You are on page 1of 4

AAN DE SLAG

AANLEG ONDERHOUD
Mengsels 1, 2 en 3 kunnen ingezaaid worden vanaf half Mengsel 1: Biodiversiteitsmengsel. In principe geen, maar
april (als het niet meer vriest). De optimale zaaitijd voor het stroken maaien kan voor een herbloei zorgen en zorgt ook nog


meerjarige kruidenrijke grasmengsel is augustus-september
omdat de zaden een warme bodem en ochtenddauw
voor extra variatie in de structuur.
Mengsel 2: Kruidenrijke gemengde grasstrook. Maximaal twee
SAMENAANKOOP
ZAADMENGSELS
prefereren. Mengsel 4 kan ingezaaid worden in het vroege
drie keer per jaar maaien (juli en september) met afvoer van het
voorjaar (tot half mei) voor een bloemrijk resultaat of in de
maaisel. Meer dan 3 keer per jaar maaien bevoordeelt opnieuw de

VOOR
vroege herfst voor een bloemrijk resultaat in het volgende
grassen ten opzichte van de kruiden. Bij een sterke onkruiddruk
jaar. Mengsel 1 en 4 niet samen met grassen inzaaien.
in hetzelfde jaar van de inzaai mag er vroeger gemaaid worden

BLOEMRIJKE
Maak het perceel vrij van alle aanwezige vegetatie. Voor de om ongewenste onkruiden niet in het zaad te laten komen.
mengsels 1 en 3 kan er de eerste keer gespit of geploegd Mengsel 3: Granenmengsel. Geen onderhoud.
en gefreesd worden. Vanaf het tweede jaar kan een


niet-kerende bodembewerking toegepast worden. Voor de
mengsels 2 en 4 moet de bestaande vegetatie en zode
Mengsel 4: Bijen- en vlinderbuffet in bebouwde ruimte.
Jaarlijks maaien en afvoeren na de zaadvorming. Bij voorkeur in AKKERS
EN WEIDES
weggehaald worden. Dit kan door de bovenste 5 cm af te februari-maart zodat de planten zaad gevormd hebben en het
plaggen, af te schrapen of oppervlakkig te frezen waarbij de zaad ook beschikbaar is voor vogels in de winter. De vaste on-
losgefreesde zode afgeharkt en afgevoerd wordt. Probeer kruiden die er vanzelf zijn gekomen en de grassen verwijderen.
de grond minimaal te bewerken. Naast het verwijderen van Iedere 3 jaar de grond licht lostrekken.
de zode is het ook belangrijk om hardnekkige wortel-
onkruiden te verwijderen.
SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN BEST
Indien in het voorjaar gezaaid wordt en/of op percelen met
Erkende wildbeheereenheden kunnen via het Agentschap NU V EL
een grote onkruiddruk wordt bij voorkeur gewerkt met een
OOR
2018
voor Natuur en Bos subsidies krijgen voor het inzaaien van
vals zaaibed. Daarbij wordt het perceel minstens 2 weken
landbouwgronden of akkerranden met kruidenmengsels.
voor de inzaai van het mengsel zaaiklaar gelegd. Het inzaai-
Het aanvraagformulier en de criteria voor projectsubsidies
en gebeurt dan na een oppervlakkige bodembewerking
vind je op www.natuurenbos.be (doorklikken naar Beleid &
(3 4 centimeter) die het aanwezige of kiemende onkruid
Wetgeving > Subsidies > projectsubsidies wildbeheereenheden).
bestrijdt zonder nieuwe onkruidzaden naar boven te halen.
Landbouwers kunnen via de VLM subsidies ontvangen via
Het zaaien zelf dient zo oppervlakkig mogelijk te gebeuren. een beheerovereenkomst. Dit kan een beheerovereenkomst
zijn voor de aanleg en onderhoud van een gemengde
Bij inzaai in droge omstandigheden of op lichte gronden
grasstrook of bloemenstrook, maar ook graslandbeheer of
wordt na het zaaien best gerold om uitdroging van de
faunavoedselgewas. Voor meer info over de beheerovereen-
oppervlakkig ingezaaide zaden te voorkomen.
komsten kan je terecht bij de bedrijfsplanners:
Kijk altijd naar de weersvoorspellingen als je wil zaaien.
Zaai niet als er een langere droogteperiode aangekondigd
wordt. De zaden drogen uit en heel wat vogels eten de
zaden gewoon op. Het ideale moment om te zaaien is vlak
voor er regen voorspeld wordt.

