You are on page 1of 95

Introduccio´

1. Magnituds escalars i vectorials.
2. Concepte de forc¸a.
`
3. Principi d’inercia.
´
4. Principi d’accio–reacci´
o.
5. Llei de la gravitacio´ universal.

1. M AGNITUDS ESCALARS I
1.1.

VECTORIALS

Definicions

´ energia,...
- Magnituds escalars: temperatura, pressio,
`
- Magnituds vectorials: velocitat, camp electric,
forc¸a,...

Vector: segment orientat amb
`
1. Modul:
longitud del segment ( 

,

)

´ recta que conte´ al segment ( )
2. Direccio:
3. Sentit: orientacio´ del segment sobre la recta suport
´ origen del segment ( )
4. Punt d’aplicacio:

r

A
P

Tipus de vectors 

Vectors fixes: 

Vectors lliscants: 

Vectors lliures: 

´ fixe
es 

pot lliscar per 

pot moure’s per tot l’espai

1.2.

Operacions amb vectors lliures

Suma de vectors

B
+
A

A

B
+
A
ϕ

θ
B

B 

   .

     A-B A θ -B A θ    "  ! # .

 .

"  $ .

@ B P 1DHQF K .0/ 1.647/ z z Az k i x Components cartesianes: A j Ay Ax y y x  9 : <. @ B P 1MRL F O . . . 4 1 / 8 4 -5. / B P 1DC F G.Producte per un escalar &%  ' % λA A Quocient per un escalar: )* ( *+  Vector unitari en la direccio´ de . =  > ? Operacions amb components cartesianes: 1 . / B 1DCE@ A C F G. @ B 1MLN@ A LF O . @ A . P 1 . @ B 1DHI@ A JH F K . . 1 /32 : 41 ..

 .Producte escalar A. B B A S  θ $ B Condicio´ de perpendicularitat:  T $ V U U S V En components cartesianes:  S  9 9W <.! X> > ` Modul d’un vector: V .

 Z  S  .

9  .

 .

>  S  Y U Angle entre dos vectors: S  $ U  [  .

9  .

 .

 > >  . .> 9 9  .

F / c 1DC c c A C c c c e C c Doble producte vectorial:  \  V U O. 1ML A L K. 1DH A H 1DH A H e H c c c c c c c c 1ML A L e L c c c c c c c c  \ f  \ gi h  f  S gi h " g f  S  h . / c c c c c c c c G. d BA.Producte vectorial B sin θ A xB  \   ]$ ^ B A xB θ A Condicio´ de paral.lelisme: V`_ T ]$ Va U En components cartesianes: 1. b e. 1DC A C Producte mixte: c 1. b A.

lf k h =  > lf k h ?  Derivada d’un vector en components cartesianes: m m k m 9 m k : m .Derivada i integral d’un vector ` Vectors depenents d’un parametre: j flk h 9 lf k h :  . m k = m > ? m k Integral d’un vector en components cartesianes: n flk h m k o o 9 flk h m kqp :  > fsk h m krp Circulacio´ d’un vector tvu Al llarg d’una corba oberta: (  S m  txwzy ( S m  Al llarg d’una corba tancada: y o ? g  . flk h m krp = .

. – Forces de lligam: tensio. ´ Classificacio´ segons l’efecte de la interaccio: ´ normal. ` – Forces a distancia: pes. ... ´ Classificacio´ segons el rang de la interaccio: – Forces de contacte: reaccions (normal i fregament).. C ONCEPTE DE FORC ¸A Forces fonamentals de la natura: ` – gravitatoria ` ` – electrica i magnetica – nuclear (feble i forta) ` Forces a nivell macroscopic: – pes (a prop de la superf´ıcie terrestre) – reaccions (normal i fregament) – tensio´ (a cordes)... – Forces actives: pes..2.. fregament.. de recuperacio´ (a molles).......

feta per l’altre cos sobre ell.3. ` ´ rep una forc¸a d’igual modul i direccio´ pero` de sentit contrari (reaccio).la. P RINCIPI D ’ IN E` RCIA ` ` o amb moviment uniforme continuara˚ Principi d’inercia: tot cos en repos en aquest estat mentre la resultant de les forces que actuen sobre ell sigui nul. N A B P FA/B N FB/A P . 4. P RINCIPI D ’ ACCI O´ – REACCI O´ ´ ´ Principi d’accio-reacci´ o: tot cos que fa una forc¸a sobre un altre (accio).

5. L LEI ´ UNIVERSAL DE LA GRAVITACI O Llei de la gravitacio´ universal: { "Y| }  / €&€‚ b 8„ƒ …‡†q†Nˆ ‰‹ŠŒ O Ž Š .

~ ^ t constant de gravitacio´ universal Pes a prop de la superf´ıcie terrestre: 1 2 h { RT "<| } ~ t • ~ – f’‘“ ” h .

^ W Acceleracio´ de la gravetat: –‹— | }  ‘.

˜š™œ›` ~ ž Ÿ .

.

`
Estatica

`
1. Estatica
de la part´ıcula.
`
` r´ıgid.
2. Estatica
del solid
3. Estructures articulades.
`
4. Metode
dels treballs virtuals.

1. E ST A` TICA DE 

LA PART´I CULA .

` per a una part´ıcula en repos
` inicial:
Condicions d’equilibri estatic

¡ 

{ 9 V`_

¡

{ ; V

`
`
Metode
grafic:

¡

{ V

al pla

U

el pol´ıgon de forces ha de ser tancat

T2

T3

T3

T1

P

T2

P
T1 

Fregament
`
Forces de reaccio´ a la superf´ıcie de contacte entre dos solids:

N
T

Fr
P

" { V
t
V
"
(2) £ 

(1)

¢Tipus de fregament:
`
– Fregament dinamic:
`
– Fregament estatic: 

{

{

t

¤¦¥
¤¦©

t¨§

£
£

Reaccio´ total a la superf´ıcie de contacte:

R

N φ

ª

 ¬« ®­¯
°

T

angle de fregament 

Fr
Conus de fregament:

R

R

R

R

φS 

T=0
equilibri estatic

T petita
T = µS N
equilibri estatic lliscament inminent

moviment

Moviment inminent:

{ t ¤ ©
£

U
ª

ª

©  R «  ¤ ©

/ B ¶ . / ¶!. µ»º / ¶ . @ ³ . / ³ . E ST A` TICA DEL ` S OLID R´I GID Moment d’una forc¸a respecte d’un punt O ² } ± F \ { P } ± ` d’on s’aplica no depen { ´ al llarg de la seva l´ınia d’accio: ³ . ´ ¶ b ¸ . µ O O F P F O’ P F P’ ´ Canvi de centre de reduccio: ` Recepta de calcul: ³ . µ O d θ F P θ ¼ } ± a ² { ]$ { m . / ¶ . · F'b ¸ . ´ ¶ @ ¶!. · ´ b ¸ . ´ · b ¸ .2.· ´ F'b ¸ . · @ ·¹. µ ´ / ¶!. / B ¶!. · b ¸ .

Moment d’una forc¸a respecte d’un eix e u O } ½ F S } ± ^ P { } ½ no depen ` d’on s’aplica ´ al llarg de la seva l´ınia d’accio: S f ²¿ ¾ \ { h S ^ À f ²¿ ¾Á² ² h \ {  S ^  S ^ } ± º ^ } ±  e u O O’ F P Sistema de forces Resultant i moment resultant:  à ÄÆÅ + {Ä } ± à ÄÇÅ + ² Ä \ {Ä .

