You are on page 1of 13

Ca

iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

Ca
iu
J
i
a

7
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
M
M
M
7-
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
a
a
a
a

C
iu

iJ
Ca

uC

iJi

a
uC

Ji

iJi

a
uC

Ji

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

[] 1

iJ

Ca
Jiu

iJi
Ca

M
CO
.
i
a
20615
uC

M
CO
.
i
a

20150718
uC
iJi
a

C
Jiu

OM

Ca
Jiu

M
M
CO
CO
.
.
i
i
Ca
Ca
22:40:18 500+
38.00
iu
iu
J
J
i
i
Ca
Ca
Jiu
Jiu

M
CO

O
i.C
Ca

C
20150718
22:40:18
ai.

uC
iJi
a
C

Ca

uC

i
aiJ

u
iJi

i.
Ca

iJi

a
uC

i
aiJ
C
u

i.
Ca

iJ
Ca

Jiu

CO

Ji
Ji
732.05%8.03%9.76%

Ca

Jiu

iJ

9.26%
M

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

iJi

Ca
iu
J
i
a

aiJ
uC

C
Jiu

Ca

iu

a
uC
iJi

iJ
Ca

Ca

Jiu

Ji

Jiu

12aa-a2a-b
23
OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca
7924354
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
24394
J
J
J
J

M
M
M
M
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
a

C
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

300431

M
CO

CO

ai.
uC

iJ
Ca

CO

i.
Ca

i.
Ca

iu

CO

i.
Ca

iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM

OM

uC

iJi
Ca

ai.
uC

uC
iJi
a
C

iJi
Ca
u
u
i
i
J
J

OM

OM

C
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

M
CO

C
C
2
ai.
ai.

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

OM

uC

OM

C
ai.

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

M
CO

i.
Ca
u
Ji

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

iu

Ji

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ
Ca

i.C
Ca

M
CO

a
uC

iJ

Jiu

OM

C
ai.

Ca
Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

1/13 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

iJ
Ca

iJi

iJ

Ca

Jiu

OM

uC

i
aiJ
uC

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

Ca

OM

Ji

OM

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

u
iJi

Jiu

OM

a
uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

7
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

17718*0.382=7
OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
7
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca
Ca
Jiu
Jiu

u
iJi

Ca

ai.

uC
iJi

Ca

Jiu

201203980
39573020abc1
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.
2012
C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Jiu
Jiu
Jiu

0.518*0.5 = 92.
18*0.618=1275
OM

OM

C
ai.

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

iJ

Ca

Jiu

C
ai.

OM

M
CO
.
i
a
uC

u
uC
20124000
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Jiu
Jiu
2089

CO
ai.
C
u

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

Ca
Jiu

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

Ji

iJ
Ca

OM

iJ
Ca
Jiu

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Jiu

i.C
Ca

M
CO

a
uC

Ca
Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

2/13 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

iJ
Ca

iJi

iJ

Ca

Jiu

OM

uC

i
aiJ
uC

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

Ca

Ji

OM

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

u
iJi

Jiu

OM

a
uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

7
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

abc
M
CO

ai.
uC

iJ
Ca

M
CO

O
i.C
Ca

u
iJi

i.
Ca
u
i
aiJ

OM
Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

OM

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iJi

a
uC

iu

iJ
Ca
Jiu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ
Ca

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Jiu

M
CO

a
uC

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

OM

C
ai.

u
iJi

M
CO

C
Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

C
ai.

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

CO

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

iJi

Ca
Jiu

iJi
Ca

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

3/13 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

OM

uC

Ji

iu

C
ai.

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO
u

iJi

iJi

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

OM

CO

i.
Ca

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
CO

i.
Ca

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

u
Ji

bc55

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

uC

i
aiJ
uC

Ca
Jiu

OM
Jiu

OM

Ca

iu
aiJ
C
u

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

OM

C
ai.
C
u

CO

i.C
Ca

Ji

CO
ai.

iJi

a
uC

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

M
aiJ
uC

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

CO
ai.

i
aiJ

CO

uC

iJ
Ca

OM

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

Ji

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

C
Jiu

ai.
uC

uC

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

7
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

BabcAAB
O
i.C
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

OM

C
Jiu

OM

C
ai.

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

M
CO

ai.
uC

aiJ

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

OM

uC

OM

C
ai.

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

M
CO

i.
Ca
u
Ji

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

iu

Ji

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ
Ca

i.C
Ca

M
CO

a
uC

iJ

Jiu

OM

C
ai.

