ϒϳήϠϟ ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϛήΤϟ΍

ΔϳήϜϓ ΔΣϭήσ΃ ωϭήθϣ
"Δϴϔϳέ ΔϴγΎϴγ ΔϛήΣ" ˰ϟ

ΡϮδϗ ϲϧΎϤϴϟ΍ϭ ΡϮϠμϣ Ϣϳήϛϭ ϲΑήϐϠΑ ϥΎϤϴϠγ :Ω΍Ϊϋ·
ΔϳήϴπΤΘϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃
"ϒϳήϠϟ ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϛήΤϟ΍" ˰ϟ

1

:ΪϴϬϤΗ

ϞϴϜѧѧθΗ έΎѧϴΧ ϮѧΤϧ ϩΎѧΠΗϻ΍ ϢѧΗ ϥ΃ ΪѧόΑϭ ˬ"ϒѧϳήϠϟ ϊѧγϮϤϟ΍ ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ϥΎѧϴΑ" ΔѧϘϴΛϭ έ΍Ϊѧλ· ΪѧόΑ
ϢѧѧΗ ˬϒѧѧϳήϠϟ ϲΗ΍άѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϟ΍ ϰѧѧϠϋ ϡϮѧϘΗ ˬΔѧѧϴϔϳέ ΔϴѧγΎϴγ ΔѧѧϛήΣ βϴѧѧγ΄Η ϞΒѧγ ϲѧѧϓ ήѧѧϴϜϔΘϟ΍ϭ Ω΍ΪѧϋϺϟ ΔϳήϴѧѧπΤΘϟ΍ ΔѧϨΠϠϟ΍
ΎѧϤϟ ήψϨϟΎѧΑϭ ˬ"ϒѧϳήϠϟ ϲΗ΍άѧϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ΔѧϛήΤϟ΍" :ΎѧϬΑ ϦϴϨϣΆѧϤϟ΍ϭ ϦϴѧόϨΘϘϤϟ΍ ϒѧϠΘΨϣ Ε΍ΩΎѧϬΘΟ΍ ΔϘϓέ ΎϬΘϴϤδΗ
ωϭήѧѧθϣ ΔϏΎϴѧλ ΓήѧϜϓ Ε˯ΎѧΟ ˬϦϴϨσ΍ϮѧϤϟ΍ϭ ϦϴϠϋΎѧϔϠϟ ΎϬϓ΍Ϊѧϫ΃ϭ ΎѧѧϬΘϳϮϫ ΏήѧϘΗ ΔѧϴόΟήϣ Δϴѧοέ΃ Ϧѧϣ ΔѧϛήΤϟ΍ ϪѧΒϠτΘΗ
Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ Ϧѧѧϣ ΓέΩΎѧѧΒϤϛ ˬεΎѧѧϘϨϟ΍ϭ ϝϭ΍ΪѧѧΘϟ΍ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ϡϮѧѧϤόϟ΍ ϰѧѧϟ· ΎѧѧϬΟ΍ήΧ·ϭ ˬΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ϭ ΔѧѧϳήϜϔϟ΍ ΔѧѧϗέϮϟ΍ ϩάѧ ϫ
ϲϋΎѧѧϤΘΟϻ΍ ϡΪѧѧϘΘϟ΍ϭ ˬϲѧѧγΎϴδϟ΍ ήѧѧϴϴϐΘϟ΍ ϖѧѧϴϘΤΘϟ αΎѧѧγ΄ϛϭ ˬϒѧѧϳήϠϟ ϊѧѧγϮϤϟ΍ ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϟ΍ έΎѧѧϴΨΑ ϦϴϨϣΆѧѧϤϟ΍ Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍
.ϒϳήϟΎΑ Δϣ΍ΪΘδϤϟ΍ ΔϳήθΒϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ϭ ˬϲϓΎϘΜϟ΍ϭ
ϞΒϘΘѧδϣ ϲѧϓϭ ˬϲϟΎѧΤϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ΪϬѧθϤϟ΍ ϲѧϓ ˬΔϴѧγΎϴγ Ε΍˯΍ήѧϗϭ Ε΍έϮѧμΗ Ϧѧϋ ήѧΒόΗ ˬΔѧϴΟϮϟϮϳΪϳϹ΍ ΔѧϗέϮϟ΍ ϩάϫ ϥ·
έϮѧΤϤΘϳ ˬϲѧϔϳέ ϲѧγΎϴγ ήѧϜϓ ˯ΎѧϨΑ ϲѧϓ ϞѧΜϤΘϤϟ΍ ˬΎѧϨΘϛήΤϟ ϲѧγΎγϷ΍ ϑΪѧϬϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϞΟ ΃ Ϧϣ ˬϒϳήϟΎΑ ϲγΎϴδϟ΍ ϞϤόϟ΍
ϖѧϴϤόΗ ϰѧϠϋ -ϲѧγΎϴδϟ΍ ήѧϜϔϟ΍ ΍Ϊѧϫ -ϞѧϤόϳϭ ˬϒѧϠΨΘϟ΍ ήϫΎѧψϣ ΔѧϓΎϛ Ϧϣ ϒϳήϟ΍ ήϳήΤΗϭ ˬϲΗ΍άϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ΓήϜϓ ϝϮΣ
ϢѧδΤϠϟϭ ˬϲΗ΍άѧϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ ϖѧϴϘΤΘϟ ΔѧϴϤϴψϨΗ ΕΎϴΠϴΗ΍ήΘѧγ΍ϭ ˬΔΤѧο΍ϭ ΔϴγΎϴγ Ε΍έϮμΗ ΝΎΘϧ· ήΒϋ ˬΓήϜϔϟ΍ ϩάϬΑ ϥΎϤϳϹ΍
ˬΔѧϴϤϴψϨΘϟ΍ϭ ΔѧϳήϜϔϟ΍ ˬΔѧϳήϴσ΄˴Θϟ΍ ΕΎѧϴϟϵ΍ ϰѧϟ·ϭ ˬϲѧσ΍ήϘϤϳΩ ϞϜѧθΑ ϲѧϔϳέ έ΍ήϗ· ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϲϓ
Ω΍ΪѧϋϹ΍ϭ ˬϒѧϳήϟ΍ ϞΒϘΘѧδϣ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ϝΎѧπϨϟ΍ ϰѧϠϋ ΓέΩΎѧϗ ˬΔѧϴϋΎϤΘΟ΍ϭ ΔϴγΎϴγ ˬΔϴϔϳέ ΔϳήθΑ ΓϮϗ ϊϴϤΠΗ ϰϠϋ ΓέΩΎϘϟ΍
.ΎϳϮϬΟ ΎΑΰΣ ϭ΃ ˬΔϴγΎϴγ ΔϛήΣ ϥΎϛ ϲγΎϴγ ΐτϗ έΎσ· ϲϓ ˬϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ΕΎδγΆϣ ήϴϴδΘϟ
ϭ΃ ϲΗ΍άѧϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ ϡϮѧμΧ ϑήѧσ Ϧѧϣ ˬϲѧγΎϴγ ϞѧϳΎΤΗ ϱ΃ Ϧѧϣ ΎѧϨΘϛήΣ ϦϴѧμΤΘϟ ˬΓέϭήѧο ήѧΒΘόϳ ϞϤόϟ΍ ΍άϫ
Ϧѧѧϋ ΎѧѧϨΘϛήΣ ϒѧѧϳήΤΗ ϥϭΪѧѧϳήϳ Ϧϳάѧѧϟ΍ ˬϦϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ξѧѧόΑ ϑήѧѧσ Ϧѧѧϣ ϰѧѧΘΣ ϭ΃ ˬΎϴѧѧγΎϴγ έήѧѧΤΘϤϟ΍ ϒѧѧϳήϟ΍ ˯ΎѧѧϨΑ ϡϮѧѧμΧ
ˬϱΪѧѧΟ ϞϜѧθΑ ϒѧϳήϟ΍ Ϧѧϋ Δѧѧόϓ΍ΪϤϟ΍ Δѧϴϔϳήϟ΍ ϑ΍ήѧσϷ΍ ϲѧϫ Ϧѧѧϣ ΪѧϳΪΤΗ ˬΐόѧμϟ΍ Ϧѧϣ ϞѧѧόΠϳ ϞϜѧθΑ ˬΔѧϴϘϴϘΤϟ΍ ΎϬϓ΍Ϊѧϫ΃
.ΔϘϴο ΢ϟΎμϣ ϖϴϘΤΘϟ ϭ΃ ˬΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΪϳΪϬΘϟ ˬϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ Δϗέϭ ϞϐΘδϳ Ϧϣϭ
ϥ΄ѧθϠϟ ΔѧϘϴϗΪϟ΍ ΔѧόΑΎΘϤϟ΍ ΝΎѧΘϧ ϲѧϫ ˬΔϴѧγΎγϷ΍ ΔѧϗέϮϟ΍ ϩάѧϫ ϲѧϓ ΎѧϬϨϋ ήΒόϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ϭ ˯΍έϵ΍ϭ Ε΍έϮμΘϟ΍ Ϟϛ
ˬΎѧΒϳήϘΗ Ϧϣΰѧϟ΍ Ϧѧϣ ϥήѧϗ ϲϟ΍ϮѧΣ άѧϨϣ ˬΔѧϴϟϭΪϟ΍ϭ ΔѧϴϤϴϠϗϹ΍ ϪѧΗΎόσΎϘΗϭ ϲѧΑήϐϤϟ΍ ϪѧτϴΤϤΑ ϪѧΘϗϼϋ ϲϓ ˬϲϔϳήϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍
ˬϡϮѧϴϟ΍ ϥϮѧϴϔϳήϟ΍ ΎѧϬΑ ήόѧθϳ ϲѧΘϟ΍ ˬΔϴѧδϔϨϟ΍ϭ ΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ˬΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΔϴόѧοϮϟ΍ ϊѧϣ ρΎΒΗέ΍ ϲϓ
ϢѧΗ ϱάѧϟ΍ϭ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ϞѧόϔϠϟ ΢ѧο΍Ϯϟ΍ϭ ήѧΤϟ΍ ΎѧϧέΎϴΘΧ΍ Ϧѧϋ :ϻϭ΃ ήѧϴΒόΘϠϟ ˬΔѧϘϴΛϮϟ΍ ϩάѧϬΑ ΎѧϬϨϋ ήѧϴΒόΘϟ΍ ϝϭΎΤϧϭ
ϲ΋ΪѧѧΒϤϟ΍ ΎѧϨϣ΍ΰΘϟ΍ Ϧѧѧϋ ΎѧϴϧΎΛϭ ˬϪѧѧϨϋ ϞϳΪѧΑ ϻ Ϫѧϧ΄Α "ϒѧѧϳήϠϟ ϊѧγϮϤϟ΍ ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ ϞѧΟ΍ Ϧѧѧϣ ϥΎѧϴΑ" ϦϤѧѧο ϪѧϨϋ ήѧϴΒόΘϟ΍
ΓΪѧѧϋΎϗϭ ˬϞϘΘѧѧδϤϟ΍ ϲѧѧϔϳήϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ήѧѧϜϔϠϟ ΔѧѧδγΆϣ ϥϮѧѧϜΗ ϥ΃ ΓέΩΎѧѧΒϤϟ΍ ϩάѧѧϫ Ϧѧѧϣ ϰόѧѧδϧϭ .ϖѧѧϳήτϟ΍ ΍άѧѧϫ ϲѧѧϓ ϲѧѧπϤϠϟ
.ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ϭ ϲϔϳήϟ΍ ωέΎθϟ΍ Ϧϣ ΎϬΗ΍έϮμΗϭ ΎϫέΎϜϓ΃ ϲϘΘδΗ ϲΘϟ΍ ΎϨΘϛήΤϟ ϲγΎ ϴδϟ΍ εΎϘϨϟ΍ ϢϴψϨΘϟ
:ϲΣϼτλϻ΍ ϝΎϜηϹ΍

ϰѧϟ· ϢΟήѧΘΗ ϲѧΘϟ΍ϭ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϞѧΧ΍Ω ϲΗ΍άѧϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ ΔѧϤϠϛ ϝϭ΍ΪѧΗ Δѧϳ΍ΪΑ ΪѧϨϋ ΔϳϮϐϟ ΕΎΑϮόλ ΎϧΪΟϭ ΪϘϟ
ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϟ΍ ΔѧѧϤϠϛ ϥΎѧѧϓ ϯήѧѧΧ΃ ΔѧѧϬΟ Ϧѧѧϣϭ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ϝϭ΍ΪѧѧΘϣ ήѧѧϴϏ ΢Ϡτѧѧμϣ Ϯѧѧϫϭ timanit ΢ϠτѧѧμϤΑ ΔѧѧϴϐϳίΎϣϷ΍
2

ϝϼϘΘѧѧγϻ΍ ϰѧѧϟ· Autonomie ΓέΎѧѧΒϋ ϢΟήѧѧΘΗ ΎϣΪѧѧϨϋ ΎѧѧλϮμΧ ˬξόΒѧѧϟ΍ ϒѧѧϴΨΗ ΖΤΒѧѧλ΃ ˬΔѧѧϴΑήόϟ΍ ΔѧѧϐϠϟΎΑ ΔѧѧΠ΋΍ήϟ΍
.ϪΘϋΎϤΠΑϭ ϪΗ΍άΑ ϼϘΘδϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϥΎδϧϹ΍ ϑϮΧ ήδϔϳ ΍άϫϭ ˬϝΎμϔϧϻΎΑ ξόΒϟ΍ ϪτΑήϳ ϱάϟ΍ ϲΗ΍άϟ΍
ΔѧϋϮϤΠϤϓ ΍άѧϬϟ ˬςѧϘϓ Ϧϴϴϔϳήѧϟ΍ ϲѧϓ ήѧϜϔϳϭ ϢϜΤϴѧγ Ϫѧϧ΍ ˬϡΎψϨϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϯήϳ Ϧϣ ϑ΍ήσϷ΍ Ϧϣ ϙΎϨϬϓ ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ Ύϣ΃
.ϦϳήΧϵ΍ ήϴμϣ ϝϮΣ ΔϠΌγ΃ ϥϮΣήτϳ ιΎΨηϷ΍ Ϧϣ
ϰѧѧϨόϤϟ΍ Ϧѧѧϋ ΩΎѧѧόΘΑϻ΍ ϞѧѧΟ΍ Ϧѧѧϣ Autogestion ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ήϴϴѧѧδΘϟ΍ ϝΎϤόΘѧѧγ΍ ϰѧѧϟ· ˯ϮѧѧΠϠϟ΍ ξόΒѧѧϟ΍ ϝϭΎѧѧΣ ΪѧѧϘϟϭ
.ήΧ΄Θϣ ϞϜθΑ ΓήϜϔϟ΍ ϞλϮϳϭ ΍ήϴΜϛ ΎΘϗϭ ϒϠϜϳ ΔϤϠϜϟ΍ Ρήη ΩήΠϣ ϞόΠϳ ϱάϟ΍ ˬϲΑήόϟ΍
ϭ΃ ansuri xef negh s yexef negh ΎϨѧδϔϧ΄Α ΎϨѧδϔϧ΃ ϢѧϜΣ ΓέΎѧΒόΑ ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ΍ϮϤΟήΗ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ
ϝϭ΍ΪѧΘϤϟ΍ ϰѧϨόϤϠϟ ϑΩ΍ήѧϣ ήϴѧδϔΗ Ϯѧϫϭ ˬ tagharabut negh at nendah s fus negh ΎϨϳΪѧϳ΄Α ΎΘϨϴϔѧγ ΩϮϘϨѧγ
εΎѧѧϘϨϟ΍ ήѧΛ΍ ˬΔѧѧϴϟ΍έΪϔϟ΍ ΢Ϡτѧμϣ ϥϮѧδϳΩΎϣ ϪѧѧΑ ήѧδϓ ϱάѧϟ΍ ϰѧѧϨόϤϟ΍ ϚѧϟΫ ϪΒѧθϳ ϯήѧѧΧ΃ ΔѧϬΟ Ϧѧϣ Ϫѧѧϧ΍ ΎѧϤϛ ˬΔѧϴσ΍ήϘϤϳΪϠϟ
ϢѧѧϜΤϟ΍ ςΑήѧѧΗ ϻ ˬΔϴΒόѧѧη Ε΍ήϴѧѧδϔΗ ϻ· ϚѧѧϠϤϧ ϻ ΎѧѧϨϧ΃ ϕήѧѧϔϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬΔѧѧϴϟ΍έΪϔϟ΍ ϝϮѧѧΣ ϲѧѧϜϳήϣϷ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ϭ ϱέϮΘѧѧγΪϟ΍
ϞϜѧθΑ ϢѧϜΤϳ ϥ΃ Ϊѧϳήϳ ϱάѧϟ΍ Ϯѧϫ ˬΓήѧϜϔϟ΍ Ρήѧτϳ ϱάѧϟ΍ ϥ΃ ξόΒѧϟ΍ ΪѧϘΘόϳ ΍άϬϟ ˬιΎΨηϷ΍ ϭ΃ Ε΍ϭάϟΎΑ ϞΑ ˬΕΎδγΆϤϟΎΑ
.ϱέϮϓϭ ήηΎΒϣ
ωΰѧϨϟ ˬϕήѧθϟ΍ ϭ΃ ϝΎϤѧθϟΎΑ ϒѧϳήϟ΍ ΔѧϤϠϛ ξϳϮѧόΗ ϰѧϠϋ ΔѧϴϣϮϜΤϟ΍ ΕΎѧϬΠϟ΍ ϞѧϤόΗ ˬήѧϣϷ΍ ΍άѧϫ ϰѧϟ· ΔϓΎοϹΎΑ
.ΏήϐϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ϒϳήϠϟ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ϊϗϮϤϟΎΑ ςΒΗήϤϟ΍ Ϣγϻ΍ β ϳήϜΗϭ ˬΔϬΠϠϟ ϲϓΎϘΜϟ΍ ΰϴϤΘϟ΍ϭ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϊΑΎτϟ΍
:ϲΨϳέΎΘϟ΍ έΎσϹ΍

ΔϴѧγΎϴδϟ΍ Ε΍έϮѧτΘϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧϋϮϤΠϤϟ ˯Ύѧπϓ ΎѧϬϴϓ ϥΎѧϛ ˬϲϧΎѧδϧϹ΍ ΦϳέΎѧΘϟ΍ Ϧѧϣ ΓΩΪѧόΘϣ ϞѧΣ΍ήϣ ϒѧϳήϟ΍ ϑήϋ
ϒѧϳήϟ΍ ΦϳέΎѧΗ ϲѧϓ ΎѧϬϨϋ ΕϮϜѧδϣ ϭ΃ ˬΓΩϮѧϘϔϣ ΕΎѧϘϠΣ ΩϮѧΟϭ ϥ΃ ϻ· ˬϢϟΎѧόϟ΍ ϲϗΎѧΒϛ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ
ϥϮѧѧϴϔϳήϟ΍ ΎѧϬϴϓ ζϴѧόϳ ϲѧΘϟ΍ ΔѧϠΣήϤϟ΍ ϰѧϠϋϭ ˬϒѧϳήϟ΍ ΩϼѧѧΑ Ε΍έϮѧτΘϟ ϖϴϗΪѧϟ΍ ΎѧϨϠϴϠΤΗ ϰѧϠϋ ϥ΍ήΛΆѧϳ ˬήѧλΎόϤϟ΍ϭ ϢϳΪѧϘϟ΍
:ϦϴΘϟϭΩ ΓΩΎϴγ ϦϴΑ ΝϭΩΰϤϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ έΎσϹ΍ ϦϤο ϚϟΫϭ ˬϥϵ΍
.ΔϴϧΰΨϣϭ ΔϴΑήϋ ΔϟϭΩ :ϰϟϭϷ΍
.ΔϴϟΎΘθϗϭ ΔϴϧΎΒγ΍ ΔϟϭΩ :ΔϴϧΎΜϟ΍
ˬϥϮѧϴϔϳήϟ΍ ΎϬѧοΎΧϭ ϒѧϳήϟ΍ ΎϬѧηΎϋ ϲѧΘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϋ΍ήμϠϟ ΔΠϴΘϧ ϲϫ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ
Δѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϴϠϘόϟ΍ ρΎѧΒΗέ΍ϭ ˬϒϳήϟΎѧΑ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΕΎѧϛήΤϟ΍ Ϟѧθϔϟ ΔѧΠϴΘϧϭ ˬΐόѧηϭ Ύѧϴϓ΍ήϐΠϛ ΎѧϬΑ ϦϴτΒΗήѧϣ ΎϨϟίϻ Ϫϧ΃ ϻ·
ϩάѧѧѧϫ Ϟѧѧϛ ˬΓήѧѧΠϬϟ΍ ϊѧѧϣ ϱΩΎѧѧѧμΘϗϻ΍ ρΎѧѧΒΗέϻ΍ ϢѧѧϜΤΑ ϲѧѧΑέϭϷ΍ ΏήϐϟΎѧѧΑϭ ˬΓΪѧѧѧϴϘόϟ΍ ϲѧѧϓ ϙ΍ήΘѧѧηϻ΍ ϢѧѧϜΤΑ ϕήѧѧθϤϟΎΑ
ϡϮѧѧϴϟ΍ ϞϜѧѧθϳϭ ˬΔѧѧϳϮϬϟ΍ϭ ΩΎѧѧμΘϗϻ΍ϭ ΔѧѧγΎϴδϟ΍ ϯϮΘѧѧδϣ ϰѧѧϠϋ Δѧѧϣί΃ ϲѧѧϓ ζϴѧѧόΗ Δѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔϴѧѧμΨθϟ΍ ΖѧѧϠόΟ Ε΍έΎѧѧΒΘϋϻ΍
ϢϴѧψϨΘϟ ΔϴѧγΎϴγ Ϊѧϋ΍Ϯϗ ˯ΎѧϨΑ ϭ΃ ˬϒѧϳήϟ΍ ϰѧϠϋ ϦϴΘϟϭΪϟ΍ ϦϴΗΎϫ ΔϨϤϴ ϫ Ϧϣ ΪΤϟ΍ ϰϠϋ έΩΎϗ ϲΛ΍ΪΣ ϲγΎϴγ ωϭήθϣ ΏΎϴϏ
.Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϞΒϘΘδϣ ϰϠϋ ΓήϴτΧ Δϣί΃ ˬΔϴΠϴΗ΍ήΘγϹ΍ ϪΤϟΎμϣϭ ϒϳήϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ Ϟχ ϲϓ ˬϦϴΘϟϭΪϟ΍ ϦϴΗΎϫ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍
ΔѧϴϧΰΨϤϟ΍ ΐѧΨϨϟ΍ ϑήѧσ Ϧѧϣ ˬΎϴϧΎΒѧγ΍ϭ Ύδϧήϓ ϊϣ 1912 ΔϨγ ΔϳΎϤΤϟ΍ ΓΪϫΎόϣ ϊϴϗϮΗ ϥΈϓ ˬΚϳΪΤϟ΍ ΦϳέΎΘϠϟ ωϮΟήϟΎΑϭ
ήѧΒΘϋ΍ ϱάѧϟ΍ ˬΰѧϛήϤϟ΍ ΔτϠѧγ Ϧѧϋ ΓέϮΜϟ΍ ϭ ˬέΎϤόΘγϻ΍ ξϓέ Ϧϋ ήϴΒόΘϛ ΔΤϠδϤϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΖΠΟ΃ ϲΘϟ΍ϭ ˬΔϳΰϛήϤϟ΍
ϲѧѧϫ έΎϤόΘѧѧγϻ΍ ϊѧѧϣ ϒϟΎѧѧΤΘϟ΍ϭ νϭΎѧѧϔΘϟ΍ ϥ΃ ΚѧѧϴΤΑ ˬϪΤϟΎѧѧμϤϟ ΓΩΪѧѧϬϣ ϲѧѧΒϨΟϷ΍ ΩϮѧѧΟϮϠϟ ΔѧѧπϫΎϨϤϟ΍ ΕΎѧѧϛήΤϟ΍ ϩάѧѧϫ
έϭΩ ϑΎόѧο· ϰѧϠϋ ϞѧϤόϟ΍ ϢѧΗ ΍άѧϬϟ ˬϦϴϣϭΎѧϘϤϟ΍ ΕΎϴΤѧπΗ Ζѧδϴϟϭ ˬΔѧϴϧΰΨϤϟ΍ ΔѧϟϭΪϟ΍ ϰϟ· ΓΎϴΤϟ΍ ΖόΟέ΃ ϲΘϟ΍ ΔϠϴγϮϟ΍
.ϲϔϨϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋϭ ΎϳΪδΟ ΎϬ΋ΎϤϋί ΔϴϔμΗϭ ΔϳέήΤΘϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ϩάϫ
ϦѧΑ ΪѧϤΤϣ ϲѧϨΒΗ ϊѧϣ ΎѧλϮμΧ ˬ΢ѧο΍ϭ ϞϜѧθΑ ΰѧϛήϤϟ΍ ΔτϠѧδϟ ΔѧϘϠϘϤϟ΍ ΕΎѧϛήΤϟ΍ ήΜϛ΃ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ΖϧΎϛ
ΔѧѧϳέϮϬϤΠϟ΍ ϲѧѧϓ ϞѧѧΜϤΘϤϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ωϭήѧѧθϤϟ΍ϭ ΢ϠѧѧδϤϟ΍ ΡΎѧѧϨΠϟ΍ ˬϦϴΣΎѧѧϨΠΑ ϞѧѧϤόϟ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧγϹ ϲΑΎѧѧτΨϟ΍ ϢϳήѧѧϜϟ΍ ΪѧѧΒϋ
ϱάѧϟ΍ ϢѧϣϷ΍ ϰѧϟ· ΔѧϟϭΪϟ΍ ϥΎѧϴΑ ήѧΒΘόϧ ϡϮѧϴϟ΍ ϦѧΤϧ ϭ .ϲѧγΎϴδϟ΍ ϥ΄ѧθϟ΍ ϢϴѧψϨΘϟ ϒѧϳήϟ΍ Ϧѧϣ ΔϴѧγΎϴγ ΓέΩΎΒϣ ϲϫϭ ˬΔϴϔϳήϟ΍
.ϒϳήϠϟ ΚϳΪΤϟ΍ ϲγΎϴ δϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΔϴϘϴϘΣ ΓέϮΛ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ Ϧϋ ϦϠϋ΃
ΔѧѧγΎϴδϟ΍ ΎѧѧϬϴϓ ζϴѧѧόΗ ΖѧѧϧΎϛ ϲѧѧΘϟ΍ ΔѧѧϨϠόϤϟ΍ ήѧѧϴϐϟ΍ϭ ΔѧѧϨϠόϤϟ΍ ΕΎѧѧϔϟΎΤΘϠϟ ϪΑΎόϴΘѧѧγ΍ ϢѧѧϏέ ϲΑΎѧѧτΨϟ΍ ήѧѧϜϔϟ΍ ϥ΃ ϻ·
ωϭήѧѧθϤϟ΍ ΍άѧѧϫ ˯ΎѧѧϬϧ· ϰѧѧϠϋ ΖѧѧϠϤϋ ˬϊѧѧϴϤΠϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΍ήѧѧτΧ ΔѧѧϳέϮϬϤΠϟ΍ ϲѧѧϓ Ε΃έ ϲѧѧΘϟ΍ ΕΎѧѧϔϟΎΤΘϟ΍ ϩάѧѧϫ ϥ΃ ϻ· ˬΔѧѧϴϟϭΪϟ΍
΍άѧѧϬϟ ˬςѧѧϗ ΪѧѧϟϮϳ Ϣѧѧϟ Ϯѧѧϟ ϝϮѧѧϘϳ ξόΒѧѧϟ΍ϭ ˬϦϴΒѧѧγΎϨϣ ήѧѧϴϏ ϥΎѧѧϜϣϭ Ζѧѧϗϭ ϲѧѧϓ Ϊѧѧϟϭ Ϫѧѧϧ΃ ϪѧѧϨϋ ξόΒѧѧϟ΍ ϝϮѧѧϘϳ ϱάѧѧϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍
ˮ..ϝΎθϓ· ϡ΃ Ϟθϓ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ Ϟϫ ϝ΅ΎδΘϟ΍ Ϧϋ ϡϮϴϟ΍ ϰΘΣ ϦϳέΩΎϗ ήϴϏ ϒϳήϟ΍ ϥϭΆθΑ ϦϴϤΘϬϤϟΎϓ
3

ϞѧϣΎόΘϧ ϥ΃ ΐΟϮΘѧδϳ ˬϦѧϫ΍έ ϲΨϳέΎѧΗ Ϧѧϣί ϲѧϓ ϦΤϧ ϡϮϴϟΎϓ ˬϞΒϘΘδϤϟ΍ Γήϴδϣ Ϟϗήόϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϻ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥ·
ΎϧήѧѧοΎΣ ˯ΎѧѧϨΒϟ ϪϣΎϬϠΘѧѧγ΍ ϥϭΩ ΦϳέΎѧΘϟΎΑ ήΧΎѧѧϔΘϟ΍ ζϣΎѧѧϫ ϰѧѧϠϋ Ϧ΋Ύѧϫέ ϰѧѧϘΒϧ ϻ΃ϭ ˬϲΗ΍άѧѧϟ΍ ΪѧѧϘϨϟ΍ Ϧѧϣ ωϮѧѧϨΑ ˯ΎϴѧѧηϷ΍ ϊѧϣ
.ΎϨϠΒϘΘδϣϭ
1984 ϭ 1959 ˬ1958 ϲѧѧϔϳήϟ΍ ΐόѧѧθϟ΍ ϖѧѧΣ ϲѧѧϓ ΓέήѧѧϜΘϤϟ΍ϭ ΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϠϟ Δѧѧϴϣ΍ήΟϹ΍ Ι΍ΪѧѧΣϷ΍ ήѧѧΒΘόϧ
ϊϤϘϟΎѧѧΑ ΓΰѧѧϴϤΘϤϟ΍ ϲѧѧϧΰΨϤϟ΍ ΰѧѧϛήϤϟ΍ϭ Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ϦϴѧѧΑ ΓΪ΋Ύѧѧγ ΖѧѧϧΎϛ ϲѧѧΘϟ΍ Δѧѧϗϼόϟ΍ ωϮѧѧϧ ϢѧѧϬϔϟ ΔѧѧϤϬϣ ΔѧѧϴΨϳέΎΗ ΕΎѧѧτΤϣ
.΍ήϤΘδϣ ϝ΍ίϻ ϱάϟ΍ϭ ζϴϤϬΘϟ΍ ϚϟΫ Ϟϛ Ϊϟϭ ϱάϟ΍ϭ ˬϡΩΎμΘϟ΍ϭ
ϒѧϳήϟ΍ ϦϴѧΑ ΔΤѧο΍ϭ ΓΪѧϳΪΟ ΔϴѧγΎϴγ Δѧϗϼϋ βϴγ΄Η ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ Ϯϫ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΎϨΘϛήΣ έϭΩ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰόδϧϭ
ΓΩ΍έ· ϡήѧѧΘΤΗ ΔϴϛέΎѧѧθΗ Δѧѧϗϼόϟ βϴѧѧγ΄Θϟ΍ϭ ˬϒѧѧϳήϟ΍ Ϊѧѧο ΓΩΪѧѧόΘϤϟ΍ ΎѧѧϬ΋ΎτΧ΄Α ΓήѧѧϴΧϷ΍ ϩάѧѧϫ ϑ΍ήΘϋΎѧѧΑ ΰѧѧϴϤΘΗ ρΎѧѧΑήϟ΍ϭ
.ϪΗΎϴϋ΍ΪΗ Ϧϣ ϲϧΎόϳ ϒϳήϟ΍ ϝ΍ίϻ ϱάϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϦϳΪϟ΍ Ϧϋ ϪπϳϮόΘΑ ΔϟϭΪϟ΍ ϡΰΘϠΗϭ ˬϲϔϳήϟ΍ ΐόθϟ΍
ήѧϴϴϐΗ ϲѧϓ ΎѧϬΗΩ΍έ·ϭ ΔѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧϟϭΪϟ΍ ΔѧΒϏήΑ Ϧϴѧϫέ ˬΰѧϛήϤϟ΍ ϊϣ ϢϬϠϣΎόΗϭ ϢϬϠϤϋ Ϟ΋ΎγϮϟ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ήϴϴϐΗ ϥ·
ϢѧϜΤϟ΍ϭ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϒѧϳέ ϰѧϟ· εΎѧΑϭϷ΍ϭ ΔѧϴϋΎϤΠϟ΍ ήΑΎѧϘϤϟ΍ ϒϳέ Ϧϣ ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍ ϊϣ ΎϬΑϮϠγ΃ϭ ΎϬϠϣΎόΗ ΕΎϴϟ΁
.ΔϳΩΪόΘϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣϭ ϲΗ΍άϟ΍
:ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ έΎσϹ΍

ζѧϤϬϳ ϱϮѧϬΟ ϲѧγΎϴγ ΰѧϛήϣ ϖѧϠΧϭ ˬΔѧϴΑ΍ήΗ ˯΍ΰѧΟ΃ ϊѧϴϤΠΗ βϴѧϟ ˬϒϳήϟΎѧΑ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΎϨΘϛήΣ Ϧϣ ϑΪϬϟ΍ ϥ·
ϝϮѧΣ Ϧϴϴϔϳήѧϟ΍ Ϧѧϣ ˯ΰѧΟ ΪѧϴΣϮΗ Ϊѧϳήϧ ΔѧϛήΣ ϦѧΤϧ ϞѧΑ ˬρΎѧΑήϟ΍ ΔѧγΎϴγϭ ΔѧϟϭΪΑ ϪϴΒѧη ϪϠόΠϳ ϞϜθΑ ˬϪτϴΤϣϭ ϩ˯Ύπϓ
Ϧѧϋ ήѧΒόϣ ϲѧγΎϴγ ωϭήѧθϣ ˬΔϴϠΒϘΘѧδϤϟ΍ϭ Δѧϴϧϵ΍ ΕΎϳΪΤΘϠϟ ΔΑΎΠΘγϻ΍ ϰϠϋ έΩΎϗ ˬϲόϤΘΠϣ ωϭήθϣϭ ϲγΎϴγ ωϭήθϣ
.ήΧϵ΍ Ϧϣ ϑϮΧ ϱ΃ ϥϭΩϭ ϲσ΍ήϘϤϳΩ ϞϜθΑ ˬΕΎϴϔϳήϟ΍ ΕΎϨσ΍ϮϤϟ΍ϭ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ ϭ΃ ΔϴΒϠϏ΃ ΓΩ΍έ·
Ω΍ήѧѧϓ΃ ϦϴѧѧΑ ϱϮѧѧϐϟ ϭ΃ ϱΩϭΪѧѧΣ ϭ΃ ϲѧѧϓ΍ήϐΟ ω΍ήѧѧλ ϖѧѧϠΧ ϰѧѧϟ· ϑΪѧѧϬϳ ϻ ˬϲΛ΍ΪѧѧΤϟ΍ ϲѧѧϔϳήϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ωϭήѧѧθϤϟΎϓ ΍άѧѧϬϟ
.Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϦϴΑ ϲσ΍ήϘϤϳΩ ϲ γΎϴγ βϓΎϨΘϟ ˯ΎϨΒϟ΍ ϰϠϋ ϞϤόϳ ϪϨϜϟ ˬϲϔϳήϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍
.ΎϘϴΒτΗϭ ΎϤϴψϨΗ ˬ΍ήϴψϨΗ ϲόϤΘΠϤϟ΍ ωϭήθϤϟ΍ ΍άϬΑ ϡΎϣϷ΍ ϰϟ· ήϴδϟ΍ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ΔϳϮϬΟ ΔϴγΎϴγ ΔτϳήΧ ΪϳΪΤΘϟ ϻϭ΃
ϥϮѧϜϳ ϥ΃ ΐѧΠϳ ϱάѧϟ΍ ˬΰѧϛήϤϟ΍ ϰѧϠϋ ϲѧϔϳήϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϯΪϣϭ ˬΰϛήϤϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΔϴϋϮϧ Δϓήόϣ ΎϴϧΎΛ
.Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ΔϴΒϠϏ΃ ϑήσ Ϧϣ ˬέΎΘΨϤϟ΍ ωϭήθϤϟ΍ ϢϋΪϟ ΍έΪμϣ
ϲѧѧѧϤϴϠϗϹ΍ Ϊϴόѧѧѧμϟ΍ ϰѧѧѧϠϋ ϒѧѧѧϳήϟ΍ ήϴѧѧμϣ ϲѧѧѧϓ ΓήΛΆѧѧѧϤϟ΍ ˬΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧγ΍ϮϴΠϟ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΕΎѧѧѧϗϼόϟ΍ ΔѧѧѧϴϋϮϧ ΪѧѧѧϳΪΤΗ ΎѧѧΜϟΎΛ
.ΔϤϟϮόϟ΍ ϲϓ ρ΍ήΨϧϻ΍ ϊϣ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϴλϮμΨϟ΍ ϰϠϋ φϓΎΤϳ ϞϜθΑ ˬϲϤϟΎόϟ΍ϭ
ϥϭΩ ϱΩΎѧϤϟ΍ ϱήѧθΒϟ΍ ϥΎѧϴϜϠϟ ΩϮѧΟϭ ϻ ˬϯήѧΧ΃ ΔѧϬΟ Ϧѧϣϭ ˬϲѧγΎϴδϟ΍ ωϭήθϤϟ΍ ΍άϫ αΎγ΃ Ϯϫ ϥΎδϧϹΎϓ ΍άϬϟ
ˬϱϮѧΠϟ΍ϭ ϱήѧΤΒϟ΍ϭ ϱήѧΒϟ΍ ϪѧϤϴϠϗΈΑ ϒѧϳήϟ΍ ϥΎѧϓ ϚϟΪѧΑϭ ˬϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϲόϤΘΠϤϟ΍ Ϫϋϭήθϣ Ϫϴϓ αέΎϤϳ ϢϴϠϗ·
ˬ΃ΰѧΠΘϳ ϻ ˯ΰѧΟ ϒѧϳήϟ΍ ήѧΒΘόΗ ΔѧϛήΤϟ΍ϭ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ϭ ϒѧϳήϟ΍ ΎϳΎѧπϗ Ϧѧϋ ΎѧϋΎϓΩ ΔϛήΤϟ΍ Ϫϴϓ ϞϐΘθΘγ ϱάϟ΍ Ώ΍ήΘϟ΍ Ϯϫ
.ΔϴΑήϐϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ΓΩΎϴγ ΖΤΗ ΔϘτϨϣϭ ϲϧΎΒγ΍ ΫϮϔϧ ΔϘτϨϣ ϰϟ· ˬϪϤϴδϘΗ ϢϏέ
:ΔϛήΤϟ΍ έϮϬψϟ ϲγΎϴδϟ΍ έΎσϹ΍

ΔϴόѧοϮϟΎΑ ˬέ΍ήѧΣ΃ ϦϴϨσ΍Ϯѧϣϭ ϦϴϴѧγΎϴγ ϦϴϠϋΎѧϓ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧϋϮϤΠϣ ϲϋϭ Ϧϋ ήϴΒόΗ Ϯϫ ΎϨΘϛήΣ έϮϬχ ϥ·
:ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ Ϟϛ ϰϠϋ ΔϳϮϴϨΑ Δϣί΃ ΩϮΟϮΑ ΰϴϤΘΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬΏήϐϤϟ΍ϭ ϒϳήϟΎΑ ΔϨϫ΍ήϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍
.ΏΎΒθϟ΍ ΡϮϤσϭ ΐόθϟ΍ ΐϟΎτϤϟ ΔΑΎΠΘγϻ΍ ϲϓ ΔϳΰϛήϤϟ ΍ ΕΎγΎϴδϟ΍ Ϟθϓc•
.ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϝΎϘΘϧϻ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ήϴϴϐΘϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ΔϴγΎϴγ ΐΨϧ ΏΎϴϏ c•
ΓΩ΍έ· ϯΪѧϣ ϰѧϠϋ Ϊѧϴϛ΄ΘϠϟ ˬΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ϭ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ˬΔѧϴϧϮϧΎϘϟ΍ϭ ΔϳέϮΘѧγΪϟ΍ ΕΎΣϼѧλϹ΍ ξѧϓέϭ ϞѧϴΟ΄Ηϭ ήϴΧ΄Ηc•
.ήϴϴϐΘϟ΍ ϲϓ ϲγΎϴδϟ΍ ϡΎψϨϟ΍
4

Ώ΍ΰѧΣϷ΍ ϭ΃ ΔѧϟϭΪϟ΍ Ϧѧϣ ΖѧϧΎϛ ˬΰѧϛήϤϟ΍ Ϧϣ ΔϘϠτϨϤϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ Ε΍έΩΎΒϤϟ΍ ϊϣ ϲΒόθϟ΍ ΏϭΎΠΘϟ΍ ϡ΍Ϊό ϧ΍ϭ ϒόοc•
.ΔϴγΎϴδϟ΍
ϊѧѧϣ ϞѧϣΎόΘϠϟ ΔϠϴѧѧγϮϛ ϒѧϨόϟ΍ ϰѧ ϟ· ϲѧγΎϴδϟ΍ ϡΎѧψϨϟ΍ ΓΩϮѧѧϋϭ ˬϥΎѧδϧϹ΍ ϕϮѧѧϘΣ έϮϫΪѧΗϭ ΔѧѧϣΎόϟ΍ ΕΎѧϳήΤϟ΍ ΔѧηΎθϫc•
.ΐόθϟ΍
ϞѧϣΎόΘϟ΍ Δѧϴϔϴϛ ϝϮѧΣ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧγ· ϡ΍Ϊѧόϧ΍ϭ ˬΏήϐϤϟΎѧΑ ΔѧϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϞϛΎѧθϤϟ΍ ΔѧΠϟΎόϤϟ ΔΤѧο΍ϭ ΔϴγΎϴγ Δϳ΅έ ΏΎϴϏc•
.ΔϴϟΎΤϟ΍ Δϴϓήψϟ΍ ϲϓ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ ϊϣ
.ΔϴγΎγϷ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ έϮϫΪΗc•
ήѧϴϏ Δτѧθϧ΃ ϰѧϠϋ ΩΎѧϤΘϋϻ΍ ϊѧϣ ˬΔѧδϓΎϨϤϟ΍ ϰѧϠϋ ΓέΩΎѧϗ ΏΎѧτϗ΃ϭ ΔѧϳϮϬΟ ΕΎϳΩΎѧμΘϗ΍ ϖѧϠΨϟ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧγ· ΏΎϴϏc•
.ΔΣΎϴδϟ΍ϭ ˯ΎϨΒϟΎϛ ΔϤ΋΍Ω
....ΓΩέϮΘδϣ ΔϴΒϨΟ΃ϭ ΔϴϠΧ΍Ω Δϳΰϛήϣ ΕΎϓΎϘΛ ήθϧϭ ˬϲϓΎϘΜϟ΍ ΩΪόΘϟ΍ ΖϳϮϤΗϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍ έΎϴϬϧ΍c•
ΔѧϣίϷ΍ ϩάѧϬϟ ΔϴѧγΎϴγ ϝϮѧϠΣ ΩΎѧΠϳ· ϝϭΎѧΤϧϭ ˬΕΎѧπϗΎϨΘϟ΍ ϩάѧϫ Ϧѧϋ ήѧΒόϧ ˬΔѧϴϋΎϤΘΟ΍ϭ ΔϴγΎϴγ ΔϛήΤϛ ϦΤϨϓ ΍άϬϟ
Ϧѧϋ ήѧΒόϧ ϦѧΤϧ ϞѧΑ ˬϯήѧΧ΃ ΔѧϛήΣ ϱϷ ΍Ω΍ΪѧΘϣ΍ ΎϨѧδϟ ˬΔѧϛήΤϛ ϦѧΤϧϭ ˬήѧϴϐΘϤϟ΍ ϲϤϟΎѧόϟ΍ ϊѧοϮϟΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΔϴϟϮϤθϟ΍
ϦϣΆѧϧϭ ˬΔѧϣΎόϟ΍ ΔΤϠѧμϤϟ΍ ΔѧϣΪΨΑ ΔѧτΒΗήϣ ϰѧϘΒΗ ΎѧϨ΋ΩΎΒϣ ϥ΃ ϻ· ˬήϴϐΘΗ ΎϨόϳέΎθϣϭ ΎϧέΎϜϓ΃ ϞόΠϳ ϞϜθΑ ζϴόϤϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍
ϒѧϠΘΨΗ ϞѧϤόϟ΍ Ϟ΋Ύѧγϭ ϦѧϜϟ ˬΔϠμΘϣ ΕΎϘϠΣ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ Ϧϣ ϞόΠϳ ϞϜθΑ ˬϞΒϘΘδϤϟ΍ϭ ήοΎΤϟ΍ϭ ϲοΎϤϟ΍ ΔϴϟΪΠΑ
.ΔϠΣήϣ Ϟϛ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ Δϴϔϴϛ ϲϓ
.ΎϬΗΎϗΎϔΧ·ϭ ΎϬΗ΍έΎμΘϧΎΑ ΔϴοΎϤϟ΍ Ώέ ΎΠΘϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϼϟ έΪμϣ ΦϳέΎΘϟΎ ϓ
ϲѧѧϜϟ ΔѧѧϴΣ ϰѧѧϘΒΗ ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ΔѧѧϴΨϳέΎΘϟ΍ Γήϛ΍άѧѧϟ΍ϭ ˬήϤΘѧѧδΗ ΓΎѧѧϴΤϟ΍ϭ ˬΦϳέΎѧѧΘϠϟ αΎѧѧϜόϧ΍ Ϯѧѧϫ ϪѧѧϨϣ ˯ΰѧѧΟ ϲѧѧϓ ήѧѧοΎΤϟ΍ϭ
.ΔΒϗΎόΘϤϟ΍ ϝΎϴΟϷ΍ ΎϬϴϠϋ ϑήόΘϳ
ϞϜѧθΑ Ϫѧϴϓ ήѧϜϔϧ Ϣѧϟ ΍Ϋ· Ϫѧϧ΃ ϻ· ˬϪΑΎΤѧλ΃ ϥϮѧϜϧ Ϧѧϟ ΎϨϧϮϛ ϢϏέ ϱάϟ΍ Ϊϐϟ΍ ΍άϫ ˬΪϐϠϟ ςϴτΨΗϭ ήϴϜϔΘ ϓ ϞΒϘΘδϤϟ΍ Ύϣ΃
.ΎϨ΋ΎϨΑϷ ΓήΒϘϣ ϭ΃ ΎϨΠγ ϥϮϜϴγ ˬϱΪΟ
ϲѧѧόϴΒσ αΎѧδΣΈϛ ˬΕ΍άѧϟΎΑ ϲϋϮѧѧϟ΍ ΍άѧϫ ϞϤΤϧˬΔѧϴϔϳέ ΔѧѧϴΛ΍ΪΣ ΔѧϴϋΎϤΘΟ΍ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΩ ˬΔϴѧѧγΎϴγ ΔѧϛήΤϛ ϦΤϨѧϓ ΍άѧϬϟ
.ϦϳήΧϵ΍ ΔδϛΎόϣϭ ΔδϛΎθϤϟ ΔϠϴγϮϛ βϴϟϭ ˬϲϧΎδϧ·
ΔѧϓήόϤϟ ΔϠϴѧγϮϛ ˬϲΗ΍άѧϟ΍ ϒόѧπϟ΍ϭ κ΋ΎѧϘϨϟ΍ϭ ˯ΎѧτΧϷ΍ ϰѧϠϋ ΪϤΘόΗ ˬϲΨϳέΎΘϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ ϲϓ ΎϨΘϴΠϬϨϣϭ
.ϞΒϘΘδϤϟ΍ϭ ήοΎΤϠϟ ϦΠγ ϮϬϓ Ε΍έΎμΘϧϻΎΑ ϲϨϐΘϟ΍ Ύϣ΃ ˬαϭέΪϟ΍ ιϼΨΘγ΍ϭ ΔϘϴϘΤϟ΍
΢ϨѧϤΑ ϲѧοΎϘϟ΍ ΏήѧϐϤϟ΍ ΡήѧΘϘϣ έϮϬχϭ ΏήϐϤϟΎΑ ϲγΎϴδϟ΍ ΡΎΘϔϧϻΎΑ ξόΒϟ΍ ϪτΑήϳ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΣΎδϟ΍ ϲϓ ΎϧέϮϬχ ϥ·
ΔѧϴϧΎϜϣ· ϰѧϠϋ ϞѧϴϟΩ Ϯѧϫ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ϢϴψϨΗ ΔϴϧΎϜϣ·ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϡΎΤΘϗ΍ ϥ΃ ϻ· ˬΎϴΗ΍Ϋ ΎϤϜΣ ˯΍ήΤμϟ΍
.ΎϫέϮτΗϭ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ϩάϫ Δϳέ΍ήϤΘγ΍
ϢϴѧѧψϨΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΎϨΗέΪѧѧϗ ϡΪѧѧόϟ ΔϴΤѧѧο ΎѧѧϧέΎϜϓ΃ ϥϮѧѧϜΗ ϥ΃ Ϊѧѧϳήϧ ϻϭ ΎѧѧϧέΎϜϓϷ ΎϳΎΤѧѧο ϥϮѧѧϜϧ ϥ΃ ϦѧѧϜϤϳ ˬϦѧѧΤϧ Ύѧѧϣ΃
ϲѧѧϓ ϖѧѧΤϟ΍ ϊѧѧϴϤΠϠϟ ϦϤѧѧπΗϭ ˬϱϮѧѧϬΠϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϞѧѧόϔϠϟ ϝΎѧѧΠϤϟ΍ ϙήѧѧΘΗ ϥ΃ ΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΐѧѧΠϳ ΍άѧѧϬϟ ˬϡΎѧѧψϨϟ΍ϭ
ϦϳήѧΒόϣ ϦϴѧϴϘϴϘΣ ϲѧΑήϐϣϭ ϲѧϔϳέ ϲѧγΎϴγ Ϟѧόϓ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ˬΔѧΑέΎϐϤϟ΍ϭ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϦϴΑ ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ω΍ήμϟ΍ ϲϓϭ ϢϴψϨΘϟ΍
.ϊϗ΍Ϯϟ΍ Ϧϋ
:ΔϛήΤϠϟ ΔϣΎϋ B΍Ϊϫ΃

:ϰϟ· ΔϛήΤϟ΍ ϑΪϬΗϭ ˬϞΒϘΘδϤϟ΍ϭ ήοΎΤϟ΍ ϲϓ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ΕΎΣϮϤσ Ϧϣ ΔϛήΤϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ ϖΜΒϨΗ
΢ϟΎѧѧμϣ ϡΪѧѧΨϳ ϝϮѧѧΤΗ ϱ΃ ϥ΃ϭ ˬΩϮϤΠϟΎѧѧΑ ΰѧѧϴϤΘϤϟ΍ Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ϊѧѧοϭ ίϭΎѧѧΠΗ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ˬϲѧѧϔϳέ ϲѧѧγΎϴγ ϢϴѧѧψϨΗ
.ϦϴϴϔϳήϠϟ ϲγΎϴδϟ΍ ϡΎψΘϧϻ΍ ϥϭΩ ϢΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ϒϳήϟ΍
ΔѧϳΰϛήϤϟ΍ Ώ΍ΰѧΣϷ΍ ϰѧϟ· ϥϮϛήϟΎѧΑ ϚѧϟΫϭ ˬΓήѧλΎόϤϟ΍ϭ ˬΔѧϴΨϳέΎΘϟ΍ ΎѧϨ΋ΎτΧ΃ ίϭΎѧΠΗ ϰϟ· Ύπϳ΃ ΔϛήΤϟ΍ ϑΪϬΗ
ˬΰѧϛήϤϟ΍ ϝΎϐΘѧη΍ ΕΎѧϴϨϘΘΑ ΔѧϘΤϠϣ ΖѧϠχ ϲѧΘϟ΍ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΐѧΨϨϟ΍ Δѧϣί΃ ίϭΎѧΠΗϭ ˬΎѧϧΩέ΍Ϯϣϭ ΎϨΗΎϗΎσ ϞϐΘδΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϳΪϴϠϘΘϟ΍
ϲѧϓ ˬϢϬϠΜѧϤΗ ΓϮѧϗ Ϧѧϋ ήѧϴΒόΘϟ΍ ϲѧϓ ϥϮѧϴϔϳήϟ΍ Ϟѧθϔϳ ϒѧϴϛ ˬςѧϘϓ ϝΎѧΜϤϟ΍ ϞϴΒѧγ ϰѧϠϋ ΢ѧπΘϳϭ .ΎѧϴΑΎΨΘϧ΍ϭ Ύѧϳέ΍Ω· ˬΎϴγΎϴγ
.ΔϴϧΎϤϟήΒϟ΍ ϕήϔϟ΍ ϞϴϜθΗ ˯ΎϨΛ΃ ΔλΎΧ ϚϟΩ ήϬψϳϭ ˬΰϛήϤϠϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϋΎϨμϟ΍ ϰϟ· ϢϬϟΎϘΘϧ΍ ΔϟϮϬγ ˬϞΑΎϘϣ
5

Ϧѧϋ ήѧΒόϳ ϞѧϴΜϤΗ ˬέΎѧΒΘϋ΍ Ϟѧϛ ϕϮѧϓ ϲѧϔϳήϟ΍ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ ΢ϟΎμϣ ϊπϳ ˬϦϴϴϔϳήϠϟ ΪϳΪΟ ϞϴΜϤΗ ϰϟ· ΔϛήΤϟ΍ ϑΪϬΗ
.ήϤΘδϤϟ΍ Ϣϫ˯Ύμϗ· ίϭΎΠΘϳϭ ˬϢϬΗΎόϠτΗ
ˬϢϬѧѧδϔϧ΃ ϢѧѧϜΣ ϦϴϴϔϳήѧѧϠϟ ΢ϴѧѧΘϳ ϡΎѧѧψϧ ˬϒѧѧϳήϠϟ ϊѧѧγϮϤϟ΍ ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϠϟ ϡΎѧѧψϧ Ϧѧѧϋ ωΎϓΪѧѧϟ΍ ϰѧѧϟ· ΔѧѧϛήΤϟ΍ ϑΪѧѧϬΗ
Ϧѧѧϣ ΎϨѧѧμϠΨϳ ϡΎѧѧψϧ ˬϢϬϠΒϘΘѧѧδϣ ΔѧѧϳΎϤΣϭ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ΐόѧ θϟ΍ ΢ϟΎѧѧμϣ ϢѧѧϬϳ ϱάѧѧϟ΍ ϱΩΎѧѧμΘϗϻ΍ϭ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ έ΍ήѧѧϘϟ΍ ϙϼΘѧѧϣ΍ϭ
ήѧѧϴϏ ΩΎѧѧμΘϗϻ΍ Δѧѧϔϛ ϥΎѧѧΤΟέ ϞѧѧΑΎϘϣ ϲѧѧϓ ˬ...ϢϴѧѧϠόΘϟ΍ϭ ϞϴϐѧѧθΘϟ΍ϭ ΔΤѧѧμϟ΍ ΕΎѧѧϋΎτϗ Δѧѧϣί΃ϭ ΔѧѧϴϣϷ΍ϭ ήѧѧϘϔϟ΍ ωΎѧѧοϭ΃
ΔѧϴϔϠΧ ΓΪѧϋΎϗϭ ˯ΎѧϨΘϏϼϟ ϢϴѧϠϗ· ΩήѧΠϣ ϒѧϳήϟ΍ ϞѧόΠΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΔϴΠΗ΍ήΘѧγϹ΍ ήѧϴϏϭ ΔѧϤψϨϤϟ΍ ήѧϴϏ ΢Αήϟ΍ ΔϤψϧ΃ϭ ˬϞϜϴϬϤϟ΍
.ΓήΠϬϠϟ
ϞϜѧθϟΎΑ ˬΓήѧλΎόϤϟ΍ ΔѧϳέΎΠΘϟ΍ ΔѧϛήΤϟ΍ϭ έϮѧτΘϤϟ΍ ϲϋΎϨѧμϟ΍ ˯ΎѧϨΒϠϟ ΔѧϘτϨϣ ϒѧϳήϟ΍ ϞѧόΟ ϰѧϟ· ΔϛήΤϟ΍ ϑΪϬΗ
ΩϼѧΑ ϲѧϓ ϦϴϴϔϳήѧϠϟ ϲϋΎѧϤΘΟϻ΍ έ΍ήϘΘѧγϻ΍ ϖϴϘΤΗϭ ˬ ΚϳΪΤϟ΍ έϮτΘϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΔϴϤϟΎϋ ΔϬΟ΍ϭ ϒϳήϟ΍ Ϧϣ ϞόΠϴγ ϱάϟ΍
.ϒϳήϟ΍
ˬϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϠϟ ϡΎѧѧψϧ Ϧѧѧϋ ωΎϓΪѧѧϟΎΑ ϚѧѧϟΫϭ ˬϲϟϭΪѧѧϟ΍ ϯϮΘѧѧδϤϟ΍ ϰѧѧϠϋ ϒѧѧϳήϠϟ έΎѧѧΒΘϋϻ΍ Ωέ ϰѧѧϟ· ˬΔѧѧϛήΤϟ΍ ϑΪѧѧϬΗ
.ϒϳήϟ΍ ΢ϟΎμϟ ΔϴγΎϣϮϠΑΩ ϙϼΘϣ΍ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΕΎϣϮϜΤϠϟ ϝϮΨϳ
:ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ΔϛήΣ ϡ΃ ΔϴϠϗ΃ ΔϛήΣ

έϮѧѧѧπΤϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬώϳίΎѧѧѧϣ΃ Ϣѧѧѧϫ ΏήѧѧѧϐϤϟ΍ ϥΎϜѧѧѧγ ΔѧѧѧϴΒϠϏ΃ ϥϮѧѧѧϛ ϰѧѧѧϠϋ ϲϐϳίΎѧѧѧϣϷ΍ ϥ΄ѧѧѧθϟΎΑ ϥϮѧѧѧϤΘϬϤϟ΍ ϊѧѧѧϤΠϳ
ϊѧϴϤΠΑ ΔѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔѧϛήΤϟ΍ ϲѧϓ ϦϴϠϋΎѧϔϟ΍ ΪѧϨϋ Δѧϴϟϭ΃ ΕΎѧλΎϫέ· ΩήѧΠϣ ϰϘΒϳϭ ˬϡΪόϨϣ ϲγΎϴδϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ϲϓ ϲϐϳίΎϣϷ΍
ήѧѧϴτΧ ϲѧγΎϴγ έ΍ήѧϗ Ϧѧϋ ˬϲϐϳίΎѧϣϷ΍ ϲσ΍ήϘϤϳΪѧϟ΍ ΏΰѧΤϟ΍ ϞѧѧΣϭ ϝΎѧτΑ· ϰѧϠϋ ΕΎτϠѧδϟ΍ ϡ΍Ϊѧϗ· ϥΎѧΑ΃ Ϊѧϗϭ ˬΎѧϬΗΎϫΎΠΗ΍
ϞѧΑΎϘϣ ϲѧϓϭ ˬβϴϴѧδΗ ϱ΃ ΎѧϬϟ Ω΍ήѧϳ ϻ ϢϬΘϴѧπϗ ϥ΃ ώϳίΎѧϣϸϟ ΓέΎѧη·ϭ ˬώϳίΎѧϣϷ΍ϭ ΔѧϴϐϳίΎϣϸϟ ϲѧγΎϴδϟ΍ ϞΒϘΘѧδϤϟ΍ ϩΎΠΗ
.ΔϴϤϴψϨΗ ΔϴγΎϴγ ΓΩ΍έ· ϙϼΘϣ΍ ϡΪϋ Ϧϋ ϦϴϴϐϳίΎϣϷ΍ Ϧϣ ϊγ΍ϭ ωΎτϗ ϥΎΑ΃ ˬϚϟΫ
ϲΗ΍άѧϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ έΎѧϴΧ ϰѧϨΒΘϳ ϱάѧϟ΍ ϲϐϳίΎѧϣϷ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ϲϋϮѧϟ΍ Ϧѧϣ ωϮѧϧ Ϧѧϋ ήѧϴΒόΘϠϟ ΔѧϟϭΎΤϣ ΎϨΘϛήΣ ήΒΘόΗϭ
.ϲϔϳήϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ϞϤόϟ΍ϭ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ϭ ˬϲγΎϴδϟ΍ ϩήϜϔϟ ΔϴόΟήϤϛ
ϻ ΎѧϨϧ΃ ϻ· ˬϲѧΑήϐϤϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ ΍ ΪϬѧθϤϟ΍ ϞѧΧ΍Ω ΔѧϴϠϗ΃ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϞόΟ ΪϳήΗ ΔϛήΣ ΎϨϧϭήΒΘόϳ ξόΒϟ΍ ϥϮϛ ϢϏέ ϭ
ϦϴϴϐϳίΎѧϣ΃ϭ Ϧϴѧϴϔϳέ ϦϴϠϋΎѧϓ ϥ΃ ϢѧϏέ Ϫѧϧ΍ ΎѧϤϛ ˬϡϮѧϳ ΪѧόΑ ΎѧϣϮϳ ΔϴѧγΎγϷ΍ ϪΗΎϣϮϘϣ ΩΎΒΗ ΎΒόη ΎϤϧ· ˬΔϴϠϗ΃ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ήΒΘόϧ
ΔѧѧϴΒϠϏϷ΍ ξϗϮѧѧϧ ϥ΃ ϞΒϘΘѧѧδϤϟ΍ ϲѧѧϓ ϦѧѧϜϤϳ Ϫѧѧϧ΍ ϻ· ˬΔѧѧϴϠϗ΄ϛ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ϲѧѧϓ ϡϮѧѧϴϟ΍ ΎѧѧϨϧϭήΒΘόϳ ˬϪѧѧϠϛ ΏήѧѧϐϤϟ΍ Ϧѧ ϣ ϦϴϠϋΎѧѧϓϭ
.ϞϜϛ ΏήϐϤϟ΍ ϲϓ ώϳίΎϣϻ΍ Ϧϣ ϭ ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ Ϧϣ ΔΘϣΎμϟ΍
.ΔτγϮΘϤϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϘΒτϟΎΑϭ ΏΎΒθϟΎΑ ΎϬϧΎϫέ ςΑήΗ ΎϨΘϛήΣ ϥ·
ϡϮѧϘΗ ΔѧϴϋΎϤΘΟ΍ ΔѧϛήΣ ϦΤϨѧϓ ˬΎΤϴΤѧλ βϴѧϟ ΍άѧϫ ϦѧϜϟ ˬΔϴϟΎѧμϔϧ΍ ΔϛήΣ ΎϧέΎΒΘϋ΍ ΓήϜϓ ΪϨϋ ξόΒϟ΍ ΐϫάϴγ
Ώ΍ΰѧѧΣϷ΍ ϥΪѧѧϟ Ϧѧѧϣ ΔѧѧλΎΧ ˬϪΘΑϮόѧѧλ ϙέΪѧѧϧ Ύѧѧϣ Ϯѧ ϫϭ ˬϊѧѧϴϤΠϟ΍ ϑ΍ήѧѧΘϋ΍ ΏΎѧѧδΘϛϻ ϝΎѧѧπϨϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΎѧѧϬϧΎϛέ΃ ΪѧѧΣ΃ ϲѧѧϓ
.ϲϟΎμϔϧ΍ ϲϋϭ Ϧϋ ΍ήϴΒόΗ ΓέΩΎΒϤϟ΍ ϩ άϫ ϲϓ ϯήΗ ϲΘϟ΍ Ε΂ϴϬϟ΍ϭ ΕΎτϠδϟ΍ϭ ΔϳΰϛήϤϟ΍
:Δϴϔϳήϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍

ήѧѧΒϋ ˬ ϒѧѧϳήϠϟ ϲΗΎѧѧϳϮϬϟ΍ ΩϮѧѧΟϮϟ΍ ήϴϣΪѧѧΗ ϢϴѧѧϠόΘϟ΍ Ξϣ΍ήѧѧΑϭ ΎѧѧϬϣϼϋ· Ϟ΋Ύѧѧγϭ ήѧѧΒϋ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ΖѧѧϟϭΎΣ
ΏΎѧϴϏ ϢѧϜΤΑ ϥϮѧϴϔϳήϟ΍ Ϣѧψόϣ ΎϬϜϠϬΘѧδϳ ϲѧΘϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϩάϫ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ ΔϳέϮϠϜϠϓ ΓέϮλ ˯Ύτϋ·
ΔѧϧΎϜϤϟ΍ ˯Ύѧτϋ·ϭ ˬΔϠϘΘѧδϤϟ΍ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΔϴѧμΨθϠϟ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ΍ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ Δϴϔϳέ ΕΎδγΆϣ
Ϧѧѧϣ ϑΪѧѧϬϟ΍ Ε΍˯΍ήѧѧΟϹ΍ϭ Ε΍ϮѧѧτΨϟ΍ ϩάѧѧϫ Ϟѧѧϛ ˬϢϴѧѧϠόΘϟ΍ Ξϣ΍ήѧѧΑϭ ϲѧѧϣϼϋϹ΍ ΪϬѧѧθϤϟ΍ ϞѧѧΧ΍Ω ΔѧѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔѧѧϓΎϘΜϠϟ ΔѧѧϘ΋ϼϟ΍
ϲѧѧϫˬϼΜϣ ΔѧѧϴΑήόϟ΍ ΔѧѧϐϠϟ΍ ϥϮѧѧϛ ΔѧѧόϳέάΑ ˬϝϼϘΘѧѧγϻ΍ άѧѧϨϣ ςϴѧѧΤϤϟ΍ϭ ϥΎѧѧδϧϺϟ ϞϣΎѧѧθϟ΍ ΐѧѧϳήόΘϟ΍ ωϭήѧѧθϣ ϖѧѧϴϘΤΗ ΎѧѧϬ΋΍έϭ
ˬΔѧϴϟΎΤϟ΍ ΔѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΔѧϣϮψϨϤϠϟ ΔѧϠΜϤϤϟ΍ ΔѧϴΛϼΜϟ΍ ΎѧϬΘϨΒΗ ϲѧΘϟ΍ ΔѧΑϭήόϟ΍ ϩάѧϫ ˬΔѧϴϨσϮϟ΍ ΓΪѧΣϮϟ΍ ρϭήѧη Ϧϣ ρήη
ξϓήѧѧΗ ϲѧѧΘϟ΍ ΓΪѧѧΣϮϟ΍ ϩάѧѧϫ ˬΔѧѧϴϨϳΪϟ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΕΎѧѧϛήΤϟ΍ϭ ˬΎϫέΎѧѧδϳϭ ΎѧѧϬϨϴϤϴΑ Δѧ ϴΑήόϟ΍ ΔѧѧϴϣϮϘϟ΍ Ώ΍ΰѧѧΣϷ΍ ˬϢѧѧϜΤϟ΍ ϡΎѧѧψϧ
6

