You are on page 1of 2

Sibelius Julvisa

Gitarr, mandolin,bas
Intro:
/Eb

b 4œ œ œ œ
&b b 4

5

A¨/C

b œ
&b b

Vers 1

œ œ œ œ ™ œj
Ab

œ

10

14

ge

F‹/A¨

Fm

Fm

mig ljus.

I

i

E¨/G

säj

œ

att

och

/F

F‹/A¨

œ

œ

vint - ern

b œ
&b b ˙

œ

liv.

œÓ

sam-las vi

/G

œ

œ

œ

är

tid.

ett

Ϫ

œ

slut

j
œ œ

B¨/F

köld

F‹/Ab

B¨7

som stor -men spritt

E¨/G

och

B¨7/F

som höst - ens viss - na

is.

F‹

œ œ œ ‰ j
œ

tro och tröst.

Och

A¨/C

B¨7

œ

œ œ œ œ œ

ock - så

œ

När

j
j
Œ

œ
œ ˙

gläd - je

Œ

œ

/C

ger mig

Œ

˙

Bb

E¨/G

œ

j œ œ
j
bb
b

œ
œ

œ
œ
& œ œ
œJ œ œ œ
œ œ
œJ œœ œœ œœœ œœ œ ˙

29

Kom

œ œ œ œ œ

B¨7

œ

har

allt

C7/E

mitt bröst. Som

Gitarr melodi

25

Ó Œ œ

mör - ka

E¨/B¨

kring vårt hus

tänd en stjär - na

œ

B¨7/A¨

B¨7/Eb

denn - a

C7/G

b
&b b œ

œ œ œ ‰ œj
œ œ œ™

hu - kar

B¨7/F

E¨/G

bb œ
b
&
œ œ œ œ œ œ nœ œ

22

œ
œ œ œ

œ

œ œ œ œ w

B¨7/E¨

E¨/G

b
&b b œ œ œ œ œ

18

œ

œ

œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ

mig vär - me

skugg - or

E¨/G

F‹/Eb

b
&b b œ œ œ œ
ge

œ œ

Œ œ œ

˙

Bb

œ

/Eb

blad.

i männ - i - skans

œ

˙

B¨7

Œ œ
Nu

F‹/A¨

Fm/C

Œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Till ljus - ets fest i

2

j
j
b
& b b œ œ œ ‰ œœ œ œœ œœ ™™ œœ ˙˙
œ œ œ J œ œ œ™ J
E¨/G

34

E¨/B¨

mörk - rets mitt

39

Bb7

j
Œ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ nœœ ‰ œœ
œ
J

Fm

och släkt och vänn - ers lag.

C7/E

/C

F‹

B¨7/F

som vi

inn -erst inn - e vet.

Och

E¨/G

C7/G

fi - rar liv - ets

F‹/A¨

/F

hem -lig - het

B¨7

den

B¨7

b
j
& b b nœœ œœœ œœœ Óœœ œœ œœœ œœœ œœ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œœœ œœ œœ œœ œœœ œœœ
œ
œœœ

Gitarr melodi

44

F‹/Eb B¨7/E¨

Att vint -ern följs av

B¨7/Eb

vår till sist

som natt - en

F‹/A¨

följs av

E¨/G

bb
b
& œ˙˙ œ Óœ œ œ œ œ ‰ j œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj
œ
dag.

50

b
&b b

E¨/B¨

55

Bb

j
Œ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ nœœ ‰ œœ nœœ œœœ œœœ œœ œœ
œ
J

Fm

j
Ϫ
œ
œ
˙
œ

F‹

B¨7/F

C7/G

tänd en stjär na

E¨/G

b
& b b œœœ œœœ œœ ‰ œj œ œ œ œ
tro och tröst.

Tempo
59

/Eb

b œ
&b b ˙

œ

liv.

62

b
&b b œ

Ab

œ

Och säj

œÓ
Ϫ

E¨/G

j
œ œ

Fm

œ

har

ett

B¨/F

œ

w

C7/E

/C

som ger mig gläd - je

rit. A¨/C

B¨7

œ œ œ œ œ œ

slut

œ œ

E¨/G

œ

B¨7

œ œ œ Œ

Œ

˙

i mitt bröst

F‹/A¨

att vint - ern

œ

/F

ock - så

A¨/C

œ

œ

i männ -i -skans
Bb

œ

œ