w
miecie.
Celem obchodzonego od
wielu lat wita Animatora
Kultury jest docenienie ludzi,
ktrzy swoj postaw, dziaalnoci, talentem i zmysem organizacyjnym w najwikszym
stopniu promuj kultur w
miecie. W tym roku podczas
uroczystosci w Raciborskim
Centrum Kultury wyrniony
zosta Wadysaw Modrzyk,
dyrygent Raciborskiej Orkiestry Dtej Plania, ktra obchodzi w tym roku 70-lecie dziaalnoci. Orkiestra stale si
rozwija Wadysaw Modrzyk
wprowadza nowy repertuar i
grupa prezentuje nie tylko tradycyjne utwory, ale i muzyk
wspczesn. Plani mona
usysze podczas wszystkich
wanych wydarze w Raciborzu, zesp daje te koncerty

O Hannie Banaszak mwi


si, e z jednakow perfekcj
i uczuciem piewa Przybor, Koft, Mynarskiego,
Preisnera, Stabat Mater czy
Dzieci Sancheza. Jest ceniona za kunszt, niebyway
smak i kultur. Artystka wystpia w Raciborskim Centrum Kultury. By to ostatni
z koncertw zaplanowanych
w ramach PalmJazz Days,
projektu skupionego wok
odbywajcego si od szeciu
lat PalmJazz Festival.
Wczeniej raciborzanie
mogli usysze Mikea Sterna
i Davea Weckla czy zespoy
The Blessed Beat i Tango
Project.

w skrcie

Fot. Mateusz Herba

Fot. Katarzyna Przypado

Fot. Ireneusz Burek

WYRNIENIE DLA WADYSAWA MODRZYKA

Wadysaw Modrzyk kieruje Orkiestr Dt Plania od


trzynastu lat. Pierwszy raz
jako dyrygent poprowadzi
j 14 lutego 2003 roku, wystpujc rwnie jako solista
grajcy na trbce.

REGION

RACIBRZ URZD MIASTA

RACIBRZ KULTURA

Na Zamek Piastowski powrciy eksponaty, ktre do tej


pory znajdoway si w zbiorach
raciborskiego muzeum. Mona
zobaczy m.in. gow Tatara,
wykonane z cyny XIX-wieczne wieczniki, krucyks stoj-

cy z drewna, lichtarze, mosina wieczna lampka i metalowy


krzy z ukrzyowanym Chrystusem. Jest take pochodzcy
z XIX wieku oleodruk z wizerunkiem witej Rodziny oraz
portatyl (przenony kamienny
otarzyk), w ktrym prawdopodobnie byy dawniej wmurowane relikwie patrona kaplicy zamkowej w. Tomasza
Becketa.
Zamek mona zwiedza codziennie. W okresie zimowym,
a do koca marca, Punkt In-

formacji Turystycznej i Zamek Piastowski w Raciborzu


s czynne w tygodniu od 9:00
do 16:00 a w soboty, niedziele i wita od 10:00 do 18:00.
Wejcia na zamek odbywaj si
co pen godzin z przewodnikiem.
Punkt Informacji Turystycznej i zamek bd zamknite: 24 i 25 grudnia, 1 stycznia
(Nowy Rok) oraz w Sobot i
Niedziel Wielkanocn.
KP

RACIBRZ POLICJA

Nastoletni sprawcy miertelnego pobicia


Policja zatrzymaa osoby podejrzane o miertelne pobicie 51-letniego
mczyzny na Gubczyckiej w nocy z 20 na 21 listopada.
51-latek zosta zaatakowany w nocy z 20 na 21 listopada przez sprawcw w swoim
mieszkaniu w jednym z blokw
przy ulicy Gubczyckiej. W wyniku brutalnego pobicia mczyzna zmar. Powiadomiona
o zdarzeniu policja rozpocz-

a zbieranie ladw i ustalaa


wiadkw.
Dziaania doprowadziy do
zatrzymania czterech osb, ktre
mogy mie zwizek ze mierci
51-letniego mieszkaca Raciborza. Wstpne czynnoci wykonane przez ledczych wykluczy-

y udzia w zdarzeniu 15-letniego


chopca i 42-letniej kobiety, ktrzy zostali zwolnieni do domu.
Pozostali w policyjnym areszcie
17 i 18-latek, ktrzy zostali doprowadzeni do prokuratury.
J
R E K L A M A

POLUB NAS
NA FACEBOOKU!
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

WYSTAWA
GOBI W NDZY
26 listopada w hali Gminnego
Orodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Sportowej w Ndzy odbya
si wystawa gobi. Wystawiane
byy okazy najlepsze z najlepszych w kategoriach sportowych
i standard. Tradycyjnie puchary
dla najlepszych wrczy oddzia
PZHGP Bierawa-Ziemia Raciborska.
WOJEWDZKI KONKURS
AKORDEONOWY
Najlepsi modzi akordeonici z
wojewdztwa lskiego wzili
udzia w XXIII Wojewdzkim
Konkursie Akordeonowym
Uczniw Szk Muzycznych I i II
stopnia. Zagrao 35 uczniw z 18
szk. Uczestnikw oceniao jury
powoane przez Centrum Edukacji Artystycznej. Po konkursie
odby si koncert gocia specjalnego zespou akordeonowego
Symetrio.
ZBIRKA DARW
DLA ZWIERZT
lscy policjanci doczyli do akcji Uniwersytetu lskiego w Katowicach, ktry organizuje akcj
pomagania zwierztom w schroniskach. Dary mona skada w
jednostkach policji. Tegoroczna
zbirka trwa do 12 grudnia. W
jednostkach policji organizowane s zbirki m.in.: suchej i
mokrej karmy dla psw i kotw,
ryu, makaronu i kaszy, obroy,
smyczy, kocw, pledw, poszew,
przecierade i rcznikw.
JARMARK ADWENTOWY
W STARYM OPACTWIE
Pocysterski Zesp Klasztorno-Paacowy w Rudach zaprasza
na Rudzki Jarmark Adwentowy, czyli kiermasze produktw
pochodzcych z gospodarstw
ekologicznych, produktw regionalnych i lokalnych, wyrobw rkodziea ludowego, artystycznego
oraz ozdb witecznych w kad
niedziel Adwentu.
WYRNIENIE
DLA CHRU CECYLIA
Chr Cecylia uzyska wyrnienie
w kategorii Najlepsze przedsiwzicie popularyzujce tradycje, obrzdy i zwyczaje ludowe
Pogrzebanie basa. Nagrod
odebraa dyrygent chru, Kornelia Pawliczek-Boska podczas
Forum Sotysw Wojewdztwa
lskiego w Katowicach.
20 LAT
IZBY REGIONALNEJ
W BORUCINIE
Z inicjatywy Samorzdu Gimnazjalnego w Zespole Szk w
Krzanowicach zorganizowano spotkanie, podczas ktrego
przybliono uczniom dziaalno
Izby Regionalnej w Borucinie,
ktra we wrzeniu 2016 r. obchodzia 20-lecie swojego istnienia. Zaoycielk miejscowego
muzeum jest dr Kornelia Lach
kulturoznawczyni, folklorystka, badaczka kultury pogranicza
lsko-morawskiego, dyrektor
krzanowickiej szkoy.

4 Sylwetki Medale im. Ks. Stefana Pieczki

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ SYLWETKI

Prof. Franciszek Marek. Spod bomb na katedr


Fot. Ireneusz Burek

Profesor Franciszek Marek jest dzi cenionym naukowcem. A niewiele brakowao, by wiat polskiej nauki nigdy o nim nie usysza.

Prof. zw. dr hab. Franciszek Antoni Marek podczas gali


wrczenia Medali przypomina, e w trakcie i po zakoczeniu wojny trudno byo zdobywa wyksztacenie. Wspomina take ojca, ktremu bardzo zaleao na nauce dzieci.

katarzyna czy

Franciszek Antoni Marek


przyszed na wiat 18 grudnia
1930 r. w Beku obok Rybnika. Kiedy rozpocza si II wojna wiatowa may Franek mia
niespena 9 lat. Podczas ucieczki caej rodziny przed niemieckim wojskiem, w Sitkwce pod
Kielcami chopiec zosta ranny
w wyniku wybuchu bomby. Na
szczcie udao mu si unikn
mierci. Jako dziecko podlega
obowizkowi nauki w niemieckiej szkole podstawowej. W
wieku 13 lat pracowa w sklepie

kolonialnym. Dziaa take w


konspiracji.
Po ustaniu dziaa wojennych uczszcza do Prywatnego
Gimnazjum i Liceum Katolickiego im. w. Jacka w Katowicach. Matur zdawa eksternistycznie, gdy komunistyczne
wadze odebray jego placwce
prawa pastwowe. Po maturze
Marek pracowa w Szkole Podstawowej w Rzeczycach koo
Gliwic, a po roku rozpocz studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocawskim. W 1953 r.
zosta zobligowany do podjcia
pracy w Liceum Oglnokszta-

ccym w Gogolinie, a rok pniej zosta asystentem w Wyszej Szkole Pedagogicznej w


Opolu. Tytu doktora uzyska w
1964 r., a habilitacj w 1973 r.
Profesorem nadzwyczajnym i
zwyczajnym zosta ju po zmianie ustroju w Polsce.
Od 65-ciu lat pracuje jako
nauczyciel, od szedziesiciu
trzech jest wykadowc akademickim. Od 2004 r. jest dziekanem Wydziau Pedagogicznego
w Wyszej Szkole Zarzdzania
i Administracji w Opolu. Napisa ponad 150 publikacji, w tym
12 ksiek. Franciszek Marek

udziela si rwnie spoecznie.


Jest m.in. prezesem Zarzdu
Oddziau Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w
Opolu, honorowym prezesem
Polskiego Zwizku Zachodniego oraz czonkiem zarzdu
Towarzystwa Obrony Kresw
Zachodnich. By ekspertem sejmowej komisji do spraw mniejszoci narodowych oraz sdzi
Trybunau Stanu. Mia swj
wkad take w dzieo budowy
pomnika ks. J.F. Gawliny w Raciborzu oraz zabiega o stworzenie w tym miecie Pastwowej
Wyszej Szkoy Zawodowej.

