You are on page 1of 3

Stagiu de practica:

Introducere
o Ce e contabilitate, actualitatea si importanta studierii acestui domeniu;
o Importanta practicii de productie in incadrarea studentului in activitatea
profesionala;
o Descrierea prescurtata a entitatii in care a fost efectuat stagiu de practica
(denumirea, forma organizatorico-juridica, numarul de inregistrare, obiectuvul de
activitate, politica de contabilitate, acte normative, etc.);
o Analiza indicatorilor economico financiari;

Organizarea contabilitii n cadrul entitii


o Existenta departamentului de contabilitate, persoane raspunzatoare de evidenta
contabila (contabil-sef, contabili) rolul, responsabilitati;
o Politica contabila desfacsurata;
o Inregistrarea documentelor primare unde, de cine;
o Programe electronice utilizate in evidenta contabila;
o Organigramma entitatii simplificata, modul de organizare a muncii, durata
sapaminii de lucru, orar etc.

Contabilitatea cheltuielilor
o Contabilitatea cheltuielilor bugetare efective
o Contabilitatea cheltuielilor de casa

Contabilitatea decontarilor cu personalul


o Contabilitatea decontarilor cu personalul privond retribuirea muncii
o Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale de stat
o Contabilitatea decontarilor privind asigurarea obligatorie de asistenta medicala

Contabilitatea finantarii si a numerului


o Finantarea bugetara si sarcinile ei. Trasaturile si metoda finantarii din buget;
o Contabilitatea finantarii si a numerarului in conturile curente bugetare;
o Evidenta numerarului in casierie;
o Inventarierea casei si contabilizarea divergentelor constatate;

Contabilitatea creantelor
o Contabilitatea avansurilor acordate entitatilor;
o Contabilitatea creantelor aferente decontariloe cu titular de avans;

Contabilitatea datoriilor
o Contabilitatea datoriilor fata de furnizori;

Contabilitatea mijloacelor fixe si a activelor nemateriale


o Componenta si caracteristica MF. Evidenta lor operativa;
o Evidenta sintetica si analitica a MF;

o
o
o
o
o

Evidenta uzurii MF
Casarea MF;
Evidenta activelor nemateriale;
Exemplu conventional;
Documente utilizate pentru contabilizarea MF;

Contabilitatea materialelor (stocurilor)


o Componenta si destinatia materialelor. Evidenta lor operativa;
o Evidenta sintetica si analitica a materialelor;
o Exemplu conventional;

Contabilitatea veniturilor
o Componenta, caracteristica, clasificarea si evaluarea veniturilor;

Contabilitatea rezultatului financiar


o Contabilitatea rezultatului financiar al intitutiilor publice din anul
curent/precedenti

Situatiile financiare ale entitilor


o Bilantul contabil;
o Raportul privind veniturile si cheltuielile;
o Raportul privind fluxul mijloacelor banesti;
o Raport prvind executarea bugetului;
o Raport privind circulatia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe si amortizarea
activelro nemateriale;
o Raport privind circulatia stocului de materiale circulate si rezervelor de stat;
o Raport financiar privind lipsurile si delapidarile de mijloace banesti si valorile
materiale;
o Raport privind statele si efectivele de personal;
o Raport operativ privind starea creantelor si datoriilor cu termne de achitare
expirat, formate in intitutiile finatate;
o Raport operativ privind statele si efectivul de personal din institutiile bugetare.

Desfurarea practicii de masterat n cadrul - Directiei Serviciul Audit Intern


Implicarea n activitile practice ale Direciei

Teza de master: Controlul si auditul intern in institutiile publice


Introducere
- Actualitatea temei;
- Metodologia cercetarii
- Scopul si obiectivele generale al e lucrarii;
- Descrierea prescurtata a continutului.
Cap I: Cadrul conceptual al controlului si auditului intern..
1.1.
Bazele teoretice privind controlul intern in entitate.
1.1.1. Caracteristica generala
1.1.2. Etape de desfasurare
1.1.3. Documente generalizatoare
1.2.
Bazele teoretice auditului intern in entitate.
1.2.1. Caracteristica generala
1.2.2. Etape de desfasurare
1.2.3. Documente generalizatoare
Cap II: Particularitatile desfasurarii controlului intern in sectorul public in cadrul Ministerului
Culturii al Republicii Moldova.
2.1. Evaluarea a sistemului de management financiar si control
2.2. Particularitatile delimitate in procesul de control intern al entitatii.
Cap III: Particularitatile desfasurarii auditului intern in sectorul public in cadrul Ministerului
Culturii al Republicii Moldova.
3.1. Directia analiza si planificare strategica:lista proceselor realizate in cadrul directiei,
obiectivele operationale si riscurile associate.
3.1.1. Formularul de evaluare al riscurilor
3.1.2. Scorul riscurilor pentru fiecare domeniu identificat
3.1.3. Riscurile din cadrul companiei
3.2. Plan general de actiuni al directiei generale de audit intern
3.2.1. Formular privind implementarea recomandarilor de audit
3.3. Desfasurarea misiunii de audit intern
3.3.1. Programul de lucru al misiunii de audit intern
3.3.2. Raportul privind realizarea planului de activitate