You are on page 1of 10

Ca

iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

uC

i
aiJ

iJ
Ca

8.05
uC
uC

Ji

Ji

Jiu

M
M
M
M
8.05

CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
a
a
a
a
uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
a
a
a
a
-
C
C
C
C
Jiu
Jiu
Jiu

iJ

Ca
Jiu

[] 848-9
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.
8-9
C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
3
u
u
u
Ji
Ji
Ji
Jiu

8652 20150805 08:09:38 500+ 1.00

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

Ca
Jiu

M
CO

O
i.C
Ca

u
iJi

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

i
aiJ
C
u

i.
Ca

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

20150805 08:09:38
CO

CO

CO

CO

i.
i.
i.
ai.
848-9
C
Ca
Ca
Ca

iJi

u
iJi

u
iJi

u
iJi

8-9
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J

3
M

iJ
Ca

Jiu

CO
CO
CO
CO
@
7
ai.
ai.
ai.
ai.

uC

iJi
Ca

uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi
6
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

600

iJ

Ca

Jiu

A
M

iu

iJ
Ca

CO

ai.

OM

C
ai.
C
u

M
CO
.
i
a

OM

uC

i
aiJ
uC

iJi
Ca

iJ
Ca

C
ai.

iu

Ji
Jiu
Jiu
8

iJ
Ca

Jiu

OM
OM
OM
OM
79
.C
.C
.C
.C

i
Ca

Ca

u
iJi

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu
8-9
aiJ
aiJ
aiJ

C
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

6
OM
OM
OM
OM

i.C
i.C
Ca
Ca
u
u
Ji
iJi
84uCai
Ca
i
J

i.
Ca
u
i
aiJ

i.C

Ca
Jiu

Ca
Jiu

C
Jiu

133

Ca
Jiu

7940-60%
M
M
M
M
O

C
i.C
i.C
i.C
15-20%8-9
ai.
C
Ca
Ca
Ca

u
iJi
Ca

u
iJi
Ca

iJ

iJi

iJi

Ca
Ca
iu
iu
J

iu
aiJ
C
Jiu

iJ
Ca

Jiu

308411
M

CO

ai.

OM

C
ai.

uC
iJi
a
C
Jiu
30K

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=26479
Jiu

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

M
CO

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

a
uC

iJ

Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

1/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

Ji

M
CO
.
i
a

u
iJi

i
aiJ

OM

iu

C
ai.

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO
Jiu

ai
72883
uC
Ji

iJi

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

Jiu

Jiu

M
CO

i.
Ca

iJ
Ca

OM

uC

i
aiJ
uC

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

OM

ai.
uC

OM

iu
aiJ
C
u

C
ai.
C
u

Ca

Ji

OM

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

uC

iJi

CO

i.C
Ca

a
uC

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

iJ
Ca

Ca

M
CO

aiJ
uC

iJ

Ca
Jiu

OM

i.
Ca

iJi

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

CO

Ji

Ji

OM

a
uC

C
Jiu

uC

iJi

a
uC

C
ai.
C
u

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

C
ai.
C
u

iJ
Ca

uC

uC

iJ
Ca

Jiu

OM

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

O
i.C
Ca

CO
ai.

Ji

OM

i.C
Ca

iJi

Ji

u
iJi
Ca

Ca
Jiu

uC

i
aiJ

8.05
uC
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M

CO
CO

ai.
ai.
C
C
u
iu
iJi
aiJ
Ca
C
Jiu

CO

ai.
uC

aiJ

C
Jiu

O
i.C

Ca
Jiu

Ca
Jiu

236

Ca
Jiu

iJ

7272483
M

u
iJi
Ca

u
iJi
Ca

CO
CO
CO
CO
37.5%27248317248
ai.
ai.
ai.
ai.
uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi
43684288%32
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

22

iJ
Ca

Jiu

CO

ai.

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

72483-1 Jiu

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=26479
Jiu

M
CO

u
iJi

Ji

a
uC

CO

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

2/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

Ji

M
CO
.
i
a

u
iJi

OM

u
iJi
Ca

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

OM

OM

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

CO

u
iJi

OM

C
ai.

iJ
Ca

Jiu

i.
Ca

M
CO

C
Jiu

C
ai.

iu

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

iJ
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

CO

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi

Jiu

i.
Ca

iJ
Ca

OM

uC

i.
Ca

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM

iJ
Ca

OM

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=26479
Jiu

iu

iJ
Ca
Jiu

Ji

aiJ
uC

iu

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

M
CO

a
uC

iJ

Jiu

C
C
C
C
3
ai. 72483-2
ai.
ai.
ai.

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

iJi
Ca

CO

Jiu

OM

Jiu

iJi

Ca
Jiu

Ca

M
CO
.
i
a

M
CO

u
iJi
Ca

C
ai.

OM

M
CO

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

iJi
Ca

iu

iu
aiJ
C
u

i
aiJ
uC

CO

i.C
Ca

Ji

C
ai.
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

Ji

OM

i
aiJ
C
u

OM

uC

iJi

Ji

O
i.C
Ca

CO
ai.

iJ
Ca

Ca

M
CO

aiJ
uC

iJ

Ca
Jiu

OM

i.
Ca

iJi

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

a
uC

i
aiJ

CO

C
ai.
C
u

iJ
Ca

Ji

OM

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

C
ai.
C
u

a
uC

C
Jiu

ai.
uC

uC

uC

iJ
Ca

Jiu

OM

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

O
i.C
Ca

CO
ai.

Ji

OM

i.C
Ca

iJi

Ji

u
iJi
Ca

Ca
Jiu

uC

i
aiJ

8.05
uC
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

3/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

Ji

M
CO
.
i
a

u
iJi

OM

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

CO

u
iJi

OM

C
ai.

iJ
Ca

Jiu

i.
Ca

M
CO

C
Jiu

C
ai.

iu

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

iJ
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

CO

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi

Jiu

i.
Ca

iJ
Ca

OM

uC

i.
Ca

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

iJi
Ca

CO

Jiu

OM

Jiu

iJi

Ca
Jiu

Ca

M
CO
.
i
a

M
CO

u
iJi
Ca

C
ai.

OM

M
CO

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

iJi
Ca

iu

iu
aiJ
C
u

i
aiJ
uC

CO

i.C
Ca

Ji

C
ai.
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

Ji

OM

i
aiJ
C
u

OM

uC

iJi

Ji

O
i.C
Ca

CO
ai.

iJ
Ca

Ca

M
CO

aiJ
uC

iJ

Ca
Jiu

OM

i.
Ca

iJi

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

a
uC

i
aiJ

CO

C
ai.
C
u

iJ
Ca

Ji

OM

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

C
ai.
C
u

a
uC

C
Jiu

ai.
uC

uC

uC

iJ
Ca

Jiu

OM

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

O
i.C
Ca

CO
ai.

Ji

OM

i.C
Ca

iJi

Ji

u
iJi
Ca

Ca
Jiu

uC

i
aiJ

8.05
uC
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iJ

iJ
Ca

Jiu

M
M
M
M
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
a

C
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
83
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

3
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C
XXXXYYYY
ai.
ai.
ai.
ai.

uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=26479
Jiu

Jiu

u
iJi
Ca

iu

Jiu

iJ
Ca

aiJ

4/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

uC

i
aiJ

iJ
Ca

8.05
uC
uC

Ji

Ji

Jiu

XXXXXXXX
M
M
M
M
O
.C

.C

.C

.C

ai
ai
ai
ai

uC
uC
uC
uC

iJ
Ca

iJi

Ca

Jiu

iJi

Ca

Jiu

iJi

Ca

Jiu

iJ

Ca
Jiu

78-917
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C
YU10
ai.
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

iu

iu

iJ
iJ
1
Ca
Ca
Jiu

iJ
Ca

Jiu

C
iu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

72483
M

O
O
O
O
272483
i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca
iu 40%1530%20072483
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J

Ca

O
O
O

i.C
i.C
i.C

a
uC

Ca
iu
J
i
a

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

iu
iJ
aiJ
C
C
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
15-20%
J
J
J
J

iJi

OM
OM
OM
C
ai.

uC

iJi
Ca

C
ai.

uC

iJi

iJi

M
CO
.
i
a
uC

C
ai.

uC

iJi

Ca
Ca
Ca
300ETF

iu
iu
iu
J

ETF

OM

C
ai.
C
u

iJ
Ca

C
ai.
C
u

OM

iu

C
ai.

iu

iJ
iJ
iJ
8-94
2009-20148
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

M
CO

ai.
uC

iJ
Ca

M
CO
.
i
a

OM

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

OM

C
ai.

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iu

iJ
Ca
Jiu

iJi
Ca
u
i
J

OM

iJ
Ca
Jiu

Ji

i.
Ca

u
iJi

iJ
Ca

i.C
Ca

iu

Ji

a
uC

iJ

Ca

Jiu

CO

a
uC

iJ

Jiu

5 2009-20149
OM
OM
OM

i.C
i.C
Ca
Ca
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=26479
Ca
Jiu

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

u
iJi

M
CO

C
Jiu

iJ
Ca

Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

u
iJi
Ca

iJi
Ca

u
iJi

CO

Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

iJi

Ca
Jiu

O
i.C
Ca

Jiu

M
CO

i.
Ca

iJ

Ca

Jiu

i.
Ca

iJi

aiJ

5/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

Ji

CO
ai.
C
u

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ca
Jiu

iJ
Ca

OM

i
aiJ

Ji

i.
Ca

i
aiJ
C
u

OM

aiJ
uC

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

CO

C
Jiu

iJ
Ca

Ca

Jiu

iJi

iJ

Ca
Jiu

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

a
uC

C
ai.

OM

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

C
Jiu

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.

Ji

iJi

u
iJi
Ca

Ji

OM

i.C
Ca

Jiu

Ji

iJi

a
uC

uC

i
aiJ

8.05
uC
uC

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

i.C
Ca

iu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

iJ
Ca

Jiu

M
M
M
M
452009-20148
CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.
C
uC
uC
uC
2009-20149
i
i
i
J
J
J
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

u
iJi
Ca

8-9
M
M
M
M

CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.

C
C
C
u
u
u
iJi
iJi
iJi
Ca
Ca
Ca
u
u
Ji
Ji

aiJ

C
Jiu

i.C

a
uC

iJ
Ca

Jiu

2015754.9
M

a
uC

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu
26-78-9
aiJ
aiJ
aiJ

iJ
Ca

O
O
O
O
89
i.C
i.C
i.C
i.C

iJ

C
C
C
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu
8-977

8-9
M

O
O
O
O
667
i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

Ca
Ca
Ca
iu :37
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

1
1OVER
OM

C
6

u
iJi
Ca

iJi
Ca

OM

C
ai.

i.C
Ca

C
ai.

OM

M
CO
.
i
a
uC

2015.1-7
u
uC
iJi
iJi
Ca

Ca

Jiu

Jiu

CO
ai.
C
u

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=26479
Jiu

iJi
Ca
u
i
J

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

M
CO

a
uC

iJ
Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

6/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

Ji

CO
ai.
C
u

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ca
Jiu

iJ
Ca

OM

i
aiJ

Ji

i.
Ca

i
aiJ
C
u

OM

aiJ
uC

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

CO

C
Jiu

iJ
Ca

Ca

Jiu

iJi

iJ

Ca
Jiu

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

a
uC

C
ai.

OM

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

C
Jiu

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.

Ji

iJi

u
iJi
Ca

Ji

OM

i.C
Ca

Jiu

Ji

iJi

a
uC

uC

i
aiJ

8.05
uC
uC

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

i.C
Ca

iu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

iJ
Ca

Jiu

OM

i.C

uC

iJi
Ca

CO
ai.

uC

iJi

a
uC

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

M
CO
.
i
a
uC

aiJ

Ji
Ji
Jiu

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i

a
C
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
iJ
2
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

833
M
M
M
M

CO
ai.

C
u

iJ
Ca

i.C

a
uC

iJi

Ca
Jiu

i.C

Jiu

a
uC
iJi

Ca

i.C

a
uC
iJi

Ca

Jiu

iJ

Ca

Jiu

uC

iJi
Ca

C
iu

iJ

Ca
Jiu

C
iu

iu

iJ
Ca

iJ
Ca
u
i
J

Jiu

Ca
Jiu

iJ

84
OM
OM
OM
OM
.C
.C
.C
.C
i

ai

Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

ai

ai

uC
uC
uC

iJi
iJi
iJi
Ca

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=26479
Jiu

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

iu

Ji

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Jiu

i.C
Ca

M
CO

a
uC

iJ
Ca

Ca
Jiu

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

7/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

Ji

M
CO
.
i
a

uC

u
iJi

OM

i
aiJ

i.
Ca

OM

iu

uC

iJi

Ji

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

i.C
Ca

a
uC

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

aiJ
uC

iJ
Ca

Ca

Jiu

iJi

iJ

Ca
Jiu

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

a
uC

C
ai.

OM

C
ai.
C
u

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

Ji

uC

iJ
Ca

Jiu

OM

C
ai.

C
Jiu

C
Jiu

iJi

a
uC

O
i.C
Ca

CO
ai.

Ji

OM

i.C
Ca

iJi

Ji

u
iJi
Ca

Ca
Jiu

uC

i
aiJ

8.05
uC
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

iJ

Ca

Jiu

730
u
iJi

Ca

829
OM
OM
OM
OM
.C
.C
.C
.C

i
Ca

ai

ai

ai

uC
uC
uC

iJi
iJi
iJi

a
a
a
aiJ
uC
uC
uC
uC
i
i
i
i
J
J
J
J

OM
OM
OM
OM

.C
.C
.C
.C

i
Ca

u
iJi

Ca

Ca

ai

Ca

iu
iu

aiJ
aiJ
C
Jiu

Jiu

uC
iJi

Ca

Jiu

iJ

Ca

Jiu

2
OM

iJi
Ca

OM

M
CO

Jiu

i.
Ca
u
Ji

Jiu

ai
ai
ai
7162123
uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

F10

Ca
Jiu

iJ

57
M
M
M
M
O

C
i.C
i.C

ai.
C
Ca
Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

OM

i.C
i.C
i.C
730
Ca
Ca
Ca

Ji

iJi

a
uC

Ji

CO
ai.
C
u

iJi

a
uC

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=26479
Jiu

CO

ai.
uC

iJi
Ca
u
i
J

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

M
CO

a
uC

iJ
Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

8/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

Ji

M
CO
.
i
a

u
iJi

iJi
Ca

OM

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=26479
Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iu

iJ
Ca
Jiu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ
Ca

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Jiu

M
CO

a
uC

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

CO

u
iJi

OM

C
ai.

iJ
Ca

Jiu

i.
Ca

M
CO

C
Jiu

C
ai.

iu

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

iJ
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

CO

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi

Jiu

i.
Ca

iJ
Ca

OM

uC

i.
Ca

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

iJi
Ca

CO

Jiu

OM

Jiu

iJi

Ca
Jiu

Ca

M
CO
.
i
a

M
CO

u
iJi
Ca

C
ai.

OM

M
CO

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

iJi
Ca

iu

iu
aiJ
C
u

i
aiJ
uC

CO

i.C
Ca

Ji

C
ai.
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

Ji

OM

i
aiJ
C
u

OM

uC

iJi

Ji

O
i.C
Ca

CO
ai.

iJ
Ca

Ca

M
CO

aiJ
uC

iJ

Ca
Jiu

OM

i.
Ca

iJi

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

a
uC

i
aiJ

CO

C
ai.
C
u

iJ
Ca

Ji

OM

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

C
ai.
C
u

a
uC

C
Jiu

ai.
uC

uC

uC

iJ
Ca

Jiu

OM

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

O
i.C
Ca

CO
ai.

Ji

OM

i.C
Ca

iJi

Ji

u
iJi
Ca

Ca
Jiu

uC

i
aiJ

8.05
uC
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

9/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

Ji

M
CO
.
i
a

iJ
Ca

uC

OM

i
aiJ

i.
Ca

OM

OM

iu

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

CO

C
ai.

OM
Ji

ai
ai
ai
6
uC
uC
uC
Ji

Ji

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Jiu

iJ

i.C
Ca

Jiu

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

aiJ
uC

iJ
Ca

Ca

Jiu

iJi

iJ

Ca
Jiu

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

a
uC

C
ai.

OM

C
ai.
C
u

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

Ji

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.

C
Jiu

C
Jiu

iJi

a
uC

O
i.C
Ca

i.C

Ca

Ji

OM

i.C
Ca

iJi

Ji

u
iJi
Ca

Ca
Jiu

uC

i
aiJ

8.05
uC
uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

Ji

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
CO
CO
CO
.
.
.
i
i
i
500
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J
J
J
i
i
i
Ca
Ca
Ca
Jiu
Jiu

ID

OM

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a

uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
a
a
a
a
C
C
C
C

Jiu
Jiu
Jiu

O
i.C
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

OM

C
Jiu

OM

C
ai.

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

M
CO

ai.
uC

aiJ

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=26479
Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iJi

a
uC

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ
Ca

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Jiu

M
CO

a
uC

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

C
10/10
iu
J