REGION SYLWETKI

Irmgarda Lazar. Rodzina jest najwaniejsza


Fot. Ireneusz Burek

Wojna, mier matki, ojciec w niewoli, omioro rodzestwa i 14-letnia dziewczynka, ktra staje si odpowiedzialn kobiet.

Siostra Irmgardy mwi: My przychodzimy do niej jak


do mamy. Na zdj. Irmgarda Lazar z synem oraz siostr.

Irmgarda Lazar, teraz


mieszka w Pawowie, ale urodzia si w erdzinach na ziemi raciborskiej jako drugie
dziecko spord dziewiciorga rodzestwa 12 wrzenia
1931 roku. Rodzice Irmgardy
posiadali gospodarstwo rolne. Planowali budow nowego
domu, jednak nadesza wojna, ktra przekrelia wszystkie plany. Wojska sowieckie
zmusiy rodzin do opuszczenia swojego domu i tuaczki

po okolicznych wsiach oraz


Raciborzu. W roku 1945 Irmgarda, jej siostra i mama zachoroway na tyfus. Niestety
matka przegraa walk z chorob i 15 padziernika 1945
roku zmara na rkach 14-letniej Irmgardy.
Dziewicioro dzieci najstarsze miao 15 lat a najmodsze ptora roku pozostao
zdane na siebie, bez opieki,
gdy ojciec by na wojnie a
nastpnie w niewoli do 1947

roku. Wwczas jako 14-latka Irmgarda musiaa przej


obowizki matki i zaopiekowa si rodzestwem. Wysza
za m, majc 31 lat. Mieszka
teraz z synem i synow, ktrzy
troszcz si o ni i otaczaj j
opiek, gdy przed dziesicioma laty utracia wzrok.
Podczas uroczystoci wrczenia Medali im. Ks. S. Pieczki w imieniu laureatki Irmgardy Lazar gos zabrali siostra i
syn. Oboje podzikowali Ka-

pitule za wyrnienie jak


podkrelali wspaniaej crki, siostry, matki, babci. Syn
laureatki w jednym zdaniu
przedstawi matk: Dzisiaj
wana jest kariera, a mama
powicia si wychowaniu
rodzestwa, dzieci swoich,
wnukw. Irmgardzie Lazar
przyszo y w trudnych czasach. Jednak zawsze rodzina
moga na ni liczy.
j

BOLESAW SYLWETKI

Ks. Henryk Wycisk. Rower, humor i dobre sowo


No co mam powiedzie?
zapyta ks. Henryk Wycisk,
odbierajc Medal im. Ks. Pieczki. No bo przecie nie bdzie si
chwali. To zupenie nie ley w
jego charakterze. Wic opowiedzia krtko o swojej relacji z ks.
Pieczk: Bardzo go ceni, by
wzorem kapana, wiedzia, po
co jest kapanem i to mi bardzo
imponowao. Bardzo skorzystaem z tej naszej bliskoci mwi ks. Wycisk. Ani sowem nie
zajkn si o wasnej pracy i gotowoci suenia innym, zwasz-

cza chorym. A tymczasem by


jednym z pierwszych kapanw,
ktrzy odpowiedzieli na apel ks.
Pieczki i zdecydowali si podj
posugi w szpitalu. Dla tych, ktrzy znaj ks. Wyciska nie byo to
pewnie zbyt duym zaskoczeniem, gdy jeszcze jako wikary
wiele czasu powica chorym.
Nie powinno rwnie dziwi, e na pocztku lat 90. ubiegego wieku, ks. Henryk by
wspzaoycielem domowego hospicjum w Raciborzu i jego kapelanem. Rwnie wybr

patrona w. Jzefa, Nadziei


Chorych, to pomys ks. Wyciska,
ktry take obecnie, mimo i od
kilkunastu lat jest proboszczem
w Bolesawiu, troszczy si o hospicjum i pozostaje jego duchowym opiekunem.
Pomagajc
najbardziej
cierpicym, wspierajc ludzi
umierajcych i ich rodziny, ks.
Wycisk nie traci poczucia humoru. A moe wanie jego rado ycia jest rdem otuchy
dla tych, ktrymi si opiekuje?
Moe zamiowanie do jazdy na

rowerze pomaga mu zachowa


modzieczy wigor? Moim
marzeniem byo otrzyma ten
(nalecy do ks. praata Bernarda Gade przyp. red.) rower.
To by oryginalny Adler, rocznik 1939 opowiada podczas
gali rozdania Medali. Moe to
jednak rwnie zachowanie
modoci ducha pozwala wci
prowadzi parafi, posugiwa
w szpitalu i towarzyszy podopiecznym hospicjum?
kc

Fot. Ireneusz Burek

Trudne dowiadczenia nie musz prowadzi do zgorzknienia.

Proboszcz parafii w Bolesawiu na pocztku lat 90.


ubiegego wieku by jednym z wspzaoycieli domowego
hospicjum w Raciborzu i jego kapelanem.

RACIBRZ SYLWETKI

Bogusawa Chlebus. Wychowanie jest spraw serca


Bogusawa Chlebus, pracujca jako nauczyciel matematyki
w II Liceum Oglnoksztaccym
im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, zostaa nagrodzona Medalem Ks. S. Pieczki. Kapitua
konkursu docenia jej prac pedagoga oraz inicjatywy spoeczne: Jest wychowawc wielu pokole modych ludzi. Z mioci
wpajaa im, e najwiksze wartoci to Bg, honor i Ojczyzna. W
pracy nauczyciela posiada ponad
trzydziestoletnie dowiadczenie.
Uczya dzieci i modzie na rnych poziomach ksztacenia ma-

tematyki, ale i informatyki. Jest


autork ksiek edukacyjnych.
Bogusawa Chlebus aktywnie
udziela si rwnie spoecznie.
Dziaa m.in. w Stowarzyszeniu
Nauczycieli Matematyki, w fundacji Polesie Wschd, gdzie
peni funkcj czonka zarzdu.
Jest laureatk wielu nagrd,
m.in. Brzowy Krzy Zasugi,
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zoty Medal za Dugoletni Sub, Nagroda Ministra
Edukacji Narodowej.
Odbierajc Medal mwia:
Jestem bardzo wzruszona,

brak sw, rado we mnie jest


ogromna, nie spodziewaam si
takiego wyrnienia i nagrody.
C ja takiego zrobiam, pracuj, robi swoje, tak jak Pan
Bg przykaza. Podkrelia, e w
pracy z modzie wspomaga j
m, ale i wici. Mam swoich witych, ktrzy pomagaj
mi w pracy. Powiem, e takich
skutecznych witych, dziki
ktrym udaje si sprawy pozaatwia. Do tych witych nale
w. Jan Pawe II, w. Jan Bosko,
w. Teresa z Avilla podkrelaa. Jak przyznaa, czyta duo ich

dzie i znajduje w nich inspiracje


do pracy z modzie, co przyznaa nie jest atwe. Jan Pawe II mi przypomina Wymagajcie od siebie, choby inni od
was nie wymagali, w. Jan Bosko Wychowanie jest spraw
serca, z kolei w. Teresy z Avilla Solo Dios basta Bg sam
wystarczy mwia odbierajc
nagrod. Dodaa, e dotarcie do
modego czowieka, ukierunkowanie go jest i trudne, i obarczone odpowiedzialnoci.
j

Fot. Ireneusz Burek

Tegoroczna laureatka nagrody imienia ks. Stefana Pieczki ma wiadomo, jak trudno dotrze do swoich uczniw, jak wiele trzeba
zaangaowania i pokory, eby praca miaa wspaniae owoce.

Bogusawa Chlebus spokj znajduje wrd uprawy i


pielgnacji kwiatw. Jest dla Raciborza takim kwiatem,
ktry wnosi rado i nadziej podkrelia Kapitua konkursu im ks. Pieczki.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 24/2016

GazetaInformator.pl 30 listopada 2016 nr 24 (225)

REGION PRZEDSIBIORCZO

Relacje biznesowe slogan czy praktyka?


Rozwj przedsibiorczoci w oparciu o lokaln spoeczno przedsibiorcw.
Platforma informacyjna PLUSYdlaBIZNESU.

W wywiechtane nieco pojcie relacji biznesowych wrzuca si dzi niemal wszystko co


dotyczy otoczenia firmy. Czy
susznie? Czasem nie zdajemy
sobie sprawy z tego, e niemal
wszystko co robimy prowadzc
dziaalno gospodarcz oparte
jest na relacjach biznesowych.
Kontakt z przedsibiorc, ktry
jest dostawc, podwykonawc,
oferentem dodatkowej usugi
powizanej a czsto odbiorc
naszych usugi, realizujemy codziennie, na kadym kroku. Czy
jednak dzi mamy wiadomo,
i kady taki krg powiza stanowi paszczyzn rozwijania relacji biznesowych?
W szerokim znaczeniu relacja biznesowe (w skrcie B2B)
to wszystko, co dotyczy wsppracy czy chociaby kontaktw midzy przedsibiorcami.
Jeli dziaamy w przestrzeni
internetowej, relacj jest rwnie wszystko, co dotyczy kontaktowania si przedsibiorstw
w zakresie e-biznesu w przestrzeni wirtualnej, zatem bd
to rwnie kontakty wykonane
za pomoc wszelkich systemw
wspomagajce sprzeda internetow, programy lojalnociowe, lub np. platformy informacyjne. Natomiast w znaczeniu
wszym, bardziej dosownym,
relacja biznesowa to dugotrwaa wsppraca midzy przedsibiorcami, oparta na dobrej
znajomoci, interakcji i prowadzeniu wsplnie biznesu dajcego korzyci obydwy stronom.
Budowanie dugoterminowych relacji jako wynik
dialogu.
Przede wszystkim warto
pamita, e rozwizywanie
kadego problemu (zagadnienia, przedsiwzicia, wypracowania kierunku, strategii itp.)
powinno zaczyna si od jego
poznania oraz wypracowania
koncepcji moliwych rozwiza. Najprostsz, a w zasadzie
czsto jedyn, metod jest rozmowa. O potrzebach, o planach o koncepcjach. Nurt
klubowy oraz networking to
popularne spotkania przedsibiorcw, podczas ktrych poznajemy brane w jakich dziaamy, produkty jakie mamy do
zaoferowania ale te poznajemy pogldy, opinie na tematy nas dotyczce. Wydawaoby
si, e tworzone s zamknite
grupy, ktre szczelnie izoluj
si od otoczenia. Nic bardziej
mylnego, na takich spotkaniach promuje si wasne marki, produkty, mwi si o rozwoju gospodarczym, dzieli si
pomysami, buduje si zarysy
koncepcji rozwoju lub strategii
dla bran, klastrw itp.

