You are on page 1of 2

Product Data Sheet

Bentley AutoPIPE V8i

Najbardziej wydajne narzdzie do analiz wytrzymaociowych instalacji rurocigowych


Bentley AutoPIPE V8i jest jednym z najbardziej wydajnych programw do
projektowania oraz normatywnych analiz obcie, ugi, kompensacji
i wytrzymaoci przy obcieniach statycznych i dynamicznych instalacji
rurocigowych, z uwzgldnieniem najbardziej wymagajcych norm dla instalacji
nuklearnych. Kosztowne awaryjne wyczenia instalacji mog by wyeliminowane
dziki funkcjom wykrywania kolizji w stanach pracy. Ta funkcjonalno moe by
rwnie stosowana do wyeliminowania uszkodze na skutek dziaania obcie
ekstremalnych (np. trzsienia ziemi). AutoPIPE zawiera dedykowane funkcje
dla rurocigw podziemnych, obcie pochodzcych od falowania, przepywu
medium, oraz rur FRP/GRP i z tworzyw sztucznych. Ponadto AutoPIPE poprzez
integracj ze STAAD.Pro i innymi wiodcymi systemami projektowania w
obszarze przemysowym, pozwala skrci czas projektowania.

Unikalny, bazujcy na obiektach interfejs uytkownika

Interfejs uytkownika, oparty na OpenGL, wykorzystany w AutoPIPE V8i, pozwala na atwe


tworzenie i modyfikowanie modelu rurocigu przeznaczonego do analiz wytrzymaociowych.
Uytkownik poprzez wskazanie i wybr na modelu graficznym moe w atwy sposb
wstawia, modyfikowa i usuwa podparcia, obcienia lub elementy rurocigu. Po kadej
operacji model jest natychmiastowo odwieany i dostpny dla uytkownika. Wykorzystujc
w AutoPIPE V8i graficzne funkcje wyboru, uytkownik moe wstawia, usuwa, modyfikowa
komponenty, podparcia, waciwoci rurocigu, warunki brzegowe na wybranych grupach
elementw przy uyciu jednej komendy. Uytkownik ma moliwo sprawdzania, sortowania,
wprowadzania zmian w danych wejciowych poprzez interaktywne arkusze (podobnie jak
w Excelu). AutoPIPE V8i umoliwia wykonanie a do 99 krokw operacji cofnicia lub
powtrzenia, aby atwiej byo poprawia bdy, prowadzi analizy wstpne i sprawdza
rnorodne scenariusze projektowe.

Zaawansowane opcje analiz dla rnorodnych


rodowisk rurocigowych

AutoPIPE V8i udostpnia unikalne moliwoci analiz dla instalacji procesowych, wydobycia
ropy i gazu, nuklearnych, podziemnych, platform typu FPSO, instalacji podwodnych i
podmorskich wedug 25 midzynarodowych norm rurocigowych. Zaawansowane opcje
AutoPIPE V8i zawieraj wbudowane funkcje definiowania obcienia od falowania, analizy
dla rurocigw podziemnych, rur z paszczem, obcie dynamicznych, ortotropowo
wzmocnionych wknem szklanym kompozytw (FRP/GRP) oraz analizy instalacji z tworzyw
sztucznych HDPE. Dodatkowo program pozwala take na uwzgldnienie zjawisk termicznej
stratyfikacji i gicia, przepyww w stanach nieustalonych, interakcji rurocig/konstrukcja
nona, przepyww medium z uwzgldnieniem czasu zamknicia czy otwarcia zaworu
bezpieczestwa, ma zaawansowane moliwoci wyboru kolejnoci obcie, nieliniowe
podpory i zawieszenia uwzgldniajce dystans i tarcie a take rurocigi w paszczach.
Analizy napre lokalnych zgodne z WRC 107, WRC 297, PD 5500, KHK, API 650 s
dostpne dziki wykorzystaniu AutoPIPE Nozzle.

Graficzne przegldanie wynikw analiz

Po przeanalizowaniu instalacji, uytkownik moe poprzez kliknicie elementu w modelu


natychmiast odczyta naprenia, przemieszczenia i ugicia, siy oraz momenty. Sposb
prezentacji wynikw w oparciu o kolory oraz dodatkowe wyskakujce okienka pozwalaj
na szybk identyfikacj i analiz newralgicznych obszarw bez koniecznoci przegldania
obszernych raportw danych wyjciowych. AutoPIPE pozwala na przegldania i analiz
do 1000 kombinacji obcie dziki potnemu narzdziu jakim jest siatka wynikw,
umoliwiajca interaktywne filtrowanie, sortowanie i wywietlanie wartoci maksymalnych.

Wykrywanie kolizji w stanach pracy pozwala unikn kosztownych awarii w trakcie eksploatacji.

Wsppraca z ProjectWise, systemami CAE,


STAAD.Pro i systemami projektowania przemysowego

Jako jedyny system na rynku z prawdziwie zintegrowanym procesem projektowania i


analiz wytrzymaociow, AutoPIPE V8i umoliwia automatyczne przenoszenie
obcie w punktach zawiesze, jak i import kompletnych konstrukcji nonych z
STAAD.Pro V8i, co pozwala zaoszczdzi tygodnie pracy oraz prowadzi bardziej
dokadne analizy wytrzymaociowe. AutoPIPE V8i umoliwia import modeli 3D z systemw
projektowania przemysowego takich jak AutoPLANT V8i, PlantSpace V8i, OpenPlant
V8i, Intergraph PDS, SmartPlant, CADWORX, SolidWorks, Inventor, Plant 3D, Catia
oraz Aveva PDMS, pozwalajc zaoszczdzi setki godzin projektowych oraz zapewniajc
wiksz zgodno modeli.
AutoPIPE V8i pozwala uytkownikom na pen wymian danych i wspprac z
Caesar II. Modele i dane mog by odczytywane przez Bentley Navigator lub
MicroStation w taki sam sposb jak inne modele CAD, aby pomc w podejmowaniu
decyzji na wczesnym etapie projektowania, prowadzi weryfikacj kolizji w stanach
pracy oraz minimalizowa ilo iteracji projektowych. AutoPIPE V8i generuje take w
peni zwymiarowane rysunki izometryczne z moliwoci dostosowywania dodatkowych
adnotacji i wprowadzania komentarzy opisujcych dokonane zmiany. Dodatkowo
AutoPIPE V8i jest w peni zintegrowany z ProjectWise, co uatwia koordynacj
danych inynierskich i plikw CAD dla caego projektu.

Zapewnienie jakoci

Rygorystyczny program zapewnienia jakoci AutoPIPE V8i pozytywnie przeszed


audyty Komitetu ds. zamwie w Energetyce Jdrowej (Nuclear Procurement
Issues Committee NUPIC) - 10CFR50 za. B, ISO9001, CSA N286.7-99, ASME
NQA-1 oraz ANSI N45.2 czynic Bentley AutoPIPE V8i jednym z nielicznych programw
do analiz instalacji rurocigowych z tak wysokim poziomem zapewnienia jakoci.
AutoPIPE Nuclear V8i umoliwia projektowanie zgodnie z ASME Class 1, 2, 3 rurocigw
newralgicznych z punktu widzenia bezpieczestwa.

Wymagania systemowe
Procesor
Pentium III lub wyszy
System Operacyjny
Windows Vista Business (32- lub
64-bit), Windows XP (32- lub 64-bit),
lub Windows 7 Professional
(32- lub 64-bit)
Pami
256 MB RAM

Bentley AutoPIPE V8i w skrcie


Modelowanie


Dysk Twardy
256 MB

Aby dowiedzie si
wicej o firmie Bentley,
prosz odwiedzi stron:
www.bentley.com

Bentley Systems Polska sp. z o.o.


ul. Nowogrodzka 68, 02-014
Warszawa tel. (+48) 22 50 40 750
Lista biur na wiecie
www.bentley.com/contact

SPrezentacja modelu w postaci linii, siatki lub bryy


Jeden, dwa lub cztery okna widoku modelu
Osie pionowe (Y lub Z) mog by zmieniane na bieco
Ekranowy kalkulator odlegoci dla lepszej weryfikacji
wsprzdnych
Wbudowane narzdzia do modelowania zaworw
Zarzdzanie segmentami instalacji: odwrcenie kolejnoci,
podzia, czenie, ponowne numerowanie elementw
Moliwo wykorzystania klasyfikacji i numeracji
rurocigw zgodnych z modelem CAD
Weryfikacja cigoci modelu w celu uniknicia
przypadkowych przerw
Angielskie, metryczne oraz zdefiniowane przez
uytkownika jednostki miar
Bogate bazy komponentw i materiaowe zgodne z ANSI/
ASME, DIN, EN, JIS, GD, GB, GOST oraz GRP/FRP
Modelowanie elementw konstrukcji stalowych z
wykorzystaniem baz profili 17 krajw
Modelowanie kompensatorw
Import modeli z AutoPLANT V8i, PlantSpace V8i,
OpenPlant V8i, MicroStation, Excel, AutoCAD,
Intergraph PDS, SmartPlant, Aveva PDMS,
CADWORX, SolidWorks, Inventor, Plant 3D,
CATIA oraz PlantFLOW
PIPELINK dwukierunkowa integracja z STAAD.Pro V8i
Automatyczna generacja rysunkw izometrycznych
do formatw DXF, DWG lub DGN z moliwoci
uwzgldnienia uwag projektanta
Eksport geometrii oraz danych do AutoPLANT V8i,
Microstation V8i oraz AutoCAD
Kreator komr piercieniowych
Automatyczny kalkulator gruntu ASCE

Analizy dynamiczne

Time history dynamic analysis with ground motion


Analiza dynamicznych przebiegw czasowych z
uwzgldnieniem ruchu gruntu
Postacie modalne, przypieszenia, czstoci wasne
Analizy harmoniczne
Obwiednie wielospektralne
Spektrum NRC oraz tumienie i spektrum zgodne z N411
(PVRC) testy NUREG.CR-1677, CR-6414 oraz CR-6049
Automatyczna dyskretyzacja masy
Korekty metodami pominitych mas i ZPA

Normy i wytyczne

ASME B31.1 (rne lata), B31.3, B31.4 i B31.8


ASME Sec. 3, Class I, II, oraz III (wersje od 1972)
Norma Europejska dla przemysowych rurocigw
stalowych EN13480
B31.4, B31.8, B31.4 Offshore, CSA_Z662 Offshore,
DNV OS F101 Offshore
CAN/CSAZ662
BS 806, BS 7159 (GRP piping code)
FRP ISO 14692
ASME N755 HDPE

Dwukierunkowa integracja z STAAD.Pro dla bardziej


wydajnych i dokadnych analiz.

SNIP 2.05.06-85
Swedish Piping Code (SPC) Method 2
Det Norske Veritas (DNV) oraz TBK 5-6
Stoomwezen D1101
KHK, MITI class 3, JSME NC1-PPC oraz japoski
General Fire Protection code
RCC-M i SNCT
Analizy

Nieograniczona liczba analiz statycznych w celu


sprawdzenia rnych scenariuszy obcie, w tym
kombinacje 100 przypadkw podwyszonej temperatury,
10 sejsmicznych, 10 obcie wiatrem i 50 kombinacji
dynamicznych
Automatyczna generacja profili obcienia wiatrem
zgodnie z ASCE oraz wytycznymi UBC
Obcienie falowaniem oraz wypr hydrostatyczny dla
zastosowa offshore
Prba wodna z automatycznym blokowaniem zawiesze
sprynowych
Narzdzia do symulacji obcie dla uderze mota
hydraulicznego oraz otwarcia zaworu bezpieczestwa
Automatyczny dobr zawiesze sprynowych 27
producentw
Zaawansowane moliwoci modelowania w zakresie
podpar nieliniowych, z uwzgldnieniem luzw, tarcia,
podatnoci, interakcji z gruntem, propagacji fal sejsmicznych,
przecie i obcie posadowie, napre zgodnych z
ASCE, AWWA oraz ASME
Analizy termicznego ugicia stratyfikacyjnego
Stany nieustalone termicznie (TTA), zmczenie oraz
metoda high energy/leakage zgodnie z ASME Klasa I
Generator obcie dla statycznego ekwiwalentu
sejsmicznego oraz spektrum odpowiedzi zgodnie z IBC,
Euro, ASCE oraz normami hinduskimi, hiszpaskimi,
meksykaskimi i chiskimi
Wspczynnik Ec/Eh zastosowany do wszystkich norm
dla napre od rozszerzalnoci
Zintegrowane obliczenia obcie konierzy dla analiz
zgodnych z AMSE VIII Div 1 i 2, ASME III App. XI oraz
ANSI B16.5
Analiza podatnoci krcw zgodnie z API 650 App. P,
AMSE Class 1, WRC 297 oraz metod Biljaard

Dane wejciowe i wyniki

Wyniki zapisywane do bazy Microsoft Access,


umoliwiajc dalsze przetwarzanie
Automatycznie generowana bd definiowana
przez uytkownika tabela przypadkw obcie
Przetwarzanie wsadowe
Maksymalne naprenia porednie
Punkty referencyjne do raportw dla producentw
Analizy maszyn rotacyjnych zgodnie z API 610,
NEMA oraz API 617 i wytycznymi definiowanymi
przez uytkownika
Wyniki mog by filtrowane i sortowane po
wartociach napre, przemieszcze lub obcie

Widok wartoci napre po zaznaczeniu elementw.

2014 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, logo B Bentley, Bentley AutoPIPE, MicroStation, AutoPLANT, PlantSpace, STAAD.Pro, ProjectWise, AutoPIPE Vessel, AutoPIPE
Nuclear, Bentley Navigator, and PlantFLOW s zarejestrowanym lub niezarejestrowanymii znakami towarowymi Bentley Systems Incorporated lub jednej z jej spek bezporednio lub
porednio w caoci zalenych. 8618 09/13