 ´ Canvi de centre de reduccio: } ± º à ÄÆÅ + ² ¾ Ä \ { Ä  à ÄÇÅ + ² ¾ ² } ± À ² ¾ ² ² Ä Â \ { Ä \  Parell de forces ` Parell de forces: sistema de dues forces paral.leles d’igual modul i sentit contrari: F O P θ d P’ F ` del centre de El moment resultant d’un parell de forces no depen ´ reduccio:  ² \ {  ² ¾ \Èfz" { h } ±  f² ¾ \ { " ² ¾h \ {   ` Modul del moment resultant d’un parell de forces: } ± ¾ { ]$ { m .

 VZ   \ ² | } É } ± U ² | ¡ \ " ² | Ä Ä Ä ¡ ÊÌË Ê t Ê Ë ( \ ¡ Ä Ä . Punt d’aplicaci´o de  : centre de gravetat.Centre de gravetat Sistema de part´ıcules a prop de la superf´ıcie terrestre: G P  ¡ Ä Ä : pes total del sistema.

N F PA NA N F PB FA NB FB . ` (Í Condicions d’equilibri estatic { Vš_ ¡ Î ` : qualsevol punt del solid) ¡ } Ï V Exemple: T y Fr P x θ V ]$ " { t " (1) ¢ "  V (2) £  " {  V t (3) ¢ N ` ` Metode grafic: R θ T θ T φ P R φ P ` Sistema de solids r´ıgids.

3. E STRUCTURES ARTICULADES Tipus de contactes: superf´ıcies. anclatges i articulacions Estructura articulada: conjunt d’elements r´ıgids rectes (membres) units pels seus extrems (nusos):  ` Metode dels nusos: ¡ { V ` Metode de les seccions: 4. M E` TODE DELS ¡ sobre cada nus { V sobre cada tros de l’armadura TREBALLS VIRTUALS Ð Ä : 9¬Ò { Ľ S Ä V Ð ` es desplac¸a virtualment Cada punt del solid Condicio´ d’equilibri: ÐÑ ½ 9¬Ò ¡ .

` ` r`ıgid. 3.` Cinematica ` 1. Descripcio´ del moviment en referencies mobils. ` ` 2. Cinematica plana del solid . Cinematica de la part´ıcula.

QÓ Ô Vector de posicio´ :  ²   flk h .1. C INEM A` TICA DE 1. LA PART´I CULA Descripcio´ del moviment ² _zÕÖ_Ø×Ù . Ú&ÛÝÜ z trajectoria ∆r O P ) r (t y r (t) y r (t+∆ t) x x  Velocitat mitjana: Þ  ß ` Velocitat instantania: à tÒ à ( Ú&ÛIÜqÚ Ü á + ¢ m m m Õ m × â Òsã ä¿å¹æ   ? Ô : = k k k k k m m m m à æ Acceleracio´ mitjana: ç ß à à è Ò &Ú ÛIÜqÚ ¢ Ü á .1. lf k h lf k h : Õ flk h =  × fsk h ?  Ô ` Sistema de referencia (SR): z .

( Acceleracio´ instantania: ` Þ m Þ m Þ 9 m Þ . m Þ > ? â  ã ç m k m k : m k = m k à Òéä¿åêæ k æ Þ .

 Þ _ ç en components cartesianes: Þ Þ 9 : Þ .2. =  Þ > ? Þ Þ 9.Components intr´ınseques del moviment 1.

 Þ . .

 Þ >.

ç ç 9 : ç . =  ç > ? ç ç .

9 ç .

 ç .

lador. Þ Þ ^ Ò Þ Þ ç ç Ò ^ Ò ç Ã ^ ç Ò.> v ut P ut P a un Ó Þ ^ Ò _ ^ Ù : base intr´ınseca o mobil ` ë Ã _ ç en components intr´ınseques: pla oscul.

 ç

Ã

ç 
Ã

´
Components intr´ınseques de l’acceleracio:

ç Ò
ì

m Þ
_
m k
ç

Ã

Þ

ì

( : radi de corbatura al punt P)

3.ro r ro x y . á èõô .„ò Ò flk V h  m k Þ k å Þ > z> ò á U èõö mov. circular uniforme) (mov. Casos particulars: – – ì í U Ã ì  îk U ð Þ îk U ð Þ ñ î k U 1. V ç ç (moviment rectilini) è u ï à ç Ò V ç Ò ñ V (moviment circular) (mov.vy . circular no uniforme) Integracio´ de les equacions del moviment Acceleracio´ nul. rectilini z v a (x o .vz ) r .yo .la m Þ m k m  Þ m k 9 f k h åE Þ k l U  ç V Þ î k U U Ì9 ò á è„ó flk h " .zo ) (vx .

Acceleracio´ constant ç Þ m  m k m Þ îk m k Ò Þ flk h Þ å å ç m k Þ å Ò  å å å lf k h  Þ k÷ m k ç  å Þ U U  "  å sempre en el mateix pla U Þ \ ç f Þ å ç k h \ ç Þ å \ ç moviment pla constant Moviment rectilini k.

U moviment pla Casos particulars 1.4. ç k ¥9 ¥Ò _ Þ Triem l’eix X com el del moviment: Casos: – – – ç ç lf k h ç ç fÔ h è ò Þ è ç ç fÞ h Þ ë Þ " ë ç 9 m Þ 9 ò " m Ô Þ m Þ ç ¥ ç ¥ èÒ Ò å ø å ç fsk h m k ¥ ¥ ¥9 ¥ ¥ è Ò ¥ 9è ¥ Ò ¥ 9è Þ ç m Ô U Þ .

" U Ô " Ô å 9 Þ å.

 è Þ f hm 9 ò ç Ô Ô m ò ç fÞ h Þ è .

 Moviment rectilini uniformement accelerat: ç îk Þ Þ åE ç k U  å Þ å ù k k.

 ç Ô Ô Þ .

Þ å.

/ . @ . / .  ç f Ô " Ô å h ` Moviment parabolic Moviment de cossos en la superf´ıcie terrestre: ç – îk U ã‹Jú ã‹ûÌü«þý âÿ Equacions del moviment: . Š $ ` Parametres del moviment: y vο å Ô å : Õ å = Þ å Þ å : Þ å ] = ç " – = θ yο xο x . @ 8 . . @ .

 ` Equaci´o de la trajectoria: ` – Forma parametrica: Ô Ô å Þ å k Õ Õ å Þ å $ kþ" – Forma impl´ıcita: (Ô å Õ å V  k.

 – ) – .

ç " .

 Þ å .

 .

yh ) vο θ  ` abast maxim: ` alc¸ada maxima: ò u . Ô Ô Ô Õ‹ k – " Ô y (xh .

 .

 è Ô ß ò k ß .

è .

  .

 .

 9 è òu .

 .

Ô Õ è òu .

 u .

 Ò ò k è .

 .

0) x .  (xm.

Moviment circular ì  – – îk Þ îk U Þ ñ î k U U è u ï ç à V _ ç Ò ` ç îk U à ç Ò ñ V`_ ç ñ î k à mov. circular uniforme dθ ds ¥© ¥ ¥ Ò  ¥ Ò  Þ θ m  velocitat angular: ¥ ¥Ò  m Ÿ Ú Ü á + ¢ vector velocitat angular:  ^  ^ _ ^ ^ Ò \ ^ à : vector unitari binormal ut O ub P un ^ Ò ^ à \ ^ .