ΔѧѧϴΑήϋ ΔѧϴΑήϐϣ ΔѧѧϟϭΩ ˯ΎѧϨΑ ϰѧѧϟ· ϑΩΎѧϬϟ΍ ΎѧѧϬΠϣΎϧήΑ Ϟѧχ ϲѧϓ ˬϲѧѧϠΤϣϭ Ϟϴѧλ΃ Ϯѧѧϫ Ύѧϣ Ϟѧѧϛ ˯Ύѧμϗ· ϰѧѧϠϋ ϞѧϤόΗϭ ωϮѧϨΘϟ΍
ϞѧϜΑ ϥήѧϗ ϒѧμϧ Ϧѧϣ ήѧΜϛ΃ ϯΪѧϣ ϰѧϠϋ ΎϬΘϳάѧϐΗ ϢѧΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔϴѧμΨθϟ΍ ϞΒϘΘѧδϣ ϲѧϓ ήѧϴϜϔΗ ϱ΃ ϥϭΩ ˬΔϳΰϛήϣϭ
.ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ϭ ˬϱΰϛήϤϟ΍ ΏήϐϤϟ΍ ΔϓΎϘΛ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ΔϴδϔϨϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ρΎϤϧϷ΍ ϝΎϜη΃
ϖѧѧϳήτϟ΍) ϕήѧѧτϟ΍ Ι΍ΪѧѧΣ· ήѧѧΒϋ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ΔѧѧϳήόΗϭ ϒѧѧθϛ ϰѧѧϟ· ΔѧѧϓΩΎϬϟ΍ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ΕϼѧѧδϠδϣ ϡΎѧѧϣ΃ϭ
ΔѧѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔѧѧϐϠϟ ΔϳέϮΘѧѧγΩ ΔѧϳΎϤΣ ΏΎѧѧϴϏ ϥ΃ ϻ· ˬΔѧ ϴϤϨΘϟ΍ ϖѧϴϘΤΗ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ (ϱϮѧѧΠϟ΍ ςΑήѧϟ΍-ϲϜϜѧѧδϟ΍ ςΑήѧѧϟ΍-ϲϠΣΎѧδϟ΍
ζϴѧѧόϳ ϱάѧѧϟ΍ ˬϲѧ ϔϳήϟ΍ ϊѧѧϤΘΠϤϟ΍ ϯΪѧѧϟ ΔϴΗΎѧѧδγΆϣ ΔϴѧѧγΎϴγϭ ΔѧѧϴϓΎϘΛ ΔѧѧϋΎϨϣϭ ˬ(ϡΎѧѧϋ ϞϜѧѧθΑ ΔѧѧϴϐϳίΎϣϻ΍ ΔѧѧϐϠϟϭ ) Δѧѧϴϔϳήϟ΍
ΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ϡϼѧѧϋϹ΍ Ϟ΋Ύѧѧγϭϭ ϢϴѧѧϠόΘϟ΍ Ξϣ΍ήѧѧΑ ϑήѧѧσ Ϧѧѧϣ ˬϪѧѧϴϟ· ΔѧѧϬΟϮϤϟ΍ ΔѧѧϴΒϨΟϷ΍ έΎѧѧϜϓϷ΍ ϙϼϬΘѧѧγ΍ ϰѧѧϠϋ Ύѧ ϴϨΒϣ Ύѧ τϴϤϨΗ
ήѧѧΤΒϟ΍ νϮѧѧΣϭ ΎѧѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧѧη ϲѧѧϓ ΓΰѧѧϴϤΘϤϟ΍ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔϴѧѧμΨθϠϟ ΍ήϴϣΪѧѧΗϭ ΍ήѧѧϴϘϔΗ ΔѧѧϴϤϨΘϟ΍ ϩάѧѧϫ Ϧѧѧϣ ϞѧѧόΠϳ ˬΔѧѧϴϤϟΎόϟ΍ϭ
Δѧѧϳ΍ΪΑ ϲѧѧϓ ΔѧѧΣϼϔϟ΍ ΖϠϤόΘѧѧγ΍ ϱάѧѧϟ΍ ϥΎѧѧϴϜϟ΍ ΍Ϊѧѧϫ ˬϲѧѧΑήϐϤϟ΍ ϲϓΎѧѧϘΜϟ΍ϭ ϲϋΎѧѧϤΘΟϻ΍ ϥΎѧѧϴϜϟ΍ ϞѧѧΧ΍Ωϭ ˬςѧѧγϮΘϤϟ΍ ξϴѧѧΑϷ΍
ήѧѧμόϟ΍ ϲѧѧϓϭ ˬΔϴϠѧѧλϷ΍ ϢϬϘσΎѧѧϨϣ Ϧѧѧϣ ώϳίΎѧѧϣϷ΍ ϞѧѧϴΣήΘϟ ΔϋΎϨѧѧμϟ΍ϭ ˬβѧѧϠσϷ΍ ϝΎѧѧΒΟ ϲѧѧϓ ϩήϴϣΪѧѧΗ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ΕΎϨϴΘѧѧδϟ΍
ϒѧѧϴϛϭ ˬέήѧѧϘϳ Ϧѧѧϣ Δϴѧѧπϗ ΎѧѧϬϧ· ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔϴѧѧμΨθϠϟ ΔϴΟϮϟϮϜϴѧѧδΑ ϮϴѧѧγϮδϟ΍ ΔѧѧϴϨΒϟ΍ ήϴϣΪѧѧΘϟ ΔΣΎϴѧѧδϟ΍ ϞϤόΘѧѧδΗ ΚϳΪѧѧΤϟ΍
.ϱϮϴΤϟ΍ ΎϨϠΒϘΘδϣ ϲϓ έήϘϳ ϑ΍Ϊϫ΃ Δϳϻϭ ˬέήϘϳ
ΔѧϴϠΒΠϟ΍ ϭ΃ ΔѧϴϔϳήϟΎΑ ϦϴϘσΎѧϨϟ΍ ϭ΃ ϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ϦϳΩϮѧϟϮϤϟ΍ ϰѧϠϋ ήѧμΘϘϳ ϻ ˬϲϔϳήϟ΍ ΐόθϟ΍ ϰϟ· ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϥ΃ ΎϤϛ
.ϒϳήϟ΍ ϲϓ ζϴόϳ ϭ΃ ϞϤόϳ Ϧϣ Ϟϛ Ύϴϔϳέ ήΒΘόϳ ϞΑ
:ϲϔϳήϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ήϜϔϟ΍

ϢϟΎѧόϟ΍ Ώ΍ΰѧΣ΃-ΔϴΒόѧθϟ΍ ΕΎѧϛήΤϟ΍) ϒϳήϟΎΑ Δϳέ΍ΩϹ΍ ΎϬΑ΍ΰΣϷ ωϭήϓ β ϴγ΄Η ϰϠϋ ΔϳΰϛήϤϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ΖϠϤϋ
Ε΍ήѧѧϘϣ ΢Θѧѧϓ ϰѧѧϠϋ ˬΔϴϗήѧѧθϤϟ΍ϭ Δϴϛ΍ήΘѧѧηϻ΍ έΎѧѧϜϓϷΎΑ ϥϮόΒѧѧθΘϤϟ΍ ϥϮѧѧϴϔϳήϟ΍ ξѧѧόΑ ϞѧѧϤϋ ΎѧѧϤϛ (ϥϮѧѧϴϟ΍ήΒϠϟ΍-ϱϭήѧѧϘϟ΍
ˬϪΗΎϗΎϘѧθϧ΍ ωϮѧϤΠϤΑ (Δϴϛ΍ήΘѧηϻ΍ϭ ϡΪѧϘΘϟ΍-ϲϛ΍ήΘѧηϻ΍ ΩΎѧΤΗϻ΍) ΕΎϨϴόΒѧδϟ΍ Δѧϳ΍ΪΑ ϲϓ ςηΎϨϟ΍ ϲΑήϐϤϟ΍ έΎδϴϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ
ΏΰѧΣ ΍άѧϛϭ ˬϡΎѧϣϷ΍ ϰѧϟ· ΔѧϤψϨϣϭ αέΎѧϣ23 ΔϤψϨϣ ΎϬΗΩΎϗ ϲΘϟ΍ ϚϠΘϛ ˬΔϴϋϮϴθϟ΍ ΐϫ΍άϤϟ΍ ϲϓ ϥϮϴϔϳήϟ΍ ρήΨϧ΍ ΎϤϛ
ϊѧϴϤΠΑ ΔѧϴϨϳΩ Ώ΍ΰѧΣ΃ ϰѧϟ· Ϧϴϴϔϳήѧϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧΌϓ Ώϭήѧϫ ϰѧϟ· ΔϓΎѧοϹΎΑ ˬϦϴϴϔϳήѧϠϟ ϲΨϳέΎѧΘϟ΍ Ϫѧ΋΍ΪόΑ ϑϭήόϤϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍
ΰѧѧϛήϤΘϤϟ΍ ϲѧѧΑήόϟ΍ ϲϣϮѧѧϘϟ΍ ήѧѧϜϔϟ΍ ϞѧѧϐϠϐΗ ΔѧѧΠϴΘϧ Ε˯ΎѧѧΟ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΕΎѧѧϬΟϮΘϟ΍ ϩάѧѧϫ Ϟѧѧϛ ˬΔѧѧϳΩΎϬΠϟ΍ϭ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΎѧѧϬϋ΍Ϯϧ΃
ΏήѧϐϤϟ΍ ϝϼϘΘѧγ΍ άѧϨϣ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΔΣΎѧδϟ΍ ϪΘѧηΎϋ ϱάѧϟ΍ ϲѧόϴΒτϟ΍ ΩϮѧϤΠϟ΍ ΔѧΠϴΘϧ ˬϲϔϳήϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϞΧ΍Ω
ΔѧѧΜϳΪΣ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧϟϭΪϟ΍ ϑϮѧѧΨΗ ΐΒѧѧδΑ ϚѧϟΫϭ ˬΓΪ΋Ύѧѧγ ΖѧѧϧΎϛ ϲѧΘϟ΍ ΔϳήϜѧѧδόϟ΍ϭ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΔѧϛήΤϟ΍ ϰѧѧϠϋ ˯ΎѧѧπϘϟ΍ ϞѧόϔΑ
ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΔѧѧϴϨΒϟ΍ Ϧѧѧϋ ΍ήѧѧϴΒόΗ ϥΎѧѧϛ Ϫѧѧϧ΃ ϻ· ˬΎѧѧψϓΎΤϣ ϥΎѧѧϛ ϪѧѧϧϮϛ ϢѧѧϏέ ϱάѧѧϟ΍ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ήѧѧϜϔϟ΍ ϮѧѧϤϧ Ϧѧѧϣ ΪѧѧϬόϟ΍
ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ϲѧϘϴϘΣ ϒѧϴϠΣ ΏΎѧϴϐΑ ΕΰѧϴϤΗ ϲѧΘϟ΍ϭ ˬΔѧϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔѧϠΣήϤϟ΍ ϚѧϠΗ ϲѧϓ ϥϮѧϴϔϳήϟ΍ ΎϬθϴόϳ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ
ςѧϘϓ βϴѧϟϭ ˬΔѧϳϮϬΟ ΐѧΨϧ Ε΍έϮѧμΗ ϰѧϠϋ ϲϨΒϣ ϲόϤΘΠϣ ωϭήθϣ έΎσ· ϲϓ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ΍ ΝΎΘϧ· ΓΩΎϋ·
.ΔϴϟϭΪϟ΍ ϯϮϘϟ΍ϭ έΎϤόΘγϻ΍ϭ ΔϴϧΰΨϤϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ΕΎϘϓ΍ϮΗ ϰϠϋ
Ϧѧѧϋ ήѧѧϴΒόΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΓέΩΎѧѧϗ ϦѧѧϜΗ Ϣѧѧϟ ϥϮѧѧϴϔϳήϟ΍ ΎѧѧϬΑ ϖѧѧΤΘϟ΍ ϲѧѧΘϟ΍ϭ ˬΔϴϋΎϨτѧѧλϻ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΕΎѧѧϛήΤϟ΍ ϩάѧѧϫ Ϟѧѧϛ
ΖѧϧΎϛ ˬήΧ΂ѧΑ ϭ΃ ϞϜѧθΑ ˬΏ΍ΰѧΣϷ΍ ϩάѧϫ ϥ΃ ϊѧϴϤΠϠϟ ϦϴѧΒΗϭ ˬϢϬΗΎѧόϠτΗ Ϧѧϋ ήѧϴΒόΘϠϟ ϼλ΃ ΪΟϮΗ Ϣϟϭ ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ ΕΎόϠτΗ
ΔѧѧϣϮϜΤϟ΍ ΖѧѧϟϭΎΣ ϥΎѧѧϴΣϷ΍ ξѧѧόΑ ϲѧѧϓϭ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϊѧѧοϮϟ΍ Δѧѧ΋ΪϬΗ ΔѧѧϤϬϣ ˯΍Ω΃ ϲѧѧϓ ΰѧѧϛήϤϠϟ ΔѧѧϔϴϠΣ Ζѧѧϟ΍ίΎϣϭ
νέΎѧόϣ Ϧѧϋ ΚѧΤΒϟ΍ ήѧΒϋ ˬϢѧϜΤϠϟ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΩ ΔϐΒѧλ ˯Ύѧτϋ· ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ˬΏ΍ΰѧΣϷ΍ ξόΑ ϊϣ ω΍ήλ ϖϠΧ ΔϳΰϛήϤϟ΍
ΔѧϟΎΣ ϲѧϓ ζϴѧόϳ ϲѧϔϳήϟ΍ ΐόѧθϟ΍ ωϮѧϤΠϣ ΖѧϠόΟ ϖ΋ΎѧϘΤϟ΍ ϩάѧϫϭ ˬρΎѧΑήϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϞΧ΍Ω Ϧϣ ΎϬϟ
.ϲϔϳήϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎΌϓ ήϴσΎΗ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ Δϴϔϳέ ΔϴγΎϴγ Ε΍έΎσ· ΏΎϴϏ ΔΠϴΘϧ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ϰοϮϔϟ΍ Ϧϣ
ΪѧόΗ Ϣѧϟ ˬΔϴѧγΎϴδϟ΍ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΓΩΎѧΒϤϟ΍ Δϴ λΎϧ ϙϼΘϣ΍ ϡΪϋϭ ˬΐϟΎτϤϟ΍ ϰϠϋ ϲϨΒϤϟ΍ ϲϔϳήϟ΍ ϲϧΪϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔτΧ ϥ·
ΏέΎѧѧΤΗ ϲѧѧΘϟ΍ Ώ΍ΰѧѧΣϸϟ ΎѧѧΣϮΘϔϣ ϥ΍ΪѧѧϴϤϟ΍ ϙήѧѧΘΗ ΎѧѧϬϧ· ϞѧѧΑ ˬΓΪѧѧϘόϤϟ΍ ΔѧѧϣίϷ΍ ϞѧѧΣϭ ζϴѧ όϤϟ΍ ϊѧѧϗ΍Ϯϟ΍ ήѧѧϴϴϐΗ ϰѧѧϠϋ ΓέΩΎѧѧϗ
΍άѧϬϟ .Ώ΍ΰѧΣϷ΍ ϩΪѧϫ ϲѧϓ ΔѧσήΨϨϣ ϲϧΪѧϤϟ΍ ϞѧϤόϟ΍ ΍ΪѧϬϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ΐϠϏ΍ ϥ΃ ϰϔΨϳ ϻϭ ˬϲϔϳήϟ΍ ΐόθϟ΍ ΕΎόϠτΗ
ΕΎѧϋΎϘϟ΍ βϴѧΒΣ ϥϮѧϜϳ Ϧѧϟ ϲѧγΎϴδϟ΍ ΎѧϧήϜϓ ϥ·ϭ ˬΕϮѧϣ ϭ΃ ΓΎѧϴΣ ΔϟΎѧδϣ ΢Βѧλ΃ ˬϢψϨѧϤϟ΍ ϲσ΍ήϘϤϳΪѧϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ϞϤόϟΎϓ
ΖΤΒѧѧλ΃ ϲѧΘϟ΍ ΓΪѧѧϣΎΠϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϴϠϘόϟ΍ ϚѧϳήΤΘϟ Γ΍Ω΃ϭ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϊѧѧϗ΍Ϯϟ΍ ϲѧϓ ΔѧγέΎϤϣ ϞѧѧΑ ϡϼѧϋϹ΍ϭ ΔѧϴϣϮϤόϟ΍
.ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϦϳήΧϵ΍ έΎϜϓ΃ φϔΤΗ ΔΟϼΜϛ
:ϲϔϳήϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ Ϟόϔϟ΍
7

ΎϬϗήϐΘѧδϴγ ϲѧΘϟ΍ ΔѧϴϨϣΰϟ΍ ΓΪѧϤϟ΍ ΪѧϳΪΤΗ ΐόѧμϟ΍ Ϧѧϣ ϞѧόΠΗ ϲѧΘϟ΍ ΔѧϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ ΔϴϋϮѧοϮϤϟ΍ Ε΍έΎΒΘϋϻ΍ ΩΪόΘΗ
ϢϴѧψϨΘϟ΍ ΚѧϴΣ Ϧѧϣ ϲѧσ΍ήϘϤϳΩ ϞϜѧθΑ ϞѧϤόΗ Δѧϴϔϳέ Ώ΍ΰѧΣ΃ ϭ΃ ˬΔѧϴϔϳέ ΔϴγΎϴγ ΕΎϛήΣ ΝΎΘϧ· ϲϓ ˬΕΎϴϔϳήϟ΍ϭ ϥϮϴϔϳήϟ΍
ΔѧѧϳϮϬΠϟ΍ ΕΎѧѧϤϴψϨΘϟ΍ϭ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ Ϟѧѧόϔϟ΍ Ϧѧѧϣ ωϮѧѧϨϟ΍ ΍άѧѧϫ ˯ΎѧѧϨΑ ϝΎѧѧΠϣ ϲѧѧϓ ϞѧѧϤόϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬϦϴϨσ΍ϮѧѧϤϟ΍ ΕΎѧѧόϠτΗ ΏΎόϴΘѧѧγ΍ϭ
ϱάѧѧϟ΍ ˬϊѧѧγϮϤϟ΍ ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϟ΍ Ϟѧѧχ ϲѧѧϓ ϢϬϠΒϘΘѧѧδϤϟ Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ΏΎόϴΘѧѧγ΍ ϯΪѧѧϣ ϑήόϴѧѧγ ˬ΍ήѧѧϜΒϣ ϖѧѧϠτϧ΍ ΎѧѧϤϠϛ ˬΔѧϴϟ΍έΪϔϟ΍ϭ
ϱάѧϟ΍ ήѧΧϵ΍ ΍άѧϫ ˬΔϨѧγ ϦϴΘѧγ ϲϟ΍ϮѧΣ άѧϨϣ ήΧϵΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ϞΧ΍Ω Ϫϟ ΩϮΟϭ Ϧϋ ΚΤΒϳ ϝ΍ίϻ
.Ϫϟ ήϳΎϐϣ ϲγΎϴγ ήϜϔϟ ΩϮΟϭ ϱ΃ ήϴϣΪΗ ϝϭΎΣ
ΔѧѧϴϧΰΨϤϟ΍ ΐѧѧΨϨϟ΍ϭ Ώ΍ΰѧѧΣϷ΍) ˬήѧѧΧϵ΍ ϊѧѧϣ ϲϣϮѧѧϳ ω΍ήѧѧλ ΔѧѧϟΎΣ ϲѧѧϓ ζϴѧѧόϳ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ήϜϔϟΎѧѧϓ ΍άѧѧϬϟ
.(ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ϭ
΍ήѧψϧϭ ˬϲϨϳΪѧϟ΍ϭ ϲѧϧΰΨϤϟ΍ϭ ϲѧΑήόϟ΍ ήѧϜϔϟ΍ ΔѧϳήόΗ ϲϓ ΖϤϫΎγ ΔϳΪϘϧ Γ΍Ω΃ ήΒΘόΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔϛήΤϟ΍ έϮϬχ άϨϣϭ
νϮѧϬϧ ΐϴΠΘѧδϳ ϱάѧϟ΍ϭ ˬϒѧϳήϟ΍ ϞΒϘΘѧδϣ ήϴϣΪѧΗ ϰѧϟ· ΔѧϓΩΎϬϟ΍ ΕΎττΨϤϟ΍ ΓέϮτΨΑ ˬϒϳήϟ΍ ΏΎΒη ϯΪϟ ϲϋϭ ΩϮΟϮϟ
.ϲσ΍ήϘϤϳΩ ϞϜθΑ ΓΪΟ΍ϮΘϤϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϊϣ βϓΎϨΘϟ΍ϭ ˬΕΎττΨϤϟ΍ ϩάϫ ΔϬΟ΍ϮϤϟ Ϧϴϴϔϳήϟ΍
ϱ΃ Ϧѧѧϣ ϑϮѧѧΧ ϥϭΩ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϕϮѧѧϘΣϭ ΢ϟΎѧѧμϣ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ϙέΎѧѧόϤϟ΍ ϊѧѧϴϤΟ νϮѧѧΨϟ ΎϧΩ΍ΪόΘѧѧγ΍ ϦѧѧϠόϧ
ΎѧѧϳϮϬΟ ϥΎѧϛ ˬϲѧγΎϴδϟ΍ ϢѧμΨϟ΍ ϡ΍ήΘΣΎѧѧΑϭ ΔѧϳΩΪόΘϟ΍ϭ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟΎΑ ΓήσΎѧϣ ΎѧѧϧέΎϜϓ΃ ϥϷ ˬΎѧϴϤϟΎϋ ϭ΃ ΎѧϴϠΤϣ ϥΎѧϛ ϑήѧσ
.ήΧ΁ ϞϳΪΑ Ϫϟ ϭ΃ ˬΎϨϟ ΎϔϟΎΨϣ Ύϳΰϛήϣ ϭ΃ Ύϴϔϳέ
ϦϣΆѧΗ ϻ ϲѧΘϟ΍ ΐѧΨϨϟ΍ ϩάѧϫ ϊѧϣ ΔϴѧγΎϴγ ΔѧϗΎσ ϱ΃ ϙϼϬΘγ΍ ϰϟ· Ϧϳήτπϣ ΎϨδϟ ˬϥϮϴϔϳήϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϧ΃ ΪϛΆϧ ΎϤϛ
Ϧѧϣ ΍˯ΰѧΟ ϞѧΜϤΗ ΔѧϛήΣϭ ϲѧγΎϴγ Ϟѧόϔϛ ϦѧΤϧ ϡϮѧϴϟ΍ ˬΎϫήϴѧμϣ έΎѧϴΘΧ΍ ϲѧϓ ΏϮόѧθϟ΍ ϖѧΤΑϭ ϲΗ΍άѧϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ϭ ΔϳΩΪόΘϟΎΑ
Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ΏΎόϴΘѧѧγ΍ ϯΪѧѧϤΑ Ϧϴѧѧϫέ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ΎѧѧϨϛήΤΗϭ ˬΪѧѧϴϳ΄Θϟ΍ ϊѧѧϤΟ ϞѧѧΟ ΃ Ϧѧѧϣ ˬϲѧѧγΎϴδϟ΍ ςѧѧγϮϟ΍ ϲѧѧϓ ϊѧѧϗϮϤΘϧ Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍
Ε΍ήѧѧϴϐΘϟ΍ ϊѧѧϣ ϞѧѧϣΎόΘϟ΍ ΔѧѧϴϔϴϜϟ ΔѧѧϬΟϮϤϟ΍ ΔѧѧϴΒϠϏϷ΍ ΓΩ΍έ· ϡ΍ήѧѧΘΣ΍ϭ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϞѧѧϤόϟ΍ϭ ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϟ΍ ΓήѧѧϜϔϟ
΍άѧѧϫ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϣΩΎϘϟ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ Ε΍˯΍ήѧѧΟϹ΍ϭ Ε΍έΎѧѧηϹΎΑ Ϧϴѧѧϫέ ˬΰѧѧϛήϤϟ΍ ϩΎѧѧΠΗ΍ ΔϴѧѧγΎϴγ ΔѧѧϛήΤϛ ΎѧѧϨϔϗ΍Ϯϣϭ ˬΔϴѧѧγΎϴδϟ΍
ϙ΍ήѧѧη·ϭ ΔѧѧϳϮϐϠϟ΍ϭ ΔѧѧϴϓΎϘΜϟ΍ ϪΗΎϴѧѧλϮμΧ ϰѧѧϠϋ υΎѧѧϔΤϟ΍ϭ ϒѧѧϳήϟ΍ Ϧѧѧϋ ζϴѧѧϤϬΘϟ΍ ϊѧѧϓέ ϲѧѧϓ ΎϬϣΎϬѧѧγ· ϯΪѧѧϣϭ ˬΰѧѧϛήϤϟ΍
.Δϴϟ΍έΪϔϟ΍ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ήϴϴδΗ ϲϓ Ϧϴϴϔϳήϟ΍
ϲѧγΎϴγ ςѧγϭ ϪѧϨϜϟ ˬϦϴϳΪѧϴϠϘΘϟ΍ έΎδϴϟ΍ ϭ΃ ϦϴϤϴϟ΍ ϰϠϋ ΐδΤϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻϭ ˬϪΑ ϊϗϮϤΘϧ ϲγΎϴδϟ΍ ςγϮϟΎϓ ΍άϬϟ
Δѧѧϴϟ΍ήΒϠϟ΍ ϊѧѧϗϭ ΓΪѧѧΣ Ϧѧѧϣ ϒѧѧϴϔΨΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΓέΩΎѧѧϗ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟ΍ ΕΎѧѧγΎϴγ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ϞѧѧϤόϳ ˬϲϟ΍έΪѧѧϓϭ ϲϋΎѧѧϤΘΟ΍ ϲѧѧσ΍ήϘϤϳΩ
ΕΎϣΪѧΧ Ϫѧ΋ΎϨΑϷ ήϓϮѧϳ ˯Ύѧπϔϛ ϦѧϜϤϣ ϲϋΎѧϤΘΟϻ΍ ϒѧϳήϟ΍ ϞѧόΠϳ ϞϜѧθΑϭ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϤϟϮόϟ΍ϭ
.Δϣ΍ήϜϟ΍ϭ ζϴόϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ϭ ΔϣΪϘΘϣ ΔϴϋΎϤΘΟ΍
:ϒϳήϟ΍ ϭ ϡϼγϹ΍

ϡΪѧΨϳ ϻ ϲϣϼѧγϹ΍ ϊϳήѧθΘϟ΍ϭ ΩΎѧηέϺϟ έΪѧμϣ ϱ΃ ΩΎόΒΘѧγ΍ϭ ˬϒѧϳήϠϟ ΔѧϴϨϳΪϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ϚϴϜϔΗ ϰϠϋ ΰϛήϤϟ΍ ΪϤϋ
ήѧѧϴϏ ϪѧѧΑ ΙΪѧѧΤΘϳ ϥ΃ ϦѧѧϜϤϳ ϻ ϦѧѧϳΩ ϪѧѧϧϮϛ ˬϡϼѧѧγϹ΍ ϝϮѧѧΣ ΓέϮѧѧλ ˯Ύѧѧτϋ· ΎѧѧϬ΋ΎϤϠϋϭ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ΖѧѧϟϭΎΣ ΎѧѧϤϛ ˬϪΤϟΎѧѧμϣ
ΝέΎѧѧΧ ϦϳΪѧѧϟ΍ Ϧѧѧϋ ΚϳΪѧѧΣ ϞѧѧϜϓ ΍άѧѧϬϟ ˬΔѧѧϴΑΎϫϮϟ΍ αέ΍ΪѧѧϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ϥϮϣΩΎѧѧϘϟ΍ ϭ΃ ΔϴϤѧѧγήϟ΍ ΔѧѧϴϨϳΪϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ϲѧѧΠϳήΧ
ϞѧѧόΠϳ ϞϜѧѧθΑ ˬϱΩΎѧѧϣϭ ϲѧѧΣϭέ Ϯѧѧϫ Ύѧѧϣ ϰѧѧϠϋ ήτϴѧѧδΗ ϲѧѧΘϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ϩάѧѧϫ έ΍ήϘΘѧѧγ΍ ΩΪѧѧϬϳ ήѧѧτΧ ϮѧѧϬϓ ΔϴϤѧѧγήϟ΍ ΔѧѧϣϮψϨϤϟ΍
ΎѧϤϛ ˬϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ϦϳΪѧΘϟ΍ Δѧϣί΃ ϯήѧΧ΃ Δѧϳϭ΍ί Ϧѧϣ ΢Θѧϓ Ύѧϣ Ϯѧϫϭ ˬήϴϜϔΗ ϱ΃ ϥϭΩ ˬϪϴΟϮΘϟ΍ Ϧϣ ΔϟΎΣ ϲϓ ζϴόϳ Ϧσ΍ϮϤϟ΍
ϊѧοϮϟ΍ ϰѧϠϋ ˯ΎѧϘΑϹ΍ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ΔѧϴϨϳΩ Ε΍έήΒϤΑ ΔϴόϴΒτϟ΍ Ιέ΍ϮϜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϣίϷ΍ ήϳήΒΗ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ΖϟϭΎΣ
ϰѧѧϟ· ϝϮѧѧλϮϠϟ αΎѧѧγ΄ϛ ΔѧѧϴϨϳΪϟ΍ ΔϴϋϭήѧѧθϤϟ΍ ϝϮѧѧΣ ˬ΍ΩΪѧѧΠΘϣ Ύϋ΍ήѧѧλ ϢѧѧϜΤϟ΍ϭ ΔϴϣϼѧѧγϹ΍ ΕΎѧѧϛήΤϟ΍ ζϴѧѧόΗϭ ˬϲϟΎѧѧΤϟ΍
ϲϨϳΪѧϟ΍ ΏΎѧτΨϟ΍ ΢Βѧλ΃ ΪѧϘϟ ˬΓήѧπΤΘϤϟ΍ ΏϮόѧθϟ΍ ϯΪѧϟ ϲγΎϴδϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϲϓ ίϭΎΠΘϣ ω΍ήλ Ϯϫϭ ˬΎϬϴϓ ˯ΎϘΒϟ΍ϭ ΔτϠδϟ΍
ΰѧѧϛήϤϟ΍ ΢ϟΎѧѧμϣ ϡΪѧѧΨϳ ˬΕΎѧѧϬΟϮΘϟ΍ ΓΩΪѧѧόΘϣ ΔѧѧϴϨϳΩ ΕΎѧѧϛήΣ Ϧѧѧϣ ϲϧΎѧѧΜϟ΍ϭ ϥΰѧѧΨϤϟ΍ ϑήѧѧσ Ϧѧѧϣ ϪѧѧΟϮϣ ϝϭϷ΍ :ΝϭΩΰѧѧϤϟ΍
.ϒϳήϟ΍ ΢ϟΎμϣ ϥϭΩ ΔϴΑήόϟ΍ Γήϳ ΰΠϟ΍ ϪΒηϭ ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ
ˬϞѧ΋ΎΒϘϟ΍ϭ ΏϮόѧθϟ΍ ΢ϟΎѧμϣ Ϧѧϋ ϊϓ΍ΪѧϤϟ΍ ΢ΘѧϔϨϤϟ΍ϭ ΩΪѧόΘϤϟ΍ ˬϡϼѧγϹ΍ Ρϭέ ωΎΟήΘѧγ΍ ϰѧϠϋ ϞѧϤόϟ΍ ΐѧΠϳ ΍άϬϟ
ϦϴϨϣΆѧϤϟ΍ ϊѧϤϗ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ϥΎѧϳΩϷ΍ ΖϠϐΘѧγ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎϳέϮσ΍ήΒϣϹ΍ϭ ΰϛήϤϟ΍ ϡϼγ· ξϓέϭ ˬϥ ΁ήϘϟ΍ ϚϟΫ ήϛάϳ ΎϤϛ
ΕΎѧѧόϤΘΠϤϟ΍ ϲѧѧϓ ϲϨϳΪѧѧϟ΍ ϥ΄ѧѧθϟ΍ ϢϴѧѧψϨΗϭ ϞѧѧϴόϔΘϟ αΎѧѧγ΃ Δѧѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ήѧѧΒΘόΗ ΍άѧѧϬϟϭ ˬϢϬϟϮѧѧϘϋϭ ϢϬΤϟΎѧѧμϣ ΐѧѧϳήΨΗϭ ΎѧѧϬΑ
ˬϲϨϳΪѧϟ΍ ήϜϔϟΎѧΑ ϪѧΘϗϼόΑ ϲϧΎѧδϧϹ΍ ήѧϜϔϟ΍ έϮѧτΘϟ ΍Ω΍ΪѧΘϣ΍ ϞϜθΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϑ΍ήϋϷ΍ ϊϣ ϪΘϗϼϋ ϲϓ ˬΓήπΤΘϤϟ΍
8

ζϳΎѧόΘϤϟ΍ϭ ΢ϣΎѧδΘϤϟ΍ ϲѧϔϳήϟ΍ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ ήϳϮѧτΘϟϭ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϊѧϗ΍Ϯϟ΍ ϢѧϬϔϟ ΔϴѧγΎγϷ΍ Ε΍ΰѧϜΗήϤϟ΍ Ϧѧϣ ϡϼѧγϹ΍ ήΒΘόϳ ΍άϬϟ
.ϯήΧ΃ ΕΎϣϮψϨϤϟ ϭ΃ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϣϮψϨϤϟ΍ βϔϧ ϰϟ· ϦϴϤΘϨϤϟ΍ Ϫϧ΍ήϴΟ ϊϣ
ΔѧϠϴΒϗ ΩΎѧϜΗ ϻ Ϧϳάѧϟ΍ϭ ˬ˯ΎѧϴϟϭϷ΍ϭ ˯ΎΤϠѧμϟ΍ϭ ˯ΎѧϤϠόϟ΍ϭ ˯ΎϬϘϔϟ΍ έΎΒϛ Ϧϣ ϒϳήϟ΍ ϪΒΠϧ΃ Ύϣ ήπΤΘδΗ ΔϛήΤϟ΍ ϥ·
ϒѧϳήϟ΍ έϭΪѧϟ έΎѧΒΘϋϻ΍ ΓΩΎѧϋ· ˬΔѧϛήΤϟ΍ ϰΧϮѧΘΗ ΎѧϤϛ ˬϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϲѧϓ ϱΩΎѧϳέ έϭΩ Ϧѧϣ ϢѧϬϟ ϥΎϛ Ύϣϭ ˬϢϫΩϮΟϭ Ϧϣ ϮϠΨΗ
ΔѧϓΎϘΛ ήѧθϧ ϲѧϓ ήѧϴΒϛ έϭΩ ΎѧϬϟ ϥΎѧϛϭ ˬϥϭήϗ ήϣ ϰϠϋ ΓήθΘϨϤϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΖϠχ ϲΘϟ΍ϭ ˬϥ ΁ήϘϟ΍ φϔΣ ΔϓΎϘΛ ήθϧ ϲϓ
ˬϪѧθϴόϧ ϱάѧϟ΍ ήѧμόϟ΍ ϊѧϣϭ ˬϪѧϘϔϟ΍ϭ ωήѧθϟ΍ ϡϮѧϠϋ ϲѧϓ ΎѧϳΩΎϳέ ΍έϭΩ ΎѧϬΒόϟϭ ˬΎϬΤϟΎѧμϣ ϰϠϋ Ωϭάϟ΍ϭ ΔϘτϨϤϟΎΑ ΢ϣΎδΘϟ΍
ϪѧѧѧΘϧΎϜϤϟϭ ˬϲѧѧѧϔϳήϟ΍ ϪѧѧѧϴϘϔϟ΍ϭ ϢϟΎѧѧѧόϠϟ έΎѧѧѧΒΘϋϻ΍ ΓΩΎѧѧѧϋϹ ϰόѧѧѧδΗ ΔѧѧѧϛήΤϟ΍ ϥΈѧ ѧϓ ˬΔϴϣϼѧѧѧγϹ΍ ΔѧѧѧϓήόϤϟ΍ ΏέΎѧѧѧθϣ ωΎѧѧѧδΗ΍ϭ
ϚѧϠΗ ˬΎϬΘϧΎϴѧλϭ ΔϴϣϼѧγϹ΍ ϢϴѧϘϟ΍ αήѧϏ ΍άѧϛϭ ˬϊѧϤΘΠϤϠϟ ΔѧϜϜϔϤϟ΍ ΔѧϴϨϳΪϟ΍ ΓϮϋΪѧϟ΍ ΝΫΎѧϤϧ ϒΣί Ϧϋ ΍Ϊο ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍
ˬΎѧϬΘϬΟϭ ΎѧϬΘόϴΒσ ΖѧϧΎϛ ΎѧϤϔϴϛ ˬΓΪѧϓ΍Ϯϟ΍ ϢϴѧϘϟ΍ ϑήѧσ Ϧѧϣ ΓΩΪѧϬϣ ϡϮѧϴϟ΍ ΖΤѧο΃ ϲѧΘϟ΍ϭ ˬϥϮϴϔϳήϟ΍ ΎϬΑ ΚΒθΗ ϲΘϟ΍ ϢϴϘϟ΍
.ΔϳΩϮϬϳ ϯήΧ΃ϭ ΔΘΒγϭ ΔϴϠϴϠϤΑ ΔϴΤϴδϣ Δϴϔϳέ ΕΎΌϓ ΩϮΟϮΑ ϦϣΆϧ ΎϤϛ ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ ΓΎϴΣ ϲϓ ϡϼγϹ΍ έϭΪΑ ϦϣΆϧϭ
:ΔϳϮϐϠϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍

ˬ ΐόѧθϟ΍ ΓΪѧΣϮϟ ήѧμϨόϛ ΔѧϐϠϟ΍ ΓήѧϜϔϟ ΞϳϭήѧΘϟ΍ ϰѧϟ· ˬΏήѧϐϤϟ΍ ϝϼϘΘѧγ΍ άѧϨϣ ΔѧϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ΖϟϭΎΣ
ϞѧΑΎϘϣ ϲѧϓ ˬΎѧδϧήϔϟ ΔѧϴόΒΘϟ΍ βϳήѧϜΘϟ Δϴѧδϧήϔϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ϭ ˬώϳίΎѧϣϷ΍ ΐѧϳήόΘϟ ΔѧϐϠϛ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ϲϓ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϩάϫ
ϯήѧѧΧϷ΍ ΕΎѧѧϐϠϟ΍ϭ ΔϴϧΎΒѧѧγϻ΍ ϲѧѧϫϭ ˬϒѧѧϳήϠϟ ΔΒѧѧδϨϟΎΑ ΔѧѧΒϳήϘϟ΍ ΔѧѧϐϠϟ΍ϭ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ˬϡϷ΍ ΔѧѧϐϠϟ΍ Ϧѧѧϋ Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍ Ϟѧѧμϓ ϢѧѧΗ ϚѧϟΫ
.ΓήΠϬϟ΍ ΕΎϗϼϋ ϢϜΤΑ ΔϴϧΎϤϟϷ΍ Ϛϟάϛϭ ˬΔϴϧϼΘϜϟΎϛ
ϻ ΔѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧϟϭΪϟ΍ ΪѧΠϧ ΍άѧϬϟ ˬΔѧϗήϔΘϠϟ έΪѧμϣ ϲѧϫ ΔϴϐϳίΎϣϷ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ϥ΃ ΓήϜϔϟ ϖϳϮδΘϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΖϟϭΎΣϭ
ΐѧѧΨϨϟ΍ Δѧѧδϧήϓϭ ˬΐόѧѧθϟ΍ ΐѧѧϳήόΗ ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϤ΋ΎϘϟ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΎѧѧϬΘϴϨΑ ϥΎѧѧϛέ΃ ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔѧѧϐϠϟ΍ ήѧѧτΨΑ ΪѧѧϘΘόΗ ϝ΍ΰѧѧΗ
ϥϮѧѧϜϟ ˬΔѧѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ΕΎѧѧϐϠϟΎΑ ϱέϮΘѧѧγΪϟ΍ ϑ΍ήѧѧΘϋϻ΍ ϡΪѧѧϋ ΍άѧѧϫ ϰѧѧϠϋ ϞϴϟΪѧѧϟ΍ϭ ˬΎѧѧϬΘϣϮψϨϤϟ ΔѧѧϧϮϜϤϟ΍ Δѧѧϳέ΍ΩϹ΍ϭ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍
ϝΎϜѧѧη· Ρήτϴѧѧγ ϑ΍ήѧѧΘϋϻ΍ ΍άѧѧϫ ϥϷ ˬΔѧѧϴΑήόϟ΍ ήѧѧϴϏ ϯήѧѧΧ΃ ΔѧѧϐϠΑ ϑήѧѧΘόΗ ϥ΃ ϦѧѧϜϤϳ ϻ ΏήϐϤϟΎѧѧΑ ΔѧѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧѧϣϮϜΤϟ΍
ΔѧѧϴϤϫϷ΍ ϰѧѧϟ· ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΐѧѧΨϨϟ΍ ϩΎѧѧΒΘϧ΍ ϥΈѧѧϓ ˬϯήѧѧΧ΃ ΔѧѧϬΟ Ϧѧѧϣϭ ˬΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ Δϴϋήѧѧθϟ΍ ϙϼΘѧѧϣ΍ ΔѧѧϘϴϘΣ ϝϮѧѧΣ ϲѧѧϘϴϘΣ
.ΎϬΑΎδΘϛ΍ Ϧϋ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϝΰϋϭ ˬΎϫέΎ ϜΘΣ΍ ϰϟ· ϰόδΗ ΎϬϠόΟ ΔϴϧΎΒγϻ΍ ΔϐϠϟ ΔϴΠΗ΍ήΘγϻ΍
ΕϻϭΎѧΤϤϟ΍ϭ ˬΔѧϐϠϟ΍ ΓΪѧϘϋ Ϧѧϣ κϠΨΘѧΗ Ϣѧϟ Ζѧϟ΍ίϻ ˬΏήѧϐϤϟ΍ ϲѧϓ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ϭ ήμϘϠϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϊϳέΎθϤϟ΍ ϥ·
ΐѧѧϟΎϗ ϲѧѧϓ ϲѧѧΑήόϟ΍ ήѧѧϜϔϠϟ ΞϳϭήѧѧΘϟ΍ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ Ε΍έϭΎѧѧϨϣ ΩήѧѧΠϣ ϲѧѧϫ ΔѧѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ϩΎѧѧΠΗ΍ ΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ΎѧѧϬΑ ϡϮѧѧϘΗ ϲѧѧΘϟ΍
ϞѧΧ΍Ω ΐѧϳήόΘϟ΍ ϞѧϐϠϐΘϟ ΍ήѧψϧ ˬϑϭήѧψϟ΍ ϩάѧϫ Ϟѧχ ϲѧϓ ήѧϴϐΘΗ ϥ΃ ϦѧϜϤϳ ϻ ΔϴϐϳίΎϣϻ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ΔϴόοϮϓ ΍άϬϟ ˬϲϐϳίΎϣ΃
ϥϮѧѧϤϠϜΘϳ ϼΜѧѧϣ ϥϮϴϔϳήϟΎѧѧϓ ˬΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔѧѧΟέ΍Ϊϟ΍ Ϧѧѧϋ ΎѧѧΣΎΘϔϧ΍ ήѧѧΜϛ΃ Ϫѧѧϴϓ ώϳίΎѧѧϣϷ΍ ήѧѧΒΘόϳ ϱάѧѧϟ΍ ϲѧѧΑήϐϤϟ΍ ϱϮѧѧϐϠϟ΍ ϊѧѧοϮϟ΍
ϊѧΘϤΘϟ΍ ϰѧϠϋ ΓέΩΎѧϗ ήѧϴϏ ΕΎѧΠϬϟ ΩήѧΠϣ ΔѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ϥϭήѧΒΘόϳ ΔѧΑέΎϐϤϟ΍ ϥ΃ ΚѧϴΣ ˬβѧϜόϟ΍ ΪΠϧ ϻϭ ΔϴΑήϐϤϟ΍ ΔΟέ΍ΪϟΎΑ
.ΎϬδϳΪϘΗ ΎϧΎϴΣ΃ ϝϭΎΤϳ ΊσΎΧ ΏΎτΨΑϭ ΔϳέϮΘγΩ ΔϳΎϤΤΑ ϊΘϤΘΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϴΑήόϟΎΑ ΔϧέΎϘϣ ϕϮϘΤϟ΍ βϔϨΑ
ζϴѧϤϬΗ Ϧѧϣϭ ˬΔѧϴΑήόϟ΍ϭ ΔѧΟέ΍Ϊϟ΍ Ϧѧϣ ϲϣϮѧϳ έΎμΣ Ϧϣ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϐϠϟ΍ Ϫϴϓ ϲϧΎόΗ ϱάϟ΍ ϱϮϐϠϟ΍ ΥΎϨϤϟ΍ ΍Ϊϫ ϲϓ
ΔѧγΎϴδϟ΍ ϝϼѧΧ Ϧѧϣ ˯΍Ϯѧγ ˬϒϳήϟΎѧΑ ϱϮѧϐϠϟ΍ ϢϠѧδϟ΍ Ϫѧϓήόϳ ϱάϟ΍ ΪϳΪϬΘϠϟ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϢΠΤϟ΍ ΢πΘϳ ΔϴϠϴϠϣ ΔϨϳΪϣ ϞΧ΍Ω ήϴΒϛ
ϰѧϠϋ ˯ΎѧπϘϟ΍ ϑΪϬΘѧδΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΏήѧϐϤϠϟ ΔϴϤѧγήϟ΍ ΕΎѧδγΆϤϟ΍ϭ ΕΎόϳήѧθΘϟ΍ϭ ήϴΗΎѧγΪϟ΍ϭ ΔѧϴΑήϐϤϟ΍ ΕΎϣϮϜΤϠϟ ΔϴϤγήϟ΍
Ϧѧѧϣ ΓήΠϬϟΎѧѧϛ ˬϲϧΎѧѧδϠϟ΍ ϪѧѧϨϣ΄Α ϪѧѧΘϗϼϋ ϲѧѧϓ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ΎѧѧϬϓήόϳ ϲѧѧΘϟ΍ ΓήѧѧλΎόϤϟ΍ Ε΍ήѧѧϴϐΘϟ΍ ϝϼѧѧΧ Ϧѧѧϣ ϭ΃ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϳϮϬϟ΍
ΎѧΒΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ ΓέΎѧΠΘϟ΍ϭ Ϟϐѧθϟ΍ ϢϟΎѧϋ ϲѧϓ ˬΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣϭ ˬϲϤϟΎόϟ΍ ΏέΎϘΘϟ΍ Ε΍ήϴΛ΄Ηϭ ˬϒϳήϟ΍ ϮΤϧϭ ϒϳήϟ΍
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ ϲϓ έϮτΘϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ϭ
ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϳϮϬϟ΍ ήϫϮѧΟ ϲѧϫ ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϐϠϟ ΓΩϮѧμϘϣ ΓΩΎѧΑ· ΔѧγΎϴδϟ΍ ϩΪѧϫ ήѧΒΘόϧ ˬΔѧϛήΤϟ΍ ϲѧϓ ΎϨϧΈϓ ϚϟΪΑ
ΎѧѧϬτϴΤϣ ϲѧѧϓ ΔѧѧϋΪΒϣϭ ΔѧѧΠΘϨϣϭ ΔѧѧϴΣ Δѧѧϐϟ ΎѧѧϬϠόΟϭ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϐϠϟ΍ ˯ΎѧѧϨΑ ϰѧѧϠϋ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϲѧѧϓ ϱϮѧѧϐϠϟ΍ ΎϨϋϭήѧѧθϣ βѧѧγΆϧϭ
ήѧΒΘόϧϭ ˬϒѧϳήϟ΍ Ώ΍ήѧΗ ϞѧϣΎϛ ϰѧϠϋ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϐϠϟ΍ ΓΩΎϴѧγ ϰѧϠϋ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϱϮѧϐϠϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ϰϨΒϧ ΎϤϛ ˬϲϤϴϠϗϹ΍ϭ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍
ˬϥϮϧΎѧѧϘϟ΍ϭ έϮΘѧѧγΪϟΎΑ ΔѧѧϣΰϠϣ Δѧѧϴϔϳέ ΕΎѧѧδγΆϣ ΎϫϻϮΘΘѧѧγ ˬϒѧѧϳήϟ΍ Δѧѧϣ΍ Δϴѧѧπϗ ϲѧѧϫ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϐϠϟ΍ ήϳϮѧѧτΗ ΔϟΎѧѧδϣ ϥ΃
.ϲϔϳήϟ΍ ΐόθϟ΍ ϡΎϣ΃ ΔϟϭΆδϣϭ
:ΕΎδγΆϤϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍
9

ΕΎѧϋΎϤΠϟ΍ϭ ιΎΨѧηϸϟ ϱΪѧϴϠϘΘϟ΍ ΔѧϋΎτϟ΍ ϡϮѧϬϔϣ Ϧѧϣ ϝΎѧϘΘϧϻ΍ ΐѧΠϳ ΏήϐϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϘϴϘΣ Δϴσ΍ήϘϤϳΩ ϞΟ΃ Ϧϣ
ΔѧѧϤψϨϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮѧѧϘϟ΍ϭ ˬΔѧѧΒΨΘϨϤϟ΍ Δѧѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϠϟ ωϮѧѧπΨϟ΍ϭ ΔѧѧϋΎτϠϟ ΪѧѧϳΪΟ ϡϮѧѧϬϔϣ ϰѧѧϟ· ˬϢϬΘτϠѧѧγ ΖѧѧϧΎϛ ΎѧѧϤϬϣ
ΔϴϛέΎѧθΘϟ΍ ΃ΪѧΒϣϭ ˬΔѧϳΩΪόΘϟ΍ϭ ΔϴѧλϮμΨϟ΍ϭ ΔѧϳήΤϟ΍ ϡήΘΤΗ βγ΃ ϰϠϋ ΔϴϨΒϣ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ϭ ΩήϔϟΎΑ Ωήϔϟ΍ Δϗϼόϟ ΓήϴδϤϟ΍ϭ
ϰѧϨΒϳ ϲѧΘϟ΍ ˬΔϴѧγΎϴδϟ΍ βѧγϷ΍ ήѧϴϴϐΗ ΓέϭήѧπΑ ϦϣΆѧϧ ΔѧϛήΤϟ΍ ϲѧϓ ϦΤϨѧϓ ΍άѧϬϟ ˬϥϮϧΎѧϘϟ΍ ϊϳήѧθΗϭ ΕΎδγΆϤϟ΍ ˯ΎϨΑ ϲϓ
ΔѧѧϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ϭ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕϻϮѧѧΤΘϟ΍ ΔѧѧΒϛ΍Ϯϣ ϰѧѧϠϋ ΓέΩΎѧѧϗ ΪѧѧόΗ Ϣѧѧϟ ϲѧѧΘϟ΍ϭ ˬΰѧѧϛήϤϟ΍ϭ ϒѧѧϳήϟ΍ ϦϴѧѧΑ ΪѧѧϗΎόΘϟ΍ ΎѧѧϬϴϠϋ
ΎѧϴϧϮϧΎϗ ΍έΎѧσ· ΢Βѧμϳϭ ΕϻϮѧΤΘϟ΍ ϩάѧϫ Ϟѧϛ Ϧѧϋ ήΒόϳ ϲϜϟ ˬέϮΘγΪϟ΍ ήϴϴϐΗ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ΐΠϳ ΍άϫ ϞΟ ΃ Ϧϣϭ ˬΔϴϤϟΎόϟ΍ϭ
ΔѧϟϭΪϟ΍ έ΍ήϤΘѧγ΍ ϦϴѧΑ ϱί΍Ϯѧϳ ϞϜѧθΑ ˬΏήѧϐϤϟ΍ ϭ ϒѧϳήϟ΍ ϦϴΑ ΔϴΗΎδγΆϤϟ΍ϭ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ωϮϤΠϤϟ ΎϤψϨϣ ΎϛήΘθϣ
Ϧѧϋ ήѧΒόΗ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮѧϤϠϟ ΔѧϴϋΎϤΟ ΓΪѧΣϮϛ ϒϳήϟ΍ έ΍ήϤΘγ ΍ϭ ˬϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ΔϴΒϠϏ΃ ΓΩ΍έ· Ϧϋ ήΒόΗ Δϴ ϋΎϤΟ ΓΪΣϮϛ
ρϭήѧη ϲѧϓ ˬϦϴϨσ΍ϮѧϤϟ΍ϭ ΕΎѧϬΠϟ΍ ϦϴѧΑ βϓΎѧϨΘϟ΍ ϢψϨѧΗ ϥ΃ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϰϠϋ ΐΠ ϳϭ ˬΔϠϣΎϜϟ΍ ΔϨσ΍ϮϤϟΎΑ αΎδΣ·
.ΞΘϨϣϭ ωΪΒϣϭ ϦϣΎπΘϣ ϊϤΘΠϣ ˯ΎϨΑ ϲϓ ϡΎϬγϹ΍ϭ ϡΪϘΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϊϴϤΠϠϟ ΔϟΩΎϋ
ΕΎѧϗϼόϠϟ ΎϣΪѧϘΘϣ ΎѧϣϮϬϔϣ ΪѧϳΪΟ Ϧѧϣ Ρήѧτϳ ˬΔѧϴϋΎϤΘΟ΍ϭ ΔϴѧγΎϴγ ΕΎѧϛήΣϭ ϦϴϨσ΍Ϯѧϣϭ ϝΎѧΠϤϛ ϒϳήϟΎѧϓ ΍άϬϟ
βѧѧγ΃ ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϴϨΒϣϭ ΓίϭΎѧѧΠΘϣ ϲѧѧϓ ΖΤΒѧѧλ΃ ϲѧѧΘϟ΍ ˬΔѧѧϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔѧѧϋΎτϟ΍ ϢϴϫΎѧѧϔϤΑ ρΎѧѧΒΗέϻ΍ Ϛѧѧϓ ϰѧѧϟ· ϮϋΪѧѧϳϭ ˬΔϴΗΎѧѧδγΆϤϟ΍
ϕϮѧѧϘΤϟ΍ ϲѧѧϓ Δϛ΍ήѧ θϟ΍ϭ ΔϴϛέΎѧѧθΘϟ΍ϭ ΔѧѧϳήΤϟ΍ϭ ΔѧѧϨσ΍ϮϤϟ΍ ΉΩΎѧѧΒϣ ϰѧѧϠϋ βϴѧѧϟϭ ˬΔѧѧϟϭΪϟ΍ ΔϨѧѧμΨηϭ ΰѧѧϛήϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ϑϮѧѧΨϟ΍
.ΕΎΒΟ΍Ϯϟ΍ϭ
:ΔϤϟϮόϟ΍ϭ ΔϴϣϮϘϟ΍

ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ϲѧ γΎϴδϟ΍ ωϭήѧѧθϤϟ΍ϭ Δѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔϴѧѧλϮμΨϟ΍ Ϧѧѧϋ ΎѧѧϨϋΎϓΩϭ Ύѧѧϧί΍ΰΘϋ΍ έΎѧѧΒΘϋ΍ ϰѧѧϟ· ξόΒѧѧϟ΍ ΐϫάϴѧѧγ
Ϊѧѧϳήϳ ΐόѧѧη ΎѧѧϨϧϮϛ ϰѧѧϠϋ ϞѧѧϴϟΩ ΔѧѧϳΩΪόΘϟΎΑ ΎѧѧϨϧΎϤϳ· ϥ΃ ϻ· ˬήѧѧΧϵ΍ ˯Ύѧѧμϗ· ϰѧѧϟ· ϑΪѧѧϬΗ ˬΔѧѧϴϔϳέ ΔѧѧϴϣϮϗ ΔѧѧϛήΣ Ϧѧѧϋ Ύѧ ϧϼϋ·
.ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΐΨϧ ϑήσ Ϧϣ Νϭήϣ Ϯϫ ΎϤϛ ΔϴϟΎϴΧ Ϣϟ΍Ϯϋ ϲϓ βϴϟϭ ˬϲϘϴϘΣ ϢϟΎϋ ϲϓ ζϴόϟ΍
ΪѧѧϨϋ ϲѧѧόϴΒσ ΍άѧѧϫϭ ˬϦϳήѧѧΧϵ΍ ϊѧϣ ζϳΎѧѧόΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΓέΪѧѧϗ ήѧѧΜϛ΃ ΎѧϨϠόΠϳ ˬΩΪѧѧόΘϣϭ ΪѧѧΣ΍ϭ ϢϟΎѧѧϋ ΩϮѧѧΟϮΑ ΎѧϨϋΎϨΘϗ΍ ϥ
ΓέΪѧϘϟ΍ ϩάѧϫ ˬΔѧϨϋ΍ήϔϟΎϛ ΔѧϤϳΪϘϟ΍ ΏϮόѧθϟΎϛ ϢϬѧο΍ήϘϧ΍ ϡΪѧϋϭ ΩϮѧΟϮϟ΍ ϲѧϓ Ϣϫέ΍ήϤΘѧγ΍ ϲѧϓ ήѧδϟ΍ ήΒΘόϳ ϪϧϷ ˬώϳίΎϣϷ΍
.ϦϳϭΪΘϟ΍ ϒόο ϢϏέ ˬϲΗΎϳϮϬϟ΍ ϥΎϴϜϟ΍ ϰϠϋ φϓΎΤϳ ϞϜθΑ ΔϴϤϟΎόϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϟ΍ ΔΒϛ΍Ϯϣ ϰϠϋ
ΔѧѧѧϳΩήϔϟ΍ ΔѧѧѧϳϮϬϟ΍ ΔѧѧѧγέΎϤϤϟ ˯Ύѧѧѧπϔϛ νέϷΎѧѧѧΑ ϦϣΆѧѧѧϳ ˬϲѧѧѧϔϳέ ωϭήѧѧѧθϣ Ϯѧѧѧϫ ϲѧѧѧγΎϴδϟ΍ ΎϨϋϭήѧѧѧθϣ ϥΈѧѧѧϓ ΍άѧѧϬϟ
ΔѧϘϴϘΤϟ΍ ϩάѧϬΑ Ϫѧοέ΃ ϕϮѧϓ ζϴѧόϳ Ϧѧϣ Ϟѧϛ ϑήѧΘόϳ ϥ΃ ΐѧΠϳϭ ˬΎѧϬΘϴϐϳίΎϣ΃ ϰѧϠϋ ϊϓ΍Ϊѧϧ ϲѧΘϟ΍ νέϷ΍ ϩάϫ ˬΔϴϋΎϤΠϟ΍ϭ
. ςϐο ϱ΃ ϥϭΩ
ϲѧѧϓ ώϳίΎѧѧϣϷ΍ Ϟѧѧϛϭ Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ϝΎѧѧΣ Ϯѧѧϫ ΎѧѧϤϛ ˬϲϟΎѧѧμΌΘγ΍ ϲϣϮѧѧϗ ωϭήѧѧθϣ ϱϷ ΔϴΤѧѧο ΪѧѧΣ΃ ϥϮѧѧϜϳ ϥ΃ Ϊѧϳήϧ ϻ
.ϊϴϤΠϟ΍ ϦϴΑ ζϳΎόΘϟ΍ϭ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϢϠδϠϟ ϥΎϤπϛ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϒϳήϟ΍ ϰϠϋ ϊϓ΍Ϊϧ ΍άϬϟ ˬϢϬ οέ΃
ΔѧϤϟϮόϟ΍ ϲѧϓ ϲѧϠϜϟ΍ ρ΍ήѧΨϧϻ΍ϭ ˬΔϴѧλϮμΨϟ΍ ϰѧϠϋ υΎѧϔΤϟ΍ ϰѧϠϋ ϞѧϤόϟΎΑ ϻ· ϪѧΟ΍ϮΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ΔϤϟϮόϟ΍ ϥ΃ϭ
ΎѧϫέΎϜϓ΃ ϲѧϓ ϢϫΎѧδϧ ΎѧϨϠ όΠϟ ˬΎѧϬόϣ ϞѧϣΎόΘϟ΍ Δѧϴϔϴϛϭ ΎϫέΎѧδϣϭ ΎϬϣϮϬϔϣ ΪϳΪΤΗ ϲϓ ϡΎϬγϹ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ϭ
ΔϴѧѧλϮμΨϟΎΑ ϦϣΆѧѧΗ ΔѧѧϤϟϮϋ ΦϴѧѧγήΗ ϊѧѧϣ βϓΎѧѧϨΘϟ΍ϭ ˬϢϟΎѧѧόϟ΍ ϲѧѧϓ ΎѧѧϧΩϮΟϭ φѧѧϔΣ ϰѧѧϠϋ ΓέΪѧѧϘϟ΍ Ε΍Ϋ ΎѧѧϫΩ΍Ϯϣϭ ΎѧѧϬΟΎΘϧ·ϭ
ϥϮѧϛ ϢѧϏέ ΎѧϬϨϣ ξόΒѧϟ΍ ϑΎѧΨϳ ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϤϟϮόϟ΍ ϩάѧϬϟ ΪѧϴΣϮϟ΍ϭ ϲѧϘϴϘΤϟ΍ ΞΘѧϨϤϟ΍ ήѧΒΘόϳ ϱάѧϟ΍ ˬϥΎδϧϹ΍ ΔϴϧϮϛϭ ˬΔϴϓΎϘΜϟ΍
.ΦϳέΎΘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ άϨϣ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΕΎϋ΍ήμϟ΍ ΐϠϗ ϲϓ Ϣ΋΍Ω Ϟ ϜθΑ ϥ΍ΪΟϮϳ ˬςγϮΘϤϟ΍ ΔϘτϨϣϭ ΎϴϘϳήϓ· ϝΎϤη
ΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ ΔѧϣϮψϨϤϟ΍ ϲѧϓ ˬϲϠΒϘΘѧδϤϟ΍ϭ ϲѧϧϵ΍ ΎѧϧέϭΩ ΪѧϳΪΤΗϭ Δѧϓήόϣ ϰѧϟ· ϞϴΒѧδϟ΍ Ϯϫ ˬΎϨμϘϧ ΪϘϋ Ϧϣ ΎϨμϠΨΗϭ
ϦϳέΩΎѧϗ ΎѧϨϠόΠϳ ˬΏϮόѧη ϭ΃ Ω΍ήϓ΄ѧϛ ΎϨѧπόΑ ϊѧϣ ΎѧϨϠϣΎόΗ ΕΎѧϴϟ΁ ΚϳΪѧΤΗϭ ˬΔѧϴϤϟΎόϟ΍ ΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ
.ΎϨΑ ΔτϴΤϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ϭ ΔϳήθΒϟ΍ Ϟϛ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϰϠϋ
:ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ϭ ϒϳήϟ΍

ςѧѧΑέ ϰѧѧϠϋ ϞѧѧϤόΗϭ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ϲϨϳΪѧѧϟ΍ϭ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ήѧѧϜϔϠϟ ϲѧѧόϴΒσ ήѧѧϴϏ ΍Ω΍ΪѧѧΘϣ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΕΎѧѧϨ΋ΎϜϟ΍ ϩάѧѧϫ ϞϜѧѧθΗ
ΕΎϋ΍ήѧλϭ ˬΏήѧόϟ΍ ϊѧϣ ΩϮѧϬϴϟ΍ ω΍ήѧμϛ ˬΏϮόѧθϟ΍ Ϧѧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϦϴΑ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΕΎϋ΍ήμϟΎΑ ϒϳήϟ΍
ˬ(Ώήѧόϟ΍ϭ αήѧϔϟ΍) ΞϴѧϠΨϟ΍ ϲѧϓ ϱϭϮѧϨϟ΍ ΡϼѧδϠϟ ΔѧϜϟΎϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϨѧμϟ΍ ϝϭΪѧϟ΍ϭ ΔѧϴϜϳήϣϷ΍ ΓΪѧΤΘϤϟ΍ ΕΎѧϳϻϮϟ΍ ΕΎϔϟΎΤΗϭ
ϢѧϏέ ϲѧΘϟ΍ ˬΓΪѧϘόϤϟ΍ ΕΎϋ΍ήѧμϟ΍ ϩάѧϬΑ ςΒΗήѧϤϟ΍ ˬϲϤϟΎѧόϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ϭ ϝϭήΘΒϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ΔϴϨΒϤϟ΍
10

ϥ΃ ϻ· ˬΓήѧѧλΎόϤϟ΍ ΔѧϴϟϭΪϟ΍ ΕΎѧѧϗϼόϟ΍ ϲѧϓ ήΛΆѧѧϣϭ ϲΠΗ΍ήΘѧγ΍ϭ ϝΎѧόϓ έϭΩ ϱϷ ΏήѧѧϐϤϟ΍ ˯΍Ω΃ ϡΪѧϋϭ ˬΎѧѧϬϨϋ ϒѧϳήϟ΍ ΪѧόΑ
ˬςѧγϭϷ΍ ϕήѧθϟ΍ ϞϛΎѧθϣ ϊѧϣ ϱήϴѧμϣϭ ϲΟϮѧϟϮϳΩ΍ ρΎѧΒΗέ΍ ϲѧϓ ˯ΎѧϘΒϟ΍ ϰѧϠϋ ϥϮѧϣΰϠϣ ϢϬδϔϧ΃ ϥϭΪΠϳ ΔΑέΎϐϤϟ΍ ξόΑ
ϻ· ϢΘѧѧϳ ϥ΃ ϦѧѧϜϤϳ ϻ ˬρΎѧѧΒΗέϻ΍ ΍άѧ ϫ Ϛѧѧϓ ϥ· ˬρΎѧѧΒΗέϻ΍ ΍άѧѧϫ ϊѧѧϣ ϲΠϴΗ΍ήΘѧѧγ΍ϭ ϱΩΎѧѧϣ ϊѧѧϔϧ ϱ΃ ϡ΍Ϊѧѧόϧ΍ Ϧѧѧϣ ϢϏήϟΎѧѧΑ ϚѧѧϟΩϭ
βѧγ΃ ϰѧϠϋ ΔѧϴϨΒϣ Δѧϗϼϋ ˯ΎѧϨΑ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ˬςѧγϭϷ΍ ϕήѧθϟΎΑ ϲϔσΎѧόϟ΍ ρΎѧΒΗέϻ΍ ίϭΎѧΠΘΗ ΔѧϴϘϴϘΣ ΔϴѧγΎϴγ ΐѧΨϧ ΩϮΟϮΑ
ϞѧδϠδϣ ϲѧϓ ΔѧϴϨϳΪϟ΍ ΓΪѧϴϘόϟ΍ ϡΎѧΤϗ· ϥϭΩ ˬΔѧϴϟϭΪϟ΍ ΔѧγΎϴδϟ΍ ϰѧϠϋ ΔѧϨϤϴϬϤϟ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϹ΍ ΕΎϔϟΎΤΘϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ϊϓΎϨϤϟ΍
ΔѧϴΟϮϟϮϳΩ΍ Ϧѧϋ ϞϘΘѧδϣ ϲѧΑήϐϣ ϭ΃ ϲϔϳέ ϲγΎϴγ Ϟόϓ ϱ΃ ϲϓ ϲΒϠγ ϞϜθΑ ήΛΆϳ ϱάϟ΍ ˬΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ω΍ήμϟ΍
.ΔΑϭήόϟ΍
ϢѧѧϏέ ˬϒϳήϟΎѧΑ ΎѧѧϫΩϮΟϭ ΕΎѧΒΛ· ϰѧѧϠϋ Ύѧϳ΍ϭΰϟ΍ϭ ϒѧ΋΍Ϯτϟ΍ ΎѧѧϬΘϔϴχϭ ϲѧϓ ϪΒѧѧθΗ ϲѧΘϟ΍ ΔѧѧϴϨϳΪϟ΍ Ώ΍ΰѧΣϷ΍ ΕΪѧϤϋϭ
ΐѧμόΘϣ ϊѧϤΘΠϣ ˯ΎѧϨΑ ϲѧϓ ΢ѧο΍ϭ ϞϜѧθΑ ϢϫΎѧδΗ ϲѧΘϟ΍ϭ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ ΢ϟΎѧμϣ ϢϬϳ Ώ΍ΰΣϷ΍ ϩάϬϟ ϲγΎϴγ ωϭήθϣ ΏΎϴϏ
˯΍Ω΃ ϲѧϓ ˬΔѧϴϨϳΪϟ΍ ΔѧϴόΟήϤϟ΍ ϰѧϠϋ ΔѧϤ΋ΎϘϟ΍ Ώ΍ΰѧΣϷ΍ ΪϳΰΗϭ ˬΔϳϮϴΤϟ΍ ϪΤϟΎμϣ ϞϫΎΠΘϳϭ ˬϦϳήΧ϶ϟ ˯΍Ϊόϟ΍ ϦϜϳϭ ϝΰόϨϣ
ΕϼΘѧϜΗ Δѧϳ΃ ΖѧϣΎϗ ϥ΃ ΦϳέΎѧΘϟ΍ ϲѧϓ ΖѧΒΜϳ Ϣѧϟ Ϫѧϧ΍ ϢѧϠόϟ΍ ϊѧϣ ˬϦϴϤϠѧδϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϴΑϮΗϮϳ ΓΪΣϮΑ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϡΎϬϳ· ϲϓ ϝΎόϓ έϭΩ
ϲѧϓ Ύѧϴϔϳ ήѧϓ΍ ϝΎϤѧη ΎϬѧοήϔΗ ϲѧΘϟ΍ ΎѧϜϴΘϴϟϮΑϮϴΟ ϲѧϓ ήѧϴϜϔΘϟ΍ ϰϠϋ -ΔΑέΎϐϤϟ΍ϭ ± Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϊϨϣ ϢΘϳ ϚϟΪΑϭ ˬϥΎϳΩϷ΍ ϰϠϋ
.ςγϮΘϤϟ΍ ξϴΑϷ΍ ήΤΒϟ΍ νϮΣ
ϲѧΑήόϟ΍ ΰѧϛήϤϟ΍ ΪѧΠϳ ˬϲѧΑήϐϤϟ΍ϭ ϲϤϟΎѧόϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ αϮϣΎѧϘϟ΍ ϲϓ ΪϳΪΟ ϰτόϤϛ ΏΎϫέϹ΍ ΓήϫΎχ ίϭήΑ ϊϣϭ
ϩάѧѧϫ Ϟѧѧϛ ˬΔѧѧϴϋΎϤΠϟ΍ϭ ΔѧѧϳΩήϔϟ΍ ΕΎѧѧϳήΤϟ΍ έΎѧѧμΣϭ ˬϲϨϳΪѧѧϟ΍ ϥ΄ѧѧθϟ΍ ΔѧѧΒϗ΍ήϣ ϲѧѧϓ ϩέϮѧѧπΣ ΓΩΎѧѧϋϹ ΓΰϫΎѧѧΟ Ε΍έήѧѧΒϣ
ϑ΍Ϊѧѧϫ΃ ϖѧѧϴϘΤΗ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ΏϮόѧѧθϟ΍ ϊѧѧϴϤΟ ΪѧѧϨϋ ΔѧѧϴΨϳέΎΗ ΓήϫΎѧѧχ ϲѧѧϫϭ ˬϦϳΪѧѧϟΎΑ ΐѧѧϋϼΘϟ΍ έ΍ήϤΘѧѧγ΍ ΪѧѧϛΆΗ ΕΎѧѧϴτόϤϟ΍
έ΍ήѧϗ· ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ΔΤѧο΍ϭ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧγ· ϰѧϟ· ΪѧϘΘϔϳ ϱάѧϟ΍ ˬϱΰѧϛήϤϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΔϴγΎϴγ
ϞϐΘѧδϤϟ΍ Ϯѧϫϭ ˬϲϟΎѧΤϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ϡΎѧψϨϟ΍ Ϧѧϣ ϲѧγΎϴδϟ΍ ΐѧϋϼΘϟ΍ Ϧѧϣ ϦϳΪѧϟ΍ ΔѧϳΎϤΣϭ ςϠѧδϟ΍ ϦϴѧΑ Ϟμϔϟ΍ϭ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍
.ϦϳΪϟ΍ ΍άϬϟ ϝϭϷ΍
ϲѧϓ ΔѧλΎΨϟ΍ Ϧϴϴϔϳήѧϟ΍ ΔϤϫΎѧδϣ ϥ΃ ήѧΒΘόϧϭ ˬΔѧϴϤϟΎόϟ΍ ϡϼѧγϹ΍ ΎϳΎπϘΑ ϦϴϴϨόϣ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϥ΃ ΔϛήΤϟ΍ ϲϓ ήΒΘόϧϭ
ΎѧχΎϔΣ ΔѧϟΎόϔϟ΍ϭ ΔѧϴΑΎΠϳϻ΍ Ύѧϧήψϧ ΔѧϬΟϮΑ ˯ϻΩϹ΍ ΎѧϨϣ ΐѧϠτΘΗ ˬϡϼѧγϹ΍ ΎѧϬϨϣϭ ϥΎѧϳΩϷ΍ ΎѧϫίήϔΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍
Ϯѧϫϭ ˬΔϳϭΎϤѧδϟ΍ ϥΎѧϳΩϷ΍ ϦϴѧΑ έ΍ϮѧΣ ϭ΃ ϡ΍Ϊѧλ ϰϟ· ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΕΎϳϮϬϟ΍ ϝ΍ΰΘΧ΍ ϡΪϋϭ ˬϥΎϳΩϷ΍ ϦϴΑ ζϳΎόΘϟ΍ Ε Ύϗϼϋ ϰϠϋ
ΩΪѧѧΠϟ΍ ϦϴψϓΎѧѧΤϤϟ΍ Ε΍ήѧѧϴψϨΗ Ϧѧѧϣ ήϴΛ΄ѧѧΘΑ ˬϪѧѧδϳήϜΗ ϰѧѧϟ· ϒϳήϟΎѧѧΑ ςѧѧθϨΗ ϲѧѧΘϟ΍ ΔѧѧϴϨϳΪϟ΍ Ώ΍ΰѧѧΣϷ΍ ϰόѧѧδΗ Ύѧѧϣ ϒѧѧγϸϟ
ϦϴѧѧΑ ΔѧѧϴΒϫάϤϟ΍ ΕΎѧѧϓϼΘΧϻ΍ϭ ˬϥΎΘѧѧδϛΎΑϭ ϥΎΘѧѧδϧΎϐϓ΄ϛ ϥ΍ΪѧѧϠΑ ϲѧѧϓϭ ςѧѧγϭϷ΍ ϕήѧѧθϟΎΑ ω΍ήѧѧμϟ΍ ΕϼϋΎѧѧϔΗϭ ˬϦϴϴϜϳήѧѧϣϷ΍
.ω΍ήλ ϱϷ ΕΎϏϮδϣ Δϳ΃ ΎϬϴϓ ΪΠϧ ϻ ϲΘϟ΍ ΓήϴΧϷ΍ ϩΪϫ ˬΔϨδϟ΍ϭ Δόϴθϟ΍
:ιΎΨηϷ΍ Ώ΍ΰΣ΃ϭ ΔϴϠΒϘϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍

Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ ΎϬΘѧѧδγ΃ ΔѧѧϴϠΒϗ Ώ΍ΰѧѧΣ΃ ΖϠϜѧѧθΗ ˬΔϴѧѧγΎϴγ ΕΎѧѧϤϴψϨΗ ΖϠϜѧѧθΗ ˬΔѧѧϴϨϳΪϟ΍ Ώ΍ΰѧѧΣϷ΍ ϰѧѧϟ· ΔϓΎѧѧοϹΎΑ
ϊѧϴϤΠϟ΍ ϥ΃ ϢѧϏέ ˬΓήϴϐѧμϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΕϼϴϜѧθΘϟ΍ ϩάѧϫϭ ˬϯήѧΧϷ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΕΎѧϤϴψϨΘϟ΍ ϲϓ ΎϬδϔϧ ΪΠΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ΐΨϨϟ΍
ΔϴѧγΎϴγ ΕΎѧϨ΋Ύϛ ϲѧϬϓ ˬΔѧϴϧΎϤϟήΒϟ΍ ΕΎѧΑΎΨΘϧϻ΍ ϲϓ ϦϳΪόϘϣ ϭ΃ ΪόϘϣ ϰϠϋ ϞμΤΗ ϻ ΎϬϧ΃ ϢϏέϭ ˬΔϴϨσϭ Ώ΍ΰΣ΃ ΎϫήΒΘόϳ
ϞόΠϴѧγ ΎѧϤϣ ˬήѧϴτΧ ϞϜѧθΑ ϲϟ΍έΪѧϔϟ΍ϭ ϲѧϔϳήϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ϞѧϤόϟ΍ ϢϳΰѧϘΗ ϲϓ ϢϫΎδΗϭ ˬϲϠΤϤϟ΍ έ΍ήϘΘγϻ΍ ΩΪϬΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ
.Δϴϔϳήϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϰϟ· Ρϭήϟ΍ ΓΩΎϋ· ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ˬΔϴϔϳέ ΔϴγΎϴγ ΐΨϧϭ Ε΍έΎϴΗ ΝΎΘϧ· ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴ Ϗ ϲγΎϴδϟ΍ ΪϬθϤϟ΍
ϲѧγΎϴδϟ΍ ΪϬѧθϤϟ΍ ϰѧϟ· ΪѧϳΪΟ Ϧѧϣ ΔѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϠѧδϟ΍ ϰѧϠϋ ΔΑϮѧδΤϤϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΐѧΨϨϟ΍ ξѧόΑ ΝϭήΧ ϥ΃ ΎϤϛ
ϱΩΆϴѧγ ˬΓΪѧΟ΍ϮΘϤϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ϯϮѧϘϟ΍ ΔѧϤΣ΍ΰϣ ϭ΃ ˬΓΩϮѧΟϮϤϟ΍ "ΕΎѧϏ΍ήϔϟ΍" ϪѧϴϠϋ ϖѧϠτϳ Ύѧϣ ˯Ϟѧϣ ϞѧΟ΍ Ϧѧϣ ˬΏήϐϤϟΎΑ
Ϧϳάѧѧϟ΍ ˬϦϴΒΧΎѧϨϟ΍ ϰѧϠϋ ΐѧΨϨϟ΍ ϩάѧϫ ήϴΛ΄ѧΗ ΓϮѧϗ ΐΒѧδΑ ˬϲѧΑήϐϤϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ΪϬѧθϤϟ΍ ˯ΎѧϨΒϟ ΓΩΎѧΟ ΔѧϟϭΎΤϣ ϱ΃ ΔѧϠϗήϋ ϰѧϟ·
ϱΩΆϴѧγ ΎϬϓ΍Ϊѧϫ΃ ϖѧϴϘΤΗ ϲѧϓ ΐѧΨϨϟ΍ ϩάѧϫ Ϟѧθϓ ϥ΃ ϻ· ˬΔѧϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΐѧΨϨϟ΍ Ϧѧϣ ΎѧμϠΨΗϭ ˬΔѧϣίϷ΍ Ϧѧϣ ΎλϼΧ ΎϬϴϓ ϥϭήϳ
ΔѧτϳήΨϟ΍ ϲѧϓ ϻ ϢϬѧδϔϧ΃ ϥϭΪѧΠϳ ϻ Ϧϳάѧϟ΍ ˬϞѧϜϛ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ϲγΎϴγ ϑϭΰϋϭ ΔϴγΎϴγ ΔϣΪλ ϰϟ·
ΐѧΨϧ ϰѧϟ· ΝΎѧΘΤΗϭ ΔѧϴϣϮϳ ΐόѧθϟ΍ ϞϛΎѧθϣ ϥ΃ ϢѧϠόϟ΍ ϊѧϣ ˬϲΑΎѧΨΘϧ΍ϭ ϲϤѧγϮϣ ϞϜѧθΑ ϞѧϤόΗ ϲѧΘϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϻϭ ΔϴΑΰΤϟ΍
ˬΐόѧθϟ΍ ΐѧϟΎτϤϟ ϖѧϴϗΩϭ ϲѧϧ΁ ϞϜѧθΑ ΔΑΎΠΘѧγϻ΍ ϞΟϷ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ϢϬϟΎΠϣϭ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΔΒϳήϗ ΔϴγΎϴγ
ΔѧϴϤϴϠϗϹ΍ϭ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ϭ ΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ ΕΎѧΒϠϘΘϟ΍ϭ ΕϻϮѧΤΘϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧϋϮϤΠϣ Ϫѧϴϓ ήΛΆΗ ϱάϟ΍ ˬήλΎόϤϟ΍ ΎϨϤϟΎϋ ϲϓ ΎλϮμΧ
.ΔϴϤϟΎόϟ΍ϭ
:Δϴϟ΍έΪϔϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϥΎϫέϭ ΏήϐϤϟ΍
11

ΔѧѧϴϨΒϤϟ΍ ˬΔϳήϜѧѧδόϟ΍ϭ ΔѧѧϴϨϣϷ΍ϭ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΐѧѧΨϨϟ΍ ΕΎϴΠϴΗ΍ήΘѧѧγ΍ϭ ΕΎѧѧϬϴΟϮΘΑ ϞѧѧϤόϳ ˬΏήϐϤϟΎѧ Α ϢѧѧϜΤϟ΍ ϝ΍ί ϻ
ωΎѧπΧ· ϲѧϓ ϞϴϋΎϤѧγ· ϥΎτϠѧδϟ΍ ΔѧγΎϴγ ϢϬѧγ΃έ ϰѧϠϋ ˬϰτѧγϮϟ΍ ϥϭήѧϘϟ΍ ϲѧϓ ΔѧΑέΎϐϤϟ΍ ϙϮѧϠϤϟ΍ ξѧόΑ ΏέΎѧΠΗ ϰϠϋ
ΕΎѧδγΆϤϟ΍ Ϟѧϛ ϲѧϓ ϢϜΤΘѧϟ΍ ΔγΎϴδΑ ΰϴϤΗ ˬϦϳήθόϟ΍ϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓϭ ˬϱέΎΨΒϟ΍ ΪϴΒϋ ζϴΟ ϊϣ ΪϗΎόΘϟ΍ ήΒϋ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍
ϰѧϠϋ Γήτϴѧδϟ΍ ΔϓΎѧο· ήѧΒϋ ϚѧϟΫϭ ˬϦϴϳήϜѧδόϟ΍ ϦϴѧΑϼϘϧϻ΍ ϊѧϣ ΕΎϴϨϴόΒδϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ΕέϮτΗϭ ˬζϴΠϟ΍ ϞΜϣ ΔγΎδΤϟ΍
ΐѧΨϧ έϮѧϬψΑ ΢Ϥѧδϳ Ϣѧϟ ϞϜѧθΑ ˬϲѧγΎϴδϟ΍ ΩϮѧΟϮϟ΍ βϳήѧϜΗ ϰѧϠϋ ϞѧϤόΗ ΔѧϴΒϨΟ΃ϭ ΔѧϴϧΰΨϣ ΐѧΨϧ ϑήѧσ Ϧѧϣ ΩΎμΘϗϻ΍
ΔѧϣήΤϣ ζϴѧΠϟ΍ ϲѧϓ ΓΩΎѧϴϘϟ΍ ϞѧόΠϳ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ΎϤϬόΑΎτΑ ϦϴΑϼϘϧϻ΍ ΰϴϤΗ ϥ· ϞΑ ˬ ΔϳϮϬΟ ϻϭ ΔϴϠΤϣ ϻ ΔϳΩΎμΘϗ΍ϭ ΔϴγΎϴγ
.1972 ΪϨϣ ζϴΠϟ΍ ΓΩΎϴϘϟ ϪϠϫΆϳ ΎϳήϜδϋ ΎϤϴϠόΗ ϰϘϠΗ ϲϔϳήϟ ΩϮΟϭ ΕΎϓ ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ ϰϠϋ
ϦϴΘϨѧγ ϞѧΒϗ Ϫѧϧ΍ ϢѧϏέ) ˬϲϧΎѧΜϟ΍ ϦѧδΤϟ΍ ΕϮѧϤΑ ήѧϴϴϐΘϟ΍ ΓήѧϜϓ ΦϴѧγήΗ ΔѧϴϧΰΨϤϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ΖϟϭΎΣ ΪϘϟϭ
Ε΍ήѧϴϐΗ Δѧϳ΃ ΙΪѧΤΗ ϥ΃ ϥϭΩ ˬΔѧΑέΎϐϤϟ΍ ΎѧϬΑ ωΪѧΨϧ΍ ϲѧΘϟ΍ ΏϭΎѧϨΘϟ΍ ΔϣϮϜΣ Ϧϋ ϦϠϋ΃ Ϊϗ ϥΎϛ ˬϲϧΎΜϟ΍ ϦδΤϟ΍ ΕϮϣ ϰϠϋ
ΔѧѧΑέΎϐϤϟ΍ ϦϳέΎѧѧθΘδϤϟ΍ϭ ϦϴϬΟϮѧѧϤϟ΍ ˯ϻΆѧѧϬϟ ΔϴΤѧѧο ϥΎѧѧϛ ϱάѧѧϟ΍ ΏήѧѧϐϤϟ΍ ΍Ϊѧѧϫ (έϮΘѧѧγΪϟ΍ϭ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ϭ ϥϮϧΎѧѧϘϟ΍ ϲѧѧϓ
ϲѧϓ ΔѧϴϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ ΚѧόΑ ϞѧΟ΍ Ϧѧϣ ˬΕϮϤϟΎѧΑ ήѧϴϴϐΘϟ΍ ςΑήѧΗ ϲΘϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ϩάϫ ϞΜϣ Ϧϋ ΩΎόΘΑϻ΍ ΐΠϳ ΍άϬϟ ˬϢϬϨϣ ΐϧΎΟϷ΍ϭ
΍έΪѧѧμϣ ΕϮѧѧϤϟ΍ ήѧѧΒΘόΗ ϲѧѧΘϟ΍ ˬΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔѧѧϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΔѧѧϴϠϘόϟ΍ Ϧϴѧѧϫέ ϝ΍ίϻ ϱάѧѧϟ΍ ϲѧѧΑήϐϤϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ΪϬѧѧθϤϟ΍
.κΨη Ϟϛ ϡϼΣ΃ ϖϴϘΤΗϭ ΔϳήΤϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ ϲόϴΒτϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϲϫ ΓΎϴΤϟ΍ ϥ΃ ϢϏέ ˬήϴϴϐΘϟ΍ ϖϴϘΤΗϭ ΔϳήΤϟ΍ ˯ΎτϋϹ
ΎѧѧϬϴϓ ϡϮѧϘϳ ˬΔѧϴϟ΍έΪϓ ΔѧϜϠϤϣ ϰѧϟ΍ ϝΎѧѧϘΘϧϼϟ ΔѧϴϜϠϣ ΔϴѧγΎϴγ ΓΩ΍έ΍ ϙΎѧϨϫ Ϟѧϫ Ϯѧѧϫ ˬϡϮѧϴϟ΍ ΡϭήѧτϤϟ΍ ϥΎѧϫήϟΎϓ ΍άѧϬϟ
Ϧѧѧϣ ˬϢϫΩΪѧѧόΘΑ ΔѧѧΑέΎϐϤϟ΍ ϑΎѧѧΨϳ·ϭ ˬΐόѧѧθϟ΍ Ϧѧѧϣ ϑϮѧѧΨϟ΍ βΟΎѧѧϫ ϥ΃ ϡ΃ ˬΔϳέϮΘѧѧγΪϟ΍ ιϮѧѧμϨϟΎΑ ΩΪѧѧΤϤϟ΍ ϩέϭΪѧѧΑ ϚѧѧϠϤϟ΍
Ϧѧѧϋ ϝϭΆѧ δϤϟ΍ Ϫѧѧϧ΃ βѧѧΤϳ Ϧσ΍ϮѧѧϤϟ΍ ϙήѧѧΘϧ ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ˬ΍άѧѧϬϟϭ ˬϲѧѧγΎϴδϟ΍ ΪϬѧѧθϤϟ΍ ϲѧѧϓ ΍ήѧѧοΎΣ ϰϘΒϴѧѧγ ξόΒѧѧϟ΍ ϢϬѧѧπόΑ
ϱάѧϟ΍ ϩΎѧΠΗϻ΍ ϲѧϓ έϮΘѧγΪϟ΍ ήѧϴϴϐΗ ϰѧϠϋ ϞѧϤόϟ΍ ΐѧΠϳ ΍άϟ ˬβϜόϟ΍ βϴϟϭ ˬΔϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ϭ ΔϳέϮΘγΪϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Δγ΍ήΣ
ϪѧΑ ϝϮѧϤόϤϟ΍ ςϠѧδϟ΍ Ϟѧμϓ ϡΎѧτϧ ϞѧϴΒϗ Ϧѧϣ ˬέϮΘѧγΪϟ΍ κϨѧΑ ϪΗΎѧδγΆϣ ΩΪѧΤΗϭ ˬΔѧΒϛήϣ ϭ΍ Δϴϟ΍έΪϓ ΔϟϭΩ ΏήϐϤϟ΍ ϞόΠϳ
ϪѧΗϼΧΪΗ Ϧѧϣ ΪѧΤϳϭ ˬϲѧϜϠϤϟ΍ ϡΎѧψϨϟ΍ Δϳέ΍ήϤΘѧγ΍ ϦϤѧπϳ ϞϜѧθΑ ˬΕΎѧδγΆϤϟ΍ Ϊϳ ϲϓ ϡΎόϟ΍ ϥ΄θϟ΍ ΎϳΎπϗ ϊο ϭϭ ˬΎϴϤϟΎϋ
ΕΎѧѧϴϟ΁ Ϧѧѧϣ ΎѧѧΒϳήϗ ϥϮѧѧϜϳϭ ˬΔѧѧΑέΎϐϤϟ΍ ϦϴѧѧΑ Δѧѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΕΎϋ΍ήѧѧμϟ΍ Ϧѧѧϋ ϩΪѧѧόΒϳϭ ˬΓήѧѧϴΒϛϭ Γήϴϐѧѧλ Ϟѧѧϛ ϲѧѧϓ
ΔϴΤѧѧο ΔѧѧϴϜϠϤϟ΍ ΢ΒѧѧμΗ ϻ ϲѧѧϛ ˬΐόѧѧθϟ΍ ΕΎѧѧΌϓ ϒѧѧϠΘΨϣ ϦϴѧѧΑ ήѧѧΤϟ΍ϭ ϲϤϠѧѧδϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ βϓΎѧѧϨΘϟ΍ϭ ω΍ήѧѧμϟ΍ ΔѧѧΒϗ΍ήϣ
ϰѧϟ· ΝΎѧΘΤΗ ϻ ˬΔѧϴϜϠϤϟ΍ ϥϮѧϛ ϰѧϠϋ ΰѧϴϛήΘϟ΍ ΐѧΠϳ ΍άϬϟ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΔτϳήΨϟ΍ ϢϟΎόϣ ΪϳΪΤΗ ϞΟ ΃ Ϧϣ ˬΓΩϮϬόϤϟ΍ ΎϬΗϼΧΪΘϟ
.ΎϫΩϮΟϭ ήϳήΒΘϟ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϴϋϭήθϤϟ΍
ϝΎѧѧΟήϟ΍ ϦϴѧѧΑ Γ΍ϭΎѧѧδϤϟ΍ ϖѧѧϴϘΤΘϟ ΔѧѧϜϠϤϤϟ΍ εήѧѧϋ Γ΃ήѧѧϤϟ΍ ΝϮѧѧϟϭ ΔѧѧϴϧΎϜϣ· ϥΎϤѧѧο έϮΘѧѧγΪϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΐѧѧΟϮΘϳ ΎѧѧϤϛ
.˯ΎδϨϟ΍ϭ
ΎѧϴϣϮϜΣ ΎѧϋΎτϗ ΎѧϬϠόΟϭ ˬΔϴϓΎϔѧθϟ΍ϭ ΔѧσήϘϣΪϟ΍ ϲϋΪΘδΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϳήϜδόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ΩΎϴΤϟ ϦϣΎο ϚϠϤϟ΍ έΎΒΘϋ΍
ϊѧϨϣϭ ˬΔѧΑέΎϐϤϟ΍ ϦϴѧΑ ϲσ΍ήϘϤϳΪѧϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ω΍ήѧμϟ΍ ϲѧϓ ήΧ ΂Α ϭ΃ ϞϜθΑ ϪϠΧΪΗ ϡΪϋϭ ˬΔϴΒόη ΕΎδγΆϣ ΔΒϗ΍ήϣ ΖΤΗ
.ϥΎϤϟήΒϟ΍ Ϧϣ κϴΧήΗ ϥϭΩ ΕΎϴϠϤϋ ϲ ϓ ΔϴΑήϐϤϟ΍ εϮϴΠϟ΍ ΔϛέΎθϣ
:ΔϴϜϠϤϟ΍ ΔΤϠδϤϟ΍ Ε΍ϮϘϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍

΍Ϊϫ Ϧϣ ϥϮϴϔϳήϟ΍ ϪΑ ϪΟϭϭ ϱΪϟ΍ ϊϤϘϟ΍ ϞΜϣ ˬΔϴϜϠϤϟ΍ ΔΤϠδϤϟ΍ Ε΍ϮϘϟ΍ ζτΑ Ϧϣ ϲϔϳήϟ΍ ΐόθϟ΍ ϰϧΎϋ ΪϘϟ
Ι΍ΪΣϻ΍ ϲϓϭ 1989ϭ 1984 ϙέΎόϣ ϲϓ ζϴΠϟ΍ Ϧϣ ϥϮϴϔϳήϟ ΍ ϰϧΎϋ ΎϤϛ ˬϥΎϳΰϣ΍ ϡϼγ ΪϤΤϣ ΔϛήΣ ϲϓ ζϴΠϟ΍
ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϕϮϘΤϟ ΎϬϛΎϬΘϧ΍ϭ ΔϴϨϣϻ΍ ΓΰϬΟϻ΍ ΩΎδϓ Ϧϣ ϭ΍ ˬΔϤϴδΤϟ΍ ϝ΍ΰϟί ΪόΑ έΎϤϋϻ΍ ϒϠϣ Ϧϋ ΖπΨϤΗ ϲΘϟ΍
ˬΎϴϧΎΒγ΍ Ϧϋ ΏήϐϤϟ΍ ΎϬΛέϭ ϲΘϟ΍ ΔϳήϜδόϟ΍ ΕΎϨϜΜϟ΍ ϯϮγ ζϴΠϟ΍ Ϧϋ ϥϮϓήόϳϻ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϥΎϓ ϚϟΪΑϭ ˬϲϣϮϳ ϞϜθΑ
ˬϩϼϋ΍ ϦϳέϮϛΪϤϟ΍ ϦϴΑϼϘϧϻ΍ ΪόΑ ΔλΎΧ ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΟϮϟϭ έϮψΤϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϧϣ Ϟ ψϳ ζϴΠϟ΍ ϥΎϓ ΍ΪϜϫϭ
ΡϮΑΪϤϟ΍ϭ ϮΑΎΒϋ΍ ΎϬϨϣ ˬΎδϧήϓ ϯΪϟ ΖϧϮϜΗ Ϊϗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔΒΨϨϟ΍ ϚϠΗ ˬζϴΠϟ΍ ΔδγΆϤΑ ϒϳήϟ΍ Δϗϼϋ ˯ΎϬϧ΍ ϢΗ ϚϟΪΑϭ
Ϣϟ ϒϳήϟ΍ ϥ΍ ϢϏέ ϡϮϴϟ΍ϭ ˬϥΎϳΰϣ΍ ϝΎ ηέΎϤϟΎϛ ΎϴϧΎΒγ΍ ϯΪϟ ΖϧϮϜΗ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ϭ΍ ˬ ϥ΍ήϘϣ΍ ϭ ήϫΎτϟ΍ ϦΑ ϦδΤϟ΍ϭ
ϥ΍ ήΒΘόΗ ΔϛήΤϟ΍ ϥΎϓ ϚϟΪΑϭ ˬΔδγΆϤϟ΍ ϩΪϫ ΝϮϟϭ Ϧϣ ΎϋϮϨϤϣ Ϟψϳ ϥ΍ Ϊϳήϳϻ ϪϧΎϓ ˬΔϳήϜδόϟ΍ ϪΒΨϧ Ϧϣ ΪϔΘδϳ
ϲϓ Δϴϔϳέ ΕΎϴϤϳΩΎϛ΍ ˯ΎϨΑ ϞϴΒϗ Ϧϣ ˬϒϳήϟ΍ ˯ΎϨΑ΍ ϝϭΎϨΘϣ ϲϓ ϱήϜδόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϞόΟ ΐϠτΘΗ ζϴΠϟ΍ ΔσήϘϣΩ Δϴπϗ
ϪϋΎπΧ΍ϭ ζϴΠϟ΍ ΍Ϊϫ ΪϴΣϮΗ ΐϠτΘΗ ΔσήϘϣΪϟ΍ ϩΪϫ ϥ΍ ΎϤϛ ˬΔϳϮΠϟ΍ϭ ΔϳήΤΒϟ΍ϭ ΔϳήΒϟ΍ ΔϳήϜδόϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϝΎΠϣ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ωΎοϭϻ΍ ϦϴδΤΗ ΍Ϊϛϭ ˬϪΗΎΌϓ ξόΑ ϱήΘόϳ ϱΪϟ΍ ΩΎδϔϟ΍ ΔΑέΎΤϣϭ ˬΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΔδγΆϤϟ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ωΎοϭϻ΍ ϰϔΨΗϻ ΚϴΣ ˬΔΑέΎϐϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϡϼδϟ΍ ΕΎϣΩΎΧϭ ϡ΍ΪΧ ˬζϴΠϟ΍ ˯Ύδϧϭ ϝΎΟήϟ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ
ρϭήηϭ ϦϜδϟ΍ϭ ˬΓΩϭΪΤϤϟ΍ ϢϬΒΗ΍ϭέ ΚϴΣ Ϧϣ ˬϢϫήγ΍ϭ ˯ΎτδΒϟ΍ϭ έΎϐμϟ΍ ΩϮϨΠϟ΍ ΎϬϴϓ ςΒΨΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϤϗΎϔΘϤϟ΍
ϞΒϘϣϭ ˬΕΎϋ΍ήμϟ΍ Ϫϴϓ Ω΍ΩΰΗ ϢϟΎϋ ϲϓ ΩϼΒϠϟ ΔϳήϜδόϟ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ ήϳϮτΗ Δϴπϗ ϥ΃ ΎϤϛ ˬΔΤμϟ΍ϭ ΔϴΑήΘϟ΍ϭ ζϴόϟ΍
12

Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϰϟ· ˬΎϫ΄Ϥχ ϲϘγ ϰϟ· ΔΟΎΣ ϲϓ ϥϮϜΘγ ˬϦϴμϟΎϛ ΓΪϳΪΟ ϯϮϗ ίϭήΑ ϞϴΒϗ Ϧϣ ˬΓΪϳΪΟ ΎϜϴΘϴϟϮΑϮϴΟ ϰϠϋ
ˬέΎΤΒϟ΍ ήΒϋ ΓέΎΠΘϠϟ αΎγ΃ ήϤϤϛ βϳϮδϟ΍ ΓΎϨϗ ΓΩϮϋϭ ˬςγϮΘϤϟ΍ ΔϘτϨϣ ϲϓ ˬϲϜϳήϣϷ΍ ΫϮϔϨϟ΍ ΍Ϊϛϭ ˬΔϴόϴΒτϟ΍
ΐϳήϗϭ ˬΔϴΑϭέϭϷ΍ ΓϮϘϟ΍ ΔΑ΍ϮΑ Ϟψϳ ˬϚϟΪΑ ϒϳήϟ΍ ϥ· ˬΔϘτϨϤϟ΍ ϞΒϘΘδϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔγΎδΣ ΓέΆΑ Ϊόϳ ϱάϟ΍ ΎϐϟΎϣ ήϤϣϭ
ϙϼΘϣ΍ ήΒΘόΗ ΎϨΘϛήΣ ϥΎϓ ϚϟΪΑ ˬϲΠΗ΍ήΘγϻ΍ ϩέ΍ήϘΘγ΍ ϲϓ ΩΪϬϣϭ ˬϲϜϳήϣϷ΍ ϱήϜδόϟ ΍ ϝϮτγϷ΍ ϙήΤΗ Ϧϣ
.ΎϨϟ Ύϋϭήθϣ ΎΣϮϤσ ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ϥί΍ϮΘϟ΍ φϔΣ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ˬΓέϮτΘϣ ΔϳήϜδϋ Ε΍έΪϗ ΏήϐϤϟ΍
ˬΔϴσ΍ήϘϤϳΪϠϟ ΔόοΎΧ Δϴσ΍ήϘϤϳΩ ΕΎδγΆϣ ΎϬϠόΟ Ϧϣ ΪΑϻ ˬΔσήθϟ΍ϭ ϙέΪϟΎϛ ϯήΧϷ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϥ΃ ΎϤϛ
Ώήπϟ΍ϭ ΔϨσ΍ϮϤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ ΎϬσΎΒπϧ΍ Γέϭήοϭ ΕΎϋΎτϘϟ΍ ϩΪϫ ˯Ύδϧϭ ϝΎΟήϟ Ϟπϓϻ΍ ΔϴΗΎϴΤϟ΍ ρ ϭήθϟ΍ ϦϴδΤΗϭ
ΕΎϳήΣ ϙΎϬΘϧ΍ϭ ΓϮηήϟ΍ έΎθΘϧ΍ ϞϴΒϗ Ϧϣ ˬΎϫΩΎδϓϭ ˬΔϴϨϣϻ΍ ΓΰϬΟϻ΍ ΐϴδΗ ϲϓ ϦϴϤϫΎδϤϟ΍ ˬϦϳΪδϔϤϟ΍ ϰϠϋ ΓϮϘΑ
.ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍
ΔϤψϧ΃ ΎϬϟϮΨΗ ϲΘϟ΍ Ε΍ΰϴϤϤϟ΍ ϯΪΣ· ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ Ϧϣ ΐϳήϗ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔσήθϠϟ ίΎϬΟ ˯ΎϨΑ ήΒΘόϧ ΎϨϧΈϓ ˬϚϟΪΑϭ
.ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍
:ΔΤϟΎμϤϟ΍ϭ BΎμϧϹ΍ ϒϠϣϭ ϒϳήϟ΍

Ϧϴϧ΍Ϯѧϗ ΪѧϳΪΤΗϭ ˬΔѧϴϋΎϤΠϟ΍ Γήϛ΍άѧϟ΍ φѧϔΣϭ Δѧϳΰϣήϟ΍ ΔѧϤϛΎΤϤϟ΍ ϰϠϋ ΰϜΗήϳ ˬΔΤϟΎμϤϟ΍ϭ ϑΎμϧϹ΍ ϡϮϬϔϣ ϥ·
ϖѧΣ ϲѧϓ ΖѧΒϜΗέ΍ ϲѧΘϟ΍ Ϣ΋΍ήѧΠϟ΍ Ϧѧϋ ϲϤѧγήϟ΍ έ΍άΘϋϻ΍ ϊϣ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϴϤδΠϟ΍ ΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ έ΍ήϜΗ ϡΪϋ ϞΟ΃ Ϧϣ
.ΔΑέΎϐϤϟ΍
ϊѧѧϣ ΔϠϣΎѧѧη ΔΤϟΎѧѧμϤΑ ΐѧѧϟΎτϧ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ϲѧѧϓ ΎѧѧϨϧΈϓ ΍άѧѧϬϟ ˬΔѧѧϬΠϟ΍ϭ Ϧσ΍ϮѧѧϤϟ΍ ϊѧѧϣ ϥϮѧѧϜΗ ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ΔΤϟΎѧѧμϤϟ΍ϭ
ϞѧѧϳϮΨΗ ΎѧѧϬϨϣ ˬΔϳέϮΘѧѧγΩϭ ΔϴѧѧγΎϴγ Ε΍ϭΩ΃ ήѧѧΒϋ ϻ· ϢΘѧѧϳ Ϧѧѧϟ ϒѧѧϳήϠϟ ΔΒѧѧδϨϟΎΑ ϲϋΎѧѧϤΠϟ΍ έήѧѧπϟ΍ ήѧѧΒΟ ήѧѧΒΘόϧϭ ˬϊѧѧϴϤΠϟ΍
ΔΒѧγΎϨϣ ΎϬϧϭΪѧΠϳ ϲѧΘϟ΍ ΕΎѧγΎϴδϟ΍ έΎѧϴΘΧΎΑ ˬϢϫήϴѧμϣ ήϳήϘΗ ϲϓ ϢϬΘϳήΣ αΎγ΃ ϰϠϋ ˬϊγϮϣ ϲΗ΍Ϋ ϢϜΣ ϡΎψϧ Ϧϴϴϔϳήϟ΍
ϊѧϣ ϖΑΎѧδϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ϞѧϣΎόΘϟ΍ ωϮѧϧ ήѧϴϴϐΘϟ ΔѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ Ω΍ΪόΘγ΍ϭ ˬΔϴγΎϴγϭ ΔϴϤγέ ΓΩ΍έ· Ϧϋ ήΒόϣ αΎγ΄ϛ ˬϢϬϟ
.ϒϳήϟ΍
ήѧѧϴϴϐΗ ϱ΄ѧѧΑ ϡΎѧѧϴϘϟ΍ ϡΪѧѧϋϭ ˬϊϤϘϟΎѧѧΑ ΰѧѧϴϤΘϤϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϪΑϮϠѧѧγ΃ ήѧѧϴϴϐΗ ϰѧѧϠϋ έΩΎѧѧϗ ήѧѧϴϏ Ϫѧѧόϣ ΢ϟΎѧѧμΘϤϟ΍ ϥΎѧѧϛ ΍Ϋ·
Ϟѧϛ ΔѧϤϛΎΤϣ ϰѧϠϋ ϞѧϤόϟ΍ ΐѧΠϴϓ ˬΔѧϟϭΪϟ΍ ΓΰѧϬΟ΃ ϊѧϤϗϭ ΕΎѧϓ΍ήΤϧ΍ Ϧѧϣ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϲϤΤϳ ˬϱήϫϮΟ ϱέϮΘγΩϭ ϲγΎϴγ
ϕϮѧϘΣ Ϊѧο ΔѧΒϜΗήϤϟ΍ Ϣ΋΍ήѧΟ Ϧѧϋ ϦϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΔѧϤϛΎΤϣ ΃ΪѧΒϣ ϰѧϠϋ Ϧϴϧ΍Ϯѧϗ έ΍ήѧϗ· ΪόΑ ˬΕΎϛΎϬΘϧϻ΍ ϩάϫ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍
ΔѧΌϴϬΑ ϑήѧόϳ Ύѧϣ ϊѧϣ ΙΪΤϳ Ϣϟ Ύϣ Ϯϫϭ ˬ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ϊοϮϟ΍ Ϧϋ ΍Ϊο ΔϴγΎϴγ ΓέϮ Λ ΐϠτΘϳ ήϣϷ΍ ΔϘϴϘΣ ϲϓ ΍άϫϭ ˬϥΎδϧϹ΍
ϕϮѧѧϘΤϟ΍ ΕΎѧѧϔϠϣ ΎѧѧΠϟΎόϳ Ϣѧѧϟ ϒѧѧγϸϟ ΎѧѧϤϫϭ ˬϥΎѧѧδϧϹ΍ ϕϮѧѧϘΤΑ ϒѧѧϠϜϤϟ΍ βѧ ϠΠϤϟ΍ ϝϼѧѧΧ Ϧѧѧϣ ϭ΃ ΔΤϟΎѧѧμϤϟ΍ϭ ϑΎѧѧμϧϹ΍
ΔϋΎΠѧθϟ΍ ϚѧϠΘϤϳ Ϣѧϟ ϢѧϜΤϟ΍ ϥ΃ ϲѧϨόϳ ΎѧϤϣ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϴπϘϠϟ ΩϮΟϭ ϻ Ϫϧ΍ Ϯϟ ΎϤϛ ˬήΑΎϋ ϞϜθΑ ϻ· ˬϒϳήϟ΍ ϲϓ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ
ϥϭΩ ΎѧѧϬϛήΗϭ ΕΎѧѧϔϠϤϟ΍ ζΒѧѧϨΑ ϪΤϟΎѧѧμϟ ΔѧѧϟΩΎόϤϟ΍ ήѧѧϴϐϳ ϥ΃ Ϊѧѧϳήϳ ϢѧѧϜΤϟ΍ ϥ΃ ήѧѧϬψϳ ˬϦѧѧϜϟϭ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϊѧѧϣ Δѧѧϗϼόϟ΍ ήѧѧϴϴϐΘϟ
.ϒϳήϟ΍ ϊϣ ΙΪΣ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΔϘϴϤϋϭ ΔϳϮϴϨΑ ΔΠϟΎόϣ
ˬϲΗΎѧδγΆϣϭ ϲϧϮϧΎѧϗϭ ϲѧγΎϴγ ήѧϴϴϐΗ ϰѧϠϋ ΰѧϜΗήϧ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ϭ ϒѧϳήϟ΍ ϑΎѧμϧ·ϭ ΔΤϟΎѧμϣ Ϧѧϋ ΙΪѧΤΘϧ ΎϤϨϴΣ ϦΤϧϭ
ϊѧѧϣ ϑΎѧѧμϧ·ϭ ΔΤϟΎѧѧμϣ Ϧѧѧϋ ϊϓ΍Ϊѧѧϧ ΎѧѧϨϧ΃ ΎѧѧϤϛ ˬϲѧѧγΎϴδϟ΍ϭ ϲϓΎѧѧϘΜϟ΍ϭ ϲϋΎѧѧϤΘΟϻ΍ϭ ϱΩΎѧѧμΘϗϻ΍ ζϴѧѧϤϬΘϟ΍ ϊѧѧϓέ Ϧѧѧϋϭ
ήѧѧϴϏ ΐѧѧΨϧ Ϊѧѧϳ ϲѧѧϓ ΖѧѧϧΎϛ ϲѧѧΘϟ΍ ˬΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϠϟ ΔϤϴѧѧδΠϟ΍ ˯ΎѧѧτΧϸϟ ΎϳΎΤѧѧο ΐѧѧϟΎϐϟ΍ ϲѧѧϓ ΎѧѧϨϧϷ ˬϞѧѧϜϛ ΏήѧѧϐϤϟ΍
ΓέΩΎѧϗ ήѧϴϏϭ Δϔϴόѧο ϝ΍ΰѧΗ ϻ ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϟ΍Ϊόϟ΍ ΓΰѧϬΟ΃ϭ ϥΎѧϤϟήΒϟ΍ ϑήѧσ Ϧѧϣ ΔѧΒϗ΍ήϣ ήѧϴϏϭ ˬΔѧϴϨσϭ ήϴϏϭ ˬΔϴσ΍ήϘϤϳΩ
. ϡϮϴϟ΍ ϰϟ· ΎϬΘϔϴχϭ ˯΍Ω΃ ϰϠϋ
:ΔϴϤϟΎόϟ΍ϭ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϮϴΠϟ΍ ΕϻΩΎόϤϟ΍ ϲϓ ϒϳ ήϟ΍

έ΍ήϘΘѧѧγϻ΍ ϡΪѧѧϋϭ ήΗϮѧѧΘϠϟ ΓέΆѧѧΑ ϒѧѧϳήϟ΍ ϞѧѧόΟ ϰѧѧϟ· ˬϦϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ήѧѧϴΠϬΗϭ ˬζϴѧѧϤϬΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϴϨΒϤϟ΍ ΔѧѧγΎϴδϟ΍ ΖϤϫΎѧѧγ
ϲѧѧϓ ΓήΟΎѧѧΘϤϟ΍ ϞѧѧΜϣ ˬϦϴϴϔϳήѧѧϠϟ ΪѧѧϴΣϮϟ΍ βϔϨѧѧΘϤϟ΍ ΖѧѧϠχ ϲѧѧΘϟ΍ ΔτѧѧθϧϷ΍ ξѧѧόΑ έΎѧѧθΘϧΎΑϭ ˬϲϓ΍ήϐϤϳΪѧѧϟ΍ϭ ϲϋΎѧѧϤΘΟϻ΍
ΔѧѧγέΎϤϣ ϞѧѧΟϷ ˬΔѧѧϓήτΘϤϟ΍ ΕΎѧѧϛήΤϠϟ ϊѧѧϤτϣ ϰѧѧϟ· ϒѧѧϳήϟ΍ ϝϮѧѧΤΗ ˬΓήѧѧΠϬϟ΍ ϰѧѧϟ· ΔϓΎѧѧοϹΎΑ ˬΐѧѧϳήϬΘϟ΍ϭ ˬΕ΍έΪѧѧΨϤϟ΍
Ϧѧѧϣ ϞѧѧόΠΗ Ϟѧѧϣ΍Ϯόϟ΍ ϩάѧѧϫ Ϟѧѧϛ ˬΎѧѧΑέϭ΃ ΔѧѧΑ΍ϮΑ βϟΪѧѧϧϷ΍ Ϧѧѧϣ ΐѧѧϳήϘϟ΍ ϒѧѧϳήϠϟ ϲΠϴΗ΍ήΘѧѧγϻ΍ ϊѧѧϗϮϤϠϟ ΔϓΎѧѧοϹΎΑ ˬΎϬΘτѧѧθϧ΃
.΢ο΍ϭ ϞϜθΑ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϯϮϘϟ΍ϭ ˬΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ΕϻΩΎόϣ ΐϠϗ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ΓέΆΑ ϒϳήϟ΍
13

Ϧѧѧϣ ϢϋΪѧϟ΍ ϰѧѧϠϋ ϝϮѧμΤϟ΍ ϞѧΟϷ ˬϲѧѧΑέϭϷ΍ ΩΎѧΤΗϻ΍ ϝϭΩ Ϧѧѧϣ ΏήѧϘϟ΍ ΔѧϗέϮΑ ΐѧѧόϠϟ΍ ˬΔѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϠѧѧδϟ΍ ΖѧϟϭΎΣ ΍άѧϬϟ
ΔѧѧϳϮϤϨΘϟ΍ Ξϣ΍ήѧѧΒϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ ϒѧѧϳήϟ΍ ϑήѧѧϋ ΪѧѧϘϟϭ ˬϝΎϤѧѧθϟ΍ ϢϴϟΎѧѧϗ΃ ΔѧѧϴϤϨΘΑ ϰϤѧѧδϳ Ύѧѧϣ ϞѧѧϳϮϤΘϟ ϞϴѧѧδϛϭήΑ ΕΎѧѧδγΆϣ
ΞϣΎѧѧϧήΑ Ύѧѧπϳ΃ ϥΎѧѧϛϭ ˬΕΎϴϨϴΘѧѧδϟ΍ ϊѧѧϣ FAO ΔѧѧϤψϨϣ ϊѧѧϣ ϥϭΎѧѧόΘΑ ϥΎѧѧϛ ϱάѧѧϟ΍ϭ DERRO ωϭήѧѧθϣ ϞѧѧΜϣ ˬΔϠѧѧηΎϔϟ΍
ΔѧѧϬΟ ΔѧѧΌϴϬΘϟ ϚѧѧϟΫϭ ˬΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔѧѧϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϮѧѧϟ΍ϭ ΔϴϧΎΒѧѧγϻ΍ ΔѧѧϳϮϤϨΘϟ΍ ΔѧѧϟΎϛϮϟ΍ ϦϴѧѧΑ ϥΎѧѧϛ ϱάѧѧϟ΍ MED-PAIDAR
ήѧΒΘόϳ ϒѧϳήϟ΍ ϥ΃ ΖѧΘΒΛ΃ ϲѧΘϟ΍ ˬ(ϝΎϤѧθϟ΍ ϢϴϟΎѧϗ΃ ΔѧϴϤϨΗ ΔѧϟΎϛϭ) ΔϴϤѧγέ ΔѧϟΎϛϭ ϝϭ΃ νήѧϐϟ΍ ΍άѧϬϟ ΖΛΪѧΣ΃ ΎѧϤϛ ˬςγϮΘϤϟ΍
ϩΪѧѧϫ ϞѧѧδϠδϣ ήϤΘѧѧδϳ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϞΒϘΘѧѧδϤΑ ΐѧ ϋϼΘϟ΍ ϢѧѧΠΣ ϥΎѧѧϴΒΘϟϭÇ ˬϦϴѧѧϴΑέϭϷ΍ ϥ΍ήѧѧϴΠϟ΍ ϑήѧѧσ Ϧѧѧϣ ϡΎѧѧϤΘϫϼϟ ΰѧѧϛήϣ
ΕΎϤϴѧδϘΘϟ΍ ΔϔѧδϠϔϟ Ω΍ΪѧϋϹ΍ϭ ˬξѧόΑ Ϧѧϋ ΎϬѧπόΑ ϒѧϳήϟ΍ ΕΎѧϬΟ ϝΰϋ ϰΤϨΗ ϲΘϟ΍ ˬϕήθϟ΍ ΔϟΎϛϭ ˯ΎθϧΈΑ ΕϻΎϛϮϟ΍
ΩΎѧѧΤΗϼϟ ΪѧѧϳΪϬΗ ΩήѧѧΠϣ ϥΎѧѧϛ ˬρΎѧѧΑήϟ΍ Ϧѧѧϣ ϱΰѧѧϛήϤϟ΍ ϡΎѧѧϤΘϫϻ΍ ϥ΃ ϻ· ÇΎѧѧϬΑέΎΤϧ ϲѧѧΘϟ΍ϭ ˬΔѧѧϘϴΘόϟ΍ ΔѧѧϴΑΎΨΘϧϻ΍ϭ Δѧѧϳέ΍ΩϹ΍
έϮѧϬχ ΪѧόΑ ϦѧϜϟ ˬϲѧΑήόϟ΍ ϥΰѧΨϤϟ΍ ΐѧΨϧ ϑήѧσ Ϧѧϣ ˬΎϫήϳάѧΒΗϭ ΔϴΑέϭϷ΍ Ε΍ΪϋΎδϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ ΍ ϑΪϬΑ ϲΑέϭϷ΍
Ε΍ϮϨѧѧδϟ΍ ϲѧѧϓ ΖѧѧϟϭΎΣ ΚѧѧϴΣ ˬρΎѧѧΑήϟ΍ ΔѧѧϣϮϜΣ ϑήѧѧσ Ϧѧѧϣ ϲѧѧϘϴϘΣ ϖѧѧϠϗ ϰѧѧϟ· ήѧѧϣϷ΍ ϝϮѧѧΤΗ ˬΏήϐϤϟΎѧѧΑ ΏΎѧѧϫέϹ΍ ϒѧѧϠϣ
ϝΎόѧη·ϭ ˬϒѧϳήϠϟ ϲѧϓ΍ήϐΠϟ΍ ϝΎѧΠϤϟ΍ ϢϴѧψϨΗϭ ϒѧθϛ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ˬΔѧϘτϨϤϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϳϮϤϨΘϟ΍ ϊϳέΎθϤϟ΍ ξόΑ ϕϼσ· ΓήϴΧϷ΍
.ΔϳΩΎϬΠϟ΍ϭ ΔϓήτΘϤϟ΍ ΕΎϛήΤϠϟ ϞϘόϣ ϰϟ· ϝϮΤΘϳ ϻ ϲϜϟϭ ˬϡϼψϟ΍ ϲϓ ϒϳήϟ΍ ϰϘΒϳ ϻ ϲϜϟ ˬϕήτϟ΍ ϖηϭ ˯΍ϮοϷ΍
ˬΎѧѧδϧήϓϭ ΔѧѧϴϜϳήϣϷ΍ ΓΪѧѧΤΘϤϟ΍ ΕΎѧѧϳϻϮϟΎΑ ΎѧѧϬτΑήΗ ρΎѧѧΑήϟ΍ ϥ΃ ξόΒѧѧϟ΍ ΪѧѧϘΘόϳ ϲѧѧΘϟ΍ ˬΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧγϹ΍ ΕΎѧѧϔϟΎΤΘϟ΍ ϢѧѧϏέϭ
Ρήѧτϳ ˬϲѧδϠσϷ΍ ϝΎϤѧθϟ΍ ϒѧϠΣ ϲѧϓ Ϯѧπόϟ΍ ΎϴϧΎΒѧγ΍ ˬϒϳήϟΎ ѧΑ ϲϧΎΒѧγϻ΍ ϱήϜѧδόϟ΍ ΪΟ΍ϮΘϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬΏήϐϤϠϟ ϦϴϔϴϠΤϛ
ΔѧѧγΎϴδϟ΍ ϲѧѧϓ ΓήΛΆѧѧϤϟ΍ ϯϮѧѧϘϟ΍ϭ ΏήѧѧϐϤϟ΍ ϦϴѧѧΑ ΩϮѧѧΟϮϤϟ΍ ϲΠϴΗ΍ήΘѧѧγϻ΍ ϒϟΎѧѧΤΘϟ΍ ΔѧѧϴϋϮϧϭ ΔѧѧϘΜϟ΍ ϝϮѧѧΣ ϝ΅ΎѧѧδΗ Ϧѧѧϣ ήѧѧΜϛ΃
ΓήѧϴΧϷ΍ ϩάѧϫ ˬΎѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧη ΐѧϠϗ ϲϓ ΓΪΟ΍ϮΘϤϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϩάϫ ˬέΰΠϟ΍ϭ ΔϴϠϴϠϣϭ ΔΘΒγ ϲϓ ΎϴϧΎΒγ΍ έ΍ήϤΘγ΍ ϊϣ ˬΔϴϟϭΪϟ΍
ΕΎѧѧϔϟΎΤΘϟ΍ ΐΒѧѧδΑ ˬϰѧѧϤψόϟ΍ ϯϮѧѧϘϟ΍ ϊϣΎѧѧτϣϭ ˬϲϧΎΒѧѧγϻ΍ϭ ϲѧѧδϧήϔϟ΍ έΎϤόΘѧѧγϻ΍ ΕΎϴϋ΍ΪѧѧΗ Ϧѧѧϣ ϲϧΎѧѧόΗ ϝ΍ΰѧѧΗ ϻ ϲѧѧΘϟ΍
ˬϚϟάѧΑ Ζѧδγ΃ϭ ˬϦϳήϤόΘѧδϤϟ΍ ϊѧϣ ΎѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧη ϝϭΪΑ ϢϜΤϟ΍ ΐΨϧ ϦϴΑ ΎϴΨϳέΎΗ ΔτΑέ ϲΘϟ ΍ ˬΔϴϨσϮϟ΍ ήϴϏ ΕΎϘϓ΍ϮΘϟ΍ϭ
ΎѧϬϠϣΎόΗ ϲѧϓ ΎѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧη ΔѧϘτϨϣ ΏϮόѧη ΢ϟΎμϣ ϰϠϋ ΔϴϨΒϣ ˬΔΤο΍ϭ ΔϴΟέΎΧ ΔγΎϴγ ΏΎϴϐΑ ΰϴϤΘϳ ˬϲγΎϴγ ϊοϮϟ
.ΔϴϟϭΪϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ϊϣ
ϩάѧϬϟ ΢ѧο΍ϭ ϲѧγΎϴγ ωϭήѧθϣ ΏΎѧϴϏ ϰѧϠϋ ϼϴѧϟΩ ˬΏϮϨΠϟΎѧΑ ˯΍ήΤѧμϟ΍ ΔѧϘτϨϣ ϲѧϓ ω΍ήѧμϟ΍ ήѧΒΘόϳ ˬϯήѧΧ΃ ΔϬΟ Ϧϣ
ΎѧϤϴϓ ˬ Δѧϴϧ΍ΪϴϠϘΘϟ΍ Ϧѧϣ ΎϬѧδγ΃ ΪϤΘѧδϳ ήѧΧϵ΍ ξόΒѧϟ΍ϭ ˬΔϳήϜδϋ ΎϬπόΑ ϝ΍ίΎϣ ϲΘϟ΍ ˬΎϴϘϳήϓ· ϝΎϤη ϲϓ ΕΎϣϮϜΤϟ΍
ϝϭΩ ϦϴѧΑ ϲϛϼϬΘѧγϻ΍ ΏΎѧτΨϟ΍ϭ ˬϲϔσΎѧόϟ΍ ρΎѧΒΗέϻ΍ ϰѧϠϋ ΪѧϤΘόϳ ϱάϟ΍ ˬϲϤϴϠϗϹ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ϭ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ κΨϳ
.ΔϴΒϨΟϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϩάϬϟ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΓϭήΜϠϟ ϱΩΎϤϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ ϞΑΎϘϣ ϲϓ ˬΔϘτϨϤϟ΍
ˬΔѧѧϴϧΎΠϴΘϟ΍ Δѧѧϳϭ΍ΰϟΎϛ ˬ˯΍ήΤѧѧμϟ΍ ΏϮѧѧϨΟ ϝϭΩ ϲѧѧϓ ˬΔѧѧϴϨϳΪϟ΍ ϒѧѧ΋΍Ϯτϟ΍ ϢѧѧϋΩ ϰѧѧϠϋ ΪѧѧϤΘόϳ ϲѧѧΑήϐϤϟ΍ ϡΎѧѧψϨϟ΍ ΪѧѧΠϧ ΚѧѧϴΣ
ΔϴϔѧѧμΘϟ ϪѧѧϠϛ ϚѧѧϟΫϭ ˬ ϮϳέΎѧѧδϴϟϮΒϟ΍ ΐϫάѧѧϟ΍ Ω΍ϭϭ ˯΍ήѧѧϤΤϟ΍ ΔϴϗΎѧѧδϟ΍ ήѧѧϳήΤΗ ΔѧѧϬΒΟ ΎϴѧѧγΎϴγϭ ΎϳήϜѧѧδϋ ϢϋΪѧѧϳ ήѧѧ΋΍ΰΠϟ΍ϭ
ϢѧѧϜΤϟ΍ ϊѧϣ ΎϬϋ΍ήѧλ ϲѧϓ ˬϕέ΍Ϯѧτϟ΍ ϥϭΆѧη ϲѧϓ ˬ ϲѧΒϴϠϟ΍ ϢѧѧϜΤϟ΍ ϞΧΪѧΘϳ ϱάѧϟ΍ ΖѧϗϮϟ΍ ϲѧϓ ˬΎѧϴϠϋ ΕΎѧϬΟ ϦϴѧΑ ΕΎΑΎѧδΣ
΢ϟΎѧμϤϟ΍ Ϧѧϋ ΕϮϜѧδϟ΍ϭ ˬΎϤϬΤϟΎѧμϣ φѧϔΤϳ ˬϱάѧϟ΍ ϞϜѧθϟΎΑ ˬΔϴѧπϘϟ΍ ϩΪϫ ϲϓ ή΋΍ΰΠϟ΍ ϞΧΪΘΗ ΎϤϛ ˬϱήΠϴϨϟ΍ϭ ϲϟΎϤϟ΍
ΓΩΎѧѧΑ· ϦϴѧѧϤϜΤϟ΍ βѧѧϔϧ ΞϬϨѧѧϳ ΎѧѧϤϛ ˬβϠΑ΍ήѧѧσ ϲѧѧϓϭ ΔϤѧѧλΎόϟ΍ ήѧѧ΋΍ΰΠϟ΍ ϲѧѧϓ ϦϴѧѧϤϜΤϠϟ ϦϴόѧѧοΎΨϟ΍ ϕέ΍ϮѧѧτϠϟ ΔϴΠΗ΍ήΘѧѧγϹ΍
ˬΎѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧη ϲѧϓ ΎѧϨϟ ϦϴϴϣϮѧϜΣ ˯ΎϗΪѧλ΃ ϻ ϥ΃ ˬΎϨΘϛήΤϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϲϨόϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΔϴϐϳίΎϣϻ΍ ΏϮόθϟ΍ ϖΣ ϲϓ ΓήϴτΧ
ϮϋΪѧѧϧ ΎѧϤϴϓ ˬΔѧϴϐϳίΎϣϻ΍ ΏϮόѧѧθϟ΍ ΕΎѧόϠτΗ ΔѧΑέΎΤϣ ϖѧѧϠόΘϳ ΎѧϤϴϓ ˬΎѧϬϨϴΑ ΎѧѧϤϴϓ ΏέΎѧϘΘϟ΍ ϞѧπϔΗ ΕΎѧ ϣϮϜΤϟ΍ ϩΪѧϫ Ζѧϣ΍ΩΎϣ
.ΎϳΎπϘϟ΍ ϩΪϬϟ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔΠϟΎόϤϟ΍ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΎϬϨϴΑ ΎϤϴϓ ΏέΎϘΘϟ΍ ϰϟ· ˬϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϩΪϫ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍
ϦϴѧѧΑ ΩΎѧѧΤΗϻ΍ ϞѧѧόΠϳ ˬΎѧѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧѧθΑ ϊѧѧγϮϣ ϲѧѧΗ΍Ϋ ϢѧѧϜΤΑ ϊѧѧΘϤΘΗ Δѧѧϴϟ΍έΪϓ ϝϭΩ ϞѧѧΧ΍Ω ΔѧѧϳϮϬΟ Ε΍ΪѧѧΣϭ βϴѧѧγ΄Η ϥΎѧ ϓ ΍άѧ ϟ
ΎѧѧѧϴϜϴΗΎϤϛ΍ήΑ ϼѧѧѧΣ ϞѧѧѧΑ ˬΎѧѧѧϨϜϤϣ ΍ήѧѧѧϣ΃ Ύϳήϴѧѧѧμϣϭ ΎѧѧѧϴΨϳέΎΗ ΔѧѧѧτΒΗήϤϟ΍ ˬΔѧѧѧϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΔѧѧѧϘτϨϤϟ΍ ϩάѧѧѧϫ ΏϮόѧѧѧη ωϮѧѧѧϤΠϣ
ΔѧѧϓΎϘΛ ϲѧϓ ΔѧϴΨϳέΎΗ βѧѧγ΃ Ϫѧϟ Ζѧδϴϟ ˬϝϭΪѧϟ΍ ϩάѧѧϫ ΔѧϤψϧ΃ ϦϴѧΑ ΩϮѧΟϮϤϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ˯΍Ϊѧόϟ΍ ϥ΃ϭ ΎѧλϮμΧ ˬΎϴѧγΎϴγϮϴΟϭ
ϲѧΘϟ΍ ΔѧϘτϨϤϟ΍ ϩάѧϫ ˬΔϛήΘѧθϤϟ΍ ΢ϟΎѧμϤϟ΍ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ϥϭΎѧόΘϟ΍ ϰѧϟ· ήѧϘΘϔΗϭ ˬΔѧϴϓΎϘΛ Ϣϴѧϗ ϲϓ ϙήΘθΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη
ϰѧѧϟ· ΔϓΎѧѧοϹΎΑ ρΎϔѧѧγϮϔϟ΍ϭ ϡϮѧѧϴϧ΍έϭϻ΍ϭ ϝϭήΘΒϟΎѧѧϛ ϥΩΎѧѧόϤϟ΍ϭ ΔѧѧϗΎτϟ΍ έΩΎѧѧμϣ ϲѧѧϓ ΔѧѧϤϬϣ ΪѧѧΟ ΕϼϫΆѧѧϣ ϰѧѧϠϋ ήϓϮѧѧΘΗ
ϢϟΎѧϋ ϲѧϓ ˬΔѧϴϤϫ΃ Ϧѧϣ ΔϤѧδϧ ϥϮѧϴϠϣ Δѧ΋ΎϤϟ΍ ίϭΎѧΠΘΗ ϕϮѧγ ϪϘϘΤΘѧγ ΎѧϤϋ ϚѧϴϫΎϧ ΍Ϊѧϫ ˬϊѧγ΍Ϯϟ΍ ωϮѧϨΘϤϟ΍ ϲόϴΒτϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍
.έϮτΘϟ΍ϭ ϙϼϬΘγϻ΍ϭ ΓέΎΠΘϟ΍
ϝΎϤѧѧη ΏϮόѧѧη ϞѧѧόΠϳ ˬΪѧѧϳέΪϣ Γήτϴѧѧδϟ ΔόѧѧοΎΨϟ΍ ˬΔѧѧϴϘϳήϓϹ΍ ϖσΎѧѧϨϤϟ΍ ξѧѧόΑ ϲѧѧϓ ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϟ΍ ΔѧѧϤψϧ΃ ΏέΎѧѧΠΗ ϥ·
ΎϬ΋Ύѧѧπϓ ϊѧѧϣ ΎѧѧϬΘϗϼϋ ϲѧϓ ΏέΎѧѧΠΘϟ΍ ϩάѧѧϫ Ϧѧϋ ϝΎѧѧϘϳ ϥ΃ ϦѧѧϜϤϳ Ύѧѧϣ ϢѧϏέ ˬϊѧѧγϮϤϟ΍ ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ ΓήѧѧϜϔϟ βϤΤΘѧѧΗ ΎѧϴϘϳήϓ·
Ϧѧϣ ϥ΃ϭ ˬϥϭήѧϗ άѧϨϣ ϖσΎѧϨϤϟ΍ ϩάѧϬϟ ΔѧϴϘϳήϓϹ΍ ΔѧϳϮϬϟ΍ ήϴϣΪѧΗϭ ˬΔϨΒѧγϷ΍ ϰѧϠϋ ΔѧϴϨΒϤϟ΍ ΪѧϳέΪϣ ΔѧγΎϴγ ΐΒѧδΑ ˬϲϘϳήϓϹ΍
ΔѧѧϘϠΤϟ΍ ήѧѧΒΘόΗ ϲѧѧΘϟ΍ Δѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϳϮϬΠϟ΍ ΓΪѧѧΣϮϟ΍ ˯ΎѧѧϨΑ ΓΩΎѧѧϋ· ϰѧѧϠϋ ϞѧѧϤόϳ ϥ΃ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϲѧѧϓ ϊѧѧγϮϣ ϲѧѧΗ΍Ϋ ϢѧѧϜΣ έϮѧѧϬχ ϥ΄ѧ η
ΔѧϛήΤϟ΍ ϢϋΪѧΗ ΔѧϛήΤϟ΍ ϥΈѧϓ έΎѧδϤϟ΍ ΍άѧϫ ϲѧϓϭ ˬ˯΍ήΤѧμϟ΍ ΏϮϨΟϭ ΔϴϟΎϤθϟ΍ ΎϴϘϳήϓ· ΏϮόη ΩΎΤΗ΍ ΔτϳήΧ ϲϓ ΓΩϮϘϔϤϟ΍
ˬΔѧϳή΋΍ΰΠϟ΍ϭ ΔѧϳήϴΠϴϨϟ΍ϭ ΔѧϴϟΎϤϟ΍ ΔѧϨϤϴϬϠϟ ΍ΪѧΣ ϊѧοϮϟ ΎϬϠΒϘΘδϣ έΎϴΘΧϻ ΎϬϟΎπϧ ϲϓ ϯήΒϜϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ϲϓ Δϴϛέ ΍Ϯτϟ΍
14

