ASOCIATIA FOTBAL CLUB METALUL BUZAU

Sediul : Buzau, Bld Maresal Averescu nr 1, Complexul Sportiv Gloria, Jud Buzau
Inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut de Grefa Judecatoriei Buzau
Dosar nr 7307/200/2013
Certificat de Identitate Sportiva : BZ/A2/00277/2013
CIF 31695331
10.10.2016
NOTIFICARE
Catre: Primaria Municipiului Buzau, reprezentata prin Primar Constantin Toma,
cu sediul in Buzau, Str Unirii nr 163, Jud Buzau, CUI 4233874;
Ref :
a) drept de folosinta gratuita pe perioada nedeterminata si drept de administrare ale
terenului II si ale anexelor din cadrul Complexului “FC Gloria” Buzau al ASOCIATIA FOTBAL
CLUB METALUL BUZAU;
b) drept de proprietate al terenului II si al anexelor din cadrul Complexului “FC Gloria” Buzau
ASOCIATIA FOTBAL CLUB METALUL BUZAU;
c) identitate intre anexe astfel cum sunt acestea mentionate in Hotararea nr 22 din
28.09.1984 emisa de Consiliul Judetean pentru Educatie Fizica si Sport Buzau , in Procesulverbal emis de IUT Buzau- Comitetul Sindicatului si imobilul ce face obiectul Contractului
de inchiriere nr. 2824/2014, incheiat de subscrisa in calitate de LOCATAR, cu Municipiul
Buzau prin Primar Dr Ing Constantin Boscodeala in calitate de LOCATOR
Precizam ca intregul continut al prezentei vizeaza notificarea Autoritatii privind incalcarea
unor drepturi ale subscrisei ASOCIATIA FOTBAL CLUB METALUL BUZAU astfel cum vor fi acestea
mentionate , chiar daca vor exista sustineri, referiri, mentiuni cu privire la intreg Complexul
Sportiv “Gloria” Buzau.
Subscrisa ASOCIATIA FOTBAL CLUB METALUL BUZAU, persoana juridica fara scop
patrimonial, cu sediul in Buzau, Bld Maresal Averescu nr 1, Complexul Sportiv Gloria, Jud Buzau,
inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut de Grefa Judecatoriei Buzau - Dosar nr
7307/200/2013, Certificat de Identitate Sportiva : BZ/A2/00277/2013, CIF 31695331, continuatoarea
din punct de vedere juridic a Asociatiei Sportive fara personalitate juridica Metalul Buzau, conform
Capitolul I art 1 al Actului Constitutiv al subscrisei, reprezentata in mod legal prin Presedinte Stan
Valentin-Adrian,
avand in vedere urmatoarele:
I.

Hotararea nr 22 din 28.09.1984 emisa de Consiliul Judetean pentru Educatie Fizica si
Sport Buzau, prin care subscrisei ne-au fost transmise in folosinta gratuita, pe perioada
nedeterminata si in administrare : terenul II din cadrul Complexului “FC Gloria” Buzau,
situat in spatele peluzei din partea de sud a stadionului , conform planului de situatie
precum si anexele, hotarare executata si respectata intocmai inca de la data emiterii
acesteia si pana in prezent si care nu a fost niciodata revocata sau anulata , astfel ca
produce efectele juridice in scopul in care a fost adoptata;

A se vedea:
- pct 2 din Hotararea mai sus mentionata : “Se recomanda asociatiei sportive ‘Metalul” sa
angajeze baza si s-o modernizeze, solicitand avizul Sectiei de Arhitectura si Sistematizare a
Municipiului Buzau, astfel ca aceasta baza sa se inscrie corespunzator in ansamblul
complexului sportiv si zonei in care este amplasata”.
-

pct 4 din Hotarare, “Asociatia sportiva ‘Metalul” va veghea pentru buna gospodarire si
folosire a terenului sportiv si anexelor cu respectarea prevederilor Legii art 29/28.XII.1967, a
normelor, indicatiilor si hotararilor CJEFS Buzau”

II.

Procesul-verbal emis de IUT Buzau- Comitetul Sindicatului , prin care, pe langa
prezentarea in detaliu la alin 1 a bunurilor mobile si imobile care ne-au fost date in
folosinta gratuita pe perioada nedeterminata si administrare, alin 2 al aceluiasi inscris
mentioneaza expres ca : “Dreptul de folosinta NU EXCLUDE DREPTUL DE PROPRIETATE ,
eventual cand se desfiinteaza asociatia sportiva, dreptul de proprietate ramane valabil
pentru IUT Buzau”;

III.

Lucrarile de investitii in cuantum de 132.643 lei ( conform documentelor contabile) ,
lucrari efectuate de subscrisa in cadrul imobilului care IN PREZENT face obiectul
Contractului de inchiriere nr. 2824/2014, incheiat de subscrisa in calitate de LOCATAR,
cu Municipiul Buzau prin Primar Dr Ing Constantin Boscodeala in calitate de LOCATOR ,
contract care are ca obiect conform Punctul II art 1 : inchirierea unei parti din “imobilul
proprietatea publica a Municipiului Buzau” situat in cadrul Complexului Sportiv Gloria
din Mun Buzau, Bld Maresal Averescu nr 1, in suprafata construita de 448,41 mp,
suprafata utila de 377,87 mp , precum si terenul indiviz acestuia in suprafata de 319,10
mp ,in vederea desfasurarii unei activitati sportive avand ca obiect de activitate fotbalul,
durata contractului fiind de 10 ani , cu incepere de la data de 25.02.2014 si pana la data
de 31.01.2024 , conform Punctul III art 3 din contract.

