You are on page 1of 14

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

y
to
k
lic
w

Các em thân m n!
Nh
thi phía tr

ã h n v i các em, nh m giúp các em ôn t p t t môn v t lý
c,

c bi t là k thi

ti p theo trong chuyên

ih cs p

luy n thi

có ích v i các em. Chúc các em

t

n nên hôm nay th y ti p t c g u

i h c, ó là ph n Sóng ánh sáng.

quan tr ng c a v t lý 12 (g m 5 câu trong

chu n b cho các k

thi

n các em ph n

ây c ng là ph n r t

i h c c a B ). Th y hy v ng chuyên

c k t qu cao trong các k thi s p

này

n. Thân ái.

GV: Lê V n Long

Ph n V: Sóng ánh sáng

Luy n thi

i h c và Cao

ng

.d o

m

U

o

.c

C

m

I NÓI

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

N
y

N

GV: Lê V n Long

Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12

bu

F -X C h a n ge

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

ng d ng c a s tán s c ánh sáng Hi n t ng tán s c ánh sáng c dùng trong máy quang ph phân tích m t chùm sáng a s c. Hi n t ng giao thoa ánh sáng Hai chùm sáng k t h p là hai chùm phát ra ánh sáng có cùng t n s và cùng pha ho c có l ch pha không i theo th i gian. kho ng vân Hình nh giao thoa v i ánh sáng tr ng D trí vân sáng: xs = k .F -X C h a n ge c u -tr a c k y to w A. các tia sáng M t Tr i ã b khúc x và ph n x trong các gi t n c.d o m NG V. Chi t su t c a các ch t l ng trong su t bi n thiên theo màu s c c a ánh sáng và t ng d n t màu n màu tím. Hi n t ng tán s c làm cho nh c a m t v t trong ánh sáng tr ng qua th u kính không r nét mà b nhòe. Khi hai chùm sáng k t h p g p nhau chúng s giao thoa v i nhau: Nh ng ch 2 sóng g p nhau mà cùng pha v i nhau. Nh ng ch hai sóng g p nhau mà ng c pha i nhau. hai bên vân tr ng chính gi a. Khi truy n qua các môi tr ng trong su t khác nhau v n t c c a ánh sáng thay i. vàng. i màu n s c trong m i môi tr ng có m t b c sóng xác nh. vân sáng c a các ánh sáng n s c khác nhau n m trùng v i nhau cho m t vân sáng tr ng g i là vân tr ng chính gi a. u dùng ánh sáng tr ng thì h th ng vân giao thoa c a các ánh sáng n s c khác nhau s không trùng khít v i nhau: chính gi a. D i có màu nh c u v ng (có có vô s màu nh ng c chia thành 7 màu chính là . 2a Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng . trí vân. nh c u v ng ch ng h n x y ra do s tán s c ánh sáng.c . a D trí vân t i: xt = (2k + 1) . TÓM T T LÝ THUY T 1. b c sóng c a ánh sáng thay i còn t n s c a ánh sáng thì không thay i. Nhi u x ánh sáng – Giao thoa ánh sáng Nhi u x ánh sáng: Nhi u x ánh sáng là hi n t ng truy n sai l ch v i s truy n th ng c a ánh sáng khi i qua l nh ho c g p v t c n. thành các thành ph n n s c. l i b vi n màu s c (g i là hi n t ng s c sai). ánh sáng tr ng Ánh sáng n s c là ánh sáng không b tán s c khi i qua l ng kính. Ánh sáng tr ng là t p h p c a vô s ánh sáng n s c khác nhau có màu bi n thiên liên t c t n tím. tím) g i là quang ph c a ánh sáng tr ng. Tán s c ánh sáng nh ngh a: Tán s c ánh sáng là s phân tách m t chùm sáng ph c p thành các chùm sáng n s c. M i ánh sáng n s c có m t màu g i là màu n s c. chàm. do các v t sáng phát ra. cam. TÍNH CH T SÓNG C A ÁNH SÁNG o CH lic k . các Hình nh giao thoa v i ánh sáng vân sáng khác c a các sóng ánh sáng n s c khác nhau không trùng i nhau n a. Nhi u hi n t ng quang h c trong khí quy n. 2. v i k Z. Hi n t ng giao thoa ánh sáng là b ng ch ng th c nghi m kh ng nh ánh sáng có tính ch t sóng. v i k Z. Hi n t ng nhi u x ánh sáng ch ng t ánh sáng có tính ch t sóng. chúng t ng c ng l n nhau t o thành các vân sáng. Ánh sáng n s c. chúng tri t tiêu nhau t o thành các vân t i.c C m o . ó là vì tr c khi t i m t ta. l c. lam. chúng n m k sát bên nhau và cho nh ng quang ph có màu nh c u v ng.d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .

4. lam. ch t l ng ho c ch t khí có áp su t l n.640 0.500 0.600 0.590 0. Máy quang ph có ba b ph n chính: ng chu n tr c là b ph n t o ra chùm sáng song song. cam.d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k . Màu ng v i m i b c sóng c a ánh sáng g i là màu n s c. l c.450 0.38 m (ánh sáng tím) n 0. Bu ng nh dùng quan sát hay ch p nh quang ph . v ch chàm và v ch tím.76 m (ánh sáng ). M i nguyên t hóa h c có m t quang ph v ch c tr ng c a nguyên t ó.575 0. ng n cách nhau b i nh ng kho ng t i.F -X C h a n ge c u -tr a c k y to k lic Kho ng vân là kho ng cách gi a 2 vân sáng (ho c 2 vân t i) liên ti p: i = liên ti p có (n – 1) kho ng vân. 3.510 0. vàng.460 0. m i ám g m nhi u v ch h p th i ti p nhau m t cách liên t c.430 0. Quang ph h p th c a ch t l ng và ch t r n ch a các ám v ch. Quang ph h p th Quang ph h p th là các v ch hay ám v ch t i trên n n c a m t quang ph liên t c. chàm. Quang ph v ch phát x Quang ph v ch phát x là m t h th ng nh ng v ch sáng riêng l . Quang ph liên t c Quang ph liên t c là m t d i màu liên t c t n tím.380 0. Quang ph liên t c c a các ch t khác nhau cùng m t nhi t thì hoàn toàn gi ng nhau và ch ph thu c vào nhi t c a chúng.c m C D . + Nh ng màu chính trong quang ph ánh sáng tr ng ( . Ví . Quang ph v ch phát x do các ch t khí hay h i áp su t th p phát ra khi b kích thích b ng n hay b ng nhi t. ch lam. Nguyên t c ho t ng c a máy quang ph l ng kính d a trên hi n t ng tán s c ánh sáng. Quang ph liên t c do các ch t r n.d o o . i ánh sáng n s c mà ta nhìn th y u có b c sóng trong chân không (ho c không khí) trong kho ng t 0. vùng ánh sáng nhìn th y có b n v ch c tr ng là v ch . Gi a n vân sáng a m o . Quang ph h p th c a ch t khí ch ch a các v ch h p th và là c tr ng cho ch t khí ó. ng màu và b c sóng c a ánh sáng trong chân không Màu Cam Vàng c Lam Chàm Tím 0. Quang ph v ch c a các nguyên t khác nhau thì r t khác nhau v s l ng các v ch.760 0. Tia h ng ngo i – Tia t ngo i Phát hi n tia h ng ngo i và t ngo i Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng w . Quang ph Máy quang ph l ng kính Máy quang ph là d ng c phân tích chùm sáng có nhi u thành ph n thành nh ng thành ph n n c khác nhau. Máy dùng nh n bi t các thành ph n c u t o c a m t chùm sáng ph c t p do m t ngu n phát ra. tán s c có tác d ng phân tích chùm tia song song thành nhi u chùm tia n s c song song. tím) ng v i t ng vùng có b c sóng lân c n nhau. v trí và sáng t i gi a các v ch. c sóng và màu s c ánh sáng Ánh sáng n s c là ánh sáng có m t b c sóng xác nh. Phân tích quang ph v ch.650 0. phát ra khi b nung nóng. ta có th xác nh s có m t c a các nguyên t và c hàm l ng c a chúng trong m u v t.570 0.440 ( m) Ngoài các màu n s c còn có các màu không n s c là h n h p c a nhi u màu n s c v i nh ng t l khác nhau. trong quang ph v ch phát x c a hi rô.c .

d ng tia h ng ngo i ch p nh b m t Trái t t v tinh. làm h i m t. th m chí c kim lo i n a.d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k . làm ion hóa không khí và nhi u ch t khí khác. i v t có nhi t cao h n nhi t môi tr ng u phát ra tia h ng ngo i. Tia h ng ngo i Các b c x không nhìn th y có b c sóng dài h n 0. nh ng nh m i hàn c a c p nhi t n và b t hu nh quang mà ta phát hi n c. ng d ng: Th ng dùng kh trùng n c. h p th tia t ngo i: Th y tinh h p th m nh các tia t ngo i.38 m n c vài nanômét c g i là tia t ngo i. Tia t ngo i Các b c x không nhìn th y có b c sóng ng n h n 0. lò n. n c. … Có th gây ra hi n t ng quang n. giao thoa nh ánh sáng thông th ng. th c ph m và d ng c y t .c . Tia h ng ngo i có nhi u ng d ng a d ng trong l nh v c quân s : Tên l a t ng tìm m c tiêu a vào tia h ng ngo i do m c tiêu phát ra. Tia h ng ngo i và tia t ngo i c ng tuân theo các nh lu t: truy n th ng.F -X C h a n ge c u -tr a c k y to Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng . nh ng l i b l p chì vài mm ch n lic k . Th ch anh. Các b c ó g i là tia h ng ngo i và tia t ngo i. Tính ch t c a tia X Tính ch t áng chú ý c a tia X là kh n ng âm xuyên. di t n m c. Tia h ng ngo i có th gây ra hi u ng quang n trong m t s ch t bán d n.d o m w o ngoài quang ph ánh sáng nhìn th y c. Ngu n phát tia h ng ngo i thông d ng là lò than. Tia h ng ngo i c dùng trong các b u khi n t xa u khi n ho t ng c a tivi. Tính ch t: Tính ch t n i b t nh t c a tia h ng ngo i là tác d ng nhi t: v t h p th tia h ng ngo i s nóng lên. có th gây m t s ph n ng quang hóa và ph n ng hóa c. Có m t s tác d ng sinh lí: h y di t t bào da. s i m. Tính ch t: Tác d ng m nh lên phim nh.. di t khu n. nh lo i phim h ng ngo i dùng ch p nh ban êm. Kích thích s phát quang c a nhi u ch t. th y tinh… h p th r t m nh nh ng l i có th truy n qua c th ch anh. … 5. camera h ng ngo i dùng ch p nh. v i. Tia X – Thang sóng nt Tia X: Tia X là nh ng sóng n t có b c sóng t 10-11 m n 10-8 m. ph n x . g . Tia X xuyên qua c gi y. Tia h ng ngo i có th u bi n c nh sóng n t cao t n. còn có nh ng b c x mà m t không nhìn th y. ng nhòm h ng ngo i quan sát ban êm. Tia X d dàng i xuyên qua t m nhôm dày vài cm. c hai u và tím. n c và không khí u trong su t v i các tia có b c sóng trên 200 nm. Tia h ng ngo i có kh n ng gây ra m t s ph n ng hóa h c. và h p th m nh các tia có b c sóng ng n h n. dùng ch a b nh (nh b nh còi x ng). nhìn. èn n dây tóc. Tia h ng ngo i và tia t ngo i có cùng b n ch t v i ánh sáng. khúc x . và ng gây c hi n t ng nhi u x . có th tác d ng lên m t s lo i phim nh. thi t b nghe. làm da rám n ng. tìm v t n t trên b m t kim lo i. quay phim ban êm. Cách t o ra tia X: Cho m t chùm tia catôt – t c là m t chùm electron có n ng l ng l n – p vào t v t r n thì v t ó phát ra tia X. ng d ng: Tia h ng ngo i dùng s y khô. Ngu n phát tia t ngo i ph bi n h n c là èn h i th y ngân và h quang n. Có th dùng ng R n-ghen ho c ng Cu-lít-d t o ra tia X. ng ôzôn h p th h u h t các tia có b c sóng d i 300 nm và là “t m áo giáp” b o v cho ng i và sinh v t trên m t t kh i tác d ng h y di t c a các tia t ngo i c a M t Tr i. Ngu n phát: Nh ng v t c nung nóng n nhi t cao (trên 2000 0C) u phát tia t ngo i.c C m o .76 m n kho ng vài milimét c g i là tia ng ngo i.