Fot. Ireneusz Burek

ireneusz burek

W programie wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci wpisao si cykliczne niadanie biznesowe przedsibiorcw zrzeszonych w Izbie Gospodarczej w Wodzisawiu. Na spotkaniu midzy innymi przedstawiono oglne zaoenia innowacyjnego
pomysu stwarzajcego moliwo pogbiania relacji biznesowych midzy przedsibiorcami z caego regionu. Prezentowana platforma informacyjna PLUSYdlaBIZNESU zestawiona z tradycyjn wymian wizytwek spotkaa si z duym zaciekawieniem. Autor projektu Ireneusz Burek zapowiada wiele ciekawych funkcjonalnoci przeniesionych ze spotka networkingowych do rozwizania informatycznego.
Miaem okazj uczestniczy w kilku spotkaniach w ramach wiatowego Tygodnia
Przedsibiorczoci, na ktrych
zaprezentowaem rozwizanie
wpisane w szeroki wachlarz
inicjatyw wspierajcych przedsibiorczo, w tym wielu dziaa inicjowanych przez izby gospodarcze, samorzdy gminne
i powiatowe.
Od 20 lat prowadz firm,
ktra dzi przede wszystkim
obsuguje klientw biznesowych. Na terenie trzech powiatw obsugujemy blisko cztery
tysice przedsibiorcw, w
zdecydowanej wikszoci firm
maych i rednich. Zdaj sobie spraw z tego, e tak wielkie grono przedsibiorcw, z
ktrymi wsppracuj to efekt
zespoowej pracy naszej zaogi
ale przede wszystkim uwanego wsuchiwania si w potrzeby klientw oraz duy nacisk
na rzeteln i partnersk obsug. Od dawna rozmawiam
z wieloma znajomymi przedsibiorcami na terenie wasnej firmy, z wieloma osobicie spotykamy si w ramach
posiedze izb gospodarczych,

lskiego Partnerstwa Gospodarczego, gdzie mamy okazj


wymienia pogldy na temat
lokalnej gospodarki oraz inicjatyw, ktre warto podejmowa aby wzmacnia rozwj lokalnego biznesu.
Jako firma wydawnicza
ide wspierania lokalnej przedsibiorczoci realizujemy od
wielu lat. W wydawanym przez
nas dwutygodniku Gazeta Informator, ktry trzymaj Pastwo w rce wyodrbniona jest
tematyka gospodarcza w dziale
o nazwie PLUSYdlaBIZNESU.
W nim czymy opisywanie zagadnie zwizanych z lokaln
gospodark, inicjatyw wspierajcych rozwj biznesu w regionie czy prezentacj firm naszych partnerw biznesowych.
To w oparciu o te zaoenia
postanowiem skierowa do
Pastwa propozycj wykorzystania nowoczesnego rozwizania jakim jest platforma informacyjna o tej samej nazwie
- PLUSYdlaBIZNESU. Projekt
jest rozszerzeniem dotychczasowych dziaa na rzecz naszych Klientw oraz innych
przedsibiorcw w regionie. To

nie tylko internetowy serwis o


charakterze gospodarczym, to
przede wszystkim platforma
dwustronnej wymiany informacji pomidzy partnerami
biznesowymi, ktra daje moliwo pogbiania naszych relacji biznesowych, za w oparciu o proste mechanizmy, daje
moliwoci promocji naszych
firm, co przeniesie si na tworzenie dobrego wizerunku
lokalnego rynku pracy, promowanie regionu jako przyjaznego miejsca do ycia i rozwoju osobistego mieszkacw,
wzmacnianie spoecznej odpowiedzialnoci biznesu.
Projekt zatem z jednej
strony ma na celu zacienianie relacji biznesowych, dodanie naszym Klientom wartoci
dodatkowych, z drugiej strony
mam nadziej, e proponowane rozwizanie platformy
informacyjnej, przyczyni si
do integrowania rodowiska
przedsibiorcw w szerszym
znaczeniu.
Do gwnych zaoe projektu o nazwie PLUSYdlaBIZNESU naley idea wspierania
lokalnych przedsibiorcw

oraz dziaa wspierajcych


rozwj biznesu w regionie.
Projekt wspiera modych i
maych przedsibiorcw oraz
szeroko rozumiane inicjatywy ludzi przedsibiorczych.
Chciabym przede wszystkim
zabiega o wspprac wzajemn z przedsibiorcami ale
rwnie instytucjami samorzdowymi w zakresie rozwoju szkolenia zawodowego,
wzmacniania rynku pracy,
tworzenia polityki ksztacenia
modziey z udziaem biznesu.
Ju dzi zapraszam wszystkich przedsibiorcw do zainteresowania si koncepcj
budowania powszechnej inicjatywy, ktra zaistnieje w
oparciu o zgromadzon wok
niego spoeczno przedsibiorcw. W najbliszych tygodniach pozwol sobie skierowa do Pastwa szczegowy
opis projektu.
Wierz, e jestemy w stanie w powszechnym dialogu
wypracowa wiele koncepcji
dziaa, w ktrych rola biznesu jest nieodzowna.

Na Zamku Piastowskim w Raciborzu, gdzie obyway si gwne prelekcje w ramach wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci bya okazja zapoznania przedstawicieli samorzdu z koncepcj uruchamianego narzdzia wzmacniajcego relacje
biznesowe oraz wpierajcego wiele inicjatyw jakie podejmuje Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urzd Pracy czy Miasto
Racibrz w ramach wpierania rozwoju przedsibiorczoci. Autor platformy informacyjnej PLUSYdlaBIZNESU Ireneusz Burek mwi o wielu moliwociach jakie daje nowoczesne narzdzie dedykowane do przedsibiorcw.

Naley zauway, e zdecydowanie niewielka liczba


przedsibiorcw uczestniczy w
spotkaniach B2B. Na przykad
Raciborska Izba Gospodarcza
zrzesza kilkudziesiciu przedsibiorcw, na cykliczne spotkania
przychodzi jednak zaledwie co
czwarta osoba. Podobnie jest w
Izbie Gospodarczej w Wodzisawiu a take na spotkaniach organizowanych przez Cech Rzemios Rnych. Przywyklimy
do tego, mona by powiedzie.
Jednak o czym to wiadczy? Na
kilka tysicy firm zarejestrowanych w powiecie raciborskim
zaledwie garstka korzysta z okazji by zabra gos, podzieli si
dowiadczeniem, przedstawi
opini czy np. konsultowa programy rozwoju przedsibiorczoci (na konsultacjach tego
ostatniego, wydawaoby si kluczowego dokumentu opracowanego przez Miasto Racibrz w
2015 roku pojawio si zaledwie
kilku przedsibiorcw. Po takich konsultacjach program zosta nastpnie uchwalony przez
radnych (bez komentarza!)).
A przecie kada rozmowa
w gronie przedsibiorcw tego
samego regionu, tej samej brany, lub o innym wsplnym mianowniku moe zaowocowa
wnioskami w zaplanowanych
lub cakiem nieoczekiwanych
obszarach. Zasianie tematu
zrodzonego w spoecznoci,
ktra go dostrzega, tworzy realne szanse na gbsze analizy
i tworzenia koncepcji realizacji,
co w efekcie przyczynia si do
rozwoju. Dzi nie mona nie zauway tego fundamentalnego
zaoenia, e wiedza o potrzebach zmiany prowadzcej do
rozwoju (zarwno pojedynczej
firmy jaki i przedsibiorczoci
generalnie) wystpuje u samych
przedsibiorcw. W naszym regionie jednak gos przedsibiorcw w kwestiach strategicznych,
planach dugofalowych nie tylko nie jest brany pod uwag ale
przede wszystkim w ogle nie
jest wydobywany. Dlaczego?
Czy warto zatem utrzymywa relacje wzajemne?
Statystyki nie pozostawiaj adnych wtpliwoci w zakresie relacji z naszymi klientami: pozyskanie nowego
klienta jest kilkakrotnie drosze ni utrzymania klienta dotychczasowego. Naley zatem
skupia si na szerokim wasnym otoczeniu biznesowym,
to ono jest najlepszym rdem przyszych zamwie i
zlece.
Dziki trwaym relacjom
bizsesowym pojawi si nowe
moliwoci; przedsibiorcy,
ktrych poznasz osobicie mog sta si dostawcami, klientami, odbiorcami, partnerami.