Precizam ca imobilul/imobilele ce fac obiectul Contractului de inchiriere nr. 2824/2014 au
fost in fapt construite de catre Asociatiei Sportive fara personalitate juridica Metalul Buzau –
subscisa din prezenta cauza, impreuna cu fosta IUT BUZAU, actuala BETA SA Buzau, in vederea
desfasurarii de catre subscrisa de competitii sportive. A se vedea PROIECT nr 1200/1572
reprezentand Investitia : Evaluarea lucrarilor de constructii + instalatii la Complexul Sportiv
“Metalul” Buzau; Beneficiar : Soc Com BETA SA Buzau in care sunt mentionate toate “obiectivele”
ce constituie Complexul Sportiv Metalul Buzau.
Cu privire la obligatia incheierii de catre subscrisa a Contractului de inchiriere nr. 2824/2014
mai sus mentionat, a se avea in vedere:
a)
Adresa Primariei Municipiului Buzau – Jud Buzau nr 16.488/2013, prin care
Primarul Municipiului Buzau, Dr Ing Constantin Boscodeala , ne-a pus in vedere urmatoarele :
“(...) Intrucat de la data inregistrarii ca persoana juridica detineti fara titlu legal spatii din cadrul
complexului sportive Gloria Buzau , aflate in proprietatea Municipiului Buzau, se impune sa solicitati,
in numele asociatiei inchirierea sau concesionarea spatiior respective.
(...)
In caz de neconformare ne vedem obligati sa va calculam despagubiri legale pentru folosirea fara
titlu legal a spatiilor pe care le ocupati in teren”

b)
Hotararea nr 13/30.01.2014 a Consiliului Local Al Muicipiului Buzau, Jud Buzau,
pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unei parti din cadrul complexului
sportiv Gloria, situat in Municipiul Buzau, Bdul Maresal Averescu nr 1, prin care conform art 1 : “Se
aproba inchirierea prin licitatie publica cu strigarea a unei parti din imobilul proprietate publica a
muicipiului , situat in cadrul complexului sportiv “Gloria” din Municipiul Buzau, Bdul Maresal
Averescu nr 1, format din o parte din constructia C 10 in suprafata construita 448,41 mp si suprafata
utila de 377,87 mp precum si terenul indiviz si aferent acesteia in suprafata de 319,10 mp, in vederea
desfasurarii de catre asociatii sau cluburi a unor activitati sportive avand ca obiect de actvitate
fotbal.
Imobilul prevazut la alin 1 din prezentul articol este identificat conform releveului prevazut in
anexa nr 1 si constituie o parte din numarul cadastral 8136”
Conform Anexa nr 2 la contractual de inchiriere nr. 2824/2014, alin 2, imobilul constituie o
parte din numarul cadastral 8136.

Conform Anexa nr 2 la contractual de inchiriere nr. 2824/2014, alin 4, “Odata cu predarea
imobilului mai sus mentionat Asociatia Fotbal Club “Metalul” Buzau preda si Municipiul Buzau
primeste toate lucrarile de investitii efectuate de asociatie in cadrul imobilului proprietate publica
a Municipiului Buzau ce face obiectul inchirierii , lucrari evidentiate in raportul de expertiza
tehnica extrajudiciara executat de expertul tehnic ANEAR – ANEVAR PETRE ION.

Fata de cele mentionate mai sus, va rugam sa constatati ca se incalca subscrisei cel putin
dreptul de FOLOSINTA GRATUITA pe perioada nedeterminata precum si dreptul de administrare
ale terenului II si ale anexelor din cadrul Complexului “FC Gloria” Buzau
IV.

Hotararea nr 158/25.08.2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzau, Jud Buzau
privind aprobarea contractului de asociere a Municipiului Buzau cu Federartia Romana
de Fotbal Bucuresti si Centrul de Fotbal Mogosoaia SRL , in vederea infiintarii Centrului
Regional de Excelenta – Tricolor 11 si a actului aditional privind aportul financiar si
material al partilor in cadrul asocierii prin care , conform art 1, s-a aprobat Contractul
de Asociere a partilor mentionate mai sus.

Conform Punctul II, art 3 , alin 1 din Contractul de Asociere privind crearea Centrului
Regional de Excelenta – Tricolor 11 in domeniul fotbalului in Municipiul Buzau (despre care, pana
la data formularii prezentei nu avem cunostinta daca a fost incheiat de parti):
“Pentru ca asocierea sa isi desfasoare activitatea, Municipiul Buzau pune la dispozitie dreptul
de folosinta comuna al spatiilor constand in teren de joc si de antrenament, in cadrul Stadionului de
Atletism Buzau, vestiarele si suprafata de joc a stadionului municipal Buzau – Gloria, pentru ca FRF
si CF Mogosoaia sa desfasoare activitati de selectie si pregatire a jucatorilor , respectiv activitati de
promovare si dezvoltare a jocului de fotbal, dupa un program stabilit de comun acord”
(...)
Conform Alin 3 al aceluiasi articol : “Pentru utilizarea de catre FRF si CF Mogosoaia a
terenului stadionului municipal Buzau – Gloria si a dependintelor acestuia se vor stabili tarife de
inchiriere”
Conform Punctul II, art 4, alin 3 din Contractul de Asociere privind crearea Centrului
Regional de Excelenta – Tricolor 11 in domeniul fotbalului in Municipiul Buzau , “ Imobilul

proprietatea Municipiului Buzau situat in Mun Buzau , B-dul maresal Al Averescu nr 10 denumit
Stadionul Municipal Buzau, identificat conform documentatiei cadastrale nr 55903 si in 58688.”
Conform Punctul VI, art 12, lit d alin 2 si lit e– Aportul Municipiului Buzau - din Contractul
de Asociere privind crearea Centrului Regional de Excelenta – Tricolor 11 in domeniul fotbalului in
Municipiul Buzau, respectiv :
lit d alin 2: “Vestiarele si suprafata de joc ale Stadionului Municipal Buzau , care se
va utiliza dupa un program stabilit de comun accord si contra cost” si
lit e : “contravaloarea consturilor de intretinere a terenurilor, infrastructurii de
joc/antrenament precum si a celorlalte bunuri aduse ca aport potricit art 10”;
Fata de cele mentionate mai sus, va rugam sa constatati ca Aportul Municipiului Buzau la
Contractul de asociere mai sus mentionat incalca/va incalca subscrisei cel putin dreptul de
folosinta gratuita pe perioada nedeterminata precum si dreptul de administrare ale terenului II si
ale anexelor din cadrul Complexului “FC Gloria” Buzau al ASOCIATIA FOTBAL CLUB METALUL
BUZAU;
V.

