You are on page 1of 3

SIFAT SHOLAT ROSUL

Bagian ka-1

Ti Siti Aisyah R A, nyaeta Nabi

anjeunna

SAW, ngamimitian sholat ku takbir.

saestuna rosul midambel seperti

Tos ngadawuh Rosululloh SAW, teu

kieu.

sah sholat salah saurang ti antara

‫ كننان النننبي‬,‫ عننن عائسننة رضننعها‬

jalma nepikeun ka manehna wudhu

terus

maca

Rosululloh

SAW,

‫احد من الناس حت يتو ضأ فيضع‬

upama anjeun nangtung pikeun

‫ اللننه‬: ‫الو ضوء مو ضعه ثم يقول‬

mestina

Allohu akbar.
Tos ngadawuh

sholat nya anjeun kudu takbir.
Tos nyarios Wail bin Hujrin, kuring
pernah

sholat

Rosululloh
anjeunna

pengkereun

SAW,

nya

takbir

ngangkat

dua

nalika
anjeunna

panangannana

sasarengan takbir.
Tos nyarios Ibnu Umar RA, pernah
Rosululloh SAW, upama anjeunna
ngadeg

pikeun

ngangkat

sholat

dua

anjeunna

(‫اكبر )ابو داود‬
‫ اذا قمننت‬.‫ قننال رسننول اللننه ص‬
... ‫الى السل ة فكبر‬
‫ صنليت‬.‫ قال وائنل بنن حجنر رض‬
‫ فلمننا كننبر‬.‫خلف رسول اللننه ص‬
‫رفع يديه مع التكبير‬
‫ قال ابن عمر رضعه كننان رسننول‬
‫ اذا قام للصل ة رفع يديه‬.‫الله ص‬

panangannana

nepikeun ka palebah dua taktakna

yen

.‫يستفتح الصل ة بالتكبير‬
‫ ل تتننم صننل ة‬.‫ قال رسول الله ص‬

sakumaha

nyaritakeun

‫حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر‬

terus takbir.
Tos nyarios Abu Qilabah RA, yen

‫ قالبو قلبة رضعه انننه رأى مالننك‬

anjeunna kantos ninggal Malik ibnu

‫بن الحويرث اذا صلى كننبر ورفننع‬

Hawairitsi

upama

sholat

takbir

teras ngangkat dua pananganna,

terus terus nyingharepkeun tungtung dua ramo sampeannana ka palebah kiblat. sampean nanging upama anjeunna terus sampean anu nangtungkeun dampal sampeanna nu hiji deui pananganna dina dua tuurna. (dikaluarkeun ku tulang tonggongna. sareng nalika ‫ركننع أمكننن يننديه مننن ركبننتيه ثننم‬ ‫حصننر ظهننره فنناذا وفننع وأسننه‬ calik dina dua sujud anjeunna calik dina sampean kencana bari ‫استوى حتى يعودكل فقار مكا نننه‬ . teras bari ngalempengkeun pangcalikannana.‫يديه وحندث ان رسنول اللنه ص‬ SIFAT SHOLAT ROSUL ‫كان يفعل هكذا‬ Bagian ka-2 Ti Abu Humaid As-Sa’idi RA.‫ رأيننت رسننول اللننه ص‬: ‫قال‬ panangannana oge henteu ‫كبر جعننل يننديه حننذو منكننبيه واذا‬ rapet. jeung upama nyimpen henteu sujud dua renggang anjeunna ‫عن ابى حميد السننا عنندي رصننعه‬ ‫ اذا‬. nya upama anjeunna ngangkat mastakana anjeunna calik dina Bukhori) anjeunna ajeg nepikeun ka balik deui tiap tulang tonggongna kana tempatna. saur nangtungkeun anjeunna kuring pernah ninggal anu Rosululloh SAW.. dua pamungkas dua nyolodorkeun ruku dua dampal kiwana. anjeunna calik dina rokaat anu takbir mernahkeun nalika panangannana taktakna palebah sareng anjeunna anjeun upama nyimpen katuhu.

‫فننى الركعننة ال خننر ة قنندم رجلننه‬ ‫فاذا سجد وصع يديه غير مقننترش‬ ‫ونصب الخرى‪ .‬وقعد علننى مقعنند‬ ‫ولقابضننهما واسننتقبل بننأطراف‬ ‫ته )اخرجه البخارى(‬ ‫أصابع رجليه القبلة فاذا جلس فى‬ ‫الركعنننتين جلنننس علنننى رجلنننه‬ ‫اليسرى وبصى اليمنى واذا جلس‬ .