PLUSY BIZNESU

30 listopada 2016, nr 24 (225)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKLAMY

ib.pl

GRATIS!
*)
i
c

o
rt
a
w
Do 60%

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

ledzimy zmiany

Zmiany: Konstytucja biznesu Morawieckiego


Podczas Kongresu 590 w Jasionce wicepremier, minister rozwoju
i nansw Mateusz Morawiecki przedstawi pakiet Konstytucja
biznesu, skadajcy si z rozwiza w wikszoci o randze ustaw.
Konstytucja biznesu zakada m.in. ulg na start dla
pocztkujcych przedsibiorcw, powoanie Rzecznika
Przedsibiorcw czy likwidacj numeru REGON. W pakiecie Morawickiego najobszerniejsz z przygotowanych
ustaw jest ust. Prawo przedsibiorcw, ktra ma ustala
podstawowe zasady prawne
odnoszce si do przedsibiorcw, m.in. zasad wolnoci
gospodarczej, zasada co nie
jest prawem zabronione, jest
dozwolone, zasada uczciwej
konkurencji i poszanowania
dobrych obyczajw oraz susznych interesw innych przedsibiorcw i konsumentw;
zasada domniemania uczciwoci przedsibiorcy; przyjaznej interpretacji przepisw;
proporcjonalnoci; pogbiania zaufania, bezstronnoci i
rwnego traktowania; zasada
pewnoci prawa, polubownego rozwizywania kwestii

spornych, szybkoci dziaania


czy prawo do oceny jakoci obsugi w urzdzie.
Czy pakiet Morawieckiego
przyniesie przeom w kontaktach na linii biznes-pastwo?
W ostatnim czasie duo mwi
si na temat wypowiedzi Jarosawa Kaczyskiego, ktry zarzuci przedsibiorcom blokowanie inwestycji z powodw
politycznych. Przedsibiorcy
wskazuj na obecn atmosfer prowadzenia biznesu w
naszym kraju niestabilne
prawo, zmieniajce si przepisy, niejasne zapowiedzi kolejnych zmian czy ochodzenie
stosunkw z Uni Europejsk.
To powoduje brak zaufania do
rzdu. Tymczasem dzie po
absurdalnym oskareniu prezesa, Morawiecki prezentuje
na kongresie w Jasionce pakiet Konstytucja biznesu.
Kolejne zmiany wprowadzane przez rzd traktowane s przez przedsibiorcw

raczej z rezerw, boj si oni


kolejnych podwyek prowadzenia dziaalnoci i zmian
w przepisach. Eksperci zwracaj uwag na nisk jako
konsultacji spoecznych najwaniejsze propozycje projektw rzd przedstawia jako
projekty poselskie. Krzysztof
Kajda, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego
Konfederacji Lewiatan mwi:
Podczas prac (...) nie podjto wsppracy z organizacjami przedsibiorcw czy Rad
Dialogu Spoecznego. Projekt
aktu prawnego, przedstawiany jako kluczowy dla biznesu, powsta bez jego udziau
(rdo: pit.pl). Jednoczenie
Kajda apeluje, aby da szans
kadej inicjatywie, ktrej celem jest poprawa warunkw
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
DR /RDO: PIT.PL,
RP.PL, KP/

Raport: Polska na demogracznej krawdzi


Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw opublikowa raport dotyczcy
sytuacji demogracznej Polski. Wyniki nie s optymistyczne.
Wedug prognoz GUS do
2050 r. populacja Polski skurczy si z obecnych ponad 38
milionw do poniej 34 milionw mieszkacw. Co gorsza,
10,5 proc. z pozostaej wwczas ludnoci stanowi bd
osoby bdce w wieku 80 lat
i powyej, a zatem ju dawno
po przekroczeniu kocowych
granic wieku produkcyjnego.
Wziwszy pod uwag fakt, e
w naszym kraju obowizuje
(...) repartycyjny system emerytalny, ktrego stabilno
zaley gwnie od czynnikw
demogracznych, prognozy
te zwiastuj prawdziw katastrof - czytamy na wstpie
raportu Jak zapobiec polskiej
katastroe demogracznej.
Trzy lary polskiej polityki
wobec problemu, przygotowanego przez Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw.
Wedug autorw raportu
- repartycyjny system emerytalny (w ktrym pracujca
cz spoeczestwa bierze

na siebie utrzymanie emerytw i rencistw) obowizujcy w Polsce oraz w wikszoci krajw europejskich, ma
ekonomiczny sens wycznie
w warunkach zastpowalnoci pokole. Zwracajc uwag
na skal problemu, ZPP przytacza liczby: w 2015 roku na
wypat emerytur wydano
ponad 170 miliardw zotych,
podczas gdy wszystkie wydatki z budetu pastwa w
roku 2014 zsumoway si do
312,5 miliarda zotych. Wedug prognoz, do 2050 roku
populacja w Polsce spadnie
o 4 miliony osb. Do 2020
zabraknie nam 1 miliona
pracownikw. Autorzy przytaczaj wyniki analizy dot.
dzietnoci, ktra badana bya w 224 pastwach. W tym
rankingu Polska uplasowaa
si na szarym kocu, zajmujc dopiero 216 miejsce.
Rzd wprowadzi program 500+, ktry chwilowo
pomg w beznadziejnej sy-

tuacji, ale jednoczenie budzi


szereg wtpliwoci. Eksperci
zwracaj uwag, e najwicej zmian do wprowadzenia
wymagaj usugi publiczne
dla rodzin. Polacy borykaj
si z takimi problemami jak
niewystarczajca opieka pediatryczna, brak przedszkoli i obkw. Autorzy raportu
przekonuj, e Polsce potrzebna jest rozsdna polityka prorodzinna.
Innym wanym problemem ukazanym przez ZPP
jest stworzenie warunkw do
powrotu dla emigrantw oraz
mdra absorpcja imigrantw
z Biaorusi, Ukrainy i Wietnamu.
Peny raport Jak zapobiec polskiej katastroe demogracznej. Trzy lary
polskiej polityki wobec problemu znajduje si na stronie
internetowej Zwizku Przedsibiorcw i Pracodawcw.
DR /RDO: ZPP/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

30 listopada 2016, nr 24 (225)

DLA

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE POLITYKA

Lech Wasa: Dzi nie ma komu odda wadzy


mateusz herba

Lech Wasa, jeden z najbardziej


rozpoznawalnych
Polakw na zachodzie. Zdobywca Pokojowej Nagrody Nobla. Posta kontrowersyjna i
barwna. Dla jednych symbol
walki z komunistycznym reimem, dla innych wsppracownik bezpieki o pseudonimie Bolek. Byy prezydent
Rzeczypospolitej spotka si 23
listopada z mieszkacami Kdzierzyna-Kola. Na spotkaniu
zorganizowanym przez Komitet Obrony Demokracji i Gazet
Wyborcz dyskutowano o biecych sprawach politycznych.
Zapeniona po brzegi sala kina
Twierdza przywitaa go owacjami na stojco.
Prezydent, rozpoczynajc
spotkanie, wyrazi dezaprobat wobec obecnej sytuacji politycznej w pastwie. Obserwujc to, co si dzieje w Polsce,
nie jestem zadowolony. Std
postanowiem przejecha przez
kraj. Wy jestecie dwudziest
miejscowoci, w ktrej rozmawiam, pytam si, jak to widzicie? Co naleaoby zrobi, eby
nie zniszczy naszych zdobyczy? By nasz wspln mdroci pomc Polsce si dobrze
rozwija mwi. Przekonywa, e obecny rzd pozwala sobie na zbyt daleko idce
zmiany, bez ich oparcia o konsultacje spoeczne. Nie maj
prawa na zmian systemu; nie
maj prawa na budowanie jakiej armii; nie maj prawa do
wycinania sdownictwa; nie
maj moim zdaniem prawa na
zmian caej nauki wylicza.
Jako rozwizanie zaproponowa instytucj referendum,
za pomoc ktrej rzd miaby
przekonywa si o akceptacji
swych dziaa. Zaznaczy przy

tym, e cz spoeczestwa
daje wadzy legitymizacj tylko
na podstawie wygranych wyborw.
Lech Wasa stwierdzi, e
jeli wymuszone w sposb demokratyczny referendum wykazaoby brak legitymizacji, to
naleaoby zorganizowa ponowne wybory. Tylko musimy si przygotowa do tych
wyborw. Dzi nie ma komu
odda wadzy doda ku niezadowoleniu zebranych. Pochylono si nad kwesti uczestnictwa
modych ludzi w wyborach oraz
problemie oceny systemu demokratycznego. Byy prezydent
zaproponowa wzr Wasy
na demokracj. Wedug niego
skada si z trzech elementw:
30% stanowi prawa i konstytucje, kolejne 30% jest to odpowied na pytanie, czy obywatele z praw korzystaj i wreszcie
ostatnie 30% to bogactwo spoeczestwa. Wzr ma pomc
zdiagnozowa ustrj, by w ra-

Fot. Katarzyna Przypado

Referenda w sprawach wanych, wzr na demokracj Wasy, przyszo Polski o tych oraz o innych sprawach
politycznych rozmawiali mieszkacy Kdzierzyna-Kola z Lechem Was.

Jakub Nowosielski przyjecha na spotkanie z oddalonego od


Kdzierzyna o 130 km Bielska-Biaej.
zie potrzeby mona byo go naprawia. Poruszono rwnie
kwesti przyszoci Polski. Prognozujc j, Lech Wasa zaartowa: Gdym ja by w stanie
odpowiedzie na takie pytania,
nastpny Nobel by by. Tak si

nie da.
Spotkanie zwieczyy podzikowania skierowane do
byego prezydenta. Jakub Nowosielski, poruszajcy si na
wzku mieszkaniec Bielska-Biaej (oddalonego od Kdzie-

Lech Wasa ustosunkowa si do obecnej sytuacji


politycznej w Polsce.
rzyna o 130 km), przyjecha
wanie w tym celu. Byo to
dla mnie ogromnie przeycie,
poniewa jestem wielkim patriot. Byo to take wane dla
mojej rodziny. Mj tata nie
mg tu przyjecha, wic repre-

zentuj rwnie jego. Chciaem


podzikowa Lechowi Wasie
za zmian ustroju Polski. To, co
mamy w tej chwili, zawdziczamy wanie jemu, a e nie jest
najlepiej, sami musimy to poukada posumowa Jakub.