Meng het zaad met wat droog wit zand. Hierdoor wordt de
zaaihoeveelheid groter en het zaad gelijkmatig verdeeld
over je perceel.
SOORTEN ZAADMENGSELS
ZAADMENGSELS WAAROM
EEN BLOEMENAKKER
VOOR AANLEGGEN? Mengsel 1: Biodiversiteitsmengsel
Dit njarig mengsel bevat 20 soorten met meer dan 60% aan bijen-

BLOEMRIJKE Kleine en grote dieren zijn altijd op zoek naar voedsel en


schuilplaatsen, maar die zijn steeds moeilijker te vinden.
planten. Er werd gekozen voor zoveel mogelijk streekeigen en oude
landbouwgewassen. Het zaadmengsel bevat volgende soorten in

AKKERS
afnemende hoeveelheid: zomertarwe, zomerrogge, boekweit, vlas,
Het aanbod aan stuifmeel en nectar is te klein en niet haver, phacelia, kleine zonnebloem, gele lupine, koolraap, koren-
bloem, radijs, bernagie, koolzaad, rode klaver, witte klaver, gele
gevarieerd. In de winter vinden akkervogels en wildsoor-
EN WEIDES
mosterd, witte honingklaver, cosmea, voederwikke en bladramme-
ten weinig voedsel en in de zomer is het insectenaanbod nas. Het mengsel bloeit van de zomer tot laat in de herfst, met een
voor de akkervogels beperkt. Daarom besloten de drie rijk insectenleven tot gevolg. De zaaddragende planten zorgen voor
een rijk aanbod van voedsel en dekking voor akkervogels en wild.
Regionale Landschappen in Limburg zaadmengsels Zaaidichtheid: 30 kg/ha.
samen te stellen en te verspreiden zodat deze dieren
meer kansen krijgen om te overleven. Mengsel 2: Kruidenrijke gemengde grasstrook
SANDER VANDERMOLEN Dit is een meerjarig mengsel (hoeft dus niet ieder jaar opnieuw inge-
zaaid te worden). Omwille van een andere bodemgesteldheid in de
Wildbeheereenheden, natuurverenigingen, Kempen versus Haspengouw is de samenstelling van dit mengsel
imkerbonden, scholen, gemeentebesturen, anders. Mengsel 2a (Kempen): rood zwenkgras, gewoon struisgras,
reukgras, veldbeemdgras, timoteegras, wilde peen, wilde chicorei,
landbouwers, Bezit je of bewerk je gronden veldlathyrus, vogelwikke, duizendblad, brunel, biggenkruid, knoop-
kruid, margriet, smalle weegbree, luzerne, gewone rolklaver, rode
in Limburg? Dan kan je via jouw Regionaal klaver en muskuskaasjeskruid. Mengsel 2b (Haspengouw): rood
Landschap zaadgoed bestellen voor bloemrijke zwenkgras, veldbeemdgras, reukgras, timoteegras, beemdlangbloem,
kropaar, wilde peen, margriet, wilde chicorei, rode klaver, veldlathy-
akkers en weiden. Dat is mooi voor het oog en FRANS VAN BAUWEL MATHIAS BARBY FRANS VAN BAUWEL rus, vogelwikke, duizendblad, klein streepzaad, muskuskaasjeskruid,
knoopkruid, smalle weegbree en gewone rolklaver. De grassen in deze
goed voor onze inheemse fauna en flora. mengsels bevatten een laag fructaangehalte. Hierdoor is het mengsel
Door deze samenaankoop kunnen we een prima WELKE DIEREN GEBRUIKEN Alle zaden zijn niet-behandelde of ontsmette zaden en hebben als
herkomst de lage landen. Voor informatie over de zaadmengsels kan je
geschikt voor inzaaien van paardenweides. De kruiden in deze meng-
sels worden gesmaakt door paarden. Zaaidichtheid: 15 kg/ha.
prijs/kwaliteit voorleggen. Het bestelde DEZE BLOEMENAKKERS? terecht bij Ilse Plessers op ilse.plessers@RLLK.be of T 011 78 52 59
zaadgoed moet opgehaald worden in de Mengsel 3: Granenmengsel
kantoren van jouw Regionaal Landschap. De bloemen en kruiden trekken vlinders, bijen en Dit granenmengsel is njarig met boekweit, Japanse haver, zomer-
Mengsel 1 Mengsel 2 tarwe en zomerrogge. Vlas fleurt de akker helemaal op en zorgt voor
hommels aan, die zich tegoed doen aan de nectar.
een extraatje voor akkervogels in de winter. De bloemen van
Tal van vogelsoorten profiteren van de zaden en de boekweit trekken heel wat insecten aan. De zaden zijn geliefd bij o.a.
Mengsel 1 insecten. Grondbroeders, zoals de patrijs, kunnen fazant, patrijs en ree. Zaaidichtheid: 125 kg/ha.
er hun jongen in groot brengen. Ze krijgen een
groot insectenbuffet voorgeschoteld en kunnen Mengsel 4: Bijen-en vlinderbuffet voor de
publieke ruimte
er schuilen bij koud en nat voorjaarsweer.
Dit is een zeer kleurrijk en uitbundig bloemenmengsel met njarige
Maar ook roofvogels zie je boven deze akkers en JOS VANZIER
en meerjarige soorten. Het mengsel bevat zowel lage als hoge plan-
ten en heeft volgende samenstelling in afnemende hoeveelheden:
weilanden vliegen, op zoek naar muizen. Andere
kleine zonnebloem, lupine, vlas, goudsbloem, korenbloem, roomse
kleine zoogdieren zoals hazen en konijnen schuilen Mengsel 3 Mengsel 4 kamille, wilde chicorei, gele ganzenbloem, muskuskaasjeskruid,
in de akkers en doen zich te goed aan de knollen middelste teunisbloem, wilde marjolein, siertabak, gewone margriet,
en bladeren. Zelfs reen kom je er tegen. phacelia, slaapmutsje, slangenkruid, driekleurig viooltje, grote kaar-
denbol, juffertje-in-het-groen, cosmea en stijf ijzerhard.
Door de akkers in te zaaien met een lage zaaidichtheid, Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van deze soorten
krijgen ook natuurlijke akkerkruiden de kans beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld voor gebruik in tuinen,
pleintjes, rotondes en binnen de bebouwde kom. Dit mengsel valt
om te kiemen. Zo dragen ze bij aan de bijzonder in de smaak bij bijen, vlinders en vogels. Niet combineren
plantendiversiteit in de akkers. met grassen. Zaaidichtheid: 250 gram/150 m.
WIE KAN ZAADGOED
BESTELLEN?
Iedere organisatie of landbouwer actief
in Limburg kan zaadgoed bestellen:
wildbeheereenheden, natuurverenigingen,
imkerbonden, scholen, gemeenten, ...