c . tia t ngo i. m nh kim lo i trong ng i…. b c sóng c a ánh sáng thay i nh ng t n s (chu kì. và t ng d n t màu n màu tím. Bài t p ví d Bài 1. Trong khi ó. Do ó ng i ta th ng dùng chì làm các màn ch n tia X. có kh n ng âm xuyên khác nhau. d tác d ng lên kính nh.A. cách phát khác nhau). nh lu t khúc x : n1sini1 = n2sini2. tia gamma) có tính ch t âm xuyên càng m nh. Tia X có th gây ra hi n t ng quang n h u h t kim lo i. Các tia có b c sóng càng ng n (tia X. tia gamma là sóng n t . c sóng ánh sáng trong môi tr ng: ’ = f nf n Khi truy n t môi tr ng trong su t này sang môi tr ng trong su t khác v n t c truy n c a ánh sáng thay i. ch p n. Các lo i sóng nt ó c t o ra b i nh ng cách r t khác nhau.. r ng quang ph trên màn cách m t ph ng phân giác c a l ng kính m t n d: x = (ntím – n ). Tính b c sóng a ánh sáng ó trong n c chi t su t n’ = 4/3. v i c = 3.10 8 m/s. ki m tra hành lí c a hành khách i máy bay. Tia X có tác d ng sinh lí m nh: h y di t t bào.A. f v c . D = A(n – 1). Nguyên nhân c a hi n t ng tán s c là do chi t su t c a môi tr ng bi n thiên theo màu s c ánh sáng. tìm các v t n t. Tia X có b c sóng càng ng n thì kh ng âm xuyên càng l n. nên các sóng n t có nh ng tính ch t r t khác nhau (có th nhìn th y ho c không nhìn th y. ch a b nh (ch a ung th ). 2 2 Tr ng h p góc chi t quang A và góc t i i1 u nh ( 100). A = r1 + r2. c c sóng ánh sáng trong chân không: = . nh ng v b n ch t thì thì chúng c ng ch là m t và gi a chúng không có m t ranh gi i nào r r t. B c sóng c a m t ánh sáng n s c trong môi tr ng chi t su t n = 1. ta c n gi i m t s bài toán liên quan n nh lu t ph n x : i = i’. t n s góc) c a ánh sáng không thay i. làm ion hóa không khí. Thang sóng n t Sóng vô tuy n.d (A: tính b ng rad). sini2 = nsinr2. tia h ng ngo i. nghiên c u c u trúc v t r n. Ng i ta s p x p và phân lo i sóng n t theo th t b c sóng gi m d n. ta có các công th c g n úng: i1 = nr1.6 là 600nm. Tuy v y. ch n oán ho c tìm ch x ng gãy. CÁC D NG BÀI T P 1. vì có t n s và b c sóng khác nhau. tia R nghen. Trong m t s tr ng h p. di t vi khu n. Trong m t s tr ng h p khác.c C m o . ta nói nó càng c ng.. Tia X có tác d ng m nh lên phim nh. các b t khí bên trong các v t b ng kim lo i. A = r1 + r2. d làm phát quang các ch t và d ion hóa không khí. hay theo th t t n s ng d n. Khi i1 = i2 (r1 = r2) thì D D A A = Dmin v i sin min = n sin . Tia X có tác d ng làm phát quang nhi u ch t. S tán s c ánh sáng * Ki n th c liên quan Tán s c ánh sáng là hi n t ng m t chùm ánh sáng ph c t p b phân tích thành các chùm ánh sáng n c.F -X C h a n ge c u -tr a c k y to Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng . ta c n gi i các bài toán liên quan n các công th c c a l ng kính: Công th c chung: sini1 = nsinr1. g i là thang sóng n t . i2 = nr2.d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k . Nó còn c dùng trong công nghi p ki m tra ch t l ng các v t úc. … Công d ng c a tia X Tia X c s d ng nhi u nh t chi u n. v i các tia có b c sóng dài ta d quan sát hi n t ng giao thoa.d o m w o i. B. ánh sáng nhìn th y. lic k . D = i2 + i2 .

n: b c sóng n 1.3 0).5. f f n n ánh sáng trong môi tr Ph n V: Sóng ánh sáng ng chi t su t n.F -X C h a n ge c u -tr a c k y to k lic * G i ý cách gi i: Áp d ng: n = 0 n .d o m w o . Tính chi t su t c a ch t l ng i v i ánh sáng ó S: n = 1.54.532.54.70. Chi t su t c a l ng kính i i ánh sáng và tím l n l t là 1. ' 4 n 3 Bài 2.685.48 m.80). r ng c a quang ph liên t c trên màn quan sát b ng bao nhiêu? 8 . Chi u tia sáng màu vào m t bên c a l ng kính v i góc t i 600.5).643 và 1. Chi u m t tia sáng g m hai thành ph n và tím t không khí (chi t su t coi nh b ng 1 i v i i ánh sáng) vào m t ph ng c a m t kh i th y tinh v i góc t i 60 0. t trong không khí.4 mm.1680 10’). M t l ng kính có góc chi t quang là 600. có chi t su t i v i tia là 1. i < 100 nên áp d ng không nh h n 10 0 thì ph i áp d ng nh lu t khúc x tính). sau l ng kính. Chi u m t chùm tia sáng song song. B c sóng c a ánh sáng trong không khí là 0.64 m.50 và i v i tia tím là nt = 1. ’ = = = 0. d i góc t i i1 = 30.c C m o .51. Xác nh chu kì.d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k . h p coi nh m t tia sáng vào m t bên c a m t l ng kính có A = 50. f nf n 1 v c c Bài 2. Bài 3. Tính góc l ch c c ti u c a hai tia này S: Dtmin = 400). Tính góc l ch c a hai tia khúc x trong th y tinh S: r = rd – rt = 1.10-15 s. c công th c: D = A(n – 1) = 2.1014 Hz. Bài 8. Bi t chi t su t c a l ng kính i v i ánh sáng là 1. Ta có: = ' ' Luy n thi i h c và Cao ng . Tính góc t o b i tia và tia tím sau khi ló ra kh i m t bên kia c a l ng kính S: D = 0. i v i ánh sáng tím là 1.5 8. Bài 7. Chi u m t chùm sáng tr ng song song. Tính góc l ch c a tia sáng màu tím.A.600 = 720nm. Ta có: f = = 5. Ta có: ’ = = 0.4 m. M t l ng kính th y tinh có góc chi t quang A = 600. n s c có b c sóng trong chân không là = 0. h p g m hai b c x và tím vào m t bên c a l ng kính theo ph ng vuông góc v i m t này.5).514.3. M t l ng kính th y tinh có góc chi t quang A = 40. 6 = .6 m và trong ch t l ng trong su t là 0. v = = 2. 0 Bài 3. Chi t su t a l ng kính i v i tia là n = 1. Tính t c và b c sóng c a ánh sáng ó khi truy n trong th y tinh có chi t su t n = 1. Tính chi t su t c a ch t r n trong su t ó i v i ánh sáng màu vàng S: n = 3 ).108 m/s. 180 Bài t p minh h a Bài 1. Tính b c sóng c a ánh sáng ó trong n c 4 bi t chi t su t c a n c i v i ánh sáng là S: : ’ = 0.54 – 1.4 m). theo ph ng vuông góc v i m t ph ng phân giác c a góc chi t quang. * G i ý cách gi i: Áp d ng công th c: x = (ntím – n ).( u ý: N u A và i * G i ý cách gi i:Do A < 100.d = (1.48 m). M t chùm ánh sáng h p. 3 Bài 2. n s c a ánh sáng ó. Trong ó: 0 là b n' n c sóng ánh sáng trong chân không.5m. Chi u m t tia sáng n s c màu vàng t không khí (chi t su t coi nh b ng 1 i v i m i ánh sáng) vào m t ph ng phân cách c a m t kh i ch t r n trong su t v i góc t i 60 0 thì th y tia ph n x tr l i không khí vuông góc v i tia khúc x i vào kh i ch t r n. Bi t chi t su t c a th y tinh i v i ánh sáng là 1.60 m. song song v i m t ph ng phân giác c a l ng kính và cách m t phân giác này m t n 1.c . Bi t chi t su t c a l ng kính v i tia tím là nt = 1. Bài 5.4 m.14 . Bài 4. t m t màn quan sát. Góc chi t quang c a l ng kính b ng 8 .5 S: ’ = 0. Chi u m t tia sáng tr ng vào m t bên c a l ng kính. Bài 6. T = = 2.1.56. M t ánh sáng n s c có b c sóng c a nó trong không khí là 0. i v i tia tím là 1. ng d n gi i và áp s v c Bài 1. Tính góc l ch c a tia ló so v i tia t i S: D = 38.

ta l p t s : M i i vân sáng. n u có d ng k’ + 0. xác nh xem t i m t m M nào ó trên vùng giao thoa có vân sáng (b c m y) hay vân t i ta tính x OM kho ng vân i r i l p t s : M k t lu n: i i x OM i M có vân sáng khi: M = k.7 0. D A Dd min A A Bài 5. Kho ng cách t m t ph ng m M trên màn cách vân sáng trung hai khe n màn là D = 2m. Ta có: ’ = n Bài 4.30 n r1 = 35.555 = sin33.40 = 2 2 2 38024’.500 – A = 400. Ta có: sinr1 = sin38. i 2 L xác nh s vân sáng .10-4 . sini2 = nsinr2 = 0.3 0 r2 = A – r1 = 24. xt = (2k + 1) .168 0 10’.d o m w = 1. * Ph ng pháp gi i tìm các i l ng trong thí nghi m giao thoa v i ánh sáng n s c ta vi t bi u th c liên quan n các i l ng ã bi t và i l ng c n tìm t ó suy ra và tính i l ng c n tìm. V i tia : sin d min = ndsin = sin49. a 0. Th c hi n thí nghi m giao thoa ánh sáng kh Young.F -X C h a n ge c u -tr a c k y to k lic Bài 3.5.20 = 49.Kho ng vân: i = D 5. Bài t p ví d Bài 1. ng có chi t su t n s có kho ng vân là i’ = i .80.30. vân t i.c C m o . o . S1S2 = a = 0. Góc t o b i tia ló và tia ló tím là: D = Dt – Dd = (nt – nd)A = 0.574 = sin350. Bài 7.10-4mm.2. Ta có: sinrd = = 0.8 0 n= ' sin i1 = 0.5mm. Dt = (nt – 1)A. i i x 1 i M có vân t i khi: M = (2k + 1) .t i trong mi n giao thoa có b r ng L ta l p t s N = (ch l y n nguyên) i rút ra k t lu n: u N ch n: S vân sáng: Ns = N + 1.103 = = 2mm .d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k . r = rd – rt = 1. B c sóng ánh sáng là = 5. sinrt = = 0. u N l : S vân sáng: Ns = N.c .63 = D = i2 + i2 – A = 38. Ta có: sini = nsinr = nsin(90 0 – i’) = nsin(900 – i) = ncosi n = tani = sin i sin i Bài 8.00 i2 = 38.2 0 Ddmin = 2.5 thì M là vân t i. ó là vân sáng b c k. V i A và i1 nh ( 10 0) ta có: D = (n – 1)A. A D A Dt min A i tia tím: sin t min = ntsin = sin500 = 500 Dtmin = 2. n Gi a n vân sáng (ho c vân t i) liên ti p là (n – 1) kho ng vân. ns c V trí vân sáng. S vân t i: N (Vân ngoài cùng là vân sáng).5 Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng .58 = sin35. 2 2 2 Bài 6.i= . tâm 9mm là vân sáng hay vân t i th m y? x OM * G i ý cách gi i: = k. Do ó: Dd = (nd = 1)A.v ik a 2a a N u kho ng vân trong không khí là i thì trong môi tr Z. kho ng vân: xs = k D D D . N u k nguyên thì M là bi t t i M là vân sáng hay t i.49. C th : .7 0 nd nt 2.2 0 – A = 38. S vân t i: Nt = N + 1 (Vân ngoài cùng là vân t i). Giao thoa v i ánh sáng * Các công th c 3.