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

R E K L A M A

ZATRUDNIMY

OPIEKUNKI OSB STARSZYCH


DO PRACY W NIEMCZECH

- legalne zatrudnienie
- krtkie zlecenia
- wysokie zarobki
- atrakcyjne dodatki witeczne

SPECJALN
A
OFERTA
ZIMOWA

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA


Wodzisaw lski przy ulicy Waowej 2

tel. 796 999 605

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

Wiadomoci 5

witeczny klimat

RACIBRZ FINANSE

Nowa formua poyczki w Alior Banku


wystarczy dowd osobisty
Zazwyczaj sdzimy, e najatwiej i najszybciej cho niekoniecznie najkorzystniej udzieli nam poyczki bank,
w ktrym mamy od dawna rachunek. O nowej ofercie poyczki w Alior Banku, ktra zmienia ten sposb mylenia,
mwi Beata Alker, kierownik z placwki partnerskiej Alior Banku w Raciborzu, przy ul. Opawskiej.
Fot. Dominika Paszewska

Beata Alker
Kierownik Placwki
R E K L A M A

Czy bycie staym klientem


jednego banku gwarantuje uzyskanie najbardziej
korzystnych warunkw
podczas ubiegania si o poyczk?
Niestety, nie zawsze mamy tak pewno. Bycie staym
klientem najczciej pozwala na
ograniczenie formalnoci zwizanych z ubieganiem si o poyczk. Nowi klienci nie mog
liczy na takie preferencje jak
stali klienci. Tak przynajmniej
byo do tej pory. Nowa oferta
poyczki w Alior Banku zmienia
ten sposb podejcia do klienta

wystpujcego o poyczk.
Czy to znaczy, e teraz osoby po raz pierwszy ubiegajce si o poyczk w Alior
Banku mog poczu si jak
stali klienci?
Dokadnie. Teraz wystarczy jedna wizyta w placwce
Alior Banku, aby mc otrzyma
poyczk bez zbdnych formalnoci. Nie trzeba przedstawia
adnych zawiadcze o dochodach, wystarczy mie ze sob
tylko dowd osobisty.
Dlaczego jeszcze warto sko-

rzysta z tej oferty zamiast


bra poyczk w swoim dotychczasowym banku?
Klienci mog liczy nie
tylko na uproszczon formu
ubiegania si o kredyt, ale take na niskie oprocentowanie. W
przypadku poyczki do 15 tys. z
wynosi ono tylko 4,9%. Warto
zatem odway si na zmian
banku, by mc skorzysta z tych
atrakcyjnych warunkw.
Czy mona ubiega si o
poyczk na wysz kwot?
Jak najbardziej. W ramach oferty mona ubiega si

o poyczk nawet do 200 tys.


z. Pracownik banku zwerykuje dochody klienta i przedstawi
ofert odpowiadajc potrzebom Klienta.
Na jaki okres mona rozoy spat poyczki?
Okres kredytowania moe wynie nawet 10 lat. Pozwala
to na dogodne rozoenie spaty
i dostosowanie wysokoci rat do
indywidualnych moliwoci nansowych klientw. Dzikuj
za rozmow, a klientw zapraszam do placwki partnerskiej
Alior Banku.

PLACWKA PARTNERSKA
47-400 Racibrz
ul. Opawska 38-44
lokal 42
tel. 607 515 715
Galeria Dukat
naprzeciw E.Leclerc
Artyku sponsorowany

66 Wiadomoci
witeczny klimat

Zoty rodek

30 listopada
2016,
nr 24
30 listopada
2016,
nr 24(225)
(225)

<< GazetaInformator.pl

Postaw na presti!

GazetaInformator.pl >>

witeczny klimat

30
listopada
2016,
24 (225)
30 listopada
2016,
nr 24 nr
(225)

Wiadomoci
Zoty rodek 77

Postaw na presti!
RACIBRZ USUGI

RACIBRZ HANDEL

Podaruj bliskiej Ci osobie


wyjtkowy prezent!

Nie masz pomysu na prezent


dla bliskiej Ci osoby?

Studio kosmetyczne IRENA jest gwarancj relaksu


i kompleksowej rewitalizacji ciaa i duszy.

Zapraszamy do sklepu z bielizn Lilianny Strzeleckiej


w Raciborzu przy ulicy Ogrodowej 30.

Fot. Salon Kosmetyczny Irena

Z okazji zbliajcych si
wit Boego Narodzenia,
Studio Kosmetyczne IRENA
oferuje bony podarunkowe
na atrakcyjne zabiegi kosmetyczne. Jestemy gabinetem
z tradycjami, ktry w przyszym roku bdzie obchodzi swoje 35-lecie. Zdobyte
dowiadczenie, profesjonalizm podczas wykonywania
zabiegw oraz moda kadra, pozwala nam zapewni
klientkom przyjazn atmosfer, przenoszc si do wiata
kompleksowej odnowy ciaa i
duszy. Oprcz usug kosmetycznych, w trakcie zabiegw
z przyjemnoci rozmawiamy
z klientkami na wiele tematw, a take udzielamy informacji o codziennej pielgnacji ciaa dla rnych rodzajw
cery czy typw skry. Posiadamy szeroki wybr zabiegw na twarz i ciao, a take
alternatywne do metod medycyny estetycznej zabiegi,
bez ingerencji skalpela oraz

Zabiegi dla kadego rodzaju skry.


w bardziej przystpnej cenie. Co wicej, sprzedajemy
take profesjonalne, sprawdzone kosmetyki, na ktrych
sami pracujemy ju od 25 lat,
nastpujcych marek: Babor
oraz Living Dimension, kt-

re pomog utrwali rezultaty


przeprowadzonych zabiegw.
Zafunduj sobie bd bliskiej
Ci osobie idealny prezent na
wita, ktry pozwoli si zrelaksowa i oderwa nieco od
szarej rzeczywistoci.

STUDIO KOSMETYCZNE IRENA


Racibrz, ul. Duga 32, tel. 32 415 23 80
studioirenagajewska.pl
Otwarte: pon.-pt. 9:00-19:00, sob. 9:00-14:00

Fot. Dominika Paszewska

Proponujemy Pastwu
duy wybr wysokiej jakoci
bielizny, najlepszych polskich
marek oraz indywidualny dobr biustonoszy, ktre oferujemy w rozmiarach od miseczki A do L i obwodach od
65-110 cm.
Nieustannie poszerzamy
asortyment sklepu, aby mc
zaoferowa Klientkom rnorodn ofert i tym samym
odpowiedzie na ich oczekiwania. Oprcz biustonoszy
posiadamy w sprzeday rwnie bielizn nocn, wyszczuplajc, okolicznociow i
artykuy poczosznicze w duym wyborze.
Praktycznym prezentem
mog by take bony prezentowe, ktre oferujemy na
dowoln kwot. Wszystkim
naszym sympatycznym Klientom yczymy: szczliwych,
spokojnych i spdzonych w
ciepej, rodzinnej atmosferze
wit Boego Narodzenia, a
take wielu sukcesw w yciu
zawodowym i prywatnym w
nadchodzcym Nowym Roku.

Artyku sponsorowany

Artyku sponsorowany

Oprcz biustonosz sklep posiada w sprzeday rwnie


bielizn nocn, wyszczuplajc, okolicznociow i artykuy
poczosznicze w duym wyborze. Na zdjciu Liliana
Strzelecka z pracownikami.

STRZELECKA LILIANNA BIELIZNA


Racibrz, ul. Ogrodowa 30, tel. 32 415 58 44
Czynne: pon.-pt. 10:00-17:00, sob. 10:00-13:00

RACIBRZ ROZRYWKA

Spraw mi niespodziank swoim najbliszym na wita!


Wyjtkowe promocje i bony podarunkowe w Victorii w Raciborzu.
Fot. Dominika Paszewska

Dom Handlowy Victoria


to rodzinna rma z tradycjami, ktra funkcjonuje na raciborskim rynku od 1954 roku.
Pocztkowo funkcjonowaa
jako sklep wielobranowy, natomiast kiedy w 1979 roku zostaa przejta przez crk wczesnych wacicieli Teres
Ziewiec, z czasem przeksztacia si w rm wyspecjalizowan w brany perfumeryjnej
oraz jubilerskiej. Obecnie oba
sklepy ciesz si ogromn popularnoci z uwagi na bogaty
asortyment i nieustanny rozwj.
Perfumeria znajduje si
na pierwszym pitrze Domu
Handlowego Victoria, a jubiler znajduje si na parterze
obiektu przy ul. Bankowej 6.
Jej Klienci mog liczy na rnego rodzaju upominki do kadych zakupw przy okazji tzw.
sezonowych akcji, takich jak
Dzie Kobiet, Dzie Chopca,
czy Mikoajki. Obecnie natomiast oferuje kupony podarunkowe na kwot minimum
50 z dla wszystkich osb, ktre nie maj pomysu na prezent
dla najbliszej osoby, bd chc
da jej moliwo samodzielnego wyboru prezentu. Klienci
otrzymuj kart staego klienta, ktra uprawnia ich do uzy-

skania rabatu 5% na nastpne


zakupy.
W ofercie Perfumerii znajduj si m.in.:
markowe wody perfumowane dla pa i panw;
duy wybr wd toaletowych
zblionych zapachem do markowych wd toaletowych;
hity sezonu, czyli rosyjskie
produkty rmy Bania Agai oraz Receptury Babuszki
Agai wykonane z naturalnych skadnikw m.in. maski
do twarzy, szampony, balsamy i maski do wosw w
atrakcyjnych cenach;
Joanna Seria Probiotyczna,
produkty do skry wraliwej
i alergicznej;
duy wybr przyborw kosmetycznych do pielgnacji
ciaa i paznokci;
szeroki wybr produktw
nowej polskiej marki kosmetycznej Joko, m.in. pudry, tusze do rzs, lakiery, pomadki;
Aktualnie mamy promocj
na produkty Joko. Przy zakupie
produktw rmy Joko na kwot 19,90 z mona otrzyma losowo wybrany prezent!
produkty rmy Golden Rose, m.in. popularne matowe
pomadki w pynie Longstay
Liquid Matte Lipstick, po-