 Þ ´ el moment de es Þ Þ ^ Ò respecte de P: fE h f ^ \ ^ h à Þ i  :  ² " U ¥ ¥ Ò Ú Üá .

 acceleracio´ angular:  ¢ ( ¥ ¥  ¥ Ò ï + ¥ èÒ U ç Ò  ² f ^ h \ ^  à Þ  \  Relacio´ entre Moviment circular uniformement accelerat:  m m k m îk m k U þåE k U  å å  ù k k.

   Components intr´ınseques i radi de corbatura: Þ Þ ^ Ò _ ç ç Ò ^ Ò ç Þ S ç Þ ç Ò Þ \ ç Þ ç ç Ã Ã ^ Þ .

ì ç U ç Ò U U Ã Ã ^ Ã è! " (è ( # è%$ " # ì 'è & # è%$ " # ( è ( ( ( \ .

+ )<( . H 1 = H!I ) ( * H]U 1 M H!I 4 U H M H 1 [ ^ H@I H!I )( .Sistema de coordenades polars y uθ ur Ô Õ r  $ ] θ x Base ortonormal polar: ) ( *.2+ B B FCD E i CD G no son ´ constants: H ) ( * H!I + H )<( .@0A1 : ( =90>58791 3? H ) ( * H 1 H )<( . H 1 CJ . H!I H!I T HVU M H 1 U[ (SQ+ H!I U =WMYX H!I?Z H 1 H!I + H 1 H!I + ) ( *\4 T H 1 ( H!I ) . CK i L C en components polars: ( + M )O( * MN H M H (PQ+ () *R4 M 1 ) ( . H!I + ( 4 60 58791 : ( -/.021 3 ( 4 - . .

B Descripcio´ de moviments des de dos SR inercials: z’ P z r’ ` CJ _ b CJ adc efC e a egy’C e a _ j hC i v r OO’ O’ O y x’ x ` CJ _ CJ a c C i hf k CK _ CK a c hC L9 C _ CL a transformacions de Galileu llei de composicio´ de velocitats principi de relativitat de Galileu B Principi de relativitat de Galileu: les lleis de la mecanica ` ´ les son mateixes en tots els SR inercials. D ESCRIPCI O´ DEL 2. . ` ` NCIES M OBILS MOVIMENT EN REFER E Transformacio´ de Galileu B SR inercials: aquells que es desplacen a velocitat constant els uns respecte els altres.1.2.

GALILEU TR.g. amb l’electromagnetisme) y y’ v z z’ TR. LORENTZ l a _ l a _ lnm xyaz_ ia _ K i x | a _ mF~ x x’ xya{_ | i teoria de la relativitat d’Einstein | a _ i a _ x t u o]pFqsur v w u pFq | v w u rt }pF ' q o u u v w u pFq .B Pero` aixo` tambe´ ha de passar amb les altres lleis de la f´ısica! (e.

2.c Cƒ CJ a „ B Relacio´ entre les acceleracions: L9 C _ LC a c LC  c B Acceleracio´ de Coriolis: C… CJ a c „ LC y _ Cƒ „ mŠ‰‹Cƒ „ †‡Cƒ „ CK a CJ aˆ c ‰RCƒ „ CK a .y’. x’.y.2. x. ` Sistemes de referencia en rotacio´ z’ z ω x’ OO’ O O’ r’ O.z € P SR fixe O’.z’ € r ` SR mobil y y’ x B Relacio´ entre les velocitats: CK a c 9 CK _ ‚CK .

` – Hemisferi sud: els mobils tendeixen a anar cap a la esquerra. .B Exemple 1: gravetat efectiva a la superf´ıcie terrestre: CJ a _ ŒOŽCK a _ z  L C _ LC a c CL  z’ O’ g O Œ -a L9 C _ o y’ y g eff C‘ LC a _ “C‘ ’•”!” x’ x B Exemple 2: efecte Coriolis a la superf´ıcie terrestre: ( – + ˜ ™ ( + S\ ( –]4 S]( ›\4 ^ œ (  P\ ( – M— Sš ( –<+ ž@( Ÿ} ' ¡= ^ œ (  P\ ( – SR z ω v −2 ω x v’ O x ω y v −2 ω x v’ ` – Hemisferi nord: els mobils tendeixen a anar cap a la dreta.

qualsevols es B Condicio´ geometrica ` de rigidesa: z ri -r j ri ¢ rj @CJ £m ¥CJ ¤ ¢ _ ¦ i y x B Condicio´ cinematica ` de rigidesa: H H ( ¨©= M( ª'«¬ M( ¨­= M( ª'«®+ ^ M( ­ ( ª'«{¬ ( ¨ = M ( ª'«®+ M ¨ = M H@Id§ § § H!d I § M­ +­™ M ( ¨¯ª ¬ § P ( ¨ = P ( ª «—+ ˜°+­™ ) ( ¨ª ¬ P ( ¨ + vi vj ) ( ¨ª ¬ P ( ª ˜ .3.1. C INEM A` TICA PLANA DEL 3. ` S OLID R´I GID Condicions de rigidesa B Solid ` r´ıgid: sistema de part´ıcules on la distancia ` entre dues part´ıcules ´ sempre la mateixa.

Moviment de trasl. qualsevols del solid CJ £ m CJ ¤ _ ¦ i _— CJ £ ± i m ± CJ ¤ ± i _ ± Œg_— CK £ _ CK ¤ B Definicio´ 2: moviment en el qual totes les part´ıcules del solid ` r´ıgid tenen ~ ` r´ıgid.lacio´ del solid B El moviment de trasl.lacio´ B Definicio´ 1: moviment en el qual tot segment definit per dos punts ` r´ıgid mante´ la direccio´ constant. la mateixa velocitat velocitat de trasl.lacio´ no te´ per que` ser rectilini: .3.2.

3. Moviment de rotacio´ B Moviment en el qual totes les part´ıcules del solid ` r´ıgid descriuen una ` trajectoria circular entorn del mateix eix: ω ω v P P O v B Rigidesa  ` r´ıgid tenen la mateixa totes les part´ıcules del solid velocitat angular ~ ` r´ıgid.3. velocitat angular del solid k CK _ Cƒ „ ` CJ _ ² Ce „ Cƒ .

3. B1 B1 A2 A1 = B’1 B’1 + A2 A1 A2 B2 B2 mov.4.lacio´ mes ´ una ´ rotacio.lacio rotacio A2 A1 B2 B’1 B1 B Llei de distribucio´ de velocitats: %CK ³ _ “CK ´ c CK ³\v>´ _— %CK ³ _ “CK ´ c Cƒ „ µQC ¶ . ` r´ıgid Distribucio´ de velocitats en el solid B Tot moviment pla pot descomposar-se en una trasl. pla B2 trasl.

5. Centre instantani de rotacio´ B Definim un punt C al pla de moviment del solid ` r´ıgid segons: “CK ´ _ Cƒ „ · Cµ mF~ K“´ _ ƒ ¢ · µ ¢ mF~ ± _ ¢ · µ ¢ _ K ´ ƒ C d A vA B Tot punt del solid ` r´ıgid efectua ´ un moviment de rotacio´ al voltant de C: %CK ³ _ “CK ´ c Cƒ „ µQC ¶ _ Cƒ „ · Cµ c ƒ C „ µQC ¶ C B vB A vA B C: centre instantani de rotacio´ (CIR) del solid ` r´ıgid. B Si el CIR es ´ un punt del solid ` r´ıgid. _ Cƒ „ · C¶ .la.3. te´ velocitat nul.