HOE BESTELLEN EN AFHALEN?


Stuur de bestelbon vr 10 februari 2018 per e-mail of per post
naar het Regionaal Landschap waar jij woont. Op het kaartje kan
je nagaan welk Regionaal Landschap actief is in jouw gemeente.
Beringen
Bocholt
REGIONAAL LANDSCHAP
Halen
LAGE KEMPEN
Ham
GroteHamont-Achel
Baan 176
3530 Houthalen-Helchteren
Hechtel-Eksel
T 011 78 52 59
Heusden-Zolder
Houthalen-
info@rllk.be
Helchteren
Beringen Leopoldsburg
Bocholt Lommel
Halen Lummen Bor
Ham Diepe
Neerpelt
Hamont-Achel Overpelt Gin
Hechtel-Eksel Tessenderlo H
Heusden-Zolder Zonhoven
Houthalen- Herk-de
Helchteren Hers
Leopoldsburg H
Lommel Kort
Lummen Nieuwerk
REGIONAAL Neerpelt LANDSCHAP R
Beringen Alken
KEMPENOverpelt& MAASLAND As
Sint-Tr
Bilzen Bree
Bocholt
Winterslagstraat 87Ton
Tessenderlo
Halen BorgloonZonhoven Dilsen-Stokkem V
Ham Diepenbeek 3600 Genk Genk W
Hamont-Achel Gingelom T 089 65 Kinrooi
56 65
Hechtel-Eksel Hasselt info@rlkm.be
Lanaken
Heusden-Zolder Heers Maaseik
Beringen Houthalen- Alken Herk-de-Stad As Maasmechelen
Bocholt Helchteren Bilzen Herstappe Bree Meeuwen-
Halen Leopoldsburg Borgloon Hoeselt
Dilsen-Stokkem Gruitrode
Ham Lommel
Diepenbeek Kortessem Genk Opglabeek
Hamont-Achel LummenGingelom NieuwerkerkenKinrooi Peer
Hechtel-Eksel Neerpelt Hasselt RiemstLanaken Zutendaal
De bestelling moet worden
Heusden-Zolder Overpelt Heers Sint-TruidenMaaseik
afgehaald op het kantoor van
Houthalen- Tessenderlo
Herk-de-Stad Tongeren
Maasmechelen
Helchteren ZonhovenHerstappe Voeren
Meeuwen-
het Regionaal Landschap dat
Leopoldsburg Hoeselt Wellen
Beringen Gruitrode Alken
in jouw gemeente actief is.
Lommel Kortessem Opglabeek
REGIONAAL
Bocholt LANDSCHAP Bilzen
Lummen Nieuwerkerken Halen Peer Borgloon
Riemst
HASPENGOUW & VOEREN
Neerpelt HamZutendaal Diepenbeek
Overpelt Sint-Truiden Hamont-Achel Daaleindestraat 2
De afhaaldatum wordt na levering
Tessenderlo Tongeren
Gingelom
3720 Kortessem
Hechtel-Eksel Hasselt
meegedeeld (rond einde maart).
Zonhoven Voeren Heusden-Zolder T 011 31 38Heers98
Wellen
Betaling van de zaadmengsels dient
Beringen Alken As
Houthalen- Herk-de-Stad
info@rlh.be
Helchteren Herstappe
te gebeuren
Bocholt vr 20 februari 2018
Bilzen Bree
Beringen Leopoldsburg Alken Hoeselt
Halen Borgloon Dilsen-Stokkem
Bocholt Lommel Bilzen Kortessem B
via overschrijving
Ham op het rekening-
Diepenbeek Genk
Halen Lummen Borgloon Dilsen-Stok
Nieuwerkerken
nummer
Hamont-Achel
van
Hechtel-Eksel
het Regionaal
Gingelom
Hasselt
Landschap Kinrooi
Ham
Lanaken
Diepenbeek
Neerpelt Riemst G
Hamont-Achel OverpeltGingelom Sint-TruidenKin
waar jouw gemeente toe behoort.
Heusden-Zolder Heers Maaseik
Hechtel-Eksel Tessenderlo Hasselt TongerenLana
Houthalen- Herk-de-Stad Maasmechelen
(Zaadmengsels
Helchteren
worden niet besteld als
Herstappe
Heusden-Zolder
Meeuwen-
Zonhoven Heers VoerenMaa
Houthalen- Herk-de-Stad Maasmech
Wellen
zeLeopoldsburg
niet betaald zijn op 20 februari 2018).
Hoeselt Gruitrode
Helchteren Herstappe Meeuw
Lommel Kortessem Opglabeek
Leopoldsburg Hoeselt Gruitr
Lummen Nieuwerkerken Peer
BESTELFORMULIER
ZAAI- PRIJS/ IN TE ZAAIEN KG TE PRIJS TE
ZAADMENGSEL
DICHTHEID KG OPPERVLAKTE BESTELLEN BETALEN

Biodiversiteitsmengsel
(1-jarig) 30 kg/ha 5,5

Kruiden-
rijke
Kempen 15 kg/ha 15,2
gemengde
grasstrook Haspen-
(meerjarig) gouw 15 kg/ha 12

Granenmengsel
(1-jarig) 125 kg/ha 2
(min. 0,25 kg)
Bijen- en vlinderbuffet 0,25 kg/ 38
(n- en meerjarige soorten) 150 m2

TOTAAL (PRIJZEN INCL. BTW)

Ik haal mijn zaadgoed af bij (aankruisen wat van toepassing is):


REGIONAAL LANDSCHAP LAGE KEMPEN (RLLK)
en ik schrijf ........................................ EUR over op rekeningnummer
BE83 0013 9495 8515 BIC GEBABEBB van RLLK met
vermelding zaadmengsel 2018 + naam organisatie of persoon.
Bezorg dit formulier aan RLLK via info@rllk.be
of Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren.

REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW EN VOEREN (RLH)


en ik schrijf ........................................ EUR over op rekeningnummer
BE52 0910 1225 8809 BIC GKCCBEBB van RLH met
vermelding zaadmengsel 2018 + naam organisatie of persoon.
Bezorg dit formulier aan RLH via info@rlh.be
of Daaleindestraat 2, 3720 Kortessem

REGIONAAL LANDSCHAP KEMPEN EN MAASLAND (RLKM)


en ik schrijf ........................................ EUR over op rekeningnummer
BE19 7845 5810 7512 BIC GKCCBEBB van RLKM met
vermelding zaadmengsel 2018 + naam organisatie of persoon.
Bezorg dit formulier aan RLKM via info@rlkm.be
of Winterslagstraat 87, 3600 Genk.

NAAM ......................................................................................................................................................................................

ADRES ....................................................................................................................................................................................

ORGANISATIE ...............................................................................................................................................................

E-MAIL ...................................................................................................................................................................................

GSM ..........................................................................................................................................................................................