Pani Dominika jest po wielu szkoleniach specjalizujcych


si w doborze kosmetykw.
madki Velvet Matte, tusze
do rzs, eyelinery, produkty
do brwi, pudry, re, byszczyki, lakiery do paznokci;
popularny innowacyjny system regeneracji wosw Joanna Ultraplex do stosowania
przy farbowaniu lub rozjanianiu wosw.
Aktualne promocje
w Perfumerii:
wybrane produkty marek
Max Factor, Bourjois, Lumene, Gosh, Maybelline, Essence, Golden Rose 50% taniej;
przy zakupie wybranej wody (typu: Halle Barry, Mexx,
Puma, Christiana Aguilera,
Playboy) otrzymasz prezent;
wybrane wody toaletowe i

perfumowane damskie i mskie 30% taniej;


wybrane produkty L'oreal Elseve, Nivea, Lirene, Lumene,
Ziaja, Melisa, Olay, Soraya,
Garnier, Joanna i W7 do 50%
taniej.
Serdecznie zapraszamy na
zakupy!
DOM HANDLOWY
VICTORIA
ul. Bankowa 6, Racibrz
tel. 32 415 27 64
Zapraszamy w godzinach:
pn.-pt. godz. 10:00-18:00
sb. godz. 9:00-13:00
Artyku sponsorowany

8 Sylwetki

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ WITA

Od dziennikarza do kolejarza... wito pracownikw kolei


KATARZYNA PRZYPADO

Cho niektrzy uwaaj


pocigi za relikt przeszoci,
wrd modych osb mona
znale wiele, dla ktrych kolej jest najwiksz pasj i daje
im prac, ktrej nie zamieniliby na adn inn. Jedn z nich
jest Marcin Zajc. Bdc dzieckiem, podziwia pocigi towarowe na przejedzie kolejowym
w Czerwionce, skd pochodzi.
W wieku 16 lat zdecydowa, e
swoj przyszo zwie z kolej. Po kilku latach pracy w

brany rozpocz kurs maszynisty. Najbardziej podoba mu


si to, e zajcie nie jest monotonne. Kady dzie jest inny. Raz jestem w Rybniku, raz
w Chaupkach, raz manewry,
a raz pocig wylicza. Mody
maszynista uwielbia podre oczywicie kolej. Jedzi
po Polsce, Czechach, Sowacji,
Wgrzech i Niemczech, zwiedzajc i fotografujc pocigi.
Prawdopodobnie najpopularniejszym konduktorem
na lsku jest Przemysaw
Szczepanek, ktry na Facebo-

oku prowadzi stron o nazwie


Konduktor K. W Kolejach
lskich pracuje od ponad
czterech lat, cho, jak przyznaje, konduktorem zosta wbrew
swojej pierwotnej woli. Mj
tata pracowa jako kierownik pocigu, a ja zapieraem
si, e nie pjd w jego lady i
chciaem by dziennikarzem.
Jednak wiat mediw wedug
mnie idzie za bardzo po trupach i uznaem, e to nie dla
mnie i poszedem na kolej
wspomina. Nie auje swojej
decyzji, a pasj kolejow czy z

pasj dziennikarsk. Z Raciborzem wie si jego wspomnienie o... zamarznitym pocigu.


Jechaem o 4:14 z Katowic.
Nasz pocig wyjecha opniony 20 minut, bo po prostu zamarz w nocy, byo - 27 stopni. Do Orzesza odrobilimy
10 minut, ale niestety wanie
tam stalimy 15 minut, przepuszczajc spniony pocig z
Pragi do Moskwy, no i nie dao si ju odrobi spnienia
opowiada.
Cay reporta przeczytasz
na portalu raciborz.com.pl

Fot. Facebook Konduktor K

25 listopada swoje wito obchodzili pracownicy kolei. Konduktor K z Facebooka Przemysaw Szczepanek
i Marcin Zajc, maszynista i podrnik-amator, opowiadaj o swojej pracy.

Prawdopodobnie najsympatyczniejszy ze lskich


konduktorw Przemysaw Szczepanek.

R E K L A M A

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

reklama

Z regionu

10 Z regionu

zdrowie

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ NIEPENOSPRAWNO

20 lat mino jak jeden dzie


Fot. Mateusz Herda

zy wzruszenia, podzikowania. Warsztaty Terapii Zajciowej w Raciborzu obchodziy 20-lecie dziaalnoci.

Jan Hofman, ojciec jednej z podopiecznych, zwrci si do


wodarzy, by nie szczdzili rodkw na warsztaty.

Podczas jubileuszu odznaczono najbardziej zasuonych w


pacy na rzecz WTZ-tu.

mateusz herba

W pitek, 25 listopada, na
scenie Raciborskiego Centrum
Kultury Warsztaty Terapii Zajciowej w Raciborzu witoway
jubileusz 20-lecia dziaalnoci.
Kierownik WTZ-tu Franciszek
Mandrysz w imieniu rodowiska osb niepenosprawnych,
zgromadzonym gociom, w tym
wyrnionym statuetk Anioa,
dzikowa za wieloletnia wspprac. Za wsparcie orodka,
niepozostawianie go samemu
sobie. Za dotacje i inwestycje.
Od wielu lat wkad w jego rozwj ma miasto Racibrz. Gminie zawdzicza siedzib i dotacje. Ciepe sowa pady rwnie
w stron posw ziemi raciborskiej. Najwiksze brawa otrzymaa Maria Wiecha. To wanie
dziki jej zaangaowaniu i zapaowi utworzono warsztaty.
W imieniu rodzicw podopiecznych dzikowa Jan Hofman. Na warsztaty uczszcza
jego crka. Nie oszczdzajcie
ju nic, bo te warsztaty s potrzebne mwi. Podkreli, e
Racibrz potrzebowa takiego
orodka. Warsztaty umoliwiy
dzieciom wyjcie z domowych
pieleszy oraz integracj ze rodowiskiem zewntrznym. Na
rce Mandrysza przekaza drobne wyrazy uznania. Caej spoecznoci yczy pomylnoci,
a podopiecznym entuzjazmu i
wytrwaoci w rozwijaniu zainteresowa oraz podaniu drog wasnych marze. Widzc
tu wadze miasta bez kozery
powiem, nie oszczdzajcie nic,
adnego grosza na te warsztaty,
bo one s potrzebne. A te dzieci
s Wam w stanie tylko podzikowa umiechem, wdzicznoci, bo u nich nie ma zakamania, a jest rado. I tej radoci
nie wolno im odbiera doda
rodzic. Pracownikom podzikowa za to, e daj dzieciom
rado ycia. To oni spdzaj z
nimi kady dzie. Uroczysto
zwieczono spektaklem Krlewna nieka w wykonaniu
podopiecznych.
Warsztaty Terapii Zajciowej prowadzone s w Raciborzu od 1996 roku. Na zajcia
uczszcza obecnie 70-ciu wychowankw. S to osoby niepenosprawne. W ramach orodka
maj moliwo odnalezienia
swych pasji, nabycia umiejtnoci przydatnych w codziennym
yciu i pracy zawodowej oraz
zintegrowa si z otoczeniem.

witeczne ciasteczka przygotowane wasnorcznie przez wychowankw orodka.


R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

30 listopada 2016, nr 24 (225)

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

reklama poligraa
wizytwki ulotki

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

motoryzacja

Z regionu 11

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.

na kolorowym tle 14 z

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Przychodnia Weterynaryjna

Izabela Kuczmierczyk

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

centrovet

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Doradca klienta jednej z wiodcych rm na rynku. Gotwka od


300 z do 12000 z, a dla rm od
300-15000 z. Spat mona wliczy w koszty. Tel. 666 068 329.

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

www.centrovet.pl

ALUZJE/ROLETY. Najtasze
aluzje/rolety. Tel. 604 729 874,
502 890 351. Racibrz, ul. Opawska 21/2 (rg Opawskiej i Ogrodowej).

Sprzedam mieszkanie 38
m2, 2 pokoje z kuchni,
CO, balkon w Raciborzu
ul. Opawska blisko Tesco.
Tel. 731 338 688.

PRACA

PRACA
dla opiekunek
osb starszych
w Niemczech
OD ZARAZ!
Wodzisaw l.,
Waowa 2
Tel. 796 999 605

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

Tel. 32 415 18 80
Mariaska 1, Racibrz
DO WYNAJCIA 109 m2,
lokal w centrum Kola, przygotowany na aptek oglnodostpn lub na inn dziaalno. Tel. 608 170 471

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach
chorobowych m.in.: arytmiach
serca, niewydolnoci krenia,
niedomykalnoci zastawek; chorobie Leniowskiego-Crohna
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

Sprzedam 2-pokojowe
mieszkanie po generalnym
remoncie 46m2 w centrum
Raciborza, parter, kuchnia
w zabudowie.
Cena 130 tys. z.
Tel. 696 509 299
PRACOWNIA KRAWIECKA

Szycie na wymiar odziey damskiej, mskiej i dziecicej, naprawa odziey oraz wszelkie
przerbki, szycie pocieli, obrusw, szycie zason i ran, szycie
i renowacja tapicerki samochodowej.

Racibrz, ul. Brzeska 4


Tel. 665 989 571

MOTORYZACJA

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86
MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI / FELGI

ZDROWIE
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

GABINET
BIOENERGOTERAPII
schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

32 755 21 31

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886

Felgi stalowe duy wybr


SERWIS OGUMIENIA
Demonta i monta opon
Run Flat Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
Tel. 504 476 839

Malowanie tapicerki samochodowej i meblowej, obuwia, torebek,


kurtek, naprawa obuwia ortopedycznego.

Racibrz, ul. Londzina 51,


tel. 32 414 08 21;
DH Bolko, ul. Nowa 1,
tel. 509 077 011 8;

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.

NAPRAWA OBUWIA
Usugi kaletnicze
i rymarskie
Roman Palczewski

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

KUPI KADE AUTO tel. 726 000 007

Kunia Raciborska, ul. Kocielna 5, tel. 324191149, 502468049;


Rybnik, ul. Powstacw lskich
17, pon. r. 9-16, tel. 663466661.
Punkt Ekspresowa Naprawa
Obuwia obok E.Leclerc nie naley do rmy Palczewski.