A. Conform Extras de Carte Funciara pentru Informare nr 65522/31.08.2016 emis de
OCPI Buzau – BCPI Buzau, cu privire la Imobilul reprezentand :
- teren intravilan (curti constructii), avand nr cadastral CAD 8136, situat in Loc
Buzau, Bdul Maresal Averescu , Jud Buzau, suprafata masurata de 944 mp si
-

constructii (constructii administrative si social culturale), avand nr cadastral CAD
8136 – C1, situate in Loc Buzau, Bdul Maresal Averescu , Jud Buzau, suprafata
construita la sol 944 mp

conform B.Partea II. Proprietari si acte – Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte
drepturi reale este inscris, in baza cererii nr 69149/23.12.2013: Act Administrativ nr 164 din
25/10/2012 emis de Consiliul Local Buzau, respectiv Inscrierea provizorie drept de proprietate
dobandit prin Lege, cota actual 1/1, cota initiala 1/1;
Conform Anexei nr 1 la Partea I din Extrasul mentionat : “Geometria pentru acest imobil nu a
fost gasita”
Insa, fata de cele mentionate mai sus, va rugam sa constatati urmatoarele :
Conform Actului Administrativ nr 164 din 25/10/2012 emis de Consiliul Local Buzau
mentionat in la rubrica B.Partea II. Proprietari si acte – Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si
alte drepturi reale, respectiv art 2 al Hotararii nr 164/ 25.10.2012 a Consiliului Local al Municipiului
Buzau pentru modificarea, completarea si abrogarea unor pozitii din inventarul bunurilor care
apartin domeniului public:
“Art. 2. Sectiunea I “Bunuri imobile” din inventarul bunurilor care apartin domeniului public
al Municipiului Buzau se completeaza cu pozitiile nr 1.972 – 2.126, prevazute in anexa care face
parte inegranta din prezenta hotarare.”
Conform ANEXA la Hotararea nr 164/ 25.10.2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzau
reprezentand COMPLETAREA inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului public al
Municipiului Buzau, la Nr crt 1972, cod de clasificare 8.26.02, figureaza :
- Denumirea bunului : Complex Sportiv “Gloria”
- Elemente de identificare

-

b-dul maresal Al. Averescu nr. 10
Sc=9.490,00 m.p.; St.=39.652,00 m.p.
a) stadion “Gloria” , cu 20.000 de locuri, din care 18.000 locuri pe scaune, din
care 4.000 locuri acoperite;
nocturna cu 1.800 lucsi si 100 locuri de parcare (nr. Cadastrale 3.359, 3.360,
8.135, 8.136, 8.137, 8.138, 8.139, 8,140, 55.902, 55.903 si 58.689);
b) stadion “Cornel Negoiescu” cu 6.000 locuri, din care 400 acoperite si 100
locuri de parcare. (nr cadastrale 58.888)
Anul dobandirii sau, dupa caz, al darii in folosinta : 1974 si respectiv 1981;
Valoare de inventar 31.271.200,00
Starea Juridica actuala. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare :
scrisoare nr 174/2004 a Agentiei Nationale pentru Sport transmisa
Secretariatului General al MAI si HCL nr 156/2004”

A se avea in vedere la analiza situatiei si Raspunsul la adresa subscrisei inregistrata la
Registratura Generala a Primariei Municipiului Buzau – Jud Buzau sub nr 3569/19.02.2015, prin
care Primaria Municipiului Buzau prin Viceprimar Ing Fanica Barla si Sef serviciu Ing Titus Samoila ,
mentioneaza ca “In baza hotararii de mai sus (n.n. Hotararii nr 164/ 25.10.2012 a Consiliului Local al
Municipiului Buzau pentru modificarea, completarea si abrogarea unor pozitii din inventarul
bunurilor care apartin domeniului public), bunurile imobile cu nr curent 1972 au fost inscrise
PROVIZORIU in Cartea funciara a Muncipiului Buzau ca bunuri imobile proprietatea publica a
Muncipiului Buzau.”
Or , cu privire la mentiunile facute in Anexa la Hotararea nr 164/ 25.10.2012 a Consiliului
Local al Municipiului Buzau referitoare la Starea Juridica actuala. Denumire act de proprietate sau
alte acte doveditoare, respectiv : scrisoare nr 174/2004 a Agentiei Nationale pentru Sport
transmisa Secretariatului General al MAI si HCL nr 156/2004, va rugam sa aveti in vedere ca:
a) scrisoarea nr 174/2004 a Agentiei Nationale pentru Sport transmisa Secretariatului
General al MAI este in fapt raspunsului GUVERNULUI ROMANIEI prin Agentia Nationala
pentru Sport din anul 2004 la adresa Primariei nr 468/07.05.2004, inregistrata la ANS sub
nr 174/12.05.2004 prin care reprezentantii autoritatii locale Buzau au solicitat punctul de
vedere privind oportunitatea promovarii unei hotarari de Guvern privind transmiterea
Complexului Sportiv Gloria in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau .
Conform continutului acestui inscris:
“Complexul Sportiv Gloria Buzau NU figureaza in domeniul public al statului si in
administrarea Agentiei Nationale pentru Sport , astfel cum este evidentiat in Hotararea
Guvernului nr 15/2003 privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului,
anexa nr 33.
Imobilul susmentionat, nefiind in administrarea ANS nu a fost omis datorita unei greseli
de redactare dintre bunurile care au trecut prin Hotararea Guvernului nr 1099/2003 din proprietatea
publica a statului si administrarea Agentiei Nationale pentru Sport in proprietatea publica a
unitatilor administrative teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora.
Prin Ordinul Prefectului Judetului Buzau, Complexul Sportiv Gloria Buzau a fost transmis
in folosinta Asociatiei Sportive Fotbal Club Gloria Buzau.
In Nota de fundamentare faceti precizarea ca prin Hotararea Consiliului Local Al
Muncipiului Buzau nr 149/2002, Complexul Sportiv Gloria a fost transmis in proprietatea publica a
muncipiului.
In situatia in care aceasta hotarare nu a fost contestata in instant de contencios
administrative, apreciem ca in drept , imobilul este in proprietatea Consiliului Local si urmeaza sa

figureze in Hotararea de Guvern privind atsetarea domeniului public al unitatii administrative
teritoriale Buzau”
Conform art 1 Hotarare nr 149/29.08.2002 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind
tercerea unor stadioane si baze sportive in proprietatea publica a Municipiului Buzau si in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau,
“Art. 1. S-a aprobat trecerea cu titlu gratuit a unor imobile, stadioane si baze sportive din
Municipiul Buzau, identificate conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare , din
proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in
proprietatea publica a municipiului Buzau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau”
Conform Anexa la Hotarare nr 149/29.08.2002 a Consiliului Local al Municipiului Buzau
privind Stadioanele si Bazele Sportive propuse a fi trecute in proprietatea publica a municipiului
Buzau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau , la punctual 1 figureaza
COMPLEXUL SPORTIV “GLORIA” , capacitate locuri 500, suprafata teren 39.813mp, Nr MF 101094,
Cod de clasificare 8.29.06.
Insa, chiar si IN PREZENT ( deci ULTERIOR Hotararii Consiliului Local al Muncipiului Buzau nr
149/2002 precum si raspunsului GUVERNULUI ROMANIEI prin Agentia Nationala pentru Sport din
anul 2004 la adresa Primariei nr 468/07.05.2004, inregistrata la ANS sub nr 174/12.05.2004 ),
conform evidentelor Ministerului Finantelor Publice referitor la bunuri in patrimoniu, la codul de
identificare 101094 figureaza :
- “Complexul Sportiv “Crang”,
- Descrierea tehnica : Suprafata 1863 mp, sala box, sala pregatire lupte, sala tenis.
Minihotel, annexe;
- Anul dobandirii sau darii in folosinta :1988
- Valoare 532804
- Situatie juridica : In Administrare
- Situatie juridical actuala : - Tip bun : Imobil
- Stare bun : Actuala cu istoric
astfel ca la codul de identificare nr 101094 al Ministerului Finantelor Publice referitor
la bunurile din patrimoniu NU FIGUREAZA si NU A FIGURAT NICIODATA COMPLEXUL SPORTIV
“GLORIA” , capacitate locuri 500, suprafata teren 39.813mp astfel cum este descris acesta in Anexa
la Hotarare nr 149/29.08.2002 a Consiliului Local al Municipiului Buzau, fapt pentru care Hotarare
nr 149/29.08.2002 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind tercerea unor stadioane si baze
sportive in proprietatea publica a Municipiului Buzau si in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Buzau NU A PUTUT PRODUCE NICIODATA EFECTE JURIDICE CU PRIVIRE LA
COMPLEXUL SPORTIV “GLORIA”
In concluzie, inscrisul “scrisoarea nr 174/2004 a Agentiei Nationale pentru Sport
transmisa Secretariatului General al MAI” NU DOAR CA NU POATE CONSTITUI IN SINE UN ACT DE
PROPRIETATE CU PRIVIRE LA COMPLEXUL SPORTIV “GLORIA” DAR FACE ORICUM TRIMITERE LA
ACTE ADMINISTRATIVE CARE NU AU PRODUS EFECTE JURIDICE IN CEEA CE PRIVESTE IMOBILELE
VIZATE (inclusiv in ceea ce priveste terenului II si anexele din cadrul Complexului “FC Gloria” Buzau
fata de care subscrisa are cel putin drept de folosinta gratuita pe perioada nedeterminata si drept
de administrare, nefiind exclus nici dreptul de proprietate astfel cum reiese din continutul
inscrisurilor mentionate mai sus).

b) Referitor la al doilea act mentionat in Anexa la Hotararea nr 164/ 25.10.2012 a Consiliului
Local al Municipiului Buzau referitoare la Starea Juridica actuala. Denumire act de proprietate sau
alte acte doveditoare, respectiv : HCL nr 156/2004, va rugam sa constati urmatoarele:
Conform alin 1 al art 1 al Hotararii nr 156/ 09.08.2004 Consiliului Local al Municipiului Buzau
pentru completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Buzau cu
baza materiala a Complexului sportiv “Gloria” Buzau:
“ Se completeaza inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Buzau,
insusit prin Hotararea nr 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzau astfel cum a fost
modificat si completat ulterior si atestat conform anexei nr 2 la Hotararea Guvernului nr 1348/2001,
cu baza materiala a complexului sportiv “Gloria” situat in Municipiului Buzau , strada Maresal
Alexandru Averescu nr 1-5, format din constructii si terenul aferent in suprafata de 39.813,00 mp si
ale carui date de identificare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta
hotarare”
Prezenta hotarare completeaza in mod corespunzator Hotararea nr 117/1999 a Consiliului Local
al Municipiului Buzau (...)
Insa conform teza II a art 4 al Hotararii nr 164/ 25.10.2012 a Consiliului Local al Municipiului
Buzau pentru modificarea, completarea si abrogarea unor pozitii din inventarul bunurilor care
apartin domeniului public:
“(...) iar Hotararea nr 156/2004 a Consiliului Local al Municipiului Buzau SE ABROGA”
In concluzie , se poate constata ca Actului Administrativ nr 164 din 25/10/2012 emis de
Consiliul Local Buzau mentionat in la rubrica B.Partea II. Proprietari si acte – Inscrieri privitoare la
dreptul de proprietate si alte drepturi reale a Extras de Carte Funciara pentru Informare nr
65522/31.08.2016 emis de OCPI Buzau – BCPI Buzau, in fapt Hotararea nr 164/ 25.10.2012 a
Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru modificarea, completarea si abrogarea unor pozitii
din inventarul bunurilor care apartin domeniului public NU POATE CONSTITUI ACT DE
PROPRIETATE al Complexului sportiv “Gloria” Buzau .
La analiza aspectelor prezentate mai sus, a se avea in vedere si Raspunsul la adresa
subscrisei inregistrata la Registratura Generala a Primariei Municipiului Buzau – Jud Buzau sub nr
2644/06.02.2015 referitoare la situatia juridica a Complexului Sportiv Gloria Buzau , daca este in
proprietatea Municipiului Buzau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau, solicitand
de asemenea precizarea actelor de proprietate si copii ale acestora.
Primaria Municipiului Buzau prin Primar Dr Ing Constantin Boscodeala ne-a comunicat :
“...ca Primaria Municipiului Buzau a intocmit documentatia pentru preluarea in patrimoniul
municipiului Buzau a Complexului Sportiv “Gloria” Buzau, aceasta documentatie a fost transmisa
Consiliului Judetean Buzau in vederea inaintarii spre Guvernul Romaniei si asteptam emiterea
Hotararii Guvernului in acest sens”,
fara a avea pana la data prezentei informatii suplimentare cu privire la stadiul acestei
proceduri, insa reiesind in mod evident ca cel putin la data de 06.02.2015 ( data raspunsului
Primariei Municipiului Buzau) se afla in plina desfasurare un posibil proces de preluarea in
patrimoniul municipiului Buzau a Complexului Sportiv “Gloria” Buzau, nefinalizat, astfel ca
mentiunile inregistrate in Cartea Funciara cu privire la actele de proprietate ale Complexului
datand din anul 2012 nu reflecta realitatea juridica.
B. Conform Extras de Carte Funciara pentru Informare nr 65520/31.08.2016 emis de OCPI
Buzau – BCPI Buzau, cu privire la Imobilul reprezentand:

-

teren intravilan (curti constructii), avand nr cadastral 58688, situat in Loc Buzau,
Bdul Maresal Averescu , Jud Buzau, suprafata masurata de 11.503 mp si

-

constructii (constructii anexa, situatie juridica : cu acte), avand nr cadastral
58688– C1, 58688– C2, 58688– C3, 58688– C4, 58688– C5, 58688– C6, situate in
Loc Buzau, Bdul Maresal Averescu , Jud Buzau, suprafata construita la sol de
53mp, 162 mp, 296 mp, 774 mp, 207 mp si respectiv 44 mp

conform B.Partea II. Proprietari si acte – Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte
drepturi reale este inscris, referitor la :
- terenul intravilan (curti constructii), in baza cererii nr 13360/02.04.2010 :
B0: Act Dezmembrare nr 727/01.04.2010 emis de BNP Tudorancea Monica, respectiv : Se Infiinteaza
cartea funciara nr 34816 a unitatii administrative teritoriale Buzau, care cuprinde imobilul cu
numarul cadastral 17923 descris la PI/A+1, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul
cadastral 17869/ cu numar cadastral hartie 8134 din cartea funciara nr 34032 a aceleiasi unitati
administrativ teritoriale , dobandit prin FARA TITLU;
- teren intravilan (curti constructii) si constructii (constructii anexa),
B1: Hotarare nr 156/09.08.2004 emis de Consiliul Local Buzau, respectiv : Intabulare drept de
proprietate, dobandit prin Lege, cota actual 1/1, cota initiala 1/1 : Municipiul Buzau;
B2: Cerere nr 38157, respectiv : Se noteaza schimbarea nr cadastral 8134, in nr cadastral electronic
17869, dobandit prin FARA TITLU;
A se observa din nou rubrica B.Partea II. Proprietari si acte – Inscrieri privitoare la dreptul
de proprietate si alte drepturi reale conform carora atat teren intravilan (curti constructii) cat si
constructii (constructii anexa) sunt DOBANDITE FARA TITLU iar actul “Hotarare nr 156/09.08.2004
emis de Consiliul Local Buzau” este abogata prin teza II a art 4 al Hotararii nr 164/ 25.10.2012 a
Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru modificarea, completarea si abrogarea unor pozitii
din inventarul bunurilor care apartin domeniului public, astfel ca , referitor la imobilul ce face
obiectului Extras de Carte Funciara pentru Informare nr 65520/31.08.2016 emis de OCPI Buzau –
BCPI Buzau, Consiliului Local al Municipiului Buzau NU POATE INVOCA UN DREPT DE
PROPRIETATE.
C. Conform Extras de Carte Funciara pentru Informare nr 65523/31.08.2016 emis de OCPI
Buzau – BCPI Buzau, cu privire la Imobilul reprezentand:
- teren intravilan (curti constructii), avand nr cadastral 55903, situat in Loc Buzau,
Bdul Maresal Averescu , Jud Buzau, suprafata din acte 18.034 mp, suprafata
masurata de 15.690 mp si
-

constructii (constructii administrative si social culturale, situatie juridica : cu
acte), avand nr cadastral 55903– C1, 55903– C2, 55903– C3, situate in Loc
Buzau, Bdul Maresal Averescu , Jud Buzau, suprafata construita la sol de 2286
mp Tribuna + Depozit, 204 mp Tribuna si respectiv 34 mp Tribuna

conform B.Partea II. Proprietari si acte – Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte
drepturi reale este inscris, referitor la :
- terenul intravilan (curti constructii), in baza cererii nr 17048/06.05.2008 :
B0: Act Dezmembrare nr 504/24.04.2008 emis de BNPA Lefter Sinica si Vasile Daniela, respectiv : Se
Infiinteaza cartea funciara nr 31010 a unitatii administrativ teritoriale Buzau, care cuprinde imobilul
cu numarul cadastral 15390 descris la PI/A+1, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul

cadastral 14593/ cu numar cadastral hartie 8141 din cartea funciara nr 28620 a aceleiasi unitati
administrativ teritoriale , dobandit prin FARA TITLU;
- teren intravilan (curti constructii) si constructii (constructii anexa),
B1: Hotarare nr 9/29.01.2004 emis de Primaria Buzau, respectiv : Intabulare drept de proprietate,
dobandit prin Proprietate, cota actual 1/1, cota initiala 1/1 : Municipiul Buzau;
B2: Cerere nr 90664/11.11.2007, respectiv : Se noteaza schimbarea nr cadastral 8141, in nr cadastral
electronic 14593, dobandit prin FARA TITLU;
A se observa din nou rubrica B.Partea II. Proprietari si acte – Inscrieri privitoare la dreptul
de proprietate si alte drepturi reale conform carora atat teren intravilan (curti constructii) cat si
constructii (constructii administrative si social culturale) sunt DOBANDITE FARA TITLU iar actul
“Hotarare nr 9/29.01.2004 emis de Consiliul Local Buzau” a fost revocata prin alin 2 teza II al art 1
al Hotararii nr 156/ 09.08.2004 Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru completarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Buzau cu baza materiala a
Complexului sportiv “Gloria” Buzau, astfel ca , referitor la imobilul ce face obiectului Extras de Carte
Funciara pentru Informare nr 65523/31.08.2016 emis de OCPI Buzau – BCPI Buzau, Consiliului
Local al Municipiului Buzau NU POATE INVOCA UN DREPT DE PROPRIETATE.
Conform art 1 a Hotararii nr 9/ 29.01.2004 Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru
aprobarea solicitarii de trecere cu titlu gratuit in proprietatea publica a municipiului si in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau a Complexului Sportiv “Gloria”,
DIN NOU “Se aproba solicitarea de trecere cu titlu gratuit din proprietatea publica a statului
si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport in proprietatea publica a Municipiului Buzau si
in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau a Complexului Sportiv ‘Gloria”, avand datele
de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare”
Confor art 2 a aceleiasi Hotarari ; “Preluarea imobilului prevazut de art 1 din prezenta
hotarare se va face pe baza de protocol , incheiat in termen de 30 de zile de la publicarea in
Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Guvernului, la valoarea de inventar a imobilului de la data
transmiterii.”
Insa conform alin 2 teza II al art 1 al Hotararii nr 156/ 09.08.2004 Consiliului Local al
Municipiului Buzau pentru completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
Municipiului Buzau cu baza materiala a Complexului sportiv “Gloria” Buzau:
“(...) iar Hotararea nr 9/2004 SE REVOCA”
Precizam ca EXTRASELE DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE EMISE DE OCPI
BUZAU – BCPI BUZAU si mentionate mai sus privesc partial sau total imobilele fata de care subscrisa
detine drepturi invocate in continutul prezentei.
VI.

Urmare a votului exprimat, membrii Comitetului Creditorilor debitoarei Fotbal Club
Gloria Buzau, in faliment , au aprobat, urmatorul punct aflat pe ordinea de zi a sedintei
din 12.08.2016 :

“Predarea catre proprietarul UAT Municipiul Buzau ( Unitatea Administrativ Teritoriala
Municipiul Buzau) – conform extrase carti funciare prezentate de aceasta, a Complexului Sportiv
Gloria Buzau si a dreptului de folosinta a acestuia , complex sportiv primit in folosinta de club prin
Ordinul Prefectului inregistrat la nr 14/02.02.1993 si a Protocolului incheiat in 03.02.1993. Se solicita
acest lucru deoarece FC Gloria Buzau fiind in procedura de faliment , nu mai are capacitatea de a
ingriji, pazi, conserva si folosi acest complex, neexistand venituri pentru sustinerea acestor cheltuieli”

Se va solicita UAT Municipiul Buzau, detinerea in folosinta pana la terminarea lichidarii, a
spatiilor in care se gasesc bunurile apartinand debitoarei (birouri, cantina, sala sport, central
termica) acestea fiind predate odata cu vanzarea bunurilor”
Precizan ca predarea a avut déjà loc in baza Protocolului incheiat la data de 23.09.2016, intre
Fotbal Club Gloria Buzau – in faliment – prin Lichidator Judiciar Eva Cont IPURL si Comisia pentru
preluarea bunurilor transmise in folosinta Asociatiei Sportive Fotbal Club Gloria Buzau.
Conform art 1 al Ordinului Prefectului Buzau nr 14/ 02.02.1993 privind transmiterea unor
bunuri din Complexul Sportiv Gloria in folosinta Asociatiei sportive ‘Fotbal Club Gloria Buzau” si a
Clubului Sportiv Municipiul Buzau:
“Se transmit in folosinta Asociatiei Sportive “Fotbal Club Gloria” Buzau bunurile mentionate
in anexa nr 1 care face parte integranta din prezentul ordin.”
Conform Anexa nr 1 la Ordinul Prefectului nr 14/02.02.1993 reprezentand LISTA
cuprinzand bunurile din Complexul Sportiv Gloria ce se transmit in folosinta Asociatiei Sportive
Fotbal Club Gloria Buzau , la pct 12 figureaza : Terenul II de Fotbal, gazonat, in suprafata de 8.250
mp
Conform PROTOCOL incheiat la data de 3.02.1993, in baza Ordinului nr 14/02.1993 al
Prefectului Judetului Buzau privind transmiterea unor bunuri din Complexul Sportiv Gloria – aflat in
administrarea Oficiului Judetean pentru Tineret si Sport, conform deciziei nr 209/27.09.1990 a
Prefectului Judetului Buzau in folosinta Asociatie Sportive ‘Fotbal Club Gloria” Buzau, intre OJTS
Buzau si ASFC GLORIA , pct 6 : ASFC GLORIA BUZAU va incheia un protocol cu AS METALUL BUZAU
privind folosirea in comun a terenului II de fotbal( a se vedea in acest sens Protocol nr
294/08.09.1994
Insa, a se observa ca in mod suprinzator , Ordinului Prefectului Buzau nr 14/ 02.02.1993
privind transmiterea unor bunuri din Complexul Sportiv Gloria in folosinta Asociatiei sportive
‘Fotbal Club Gloria Buzau” si a Clubului Sportiv Municipiul Buzau, este ANTERIOR oricaruia dintre
actele invocate de Autoritate ca act de proprietate, respectiv:
-

Ordinului Prefectului Buzau nr 14 emis la data de 02.02.1993
prin raportare la

-

-

-

Hotarare nr 149 emisa la data de 29.08.2002 a Consiliului Local al Municipiului
Buzau privind tercerea unor stadioane si baze sportive in proprietatea publica a
Municipiului Buzau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau;
Hotararii nr 9 emisa la data de 29.01.2004 Consiliului Local al Municipiului Buzau
pentru aprobarea solicitarii de trecere cu titlu gratuit in proprietatea publica a
municipiului si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau a
Complexului Sportiv “Gloria”(revocata);
Hotararii nr 156 emisa la data de 09.08.2004 Consiliului Local al Municipiului
Buzau pentru completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
al Municipiului Buzau cu baza materiala a Complexului sportiv “Gloria” Buzau
(abrogata)
Hotararii nr 164 emisa la data de 25.10.2012 a Consiliului Local al Municipiului
Buzau pentru modificarea, completarea si abrogarea unor pozitii din inventarul
bunurilor care apartin domeniului public;

Si nu doar ca sunt ULTERIOARE ORDINULUI DAR NICIUNUL DIN ACESTE ACTE
ADMINISTRATIVE INVOCATE DE AUTORITATE DE-A LUNGUL TIMPULUI NU REPREZINTA ORICUM
ACT DE PROPRIETATE AL IMOBILELOR CE FAC OBIECTUL PREZENTEI.
Mai mult, Scrisoarea nr 174/2004 a Agentiei Nationale pentru Sport transmisa
Secretariatului General al MAI, in fapt raspunsului GUVERNULUI ROMANIEI prin Agentia Nationala
pentru Sport din anul 2004 la adresa Primariei nr 468/07.05.2004, inregistrata la ANS sub nr
174/12.05.2004 prin care reprezentantii autoritatii locale Buzau au solicitat punctul de vedere
privind oportunitatea promovarii unei hotarari de Guvern privind transmiterea Complexului Sportiv
Gloria in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau confirma faptul ca la data emiterii
acestuia (12.05. 2004):
“Complexul Sportiv Gloria Buzau NU figureaza in domeniul public al statului si in
administrarea Agentiei Nationale pentru Sport , astfel cum este evidentiat in Hotararea
Guvernului nr 15/2003 privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului,
anexa nr 33.
Imobilul susmentionat, nefiind in administrarea ANS nu a fost omis datorita unei greseli
de redactare dintre bunurile care au trecut prin Hotararea Guvernului nr 1099/2003 din proprietatea
publica a statului si administrarea Agentiei Nationale pentru Sport in proprietatea publica a
unitatilor administrative teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora.
(...)”
Or, prin incalcarea oricaror dispozitii legale, Ordinului Prefectului Buzau nr 14/ 02.02.1993
transmite un drept de folosinta in absenta unui act de proprietate al Autoritatii cu privire la
bunurile vizate prin prezenta, folosinta fiind un atribut al dreptului de proprietate, constand in
posibilitatea titularului acestuia de a intrebuinta in interesul sau bunul care ii apartine si de a
dobandi produsele si veniturile obtinute din utilizarea lui.
Astfel ca, in absenta unui act de proprietate al autoritatilor privind Terenul II de Fotbal, gazonat,
in suprafata de 8.250 mp, urmeaza sa sesizam autoritatile competente cu privire la legalitatea
Ordinului nr 14/02.1993 al Prefectului Judetului Buzau privind transmiterea unor bunuri din
Complexul Sportiv Gloria in folosinta Asociatiei sportive ‘Fotbal Club Gloria Buzau” si a Clubului
Sportiv Municipiul Buzau .
VII. Prin Raspunsul Primariei Municipiului Buzau – Jud Buzau sub nr 6825/28.03.2016,
Primaria Municipiului Buzau prin Viceprimar cu atributii de primar Ing Fanica Barla si Sef serviciu
Ing Titus Samoila comunica CLUBULUI SPORTIV “LOCOMOTIVA” BUZAU - Str Republicii nr. 1 ,
Buzau, urmatoarele :
- “Pentru desfasurarea jocurilor oficiale amiable si antrenamente pe terenul
sintetic Cornel Negoescu , ve recomandam intocmirea unui protocol de
colaborare impreuna cu Fotbal Club Gloria Buzau prin care sa fie stabilit
programul competitional si cel de atrenament potrivit planificarii oficiale, pentru
a se evita suprapunerea evenimentelor sportive;
- Tariful pe metru patrat privind folosirea terenului pentru activitati sportive ,
stability prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr 192/2312.2015
este de 0,02 lei/mp/zi sau 0,0008 lei/mp./ora sume ce se vor constitui venit la
bugetul local al Municipiului Buzau”,
ignorand in totatlitate cel putin drepturile de administrare si folosinta gratuita pe perioada
nelimitata ale subscrisei privind imobilul mentionat in continutul inscrisului invocate.