kho ng cách gi a vân t i th 5 và vân sáng b c 2 là 2.5 : Vân t i th 5. Thí nghi m giao thoa khe Iâng.12 * .x3 = 6 mm). kho ng cách t hai khe n màn là 2 m. Dùng ánh sáng n s c có b c sóng chi u vào hai khe thì ng i ta o c kho ng cách t vân sáng trung tâm t i vân sáng th t là 6 mm. Kho ng cách gi a hai khe là 0. có a = 1mm.625. Tính kho ng cách t hai khe n màn và cho bi t t i 2 m C và E trên màn. a Gi vân a x = 2.8 Kho ng x = x t5 . x8 + x4 = 24 mm). Xác nh kho ng cách gi a 9 vân sáng liên ti p và kho ng cách t vân sáng 4 n vân sáng 8 khác phía nhau so v i vân sáng chính gi a S: L = 16 mm.5625 m.5.12 = 1.8 mm.5 mm và ai x 15 mm là vân sáng hay vân t i? T C n E có bao nhiêu vân sáng? S: D = = 1. Ng i ta o c kho ng cách gi a 6 vân sáng liên ti p trên màn là 6 mm. Bài 4.68mm. Trong thí nghi m c a Young v giao thoa ánh sáng.8mm nên: thi t: t i th 3 n vân D = 1. ánh sáng làm thí nghi m có b c sóng = 0. Kho ng cách gi a hai khe là 0.5.5 nên i Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng .8mm. D = 2m. Kho ng cách gi a hai khe là 0.5 - a có: 2. i 2 Bài 2.5 m.5mm.64. kho ng cách t hai khe n màn là 2 m.2.8mm. (k t h p *). hai khe S1 và S2 c có b c sóng = 0.1. Trong thí nghi m c a Young v giao thoa ánh sáng. hai khe cách nhau 0. Bài t p minh h a Bài 1.103 = = 1.10-6 m. vân t i quan sát c trên giao thoa tr ng có b ng 4.d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .8 mm. Trong thí nghi m c a Young v giao thoa ánh sáng.64 m. a sáng b c 1: Bài 4. Chi u sáng hai khe b i ánh c kho ng cách t vân sáng chính gi a n vân sáng b c 4 là sáng n s c có b c sóng .8 n= L 48 = = 25 (l ) nên: i 1. .8 cm.6 m. a cách t x ' = x t3 . Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng khe Young.S vân t i: 26. màn cách 2 khe 2. * G i ý cách gi i: Ta có: i = D 0.5 a 4D Bài 3.5 = 1. * G i ý cách gi i: Kho ng cách t vân sáng chính gi a n vân sáng b c 4 là 4.10 -6 m.c C m o . Xác nh b c sóng c a ánh sáng n s c dùng làm thí nghi m.4.5mm D 4. kho ng cách t hai khe n màn là 3 m.F -X C h a n ge c u -tr a c k y to -L pt s : - Ta 2. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng.d o m w o xM 9 = = 4.4m.5 D .S vân sáng: 25. kho ng cách gi a hai khe là 1 mm.48.5mm nên: xs4 = 4. Ng i ta o c kho ng cách gi a 5 vân sáng liên ti p trên màn là 4 mm.4 mm.x s2 4+ D = 1. Bài 2. ng i ta o 4. Tính s vân sáng. Tính b c sóng c a ánh sáng dùng trong thí nghi m và kho ng cách t vân sáng b c 3 n vân sáng b c 8 cùng phía v i nhau so v i vân sáng chính gi a S: = 0. x8 . c chi u b ng ánh sáng n Bài 3.92 . cùng phía v i nhau so v i vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm l n l t là 2.c . Xác nh kho ng cách gi a vân t i th 3 và vân sáng b c 1. hai khe S1 và S2 c chi u b ng ánh sáng n c có b c sóng .10 -4 mm = 0.10-3 . x6 = 9 mm). Tính b c sóng và v trí vân sáng th 6 S: = 0.92mm a 0.x s1 = 2 + 2 a - 1 2 a -2 a 2. * G i ý cách gi i: lic k .5a = = 5. 4 = 4. C = 2.4 m. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng. hai khe S1 và S2 c chi u b ng ánh sáng n c có b c sóng = 0.

Kho ng cách gi a hai khe là 1 mm.45. x8 . Kho ng cách gi a hai khe là 0.6 m. t i M có vân sáng b c 11. H i trên MN có bao nhiêu vân sáng. Ta có: N = L/i = 8. khác phía nhau so v i vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm l n l t là 3 mm và 13. a D Bài 7. kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe n màn quan sát là 2. Xét trên kho ng MN trên màn. t C i o i C ta có vân t i. Ta có: i = = 1. hai khe S1 và S2 c có b c sóng .5 nên t i M ta có vân t i. Trong kho ng t M n N có 13 vân sáng không k vân sáng b c 11 t i N.5 nên t i C ta có vân t i. ng d n gi i và áp s ai L Bài 1. 33 vân t i). x6 = 6i = 9 mm. x8 + x4 = 8i + 4i = 12i = 24 mm.5 (l y N = 8).48. B r ng vùng giao thoa trên màn là 17 mm.5 mm. v i MO = 5 mm.d o m xE = 15 nên t i N ta có vân sáng. Ta có: i = = 2 mm. 33 vân t i. bao nhiêu vân t i? S: Trên MN có 34 vân sáng. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe Young cách nhau 0. D = 5 1 i i có vân sáng.2 mm.2 mm.6 m. Tìm t ng s vân sáng và vân i có trong mi n giao thoa S: Ns + Nt = 17). quan sát th y 9 vân sáng và 8 vân t i).5. kho ng cách t hai khe n màn là 2 m. vân t i quan sát c trên màn S: N = L/i = 8. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng. M = 2.F -X C h a n ge c u -tr a c k y to n E có 13 vân sáng k c vân sáng b c 15 t i E). Ng i ta o c kho ng cách gi a 6 vân sáng liên ti p trên màn là 6 mm. N = 22. = = 0. = = 0. Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng w .2 mm là vân sáng hay vân t i? N u là vân sáng thì ó là x vân sáng b c m y? Trong kho ng cách t M n N có bao nhiêu vân sáng? S: = 0. E = 15 nên t i N ta Bài 4. i = = 0.34. = 6 1 D L ai Bài 2. = 1 mm. t C n E có 13 vân sáng k c vân sáng b c 15 t i E. Ta có: i = = 0.d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k . a i i trên MN có 34 vân sáng.5 m. s vân sáng: Ns = 9.c C m o . Ta có: i = = 2 mm. L = (9 – 1)i = 16 mm.5 mm. kho ng cách gi a hai khe là a = 2 mm.25 cm (vân sáng trung tâm chính gi a).5 m. quan sát th y N + 1 = 9 vân sáng và N = 8 vân t i.48.5 m. lic k . D Bài 6. D x x Bài 8. Ngu n sáng n s c có b c sóng = 0. ánh sáng có b c sóng 0.6 m. Kho ng vân: i = = 1. Bài 8. Trong kho ng t M n N có 13 vân i sáng không k vân sáng b c 11 t i N).10-3 m. Trong thí nghi m c a Young v giao thoa ánh sáng.2.10 -6 m.x3 = 8i – 3i = 5i = 6 mm.10 -6 m. M = 11. Xác nh b c sóng c a ánh sáng dùng trong thí nghi m và cho bi t t i 2 m M và N trên màn. N = 11 nên t i N 6 1 D i i ta có vân sáng b c 11. (O là v trí vân sáng trung tâm). hai khe c chi u b ng ánh sáng n s c có b c sóng 0. t ng a vân sáng và vân t i trong mi n giao thoa: Ns + Nt = 17. s vân t i: Nt = 8.10 -6 m. M = i x 2. ON = 10 mm. Ta có: i = = 1.1. ai x x L Bài 5. màn nh cách hai khe 2 m. N = L/i = 8. Bài 7. t i N có vân sáng b c 22. kho ng cách hai khe n màn quan sát là D = 1. = 1. Ta có: i = = 1. Tính s vân sáng.5 nên t i M ta có vân t i.8 mm.c . 5 1 D D Bài 3. c chi u b ng ánh sáng n Bài 5.10 -6 m.48. N = 11 nên t i N ta có vân sáng b c 11.5. b r ng mi n giao thoa là 1. a ai xC x L = 2. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng. Bài 6.5 mm.