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.
Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11

naprawa-obuwia-raciborz.pl

Tel. 728 96 95 98

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW

KOMIS LOMBARD

Najnisze
oprocentowanie
604 729 874, 502 890 351

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

Racibrz
ul. Opawska 21/2

(wejcie od podwrza)

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
pn.-pt. 10:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 660 287 150


797 638 860

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl
PRANIE DYWANW
TAPICERKI MEBLOWEJ
SAMOCHODOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE CIAN
I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

Rzetelna osoba z Raciborza


zaopiekuje si grobami osb
przebywajcych za granic.
Tel. 664 169 816

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

30 listopada 2016, nr 24 (225)

reklama | poligraa >>>

Dzia graki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

Biuro Kredytowe
Oferty wielu bankw
Kredyty dla zaduonych, rwnie z BIK

Chwilwki

BIURO RACHUNKOWE
Prowadzenie Ksiki Przychodw i Rozchodw

Dokumentacja kadrowo - pacowa

Ryczat, karta podatkowa

Dokumentacja BHP w rmie

Zobacz sal szkoleniow

kredyty- tel. 881-681-115


Racibrz ul. Ogodowa 13a

biuro rachunkowe - tel. 508-188-418


email: szkoleniaraciborz@gmail.com

6 Ekologia

30 listopada 2016, nr 24 (225)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EDUKACJA

Janka i Honza w SP 4 w Raciborzu


KATARZYNA CZY

Jak nam tu razem dobrze! - piewali na rozgrzewk polscy i czescy uczniowie.


I wydaje si, e nie byo w tych
sowach przesady. Projekt
Janka i Honza ekologiczni
badacze to owoc wsppracy
Szkoy Podstawowej nr 4 w
Raciborzu i Zkladn kola a
Matesk kola Radu w Czechach. Czwarto- i pitoklasici
z obu placwek spotykaj si
co kilka tygodni, by razem obserwowa przyrod, poznawa
nowe pojcia z zakresu ekologii i uczy si trudnej sztuki
wspdziaania w grupie. Wydawa by si mogo, e powan przeszkod bdzie stanowi bariera jzykowa. Okazuje
si jednak, e dzieci wietnie
potra sobie poradzi z tym
wyzwaniem. Dogadujemy
si tak, jak umiemy, my troch
si uczymy po czesku, a oni te

rozumiej troch po polsku


opowiada Jessica Gatnar z kl.
V a. Potwierdza to take koordynatorka projektu, Marzena Mruk-Otulak: Dzieciom
jest wbrew pozorom chyba
atwiej ni dorosym, w razie
czego posuguj si po prostu
gestami, no i szybko ucz si
od siebie nawzajem wyjania nauczycielka. A w razie
potrzeby, zwaszcza podczas
nauki nowych zagadnie, do
dyspozycji uczestnikw pozostaje tumacz.
Do tej pory w ramach projektu odbyy si dwa polsko-czeskie spotkania. W kadym z nich bierze udzia po
20 uczniw z kadej placwki. Nie zawsze s to te same
osoby, wic chocia w jednym
zadaniu uczestniczy 40 dzieci,
to cay projekt obejmie wiksz liczb tumaczy Ewa
Miecznikowska, dyrektor SP
4. W padzierniku ekologiczni

badacze odwiedzili Rudy Raciborskie, gdzie przygotowano


dla nich projekcj lmu, zabaw w ekopodchody i konkurs
na temat pomnikw przyrody.
- Podchody byy fajne, szukalimy kopert z krzywkami,
potem te rysowalimy. Bawilimy si te w parku linowym, jechalimy kolejk wskotorow, a na koniec byo
ognisko wspomina Zuzia
Kdzioa z pitej klasy.
Kolejne spotkanie odbyo
si 16 listopada w raciborskiej
szkole. Tym razem motywem
przewodnim byy odnawialne rda energii oraz formy
ochrony przyrody. Uczennice z polskiej placwki przygotoway prezentacj na temat parkw narodowych i
krajobrazowych, rezerwatw
i pomnikw przyrody oraz o
ochronie gatunkowej. Nastpnie wywietlono krtki lm,
ktry w zabawny sposb przy-

bliy dzieciom najwaniejsze


terminy zwizane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem
energii odnawialnej. Kolejne
zajcia odbyway si w mniejszych grupach: podczas gdy
cz uczestnikw spotkania
braa udzia w warsztatach
muzyczno-ekologicznych,
pozostali
przeprowadzali dowiadczenia obrazujce
dziaanie paneli sonecznych
oraz elektrowni wiatrowych i
wodnych. Pniej oczywicie
uczniowie zamienili si rolami
muzycy stali si eksperymentatorami i odwrotnie.
Utrwaleniu zdobytej wiedzy suyo z kolei wykonanie albumu i lmu pt. Jak
chroni przyrod. Najlepsi
uczniowie otrzymali pamitkowe dyplomy, albumy przyrodnicze oraz kompasy, ktre
przydaj si podczas kolejnych spotka w ramach projektu. Wrd zaplanowanych

Fot. Szkoa Podstawowa nr 4 w Raciborzu

Nauczyciele z raciborskiej podstawwki oraz partnerskiej szkoy z Czech zaproponowali swoim uczniom udzia
w niezwykej przygodzie: wraz z Jank i Honz odkrywaj tajniki ekologii, ucz si nawzajem jzykw i dobrze
si bawi.

Projekt Janka i Honza ekologiczni badacze jest


wspnansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budetu pastwa RP - Przekraczamy
Granice, a jego celem jest uwraliwienie uczniw na
kwestie zwizane z ochron przyrody oraz rozwj ich
spoecznych kompetencji.
dziaa znajduj si bowiem
take wycieczki w tym trzydniowa wyprawa do Czech.
- Myl, e dzieci s bardzo
zadowolone z udziau w tym

projekcie. Podobaj si im
szczeglnie wanie wycieczki.
To chyba najbardziej atrakcyjna metoda nauki podkrela
dyrektor Miecznikowska.

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

REGION INWESTYCJE

Wodzisawianie dbaj o ptaki

Stacja Uzdatniania Wody


w Suminie
WFOiGW w Katowicach donansowa budow Stacji Uzdatniania Wody. Bdzie ona zaopatrywa w wod mieszkacw soectw
Sumina, Lyski i Bogunice.
Fot. WFOiGW w Katowicach

Projekt wierkajcy Wodzisaw to rezultat wsppracy


wadz miasta z czonkami Stowarzyszenia Razem na Szybiku. Ma on przyczyni si do
zwikszenia populacji ptakw
i zapewnienia im bezpiecznych
warunkw lgowych. Mimo i
w Wodzisawiu l. nie brakuje drzew i krzeww, ptakw
wci jest niewiele. A ich obecno jest niezbdna dla rwnowagi ekosystemu. Std te
pomys przygotowania i zamontowania w miecie budek
lgowych, zbudowanych przez
mieszkacw.
Akcja ma rwnie na celu rozbudzenie wiadomoci
ekologicznej wrd wodzisawian oraz umocnienie wizi
rodzinnych. Poprzez wspln
prac na rzecz ptakw, rodziny bd miay okazj zjednoczy si przy wasnym projekcie, ktrego efekty bd mogy
oglda przez dugi czas wyjania Mieczysaw Kieca, prezydent Wodzisawia l.
Wrd osb, ktre zgosiy
ch udziau w przedsiwziciu, rozlosowano domki dla
ptakw do samodzielnego zoenia i ozdobienia, tak by ju z

Fot. MOSiR Centrum w Wodzisawiu l.

Urzd Miasta, Stowarzyszenie Razem na Szybiku, a przede


wszystkim mieszkacy miasta postanowili zadba o skrzydlatych
mieszkacw Wodzisawia l.

Na Trzech Wzgrzach ulokowano ju 10 budek


lgowych wykonanych przez mieszkacw Wodzisawia
l. Kolejne siedem znajdzie swoje miejsce na terenie
orodka Balaton.
daleko mona byo rozpozna
wasn budk.
Pierwsze konstrukcje zostay niedawno zamontowane
na drzewach przez pracownikw MOSiR.
Kada budka lgowa,
zanim zamieszkaj w niej
ptaki, musi przej specycznymi zapachami kory drzewnej, lici, lasu, sowem zapa-

chami natury, aby skrzydlaci


mieszkacy chcieli tam skada jaja. Dlatego akurat jesienno-zimowe miesice bd
doskonaym czasem, aby nasze budki przygotoway si na
przyjcie nowych lokatorw
wiosn przyszego roku tumaczy Barbara Chrobok.
KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Od 17 listopada gmina Lyski posiada wasn Stacj Uzdatniania Wody.


17 listopada otwarto nowo powsta Stacj Uzdatniania Wody w Suminie w gminie Lyski. Koszt inwestycji
to niemal 2,4 mln z, z czego
ponad 1,5 mln przekaza na
ten cel Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-

cach. W uroczystym otwarciu


stacji wzi udzia Rafa Adamus, zastpca prezesa Funduszu. Symbolicznego przecicia
wstgi dokonali take m.in.
Grzegorz Gryt, wjt gminy
Lyski oraz Janusz Wita, wiceprzewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa lskiego.

Dziki realizacji zadania


mieszkacy soectw Sumina,
Lyski i Bogunice bd mieli
wystarczajc ilo wody na
zaspokojenie swoich yciowych i gospodarczych potrzeb
informuje WFOiGW.
KC

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

30 listopada 2016, nr 24 (225)

RACIBRZ RCK 9 GRUDNIA

XVI GWIAZDKA
SERC W RCK
Zgrana paka spod trzepaka to haso przewodnie XVI
edycji koncertu charytatywnego Gwiazdka Serc, ktry odbdzie si 9 grudnia o godz.
18:00 w Raciborskim Centrum
Kultury.
Wydarzenie jest organizowane przez Raciborsk Izb
Gospodarcz, a przed publicznoci wystpuj lokalni samorzdowcy, przedsibiorcy, urzdnicy czy nauczyciele,
prezentujc aktorskie, wokalne czy taneczne talenty. Dochd uzyskany ze sprzeday
biletw-cegieek traa do potrzebujcych.