ΔѧϣϮϜΤϟ΍ Ϧѧϣ έήѧΤΘϟ΍ϭ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϴΒϴϠϟ΍ ΏϮόѧθϟ΍ϭ ˬήΤϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ϪϠΒϘΘδϣ ˯ΎϨΑ ϲϓ ϲϠϳΎΒϘϟ΍ ΐόθϟ΍ Ϣ ϋΪΗ ΎϤϛ
ΕΎϋ΍ήѧѧμϟ΍ ΐϳάѧѧΗϭ ϲѧѧϬϨΗ ˬϲѧѧΑέϭϷ΍ ΩΎѧѧΤΗϼϟ ΔѧѧϠΛΎϤϣ ΔѧѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧѧη ΔѧѧϳϭΪΣϭ ΔѧѧϤψϨϤϟ βϴѧѧγ΄Θϟ΍ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣϭ ˬΔѧѧϴΒϴϠϟ΍
ΔѧѧϘϠτϤϟ΍ ΔϳήϜѧѧδόϟ΍ ΕΎϳέϮΗΎΘϛΪѧѧϟ΍ Ϟѧѧχ ϲѧѧϓ ˬϡϮѧѧϴϟ΍ ΪѧѧΤϟ ˬζϴѧѧόΗ ϲѧѧΘϟ΍ ˬΎѧѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧѧη ϲѧѧϓ ΕΎѧѧϣϮϜΤϟ΍ ϦϴѧѧΑ ΔϴѧѧθϣΎϬϟ΍
.ΔϴΛ΍έϮϟ΍ ΕΎϳέϮϬϤΠϟ΍ϭ
ϲѧѧϓ ϪϠϫΆΘѧѧγ ϲѧѧΘϟ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΔѧѧϳήΤϟ΍ ϚѧѧϠΘϤϳ ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ˬϞΒϘΘѧѧδϤϟ΍ ϲѧѧϓ ϩέϭΪѧѧΑ ϦϣΆѧѧϤϟ΍ ˬϲτѧѧγϮΘϤϟ΍ ϢϴѧѧϠϗϹ΍ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϥ·
νϮѧѧΣ ΔѧѧϘτϨϣϭ ΎѧѧϴϘϳήϓ·ϭ ΎѧѧϘϳήϓ΃ ϝΎϤѧѧη ΢ϟΎѧѧμϣϭ ˬΏήѧѧϐϤϟ΍ ΢ϟΎѧѧμϣϭ ϪΤϟΎѧѧμϣ ϞѧѧΟ΍ Ϧѧѧϣ ϱϮѧѧϴΤϟ΍ ϩέϭΪѧѧΑ ωϼѧѧσϻ΍
ϰѧϠϋ ˯ΎѧπϘϟ΍ϭ ϙΎѧϬϧ· ϲѧϓ ˬΎϴϘϳήϓ· ϝΎϤη ϲϓ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ήϤΘδΗ ϥ΃ ˬΎϨΑϮόη ϝΎϔϐΘγ΍ Ϧϣ ϪϧΎϓ ϚϟΪΑ ˬςγϮΘϤϟ΍ ξϴΑϷ΍
˯ΎѧѧοέϹϭ ϖѧѧΣ ϪѧѧΟϭ ϥϭΪѧѧΑ ΏϮόѧѧθϟ΍ ϩΪѧѧϫ Δѧѧϴϧ΍ΰϴϣ ϚϠϬΘѧѧδΗ ϲѧѧΘϟ΍ ˬΔѧѧϴΑήόϟ΍ ΔѧѧόϣΎΠϟ΍ ϡΎѧѧϫϭ΃ ΖѧѧΤΗ ˬΎϨΑϮόѧѧη ΕΎѧѧόϠτΗ
.ΓΩϭΪΤϣ ΔϴΑήϋ ΐΨϧ ΕΎΒϏέ
ΎѧϤϨϴΣ ˬςѧγϮΘϤϟ΍ ξϴѧΑϷ΍ ήѧΤΒϟ΍ νϮѧΣϭ ΎϴϘϳήϓ· ϝΎϤη ΔϘτϨϣ ϲϓ ΢ο΍ϭ ϞϜθΑ ήϴϐΘΘγ ˬΔϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ϮϴΠϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍
ˬϢϟΎѧѧόϟ΍ ϝϭΩ ϲϗΎѧѧΑϭ ϲѧѧΑέϭϷ΍ ΩΎѧѧΤΗϻ΍ ϝϭΪѧѧϟ ϲѧѧϘϴϘΣ Ϛϳήѧѧηϭ ˬϱΩΎѧѧμΘϗ΍ βϓΎѧѧϨϣϭ ˬϱϮѧѧϗ ΐѧѧσΎΨϣ ΔѧѧϗέΎϓϷ΍ ΢Βѧѧμϳ
ϲѧϓ ϞѧΜϤΘϤϟ΍ ϱίϮϛέΎѧγ ωϭήѧθϣ ϝϼѧΧ Ϧѧϣ ˬΎϬѧδϳήϜΗ ϦϴѧϴΑέϭϷ΍ ΓΩΎѧϘϟ΍ ξѧόΑ ϝϭΎѧΤϳ ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϴϟΎΤϟ΍ ΔϴόΒΘϟ΍ νϮϋ
ϭ΃ ϞϜѧθΑ ήѧΒϋ ϪѧϧϮϜΑ Δѧϟ΍Ϊϋ ήѧΜϛ΃ ϥΎѧϛ ϱάѧϟ΍ϭ ˬΔϧϮϠѧηήΑ ϞѧδϠδϣ νΎѧϘϧ΃ ϰѧϠϋ Ϊѧϟϭ ϱάϟ΍ ˬςγϮΘϤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΩΎΤΗϻ΍
ξϴѧѧΑϷ΍ ήѧѧΤΒϟ΍ ΔѧѧϘτϨϣ ϲѧѧϓ ΔѧѧϴϟϭΩ ΕΎѧѧϗϼϋ ˯ΎѧѧϨΑ ϰѧѧϠϋ ˬΔϴτѧѧγϮΘϤϟ΍ϭ ΔѧѧϴΑέϭϷ΍ ΏϮόѧѧθϟ΍ ξѧѧόΑ ΔѧѧΒϏέ Ϧѧѧϋ ήΧ΂ѧѧΑ
ϦϤѧπϳ ϞϜѧθΑ ΢ϟΎѧμϤϟ΍ ϝΩΎѧΒΗϭ ΔѧϴϤϨΘϟ΍ϭ ΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ ΔѧϳΩΪόΘϟ΍ϭ ΔѧϳήΤϟ΍ ϲϓ ΏϮόθϟ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍ήΘΣ΍ ϰϠϋ ΔϴϨΒϣ ˬςγϮΘϤϟ΍
.ϊϴϤΠϠϟ ΔϴϫΎϓήϟ΍ϭ ϢϠδϟ΍
:úΩΎμΘϗϻ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍

˯Ύѧѧμϗ· ήѧѧΒϋ ˬϝϼϘΘѧѧγϻ΍ ϰѧѧϠϋ ΏήѧѧϐϤϟ΍ ϝϮѧѧμΣ άѧѧϨϣ ˬϱέάѧѧΟ ϞϜѧѧθΑ ϒѧѧϳήϟ΍ ζϴѧѧϤϬΗ ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ΖѧѧϠϤϋ
ˬϚѧѧϟΩ ϞѧѧΑΎϘϣ ϲѧѧϓ ˬΕΰѧѧϛέϭ ˬϱΩΎѧѧμΘϗ΍ ϮѧѧϤϧ ϱϷ ΔϴѧѧγΎγϷ΍ ΢ϴΗΎѧѧϔϤϟ΍ ϯΪѧѧΣ· ˬήѧѧΒΘόΗ ϲΘϟ΍ˬΔѧѧϴΘΤΘϟ΍ ΔѧѧϴϨΒϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϘτϨϤϟ΍
ˬΎѧΑέϭ΃ Ϧѧϣ ΏήѧϘϟ΍ ϯϮΘѧδϣ ϰѧϠϋ ˬϒϳήϠϟ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϹ΍ ΕΎϴτόϤϟ΍ ϢϏέ ˬϊϓΎϨϟ΍ ΏήϐϤϟ΍ ϥΪϣ ϲϓ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ΎϫΩϮΟϭ
ϲϟ΍ϮѧΣ ˬςѧϘϓ ΔѧϴϔϳήϟΎΑ ϖσΎѧϨϟ΍ ϒѧϳήϟ΍ ϞΠѧδϳ ΚѧϴΣ ˬϒѧϳήϟ΍ ΎѧϬΑ ήѧΧΰϳ ϲѧΘϟ΍ ΔϳήѧθΒϟ΍ ΕΎѧϗΎτϟ΍ϭ ˬΔѧϴόϴΒτϟ΍ Ε΍ϭήΜϟ΍
έΩ΍ϮѧΑ έϮѧϬψΑ ϭ΃ ˬΎѧϬΗήΠϬΑ ΔϳήѧθΒϟ΍ ΕΎѧϴϧΎϜϣϹ΍ ϩΪѧϫ κϴѧϠϘΗ ϲϓ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ ζϴϤϬΘϟ΍ ϢϫΎγϭ ˬΔϤδϧ Ϧϴϳϼϣ ΔδϤΧ
ΪѧΠϧ ˬ˯ΎѧμϗϹ΍ϭ ζϴѧϤϬΘϟ΍ ΍άѧϬΑϭ ˬ˯ϲѧη ϲѧϓ ϒѧϳήϟ΍ ϞΒϘΘѧδϣ ϡΪѧΨΗ Ϧϟ ΎϬϧ΃ ΪϛΆϧ ϥ΃ ΐΠϳ ˬΓήϴΧϷ΍ ϩΪϫ ˬϞδϨϟ΍ ϢϴψϨΗ
ˬϒѧϳήϟ΍ ˯΍ΰѧΟ΃ ϦϴѧΑ ςΑήѧϳ έΎϴѧγ ϖѧϳήσ ϱϷ ΩϮѧΟϭ ϻ ΚѧϴΣ ˬϒѧϳήϠϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϴΘΤΘϟ ΍ ΕΎϴϨΒϟ΍ ΏΎϴϏϭ ϒόο ϡϮϴϟ΍
ϒѧѧϠΘΨϤΑ έΎϤΜΘѧѧγϼϟ ΓΪѧѧόϣ ΔϳΩΎѧѧμΘϗ΍ ϖσΎѧѧϨϣ ϱϷ ΩϮѧѧΟϭ ϻϭ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϥΪѧѧϣ ϦϴѧѧΑ ςΑήѧѧϳ ϲϜϜѧѧγ ςѧѧΧ ϱϷ ΩϮѧѧΟϭ ϻϭ
΍ΪѧϬϟϭ ˬϒѧϳήϠϟ ϦϴϳέΎѧΠΘϟ΍ ϞΒϘΘѧδϤϟ΍ϭ ήѧμόϟ΍ ϲѧϓ ϱϮѧϴΣ έϭΩ ˯΍Ω΃ ϰѧϠϋ ΓέΩΎѧϗ ˬΔϤΨѧο Ίϧ΍ϮѧϤϟ ΩϮΟϭ ϻϭ ˬϪϋ΍Ϯϧ΃
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϫΎϓήϟ΍ϭ ˬΔϤϳΪΘδϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ϭ ˬϞϴϐθΘϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ˬΔϳΩΎμΘϗ΍ ΔϴϨΑ ΖΑΎϏ ϪϠϛ
ήѧϴϏ ˬΔϳϮѧοϮϓ ΔϳΩΎѧμΘϗ΍ ΔτѧθϧϷ ΰѧϛήϣ ϰѧϟ· ΔѧϘτϨϤϟ΍ ϞѧϳϮΤΗ ϰѧϟ· ˬΐѧϳήϬΘϟ΍ϭ ˬΔѧϴϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ΓέΎΠΘϟ΍ ΖϤϫΎγ ΎϤϛ
.ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ΓήϤΜΘδϣ ήϴϏ Δϴϔϳέ ΔϴϟΎϣ ΓϭήΛ ΩϮΟϭ ϰϟ· ήϴθΗ ΕΎϴτόϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϢϠόϟ΍ ϊϣ ˬϒϳήϟ΍ ˯ΎϨΑ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ
ˬΓήϫΎѧѧψϟ΍ ϩάѧѧϬΑ ήѧѧϴΒϛ ϞϜѧѧθΑ ΩΎϔΘѧѧγ΍ ϥΰѧѧΨϤϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬΐѧѧϳήϬΘϟ΍ ΔѧѧΑέΎΤϣϭ ˬϲϨσϮѧѧϟ΍ ΩΎѧѧμΘϗϻ΍ ˯ΎѧѧϨΑ Ε΍έΎόѧѧη ϢѧѧϏέϭ
ˬΓϮѧηήϟ΍ έΎѧθΘϧ΍ ϰѧϟ· ΔϓΎѧοϹΎΑ ˬΔѧϘτϨϤϟ΍ ϪѧθϴόΗ ϱάѧϟ΍ ϱΩΎѧμΘϗϻ΍ Ώ΍ήτѧοϻ΍ ϢѧΠΣ Ϧѧϣ ΓΩΎѧϳΰϟ΍ϭ ˬϪΘτθϧ΃ ϞϳϮϤΘϟ
ΔѧϟϭΪϟ΍ Ε΍έΎόѧηϭ ΕΎѧδγΆϣ ϲѧϓ ΔѧϘΜϟ΍ ϥϭΪѧϘϔϳ ˬ˯ΎτѧδΒϟ΍ Ϧϴϴϔϳήѧϟ΍ ϞѧόΟ ϞϜѧθΑ ˬΔѧϟ΍Ϊόϟ΍ϭ ϦѧϣϷ΍ ΓΰѧϬΟ΃ ϲϓ ΐϴδΘϟ΍ϭ
Ύѧϫ˯ϻϭ ΐѧδϛϭ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϧϭήσΎΒϟ΍ϭ έΎѧΠΘϟ΍ ξѧόΑ Ϊѧϳ ϕϼσ·ϭ ˬϊϳήϟ΍ ΩΎμΘϗ΍ ϊϴΠθΗ ϥ Έϓ ϚϟΫ ϞΑΎϘϣ ϲϓ ˬΔϳΰϛήϤϟ΍
ˬϱΪѧϴϠϘΘϟ΍ ΩΎѧμΘϗϻ΍ Ϧѧϣ ϡΎѧψϧ Ϧѧϋ υΎѧϔΤϠϟ ϪϠϛ ϚϟΫϭ ˬΔϴϧΰΨϣ ΕΎϧΎμΣϭ ˬΔϴϜϠϣ ΔϳΎϋέ Ϟ΋Ύγέ ϖϳήσ Ϧϋ ϲγΎϴδϟ΍
.ϩέ΍ήϘΘγ΍ ϪϨϣ ϥΰΨϤϟ΍ ΪϤΘδϳ
ϢѧѧϏέ ˬΓέΎѧѧΠΘϟ΍ ϩάѧѧϫ Ε΍Ϊѧѧ΋Ύϋ Ϧѧѧϣ ΪϴϔΘѧѧδΗ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ΖѧѧϠόΟ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ΎѧѧϬΘϋ΍έίϭ Ε΍έΪѧѧΨϤϟ΍ ΓέΎѧѧΠΗ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ
.ΓήϫΎψϟ΍ ϩάϫ ΔΑέΎΤϤϟ ΎϬόϓήΗ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎόθϟ΍
ήΤΒϟΎѧΑ ˯΍ΩϮѧγ ΔѧτϘϧ ϒѧϳήϟ΍ ϥ΃ϭ ˬϢϟΎѧόϟΎΑ Ε΍έΪѧΨϤϟ΍ ΓήσΎѧΑ΃ έΎѧΒϛ Ϧϣ ϢϬϧ΄Α ϥϮϤϬΘϣ ˬϥϮϴϔϳήϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍ ΢Βλ΃ ΪϘϟϭ
ϲϟΎѧϤϟ΍ ϢϋΪѧϟ΍ ϰѧϠϋ ϝϮѧμΤϠϟ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ έΎѧΤΒϟ΍ ήѧΒϋ ΓήѧΠϬϟ΍ ΓήѧϴΗϭ ΪϋΎѧμΗ ρΎѧΑήϟ΍ ΖϠϐΘѧγ΍ Ϊѧϗϭ ˬςѧγϮΘϤϟ΍ ξϴΑϷ΍
.ΔϳΎϤΤϟ΍ έϭΪΑ ϡϮϘϳ ϥΰΨϤϟ΍ ΢Βλ΃ϭ ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ Ϧϣ ΎΑέϭ΃ Δγ΍ήΤϟ ϲΑϭέϭϷ΍
ΞϟΎѧόΗ ϥ΃ ϦѧϜϤϳ ϻ Ϛϟάѧϛ ϲѧϬϓ ˬζϴѧϤϬΘϠϟ ΔϴϋϮѧοϮϤϟ΍ Ξ΋ΎѧΘϨϟ΍ Ϧѧϣ ϲѧϫ ˬΎѧϬϴϓ έΎѧΠΗϻ΍ϭ Ε΍έΪѧΨϤϟ΍ Δϋ΍έί ϥ΃ ϢϏέϭ
ϚѧϟΩϭ ˬϱΩΎѧμΘϗϻ΍ έϮτΘϟΎѧΑ ϲѧγΎϴγ Ϯѧϫ Ύѧϣ ςΑήѧϳ ˬϒѧϳήϠϟ ΪѧϳΪΟ ϞΒϘΘѧδϣ ϰϟ· ΎϬϴϓ ϢϜΤΘϟ΍ έ΍ήϗ ΓΩϮόΑ ϻ· Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ
15

ΎѧϬϧ΃ ϰѧϠϋ ΔϴѧπϘϟ΍ ϩΪѧϬϟ ήѧψϨϟ΍ νϮѧϋ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ ΕΎѧόϠτΗ ˬϥΎѧϘϘΤϳ ˬϱΩΎѧμΘϗ΍ ϮѧϤϧϭ ˬϲϋΎѧϤΘΟ΍ έ΍ήϘΘѧγ΍ ϞѧΟϷ ϪϠϛ
...ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴΟϮϟϮϴγϮδϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ ΍ ΎϬΗ˯΍ήϗ Ϧϋ ϰϨϏ ϲϓ ˬςϘϓϭ Ϣ΋΍ήΟ
ϡήѧΣ ϝ΍ϮѧϣϷ΍ ϩάѧϫ ϥ΃ ϻ· ˬΔѧϴΑήϐϤϟ΍ ϙϮѧϨΒϟ΍ ϰѧϠϋ Δѧϴϔϳήϟ΍ Ε΍Ϊѧ΋Ύόϟ΍ ΓϮϗ ϰϟ· ήϴθΗ ˬΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎϴ΋ΎμΣϹ΍ Ϟϛ ϥ΃ ϢϏέ ϭ
ί΍ήѧѧϓ· ϰѧѧϠϋ ΓέΩΎѧѧϗ ΔϳΩΎѧѧμΘϗ΍ ΔѧѧϛήΣ ϱ΃ ήϴѧѧδϜΗ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧϣ ˬϯήѧѧΧ΃ ϖσΎѧѧϨϣ ϲѧѧϓ ΎѧѧϬϠϠΣϭ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ΎϫέΎϤΜΘѧѧγ΍ ϥΰѧΨϤϟ΍
ΔϴϋΎϨѧѧμϟ΍ ΔѧϛήΤϟ΍ ΰѧѧϴϛήΗ ήѧΒϋ ˬϒѧϳήϟ΍ ΢ϟΎѧѧμϣ Ώήѧπϟ ήϤΜΘѧѧδΗ ˬϝ΍ϮѧϣϷ΍ ϩάѧϫ ϞѧѧόΟ ΎѧϤϣ ˬΔѧѧϴϔϳέ ΔϳΩΎѧμΘϗ΍ ΐѧΨϧ
.Δϴϔϳήϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ζϴϤϬΗϭ ϯήΧϷ΍ ϖσΎϨϤϟΎΑ
ϲѧΘϟ΍ϭ ˬΔѧϴΑήϐϟ΍ ΎѧΑϭέϭ΄Α ϲѧϔϳέ ήΟΎѧϬϣ ϲϧϮѧϴϠϣ Ϧѧϣ ΏήϘϳ Ύϣ ΎϬΨπϳ ϲΘϟ΍ Ε΍έϻϭΪϟ΍ ήϴϳϼϣ ϊϣ ΙΪΤϳ ήϣϷ΍ βϔϧϭ
.ΰϛήϤϟ΍ ΢ϟΎμϟ ϲϟϼϐΘγ΍ ϲϜϨΑ ϡΎψϧ ΎϬϟϮΤϳ
ϖѧϴϘΤΗϭ ˬϲ΋΍άѧϐϟ΍ ϦѧϣϷ΍ ϥΎϤѧπϟ ΔϴѧγΎγ΃ ΰ΋Ύѧϛέ ήѧΒΘόΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΔϳΩΎѧμΘϗ΍ ΕΎѧϋΎτϗ ΏΎѧϴϏ Ϧѧϣ ˬϡϮѧϴϟ΍ ϒѧϳήϟ΍ ϲϧΎόϳϭ
Ϧѧϣ ΍ϮѧϟϮΤΗ Ϧϴϴϔϳήѧϟ΍ ϥΈѧϓ ˬϲѧη΍ϮϤϟ΍ ΔѧϴΑήΗϭ ΔѧΣϼϔϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠόϓ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ ϮϤϨϟ΍ ΔΒδϧ Ϧϣ ϊϓήϟ΍ϭ Ϟϐθϟ΍ ιήϓ
ΎϬϠϜѧθΑ ˬϲ΋΍άѧϐϟ΍ ϢϬϨѧϣ΃ϭ Ϣϫέ΍ήϘΘѧγ΍ ϥΎϤѧπϟ (ϱήΤΒϟ΍ ΪϴμϠϟ ΔϓΎο·) ΔϴηΎϤϟ΍ϭ Δϋ΍έΰϟ΍ ϰϠϋ ΎϳΩΎμΘϗ΍ ΪϤΘόΗ ΔϨϛΎγ
Δѧѧѧϋ΍έΰϠϟ νέ΃ ϥϭΩ ήϤΘѧѧѧδϳ ϥ΃ ϦѧѧѧϜϤϳ ϻ ϥΎѧѧѧϛ ΔѧѧѧϠ΋Ύόϟ΍ ϡΎѧѧѧψϧ ϥ΃ ϰѧѧѧϔΨϳ ϻ ΚѧѧѧϴΣ ˬ(ΔѧѧѧϳέϮΒϟ΍ ΔѧѧѧΣϼϔϟ΍) ˬϱΪѧѧѧϴϠϘΘϟ΍
ϞόΠΘѧѧγ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ΎϬϓήόϴѧѧγ ϲѧѧΘϟ΍ ΔϴΟϮϟϮϴѧѧγϮδϟ΍ ΕϻϮѧѧΤΘϟ΍ϭ ˬΓΪѧѧϳΪΠϟ΍ ΓΎѧѧϴΤϟ΍ ΕΎѧѧΒϠτΘϣ ϥ΃ ϻ· ΔϴѧѧηΎϤϟ΍ αϭ΅έϭ
ΔϴΠΗ΍ήΘѧѧγ· ήϴϏˬΓΪѧѧϳΪΟ ΕΎѧѧϋΎτϗ ϰѧѧϟ· ϥϮѧѧϴϔϳήϟ΍ ϝϮΤΘϴѧѧγ ΍άѧѧϜϫϭ ˬϼϴΤΘѧѧδϣ ΍ήѧѧϣ΃ ˬΔѧѧϳΪϴϠϘΘϟ΍ Δѧѧϋ΍έΰϟ΍ ϰѧѧϠϋ ϥΎѧѧϫήϟ΍
ήѧθϧ ϢѧΗ ϞѧΑ ˬϒϳήϟΎѧΑ ΔόγΎθϟ΍ ϲο΍έϷ΍ ΡϼμΘγ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΔλΎΧ ˬϲΣϼϔϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ήϳϮτΗ ΏΎϴϏ ϲϓ ˬϢϬϠΒϘΘδϤϟ
.ΔΣϼϔϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ϲο΍έϷ΍ ΔϴΣϼλ ϡΪϋ ΎϫΩΎϔϣ ΔϓΎϘΛ
ˬΔϴѧγΎγ΃ ΔѧϠϛ΃ ΎѧϬϧϮϜϟ ˬβϴσΎѧτΒϟ΍ ϞѧΜϣ ΔϴѧγΎγϷ΍ Ω΍ϮѧϤϟ΍ ξѧόΑ ΝΎѧΘϧ· ϰѧϠϋ ΪѧϤΘόϳ ϒϳήϟ΍ ϞόΟ ϥΈϓ ˬϯήΧ΃ ΔϬΟ Ϧϣ
ΔѧτΧ ΎѧϬϋ΍Ϯϧ΄Α ΏϮѧΒΤϟ΍ ΝΎѧΘϧ· ϑήόϴѧγ ΎѧϤϨϴΑ ˬΓΩΎѧϤϟ΍ ϩάѧϫ Ϧѧϣ ϥϮѧϴϔϳήϟ΍ ϪϜϠϬΘѧδϳ ΎϤϣ ˯ΰΟ Ϯϟϭ ϖϴϘΤΘϟ ΎϤϫ ϞϜθϴγ
.ΓέϮτΘϣϭ ΓήλΎόϣ Ξϣ΍ήΑ ϖϳήσ Ϧϋ ΏϮΒΤϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ Δϋ΍έΰϠϟ έΎΒΘϋϻ΍ ΓΩΎϋΈΑ Ϛϟ Ϋϭ ˬΎϫήϳϮτΘϟ
ϰѧѧϠϋ ϡϮѧѧϘϳ ˬϞѧѧϣΎϜΘϣϭ ϞϣΎѧѧη ϲѧѧΣϼϓ ΞϣΎѧѧϧήΑ ϊѧѧοϭ ϥ΃ ήѧѧΒΘόϧϭ ˬϯϮΘѧѧδϤϟ΍ ΍άѧ ϫ ϰѧѧϠϋ Δѧ ϳϮϴΣ ΕϼϫΆѧѧϣ ϒѧѧϳήϠϟ ϥ·
ϝϼϐΘѧѧγϻ΍ϭ ήѧѧλΎόϣ ϱϮϘѧѧγ ϡΎѧѧψϧ ήϴϓϮѧѧΘϟ ΩϭΪѧѧδϟ΍ ϡΎѧψϧ ήѧѧθϧϭ ˬΔѧѧϴϠΒΠϟ΍ ΔѧѧΣϼϔϠϟ ϡΎѧѧψϧ Ϧѧѧγϭ ˬϲѧѧο΍έϷ΍ ΡϼѧμΘγ΍
ˬνέϷ΍ ϲѧѧϓ ϞѧϣϷ΍ ϢѧѧϬϟ ΪѧϴόΗ ˬϦϴѧѧΣϼϔϠϟ ΔϠϣΎѧη ΔѧϳϮϋϮΗ Ξϣ΍ήѧѧΒϟ ΔϓΎѧοϹΎΑ ˬΓΩϮѧѧΟϮϤϟ΍ έΎѧϬϧϸϟ Δѧѧϴ΋ΎϤϟ΍ ΓϭήѧΜϠϟ ΪѧϴΠϟ΍
.ϒϳήϟΎΑ ϱϮϗ ϲΣϼϓ ϡΎψϧ ΔϣΎϗ· ΎϬϧ΄η Ϧϣ ˬϯήΧ΃ Ϧϋ ΓΩΎϳί ˬΕ΍˯΍ήΟ· ΎϬϠϛ
ˬϥ΍ήѧϤόϟ΍ έΎѧθΘϧ΍ϭ ˬϱέΎѧϘόϟ΍ ΏέΎѧπΘϟΎΑ ΍ΩΪѧϬϣ ϰΤѧο΃ ϙήϋϮѧΒϛ ˬΓΩϭΪѧΤϤϟ΍ ϒϳήϟ΍ ϝϮϬγ ϥΎϓ ˬήϛάϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠόϓ
ϲѧѧϓ Ύϴ΋΍άѧѧϏ ˯ΎѧѧϔΘϛ΍ ΐѧѧϳήϗ ΪѧѧϬϋ ϰѧѧϟ· ϖѧѧϘΤϳ ϥΎѧѧϛ ϱάѧѧϟ΍ ϞϬѧѧδϟ΍ Ϯѧѧϫϭ ˬΎѧѧϫϮΤϧ ΎϬΘϴϟϭΆѧѧδϣ Ϧѧѧϋ ΔѧѧϬΟ Δѧѧϳ΃ ήѧѧΒόΗ ϥ΃ ϥϭΩ
ΎϬΗ΍Ω΍ΪѧѧΘϣ΍ϭ ˬΕήѧѧϛ ϝϮϬѧγ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ΔϨϛΎѧγ Ϧѧѧϣ ˯ΰѧѧΠϟ ΔΒѧδϨϟΎΑ ˬϪѧѧϛ΍Ϯϔϟ΍ϭ ήѧѧπΨϟ΍ Ϧѧϣ ω΍ϮѧѧϧϷ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧϋϮϤΠϣ
ˬΔѧϴϠΒΠϟ΍ Δѧϋ΍έΰϟ΍ Ϧѧγ ϥϭΩ ˬϒѧϳήϠϟ ϲѧϋ΍έί ϞΒϘΘѧδϣ ϻϭ ˬήϳϮѧτΘϟ΍ϭ ΡϼѧμΘγϼϟ ΓήѧϴΒϛ ΔΟΎΣ ϲϓ Ζϟ΍ίϻ ˬΔϤϬϤϟ΍
ˬΕΎτѧδΒϨϤϟ΍ ΔϨϛΎѧδϟ ˬΎѧπϳ΃ ˬϦѧϜϟϭ ˬςѧϘϓ ϝΎѧΒΠϟ΍ ΔϨϛΎѧδϟ ˬβϴѧϟ ϱΩΎѧμΘϗϻ΍ϭ ϲϋΎѧϤΘΟϻ΍ έϮѧτΘϟ΍ ϲѧϓ ΪϋΎѧδΘγ ϲΘϟ΍
ϲѧѧϐΒϨΗ ϱάѧѧϟ΍ ˬέϮѧѧϜϨϟ΍ ϞϬѧѧγ Ϯѧѧϫϭ ˬΩϭΪѧѧΤϣ ϞϬѧѧγ ϰѧѧϠϋ ϻ· ήϓϮѧѧΘϳ ϻ ˬϲѧѧϠΒΠϟ΍ ϊΑΎѧѧτϟ΍ ϭΩ ˬΔϤϴѧѧδΤϟΎϛ ΎѧѧϤϴϠϗ· ϥ· ΚѧѧϴΣ
΍Ϊѧѧϫ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ ˬϪѧѧϟΎΒΟ ϲѧѧϤϨϳϭ ΓΩϭΪѧѧΤϤϟ΍ ϪϟϮϬѧѧγ ϰѧѧϠϋ φϓΎѧѧΤϳ Ϣѧѧϟ ΍Ω΍ ϲ΋΍άѧѧϐϟ΍ ϪѧѧϨϣ΃ ϲѧѧϓ ΩΪѧѧϬϣ ˬϒϳήϟΎѧѧϓ ˬϪѧѧϴϠϋ ΔѧѧψϓΎΤϤϟ΍
ϝΩΎѧѧΒΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΔϴѧѧγΎγϻ΍ ΔѧѧϳέΎΠΘϟ΍ ΓέΪѧѧϘϟ΍ ˬϒѧѧϳήϠϟ ϖϘΤϴѧѧγ ϲϋΎϨѧѧλ έϮѧѧτΗ ϥϭΩ ϖѧѧϘΤΘϳ ϥ΃ ϦѧѧϜϤϳϻ ˬϲ΋΍άѧѧϐϟ΍ ϦѧѧϣϷ΍
ΎѧϨϜϤϣ ΍έΎѧϴΧ /αΎѧϧΰϳ Κѧϳ΍ Ϟѧ΋ΎΒϗ ϥΎѧϛήΑ ϢϴѧϠϗ· ϊѧϣ ΏέΎѧϘΘϟ΍ ϞόΠϴѧγϭ ˬϲΟέΎѧΨϟ΍ ϭ΃ ϲϠΧ΍Ϊѧϟ΍ ϪτϴΤϣ ϲϓ ˬϱέΎΠΘϟ΍
.Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϦϴτηΎϨϟ΍ ϊϣ ΎϬΗΎϣΎϤΘϫ΍ ΐϠλ ϲϓ ˬΔϴπϘϟ΍ ϩΪϫ ϊπΘγ ΎϨΘϛήΣ ϥ΃ ήΒΘόϧ ΍Ϊϟ ˬΎϳϮϴΣϭ
ˬέΎѧΒΘϋϻ΍ ϲѧϓ άѧΧϷ΍ Ϧѧϣ ΪѧΑϻϭ ˬϊѧγ΍ϭ έΎѧθΘϧΎΑ ϰѧψΤΗϭ ˬϰѧϟϭϷ΍ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΓήΠѧθϟ΍ ϯήѧΧ΃ ΔѧϬΟ Ϧѧϣ ϥϮΘϳΰϟ΍ ϞϜθϳ
ΔѧѧϧΎϜϣ ϭΫ ΎѧѧϋΎτϗ ϥϮѧѧΘϳΰϟ΍ Ζѧѧϳίϭ ϥϮѧѧΘϳΰϟ΍ ωΎѧѧτϗ ϞѧѧόΠϟ ˬϥϮѧѧΘϳΰϟ΍ ϮѧѧΤϧ Δѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϓΎϘΜϟ΍ϭ ˬϒѧѧϳήϠϟ ϲτѧѧγϮΘϤϟ΍ ΥΎѧϨϤϟ΍
Δѧѧϴϔϳήϟ΍ ΕΎѧѧόϔΗήϤϟ΍ϭ ϝϼΘѧѧϟ΍ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ ˬΎѧѧϴϤϟΎϋ ΩϮѧѧΟϷ΍ ωϮѧѧϨϟ΍ Ϧѧѧϣ ϒϳήϟΎѧѧΑ ΔѧѧΠΘϨϤϟ΍ ϥϮѧѧΘϳΰϟ΍ Ζѧѧϳί ϥ΃ϭ ΔѧѧλΎΧ ˬΔѧѧϤϬϣ
.ίϮϠϟ΍ Ϧϣ Δόγ΍ϭ ϝϮϘΤϟ ϝϮΤΘΗ ϥ΃ ϖΤΘδΗ
΍άѧϫ ˬϱήѧΤΒϟ΍ Ϊϴѧμϟ΍ ωΎѧτϗ ςϴѧθϨΗ ϲѧϓ ΎѧϤϬϣ ΎѧΒτϗ ϚѧϟΫ ϲѧϓ Ϛѧη ϻ ˬϪϨϣ ϞόΠϴγ ˬΔϳήΤΒϟ΍ ϪΗ΍ϭήΜΑ ˬϒϳήϟ΍ ϰϨϏ ϥ·
ˬΪϴόѧγ Ζѧϳ΁ ˬΔѧϧ΍ΪΒϛ ϞѧΜϣ ˬϞΣΎѧδϠϟ ΔѧϳΫΎΤϤϟ΍ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΔϨϛΎѧδϟ΍ Ϧѧϣ Δόѧγ΍ϭ ˯΍ΰΟ΃ ζϴόϟ ΎϴγΎγ΃ Ϊϓ΍έ Ϟχ ϱάϟ΍ ωΎτϘϟ΍
ϕϼѧσ·ϭ Ύϳ΍ΪѧϬϟ΍ϭ ΕΎѧΒϬϟ΍ ϊѧϳίϮΘϟ ϻΎѧΠϣ ϪѧϨϣ ϞόΠϴѧγ ˬωΎѧτϘϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΰϛήϤϟ΍ ΔϨϤϴϫ ϥ΃ ϻ· ˬϞϏΎϳέϭ Κϳ ΁ϭ ϦϳϮϘΑ΍
ϱήѧΤΒϟ΍ Ϊϴѧμϟ΍ ΕΎѧϴϗΎϔΗ΍ ϡ΍ήΑΈѧΑ ΰѧϛήϤϟ΍ Ω΍ήѧϔϧ΍ ϊѧϣ ˬήѧϣϷ΍ ϢϗΎϔΘϴѧγϭ ˬέΎϤΜΘѧγϻ΍ ϖѧϳήσ Ϧϋ ˬϪϴϓ ϦϴϟϮΌδϤϟ΍ έΎΒϛ Ϊϳ
Ϊϴόϴѧѧγ ˬϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϟ΍ ϡΎѧѧψϧ ϥΈѧ ϓ ΍άѧ ϟ ˬΕΎϘϔѧѧμϟ΍ ϩάѧ ϫ Ϧѧѧϣ ϥϮѧѧϴϔϳήϟ΍ ΎϬΒѧѧδΘϜϳ ϊϓΎѧѧϨϣ Δѧѧϳ΃ ϥϭΩ ˬϲѧѧΑϭέϭϷ΍ ΩΎѧѧΤΗϻ΍ ϊѧѧϣ
.ϢϬΤϟΎμϣ ϲϋ΍ήϳ ϱάϟ΍ ϞϜθϟΎΑ έϮϣϷ΍ ϩ άϫ ϞΜϣ ϲϓ ήψϨϟ΍
ˬΔѧϳΎϐϠϟ ϒϳήϟΎѧΑ ΓήѧθΘϨϣ ΖѧϧΎϛ ϲѧΘϟ΍ ΔѧΒΟϮϟ΍ ϲѧϫϭ ˬϙΎϤѧγϷ΍ Ϧѧϣ ϢϬΘϳάϐΗ ϲϓ ϡϮϴϟ΍ ϥϭΪϴϔΘδϳ ϻ ˯ΎτδΒϟ΍ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϥ·
ΔϴѧѧγΎγϷ΍ ΕΎѧѧΒΟϮϟ΍ Ϧѧѧϣ ΖѧѧϧΎϛ ϲѧѧΘϟ΍ ˬϼΜѧѧϣ ϥϭήѧѧϤϘϟ΍ϭ ϦϳΩήѧѧδϟ΍ ϚϤѧѧγ ϥ· ΚѧѧϴΣ ˬΓΩΎѧѧϤϟ΍ ϩάѧ ϫ ϥΎѧѧϤΛ΃ ΪϋΎѧѧμΘΑ ϚѧѧϟΫϭ
16

ϙΎϤѧγϷ΍ ϥ΃ ϰѧϔΨϳ ϻϭ ˬςϴѧδΑ ϲѧϔϳέ ϞѧϣΎόϟ ˬϱΩήѧϔϟ΍ ϞΧΪѧϟ΍ ϒѧμϧ ϭ΃ ϊѧΑέ ϲϟ΍ϮѧΣ ϰϟ· ΎϫέΎόγ΍ ΖόϔΗέ΍ ˬϦϴϴϔϳήϠϟ
ˬ˯ΎѧϳήΛϷΎΑ ΔѧλΎΧ ΔѧΒΟϭ ΎѧϬϨϣ ϞόΠϴѧγ ˬϙΎϤѧγϻ΍ έΎόѧγ΃ ϲѧϓ ωΎѧϔΗέϻ΍ ΍άѧϫ ϥ· ˬΔϴѧδϠσϷ΍ Ϧϣ ΓΩϮΟ ήΜϛ΃ ΔϴτγϮΘϤϟ΍
ίϭΎѧΠΘϳ ϲѧΘϟ΍ ϚѧϠΗ ˯ΎѧϨΘϗ΍ ϊϴτΘѧδϳ ϻϭ ˬωϮΒѧγϷ΍ ϲѧϓ Γήѧϣ Ϧѧϣ ήѧΜϛ΃ ϚϤѧδϟ΍ ϝϭΎѧϨΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ςϴδΒϟ΍ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ ϥ΍ϭ
.ϕ΍ϮγϷ΍ Ϧϣ ϡΪόϨΗ ΩΎϜΗ ϲΘϟ΍ έΎόγϷ΍ ϲϫϭ ˬϢϫ΍έΩ 10 Ύϫήόγ
ωΎѧѧτϗ ήϳϮѧѧτΗ ϰѧѧϠϋ ίΎѧѧϜΗέϻΎΑ ϚѧѧϟΫϭ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϳήΤΒϟ΍ ΕϼϫΆѧѧϤϟ΍ έΎϤΜΘѧѧγ΍ ϰѧѧϠϋ ΎϬϋϭήѧѧθϣ ϲѧѧϓ ϡϮѧѧϘΗ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ϥ·
ήϳϮѧѧτΗϭ ˬΔѧϠϣΎόϟ΍ ΪѧϴϠϟ ΎΒϋϮΘѧδϣ ΎѧϋΎτϗ ϪѧϨϣ ϞѧόΠϳ ϱάѧϟ΍ ϞϜѧθϟΎΑ ϱήѧΤΒϟ΍ Ϊϴѧμϟ΍ ωΎѧτϗ ΔѧϠϜϴϫϭ ˬΔϴϜϤѧδϟ΍ ΔϋΎϨѧμϟ΍
ΔϜϠϬΘѧδϤϟ΍ ΓΩΎѧϤϟ΍ ΎѧϬϠόΠΑ ϚѧϟΫϭ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΓΪѧ΋ΎϤϟ΍ ϰѧϟ· ΔϴϜϤѧδϟ΍ ΕΎѧΒΟϮϠϟ έΎѧΒΘϋϻ΍ ΓΩΎѧϋ· ϪѧϠϛ ΍άϫ Ϧϣ ήΜϛ΃ϭ ˬϪϟϮτγ΃
.ϝΎϤόϟ΍ έϮΟ΃ϭ ϡ˯ϼΘΗ ϥΎϤΛ΃ ϖϳήσ Ϧϋ ˬϲσ΍ήϘϤϳΩ ϞϜθΑ
ΚϳΪѧΣ ϡΪѧϘΘϣ ϲϋΎϨѧλ ϡΎѧψϧ ˯ΎѧϨΑ ϰѧϠϋ ϡϮѧϘϳ ˬϲϔϳήϟ΍ ΩΎμΘϗϻ΍ ˯ΎϨΑ ϲϓ ΎϬΘϴΠΗ΍ήΘγ· ϥ ΃ ˬΎϬϴϨϴϋ ΐμϧ ΔϛήΤϟ΍ ϊπΗ
ϊϓ΍ΪѧΗϭ ˬϒѧϳήϟ΍ έΎѧϫΩί΍ϭ ϡΪѧϘΘϟ ΎϴΠΗ΍ήΘγ΍ ϼΧΪϣ /:ϴϨμΘϟ΍ Ϧϋ ϞϳΪΑ ϻϭ /ˬϊϴϨμΘϟ΍ ήΒΘόΗ ΔϛήΤϟ΍ ϥ Έϓ ΍άϟ ˬέϮτΘϣϭ
ΕϼϫΆѧѧϣ έΎϤΜΘѧѧγ΍ϭ ˬΔϴϋΎϨѧѧμϟ΍ ΔѧѧϓήόϤϟ΍ ΏΎτϘΘѧѧγ΍ϭ ˬΔѧѧϔϴΜϜϟ΍ϭ ΔѧѧϳϮϘϟ΍ ΔѧѧϴΘΤΘϟ΍ ΎѧѧϴϨΒϟ΍ ˯ΎѧѧϨΒΑ ϞѧѧόΠΑ ˬ΃ΪѧѧΒϳ ΞϣΎѧѧϧήΑ Ϧѧѧϋ
ϞѧѧΜϣ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϲѧѧϓ ΎѧѧϬϘϳήσ ΕάѧѧΧ΃ ϲѧѧΘϟ΍ ΕΎѧѧϋΎτϘϟΎΑ Δѧѧϳ΍ΪΑ ϚѧѧϟΫϭ ˬϊϴϨѧѧμΘϟ΍ ϖѧѧϴϘΤϟ ΔѧѧϴόϴΒτϟ΍ ϪѧѧΗ΍ϭήΛϭ ΔѧѧϴϟΎϤϟ΍ ϒѧѧϳήϟ΍
έϭΩ ϲѧѧόϧ Ϋ·ϭ .ϒѧѧγϸϟ ΔѧѧΘϫΎΑ ΕΎϋΎϨѧѧλ ϲѧѧϫϭ ˬΔѧѧϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ϭ Δѧѧϴ΋΍άϐϟ΍ ΕΎϋΎϨѧѧμϟ΍ϭ ΔѧѧϴϠϳϮΤΘϟ΍ϭ ΔϴΠϴѧѧδϨϟ΍ ΔϋΎϨѧѧμϟ΍
ΕΎϋΎϨѧμϟ΍ ϩάѧϫ ϞѧΜϣ ϮѧΤϧ ϩΎѧΠΗϻ΍ ϥΈѧϓ ˬΪѧϠΑ ϱϷ έϮѧτΘϤϟ΍ ϞΒϘΘѧδϤϟ΍ Ϣѧγέ ϲѧϓ ˬΔѧϗΪϟ΍ ΔϴϟΎόϟ΍ ΔϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍
ΔѧѧΑ΍ϮΒϛ ΎѧѧϬϴϟ· ήѧѧψϨϟ΍ Ϧѧѧϣ ϲϧΎѧѧόΗ ˬΔϴτѧѧγϮΘϣ ΔѧѧϬΟ΍Ϯϛ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϞΒϘΘѧѧδϤϟ ΔϴѧѧγΎγϷ΍ ΓϮѧѧτΨϟ΍ ϞѧѧΑ ˬΓέϭήѧѧο ΢Βѧѧλ΃
ˬΔѧϴΒϨΟϷ΍ϭ ΔѧϴϠΤϤϟ΍ Ε΍έΎϤΜΘѧγϻ΍ ϡΎѧϣ΃ ϒѧϳήϟ΍ ΢Θѧϓ ϥ· ˬέϮѧτΘϤϟ΍ ϊϴϨμΘϟ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ ˬϞϳΪΒϟ΍ ΍Ϊϫ ΏΎϴϏ ϲϓ ΕΎϣήΤϤϠϟ
ϦϴѧΘϣ ϲϋΎϨѧλ ϡΎѧψϧ ˯ΎѧϨΑ ϥ· ˬΎϴΠΗ΍ήΘѧγ΍ ΍έΎѧϴΧ Ϟѧψϳ ˬϝ΍ϮѧϣϷ΍ αϭ΅ήѧϟ ΔѧΑΫΎΠϟ΍ϭ ΔόΠѧθϤϟ΍ Ε΍˯΍ήѧΟϹ΍ ΞϬϨΑ ϚϟΫϭ
Ε΂ѧϴϬϟ΍ ϪѧγέΎϤΗ ϱάѧϟ΍ ϝΰѧόϟ΍ ΏϮϠѧγ΃ Ϧѧϋ ΍Ϊѧο ϚѧϟΫϭ ˬΔѧϳϮϟϭ΃ ϒѧϳήϟ΍ ϖσΎϨϣ ϒϠΘΨϣ ϰϠϋ ωίϮϣ ϞϣΎϜΘϣϭ ΞϣΪϨϣϭ
ϥ΍ϮϠѧѧδΑ ΔϴϋΎϨѧѧμϟ΍ ΓΪѧѧΣϮϟ΍ ςѧѧΑέ ϞѧѧϴΒϗ Ϧѧѧϣ ˬήѧѧΧϵ΍ ΎϬѧѧπόΑ Ϧѧѧϋ ϒѧѧϳήϟ΍ ˯΍ΰѧѧΟ΃ ϞѧѧϣΎϜΗ ϝΰѧѧϋ ϢΘѧѧϳ ΚѧѧϴΣ ˬϡϮѧѧϴϟ΍ ΎѧѧϴϠόϟ΍
Ϯѧϫϭ ˬϕήѧθϟ΍ ΐѧτϘΑ ΔϋΎϨѧμϟ΍ ήϳϮѧτΘΑ ϪτΑέ ϢΗ έΎΘϜϫ 142 ΔΣΎδϣ ϰϠϋ ΔϘτϨϤϟ΍ ϩάϫ ϊϴγϮΗ ϥΈϓ ΍ήϴΧ΃ϭ ˬϕήθϟΎΑ
ϒѧϳήϟ΍ ϰѧψΤϳ ϻ Ϋ· ˬΔѧϣΪϘΘϤϟ΍ ΔѧϳϮϬΠϟ΍ ϝϮѧΣ ήѧμϘϟ΍ ΏΎτΧ ϊϣ ξϗΎϨΘϳϭ ˬϒϳήϠϟ ΔϳϮϴΤϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ϊϣ ξϗΎϨΘϳ Ύϣ
ϝΰѧϋ ϢΘѧϳ ϼΜѧϣ ΍άѧϜϫϭ ˬϪΤϟΎѧμϣ ϰѧϠϋ ˯ΎѧπϘϟ΍ ϲѧϨόϳ ˬΔѧϬΠϟ΍ ϩάѧϬϟ ϲѧϜϴϜϔΘϟ΍ ςϴѧτΨΘϟ΍ ϥΈϓ ΍άϟ ˬϲϤγέ ϑ΍ήΘϋ΍ ϱ΄Α
ˬςΑήѧϟ΍ϭ Ϟѧλ΍ϮΘϟ΍ ΕΎѧττΨϣ ΏΎѧϴϐϟ ϚѧϟΫϭ ˬΞϣ΍ήѧΒϟ΍ ϩάѧϫ Ϧѧϣ ΓΩΎϔΘѧγϻ΍ Ϧѧϋ ϯήΧϷ΍ ϖσΎϨϤϟΎΑ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϠϣΎόϟ΍ Ϊϴϟ΍
ˬΔϤϴѧδΤϟ΍ ϢϴѧϠϗ·ϭ ϦϳΎѧϧί· Ϧѧϋ ήѧΜϛ΃ Ϫϟΰόϴѧγϭ ˬΏήϐϟΎѧΑ έϮχΎѧϨϟ΍ ςΑήϴѧγ ϲϜϜδϟ΍ ςΨϟ΍ ϥ Έϓ ϼΜϤϓ ˬϒϳήϟ΍ ˯΍ΰΟ΃ ϦϴΑ
.Ε΍ήΘϣϮϠϴϜϟ΍ Ε΍ήθόΑ ΔϨϳΪϤϟ΍ Ϧϋ ΪόΒΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬϢϴϠϗϺϟ ΔϴϤΘϨϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ξόΑ ϰϠϋ ϰΘΣ ϞΑ
ΔϴτѧγϮΘϣ ΔѧϬΟ΍ϭ ˬϪѧϨϣ ϞόΠϴѧγ ϱάѧϟ΍ ϞϜѧθϟΎΑϭ ˬϒϳήϟ΍ ˯΍ΰΟϷ ςΑήϟ΍ Ϊϴόϳ ˬϲϋΎϨλ ϡΎψϧ ΔϣΎϗϹ ςτΨΗ ΔϛήΤϟ΍ ϥ·
ΔѧϴΗΎϣΪΨϟ΍ Ξϣ΍ήѧΒϟ΍ νϮѧϋ ˬΎϳΩΎѧμΘϗ΍ ΞΘѧϨϣ ϊѧϤΘΠϣ ˯ΎѧϨΑ ϰѧϠϋ ϡϮѧϘΗ ΎϨΘϴΠΗ΍ήΘѧγ· ϥ΃ ΎѧϤϛ .ΓήϘΘѧδϣϭ ΓέϮѧτΘϣϭ ΔΜϳΪΣ
έΎѧΜϛϹ΍ ϚѧϟΫ ϞѧϴΒϗ Ϧѧϣ ˬΎѧϴΟέΎΧϭ ΎѧϴϠΧ΍Ω ˬΕΎѧϬΠϟ΍ ϒϠΘΨϣ Ϧϣ ΔϣΩΎϘϟ΍ ϊ΋ΎπΒϠϟ ϚϠϬΘδϣ ΩήΠϣ ϪϠόΟ ϰϟ· ϑΪϬΗ ϲΘϟ΍
.ΔθϬϟ΍ ΔϴϛϼϬΘγϻ΍ Ε΍έΎϤΜΘγϻ΍ ϩάϫ ϞΜϤϟ ΔϬΟ΍ϭ ΢Βμϴγ ϒϳήϟ΍ ϥ΃ ϰϔΨϳ ϻϭ ˬϕ΍ϮγϷ΍ ˯ΎϨΑ Ϧϣ
ΎѧϬϤϴϘϳ ΔΣΎϴѧγ Ϯѧϫ ϩ˯ΎѧϨΑ Ϊѧϳήϧ ϱάѧϟ΍ ωΎѧτϘϟ΍ ϥΈϓ ΍άϟ ˬϒϳήϟΎΑ ΎϬΘϠΠϋ ϚϳήΤΗ ϦϜϤϳ ΎϤϬϣ ΎΑϮϠγ΃ ΎϫήΒΘόϧ ˬΔΣΎϴ δϟ΍ ϥ·
ϪΌσ΍Ϯѧηϭ ϒѧϳήϟ΍ ϝΎѧΒΟ ήѧΒΘόϧ ΎѧϨϧΈϓ ΍άѧϟ ˬϢϬΤϟΎѧμϣ ϡΪΨϴѧγ ϱάѧϟ΍ ϞϜθϟΎΑ ΎϬϴΟϮΗϭ ΎϫήϴΑΪΗ ϲϓ ϥϮϤϜΤΘϳϭ ˬϥϮϴϔϳήϟ΍
ϥϮѧϴϔϳήϟ΍ ϪѧΒΘϨϳ Ϣѧϟ ΍Ϋ· ˬϲѧΠϴϠΨϟ΍ϭ ϲϠΧ΍Ϊѧϟ΍ ϲϗΪѧϨϔϟ΍ϭ ϱέΎϘόϟ΍ ϝΎϤγ΃ήϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ϝϼϐΘγϻ΍ϭ ΐϬϨϠϟ ϻΎΠϣ ΢ΒμΘγ
.ϥϭΪϳήϳ ϲΘϟ΍ ΔΣΎϴδϟ΍ ϰϟ·
ϒѧѧϳήϟ΍ ϡΪѧѧϘΘϟ ΔϠϴѧѧγϭ ΎѧѧϫήΒΘόϧ ˬΔϴΌσΎѧѧθϟ΍ϭ ΔѧѧϴϗΪϨϔϟ΍ϭ ΔѧѧϴϠΒΠϟ΍ ΔΣΎϴѧѧδϟ΍ ϞѧѧΜϣ ˬΔϴΣΎϴѧѧδϟ΍ ϒѧѧϳήϟ΍ ΕϼϫΆѧѧϣ έΎϤΜΘѧѧγ΍ ϥ·
ϭ΃ ϲѧѧϧΰΨϤϟ΍ ϝΎϤѧѧγ΃ήϟ΍ ϚѧѧϠϣ ϲѧѧϓ Ε΍έΎѧѧϘϋ ϰѧѧϟ· ϝϮѧѧΤΘϳ ϻ ϲѧѧϛ ˬϩ˯ΎѧѧϨΑ΃ Ϫѧѧϴϓ ϢϜΤΘѧѧϳ ϱΩΎѧѧμΘϗ΍ ϊѧѧϗϮϣ ϰѧѧϠϋ υΎѧѧϔΤϟ΍ϭ
Ϧѧѧϋ ϊϓ΍ΪѧѧΗϭ ˬϢϬΗ΍ϭήѧѧΛ ϢѧѧϬΗ ϲѧѧΘϟ΍ Ε΍έ΍ήѧѧϘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΔτϠѧѧδϟ΍ ϦϴϴϔϳήѧѧϠϟ ϥϮѧѧϜϳ ϥ΃ Ϧѧѧϋ ϊϓ΍ΪѧѧΗ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ϥΈѧ ϓ ΍άѧ ϟ ˬϲѧѧΒϨΟϷ΍
ϚѧϠΘϤϳ ϻ Ε΍έΎϤΜΘѧγ΍ ΕΎѧόΒΗ Ϯѧϫ ˬϼΒϘΘѧδϣ ϒѧϳήϟ΍ ϪϬΟ΍Ϯϴѧγ ϞϜѧθϣ ήΒϛ΍ ϥ· ˬϻϭ΃ ϒϳήϟ΍ ϪϨϣ ΪϴϔΘδϳ ϲΣΎϴγ ΞϣΎϧήΑ
.ΩϮΟϮϟ΍ ϰϟ· ΎϬΟ΍ήΧ· ϲϓ ϲγΎϴγ έ΍ήϗ ϱ΃ ϥϮϴϔϳήϟ΍
ΎѧϬϔϴϟΎϜΗϭ ΓΎѧϴΤϠϟ ϊѧϔΗήϤϟ΍ ϯϮΘѧδϤϠϟ ΍ήѧψϧ ˬΔѧθϴόϤϟ΍ ˯ϼϏϭ έΎόγϷ΍ ωΎϔΗέ΍ ϊϣ ϱί΍ϮΘϣ ϞϜθΑ ˬϝΎϤόϟ΍ έϮΟ΃ ϊϓέ ϥ·
.ϒϳήϟΎΑ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ έ΍ήϘΘγϼϟ Γέϭήο Ϟψϳ ˬΏήϐϤϟ΍ ϲϓ ϯήΧϷ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϊϣ ΔϧέΎϘϤϟΎΑ ˬϒϳήϟ΍ ϲϓ
ϲѧѧϓ ϥΎѧδϧϹ΍ ΔѧѧϘΛ ωΎѧΟέ· ϰѧ Ϡϋ ΓέΩΎѧϗ ˬΔѧϴσ΍ήϘϤϳΩ ΕΎѧѧδγΆϣ ˯ΎѧϨΑ ϰѧѧϠϋ ϞѧϤόϟ΍ ΐѧΠϳ ϞϳΪѧѧΑ ϲѧϔϳέ ΩΎѧѧμΘϗ΍ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣϭ
έΎϤΜΘѧγϼϟ ΔόΠѧθϣϭ ˬΓΩϮѧΟϮϤϟ΍ ΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ Δτѧθϧϸϟ ΔѧϤψϨϣ Δѧϴϔϳέ ΔϳΩΎѧμΘϗ΍ ΕΎϴѧγΎϴγ Ϣѧγέϭ ˬϪΗΎѧδγΆϣϭ Ϫοέ΃
.ϲΌϴΒϟ΍ έ΍ήϘΘγϻ΍ ϖϴϘΤΗϭ ˬ ϲΟέΎΨϟ΍ ήϳΪμΘϟ΍ϭ ϲ΋΍άϐϟ΍ ϦϣϷ΍ ϥΎϤο ϞΟ΃ Ϧϣ ˬϲϤϟΎόϟ΍ϭ ϲϔϳήϟ΍

17

:ϲϟΎϤϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍

ΕΎѧѧγΎϴδϟ΍ϭ ΕΎѧѧϴϟϵ΍ ϰѧѧϨΒΘΗ ϥ΃ ˬΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧѧϣϮϜΤϟ΍ ΓΰѧѧϬΟ΃ ϊѧѧϣ ϖϴѧѧδϨΘΑ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΐѧѧΠϳ
ϦϣΎѧѧπΘϟ΍ ΉΩΎѧѧΒϣ ϰѧϠϋ ϲѧѧϨΒϤϟ΍ϭ ˬϪѧϴϨσ΍ϮϤϟϭ ϒѧѧϳήϠϟ ϲϋΎѧѧϤΘΟϻ΍ϭ ϱΩΎѧμΘϗϻ΍ ϡΪѧѧϘΘϟ΍ ϊϴΠѧθΘϟ ˬΔϳέϭήѧѧπϟ΍ Ξϣ΍ήѧΒϟ΍ϭ
.ιήϔϟ΍ ΆϓΎϜΗϭ Δϣ΍ΪΘδϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ϭ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϢΣϼΘϟ΍ϭ
ϱΩήѧѧϔϟ΍ ΢Αήѧѧϟ΍ ϢϴѧѧδϘΗ ϰѧѧϠϋ ΰѧѧϜΗήΗ ˬΔѧѧϴϟΎϣ ΔѧѧγΎϴγ ϖѧѧϴΒτΗ ϰѧѧϠϋ ϞѧѧϤόΗ ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ˬΔѧѧϴϟΎϤϟ΍ ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ϭ
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϫΎϓήϟ΍ ϡΪΨϳ ˬϲϔϳέ ϲϟΎϣ ϡΎψϧ έΎσ· ϲϓ ˬϥί΍ϮΘϣ ϞϜθΑ ϲϋΎϤΠϟ΍ϭ
ήϴϴѧδΘϠϟ ΔѧμμΨϤϟ΍ ΔѧϴϟΎϤϟ΍ Ωέ΍ϮѧϤϟ΍ κѧΨϳ Ύѧϣ ϲѧϓ ˬΔΤѧο΍ϭ ΉΩΎѧΒϣ ϰѧϠϋ ΓΰѧϜΗήϣ ˬΔѧϴϟΎϤϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ
ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ΔϤϫΎѧδϣ ϢѧѧΠΣϭ ˬΔѧϟϭΪϟ΍ Δѧѧϴϧ΍ΰϴϣ ϲѧϓ ϒѧѧϳήϟ΍ ϡΎϬѧγ· ΪѧѧϳΪΤΗϭ ˬϱϮѧϬΠϟ΍ ϥϭΎѧѧόΘϟ΍ϭ ΔѧϴϤϨΘϟ΍ϭ ˬΰѧϴϬΠΘϟ΍ϭ ϱέ΍ΩϹ΍
.ϒϳήϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ϲϓ
ΕΎѧѧϋΎϤΠϠϟ ΔѧμμΨϤϟ΍ ΔѧϴϠΤϤϟ΍ Δѧϴϧ΍ΰϴϤϠϟ ΢ѧο΍ϭ ΪѧϳΪΤΗ Ϧѧϣ ˬΔѧϴϟΎϤϟ΍ ΔѧγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧγϹ΍ ϖѧϠτϨΗ ϥ΃ ΐѧΠϳ ΎѧϤϛ
ΕΎѧϋΎτϘϟ΍ ϞѧϳϮϤΗ ϰѧϠϋ ΓέΩΎѧϗϭ ΓέΎѧϗ ΕΎѧϴϧ΍ΰϴϣ ΪѧϳΪΤΗ ϲѧϐΒϨϳ ΍άѧϬϟ ˬΔѧϴϠΤϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ αΎγ΃ ΎϬϧϷ ˬΔϳήπΤϟ΍ϭ ΔϳϭήϘϟ΍
ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ΔΤѧѧμϟ΍ ˬϲѧѧϠΤϤϟ΍ ϦѧѧϣϷ΍ ˬΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ Γέ΍ΩϹ΍ ˬΔѧѧϴΑήΘϟΎϛ ΎѧѧϬΗΩϮΟ ϦϤѧѧπϳ ϞϜѧѧθΑ Ϧσ΍ϮѧѧϤϠϟ ΔѧѧϣΪϘϤϟ΍ ˬΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍
ΔϳΩΎѧѧμΘϗϻ΍ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ωϮѧѧϧ ΐѧѧδΣ ˬΔѧѧϴϠΤϤϟ΍ ΔѧѧϨϳΰΨϟ΍ Ωέ΍Ϯѧѧϣ ϊѧѧϳϮϨΗ ϰѧѧϠϋ ˬϞѧѧϤόϟ΍ ΐѧѧΠϳ ΎѧѧϤϛ ˬΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϣΪѧѧΨϟ΍ϭ
.ΔϘτϨϤϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϴΟΎΤϟ΍ϭ
ΐ΋΍ήѧѧπϟ΍ ϢѧѧΠΣϭ ˬΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ϑήѧѧσ Ϧѧѧϣ ˬϒѧѧϳήϠϟ ΔѧѧμμΨϤϟ΍ ΔѧѧϴϟΎϤϟ΍ Ωέ΍ϮѧѧϤϟ΍ ωϮѧѧϤΠϣ Δѧѧϓήόϣ ΐѧѧΠϳ ΎѧѧϤϛ
.ΰϛήϤϟ΍ϭ ΔϬΠϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎϧί΍ϮΘϟ΍ ΔϓήόϤ ϟ ˬϒϳήϟ΍ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ϞμΤϤϟ΍
ΔѧμμΨϤϟ΍ ϭ΃ ˬϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ΎϫέΎϤΜΘѧγ΍ ΔΒѧδϧϭ ˬΔѧϟϭΪϛ ΏήѧϐϤϠϟ ΔѧΣϮϨϤϤϟ΍ Ε΍ΪϋΎѧδϤϟ΍ϭ νϭήϘϟ΍ ωϮϧϭ ΔϤϴϗ Δϓήόϣ
˯΍Ω΃ ϲѧϓ Δѧϴϔϳήϟ΍ Δѧϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϡΎϬѧγ· ΪѧϳΪΤΗϭ ˬΕ΍ΪϋΎѧδϤϟ΍ ϭ΃ ϥϮϳΪѧϟ΍ ϩάѧϫ Ϧѧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ Ϧϣ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϤϫΎδ Ϥϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ ˬϪϟ
.νϭήϘϟ΍ ϩάϫ
Δѧѧϴϔϳήϟ΍ Δѧϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ϥΈѧ ϓ ˬΔѧϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ϒϳέΎѧμϣ ϞѧϳϮϤΗ ϰѧѧϠϋ ΓέΩΎѧϗ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ΔѧѧϨϳΰΨϟ΍ ϞϴΧ΍Ϊѧϣ ΖѧϧΎϛ ΍Ϋ·
ΕΎϣΪѧΨϟ΍ ϝϼѧΧ Ϧѧϣ ˬΔѧϟϭΪϟ΍ Δѧϴϧ΍ΰϴϣ ϲѧϓ ϲѧϔϳήϟ΍ ϡΎϬѧγϹ΍ ϢѧΠΣ ΪѧϳΪΤΗ ϝϮΣ ΰϛήΘϳ ˬϲ΋ΎϨΜΘγ΍ ϊοϮΑ ϊΘϤΘΗ ϥ΃ ΐΠϳ
ˬΔѧѧϳϮϴΤϟ΍ ΕΎѧѧϋΎτϘϟ΍ ϝΎѧѧϔϏ· ϥϭΩ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ΓΪѧѧΟ΍ϮΘϤϟ΍ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧѧϴϣϮϜΤϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ϑήѧѧσ Ϧѧѧϣ Ϧσ΍ϮѧѧϤϠϟ ΔѧѧϣΪϘϤϟ΍
.ϲϟ΍έΪϔϟ΍ ϦϣϷ΍ϭ ϲγΎϣϮϠΑΪϟ΍ ϞϴΜϤΘϟ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ωΎϓΪϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϛ
ϝΎѧΠϤϟ΍ ϲѧϓ ήϤΜΘѧδΗ ϥ΃ϭ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϨϳΰΨϟ΍ ϲѧϓ ϰѧϘΒΗ ϥ΃ ΐѧΠϳ ˬϒѧϳήϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧμϠΨΘδϤϟ΍ ΐ΋΍ήѧπϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϥ·
...ϞϘϨϟ΍ Ϟ΋Ύγϭϭ ϝϮΤϜϟ΍ ˬώΒΘϟ΍ ϊϴΑ Ϧϣ ΔϠμΤϤϟ΍ ΕΎϳΎΒΠϟ΍ ΎλϮμΧϭ ˬϲΌϴΒϟ΍ϭ ϲΤμϟ΍
ΖѧϧΎϋ ΔѧϘτϨϤϛ ˬϒѧϳήϟ΍ ξϳϮѧόΘϟ ˬϒѧϳήϟ΍ ϊѧϣ ΔѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϠѧδϠϟ ˬϲϟΎѧϤϟ΍ ϲΨϳέΎѧΘϟ΍ ϦϳΪѧϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ΐΠϳϭ
.ϲϣϮϤόϟ΍ έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭ ˬΔϴΘΤΘϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ϲϓ ˬϦϳΪϟ΍ ΍άϫ έΎϤΜΘγ΍ ήΒϋ ˬζϴϤϬΘϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎόΗϭ
ΕΎѧѧϋΎτϘϟ΍ ϞѧѧόΠϳ ϞϜѧѧθΑ ˬΔѧѧϳϮϬΠϟ΍ ΔѧѧϣϮϜΤϟ΍ϭ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧѧϣϮϜΤϟ΍ ϦϴѧѧΑ ˬΔѧѧϴϟΎϤϟ΍ ΕΎѧѧλΎμΘΧϻ΍ ΪѧѧϳΪΤΗ ΐѧѧΠϳ ΎѧѧϤϛ
ΔϠϘΘѧδϣ ΕΎѧϴϧ΍ΰϴϤΑ ϞѧϤόΗ ˬϙήΘѧθϣ ϞϜѧθΑ ϭ΃ ˬΔѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ϭ΃ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΓήϴδϤϟ΍ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍
.ΔΤο΍ϭϭ
ϊϳέΎѧθϣ ϲѧϓ ˬΎѧϬΣΎΑέ΃ ΔѧϘτϨϤϟ΍ ϲѧϓ ήϤΜΘѧδΗ ϥ΃ ΐѧΠϳ ˬΔѧϴΒϨΟ΃ ϭ΃ ΔѧϴΑήϐϣ ϭ΃ Δѧϴϔϳέ ΖϧΎϛ ˬΔϴϜϨΒϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ
ΔѧѧϘϴϗΩ Δѧѧϓήόϣ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔϴΒϳήѧѧπϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ϰѧѧϟ·ϭ ˬϡϮѧѧϤόϟ΍ ϰѧѧϟ· ΎѧѧϬΠ΋ΎΘϧ ϡΪѧѧϘΗ ϥ΃ϭ ˬΔѧѧϴϋΎϤΘΟ΍ϭ ΔϳΩΎѧѧμΘϗ΍
ϞѧѧΟϷ ˬϙΎѧѧϨΑϸϟ ΕΎϧΎϤѧѧο ϡΪѧѧϘΗ ϥ΃ ˬΔѧѧϳϮϬΠϟ΍ Δѧ ϣϮϜΤϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΐѧѧΟ΍ϭ Ϯѧѧϫ ΎѧѧϤϛ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ϱΩΎѧѧμΘϗϻ΍ϭ ϲϟΎѧѧϤϟ΍ ϊѧѧοϮϠϟ
.ΓΪ΋Ύϔϟ΍ έΎόγ΃ ϰϠϋ ΐ΋΍ήπϟ΍ ϒϴϔΨΗϭ ˬϙΎϨΑϻ΍ ϩάϫ νϭήϗ Ϧϣ ϦϳήϤΜΘδϤϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ΓΩΎϔΘγ΍ ϊϴΠθΗ
ϦϴѧΑ ϲϟΎѧϤϟ΍ ήϴϴѧδΘϠϟ ΔϛήΘѧθϣ ΕΎѧϴϟ΁ ΙΪѧΤΗϭ ˬΔѧλΎΧ ΔϟΎϛϭ ϖϳήσ Ϧϋ ΐ΋΍ήπϟ΍ ϊϤΠΑ ˬΔϳϮϬΠϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϡϮϘΗ ΎϤϛ
ˬϲѧѧΑήϐϤϟ΍ϭ ϱϮѧϬΠϟ΍ έϮΘѧγΪϟ΍ ϲѧѧϓ ΎѧϬϴϠϋ ιϮѧμϨϤϟ΍ ΕΎѧѧϴϟϵ΍ ϡ΍ήѧΘΣ΍ ϦϤѧπϳ ϞϜѧѧθΑ ˬΔѧϳΰϛήϤϟ΍ϭ ΔѧϳϮϬΠϟ΍ ΔѧϣϮϜΤϟ΍
ήϴѧδϟ΍ϭ ϲѧΑ΍ήΘϟ΍ ϦϣΎѧπΘϟ΍ Ϣϴѧϗ ϡ΍ήѧΘΣ΍ ϊѧϣ ˬΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϠδϟ΍ϭ ΔϬΠϟ΍ ϦϴΑ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ΓϭήΜϠϟ ϻΩΎϋ ΎόϳίϮΗ ϦϤπϳ ΎϤϣ
ΓΩΎϔΘѧѧγ΍ϭ ˬΔϳΩΎѧѧμΘϗϻ΍ϭ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔѧѧϴϤϨΘϟ΍ ϖѧѧϴϘΤΗϭ ˬΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ϭ ΔѧѧϳϮϬΠϟ΍ ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎѧѧϋΎτϘϟ΍ϭ ϖѧѧϓ΍ήϤϠϟ ˬϱΩΎѧѧόϟ΍
.ΏήϐϤϟ΍ ϻϭ ϒϳήϟ΍ ΢ϟΎμϤΑ ϻ έ΍ήοϹ΍ ϥϭΩ ˬΔϴγΎγϷ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ Ϧϣ ΔΑέΎϐϤϟ΍ ϊϴϤΟ
ΎѧϜϠϣ ΎѧϬΣΎΑέ΃ ϥϮѧϜΗ ˬΔѧϳϮϬΠϟ΍ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ΎϫήϳΪѧΗϭ ˬΎϬϜϠϣ ϲϓ ϥϮϴϔϳήϟ΍ ϙήΘθϳ ϲΘϟ΍ϭ ˬΔϳϮϬΠϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϥ·
.ΔϘτϨϤϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϴΟΎΤϟ΍ ΔϴΒϠΗ ϲϓ ήϤΜΘδΗϭ ˬϦϴϴϔϳήϠϟ
ΪϴϔΘѧδϳ ϥ΃ ΐѧΠϳ ˬϱϮѧΠϟ΍ϭ ϱήѧΤΒϟ΍ ˬϱήѧΒϟ΍ ΎѧϬϟ ΍ΰѧϛήϣ ϲѧϔϳήϟ΍ ϝΎѧΠϤϟ΍ ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍ ΔϴόϔϨϟ΍ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ϊϴϤΟ
.ΔϳϮϬΠϟ΍ϭ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϨϳΰΨϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ˬΎϬϴϠϋ ϞμΤϤϟ΍ ΐ΋΍ήπϟ΍ Ϧϣ ϥϮϴϔϳήϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍
18