Ca
Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

4/13 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

OM

i
aiJ

OM

iu

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO

iJi

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

CO

i.
Ca

i.
Ca

CO

i.
Ca

iu
iu
iu
ABCabc
aiJ
aiJ
aiJ

C
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

120macd0120macd0
OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca

u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
i
i
i
J
J
J

OM

OM

C
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

iJ

Ca

Jiu

Jiu

M
CO

ai.
uC

iJ
Ca

OM

uC

i
aiJ
uC

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

Ca

Ji

OM

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

M
aiJ
uC

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

CO

C
Jiu

iJ

Ca
Jiu

OM

Jiu

iJi

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

u
iJi

Jiu

OM

Ji

uC

iJ
Ca

uC

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

7
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

C
ai.

uC

iJi

a
uC

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

OM

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

iu

Ji

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ
Ca

i.C
Ca

M
CO

a
uC

iJ

Jiu

OM

C
ai.

Ca
Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

5/13 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

OM

C
ai.

Ca

OM

iu
aiJ
C
u

iJi

iJ

Ca

OM

C
ai.

uC
uC
iJi
iJi
iJi
a
a
a
C
C
C
7
Jiu
Jiu
Jiu

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a

C
ai.
C
u

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

Ji

OM

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

u
iJi

Jiu

OM

a
uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

7
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

52120
2092.0.618
OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
125
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca
Ca
Jiu
Jiu

u
iJi

Ca

Ca

Jiu

iJ

Ca

230.382

Jiu

23*0.382=8.797
M
M
M
M

CO
CO
20
ai.
ai.
C
C
u
iu
iJi
aiJ
Ca
C
Jiu

OM
Ji

aiJ

C
Jiu

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

CO

ai.
uC

OM

C
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

ai.

uC
iJi

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

OM

uC

OM

C
ai.

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

O
i.C

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

iu

Ji

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ
Ca

i.C
Ca

M
CO

a
uC

iJ

Jiu

OM

C
ai.

Ca
Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

6/13 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

OM

uC

Ji

iu

C
ai.

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO
u

iJi

iJi

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

u
iJi

Ca
Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

205macd1

Jiu

89228278929109
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
22
ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Jiu
Jiu
Jiu

OM

OM

C
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

iJ

Ca

OM

CO

i.
Ca

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
CO

i.
Ca

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

uC

i
aiJ
uC

Ca
Jiu

OM
Jiu

OM

Ca

iu
aiJ
C
u

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

OM

C
ai.
C
u

CO

i.C
Ca

Ji

CO
ai.

iJi

a
uC

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

M
aiJ
uC

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

CO
ai.

i
aiJ

CO

uC

iJ
Ca

OM

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

Ji

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

C
Jiu

ai.
uC

uC

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

7
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

C
ai.

uC

iJi

a
uC

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

OM

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

iu

Ji

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ
Ca

i.C
Ca

M
CO

a
uC

iJ

Jiu

OM

C
ai.

Ca
Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

7/13 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

iJ
Ca

iJi

iJ

Ca

Jiu

OM

uC

i
aiJ
uC

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

Ca

Ji

OM

C
ai.
C
u

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

u
iJi

Jiu

OM

a
uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

7
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

A-abcAabc
OM

iu

iJ
Ca

OM

OM

OM

C
C
C
C
BabcA
ai.
ai.
ai.
ai.
C

C
iu

iu

C
iu

iJ
iJ
iJ
A-b2439
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

Jiu

2089
M

O
O
O
O
5A-c
i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

Ca
Ca
Ca
iu 5
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
Ca
Ca
Ca
Ca
Jiu
Jiu
Jiu

Ca
Jiu

iJ

kKk2.k
k
OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca
2
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i

J
J
J
J

iJi
Ca

52
M
M

CO
ai.
C
u

C
ai.

OM

OM

C
ai.

uC

i.C
Ca

uC

iJi
iJi
iJi
k
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
OM
OM
.C
.C
.C
.C

i
i
Ca
Ca
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Ca
Jiu

Ca

Jiu

iu
aiJ

Ca

Jiu

Ca

u
iJi

aiJ

8/13 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

7
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

M
M

O
i.C
a
uC
iJi

iu

iJ

Ca

Ca

OM

i.C
Ca

iJi

a
uC

Jiu

Ji

uC

Jiu

OM

C
ai.