ƒ ?.B Exemple: moviment de rodadura. vo ω R – Relacio´ K  . 2 ωR ωd 2 ωR d2 ω d1 d1 – Relacio´ entre K  iƒ : K  _ ƒ2¸ . – CIR de la roda: punt de contacte amb el terra.

` r´ıgid Distribucio´ d’acceleracions en el solid B Llei de distribucio´ d’acceleracions: CK ³ LC ³ _¹ _ ± ± LC ³ _ CK ´ c _ LC ´ c i C… CK ³ µ C¶ ƒC „ Q CK ´ ± i c ± i X Cƒ „ µQC ¶ Z ± ± µ C¶ ˆ „ µQC ¶ c Cƒ „ † Cƒ „ Q _ B Cas particular del moviment pla: Cƒ „ _— µ C¶ ˆ _ †Cƒ „ Q < CL ³ _ L C ´ c µ C¶ ˆ m Š Cƒ †Cƒ º š C… „ µQC ¶ m µ C¶ ƒ2» Q ƒ » µšC ¶ .3.6.

Gravitacio. 3. 7. 6. Moviments interdependents. ´ 8. 2. 5. 1.` Dinamica de la part´ıcula ´ Lleis de Newton. Moment cinetic ` 4. Sistemes no inercials. Forces d’inercia. Introduccio. Forces centrals. . Quantitat de moviment i impuls lineal. Treball i energia. ` i impuls angular.

1.la. I NTRODUCCI O´ . L LEIS B Cinematica ~ ` ` Dinamica DE N EWTON descripcio´ del moviment ~ causes del moviment ~ ~ acceleracions forces B Diagrama de solid ` lliure: Fr N Fr N P P Lleis de Newton B 1a llei (principi de inercia): ` ` o amb moviment uniforme tot cos en repos continuara` en aquest estat mentre la resultant de les forces que actuen sobre ell sigui nul. B 2ona llei: el conjunt de les forces que actuen ´ sobre un cos provoquen una acceleracio´ directament proporcional a la seva resultant ¼C _ ½ CL .

i direccio´ pero` de sentit contrari ´ feta per l’altre cos sobre ell.F v ¾ Constant de proporcionalitat (m) ½ ~ Ü  ¿ÁÀ ¼ ~ v a ~ ¿ÁÀ massa de l’objecte Âbà p » Ü B 3a llei (principi d’accio-reacci´ ´ o): tot cos que fa una forc¸a sobre un altre ´ rep una forc¸a d’igual modul ` (accio). (reaccio). B Problema de la dinamica: ` ¼C _ ½ L9 C _ » CJ ± i » ± ½ ÄCJ † i ˆ mF~ B Exemple: cos lliscant per un pla inclinat: Fr Å N P y θ x ² o _ ²‹Æ _ m ¼ E _ ² ² Ç¥ÈÊÉ<Ë ÉÍÌÏÎÐË m Ñ®Ò Å _ ½ L .

50 0. Q UANTITAT DE MOVIMENT I IMPULS LINEAL 1.25 0.2.25 1. llei de Newton en terms de Û C : ¼C _ ½  CL _ ± ± i ن ½ CK ˆ _— ¼C _ ÛC ± i ± m ½ u Ü CK u .00 Ó0 Ó 10 Öt Ó 20 1 Ó 30 t Ô(s) B Impuls lineal: rÙØ ×C _ Öt Ó 2 Ó 40 ¼C †i ˆ rw Ó 50 ± 60 i B Quantitat de moviment (o moment lineal): rÚØ ×C _ Û C _ rw ½ CK ½ CK ± i i _ ± ± ×C _ mz~ q/Ø q w ÛC » ½ ± m ÛC u 9 CK _ ½ ¿ÁÀ CK » ÂÜà p B 2ona.75 0.00 F (N) Õ 0.

3. M OMENT CIN E` TIC I IMPULS ANGULAR B Moment cinetic ` (o moment angular): O r ÂC _ p 9 CJ „ Û C P B Variacio´ temporal de  C : ÂC ± i _ CK „ ÛÝ C c 9 CJ „ ± ÛC ± i _ ± 9 CJ „ ¼ C _ À C _— À C B Impuls angular: ×®C Þ _ rØ rw À C ± i _ ß ß w Ø ± ÂC _ ÂC » m ÂC u _ ÂC ± i ± .

no depen – – F ORCES D ’ IN E` RCIA L C depen ` del SR (si es ´ no inercial)  ´ valides ` les lleis de Newton no son en SR no inercials. llei de Newton” per un SR no inercial: z z’ y O y’ r r’ x O’ Ü CJ a?c CJ  k CK _ CK a c ‚CK  L9 C _ LC a c CL   ¼C c ¼C£ _ x’ P ¼C _ ` CJ _ ½ L C _ CL a c ½  ¼C m ¼ C £R_ mའyCL  ½ LC  _ ½ LC  ½ CL a ` forc¸a d’inercia ½ LC a .4. ¼C _ B 2ona. S ISTEMES NO INERCIALS . llei de Newton ~ ¼C ½ LC ` del SR. B ”2ona.

B Exemple 1: camio´ accelerant ao ¼ £‹_ Fi mн L? B Exemple 2: ascensor pujant amb acceleracio´ T ao m à m ² à ² _ ½ L? ½ L  _ m des del terra Œ des de l’ascensor P B Exemple 3: cos en moviment circular T à v R _ m à m ½ ½ qá Ø qá Ø _ des del terra ~ Œ (forc¸a centr´ıpeta) ~ des del cos (forc¸a centr´ıfuga) .

B Exemple 4: pendol ` en un SR no inercial T P θ à Ç'ȓÉÄË m à ÉâÌÏÎNË _ ao ² _ Œ ½ Ly (des del terra) T Fi à ǥÈÊÉÄË m ² _ à ÉâÌÏÎNË c ¼ £ _ θ P Œ Œ  ¼ £ _ mའL  ´ (des del camio) B Exemple 5: la terra z g O x z’ O’ -a o x’ y’ y ¼C _ ½ k CL _ ½ †/L C a c CL  c R ‰ Cƒ „ CK a ˆ ¼ C m ½ L C  m ‰\½ Cƒ „ CK a _ ½ L C a .