k2): (5.75 m nên: = m .38 m 0. ng i ta chi u ánh sáng tr ng (0.60 m.d o m w o 3. tím trong. Do kho ng cách ng n a a k2 4 1 nh t gi a các v trí trùng nhau nên ch n (k1.8 k=3 = = 0.45 m 4 . ngoài.8 D . a Dk D d D t .38 m 0. x1 = d a Bài t p ví d Bài 1. Giao thoa v i ánh sáng h n h p – Giao thoa v i ánh sáng tr ng * Các công th c: Giao thoa v i ngu n phát ánh sáng g m m t s ánh sáng n s c khác nhau: trí vân trùng (cùng màu): x = k1 1 = k2 2 = … = kn n.V trí trùng nhau c a 2 b c x : x s 1 = x s 1 k1 1 = k 2 2 = 2 = .4 k 4. do ó kho ng cách g n nhau nh t gi a hai vân trùng úng b ng kho ng cách t vân trùng trung tâm n vân trùng b c 1 c a t t c các ánh sáng n s c: x = k1 1 = k2 2 = … = kn n.F -X C h a n ge c u -tr a c k y to D 0.40 m n 0.6 m : loai 1.75 m) vào hai khe. Giao thoa v i ngu n phát ra ánh sáng tr ng (0. D(2k 1) ( t )D = n. v i k Z. = . Tính kho ng cách ng n nh t gi a các v trí mà vân sáng hai b c x trùng nhau. hai bên có nh ng d i màu nh c u vòng. Ng i ta chi u ng th i hai b c x n s c 1 = 0.7 1. Kho ng cách ng n nh t gi a 2 vân trùng: T i v trí có k1 = k2 = … = kn = 0 là vân trùng trung tâm. kho ng cách m t ph ng ch a 2 khe n màn là 2m. kho ng cách gi a 2 khe là a = 2mm. kho ng cách t hai khe n màn là 2. kmax = .8 k 0.D 1 ax ax 1 Ánh sáng n s c cho vân t i n u: x = (2k + 1) .c .76 m): t qu giao thoa: chính gi a màn là v t sáng tr ng.45 m .2mm. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng. a 1.d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k . t i vân sáng b c 3 c a ánh sáng vàng còn có vân sáng b c 4 c a ánh sáng có = 0.2 Bài 2.0m.103 =5 = 4mm (ho c x = x s42 = 4mm ).38 m 0. 4) (v trí trùng nhau ó ng v i vân sáng b c 5 c a 1 và b c 4 c a 2). kho ng cách gi a hai khe là 1.c C m o .60 m vào hai khe. Gi thi t: 0.10-3 2. v i b c sóng V = 0. Do ó kho ng cách ng n nh t gi a hai v trí trùng nhau c a 2 vân sáng c a hai b c x là: lic k . Ta có: x s3V = x sk 0. kmin = . H i t i v trí ng v i vân sáng b c ba c a ánh sáng vàng.48. x1 (v i r ng quang ph b c n trong giao thoa v i ánh sáng tr ng: xn = n d a t D : b r ng quang ph b c 1). v i k N nh nh t 0.48 m và 2 = 0. D ax ax ax Ánh sáng n s c cho vân sáng n u: x = k . * G i ý cách gi i: D k1 5 .75 m 2.75 m. S d ng ánh sáng tr ng có b c sóng t 0. Bài 3. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng c a Young. còn có vân sáng c a ánh sáng n s c nào ? x = x s51 = 5 1 * G i ý cách gi i: Gi s t i v trí vân sáng b c 3 c a c a ánh sáng vàng còn có vân sáng b c k c a b c x D 3 V 1.V y. Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng .8 k k=4 = = 0. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng. kmin = . = 2a D d 2 D t 2 2ax . v i k Z.38 m 3 V =k a a k k 1. kmax = .

Bài 7. kho ng cách t hai khe n màn là 2 m.64 m và = 0.9 m có vân t i c a b c x nào? Xác nh v trí m t m có hi u ng i ( 0) c ba b c x trên u cho vân sáng S: T i M có vân sáng c a b c x có b c sóng 1. 2 = 0. Dùng ánh sáng tr ng (0.6. hai khe S1 và S2 c chi u b ng ánh sáng tr ng (0. cách vân trung tâm l n l t là 5. 6 và 9).48. Xác nh v trí các vân sáng trùng nhau và kho ng cách ng n nh t gi a hai vân sáng cùng màu v i vân D D D sáng chính gi a S: V trí vân trùng có: k1 1 = k2 2 = k3 3 9k1 = 8k2 = 6k3. kho ng cách t hai khe n màn quan sát là 2 m. bi t hai trong 3 v ch trùng nhau n m ngoài cùng c a kho ng L S: 2 = 0. Trong thí nghi m c a Young v giao thoa ánh sáng. Dùng ngu n sáng phát ra ba b c x n s c 1 = 0. 75.10 3 0. T i N có vân t i c a b c x có b c sóng m có hi u ng i 21 m s có vân sáng c a c ba b c x ).5 mm.8 mm. Bài 2. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng.38 m) chi u sáng hai khe.76 m 0. x2 = 2 x1 = 1.6 m.2 mm. Dùng ánh sáng tr ng (0. gi a hai vân sáng g n nhau nh t và cùng màu v i vân sáng trung tâm k có 8 vân sáng màu l c. N là hai m cùng m t phía so v i vân trung tâm. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng.4 cm trên màn. kho ng cách t hai khe n màn là 2 m. S: = 0. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng. a 2 Bài t p minh h a Bài 1. * G i ý cách gi i: B r ng c a d i quang ph th 2: lic k . Tính b c sóng l c a ánh sáng màu l c S: l = d d = 560 nm).45 m và 3 = 0.d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .6 m. T i Bài 6. kho ng cách gi a hai khe là 2 mm. Trong m t kho ng r ng L = 2. trong ó b c x màu có b c sóng d = 720 nm và b c x màu l c có b c sóng l (có giá tr trong kho ng t 500 nm n 575 nm). Xác nh b c sóng c a nh ng b c x cho vân t i và nh ng b c x cho vân sáng t i m M cách vân sáng trung tâm 8 mm.9 mm). a a a Bài 4.76 m 0. kho ng cách gi a hai khe là 0.c C m o . Tính b r ng c a d i quang ph th 2 k t vân sáng trung tâm. T i M có vân sáng khi: = 0.48 m. g i M. ngu n sáng g m các b c x có b c sóng l n là 1 = 700 nm.53 m và = 0. Trong thí nghi m c a Young v giao thoa ánh sáng. Tính b c sóng 2.38 m) chi u sáng hai khe. 0.10-6 m).95 mm. Ngu n sáng dùng trong thí nghi m g m hai b c x có b c sóng 1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát.10 -3 m). kho ng cách gi a hai khe là 0. 8 và 12 và k2 = 3.60 m.103 0.76 m 0. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng. kho ng cách t 1 2 các khe n màn là D = 1 m. kho ng cách gi a hai khe là 0.40 m). Bài 8. kho ng cách gi a hai khe là 0.48 m và = 0. Hãy cho bi t có nh ng b c x nào cho vân sáng trùng v i vân sáng b c 4 c a ánh sáng màu vàng có b c sóng v = 0. 2. trong ó có 3 v ch là k t qu trùng nhau c a hai h vân. x = 3. kho ng cách t hai khe n màn là 1. T i m M trong vùng giao thoa trên màn có hi u kho ng cách n hai khe là 2. Tìm s v trí vân sáng trùng nhau c a hai b c x trên n MN S: Trên n MN có 3 vân sáng trùng nhau c a 2 b c x ng v i k1 = 4.40 m). ng d n gi i và áp s Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng .1 m có vân sáng c a b c x nào? T i m N có hi u kho ng cách n hai khe b ng 0.10 3 2. kho ng cách t hai khe n màn là 2 m.5 mm và 22 mm.c .4 mm.4 m.8 mm.7 mm . ngu n sáng phát ng th i hai b c x n s c. Kho ng cách gi a hai khe là a = 0.d o m w o Trên màn quan sát thu c các d i quang ph . Trong thí nghi m c a Young v giao thoa ánh sáng. 2 = 600 nm v 3 = 500 nm. Bài 3. M t ngu n sáng m n m cách u hai khe Iâng và phát ra ng th i hai b c x n s c có b c sóng = 0.40 m).6 m và b c sóng ch a bi t. kl Bài 5. S: T i M có vân t i khi: = 0. m c 17 v ch sáng. Xác nh b r ng c a quang ph b c 1 và b c 2 S: x1 = 0.F -X C h a n ge c u -tr a c k y to xn = n ( d t )D = 2. 4. Trên màn quan sát.

D D Bài 6. N = 12.c C m o .9 + 3 = 11 ai2 L = 0. k'min = = 2. 9. V i k = 4 thì ó là vân sáng nên k’ nh n các giá tr : 3 và 4.10-6 m = 1. V y trên n MN có 3 vân sáng trùng nhau c a 2 b c x ng v i k1 = 4.9 mm. Ta có: i1 = lic k .5 2.10-6 m. = 8 a i1 1 o Bài 1.40 m.10 -3 m = 3.5 kmax = .5) D = 0.48 m.4. vì k Z nên k nh n các giá tr : 4. Ta có: x1 = ( . i M có vân sáng khi xM = k’ D a k’ = axM D k’max = axM axM = 4.48 m.2. 9. Vì kd Z nên kd = 7 = 560 nm. v i k = 6 thì = 0.t) = 2 x1 = 1.8.10-3 m 2= 11 1 D D D 3 Bài 2. Vì gi a hai vân trùng g n nhau nh t có 8 vân màu vân sáng c a b c x có b c sóng 2 i2 = d c nên vân trùng u tiên tính t vân vân trung tâm là vân sáng b c 9 c a ánh sáng màu l c. V trí các vân trùng có: kd d = kl l kd = l l .t) = 0. 8 và 12 và k2 = 3. V trí vân sáng trùng v i vân sáng b c 4 c a ánh sáng màu vàng có: 4 V = k k= a a 4 V 4 V kmax = = 6. T i M ta có: dM = 2. vì k’ min D max D Z axM = 0. a a D ax axM axM Bài 7.10-6 m = 1.10 -3 m i2 a i2 trên n MN có 9 vân sáng c a b c x 1 (t vân sáng b c 3 n vân sáng b c 9). l= 720 720 kl Bài 5.4. do ó t i M có vân sáng c a b c x có b c sóng 1. Vì i2 = 2 = 2..0. và 3 là 21.3. i N ta có: d N = 0. 6. a a 4 2 x D xM .575 kd d Ta có: = 6.5 = 1.6. i s chung nh nh t c a 1. Vì i1 = 1 = 1.1.0.2. 4. vì k Z nên k nh n các giá tr : 2 và 3. 12.10-6 m = 3 1. các vân sáng trùng ng v i k1 = 0. 2..1.500 9.0.2 trên n MN có 9 vân sáng a i1 i1 x D xM = 2.2 a b c x 1 (t vân sáng b c 4 n vân sáng b c 12). k = 2 thì = axM = 0.5) k = M .48. 8. V trí vân trùng có: k1 1 = k2 2 = k3 3 9k1 = 8k2 = 6k3.d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .6.6.10 -3 m.10-6 m. v i k’ = 3 thì min = max c 4 c a ánh sáng màu vàng.12.10 -3 m. và k2 = 0.7.c . D D D Bài 3. kD D D 4 V Bài 8. 3.5 = 3.95 mm.7. 5. kmin = = 3.1. k = 3 thì (k 0.10-6 m = 3.53 m. .0.40 m. kmin = a D min D max D 0.25 kd = 7. x2 = 2 ( . T i M có vân t i khi xM = (k + 0. Các vân trùng có: k1 1 = k2 2 k2 = k1 1 = k1.64 m.. a a a k Bài 4. v i k = 5 thì = 4 V k = 0. v i k’ = 4 thì = 0. 6.5. N = 9. do ó t i N ta có vân t i c a b c x có b c sóng 2..9. do ó t i m có hi u ng i 21 m s có vân sáng a c ba b c x . .3.F -X C h a n ge c u -tr a c k y to có 9 vân sáng c a b c x có b c sóng 1 và có 17 . 4. 6 và 9. Kho ng cách ng n nh t gi a hai a a a D D D vân sáng cùng màu v i vân sáng chính gi a là: x = 9 1 = 8 2 = 6 3 = 3. = 2.d o m D L = 3. Các b c x không nhìn th y Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng w .