W 2015 roku udao si zebra ponad 31 tys. z. rodki


przekazano m.in. na ciepe posiki dla najuboszych dzieci z
raciborskich Szk Podstawowych nr 1, 13, 15 i 18. Wsparcie otrzyma take Zesp Szk
Specjalnych na posiki dla podopiecznych, organizacj obozu
sportowo-kondycyjnego oraz
zabiegi rehabilitacyjne. Z pomocy skorzystao Stowarzyszenie na Rzecz Osb Niepenosprawnych i Ich Otoczenia
Spektrum z zebranych rodkw udao si wyposay sal
do terapii i zabawy dla dzieci z
autyzmem.

RACIBRZ MOKSIR KUNIA RACIBORSKA

KABARET MODYCH
PANW MOKSIR
1 grudnia w Miejskim
Orodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuni Raciborskiej
wystpi Kabaret Modych Panw ze swoim nowym programem Bogowie. O godz. 17:30
odbdzie si wystp przeniesiony z 16 listopada (bilety zachowuj wano), a o godz.
20:30 kabaret zaprezentuje si
po raz drugi. Kabaret Modych
Panw powsta w Rybniku, a
premiera pierwszego programu miaa miejsce 7 padziernika 2004 roku podczas IX Rybnickiej Jesieni Kabaretowej
RYJEK. W skad grupy wchodz: Robert Krlczyk, Mateusz
R E K L A M A

Banaszkiewicz, Bartek Demczuk i ukasz Kaczmarczyk.


Ich spoeczno-obyczajowy
humor z du dawk ironii i
dystansu do tego, co aktualnie
si dzieje, sprawia, e zyskuj nie tylko coraz szersze grono wiernych fanw, ale take uznanie krytykw. Zdobyli
najwysze laury we wszystkich
liczcych si konkursach i festiwalach kabaretowych z RYJKIEM i PAK na czele. Skecze
i piosenki kabaretu prezentowane byy w programach telewizyjnych na antenach Telewizji Polskiej, Polsatu i TVN i
innych.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
30 GRUDNIA BIBLIOTEKA RACIBRZ
30 grudnia w Wypoyczalni Eureka odbdzie si na IX
Oglnopolskiego Przegldu Twrczoci Literackiej
Debiuty 2016. W trakcie spotkania zaprezentuje si modzie z Liceum Oglnoksztaccego nr 2 w programie Szekspirowskie Granie Reszta jest milczeniem.
2 GRUDNIA KONIEC WIATA RACIBRZ
2 grudnia o godz. 20:00 na Przystanku Kulturalnym Koniec
wiata odbd si Rockowe Mikoajki. Wystpi zesp
Synapsa z Wrocawia, ktrego muzyka oscyluje w klimatach
metalowych. Bilety w cenie 15 z w przedsprzeday.
4 GRUDNIA STARE OPACTWO RUDY
W kad niedziel adwentow w godz. 10:00-17:00 w Starym
Opactwie w Rudach odbywa si bdzie Rudzki Jarmark
Adwentowy, na ktrym znajd si produkty pochodzce z
gospodarstw ekologicznych, regionalne i lokalne, wyroby rkodziea ludowego i artystycznego oraz ozdoby witeczne.
4 GRUDNIA STACJA KOLEJOWA RUDY
4 grudnia ze Zabytkowej Stacji Kolei Wskotorowej w

Rudach wyruszy pocig (o godz. 13:00 dla najmodszych, o godz. 16:00 dla starszych dzieci), ktry zabierze pasaerw na spotkanie ze witym Mikoajem. Rezerwacja miejsc: 500 282 732 (8:00-16:00).
10 GRUDNIA MOKSIR KUNIA RACIBORSKA
10 grudnia o godz. 18:00 w Miejskim Orodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuni Raciborskiej odbdzie si koncert
Mate.o. Bilety: w przedsprzeday 30 z, w dniu koncertu 35
z.
11 GRUDNIA KONIEC WIATA RACIBRZ
11 grudnia o godz. 20:00 na Przystanku Kulturalnym Koniec
wiata wystpi zesp Bokka.
13 GRUDNIA BIBLIOTEKA RACIBRZ
13 grudnia w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 odbdzie si
konkurs wiedzy Olimpijscy Herosi. Zgoszenia przyjmowane s we wszystkich liach i oddziaach biblioteki lub
mailowo pod adresem: biblrac@poczta.onet.pl do 9 grudnia.

RACIBRZ ROZRYWKA

OPERA CARMEN GEORGES BIZET


2 grudnia o godz.
18:00 RCK przy ul. Chopina
21 zaprasza na Opera Carmen
- Georges Bizet - w wykonaniu
Teatru lskiego w Opawie.
Opera oparta na noweli Prospera Merime o namitnej,

niestaej w uczuciach Cygance


z temperamentem, pracujcej
w hiszpaskiej fabryce cygar i
o Don Jos, sierancie, ktry
dla namitnoci i uczucia nie
tylko ucieka z wojska, ale zapomina o kochajcej dziewczynie

Micali i wasnej matce, by w


kocu z zazdroci zabi gwn
bohaterk. Bilety w cenie 50 i
40 z do nabycia w kasach RCK
oraz na stronie www.rck.com.
pl. Honorowane karty Senior
60+' i Rodzina+'.

PREMIERA FILMU RACIBORSKA TEMIDA


4 grudnia o godz.
17:00 RCK przy ul. Chopina 21 zaprasza na premier
lmu A. Szczypiskiego i W.
Mitrgi Raciborska Temida penometraowy lm
dokumentalny o historii sdownictwa i wiziennictwa
w Raciborzu od redniowiecza do dzi. Wstp wolny.

RACIBORSKA
TEMIDA

WERNISA WYSTAWY KANIAJC SI WINI


MARIUSZA SZMERDTA
9 grudnia o godz.
18:00 w Galerii Obok przy
ul. Dugiej 2 odbdzie si
wernisa wystawy Kaniajc
si wini Mariusza Szmerdta, artysty zajmujcego si
tradycyjnym malarstwem
tuszem (suiboku-ga, sumi-e).
Jego malarstwo to poczenie tradycyjnego ducha Japonii oraz japoskiej lozoi
malowania z pasj i energi
czowieka zachodu. Czonek
Midzynarodowego Stowa-

rzyszenia Artystw Chiskiej


Kaligrai i Malarstwa Tuszem (International Chinese
Calligraphy & Ink Painting
Artist Society) z siedzib w
Tokyo. Od 2014 czonek amerykaskiego stowarzyszenia
artystw malarstwa tuszem.
Wystawiajcy swoje prace na
wystawach i galeriach tak w
Polsce jak i za granic, min.
Francja, Holandia, USA, Chiny, Japonia... Autor artykuw i wykadw na temat hi-

storii malarstwa japoskiego,


prowadzcy rwnie warsztaty gdzie wprowadza zainteresowanych w tajniki sumi-e.
Ilustrator ksiek o sztukach
walki, gier, itp. Wsptwrca i wspzaoyciel wraz z
japoskim kaligrafem i pisarzem Ponte Ryuruui, profesjonalnej
internetowej
strony Ink-Treasures, gdzie
mona dowiedzie si wiele
na temat sumi-e i kaligrai.
Wstp wolny.

MALUCHY W KRAINIE DWIKU,


CZYLI MUZYKA, RUCH I ZABAWA
10 grudnia o godz.
15:30 w RCK przy ul. Chopina 21 odbdzie si kolejne
spotkanie Maluchy w krainie
dwiku, czyli muzyka, ruch
i zabawa. Grudniowy koncert witecznie i zimowo
wypeni motywy jazzowe,
przebojowe i witeczne. To
one stan si podstaw mu-

zycznych improwizacji, bd
take inspiracj do pysznej
zabawy z dzwoneczkami zimowych sa w tle. Maluchy
w krainie dwiku to cykl
umuzykalniajcych koncertw skierowany do rodzin
z niemowltami i maymi
dziemi do lat 6 a take spodziewajcych si potomstwa.

Co miesic inny repertuar,


nowe tematy i zabawy. Wykonawcami koncertw s dowiadczeni we wsppracy z
dziemi muzycy i pedagodzy:
Dorota Bana skrzypce,
wokal, prowadzenie, Monika Szczecina et, animacje,
Szymon Gobek gitara,
Ronald Tuczykont kontra-

bas, Andrzej Schneider fortepian i perkusja, za realizatorem cyklu jest Grayna


Miczka. Bilety w cenie 25 z
doroli, 15 z dzieci do
nabycia kasach RCK oraz na
stronie www.rck.com.pl Honorowane karty Senior 60+'
i Rodzina+'.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Publicystyka

30 listopada 2016, nr 24 (225)

RACIBRZ HOBBY

wizytwki 32 414 90 30
ulotki >>> 533 355 277

Raciborzanka za koem
podbiegunowym?
Ponad 300-kilometrowa wyprawa za koo
podbiegunowe. Psie zaprzgi, niska temperatura i noc
pod goym niebem.
mateusz herba

gunowym. Kady moe pomc zrealizowa jej marzenie, a Polska ma realne szanse
na reprezentanta w ekspedycji. Naley wej na stron
http://polar.fjallraven.com i
zagosowa na aplikacj raciborzanki. Obecnie zajmuje 3
miejsce. Zagosowa mona
do 15 grudnia.
Fot. Fot. Archiwum Moniki Krok

Drobna, przebojowa, radosna dziewczyna. Ma dziewitnacie lat. Zajmuje si


szkoleniem czworonogw.
W wolnych chwilach piewa,
taczy, rysuje i jedzi konno.
Jeli ma wybiera pomidzy
imprez a poytecznym sp-

dzaniem czasu, wybiera t


drug opcj. Podkrela, e
lubi by niezalena. Pocigaj j ekstremalne wyzwania. Wtedy czuje, e yje. Monika Krok, bo o niej mowa,
stara si o wzicie udziau w
Fjllrven Polar 300-kilometrowej wyprawie psim
zaprzgiem za koem podbie-

Kady moe pomc zrealizowa marzenie Moniki Krok, a Polska ma realne szanse na
reprezentanta w ekspedycji. Naley wej na stron http://polar.fjallraven.com i zagosowa
na aplikacj raciborzanki. Obecnie zajmuje 3 miejsce. Zagosowa mona do 15 grudnia.
R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl