You are on page 1of 5

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: KELAB BOLA JARING

KEKUATAN:
Dalaman
Guru Besar dan pentadbir mempunyai asas
pengurusan yang kuat dan berpengalaman.
Barisan guru yang bersemangat, komited, efektif
dan efisyen.
Mempunyai pelajar yang berminat dalam bidang
kokurikulum dan ko-akademik.

KELEMAHAN:

Sebahagian guru kurang


kemahiran melatih murid
dalam permainan dan unit
unit uniform tertentu.
Kekangan kewangan

Luaran
PELUANG:

Strategi SO

Sokongan dan kerjasama sepenuhnya daripada Meningkatkan kemahiran bermain dan daya tahan...
waris dari segi moral dalam semua penyertaan
Meningkatkan peratus penyertaan di peringkat zon
dan pertandingan.
dan daerah
Mendapat sokongan daripada PIBG

CABARAN:

Strategi SC

-Latar belakang murid yang serba


sederhana.
-Sukar datang ke sekolah untuk latihan intensif
( latihan waktu petang @ waktu cuti )

Meningkatkan kemahiran asas dan lanjutan


dalam permainan dan unit uniform
kepada pemimpin dan murid .
Memastikan 100% murid terlibat
dalam aktiviti sukan dan permainan

Strategi WO
1.Memastikan semua murid
menguasai kemahiran asas dal
sukan dan permainan

Strategi WC

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2020
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
Sub-NKRA LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru

JADUAL 1
JPS/SJK-PSS/01

Bidang Keutamaan
Kualiti Sekolah
PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Penyertaan Murid Di Peringkat Zon dan Daerah Sebanyak 50%.
Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTERI
Bidang /Unit Kokurikulum- Sukan Dan Permainan ( kelab Bola jaring)

TERAS

ISU-ISU

STRATEGIK

STRATEGIK

SASARAN
STRATEGI

PELAN TINDAKAN

KPI
TOV 2017 2018 2019

(Berdasarkan 4
teras strategik)

(Huraian isu/masalah
tentang BK atau fungsi
organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan
PPPM atau fungsi
organisasi/SWOC)

Meningkatkan
pencapaian
ahli dalam
pertandingan
bola jaring
peringkat
Daerah.

Mempunyai pemain
Tahap pencapaian yang boleh bermain
murid yang masih dengan asas dan
kemahiran yang
rendah di
peringkat Daerah. mantap dalam
permainan bola
jaring.

(Berdasarkan 25101inisiatif atau


pelan tindakan/matlamat di
JPN/PPD/sekolah)

(Pernyataan
indikator yang
boleh diukur)

Mensasarkan tempat ketiga


di peringkat daerah.

%pencapian
yang
memuaskan
diperingkat
daerah.
Mendapat
tempat di
peringkat
zon/daerah.

35% 40% 50% 75%

202
0

80
%

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2020
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan
Kurikulum dan Pentaksiran
PPPM
KPI
Meningkat penyertaan murid di peringkat zon dan daerah sebanyak 50%
Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTERI
Bidang /Unit KoKurikulum Kelab Bola Jaring
Strategi
Bil

Meningkatkan pencapaian ahli dalam pertandingan bola jaring peringkat MSSD.


Program/Pro
jek

1 Program klinik bola


jaring, Karnival bola
jaring peringkat
sekolah, Penerapan
Teknik Permainan Bola
Jaring.

Objektif

Tanggungja
wab

1. Meningkatkan
pencapaian
pasukan bola
jaring dari segi
kualiti dan
kuantiti.
2. Menanam
semangat
juang dan
kesukanan
dikalangan
murid.
3. Mensasarkan
pemilihan
pemainpemain

PK
Kokurikulum,
S/U Sukan,
Guru
penasihat

Tarikh/Temp
oh
Jan Nov
2017

Kos/Sumber
RM 100
Unit
Kokurikulum

KPI
50%murid
berkemahiran
dalam
permainan
bola jaring.

TOV
Kemahira
n asas
yang
ditunjukk
an oleh
murid

Sasaran
-Murid
dapat
mempelajari
teknik yang
betul untuk
bermain.
-Murid
tahun 4 dan
5 yang
mempunyai
bakat dalam
permainan
bola jaring.

Bil

Program/Pro
jek

Objektif

Tanggungja
wab

Tarikh/Temp
oh

Kos/Sumber

berkebolehan
dan
berkeupayaan
untuk
bertanding.

KPI

TOV

Sasaran
-Boleh
diasah
bakat untuk
bertanding
di peringkat
lebih tinggi

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekola
h
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTERI


KOKURIKULUM KELAB BOLA JARING

JPS/SJKPS/03

Meningkatkan pencapaian pasukan bola jaring dari segi kualiti dan kuantiti.
Program klinik bola jaring, Karnival bola jaring peringkat sekolah, penerapan teknik permainan bola jaring
JAN-NOV 2017
Murid tahun 4, 5 dan 6
GPK Kokurikulum/Guru Penasihat
1. Sediakan kertas kerja
2. Penubuhan jawatankuasa pertandingan
3. Perjumpaan mingguan kelab bola jaring
4. Pengenalan asas-asas pemain bola jaring
5. Klinik bola jaring
6. Demonstrasi permainan
7. Karnival bola jaring
8. Pengenalan kepada undang-undang dan teknik
9. Pra tonton permainan bola jaring.
10.Penutup
11.Post moterm.

Kekangan
Pemantauan

JADUAL 3

Penilaian
Penambahbaik
an

Nama Penilai:
Tarikh:

Tandatangan Penilai:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk
persediaan catatan semasa pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan
penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian
ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh
pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.