108 m).1018 Hz.625.10 7 m/s .103 9.108 1.10 31 2.04 A). b) T c c c i c a các electron khi t i anôt S: vmax = 7.38 m).c . Bài 4. n áp hi u d ng gi a anôt và catôt là 10 kV.10 19. hc 1 Trong ng Culitgi : mv 2max = eU0AK = hfmax = . gi m t c này xu ng còn 10000 km/s thì ph i gi m n áp gi a hai u ng bao nhiêu? S: U = 6825 V). n áp gi a hai c c c a ng Cu-lit-gi thêm 4 kV thì t c các electron t i anôt t ng Bài 7.10 V).107 m/s). Tính b c sóng nh nh t c a tia R nghen do ng phát ra. 2. Hi u n th gi a hai n c c c a ng Cu-lít-gi ( ng tia X) là UAK = 2. B qua ng ng các êlectron khi b t ra kh i catôt.6.10 191.10 34 . Tính v n t c electrôn ngay khi p vào i âm c c.10-34 J. M t èn phát ra b c x có t n s f = 1014 Hz. Bài t p ví d n th gi a hai u an t và cat t c a ng tia R nghen ( ng Cu-lit-gi ) là 1.6. L u ý: Các em có th gi i nhi u cách. Tia R nghen: là sóng n t có b c sóng l n ng n b c sóng c a tia t ngo i và dài h n b a tia gamma (10-11 m 10-8 m).05. t c c a electron khi t i anôt là 50000km/s. Bài 2. Xác nh hi u n th c c i 3 gi a hai c c c a ng S: UAKmax = 31. 6625.3.5. Tính hi u n th gi a anôt và catôt c a ng tia X S: UAK = 26. Coi v n t c Bài 1.625. Tính t n s l n nh t c a tia X mà ng có th phát ra S: fmax = 0.s.10 5 V.04 nm. Khi t ng thêm 8000 km/s. Bài 2.104 V. Ta có: = = 3. B c x này thu c vùng nào c a thang sóng n t ? S: B c x thu c vùng t ngo i c a thang sóng n t ).1. * G i ý cách gi i: Áp d ng: 1 mv 2max = eU0AK 2 v max = 2eU0AK m 2. B qua ng n ng ban u c a êlectrôn. Bài 3.10 J.4. Tính: a) C ng dòng n hi u d ng qua ng S: I = 0. th tìm hi u xem).10 10 m . ng R nghen t d i hi u n th UAK = 19995 V. Bài 8. Bài t p minh h a Bài 1. Trong ng Cu-lit-gi .F -X C h a n ge c u -tr a c k y to c sóng c sóng ng.c C m o . M t ng R nghen phát ra b c x có b c sóng ng n nh t là 0. Chùm tia X phát ra t m t ng tia X ( ng Cu-lít-gi ) có t n s l n nh t là 6. b qua ng n ng ban u c a êlectron khi b t ra kh i cat t.2kV.75 kV. Tia t ngo i: là sóng n t có b c sóng l n ng n b c sóng c a ánh sáng tím và dài h n b a tia R nghen (1 nm 0. 75. Trong ó: h = 6.483.1.76 m 1 mm). Bi t l n n tích êlectrôn (êlectron).d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k . 6. Bài 6.103 V). Tính b c sóng ng n nh t c a tia X mà ng có th phát ra S: min = 6. Tính t c ban u c a electron và n áp ban u gi a hai c c c a ng Cu-lit-gi S: U = 2. ng n ng ban u c a c a các electron khi -19 t ra kh i catôt là 8.18.103 0. B c x này thu c vùng t ngo i c a thang sóng n t . v n t c ánh sáng trong chân không và h ng s Pl ng l n l t là 1.10-19 Hz). * G i ý cách gi i: Áp d ng: eU 0AK = hc min min hc eU 0AK 6.s: H ng s Pl 2 min lic k . Hi u electrôn khi thoát kh i cat t là b ng không. * H ng d n gi i và áp s c Bài 1. f Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng . Hi u n th gi a an t và cat t c a m t ng R nghen là 18.10-34 J. M t ng Cu-lit-gi có công su t trung bình 400 W.10-19 C.108 m/s và 6.d o m w c sóng o * Ki n th c liên quan và l n h n b Tia h ng ngo i: là sóng n t có b c sóng l n h n b c sóng c a ánh sáng a sóng vô tuy n (0.625.10 -7 m.2. 3. Bài 5.

Ta có: eUAK = 6. b) Ta có: mv 2max = eU0 = eU 2 U 2 hf Bài 4.c C m o . Ta có: eUAK lic k . e U = mv v + m v 2 m v 2e 1 1 1 1 Bài 8.mv v + 2 2 2 2 1 m v2 2 1 mv v m v2 2 = 6825 V.10 3 V. L ng t ánh sáng nhé! Ph n V: Sóng ánh sáng Luy n thi i h c và Cao ng .U) = eU . Ta có: eU = w 1 1 mv2. min P 1 = 0.e U = m(v .106 m/s. e(U . Ta có: eUAK = hfmax UAK = max = 26.d o m hc o Bài 2. e eU AK Bài 5.d o w w w w w C lic k to bu N y N GV: Lê V n Long Lý thuy t và các d ng bài t p v t lý 12 bu F -X C h a n ge O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k . Ta có: eUAK = hfmax fmax = = 0.c . U= e t ch ng 5.5. m 1 1 mv2 + e U = mv2 + mv v + 2 2 1 m v2 2 1 e U m v2 1 mv 2 2 2 = 84.103 V. a) Ta có: I = Bài 7. U = v= = 2. các em ón c ch ng 6. h hc hc Bài 6.483.F -X C h a n ge c u -tr a c k y to = UAKmax = hc e = 31.04 A. = min = eU AK Bài 3.v)2 mv2 .2. Ta có: eU = mv2.10-19 Hz.10 5 V.e U = mv2 .107 m/s.10-8 m. e(U + U) = eU + e U = m(v + v)2 2 2 vmax = 2eU 2 = 7.