5. M OVIMENTS INTERDEPENDENTS x x T T T B R B A x r x A T T 0 P PA B B Llei de Newton per A i B: ² ´ ² ³ m à m ½ ´ L ´ _ ‰!à _ ½ ³ L ³ B Falta una equaci´o (tenim 3 incognites: à . L ´ i L ³ ). ` B La corda que uneix A amb el sostre ha de mantenir constant la seva  longitud :  _ †Úl ´ m l  ˆ c ãJäc _¹ L ´ _ †Úl ³ m mŠ‰‡LO³ l  ˆ c ãå¸ c l ³ _ ¦ i .

es .6. T REBALL I ENERGIA B Si la forc¸a es ´ constant mentre es produeix el desplac¸ament æ defineix el treball com: ç ¼C º æ B Casos particulars: ¼C è ç æ CJ  – ¼C é ç – æ CJ  _ _ Œ (m´ınima efectivitat) ¼ _ æ J ` (maxima efectivitat) B Si la forc¸a no es ´ constant: E ç B Potencia: ` ² _ ç ± i ±  » à p » Ü ¿ÁÀ CJ _ _ E w ê ¼ C º­CK ê Ø ¼C º CJ ± ¿ÁÀ  » à p{ë Ü CJ .

elastica... B Forces no conservatives: magnetica.. ` ` ` electrica.B Forc¸a conservativa: aquella per la qual el treball realitzat per anar d’un ` del cam´ı recorregut: punt a un altre no depen E E Ø Ø ¼ C º CJ ê ± E w ìîí/í/ï ê ¼C º g ê CJ _ ± E w ìîí/ï ê B Exemples: – de forc¸a conservativa: pes 1 1 π/2−θ h P h θ 0 2 P 2 d – de forc¸a no conservativa: fregament 0 l l ∆x Fr 1 d 2 B Forces conservatives: gravitatoria.... ` fregament. .

m`† » ô m u ˆ .B Teorema del treball-energia: ç _ ‰ ð ½ K » m » ‰ ð ½ K »u ` – Energia cinetica: à _ ‰ ð ½ K » ç _— uóò »  » à p »sñ ¿ÁÀ _ à » m à u B Si la forc¸a es ´ conservativa: – Energia potencial: ô E †¥CJ ˆ _ _— ç u•ò m Eöõ ê ê ¼C º » E _ B Exemples d’energia potencial: CJ ¿ÁÀ Â2»sà p » ñ ô Ø ê ¼C º E w ê ô ô ` – Energia potencial gravitatoria: ` – Energia potencial elastica: ± _ u _ »?ø ± ` CJ _ ½ ‘O÷ . l » .

qu´ımica. nomes ` ` ` ` – Tipus d’energia: gravitatoria. ` elastica.. ` es transforma. . electrica.B Principi de conservacio´ de l’energia mecanica ` ô ô ´ conservatives): (quan totes les forces que fan treball son çô _¹ à u c _ à u _ à Ãô u _ m » » c mg† _ » u ˆ m » ù ` energia mecanica B Teorema generalitzat del treball-energia ô ô (quan hi ha forces no conservatives que fan treball): ç _ à _— m Ãô u _ à u c u c » mg† ç » ú w _ u ˆ cô ç m à » c ú w » B Llei de conservacio´ de l’energia: l’energia no es crea ni es destrueix.. magnetica. termica..

ô B Diagrames ô ô d’energia potencial (en 1 dimensi´o): o ¼ †l ˆ l û9 †Úl ˆ m †Úl  ˆ _ m ± õ o ¼ †Úl ˆ _ mü± ± l U A – Punts d’equilibri: A: equilibri inestable ý B: equilibri estable ý C: equilibri indiferent C ý ô B x B Analisi ù ` del moviment: _ à c  à u _ » ½ K »Qþ Œ U(x) E T U – – – ÿ ÿ ÿ + ÿ + ˜ ÿ ™ ™ ™  + + x min  ¨ .

 ™ x max ™ ™ + ˜ + ™ ˜ x ™ impossible punt de retorn .

F ORCES CENTRALS F (r1 ) ¼ C †¥CJ ˆ _ ¼ †ÙJ ˆ CD E O: centre de forces F (r2 ) CJ : radi vector u r1 u r2 O B Tota forc¸a central es ´ conservativa: F 1 2 θ dl r ç r+dr _ u» ¼ C º ± C _ E E w Ø O ¼ †ÙJ ˆ B El moment cinetic ` respecte al centre de forces es conserva: ¼ C é CJ ÂC  _ _— ¦ i ` ´ plana. – la trajectoria es  ´ constant: – la velocitat d’escombrada del radi vector es µ ± i ± _ ‰ ð 9 CJ „ ± i ± CJ _  ‰ ½ ! _ ¦ i ± J .7.

Podem definir ô ` una energia potencial gravitat oria: ô B Aproximacio´ de †ÙJ ˆ _ À m ½ J a prop de la superf´ıcie terrestre: 1 2 h J RT ô ¸ ÷ ô ô ن J » ˆ m  J u _ m » †÷ ˆ _  ن J u ˆ _ ½W‘<÷ m ŽÀ  á Ø ‘ ½ T J ð » m ð J u [ jÀ ¸ » ½ ÷ acceleracio´ de la gravetat .8. i per tant conservativa. G RAVITACI O´  E Ø ¼C _ B Llei de la gravitacio´ universal: m FCD E B La forc¸a de gravitacio´ es ´ central.

B Lleis de Kepler: ` ´ – Els planetes descriuen orbites el. ´ constant.lipse.l´ıptiques al voltant del sol. – La velocitat areolar del planetes es à u i à de dos planetes que descriuen orbites ` al voltant » u L i L es relacionen mitjanc¸ant: del sol amb semieixos majors » à u» à » » _ L ëu L ë » – Els periodes B Energia potencial efectiva:  ù ù _ _ ‰ ð ½ KO» m ‰ ð ½ K E» c ô jÀ J ½ _ ’ö”@” †ÙJ ˆ  ð ½ O K E» c ‰ ô ’ö”!” †ÙJ ˆ  » ‰½ J » m  » ‰½ J » jÀ m J ½ jÀ J ½ . que es un dels focus de l’el.

>= ) ?8@ . A la superf´ıcie de la terra +54 # $ % & ( . /23 1 $ % & +54 $ $ 87 7:9<. 0.l´ıptica £ ú : orbita ù ` circular E<0 Velocitat d’escape: E=0 E>0 *(' ) + (-.6/ 3 .B Diagrama d’energia: U eff E>0 c d E=0 e ab r E<0 " E = Emin – ù – ù – ù – ù Œ : orbita ` hiperb`olica þ _ _ ! Œ : orbita ` ` parabolica Œ : orbita ` el.

Xocs.` Dinamica dels sistemes de part´ıcules 1. Treball i energia. Quantitat de moviment d’un sistema de part´ıcules. 2. 4. . Moment angular d’un sistema de part´ıcules. Centre de massa. 5. 3.

1. C ENTRE DE " " MASSA Sistema de part´ıcules: A ) BC:E D BGF5C H $ 7 C 9I9I9 CKJ . Centre de massa: EMD L 1 $ T E*D U U ) T ) " Exemple 1: CM d’una barra homog`enia de longitud V : EMD L 1 $ N QBO PR' ) B E D B N BQO PS' ) B y dm " x W L 1 $ / ' T WXU ) $ / ' TZ Y W / 5U W $ ( Y Y x L dx z [ Exemple 2: CM d’un conus homog`eni d’alc¸ada : z r dm h z R x y W L1 $ \ L1 $ % ] L 1 $ / ' T 8] U ) $ / ' T ] '_^a`c/bedgfah Uji $ hk Uji $ l d fnm h*h foqpsr f Ut] .

Q UANTITAT DE MOVIMENT D ’ UN SISTEMA DE PART´I CULES u D $ N B ) B +D B " Variacio´ temporal de u D : vxvy z w $ vMw N B ) B v{sz | $ N B } D B $ } D 4_~ z $0& " " ´ Definicio: } D 4_~ z $ v5v y z w } D 4_~ z $ % & u D $ ‚€ „ƒ †@ … 9 " Llei de conservacio´ de la quantitat de moviment: " En termes del centre de massa: E D L 1 $ N B ‡ ) B E D B ˆ + D L 1 $ N B ‡ ) B + D B ˆ ‰D L 1 $ N B ‡ ) B ‰D B $6& } D 4_~ z $ N B ) B Šv v {‹w z | $ ‡ Œ‰ D L 1 $6& } D _4 ~ z $ ‡ ‰D L 1 Quantitat de moviment respecte al centre de massa: z r’i CM ri r CM y x uD Ž $ N B ) $ N B) $6& B +D B Ž .2. Ba + D B + D L 1>‘ $ % uD Ž $ % .