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

iJ

Ca
Jiu


OM
OM

i.C
i.C

Ca

u
iJi
Ca

OM

OM

C
ai.
C
u

Ca

iu
aiJ

C
ai.
C
u
iJi

i
iJ
aiJ
C
C
Ca
Ca
u
u
300315300104
Ji
Ji
Jiu
Jiu

OM

u
iJi

Ca

OM

M
CO

C
i.C

ai.
C
Ca
Ca
Jiu

u
iJi

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

i
aiJ
C
u

i.
Ca

CO

Ji

1.250%

Ca

Jiu

iJ

12230.512
M

CO
CO
CO
0.6181225
ai.
ai.
ai.

CO
ai.
C
u
iJi

uC
uC
iJi
iJi
iJ
a
a
C
C
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J
2.5A-c

u
iJi
Ca

5B5
M
M
M
M
573
CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
C
uC

i
J
i
Ca
Jiu

i.

i.
Ca

Ca

u
iJi
Ca

iu
aiJ
C
u

iu
aiJ

iJ

Ca

Jiu

Ji

Jiu

3.8920
89
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
Ji
Jiu
Ji
Ji

4.250%

220%2
OM

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C
30%15%
Ca
Ca
Ca
Ca

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

Jiu

ai
ai
ai
B1-220-30%
uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ

Ca

Jiu

OM

iJi
Ca

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

ai
ai
ai

uC
uC
uC
Ji

Ji

u
iJi
Ca

Ca
Jiu

iJ

O
O
O
O
5.
i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

u
iJi
Ca

Ji

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ
C

Jiu

C
Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

CO
CO
CO
CO
IPO
ai.
ai.
ai.
ai.

uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

IPO

iJ

Ca

Jiu

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

Jiu

u
iJi
Ca

iu

Jiu

iJ
Ca

aiJ

9/13 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

7
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

O
i.C
a
uC
iJi

OM

i.C
Ca

C
iu

iu

OM

C
ai.

C
iu

C
ai.

iJ
iJ
iJ
40-60%
Ca
Ca
Ca

Ca

Jiu

Jiu

Jiu

6000

iJ

Ca
Jiu

OM

OM

u
iJi
Ca

OM

C
C

ai.
ai.
C

u
iJi
Ca

OM

C
ai.
C
u

C
ai.
C
u
iJi

i
aiJ

iJ
Ca
Ca
iu
iu
J
J
6.8

Jiu

C
Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J

Ca

O
O
O
O
23
i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J
J
J

i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

iJi

a30-50%100%b
OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca
30%
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
i
i
i
cA
J
J
J

iJ

Ca

Jiu

OM
OM

C
C
CO
ai.
ai.
ai.
C
C
C
u
u
u
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
u
u
Ji
Ji

OM

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

002357ac2
4
M
M
CO

iJ
Ca

CO

ai.
uC

CO

i.
Ca

i.
Ca

iu

CO

i.
Ca

iu

iu

iJ
iJ
iJ
300055714
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
a
a
a
u
uC
uC
uC
iJi 600783
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

O
i.C
Ca

300342
OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca
2015

30%-50%
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
1
PTC J
J
J
J

iJi
Ca

2
4-6
OM
OM
OM
OM

C
ai.
C

ai.

C
ai.

ai.

C
C
C
1300 J
663

iu
Jiu
Jiu
i
Ca

i
Ca

Ca

Jiu
Jiu
Jiu

iJ

Ca

Jiu

3000

OM

OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

M
CO

u
iJi

Ji

a
uC

CO

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

C
10/13
iu
J

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

7
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

C
iu

iJ
Ca

C
iu

iu

C
iu

iJ
iJ
iJ
1200
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

123

iJ

Ca
Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

iu

C
iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

2 1

iJ
Ca

Jiu

2015 5
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai. 2025
ai.
ai.
ai.

uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

Ca

/
+
OM

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca

iJi

Jiu

Jiu

Jiu

ai
ai
ai

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ
Ca

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C
a

Ca

uC

Ca

iu
iu
(2015-07-27)13350.00

aiJ
aiJ

iJi
Ca

Jiu

Jiu

Ca

iu

iJ
Ca

iJ

Ca

Jiu

Jiu

5%25%

OM
OM
OM
OM
C

iJi

Ca

ai.
uC

ai.
uC

i.C

a
uC

iJi

iJi

i.C

a
uC

iJi

Ca
Ca
Ca
7.
Jiu
Jiu
Jiu

iJ
Ca

Jiu

25-35%
25-35%
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
aiJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
230%69%1.3*1.3
= 1.69 JiuC
Jiu
Jiu
Jiu

40%10.60.6*1.69=1.014
1-2
M
M
M
M

CO
CO
ai.
ai.