αϭ΅έ ϊѧѧϴϤΠΗϭ ˬέΎϤΜΘѧѧγϻ΍ ϊϴΠѧѧθΘϟ ΕΎѧϴϟ΁ϭ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ΔѧѧλέϮΑ Ι΍ΪѧѧΣ· ΐѧΠϳ ˬΎѧѧϬΘϳϮϘΗϭ Δѧѧϴϔϳήϟ΍ ΕΎϛήѧѧθϟ΍ ΚϳΪѧΤΘϟ
.ΎϫϮϤϧ ϦϤπΗ ϕ΍ϮγϷ ΎϬϬϴΟϮΗϭ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍
:ϲϤϴϠόΘϟ΍ϭ úϮΑήΘϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍

ϲѧϓ ˬϦσ΍ϮѧϤϠϟ ϦϳϮѧϜΘϟ΍ϭ ˬΔѧϴϤϴϠόΘϟ΍ Ξϣ΍ήѧΒϟ΍ ϲѧϓ ΓΩϮѧΠϟ΍ ϥΎϤѧο ϰѧϠϋ ϞѧϤόΗ ϥ΃ ΐѧΠϳ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϥ·
ΔϴϧΎѧѧδϧ·ϭ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟ΍ Ϣϴѧѧϗ ϰѧѧϠϋ ϰѧѧϨΒΗ ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ˬΔѧѧϳϮΑήΘϟ΍ ΔѧѧγΎϴδϟ΍ ϥ· .ΓΩΪѧѧΠΘϤϟ΍ϭ ΔѧѧΜϳΪΤϟ΍ ΕΎѧѧϴϨϘΘϟ΍ϭ ϡϮѧѧϠόϟ΍ ΕϻΎѧѧΠϣ
ζϳΎѧѧѧόΘϟ΍ ϦϤѧѧѧπΗ ϲѧѧѧΘϟ΍ ΔϴϧΎѧѧѧδϧϹ΍ ΉΩΎѧѧѧΒϤϟ΍ϭ ˬΔϳέΎѧѧѧπΤϟ΍ ΔϴϟϭΆѧѧѧδϤϟ΍ϭ ΔѧѧѧϳήΤϟ΍ ˬΔѧѧѧϳΩΪόΘϟ΍ ˬϦϣΎѧѧѧπΘϟ΍ ˬΓ΍ϭΎѧѧѧδϤϟΎϛ
.ϢϟΎόϟ΍ ΔϴϘΑϭ ˬΔϬΟ Ϧϣ ΔΑέΎϐϤϟ΍ϭ ˬΔϬΟ Ϧϣ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϦϴΑ ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍
ϑ΍ΪѧѧϫϷ΍ ϩάѧѧϫ ϡήѧѧΘΤΗ Ϣѧѧϟ ˬΔѧѧΑήϐϤϟ΍ϭ ΐѧѧϳήόΘϟ΍ϭ ϢϴѧѧϤόΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϴϨΒϤϟ΍ ˬΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔѧѧϴϤϴϠόΘϟ΍ ΔѧѧγΎϴδϟΎϓ ΍άѧѧϬϟ
ϖѧѧϠΧ αΎѧѧγ΃ ϰѧѧϠϋ ΖѧѧϣΎϗ ˬΔѧѧϴϤϴϠόΗ Ξϣ΍ήѧѧΑ ϲѧѧϓ ˬϝϼϘΘѧѧγϻ΍ άѧѧϨϣ ϲϣϮѧѧϤόϟ΍ ϝΎѧѧϤϟ΍ ήϳάѧѧΒΗ ϰѧѧϟ· ϯΩ΃ ΎѧѧϤϣ ˬΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧγϹ΍
ΖѧΟήΨΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϓΩ΍ήΘϤϟ΍ Δѧϴϔϳήϟ΍ ϝΎѧϴΟϷ΍ ϞѧόΟ Ύѧϣ ˬΏήѧϐϤϠϟ ΓΩΪѧόΘϤϟ΍ϭ ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϋ ˬϞϳΪΑ ϲΑήϐϣ ϊϤΘΠϣ
ϢϴѧѧϠόΗ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ Δѧѧϴϔϳήϟ΍ ήѧѧγϷ΍ ΕΎϴΤѧѧπΗϭ ΎϫΪѧѧϬΟ έΎϤΜΘѧѧγ΍ ϰѧѧϠϋ ΓέΩΎѧѧϗ ήѧѧϴϏ ˬΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ΕΎѧѧόϣΎΠϟ΍ϭ αέ΍ΪѧѧϤϟ΍ Ϧѧѧϣ
.ΏήϐϤϟ΍ϭ ϒϳήϠϟ ϒϠΘΨϤϟ ϡΪϘΘϟ΍ ϖϴϘΤΗϭˬϲϔϳήϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϣΪΧ ϲϓˬ ΎϬ΋ΎϨΑ΃
ΕΎѧϴΘϔϟ΍ϭ ˯ΎѧδϨϟ΍ ήѧΒΘόΗϭ ˬΔѧ΋ΎϤϟ΍ ϲѧϓ 45 ΔΒѧδϧ ΔϴϟΎϤѧθϟ΍ ϢϴϟΎϗϷ΍ ϞΟ ϲϓ ˬΔϴϤγήϟ΍ ήϳέΎϘΘϟ΍ ΐδΣ ΔϴϣϷ΍ ΔΒδϧ ϞμΗϭ
ˬΔѧ΋ΎϤϟ΍ ϲѧϓ 43Ϯѧϫϭ ˬϞѧϜϛ ΏήѧϐϤϟ΍ ϯϮΘѧδϣ ϰϠϋ Ωέ΍Ϯϟ΍ Ϣϗήϟ΍ ίϭΎΠΘϳ Ϣϗήϟ΍ ΍άϫϭ ˬΔϴϣϸϟ ϊγϭϷ΍ ΎϳΎΤπϟ΍ ΕΎϴϔϳήϟ΍
αϼѧϓϹ΍ Ϧѧϣ Ϊѧϳΰϣ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ Ξϣ΍ήѧΑ ˬΔѧϴϔϳέ ΕΎѧϴόϤΟ ΎѧϬϴϓ ρήѧΨϨΗ ϒѧγϸϟ ϲѧΘϟ΍ϭ ˬΔѧϴϣϷ΍ ϮѧΤϣ ΔγΎϴγ ήΒΘόϧ ϦΤϧϭ
.ϲϤϴϠόΘϟ΍
ΓΪѧΣ΍ϭ ΔѧϴϠϛ ˯ΎϨΜΘѧγΎΑ ˬΕΎѧόϣΎΠϟ΍ϭ ΪѧϫΎόϤϟ΍ϭ ΕΎѧδγΆϤϟ΍ Ϧѧϣ ΍ΪѧόΒϣ Ϟѧχ ϒѧϳήϟ΍ ϥΈѧϓ ˬΔѧϴΘΤΘϟ΍ ΕΎϴϨΒϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋϭ
ϲѧϓ ϢϴѧϠόΘϟ΍ Δѧϣί΃ϭ ζϴѧϤϬΘϟ΍ ϖѧϤϋ Ϧѧϋ ήΒόϳ ήϣ΃ Ϯϫϭ ˬϒϳήϟ΍ ϲϓ ΏήϐϤϟ΍ ϢϜΣ ΪϨϣ ϥήϗ ϒμϧ Ϧϣ Ϊϳί΃ ΪόΑ ΖΌθϧ΃
ϞѧϴϬΠΗ ϞѧδϠδϣ ϥ΃ ΚѧϴΣ ˬ΍έϮѧϛΫϭ ΎѧΛΎϧ· ˬ˯Ύѧδϧϭ ϻΎѧΟέ Δѧϴϣϼϟ Δѧοήϋ ήѧΜϛ΃ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ ϞѧόΟ Ύѧϣ Ϯѧϫϭ ˬϒϳήϟ΍ ΩϼΑ
Ϣ΋΍ήѧΟ Ϧѧϋ ˬϚѧϴϫΎϧ ΍Ϊѧϫ ˬαέ΍ΪѧϤϟ΍ ϲѧϓ ˬϒѧϳήϟ΍ ˯ΎѧϨΑ΃ ϝΎΒϘΘѧγϻ ΔϴѧγΎγ΃ ΔѧϴΘΤΗ ΕΎѧϴϨΑ Δѧϳ΃ ΏΎϴϐΑ ˬ΃ΪΘΑ΍ ˬϒϳήϟ΍ ˯ΎϨΑ΃
ϲѧΘϟ΍ϭ ˬϒѧϳήϟ΍ ϥΎѧδϧϺϟ ΓΩΎѧΑ· ˬΎѧϨΘϛήΣ ΎѧϫήΒΘόΗ ϲѧΘϟ΍ϭ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ϭ ϒѧϳήϟ΍ ϖѧΣ ϲѧϓ ΐϜΗήΗϭ ΖΒϜΗέ΍ ϲΘϟ΍ ˬΐϳήόΘϟ΍
ˬϚѧѧϟΫ ϞѧѧΑΎϘϣ ϲѧѧϓ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϲѧѧϓ ϖΒτϴѧѧγ ϲΗ΍Ϊѧѧϟ΍ϭ ϢѧѧϜΤϟ΍ ϡΎѧѧψϨϟ έΎѧѧδϣ ϱ΃ ϦϤѧѧο ˬΎѧѧϬ΋ΎϬϧ·ϭ ˬΎѧѧϬΘΑέΎΤϣ ϰѧѧϠϋ ϞϤόϨѧѧγ
ΕΎѧѧδγΆϣ ϖѧѧϠΧϭ ˬΔѧѧϴΒϨΟϷ΍ ϥ΍ΪѧѧϠΒϟ΍ ϰѧѧϟ· ΐѧѧΨϨϟ΍ ˯ΎѧѧϨΑ΃ ϝΎѧѧγέ· ϲѧѧϓ ˬϝϼϘΘѧѧγϻ΍ ΔѧѧϟϭΪϟ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧѧγΎϴδϟ΍ ΖϤϫΎѧѧγ
Ϣϛ΍ήѧΗϭ ΰѧϛήϤΗϭ ΰѧϴϛήΗϭ ˬ(ΕΎѧϫϮτϴ̳) ΔѧϳϮΑήΗ ΔϳήѧμϨϋ ϖѧϠΧ ϰѧϟ· ˬΔѧγ΍έΪϟ΍ ΔѧόΑΎΘϤϟ ϢѧϬΑ ΔѧλΎΧ ΔѧϴϤϴϠόΗ ΪѧϫΎόϣϭ
ˬΔѧѧϴΘΤΘϟ΍ ΐѧѧλΎϨϤϟ΍ Ϟϐѧѧθϟ ΔѧѧΑέΎϐϤϟ΍ ΔѧѧϴϘΑ ϙήѧѧΗϭ ˬΔѧѧϴΒϨΟϷ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ϭ ΪѧѧϫΎόϤϟ΍ ϲѧѧΠϳήΧ Ϊѧѧϳ ϲѧѧϓ ˬΎѧѧϴϠόϟ΍ ΐѧ λΎϨϤϟ΍
ϱϮѧѧϐϠϟ΍ϭ ϲѧѧΑ΍ήΘϟ΍ ΎѧѧϬτϴΤϤΑ ϦϳϮѧѧϜΘϟ΍ ΰѧѧϛ΍ήϣϭ ˬΔѧѧόϣΎΠϟ΍ϭ ΔѧѧγέΪϤϟ΍ ςΑήѧѧΗ ˬΔѧѧϴϤϴϠόΗ ΔѧѧγΎϴγ ΏΎѧѧϴϏ ϰѧѧϟ· ΔϓΎѧѧοϹΎΑ
ΔѧϘτϨϤϟ΍ ήϴϴѧδΗϭ ˬΔѧϴϤϨΘϟ΍ ϲѧϓ ϡΎϬѧγϹ΍ ϲѧϓ Ϫѧ΋ΎϨΑϷ έϭΩ ϱ΃ Ϧѧϣ ΪϴϔΘδϳ ϻ ϒϳήϟ΍ ϞόΟ Ύϣ Ϯϫϭ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ
.ΎϳΩΎμΘϗ΍ϭ ΎϴϋΎϤΘΟ΍ ˬΎϴϨϣ΍ ˬΎϳέ΍Ω· ˬΎϴγΎϴγ
ϞѧѧѧϤϜϣ ˬϱΰѧѧѧϛήϣ ϲϤѧѧѧγέ ΦϳέΎѧѧѧΘϟ ΞϳϭήѧѧѧΘϟ΍ ΖѧѧѧϟϭΎΣϭ ϖσΎѧѧѧϨϤϟ΍ ΦϳέΎѧѧѧΗ ΢ѧѧѧο΍ϭ ϞϜѧѧѧθΑ ˬΔѧѧѧϴϤϴϠόΘϟ΍ Ξϣ΍ήѧѧѧΒϟ΍ ΖѧѧѧθϤϫ
ϊΑΎѧѧτϟ΍ ΎѧѧϬϴϠϋ ΐѧѧϠϐϳ Δϴѧ γέΪϣ Ω΍ϮѧѧϤΑ ΔѧѧϴϤϴϠόΘϟ΍ Ξϣ΍ήѧѧΒϟ΍ ΖѧѧγΪϛϭ ˬΎѧѧϬΒΨϧϭ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϠϟ ΔѧѧδγΆϤϟ΍ ΔѧѧϴΟϮϟϮϳΪϳϺϟ
ˬϦϴχϮѧѧψΤϤϠϟ ΔѧμμΨϤϟ΍ ΪѧϫΎόϤϟΎΑ ΔѧγέΪϣ ϭ΃ ˬΔѧϳϮϧΎΛ Ω΍Ϯѧϣ ΕΎѧѧϴϨϘΘϟ΍ϭ ϡϮѧϠόϟ΍ ϞѧόΟ ΎѧϤϣ ˬϲϨϳΪѧϟ΍ϭ ϲѧΑΩϷ΍ϭ ϱϮѧϐϠϟ΍
ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϳϮΑήΘϟ΍ ΔѧϴϠϤόϟ΍ Ϧѧϣ ϯϭΪѧΟ ϼѧϟ΍ϭ ˬΕ΍έήѧϘϤϟ΍ ϩάѧϫ ϞѧϘΛ ˯΍ήѧΟ ˬϞθϔϟ΍ϭ ΰΠόϟΎΑ άϴϣϼΘϟ΍ αΎδΣ· ϰϟ· ϯΩ΃ ΎϤϣ
ϙ΍ήѧη· ΏΎѧϴϏ ϊѧϣ ΎѧλϮμΧ ˬϲѧγέΪϤϟ΍ έΪѧϬϟ΍ ΓήϫΎѧχ Ϧѧϋ ΙΪѧΤΘϳ ϞϜϟ΍ ΢Βλ΃ϭ ˬϞϔτϟ΍ ΔϴϠϘϋ ΐϳήΨΗ ϲϓ ΖϤϫΎγ
.ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϩάϬϟ ΔϴΤο ϩέϭΪΑ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΍άϫ ˬΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍ ϲϓ ˬϊϤΘΠϤϟ΍
ΔѧϴόΒΘϟ΍ αήѧϛ ˬϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϴϧΎΛ ΔѧϐϠϛ Δϴδϧήϔϟ΍ ΩΎϤΘϋ΍ϭ ˬΔϳϮϐϠϟ΍ ΔϳΩΎΣϸϟ αήϛ ˬϩϼϋ΃ Ϫϴϟ· έΎθϤϟ΍ ΐϳήόΘϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ
ˬΔѧϴϤϴϠόΘϟ΍ Ξϣ΍ήѧΒϟ΍ ϲѧϓ ΎѧϬΘϧΎϜϣ κѧΨϳ Ύѧϣ ϲѧϓ ΔΤѧο΍ϭ ΔѧγΎϴγ ΏΎѧϴϏϭ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ˯Ύμϗ·ϭ ˬϲδϧήϔϟ΍ έΎϤόΘγϼϟ
.ΔγέΪϤϟ΍ϭ ϲϔϳήϟ΍ ϲϐϳίΎϣϷ΍ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϪτϴΤϣ ϦϴΑ ΔϣΎΗ Δϟΰϋ ϲϓ ζϴόϳ ˬάϴϤϠΘϟ΍ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ϭ Ϟϔτϟ΍ ϞόΟ
ΔѧϳΰϴϠΠϧϻΎϛ ˬϯήѧΧ΃ ΔѧϴϤϟΎϋ ΕΎѧϐϟ Ν΍έΩ· ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ˬϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ΪѧϤΘόϤϟ΍ ϱϮѧϐϠϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ϲϓ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋ· ΐΠϳ ΍άϬϟ
ˬϒѧϳήϠϟ ΔΒѧδϨϟΎΑ ΔϴΠΗ΍ήΘѧγ· Δѧϐϟ ήѧΒΘόΗ ϲѧΘϟ΍ ΔϴϧΎΒѧγϻ΍ ΍άѧϛϭ ˬΓήѧθΘϨϤϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ Ϧϣ ˬΎϴϧ΁ϭ ΎϴΨϳέΎΗ ήΒΘόΗ ϲΘϟ΍
έΎϤόΘѧγ΍ ΖѧΤΗ Ζѧϟ΍ίϻ ϲѧΘϟ΍ ϖσΎѧϨϤϟΎΑ ˬΎѧϬΑ ϦϴϘσΎѧϨϟ΍ Ϧϴϴϔϳήѧϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧϤϬϣ ΔΒδϧ ΩϮΟϭ ϢϜΤΑ ˬϒϳήϟ΍ ΕΎϐϟ ϯΪΣ· ϞΑ
ϲѧϓ ˬΎѧϬΑ ϦϴϘσΎѧϨϟ΍ ϦϣήѧϴΒϜϟ΍ ΩΪѧόϟ΍ ΍άѧϛϭ ˬβϟΪѧϧϷ΍ ΔѧϴϠϴϠϣ ϲѧϓ ΎϬΑ ϦϴϘσΎϨϟ΍ Ϧϣ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ΎϨΑήϗ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΪϳέΪϣ
19

ΔѧϴϠϗ΃ Δѧϐϟ ϰѧϠϋ ϡΎѧϤΘϫϻ΍ ήѧμΘϗ΍ϭ ˬήѧϴτΧ ϞϜѧθΑ ΎϬθϴϤϬΗ ϢΗ ˬΎϴγ΁ ΕΎϐϟϭ ΔϴϨϴμϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ ˬΎϜϳήϣ΃ ΏϮϨΟ ϝϭΩ
.ΔϳΩήϜϟ΍ϭ ΔϴϛήΘϟ΍ϭ ΔϴγέΎϔϟΎϛ ˬΔϴϣϼγϹ΍ ΏϮόθϟ΍ ΔϴϘΑ ΕΎϐϟ Ϛϟάϛ ζϴϤϬΗ ϢΗϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ϲϫϭ
Ύѧѧϴϓ΍ήϐΟ ˬϒѧϳήϟ΍ ΎѧϬΑ ςΒΗήѧϳ ϲѧΘϟ΍ ΕΎѧϐϠϟ΍ ΝέΪѧΗ ΔѧϴϤϴϠόΗ ΔѧγΎϴγ ϞϴΒѧγ ϲѧϓ ϞѧϤόϧ ϥ΃ ΐѧΠϳ ˬΔѧϛήΤϟ΍ ϲѧϓ ϦΤϨѧϓ ΍άѧϬϟ
ϰѧѧϟ· ΔϓΎѧѧοϹΎΑ ...ΔѧѧϳΪϨϟϮϬϟ΍ ˬΔѧѧϴϧΎϤϟϷ΍ ˬΔѧѧϴϧΎϤϠϔϟ΍ ˬΔϴϜѧѧγΎΒϟ΍ ˬΔѧѧϴϧϼσΎϜϟΎϛ ϯήѧѧΧϷ΍ ΔѧѧϴΑέϭϷ΍ ΕΎѧѧϐϠϟΎϛ ˬΎϳΩΎѧѧμΘϗ΍ϭ
ˬΔѧѧϛήΤϟ΍ ϲѧѧϓ ϦѧѧΤϧϭ ˬ ϒѧѧϳήϠϟ ΔѧѧϴϘϳήϓϹ΍ϭ ΔѧѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔѧѧϘϴϘΤϟ΍ ϢѧѧϬϔϟ ˬΔϴѧѧγΎγ΃ ΔѧѧϘϠΣ ήѧѧΒΘόΗ ϲѧѧΘϟ΍ ˬΔѧѧϴϘϳήϓϹ΍ ΕΎѧѧϐϠϟ΍
ΓέΩΎѧϗ ϝΎѧϴΟϷ ΔѧΠΘϨϣ ˬΔѧϴϤϴϠόΗ Ξϣ΍ήѧΑϭ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ ϞѧϜϟ ΔѧϳέΎΒΟ· ΔѧϴϧΎΠϣ ΔѧϴϣϮϤϋ ˬΔѧϴϔϳέ ΔѧγέΪϣ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ϞοΎϨϨγ
ϒѧϠΘΨϣ ΝϮѧϟϭ Ϧѧϣ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ ϦϴѧϜϤΗ ϖѧϳήσ Ϧѧϋ ϪѧϠϛ ϚѧϟΩϭ ϲѧϤϠόϟ΍ϭ ϱΩΎѧμΘϗϻ΍ϭ ϲϋΎѧϤΘΟϻ΍ ϡΪϘΘϟ΍ ΔΒϛ΍Ϯϣ ϰϠϋ
Ϧσ΍ϮѧϤϠϟ ΎѧϘΣ ϢϴѧϠόΘϟ΍ ϞѧόΟϭˬΎϫήϴϏϭ ΔϴϋΎϨѧμϟ΍ϭ ΔѧϴϨϘΘϟ΍ϭ ΔѧϴϤϠόϟ΍ ΕϻΎѧΠϤϟ΍ ϒѧϠΘΨϣ ϲѧϓ ˬΕΎѧδγΆϤϟ΍ϭ ΪϫΎόϤϟ΍
Ϧϴѧπϓ΍έ ˬϲσ΍ήϘϤϳΪѧϟ΍ ζϳΎѧόΘϟ΍ϭ ˬΔϴѧλϮμΨϟ΍ϭ ΔѧϳΩΪόΘϟ΍ ϢϴѧϘΑ ΔѧϨϣΆϣϭ ˬ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΕΎѧϣϮϜΤϟ΍ ϰϠϋ ΎΒΟ΍ϭϭ ˬϲϔϳήϟ΍
.ΔϴϨϳΩ ϭ΃ ΔϴγΎϴγ ΖϧΎϛ ˬΔϴϔ΋Ύσϭ ΔϳϮΒΨϧ ΕΎϴΟϮϟϮϳΪϳ· ήθϨϟ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔγέΪϤϠϟ ϝϼϐΘγ΍ ϱ΃
ˬϢϬΒϟΎѧѧτϤϟ ΔΑΎΠΘѧѧγϻ΍ϭ ˬϢϴѧѧϠόΘϟ΍ ϥ΍Ϊѧѧϴϣ ϲѧѧϓ ϦϴϠϣΎѧѧόϟ΍ ϰѧѧϟ· έΎѧѧΒΘϋϻ΍ Ωέϭ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ΔѧѧγέΪϤϟ΍ ΔѧѧϴϧΎΠϣϭ ΓΩϮѧѧΟ
ήѧΒϋ ˬΔѧγέΪϤϟ΍ ϲѧϓ ΓήѧγϷ΍ ϙ΍ήѧη· ϊѧϣ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϊϤΘΠϤϠϟ ˬΎϴϤϟΎϋ ΏϮϠτϤϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϲϓ ΔϳϮΑήΗ ΕΎϣΪΧ ϢϳΪϘΗ ϞΟϷ
˯ΎѧϨΒϟ ˬΔѧγέΪϣ Ϟѧϛ ϲѧϓ ϱέΎѧθΘγ΍ βѧϠΠϣ ϖѧϳήσ Ϧѧϋ ˬΔѧϳϮΑήΘϟ΍ ΔѧϴϠϤόϟ΍ ϲѧϓ ˬΔѧϴόϤΘΠϤϟ΍ ΔϛέΎѧθϤϟ΍ ϰϟ· έΎΒΘϋϻ΍ Ωέ
.ϢϜΤϟ΍ϭ ω΍ΪΑϹ΍ϭ ˬβϓΎϨΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ϝΎϴΟϷ ΔΠΘϨϣ ˬϊϴϤΠϠϟ ΔϴϣϮϤϋ ΔγέΪϣ
:ϲϣϼϋϹ΍ϭ ϲϨϔϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍

ˬΔѧϴϋΎϤΠϟ΍ Γήϛ΍άѧϟ΍ φѧϔΣϭ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϓΎϘΜϟ΍ ϰѧϠϋ ΔѧψϓΎΤϤϟ΍ ϰѧϠϋ ϞѧϤόΗ ϥ΃ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϰϠ˰˰ϋ ΐΠϳ
ΕΎѧѧϓΎϘΜϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΢ΘѧѧϔϨϳϭ ˬΔѧѧϴϠΤϤϟ΍ ΔϴѧѧλϮμΨϟ΍ έ΍ήϤΘѧѧγ΍ ϦϤѧѧπϳ ϞϜѧѧθΑ ˬΔѧѧϓΎϘΜϟ΍ ϩάѧѧϬϟ ΞϳϭήѧѧΘϟ΍ϭ ˬΔѧѧϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔѧѧϴΨϳέΎΘϟ΍
.ϯήΧϷ΍
Ύѧγήϛ ϦϴΟΫϮѧϤϧ ˬΔѧϴϧΪϣ ΔѧϴόϤΠϛ ΏήѧϐϤϟ΍ ΏΎѧΘϛ ΩΎѧΤΗ΍ϭ ˬΔѧϴϣϮϜΣ ΔѧδγΆϤϛ ΔϓΎϘΜϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ ϥ΃ ϻ·
ϞѧѧϣΎόΘϟΎΑϭ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϲѧѧϓ ΕΎѧѧϓΎϘΜϟ΍ Ϧѧѧϣ ΎѧѧϫήϴϏ ϥϭΩ ΔѧѧϴΑήόϟ΍ ΔѧѧϓΎϘΜϠϟ ΞϳϭήѧѧΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ Δѧ ϴϨΒϤϟ΍ ˬΔѧѧϴϓΎϘΜϟ΍ ΔѧѧϳΩΎΣϷ΍ ΔѧѧγΎϴδϟ
ΔѧϓΎϘΛ βϳήѧϜΗ ΔѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ΐѧΨϨϟ΍ ξѧόΑ ϢϫΎѧδΗϭ ˬϡϮѧϴϟ΍ ϰϟ·ˬΪѧϤόΘϤϟ΍ ΎѧϬϠΘϗ ϞѧϘϧ Ϣѧϟ ϥ· ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϊϣ ϱέϮϠϜϠϔϟ΍
.ΔϴϤγϮϣ Δτθϧ΃ ϰϠϋ ΓΰϜΗήϣ ˬΔϴϐϳίΎϣ΃ ΔϴϧΎΟήϬϣ
ΓέϮѧλ ˯Ύѧτϋ· ΖѧϟϭΎΣ ˬϒϳήϟΎѧΑ ΔѧϴϐϳίΎϣ΃ ΕΎѧϴόϤΟ έϮѧϬχ ϲѧϓ ϞѧΜϤΘϤϟ΍ϭ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϲϐϳίΎѧϣϻ΍ ϲΗΎѧϳϮϬϟ΍ ϲϋϮϟ΍ ϦϜϟ
ΔѧѧϓΎϘΛ ϞѧόΟ ˬΔѧѧϳΩΎϤϟ΍ ΕΎѧϴϧΎϜϣϹ΍ ϒόѧο ϥ΃ ήѧѧϴϏ ˬΔѧϔϠΘΨϤϟ΍ ΎϬΘτѧθϧ΃ ήѧѧΒϋ ˬΔѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔѧϘϴϘΤϟ΍ Ϧѧѧϋ ΓήѧΒόϣϭ ΓήϳΎѧϐϣ
ˬϲϓΎѧϘΜϟ΍ Ϟѧόϔϟ΍ Ϧѧϣ ϱϮѧϬΟϭ ϲѧϠΤϣ ϲѧγΎϴγ ϒѧϗϮϣ ΏΎѧϴϏ ΐΒδΑ ˬϲϔϳήϟ΍ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϥΎΤδΘϜΗ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔΟήϬϤϟ΍
.ϦϳήΧ϶ϟ ϪΘϓΎϘΜΑ ϒϳήόΘϟ΍ϭ ˬϒϳήϠϟ ΔϴϋΎϤΠϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϰϠϋ υΎ ϔΤϠϟ ήμϨόϛ
ΔτѧθϧϷ΍ ΔѧγέΎϤϣ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ˬΔѧϴΘΤΘϟ΍ ΔѧϴϨΒϟ΍ ήϴϓϮѧΗ ϰѧϠϋ ϞѧϤόΗ ϻϭ ˬΔѧϓΎϘΜϟ΍ ϩΪѧϫ ϡΪѧϘΗ ϢϋΪΗ ϻ ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ΪΠϧ
.ΔϴϓΎϘΜϟ΍
ΎѧϤϛ ˬϥΎѧδϧϹ΍ ΔѧϴϤϨΘϟ ϦϳήѧμϨόϛ Ϧѧϔϟ΍ϭ ΔѧϓΎϘΜϟ΍ ΔѧϴϤϫ΄Α ϦϣΆѧΗ ΔѧϛήΤϟ΍ ϥΈϓ ˬϱΩήΘϤϟ΍ ϲϨϔϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϊοϮϟ΍ ΍άϫ ϡΎϣ΃ϭ
΍άѧϬϟ ˬΎѧϨΘϛήΣ ήѧϜϔϟ ΔѧϬΟϮϤϟ΍ βѧγϷ΍ Ϧѧϣ ήѧΒΘόϳ ˬϲϓΎѧϘΜϟ΍ ΩΪѧόΘϟ΍ Ϧѧϋ ωΎϓΪѧϟ΍ϭ ΔѧϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴѧλϮμΨϟ΍ ϰѧϠϋ υΎϔΤϟ΍ ϥ΃
ϊѧϤΘΠϣ ˯ΎѧϨΑϭ ˬϲϓΎѧϘΜϟ΍ ΩΪѧόΘϟ΍ϭ ωϮѧϨΘϠϟ ΞϳϭήѧΘϟ΍ϭ ˬΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϴλϮμΨϟ΍ ΔϳΎϤΣ ϰϠϋ ΰϜΗήΗ ϥ΃ ΐΠϳ Δϴϔϳήϟ΍ ΔγΎϴδϟΎϓ
.ϒϳήϟ΍ ϲϓ ΓήθΘϨϤϟ΍ ϙϼϬΘγϻ΍ ΔϓΎϘΛ νϮϋ ˬΔϴϧΎδϧϹ΍ ϢϴϘϟ΍ϭ έΎϜϓϷ΍ϭ ˬϦϔϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΝΎΘϧ· ϰϠϋ έΩΎϗ
ϲѧΘϟ΍ϭ ˬήϳϮѧτΘϟ΍ϭ ˯ΎѧϨϏϼϟ ΕϻΎѧΠϣ ΎϤϨϴѧδϟ΍ϭ ΡήѧδϤϟ΍ϭ ΔϴϨϏϷ΍ ϲϓ ˬϲϔϳήϟ΍ ϲϨϔϟ΍ϭ ϲϤϴϘϟ΍ ΙϭέϮϤϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ήΒΘόΗϭ
ϰѧϠϋ ˬΎѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧη Ϟѧϛϭ ˬϒѧϳήϟ΍ ˯ΎѧϨΑ΃ ϢѧϬΑ ήΨΘϔϴѧγϭ ˬϝϼΟϹΎΑ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϣϫήϛάϴγ ˬϥϮϗΩΎλ ϥϮϴϔϳέ Ω΍ήϓ΃ ΎϬΑ ϡΎϗ
ϒѧѧϳήόΘϟ΍ ϲѧѧϓ ˬΔѧ ϳΩΎϳέ ΍έ΍ϭΩ΃ ΖѧѧΒόϟ ϲѧѧΘϟ΍ Ε΍ΩϮѧѧϬΠϤϟ΍ ϲѧѧϫϭ ˬϦѧѧϔϟ΍ ΍Ϊѧѧϫϭ ΔѧѧϓΎϘΜϟ΍ ϩΪѧѧϫ ˯ΎѧѧϨΑ ϞѧѧΟϷ ˬϩϮϟΪѧѧΑϭ ϪѧѧϧϮϟΪΒϳ Ύѧѧϣ
ϻ ϒѧϳήϟ΍ ϲѧϔϓ ˬΔѧϴΘΤΘϟ΍ ΕΎѧϴϨΒϟ΍ ΏΎѧϴϏ Ϧѧϣ ΍˯ΪѧΑ ˬΔѧϳϮϴϨΑ ΕΎѧϣί΃ Ϧѧϣ ϪѧϬΟ΍ϮΗ ΎϤϣ ϢϏήϟΎΑ ˬϦϴΘϴϔϳήϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟΎΑ
΍άѧϟ ˬΔѧϴϨϏϷ΍ϭ ΡήѧδϤϟ΍ϭ ΎϤϨϴѧδϟ΍ ϲѧϓ ΔѧμμΨΘϣ ΪѧϫΎόϣ ϻϭ ˬΔϴΣήѧδϤϟ΍ νϭήѧόϠϟ ιΎѧΧ ˬΪѧΣ΍ϭ Ρήѧδϣ Ϯѧϟϭ ΪΟϮϳ
.ϡϮϴϟ΍ ϪΣήΘϘϧ ϱάϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ωϭήθϤϟ΍ ˯ΎϨΒϟ ΰ΋Ύϛέ ˬ ΔϴϨϔϟ΍ ΎϨΘϳϮϫϭ ΎϨϤϴϗ Ϧϣ ϞόΠϧ ϥ΃ ΎϨϣ ϲϋΪΘδΗ ΎϨΘϴόΟήϣ ϥ Έϓ
Ϧѧϣ ϞόΠΘѧγ ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϴΘΤΘϟ΍ ΕΎѧϴϨΒϟ΍ ˯ΎѧϨΒΑ ϚϟΩϭ ˬΔϴΠΗ΍ήΘγ· ΔϳϮϟϭ΃ ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ Ϧϔϟ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ ˯ΎϨΑ ϥ· ˬΎϨΘϛήΣ ήΒΘόΗ ΎϤϛ
ϰѧѧϠϋ έΩΎѧѧϗ ˬϒѧѧϳέ ˯ΎѧѧϨΑ ϞѧѧΟ΍ Ϧѧѧϣ ˬϢѧѧϫέϭΩ ˯΍ΩϷ ˬϦϴϧΎѧѧϨϔϟ΍ϭ ϦϴѧѧϔϘΜϤϟ΍ ϢѧѧϋΩϭ ˬϲѧѧϨϔϟ΍ϭ ϲϓΎѧѧϘΜϟ΍ έϮѧѧτΘϠϟ ˯Ύѧѧπϓ ˬϒѧѧϳήϟ΍
Ϧѧϔϟ΍ϭ ΔѧϓΎϘΜϟ΍ ϞϤΤΘѧγ ˬΔѧϴϔϳέ Ε΍ϮѧϨϗ ϕϼѧσ· ΎѧϬΗΎϳϮϟϭ΃ Ϧѧϣ ϞόΠΘѧγ ˬΎѧϨΘϛήΣ ˬϥΎϓ ˬϚϟΪΑ ˬΔϤϟϮόϟ΍ Ϧϣί ϲϓ ΔδϓΎϨϤϟ΍
Ϟ΋ΎѧγϮϛ ˬϪѧϋ΍Ϯϧ΃ ϞѧϜΑ ήѧΣ ϡϼϋΈѧΑ ϦϣΆѧΗ ˬΎϨΘϛήΣ ϥ΃ ΎϤϛ ˬϢϟΎόϟ΍ Ϟϛ ϰϟ΍ϭ ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ ϰϟ· ˬΔϴϤϟΎόϟ΍ϭ Δϴϔϳήϟ΍ έΎΒΧϷ΍ϭ
20

ϞѧѧϣΎϜϟ΍ ϖѧΤϟ΍ ϰѧ Ϡϋ ϊϓ΍Ϊѧϧ ΍άѧϬϟ ˬϲϣϮѧѧϤόϟ΍ ϖѧϓήϤϟ΍ϭ ϥ΄ѧθϠϟ ˬΔѧѧϴϣϮϴϟ΍ ΔѧΒϗ΍ήϤϟ΍ϭ ˬϲσ΍ήϘϤϳΪѧϟ΍ ϲϋϮѧѧϟ΍ ΦϴѧγήΘϟ ΕΎѧϴϟ΁ϭ
.ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕΎϐϠϟ΍ϭ ˬΔϗϮτϨϤϟ΍ ϢϬΗΎϐϠΑϭ ϡϼϋϹ΍ ϲϓ ˬϦϴϴϔϳήϠϟ
:ϲοΎϳήϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍

ϚѧϟΫϭ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϓΎϘΜϟ΍ Ϧѧϣ ΍˯ΰѧΟ ΔѧοΎϳήϟ΍ ϞѧόΟ ϰѧϟ· ΔѧϛήΤϟ΍ ϑΪѧϬΗϭ ˬΔѧϴΑήΘϟ΍ ϲѧϓ ΎϴѧγΎγ΃ ΍έϭΩ ΐόϠΗ ΔοΎϳήϟ΍ ϥ·
ϊѧοϮΑ ˬϲσ΍ήϘϤϳΪѧϟ΍ϭ ϲΒόѧθϟ΍ βϓΎѧϨΘϠϟ ϻΎѧΠϣ ΔѧοΎϳήϟ΍ ϞѧόΟϭ ˬΕΎѧοΎϳήϟ΍ ϊѧϴϤΟ ϲѧϓ Δѧϴϔϳέ ΔѧϳΪϧ΃ ˯ΎѧϨΒϟ ςϴτΨΘϟΎΑ
ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔϴѧѧοΎϳήϟ΍ ΔѧѧϴΘΤΘϟ΍ ΕΎѧѧϴϨΒϠϟ ϝΩΎѧѧόϟ΍ ϊѧѧϳίϮΘϟ΍ ϥΎϤѧѧοϭ ˬΔϴѧѧοΎϳήϟ΍ ΔѧѧγέΎϤϤϟ΍ ΔѧѧσήϘϣΩ ϰѧѧϟ· ϑΪѧѧϬϳ ΞϣΎѧѧϧήΑ
ϲѧѧΘϟ΍ ΔѧѧϳΪϧϷ΍ϭ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ΏΎѧѧϴϐΑ ΎѧѧϫΩϮϬΠϣ ϊϴѧѧπϳ ϲѧѧΘϟ΍ϭ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ΎѧѧϬΑ ήѧѧΧΰϳ ϲѧѧΘϟ΍ ΔϴѧѧοΎϳήϟ΍ ΕΎѧѧϗΎτϟ΍ έΎϤΜΘѧѧγ΍ϭ
.ΎϬϨπΘΤΘγ
ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔϴѧοΎϳήϟ΍ ΕΎѧϔϠϤϟ΍ ϊѧΒΘΗ ˬΔϴϟϭΆѧδϤΑ ΔѧϔϠϜϣ ˬΔѧϴϔϳέ ΔѧϴϣϮϜΣ Γ΄ѧϴϫ ˬΔѧοΎϳήϠϟ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧόϣΎΠϟ΍ ϥϮϜΘѧγ ˬϚϟΪΑ
ϥϮϜΘѧѧγϭ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ΔѧѧοΎϳήϟ΍ ϥϭΆѧѧθΑ ΔѧѧϴϨόϣ Γέ΍ίϭ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΕΎѧѧϣϮϜΤϟ΍ Ϟѧѧϛ ϦϤѧѧο νήѧѧϐϟ΍ ΍ΪѧѧϬϟ ΙΪΤΘѧѧγ ΎѧѧϤϛ
ϱΪѧϟ΍ ϡΎѧόϟ΍ ΞϣΎѧϧήΒϟ΍ ϦϤѧο ϪΘѧθϗΎϨϣϭ ˬΔѧϳϮϟϭ΃ Ϧѧϣ Ϫѧϟ ΎѧϤΑ ϲѧοΎϳήϟ΍ ϒѧϠϤϟ΍ ΝΎѧϣΩ· ϰѧϠϋ ΓήѧΒΠϣ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΕΎϣϮϜΤϟ΍
ϞΒϘΘѧѧδϣ ϰѧ Ϡϋ Εϻ΍ήѧѧϨΠϟ΍ ΔѧѧϨϤϴϬϟ ΪѧѧΣ ϊѧѧοϭ ϦѧѧϜϤϳ ϚϟΪѧѧΑϭ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ϥΎѧѧϤϟήΒϟ΍ ϡΎѧѧϣ΃ Δѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϣϮϜΤϟ΍ βϴѧѧ΋έ ϪϣΪϘϴѧѧγ
Γήѧϛ ϞѧΜϣ ˬΕΎѧοΎϳήϟ΍ ϒѧϠΘΨϣ ϲѧϓ ˬϒϳήϠϟ ΔϠΜϤϣ ˬΔϴοΎϳέ ΕΎΒΨΘϨϣ βϴγ΄Η ˬΎϨΘϛήΣ ήΒΘόΗϭ ˬΏήϐϤϟ΍ ϲϓ ΔοΎϳήϟ΍
ΕΎѧδϓΎϨϣ ίϭήѧΑ ϢѧϋΩ ˬϖѧϳήσ ϲѧϓ ϚѧϟΩϭ ΎѧϬϨϋ ϊϓ΍ΪϨѧγ ΔϟΎѧδϣ ˬΏήѧπϤϟ΍ Γήѧϛϭ ˬϯϮѧϘϟ΍ ΏΎόϟ΍ϭ ˬΔϠδϟ΍ϭ Ϊϴϟ΍ϭ ˬϡΪϘϟ΍
ΕΎѧοΎϳήϟ΍ ξѧόΑ ϞѧψΗ ϥ΃ νϮѧϋ ˬΎѧϴσ΍ήϘϤϳΩ ΎѧϘΣ ΔѧοΎϳήϟ΍ ϞѧόΠϟ ϪѧϠϛ ϚѧϟΩϭ ˬΎѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧθΑ ΔѧϳϮϬΠϟ΍ ΕΎΒΨΘϨϤϠϟ
ϻ ˬϲѧΘϟ΍ϭ ˬϚϴΘѧγΎϨϤϴΠϟ΍ϭ Δϴѧγϭήϔϟ΍ϭ ϒѧϟϮϜϟ΍ϭ ˬΏήѧπϤϟ΍ Γήѧϛϭ ΔΣΎΒδϟ΍ ΔοΎϳέ ϞΜϣ ˬΓΩϭΪΤϣ ΰϛ΍ήϣ ϰϠϋ ΍ήϜΣ
Ϧѧϣ ϢѧϬϟ Ύѧϣ ϢѧϏέ ˬϢϬΗϼϫΆѧϣ ί΍ήΑ· Ε΍˯Ύπϓ ϢϬϟ ήϓϮΗ ϻ ˬΔϳΰϛήϣ ΔϟϭΩ ϢϜΣ ΖΤΗ ϢϬϧϻ ςϘϓ ˬϥϮϴϔϳήϟ΍ ΎϬϴϓ ϙέΎθϳ
.ΓήϴΒϛ ΕΎϴϧΎϜϣ·
:ϲόϳήθΘϟ΍ ϭ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍

ϭ΃ ˬνέ΃ϭ Ω΍ήѧϓ΃ϭ ϊѧϤΘΠϤϛ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ ϦϴѧΑ ΔѧϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎѧϗϼόϟ΍ ϢψϨѧΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΕΎόϳήθΘϟ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ωϮϧ ΪϳΪΤΗ Ϧϣ ΪΑϻ
ϥϭΩ ˬϦϴϴϔϳήѧѧϠϟ ΔѧѧϳΩΎϤϟ΍ ΢ϟΎѧѧμϤϟ΍ ΔѧѧϣΪΧ ϲѧѧϓ ϝΎѧѧΠϤϟ΍ ΍άѧѧϫ ϒѧѧϴχϮΗ Δѧѧϴϔϴϛϭ ˬΎѧѧϳϮΟ ϭ΃ ΎѧѧϳήΤΑ ϭ΃ ΎѧѧϳήΑ ϥΎѧѧϛ ˬϝΎѧѧΠϤϟ΍
.ΔϴϧϮϜϟ΍ϭ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ϭ ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔΌϴΒϟΎΑϭ ˬήΧϵΎΑ έ΍ήοϹ΍
ϡ΍ήѧΘΣ΍ ϊѧϣ ˬΔѧϴϤϨΘϟ΍ϭ Γ΍ϭΎѧδϤϟ΍ ˬΔѧϳήΤϟΎϛ ˬΔϴϧΎѧδϧϹ΍ ϢϴѧϘϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧϋϮϤΠϣ ϰϠϋ ΰϜΗήϳ ϥ΃ ΐΠϳ ˬϲϔϳήϟ΍ ϊϳήθΘϟΎϓ ΍άϬϟ
ΓΰѧѧϴϤϤϟ΍ ΔϴѧѧλϮμΨϟ΍ϭ ΢ϣΎѧѧδΘϟΎϛ ˬΦϳέΎѧѧΘϟ΍ ήѧѧΒϋ ϥϮѧѧϴϔϳήϟ΍ ΎѧѧϬΛέ΍ϮΗ ϲѧѧΘϟ΍ ˬΔѧѧϴΣϭήϟ΍ϭ ΔѧѧϳήϜϔϟ΍ϭ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϢϴѧѧϘϟ΍
.ϒϳήϟΎΑ ΓήΛΆϤϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ϭ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ΕϻϮΤΘϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΔϳήθΑ ΔϋϮϤΠϣϭ ˬϲϓ΍ήϐΟ ˯Ύπϔϛ ˬϒϳήϠϟ
ϲѧσ΍ήϘϤϳΩ ϞϜѧθΑ ˬϪѧϴϓ ϊϳήѧθΘϠϟ ϥϮѧϠϫΆϤϟ΍ Ϣѧϫ ϥϮѧϴϔϳήϟ΍ ςѧϘϓ ˬϒѧϳήϠϟ ϱΩΎѧϤϟ΍ϭ ϱήѧθΒϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϢϴψϨΗ κΨϳ Ύϣ ϥ·
Δѧѧϗϼόϟ ΓΩΪѧѧΤϤϟ΍ ΕΎόϳήѧѧθΘϟ΍ κѧѧΨϳ Ύѧѧϣ Ύѧѧϣ΃ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ϱϮѧѧϬΠϟ΍ ϥΎѧѧϤϟήΒϟ΍ϭ ˬΔѧѧϳΪϠΒϟ΍ϭ ΔѧѧϴϠΤϤϟ΍ βϟΎѧѧΠϤϟ΍ ϖѧѧϳήσ Ϧѧѧϋ
.ΎϛήΘθϣ ϥϮϜϳ ˬϦϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΝΎΘϧ·ϭ ϲόϳήθΘϟ΍ ϞϤόϟΎϓ ˬϦϳήΧϵΎΑ Ϧϴϴϔϳήϟ΍
ΪѧόΒϟ΍ ϊѧϣ ΖѧϠϣΎόΗ ϲѧΘϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮѧϘϟ΍ ϩάѧϫ ˬϲѧϧΰΨϣ ΐϟΎϗ ϲϓ Δϴδϧήϔϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ ΔΨδϧ ˬϒϳήϟ΍ ϲϓ ΓΪ΋Ύδϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ήΒΘόΗ ϭ
ΓΰѧϴϤΘϣ ΖѧϧΎϛ ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔϴόϳήѧθΘϟ΍ ΔѧϓΎϘΜϟ΍ Ϧѧϣϭ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ϑ΍ήѧϋϷ΍ έϮѧϬχ Ϧѧϣ ζϤϫ ϞϜθΑ ϲϔϳήϟ΍ ϲϧϮϧΎϘϟ΍
ϦϳΪѧϴϟ΍ ϊѧτϘϛ ˬϦϳΪѧϟ΍ ΎѧϬΑ ˯ΎѧΟ ϡΎѧϜΣ΃ ˯Ύѧϐϟ· Ϯϫ ϚϟΫ ϰϠϋ ϞϴϟΪϟ΍ϭ ˬϯήΧϷ΍ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ Ϧϋ ˬΓΰϴϤΘϣ ϝ΍ΰΗ ϻϭ
ΖϴΘѧθΗ ϲѧϓ ΖϤϫΎѧγ ΙέϹ΍ Ϧϴϧ΍Ϯѧϗ ϥ΃ ΎѧϤϛ ˬΎѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧη ϲѧϓ ϪѧϘϴΒτΗ ΪѧϛΆΗ ΔѧϴΨϳέΎΗ ϊѧΟ΍ήϣ ΪΟϮΗ ϻ ϱάϟ΍ ϕέΎδϠϟ
ˬϢϴѧδϘΘϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧϴΑ΍ήΘϟ΍ Ε΍˯Ύѧπϔϟ΍ ϩάѧϫ ϲѧϤΤΗ ˬΔѧϴϧϮϧΎϗ ιϮѧμϧϭ ΔϴϛέΎѧθΗ ΔѧϓΎϘΛ ΏΎѧϴϏ ΐΒѧδΑ ˬΔϴϋ΍έΰϟ΍ ϲο΍έϷ΍
.ϒϳήϟΎΑ ΔΣϼϔϟ΍ έϮϫΪΗ ϲϓ ϢϫΎγ ϱάϟ΍ϭ
΢Θϔϴѧγ ϩήѧΒΘόϧ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ϭ ϒѧϳήϟ΍ ΎϳΎѧπϗ ϲѧϓ ˬϊϳήѧθΘϟ΍ ϲѧϓ ϱϮѧϬΠϟ΍ ϲϧΎѧϤϟήΒϟ΍ ιΎѧμΘΧ΍ ήΒΘόΗ ΔϛήΤϟ΍ ϥΎϓ ˬϚϟΪΑ
Ϧѧѧϣ Δѧϴϋ΍έΰϟ΍ ϲѧѧο΍έϷ΍ φѧϔΣ ϖѧѧϠόΘϳ ΎѧϤϴϓ ˬΙέϹ΍ Ϧϴϧ΍Ϯѧѧϗ έϮѧτϳ ϱάѧѧϟ΍ ϞϜѧθϟΎΑ ˬϲϧϮϧΎѧѧϘϟ΍ ΩΎѧϬΘΟϻ΍ ίϭήѧѧΒϟ ϝΎѧΠϤϟ΍
Ϧϴϧ΍ϮѧѧϘϟ΍ ΎѧѧϬϨϣ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϴѧѧλϮμΨϠϟ ΔѧѧΒϛ΍Ϯϣ Δѧѧϴσ΍ήϘϤϳΩ ΔϴόϳήѧѧθΗ ΕΎѧѧγΎϴγ ϊѧѧοϭ ΍Ϊѧѧϛϭ ˬΔѧѧ΋ΰΠΘϟ΍
.ΎϤϫήϴϏϭ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ϭ ΔϴϛήϤΠϟ΍ ΕΎγΎϴδϟ΍ ϲϓ ϡΎϬγϹΎΑ ˬϖϠόϳ Ύϣ ΍Ϊϛϭ ˬΔϴϧ΍ήϤόϟ΍ ΔΌϴϬΘϟ΍ϭ ˯ΎϨΒϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍
ϥ΃ ήѧΒΘόϧ ϦѧΤϧϭ ˬϲϋΎѧϤΘΟϻ΍ έ΍ήϘΘѧγϻ΍ ϖѧϴϘΤΗϭ ˬϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ˯ΎϨΒϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΰ΋ Ύϛήϟ΍ ϯΪΣ· ˯ΎπϘϟ΍ ϥ·
˯ΎѧπϘϟ΍ ˯ΎѧϨΑ ϥ΃ ˬΎѧϨΘϛήΣ ϲѧϓ ήѧΒΘόϧϭ ˬΩΎѧδϔϟ΍ ϊѧϣ ϊτϘϴѧγ ˬϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ϲΗ΍άѧϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ ϪΤϴΘϴѧγ ϱάϟ΍ ϲ΋ΎπϘϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍
ΪѧѧϴϘόΗ Ϧѧѧϣ ˬϦϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ΓΎѧ ϧΎόϣ ˬΎѧѧϨΘϛήΣ ϲѧѧϓ ήѧѧπΤΘδϧϭ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϞΒϘΘѧѧδϤϟ ϱϮѧѧϴΣ έΎѧѧϴΧ ϝϭΆѧѧδϤϟ΍ϭ ˬϝΩΎѧѧόϟ΍ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍
21

βѧѧϠΠϤϟ΍ ϡΎѧѧϣ΃ ξϘϨϟΎѧѧΑ ˬϪѧѧϨϣ ϖѧѧϠόΘϳ Ύѧѧϣ ΔѧѧλΎΧ ˬ˯ΎѧѧπϘϟ΍ ΍Ϊѧѧϫ Γΰѧѧϛήϣϭ ΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ϢϛΎѧѧΤϤϟ΍ ϡΎѧѧϣ΃ ˬϲѧѧοΎϘΘϟ΍ ήσΎѧѧδϣ
ΓέϭήѧѧπΑ ήѧѧϴΒϜϟ΍ ΎѧѧϨϧΎϤϳ· Ϧѧѧϋ ˬϚѧѧϴϫΎϧ ΍Ϊѧѧϫ ˬΔѧѧϳέΎΠΘϟ΍ ϢϛΎѧѧΤϤϟ΍ϭ ˬϱέ΍ΩϹ΍ ˯ΎѧѧπϘϟ΍ Ϧѧѧϣ ϒѧѧϳήϟ΍ ϮѧѧϠΧ ΍Ϊѧѧϛϭ ˬϰѧѧϠϋϷ΍
.έϮΘγΪϟ΍ ΔτϠδϟ ΔϋϮπΧϭ ˯ΎπϘϟ΍ ϝϼϘΘγ΍
ϞѧΟ΍ Ϧѧϣ ϊѧοϮΗ Ϧϴϧ΍ϮѧϘϟ΍ ϥ΃ ΪѧϘΘόΗ ϝ΍ΰΗ ϻ ϲΘϟ΍ ˬ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΔόϴΒτϟ ΔϤ΋ϼϣ ήϴϏ ˬΎδϧήϔϟ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔϴόΒΘϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ
Ϧѧѧϣ Ϧϴϧ΍Ϯѧѧϗ ΝΎѧѧΘϧ· ϞѧѧΟϷ ˬϊϳήѧѧθΘϟ΍ ΔϔѧѧδϠϓ ήѧѧϴϴϐΗ ΐѧѧΠϳ ΍άѧѧϬϟ ˬΔϔϴόѧѧπϟ΍ ΕΎѧѧΌϔϟ΍ ϰѧѧϠϋ ϖѧѧΒτΗ ΖѧѧϘΒσ ΍Ϋ·ϭ ˬϖѧ ΒτΗ ϻ ϥ΃
Ϧϴϧ΍ϮѧϘϟ΍ ϥ΃ ΎѧϤϛ ˬϦϴϧ΍ϮѧϘϟ΍ ϩάѧϬϟ ΞΘѧϨϤϟ΍ Ϯϫ Ϫϧ΄Α βΤϳ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ ϞόΠϳ ϞϜθΑ ˬΔΒΨΘϨϤϟ΍ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϑήσ
.ϊϴϤΠϠϟ ΔϣΰϠϣϭ ˬΔϴΒϠϏϸϟ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΓΩ΍έ Ϲ΍ Ϧϋ ΓήΒόϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ
:úέ΍ΩϹ΍ ϭ ϲΑ΍ήΘϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍

ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ΎѧѧϬΑ ΖѧѧϣΎϗ ϲѧѧΘϟ΍ ˬΔѧѧϳέ΍ΩϹ΍ϭ ΔѧѧϴΑ΍ήΘϟ΍ ΕΎϤϴѧѧδϘΘϟ΍ ΕΎѧѧγΎϴγ ΪѧѧϳΪΤΗ ϲѧѧϓ ήѧѧΒϛϷ΍ έϭΪѧѧϟ΍ ˬϲѧѧϨϣϷ΍ βΟΎѧѧϬϠϟ ϥΎѧѧϛ
ˬΔѧϔϠΘΨϤϟ΍ Δѧϳέ΍ΩϹ΍ ΕΎϤϴѧδϘΘϟ΍ ήѧΒϋ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴϠΒϘϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ήϴϣΪΗ ϰϠϋ ΖϠϤϋ ϲΘϟ΍ ϭ ˬΔϳΰϛήϤϟ΍
Ϧѧϣ ϰѧϘΒΗ Ύѧϣ ήϴϣΪѧΗ ϞѧΟϷ ˬΔѧΑήόϣ ΔѧϴΑ΍ήΗ Ε΍ΪѧΣϭ ϲѧϓ ˯ΰѧΟ Ϟѧϛ ΝΎѧϣΩ·ϭ ˬξѧόΑ Ϧϋ ΎϬπόΑ ϒϳήϟ΍ ϖσΎϨϣ ϝΰϋϭ
.ϒϳήϟΎΑ ϲΑ΍ήΘϟ΍ ϢϴδϘΘϟ΍ ΕΎγΎϴδ ϟ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΩΎόΑϷ΍ ϲϓ ήϴϜϔΗ ϱ΃ ϥϭΩ ˬϒϳήϟ΍ ΔϴϐϳίΎϣ΃
ˬΕΎѧλΎμΘΧϻ΍ ϞΧ΍ΪѧΗϭ ˬΔѧΒΨΘϨϤϟ΍ ΔѧϴϠΤϤϟ΍ ΕΎѧδγΆϤϟ΍ϭ ΔѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧϟϭΪϟ΍ ΓΰѧϬΟ΃ ϦϴΑ ˬΔϴϠϴΜϤΘϟ΍ ΔϴΟ΍ϭΩίϻ΍ ϞϜθΗϭ
ΔѧϴϠΤϤϟ΍ ΕΎѧϋΎϤΠϟ΍ ϲѧϓ ΰѧϛήϤϟ΍ ΔѧϴϠϴΜϤΗ ϝΎϜѧη΃ ΩΪόΘΗϭ ˬ΢ο΍ϭ ϞϜθΑ ΎϤϬϨϣ Ϟϛ έϭΩ ΪϳΪΤΗ ΐόμϟ΍ Ϧϣ ϞόΠϳ ϞϜθΑ
ϞѧόΟϭ ˬΔѧϬΠϟ΍ Δѧϴϧ΍ΰϴϣϭ ΔѧϟϭΪϟ΍ ΔѧϨϳΰΧ ϖѧϫήΗ ˬϱέ΍ΩϹ΍ ήϴϴѧδΘϠϟ ΔѧμμΨϤϟ΍ ΕΎѧϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ϧϣ ϞόΟ ϞϜθΑ ˬϖσΎϨϤϟ΍ϭ
Δϴ΋Ύѧπϗϭ ΔѧϳάϴϔϨΗϭ ΔϴόϳήѧθΗ ΔτϠѧγ ΏΎѧϴϏ ΐΒѧδΑ ˬΔϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ ΔϨσ΍ϮϤϟ΍ νϮϋ ˬΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϳΎλϮϟΎΑ βΤϳ Ϧσ΍ϮϤϟ΍
ΔѧϟϭΪϟ΍ ΔѧϴϠϴΜϤΗ ήѧμΤϳ ϱάѧϟ΍ ϞϜѧθϟΎΑ ˬΔѧϴϟΎΠϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ϭ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ΔϴϠΤϣ ΕΎϋΎϤΟϭ ˬϒϳήϟ΍ ϲϓ
ϲѧѧϨϣϷ΍ ϝΎѧѧΠϤϟ΍ ϲѧѧϓ ϖϴѧѧδϨΘϟ΍ϭ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ΔѧѧϣϮϜΣϭ Δѧѧϴϟ΍έΪϔϟ΍ ΔѧѧϣϮϜΤϟ΍ ϦϴѧѧΑ ϖϴѧѧδϨΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϲѧѧϓ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍
.ϲγΎϴδϟ΍ϭ
ϢϴѧѧδϘΘϟ΍ ΔѧѧγΎϴγ ϲѧϓ ˬϲϋΎѧѧϤΘΟϻ΍ϭ ϲϧΎѧѧδϧϹ΍ϭ ϲѧΑ΍ήΘϟ΍ ϦϣΎѧѧπΘϟ΍ ΃ΪѧѧΒϣ Ϧѧϣ ϖѧѧϠτϨϳ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ωϭήѧѧθϤϟΎϓ ΍άѧϬϟ
ˬΔѧѧϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴѧѧλϮμΨϟ΍ ϰѧѧϠϋ υΎѧѧϔΤϟ΍ ϞѧѧΟϷ ˬήϴϳΎѧѧόϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ ϰѧѧϋ΍ήΗ ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ϲѧѧΘϟ΍ ˬϲϟΎѧѧΠϤϟ΍
ΓΪѧΣϮϟ΍ ΪѧϳΪΤΗ ϲѧϓ ϲѧϨϣϷ΍ βΟΎѧϬϟ΍ Ϧѧϣ κϠΨΘѧϟ΍ϭ ˬΔѧϴόϴΒτϟ΍ ΓϭήѧΜϠϟ ϝΩΎѧόϟ΍ ϊѧϳίϮΘϟ΍ϭ ˬϝΎѧΠϤϟ΍ ΔϴϤϨΗ ϲϓ ΔϤϫΎδϤϟ΍ϭ
ΔϳήѧπΣ ΰѧϛ΍ήϣ ϖѧϠΨϟ ˬΔѧϴΘΤΘϟ΍ ΔѧϴϨΒϟ΍ϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ ˯ΎϨΑ ήΒϋ ϲΑ΍ήΘϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ςΑέ ϰϠϋ ΰϴϛήΘϟ΍ϭ ˬΔϴϟΎΠϤϟ΍
έΎϤΜΘѧѧγ΍ ϰѧѧϟ· ϑΪѧѧϬΗ ΎѧѧϨΘϛήΤϓ ΍άѧѧϟ ˬϦϴϴϔϳήѧѧϠϟ ϞϴϐѧѧθΘϟ΍ ιήѧѧϓ ΩΎѧѧΠϳ·ϭ ˬϲϧΎϜѧѧδϟ΍ ϮѧѧϤϨϟ΍ ΏΎόϴΘѧѧγ΍ ϰѧѧϠϋ ΓέΩΎѧѧϗ Δѧѧϳϭήϗϭ
Ε΍ΪѧѧΣϮϟ΍ ϦϴѧѧΑ ϲ΋ΎѧѧϨΜϟ΍ ϥϭΎѧѧόΘϟ΍ έΎѧѧσ· ϲѧѧϓ ˬϪѧѧϟ ΓέϭΎѧѧΠϤϟ΍ ϖσΎѧѧϨϤϟ΍ϭ ϒѧѧϳήϠϟ ΔѧѧϴϤϨΘϟ΍ ϖѧѧϴϘΤΘϟ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ϲѧѧΑ΍ήΘϟ΍ ϝΎѧѧΠϤϟ΍
ΔѧϴϋΎϤΠϟ΍ ΓΩΎϔΘѧγϻ΍ αΎѧγ΃ ϰѧϠϋ ϲѧϨΒϤϟ΍ ˬϲϔϳήϟ΍ ϲϟΎΠϤϟ΍ ϦϣΎπΘϟ ΍ ΉΩΎΒϣ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΔϴϤϴϠϗϹ΍ϭ ΔϳϮϬΠϟ΍ ΔϴΑ΍ήΘϟ΍
.ϝΎΠϤϟ΍ ϢδϘΗ ϲϓ ΔϴϋΎϤΠϟ΍ ΔϛέΎθϤϟ΍ϭ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϴόϴΒτϟ΍ ΓϭήΜϟ΍ Ϧϣ
ΩϮѧΟϭ ΓέϭήѧπΑ ϦϣΆѧϧ ΍άѧϬϟ ˬΓήѧπΤΘϣϭ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΩ ϕήѧτΑ ϢϬΗΎѧϓϼΧ ϞѧΣϭ ήϴϴδΗ ϰϠϋ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ Ε΍έΪϘΑ ϦϣΆϧ ΎϤϛ
Ϧѧϣ ϲѧΑήϐϤϟ΍ ϲϟ΍έΪѧϴϔϟ΍ ϦѧϣϷ΍ ϊѧϣ ϖѧδϨΗϭ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮѧϘϠϟ ΔόѧοΎΧ ΔѧϳϮϬΠϟ΍ϭ ΔѧϴϠΤϤϟ΍ ΔσήѧθϠϟ ϲϔϳέ ϲϨϣ΃ ίΎϬΟ
.ΔϨσ΍ϮϤϟΎΑ ϦϣΆϣϭ ˬϦσ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΐϳήϗ ˬϊϴϤΠϠϟ Ϧϣ΃ ϞΟ΃
:ϲϧ΍ήϤόϟ΍ úέΎϘόϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍

ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ϖѧѧϓ΍ήϤϠϟ ΔѧμμΨϤϟ΍ ΕϻΎѧѧΠϤϟ΍ ϊѧϴΑ ήѧѧΒϋ ˬΎѧϬϣ΍ήΘΣ΍ ϡΪѧѧϋ ϭ΃ ˬΔϳήѧπΤϟ΍ ΔѧѧΌϴϬΘϟ΍ ϊϳέΎѧθϣ ΏΎѧѧϴϏ ϯΩ΃ ΪѧϘϟ
ΎѧѧϤϣ ˬΔѧѧϤΣ΍ΰΘϣϭ ΔϘѧѧμΘϠϣ ϦϛΎѧѧϣ΃ ϲѧѧϓ ˬΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ϖѧѧϓ΍ήϤϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜѧѧδϟ΍ ΕΎѧѧόϤΠΘϟ΍ βϳΪѧѧϜΗ ϰѧ ϟ· ˬ˯΍ήѧѧπΨϟ΍ ΕΎΣΎѧѧδϤϟ΍ϭ
άѧϓΎϨϤϟ΍ ΎѧϬϴϓ ϡΪѧόϨΗϭ ˬΕ΍έΎϴѧδϟ΍ ϙήѧΘϟ ΔѧμμΨϤϟ΍ ϦϛΎѧϣϷ΍ ΎѧϬϴϓ ϡΪѧόϨΗ ˬΝέΎѧΨϣ ϥϭΪѧΑ ϥϮΠѧγ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ϥΪѧϤϟ΍ ϞόΟ
ϱΩΆѧѧϳ ΎѧѧϤϣ ˬΕΎϴϔѧθΘδϤϟ΍ϭ Ε΍έΎѧѧτϤϟ΍ϭ Ίϧ΍ϮϤϟΎѧϛ ˬΔѧѧϳϮϴΤϟ΍ ϖѧϓ΍ήϤϟ΍ ϰѧѧϟ· ϝϮѧλϮϟ΍ϭ ˬΔѧѧϨϳΪϤϟ΍ ϰѧϟ· ϝϮΧΪѧѧϠϟ ΓΩΪѧόΘϤϟ΍
.ήϴδϟ΍ ΔϛήΣ Ϊϳ΍ΰΘΗ ΎϤϨϴΣ ˬϥΪϤϟ΍ ϕΎϨΘΧ΍ ϰϟ·
ΔѧѧϛήΣ ϑήѧѧόϳ ϱάѧѧϟ΍ ˬϱϭήѧѧϘϟ΍ ϝΎѧѧΠϤϟ΍ ΔѧѧΌϴϬΗϭ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ήѧѧη΍ΪϤϟ΍ ΔѧѧΌϴϬΘϟ ϢψϨѧѧϣ ϥϮϧΎѧѧϗ ϝϮѧѧΣ έϮѧѧμΗ ΏΎѧѧϴϏ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ
ϲѧϓ ϕήѧσ ϖѧϠΨϟ ˬϲѧϧ΍ήϤϋ ϢϴѧψϨΗ ϱ΃ ϥϭΩ ˬϦϴϨσ΍ϮϤϠϟ ΕΎϋΩϮΘδϣ ΎϬϨϣ ϞόΟ ˬΓήϴΧϷ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϲϓ ΔϴϣΎϨΘϣ Δϴϧ΍ήϤϋ
ήѧѧη΍ΪϤϟ΍ϭ ϯήѧϘϟ΍ ϩάѧѧϫ ˯Ύѧτϋ·ϭ ˬϯήѧѧϘϟ΍ ϲѧϓ ΔϴѧѧγΎγ΃ ΔѧϣΪΧ ήѧѧΒΘόΗ ϲѧΘϟ΍ ΪѧѧϳήΒϟ΍ ΔѧϣΪΨϛ ˬΔѧѧϴϋΎϤΘΟ΍ ϖѧϓ΍ήϣϭ ϯϮΘѧδϤϟ΍
22

ΎϬΤϟΎѧμϣ ϩΎѧϴϤϟ΍ϭ ϕήѧτϟ΍ ήѧΒΘόΗ ΖѧϧΎϛ ϲѧΘϟ΍ ˬΔϠϴѧλϷ΍ Δѧϴϔϳήϟ΍ ϢϴѧϘϠϟ έΎѧΒΘϋϻ΍ Ωέ ΐΠϳ ΍άϬϟϭ ˬΎϬΑ ϖϴϠϳ ΎϴϟΎϤΟ ϼϜη
ΕΎѧѧϋ΍ΰϨϟ΍ ΎѧѧϬϴϓ ήѧѧΜϜΗϭ ˬϕήѧѧτϟ΍ ΎѧѧϬϴϓ ϡΪѧѧόϨΗ ήѧѧη΍ΪϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ ΪѧѧΠϧ ϡϮѧѧϴϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬϡΪѧѧϘϟ΍ άѧѧϨϣ ΔϴѧѧγΎγϷ΍ ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍
ϞΧΪѧѧΗ ϑήόϴѧѧγϭ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ϢϴѧѧϘϟ΍ ϩάѧϬϟ ΓήσΆѧѧϣ ΔѧѧϴϠΤϣ Ϧϴϧ΍Ϯѧѧϗ ΏΎѧѧϴϐϟ ΍ήѧψϧ ˬϕήѧѧτϠϟ ΔѧѧμμΨϤϟ΍ ϲѧѧο΍έϷΎΑ ΔѧϘϠόΘϤϟ΍
ˬήϴϤѧπϟ΍ ϲϔϴόѧο ϦϴѧΒΨΘϨϣϭ Ω΍ϮѧϘϟ΍ ϦϴѧΑ ΓήδϤδϠϟ ϻΎΠϣ ΎϬϠόΟ ϰϟ· ˬήη΍ΪϤϟ΍ ϲϓ ˯ΎϨΒϟ΍ κΧέ ϡΎψϧ ϲϨ ΒΘΑ ΕΎτϠδϟ΍
.ςϴδΒϟ΍ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ ΕΎϴϧΎϜϣ· ϊϣ ΔϧέΎϘϤϟΎΑ ˬκΧήϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ Γ΍ΩΆϤϟ΍ ΕΎϘΤΘδϤϟ΍ ωΎϔΗέ΍ Ϧϋ ϚϴϫΎϧ ΍ άϫ
Ϧϴϧ΍Ϯѧϗ ϪѧΒϛ΍ϮΗ ϻ ˬϦϜѧδϟ΍ϭ ΔѧϠ΋Ύόϟ΍ ϡΎѧψϧϭ ϥ΍ήѧϤόϟ΍ ϝΎѧΠϣ ϲѧϓ ˬϒϳήϟ΍ Ϫϓήόϳ ϱάϟ΍ ϖϴϤόϟ΍ ϲΟϮϟϮϴγϮδϟ΍ ϝϮΤΘϟ΍ ϥ·
ΎѧϤϴϓ ˬΔѧϳϭήϘϟ΍ ϖσΎѧϨϤϟΎΑ Δѧόϗ΍Ϯϟ΍ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎΑ΍ήτѧοϻ΍ ϪѧδϜόΗ Ύѧϣ ΍Ϊѧϫϭ ˬΎϬΘϴѧλϮμΨΑϭ ΕϻϮѧΤΘϟ΍ ϩάѧϬΑ Δϴϋ΍ϭ
.ϒϳήϟ΍ ϲϓ ϥ΍ήϤόϟ΍ ϞΒϘΘδϣ ϢϴψϨΘϟ ˬΎϬΗΎϳϮϟϭ΃ ϯΪΣ· ϲϧ΍ήϤόϟ΍ έϮτΘϟ΍ ήΒΘόΗ ΎϨΘϛήΣ ϥ· ˬ˯ΎϨΒϟΎΑ ϖϠόΘϳ
ϰѧϟ·ϭ ˬΔѧϋ΍έΰϠϟ ΔѧμμΨϤϟ΍ ϲѧο΍έϷ΍ ϰѧϠϋ ϒΣΰϟ΍ ϰϟ· ˬέΎϘόϟ΍ ϰϠϋ ΐϠτϟ΍ ωΎϔΗέ΍ϭ ˬΔϳέΎϘόϟ΍ ΔΑέΎπϤϟ΍ ΕΩ΃ ΎϤϛ
ϝϮѧμΤϟ΍ ϰѧϠϋ ΓέΩΎѧϗ ήѧϴϏ ˬϞΧΪѧϟ΍ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ Δϴϔϳήϟ΍ ήγϷ΍ ϞόΟ ΎϤϣ ˬϖσΎϨϤϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ϲο΍έϷ΍ έΎόγ΃ ωΎϔΗέ΍
ωΎѧѧϔΗέϻ ΔѧѧΒϗ΍ήϣ ΔѧѧϴϣϮϜΣ ΔѧѧδγΆϣ ϱ΃ ΏΎѧѧϴϏ ϰѧѧϟ· ΔϓΎѧѧοϹΎΑ ˬΔϴϧΎѧѧδϧϹ΍ ρϭήѧѧθϟ΍ Ϫѧѧϴϓ ήϓϮѧѧΘΗ ˬϢϳήѧѧϛ ϦϜѧѧδϣ ϰѧѧϠϋ
ωΎѧѧτϘϟ΍ ΍ϭήѧѧϜΘΣ΍ ϦϴΑέΎѧѧπϤϟ΍ ˯ϻΆѧѧϫ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ ˬϥ΍ΪѧѧϴϤϟ΍ ϲѧѧϓ ΔѧѧϠϣΎόϟ΍ ΕϻϭΎѧѧϘϤϟ΍ ΕΎΑέΎѧѧπϣϭ ˬ˯ΎѧѧϨΒϟ΍ Ω΍Ϯѧѧϣϭ ˬέΎόѧѧγϷ΍
.ϲϋΎϤΘΟ΍ ϦϜγ ϰϠϋ ΏΎΒθϟ΍ ϝϮμΣ ΔϴϧΎϜϣ· κϠϘϳ Ύ Ϥϣ ˬϲϠϛ ϞϜθΑ
ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ϰѧϠϋ ΐѧѧΠϳ ΍άѧϬϟ ˬϥΎѧѧδϧϺϟ ΔϴѧγΎγϷ΍ ϕϮѧѧϘΤϟ΍ Ϧѧѧϣ ϖѧΣ ϦϜѧ δϟ΍ ϥ΄ѧΑ ϦϣΆѧѧϧ ΔѧϛήΤϟ΍ ϲѧѧϓ ϦѧΤϧϭ
ΔϴϟϼϘΘѧѧγϻ΍ϭ ˬΕ΍άѧѧϟ΍ ϖѧѧϴϘΤΗ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ˬΪѧѧηήϟ΍ Ϧѧѧγ ϦϴϐϟΎѧѧΒϟ΍ Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ϞѧѧϜϟ ˬϖѧѧΤϟ΍ ΍άѧѧϫ ϖѧѧϴϘΤΗ ϰѧѧϠϋ ϞѧѧϤόϟ΍ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍
.ΓήγϷ΍ ϦϳϮϜΗϭ ΔϳΩΎϤϟ΍
ΔѧѧΤϠϣ Γέϭήѧѧο ήѧΒΘόϳ ˬΔѧѧϴϟ΍ΰϟΰϟ΍ ΕΎѧѧϛήΤϟ΍ ϊѧΒΘΗϭ ˬΔѧѧϴΟϮϟϮϴΠϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϠϟ ΔѧѧμμΨΘϣ Δѧѧϴϔϳέ ΔѧϟΎϛϭ Ι΍ΪѧѧΣ· ϥ΃ ΎѧϤϛ
ΕΎѧѧγ΍έΪϟΎΑ ϡΎѧѧϴϘϠϟ ΔѧѧϴϠΤϤϟ΍ ΕΎѧѧϋΎϤΠϟ΍ έϭΩ ϢϴϋΪѧѧΗ ϊѧѧϣ ˬΔѧѧϴϟ΍ΰϟΰϟ΍ ΎѧѧϨϘσΎϨϤϟ Ϣѧѧ΋ϼϤϟ΍ ϥ΍ήѧѧϤόϟ΍ ωϮѧѧϨϟ ςϴѧѧτΨΘϟ΍ ϞѧѧΟϷ
.˯ΎϨΒϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ϭ ΕΎϳΎϨΒϟ΍ ΓΩϮΟ ΔΒϗ΍ήϣϭ ˬκϴΧ΍ήΗ ˯Ύτϋ·ϭ ˬΔϴγΪϨϬϟ΍
ˬϲΣΎϴѧѧδϟ΍ έΎϤΜΘѧѧγϼϟ ϪѧѧΟϮϤϟ΍ έΎѧѧϘόϟ΍ ϥ΍Ϊѧѧϴϣ ϲѧѧϓ ˬϦϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ΪѧѧϨϋ ΔϳέΎϤΜΘѧѧγ΍ ΔѧѧϓΎϘΛϭ ˬϱϮѧѧϗ ϝΎѧѧϣ α΃έ ΏΎѧѧϴϏ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ
ϯϮΘѧѧδϤϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϘϴϤϋ Ε΍ήѧѧϴϐΗ ϰѧѧϟ· ϱΩΆϴѧѧγ ΎѧѧϤϣ ˬϦϴΑέΎѧѧπϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ Ϊѧѧϳ ϲѧѧϓ ΔѧѧϳήΤΒϟ΍ ϖσΎѧѧϨϤϟ΍ ϞόΠϴѧѧγ
ΕΎѧϬΟ΍ϮϠϟ ϱΫΎѧΤϤϟ΍ έΎѧϘόϟ΍ ϝΎѧΠϣ ϢψϨѧΗ ˬΔѧϴϠΤϣ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϊοϮΗ Ϣϟ ΍Ϋ· ˬέΎΤΒϠϟ ΓέϭΎΠϤϟ΍ ϖσΎϨϤϠϟ ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍
. ΔϳήΤΒϟ΍
ΕϼѧѧδϠδϣ ϢѧѧϏέ ˬΦϳέΎѧѧΘϟ΍ ήѧѧΒϋ ϞϜѧѧθΗ ϱΪѧѧϟ΍ϭ ˬˬϲτѧѧγϮΘϤϟ΍ ΥΎѧѧϨϤϟ΍ ϭΩ ϲѧѧϔϳήϟ΍ ϲѧѧόϴΒτϟ΍ ϝΎѧѧΠϤϟ΍ ήѧѧΒΘόϳ :ήϴΠѧѧθΘϟ΍
ΓήѧѧϤΜϤϟ΍ ήѧѧϴϐϟ΍ϭ ˬΏϭήѧѧΨϟ΍ϭ ίϮѧѧϠϟ΍ ˬϥϮΘϳΰϟΎѧѧϛ ΓήѧѧϤΜϤϟ΍ έΎΠѧѧηϷ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ ϮѧѧϤϨϟ ˯Ύѧѧπϓ ˬϑϭήѧѧόϤϟ΍ ϑΎѧѧϔΠϟ΍
ϞѧόΟ ˬέΎΠѧηϷΎΑ ϲѧϔϳήϟ΍ ϲѧϠΒΠϟ΍ ϝΎѧΠϤϟ΍ ΔѧϴτϐΗ Ϧѧϣ ϑϮѧΨΘΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϴϨϣϷ΍ϭ ΔѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬαϮΘΒϟΎϜϟΎϛ
ΓϭήѧѧΜϟ΍ ϪѧѧΘϓήϋ ϱάѧѧϟ΍ ϑϼѧѧΗϹ΍ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ ˬΔѧѧϴϠΤϤϟ΍ ΔѧѧΌϴΒϟ΍ ϰѧѧϠϋ ήѧѧΛ΃ ΎѧѧϤϣ ϱϭ΍ήΤѧѧλ ϑΎѧѧΟ ϝΎѧѧΠϣ ϰѧѧϟ· ϝϮѧѧΤΘϳ ϒѧѧϳήϟ΍
ϲѧϨΒΗ ήѧΒΘόΗ ˬΎѧϨΘϛήΣ ϥΎѧϓ ˬϚϟΪѧΑ ˬϒѧϳήϠϟ ϲѧόϴΒτϟ΍ ϝΎѧΠϤϟ ΍έϮϫΪѧΗ ϲѧϓ ήϴΒϛ ϞϜθΑ ϢϫΎγ ˬϒϳήϟ΍ ϝΎΒΟ ϲϓ ΔϳήΠθϟ΍
ΪѧΤϟ΍ϭ ˬΔѧϴϤϨΘϟ΍ϭ ϡΪѧϘΘϟ΍ ϖѧϴϘΤΗϭ ˬϒѧϳήϟ΍ ΩϼѧΑ ϲѧϓ ϲѧόϴΒτϟ΍ ϥί΍ϮѧΘϟ΍ ϖѧϴϘΤΘϟ ˬΔϴѧγΎγ΃ ΔѧτΧ ˬΔϴϔϳέ ΔϳήϴΠθΗ ΔγΎϴγ
.ΙϮϠΘϟ΍ ήσΎΨϣ Ϧϣ
Ϧѧѧϣ ˬΔѧѧϴόϴΒτϟ΍ ϱέΎѧѧΠϤϟ΍ ϰѧѧϟ΍ϭ ˬήѧѧΤΒϟ΍ ϰѧѧϟ· ΔϴϋΎϨѧѧμϟ΍ϭ ΔѧѧϴϟΰϨϤϟ΍ ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ΍ϭ ΔϠϤόΘѧѧδϤϟ΍ ϩΎѧѧϴϤϟ΍ Ωέ ήѧѧΒΘόϳ :ΙϮѧѧϠΘϟ΍
ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧγ· ϡΪѧѧόϨΗ ΚѧѧϴΣ ˬϲѧѧδϠσϷ΍ϭ ϲτѧѧγϮΘϤϟ΍ ϲѧѧϔϳήϟ΍ ϱήѧѧΤΒϟ΍ ϝΎѧѧΠϤϟ΍ ϖѧѧΣ ϲѧѧϓ ΐѧѧϜΗήΗ ϲѧѧΘϟ΍ ˬϯήѧѧΒϜϟ΍ Ϣ΋΍ήѧѧΠϟ΍
΍ήѧѧψϧϭ ˬΔѧѧϠϳΪΒϟ΍ ΔѧѧϗΎτϟ΍ ΝΎѧѧΘϧ·ϭ ΔѧѧϴϤϨΘϟ΍ ΕϻΎѧѧΠϣ ϲѧѧϓ ΎϬϟΎϤόΘѧѧγ΍ ΓΩΎѧѧϋ·ϭ ˬΔΒϠѧѧμϟ΍ϭ ΔϠ΋Ύѧѧδϟ΍ ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ΍ ήѧѧϴϬτΘϟ ˬΔѧѧϴϔϳέ
ˬΔѧΛϮϠϤϟ΍ ΔѧϗΎτϟ΍ ω΍Ϯѧϧ΃ ϚϠϬΘѧδΗϭ ΔѧϤϳΪϗ Ε΍έΎϴѧδΑ ΞόΗ ϲΘϟ΍ ˬϥΪϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ΔλΎΧ ˬϒϳήϟ΍ ϲϓ ΙϮϠΘϟ΍ ήσΎΨϣ έΎθΘϧϻ
ϥΎѧѧϓ /ΎѧѧϫήϴϏϭ ϥΎσήѧѧδϟ΍ ν΍ήѧѧϣϷ ΐΒѧѧδϣ ΙϮѧѧϠΘϟ΍ / ˬϦϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ΔΤѧѧλ ϰѧѧϠϋ ήѧѧϴτΧ ϱΪѧѧΤΗ Ϧѧѧϣ ΙϮѧѧϠΘϟ΍ ϪΒΒѧѧδϳ ΎѧѧϤϟϭ
ϰѧϠϋ ˬΔϣέΎѧλ Ϧϴϧ΍Ϯѧϗ ϦѧδΑ ϚѧϟΩϭ ˬΔѧΤϠϣ Γέϭήѧο ΙϮѧϠΘϟ΍ ΓέϮѧτΧ Ϧѧϣ ΪѧΤϠϟ ΔѧϴϠϜϴϫ ΕΎѧγΎϴγ ϊοϭ ΪΠΗ ˬΔϛήΤϟ΍
ϊѧπΘϟ ϚѧϟΩϭ ΓήϤΜΘѧδϤϟ΍ ΕΎϛήѧθϟ΍ ϰѧϠϋϭ ˬϚϠϬΘѧδϤϟ΍ ΩϮѧϗϮϟ΍ ϝϮѧΣ ˬ΍Ϊѧϛϭ ˬΎѧϬΗϼϳΩϮϣϭ ΕΎϨΣΎѧθϟ΍ϭ Ε΍έΎϴδϟ΍ ΔϤψϧ΃
ΕΎѧѧϗΎτϟ΍ ϝΎϤόΘѧѧγ΍ ϥϭΪѧΑ ΙϮѧѧϠΘϟ΍ Ϧѧѧϣ ΪѧΤϟ΍ ϲѧѧϓ ϥΪѧѧϘΗ ϱ΃ ϖѧϴϘΤΗ ϦѧѧϜϤϳ ϻϭ ˬΔѧѧΌϴΒϟ΍ ΔѧϳΎϤΣϭ φѧѧϔΣ ˬΎѧѧϬΗΎττΨϣ ϦϤѧο
.ΎϫήϴϏϭ ΔϴδϤθϟ΍ϭ ΔϳϭϮϨϟ΍ ΔϗΎτϟΎϛ ΔϠϳΪΒϟ΍ϭ ΓΩΪΠΘϤϟ΍
:ϲΑΎΨΘϧϻ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍

23

ˬΎѧѧϬΗΎΑΎτΧ ΔϴΒόѧѧηϭ ˬΎϬΘϴϗ΍Ϊѧμϣ ϯΪѧѧϤϟ ϲѧϘϴϘΤϟ΍ ϚѧѧΤϤϟ΍ ω΍ήѧѧΘϗϻ΍ ϖϳΩΎϨѧλ ήѧѧΒΘόΗ ˬΔѧϴσ΍ήϘϤϳΩ ΔϴѧѧγΎϴγ ΔѧϛήΣ ϱ΃ ϥ·
ϒѧѧϗ΍ϮϤϟ΍ ήѧѧϴϐΘΑ ϖѧѧϠόΘϳ ήѧѧϣ΃ ˬΔѧѧϴϠΤϤϟ΍ ΕΎѧѧΑΎΨΘϧϻ΍ ΔѧѧόσΎϘϣ ήѧѧΒΘόϧ ˬΔѧѧϛήΤϟ΍ ϲѧѧϓ ϦΤϨѧѧϓ ΍άѧѧϬϟ ˬΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΎϬόϳέΎѧѧθϣϭ
.ϲγΎϴδϟ΍ϭ ϲόϳήθΘϟ΍ ΎϬϘδϧϭ ϱΩήΘϤϟ΍ ΎϬόοϭ ϢϏέ ˬΎϨΘϛήΤϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎΘΑΎΛ βϴϟϭ ˬΔϴγΎϴδϟ΍
΍άѧϬϟ ˬϒѧϳήϠϟ ϲѧγΎϴδϟ΍ ήϴѧμϤϟ΍ ϰѧϠϋ ˬΔѧϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΐѧΨϨϟ΍ Γήτϴѧδϟ αήѧϜΗ ϥ΃ ˬΔѧόσΎϘϤϟ΍ έ΍ήϤΘγ΍ ϥ΄η Ϧϣϭ
ϢϬΗ΍ΩΎѧѧϬΘΟ΍ ΔѧѧόΟ΍ήϣ ϰѧѧϟ· ˬϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢϜΤϟΎѧѧΑ ϦϴϨϣΆѧѧϤϟ΍ ϭ΃ ˬΎѧѧϨΘϛήΣ έΎѧѧϜϓ΄Α ϦϴѧѧόϨΘϘϤϟ΍ϭ ˬΎѧѧϨΘϛήΣ ϲѧѧϓ ϦϴϠѧѧοΎϨϤϟ΍ ϮϋΪѧѧϧ
ϥ΄ѧθϟ΍ ΐѧϛ΍ϮΗϭ ˬέΎѧϴΘΧϻ΍ ϲѧϓ ΔѧϳήΤϟ΍ ϭ ήѧϴϴϐΘϟ΍ ϞѧΜϤΗ ˬΔѧϴϔϳέ ΔϴγΎϴγ ΓϮϘϛ ΎϨόϠτΗ ΕΎΒΛ· ϞΟ Ϸ ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍
ΎϬΘϛέΎѧθϣ ϞѧόΟ ϰѧϠϋ ΎϬϴϠѧοΎϨϣ ΚѧΣ ˬΎѧϬΘτΧ ϦϤѧο ϊπΗ ΔϛήΤϟ΍ ϥΈϓ ΍άϟ ˬϊϴϤΠϟ΍ ϰϟ· ΔϛήΤϟ΍ ϞλϮΗϭ ˬϲγΎϴδϟ΍
ˬϦϴϴϔϳήѧѧϟ΍ϭ ϒѧѧϳήϟ΍ ΎϳΎѧѧπϗ ΔѧѧϣΪΧ ϲѧѧϓ ˬϦϳέΎѧѧϴΘΧϻ΍ ΔѧϋΎΠϧ ϯΪѧѧϤϟ ΎѧѧϬΗ˯΍ήϗϭ ΎѧѧϬΘϳ΅έ ϰѧѧϟ· ˬΎѧѧϬΘόσΎϘϣϭ ΕΎѧѧΑΎΨΘϧϻ΍ ϲѧϓ
.ϞΒϘΘδϤϠϟ ΔϛήΤϛ ϲγΎϴδϟ΍ ΎϫΩϮΟϭ ˯ΎϨΑ Ϧϣ ϦϜϤΘΘϟ
ϱϷ ΡΎϤѧѧδϟ΍ ΐѧѧΠϳ ϻ ΍άѧ Ϭϟ ˬΔѧѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔѧѧϴϠϤόϟ΍ ΡΎѧѧΠϧϹ Ύϳέϭήѧѧο ΍ήѧѧϣ΃ ˬϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϞѧѧϤόϟ΍ ϲѧѧϓ κѧѧμΨΘϟ΍ ήѧѧΒΘόϧϭ
ΝέΪѧΘϟΎΑ ϦϣΆѧΗ ΐѧΨϧ ϖѧϠΨϟ ˬϲѧΑήϐϤϟ΍ ϭ΃ ϲѧϔϳήϟ΍ ϲѧϠΤϤϟ΍ Ϊϴόμϟ΍ ϰϠϋ ˬϦϴΘϴγΎϴγ ϦϴΘϔϴχϭ ϦϴΑ ϊϤΠϟ΍ ϲϔϳέ Ϧσ΍Ϯϣ
.ΰϛήϤϟ΍ ϰϠϋ ΔΜΣΎΑ βϴϟϭ ˬϦσ΍ϮϤϟ΍ϭ ϝΎΠϤϟ΍ Ϧϣ ΔΒϳήϗϭ ˬΔϧϮϜϣϭ ˬΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍ ΝϮϟϭ ϲϓ
ΔѧѧϴϠΤϤϟ΍ ΕΎѧѧϣϮϜΤϟ΍ ˯Ύѧѧγ΅ήϛ ˬϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϥ΄ѧѧθϟ΍ ϲѧѧϓ ϦϴϠϣΎѧѧόϠϟ ϢϳήѧѧϜϟ΍ ζϴѧѧόϟ΍ ϦϤѧѧπΗ έϮѧѧΟ΃ κϴѧѧμΨΗ ΐѧѧΠϳ ΎѧѧϤϛ
ϥΎϤѧο ϞѧΟϷ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ϲѧϓ ϒѧϳήϟ΍ ˯΍έίϭ ΍Ϊѧϛϭ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϥΎѧϤϟήΒϟ΍ ˯Ύѧπϋ΃ϭ ˬΔѧΒΨΘϨϤϟ΍ βϟΎѧΠϤϟ΍ ˯Ύπϋ΃ϭ
ΕΎѧπϳϮόΘϟ΍ ϢϳΪѧϘΗ ΐѧΠϳ ΎѧϤϛ ˬΔѧϴϣϮϤόϟ΍ ΔΤϠѧμϤϟ΍ϭ Δѧϴϧ΍ΰϴϤϟΎΑ βϤϟ΍ ϥϭΩ ˬΔϴϟϭΆδϣ ϞϜΑ ϞϤόϟΎΑ ϡΎϴϘϟ΍ϭ ˬΎϬΘϴϟϼϘΘγ΍
ϡΎѧϴϘϠϟ ˬΔѧϴϨϣϷ΍ϭ ΔѧϴϧϮϧΎϘϟ΍ϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔѧϳΎϤΤϟΎΑ ϢϬϴѧόΘϤΗϭ ˬΔѧϘτϨϤϟ΍ ήϳϮѧτΗ ϰѧϠϋ ϥϮϠϤόϳ Ϧϳάϟ΍ ˬϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴϠϋΎϔϠϟ
.ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϪΑ ϢϬϔϠϛ ϱάϟ΍ ϞϤόϟΎΑ
Δѧϴϔϳήϟ΍ Ϟѧ΋ΎΒϘϟ΍ ήѧΒΘόΗϭ ˬΔΒѧγΎΤϤϟ΍ϭ ιΎѧμΘΧϻ΍ ϝΎѧΠϣ ΔѧϓήόϤϟ ˬϲΑΎѧΨΘϧϻ΍ ϊѧϴτϘΘϟ΍ ϱί΍Ϯѧϳ ϲΑ΍ήΘϟ΍ ϊϴτϘΘϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ
ΔѧϧΎϜϤϟ ΍ήѧψϧ ˬϒѧϳήϠϟ ΔѧϧϮϜϤϟ΍ Ε΍ΪѧΣϮϟ΍ ϲѧϫ ΎѧϬϧϮϜϟ ˬΔѧϴΑΎΨΘϧϻ΍ϭ ΔѧϴΑ΍ήΘϟ΍ ΕΎϤϴѧδϘΘϟ΍ Ϟϛ ϲϓ ˬΎϬϣ΍ήΘΣ΍ ΐΠϳ ϝΎΠϣ
Ϧѧѧϋ ΎѧѧοϮϋ ˬΔѧѧϴΑΎΨΘϧ΍ϭ Δѧѧϳέ΍Ω· Ε΍ΪѧѧΣϭ ΎѧѧϨϟ ΔΒѧѧδϨϟΎΑ ϞϜѧѧθΗ ήѧѧη΍ΪϤϟ΍ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ϝΎѧѧπϨϟ΍ ΦϳέΎѧѧΗ ϲѧѧϓ ΔѧѧϠϴΒϘϟ΍
.ϱϭήϘϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ ΎϫΰΠϨΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϴ΋΍Ϯθόϟ΍ ΕΎϤϴδϘΘϟ΍
ΔϳϭΎѧδΘϣ ϑϭήѧχ ϲѧϓ ˬΔѧϴϣϮϤόϟ΍ Ϟ΋ΎѧγϮϟ΍ Ϧѧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ϭ ϝΩΎόϟ΍ βϓΎϨΘϟ΍ ϦϤπΗ ϥ΃ ˬΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϰϠϋ ΐΠϳϭ
ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ΪϬѧθϤϟ΍ ϊѧϴϤΠΗϭ ΔϴϛέΎѧθΘϟ΍ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϢϴϋΪѧΘϟ ˬ΢΋΍ϮϠϟΎѧΑ ω΍ήѧΘϗϻ΍ ΩΎѧϤΘϋ΍ϭ ˬϦϴΤѧηήϤϟ΍ Ϟѧϛ ϦϴΑ
.ΔϤψϨϣϭ ΔϳϮϗ ΕϼΘϜΗ ϲϓ ϲΑήϐϤϟ΍ϭ
ΎѧϫέϭΩϭ ΎѧϬΘϤϴϘΑ ϑήѧΘόϧ ϖ΋ΎѧϘΣ ϲϫ ϞΑ ˬζϳΎόΘϟ΍ ϰϠϋ ΍ήτΧ ϞϜθϳ ˬϲϠ΋ΎΒϘϟ΍ ήϜϔϟ΍ϭ Δϴϔϳήϟ΍ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϥ ΃ ΪϘΘόϧ ϻ ϦΤϧ
ϰѧѧϠϋ ϞѧѧϴϟΩ Δѧ ϴϐϳίΎϣϷ΍ Ϟѧѧ΋ΎΒϘϟ΍ ΕΎѧѧϳΩΎΤΗ΍ϭ ˬΔϋϭήѧѧθϤϟ΍ ΔϴѧѧδϓΎϨΘϟ΍ϭ ΔϴѧѧλϮμΨϟ΍ ϰѧѧϠϋ υΎѧѧϔΤϟ΍ϭ ˬΔѧѧϴϤϨΘϟ΍ ϖѧѧϴϘΤΗ ϲѧѧϓ
.ΦϳέΎΘϟ΍ ήΒϋ ώϳίΎϣϷ΍ ΪϨϋ ΪΤΘϤϟ΍ϭ ˬϲϣϮϧϮσϭϷ΍ ήϜϔϟ΍
:ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΐΨϨϟ΍ϭ ΔϔϘΜϤϟ΍ ΐΨϨϟ΍

ΔѧϘΜϟ΍ ϥ΍ΪѧϘϓϭ ΎϨϔόѧο Ϧѧϋ ήѧΒόΗ ϲΘϟ΍ ˬϒϳήϟΎΑ ΔϴΒόθϟ΍ ΕϻΎόϔϧϻ΍ Ϧϣ ω΍ Ϯϧ΄Α βΤϧ ˬΔϴϔϳέ ΔϴγΎϴγ ΔϛήΤϛ ϡϮϴϟ΍ ϦΤ ϧ
:ϞΒϘΘδϤϟ΍ϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ
ΔѧѧϛήΣ βϴѧѧγ΄Η ΎϫΪѧѧόΑϭ ˬϒѧѧϳήϠϟ ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϟ΍ ΓήѧѧϜϓ ϝϮѧѧΣ ϱϮϔѧѧθϟ΍ εΎѧѧϘϨϟ΍ Δѧѧϳ΍ΪΑ ϊѧѧϤϓ ˬϱΰѧѧϴΠόΗ ϱήѧѧϴϘΤΗ :ϝϭϷ΍
ϥ΃ ΐѧΠϳ ˬϲѧγΎϴδϟ΍ ϞѧϤόϟ΍ ΍Ϊѧϫ ϥ΃ ξόΒѧϟ΍ ήѧΒΘϋ΍ ˬΔϴѧγΎϴγϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟ΍ ΔѧϘΒσϭ ΔϴΟϮϟϮϳΪϳ· ΔϴόΟήϤΑ ˬΔϳϮϬΟ ΔϴγΎϴγ
ήѧΒϋ ΎѧϫήϳϮτΗϭ ΎѧϬΘϳΎϤΣ ΪѧϳήΗ ˬΔѧϴόϔϧ ΢ϟΎѧμϣ ΎѧϬϟϭ ΔѧϳΩΎϤϟ΍ Ϟ΋ΎѧγϮϟ΍ ϰѧϠϋ ήϓϮѧΘΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ ΐѧΨϨϟ΍ ϪѧΑ ϡϮϘΗ
.Ϫϴϓ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϭ΃ ϲγΎϴδϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ ϙϼΘϣ΍
ˬΐѧΨϧ Ϫѧϟ ϥϮѧϜΗ ϲѧϜϟ ˬΩΎѧμΘϗ΍ ΎϨϳΪѧϟ Ϟѧϫ ϢѧϫϷ΍ ϝ΍Άѧδϟ΍ϭ ˬΔѧϴϔϳέ ΔϳΩΎѧμΘϗ΍ ΐΨϧ ϙΎϨϫ Ϟϫ ˬΡϭήτϤϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ ϥ΃ ϻ·
Ϊѧϳήϧ ΔѧϛήΤϛ ϦѧΤϧ ΍άѧϬϟ ˬΰѧϛήϤϟ΍ϭ ϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΔѧϳΎϤΤϟ΍ Ϧѧϣ ωϮѧϧ ϢѧϬϟ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ ϲϓ ϦϴΑέΎπϤϟ΍ ϥ·
ϲϣϮѧѧϤόϟ΍ ϖѧѧϓήϤϟ΍ ΢Βѧѧλ΃ ϰѧѧΘΣ ˬϝΎѧѧϤϟΎΑ ˯ϲѧѧη Ϟѧѧϛ ϱήΘѧѧθΗ ϲѧѧΘϟ΍ ΐѧѧΨϨϟ΍ ϩάѧѧϫ Ϧѧѧϣ ˬ˯ΎτѧѧδΑ Ϧϴϴϔϳήѧ ϛ ΎϨѧѧδϔϧ΃ ΔѧѧϳΎϤΣ
ήѧΧϵ΍ ϊѧϣ ϒϟΎѧΤΘΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΐѧΨϨϟ΍ ϩάѧϫ ΔϴϠϘϋ ΔΠϴΘϧ ˬαϼϓϹΎΑ ΓΩΪϬϣ ˬΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ
ΔѧϳϮϐϠϟ΍ϭ ΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ ήϫΎѧψϤϟ΍ ΓΩΎѧΑϹ έϮѧμΘΗ ϻϭ ΔѧϠ΋Ύσ ϻ΍Ϯѧϣ΃ ϖѧϔϨΗ ϞѧΑ ˬϒѧϳήϟ΍ Ϧϣ ϰϘΒΗ Ύϣ ήϴϣΪΗϭ ϝϼϐΘγ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ
ήϫΎѧѧψϤϟ΍ ϡ΍ΪϘΘѧѧγ΍ϭ ˬΐѧѧϳήόΘϟ΍ϭ Δѧѧδϧήϔϟ΍ ϊϳέΎѧѧθϤϟ ΎѧѧϬϤϋΩ ϲѧѧϓϭ ˬϲѧѧλϮμΨϟ΍ ϢϴѧѧϠόΘϟ΍ ϲѧѧϓ ϥ΄ѧѧθϟ΍ Ϯѧѧϫ ΎѧѧϤϛ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍
.Δϴϔϳήϟ΍ ήϫΎψϤϟ΍ ϥΎϜϣ ΎϬϟϼΣ·ϭ ˬΏήϐϤϟ΍ Ϧϣ ΔϳέϮϠϜϠϔϟ΍
24

ϩάѧϫ ϥ΃ ϻ· ˬΎѧϨΘϛήΣ ϪѧΑ ϡϮѧϘΗ ϥ΃ Ϊѧϳήϧ ϱάѧϟ΍ έϭΪѧϟΎΑ ϡΎѧϴϘϠϟ ΔѧϠϫΆϤϟ΍ ϲѧϫ ˬΔѧϔϘΜϤϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϥϮϛ ϰϟ· ˬξόΒϟ΍ ΐϫάϳ ΎϤϛ
ΔѧѧϓΎϘΜϟ΍ ϲѧѧϓ ϥϮѧѧΜΤΒϳϭ ϥϮόϓ΍Ϊѧѧϳ ϥϮѧѧϔϘΜϤϟ΍ ξόΒѧѧϓ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ΎѧѧϬ΋ΎϤΘϧΎΑ ϦϣΆѧѧΗ ϻ ˬΎѧѧϬϨϣ ϊѧѧγ΍ϭ ˯ΰѧѧΟ ϲѧѧϓ ˬΔѧѧϔϘΜϤϟ΍ ΐѧѧΨϨϟ΍
ϢϫϮѧѧΗ ϲѧѧΘϟ΍ ΐѧѧΨϨϟ΍ ϩάѧѧϫ ˬρΎѧѧΑήϟ΍ Ϧѧѧϣ ϒѧѧϳήϟ΍ ΔѧѧϣΪΧ ΐѧѧΨϨϟ΍ ϩάѧѧϫ ϊϴτΘѧѧδΗ Ϟѧѧϫ ˬΰϛήϤϟΎѧѧΑ ϕΎѧѧΤΘϟϻ΍ ϞѧѧΟϷ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍
.ϒϳήϟ΍ ϊϣ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΎϬ΋ΎτΧ΃ ήϔϐΗ ϥ΃ ϞΟϷ ˬϢϛΎΤϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ϰϟ· ϲϣϮϴϟ΍ ϑΎτόΘγϻ΍ϭ ϞγϮΘϟΎΑ ϡϮϘΗ ΎϬϧ΃ Ϧϴϴϔϳήϟ΍
ˬΎѧϬϤψόϣ ϲѧϓ ΎѧϬϧϷ ˬϒѧϳήϠϟ ϲѧγΎϴδϟ΍ ϞΒϘΘѧδϤϟ΍ ϰѧϠϋ ΍ήѧϴτΧ ΍έϭΩ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔτѧγϮΘϤϟ΍ ΕΎѧϘΒτϟ΍ ΐѧόϠΗ ˬ΍ΪϬϟ ΔϓΎο·
ΔѧѧϘΒσ ΎѧѧϬϨϣ ϞѧѧόΠϳ ˬΩϮѧѧϬΠϣ ϱ΄ѧѧΑ ϡΎѧѧϴϘϟ΍ ήѧѧϜϔΗ ϻϭ ˬϦϴψϓΎѧѧΤϤϟ΍ ϦϴϴΑήѧѧϐϤϟ΍ έΎѧѧδϴϟ΍ ϭ΃ ϦϴѧѧϤϴϟ΍ έΎѧѧϜϓϷ ˬΔѧѧϴϨΒΘϣϭ ΔѧѧϴϤΘϨϣ
ϰѧϟ· Ώήѧϗ΍ ˬϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϤϬϤϟ΍ ΔτѧγϮΘϤϟ΍ ΕΎѧϘΒτϟ΍ ϩΪѧϫ ϖѧϤϋ ϥΎѧϓ ˬϚϟΪΑ ˬΔϴΨϳέΎΗ ΕΎϳϮϟϭ΃ ΎϬϟϭ ΔϟϭΆδϣ ΔϴϋΎϤΘΟ΍
.Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ΔϳήΣϭ ˬΔϴϔϳήϟ΍ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϞΟϷ Ν΍ϮϣϷ΍ έΎϤϏ ΏϮϛήΑ ϝϮΒϘϟ΍ ϡΪϋϭ ˬ ΔϳίΎϬΘϧϻ΍ έ΍ϭΩ΍ ˯΍Ω΄Α ˯ΎϔΘϛϻ΍
αΎѧδΣϹ΍ ϥϭΩ ˬΔѧϔσΎόϟ΍ Ϧѧϣ ωϮѧϨΑ ˬϲѧγΎϴγ Ϟѧόϔϛ ΎѧϨόϣ ϥϮϠϣΎόΘϳ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ξόΑ ϥ΃ ΚϴΣ ˬϲϔσΎϋ :ϲϧΎΜϟ΍
ˬΎϨϋϭήѧθϣ Δѧϴόϗ΍ϮΑ ϢϬѧγΎδΣϹ ΍ήѧψϧ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ Δѧ΋ΪϬΘϟ΍ Ϧѧϣ ωϮѧϨΑϭ ˬωϭήѧθϤϟ΍ ΍άϫ ϖϴϘΤΗ ϞΟ ϷˬΔϳΩήϔϟ΍ ϢϬΘϴϟϭΆδϤΑ
.ΎϨΘϛήΤϟ ΔϴΗ΍Ϋ Δϳήϴσ΄Η ΕΎϴϟ΁ ΏΎϴϏϭ
ˬϪѧ΋ΎϨΑ΃ ωϮѧϤΠϣ ϲѧϓ ϒѧϳήϟ΍ ϞΒϘΘѧδϣ ϥ΃ (έ΍ϭΩϷ΍ϭ ΏέΎѧθϤϟ΍ ΔѧϔϠΘΨϣ ΐΨϧ ΩϮΟϭ ΎϴϠϛ ήϜϨϧ ϥ΃ ϥϭΩ) ΪϘΘόϧ ϦΤϨϓ ΍άϬϟ
ΎѧѧϤϛ ˬϱΩΎѧѧμΘϗϻ΍ϭ ϲϋΎѧѧϤΘΟϻ΍ϭ ϲϓΎѧѧϘΜϟ΍ ϯϮΘѧѧδϤϟ΍ ϲѧѧϓ ΰѧѧϴϴϤΗ ϥϭΩ ˬϲѧѧόϤΘΠϣ ωϭήѧѧθϣ ϲѧѧϓ ρ΍ήѧѧΨϧϻ΍ ϥϭΪѧѧϳήϳ Ϧϳάѧϟ΍
ϊѧπΗ ϥ΃ ΐѧΠϳ ˬΔѧϴϓήόϣϭ ΔϳήѧθΑ ΓϮѧϗ ˬΔѧϘτϨϤϟ΍ ϰѧϠϋ ΓέϮѧϴϐϟ΍ϭ ˬϦϳΩΎѧϴϤϟ΍ ϊѧϴϤΟ ϲѧϓ Δϴϔϳήϟ΍ Ε΍˯ΎϔϜϟ΍ϭ ήσϷ΍ ήΒΘόϧ
.ΔϣΎόϟ΍ ΔΤϠμϤϟ΍ ΔϣΪΧ ϞϴΒγ ϲϓ ˬΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΎϬϓέΎόϣ
ΎѧϨϧϷ ˬΎѧϨϬΟϭ ϲѧϓ Ώ΍ϮѧΑϷ΍ ϕϼѧϏ· ΐѧΨϨϟ΍ ϩάѧϫ Ϧѧϣ ξѧόΑ ϝϭΎѧΤΗ ΎѧϤϛ ˬΪѧΣ΃ ϪѧΟϭ ϲѧϓ ΏΎѧΒϟ΍ ϖѧϠϐϧ ϻ ˬΔѧϛήΤϛ ϦΤϧ
ΔѧѧϴΒϠϏ΃ ΢ϟΎѧѧμϣ ΏΎѧѧδΣ ϰѧѧϠϋ ˬϊѧѧοϮϟ΍ Ϧѧѧϣ ΓΩΎϔΘѧѧγϻ΍ Ϧѧѧϣ έ΍ήϤΘѧѧγϻ΍ Ϯѧѧϫϭ ˬΪѧѧΣ΍ϭ ΎѧѧϬϬΟϭ ΐѧѧΨϨϟ΍ ϩάѧѧϫ ϥ΃ ϑήѧѧόϧ
ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΓΎѧϴΤϟ΍ Ϧѧϣ ΝϭήѧΨϟ΍ Ϯѧϫ ˬΔϴϋΎϨτѧλϻ΍ ΐѧΨϨϟ΍ ϩάѧϫ ϪѧΟϭ ϲѧϓ ΡϮѧΘϔϤϟ΍ ΏΎѧΒϟ΍ϭ ˬ˯ΎτѧδΒϟ΍ Ϧϴϴϔϳήϟ΍
ήѧϴΠϬΗϭ ˬϒѧϳήϟ΍ ΐѧϬϧ ϞѧδϠδϣ ϲѧϓ ϙέΎθΗϭ ΔϴμΨθϟ΍ ΎϬΤϟΎμϣ ϞΜϤΗ ˬΓήϴϐλ Δϴϔϳέ ΔΌϓ ϱΩΎϳ΃ ϲϓ ΖΤΒλ΃ ϲΘϟ΍ϭ
.ϒϳήϟ΍ ˯ΎϨΑ΃ ϒϳϮΨΗϭ ϊϳϮΠΗϭ
ˬέΎѧϴΨϟ΍ ΍ΪѧϬΑ ΔѧϨϣΆϤϟ΍ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΐΨϨϟ΍ ί΍ήΑ· ϰϠϋ ˬΎϬΗΎϋΎϨϗ ϖϓϭ ˬϞϤόΘγ ˬΎϨΘϛήΣ ϥ·
ˬˬϦϬѧδϔϧ΃ϭ ϢϬѧδϔϧϷ ϪѧϧΪϳήϳϭ ϪѧϧϭΪϳήϳ Ύѧϣ έΎϴΘΧ΍ ϰϠϋ Ε΍έΩΎϗϭ ϦϳέΩΎϗ ˬΕΎϗΩΎλϭ ϦϴϗΩΎλ ˬΕΎϴϔϳέϭ ϥϮϴϔϳέ Ϣϫϭ
.ΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤηϭ ΏήϐϤϟ΍ϭ ϒϳήϟ΍ ϢϬϨσϭ ϲϓ ϢϬθϳΎόΗ ήσΆϳ ϲϓΎϘΛϭ ϱΩΎμΘϗ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟ΍ϭ ϲγΎϴγ ϡΎψϨϛ
:ΓΎϴΤϟ΍ ΝΫϮϤϧϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ έϮϫΪΘϟ΍

έΎѧθΘϧ΍ ˬϑΎѧϔΠϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϠΜϤΘϤϟ΍ ˬΦϳέΎѧΘϟ΍ Ϧѧϣ ΓΩΪѧόΘϣ ϞΣ΍ήϣ ϲϓ ˬϒϳήϟ΍ ΎϬηΎϋ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔϴόϴΒτϟ΍ ϑϭήψϟ΍ ΖϧΎϛ
ΔѧϴϋΎϤΠϟ΍ ΓήѧΠϬϟ΍ ΕϼѧδϠδϣ ήѧΒΘόΗϭ ˬ1956 ΪѧόΑ Ύѧϣ ΔѧϟϭΩ ζϴѧϤϬΗ ϰѧϟ· ΔϓΎѧοϹΎΑ ˬΔϳέΎϤόΘѧγϻ΍ ωΎѧϤσϷ΍ϭ ˬΔΌΑϭϷ΍
ϒϳήϟΎѧѧΑ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔѧϴϨΒϟ΍ ϞѧѧΨϠΧ ΎѧϔτόϨϣ ˬΔѧѧϴΑέϭϷ΍ ϥ΍ΪѧϠΒϟ΍ ϰѧѧϟ·ϭ ˬΏήѧѧϐϤϟ΍ ϖσΎѧϨϣ ϲϗΎѧѧΑϭ ήѧ΋΍ΰΠϟ΍ ϰѧѧϟ· ˬϦϴϴϔϳήѧϠϟ
ΔѧѧϴΒϟΎϏ ϝϮѧѧΤΗ ΐΒѧѧδΑ ˬϲΟέΎѧѧΨϟ΍ϭ ϲϠΧ΍Ϊѧѧϟ΍ ϱέΎѧѧΠΘϟ΍ ϝΩΎѧѧΒΘϟ΍ϭ ˬΔϴѧѧθϴόϤϟ΍ ΔѧѧΣϼϔϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϤ΋ΎϘϟ΍ϭ ˬΓΪ΋Ύѧѧγ ΖѧѧϧΎϛ ϲѧѧΘϟ΍
΍έΪѧμϣϭ ˬΝΎѧΘϧϺϟ ϼϳΪѧΑ ΎѧϣΎψϧ ΓήѧΠϬϟ΍ Ϧѧϣ ϞѧόΟ Ύѧϣ Ϯѧϫϭ ˬζϴѧόϟ΍ ϞѧΟϷ ΓήѧΠϬϟ΍ Ωέ΍Ϯѧϣ ϰѧϠϋ ΩΎѧϤΘϋϻ΍ ϰϟ· ήγϷ΍
ΔѧϘϠΤϟ΍ Ϧѧϣ ΝϭήѧΨϠϟ ˬΎѧϴϋΎϤΘΟ΍ ΍έΎѧϴόϣ ΓήѧΠϬϟ΍ Ϧѧϣ ΖѧϠόΟϭ ˬΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔѧϣϮψϨϤϟ΍ ϰѧϠϋ ΕήΛ΃ ΓΪϳΪΟ έΎϜϓ΃ ϝϮΧΪϟ
Εϼ΋ΎѧόϠϟ ϱΩΎѧμΘϗϻ΍ϭ ϲϋΎѧϤΘΟϻ΍ ϊѧοϮϟ΍ έϮϫΪѧΗϭ ΔѧϟΎτΒϟ΍ έΎθΘϧ΍ ΐΒδΑ ˬϥϮϴϔϳήϟ΍ ΔϴΒϟΎϏ ΎϬϴϓ έϭΪϳ ϲΘϟ΍ ΔϏήϔϤϟ΍
.ΐϳήϬΘϟ΍ϭ ΓήΠϬϟΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΔτθϧϷ΍ϭ ˬΔϟΎϋϹ΍ Ϧϣ ΎϬΘϴΒϟΎϏ ϲϓ ζϴόΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϴϔϳήϟ΍
Ϧѧϋ ΐѧΗήΘΗ ΚѧϴΣ ˬϒѧϳήϠϟ ϲѧόϴΒτϟ΍ ϮѧϤϨϟ΍ ϰѧϠϋ ήΛΆѧϣ ήѧΒϛ΍ ήѧΒΘόΗ ϲѧΘϟ΍ϭ ˬΔϴϠ΋Ύόϟ΍ ΕΎόϤΠΘϟ΍ ΓήϫΎχ ΕήθΘϧ΍ ˬϚϟΪΑ
ΔѧΠΗΎϨϟ΍ ˬϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔѧϣίϷ΍ ϢϗΎѧϔΗ ϰѧϠϋ ήѧηΆϣ ϲϫϭ ˬήϤΘδϤϟ΍ϭ Ϟλ΍ϮΘϤϟ΍ ϝϼΘΧϻ΍ Δϴπϗ ˬϊοϮϟ΍ ΍Ϊϫ
.ϲΑήϐϤϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΕΎϴϨϴόΒδϟ΍ϭ ΕΎϴϨϴΘδϟ΍ ϲϓ ΎΑϭέϭ΄Α Ϟϐθϟ΍ ΩϮϘϋ ϊϳίϮ Η ˬϞδϠδϣ Ϧϋ
ˬϱΩΎѧμΘϗϻ΍ ϊѧοϮϟ΍ ΐΒѧδΑ ˬΝ΍ϭΰѧϟ΍ Ϧѧϋ ΏΎΒѧθϟ΍ ϑϭΰѧϋϭ ˬήγϷ΍ ϚϜϔΗ ˬΔϴΟϮϟϮϴγϮδϟ΍ ΕϻϮΤΘϟ΍ ϩάϫ Ξ΋ΎΘϧ Ϧϣϭ
ζϴѧόϟ΍ ϦϤѧπϳ ΓΎѧϴΤϠϟ ΝΫϮѧϤϧ ΏΎѧϴϏ ήΒΘόϳϭ ˬϒϳήϠϟ Δϴϓ΍ήϐϤϳΪϟ΍ ΔτϳήΨϟ΍ ϰϠϋ ήΛΆϳ ϥ΃ Ϫϧ ΄η Ϧϣ ΍έΪμϣ ϞϜθϳ ΎϤϣ
Ϧѧϋ ΚѧΤΒϟ΍ βΟΎѧϫ ϲѧϓ ζϴѧόϳ ϊѧϴϤΠϟ΍ ΢Βλ΃ Ϋ· ˬΎϨϠΒϘΘδϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎϘϠϘϣϭ ΍ήϴτΧ ΎΑ΍ήτο΍ ˬϒϳήϟΎΑ ϦϴϴϔϳήϠϟ ϢϳήϜϟ΍
ϲϋΎѧѧϤΘΟϻ΍ϭ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ΝΫϮѧѧϤϨϟ΍ έ΍ήϤΘѧѧγ΍ Ϟѧѧχ ϲѧѧϓ ˬΔѧѧϘϴϘΤϟ΍ ϩάѧѧϫ ήѧѧϴϴϐΗ ϊϴτΘѧѧδϳ ϻ ϱάѧѧϟ΍ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ΝέΎѧѧΧ ϞϳΪѧѧΑ
.ϲϟΎΤϟ΍ ϱΩΎμΘϗϻ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ϭ
ϰѧϟ· ΔΑέΎѧπϤϟ΍ ϯϭΪѧϋ ϝΎѧϘΘϧ΍ ˯΍ήѧΟ Ϧѧϣ ˬΔѧδϠϔϤϟ΍ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϋΎτϘϟ΍ Ϧϣ ˬϒϳήϟΎΑ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔΤμϟ΍ ωΎτϗ ήΒΘόϳ
ήѧΒΘόΗ ΔѧλΎΨϟ΍ ΕΎΤѧμϤϟ΍ϭ ˬΔѧϔϠΘΨϣ ν΍ήѧϏϷ ˬΔѧϴϣϮϤόϟ΍ ΔΤѧμϟ΍ ϝϼϐΘѧγ΍ϭ ΓϮηήϟ΍ έΎθΘϧ΍ ήΒϋ ˬϲΤμϟ΍ ωΎτϘϟ΍
25

έΩΎѧϗ ήѧϴϏ ˬϥϮϤѧπϣϭ έΎѧϗ ϞѧΧΩ ϰѧϟ· ΐѧϟΎϐϟ΍ ϲѧϓ ΪѧϘΘϔϳ ϱάѧϟ΍ Ϯѧϫϭ ˬϲѧϔϳήϟ΍ Ϧσ΍ϮѧϤϟ΍ ϥ· .ΔΑέΎπϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ΍ήϴΒόΗ
.ΔϴϠΒϘΘδϤϟ΍ ϪΘΤμϟ ΐϴΒτΘϟ΍ ϖΣ ϥΎϤο ϰϠϋ
ΔѧѧγΎϴγ ΏΎѧѧϴϏϭ ˬϲϋΎѧѧϤΘΟϻ΍ ϥΎϤѧѧπϟ΍ Ϧѧѧϣ ϦϳΪϴϔΘѧѧδϤϟ΍ ϊϴѧѧγϮΘϟ Ξϣ΍ήѧѧΑ ϡ΍Ϊѧѧόϧ΍ϭ ˬΔϴΤѧѧμϟ΍ ΔѧѧϴτϐΘϟ΍ ϒόѧѧο ϡΎѧѧϣ΃ϭ
ΔѧѧλΎΧ ΰѧϛ΍ήϣϭ ˬϒϳήϟΎѧΑ ΔѧϴόϣΎΠϟ΍ ΕΎϴϔѧѧθΘδϤϟ΍ ϡΪѧόϨΗ ΚѧϴΣ ˬϥΎѧδϧϹ΍ϭ ϝΎѧΠϤϟΎΑ ΔΤѧѧμϟ΍ ωΎѧτϗ ςѧΑέ ϲѧϓ ΔѧϴϣϮϜΣ
ˬΔϴѧѧδϔϨϟ΍ϭ ΔѧѧϴϠϘόϟ΍ ν΍ήѧѧϣϷ΍ϭ ΔѧѧϳϮϠϜϟ΍ϭ ϥϮѧѧϴόϟ΍ ν΍ήѧѧϣ΃ϭ ˬϥΎσήѧѧδϟΎϛ ϒϳήϟΎѧѧΑ Γήѧ ΜϜΑ ΓήѧѧθΘϨϤϟ΍ ν΍ήѧѧϣϷ΍ Δѧѧγ΍έΪϟ
.ϲϔϳήϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϣΪΨϟ ΪϨΠΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ΔϳήθΑ Ε΍˯Ύϔϛ ϰϠϋ ϒϳήϟ΍ ήϓϮΗ ϢϏέ
ΰѧϣήϛ ˬϦϣΎѧπΘϣ ˬϡΪѧϘΘϣ ˬκѧμΨΘϣ ˬΞϣΪѧϨϣ ˬΔϴϣϮϤϋ ΔΤλ ωΎτϗ ˯ΎϨΑ ϰϠϋ ϞϤόϧ ϥ΃ ΐΠϳ ˬϒϳήϟ΍ ϲϓ ϦΤϨϓ ΍άϬϟ
.ϪΟϼϋ ΐτϠϟ ϦϜϤϳ Ϣϟ΍ ϥϭΩ ˬϦϴΘϤϳήϜϟ΍ ΕϮϤϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ Ϧϋ ήϴΒόΗϭ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϴϧΎδϧϺϟ ϱέΎπΣ
ϡΎѧϜΣϷ΍ϭ ˬϲϋΎѧϤΘΟϻ΍ ζϴѧϤϬΘϟ΍ Ϟѧχ ϲѧϓ ζϴѧόΗ ˬϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ΔѧλΎΨϟ΍ ΕΎѧΟΎϴΘΣϻ΍ Ε΍Ϋ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎѧΌϔϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ
ϲϧΎѧόΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΕΎѧΌϔϟ΍ ϩάѧϬϟ ˬΔѧϴϧϮϧΎϗϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟ΍ ΔѧϳΎϤΣ ΏΎѧϴϏ ϡΎѧϣ΃ϭ ˬϲΒόθϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϓήΤϨϤϟ΍ϭ ΔϘΒδϤϟ΍
ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ϊѧѧϤΘΠϤϠϟ ΔѧѧϴϋΎϤΟ ΔϴϟϭΆѧѧδϤϟ΍ ϥΈѧ ϓ ˬΔϴϟϼϘΘѧѧγΎΑ ΎϬΘѧѧγέΎϤϣϭ ΎѧѧϬΗΎϴΣ έϮѧѧτΗ Ϧѧѧϣ ΎѧѧϬόϨϤϳ ˬϲѧѧόϴΒσ κѧѧϘϧ Ϧѧѧϣ
.ΔϣΎόϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϲόϴΒτϟ΍ ΝΎϣΩϹ΍ϭ ˬΔϤϳήϛ ΓΎϴΣ ϥΎϤπΑ ΔϤΘϬϤϟ΍ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ
ΔΤѧμϟ΍ ωΎѧτϗ ϥ· ˬΓΩϭΪѧΤϣ ΕΎѧΌϓ ϰѧϠϋ ΍ήϜΣ ˬΔΤμϟ΍ ϞόΟ ϝΎϜη΃ Ϟϛ ΔΑέΎΤϣ ˬΎϬΗΎϳϮϟϭ΃ ϦϤο ϊπΗ ˬΎϨΘϛήΣ ϥ·
ϲΤѧѧμϟ΍ ϞΒϘΘѧѧδϤϟ΍ ςѧѧΑέ ϝΎϜѧѧη΃ Ϟѧѧϛ ΔѧѧΑέΎΤϣϭ ˬήϳϮѧѧτΘϟ΍ϭ ΚϳΪѧѧΤΘϟ΍ϭ ˬΔѧѧσήϘϣΪϟ΍ ϰѧѧϟ· ΔѧѧΟΎΤϟ΍ βѧѧϣ΃ ϲѧѧϓ ϒϳήϟΎѧѧΑ
˯ΎѧπϴΒϟ΍ έ΍Ϊѧϟ΍ ϭ ρΎѧΑήϟ΍ ΰѧϛ΍ήϣ ϲѧϓ ΝϼѧόϠϟ ϞѧϘϨΘϟ΍ Ϧѧϣ ΎѧϨϔϳέ ΕΎѧϨΑϭ ˯ΎϨΑ΃ ΓΎϧΎόϣ ϞΜϣ ˬΔϴΑήϐϤϟ΍ Ϣλ΍ϮόϟΎΑ ˬϦϴϴϔϳήϠϟ
.ΎϫήϴϏϭ ΪϳέΪϣϭ ΎϳήϴϤϟ΍ϭ
:ϥϭΎόΘϟ΍ϭ ϦϣΎπΘϟ΍

ϒѧѧѧϳήϟ΍ ϥϭΆѧѧη Γέ΍Ω·ϭ ήϴΑΪѧѧΗ ϲѧѧϓ ΎϬѧѧοϮΨϨγ ΔѧѧΑήΠΗ Δѧ ѧϳϷ ˬΎѧѧϨΘϛήΣ ωϭήѧѧθϣ ϲѧѧϓ ϥΎϴѧѧγΎϴγ΃ ϥ΍ήѧѧμϨϋ ϥ΍ήѧѧΒΘόϳ
ΎѧϴϨΒϳ ϥ΃ ΐѧΠϳ ˬϥϭΎѧόΘϟ΍ϭ ϦϣΎѧπΘϟ΍ ΍άѧϫ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ ϖѧΣ Ϧѧϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϰϠϋ ϊϓ΍Ϊϧ ϲΘϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΔγέΎϤϣϭ ˬϦϴϴϔϳήϟ΍ϭ
.ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΕΎϬΠϟ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ ϦϴΑ ΔΘϗΆϣ ΔϳΩΎϣ ΢ϟΎμϣ ϰϠϋ ςϘϓ βϴϟϭ ˬΔΘΑΎΛ Ϣϴϗ ϰϠϋ
ϥϷ ˬϲΗΎѧѧδγΆϤϟ΍ ϞѧѧϤόϟ΍ ϲѧѧϓ ΎѧѧϫήϳϮτΗ ϦѧѧϜϤϳ ˬΔѧѧϠϴΒϧ ΪѧѧΟ βѧѧγ΃ ϲѧѧϠϋ ΔѧѧϴϨΒϣ ϦϣΎѧѧπΘϟ΍ ϲѧѧϓ ΎϧΪѧѧϴϟΎϘΗ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϲѧѧϓ ϦѧѧΤϧ
ϥϮѧϜϳ ϞѧϤόϟ΍ ΍άѧϫϭ ˬΩήѧϔϟ΍ ϪѧΑ ϡϮѧϘϳ ϥ΃ ϦѧϜϤϳ ϻ ϱάѧϟ΍ ϞϤόϟ΍ ˯ΎϨΑ ϞΟϷ ˬϊϓΎϨϤϟ΍ϭ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϝΩΎΒΗ ϰϠϋ ϲϨΒϣ ϦϣΎπΘϟ΍
.ϝΩΎόϟ΍ ϲϨϣΎπΘϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϝΩΎΒΗ ϰϠϋ ϼϴϟΩ
.ϢϫΩΎΤΗ· ˯ΎϨΒϟ Ϧϣ ϥϮϴΑέϭϷ΍ ΎϬΑ ϞϤόϳ ϲΘϟ΍ ˬΓΰϴϤϟ΍ ϩάϫ ΪϨϋ ϒϗϮΘϟ΍ ΐΠϳ ˬ΍άϟ
βϓΎѧѧϨΘϟ΍ ϰѧ Ϡϋ ΓέΩΎѧѧϗ ΢ΒѧѧμΗ ϲѧѧϜϟ ˬΎϬΘϴόѧѧοϭ Ϧѧѧϣ ΔѧѧθϤϬϤϟ΍ϭ ΓήѧѧϴϘϔϟ΍ ϖσΎѧѧϨϤϟ΍ Ν΍ήѧѧΧ· ϞѧѧΟϷ ϥϮѧѧϜϳ ϦϣΎѧѧπΘϟ΍ ΚѧѧϴΣ
.ϡΪϘΘϟ΍ϭ
ϥϭΩ ˬϒѧѧϳήϠϟ Δϳέϭήѧѧπϟ΍ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΢ϟΎѧѧμϤϟ΍ ˬέΎѧѧΒΘϋϻ΍ ϦϴѧѧόΑ άѧѧΧ΄ϳ ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ˬϒѧѧϳήϟ΍ϭ ΔѧѧϟϭΪϟ΍ ϦϴѧѧΑ ϥϭΎѧѧόΘϟ΍ ϥ·
ˬΔѧϴϣϮϤόϟ΍ ΔΤѧμϟ΍ ΕΎѧϋΎτϘϛ ˬϲϛέΎѧθΗ ήϴϴѧδΗ ϡΎѧψϧ ΖΤΗ ϰϘΒΗ ϥ΃ ΐΠϳ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟΎΑ ϝϼΧϹ΍
ϥ΍ΪѧѧϴϤϟ΍ ϲѧѧϓ ΔѧѧΑέΎϐϤϟ΍ Ϟѧѧϛ ϦϴѧѧΑ Δѧѧϟ΍Ϊϋ ϥΎϤѧѧο ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ϚѧѧϟΫϭ ˬϲϟ΍έΪѧѧϴϔϟ΍ ϦѧѧϣϷ΍ ˬϲϋΎѧѧϤΘΟϻ΍ ϥΎϤѧѧπϟ΍ ˬΔѧѧϴΑήΘϟ΍
.ϦϣϷ΍ϭ ΔϴΑήΘϟ΍ ΔΤμϟ΍ ϲϓ ϖΤϟΎϛ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍
Ϧѧѧϋ ϊϓ΍Ϊѧѧϳ ϲϨϣΎѧѧπΗϭ ϲϋΎѧѧϤΘΟ΍ ΪѧѧόΑ ϭΫ Ϫѧѧϧ΃ ϻ· ˬϱϮѧѧϬΟϭ ϲѧѧϔϳέ ϪѧѧϧϮϛ ϢѧѧϏέ ϲѧѧόϤΘΠϤϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ΎϨϋϭήѧѧθϤϓ ΍άѧѧϬϟ
.ϊϴϤΠϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϕϮϘΤϟ΍
.ΔϴϤϟΎϋ ΓϮϘϛ ΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤη ϞΟϷ