M OMENT ANGULAR D ’ UN " SISTEMA DE PART´I CULES Moment angular d’un SP respecte a un punt O: " “V D ’ $ N B E D B•” ) B + D B " Variacio´ temporal de V D ’ : w v vw z $ Š v w v z z ‹ { | $ ‡ 6 $ & ‡ $ _ 4 ~ _ 4 ~ E D D v—Y z – ’ ’ Y—– N B D B ” ) B vz " Llei de conservacio´ del moment angular: ‡ D ’ $ % & V D ’ $ ˜€ „ƒ I@ … 9 Relacio´ entre moments respecte a dos punts: ‡ D ™ 4_~ z $ ‡ D š 4_~ z › žœ D  ” Ÿ} D 4G~ z .3.

T REBALL I " ENERGIA   $ £¡ ¢   $ N ¤¥  ¤ $ N ¤ } D ¤¦( ¡ E D ¤ ¢ $ N ¤ ¢ ¤ $ N ¤ (8' ) ¤ + ¤ Teorema del treball-energia: treball total " ` energia cinetica total " ` Llei de conservacio´ de l’energia mecanica: } D B B¨§ z C } D B 4_~ z conservatives © H $6& # $ ¢ › ª $ ‚€ „ƒ †@ … $ N B ª B.4. essent ª En termes del centre de massa: z r’i CM ri r CM y x ¢ $ N B («' ) $ N B (8' ) $6& ¢ $ B + B( B + D B Ž (' ‡ › + D L 1¬‘ ( + L( 1 › ¢ Ž .

+ ( ‘ C %2¯ ® ¯ 7 ` X‘ono elastic: ® $ 7 ` – : x‘operfectament elastic. ® $ % ` : x‘operfectament inelastic: – ® $ % & + Ž' $ + ( Ž $ + Ž & ) ' + ' › ) ( + ( $  ) ' › ) ( ‘ + Ž ­ ´ e: coeficient de restitucio. + (Ž ‘ $ . + ( ‘ ) ' +  + Ž' . X OCS " u ­ & ) '+ # const & (*' ) ' › ) ( + ( $ ) ' + Ž' › '+ (' › («' ) ( + (( $ (8' ) $0& ) '  + ' . + Ž' ‘ $ )  + Ž' . ®  + ' . Xocs oblicus en dos dimensions: y x v1 v2 + Ž' ~ .5. + (Ž ~ $ . + ( ~ ‘ + Ž'²± $ + '³± + (Ž ± $ + ( ± . + ( ‘  +Œ' . ` X‘operfectament elastic (en una dimensi´o): const ( + (Ž Ž' ( › (*' ) ( + (Ž ( (  + (Ž .°®  + ' ~ . + ( Ž ‘ $ .

` r´ıgid. Teorema de Steiner. ´ 5. . Treball i energia.` ` Dinamica plana del solid r´ıgid 1. Rotacio´ entorn d’un eix fixe. 3. Calcul de moments d’inercia. Percussio. ` ` 2. Equacions del moviment pla d’un solid 4.

1. R OTACI O´ ENTORN D ’ UN EIX FIXE . ω ri hi ´ D B $ E D B › [D B V D $ N B ´ D B•” ) B + D B vi Ri V p $ V D ¦ =D $ µ =D $ E D B › [ D ¸B · ” ) B + D Bº¹ ¦ B ¶ + B $ » E B 6$ & V p $ ­ ­ B B ) B E B( » $ «¼ » ` Moment d’inercia: ¼2$ N B ) B E B( Radi de gir: ¼½$ ) U ( $6& U $ ¼2$ T E ( U ) ) ¼ E B) B+ B .

2. C A` LCUL DE ­ ` RCIA MOMENTS D ’ IN E Exemple 1: barra homog`enia de longitud V i massa ‡ .Ml E [ UeE x ` pla): Teorema de Steiner (per un solid eix de gir: CM r’i r cm ri O ¼’ $ N $ N $0& )B B E B( )B B  E D B Ž › E D L 1 ‘ ( ¼ ’ $ ¼ L1 › ‡ U ( . y dm z R r dr h ­ y ¼2$ T E ( U ) $ T E ( b5d / f h Uji $ (' ‡ ´ ( Uji $ . ¼2$ T W ( U ) -L/2 L/2 ( W °( / U5W $ ' ‡ ( ^ $ x T oY ^ ( '( V x dx Y Y ­ Exemple 2: cilindre de massa ‡ i radi ´ .

O CM ¼ ’ $ ¼ L 1 › ‡ ¾ q( ¿ ( $ `' ‡ V ( Y ­ L/2 ` Exemple 4: moment d’inercia d’un cilindre de massa ‡ i radi ´ respecte a un eix paral.­ ‡ ` Exemple 3: moment d’inercia d’una barra homog`enia de longitud massa V i ´ perpendicular a la barra i passa per respecte a un eix que es un dels seus extrems. R O CM ¼ ’ $ ¼ L 1 › ‡ ´ ( $ `( ‡ ´ ( .lel al seu eix de simetria i que passa per la seva ` periferia.

E QUACIONS DEL ­ ´ Per la trasl. Equacions del moviment pla: } ~ 4_~ z $ } ± 4_~ z $ ‡ À 4_~ z $ ‡ ‰ L 1 à ~ ‡ ‰ L 1à ± ¼ ÀÄ .3.lacio: ­ ´ Per la rotacio: ` MOVIMENT PLA D ’ UN S OLID R´I GID } D 4_~ z $ ‡ ‰ D L 1 ­ V p $ ¼«» $6& ‡ À _4 ~ z $ v v—Y z Á $ ¼ •À  on Q = CIR o CM.

el treball de les forces interiors es ´ nul: En un solid Å E D B . ÈB + B( $ B 7 ).lacio´ + rotacio´ ¢ $ .7 ¼ ’ » ( .4. T REBALL I ­ ­ ENERGIA ` r´ıgid.7 ‡ + ’( › $ . + ’ › . ) BE B B B – Respecte al centre de massa: trasl. ) B  D ” ED B ‘ .7 ¼ L 1 » ( ` rotacio´ – Respecte a un eix fixe o al CIR: nomes ¢ $ . B  + D ’ › » D ” E D B ‘ ( ´ un punt fixe (CIR) o el centre de massa: si O es 7 » 7‡ ( 7 (» ( ( ¢ $ . †E D Æ Å $ € … & ¤ } D ¤ Bǧ z ¦ ¡ E D ¤ $ % &   $   4_~ z $ ¡£¢ ` ` r´ıgid: Energia cinetica d’un solid ¢ $ B 7 ).7 ‡ + L( 1 › .

P ERCUSSI O´ ­ ­ ´ forc¸a impulsiva aplicada sobre un solid ` r´ıgid durant un Percussio: interval breu de temps. ´ Centre de percussio: O h CM P h’ O’ } $ É É yËÊÍz Ì & + L 1 $ Î / É z } [ Ž $ É É ÏÊz Ì & » $ Î Ò É ÊÏÌ z hÑÐ Y + L 1 $ » [ $6& Ž[ $ Ò/ ÊÏÌ h .5. ´ punt del solid ` no afectat per la percussio.

1.Elasticitat ` real. . 3. Deformacions sota esforc¸os tangents. Deformacions sota esforc¸os normals. ` 4. El solid 2. Energia elastica.

1. E L ­ ` S OLID REAL . l ∆l F $ Î Ô Õ ‡ V oÖ' ¢ o (n× ØÓ $ ÉÚÙ Ù F ­ S L’esforc¸ pot variar al llarg del cos: F x x x+∆ x F = F(x) }  W ‘ 0$ & $ Ó W ‘ Û ξ ξ+∆ξ $Ø ÞÜ ÝÞß ¡£¡ á $ U á É ~„à Z W 5U W . ` Esforc¸ normal: forc¸a per unitat d’area feta perpendicularment a una ` seccio´ donada d’un solid. ­ ` Deformacio´ unitaria longitudinal: variacio´ relativa de la longitud del cos en la direccio´ de l’esforc¸ normal.

­ Corba de resposta Ó Ø ‘ ` t´ıpic: d’un solid φ C B A: l´ımit de proporcionalitat A ` B: l´ımit elastic ­ C: l´ımit de fractura ε O ` Zona OB: comportament elastic φ C B A â zona OB gran â zona OB petita ` material elastic ` material plastic ­ ε ` ` ` Zona BC: comportament plastic (histeresi elastica) φ C B A zona BC gran â ­ zona BC petita ` material fragil ε deformacio permanent Zona OA: comportament proporcional – Llei de Hooke: â material ductil ´ Ó $ ã Ø ã ` : modul de Young) .

D EFORMACIONS SOTA ­ ESFORC ¸ OS NORMALS . F F d +∆ d d Ø z $ Évv Ø z i Ø es´ una constant del material: ç $ .2.éèè ê coeficient de Poisson – La relacio´ entre . Deformacions longitudinals. ´ – Traccio: l +∆ l F F l Ø£ä % C ä % $6& Ó $ ã Ø Ó ´ – Contraccio: l +∆ l ­ F F l ¡åRæ % â Ø æ % C æ % $6& $ ã Ø Ó Ó Deformacions transversals.

ò .ó  7 . ã i – Variacio´ de volum: ` – Modul de compressibilitat: ¡ i $ .­ ` Deformacions volumetriques: z φz φy Ø ~ $ ëMì oqí m ñ Më î˜ï6ëŠð r y x φx . 7 ò  C i .ç ‘ ò  $ ó 7 . ¡ i $ 7 $ ã Ø Ø Ø › › ± p ~ i $ ± $ p – Compressio´ uniforme: ~ Ó Ó Ó ¡ i $ .ç ‘  ä % $0& ç æ (' ` – Maxim valor del coeficient de Poisson: ã â ô C ç â %C  â ô ` r´ıgid: – L´ımit de solid ã . .ç Ó ~ › Ó ± › Ó p ‘ $ .

.3.lel a la superf´ıcie sobre la que actua. Esforc¸ tangent: el paral. D EFORMACIONS SOTA ­ ­ ESFORC ¸ OS TANGENTS . ´ Cisellament: φt zÓ $ õ  ­ α ` – Modul de rigidesa: õ $ ( m ' ñ í*r ï ´ Torsio: φt θ φt φt – ö ‡ $ ö—÷ φt : constant de torsio´ ö$ õ be( dùÙ ø per un fil cil´ındric.

Z . ­ ´ Energia per traccio: } $ ã W Û Ó V ¡ ª $ U   $ É¥Ù } U5W $ .4. E NERGIA EL A` STICA .7 ã Û  ¡ å‘( Z V ­ $ ã Ø $0& ´ Energia per torsio: ‡ $ ö—÷ $6& ¡ ª $ E } $ ö—÷ 7 ö÷ ( $ ú } û ÷ $ U  EÚU .

Principi de Pascal. . 4. 3.` Estatica de fluids 1. Principi d’Arqu´ımedes. 5. Equilibri d’un fluid en un camp gravitatori. Pressio´ en un fluid. Propietats dels fluids. 2.

fixes – L´ıquid: atraccio´ intermitja .separacio´ aprox. l´ıquid i gas. P ROPIETATS DELS ­ FLUIDS .1. ­ ` – Fluids: modul de rigidesa molt petit. ` ` Fluids perfectes: modul de rigidesa identicament nul. fixa ­ – Gas: atraccio´ feble . . SOLID ­ volum propi forma propia LIQUID volum propi forma adaptable GAS volum adaptable forma adaptable ` En termes de l’atraccio´ intermolecular i la posicio´ de les molecules: ` – Solid: atraccio´ forta . lliure ` En termes del modul de rigidesa: ` ` – Solids: modul de rigidesa gran.moviment aprox.posicions aprox. ` ` Estats d’agregaci´o de la materia: solid.

$ vvn1 ý ò $ vv ÎÔ ü dS dF ­ ò pressio´ ` de la orientacio´ de esta˚ ben definida (no depen z h x UÛ ): Px ∆ S x Py ∆ S y Pz ∆ S z Õ ‡ V oq` × Õ ‡ V Öo ' ¢ o ( × densitat P ∆S α z dS αy y αx Pes N } D $ %D þqÿŒÿ þ .2. P RESSI O´ EN ­ UN FLUID. En un fluid perfecte en equilibri no poden haber-hi esforc¸os tangents.

 qÿ  þ þ .

  þ þ .

i donat que É É Ô | $ ')(+*  B .  ! #" %$& Ô % . – Per [éâ ò~ $ ò± $ òp $ ò ©   ~jC  ± C  p ‘ ` – Condicio´ d’equilibri estatic: .

Pz P’x P’y ∆z Py ∆x ∆y Px ­ Fluid en equilibri: ­ Casos particulars: ò ~ Ž $ ò ~ŒC ò ± Ž $ ò ± N C } D $ %D ò pŽ $ ò p › – Fluid incompressible: h $ ‚€ „ƒ †@ … 9 ü ¡ ] $0& UËu $ . [ . P’z 02143 . E QUILIBRI D ’ UN FLUID EN UN CAMP GRAVITATORI . ® o/.Úp ü .¥p $0& ò $ $ Z Atmosfera: ü ­ Principi dels tubsü comunicants: ü – Fluid compressible: Pes ò ' $ ò 'Ð $ ò ( › 2 1 ü .3. .˜€ „ƒ †@ … 9 ® /o .xUt] ü 1’ $ .

< 7=%?A@ ò 8 ò .ED F G =%?A@ .­ ´ Instruments per mesurar la pressio: ` – Manometres: 5 de tub tancat buit gas problema h P ò š $ ò ™ $0& A ò $ .ED ü ü B (G ò>=%?A@CB 8 ` : pressio´ manometrica) ` – Barometres: H de Torricelli buit mercuri h A B G 9 8 G 6 8<. G =%?A@ 8 IJ D . ü B [ 5 de tub obert Patm ò76 gas problema h P A 8 ò ò:9 F 8 .

P RINCIPI DE PASCAL . ^ bb _ ^ J 8 X#Y X]+_ J . ` la pressio´ es transmet per igual a tots els seus punts. 6 8 G S T U G 9 B GMLV B IJ D 8 G 6 B GML K Principi de Pascal: en un fluid incompressible en equilibri estatic. 8 G 6 G 9 B IJ D B 8 GPLRQ N 8O. K Per un fluid incompressible: P0 A GML h 8 N 8O. ` F S1 M S2 `Pabb `dc W 8 X Y # Z\[ X] 8O. K Aplicaci´o: premsa hidraulica.4. 8O.