C
C
u
iu
iJi
aiJ
Ca
C
Jiu

aiJ

C
Jiu

O
i.C

Ca
Jiu

Ca
Jiu

Ca
Jiu

iJ

2731
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C
8-10E,
ai.
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

CO

ai.
uC

Jiu

ai

uC
Ji

Ji

uC

iu
aiJ
C
Jiu

iJi

a
uC

iJ
Ca

Jiu

CO
ai.
C
u

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

M
CO

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

a
uC

iJ

Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

C
11/13
iu
J

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

Ji

CO
ai.
C
u

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

OM

Ji

i.
Ca

i
aiJ
C
u

OM

aiJ
uC

C
Jiu

iJ
Ca

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

OM

Jiu

iJi

a
uC

iJ

Ca
Jiu

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

O
i.C
Ca

C
ai.

Ca

C
Jiu

u
iJi

uC

iJi

a
uC

Ji

Ca
Jiu

Jiu

OM

C
ai.

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.
C
u

iJi

u
iJi
Ca

i
aiJ

OM

i.C
Ca

iJi

a
uC

Jiu

Ji

uC

7
uC

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

i.C
Ca

iu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

iJ
Ca

Jiu

2572-35
M
M
M
M
CO

CO

CO

CO

i.
i.
i.
892-3
ai.
C
Ca
Ca
Ca

iJi
Ca

iJi

iJi

iJi

Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J

iJ

Ca

Jiu

2B20-30%6
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.
25-35%
C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
Ji
Ji
Ji

22

M
CO

ai.
uC

===================

iJ
Ca

M
CO

iJi

Ca
Jiu

i.
Ca

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ
Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

Jiu

719
OM

C
===================
ai.

uC

iJi
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

M
i

aiJ

Jiu

M
CO

ai.
uC

C
Jiu

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

3001484645w

Ca
Jiu

iJ

OM

OM

OM

M
CO
.
i
a
2015167,900-8,360
uC
u
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
a
a
a
a
C
C
C
C
218%-237%
Jiu
Jiu
Jiu

C
ai.

i.C
Ca

C
ai.

iJ
Ca

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
Ji
Ji
Ji

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

M
CO

u
iJi

Ji

a
uC

CO

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

C
12/13
iu
J

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

7
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

00254830e

M
M
M
M
O
.C

.C

.C

.C

ai
ai
ai
ai

uC
uC
uC
uC

iJ
Ca

iJi

Ca

Jiu

iJi

Ca

Jiu

iJi

Ca

Jiu

iJ

Ca
Jiu

30034227.2-27.4
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C
343433
ai.
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

Jiu

uC

u
iJi
Ca

iJi
Ca

iJ
Ca

Jiu

C
iu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

002357155
O

i.C

i.
Ca

i.
Ca

CO

iu
iu
iu
iJ
aiJ
aiJ
aiJ
C
C
C
Ca
5
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

Ca

M
CO

O
i.C
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM
OM

C
ai.
uC

iJi

OM

i.
Ca
u
i
aiJ

CO
ai.
C
u
iJi

i.C
Ca

u
iJi

55
C
Ca
Ca
iu
iu
iu
J

M
CO
ai.

uC

iJi
Ca

CO
ai.

C
ai.

uC

OM

M
CO
.
i
a
uC

uC

iJi
iJi
iJi
a25-35%15-25%
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

b
u
iJi

Ca

32
OM
OM
OM
OM
.C
.C
.C
.C

i
Ca

i
i
i
Ca
Ca
Ca
u
u
u
i
i
i
iJ
iJ
iJ
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
c
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

OM

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C
3001153000723001154
Ca
Ca
Ca
Ca

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

Jiu

ai
ai
ai

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ

Ca

Jiu

300072254610%50
OM

OM

iJi
Ca

iJi

a
uC

Ji

OM

u
iJi

iJi

Ca
Jiu

Ca
Jiu

600571

Ca
Jiu

iJ

O
O
O
O
15%5%
i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ
C

Jiu

Jiu

90

C
Jiu

M
M
M
5
CO
CO
CO

ai.
uC

ai.

iJ
Ca

Jiu

OM

i.C
Ca

ai.

uC
uC
u
iJi
iJi
iJi
a
a
C
C
Ca

u
u
u
Ji
Ji
Ji

iJ

Ca

Jiu

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
Jiu

M
CO

u
iJi

Ji

a
uC

CO

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

C
13/13
iu
J