You are on page 1of 3

Protok z Walnego Zebrania czonkw

Stowarzyszenia FC Aquila Szczecin


w dniu 29 listopada 2015 r.

Zebranie rozpoczo si w pierwszym terminie, o godz. 12.00.


1. Otwarcie Zebrania
Zebranie otworzy Prezes Stowarzyszenia pan Jan Tomczyk, ktry powita obecnych
Czonkw Stowarzyszenia.
2. Po sprawdzeniu podpisw na licie obecnoci (Zacznik 1) ustalono obecno 15 z 22
czonkw Stowarzyszenia. Zebranie jest wane oraz zdolne do podejmowania uchwa.
3. Ustalenie porzdku Walnego Zebrania.
15 gosami za przy 0 gosach sprzeciwu i 0 osobach wstrzymujcych si od gosu przyjto
nastpujcy porzdek Walnego Zebrania:
1.Otwarcie Zebrania.
2. Sprawdzenie i stwierdzenie wanoci Walnego Zebrania.
3. Przyjcie porzdku obrad Walnego Zebrania
4. Wybr Przewodniczcego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej i
Wnioskowej.
5. Przyjcie protokou z poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Przedstawienie sprawozdania z dziaalnoci Stowarzyszenia w II i III kw.
7. Wybory zarzdu i komisji rewizyjnej
8. Ustalenie wysokoci skadki czonkowskiej w 2016 roku
9. Informacja na temat dalszej wsppracy Stowarzyszenia z klubami
pikarskimi
10. Wolne wnioski.
11. Przyjcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej i zamknicie zebrania.
4. Zebrani zaproponowali na Przewodniczcego Zebrania pana Jana Tomczyka - kandydatura
zostaa przyjta jednomylnie, a nastpnie jako Sekretarza Zebrania pani Renat
Tomczyk, ktrej kandydatura rwnie zostaa przyjta jednomylnie.
Wybrano Komisj Skrutacyjn w skadzie:
Panowie: Pawe Kirchhoff (Przewodniczcy), Mateusz Nitzler i Piotr Bilski.
Wyborw dokonano jednomylnie.
5. Protok z poprzedniego Walnego Zebrania odczytaa p. Renata Tomczyk.
Protok zosta przyjty jednomylnie.
6. Ustne sprawozdanie z dziaalnoci Stowarzyszenia w II i III kwartale 2015 roku
przedstawi Prezes Jan Tomczyk. Zwrci uwag na obz pikarski organizowany w

sierpniu 2015 roku. Sprawozdanie z ub. roku, jak rwnie informacje o biecej
dziaalnoci s zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia. www.fcaquila.pl .
Prezes poinformowa te o wynikach rozgrywek pikarskich wszystkich grup wiekowych i
o organizacji treningw.

7. Wybory do zarzdu stowarzyszenia:


Zgoszenia kandydatur do zarzdu:
Jan Tomczyk
Maciej Tomczyk
Pawe ubian
Piotr Bilski
Pawe Kirchhoff
Mateusz Nitzler
Aleksander Iwanowski
Zgoszenia kandydatur do komisji rewizyjnej:
Renata Tomczyk
Andrzej Maecki
Waldemar Tomczyk
Komsja skrutacyjna przeprowadzia gosowanie tajne. W gosowaniu wzio udzia 15 osb.
Wyniki gosowania po podliczeniu gosw (zostao oddanych 15 wanych gosw)
Jan Tomczyk - 15 gosw
Maciej Tomczyk - 15 gosw
Pawe ubian - 15 gosw
Piotr Bilski - 15 gosw
Pawe Kirchhoff - 15 gosw
Mateusz Nitzler - 15 gosw
Aleksander Iwanowski - 15 gosw
Decyzj Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia FC Aquila Szczecin do zarzdu na now
kadencj zostali wybrani:
Jan Tomczyk
Maciej Tomczyk
Pawe ubian
Piotr Bilski
Pawe Kirchhoff
Mateusz Nitzler
Aleksander Iwanowski
Na czonkw komisji rewizyjnej zostao oddanych 15 wanych gosw. Wyniki gosowania
po podliczeniu gosw:
Renata Tomczyk - 12 gosw

Andrzej Maecki- 11 gosw


Waldemar Tomczyk - 12 gosw
Decyzj Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia FC Aquila Szczecin do komisji rewizyjnej
na now kadencj zostali wybrani:
Renata Tomczyk
Andrzej Maecki
Waldemar Tomczyk
8. Propozycje skadki czonkowskiej w 2016 roku. Propozycje:
-utrzymanie skadek na dotychczasowym poziomie. Gosowanie, czy wysoko skadki
pozostawi na dotychczasowym poziomie. 15 gosw za utrzymaniem dotychczasowej
skadki, 0 gosw sprzeciwu, 0 gosw wstrzymujcych si.
9. Jan Tomczyk przedstawi informacj na temat kontynuacji wsppracy stowarzyszenia z
zaprzyjanionymi klubami pikarskimi polegajcej na wsplnej organizacji turniejw
seniorw i grup modzieowych.
10. Nie wpyny adne wolne wnioski wymagajce podjcia uchway.
Na tym zakoczono Walne Zebranie. Przewodniczcy Zebrania podzikowa czonkom
Stowarzyszenia za przybycie i zamkn obrady.
Zaczniki:
1. Lista obecnoci.
2. Uchwaa nr 1Walnego Zgromadzenia Czonkw Stowarzyszenia FC Aquila Szczecin z dnia 29.11.2015 w
sprawie uchwalenia porzdku obrad Walnego Zgromadzenia czonkw stowarzyszenie
3.Uchwaa nr 2Walnego Zgromadzenia Czonkw Stowarzyszenia FC Aquila Szczecin z dnia 29.11.2015 w
sprawie wyboru
4.Uchwaa nr 3Walnego Zgromadzenia Czonkw Stowarzyszenia FC Aquila Szczecin z dnia 29.11.2015 w
sprawie wyboru komisji rewizyjnej
5. Uchwaa nr 3Walnego Zgromadzenia Czonkw Stowarzyszenia FC Aquila Szczecin z dnia 29.11.2015 w
sprawie wysokoci skadki czonkowskiej
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

Sekretarz Zebrania

Przewodniczcy Zebrania