K Principi d’Arqu´ımedes: l’empenta es ´ igual al pes del fluid desallotjat.5. el cos flota. 8 e b el cos s’enfonsa. el cos puja. Ijg b I 8O. k G 8<. Ijgl8 I 8O. K Criteri de flotacio: ´ E 8 e G 8 I f J Ihgif J P – – – Ijgk I 8O. P RINCIPI D ’A RQU´I MEDES. . e 8<. G G e 8<. E K E: empenta d’Arqu´ımedes.

K Exemple: flotacio´ d’un vaixell.K Flotacio´ parcial: 8 8 If J X I g f J 8 f e G VS G 8 e 8<. f X I g I K Punt d’aplicaci´o de l’empenta: centroide de la part submergida. E S G P E G S P G: centre de gravetat del vaixell S: centre de gravetat de la part submergida E S G P .

Equaci´o de Bernouilli. 4. 2. . Llei de Torricelli. ` 5. Moviment d’un fluid.` Dinamica de fluids 1. Equaci´o de continu¨ıtat. Flux viscos. 3.

N . K Tipus de fluxos: I n – Segons les propietats dels camps m . M OVIMENT D ’ UN FLUID. H Flux incompressible: ItUpoPq{rtq%uvqyw V 8 IR8 |~}€M)w‚ ` – Segons el comportament de lamines de fluid: H Flux laminar: les lamines ` no es barregen. V. UpoMqsrtq%uvqsw UxoMqsrtq%uqyw ItUpoPqsrtqzuvqyw n – Descripcio´ d’Euler: m V.la. angular no nul. ` – Segons el modul de rigidesa: H Flux ideal: ƒ H Flux viscos: ` ƒ 8 8 N Q . H Flux turbulent: les lamines ` es barregen. G . K Descripcions del moviment d’un fluid. ItUpoPq{rtq%u V . – Segons la velocitat angular del fluid. H Flux irrotacional: vel.1. i : H Flux estacionari: n m UpoMqsrtq%u V .G V. H Flux rotacional: vel. . G UpoPqsrtqzu V . H Flux uniforme: n m Upw V . angular nul. – Descripcio´ de Lagrange: part´ıcules flu¨ıdes.la.

 a ‘ . „h’ 8 Œ“ ? 8 Œ „ ` nŠ m ‰ m 8<. dS’ „ f dS θ @ v dt Œ ? 8 Œ „ ‹ 8 h I  nm ‰ „ m` 8 n „ w „ ` 8 S w ` „ „ nŠ ‰ m m 8 v 8<. ‹ 8 Ž I  nm ‰ „ m` X n „ w „ ` Õ_ …)†+‡ˆ a{‘  – Cabal: volum de fluid que travessa la superf´ıcie per unitat de temps. – Flux: massa de fluid que travessa una superf´ıcie per unitat de temps. ’ 8 (Flux incompressible: Ž Օ”—–  „ ` X nŠ m ‰ m ‹ 8 I ’ ).K Descripcio´ grafica: ` linia de corrent tub de corrent K Caracteritzacio´ del moviment d’un fluid.

K Casos particulars: – Flux incompressible ( ρ1 I a n a!„ ` a 8 I a 8 I c ) n a!„ ` a 8 n – Flux ideal ( constant a ` I c n cd„ ` c n cd„ ` c ) I a n at`Pa 8 I c n cM`dc – Flux ideal i incompressible: n a ` a 8 n c ` c . E QUACI O´ DE CONTINU¨I TAT.2. dS2 v2 dS1 ρ2 v1 ‹˜a 8 ‹tc 8O.

dl2 =v2 dt P2 dS1 P2 dS2 z2 dl1 =v1 dt P1 P1 z1 K Treball realitzat per les forces de pressio´ G a i G c : „h™ 8 G a „ `:a „jš a F c „ `c „jš c 8 G › G I a a F G c I O c œ „+ K Increment d’energia mecanica: ` „ e ž J&UŸu c F „+ K Teorema del treball-energia: a „h™ ž „ e žO£ G I a   žO£ G   IJEu u a J¤u a   VO  ¢¡ c   U n c c F n ca V „+ a ž ¢¡ n a c c I n ž G c I c   |2}€P)w K Validesa: – Punts pertanyents a la mateixa l´ınia de corrent. – Tots els punts d’un flux irrotacional.3. E QUACI O´ DE B ERNOUILLI . JEu c   c ¢¡ n c .

– Tub de Venturi: S1 S2 A `c­b `:a n c k £ ž ž Ga ¦ c G §%¨A© c I n a ž G «   G ¥ G ¦Š  ¬ B C n a £ b G « £ G ¥ el l´ıquid puja. – Tub de Pitot: ž G>¥ A h B G>¥ G «   a c c I n « ž G «   Ij®)J¯ žO£ n « ž ¢ I ® J¯ I a c c I n c .K Aplicacions de l’equaci´o de Bernouilli: – Polvoritzador: B C A G « b ž<£ G>§%¨A© G7¦ G>«   ž G ¦ ž G>¥ ž G:¥ ž G> a § I ¨ª© c c n « el l´ıquid puja pel tub.

L LEI DE TORRICELLI . Cc = 1 C c = 0. ´ ± – Coeficient de contraccio: C c = 0. K Aplicaci´o de l’eq. G §%¨A© .6 g ž X³² X ] . P1 S1 1 S2 z1 2 P2 z2 K `Pa kk `dc žO£ n abb a ž K Diposit ` obert: G G c ž n c žO£ flux quasi estacionari.5 . de Bernouilli: a I c IJEu a ž I¤ J u c c n c   ž<£ n c ž ° ¢ JE¯ K La seccio´ ` g del tub de corrent a l’orifici de sortida no coincideix amd la ` c seccio´ de l’orifici.4.

F LUX ` . VISC OS ž K Fluid viscos ` (ƒ N Q V £ existeix friccio´ entre capes adjacents de fluid „ ^ „ ` ´ ž „ n „ r ´ Õ : coeficient de viscositat _ ” a   ay‘ K Perfil de velocitats d’un flux viscos: ` R P µ·¶ ¶<¸º¹®»:¼ ] ž  c »P¼ P’ r F ´ Œz½ Œ ¼ žO£ l n ¿U ¾ V ž ¶ ÀÁ ¶<® ¸ UŸÂ c F ¾ c punts d’igual velocitat K Llei de Poiseuille: ’ ž Ž Š „ ` X nm ‰ m ž<£ ’ ž »7ÃtÄ® U Å Á G F G SV V .5.

^ ¼ ž Ë Ç ´hÌ n (llei de Stokes) ` ` – Velocitats grans: resistencia hidraulica.K Perdua ` ` de carrega en un tub: ž G S G F Æ ´ ’ š  À Ç K Flux turbulent: el flux laminar d’un flux viscos ` deixa de ser estable a velocitats grans. Condicio´ cr´ıtica:  ž ½ÈŒjÉ k Á ¢³Ê N4N (R: nombre de Reynolds). ^ ¼ ž K1 Í a k Í c k Í Éνc ] Ï – Í q K2 N4N Í Í aÐ ¡ K3 – . K Resistencia ` d’un fluid al moviment d’un cos: ` – Velocitats petites: resistencia viscosa (capa l´ımit).