Insa, prin Raspunsul Primariei Municipiului Buzau – Jud Buzau sub nr 14.516/07.2016,
Primaria Municipiului Buzau prin Primar Constantin Toma, Director EAPCTL Victor Alexandru, Sef
Serviciu EAPL Titus Samoila si Consilier Victoria Dimciu comunica LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV
IOLANDA BALAS SOTER BUZAU - Aleea Scolilor nr. 1 , Buzau, urmatoarele : “...vom intreprinde
demersurile legale pentru a va asigura conditiile de participare in Campionatul National de Juniori A
si B Fotbal : editia 2016-2017 imediat dupa ce vom prelua Complexul Sportiv ‘Gloria” Buzau.
Pana la data preluarii puteti folosi baza sportiva CU ACORDUL TITULARILOR DREPTULUI DE
FOLOSINTA Fotbal Club Gloria Buzau si Asociatia Fotbal Club Metalul Buzau.”
Or , acest mod neunitar al Primariei Municipiului Buzau de solutionare a unor cereri care
alternativ incalca si respecta drepturile subscrisei, ne aduce numeroase prejudicii, inclusiv
conflicte si posibile litigii cu terte parti fata de care Primaria Municipiului Buzau emite solutii
favorabile prin incalcarea cel putin a dreptului de folosinta gratuita pe perioada nedeterminata si
a dreptului de administrare ale terenului II si ale anexelor din cadrul Complexului “FC Gloria”
Buzau de catre ASOCIATIA FOTBAL CLUB METALUL BUZAU.
Astfel,

-

avand in vedere dreptul de folosinta gratuita pe perioada nedeterminata si
dreptul de administrare ale terenului II si ale anexelor din cadrul Complexului
“FC Gloria” Buzau al subscrisei ASOCIATIA FOTBAL CLUB METALUL BUZAU,
precum si dreptul de folosinta care NU exclude dreptul de proprietate ,
eventual cand se desfiinteaza asociatia sportiva, dreptul de proprietate
ramanand valabil pentru IUT Buzau, actual SC BETA SA Buzau,

-

avand in vedere multitudinea actelor invocate de-a lungul timpului ca acte de
proprietate ale Complexului “FC Gloria” Buzau de catre UAT MUNICIPIUL
BUZAU , insa NICI UNUL dintre acestea nedovedind in cele din urma dreptul de
proprietate al acesteia privind imobilele ce fac obiectul prezentei notificari;

-

avand in vedere riscul incalcarii drepturilor subscrisei prin hotarari ale
autoritatilor Municipiului Buzau ( inchirierea imobilelor, aport la asociere etc)
in ipoteza inexistentei actelor de proprietate al UAT MUNICIPIUL BUZAU
privind imobilele ce fac obiectul prezentei notificari

va solicitam in mod respectuos sa:
1. PRECIZATI ACTUL/ACTELE DE PROPRIETATE CU PRIVIRE LA TERENUL II SI LA ANEXELE
DIN CADRUL COMPLEXULUI “FC GLORIA” BUZAU, astfel cum sunt aceste imobile
mentionate in Hotararea nr 22 din 28.09.1984 emisa de Consiliul Judetean pentru
Educatie Fizica si Sport Buzau, Procesul-verbal emis de IUT Buzau- Comitetul
Sindicatului si in orice alte dovezi de construire a acestora de catre subscrisa (ex:
PROIECT nr 1200/1572 reprezentand Investitia : Evaluarea lucrarilor de constructii +
instalatii la Complexul Sportiv “Metalul” Buzau; Beneficiar : Soc Com BETA SA Buzau in
care sunt mentionate toate “obiectivele” ce constituie Complexul Sportiv Metalul
Buzau);
2. Comunicati subscrisei copii ale ACTULULUI/ACTELOR DE PROPRIETATE CU PRIVIRE LA
TERENULUI II SI LA ANEXELE DIN CADRUL COMPLEXULUI “FC GLORIA” BUZAU,
solicitate la anterior, la punctul 1.

3. Precizati daca exista identitate intre “anexe” astfel cum sunt acestea mentionate in
Hotararea nr 22 din 28.09.1984 emisa de Consiliul Judetean pentru Educatie Fizica si
Sport Buzau, Procesul-verbal emis de IUT Buzau- Comitetul Sindicatului si imobilul ce
face obiectul Contractului de inchiriere nr. 2824/2014, incheiat de subscrisa in calitate
de LOCATAR, cu Municipiul Buzau prin Primar Dr Ing Constantin Boscodeala in calitate
de LOCATOR.
4. Stadiul procedurii de trecere a vreunui bun vizat prin prezenta , din domeniul public al
statului in domeniul public al unitatii administrative teritoriale Municipiul Buzau, daca
este cazul.
In caz de refuz cu privire la solicitarile de mai sus sau in absenta unui raspuns pe aceste
aspecte, vom proceda la sesizarea tuturor autoritatilor competente in vederea atragerii raspunderii
civile, administrative si/sau penale a oricui se face vinovat de nerespectarea drepturilor subscrisei
precum si a recuperarii oricaror posibile prejudicii de orice natura cauzate prin incalcarea acestor
drepturi.
Atasam prezentei:
- Printscreen al informatiilor oferite de site-ul Ministerului Finantelor Publice
referitor la bunuri in patrimoniu, codul de identificare 101094;
- Extras de Carte Funciara pentru Informare nr 65522/31.08.2016 emis de OCPI
Buzau – BCPI Buzau;
- Extras de Carte Funciara pentru Informare nr 65520/31.08.2016 emis de OCPI
Buzau – BCPI Buzau;
- Extras de Carte Funciara pentru Informare nr 65523/31.08.2016 emis de OCPI
Buzau – BCPI Buzau;
copii ale celorlalte inscrisuri invocate in cuprinsul prezentei fiind déjà depuse in nenumarate
randuri la Primarie in cursul lungii corespondente purtate cu aceasta.
Presedinte
STAN VALENTIN-ADRIAN