ΎϬϓ΍Ϊѧϫ΃ ίήѧΑ΍ ΪѧΣ΍ ϲ ѧϓ ϡϮѧϘΗ ˬΎѧϨΘϛήΣ ϥΎѧϓ ˬϩήϴѧμϣ έΎѧϴΘΧ΍ϭ ˬϒѧϳήϟ΍ ΔѧϳήΣ ϲѧϓ ΎѧϬϧΎϤϳ· Ϧѧϣ ϖϠτϨΗ ΎϨΘϛήΣ ϥ΃ ϢϏέ
ΔϴѧγΎϣϮϠΑΪϟ΍ϭ ΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ ΓΪѧΣϮϟ΍ ϰѧϠϋ ΔѧϤ΋ΎϘϟ΍ ˬΎѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧη Δѧϴϟ΍έΪϓ ˯ΎѧϨΑ ϰϠϋ ˬήϴϴϐΘϟ΍ ϰϟ· ΎϬόϠτΗϭ ˬΔϴΠΗ΍ήΘγϹ΍
ΔѧδϓΎϨϤϟ ΔΤѧηήϣ ΔѧϴϤϟΎϋ ΓϮѧϗ ϰѧϟ· ˬΎѧϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤѧη ϝϮѧΤΗ ϰѧϟ· ΡΎѧΘϔϤϟ΍ ϮϬϟ ˬΓΪΣϮϤϟ΍ ΎϴϘϳήϓ΃ ϝΎϤη ˯ΎϨΑ ϥ· ˬΔϴΟέΎΨϟ΍
ϲѧΘϟ΍ϭ ˬΔѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ Ώ΍ΰѧΣϷ΍ ϥ΃ ϲѧϔΨϳ ϻ ˬΎѧϨΘϛήΤϟ ϲѧγΎϴδϟ΍ ωϭήѧθϤϟ΍ ϥΎѧϓ ϚϟΪΑϭ ˬΪϨϬϟ΍ϭ Ϧϴμϟ΍ϭ ΎϜϳήϣ΃
ϡΎѧϣ΃ ΔѧΒϘϋ ήѧΒϛ΍ ˬΎѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧη ϥ΍ΪѧϠΑ ϲѧϓ ˬΔѧϳΰϛήϤϟ΍ ΕΎѧϣϮϜΤϟ΍ϭ -ϒѧγϼϟ -ˬωϭήѧθϤϟ΍ ΍ΪѧϬΑ ϡϮѧϴϟ΍ ΍ΪϬϟ ϑήΘόΗ Ϣϟ
ˬϒѧϳήϟ΍ ϥ· ˬΎѧϫέΎϴΧ ϱΪѧΤΘϟ΍ ΍Ϊѧϫ ϞѧόΟϭ ˬΐѧϧ΍ϮΠϟ΍ Ϧѧϣ ϕϼѧτϧϻ΍ϭ ˬήϴϴϐΘϟΎѧΑ ϦϣΆѧΗ ˬΎѧϨΘϛήΣ ϥΎѧϓ ˬ΍Ϊϟ ˬέΎϴΨϟ΍ ΍Ϊϫ
26

ϡΎѧϣί ϰϟϮѧΘϴϟ ˬΎѧϨΑ ϑήѧΘόϳ ϻ Ϧѧϣ έϮϬχϭ ˬΓΩ΍έϹ΍ ΏΎϴϐϟ ˬξϬΟ΃ ϦϜϟ ˬϢϴψόϟ΍ ϲϘϳήϓϹ΍ ωϭήθϤϟ΍ ΍Ϊϫ ϞϤΣ Ϊϗ ϥΎϛ
ΓϮѧϘϛ ΎѧϘϳήϓ΃ ϝΎϤѧη ϞѧΟϷ έ΍ήѧΣϷ΍ ϊѧϴϤΟ ϊѧϣ ϞϤόϨѧγ ϡϮѧϴϟ΍ϭ ˬϲϟΎϣ ϭ΃ ΎϴΒϴϟ ϭ΃ ΏήϐϤϟ΍ ϭ΃ ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ˯΍Ϯγ έϮϣϷ΍
.ΔϴϤϟΎϋ
:ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ ΔϳϮϬΠϟ΍ Ε΍έ΍ΩϹ΍ϭ ΔΒΨΘ ϨϤϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍

ΕΎϳΪѧѧϠΒϟ΍ ϲѧѧϓ ΔѧѧϴϠΤϤϟ΍ ΕΎѧѧϣϮϜΤϟ΍ϭ ˬΔϴ΋ΎѧѧπϘϟ΍ϭ ΔѧѧϳάϴϔϨΘϟ΍ϭ ΔϴόϳήѧѧθΘϟ΍ ΔτϠѧѧδϠϟ ΔѧѧϠΜϤϤϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ϰѧѧϟ· ΔϓΎѧѧοϹΎΑ
ˬLES DEPARTEMENTES ΕΎѧѧϴϋΎτϗ· ϭ΃ Ε΍έ΍ίϭ ϲѧѧϫϭ ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎѧѧϋΎτϘϠϟ ΔѧѧϤψϨϤϟ΍ ˬΔѧѧϬΠϟ΍ ΔѧѧϣϮϜΣϭ
ϒѧϠΘΨϣ ϲѧϓ ˬϒѧϳήϠϟ ΔѧϳϮϴΤϟ΍ ΎϳΎѧπϘϟ΍ ΔѧόΑΎΘϣϭ ςϴѧτΨΘϟ΍ ϰѧϠϋ ΓέΩΎѧϗ ˬΔѧϴϤϴψϨΗ ΕΎϴϟ΁ϭ ΰϛ΍ήϣ ˯ΎϨΑ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ΐΠϳ
:ϲϟΎΘϟΎϛ ϲϫϭ ϱήθΒϟ΍ ήμϨόϟ΍ ϡΪϘΗϭ ϲΑ΍ήΘϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ έϮτΘϟ ΔϨϣΎπϟ΍ϭ ˬΕϻΎΠϤϟ΍
.ςϴτΨΘϠϟ ϰϠϋϷ΍ ϲϔϳήϟ΍ βϠΠϤϟ΍ *
.ϡϼϋϺϟ ϰϠϋϷ΍ ϲϔϳήϟ΍ βϠΠϤϟ΍ *
.ϡΎόϟ΍ ϝΎϤϟ΍ ΔΒϗ΍ήϣϭ ΕΎΑΎδΤϠϟ ϰϠϋϷ΍ ϲϔϳήϟ΍ βϠΠϤϟ΍ *
.ΔϴϧΎΒγϻΎΑϭ ΔϴϠΒΠϟ΍ϭ ΔϴϐϳίΎϣϷΎΑ ΔϘσΎϧ Δϴϔϳέ ΕΎϋ΍Ϋ·ϭ ΔϴϧϮϳΰϔϠΗ Ε΍ϮϨϗ *
.ΔϴϘϳήϓϹ΍ϭ ΔϴτγϮΘϤϟ΍ ϥϭΆθϟ΍ ϲϓ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϠϟ ϲϔϳήϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ *
.ϲϨϳΪϟ΍ ΢ϣΎδΘϟ΍ϭ ϲϣϼγϹ΍ ΩΎηέϺϟ ϲϔϳήϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ *
.ΔϴϠΒΠϟ΍ϭ ΔϳήΤΒϟ΍ ΕΎγ΍έΪϠϟ ϲϔϳήϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ *
.ϝίϻΰϟ΍ Ϊλέϭ ΔϴΟϮϟϮϴΠϟ΍ ΕΎγ΍έΪϠϟ ϲϔϳήϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ *
.ϱΩΎμΘϗϻ΍ έΎϤΜΘγϼϟ ϲϔϳήϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ *
.ΔϴϧΪϤϟ΍ ΕΎϴόϤΠϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϔϳήϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ *
.ΓέΪΨϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϙϼϬΘγ΍ ϦϴϨϘΗϭ ϥΎϣΩϹ΍ ΔΑέΎΤϤϟ ϲϔϳήϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ *
.ΔϴτγϮΘϤϟ΍ϭ ΔϴϘϳήϓϹ΍ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ϭ ϥϮϨϔϠϟ ϲϔϳήϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ *
.ϱϮϐϠϟ΍ ϊϴΒτΘϠϟ ϲϔϳήϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ *
.Δϴϔϳήϟ΍ ΔϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔϐϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϴϤϳΩΎϛϷ΍ *
.ΐ΋΍ήπϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΔϗΎτϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΕΎϳΎϔϨϟ΍ ΔΠϟΎόϣϭ Ϟ΋Ύδϟ΍ ήϴϬτΘ ϟ΍ϭ ΔΌϴΒϟ΍ϭ ϩΎϴϤϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ϞϘϨϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ϭ ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ϲόϴΒτϟ΍ϭ ϱΪϴϠϘΘϟ΍ ΐτϟ΍ϭ ΔϴϟΪϴμϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ΔΤμϠϟ Δϴϔϳή ϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ϱήΤΒϟ΍ϭ ϱϮΑΎϐϟ΍ϭ ϲϋ΍έΰϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ϭ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϲο΍έ΃ϭ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϳέΎϘόϟ΍ ΔϴϜϠϤϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ φϔΣϭ ΔϳήΛϷ΍ ϊϗ΍ϮϤϟ΍ϭ ϒΣΎΘϤϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΔΣΎϴδϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΔϳήΤΒϟ΍ ΕΎϬΟ΍Ϯϟ΍ϭ ϱϭήϘϟ΍ϭ ϱήπΤϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϢϴψϨΗϭ ήϴϤόΘϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ϲΒτϟ΍ ΢ϳήθΘϟ΍ϭ ήΑΎϘϤϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΔϴϧΪϤϟ΍ ΔϳΎϗϮϟ΍ϭ Ήέ΍ϮτϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΓήΠϬϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ήϤΘδϤϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ΍ϭ ϞϴϐθΘϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.έΎόγϷ΍ϭ ΓΩϮΠϟ΍ ΔΒϗ΍ήϣϭ ϚϠϬΘδϤϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΔϳήΤΒϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ϭ ϱήΤΒϟ΍ ΪϴμϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΔϳήτϴΒϟ΍ ΔΤμϟ΍ϭ ΕΎΑΎϐϟ΍ϭ ϲϋήϟ΍ϭ ΔΣϼϔϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ϲΗΎΒϨϟ΍ϭ ϲϧ΍ϮϴΤϟ΍ ϲΟϮϟϮϴΒϟ΍ ΩΪόΘϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΔοΎϳήϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ϭ ΔϟϮϔτϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
27

.˯ΎμΣϹ΍ϭ ςϴτΨΘϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΔϴΑήΘϟ΍ ΓΩΎϋ·ϭ ϥϮΠδϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΔϴΧΎϨϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϟ΍ϭ ΔϳϮΠϟ΍ ϝ΍ϮΣϸϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΩΪΠΘϤϟ΍ ΚΤΒϟ΍ϭ Ε΍έΎϜΘΑϻ΍ ϢϋΪϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ϦϴϋΪΒϤϟ΍ ϕϮϘΣ ΔϳΎϤΤϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϢϋΩϭ ΔϴϤϨΘϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ήΤμΘϟ΍ϭ ϑ΍ήΠϧϻ΍ ΔΑέΎΤϣϭ ϲϋ΍έΰϟ΍ ΚΤΒϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛ Ϯϟ΍ *
.Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ Γ΃ήϤϠϟ ϲϔϳήϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ *
.ΔϳήϴΨϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ϭ ϦϣΎπΘϟ΍ϭ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭΫϭ ϕΎόϤϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.νέΎόϤϟ΍ϭ ΔϴϋϮΒγϷ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ϭ ΔϴθϴόϤϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔτθϧϷ΍ ϢϴψϨΘϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.Δϴϗήτϟ΍ Δϣϼδϟ΍ϭ ήϴδϟ΍ ΙΩ΍ϮΣ Ϧϣ ΔϳΎϗϮϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛ Ϯϟ΍ *
.ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ΔϴδϓΎϨΘϠϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϟΎϛϮϟ΍ *
.ΕΎοΎϳήϟ΍ ϒϠΘΨϤϟ Δϴϔϳήϟ΍ ΕΎϴϟ΍έΪϔϟ΍ *
ϭ΃ ˬΔϳέΎѧѧθΘγ΍ ΔѧѧϴϤϠϋ ΔѧѧΌϴϫ ϭ΃ ˬΔѧѧϴϣϮϤϋ Γέ΍Ω΃ ϦϴѧѧΑ ˬΎѧѧϬΘϔϴχϭ ΐѧѧδΤΑ ˬΔѧѧϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΎϬΘϔѧѧλ ϒѧѧϠΘΨΗ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ϩάѧѧϫ *
.Ϧϴόϣ ωΎτϘΑ ΔλΎΧ ΔϴϣϮϤϋ Δϛήη
:ΪϫΎόϤϟ΍ ϭ αέ΍ΪϤϟ΍

Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϲϓ ϊγϮϤϟ΍ ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ϡΎψϧ Ϧϋ ΔϘΜΒϨϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ήσϷ ˬϢ΋ϼϤϟ΍ ϱέϭήπϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ΍ ήϴϓϮΗ ΐΠϳ
:ΎϬϨϴΑ Ϧϣ ΕϻΎΠϤϟ΍
...ϥϮϨϔϟ΍ - ϢϴϠόΘϟ΍ - ΔϴΑήΘϟ΍ - ϡϼϋϹ΍ - ΔΤμϟ΍ - ΔγΪϨϬϟ΍ - ϦϣϷ΍ ϡϮϠϋϭ Δσήθϟ΍ - ΔϴϣϮϤόϟ΍ Γέ΍ΩϹ΍ - ˯ΎπϘϟ΍
:ϲΨϳέΎΘϟ΍ έήπϟ΍ ήΒΟϭ ΔϠΘΤϤϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍

Ϧѧѧϣ ˬΔѧѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ϭ ˬΔѧѧϳϮϐϠϟ΍ϭ ΔѧѧϴϓΎϘΜϟ΍ ΔѧѧϳΩΪόΘϟ΍ϭ ˬΔѧѧϴϟ΍έΪϔϟ΍ βѧѧγ΃ ϰѧѧϠϋ ϲѧѧϨΒϣ ϲѧѧϓ΍ήϐΟ ˯Ύѧѧπϓ ϱ΃ ΏΎѧѧϴϏ Ϟѧѧχ ϲѧѧϓ
ϲϓΎѧϘΜϟ΍ϭ ϲѧγΎϴδϟ΍ϭ ϲѧΑ΍ήΘϟ΍ ˯Ύѧπϔϟ΍ ϞѧΧ΍Ω ˬΔϴϧΎΒѧγϻ΍ ΓΩΎϴѧδϠϟ ΔόѧοΎΨϟ΍ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϲϓ ϊϗϮϣ ΩΎΠϳ· ˬΐόμϟ΍
:ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍έΎΒΘϋϼϟ ϚϟΫϭ ϲϟΎΤϟ΍
.ΔϴλϮμΨϟ΍ ϰϠϋ φϓΎΤϳϭ ϡήΘΤϳ ϞϜθΑ ˬΔϘτϨϤϟ΍ ΏϮόη Ϟϛ Ϫϴϓ ζϳΎόΘΗ ˬϲτγϮΘϣ ϲϘϳήϓ· ˯Ύπϓ ΏΎϴϏΔѧѧϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔѧѧϟϭΪϠϟ ΔѧѧδγΆϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮѧѧϘϟ΍ ϲѧѧϓ ΎѧѧϬϟ ήσΆѧѧϣ ήѧѧϴϏ ˬϖσΎѧѧϨϤϟ΍ ϩάѧѧϫ ϲѧѧϓ ΔѧѧϴϨϳΩϭ ΔѧѧϳϮϐϟ ϖ΋ΎѧѧϘΣ ΩϮѧѧΟϭϯήѧΧ΃ ΔѧϴϨϳΩ ϝΎϜѧη΃ϭ ΔѧϳΩϮϬϴϟ΍ϭ ΔϴΤϴѧδϤϟ΍ϭ ϡϼѧγϹ΍ ˬΕΎѧϐϠϛ ΔѧϴϠΒΠϟ΍ϭ Δѧϴϔϳήϟ΍ ˬΔϴϧΎΒѧγϻ΍ ΔѧϟϭΪϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϭ΃ ˬΔϴϟΎΤϟ΍
.ΕΎϧΎϳΪϛ
ΔѧѧϴΑ΍ήΘϟ΍ ΔѧѧϴϨΒϟ΍ έΎѧѧϴϬϧ΍ Ϧѧѧϣ ΎѧѧϓϮΨΗ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ϖσΎѧѧϨϤϟ΍ ϲѧѧϓ έ΍ήϤΘѧѧγϼϟ ˬΔϴϧΎΒѧѧγϻ΍ ΔѧѧϟϭΪϠϟ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧγ· ΢ϟΎѧѧμϣ ΩϮѧѧΟϭ.ΎϴγΎϴγ ΎϬϨϋ ήΒόϤϟ΍ ϥϼτϜϟ΍ϭ ϚγΎΒϟ΍ ΐϟΎτϣ ϊϣ ΎλϮμΧ ˬϲΑέϭϷ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ˬΎϴϧΎΒγϻ ΔϧϮϜϤϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ
ϒѧѧϠΨΘϟ΍ ΐΒѧѧδΑ ϊѧѧΟ΍ήΘϳ ϱάѧѧϟ΍ ϲϋϮѧѧϟ΍ ΍άѧѧϫ ˬΔѧѧϠΘΤϤϟ΍ ϖσΎѧѧϨϤϟ΍ ϞѧѧΧ΍Ω ϱϭΪѧѧΣϭ ϲѧѧϘϳήϓ· ϲѧѧϋϭ έϮѧѧϬχ Ϧѧѧϣ ϑϮѧѧΨΘϟ΍.ΎϴϘϳήϓ· ϝΎϤη ϲϓ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϒόπϟ΍ϭ ˬϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍
ϲѧѧϓ ˬ΍ΪѧѧϳΪΤΗ ϒѧѧϳήϟ΍ Ϧѧϣϭ ˬΎѧѧϴϘϳήϓ· ϝΎϤѧѧη Ϧѧѧϣ ϖѧϠτϨϤϟ΍ ˬϱήϜѧѧδόϟ΍ ϞΧΪѧѧΘϟ΍ ϭ΃ ήϴΛ΄ѧѧΘϟ΍ ΓΩϮѧϋ Ϧѧѧϣ ϲѧѧΑέϭϷ΍ ϑϮѧΨΘϟ΍.ϮϜϧ΍ήϓ ϝ΍ήϨΠϟ΍ ϊϣ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ΔϛέΎθϣϭ ˬΎϴγϮϟΪϧ΍ ϭΰϏ ϲϓ ϊϗϭ ΎϤϛ ˬΔϳήϴΒϳϷ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϪΒη ϥϭΆη
ϲѧϓ ˬϪΘϨϛΎѧγϭ ϒѧϳήϟ΍ ϖσΎѧϨϣ ϊѧϴϤΟ ρ΍ήѧΨϧ΍ ϰѧϠϋ ΓέΩΎѧϗ Ϧϴϧ΍Ϯѧϗϭ ΕΎѧδγΆϣ ϰϠϋ ήϓϮΘϳ ϥ΃ ΐΠϳ ˬϒϳήϟ΍ ϥΈϓ ΍άϬΑ.ΔϴϤϨΘϟ΍
ΎϴϧΎΒѧγ΍ ήѧΒΘόϧ ˬϲѧγΎϴδϟ΍ ϲϋϮѧϟ΍ Ϧѧϋ ήѧϴΒόΘϟ΍ ΔϴϤϫ΄ΑϭˬΏϮόѧθϠϟ ϱήѧϜϔϟ΍ έϮѧτΘϟ΍ ΔϴϤϫ΄Α ϦϣΆΗ ΔϴγΎϴγ ΔϛήΤϛ ϦΤϧϭ
.ϒϳήϟ΍ ϞϜϟ ΎθϤϬϣ ΏήϐϤϟ΍ϭ Δϴϔϳήϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ξόΒϟ ΔϠΘΤϣ
28

ΔѧѧϴϠϴϠϣϭ έΰѧѧΠϟ΍ ϒѧѧϠΘΨϣ ϝϼΘѧѧΣ΍ ϝϼѧѧΧ Ϧѧѧϣ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϲѧѧϓ ΎϴϧΎΒѧѧγ΍ ΩϮѧѧΟϭ Ϧѧѧϋ ΔѧѧΒΗήΘϤϟ΍ Ξ΋ΎѧѧΘϨϟ΍ έ΍ήϤΘѧѧγ΍ ϥ΃ ήѧѧΒΘόϧϭ
ΓΪѧѧϋΎϗ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ϞѧѧόΟ ϲѧѧϓ ˬϡϮѧѧϴϟ΍ Ξ΋ΎѧѧΘϨϟ΍ ϩΪѧѧϫ ήѧѧϬψΗϭ ˬϒѧѧϳήϠϟ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ έ΍ήϘΘѧѧγϻ΍ ϲѧѧϓ Ώ΍ήτѧѧο΍ Ϟѧѧϣ΍Ϯϋ ˬΔΘΒѧѧγϭ
.ΓήϴΒϜϟ΍ϭ Γήϴϐμϟ΍ ϪϧϭΆη ϲϓ ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ ΕϼΧΪΘϟ΍ϭ ˬΔϴΟέΎΨϟ΍ϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΓήΠϬϠϟ
ΔѧϤϴΧϭ ϪѧΠ΋ΎΘϧ ΖѧϠχ ˬέΎϤόΘѧγϻ΍ ϝϮѧΣ(ϥΎѧΒϴϟ βѧϜϳ΃) Ύѧδϧήϓ ϕΎѧϔΗΎΑ ϑήѧόϳ Ύѧϣ Ϧϋ ΐΗήΘϤϟ΍ ϒϳήϟ΍ ϊοϭ ϥΎϓ ϚϟΪΑ
.ϥϮϴϔϳήϟ΍ Ϫϴϓ ϙέΎθϳ Ϣϟϭ ˬϒϳήϠϟ ΚϳΪΣϭ ϢϳΪϗ ήϤόΘδϤϛ ΎϴϧΎΒγ΍ Ϫϴϓ ϙέΎθΗ ϢϠϓ ˬ.Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϒϳήϟ΍ ϰϠϋ
Ώ΍ΰѧΣϷ΍ ϊѧϣ έ΍ϮѧΤϠϟ ϥϮϣίΎѧϋ ϦѧϜϟϭ ˬϞѧϤόϟ΍ ϲѧϓ ΎѧϨΘϴΠϬϨϤΑ Ζѧδϴϟ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ΐόѧθϟ΍ ΎϳΎѧπϘΑ ΪϳέΪϣ ΪϳΪϬΗ ΔγΎϴγ ϥ·
.ΎϓΩΎϫϭ ˬϻϭΆδϣϭ ΍ΩΎΟ ΍έ΍ϮΣ ˬΎϨϨϴΑ ΔϘϟΎόϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϝϮΣ ˬ ΔϘϳΪμϟ΍ ΔϳϮϬΠϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ϭ ΔϴϧΎΒγϻ΍
Ϊѧѧο Ϣ΋΍ήѧѧΟ Ϧѧѧϣ ΎϬѧѧηϮϴΟ ϪѧѧΘϓήΘϗ΍ ΎѧѧϤϟ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ΐόѧ θϟ ϲϤѧѧγήϟ΍ έ΍άѧѧΘϋϻ΍ ϡΪѧѧϘΗ ϥ΃ ˬΔϴϧΎΒѧѧγϻ΍ ΔѧѧϣϮϜΤϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΐѧѧΠϳ
Ϧѧϣ Δϳέϭήѧπϟ΍ Ε΍ΪϋΎѧδϤϟ΍ ϢϳΪѧϘΗ ϊѧϣ ˬΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ϭ ΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ϪѧΗΎϴϨΑϭ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ ήϴϣΪѧΘΑ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍
.ΔϘϴϘΤϟ΍ Δϓήόϣϭ ˬϒϳήϟ΍ ˯ΎϨΑ ϞΟ΃
ϢϬόϴѧΘϤΗϭ ˬΎѧϜϳήϣ΃ ΏϮѧϨΟ Ϧѧϣ ϦϴϣΩΎѧϘϟ΍ ϦϳήΟΎѧϬϤϟΎϛ ˬΔϴϧΎΒѧγϻ΍ ϲѧο΍έϷ΍ ϲѧϓ Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϦϳήΟΎϬϤϟ΍ έΎΒΘϋ΍ ΐΠϳ ΎϤϛ
.ϕϮϘΤϟ΍ βϔϨΑ
ϑήѧσ Ϧѧϣ ˬϦϴϴϔϳήѧϟ΍ ΎѧϬϴϟ· Ϊѧϴϗ ϲѧΘϟ΍ ˬΔϴϧΎΒγϻ΍ ΔϴϠϫϷ΍ ΏήΤϟ΍ ϒϠϣ ΢Θϓ ˬϒϳήϟ΍ ϲϓ ΎϨϘΣ Ϧϣ ήΒΘόΗ ˬΎϨΘϛήΣ ϥ΃ ΎϤϛ
Ζѧѧϟ΍ίΎϣ ΔϳϭΎѧѧγ΄Ϥϟ΍ ΎѧѧϬΠ΋ΎΘϧ Ϧѧѧϟϭ ΔѧѧλΎΧ ˬΎѧѧϬϴϓ ϢѧѧϬΑ Νΰѧѧϟ΍ ϢѧѧΗ ϲѧѧΘϟ΍ ΏήѧѧΤϟ΍ ϩΪѧѧϫ Ϧѧѧϋ ˬϦϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ξϳϮѧѧόΗϭ ˬϮѧѧϜϧ΍ήϓ
Δϓήόϣ ΪόΑ ˬΎϴϧΎΒγ΍ ΏϮόη ϊϴϤΟ ϊϣ ΔΒϴσ ΕΎϗϼϋ ˯ΎϨΑ Γέϭήοϭ ˬΔϴϔϳήϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ ΓήϤΘδϣ
ϡΪѧϘΘϧ ΔѧϛήΤϟ΍ ϲѧϓ ϦѧΤϧϭ ˬϲѧοΎϤϟ΍ ˯ΎѧτΧ΃ έ΍ήѧϜΗ ϡΪѧϋ ϞѧΟϷ ˬΔϛήΘθϤϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ φϔΣ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ΐΠϳϭ
.ΔϴϧΎΒγϻ΍ ΔϴϠϫϷ΍ ΏήΤϟ΍ ϲϓ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϛέΎθϤϟ΍ ΎϳΎΤο ϊϴϤΠϟ ˬϲϤγέ έ΍άΘϋΎΑ
:ΔϳΩΎμΘϗ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ˬΔϴϓΎϘΛ ˬΔϳήθΑ ΓϮϗ :ϥϮϴϔϳήϟ΍ ϥϭήΟΎϬϤϟ΍

ϡΪѧѧϘΘϟ΍ ΔѧѧϣΪΧϭ ˬϲϓΎѧѧϘΜϟ΍ ϒѧѧϳήϟ΍ ϮѧѧϤϧ ϲѧѧϓ ϢϫΎѧѧδΗ ϲѧѧΘϟ΍ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔϳήѧѧθΒϟ΍ ΓϮѧѧϘϟ΍ Ϧѧѧϣ ˬΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎѧѧΌϔϟ΍ ϩάѧѧϫ ήѧѧΒΘόΗ
ϞѧѧΧ΍Ω ήѧѧγϷ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ ΔѧѧϟΎϋ· ϲѧѧϓ ϢϫΎѧѧδΗ ΎѧѧϤϛ ˬϢѧѧ΋΍Ωϭ ϲϤѧѧγϮϣ ϞϜѧѧθΑ ˬϱέΎѧѧΠΘϟ΍ Ν΍ϭήѧѧϟ΍ ϚѧѧϳήΤΗϭ ˬϱΩΎѧѧμΘϗϻ΍
ϱϮѧѧπόϟ΍ ρΎѧΒΗέϻ΍ ϢѧѧϏέ ˬϒϳήϟΎѧΑ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΓΎѧϴΤϟ΍ Ϧѧѧϣ ˬήΟΎѧϬϤϟ΍ ΖѧѧθϤϫ ϲѧΘϟ΍ Δѧ ϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧγΎϴδϠϟ ΍ήѧѧψϧϭ ˬϒѧϳήϟ΍
΢Ϩѧѧϣϭ ϊϳέΎѧѧθϣ ϲѧѧϓ ˯ϻΆѧѧϫ Ε΍Ϊѧѧ΋Ύϋ ϝϼϐΘѧѧγ΍ ΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ϙϮѧѧϨΒϟ΍ ΖѧѧϟϭΎΣ ΚѧѧϴΣ ˬϦσϮѧѧϟ΍ νέ΄ѧѧΑ ϦϳήΟΎѧѧϬϤϟ΍ ˯ϻΆѧѧϬϟ
ˬΏήѧѧϐϤϟ΍ ΔѧϴϘΑ ϰѧѧϟ· ˬϒѧϳήϟ΍ ϖσΎѧѧϨϣ Ϧѧϣ Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ΓήѧΠϫ ϰѧϟ· ϯΩ΃ ΎѧѧϤϣ ˬΔѧϴϔϳέ ήѧѧϴϏ ϖσΎѧϨϣ ΎѧѧϬϨϣ ΕΩΎϔΘѧγ΍ νϭήѧϗ
.ϒϳήϟΎΑ ΔϴΘΤΘϟ΍ ΕΎϴϨΒϟ΍ ΏΎϴϏ ΐ ΒδΑ
ΔϛέΎѧѧθϣ ήѧѧΒΘόϧ ΍άѧѧϬϟ ˬϙήΘѧѧθϣ ήϴѧѧμϣ Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ήϴѧѧμϣ ήѧѧΒΘόϧ ˬΔѧѧϴϔϳέ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟ΍ ΔϴѧѧγΎϴγ ΔѧѧϛήΤϛ ϦѧѧΤϧ ϡϮѧѧϴϟ΍ϭ
ΔѧϣΪΨϟ ˬΔѧϴϓήόϤϟ΍ϭ ΔѧϳΩΎϤϟ΍ ϢϬΗ΍έΪѧϗ έΎϤΜΘѧγ΍ϭ ˬϲΠϴΗ΍ήΘѧγ΍ έΎѧϴΧ ˬϒѧϳήϠϟ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΓΎѧϴΤϟ΍ ϲϓ Ϧϴϴϔϳή ϟ΍ ϦϳήΟΎϬϤϟ΍
.ϙήΘθϤϟ΍ ΎϨϠΒϘΘδϤϟ ΔϳϮϴΣ Γέϭήο ϒϳήϟ΍
ϲѧѧΘϟ΍ ˬΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎѧѧΌϔϟ΍ ϩάѧѧϬΑ ΔѧѧϳΎϨόϟ΍ ϰѧѧϠϋ ϞѧѧϤόΗ ϥ΃ ˬΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ϭ Δѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ϰѧ Ϡϋ ΐѧѧΟϮΘϳ ΍άѧѧϬϟ
.ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϓΎϘΜϠϟ ϞΜϤϣ ήΒΘόΗ
Ϧѧѧϋ ϒѧϜϟ΍ϭ ˬΔѧѧϣΎϗϹ΍ ϥ΍ΪѧϠΑϭ ˬΔϴϠѧѧλϷ΍ νέϷ΍ ϞѧΧ΍Ω ΔѧϤϳήϜϟ΍ ΓΎѧѧϴΤϟ΍ ρϭήѧηϭ ˬΔѧѧϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔѧϳΎϤΤϟ΍ ήϴϓϮѧѧΗ ΐѧΠϳ ΎѧϤϛ
΢ϟΎѧѧμϣ ΔѧѧϣΪΧ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣϭ ˬΔϳΩΎѧѧμΘϗ΍ϭ ήϛΎѧѧϤϟ΍ ΕϻΩΎѧѧόϤϟ΍ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ˬϦϳήΟΎѧѧϬϤϟ΍ ϊѧѧϣ ϱΩΎѧѧϤϟ΍ϭ ϲΑΎѧѧδΤϟ΍ ϞѧѧϣΎόΘϟ΍
ˬϲϋΎѧϤΘΟϻ΍ ωϭήѧθϤϟ΍ ΍άѧϫ ϲѧϓ ˬϲѧϠϤϋ ϞϜѧθΑ ϡΎϬγϺϟ ϦϳήΟΎϬϤϟ΍ ϮϋΪϧ ΔϛήΤϛ ϦΤϨϓ ΍άϬϟ ˬΔΣΎϴδϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ΕΎϛήη
.Ϧϴϴϔϳήϛ ΎόϴϤΟ Ϫϴϓ ϙήΘθϧ ϥ΃ ΐΠϳ ϱάϟ΍
ΔϟΎϘΘѧѧγϻ Ϣϫέ΍ήτѧѧοΎΑ ϚѧѧϟΩϭ ˬΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΕΎѧѧγΎϴδϟ΍ ΕΎѧѧόΒΗ Ϧѧѧϣ ϥϮϧΎѧѧόϳ ϝ΍ίΎѧѧϣϭ ϥϮѧѧϴϔϳήϟ΍ ϥϭήΟΎѧѧϬϤϟ΍ ϰϧΎѧѧϋ Ϊѧѧϗϭ
ΔѧϘϠόΘϤϟ΍ ΎϳΎѧπϘϟ΍ ϥ΃ ΎѧϤϛ ˬήѧΤΒϟ΍ ήѧΒϋ ήϔѧδϠϟ ϢϬϟΎϤόΘѧγ΍ ρϭήѧθΑ ϖѧϠόΘϳ Ύѧϣ ϭ΃ ˬϒѧϳήϟ΍ Ϧѧϋ ΓΪѧϴόΑ ϥΪϣ ϰϟ· Ε΍ή΋Ύσ
ϦϳήΟΎѧѧϬϤϟ΍ ΔѧѧϓΎΜϛ ϢѧѧϏέ ˬΓΪѧѧΣ΍ϭ ΔϴϧΎΒѧѧγ΍ ΔϴϠѧѧμϨϗ ϻ· ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ΪѧѧΟϮΗ ϻ ΚѧѧϴΣ ˬΔѧѧΤϠϣ ϞѧѧψΗ ΔϴϠѧѧμϨϘϟ΍ ΕΎϣΪѧѧΨϟΎΑ
ϥΪѧϤϟ΍ ϮѧΤϧ ϝΎѧϘΘϧϻ΍ ϰѧϟ· ΍ήτѧπϣ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ήΟΎϬϤϟ΍ ϥϮϜϳ Ω΍ ˬΎϜϴΠϠΑ ϭ ΎϴϧΎϤϟ΃ϭ ΍ΪϨϟϮϫϭ ΞϳϭήϨϟΎΑ ϦϴϤϴϘϤϟ΍ ˬ Ϧϴϴϔϳήϟ΍
ϭ΃ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ ϦϳήΟΎѧѧϬϤϟ΍ ϰѧѧϟ· ΔϴϠѧѧμϨϘϟ΍ ΕΎϣΪѧѧΨϟ΍ ΐѧѧϳήϘΗ ϥ΃ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ϦϣΆѧѧΗϭ ˬΔϴϠѧѧμϨϘϟ΍ ϪϧϭΆѧѧη ˯ΎѧѧπϘϟ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍
ϲѧѧϓ ˬϦϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ΔϛέΎѧѧθϣ ήѧѧΒΘόΗ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ ˬΓήѧѧΠϬϟ΍ Δϴѧѧπϗ ϲѧѧϓ ΎѧѧϬΗΎϳϮϟϭ΃ ϯΪѧѧΣ· ΎѧѧΑϭέϭ΄Α Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ϦϳήΟΎѧѧϬϤϟ΍
.ϒϳήϟ΍ βϴ΋έ ΏΎΨΘϧ΍ ΍Ϊϛϭ ˬΎϧϮϤπϣ ΎϘΣ ϲϔϳήϟ΍ ϥΎϤϟήΒϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΏΎΨΘϧ΍
ϥΎѧΘϠϟ΍ ˬΔѧϳΰϛήϤϟ΍ϭ ΔѧϳϮϬΠϟ΍ ϦϴΘϣϮѧϜΤϠϟ ΔϛήΘѧθϣ ΔϴϟϭΆѧδϣ ϲϫ ˬΔϴϔϳήϟ΍ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϴλϮμΨϟ΍ϭ ωϮϨϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ ϥ·
ΕΎѧγΎϴγ ήѧΒϋ ˬϢϟΎѧόϟ΍ ϲѧϓ ϦϳήΟΎѧϬϤϠϟ ϲϔϳήϟ΍ ΰϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ υΎϔ ΤϠϟ ˬΔϳήθΒϟ΍ ΕΎϗΎτϟ΍ϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ΍ήϓϮΗ ϥ΃ ΐΠϳ
.Δϴϔϳήϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϠϟ ΔϴϓΎϘΛϭ ΔϴϤϴϠόΗ
29

ϱϮѧѧϐϠϟ΍ ΩΪѧѧόΘϟ΍ ϞѧѧϴόϔΗ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϴϐϳίΎϣϷΎΑ ϞϐΘѧѧθΗ ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ˬΔϴѧѧγΎϣϮϠΑΪϟ΍ϭ ΔϴϠѧѧμϨϘϟ΍ ΕΎѧѧϴϠϴΜϤΘϟ΍ ϥ΃ ΎѧѧϤϛ
ΔѧϣΪΨϟ ˬΔѧϴΑήϐϤϟ΍ϭ Δѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧϴϣϮϤόϟ΍ Ε΍έ΍ΩϹ΍ϭ ΕΎϴϠѧμϨϘϟ΍ ϦϴѧΑ ϖϴѧδϨΘϟ΍ ϞѧϴόϔΘΑ ˬΔѧϳέ΍ΩϹ΍ ήσΎѧδϤϟ΍ ΪѧϴΣϮΗ ΐΠϳϭˬ
.ϦϳήΟΎϬϤϟ΍ ΎϳΎπϗϭ ΕΎϴΟΎΣ
:ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Ε΍ήϴϐΘϟ΍ϭ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :Δϴϔϳήϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍

ϲΨϳέΎѧѧΘϟ΍ Ω΍ΪѧѧΘϣϻ΍ Ϧѧѧϋ ˬϲϋΎѧѧϤΘΟ΍ ήѧѧϴΒόΘϛ ˬΓήѧѧγϷ΍ Δϳέ΍ήϤΘѧѧγ΍ϭ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΪѧѧΣϮϟ΍ αΎѧѧγ΃ Δѧѧϴϔϳήϟ΍ Γ΃ήѧѧϤϟ΍ ήѧѧΒΘόΗ
.ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϒϳήϟ΍ ˯ΎϨΑ ϞΟ ΃ Ϧϣ ϱΰϛήϣ Ϧϛέ ˬΔϴϔϳήϟ΍ Γ΃ήϤϟΎϓ ˬ΍άϬϟ ˬΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϴλϮμΨϟ΍ ϮϤϧϭ ˬϱήθΒϟ΍ ωϮϨϠϟ
ˬϲσ΍ήϘϤϳΪѧѧϟ΍ϭ ϲѧѧόϴΒτϟ΍ϭ ϲΨϳέΎѧѧΘϟ΍ ζϳΎѧѧόΘϟ΍ ΪϴѧѧδΠΘϟ ˬϱϮѧѧϗ ϞϜѧѧθΑ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ Γ΃ήѧѧϤϟ΍ Ϫѧѧϴϓ ϙήΘѧѧθΗ ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ϱάѧѧϟ΍ϭ
ϰѧϠϋ ϡϮѧϘϳ ϊѧϤΘΠϣ ˯ΎѧϨΑϭ ˬΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ Δѧϟ΍Ϊόϟ΍ϭ Γ΍ϭΎѧδϤϟ΍ ϰѧϠϋ ϡϮϘϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϱΪϟ΍ϭ ˬΓ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ ϱέϭήπϟ΍
.ΓήγϷ΍ϭ ϞΟήϟ΍ϭ Γ΃ήϤϟ΍
ˬΔѧϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ϢϴѧϘϟ΍ ωϮѧϧ ΝΎΘϧ· ϲϓ ˬϝΎΟήϟ΍ϭ ˯ΎδϨϟ΍ ϙήΘθΗ ϥ΃ ΐΠϳ ˬζϳΎόΘϟ΍ ΍άϫ ˯ΎϨΑ ϞΟ΃ Ϧϣϭ
ΔϴϧΎѧѧδϧϹ΍ ΕΎѧѧϗϼόϟ΍ ϢψϨѧѧΗϭ ϢѧѧϜΤΗ ϥ΃ Ϊѧѧϳήϧ ϲѧѧΘϟ΍ ˬϦϴϧ΍ϮѧѧϘϟ΍ ΔѧѧϴϋϮϧ ΍άѧѧϛϭ ˬΪѧѧϳήϧ ϲѧѧΘϟ΍ ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎѧѧδγΆϤϟ΍ ωϮѧѧϧϭ
.ϲϔϳήϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎΌϓ ϦϴΑ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ
ϊѧϴϤΟ Ϧѧϣ ΎѧϬϨϴϜϤΗϭ Γ΃ήѧϤϟ΍ Ϟѧϴϫ΄Η ήѧΒϋ ϻ· ϪѧϘϴϘΤΗ ϦѧϜϤϳ ϻ ˬΓ΃ήѧϤϟ΍ϭ ϞѧΟήϟ΍ ϦϴѧΑ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϥ΃ ΎϨΘϛήΣ ϲϓ ϦϣΆϧ ΍άϬϟ
ˬΕϻΎѧΠϤϟ΍ ϊѧϴϤΟ ϡΎѧΤΘϗϻ ˬϝΎѧΠϤϟ΍ ΎѧϬϟ ΢Θϔϴѧγ ϱάѧϟ΍ Ϯѧϫ ˬΓ˯ΎѧϔϜϠϟ Δѧϴϔϳήϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϙϼΘϣ΍ ϥϮϜϟ ˬϢϴϠόΘϟ΍ ϲϘϠΘϟ ιήϔϟ΍
.ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΣΎδϟ΍ ϲϓϭ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟ΍ Ϟϛ ϞΧ΍Ω ΎϫΩϮΟϭ ϖϴϘΤΗ ϞΟ΃ Ϧϣ
ϞѧϐϠϐΗ ΐΒѧδΑ ˬϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ έϭΩ ϡ΍Ϊόϧ΍ ϪΒη ΐΒδΑ ˬϡϮϴϟ΍ ΓΩϮΟϮϣ ήϴϏ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϻ·
ˬΕΎѧϬΟ΍Ϯϟ΍ ϦϴϳΰѧΘϟ Γ΍Ω΄ѧϛ Δѧϴϔϳήϟ΍ Γ΃ήѧϤϟ΍ ϰѧϟ· ήѧψϨΗ ϲѧΘϟ΍ ΔѧϳΰϛήϤϟ΍ Ώ΍ΰѧΣϷ΍ ΔѧϴΒϟΎϏϭ ˬΔѧϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍
ξϳϮѧόΗ ϰѧϟ· ϢϫΎѧδΗϭ ΖϤϫΎѧγ ϲѧΘϟ΍ ˬΏ΍ΰѧΣϷ΍ ϩΪѧϫ ˬΓέήѧϘϣϭ ΔѧΠΘϨϣ Γ΃ήѧϣ΍ βϴѧϟϭ ˬϰϔϛϭ Γ΃ήϣ΍ ϲϧϮϛ ΎϬϟ ϝΎϘϳ Ϫϧ΄ϛ
ϲѧϫϭ ˬϯάѧΘΤΗ ϥ΃ ΐѧΠϳ ϲѧΘϟ΍ Γ΃ήѧϤϠϟ ΝΫϮѧϤϧ ΎѧϬϧ΃ ϰѧϠϋ ΏήѧϐϤϟ΍ ϡϼѧϋ· ΎϬϣΪѧϘϳ ϲѧΘϟ΍ ΔѧϳΰϛήϤϟ΍ Γ΃ήϤϟΎΑ Δϴϔϳήϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍
ήϴϣΪѧΗ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ˬϝΎѧΟήϟ΍ϭ ˯ΎѧδϨϠϟ ϲγΎϴδϟ΍ ϲόδϟ΍ ΏΎϴϏ ΖϠϐΘγ΍ϭ ˬΎϬϋ΍Ϯϧ΃ ϞϜΑ ΔϴϣϷ΍ Εήθϧ ϲΘϟ΍ ˬΏ΍ΰΣϷ΍ βϔϧ
έϭΩ ϢϳΰѧϘΗ ϰѧϠϋ ΔѧϴϨΒϤϟ΍ ˬΔѧϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΐѧΨϨϟ΍ ϩάϫ ΢ϟΎμϣ ϡΪΨϳ ϞϜθΑ ˬϒϳήϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϨΒϟ΍ϭ Δϴϔϳήϟ΍ ϢϴϘϟ΍
Ϧѧϣ ϒѧϳήϟ΍ ϩΪϬѧη Ύѧϣ ϊѧϣ ΎѧλϮμΧ ˬΔϴѧοΎϤϟ΍ έϮѧμόϟ΍ ϰѧϟ· Γ΃ήѧϤϟ΍ ϊΟήΗ έΎϜϓ΃ ήθϧϭ ˬϲϣϮϤόϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍
ΎѧѧϬϴϠϋ φϔΤΘѧѧϳ ϲѧѧΘϟ΍ ΕΎѧѧϓΎϘΜϟ΍ Ϧѧѧϣ ΏήѧѧϘϟ΍ϭ ˬ ΔѧѧϴΑήόϟ΍ ΔѧѧϴΒϨΟϷ΍ ϡϼѧѧϋϹ΍ Ϟ΋Ύѧѧγϭ ήѧѧΒϋ ˬΔѧѧϴΒϨΟ΃ ΔѧѧϳήϜϓ Ε΍έΎѧѧϴΘϟ ϝϮѧѧΧΩ
.ΔϴϓΎϘΜϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϟ΍ ϩάϫ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ωϮϧ ΩΪΤΗ ΕΎδγΆϣ Ϫϟ Ζδϴϟ ϱάϟ΍ ˬϲϔϳήϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍
ήѧѧϜϔϟ ΞϳϭήѧѧΘϟ΍ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ˬΔѧѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϳήϜϔϟ΍ ΔѧѧϴϨΒϟ΍ έΎѧѧϴϬϧ΍ ˬϒѧѧϳήϟ΍ ΝέΎѧѧΧϭ ϞѧѧΧ΍Ω ˬΔѧѧϓήτΘϤϟ΍ ΕΎѧѧϛήΤϟ΍ ΖϠϐΘѧѧγ΍ ΪѧѧϘϟϭ
ΎѧϤϣ ˬϥϭήѧϘϟ ϪѧϴϠϋ ΔѧψϓΎΤϤϟ΍ ϰѧϠϋ Δѧϴϔϳήϟ΍ Γ΃ήѧϤϟ΍ ΖѧϠϤϋ ϱάѧϟ΍ϭ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ΰѧϴϤΘϟ΍ έ΍ήϤΘѧγϻ ΩΪϬϣ ϞϜθΑ ϞϤόϳ ˬϲϨϳΩ
.ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ˯ΎϨΒϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ˬΓ΃ήϤϠϟ ϲό΋ϼτϟ΍ έϭΪϟ΍ ΓΩΎϋ· ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ϲϋΪΘδϳ
ˬΔѧѧѧϳΩϮΟϮϟ΍ ΎϬΘϔѧѧδϠϔϟ ΔѧѧδγΆϤϟ΍ ΉΩΎѧѧΒϤϟ΍ Ϣѧѧϫ΃ Ϧѧѧϣ ˬνέϷ΍ϭ Γ΃ήѧѧϤϟ΍ ήѧѧΒΘόΗ ΔѧѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔѧѧϓΎϘΜϟ΍ ϥ΃ ϑϭήѧѧόϤϟ΍ Ϧѧѧϣϭ
ϦϳήѧѧμϨόϟ΍ ϥ΍άѧѧϫ ˬΔѧѧϣ΍ήϜϟ΍ϭ ΔѧѧϳήΤϟ΍ ωΰѧѧϧ ϥϭΪѧѧϳήϳ ΍ϮϧΎѧѧϛ Ϧϳάѧѧϟ΍ ϦϳήѧѧΧϵ΍ Ϊѧѧο ˬώϳίΎѧѧϣϻ΍ ΎѧѧϫΩΎϗ ϲѧѧΘϟ΍ ϙέΎѧѧόϤϠϟϭ
.ΎϣϮϤϋ ϲϐϳίΎϣϷ΍ϭ ϲϔϳήϟ΍ ήϜϔϠϟ ϦϴδγΆϤϟ΍
ΔѧѧϓΎϘΜϟ΍ ϲѧѧϤΤϳ ϲϧϮϧΎѧѧϗϭ ϱϮѧϴϨΑ έΎѧѧσ· ϱ΃ ϥϭΩ ˬϯήѧѧΧϷ΍ ΕΎѧϓΎϘΜϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ ϰѧѧϠϋ ˬΔѧϴϔϳήϟ΍ ΔѧѧϓΎϘΜϟ΍ ΡΎѧѧΘϔϧ΍ ϥ΃ ΎѧϤϛ
ήϴΛ΄ѧΘϟ΍ ΐΒѧδΑ ˬΔѧϴϋΎϤΠϟ΍ ΔѧϳϮϬϟ΍ϭ ΔѧϳΩήϔϟ΍ ΔѧϳϮϬϟ΍ ϦϴѧΑ ήϤΘѧδϣ ω΍ήѧλ ϲϓ ˬΎϨΗΎΟϭίϭ ΎϨΗ΍ϮΧ΃ϭ ΎϨΗΎϬϣ΃ ϞόΟ ˬΔϴϔϳήϟ΍
ϞѧѧѧϤόϟ΍ϭ ˬϲϋΎѧѧѧϤΘΟϻ΍ Ϟѧѧѧλ΍ϮΘϠϟ ΎѧѧϴϘϴϘΣ ϻΎϜѧѧѧη· ϖѧѧѧϠΨϳ ϥ΃ ϦѧѧϜϤϳ ϱάѧѧѧϟ΍ ω΍ήѧѧѧμϟ΍ ΍άѧѧϫ ˬΔѧѧѧϴΒϨΟϷ΍ Ε΍ήΛΆѧѧѧϤϠϟ ϱϮѧѧϘϟ΍
.ϲϋΎϤΠϟ΍ ϢϫΎϔΘϟ΍ϭ ˬϙήΘθϤϟ΍
Ωήѧϔϟ΍ ϦϴѧΑ ΪѧϳΪΟ ω΍ήѧλ ϖѧϠΧ ϥϭΩ ˬϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ˬΔϴϔϳήϟ΍ Γ΃ήϤϠϟ ϱΩΎϴϘϟ΍ έϭΪϟ΍ ωΎΟέ· Δϴϔϴϛ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ ΐΠϳ ΍άϬϟ
ξѧѧόΑ ΔѧѧγέΎϤϣ Ϧѧѧϋ ΎѧѧϫΩΎόΑ·ϭ ˬΓ΃ήѧѧϤϟ΍ ϰѧѧϟ· έΎѧѧΒΘϋϻ΍ Ωέ ϰѧѧϠϋ ΓέΩΎѧѧϗ ˬΔѧѧϴϋΎϤΘΟ΍ ΕΎѧѧδγΆϣ έΎѧѧσ· ϲѧѧϓ ˬϊѧѧϤΘΠϤϟ΍ϭ
Ε΍˯Ύѧѧπϔϟ΍ϭ ρϭήѧѧθϟ΍ ήϓϮѧѧΗ Ϣѧѧϟ ΍Ϋ· ˬΔϳήѧѧγϷ΍ϭ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔѧѧϴϨΒϟ΍ ήϴϣΪѧѧΗ ϲѧ ϓ ϢϫΎѧѧδΗ Ϊѧѧϗ ϲѧѧΘϟ΍ϭ ˬΔϴѧѧθϣΎϬϟ΍ ΔτѧѧθϧϷ΍
.ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ϞϣΎϜΘϤϟ΍ ΎϫΩϮΟϭ Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ ˬΓ΃ήϤϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍
ϲѧγΎϴδϟ΍ ˯Ύѧπϔϟ΍ ϞѧΧ΍Ω Γ΃ήѧϤϟ΍ ΔϛέΎѧθϤϟ ˬϝΎѧΟήϟ΍ ΎϬόѧπϳ ϲѧΘϟ΍ κѧμΤϟ΍ϭ ΐѧδϨϟΎΑ ϥϮѧϜΗ ϻ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Γ΍ϭΎδϤϟ΍
ˬήѧΤϟ΍ ϲσ΍ήϘϤϳΪѧϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ βϓΎѧϨΘϟ΍ϭ ˬΔѧϣΎόϟ΍ ΓΎѧϴΤϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ ΔϛέΎθϣ ϪϨϤπΗ ϖΣ ϞΑ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ
.ΔϴγΎϴδϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϲϓ ΎϬϘϴΒτΗϭ ΎϫέΎϜϓ΃ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϞΟ ΃ Ϧϣ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ΓΰϬΟϷ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ ϞΧ΍Ω Ϧϣ
30

˯ΎѧѧδϨϛ ϦѧѧϬΑ ϑ΍ήѧѧΘϋϻ΍ Ϧѧѧϋ ωΎϓΪѧѧϠϟ ˬΕΎϴσ΍ήϘϤϳΪѧѧϟ΍ ΕΎѧѧϴϔϳήϟ΍ ˯ΎѧѧδϨϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧΒΨϧ ΎѧѧϫΩϮϘΗ ϲѧѧΘϟ΍ ϙέΎѧѧόϤϟ΍ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ϥ·
ϦϬϴѧϓ ϢϜΤΘѧΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΕΎѧϳήΧ΃ ˯Ύѧδϧ ρ΍ήѧΨϧ΍ Ϧѧϣ ΔѧϘϠϗ ϲѧϫ ΎѧϤϛ ˬΕΎѧϳήΤϟ΍ϭ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ˯ΎѧϨΑ ϲѧϓ ΕΎϤϫΎδϣ ˬΕΎϴϔϳέ
ϩΪѧѧϫ ˯ΎѧѧμϗϹ ˬϢϬΤϟΎѧѧμϟ ϝΎѧѧΟήϟ΍ ϪϠϐΘѧѧγ΍ ΎѧѧϤϟΎσ ϱάѧѧϟ΍ ˬϱΰѧѧϛήϤϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ςϴѧѧΤϤϟ΍ ϲѧѧϓ ϢϜΤΘѧѧΗ ϲѧѧΘϟ΍ ΕΎѧѧϋΰϨϟ΍ βѧϔϧ
.˯ΎδϨϟ΍
:ήϴϴϐΘϟ΍ ϙήΤϣϭ ϒϳήϟ΍ ΓϮϗ :ΏΎΒθϟ΍

ϖѧѧϴϘΤΘϟ Ϟ΋Ύѧ γϮϛ ˬϲѧѧϔϳήϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϞѧѧϤόϟΎΑϭ ˬήϴϴϐΘϟΎѧѧΑ ϊѧѧϨΘϘϤϟ΍ϭ ˬΡϮѧѧϤτϟ΍ ϲѧѧϔϳήϟ΍ ΏΎΒѧѧθϟ΍ ήѧѧΒΘόϧ ˬΔѧѧϛήΤϟ΍ ϲѧѧϓ ΎѧѧϨϧ·
ΎѧϛήΤϣ ˬΏΎΒѧθϟ΍ ήѧΒΘόϧϭ ˬΎѧϨΘϛήΣ ϑ΍Ϊѧϫ΃ϭ έΎѧϜϓϷ βϳήϜΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϞϤόΘγ ˬΔϴϘϴϘΣ ΓϮϗ ϲϋΎϤΠϟ΍ϭ ϱΩήϔϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍
.ΔϳήϤόϟ΍ ϢϬΗΎΟ˷έΪΗ ϒϠΘΨϤΑ ˬϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϲϓ ήϴΛ΄Θϟ΍ ϰϠϋ ΍έΩΎϗ ΎϴϋΎϤΘΟ΍
ϰѧѧϠϋ ήϓϮѧѧΘΗ ˬΓήѧѧϴΧϷ΍ ϩάѧѧϫ ϥϮѧѧϛ ϢѧѧϏέ ˬΔѧѧϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΐѧѧΨϨϟ΍ ϊѧѧϣ ˬβϓΎѧѧϨΘϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΓέΩΎѧѧϗ ΔϳήѧѧθΒϟ΍ ΔѧѧϗΎτϟ΍ ϩάѧѧϫ
ϱέϭήѧѧπϟ΍ ϲϋϮѧѧϟ΍ ήϓϮѧѧΘϳ Ϣѧѧϟ ΍Ϋ· ˬΔѧѧϘϴϘΣ ϥϮѧѧϜϳ Ϧѧѧϟ βϓΎѧѧϨΘϟ΍ ΍άѧѧϫ .ΎϫΪϋΎѧѧδΗ ΔϳΩΎѧѧμΘϗ΍ϭ ΔϴѧѧγΎϴγϭ ΔѧѧϴΨϳέΎΗ ΕΎѧѧϴτόϣ
.Δϴϔϳήϟ΍ ΔϳήϤόϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ ωϮϤΠϣ ϦϴΑ ˬΔϴϠλ΍ϮΗ Ε΍ϮϨϗ ϖϠΨΑ
ϰѧϟ· Δѧϴϔϳήϟ΍ ΎѧϨΘϓΎϘΛϭ ˬϲѧγΎϴδϟ΍ ΎϨϋϭήѧθϣ ϝΎѧμϳϹ ΔϠϴѧγϭ ΍άѧϛϭ ˬ˯ΎѧΑϵ΍ϭ Ω΍ΪΟϷ΍ ϦϴΑ Ϟλϭ ΔϘϠΣ ϲϫ ˬΏΎΒθϟΎϓ ΍άϬϟ
.ΕΎϴϔϳήϟ΍ ΕΎΑΎθϟ΍ϭ ϲϔϳήϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϊϳ ϲϓ ΎϧΎϫέ ˬϲϔϳήϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ωϭήθϤϟ΍ ΍άϫ ήΒΘόϧ ΍άϬϟ ˬΔΒϗΎόΘϤϟ΍ ϝΎϴΟϷ΍
ΎϨѧδϔϧ΃ ϢϴѧψϨΗ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ˬΔѧϧΰΘϣ ϥϮѧϜΗ ϥ΃ ΐѧΠϳ ΎѧϨΗ΍ϮτΧ ϦѧϜϟϭ ˬΪѧϳήϧ Ύѧϣ ϖѧϴϘΤΗ ϲѧϓ ϦϴϋήѧδΘϣ ϥϮѧϜϧ ϥ΃ ΐΠϳ ϻϭ
ΎϬϬΟ΍ϮϨѧγ ϯήѧΒϛ ΕΎϳΪѧΤΗ ΎѧϧήψΘϨϳ Ύѧϣ ϥϻ ˬΎϬѧοϮΧϭ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ϙέΎόϤϠϟ ΍Ω΍ΪόΘγ΍ ˬΎϨΗΎϳϮϟϭ΃ϭ ΎϧέΎϜϓ΃ϭ
ϱ΄ѧΑ ΓΪόΘѧδϣ ΎѧϬϧ΃ ήѧϬψϳ ϻ ϲѧΘϟ΍ ˬΔѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ϊѧϣ ΎѧϨΘϗϼϋ ϲѧϓ ϭ΃ ˬΎϨѧδϔϧ΃ ϊѧϣ ΎϨΘϗϼϋ ϲϓ ˯΍Ϯγ ˬϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ
.ΎϨϋϭήθϤΑϭ ˬΎϨΘϛήΤΑ ˬϑ΍ήΘϋϻ΍ ϰ Ϡϋ ϝΎϜηϷ΍ Ϧϣ ϞϜη
ϰѧѧϠϋ ΎϨΗέΪѧϗ ϡΪѧѧόΑ ˬΎϨϔόѧο ήѧϳήΒΗ ϲѧѧϓ ϲѧϔΘΨϧ ϥ΃ ϦѧϜϤϳ ϻ ˬϪѧѧτϴΤϤΑϭ ϪѧΗ΍άΑ ϲϋ΍Ϯѧѧϟ΍ ϒѧϳήϟ΍ ΏΎΒѧη ϡϮѧѧϴϟ΍ ϦѧΤϧ ΎѧϨϧ·ϭ
.Δό΋Ύπϟ΍ ϝΎϴΟϷ΍ βϔϧ ΝΎΘϧ· Ϊϴόϧ ϻ ϲϜϟ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΎϨϠϛΎθϣ ΔϬΟ΍Ϯϣ
:ΔϬΠϟ΍ ΔϤλΎϋϭ Δϴϔϳήϟ΍ ΩΎϴϋϷ΍ϭ ίϮϣήϟ΍

ϲτѧѧγϮΘϤϟ΍ϭ ϲѧѧϘϳήϓϹ΍ ϲѧѧΑήϐϤϟ΍ ˯Ύѧѧπϔϟ΍ ϞѧѧΧ΍Ω ˬϢϬΘϴѧѧλϮμΧϭ ϢϫΰѧѧϴϤΗ Ϧѧѧϋ ΍ϭήѧѧΒόϳ ϥ΃ ˬΕΎѧѧϴϔϳήϟ΍ϭ ϦϴϴϔϳήѧѧϠϟ ϖѧѧΤϳ
.ΔλΎΨϟ΍ϭ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎδγΆϤϠϟ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ˬίϮϣήϟ΍ϭ ΕΎϳΪϠΒϟ΍ ϡϼϋ΃ϭ ϒϳήϟ΍ ϢϠόϛ ˬϲϤϟΎόϟ΍ϭ
.Δϴϔϳέ ΩΎϴϋ΃ ΎϫέΎΒΘϋ΍ϭ ˬϒϳήϟ΍ ΰϴϤΗ ϲΘϟ΍ Φϳέ΍ϮΘϟΎΑ ϝΎϔΘΣϻ΍ϭ ˬϒϗϮϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϦϴϴϔϳήϠϟ
Ϧѧѧϣ άѧ Χ΄Η ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ϻ ˬΔѧѧϳΰϣήϟ΍ ˯ΎϴѧѧηϷ΍ ϩάѧѧϫ ˬΓΪѧѧϳΪΟ ΔѧѧϠΣήϣ Ϧѧѧϋ ήѧѧϴΒόΘϛ Ύѧѧϫ˯ΎϨΑ ϭ΃ ˬϢϬΘϤѧѧλΎϋ έΎѧѧϴΘΧ΍ ϦϴϴϔϳήѧѧϠϟϭ
.ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ έ΍ήϗ· ΪόΑ ϻ· ϥϮϜϳ Ϧϟ έϮϣϷ΍ ϩάϫ ϲϓ ϢδΤϟ΍ ϥ Ϸ ˬ΍ήϴΒϛ ΎΘϗϭ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ εΎϘϨϟ΍
ΔϓΎѧѧπΘγ΍ ΍άѧѧϛϭ ˬϪѧѧΟέΎΧϭ ΏήѧѧϐϤϟ΍ ϞѧѧΧ΍Ω ˬΔѧѧϴϨϔϟ΍ϭ ΔѧѧϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴѧѧοΎϳήϟ΍ ΕϻΎѧѧΠϤϟ΍ ϲѧѧϓ ΔѧѧδϓΎϨϤϟ΍ ϦϴϴϔϳήѧѧϠϟ ϖѧѧΤϳ ΎѧѧϤϛ
ϒѧϳήόΘϟ΍ϭ ϒѧϳήϟ΍ ϞѧΟ΍ Ϧѧϣ ϞѧϤόϟ΍ ΪѧϳήΗ ϲѧΘϟ΍ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ϭ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ΕΎϤψϨϤϟ΍ϭ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴοΎϳήϟ΍ ΕΎΜόΒϟ΍
.ϪΑ
:˯΍ΰΟϷ΍ ΕΎϛήΣϭ ΔϴϠϜϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϛήΤϟ΍

ϞѧѧϘΤϟ΍ ϰѧ ϟ· έΎѧѧΒΘϋϻ΍ ΓΩΎѧѧϋ· Ϣѧѧγ΍ ΖѧѧΤΗ ˬΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΕϻϭΎѧѧΤϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ ˬΏήϐϤϟΎѧѧΑ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ΪϬѧѧθϤϟ΍ ϑήѧѧόϳ
ϢѧѧγΎϘϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬΎѧѧϫ˯΍έϭ Ϧѧѧϣ ϑΪѧѧϬϟ΍ϭ ˬΎѧѧϬϨϣ ϖѧѧϠτϨΗ ϲѧѧΘϟ΍ ϖσΎѧѧϨϤϟ΍ϭ ΰѧѧϛ΍ήϤϟ΍ ΩΪѧѧόΘΗ ˬΕ΍έΩΎѧѧΒϤϟ΍ ϩάѧѧϫ Ϟѧѧϛ ˬϲѧѧγΎϴδϟ΍
ϲѧϓ ΎѧγΎγ΃ ΔѧϠΜϤΘϤϟ΍ϭ ˬΎϬϓ΍Ϊѧϫ΃ ϖѧϴϘΤΗ ϰѧϠϋ ΓέΩΎѧϗ ΕΎѧϛήΣ ϰϟ· ϰϗήΗ ϻ ϲΘϟ΍ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ Ε΍έΩΎΒϤϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ ϙήΘθϤϟ΍
.Δϴϟ΍έΪϴϔϟ΍ ϲϓ ϞΜϤΘϤϟ΍ ΔϴϨσϮϠϟ ΪϳΪΠϟ΍ ϡϮϬϔϤϟΎΑ ˬΪϳΪΟ ϲϨσϭ ϭ΃ ϱϮϬΟ ϲγΎϴγ Ϟόϓ ˯ΎϨΑ ϭ΃ ϲγΎϴδϟ΍ ύ΍ήϔϟ΍ ˯Ϟϣ
ΎϳΎѧπϗ Δѧϳ΃ ΎѧϬόϤΠΗϻ ˬΎϬΗΎϘΑΎѧγ ϞѧΜϣ ΕΎѧϛήΣ ΩήѧΠϣ ˬΎѧϬϧ΃ ϰѧϠϋ ήѧϬψΗ ˬϖѧϠτϨΗ Ύѧϣ ΩήѧΠϤΑ ΕϻϭΎѧΤϤϟ΍ ϩΪѧϫ ϥ΃ ήѧϴϏ
ϥ΍ϮѧѧѧϟϷ΍ ϊѧѧѧϴϤΟ ϦϴѧѧѧΑ ϊѧѧѧϤΠΗϭ ˬϥΎѧѧѧδϧϹ΍ ϕϮѧѧѧϘΣϭ ΔѧѧѧϴϤϨΘϟΎϛ ΔѧѧѧοΎϔπϓ Ε΍έΎόѧѧѧη ϰѧѧѧϠϋ ϡϮѧѧѧϘΗ Ύѧѧѧϣ έΪѧѧѧϘΑ ˬΔϳήϴѧѧѧμϣ
ϩΪѧѧϫ ϲѧϓ ϢϜΤΘѧΗϭ ˬΔτѧ γϮΘϣ ΕΎѧϘΒσϭ ˬϥΎѧϴϋ΃ Ϧѧϣϭ ˬέΎѧѧδϳϭ ϦϴѧϤϳ Ϧѧϣ ˬ ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎѧϘΒτϟ΍ ϊѧϴϤΟϭ ˬΔѧϴΟϮϟϮϳΪϳϹ΍
ˬϩϮѧѧΟϮϟ΍ βѧѧϔϧ ϑήѧѧσ Ϧѧѧϣ ΎѧѧϬϗϼσ·ϭ ˬΰѧѧϛήϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ΎѧѧϬϗϼτϧ΍ ϰѧѧϠϋ ϡϮѧѧϘΗ ˬΔϴѧѧγΎγ΃ ΔϴΟϮϟϮϴѧѧγϮγ ήѧѧλΎϨϋ ΕΎѧѧϛήΤϟ΍
ˬϖϠѧѧѧδΘϟ΍ϭ ϖϠϤΘϟΎѧѧѧϛ ˬΔѧѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔѧѧѧϳΰϛήϤϟ΍ Ώ΍ΰѧѧѧΣϷ΍ ΎѧѧѧϬϴϠϋ ΖѧѧѧϣΎϗ ϲѧѧѧΘϟ΍ ˬΔѧѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϖѧѧѧ΋ϼόϟ΍ βѧѧѧϔϧ ϰѧѧѧϠϋ ϡϮѧѧѧϘΗϭ
31

ΔϴѧѧѧѧγΎϴγ ΕΎѧѧѧѧϳϮϟϭ΃ Δѧѧѧѧϳ΃ ΕΎѧѧѧѧϛήΤϟ΍ ϩΪѧѧѧѧϫ ϯΪѧѧѧѧϟ ΪѧѧѧѧΠϧϻ ˬϚϟΪѧѧѧѧΑ ˬΔѧѧѧѧϴΑΎΨΘϧϻ΍ϭ ˬΔѧѧѧѧϴόΒΘϟ΍ϭ ˬέ΍ήѧѧѧѧΠϧϻ΍ϭ ˬεΎϫΪѧѧѧѧϧϻ΍ϭ
ΎѧϬϣήΘΤΗ ϲѧΘϟ΍ϭ ˬΕΎΣϼѧλϹ΍ϭ ΕΎѧϳϮϟϭϷ΍ Ϧѧϣ ΓΪѧϨΟ΃ Ϧѧϋ Ϣѧ΋΍Ω ϞϜѧθΑ ήѧΒόΗ Γήϴϐλ Ώ΍ΰΣ΃ ΩϮΟϭ :ϣ)ΔϴϋΎϤΘΟ΍ϭ
statut ˬϢ΋ΎѧϘϟ΍ ϊѧοϮϟ΍ Ϧѧϣ ΓΩΎϔΘѧγϻ΍ ϰѧϠϋ ΓήѧΠϨϣ ΎѧϬϨϜϟ ˬΔѧϴϜϠϤϟ΍ ϊϗϮϣϭ ˬϢϴϠόΘϟ΍ϭ ΔϴϐϳίΎϣϻ΍ϭ έϮΘγΪϟΎϛ ( ΎϨΘϛήΣ
.ΕΎϳϮϟϭϷ΍ ΔϳϮϟϭ΃ ˬΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ϞμΤΘϤϟ΍ ΪϋΎϘϤϟ΍ ΎϬϠόΠΑ ˬqu
ΔѧϴΑήϐϤϟ΍ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ϑϭήѧψϟ΍ ϝϼϐΘѧγ΍ϭ ˬΔѧϳίΎϬΘϧϻΎΑ ˬΎϬ΋΍Ϊѧϋ΃ Ϧѧϣ ΎϬϔλϭ ϢϏέ ϲΘϟ΍ ˬΔϠϘΘδϤϟ΍ ΔϳϮϬΠϟ΍ ΎϨΘϛήΤϟ ϥ·
ϢϋΪѧΗ ˬΔѧϨϫ΍έ ΔϴѧγΎϴγ ΔѧϴϓΎϘΛ ΔѧϴϋΎϤΘΟ΍ ΕΎѧϴτόϣϭ ˬΔѧϴΨϳέΎΗ ΔϴѧγΎϴγ Ε΍έήѧΒϤΑ ϊѧΘϤΘΗ ΎϬϧ΃ ϻ· ˬ˯΍ήΤμϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ϭ
ˬΪϳΪѧѧη έΎѧѧμΤΑ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ϩάѧѧϫ ϊѧѧϣ ϞѧѧϣΎόΘϳ ˬϲϟΎѧѧΤϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϡΎѧѧψϨϟ΍ ϞѧѧόΠϳ ϞϜѧѧθΑ ˬΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΔΣΎѧѧδϟ΍ ϲѧѧϓ ΎѧѧϫΩϮΟϭ
ΔѧѧϴϨΒΘϤϟ΍ ΔΑΎѧθϟ΍ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ϩάѧϫ ΎѧѧϬΣήτΗ ϲѧΘϟ΍ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ έΎѧϜϓϷ΍ Ϧѧѧϣ ΓΩΎϔΘѧγϻ΍ ήѧѧΒϋ ˬϞΒϘΘѧδϤϟ΍ ϲѧѧϓ ΎϧέΎѧμΣ Ω΍Ωΰϴѧγϭ
ΔѧѧοέΎόϤΑϭ ˬΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ Γ΃ήΠϟΎѧѧΑ ϦϴϓϭήѧѧόϤϟ΍ ϪϧΎϜѧѧγϭ ϒѧѧϳήϟ΍ Ϧѧѧϣ ΎѧѧλϮμΧ ˬϒѧѧϳήϠϟ ΔѧѧϳϮϟϭ΃ έΎѧѧϴΨϛ ϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϠϟ
ϲѧѧϫ ˬ˯΍ήΤѧѧμϟ΍ϭ ϒϳήϟΎѧѧΑ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ω΍ήѧѧμϟ΍ ΔѧѧΠϴΘϧ ήѧѧΒΘόΗϭ ˬϢϬϘσΎѧѧϨϣϭ ϢϫέΎѧѧϜϓϷ ΔѧѧθϤϬϤϟ΍ ΔѧѧϳΰϛήϤϟ΍ ΔѧѧγΎϴδϟ΍
.ΕΎϬΒΠϟ΍ ΩΪόΘϤϟ΍ Ϫϋ΍ήλ ϲϓ ΏήϐϤϟ΍ ϞΒϘΘδϣ Δϓήόϣ ϞΟ ΃ Ϧϣ ΓΩϮϘϔϤϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍
ΔϴѧγΎϴγ ΔϋήѧδΑ ϙήѧΤΘϟ΍ϭ ˬϱϮѧϗ ϲѧγΎϴγ ϢϴѧψϨΗ ϖѧϠΨϟ ˬΎѧϴϠΣήϣ ΔѧϳΩΎϤϟ΍ Ϟ΋ΎѧγϮϟ΍ ϰѧϠϋ ΔϛήΤϟ΍ ϩάϫ ήϓϮΗ ϡΪϋ ϥ΃ ϻ·
.ΔΌϴτΑ ˬέΎϴΨϟ΍ ΍Ϊϫ Ϧϋ Δόϓ΍ΪϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ϭ ΐΨϨϟ΍ ϩάϫ Ε΍ϮτΧ ϞόΠΗ ˬΐόθϟ΍ ϡϮϤϫ Ϧϋ ήΒόΗ
ϲѧѧϓ εΎѧѧόΘϧϻ΍ ΔѧѧδϴΒΣ ϞѧѧψΗ ϻ ϲѧѧϛ ϚѧѧϟΫϭ ˬΎѧѧϨΘϛήΤϟ ΍έΎѧѧϴΧ ϞѧѧψΗ ˬϲϟ΍έΪѧѧϔϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϞѧѧϤόϟ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧγ·ϭ ήѧѧϜϓ ϥ·
ζόϨѧΗ Ϊѧϗ ΔϴѧγΎϴγ ΕϻϼΘѧΧ· ϲѧϓ ϢϫΎѧδϳ ϥ΃ ϦѧϜϤϳ ΎѧϤϣ ˬΰѧϛήϤϟ΍ ϲѧϓ ΔϛήΘθϤϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ ϲϓ ΎϬΑΎϴϏ ϞΑΎϘϣ ϲϓ ˬϒϳήϟ΍
.ΔϳΰϛήϤϟ΍ϭ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍
:ΔϴΒόθϟ΍ ΓέΎθΘγϻ΍ϭ ϒϳήϟ΍

ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ΔѧϤϬϣ ΪѧΟ ΓέΩΎѧΒϣ ΪѧόΗ ˬΎѧϴϤϴψϨΗ ϩήϴσ΄ѧΗϭ ˬϞϘΘѧδϣ ϲϔϳέ ϲγΎϴγ ήϜϓ ˯ΎϨΒϟ αΎγ΄ϛ ˬΔϗέϮϟ΍ ϩάϬϟ ΎϨΣήσ ϥ·
.ϒϳήϟ΍ ϲϓ ΔϳϮϬΟ ΔϴγΎϴγ ΔϛήΤϟ βϴγ΄Θϟ΍
ϞѧϤόϟ΍ ϞѧΑ ˬϱήѧψϨϟ΍ ήѧϴψϨΘϟ΍ ϲѧϓ ςѧϘϓ έ΍ήϤΘѧγϻ΍ ϢѧϬϟ ϦѧϜϤϳ ϻ ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ϞϳΪΒϟ΍ ΍άϫ ϝϮΣ ϥϮϠοΎϨϤϟΎϓ ˬ΍άϬϟ
.ϲϔϳήϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΢΋΍ήη ϊϴϤΟ ϰϟ· ωϭήθϤϟ΍ ϝΎμϳϹ
ϦϴϨσ΍ϮѧѧϤϟ΍ ϊѧѧϴϤΟ ϰѧѧϟ· ˬΎѧѧϨΘϛήΣ ωϭήѧѧθϣ ϢϳΪѧѧϘΗ ϰѧѧϠϋ ϞѧѧϤόϟ΍ ˬΔѧ ϴϤϴψϨΘϟ΍ ΎѧѧϬΗΰϬΟ΃ϭ ΎѧѧϨΘϛήΤϟ ΔϴѧѧγΎγϷ΍ ϡΎѧѧϬϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ϥ·
.ϡϼϋϷ΍ Ϟ΋Ύγϭϭ Ε΍έϮθϨϤϟ΍ϭ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎόϤΠΘϟ΍ ˬΕ΍ϭΪϨϟΎϛ ΔϨϜϤϤϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟΎΑ ˬΕΎϨσ΍ϮϤϟ΍ϭ
ϦϴѧѧΑ ϱί΍ϮѧѧΗ ϥ΃ ΐѧѧΠϳϭ ˬϲϓΎѧѧϜϟ΍ ΖѧѧϗϮϟ΍ άѧѧΧ΄Η ϥ΃ ΐѧѧΠϳ ˬϲϋΎόѧѧηϹ΍ϭ ϲѧѧδϴδΤΘϟ΍ ϞѧѧϤόϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϴϟϭϷ΍ ΔѧѧϠΣήϤϟ΍ ϩάѧѧϫ
.ϢϴψϨΘϟ΍ϭ ΓήϜϔϠϟ Ϟϴλ΄Θϟ΍ϭ ήϴψϨΘϟ΍
˯΍ήѧѧΟ· ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ˬϪѧѧϟ ϲΒόѧѧθϟ΍ ϢϋΪѧѧϟ΍ ϊѧѧϤΟϭ ˬϱϮѧѧϬΠϟ΍ έϮΘѧѧγΪϟ΍ ωϭήѧѧθϣ ΔϏΎϴѧѧλ ϰѧ Ϡϋ ϞϤόΘѧѧγ ˬΔѧѧϴϧΎΜϟ΍ ΔѧѧϠΣήϤϟ΍
.Δϴϔϳήϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΐϟΎτϤϟ΍ ϊϣ ΏήϐϤϟ΍ έϮΘγΩ ΔϘϓ΍ϮϤϟ Δϳέϭήπϟ΍ ΔϳέϮΘγΪϟ΍ ΕϼϳΪόΘϟ΍
ΓΩ΍έ· Δѧѧϓήόϣ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ΔѧϴϨσϮϟ΍ϭ ΔѧѧϳϮϬΠϟ΍ Ε΍˯ΎΘϔΘѧγϻ΍ϭ ˬΔϴΒόѧθϟ΍ ΓέΎѧθΘγϻ΍ ΔѧϓΎϘΛ ΦϴѧѧγήΗ ϰѧϠϋ ϞѧϤόϟ΍ ΐѧΠϳ ΍άѧϬϟ
ΏήѧѧϐϤϟ΍ ΎѧϬϓήϋ ϲѧѧΘϟ΍ ΕϻϮѧΤΘϟ΍ ϢѧѧϏέ ˬ1996 άѧϨϣ ϱέϮΘѧѧγΩ ϞϳΪѧόΗ ϭ΃ ήѧѧϴϴϐΗ ϱ΃ ϑήѧόΗ Ϣѧѧϟ ϲѧΘϟ΍ ˬΏήѧѧϐϤϟ΍ ΏϮόѧη
.ϢϟΎόϟ΍ϭ
ϞѧѧΜϤϳ Ύѧѧϣ έΪѧѧϘΑ ˬΔѧѧΣϮϤτϟ΍ ΔѧѧϴΑήϐϤϟ΍ ϝΎѧѧϴΟϸϟ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΓΩ΍έϹ΍ Ϧѧѧϋ ήѧѧΒόϳ ϻ ˬϲϟΎѧѧΤϟ΍ ϲѧѧΑήϐϤϟ΍ έϮΘѧѧγΪϟ΍ ήѧѧΒΘόϧ ΎѧѧϤϛ
.ϲγΎϴδϟ΍ ΏήϐϤϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ΔϨϴόϣ ΔϠΣήϤϟ ˬϢϜΤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϡϮϬϔϤϟ ΎϴγΎϴγ ΍έϮμΗ
ϥϮѧѧϴϔϳήϟ΍ ϩΪѧѧϳήϳ ϱάѧѧϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϡΎѧѧψϨϟ΍ ωϮѧѧϧ ΔѧѧϓήόϤϟ ˬΔѧѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ Γ΍ΩϷ΍ ϲѧѧϫ ˬΔϴΒόѧѧθϟ΍ ΓέΎѧѧθΘγϻ΍ ϥ΃ ΪѧѧϘΘόϧ ΍άѧѧϬϟ
ˬΔѧѧϠΗΎϘϟ΍ϭ ΔѧѧϴϣΪόϟ΍ ΓΪѧѧΣϮϟ΍ ΏΎѧѧτΧ Ϧѧѧϋ ΍ΪѧѧϴόΑ ˬϦϳήѧѧΧϵ΍ ϊѧѧϣ ϢѧѧϬόϤΠΗ ϥ΃ ϥϭΪѧѧϳήϳ ϲѧѧΘϟ΍ ΕΎѧѧϗϼόϟ΍ ωϮѧѧϧϭ ˬϢϬѧѧδϔϧϷ
.ϊϴϤΠϠϟ ΓΩΪϬϤϟ΍ϭ
.ϲϔϳήϟ΍ ΐόθϠϟ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔϴΒόθϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΓΩ΍έϹ΍ ΔϓήόϤ ϟ ˬϒϳήϟ΍ ϞΒϘΘδϣ ϲϓ ΔϤϬϣ ˬΔτΤϤϟ΍ ϩάϫ ήΒΘόϧ
ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΓΩ΍έϹ΍ ωΎΟήΘѧγ΍ϭ ˬϲѧγΎϴδϟ΍ ήѧϴϴϐΘϟ΍ ϞѧΟϷ ˬϲΨϳέΎΘϟ΍ ϱΪΤΘϟ΍ ΍άϫ ϊϓέ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ ϰϟ· ˬϊϴϤΠϟ΍ ϮϋΪϧϭ
.έΎϴΘΧϻ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ϭ ˬϲϔϳήϟ΍ ΐόθϠϟ

ΔϨϜϤϤϟ΍ ΔϴϠΣήϤϟ΍ ΔϴϤϴψϨΘϟ΍ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ϝϮΣ ΕΎΣ΍ήΘϗ΍
32

Ϧѧ ϣ ϥϮѧѧϜΘΗ ˬΔϠϘΘѧδϣϭ Δѧѧϴσ΍ήϘϤϳΩ ΓήѧΣ ˬΔѧѧϴϔϳέ ΔѧϳϮϬΟ ΔϴѧѧγΎϴγ ΔѧѧϛήΣ ϲѧϫ ˬϒѧѧϳήϠϟ ϲΗ΍άѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϟ΍ ϞѧΟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧϛήΤϟ΍
ΔѧΣϮΘϔϣ ΔѧϛήΣ ϲѧϫϭ ˬϊѧγϮϣ ϲѧΗ΍Ϋ ϢѧϜΣ ϡΎѧψϧ ϒѧϳήϟ΍ ϞѧϳϮΨΘΑϭ ˬϲѧγΎϴδϟ΍ ΎϬτΨΑ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ΕΎϨσ΍ϮϤϟ΍ϭ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍
ΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ϭ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΎϬΗ΍έϮѧμΗ Ϧѧϋϭ ΔѧϛήΤϟ΍ ϩάѧϫ Ϧѧϋ ωΎϓΪѧϟ΍ ϥϭΪѧϳήϳ Ϧϳάѧϟ΍ ˬΕΎѧϴϔϳήϟ΍ϭ Ϧϴϴϔϳήѧϟ΍ Ϟѧϛ ϪѧΟϭ ϲϓ
ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϥΎѧδϧϹ΍ ϞѧΟ΍ Ϧѧϣϭ ϒѧϳήϟ΍ νέ΃ ϰѧϠϋ ωϭήѧθϤϟ΍ ΍Ϊѧϫ ΪϴδΠΘϟ ˬΔϳέΎπΤϟ΍ϭ ΔϴΌϴΒϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ
.ϒϳήϟΎΑ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔγέΎϤϤϠϟ Ρϭήϟ΍ ΓΩΎϋ· ϰϠϋ έΩΎϗ ˬϲϔϳέ ϲγΎϴγ ϲϋϭ ϖϠΧ ϲϓ ϡΎϬγϹ΍ϭ
ΰѧϴϴϤΗ ϥϭΩ ˬΕΎѧϴϔϳήϟ΍ϭ Ϧϴϴϔϳήѧϟ΍ Ϟѧϛ ϪѧΟϭ ϲѧϓ ΔѧΣϮΘϔϣ ϲѧϫϭ ˬϲѧσ΍ήϘϤϳΩ ϞϜѧθΑ ΎϬϓ΍Ϊѧϫ΃ ϖѧϴϘΤΗ ϰϠϋ ϞϤόΗ ΔϛήΤϟ΍
.ϲϋΎϤΘΟ΍ ϭ΃ ϲϗήϋ ϭ΃ ϲϨϳΩ ϭ΃ ϱϮϐϟ
Ϧѧѧϋ ωΎϓΪѧѧϠϟ Γ΍Ω΃ ΔѧѧϛήΤϟ΍ Ϧѧѧϣ ϞѧѧόΠϳ ϞϜѧѧθΑ ˬϦϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮѧѧϤϟ΍ϭ ϦϴϠϋΎѧѧϔϠϟ ϲѧѧϤϴψϨΗ έΎѧѧσ·ϭ ˬΔϴѧѧγΎϴγ ΔѧѧϛήΣ ϲѧѧϫϭ
.ΎϴγΎϴγ ΎϬΑ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ϢϴψϨΘϟ ΔϠϴγϭϭ ˬΔϛήΤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ Γήτδ Ϥϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΐϟΎτϤϟ΍
:ΔϛήΤϟ΍ Ϣγ΍

:ΔϛήΤϠϟ ϦϴϤγ΍ ΡήΘϘϧ
.ϲϟΎΤϟ΍ Ϣγϻ΍ Ϯϫϭ ˬ"ϒϳήϠϟ ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ϞΟ ΃ Ϧϣ ΔϛήΤϟ΍"
.ϼΒϘΘδϣ ΔϛήΤϟ΍ ϪϠϤΤΘγ ϱάϟ΍ Ϣγϻ΍ Ϯϫϭ ˬ"ϒϳήϟ΍ ϞΟ ΃ Ϧϣ ΔϛήΤϟ΍"
:ΔϛήΤϠϟ ΔϴϠΣήϤϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ B΍ΪϫϷ΍

Ϧѧѧϋ ΓέΩΎѧѧμϟ΍ ϖ΋ΎѧѧΛϮϟ΍ϭ ΕΎѧѧϧΎϴΒϟ΍ϭ Ε΍ϭΪѧѧϨϟ΍ ήѧѧΒϋ ˬϲΗ΍άѧѧϟ΍ ϢѧѧϜΤϟ΍ ϝϮѧѧΣ εΎѧѧϘϨϠϟ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ϭ ϱήѧѧϜϔϟ΍ ήϴσ΄ѧѧΘϟ΍ :ϻϭ΃
.ΔϛήΤϟ΍
ˬϲѧϔϳήϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ϭ ϲѧϣϼϋϹ΍ ΪϬѧθϤϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϛήΤϟ΍ ϒϗ΍Ϯϣ έϮπΣ ϒϴΜϜΗ ήΒϋ ˬΔϛήΤϠϟ ϲϣϼϋ· ωΎόη· ϖϠΧ :ΎϴϧΎΛ
.ϲϟϭΪϟ΍ϭ ϲΑήϐϤϟ΍ϭ
ΔѧѧϛήΤϟ΍ βϴѧѧγ΄Η ϖѧѧϴϘΤΗ Δѧѧϴϔϴϛϭ ˬήѧѧϴψϨΗϭ ΎѧѧϤϴψϨΗ ΔѧѧϛήΤϠϟ ΓήσΆѧѧϤϟ΍ ˬΔѧѧϴϧϮϧΎϘϟ΍ϭ ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ϖ΋ΎѧѧΛϮϟ΍ Ω΍Ϊѧѧϋ· :ΎѧѧΜϟΎΛ
.ΎϬϣΎϣ΃ ΔΣϭήτϤϟ΍ Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ
ϲѧγΎϴγ ΞϣΎѧϧήΑ Ω΍Ϊѧϋ· ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ˬΔѧλΎΨϟ΍ϭ ΔѧϴϣϮϤόϟ΍ ϖѧϓ΍ήϤϠϟ ϲϟΎѧΤϟ΍ ϊѧοϮϟ΍ ΔѧϓήόϤϟ ˬΔѧϴϋΎτϗ ϦΠϟ ϦϳϮϜΗ :ΎόΑ΍έ
.ϲϟΎΤϟ΍ ϊοϮϟ΍ Ϧϣ ϒϳήϟ΍ Ν΍ήΧ· ϰϠϋ έΩΎϗ
.ΕΎΒΟ΍ϭ ϢϬϴϠϋϭ ΕΎϴϟϭΆδϣ ϢϬϟ ΔϛήΤϟ΍ ϲϓ ˯Ύπϋ΃ ϢϫέΎΒΘϋ΍ϭ ˬΔϛήΤϟ΍ Ϧϋ Ϧϴόϓ΍ΪϤϟ΍ ϦϴϠοΎϨϤϟ΍ ήϴσ΄Η :ΎδϣΎΧ
:ΔϴϤϴψϨΘϟ΍ ΕΎϴϟϵ΍

ΔѧѧϴϨϠόϟ΍ έΎѧѧσ· ϲѧѧϓ ϞѧѧϤόΗϭ ˬΝέΎѧѧΨϟ΍ ϲѧѧϓ ϭ΃ ϞΧ΍Ϊѧѧϟ΍ ϲѧѧϓ ˬήѧѧΧ΁ ϢϴѧѧψϨΗ ϱ΃ Ϧѧѧϋ ΔϠϘΘѧѧδϣ ΔϴѧѧγΎϴγ ΔѧѧΌϴϫ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ήѧѧΒΘόΗ
.ΎϴϟΎΣ ΎϬθϴόϳ ϲΘϟ΍ ΔϣίϷ΍ ΔϟΎΣ Ϧϣ ϒϳήϟ΍ Ν΍ήΧϹ ΔϠϴγϮϛ ˬϢϴψϨΘϟΎΑ ϦϣΆΗ ΔϛήΤϟΎϓ ΍άϬϟ ˬΔϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ϭ
:ϢϴψϨΘϟ΍ ΕΎϳϮΘδϣϭ ΔϛήΤϟ΍

ϊѧѧϴϤΠϟ ϱϮѧѧϨόϤϟ΍ϭ ϲϟΎѧѧϤϟ΍ Ω΍ΪѧѧϋϹ΍ϭ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ήϴϴѧѧδΘΑ ϒѧѧϠϜΘϳϭ ˬϲѧѧγΎϴδϟ΍ ΐѧѧΘϜϤϟ΍ ΔѧѧΑΎΜϤΑ Ϯѧ ϫϭ :ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ΐѧѧΘϜϤϟ΍*
ΔѧϛήΤϠϟ ϡΎѧόϟ΍ ήϤΗΆѧϤϟ΍ ϑήѧσ Ϧѧϣ ˬϲѧσ΍ήϘϤϳΩ ϞϜѧθΑ ΐѧΨΘϨΗ ΔѧΌϴϫ ϲѧϫϭ ˬϞΒϘΘѧδϤϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϛήΤϟ΍ ΕΎѧϛήΤΗϭ Δτθϧ΃
:Ϧϣ ϥϮϜΘΗϭ
ΐѧѧΘϜϤϟ΍ ˯Ύѧѧπϋ΃ ϦϴѧѧΑ ϖϴѧѧδϨΘϟΎΑ ϒѧѧϠϜϤϟ΍ϭ ˬΔѧѧλΎΨϟ΍ϭ ΔѧѧϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎѧѧϬΠϟ΍ ϡΎѧѧϣ΃ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ϞѧѧΜϤϣ Ϯѧѧϫϭ :ϡΎѧѧόϟ΍ ϦϴѧѧϣϷ΍
.ΎϬΗΰϬΟ΃ ϦϴΑϭ ˬ.ΔϛήΤϠϟ ϲγΎϴδϟ΍
.ΔϴϟΎϤϟ΍ ήϳέΎϘΘϟ΍ ίΎΠϧ·ϭ ˬΔϛήΤϟ΍ ϞϴΧ΍Ϊϣϭ ϒϳέΎμϣ ςΒο ϰϠϋ ϞϤόϳ :ϝΎϤϟ΍ Ϧϴϣ΃
33

Δτѧθϧ΄Α ΔѧλΎΨϟ΍ ΔѧϴΑΩϷ΍ ήϳέΎѧϘΘϟ΍ ίΎѧΠϧ·ϭ ˬΔѧϛήΤϟ΍ Δτѧθϧ΃ ϦϳϭΪѧΗϭ ˬΔѧϛήΤϟ΍ ϒϴѧηέ΃ φѧϔΤΑ ϒϠϜΘϳϭ :ϡΎόϟ΍ ΐΗΎϜϟ΍
.ΔϛήΤϟ΍ ΕΎϛήΤΗϭ
ϰϓΎѧϨΘΗ ϻ ΕΎΤϳήѧμΘΑ ˯ϻΩϹ΍ έΎѧσ· ϲѧϓ ˬϡϼѧϋϹ΍ Ϟ΋Ύѧγϭ ϡΎѧϣ΃ ΔѧϛήΤϟ΍ ϞѧΜϤϣ Ϯѧϫϭ :ΔѧϛήΤϟ΍ ϢѧγΎΑ ϲϤγήϟ΍ ϖσΎϨϟ΍
.ΔϛήΤϟ΍ ΉΩΎΒϣϭ
.ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΕΎϗϼόϟΎΑ ϒϠϜϣ
.ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΕΎϗϼόϟΎΑ ϒϠϜϣ
.ϝΎμΗϻ΍ϭ ϡϼϋϹΎΑ ϒϠϜϣ
.ΎΑϭέϭ΄Α ΔϛήΤϟ΍ ϥϭΆθΑ ϒϠϜϣ
.ΔϴϋΎτϘϟ΍ ϥΎΠϠϟΎΑ ΕΎϗϼόϟΎΑ ϒϠϜϣ
.ΔΟΎΤϟ΍ ΐδΣ ϢϬϣΎϬϣ ΩΪΤΗ ϥϭήΧ΁ ˯Ύπϋ΃ϭ
.ϩΪϋΎδϣϭ ϪΒ΋Ύϧ έΎϴΘΧ· ϲϓ ϖΤϟ΍ ˬϲγΎϴδϟ΍ ΐΘϜϤϟ΍ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ Ϯπϋ ϞϜϟϭ
Δѧ ϴϜϣΎϨϳΩ ΔѧѧόΑΎΘϤϟ ϲѧѧσ΍ήϘϤϳΩ ϞϜѧѧθΑ ϥϮѧѧΒΨΘϨϳ ˬΔѧѧϛήΤϟ΍ ϲѧѧϠΜϤϣ Ϧѧѧϣ ΩΪѧѧϋ Ϧѧѧϣ ϥϮѧѧϜΘΗ ΔѧѧΌϴϫ Ϯѧѧϫϭ :ΔѧѧϛήΤϟ΍ βѧѧϠΠϣ*
ΔϴѧγΎγϷ΍ Ϧϴϧ΍ϮѧϘϟ΍ ϩΩΪΤΘѧγ Ύѧϣ ΐѧδΣ ˬϚѧϟΩ Γέϭήѧπϟ΍ ΖѧϋΩ ΎѧϤϠϛ ϭ΃ ˬήϬη΃ ΔΛϼΛ Ϟϛ ΔϳέϭΩ ΔϔμΑ ΪϘόϨϳϭ ˬϢϴψϨΘϟ΍
αΎѧγϷΎΑ ˬϖσΎѧϨϤϟ΍ ϒѧϠΘΨϣ ΔѧϴϠϴΜϤΗ ΓΎѧϋ΍ήϤΑ ˬϡΎѧόϟ΍ ήϤΗΆѧϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΔϛήΤϟ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ ΐΨΘϨϳ ΎϤϛ ˬΔϛήΤϠϟ
.ϖσΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΔϴΑήϐϟ΍ ΎΑϭέϭ΄Α ϦϴϤϴϘϤϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ˯ΎπϋϷ Δϳέϭήπϟ΍ ΔϳϮπόϟ΍ ΓΎϋ΍ήϣ
.ΔϛήΤϟ΍ ϲϠοΎϨϣ Ϟϛ Ϫϴϓ ϙέΎθϳϭ ϩήπΤϳ ˬΕ΍ϮϨγ ΙϼΛ Ϟϛ ΪϘόϨϳ ˬΔϳήϳήϘΗ ΔτϠγ ϰϠϋ΃ Ϯϫϭ :ΔϛήΤϟ΍ ήϤΗΆϣ*
:ΔϴϋΎτϘϟ΍ ϥΎΠϠϟ΍*

ϥΈѧѧϓ ˬϦϴϨσ΍ϮѧϤϟ΍ ϰѧϟ· ϪѧΒϳήϘΗϭ ϯϮѧϗ΃ ϡϮѧϬϔϣ ΔѧϛήΤϟ΍ ˯ΎѧѧτϋϹϭ ˬ ΔѧϛήΤϠϟ ΔѧϴϠΧ΍Ω ΔѧϴϤϴψϨΗ ΔѧϴϨΑ ΩϮѧΟϭ ϰѧϟ· ΔϓΎѧοϹΎΑ
ΩΎѧόΘΑϻ΍ϭ ϲѧγΎϴδϟ΍ ήѧϴϴϐΘϟ΍ ϖѧϴϘΤΗ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ˬϖѧϴϘΤΘϠϟ ϞѧΑΎϗ ωϭήѧθϣ Ω΍Ϊѧϋ· ϰѧϠϋ ΔѧϔϠΘΨϤϟ΍ ϦΠϠϟ΍ ήΒϋ ϞϤόΗ ΔϛήΤϟ΍
.ΎϬϧ΍ϭϷ ΔϘΑΎγ ϡΎϫϭ΃ ΩήΠϣ ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ΓήϜϓ ϥ΄Α ΞϳϭήΘϟ΍ ϝϭΎΤΗ ϲΘϟ΍ έΎϜϓϷ΍ Ϧϋ
ϞϘΘѧδϣ ϞϜѧθΑ ˬϲΗ΍άѧϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ Ύϫήϴѧδϳϭ ΎѧϬϤψϨϳ ϲΘϟ΍ ˬΔλΎΨϟ΍ϭ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎϋΎτϘϟ΍ ωΎοϭ΃ Δγ΍έΪΑ ϢΘϬΗ ϥΎΠϠϟ΍ ϩάϫ
:ϲϠϳ ΎϤϴϓ ΎϫήμΣ ϦϜϤϳϭ ˬΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϊϣ ϙήΘθϣ ϭ΃
.ϦϴΘϴϔϳήϟ΍ ΔϐϠϟ΍ϭ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ΔϴϟΎϤϟ΍ϭ ΩΎμΘϗϻ΍ ΔϨΠϟ *
.ϲϨϬϤϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ϭ ΔϴΑήΘϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϥϭΆθϟ΍ϭ ΔΤμϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ΔϴϧΪϤϟ΍ ΔϳΎϗϮϟ΍ϭ ϦϣϷ΍ ΔϨΠϟ *
.ήϤΘδϤϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ΍ϭ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ϙϼϬΘγϻ΍ϭ ϱήΤΒϟ΍ Ϊϴμϟ΍ϭ ΔΣϼϔϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ϩΎϴϤϟ΍ϭ ϥΩΎόϤϟ΍ϭ ΔϗΎτϟ΍ϭ ΔΌϴΒϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ΔοΎϳήϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ϭ ΔϟϮϔτϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ΓήπΤΘϤϟ΍ ΔτθϧϷ΍ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΔϨΠϟ *
.Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ϭ ΔϴΗΎδγΆϤϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ΔϴΘΤΘϟ΍ ΕΎϴϨΒϟ΍ϭ ΔϴΑ΍ήΘϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ϲϟΎΠϤϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍ϭ ϥΎϜγϹ΍ ΔϨΠϟ *
.ΔϴόϴΒτϟ΍ Ιέ΍ϮϜϟ΍ Ϧϣ Δϴ΋ΎϗϮϟ΍ ΔγΪϨϬϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ϭ ΓήΠϬϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϑ΍ήϋϷ΍ϭ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔτθϧϷ΍ϭ ΪΑΎόϤϟ΍ϭ ΔϴϣϼγϹ΍ ϥϭΆθϟ΍ϭ ΪΟΎδϤϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ΔΜϳΪΤϟ΍ ΕΎϴϨϘΘϟ΍ϭ ϝΎμΗϻ΍ϭ ϡϼϋϹ΍ ΔϨΠϟ *
.ΔϳϮΠϟ΍ϭ ΔϳήΤΒϟ΍ϭ Δϴϗήτϟ΍ Δϣϼδϟ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ΔϨΤϟ *
34

.Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϨΠϟ *
.ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϹ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ϭ ΔϴϤϨΘϟ΍ ΔϨΠϠ ϟ *
.ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ϭ ΔϴϐϳίΎϣϷ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ΔϨΠϟ *
.ϯήΧ΃ ϦΠϟ*
ϦϴѧδΤΘΑ ϖѧϠόΘϳ Ύѧϣϭ ˬϞѧϤϋ ϊϳέΎѧθϣ ϰѧϟ· ΎѧϬΗέϮϠΑϭ ˬΕΎϴΠϴΗ΍ήΘѧγϹ΍ϭ έΎѧϜϓϷ΍ ΝΎѧΘϧ· ϲѧϓ ϢѧϬϣ έϭΪΑ ϡϮϘΘγ ϦΠϟ ϲϫϭ
ΓέΩΎѧϗ Δѧϴϔϳέ ΔѧϴϣϮϤϋ ΕΎѧϋΎτϗ ˯ΎѧϨΑ ϲѧϓ ϡΎϬѧγϹ΍ϭ ˬϦσ΍ϮѧϤϟ΍ ϰѧϟ· ΔѧϣΪϘϤϟ΍ ΕΎϣΪѧΨϟ΍ϭ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΔϳΩϭήϣ
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϫΎϓήϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ΔϘτϨϤϠϟ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ Ε΍έΎϤΜΘγϻ΍ ΐϠΟϭ ΔϴϟΎΠϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ
ήѧϴϜϔΘϟ΍ ϰѧϠϋ ϥϮѧϠϤόϳ ˬΎѧϬϣΎϤΘϫ΍ ϝΎѧΠϣ ϲѧϓ ϥϮѧμμΨΘϣ ϥϭέΎѧθΘδϣϭ ϦϴѧϤ΋΍Ω ˯Ύѧπϋ΃ϭ ˬέήѧϘϣϭ βϴ΋έ ΔϨΠϟ ϞϜϟϭ
Ε΍ΪΠΘѧѧδϤϟ΍ ϝϮѧѧΣ ΔϴѧѧγΎϴγ ϒѧѧϗ΍Ϯϣ ϦѧѧΠϠϟ΍ ϩάѧѧϫ ΪѧѧόΗ ΎѧѧϤϛ ˬ ωΎѧѧτϘϟ΍ ΔѧѧϳΩϭΩήϣ ϦϴѧѧδΤΘϟ ΔϴϠΒϘΘѧѧδϤϟ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧγϹ΍ ϲѧѧϓ
ΐѧΨϨϟ΍ ϪѧϴΟϮΗ ϰѧϠϋ ΓέΩΎѧϗ ΔϴѧγΎϴγ ˯΍έ΁ Ω΍Ϊѧϋ· ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ΏήѧϐϤϟ΍ϭ ϒѧϳήϟ΍ ϲѧϓ ϊѧϘΗ ϲѧΘϟ΍ϭ ˬΎϬϟΎϐΘη΍ ϝΎΠϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍
.ΕΎμμΨΘϟ΍ϭ Γ˯ΎϔϜϟ΍ϭ ΔϴϠϫϷ΍ ΐδΣ ϥΎΠϠϟ΍ ϩΪϫ ϞϴϜθΗ ϢΘϳϭ ˬ ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ έΎϴΨΑ ΔϨϣΆϤϟ΍ ΔϴϠΤ Ϥϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍
:ΔϴϠΤϤϟ΍ ϥΎΠϠϟ΍*

ϖσΎѧϨϤϟ΍ ϒѧϠΘΨϣ ϲѧϓ ˬΔѧϛήΤϠϟ ΔϴϠΤϣ ΔϨΠϟ Ϟϛ ϩΪϤΘόΗ ϱάϟ΍ ˬϲΑ΍ήΘϟ΍ ϢϴδϘΘϟ΍ ϢϬΗ ΔϴΑ΍ήΗ ΔτϳήΧ Ω΍ΪϋΈΑ ΔϛήΤϟ΍ ϡΰΘϠΗ
ΔѧѧϴϜϴϣΎϨϳΩ ΔѧϛήΣ ϊѧοϭ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ϞϐΘѧθΗ ωϭήѧϓ ϭ΃ ˬΓ΍Ϯѧϧ βϴѧγ΄Η ϰѧϠϋ ϥϭέΩΎѧϗ ϥϮϠѧοΎϨϣ ΎѧϬΑ ΪѧΟ΍ϮΘϳ ϲѧΘϟ΍ Δѧϴϔϳήϟ΍
.ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ΓήϜϔΑ ϱήϴϫΎϤΠϟ΍ ϲϋϮϟ΍ ϒϴΜϜΗ ήΒϋ ˬΔθϤϬϤϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ςϴθϨΗ ϰϟ· ϑΪϬΗ
ϲѧѧϓ ΔѧѧϘτϨϤϟ΍ ϡΪѧѧΨΗ ϲѧѧΘϟ΍ ΕΎϴΠϴΗ΍ήΘѧѧγϹ΍ Ω΍Ϊѧѧϋ·ϭ Ε΍έ΍ήѧѧϘϟ΍ ΫΎѧѧΨΗ΍ ϲѧѧϓ ΔϠϘΘѧѧδϣϭ ˬΔѧѧϛήΤϠϟ Ε΍Ω΍ΪѧѧΘϣ΍ ϲѧѧϫ ωϭήѧѧϔϟ΍ ϩάѧϫ
.ΎϫΪΟ΍ϮΗ ϝΎΠϣ
αΎѧѧγ΃ Ϯѧѧϫϭ ˬϲѧѧϠΤϤϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ΪϬѧѧθϤϠϟ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ΡΎѧѧδΘϛ΍ ϲѧѧϓ ΔϋήѧѧδΑ ϢϫΎѧѧδΗ ϥ΃ ΔѧѧϳϭϮϨϟ΍ ΕΎѧѧϤϴψϨΘϟ΍ ϩάѧѧϫ ϥ΄ѧѧη Ϧѧѧϣϭ
.ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍
:ϢϋΪϟ΍ ϦΠϟ*

ˬΔѧѧϛήΤϟ΍ Ϧѧѧϋ Ϧϴόϓ΍ΪѧѧϤϟ΍ϭ ˬϞΧ΍ΪѧѧϟΎΑ ϭ΍ ϒѧѧϳήϟ΍ ΝέΎѧѧΨΑ Ϧϴϴϔϳήѧѧϟ΍ ϦϴϨσ΍Ϯѧ Ϥϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϧϮϜϤϟ΍ ΎѧѧϳϼΨϟ΍ Ϧѧѧϋ ΓέΎѧѧΒϋ ϲѧѧϫϭ
.Ϧϴϴϔϳήϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ΔϴϘΑ ϊϣ ϱί΍Ϯϣ ϞϜθΑ ωϭήθϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ ϲϓ ϦΠϠϟ΍ ϩΪϫ ϢϫΎδΗϭ
:ΔϤϬϣ ΕΎψΣϼϣ

ϦϴѧѧΑ ΕΎѧϓϼΨϟ΍ ϞѧΣϭ ˬέΎѧѧϜϓϷ΍ ήϴϴѧδΗ ϰѧϠϋ ΓέΩΎѧѧϗ ˬΔѧϳϮϗ ΔѧϴϤϴψϨΗ ϞѧѧϛΎϴϫ ϰѧϟ· ΝΎѧΘΤΗ ΔϴѧѧγΎϴγ ΔѧϛήΣ Ϟѧϛ :ϢϴѧψϨΘϟ΍ .ΎϬ΋ΩΎΒϣϭ ΔϛήΤϟ΍ ΓΪΣϮΑ αΎδϤϟ΍ ϥϭΩ ˬΔϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϰϟ· ϢϜΘΤϳ ϞϜθΑ ΎϬϴϠοΎϨϣ
ϰѧѧϠϋ ΩΎѧѧϤΘϋϻ΍ ΐѧѧΠϳ ˬΎѧѧϴϤϴψϨΗϭ ΎϴѧѧγΎϴγϭ Ύϴ΋ΪѧѧΒϣ ΔѧѧϛήΤϟ΍ ΔϴϟϼϘΘѧѧγ΍ ϰѧѧϠϋ υΎѧѧϔΤϟ΍ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ :ΔѧѧϴϟΎϤϟ΍ ΔϴϟϼϘΘѧѧγϻ΍ ѧ ˰
ˬΔѧѧϛήΤϟ΍ Ϧѧѧϋ ΔϬΒѧѧη Δѧѧϳ΃ ΩΎѧѧόΑ· ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ ˬήѧѧΧ΁ ϢϴѧѧψϨΗ ϱϷ ΔѧѧϴόΒΗ Δѧѧϳ΃ ϥϭΩ ˬΔѧѧϛήΤϠϟ ϲϋΎѧѧϤΠϟ΍ϭ ϲϋήѧѧθϟ΍ ϞѧѧϳϮϤΘϟ΍
.ΔϴΟέΎΧ ϭ΃ ΔϴϠΧ΍Ω ϑ΍ήσ΃ Δϳ΄Α ΔϧΎόΘγϻ΍ ϥϭΩ ˬϒϳήϟ΍ ΔϣΪΧ ϰϠϋ ϞϤόΗ Δϴϔϳέ ΔϛήΤϛ ΎϬΘϴϟϼϘΘγ· ϥΎϤοϭ
ΔѧϬΟ Ϟѧϛ Ϧѧϋ ΔϠϘΘѧδϣϭ ˬϪѧΘόϴΒσ ΖѧϧΎϛ ΎѧϤϔϴϛ ήѧΧ΍ ϢϴѧψϨΗ ϱϻ ΎѧϴϤϴψϨΗ ΔѧόΑΎΗ ήѧϴϏ ΔϛήΤϟ΍ :ΔϴϤϴψϨΘϟ΍ ΔϴϟϼϘΘγϻ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϲϓ Ϯπϋ ϱϻ ϦϜϤϳϻϭ ˬΝέΎΨϟ΍ ϭ΍ ϞΧ΍Ϊϟ΍ ϲϓ ΔϳήϜδϋ ϭ΍ ΔϴϧΪϣ ϭ΍ ΔϴϣϮϜΣ
ϦϴόΘѧѧδΗϭ ˬΔѧѧϳήϜϓ ϭ΍ ΔϴѧѧγΎϴγ ΔѧѧϬΟ Δѧѧϳ΍ Ϧѧ ϋ ΎϬΘϴΟϮϟϮϳΪѧѧϳ΍ϭ Ύѧ ϬΘϴόΟήϣ ϲѧѧϓ ΔϠϘΘѧѧδϣ ΔѧѧϛήΤϟ΍ :ΔѧѧϳήϜϔϟ΍ ΔϴϟϼϘΘѧѧγϻ΍ .ΎϬϨΠϠΑϭ ˬΎϬϳήϜϔϣϭ ΎϬ΋΍ήΒΧϭ ΎϬϳήψϨϣ Ε΍ΩΎϬΘΟΎΑ ΔϛήΤϟ΍

:Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΓΩΎϴϘϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍

35

ΔѧѧϴϤϴψϨΘϟ΍ ΓΩΎѧϴϘϟ΍ ήѧѧΒΘόϧ ˬΚϳΪѧΤϟ΍ ΎѧϧήϜϓ ϲѧѧϓ ϦѧΤϧϭ ˬϦϴϴѧѧγΎϴδϟ΍ Ϟѧόϔϟ΍ϭ ήѧϜϔϟ΍ βϳΪѧѧϘΗ ϰѧϠϋ ΰѧѧϜΗήϳ ΓΩΎѧϴϘϟ΍ ϡϮѧϬϔϣ ϥ·
ΓΩ΍έϹ΍ ϞѧѧΜϤΗ ϥ΍ ϲѧѧϐΒϨϳ ϲѧѧΘϟ΍ ΓΩΎѧѧϴϘϟ΍ ϩΪѧѧϫ ˬϢϴѧѧψϨΘϟ΍ ΓΩΎѧѧϴϗϭ ϢϴѧѧψϨΘϟ΍ ΓΪѧѧϋΎϗ ϲѧѧϓ ϥί΍ϮѧѧΘϟ΍ϭ ϢϜΤΘѧѧϟ΍ ϞѧѧΟ΃ Ϧѧѧϣ Δϳέϭήѧѧο
.ϢϴψϨΘϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϦϴσήΨϨϤϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ Δϴσ΍ήϘϤϳΪ ϟ΍
ϰѧϠϋ ΔѧϴϨΒϣ ϥϮѧϜΗ ϥ΃ ΐѧΠϳ ˬΓΩΎѧϴϘϟΎϓ ΍άѧϬϟ ˬϲѧγΎγ΃ ϞϜѧθΑ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϡΪѧΨϳ ˬϲѧόϴΒσ ήѧϣ΃ ΓΩΎϴϘϟ΍ ϝϮΣ βϓΎϨΘϟ΍ ϥ·ϭ
.ϢϴψϨΘϟ΍ ΔϣΪΧ ϞΟ΃ Ϧϣ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ ˬΔϴϛέΎθΘϟ΍
ΓΩΎѧϴϘΑ ϒѧϠϜϤϟ΍ Ϊѧ΋ΎϘϟ΍ϭ ˬϖѧϳήϔϟ΍ Ϧѧϣ ΎϬΒΤѧγ ϭ΃ ΔϴϋϭήѧθϤϟ΍ ˯ΎѧτϋΈΑ ϞѧϴϔϜϟ΍ Ϯѧϫ ˬϲσ΍ήϘϤϳΪѧϟ΍ ϙ΍ήόϟ΍ϭ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ϭ
ϞѧѧΟϷ ϞѧϤόϟ΍ ΔϠѧλ΍Ϯϣ ϰѧѧϠϋ ΓέΩΎѧϗ ϝΎѧϴΟ΃ϭ ˬκѧμΨΘϣϭ ΩΪѧѧόΘϣ ΎѧϬϤϗΎσ ϥϮѧϜϳ ϥ΃ ΐѧΠϳ ϲѧѧΘϟ΍ ΔϨϴϔѧδϟ΍ ϩάѧϫ ˬΔѧϛήΤϟ΍
.ϲϔϳήϟ΍ ϲόϤΘΠϤϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ωϭήθϤϟ΍ϭ ϢϴψϨΘϟ΍ ΓΩΎϴϗ
ˬΏήѧѧϐϤϟ΍ Ϫѧѧϴϛΰϳ ϱΪѧѧϟ΍ϭ ϒϳήϟΎѧѧΑ ϱΪѧѧϴϠϘΘϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϢϴѧѧψϨΘϟ΍ ϊѧѧϣ Δѧѧόϴτϗ ϖѧѧϠΧ Ϊѧѧϳήϧ ˬΓήѧѧλΎόϣ ΔϴѧѧγΎϴγ ΔѧѧϛήΤϛ ΎѧѧϨϧ·
Ϧѧϣ ˬΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΔΒѧγΎΤϤϟ΍ϭ ΔѧϴΒϠϏϷ΍ ΓΩ΍έϹ ϊѧπΨΗ Δѧϴσ΍ήϘϤϳΩ Ε΍ΩΎѧϴϗ Ϊѧϳήϧϭ ˬϲγΎϴδϟ΍ ϭ΃ ϲΣϭήϟ΍ ϢϴϋΰϠϟ αΪϘϤϟ΍ϭ
ϲѧΑήϐϤϟ΍ ϲѧγΎϴδϟ΍ ϊѧοϮϟ΍ ϝΎѧΣ Ϯϫ ΎϤϛ ˬΔϴΒόθϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ Ϧϋ Ε΍ΩΎϴϘϟ΍ ϑήΤϨΗ ϻ ϲϜϟ ˬϲγΎϴδϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ΪϳΪΠΗ ϞΟ΃
ϲѧѧΘϟ΍ ϲѧѧϫ Ώ΍ΰѧѧΣϷ΍ ϥ΃ ϢѧѧϠόϟ΍ ϊѧѧϣ ˬΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΔϛέΎѧѧθϤϟ΍ Ϧѧѧϋ ΏΎΒѧѧθϟ΍ ϑϭΰѧѧϋ Ϧѧѧϋ ΙΪѧѧΤΘϳ ϊѧѧϴϤΠϟ΍ ΢Βѧѧμϴϟ ˬϦϫ΍ήѧѧϟ΍
.ΏΎΒθϟ΍ϭ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ Ϧϋ Ζϓΰϋ
:Δϳί΍ϮϤϟ΍ Δϴϔϳήϟ΍ ΕΎϤϴψϨΘϟ΍

ϱϮѧѧϬΠϟ΍ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ Ϟѧѧόϔϟ΍ ϚѧѧϳήΤΘϟ ϲϋΎѧѧϤΘΟ΍ϭ ϲѧѧγΎϴγ αΎѧѧδΣ· Ϧѧѧϋ ήѧѧΒόΗ ϲѧѧΘϟ΍ ˬΔϴѧѧγΎϴδϟ΍ ΎѧѧϨΘϛήΣ ϰѧѧϟ· ΔϓΎѧѧοϹΎΑ
Δѧѧϴϔϳήϟ΍ ΕΎѧѧϴόϤΠϟΎϛ ˬϞѧѧόϔϟ΍ ΍άѧѧϬϟ Δѧѧϳί΍Ϯϣ ΕΎѧѧϴόϤΟϭ ΕΎѧѧϤϴψϨΗ βϴѧѧγ΄Η ϦϴϠϋΎѧѧϔϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϋϮϤΠϣ ϰѧѧϠϋ ΐѧѧΠϳ ˬϒϳήϟΎѧѧΑ
.ϒϳήϟΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ωϮϤΠϤΑ ΔϤΘϬϤϟ΍
ϢϴψϨΘϟΎѧΑ ϞϣΎѧη ϲѧϔϳέ αΎѧδΣ· Ϧѧϋ ήѧΒόΗ ΔѧϴϋΎτϗϭ ΔѧϴϨϬϣ ΕΎѧϴόϤΟϭ ΔѧϴϓΎϘΛ Ε΍έΎѧσ· βϴѧγ΄Η ϰѧϠϋ ϞϤόϟ΍ ΐΠϳ ΍άϬϟ
.ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϒϳήϟ΍ ˯ΎϨΑ ϲϓ ϊϴϤΠϟ΍ ΔϛέΎθϣ ϊϣ ˬϱϮϬΠϟ΍
ϦϴѧγΪϨϬϤϟ΍ϭ ˯ΎѧΒσϻ΍ϭ ϦϴϣΎѧΤϤϟ΍ϭ Ώϼѧτϟ΍ϭ ϦϴϟϭΎѧϘϤϟ΍ϭ ϢϴѧϠόΘϟ΍ ϝΎѧΟέϭ ϦϴϓήΤϟ΍ϭ έΎΠΘϠϟ ΔϠΜϤϤϟ΍ ΔϴϨϬϤϟ΍ ΕΎϴόϤΠϟΎϛ
ϱί΍Ϯѧϣ Ϟѧόϓϭ ˬϪѧϨϣ ιΎѧϨϣϻ ΍ήѧϣ΃ ϲѧϔϳήϟ΍ ϲΑΎѧϘϨϟ΍ Ϟѧόϔϟ΍ ήѧΒΘόϧ ΎϨϧ΃ ΎϤϛ ˬΔΌϴΒϟ΍ϭ ήη΍ΪϤϟ΍ϭ ˯ΎϴΣϷ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϭ
ωΎѧѧѧοϭϷ΍ ϰѧѧϠϋ ΔϳΎѧѧλϮϟ΍ αέΎѧѧѧϤΗ Δѧѧϳΰϛήϣ ΕΎѧѧΑΎϘϧ ϱΪѧѧѧϳ΃ ϲѧѧϓ ϥϮѧѧϴϔϳήϟ΍ ϝΎѧѧѧϤόϟ΍ Ϟѧѧψϳ ϥ΃ νϮѧѧϋ ˬΎϨΘϴΠΗ΍ήΘѧѧγϹ
.ΎϬϧϮθϴόϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍
βϳήѧϜΘϟ΍ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ΔΒѧγΎϨϤϟ΍ ϝϮѧϠΤϟ΍ ΩΎѧΠϳ·ϭ ϞϛΎθϤϟ΍ ϲϓ ήϴϜϔΘϠϟ Ϊϋ΍Ϯϗ ϖϠΧ ϲϓ ϢϫΎδΘγ ΕΎϤϴψϨΘϟ΍ϭ ΕΎϴόϤΠϟ΍ ϩάϫ
.ϙήΘθϤϟ΍ ΎϨϠΒϘΘδϣ ˯ΎϨΒϟ ˬΔϴϔϳέ ΔϴγΎϴγ ΔϓΎϘΜϟ

36

.ϒϳήϟΎΑ ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϠϟ ϥΎΘϴΨϳέΎΗ ΔόΟ΍ήϣϭ ΔΑέΎϘϣ
ΡϮδϗ ϲϧΎϤϴϟ΍ : ΎϫΪϋ΃
: ϢϳΪϘϟ΍ ΏήϐϤϟΎΑ ΔϟϭΪϟ΍ ϞϜθΗϭ ϒϳήϟ΍

ΏήѧѧϐϤϟ΍ ϕήѧѧη ΔѧѧϘτϨϣ ϥ΃ ϰϟ·ˬΕΎѧѧϴτόϣ Ϧѧѧϣ ϥϵ΍ ΪѧѧΤϟ ήϓϮѧѧΘϣ ϮϫΎѧѧϣ ΐѧѧδΣϭˬϪοήϋ ϖΒѧѧγ ΎѧѧϤϣ κѧѧϠΨϧc ‡
ΔѧϠϴΒϗ έϮѧϬψϟ ρϭήѧθϟ΍ Ϟѧϛ ΎѧϬϴϓ ΕήϓϮѧΗ ˬΔѧϳϮϠϣ ήѧϬϧϭ ϒѧϳήϟ΍ ϝΎѧΒΟ ϕήѧη ϦϴΑ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ςΒπϟΎΑϭˬ
ΕέϮѧϠΒΗ ˬΎѧϬΘϣΎϋΩ ϦϴϳέϮѧϤϟ΍ ΔѧϠϴΒϗ ΖϠϜѧη ϲѧΘϟ΍ ΔѧϟϭΪϟ΍ˬϢϳΪϘϟ΍ ΏήϐϤϟΎѧΑ´ΎѧϴΨϳέΎΗ´ΔѧϟϭΪϟ΍ ΕΎϳ΍ΪѧΑ ϥ΃ϭ ˬ ΔϳϮϗ
ϥήѧϘϟ΍ ΔѧϳΎϬϧ ΎѧϛΎΑ ΎѧϬϤϋΰΗ ϲѧΘϟ΍ ΔѧϟϭΪϠϟ ΍ΰѧϛήϣ ΖѧϧΎϛ ΔѧϘτϨϤϟ΍ ϩάϬϓ . ΏήϐϤϟ΍ ϕήθΑ ΢ΟέϷ΍ ϰϠϋ ΕήϬχϭ
ΎѧϴϧΎτϳέϮϣϭ ϦϴϳέϮѧϤϟ΍ Ϣѧγ΍ ϢϴѧϤόΗ ϢѧΗ ΎѧϬϨϣ Ύѧϗϼτϧ΍ϭˬϡ ϕ ϲϧΎѧΜϟ΍ ϥήѧϘϟ΍ ΔѧϳΎϬϧ ϝϭϷ΍ αϮϛϮΑ Ύπϳ΃ϭ ˬ ϡ ϕ3
.ϡ ϕ 2ϭ3ϦϴϧήϘϟ΍ ϦϴΑ ΎϣήϣϷ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΎϬΑήϐΑ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΕΎϬΠϟ΍ ϰϠϋ ΎϴΠϳέΪΗ
Γ˯΍ήѧϗ)ϲϧΎѧϣϭήϟ΍ ϝϼΘѧΣϹ΍ ϞѧΒϗ ΔѧϴϐϳίΎϣϷ΍ ΔѧϳέϮϤϟ΍ ϚѧϟΎϤϤϟ΍ ϡϼѧγϹ΍ ϞΒϗ ΏήϐϤϟ΍ ΦϳέΎΗ .ήϳήϛ΃ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋc ‡
.35-34:κλˬ2007ˬΏήϐϤϟ΍ˬ˯ΎπϴΒϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ ˬΓΪϳΪΠϟ΍ ΡΎΠϨϟ΍ Δτϣˬ 1:ρ.(ΓΪϳΪΟ
c ‡
:ήϴϴδΘϟ΍ ϲϓ ΪϤΘόϤϟ΍ úέ΍ΩϹ΍ ϡΎψϨϟ΍ϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴΑήϐϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϞϜθΗ Δϴϔϴϛ
ΐѧϘϟ άѧΨΗ΍ ϱήϜѧδϋ Ϊѧ΋Ύϗ ΔϣΎϋΰΑ ΔϴϠΒϗ Δϴϟ΍έΪϔϨϛ ϊϤΠΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΖϠϜθΗ Ϊϗ ΔϴΑήϐϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϥ΃ ϞϳΩ΍ήΗ ϯήϳ c
.ΪϴϠϛ΃
« Los berberes estaben organizados en confederciones de tribus bagola c
autoridad de un rey, quetenia ante todo el caractère de un caudillo guerroro y
que era denominad guellid o aguellid ».
Tarradel. Marruecos Punico; Editorial Grenades tetuan 1966;pp:272 -273.c
ϰѧϟ· ϡ ϕ ΚѧϟΎΜϟ΍ ϦѧϘϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧϨϤϴϬϟ΍ϭ ΰѧϛήϤΘϟ΍ϭ ϦϳϮѧϜΘϟ΍ ΔϴϟΎϜѧη·¶-ΏήѧϐϤϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϟϭΪϟ΍ έϮѧτΗ:ήϴϘѧη ΪϤΤϣ .Ωc
.139:ιˬ2006 ˬΏήϐϤϟ΍ ˬ˯ΎπϴΒϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ ˬϕήθϟ΍ Ύϴϔϳήϓ΃ ˬ 1:ρ.Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍

‡
‡
‡
‡

:ϲϠΤϤϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍
ϝϼѧΧ Ϧѧϣ ϑϼѧΨϟ΍ ΍άѧϫ βϜόϨѧϳϭ ˬΎѧϴϧΎτϳέϮϣ ϲѧϓ ΎѧόΒΘϣ ϥΎѧϛ ϱάѧϟ΍ ϱέ΍ΩϹ΍ ϡΎѧψϨϟ΍ ΔѧόϴΒσ ϝϮѧΣ ήѧϴΒϛ ϑϼΧ ϙΎϨϫ
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎΣϭήσϷ΍

βΒϣΎϛ ϞϴϳήΑΎϛ ΔΣϭήσ΃
37

ΔѧϴϠΒϗ ΕΎϴϟ΍έΪѧϔϨϛ ˯Ύѧγ΅έ Ϧѧϋ ΓέΎѧΒϋ ΍ϮϧΎѧϛ ΔΑέΎϐϤϟ΍ ϙϮϠϤϟΎϓ ˬúΰϛήϣ ϡΎψϧ ΎϬϟ ϦϜϳ Ϣϟ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϥ΃ ϯήϳc Ä
.ΔϜγΎϤΘϣ ϪΒη 
tard, no avon arance qe e royae are naiait pa ne c Ä
organiation centraie piqe, ver 80 av.j -c.,Acai, n roiteet, ai
o vaa d roi de Martanie qi tait aor Bocch o So,rgnait 
r Tanger et a rgion. I dtron par Sertori. I et iprdent de
reprter a tep de Baga ne organiation anaoge d royae 
are,ai i et certain qe e royae devaient être encore oin
centrai gan e tep priitif. Le roi ntaient qe de chef de
confdration p o oin ache. 
ao Gabrie: bèrbère a arge de hitoire. Ed heperide, 1980, c Ä
pp:108-109.
c Ä
έΎΘϨϓϭ úήϴϜϳΩ ΔΣϭήσ΃ϭ ϥ΍ΩϮΟ ΔΣϭήσ΃
.Ύϴϟ΍έΪϴϓ ΎϣΎψϧ :ΒΘΗ ΖϧΎϛ αϮϛϮΑ ΪϬϋ ϲϓ ΎλϮμΧ ΎϴϧΎτϳέϮϣ ϥ΃ ϝϮϘϟ΍ ϰϟ· ϥ΍ΩϮΟ ΐϫΫc
ΔϠϘΘѧδϤϟ΍ ϥΪѧϤϟ΍ Ϧѧϣ ΔѧϋϮϤΠϣϭ ΔѧϜϠϤϣ ζϳΎѧόΘΗ ΖѧϧΎϛ ˬϲϟΎѧΤϟ΍ ΏήѧϐϤϟ΍ ΏήѧϏϭ ϝΎϤѧη ϞϤѧθϳ ϢϴϠϗ· ϲϓ c
αΎѧѧγϷΎΑ ϞϜѧѧθΗ ΖѧѧϧΎϛ ϥΪѧѧϤϟ΍ ϩάѧѧϫ ϥ΃ ΢ѧѧο΍Ϯϟ΍ Ϧѧѧϣ Ϫѧѧϧ΃ ήѧѧϴϏ .Ϟѧѧ΋ΎΒϗ ΓΪѧѧόϟ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ήѧѧϴΒόΘϟ΍ ΖѧѧϧΎϛ ϲѧѧΘϟ΍
´.ΔϜϠϤϤϟ΍ βϔϨϟ Δϳέ΍ΩϹ΍ ΔϠϜϴϬϟ΍

odan A: voibii I vbae ( contribtion a etde de civiiation d Maroc c
antiqe prcadien) ,Boccard 87,p:217.
Γέ΍Ω΍ Ϧѧϣ ϥϮѧϜΘϳ ςϠΘѧΨϣ úέ΍Ω΍ ϡΎѧψϨϟ ΔѧϜϠϤϤϟ΍ ωΎѧΒΗ΍ ϝϮΣ έΎΘϨϓϭ úήϴϜϳΩ Ϧϣ Ϟϛ ΎϫέϮϠΑ ϲΘϟ΍ ΔΣϭήσϷ΍c
ˬή΋Ύѧθόϟ΍ϭ Ϟѧ΋ΎΒϘϟ΍ ˯Ύѧγ΅έ ΩϮѧΟϭ ϲѧϓ ΪѧδΠΘΗ ΔѧϴϠΒϗ Γέ΍Ω΍ϭ ˬΔϴѧγΎϴδϟ΍ ΔϤλΎόϟ΍ ϲδϴ΋ήϟ΍ ΎϫήϘϣ Δϳΰϛήϣ
.ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϠδϠϟ ΎϬ΋ϻϭ :ϣ ϝϼϘΘγϹ΍ Ϧϣ ωϮϨΑ :ΘϤΘΗ ήο΍ϮΣ ϢΛ
ecret.g et fantar M: afriqe d nord dan antiqit(de origine a c
7e ice) payot, 1981;p:109

Ä
Ä

Ä
Ä

Ä

:ϲϧΎϣϭήϟ΍ ϢϜΤϟ΍ Ϧϋ ϼϘΘδϣ Ϟχ ϒϳήϟ΍
ϲϧΎѧϣϭήϟ΍ ϢѧϜΤϟ΍ Ϧѧϋ ΔϠϘΘѧδϣ ΎѧϣϭΩ ΖѧϠχ ΎѧϬϧϮϛ Ϧѧϋ ΓΩΎѧϳΰϓ ˬΔѧϴΠϨτϟ΍ ΎѧϴϧΎτϳέϮϤΑ ϒѧϳήϟ΍ ϝΎΒΟ Ύϣ΃... c Ä
´..ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϨϣ΃ϭ ΔϴϧΎϣϭήϟ΍ ΔϠΣΎδϤϟ΍ Δϣϼγ ΕΩΪϫ ΔϴΑήΣ ΕΎϴϠϤόϟ ΎϘϠτϨϣ ΖϧΎϛ ΎϬϧΈϓ
- hapot,(v); Lafriqe d nord Francai dan Lhitoire,Lyon, ari ,,d c Ä
,1937, p: 107.
ΔѧϠΠϣ .´ΔϴϟΎϤѧθϟ΍ ΎѧϴϘϳήϓ· ϲϓ ϲϧΎϣϭήϟ΍ ΩϮΟϮϟ΍ ΔϠϗήϋ ϲϓ ϲϗήθϟ΍ ΏήϐϤϟ΍ έϭΩ ´:έΎΒϠϟ΍ ΪϤΤϣ .Ϧϋ ϼϘϧc Ä
.12:ιˬ1993 ϮϴϧϮϳ ˬϰϟϭϷ΍ ΔϨδϟ΍ ˬ 1:ω ˬΓΪΟϭ ˬΏήϐϤϟ΍ ΦϳέΎΗ ΔϴόϤΟ
.ΎϴϧΎτϳέϮϤϟ ϲϧΎϣϭήϟ΍ ϝϼΘΣϻ΍ Ϟχ ϲϓ ϒϳήϟ΍ Δϴόοϭ

38

.ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΔτϠδϟ ωΎπΧϹ΍ϭ ϲΗ΍άϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ϦϴΑ Ύϣ ςϴγϮϟ΍ ήμόϟ΍ Ϟχ ϲϓ ϒϳήϟ΍
.ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϟϭΪϠϟ ϒϳήϟ΍ :πΨϳ ϲτΑ΍ήϤϟ΍ ϦϴϔηΎΗ ϦΑ ϒγϮϳ
. ΓϮϘϟΎΑ ϢϬΘτϠγ ΖΤΗ Ε΍έΎϣϹ΍ :ϴϤΟ ωΎπΧ· ϥϮτΑ΍ήϤϟ΍ ωΎτΘγ΍c Ä
ϞѧϤϋ ΎѧϤϣ ˬϒѧϨόϟ΍ϭ ΓϮϘϟ΍ Ϧϣ ϪϳΪϟ Ύϣ ˬέϮϜϧ ϰϠϋ ϪΘϠϤΣ ϲϓ ϦϴϔηΎΗ ϦΑ ϒγϮϳ ϲτΑ΍ήϤϟ΍ Ϊ΋ΎϘϟ΍ ϞϤόΘγ΍ c Ä
.ΪόΑ ήϤόΗ Ϣϟ úάϟ΍ ϞϜθϟΎΑ ΎϫήΧ΁ Ϧϋ έϮϜϧ ΔϤλΎόϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΐϳήΨΗ ϰϠϋ
474 ϭ úΩϼϴѧѧϤϟ΍ :ΑΎѧѧδϟ΍ úήѧѧΠϬϟ΍ ϝϭϷ΍ ϥήѧѧϘϟ΍ ήѧѧΧ΍ϭ΃ ϦϴΑΎѧѧϣ ΔѧѧϴΨϳέΎΘϟ΍ έϮѧѧϜϧ ΓέΎѧѧϣ· ήϴϴѧѧδΗϭ ϢѧѧϜΣ ΖѧѧΤΗ ϒѧѧϳήϟ΍
ϡ1080˰ϫ

.ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ έϮϜϧ ΓέΎϣ· ϦϤο úϮπϨϤϟ΍ ϲϠΒϘϟ΍ϭ úήθΒϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍

39

.˰ϫ1076ϭ ˰ϫ1046. 1666ϭ1636:ϦϴΑΎϣ (ι΍ήϋ΃ ϝ΁ )ιΎϋέ Κϳ΁ ΓέΎϣ· Ϟχ ϲϓ ϒϳήϟ΍

ϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϣ΍ήϛϭ ϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϧϮϨϴϛ Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋ ωΎϓΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ έάѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΠΘϣ ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϛ ϒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳήϟ΍
: ΕΎδγΆϣϭ :΋Ύϗϭϭ Ι΍ΪΣ΃ ϝϼΧ Ϧϣ

40

ϦϴϴϔϳήϠϟ ΔϴϋΎϤΠϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ ΎΠϫϮΗ ήΜϛϷ΍ ΙΪΤϟ΍

ΡϮδϗ ϲϧΎϤϴϟ΍ϭ ΡϮϠμϣ Ϣϳήϛϭ ϲΑήϐϠΑ ϥΎϤϴϠγ :ΔϗέϮϟ΍ ϩΪϫ Ϊϋ΃
ϒϳήϠϟ ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ϞΟ ΃ Ϧϣ ΔϛήΤϠϟ ΔϳήϴπΤΘϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃

41

42

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful