You are on page 1of 16

t.

7UrfJJe 15

.JfJlfmUz

,,,,,,,_/~ , JI ~==============================

GibtcluJ1xllnt .... Ii

J2 fylDl ~ Siyculllg1s1l1ik

IBlr 12. Ey~y~ ,d~M i@r1M' JJu1l<lJl., (JUte ~pil mlda yaplLan birk.~: I~i' teri dltlrld_il, bH~ n~U IIMr t1epklln~n clrr\ai.d]inn~ snn.1uk. ArIco oLay,a tepid ginennenio Ql'temi01, ~ '974 y1i ~Ulda @1i!i11 da~ '~le birlilkte' kiltil yapy~liiil S,fWde lareb.mn1n~. 8Ui~n ~mtde' dlamll!ilillfll'll yar,atlcdml Ibek t,ek 'PfI~ ~ lanmal{a biiiJla~) .. ,Am:;ak I~lk_emiz~e halii IMina da,ir blr glrlJlm yapllmadli11 aibij bWltil beFrik loo~k bir istJ}k, d~ 10000knrlUycr. '1:1 Ey~iU~ Bhnd~ 100 gorunW Ue b1rUlne amaC!lna ul_qmtf !ltbll stmlkmekte., l~iinkIi :sf.y,H'I IML11i11~ ~elf k~~l'idu. eiitibni~'i et$ini ra.~b,t~emll bif to,pl~mYmll ~zI,'eri y~~, ,~~" s11'~1i1Im1~, lOOY~~i!' 'Jistieme lIYlUn 'irulilllii!llf' V!!liltir1I.mtes~1 5l,iillnmlitu: A1mCM g[lnUmllzde g,el,tFt1 iilil,temet 'rKtaml, gerek 00 Y,i}ptyI y~ 'etmeye '~iiill~lIifi kI~U@'f@' Ikl1l1 d~ya~l~nmYllrttlITJ1!i_I(tg.r 'I~~b@ ,dI@ Ylll!Uid~nr bm b'lll ~GPoo-. le,roe dll!lRn fnHJi!llann ul~nda ,a.yliil1 cephec!l:e cLdupn~ anLalini!illaonnl saSll.aml;~ t1 no, Bi_l~ 00 O~Il1l~ rnevcut OOnj~ ko~~lLann1!] da g~ iji1~~ a1u,,~kj ~dk ~ul!tl, siirmeyecektlr.

Ekim D vfim~ ...

Man'1m11 t'J!tniL@rininr fKi :!Ilmrfma umut Qlm~l UP,! 1~11i1~kt@i i:@r~@ldl!~tjrij len, U· mudwln ger1~i,e. dMUJ;tDgWiI VI!' ~'mkaIi'!lSU"l:1i1 bapnl,L'IlI81 b1r a~ayd' r Ekim Devrtmjl. IE!lurJwa

~linf1l1i1~ k~U-ll ver"ii ~ell1 ~V~1n ilk ·~~riydi! D~ny~ 1[U~eftLfideki bilWnl ~lrnt~~enin'!i, cn'lara tepi!d!!'1ilI bakanL~ kan'1~ ~ lk Dfertyd1~ ,Artlk 1i!I'~bir ~.ey IfEe tJlay,!l1 cLmlai~,!!Jcakt~, fit haklllinn D~d!l.iju, D2S,lln'llU&Un fiiiH5:anl,'S:ln azUiid'e.i"Il saSlaii~lSI, hw.mu1!l.11 ~amlrrnl \!'e lnsan iibi Y"~W!nlmn ilk ad1 rm, I) devrim ib!, It~lml~tl. Timl@i bi If ,d~vrim~ lIlimlk. 1,@I@~ek oomrrfl!lie>-' re w dev-r;'ITtdLel"!!' IUmut o~ma.lfI silrdOrUyrt:!f1J%. B~ UlnlUdu 1:as;lE'ren~ell'e seLam OlsUfi'!lI.

190[iVli~~d~ 1967 Ylll!lda!, ime rl ~ tali1lJfln~n den,eklenefi! hUV)i'li .dlll$Y tlirnhndan klitledile"~ iWha"mn unutulmu rdleYnmds~ Che IGuenn~YI iilumulllIulilIll1. VlL1I1da mlYO~ ~mm raratt~ilIBolw,!!JKl ve msyal,tn Lal1'r!j ,Amenii:lI Idea&f_if!lfiiii 'sen;eld~:e' yclUliiclla emln a~jl!lliarta l!iHeC1lte:f1fifi! IUiliiJlUStiU Dna, mUjdeUymuz. UJmalfllZ_i OOIlJ~ 'rnn loo~ijnilild~ i Ch~i I!lIlmil h~y,~lini IkluFi'dU!iU ~l!lItf!mliYmlllll)iJnyi)'iy~ kDw~aa,iu:,

Ba ~bt1kan ~ In m dya Itutumu ve duell otar hakkrn do .. ~

IE!!H.d~i&Wl1l: Ifb~~ IN~bmn hlr' iij:o!SIi'1 y.a;~~ lHill l(aYU,13R baykol '~i!lin5~ ndi!ii Ilbulunm!Ji~ll!I. 8u ~ainl~ !ipOk, 'f:uta nil f;Ol'IIi'N!dl" iiilliilr~

klU mtell b~$b~lwn1n destekiedii,il m~d~ t~~f:ln~rm biJI I~in !~Ilk.t#n be" p_pl ~lrordy~ Biz~ SDffl yap] ~an ~snJi ,t~i~~eru fink illke!!f¥i~jn de5- ~ttm11 He yiinetUdjiininl lwul,:d 1 f., Biu ~!!JinJ U~kelmllde' YlUa~rdii!lln beni delromrasiden an'lilmtayamrl bir tabamn, '~II!II md\a UUkedt!, et;elililen oldlu· &lJnLlln ga~r.e.~ld1'ii. ,Nj:~'k~JI, Il~kemlz, k'uAililfUid3n Dmic:e esemefil o'~an 1'fl!!ifiljfe't! Ilnig~n Ihaliii ,l1'eV3m tEibliieiktedlr. Elklden btr pa.d~'~h Y:ard1lu ~imdi I~i If ooJNkan. fGk 'm"aIiKl. 5~lmeL.@ri., Safilnm biz demokrMiden ~~;r; Msip ~lma:rl11~ Ili If ~";me Hhibiz., H@f' n@ kadri lDd~lfOOknui" narahin at~tsi!i Ida.

lEUr de' CHpiU li(ei!OOl K~lutdar~ly ~~e A.'~f1 Dengir' Mit" Me'~met Flr~t a~limda:1 Olnll ~~~k Y~y1nlanan Ib,t~ g~.e g~f~l!fll~;t~I. IBy iii,. rU~mede !ml kanllll, W!·l~ Flr,at hakkllilldlki yolsuzlUk fdd1a~,y.dhi. ~:er~_H, kendis~nl! lOire blr tarar liutt!!i!I. A1mc:a:k bLI", halklll1ll 5e\Sfrme kuL~k, ver· m:ek 'ItnlNl:r.. Ge~ek, ~diJIr IId~ Mlk'lmfilZ, IFlm,t ~1ii'1il fi~~l b! r ~~!l'teIl!ti!iir~,,'1!l: va,jlt~~i"Il dejUi, Iml!i:~em'izde hasretle I~klenen hlm.lrllul gUiiiiler1" InMl~ i'@l@c~ne' ,d~ir ik.'On lIIlann kol!llU~Wllmaslm is!t~rdi. iZllOli ~ 'YilPl'lm yobllZluk 11@" 1~I,\krmg! bir n@b:i@ de cba ra!lm Wy~emlmf~tinj, loony h\~M edemeytI., ,An~ak l!!Ialktli1 bekledli~i y.ar,aotla proJeLer ~~e h:alka, verUKelk h~'zmeUIi'III tilirtl~lmi!ilnydl. Ma:a'lesef polltikarrrn:" Ioona tz1nl 'Y!ir~, meyocek I~dar da:utu-, BYI yiHdel1;i billil 'tJlUr IklSIF dtm!~ ~~hip brtl~l1Ii'ii!ilaf' ite bY iktidW' da g~Ge1tUf~ l~iWl~~ i~J~em~tifim de ~~odI~ bllrmr,!J1t.

TU" !'I .-"hu· ti 85 ya frnd

Sefa~!!t OOl!l!lI yll~arrd,. Hfli yandal!ll :sadece s:a1tanatun Ik«!l.lm.aya Qah~nl 've haLklm 100 y~tamt a~~md!!J e:zen bfl!' p!!Jdi~ah~, bir tan~ta 1l1li-SAiiilli!iin IllliffilUf5amliyan ve b~i nall'lffE' ~i'ian3rnk YiibiIJfiCll~tr mkeyll,siiil et~ 'f:a;~~,a.mi iiiSk.erter. I~;~~tr SfJfUml~U Vdk~ llIiIf~bfr umut yak., .M~lik MlistaJ'1 Kemil~, ~l"11@li deif"t1 m~ i ¥Ok '~mu.q iblf u~keyi. ~t.&~l'GU~f@!!I ~' loo~nl'efiden lw~rW"lk, yepyooi bir !like Iklufidu. 6~ m~ ke., IS; V1~dlf' Inell' t!~rL(j 'I4mU rUye, her 'LQrmli ~'Clhj[iie ragmen 1Ci11mdtk, ,ayakta. Bu Il~ bbe, ,afmi!ijan erlenlere' ~!leti!ilm cOOn!.

l

~' ,.

~ .,._.

- ',: I

.~~.~

" J

- - If!ZJ

~oetlt

1!iYOOyei de: d@vrilln ~cnili!l'!c@, elbettlc' bif'VJk i!iiim Be~~ r ,Ilkig. 1911 ~~~kj lip '~C' MDD ayn~ml,lan ~le ortaya r;r1kamll 've li~mY@ sel j)cdntkasUla, 'tillar boyunca Mzmet eden MOO' nln bf'!ide ~e:l~1"i slyMe~Leri ,ilIiraSInM~, ~a~_:a ')t34iayal'\l V~ sol pcJUtflitlya, d:estJek vermeye dev:2lim eden ender h1i~ilerden-n1 bin Mahri IEleLU, OreLUkle ~ lerl M,l!!!!aJ rajme~ ~ck !)Ill hafilZ;M"1 R ~~i~e verdi §i kaUnliilf' Ye! y~dlkLtI<n ile, bl!!!jYl'iun btr ~ 1OI~:SUI'fIIUmil da ak~l ba'm:a 've Uham litaynai1 51Y1'~abj l~ r~

~I 9 16·'ita S~ lhtri"de dtlidul. rnan_b~'dill Rn'tJen Ko[er~ b!Urdl! ill. U .. Ikitt1Qt Fakl~lte51'nde ok.ud'u .. Maookt d[B~i1mIce \i''e dev,nLmd eylemle

~I 'l6'(iI~ fktimt okYm~Y~ iittii~ Am@rikJl,'dij, t~mJtJ+ Or~. I~Hk W} ixi In~rok~tl@rine: kat, ldt. B,r M.in~' Mi~i~~ill~f,d~ mnci P-rl'lt1l!.!llf ~]fMlrndil fita:~~yet lonerdt 194O'da, 1Il'iUrkJye"ye' ,condu. BeU~11 ¥UM:a dtine;r don me_z e 51 ralm.1a Istan but n s.e1m!: te<nli o~an Uk oli!l!llll arka.da;1 Davfdl Nlea ar~DbiBpl ~ ~e ~ d'~ll Tunitiye' Kom~nbt l~rtisi\Vloe Ui~l!d kunth.!l, TI(P 5,dlarJr11d" 'f;a~liyet g&tef1'l'l~ l~liJd~, 11942 YJ ~~I !iooLannrl., TKP"nin Merkel: I<iomUe liye:Uijmle tetln ldl. 1904]~ '19~ Yllimnda Illstubu ll~n,vef!nl!l~ IIdu;t Fak.wilb!srnde Ord1'n!:ryla ~01uM Fritz Neumark:11"11 Mlnan'~~ilnl yapn. Ora~a ll~erid l[jeFi~Ie.r Bh1Jg,1I!ntn tJIJIl'lXll ve ar'sUne)Adlerlnd'enl blri ,Qi(!u, 1944,'de Ile:nI'd G'f~~eli' Bltlt~1 kfJ!gu~tlJlmaslnda tutl!.!lId~llth~ ikj Y! ~ fui:a,pi'; 'M'e 5U:rJ;yn Ci~ln'!~ ~t1nl,dll. 194&'. yurt mJ,nl ~!kt~. YuIfl!~Ji" lit. ~v"'Jlfm '1m lla o~~~k kiIltuLdll. ~1'95(r<!l@ funklye'ye. I~portnl% !JflTil'U!~kten ve Ittabanca IwLuMUI'IlMKtanl tllItu'k~andl ve klsa s~ hIP's, vatu" 5erbest b1 rakltd1 Ktallil sonra ertes1 \I'll I' (lnlO ; 95; TKP ~~'I(k~'riltnflda 'teknu ~UlYkmll1dl, N!lhri lDeW ~ lk, Ik~'Z, 11960 Il~rdla yrual oliJl'1Jk. k~f!,dil a,{h~a, kon~~ ¥e ~.i!l o~al1a§;ml elde ettl. "Tufik Sdu,U ve OI'Aycl!nhk So~ali~t O!fII"" adl1 yaym oflulannln YBY1J'Ilmmlslnl y~mhmrt1 cl.au .. BWI, dOnemde de k"UIP'l'l.l '~ yarnlalrlimldan do'ta)i'1 tlld kel: tLlltlJ~~andIJ aytan~a ~apfs ya~tJ.

Mihri ~WI bu OOnemde Unl~1 Milt! De~tt~k Devrim (MIl)l) ~ tm~rini B~~~it~ m~ i A~~~lnYll, bir~fkte lkitl.e~et lbi f nit~Uk r,uIZlnnui)\'it b",layan ~~1k haMbtlnln Deniz Gezml" Mah'ir I; a.ya nl g1b11l1derlerlyle IlI~k~Ye. g~tl. MOO k'lsa sure, 1i1;~nde s-oliOIlII ~en,11k it1are:k'e.t~ ~~Jl'ide iinemU I~ir etkil"lUk 5i1il~dI ve iI!'{ht.i)'e~dl!!l 68 ~u~iilil' leJl~;lUk hareketintn-nl dle-vnmdi ve Ma~bist bl" Ilmitelik Ik~l'!fllMll'!;dtIJ rot O)!'mlarlh,

M.1hrl hm~ ~Il MIJitt. '1 '7~1 muhl1 rMuun rindle yablmmlmlk n'~mll 'flIJ It Glflllli ~'Iktl,. Sir siire F~ lfJt~" !Kurtulu~ Ortiltij'lrIun konup oldu. ,Anftndan TOrlkiy:e"ye giJil~ yaplt1. Ama bh"ka~ ay 'soora 'tekrali' ywtdl~lnii ~ka.r'ak B3i~ AVIi'Up3'ya ge.;itl. Orad;a, blr sOre lKalarai!c YUmever d@~i~nin ~)'1m!'lanmM~nl y~rrch!'m:l ~dI'u+ &evit~i!flll moofliijnd:ek~1 CHP'njn en bijyYk Ipartij dlM'ik ~!kt~j1 ~: 91,) :5-~m; ride' wrkiytt~d~;. 11974 Af YUUlni'lan SDnra arkad~li!inylai bfrUk'te 191§'de Tu rldye Eme:k~ ~rttsl'nl kWlTdWlI. Pall1~i kurulur kURIIlmu 5, !flyCine:Um Maltkem81 !aVCIllil hiU'"e~ete Betti l~mm 'lie ~m.tikte' trJ~rt 5_tu:di§~nUn llilal!lh tmjQ:lliH 1sLedL AnjJ~ Mah~~med, bliJ!l '~ij~~f1 TEP"i kiilpattJ, " 91~rda k:erujlb1!1f.'! wlwt 11n"lmiM!i IbuLul1uLdu. 'SaLdll"11,a.l ~iu' ranl;mdl~ 12, EylUi 19m daJibesflillden :scnra~ ~1'8,~ sonlmna d~ru yurt mil". ii;1~~I. IBfr sure OIiliadoju'd,a lkal.d11. ~Fa,~izme Kar:~n llUrlietfx Cep'tnell 11i'!I1111 kil_ru~~lJIna lkatlldl . Oradan lsve.;:"e Be~tJ. TI~m bu :~~~~: ooyunca, Klll1: hareketJnl ~1Om:l-~~ izledi. '1992'de- Turkiye're dOOdii. 1997~d~ AWullah ~~n:_fI llc ~!.dYJa-rak K] rt sorunun fre-damJ)'ooa Bidi lmedern de 'imiter dlevl@t ~tUI i!IIl't.lli'ida I!1~U1 k lttemeU linen nde looii lHii IMr1lHgtnl kUll'UlalMLKeillkon uSlmda I~ruf' b1r~~ilne ¥,ilrd1 klLal!"ll uzun blr 1~n.iifI'iU~ ya,pt~ lar. 9u giilij~m:e !iQflrarlal'!l kimjj) D\ilFidt yaJl rdanth. 11 996'ldt31 OD~ 2002 de ,die SOIfl klU rYOU!iiU o~d~. 1 ~lrrn 2,002 gen-nel s~m~erilfllde OEHAP~'tan I~tanh~ 1b,1r1l1el b~I,Menl aday oldu. 29 Ar.a11k 100:7 tlrlh~nd'e s!1l)P'dellll Istlfa retU. Mjh~ Be~lI·den,:

rill ISUgfJn, e~¥lfzm '~lUlda h:!ikefter ririe blr e!f'men'~'lik i~ntul:W" Jd; art"lk ,sermayerklr ~DIP 0 nUr:~ijinl ,yltirdJ. Mnya CaHfi.1fyw;, K!.!W'eyt' S'eyhUlr tiftleii siJzdl! oof~mflz dnrlttUeri~ dopdoru. PeJd .scsya1l.st ol~nfanl1 ~l'irs~rlffJnf c:lmHve afacaJ:: mJYIzP' AlJrk:il1!: zorolu1GY1z. OreWlde ~rmil'l'da.

~ SImaf Mahabat (umhurlpfJ fle PKK O'ayliIU aym kf!f~ve' t~llm. (,UnikLl ,MDhabat: C!Im'llu/ny en clSlJfl, I~ 6JMe'kJ KifJf<t flyardan 10151111 dfJlnKkln dof~ leadali,erln ,~lJ1dCi1' Ilululltlulu

haJir:ketierm. APQ bi,. hark ~ltlfudur. AAlt!fDfrne,i d@' fUF* . Uir. Ve bu j~i de' Dev·Ge~~ . tM J,rl_me' ftJrk!el,re b'rUkre bQJlatm"nr" Keni1f.fJ de Dev-G.en{ 1 le~ .fefmedJr.

,Ii KC'lltil1 €Wl"fJ ~ J yurb~f" m! 5QfJ'"yoTwOGal' CiA bile MYD ipn ·'oUT bo)ro'~ dl'yar;,

~ IBJr ~ek: ben df~'p :sal al'mlnrk he'-rk~:s b!!nfm2r ~;ftafa Keomal" ii, ,~tG' ILenrn. Mm:t-a/G' KJ!n1aj msyaUIf ilejUdj~ ~(jtDt: ,VU_rHeveFdt &lgiinin dn~dG' ~jr Gd4m yurt~e'VE'tse ... MUJil'h~ Ql1~~'k mimlturJdljr;, MmtaJu ffr-mtd din~f hJ,. a*m da deiUdi. Gene dP MK~iJ . i ~t1rken awiar oituyar. He-de1f/dn saltli7lU1,h ~mu7k w wmhunwf iiJnrulk. ,oJdujunu anmili: e~ pkrnfan bJJlfO'I"du. AI1m~ ~~rrfkQ ,:5iWln1 d;urnh~r.i.Ye't bt,rmiylf Qrt~ (.d~:r!+ 5~tlf'r Bkliji itt\' dtutruk UI.~iIl:Ueri.ni

sardU~mn, .[~'l,dn ordan .a1~rsYn~ p!irrayJ ardGlI afJym'lUiIl. kfm'f! kag~ ~rsYM? ,~tQ Ingj'Uf.'J',e' ,empetyQ!'Jzmril1f' ikl'J'rp ~I~n. Empf'l'YiJiJJzmln ellmie' ZJMli irJVllf'f (i!/~mk mevwt 'ftI!U1.J1 R' Ermr'J!1i (Jldul~nf1(l kar~,~.. &,tD lefUi~i Mll'~I1/D Suphr de'.

! Seffk HasnO de ba~" samJmty~n Jlet AtustGf.a ~emQ! ' J' destekUycnar.

~ AJYaJUi~fI (.J,hu'1"a~ miisMh.il:OFlaF at~, '~m~'~"var ya_p:am(BSl,~, Marbi' 1'111 ~iflfr b" Ulnm vo.ktiur. ,OJn'1 h;h;bJr Z'an:xm fJme</ alJnn:'. bJ~_n Nrikf,\fi! • de' bUyGA: ~'O'!lnluk dJodt11'. ""l' Kul'ru/U-J ~ • m dlmldN,tlNl!iI' OOfl~bf'f Itazand!k~ BU bIt' gerfei:. ~Imdl ~litl,p ,da J~{i 5~rupmn hep:s1nj diplf'kt!k materyalicme rQWmrr1l:l(ttb'n~ SO'nr~'

dew'm rqpamtsill. .. &tvle' bJr Sey ClimB'. Omln J,fn~, 5O'SYQUst~, dJn tt~nr!iJ yapmw,

If ~1'trRdspl'n(!' ftiJ )Vlfi ,IE fJrtfd/')'dfun'~fJiiIJJll·tlaGJ .ful'lit~ ps1nih ri,,' ~e fUJ_DAn ,UiJidS'rltJ?Jl_dl''g,i tif&ic f':ORiJi ,o.f(U pd,r1'i diJ"UJ Hiif{u~ '1llIllliJ'~ ,llume,?

~~i:;j sof iIC ,iftJiIi '-alia fOt. 6ifgi&,ufinc -Ii. W 'fiir{jJe '"ui" {Jth€t'/iJt Il'(J;nf 6~~r )'fJ' rf=e6fkltjifl ~iJi.'js,tf'f,1! rill l 16. u

Jj~rfel'li~ m tuftJ'(p a""itlftnn'i.:;4f:' J~ er afin.a'f ..

'Dtz tn ill .fo/"unia ulTi:tm drlJj ItllJ tn,"~ m ,ff,rn IH, jOI'IO{J'd! refJrtj,i:; 11' II)J:; nj'U liar-lIas ",11 frlEfJmrOn.t:.

1I"actkts-tiln: l!OO5l1'1~.1Ji'fU.13, yilip'Iliin S,EliileL S:~IinLerdei' 'ml l!J,orO;Ul Thcllktnalll Halkln Denmokrrat ParU5j~I, oyLannl .£4~llllilil ,a.Lam tlttlda.r,2II gelat, ikil1d :51mdllkffi 'i~k~~UJ1 Komurrist l~rtl~i tse '1211 0)1'11 ~~ip,

"!I1anza1lil)"a: ®1kE!'die 1ktldandi!l. DeYilr1'm PaJl'iiJ:s1 ~r almuta. Emil 500 se""l'1lIde "10 0)1' tdam 324, :saliilda1yen~n 164' ~nul illdllar~ Partl ba1ilWll Ja'kaYiii Ki~tel Mirilla msy,al:i!minhill 6nemJ~.~ ~ertiL5i ~c~ ~ei!1 a~lfidili, !lOs:t.eri~,i1yIlr.

w!Qt!!IJoo: lil~e ;uk~rl CUr>ltll n l~ 'P!l!!!UIm~j(b!'. Uiki IIlUm@tt:e 1m pcp~Ust .. I"i'alk'ln Gud]1 hrt15~·· ~r I'lmilk~_I,y(h.

Ja.)iV2J1(MJUiye!~J I;fn1,: ~iln:~''In ka;t1SI ¥f!' H!fI'tUni't ~fli'll!,a:enl kurt:u~dugu ,Ida_dial' ,~ andla smy,a.lliberal blr 1~1i~1 o'~an ~ln DiiJajU~lTria ~rtisi 'iktidarda lbuly., m:akki+ En ~~I se4t:i!fn~erde X4l! if11,i)l~l ~!'If, v~ llardlt ~kti'd~rda ,o(an (,"iril Mil~~~tQ Partbi '~~ OiIuitalefet dIU rumliln •• iabli Jdlulk1ede sallpmt~ bWli!UJllilliUTlUta.

iFogo! T~ ~1a1k Hafleketi,! I~I !5a!1dalyenin n'siilile s;ahi ~~ ancak 5~rrnler~e !<at-d.lfil'lIn az ~ltfui,U diqunWll[Un-e'! 5e~f'!1'il,enn M~l nda '~t!Bnrrn~J~.~ k clduiWlJlUI la~billn,fmlt1Z.

Tmsa: KrJl[,'~ Ue yOliiI:e.tll'M O~ke.de' yapltan s~liIiiler,~:eJl bi!ignm.s~ a.daylaf en ij;ok oyu ,al.dll. Imke;j'l~ n en ~11i:. CJI a~_an Ipan-trus,1 t5.'e' 11\1<1111 Haldan ve DemokrMl .. reketi eldu, Iktidar Iblillllfl5'~~ ~d\~!ymlfi ~ Il!l~fI*',

frlnldi!ld ~ 'T1JbaIQ :X46 flY Ue ,4~1 sandalyeden 16 ':nm aLul Halkm ulmal h2llMketl, blrlnd parU o~_mk 'vel" ,Ilrnakta.

ir'Li:nUS: I'ktidan 'tUnlltle rbYlMfiduramil 'S~j1tt d~kr,at ~*Id Den'no"mt.il!t I~ukuk Pan1Aii]I' ,17.71, 'Oy ite '1 &9 mFidalyenin t 52: ~lini al,dll. Ia,kanl l~ru~ E~ Ab,d,'n~ 6~n ,Al1J uUmd~ ya~tlit reform'lar Ue' papule ... bin. IIdnd I!radil be i)@mo'liIlf!Jtik Sosyallzml Hlu6.@!:i bulumMkta. 1II'lh1111!1lMlsJtan: UUtedie 'telk. part] Ilaitll_UlI bulunmakt3J. GUJrbanguly Berdlmul!!lamme.Mw~l m~ dtklattir yetkUeri 'it!!' yMe1:liIiiekle~ O~ked:e.k~1 medisin ~l1dalye :sa}l1:i11 tse 2.507 •.

IlfUriklye: Getecek. saYida ,aynnllh o~ ele ahlillamk~

1lJ~,an1da: Mmfi Direni~ iPartisiJ. l,~19' lBInda,y~enln :1051 ine 5ahip~ BIlJII partiifi!llli! I:ideri Gilbert Bukenya~mn~, miifp ltata'findami ';a,lendijn~dlii Wy~~1y1Ki

Ukra)ini.i: V'klor 'YanU!lk.ovyd'i 'tli'lll lIder~i8In! yaptlgn BGl:gese~, PartlJ sEtimLe.rd:e ~M aJllle blrtnd para]! o~mas~mta ~tn, YuUa

iIi",.,,~nk@i !i:I!Jnl lidel"lii~lI1i yaptli!ll ~li~ iyrn~k:o Booky" t diger :see~m ~Uijf'iitkll Qlan ijBi~rfr!1 IJkr~ym!i!IJ" ile bfrUkte l'ktidar,a !iel,~n. I] lkooe u~ sol pmt !far. Blrll~ 1Vmositle:li'llko"mm IUa.kul!1lda yet'" ,a La Iml ~lll)emol(ra:t Pm~'~ tklncls1i UUBiYIil1.a sosya&trt, partllll ... U!;!uooiJsu f&;e Sol¥,i!lltst Dayan liffl iIiJ Pai!tl~t :~aList Panlil ~Mli!i! tgp~aml oylan 1 milyooWiI 'S~CiIf;

Ummo: KrtaU~ k ft~ ytklfn~tit@nl mbd'e lmedis lbulunmuycr.

Uruguay: BUtUn sol ve' ~SYilun part1lertn oluJtJur,duiu blr ittUu Ue ol.u,an y,MeI{m Cepl!!lellJ ~'5~1 oy '!Ie ~I '1' :unda'lye alarak b1r1nd IPd.~ oldy •.

Ordun:' Kmnlk Ile ymetHe:JiI u'lke<!le pdUt11k partner' Ibululiilma:kta~ ancak, I~l 'mra:fmdm 1I011;~er1 ve yapt, II1m~ml OI!IIeliTdfl &~ud'e' Iku~tlanml~ dUi!\IllIiida ..

Y.!nulllu: ~lkoo~ iktidlf' "'Bmm l[[Jtk_i!:imn Puit~:I,]i·ndI~ buhJl!fImil_lda. AooIk IbUbun putil« IkaUsyan yapl'l1alil: !Orunda oldWlj,U h;in~, mk ba~M lktldar' detll~er.,

Ven~tla; 5~ C:umltnutlyet, ~~reketit .~n Sefimler1de '160 fiJI mgrgk tck, MJI~ iktidilrD. 'getdt ~.rtinin IUderl H~ ICrnl'i'e~,~ Biftelik 5-rl~Ust Parti Ue Ib!1Jladlil hlfieketl bUytlterek;, 'Venezje~la,'Yl50syalt!t b~r IIUI('e l\a[fJme raetll"lecek, duruma !le'Ulfd~.

VietMm! OOmiya ijze.riooe IkalWii 5 IkDUtiui!iIist m~enl bhl,(l(an Vietna~ftdaJi 5e9mLer lfDliletid belir~.ennek ~~~I yapilmaMa.

f~rI'W!n: .~UlJl';d~ 'ppllm~ lG~ni!:'~ InbLk fop~u~ui~1 'ye Yemm IDQ:i~m lo,ph!!i!Uiu"m.m ~~iJ;t1ii y!~'m'l!:\rde:, Ci!!Mt Ha:lk lioplulWljlJ 150 ,~ IbulJk b1'rf]!lc1] partl cLmj!jYl hil~ilf,dl., ief:'llen Smya~t's:t Partl5~' de 'lA, ay al~l,.

Yelmll :Z'eililnd~; IJ ~~e. IKJ Parti5i 141 o.y f~e iktidar'iJ ~tmeYli bil~W, C~eUiklf! .Amenil!;:jn g,emilcenol!' verdi[ifi tej~i ile bmll!le~ Vemli le~a.nda,'da~ IDemokral1k Sosyalt!t harrek.eti~ell' de, prinmektedlr.

r~iIbUl!\lnl; S~I.ist bir patti ,olan 'i!I'tapo ~iOCIelninl ~~ijJrtu!i.Y i~n A'fr'ika Pami~:iH.i eifi! 'mJ1 se{;imler,-de '151 ut aliirak ikt~diliJi1 jeLdt hmnin Smya;Ust t:nmmu'YO~idid~ Liydiii bU~U!!IImil'_k'ta.

iunani'tali'll!: Hterke:z partls! Cbtlr,Bik l~i~fii'!leW!lI Yel'l11Demouasi Partlsl! 1A1 !c!;v '!le' b1r1nd ~2!tJ oLdiJI ¥e' 1.Ima.~rt¥1i'II1 yaparak IkI\1dara se~dl. Smra~-tu ~~reket Pattili 1J8~ Kom~ni:it l~rti U~ Rildika~ Sol Dei,l~imi hrtb, .~~ 15 Ue I~ 1~.utny1 takip edleo 5dll~ntner l~dllJl~f:.

lamblya: t- PartJlJ IJelillGkr"Js~' H!lJfeketl,~ S011 :s;e~~'m'lelide 14 smda.lye Iltnanarak 1ktldar oldu.

:Z~ m'lJa:tlve: Aftii ~ijI sa5ytElJl.i~r..,i ~~U1!ile sa'hljjJ',! uwsalo ~ljj' parU olaiil! YiltattS'eYef 'C~fJhe, SQiiill 5~m~erde I.6CI OJ' Ue birind aLdu.

\

TOIl:rakl[,a.rlmlZ ibilr(:ok lidelrel~i biln;lok on,cliiy'el~ ,a.hi't, I(]tmu,tur.~, Ashnda ya,a.dlkILa,n Ylltarda geirek yer@t de, 'ger,eikse 'gen,eL de~n:satlh';~n,am t!dinlmliil,l 'i'siilmillennden dnce destanlan an 11lm1 ,:tl roll IBiilf tan hi yaz.1 ~ trken ya d it daha basi t, olarak ya,a" lllrkenl ~ '1 C;1 nd e bu lu n d ui,un d uru m ne Iger;e:kt,'i ri rse deli l JI t,op tuml 1~1 kalr~aln 'h;;~ n ne I!e r'ieikiyorsa a

yapll rrn "t 1 r,

:Sa,nlk'j' mec burmu,c;asi1na Iklendlj~en it;:iill'il atu mlu utan~ slglla,yan bir top~umun~ baglllmsI1zll"k mucadel}@s:ininlll!ln y,a,~u'l hall.iiciiilrll i~ahin B@y" Kelndiinlii ki'mseye kahraman gast@r,., me ··de· Ii"i V'!!!ii·~'!Ii oiiiiII'III'II ton pra'lk'I~' r11 mem le .. ke ti In 1~ 1- iii:: €II' 'S (C"I F'r'!!!ii'II"Iii~''''' I,i, 'i!'"lk' ·'e pii La 1li"1·'ln·dle· n a ·11·1" dirm ak

....•. '.IIII~, ,·UyU.L!l11511 . VI·. i.' g JI -: I - -I ·1" :':5U·.1 I allliiJllL ~""'-I '~I . •. .' 11' 111 'g, .'.

adl na, :,u an bi le • 'vatan, mi ~tet. n In'1 d ala n atan mi ~ l'iryetc;i akl m la nllrl" yap:mlaya lil'iye't da n il edemeyec:eji [bilr yol,a, ~,lkml,tlro;

utu$U1n baglmslzhl'Rl.t hallkliin lk!o:r'iUlllimIClS,l 'bri'n; listanbul," un 0 ~a'~aLll H,oruntijisi..il bir' yana Itn r akl P.~ h ulrriiyet il~i n, nam us 'I c;i n, halk. it;iiln dogdu gu yeirt! Anllep' e tahi n istelr ..

A· rt Ik be I l II Itl·' ,. ~, be - e I:,,;, - d '!oil t -B .... II L.I ii;;l

. .. 11 .•.. ua.~almll' ·lllf y,cU'lm aya me, ale"11 r oneu, mr 11,11111 n c egm u, -u r~ -ae ~ 1 Q, u ug,U1:

Kuv,ayi ,;ldUiyel" ha~kll1 kurtulus me,anesidir~

,I iII·e h me ·t S'aii t de ··,rrk1"'1 IU d 'u·· c: man bu Fa' d' a n cesed 11'"1 ml~ n Ii '1st lin de ·n a',Or rned en A'YiI nte .... p it!.D [iiI" re

m· ,., __ 'l .. :__ . .'_11'.- __ II\~:: .- .'1'- ,_. ,c. _"_ ••. '_!I._ - .. __ r-r .-''!iiii~'.. _.-. _'-I!!W!I~ .J:.: _._J.:. .. _ ~,~';_ .. ,. ~_' I . _,j I~!I-II .. .:. ~ '~_!I.· iii,

me.zl!!~ ,~

D;';'nm·am ~'c:"''''r u- -nIL .... acU' d"'- .~p li,o;a- ~·t- - • ·-m...l - - "' - m - lana _. m - d-Ian ~'- -at Ib- ' .... atalan tI~lb-·'

u I,,"" ·1 oftJ· lI! _ y~u . ~ _ I' ryl .. II\! p11 ·ill.lZ . 'u@'n II I@ . a,g ullll.~ II@ 1~11Iy~ ,Uu COlI"'!. U. - !~1111 ~

V." IIU" '!Ii ve y""JIU" da k·l~ La iii" '1· 1""1'·111 ke nd 1·' n',· II In u t,. mu iii:: y .. '~ da ken d'l· ni I~ stan bu l H u' ~ I,""U' ~ rnen ji n e

I Y'l.·· aT' .' u~ '.. ..' ... ' '1!iOO I ~ I\J .111111111 I!UI .- [Il: 'f I'U iii ,Q I. . I' '11 oj, ~ u LJ .' _ 1'\. - . .. . . '.

pe~,lke, ~e km,eml], ~ hli rriyetiln bas ama kll,a iiI n 11 kUlmllultur.. Sadeee ibilr yol.dlu en un ki 'i 'i 'I'

G: . o· ·'zllerl~ n l"'n c~· nli i1n de h alllk·1 n kafi.II ed· 1'" 11m D'meSl'" 1'"1""1'" n 4·· - 0U·I"'n Ib;; r av· uc askerte IfIllc::aII1I11,n

I.'.-~, !I _"_J'_ .1_' u-·-'--.'iiI . __ ~_J ' __ ::'JU.I,,- _IL __ en .:,. __ . _' :~ ..~_ '_.;; ",-II\, 11.1 ~ y,._~_

franS1Z Olrdlusu' yla goglij s gogsel ~a rpl ~lm1 ~:tl "11 IKa1a n '1,8, Iki $i cgted@n 501ll1r,£I Ika,YlIP v'erm i'" ereol!' satdllrlya, ge~ milt 11 rll

Kfl mi cesu r~alr[p. eesarett rli aJu Ida.n ge,t;lm,ediilfl" 1i savu n ur ya; e akh 1 rill eesaret 11 j~liln

ku ~llal11lmlll' tllr.. fran~nz IKJuwet le ri·· n1 n son 5 aid 11 n S 11 Ion UI eepheee teik bllfakml, Q ls a da ~ ha tta ku r~.unsuz b11 f,ak1mlll, da 0 LSI J Iklrilla nrn ,art;lIIP derld ;

uBen AYlntapl'llY1llml'$ahinlim Ag,a.m Ma,YZIi!t omEum,1 YUlk~

Ben yumruk.ILanmLa dc,vu,ec.em Vumruk~aFlm memleket kadar bUJYijk,U" "

Olke'mizhl Ibu kadar ibailmLl D Ldui,ul~ bu kade r ~e8a11. yol ~alrdan i:~gal edliLmesilln e iizl n ve ri len ibiilr d an@md@: an a II m M ~ S 11t J1 i, H a'~n l i k. 'Y'lpm adaln ~,")"C lun daln ". d~on mooenl ~ ot@n ,e.hi'tlleri a n lip kendi m ize Ibiiir baka II m J! ta nih te1kle;rril r eder ve IbIlJ tek@rrur hj C;lbii r za maln.~ hJallk, f1.;j'lrii,. rnemteket l'~-nl olamalmlll,t'llr~

t~Ko:rkmak. del,il de'; donlme.:k oldurur insaru, y,a da va.z!l,e~lmelmek;, yilgi'tt;e"j

~· .. IIi" .. ·

. .

.

()lrl - -

Insanlan n, haks'[zihk~ar karjlSmnda, '~'ok kuU;andh kllan bir soz valfchr: - Netde, DUi mliUet I!

B,u snatar U lkece ya~adfliJmrl halkslZ~llklan du~ul!lliJorum da bu kaillbln IkJuUanl bmamUl na 'aJ1 nyoru m, Ashn da ben bu kahltn biraz deii,ti rerek neftie bu len~U k. d~emeik i stiyorum ~

Ha Uu nll21 n I,ijzleri ne mill ~eki lim esi ~ beraberi'nde' sent;leri mizi de' u¥uttu. Uyutu.ldllll'ir~

uyandl nlJmamak ij!efie~ I kti dar s ah~lplleri n1 n I,ordl] lUI Iruya uyanl k kal[a rnlEU"cia kibusa don uJtu ,. 'Turk hallklli1.dla tutarslrZ bir duru m hiki mI.,

EII-l,'~· \I1-l1 ~i!i:JL.'Ii il"lil .... 1~1il" Ii%' ·u· r,a,..,i1· ii'" '~O-ll~ ...iil~'''illo- ]·'ll·'L- Ii!!i r nil""'LI·~1 Ii%' n -lil""u-l~'iii"' 'lilian ~ 1I"~1I'[~1i%"1Ii" till on~'f!o.ii!ion·I·I-l...!l1· ~\I-l;iO, bi -l,· n .... 1~1 B..-.. -k·:~~

11'11 ; I!." !g,I\~111 U II ~ ·~U I' ,~:.I,' .uyru.··. ~l ~~.'- J ~Ul .. ~ .. - UJI' . 'al' y. ~'IL. ,!5!UiJ!'lJ.I~· _·LIi ,. WJ: j~ LJ . "!IjJ Il rC' ,.11,

Ocalan" a s8,ysnlJ, ,ehttllere lkeu'e diy,eln; eli'miztleki !biitijml kayna~lalnm1[Z1lij(ZeUe~·tirme SeVda51'yla yabancllara satl p sa.van selcular FI11ydll? Biz Ocul1er( I,) k_ahrobun Alme;ri'ka derken~ y~Ul n tam bailmsll Tu rkiye Iderken on tar ne dlivordu1 I ki Ipaket malkam~a,na i kii '!tUiv,alllWm ute sat1lacak kadar lonemsliz miydi go,zLe rin de bu v,ltan ~ Yolaa IIi;l'I k 'yoksu lluk mu eUerini IkoUan nil baih"t,b? Eier ya~asBydi~ tam bai.l rnsn fG rkiye, a~ k_a1laca.kLall" mliydJ~? lun u 5(u·'llu~almaya. cesafieUed mi VOk, yolksa ymler; Imin

Va Ktl 11 serunul

PKK."dal'nl unm btr suredir ,ikaryet'r;llerll BilLer~ Turk.-KUrt tard~eft1'r derk,en~ 'KJK~Y1 des't,ekle.yenler ne dediler? Bizden o~ma,yanllii1i Cianrl r;1ksln felsetesiylleJ, sosya1lizm sandllar ~r1k~1bk!lann'1~ Ti.b~ su u¥LJdWl dusman l.wUii¥i~d-l ."~'Dii"l·-k~' btr t~'ii"'~'if'.~ii'IiI hem IK:··u·r~""ii bdnl ..... ;0 lU·~ii"-ku·~' ""Dbi"'!l6d-'~ f' ..... nuc IIi"ii iiJu··'~"';O;iI"Ii -bU!l!l~iiil"liiOJ

,I'I-II~ I-I 'Ii;II1,. I-III u. '" ,1'\1'111"""1 . _Ul, -II. - . UII-u,illl!i.ulll-11 ~I-~ I .,. U!.!II II! n.~1 - I!U;";"'-I· -.', I :iI:.'!IiOn II,UI.""" ' II ~ .JIU.lli. - "'" u' 5··· IIU","IIII . - :5.'!!.!III~!Ii;;

bim.Len:e gent]'nl QUi m,ii Be'r ,eye' i lac: onan zarnan DUI sorunun UaC1 ol(a'm Hell.. Gi'tt.n~,e [beslend[~er:J gi ttik-;:e des:tekLe.l~dilef~ IOnce is:tedl~lklleri e,~tlikti', :~imdi tse Doill Ainado~U1 t,opraklan otdu. IEkonomik", sMyall sorunllanm'lrZ var diyor~,ar~ lUi sQlrun1la'r ve 'slk1ntl~a'r i~ AnadolJU~da yak mu, Karadeniz.~de de' YO;k Imu? OnJ~arna da 'i~si~l; k var~ eralara aa, oevlet ya:t1 n m yapm1yor., 10 ra~alrda da i$~illeri n emekleri somijruniJyor~ li$51Zn'i'k ve 'f,ak:i rUk~ bai,:l1 Dld ui!LI ,dl~lete ~mb!ii li'ifIii ~ y10lksa de-stei,]1 mi leir'ett'iin r'? PKI ~ rMIl bu lkon.uda yilj,I'1Uttu iu pol iit,] kam n ,MHP IPOUtlkul ndan f ark1 Ikaldll ml?

Ancak~ S!LI~ sadeee lon~alrda deii l,li, yilneten leri n llYgutadlllk!lan pol,] t:i k_a1la'riI h~pl un ut.t1Jk" 198fJ1 da rbesinde Y'ip~llan lan helPI un uttuk bun~a n d u,u nU nken ~ Kilrt~'erin Turklerden ,eksi 8-1 III edir merak ediyorum ~ On lan n do ba".bak_al1~ cumhunba:,kanll, IXJI~is.~ as'kelr~ dakt'D'f o~ma lha1klln var, OnLBnn da IkJUltulfilerini'J di:Uer1'n'~ ojrrenmey,e hsklan ya r~ anna 1t1r~~ dU,un medik bu n lan ii

lalDi buntan n vanl1 'til ra Itdr samn u m uz da I u hrh;bj r' zaman uyu m'aya'n dUtmanl frilrzl! IBizii «ti lon~;nler' onl,an n D)'u nlla nna ma~a olldular' tanh boyu i, B'iz 16., Fi lo~alnl delniz:e Ido~kerlkeIiT(~, bilZii (i(ij olara1k IOlien.lell" de -b'"I'Ti ·d'-;';'-k-Ifu·"-loill" Ha-L~' ·dl~1 ...ilo·~rL.'morkfoii!io-lli!!iir J.llm~1 'l·-liii!l!l·ntr"' elan bu ...IIIurum A'me·n~I1r·~~lnln O· riaAnlu n~]'·~1·111·

_I [~I!: U .•. I!i. ......... 11-" 1- g I· ~ U -- I'I!i _. ~ ·!jJ~~II .. H· ~'.:5 ,.,. U Qj 1 :. ' u-· - - .. - ... 1· Il\Q - ... 11,": !JI~;i!I!'. ~IIU: 1"";011 -

kollayjlBJt,1 rmaktan ba$.k_a Ili r 'iJe ya_r,am11)!or.. 5iz. ina,nryor musun uz k1i biz.i m 'turba~nl[', lkl~la.nn 'Dl!urtuiu Ameri ka ~ run umuru nda, :Siz i nan~yor mU5un U:Z. ki Tumk.iiy1e'deki is lam '~111 m hi lolmu~J devlet la:~k elm u,~, de ". m akratUt, lolm u, ollan n !Urn lIllium dla ~ Ina n1yor 1m usu nUl ki ,Armenta l(iJ rUere Doju An adollu "da kUfulacak Ki.l rd ~stln ~ da ~ batta I rak ~ aa lkun.dac-ak b~'r Kuraistan ~ da " Y1eni dey~e'tinizde Igu Ie 'gO le Y,i~aY1 n ~ IJ diY1ecek j

Yapllnmasl g,ereten ,ey .,o,zleri m;z; ,altmak Vii! rolup bltel!l~e'rel ba!km,aktl r~ II nilnlnr olan~an 'gii,nmek Q kada r da zor IdejU. Ya,achilmlfz ,eylelr~ Igo:remecU§iimfz !sen;e~~er um.u rSa!nm ayacak Ikadlarr da basi t d~e§i l., oI~ Biir an once' (Turkll! Kurt, Laz, l~relr1k~~) Tli1rikiye ota rak. uyan mamu: di;~ei,iylt~'lIl1~

Okuyalfak tiill'lsn men; n i'mkinslz ,aId u.1,u" k!u laktan dolmuJllu klan n, hatta hay,al uri] nu a'51llS1rzllklann vat Qildui;u bir' 'zamlln :s8'nJd y,a"lIy(luruml diyeb1lld)i'ii'miz yiiiZYIllii Raha't1llllkJ! sarnlryorum insan~lill cehalete '~tenJI biri~eln bhilerin'in yerine. hep ok!IJr, oirenir, :Ie'mr~ kon!U~urn.' Il.Uzler lah'iba yu'k kOr1kuslUyla devliediiyOflJZ ya,am'a hakk11m1rll1 ~ l(.1smen bi ~ 1Yo ru lin diiyen ve Iguven tellki n eele n va;tandaJ1ma" °IBiLmriyo:rum'· Ikeilimesi'nin ,arkasllndan :se1len ve hayv,an~ann bii~eJ alkll,etseler s;il~'ecei,i kalll p la,lml,lll kla r~,laf'inediyoru m u aS11.n terere oosi n k_aynall onuyor~

o l.ke'm'i bij'lenii sevmern ,dliiyerek" bolluculluliel tam destek ve;r,en bi reviler' 'yeti~ti riyaruz ~ IHer

d- ii!"iiii;~n iil:II ~u~ i'!iJ h er 1lI'~u" r, .... IUi• te r~nln· >r'1!- u~ d ~I her 'to .... ;.; n· r'tl'· II"IU·· rt ~ anan u~ ..... ~, II.. or Mmu~ ~ II 'Ui'"l m ~'n ,t'li n r ad to;t'!\;iCiI H ~In °f1·'1 Uo;u.-I D' - II! IJI- ",",I 11'\ - II U, '-' ,~.y, .;.'iiI!!. ,1"" I: ~ - ""11""""1- u,;jl - N -'- Oif~ - Yo ,;U 1(iI~ fll!!ii! _ _ - ",I!I, - - Y -r II I ,",Y '- ..... ~...... '!i!!! '!!iio-_

olduiun u d u ,unen ve rnaalesef lQehalet denel1 sarm~a;',lia ya;plialk ollmakta. 'IS ralil,1 ,alh:siyetleRii Il"~ Asl1nda hain kii hlinUk le~lekten mevcutsa, i,tlel Ibudur~ Biizler art~lk en ailltr 'tabirleri bile kl111ftaiy,arak nezaifJet s~l'J~ianlan atmaya lba,Ladlk, 'fa,;zme.' milllflyet~inik" ies:iMlil)e hilrriyet ve ya1lana 'S1'iyaset ,di'yeire k, Te;rs i lau ru m la r d a :501: konusu tabi j, ayll'l1 zam Hlnda 81rt nliye'tIl Uete ay,chn ~ mi l'i'ta'n,a ter-o ri st de.l driye.bi l'iyoruz: B:iOisu m Uzu gen;!rei!t I, Niedlr bOy I e.1 II ra,t1 nmaYl uzek kilan bi l miyorum ~ 'Siizl,iJlit kan:,,'t.1l1rm~aktaml Ibi Le mati ru m tn r,alkaFrl el:zem 5ebepLeIr~ nele;r o'laJb'i llr diye d U iunuyofum ~ III nlernek ~n·'IIII"!IitD; I" adece '!U'~ rm l ~Im ~\f1 I. ruau-n 1l!;';"r\il5n va _. ~ h er dern I" ~ ...:Iiiil:U'""i! kAnd 1· n 1· l:...all..'l'l -rllL.~ n In m

I!IOO' 1Ii;;] ; __ II'!~ ,"'_~:_~'J~ I"!<iII_:,I.-,1!.!!!! -'_I!ii!!,;~ "",1,.::;,:,:,,- by,l~ '_ 1_ y~ .. 1:':",_ ... ''''_gJ~~~_ \'1150 r_'-I_ ~~::_'I\\''T_!i\u_,~1 y.~

e~e,ti rii y,apmarnn ns d emeik, eld ui,u flU unetan !Ili reyle.lr hall i'ne 'geLm,emi'zi'n Isbeb'i n 19" [j,l,abi U r?

_ liln'y'n,L 11iln rm yoks.a, se;n<:~ i iiln mli ayl b11 bu egoi.:zm ii ~~Vatan i:C;:~ln"~ diyerek,~ Ii.il.keyi s.oyu p soi;a,na ",eY1iren vel baBlI'n~n:zillk. a;te,:~ uiruna can veren R)en~llen hii'C;ei.1 saV1p~ sadece Ame.;nkan deiil,,! Avrupa m andasma da. ses C;llka.mm aya.n S1 yaste't, f nsaln tan na oy aklm] Iben~ rahatsn eden! va da sadece benfm iUkem,e Ibu~a,m'asl nlar m anltlgl.J G urcu IkardeJiimiz: ')fa nn ya:~r lmli!fil:m umi dilyle uy,a.nl rik,en her yenri iJi':·'n·ii!!iii va da I~F'!:Iiil"l-l ordusu el eekm D"'J!ikon seneler ... "l-:;r' IF1·'ll·~t'iiii'!i 'u"'·~dr·l·~ ... en ~~I-d-ID,...,''O bana d· i''ilk·unm'!:!l'''iJ'!iiin

~!!W 'Il0:0 til "u 'U, !lJ;11-'I.1IJ., U -0 .. !lJ;.. ~,..,.!!iiil ... ' - ·!!!Jo.~I,,"", - ,i1I ~- 1liii>1.,..;-nu 1,- III !lJ;. -IID-' ... ,~- 'IIU,,"" ,. i!I O1!G,.· ,!!iiO!!i..~ . ,:. " , • u ,.... - '·;UJ, g ,

y1 tan maln'tl:i,l 'guden ,a d,., bu ah rnakl 1:11 na Id i.i~en bi reyleredfllr sitemii m,

Talm baiun~i1Iz Turkilye diyerek can veren len~llerLe ayn~ yalda yilrilmu" fnsanlar rnevcut hat a U U(emllzde ve Ih ala, di Ii ler~ Am a, t:dzle,f bu i nsa.lmllalra ,sade.Cle t~'EfencU m J bUIll n 'sa'i~cl rmsunz seteu

m L1i? lU diyebi LIiY0r1urz,1 ffStzJler bu onde;rt iii bizLere verin jI bi'zlel' de bail m sIzl1 k i:~~j:n JI ,e,i tl'i k~;i vie tam demekrat bir iJnke 'ii~i'mi ~ah~,ln:z" Yaptllil mz ha talan tasvi Pi ederek, sal ya d a sol IOIlli€!'m arz et iii meden~ lmadem alm,a~ iJilke Irefalh~lnl yiU'kseltm,ek, taml i'stilhdlamll da, sa:i~amakJ< taynaktan'mlIZ1 baB;~mslzca vel ,adah~jU'i bi:r bj~~mde.1 kullanrnak i'5el~ 0 zaman bizler zaten 5uallsirl 'v,ilnz~ IE'JflI,omideyiz ve bun Ui 'sajllayabi lecek her 't)U ~ljj du, i.j neeye- a~1g1(Z ~ u dliyemernu!n'in utanetm ya.,~yorum ~ Bun un yaliunda 'sOy\ledi klerimi sadece kenaii j;,i teceii ml ses bln'IJIYta an ,etme;nin utanc-l i le.-~ .. Iij lk'e achna ya da dei) l ~ sebebi beUi onm,ayan orgijt~elr turem,eye b aJllamll,kel11 ~ :sadece DOJ" kaynai, ne, bi ~e' !uvell"lmedi'i~lmiz habe'r 8ch ,a.l'bnda mag .. 8Dln ver,e]n kan,aUa ra !:uiVelnm emirzdir' bizleri Ikirleten.. He OllJfSa olsun~ han.~ ,alm,a,~ ir;i'n oLurs-i olsun~ netice.sj ilyi o,lsa Ibi~e~ bu Ihedenerden biz] uzaklla,tlran ve' lelFl(:tleir~ HI Ime,,'ret'i ndeln neirnallarn an 'Vi(! isfm ya.p,m1, $ansilyetlere J' diier ta raftan u!}fu$turlJlcu "'Ie slillalh ka~:ak~:ill181 'iLe lbesllenen birr or!Utun, sadece onhali'dan Imedet umdu:iumurz 'h;in sesl'mizii

f;1 karmamamll:ch r;., hai'nll1'k ya da g,erekstl yer i,;aU~lii!

U't,lln'IYOlluml ooyleJ fbi r YUzylldia. halla ya~,a'51n ha~,klaln n k_a,rde,~ i iii slloganlan ,s;bp " 50n~ra da Ben:iinri yeri'l1le 'Be't,iirmeyenlelrden~ GlJne,~n he.r l~lnryta~ Ozgur .. tutsak de.iil,~ Qlzgllrve bailm5~ z gun l.enn :sef aSl n1 su rm ek dfillejiy1le VASAl, II N E$linJ K~ KAH ROl'SU N C.EHAilET!

ifA~~

fJinrM

VUzyI t 1 n ilyill fit hareketl sllOiarnyta ortaya ~1 kan 'toptumd a 'Ienil! yanlkl uyan.chran Delli'!, Felneri

De- r:-n~l· usulsuz 'u'a .... 'I'lk·lIIL', .. uz·, 111'UDul'::iiim:-' 'a-'la:- n-I n ..... Aan-:-·1'y,lle-·, u~u~7mllln-:-· 'L'u'r-'''un:-I h' are ke- tin a ,.,.Ilo~~·n- u" sm I'U' "'t-I'U' r:-

~ I 11l1_~ ,j! . '~II.:, l&. 'Nl' ~ 1 ~'IW. ' . ~, , 'IW;;:,I ,'il![il. ,I ~' . II I~~l 1111..:_ ," _'I' '0 I,. ~,I 1_ '_' _ ' ~ u· T' ,'_" ~

Ba$ka bit deyi:lle i nham allan .. k yo~a 1r;:I'kt~ ktan kelndi' slogan larmda, gomli lUI k,a1llml,llardu:.. Vuf1KU n un orta'ya Ntl kmasll,. on tar talrafl nd an balkl, af;lsryla ~ gomuyu zim'fnete 'Heel lfimeyile :so-z kCl nusu otm u,tUlrlO Bu go:mUI tse 40 milyon eurodurl Vicdan :sahip~er;nden y,ar'd1lma muhtar; lkiiiler j~in din kisve,s'i ,adl aln nda toptad I klan par,a! Daha, ol1ces:~ nde 'toplall1alll rneb laiJar ge,itU ~i'~ rketLell"e aktan lm11 ve bu ,,'~rketler RTE" yaklin j yanda~ $i rketlerdh .... «Ila nal '; g,i bi) Denneiilln alm a,nlya ,U besi' 'yiin.eti,ci,si J' aim an yarSl 51 na verdi:ii {,I bUI panlYlI baJ!bakan RTf: ~ "Ie' verecekti mlu beyanll, bu sayLeml' kanrl'tla r nit"il i'itte

bi Ii rc!Iu,u nee O~IJ~tuf.abi lme:ktedillf.. Atabi nde anmaml yaJ~ll ,or'sanll blJlliilU bellle~lerl~e. af;l k~a lolltay,a da kgym.ultul';; Dc'lai)nsliyl,a RTE j; nii n ki m lerte hangi baitantuia g'ldLilgU ku ,k!u uyanch rrn aktadtr, K:U~lku uyandllr,2l.n ba,ka bir kenuda, laJbakan kendtsintn adnn kullanarsk beyanda buluaan sube yonetici .. s:~ln'~ 'tan~lm adl ill1i11 sijy~,emesil; a ncalk bflrL'i k:t,e fotoj!ra:f' r;ekti rrnekten die 'gen tal m am a~s'~ ~I,

Btl ,a,i~lklann ortaya cilkmasl ye' Aydrll1i Dolan Imedy,a '!Iflllbu taraf~ndal1l yaYintanmu,'I~ 'Tijlldye.·~ de f'ar\kll trir d ala$'ma, yaratmll,tl r: i'ktidalr 'Ie Imedy,a, duve~losu:1

iilki 'tarafta ete~klerindeki t.iilan dokm,eye ba,laml~~ar~ ibir1biMlerini'n 'l~lkllannllortay,a ~lkarma yan,lna, ~lilflm,~,ller{Ur~, [llijkilLen ta,lar ,effaf devlet ve.' a~lkJllk 'iLkeLerinlnl ne de.lnU UIYllJlandl'il

h akJk1 nd a, bi zde i pucu uya.nd~ min,tl r~

Neai'r :teff,mf devt'e.t 've aC;l kh k i ~ke1d?

C.af'·f·' af" ..... e- -llet~ '~[kt'dlann -i!!ilp'. a·- hart" rl" "~tlit!i·m"~n ... ·1",· -k~' -'lid n >li"lillm!!ii~- ar-kll-Il.. ~lk&i.",a: "'iI"e~ ''if~", .. u.· 'V'-!, " 1 • ·.~1. , .. ' . y'g,,·'!lJ~I!;' .IU .U tr'~ 111' l'I'Ui\U'fa UJ~'U' ~.II 'g~lli!i ',.:1 ·11\ 1., ',~~II hi:';

yaljJllan yada ya,Jlll(ac,a1k a'lan ~,Ilemlerin hlU1ku'k 'lte'v,~ev,esil!1de,; IkamuoyulIlun bilgis1 dahiillinde oLabi'h~~cei:~ ,ekUde yapll.m a:su:irl r~ ~.~ mdi b urad a sermak lerekiJJr~ Aydl n [Dolan ,1"1 n BClJbakaln La biluat !ij:ru~iUJl! ar,azi ruhsat: talep, etmest, IFmE,lj' nin del :go:ru,meyi kabu~ edip t~o:ra5Inil bilzi'm (:,alllk; a :50z ve';rdUr" dernesi ytI'kall1dia aClkladl !UfilZ jl[lk'eile'rie' baida,'~yoll"m u? Bu gi bj dei,erl.i ,arazi ru hsatla nnln ihale u5ulilll i~e yapl~mlasl g,erskme.z mil Ama limE',. s02h!~yemekle' devtet aJ'aziilerini 'yanda,~anna pejk,es ceklmeyi terci 1m ediyo'r~ lDeni':z fenelri 'fily!iJsk'DSIJ 'y,;qan m amil:~, elsa, RYE ~ ye ucu do~kun rnasa aeaba bun la n bUlyor otacakfn~ychk! 5aman ,(I l:t,l nda da ha neter va r!

Va, Aydl n lDaI,aln ,ji a ne demel ii .. ~ ,i Bug i.j ne kadalr lbaJba,kana, yak11n diLl rma'ya ~ab,a nl J! onun f:r;i~n yazarl.annll han::;ayan bir medryl patronu, i'st1ed'iii arazi i:~n ruhsat aLamaYlnca kalr.,'~ bir ceiphe, aldl., Go:ruyolfSun 112, i;,te ki mi ,seli rim bollii, lim pel,i n de ~ kfmi y,an daJ siiyasetiJ ve YlI r;gullii ek,onomll's'i

n at:: l"n ..11ft P'~:r_j I_U~!l1! l!!

cik '!:It r' d 'u'" nU"!!it;f?1 II 'Y '~'JU' ."'" '.' j'litI~ ~j!

Bli rei a, vurlul,a,nmssl gerek,e'n onem U bi r n,okta daha gozumilze 'It,alrp,m alk.ta,dU"i~ Bu nokta

de. rnekle ri n sma;: sapkm hil:du! Un IJtunmama~ 1 cllir lid sily,uj partt ~(tmsilyes,'~ ,Il'tl nda lorg~.ltlle;n en Ib:i r de,me'k, tali",af:s'~z deiildir" Insani yardlm lbai.talmllnda enem 31i2 etm.ek ve' bu y10nde faalliyet yurutmek ~stey,en de:rnelkter, he;rhalilgi ciilr 'siyasaL duzLem 'z,em'i nli nde y'a d a yanda, ~emi'ininde dei'i l J humani:s't. bakl' a~ts~yLa hukulki dUzLem h;erisi nde ,o:rIUtJlen melt f:di r:,

~Ii";.. Aksi lid mseye yar,a r leti rmez I,

Erkan M~rt

y'~Uardlan beri Lm~emizde ~'Tijrk~¥e' AVli1JJpa Birtii~ n"de'u adll mMal kim!],l '~'~eJit, 'tnrlj y,a:~:nyor; K]'tab]n 'faaUyetJ~eri kadiU" Ibm ayd1nlmmr!zlLll1~!!) halklmIZlf!ll"tl-'rls1nelk,iiylusijIl\e~lmriemlllruJla k,~Sa£,aSl ULkenin d~ar g.eU~~e kesimLE'ril1E' ~r1am bagJmnzlnk'JI dil~es1n"" den umlcj~a,tnma dl~lnda ba,kl yapllk'~a.n bfr :~ey y.ok.

INe dtyor siizde aychnlan mrnz:

lL D",jI1 ...L_'''"d''

-f\U' iJ;eiliili!l\iiru ~1 1 r.

,~tII·· ~~..J 11.1 • .'11..1-- 1..1f

-lUll' O':lgurl.uI!i:JL@\[f ullD,en IJ r:

.. AB, hu'kuk ~etidiri

-0, lnsafi haklan dW~i!\'im r'. "AB, pamr ekonomisidi r"

Ayr'lea "olle~ immm aydmurii!z~~) Othan hmuk ne dfiJor: ~ Ata,1)Ulrk TIUJrllliyein:inl ,Q IQyeUg,iodenl gyrur d~ali~h~$i [fidi kendisfn~ n sti:zde' '~aJ1l:d~liiu, ~ 001 konuda ona 'i hanet edlJOf. ~,

Yanri ~imdi enlar S~f9~k Atatij mk.Qijl~ me~da~La'rditJ ~'N~ ABD ne AS 111. bag1_1Z 'IilrkiyeH' dlyen 'yij~frill~r~f_e kill Atatij mk kallltli Oyle milOnlar vatanpe rver,de',j i'd a IliIIilI Slfhpa:nnda bUe j~"-itSUl Tam Bailmslz TiU!rkiye,l~ d'iyerek Olen Deniz Gezmfi vatan II;. .• i mil ,- '''1111

ll1'iI.1n. I~;~e' "U~

I~J 1111r!dye !lye g~'recek mnAta;turb;ulilk U.=:' AI, arasmda ne gibi 9fU~kner vat~Ailye gl rersek ekonom~nmtz d D:!elecek, mn AI Iknrne va!1ld~1 ~i rnndl'iye lkadar?

Ilu 'son mrufYiJ Sn. BekJr I~qtru ~I ve 'Sn .'V1lmu Ozd! ~ I,Yil1ntlS<TyLa oewpladll"Amii ben ~nede kUi;Uk hatu1.atmalMd'i twlu- 1fI1y]1!lI!iI, Leyl~ 'ZIIilI'Ja farad1-. PKKya 'yaradl, HU1Hla yaradl. Bijlileij~re nrad~l~ Atatilmk kmllt[,mna yamdl. tb5a~ll '~mumuzun I Kfos"iflE\. Imyluiune, ~~fb;t51n@1. liI11I@;m!JJl!iIl.Ii!lj) In ami.;; lherkese yarad~l_

IPekj 1iilrkiye ~~~ g~ reeek mil'

o n.ceUkle J! Him dill'll/Id,a 'YE,f:sane-vi ~lwmn1s:t"' dLarak amlUi ve «Kap1taU~m'lfiil Gele.cei,1~ 'ls1mU IkJtabll 'I ~e' mk,em'l~ de. saYJIn bir 151m d~Mak 'tmlnan IPnlt ILeste 'Throw '!rumkt5htime~ isimU derljye yaptlj1 a~lk/JlamaJa, baka:hm,.

1118.1 [f AvrulMl~1 gib1 koot'!ianm;laJ~ Avru(D'n.UI t5fOOd~i~llb.utlln !i,ap1~a;~ d'ei~lnderi ge:~ekletti[f:5efib bite AViru1P,;d.l!ar TOfklye'IYI mh;bir lam,anl Malan na almay:acakLM~S'i:li istemeY'f'n biri ile 1e.~~et1iemezs~ niz.,~'

IBakm AS, [h5, m_Uer' Komiite5i Bil~karlll Toml S;pener~ AfneriJltan Dnw Jones, h,aoo[f a,]lansma yemig. d:e~te' $ByLe fUyIIr.dllll: ~Turldere ilerde [hi r gun AB"lmiin pa.n;M~1 o'~ca:klan y;olunda 30 liI'~rJI]r sijz vererek, h~~ dUNst bir divram~~:a, bulunmad1i;1mm dij}~Yn(UyIJrum,.(:a,n kii ger~ek~ AiB'n1'n Turklye'~ri ilye ollima 'yo1unda, hlQti]'r I~iyetn'n'~ omadlg101r.JHlrkiye Ibrr yandan kBk,teflciwnd[er1n I' diier '~anda:1liI1 Iltdzim t.llltlmayacaj, rmz sii'zierilllli ara'Slndla s.lkJ~mlf durumdadl r; Tfj ~lye~e l;e~ek In iy.et[liiIiiiizi anLatriiili am 12, daha duru5't ~ili dtlvran1!1 oLurtlu, ~

$1 mndt de rurkfye"rdfl'll AlSye gt~ konuw fI'ldi~, A!lmanya, 've Ifransa'run ooemU 'Isimlerine kUlak, wreUm.,

Alm;mya le~kj IBqb~lW'nl H~LmlUt 10M; H'ri$t~yan dilny,a lijrD~~] ve Hri~.tiyan~1k .i~~eJiniri elm adliro Ibi r Avrupa oonim Avrupaml dI:ejildk

Almanya"'nm,e.5ki M'k~m BiJ,plk.et!fisi D~ ~ns LOO,ai!1 'Verg}a.tul; Tij~kiye'nirn tarn i]yeUiJrnin Ui~il'l!l k~'!!1I!l1I~iiinj bij~k ii;;ilde dei~I.t1reGei1 a~ktu~ Turklye ht,b1r adiY grub1ll1'1li gI~memekted1r.

Avrl!Jpa Komis"yonu ~kam '\fe' Frnnsa ,e5k~ t:umhurba,~amJ Val'ery Gfscardl d"Eslanfng:: TWikiyeirllil'll AS adayl1:§mn dle-s~ekleyenler AI dUlma~ldl~~ar. '[urk1ye'rd['i Iblailke:~t~1 v,e nufUSlmUl!l '195 'm Avrupa,i'dJa deiHdl n:. Ddla.lfISlyLa il~lrk1ye btr Avrupa m~m

dei;ildir. TUrr'kiye'ilflinl f~rk[1 bir k!ultUlru;; farkl1 bir 'y,~kl~rmllJ t,a~l{h Iltd r Ihayat taml vardn.

IBu lome.kl,er (;oia ltllabU1r ami bu kad\afJ bUe TUrldjufn1n ,AB'ye ,a;~1nacai1 yaLamm ortap ,~kmm a,Yi yetetitdfr. TUri~fye')rn mi~bir za!iiliilarl!l ABye' aLm ilya'(a~~a.r. K1bns"1 versekte, :50z:de IElmeni Soy~un!!iiIliI1n bmHiktiJ~ hatta Tlilrkiye 5:1 rlnrlan 'h;ensl00e' bailmsIl !!Jan' IK1.i11. dwl@trli turu~mMlna lzin bile.' VCln'SRk." :tifii~ de.ii~ii1IIl;]~n' ~ oIma,yae-akt~r.. BUlllY btnm libi ~jTam IaglmSll Tlurkiye" is,teventer dejij l, AB'·I~inl kendis,j 'siiylijyor,

SDnueta, baIIler~ek ,aydmlanmllil n dedili Ii bi H.AB'-ye ~gj~fm;iIe inanan ki~lerin ~ ki,Uern'n ,anist ohnBm d1t;efi kandln bmn~, kJzLardlan [mi~bjr 'fark~1 yOktl!!r~! ~

.6:ynca 'tIm bai,lm5~illlk In~defjmizde tek yol oLan arnti~kapital 1st po~it.fkalan lkabu!, ,~den Ibtz;ler~ kapi'taltlJrnin bir numar,ah ltd ~[li1nde de' lolma,y,a IfI1liyetU giirmUyone: [tend]m~ i,

IS~r wnraki 5aYIoo 'btu fk;ir~ij k ~ le AJB'n~'n ~,en'lkileri nedi ... Ue ~SYe lijreBek ekcmomimrilin dum:eliKek ni 5onJ'[annl n f'evanml venicertii1il.

Gillet, g,inler gtkmek d. ~~iyle. ~.

Ulkemizin 'Ijj~rildemjflli me,gul eden • .,u semlilU boyliMa biitjj 1'111 I~aber kan:aUillfu'IIda ilk slradanl ¥en lerlll ISrgenekon ~erijr iJrg{jtij me ,an: haoo~~e;re~, lddianamen~ nlbbuly iLe bernbet' ll~ilhdJl h atta diiimilneil $~ rada yer venlrneye ~La_ndl. Bijyle5~'oo ifinemU ltJgr konu neden Ud Ibu~'1i ilyl~ k haber dinemine Sljfhrn,[ll), daha son ra ik1nd p~ana ~itij,llimi'ltil1

Ilglm;tlr Ik1 Ak.'(!)1 IPl:utl ii'j1f!i1 kapanmamas,l yOO uooe. verlten ka.raroiUll oonra EI"~,ef1ue(lmn arleta iinems,tz b1r olay g1b1 habe~

bn allan nd'a ,ilt 51ralami yer al.lifll,itllf"" Er;enekalil lusti.inlden Ata;tii~il~5Cll:ul YHiu·Lara! parti liderLerine [I' kOle 'yazilri~_an ni saldu,UilI dlm1d~fa-ti5,t elmnperyalist u~alrJLaf'lJ kalemlerimlden 'cahillik, akan l~ bernllkC~ YBiULa:r1j :mhte· iktid'a:nn sehte IkukLa:~j]n bu koJ!'luya dana II: y,er venr 'oldubn. I~U~Rl Ibu ,olaylat S~fgekten ~ok du~ilndfljmcijirEr, ~.'

IDtke 1~nde IJBD· is/rail tarafUlCianl 6rgUtlenenl;, darbe[er 1~nl ertam hazu1ayan, ynarlar lkatleden~ na~lon fitJiitler kl!Jr,m~ iste'dfg1 I kl1danl bqa '8,etirebllefNI bOyl.e5fne ,one.mll blr 01, oo'akL~ ya.pllar!lJ1l31mn her &~en gun daha 'fa:z~a, umrlne !S~d~ ~esl ger· ekirkel!l~ neden bu claylar '5usurIUk, davasmda otd'uiu gib1 birde~ d~,y aydl ruLatl'lmli 'lib1 plrla;t~[lp, daha, soora Tu * medY,H1Il1n smi,pLeri sahte Ata;~urto;iUelj Ubcq:La:r ¥e dfnci~f'ilJ1sUerle bereber unutuLmay.a 'yilz tu~,gr"lIBunun en a~k, nede.n'h~rindeli'llbhi ltiizim l~oo~l;tnnlt ~te Atatij}~mern'n~ silht1e ,50lcl!!'~annJ di'!!Ki~fa$i&:tLerin ipin] tutanlannllkiiku d~~andad1r~ IBmperyal de\l'letl~er bu OIlaYlOI amfi me 1M lkadar g;1tme;lenni 'isterlerse ., kadar Uerl lidooeklerd~~ "i.e '50nunda t$:in uel!Jnu kerndi tenne dok.un~IUJrmadarru bl!J dlay ul!lllJtuhl1::akti n' •. Arna bttfl'llill (j~_emlzl kana buLayan ,!,e;~ek sw;lulafil iile olacaktu-?

IbpttaUst d~le,t!~erin iSll ,amiCI b1rb1rlne ka~Tt 1kJ kesim yaratmnllr ve bUJ yalla gelec.ekle· ulk_emlzi kolayl.1kla mi:Udahaleye a~lk~ OO~UI:rn mfj,~ Atatf.i rIk nulerindenl lll\!lklalml~~ kUQuk bir harekeUe bi'rbi'riyle ~atl~j]bUKek, ve en 5OU\unda da pastf 'i~!iaL aU.mcil'a etan ~QprnJdanm~ZI fi~ ~1flI1 i,s~le ~lk bir hele 'I~'tlrmekt~ r;

Ie;mm 5.ai'n+a ikt~'danmrnz ~~e I"fied --,atilUl raha~ ea ---'"nlr!indirebUdi'dj IDkumna -.lUima eram dii-tak I-'D -l-- rn - ITf-~ - n UkUlirm

--- --- ----~ - -- ---- - -- - --'1------- --If- ~ ------- ---- 5, -- ----- y- -- ------ --,--- ,--p lL U -,.mL -Y-----

~nmarl;a-Sl fpn ,e.Uen'N'len 1~1en ~abaYJ sef1~ ~tMrmekte', mevd\anl~arda bu p~arnmn '~~~enetdUrl[ji1 ti;1n mB.dy,a baml1J~~~_a ,sahte

Dv:giLara ~1JItltma'k,talir: Bunlar lempef¥i~tst lll~a.nmrin oyunh'u1dflr., EfendUerlnin ,ayaktir11 na Ibai,ladlil '[p~erill ioste_emek, I'~tn~ ulusumuzu Erg'elilelmnl gUd devtet.imizirnl geliii mindel 65 Jll~li1a eli"ljel,ola:lil; liltmUlmllJIU pasif' 'i~1:al durumun:a letiren d~l de'StekU d[ay~nJ istedik!~e\ri an '~rtiU"a.k ~~edik~eri :aJn hi~bir ~ 'Olll1Ji!laml~, libi daV,f,a:rna:rak lunutmaya ve hazlrd~a, belkleyeli1l oom'b_iiJ gibfllbl r Mda sa'~'t'e ki,Uer I{lrtaya ~t~rak tE\pki vemme-ye~ 11(1 s~caSl kUJkh~~;5ijmllrinen bir hall olmaya !I1m!ahkDm edir,orlar.

$lmndllJG1UR MUM(U'YA I>wlak veM~im 'li~m~;' 1[1naye'U,en1lwlayl1kl~, uvmt;all bfr toplum~ Ibundan 500rakl oo~leoek karnla_rm eli so rum L I!.Iluiu na 'Ilrtik atuyOf' demektl~~ 12 mart incesl CldUril~i!ii!!ll !ien~Lerinli katHI~e;rl ned~~ ImIi'IIahkeme online 'i;1kan'lmaml$tl r?' ~'af11ii yasadl11 ernl r bu 'insmLan devlet mahHnl!erlne yollaml11~tlrl Unutuldu buw n Ihunlar.. $~md1 mp[\J [!iJiI olarak yen~ di1ibo§iUlaJl7i siirilkle;li1me:k~,eyiz", Aym lolayla:r lbu kez IbiliJka adltalrliIJi yen1'den ya~m:aktiIJ g~bfl stiriil'limekbedi('. 5amnmn U,iUf M!JmI1llcu'nun empe.ryaU~tlerlel U~la~~aJ dfnd~'r~lstLerle~ ~~'te Ata;tilrk~iUerle, sah~e' ~e~~la kalemMe 5av81tl~llelj}mlm1f YlUarda ,sihrremnl$! dtdlui~1 00 sfi7te~ bugijnun Tij r1dye<"sinln del durumUnlu yans,ltmaktadu:.

18uradik1 en hOyilk SU~; kiil'iem~le~n d ilnya dB, i;€ill iinemU Iltdn- yer ,ed1nen medyadad~n:. MBdy,arrnl. Avrupa BfrUg~i~f1l1 Imndfl opitaUst "lkartan 'h;i Ii"II de5teldfJen~ Tu riiliye· Cumhuriyet~inin ~karlmm 'iOzetmeyen medyiJ IPJL'tmnlmrnn eUndedlf. B U lilOOya patmnLmmn ~ek derdt, lempery,a~i5tJlerin ideal'iDli!ii olan kilreseLl~meye' nas,ll hfmlet ooebiUri mdir. Oyile ki bill llilf1Irunlill lmn~ biUCmlaJI, mi lle;tlmi~ el1lii1,peryal de-y~etLel'ie ~pt1kllan u~kbkLann1g.inemek ir;i rnl kendUennll Atatur~il" demokrat, laUdi k. 5aVu.~ mucus.-u ot8rak liu.e_ekleler., Iu In-nmedya bal'lunlan ndan en m~hurtarm~ ekfinomi k ,olar,e'k, k~resel hakimil)l'f;t, 1r;in Evangelist . 'SIYDnfcSt. f,~btrUgfl 'I ~e kurulaill OOnya nCiiuet. Banka:s~I" na her 'I~en gUlfl1 dahi "ok loorli;_lanan rurklye 'Cl!Jmhuli,yet1nin I~kilntan

UMlmU rllannda, olmakslZ1n,! lulkemfiJ] n ] 3 ill nden '~HLa ver'gi,ooe-yer,ek Ih-er ,all' k:anulli i;iinemektedirl,er (burada i 19~~ ,clan ookta cumhunyetimmn elll bUytik 5a:VWl!IJCu:lan olacak ,o!Jmh!Jriyet sa''!fClllianm n bu dUNIi!IlI:a 1m: yummM~dn~). M:fI~etimiz5n 'gjttik~e' faki~~~mesi'~ bo~ batai]nal ~plalnmM11~ kilre~[ !Sil~eMn lo}Yn~ai] h~Ume l,elme~i medya b~roolialflln~rn u~urund~ deiHdl~ Mll 6nelh'~1Iolan onLann hangi ldeo'lo]~;yffi sawnmalan durunmunda kendi kasalarma nel kadar mmiktar OO:Il.AR !irooeildlf .. B~~la-~ [vaJll~~~n'·S1yo1!lIsUerl:e 'I~I m~ji11i;1nde ~lan, bu fJ'il!J{st.oo;empe.ryal~t5tilerin htzmetkm Glan~ MUSTAfA KEMAL mtnJmdu~ Turk tnil_lknun diier h:all{~ar Ue !l;ah~ma&~ 00 an rma:tsg o IJitEl·Y·DI I' 'yilkseLelil if! n ml ID~iye:b;-m ~II] d5te~l~yerek dahl ~ok In:em.alinan ki;llerdir.

Get;tigimiz I~afta, 001 sam'~e medya barontan ndan biriyle 'sahttE' iktidanmmlil lItt"bakam -;dt haralietU Ibi r tartl,Ey,a !S~'ri,ti ~JHm Oysaki bir ~J onres1 ne kadar birbirleMne' MIileUenmiJI at, giUWiIm ver 'gfiUJm ~'~L'eri'ni kJ1fJ1 bkb haUediyrJri~an:h, Sir tara'i A!8D ye'l ~P~.r b c- ~'A-( --; - Il!Iiimili~'n_.,·· '"r- -k*.a.lillni--:-1 ---t.· ·t·m- ~*-'dL IN~ ~....". d .f¥in~' ,A~-b- a~n_~i~, t---,Il-~l- - k A- -;-- -:: - It!!iimiif"~' il- .. u"-"'_:nik

'Y ;5e __ m _ :vnl!pa IlL !l. 51 _ If! yu 'e ~_. _. ~e e .. !'I!\'!.'!;;:J' _ _ Ch.YU _e I~ ,,.,a!_ a _ 5""""_~'-- _ . GP 1II U _ lIiftI!lll1a P_ !l,!II _ e mGiJO_ _

fIJmhurtye'l A!BD"n~WlI~IJitem~ Uzennde kl ~me;ner1 ~atllm~i ola:bl ~1r mn!

Tum Sclcul Ih~f:5~ okUYUCLUtif1l ve 'yamr arkadqlanmli Iberaber Sahte~erden u:lak I~I r ray i~lnnemf~ di ~erim. ~.

I ~

,- -ii"--',J~

51 n irt] 5\di"nn Hcsirn Enver tclh~:

1.9.}", .wtlm,AntJ-rAfi.mftye. dLtfl' D~~ ~tl . .z:WIW_n4d.Iil.ft~akt(Jtrin:i 'llfm~J'.JhtfD~uf ~ !k.:rtnt: puv;p',~m~ 'O:~P1 ~nM 6mfWa tfl.siJ~5~,fftl{t.Jlt1'Upi1,I. ~Mi j~"~ ,~~,~ ~~&:du.~"i_~ ~,iI~~(Ql'~,fm_u' ~~ ~~.&ti"u.§'~Blij"" ,a~, ~~nt~ a.~ ~~ (~nfqi ~~m({\!1iIJ t'i'llmt~dir:

)f~(.mIllIl~ IiJ hrdd' 6i2j!~ I(JI~T'I ,dft~ ¥J'1"D • W 4'a,a~8 J'llPUI ist tlM~m' itIS 6fT ~~~~ ij'~rmz iII1l6J~ ~f flG.j~ di!;il mitl"w% ~JI ~w)l~wm mlll{anldmam (fmtln'€, ~_~I Mm a~pG~ .d'rmId~ fJIlIfJIJI,jiltrLuj& ~ &i_t1Mr.r:.rBu'lifD.r,aftim ~ uUnln :Iu.' w_mwm:n',)!i1n4tu(ad"r.r.

10m nil W", ,uftr,s, 1tt.JUJ a~r;fl ik 5£1" ,geijltfli'~' ,16i.fI[mw): M~ hi[il~ a~llI~ J~a ~ra~ itt fi'lrllm14~'ilir.sttU}wmm ~ o~ 6'U ~~ li~P1d t~WMm4~ {j~~~ J~rm ~M~"~.~ o&rg(,t~m~"~ijttU,~; hid, ~!dI1'~"@ h ~.t1(~' '''''~«(~ sd~ rnult4lj'ftlt}'1J' ~'ri'm t4mfon ~$If mf"Sifu11ui' ~&J it~ odMqJ' i~J ~~"9ml ~{m, (lI~tr; 6u iJfltlfl ~~,.~q,1" ~ ~ ¢~~i IGW .rallUf-'tI",~ In.,J'aiSi.~ .:mm.tmdlB8.ttm '1.''1 f4l6u{mkn, ~~~,~u:.~~' 64(,l\ft~a ~mi ~~rJUj ~li\ijttna5n;~ ~'i!'D~mm I~as 41l~ura)~

'fit+m Q)'.ti ,6mtHi~'m ~, titlim:X~r )f~pa~ iJinflH4Fimft !MDBO( tit WrlaaufLiji. (ifT Pf. ~ g()~~ 6na.&r giiffmmi/fn 1ft. '14. ~)J gi~~trJJJ'QJ!a"~ 6uti~u~ ~'Jt~ i'VJ~I' 1J~'it~~ 6~, 6ifl ttnt 6i~iI"tr.}t~, Jdt"'a~f Vtrm~~1;J. ~~I-J}~~ilM14 !iM~ntI 'v~

~, ... 'iJ ~ " .... ,,,',;"'_iI" '_~""I .... ' ,~,Ji"_~' ..;i".iWh'r""'l ... ;1I'~'.~-iI"---r"')I- 'Itfff.FHi1l ~_ . ..;i"__,r~ .. ",' rt'!i.~ ,tJ·!R~·'·-~jI'-- ... m·...f- ..... '..-.fAiFlJl"f:il'Ii: ... o;. ~''''_ ... f_;",·J ... iC.':J'~_·- ,S" -.jI'-~.;, ... ~~ .. _","

~u ~wr- yuUJ!~!!IlIJ ~~~J Ql_I{r~ !-iiq]_!l-Jlil.L.lr.~,a~ '_.,~, ~ ~c-· n'~r~1l 1~!la~Ib!'lf:., iDI:1J"!Ii i~..uJi!~· ~~ - r1ii7' r-~ '\.atl-.t.ul' [~-~-"I-~.~' ~1Il'lIio::lllL~'~y-~!!I"t1ill iIiU ~r,.=IrIkf_1l nt.'!!1 !I~~IL

w'4nrC!t ftrmnW 1I1i~ ~1f4 ~ ,~~ngi' 16ir d'"m'pGm~]lJilw; ,O'r~wt4ij ,~~r 6irr.J fJmI1,.m ,64imim ~_{4r W' ,('Wn ~ oldn I/lj~ sJt!,d:,! ~Uf ~i7l")jjF1 ~liilll)~mAl4~PJ, 5tljf.tl ,6ir'.j9tUGilI!r.rranillurJiJT'~ 6tH) lIiM_qWtir.~ ,6ir ~min i¥n4~',dl.iiftf~',)-Jn_LE.w. m~ nr~ndQ ~ mnrjinii) gt~~(qtirmtt~ ~t~miUn. tmirlnini UJau~ro' ~r. yUf ,6.ittiMtn~~"t&nn &all~ ~~ ,~~,-,~~~fJ.j: .t1ltm

• HeMiC:· tN,··· 6< (}),~..M s: 6iftJ"'-:~ ,fUjf ,~~r.!!ft:U _ !!I.SW _ ~~~~~~ !Il'U'l_ __ _ r.Il!!,[

N~11'''''-L41! ,M~ riM }f~~ ~tf. l~fuMn' m,. mp&4ll4t2 ~~gW~~"g{~ l_~ )"4ttrlr. ~&nn, 6~~!lT ~iJf1f&' 1!!!6ft

8lF~ Tdm,(J~ flfEif~'ttia ~ Ji2Z.:g~rmln (.lJ,h,( eUiliA ;Wj~m:4J'liIn'UR ~ 2:~ mrd"~_r.ruIu{,oMujunlil~ lill!lut~m fj €~r;iJ&r ~ndl ~m.lrnnill UJDII'JiI~r; CU~ t'J!1 Ru'~ olrlf.rI.j aEan ~ui!tc.lln &1i;uJ d"r!ttte'fnJUn j£:min ollmt{Utef ~ iJm~m }~rEtr~l1tm 6:'aWllud~ mfili p_rnt~ &~mz: an w:st~~t~ ~"'iiilAmW ~~;::,

\'B~ 'rnlt,ijUL~Q,~ ~~~Jl~II"~ ~J ~ffl;lffi\1JU~kP~~M~ ~ ,m~i"i ~i~ ~I' £'I1#rift~t'ril:l ,l~ 6.ultlPtQ", ~T;O.ut~ '~"i ~ ~~mnm l_~'It. ptIiI~it~ 1!ljpfl ~1; gfl;&1 ~ft.t~ ~if1"~.,

1"'121'''¥ }'d,[~' Jmill'88t!Smmmim an&um4tiisUd'~m arJ.Q_~mi'in ;gzm~' ~l'WPl'Wl fim/iiiM tfin"tdlr; ~ll! ~t.(i:IJ: .mrJ'~'U'm WT.u_I!UIIi ~a6~:' ami_rpn 8tlptUt ijrmfrd J{tfJ~~ni[ a~~*-~n,~ ,~dije6~.m itl_~in Ii4 Ut .mum ip:w'JU a!mmf'i~ hif "mmUn, tmirs~~ w If;; 6ir Ii.~ 1~n.ma4"u(U;~~ &ij~ ~ ,hMtttilim 6m.dJIrAl ami d"b.rni~ 0:; ~R&rm~, !brmm

1Mr.J ~ . . II . ,. ''''MJ~I'~-" ;:~ ~,t'.r: '. j],"'_R . ~I'~~" ~~. ,_ ~.t'~_ , .lhill.~ 1:.'_ {i' LL~J;..x;t'.r:" iiDH.dI 'I;~;jf 1.'t'~ L ..{1!''''"(4r.:,i''1!'" ...... ~"...r,., :I'.: .. ":~ tEdMd

___ ~JTi!!Q:Q~ ,~~ -"";S'- ~.,~'II'~I1'.l'IJir-!'!!!'~ (a~ ~ w.l!!!i'14 ~"'"m ~,d~tt' • .J:.o~!!K.!1~1I;. - --'r· .... ~~,g!!!i __ ~~!!- ,.~!;r~h!H4!!' imi"U'i!'l!'-- _Jif.M

~ w.,1:jsi£u(HStp ~diI ~.m'v.i ,~f' FJ ~iiGr)

~!d"lIjJJ ~aM~' d"~ mm~ 6um~ iwnmtu~ ii'9TimI}1~ kln~ iIlVnmm tdm~ nPW" t.dm~ ~iim.(,ti;ln~ lin taJmllu~Jr(ttU:Umtl.l 6if 1a~it:,(;hulP1, fp:n, 5~ itamam:n, riPJ.54rn wt~ml' yonlimflnn ,6irim~r:£5Jrdin edfJWiIfU ,hl (iU'i~n, ~~, d"~mr;7(J.si"JiI.fe ~ 6tr ftjj{ife .Wumf~ ~~nyiihf,l':iIu 1f4~~); 0 ~t ~fiz;~ ,~_"mJ~-.T.

i({~; ij M~, wa~ i\J~~ 6u d1ll~tl~J'@i" ''"11 ~ ~D'W~(~Q, sirttDfi ~.M_~: o~r;!I(&~mtli 'tJi~ '~M~ ill 6'b" ~tr'w.1t'Idt2m ~witr.& ~ ~Mltlrd'~tm ~ @'(r~ri ~tI Sik ~ j'~ ,~'ftri ,~"'Gr.;lM~~ L~(,P1UI.~llr(.mn'~til!' 1~[UmtJ Z41"W" m'n'fI 6iri ,ilmu(tUJ.ilLU'J'.~tl'lfllqintiim!m ~ya~Mn ~wta;iinii Wpfumlll1:l P{4ftM ~n.a6iGJ-; M$'etp ,6u Wplum !Pldlil1 In{" ru:: aa:rat ~.a_r,a~1!!'yam~~ }'d: ~_,u :r~~u1'l ;fa tst'l':~il~~ UJ'Hf'B ~"' B6qtu_~rffop~ 6iJ.tu_g~ijtu d4i ~;rtet.r8:t:. ~n tQje5ifu; ¢p t~ ,~;; inJ~~ £jJ1W" 't'tRlJ ~fld.r.~ iirlltm ~ w v~J

I"D .... ' . " . =t"=~ "'., ....... ,J;...~ • c,,' £. Jl. tM ,t:....'rik '':IIi''~,~ ". ~~h .~"'£ ~1~1'~· •

~r.~1f.!I a~ !&m~~ l~~~ ~1i'~tF.: ~,!lI~_.:_JjI ~, __ ~" ~; ~ ,Q!M~iI'II Mt1tM Utm"~Tm~"",,~ ~!!!iI ~~f''''''t1!i1'''S41 nu

dmr~und'~pl'(Bm.tl~,,n.i!~"AI1!.!m 5Wt'ntlm'_j) .so.it)"man ~n'( 7d~ I~~ £~ !fu'81'~ (ll;,m.{ ••• I1i~ :m.~ CUm.liuny. I!~inm,ya.m&nm AlMJfp' ~uma.zmurwrmz.ti"'m~ ptl1ltlim itin ¥umu foa et~miJOlltJl: lR'l!' ~FJ:St[pa1H[ m~Wzr'm'

"'1I'l'lllfilip' -_ _ - _ e, .. rc,. ~~.IT;'.~~ £' ,"~ -. ·~.",F .. -" .. 2_ J't~ _ .el'_~ -, 'f"~£: .. ,r:.... {'-oIl "'.oa~«-·= ,i!: --- . {.:£.ti.m;r:t:-,=.r,...~_£:L _I:" J~"rl r - ,££_"" .,

....... -it-:mmall\f,po~H"'iIUIi!'I1 ~~~_1fI8~n joiJJ.,r.linnUil!~' ml.l,jiIW'J1 .. : g,n.'.,n' '\¥.r~iI!l!U rJ'1R)\f' lI:.r,(r~;;.!!',_",Mi. ~1!'iU.bWlli!W3 iK:s"l!l''''lm'IC~~ 1!']!_1.i

d"fr&lm ,~~ siWp.t~ ljy, ~ 4~, iyi!tlm iW-w~ J~~n ,Q~' 5ifomn ~~JTti~

i· .. ~'d''''':1!: ,""',-.

.tilt1~~ _~:J'lIt~ ~",!1; ••

noJ: ~~ ~ $t:5:~m d"~:a t~hJ1~tri bJ:,~f~fo.Tl!1!~ ~',p~gmfo'.u f.~lI' ~~miItir.1"'iJr.nPl'4(~~'d"~"in

• ,., ':'..-_' f_ ,~',_ ,t.:~J_.~

L1}"IRtp ,~~FoI<iilI.lU.l'P:I nag ~UlIQJ',I.IiW"

An[ab,yor ...

Ge;en illY Iklldl i~mlz verden bu ay laevam etj~~fillJzo. Onc-el ilde kUt;ij~ bh' 'O!;el'~el iml~ Gegen ,1)'1 selu n politikadafi UHak!l.li~_masl S,erekUii'nl ve b1t' y,apml bij~mi haUne 'selme.li' 'sefiekt:ii1n~ ~yLemii't~k, Bu ay ise bunu nllS1l baf.iJr,alJi~ea!~ i;l'mtz..t'!, d.BJ~'r Ib1 rkau;; .;imlml liilrn!r1s~i slJJnmak, tstiyoruml.,

PnliUkarun '501111 YlIHa!rd1ii!j makyaveltst, btr hal ah:bg,nl [bUjmeyen~'miz 'yak,. Bunul1Il aksil1l@'" ozenlkli~1 sosyaUst, si)lJ[Ju~a.~ am ar;la n m le~kleJt.irrmek, i~in hie rr 'tiurli.il yclla H'VlIfiljJlmas~ gerekti:ii Iili sQJ~eyen IKI diJ~fiOe-yi lIhi~ seVfllnezller~ 't;un kii nTulkyave~.ist dU,Unceye 'Bijre" i'yi· kijtiJ'·~i rkh11 ayn nl1 yoktur" OlflemU elan ama~Ur, Biz~'m de, aradliJ,lm~Il ,Isl~ ndl makyevellst dij~Un(elerden ll,uutulm akr¢,1 r~ (:il ~ka pfJUtika ~ her yind~n (;ilrilmw,Ulr., B~'~ok msana, 'yapllan a~ klamalar~ ~bb]:u'malar; IUf1!~ ';;lkl,LaJ~ sank~ IOillcedten dafl~_Jl'lml' bfr oyun ill b1 gijzu'l!cmekte.. Tabll kfl ik10cll ill r ala,y da, aria ,iffl_i!Cm pa,ra !Olll1I1aS:ld~ r., Bu gi.i 1111 paraY,ia haYlr d'i'yecek illrsanl~ar anyoruz aniak, bulrnak 11:e~edeyse imkansIJ'.

Giinum.uziJlil bu ~artlan a.ltlnd a, [bu yaplYl diizeltmek ll;in ,onceUkle para ,ooaia rn [hayatlln odainu:lan ~l'kiumak lerekt~'iifni du~u nUy>Oru1l11 , INeaen; ~ok basil" oogun Y[Ip:ll~n llum poUtik ba ~ertetler~ darha ruta lpara kalIl'll rna, daha fula ;lara :slpekU lei etme a ms,Cl ta~lYDr, Ernl &Om ,orneijinm IJ!,., D~ DI" ~ de g,ordOnUz.. Halk, ast lnd1a Kendi fle:f'ahlan tn ,BJr1U ru:ak b:i r ~rum ijnerls1 bekle;rk_en" A:rIM'!\r1Ikan flirleCUst 100 ImUyon delarh k patell '~rdfr. S-adK:e ve Siadet':e paJas~1 'QlanlaJi"l n l~arasl 2arar giirm.esfl1ll d1ye. tHer h a.lde paramnJ! blr,ik_ml selu, s~ly,ase''Ile vell'd1il mrar; bundan daha 'Sikel a.';ll~tin'im R~ Bu yiizden pan, me:~,i bir' 'ya~afllll bi~Jmi redldednmel idir.. B~~ece par,jJ me rkez1i :siyaset yapan Lar 'tasfiye ed~ LeD it tr ¥e politi kll M1llf8t1na ollljJfll!Jli ..

DiSe,. uuaftsn J sg.~:un poUitlka l~i'nden (.1'kimmn 1 [e birti kte J bun~nl SIOnrasl yapl'l.aeak lhafle\ketil be:Urleyec:ek bit' rmerkez de, !bel tri~,eme:k mrul1id.ar~nlZ., iu Irmerke:zl [f1 IUI~~; bl r ~am old:uiul1i u, Uk 'Yazlmlma diiiJ so.yLem1,tl k. GU~e:I, III r yatamn1 ne IO~dUSllll kmwu ise, ki,ldel1 kiJlye deii~rn bJr [kol1luduf. l ate 1111 b!Ugurnll!fjj sisternt n ,iyakta kalmesrm sai~iyan da kijUeri In araslncil aJki farldll~l'k ve IlaZl,t~mMl1 kt1l1':. Bu yiizIlen ornce.liklle tOlP~umi5al IJZlm~'lY1 sa:ilamak gerekrne1kt,edir. [Birr klSl m ~i:~i !erll] n elup, lalier kf~i ler daha IiZ1 i le mi yeli nocekl YG~a henrteJ! 'e~it m'l ya~aya(ak'l

Hii~ kU1§ku&UJz tti Udnci yot, birzi m tel"lc:ih etti'ii mil yo[dur .. Mca1k, poL liti kaala~J bin nclyolu 'terclh etme;ktedi f. Bu

ash nda dgial~dl r, Pol ttl kil.. guci1nu Il@' kadar h_ilktil1il allyof lH~ t:i1 gOZiukse die" ashnda asu1_ardafi ben yet:!kI ~.e.rI nden v-e yaptlnmlannda.n almaktadlF., BUll yU1:zdem giicUi eUllle alan, i_st,ooii1 sist.:em~ ,one sUm1ek.tJe'~1 klmim ~aya.(;ai§1I1Ial [kirmirn oleoejillle bUe' karar verebnmekte~ ,Meak solJ gOciJ:nu h alktan a![1 r. IBuyiJk halk, YlRmlan min i,azet, yap.ma isteim Ue sail politikllar meydana gelUi f. IBy 'yihden lyeUn UJ efj'd ye-tld ve yap1,l film lardan alan ytineti m tam[annll redtJetmeUYiz., S!olWym luk~ kendiili d~Ae,tifHl ve' oto>"kontrollt'teikan ilfllllal~an ne' yeni lemeU \f,e y(inetmel idi,.. Buil'iu saSlamak 'i~in de' Keni~, az;gil~lUk orta_rmll1d'BJ~ ~lijMmiil koruyac_a_~ w i,izcetkek Ikadar t@onUer1iylluvrarml'!lonet,h:t ve d@netJ~,eyicner ye.:tI"t~'r1lme·' ['I,di r'.

Soh,m Ihalttan gij~ aL~bnme5f1 i-;inJ h~lkln iJine. YaTa,yabUecekJ halkln 'ya:rarlanaca,gl ve dest'ekL~yeceii 'fik:iMl,e ri de' Qlmas~1 gerekfr" IGer;tii,ill1nll aye verdi~Hmtllnalk ,~le-tmeleri ~ buna Iku,.;Uk b~'r onnekti. Orad a amac para kazanmak, deBit" yap.ml n1 deV,ilml etti rmektm .. 'Yif\e ,aynl ama~ dL'lirultu&unda, InalWkl n lkiIjJU.anaca!i.1 blr H)iUSetllilrnenin~ bi'l'" koruJtu n -' blr p8zar yerl f!l1nl haUulil ernest 1 ~e btrU kte. '!filPllmas".. halWkllil !Sjlcu nu farketlines1 ve poUdk ola,Y:~in:lall1 uZiklqmas~ m yilaya.c:ak, b~r aOlm ola:b11[ilr. IB-UI1ILar ,i3iSl~l1Ida birzim s~k s~k '~aptl'jlm1:z' .. fakat art.1k lunutltJug:umuz ola.ylar. IBu s~stemde crrtJk paranl1zm m.il'titlaitlere '¥eriyoruJZi, ornlar d a ~Dk al, pcrmya i"Ki ~al~ ,tlrarak yjne' emegin HiI'mlu rtilmesi ne 'yol at;lyorlar. AntGBk, birHeri ni ilh~t1rimak y,e~'ne I Iha;llk kendi tJ~'ni kend~i sprurse~ by lpoliti k I~i[ayl~n n ~ 10' fd~ilerin fiki rlenlli letkilemes~'ne engel olaaktl~.

~ ne sO~!lJJn l[-ekrullo.!j1k :leU,me~erdel1il oIJduillll kada~ yar,arii.il1imasl da~ 5£Dlu poU rikaya a.~tematl f' kdacak. b1r olay-du:.

Btz maa~esef' ki I [bazr lliloktalarniJ sekterle~ mi, du,iinceler t ~e tlekJnoloijiye kallllli;~ kll'~~ ,Aliina [oogiJin dllnJlD bdraz dalha f,aJrikl1i~ Dell ikle bU,lun UY.iu'~n mat 1's.t'e\lilen roye;U lpol itikala:('~, rani' ~~vre [kon.Jma politikalan ~ yn"ne solun i;ok ,Q,neml~,i bi r Iucil. D1ler' tarlitrtln~ '~'n.sanlann tn ayat~ nl Ik!Qtayla~tl r,abHocek let i~meleri ~ dahl 90k k~l!reye !J la,t1 r,8Jbnmek~ ~5Qm ut pf~jeler lle IhalWkln gUvenimi k_8Zanmak ve SO[IUj lbu prnlelieln' ile halka ~sevdi~k~ :salun 'i's'te(iis1Ihayat 'tammn daha lkola,; Y,iyrlm,a5l m sa_i~iyac_attlrm

TabU kl [00 gin'li1f1inlerln, si.ir,ekUi lota.rak. ,ens~llere takllaca§ml bHmek. i~in, katJill olmay,a g,erek. 'lfcdL ,AJIi1ca:~ 'i'nsa'lnlara, IImUcadele' ettig,i ;eyin Illle old!URum.l iDsterT1liie€lel1ll mucadeleye davet: etmek, ve bLilI yet. i~n makyeYoel~ist b[r taVi r i~~'ne lirmek zonmda kalmak, ~ob.m dojalma aykull du rmaktl" Bu yiJmen sol bl'r an once' lpetittl!( blr dij~Un~eden~ hayattlm [!2,er(;eiffi ha'ine dtlniJ~mek mrunda,dlli'.

A.r.l:an ,"'DbuUuJ:~ •.

1[J~I,@i" itll!in'~t!l1i'I! Idl~U~~liN!' Uiraflll;arL~" t!.ir,!;fmdl!Ul !!Ii1l!f~k_J:1 rilUt!' l'l!!tlr111ri1111 '!iI~b~~ IbOynnm~1ii! IIi'III !!liBlll!ilnm-Ml \i',j!!' yok!d~lll"jluf'!l ilinl'f!nme!i~ adlr1~ enl etkinl mUCoiliilietminl, Ii!lllUik. ve ,i7!I~li!;, Irm:lil YE:' tl'mnet lj:!ifyt~5i!11a!nMn 5iUratli bif' ;elidl!rJ\e RI"iIbe5~~e'JfIle5ii i!lldUli.u 'i!rJ~:Hit5i1 ,da i'ef~eklik liq,\ml!ilmaktAdur" DUli'llyad~1 J!:~nB~nlt!r~t!l "'l!ik1 rL~r IBir,1!iI5lni:lalld 1J~l"iI;l!m I!iIDt~J1i1l!ikJtil'!i, ak.JtMlCi' i!.1ftl'liiakt.3t!l1 • IC!Ur,~I, h~Yi'iil klnllthl~nln "'I'll i!i;Cj 'fli:l'~~ifia'fa a_a Afrika k.~tM1m::lJlI bellf1illl1le:~mekte!l:ljr. Oyte 1(1 ~ ka:1!~;imU:lt dWiJ1)!'amn aClmu~ }!"fHllnUn biir 50nuw ~ar.ak llre'r gu11'II !l!IA;bk V~ All illS '" it en IilI!n~IIfClII tfiSAii!! y~~~m'iin ~:llTf!!ek~ed1r. ~lQnkU b~1 beili;elerde y~aya;1 'l~fII'l!tl1n lfa;~m i~t.eklet1. pi'n, dl!Juruyla d~.J'te~lenm'l~ ~~~p') Q~mU\l klBi"'llamiSlmillkl!i:Mhr~ IDl~l!lliVll'SIYla italebli o'~I'I'nll(a:J'!I Ih~Lann am dill, yckl[;l!J r •••

Ronwnil iJ~i~'Jl:d"L

Il!(ii"e.!:e~, ny.al kllflkh,jI ~ raln1Z~ dUlml{lll ~ ~e :t:,'kJ Ibilr ell't:~ruyoI!liUI!llI '~oouU~u inlJ.ecyecef§:1 W'1!iUdLllM'8 dein~ .a~i'lll :Mm.lilll'!ida dalnyadli ..:kon!l)rfl1k, blikmn ,~i~)I'in,:q'l Mn Y~YI1diilk~i hi!!yjU~rimlmll: de, y~mml~tir, UlWH5l~llpm~1tfii n (!I~iU~fm h~dlefifi(ih:kI ksi~ dQ.f'f,imler .. etki5'illi yallmz_CB, QI'1;aya, 'r;lkitJI;ill[jj~ede delft dlii,er bl~R illk_eGe de 1R,o!.R'R:bnmektedlr~ Asya, 've GlllI!I~ Am.erIIk-II ~enI ~ dl.~f" tU le~1'Jimt!i! lUke ,~. fiomiletindie de yaJini5i1m.a&m 111111 kUi:!! :Wrede g051enTilil '!te kri:zb:nn etkilen' !tUm diilny!.!lid" 1~~dilmfI1t1r, BUfI!.lF'IIli:!Ilb1riUkte" I!d.lnell'e~en <diu n Y"'1iiI 1 II1!I "'Yan~liii.dt!iil'dL1r:r1" mnumll.llnMIkJ u'lLB_lll!ininilll iflMn.!, klirullu~l!aJi'Ii'!I'1ifI bu Ikl"bl~~rrI y61i'!i~tmI!!d~ ba.pIil!ilZ~1'I!;:IlAIi1~a bll.lll !l1f'1!i~~ lutllndZi l:!iutullfIlIu:flalrdrr. lBurlU" 'pnl!lld~,. IMF ve' OOll1lyal Bmk.iull~ ll:!i;q;m RJllIsp ~lmilk were emlln liIynlall1l 'yell'llii eu~uriyeU'erde' ,1i:I\e ltila!Jannz, oLrnU;! ve Vt!.l!iIt I!!dilof!n r~fil'!ih~ plYil'!iu, ~kQMIiiil1"I!iiI~ 1@~~:JIJi!< !5ii!i1~lBii'\amllf'!iiltfU!i".

Kif,.,s'" jtiyii%lu'uk~~

I[JBI,c;;r il';iI'!ir.!rrta.iiI!. kU~$c'~l'~,m~ tUml hl:fllfll!il ggll,.~ ~iir! ndyij~lUlUIU d~ b~ra:b~rmnild~ 1,~U~Jtedfli'- ~t;lll mlk~e;F' 'faKir mk~~rt ';llJDrtlk aJI.I!AfiI!1rr1r11l blmrmilllya :if:il!!rta:ml;! al!H:n ke:nd11 dlJlil'afl!l!lflnl miUhl!if,aza etm~1!lenHf'. Kefld'i 1j]l'ieU~lerini k:c:ifiJ..llTL!!lili!; a.dlll1l~ l&iimllUlk t.linf~le:fI, tart[(e d1f1 engeUer 1t000000~kla yeUnmelTri~~. i8i'!f1i'N11 :ra_mil,J1dl yUksek Q~lmda 'IUbVJ.ftSIytlfiL~r {~e- Oretld ~e1i"iiMl1 kijr,e-se~l~iffi ,dOny~1'i11'i1 OlUJi'l\W2~ukLainrr~ 1uIi.", k!lifiLllrJIHI ~:abD11m1ii 1~~IlTJIi{Jle'1fd1f'. lEI U 1111 'l anIi, H. ~La.rak, &-eli!lmekte oluri ulke'~ell'flffl ·'~llilll,-tJfl1nilllll UIi!iiJtllnlUliUmlDnl"" bu~ull1l.duiLll 'tanmi!' ~n!f.illla:t, iibi :~kJt:m!!:rlfili:' pi;tMiit\M1lflil\ B~n" ijm~ll titJn;m'Mn!~l~M1 f, IFihfiil miJlLkfrYfi!t ~.~~ ij'je I~y iki~lmY:i~" enl !';.!trpIC~1 f'~m~ g~~a:k ~1 il'i"~ ~kmillikitad~ F. IDilnya UCllU"et ,jif1llltD IlIirlu=lllib~~a ifikr1 II!nLlill!dyet hlllkll!mnm ltem1il!!i1 ile 11fII1ndj~;mn veya, Brre:xllya !Ribl IUilkelel" ,III 11:.1 k. l~e'te'h~;11'1 ~laJj~)!'iJcg 've ~i!lkU't 'Ita; Yr'dm~cektill"., M~k IbY ItillJiu;:i!;:,riI n 'f~ir hiJIJdM1l n1 n :~~lln ~~fiiia lIIild.llll~ ~k uS U.m !i:' ;~MII'1 ililt; "1y~ll~~nl nl1:deFi~~ lIle, ~Mt hZil~1I" Bimmr~e 'yUz '~ tUIl1l'klLmlJt1r~

I!l)~ier ltilJ"aftia!~ DUiiiiya !Biil_ok..iU~1 ltilfifhnrhJrn 'fil'1la.nse e-dlllel'il. w.:F i1!~nm;lafi'1!1 blr kurtyLu;! Irre~e'!l:e51 oLairai!!: sunu~~1 projeler hQm::i~l~kilil lOiiiill!i::IAimlhllnth!li" mA~,t,J"~t~ yln~ MI i1lJt~~!!!'iI1iiiil ir't!ib\i:Jf" ItulII'LkBna yiJJii!L!i!.i1m1!J'tII_iI'. 8Yi"IilJln~a blrl,n';l'i!< bu ,Bili: i~U~iinl, l(Jjlb\i:.t!ll~~ lj:!.,1l)1Iali'll MJ,lIn!lil:il y,ESilfdlm'lInDH dq;£m bDr~~IfII:n ,iil!IMJpar,BI ve f'iiliIz,llell"i:li1Ill de OdIemek zoll!l!tnda ICilJra'k'llml;;LaP'tlu. lEluIUl ek eliil!lj',i!Jk :5t;n'i:~U~;. kr,ed~' 'Velfell1ll kUlfUW!flaJlll'll Iil:cii)lldiJIldlin :~rtilil'!irlll da. lbotl;. il'!illlO OI~lo!!r1n Uly!l:I!i!l bil'!ilJ~I~,'iJln::!l ~rr'!'ii" "'i~dll~1 1,Ci;nl~' niJI !!I:::!i.VUil!!m~.kl.at!llir~ 'Olul'!iis~ 1~'~kiI ~i!'ii" blJlnllJnl!ii da !:!filfl.l kalma:ml~t1r~, ,~e-Yre tlllh.fip ilN:U!lm11, e,koll1lomik v.e polftik 1 stiknHizbli!;, ,lJrtl1n~, 'l5ti~a:m om.nlan I~k-,jlll d i1IiiimUi ve tum 'Pluurn bu olumlolIlIz pll~meil~1!' mk~~eiFde ~~ Ik~e~ de nedM ,tJlmll.il~YJi'.

s-un' liII::U".IIfJ'~'.'fDH'n'n It_at-u ,fM1M'dirlfml.lL,

IE!lunuj\~i!, birlillli"'" 5DfI.Iffii L,H~m1~I,,,",,,rn:'i--- ~ fi ;Iillin . affiilif!il ._. ... L. .. ,.,I i1i 11;- ~.rimc, - arar i5i!1;::j1 iJoi:Ii,.-.,so'k dr.J!Jru 1Jd'ji' ~M"': ,.JI. - tClliii'iiWiui!lH~1 lk - l\iJI;<'u d~I'

-_.- .- - 1!.I'!i' •• ••• """"'."'i'_~.''''1' .~ . -- J'i_ ~~, _~ e'.i!: . e'1- - --~-.!I''''~' -""",I< - _ .. ,!O!i-T""""i!JP __ "'''"''~ ,:I< g ._;!! __ 'r."._.

Ilh;: ku~1w5m Dlillibilecek_tlr; JUllliOJYllIi, kOrifi5e'll'~;llI'Ientn yan'~el!lld~l"IIlme'S;ill1lde dilllhlli d'flllilen~lde. kOfJeteUe;meyl yan'~el!lid~Fe'f1 '1IItie.nfllll ,riil_uf1de yapfim~kt~d1r, KUrre5eUetmll:' 'sli:red de<llIlQIkn~i ~nn(h:rml ~ekmt'nme<mi~tif,. Kli~l",Ifrn:' :$~:rKi bf1f d'emd~1 ~fli~1 iltfTiin'iiiide yOri'tmmn,-Ulr .. 1l'e1!!: 'tm1I:nl ~mtmen ,ADD 1Xl!1ItjM~D1'IIi UJ.iiJ, Dilnya B.1lin'kMl 'Ye DTO poUtJklIi U)!'g!l.llllllma:laJ"llna '~"Dmlml~,tlr. IKOre5e~l~me k6t:~ yanetllrnekte6fr, K~HclLefmll;:' ve libefllliziJ5}!'tIfI ,,,dlllaJ yihi,:itUh~i1f!l poliU~lar' 'tek taFla;nl(hr~ Ka,llIft~Jf~t ABD. l~tY,~5~lann 5erbe',5,tir:-;rnes1n I ,iB pU$mi,; Dlilltl!!Lt!'i1l'f!! lA_GOJ ,d'!ii~liItu1':~n,J; blill1un y.oklu'~ IlliIll!i:e:Le.iid~ N! illb~ blr :m:IiiiU~ d~I"IiICZi.i,l1iii1 UmUJ'lilim.amI'~ Ylil_lmI'IU:~ j\l:O'·d~!M'Iin.tli.c:l111 '1:5 potaf'l5~yeUnl (ilu.Jij]nmU;~i"Ii:UIr. :5e"'5'tl~eJmell!ll'i1 illJk.eler'e' ,r::Iem~1 iI'e't1r,eceil kilmpmyilL~11 y,ilpmrrken" ilsbnaa kfrnseolll AGO· ter«lie aerrnll:krlils-' 1i"!1f'!J g~Uf"tfMIm~~i glbl blr Uygl~~ a~mll!im,_~t' ii":

SonIn dl"-mMr-a.lil1 ~fljJ.-

SDtWlk S:lVIil' "'1 5-00a ~tmMI ... t>~ '!!lillpii!ii" 1114; D~i!ifil'!ik ka:ll!ifii ABIl'J '!r@ ~DI~U~~f!f1 dUiifya.'fI ~rrn l~J'idlrm~ fU"SAU v@!f1f'fiIJUr. l,s1!dlk '1j,P~ yok5!JJ1luiun :iladece 5iIiPlll ''ilerHer o'lD1lk lII:ijrU~medjii:i ~ kitJle~erinl omi;ak plfOb.1em1 oLaralit ioruld:CIiu kUret;e!L emll1lomlk Ibir 11'51tem kumhBl hnlltl ~~nl. 'l~~ II<i;J!tYj:)t~1 dl~ny,~i"!m kil'!i.pfY.~;iItt, ~~p~ii" 'S~dJ (f)" ~dK~ keitfllt ~,');:!inf'i1 t(!!AJ~llfi~ :~$~ ""'i! ~I(>O:FtOllI1tk dll1ei!!!i d~~,~ d~~'tfIiI~ ~~Uifi!Y s<e;mi;tJ!I".

Se;illfll k:iI!1lIPiJO)I',~~n~ d~tek glyp. U!lt~d~~ Be~f!fi~i i;in mUYOimliJfCiJ ,dglaii" ~fQmiJ y,~~f'!1 ~ok ylY$lY ,:irrk-etLenfil !ll'tJ.i1~end·6rdl~li ABD hykil~ rn~tI ye' Hmnt:'1Ii~I~ ABD' 'Ilri!tt:·tLeri L<e.hlne ,lIIllnllil'lJ !tuml kanJ1,an", l~ OOn.y:tJi BmW.ll 'lie D~nY·IIi, t1~lIIfoe:'~. CfgUJ:tU iibllulUl51lllr,lIiraSi l!i;!lJn.I~_u,,:~aJ" IHell"l'l!ndel1lll dtJ!ny,~YiJ daYilltabilmek1e1ii1'if7 Ji!jlnMa !tilm bunLllr k4~n.a~l"rzmlmil kM aUdimlyle Ih~-Fe~e.t eden 1k_~)!IIb~tl 3!.l:rtemlnin kYres:e~ dy~eyde t,eza~ hllrilil:lUr;

l[)~i,er 1ta.I''IdUi!'ll. by;un iitll1:~'k kjlret;elle~men~n olumsYZ: 5t!151fill., :n)!'~~ ve ,eko"li1Iomik yijoLer1 :;eU!f!1lli~1' il.llke~er1 de etiidsi ilu'lni.!J alma'_IUadu~ [if'"II!l{mln, 'gil"cl 1m.!i1:Iy~t~nHn dUJ.~nil: o'ldLllill Ollla!!l'f!FfI< ka,~nlnl Mden ol,dilliul i:H1iI:.lIk, pl,t~linl, l[JIll!I:J!le:l"lIn ;f!n l:5n~ml1 :sorun~aJi'll!!IdZin bl I'll hl!llUI'W!i i'elmif.tir, 5m ~nlfl'~d!l. dzeLlikle kilts! AVfIL!!p.!I ~ilMSi o:~rn;M!la mrlf!tte' ~iu 5a:njlyf~e'f'iJ'!!ilii ulJi!iet!l9" i~ijn lkiUe5iel "fSl.zUI!!; ve an.an liilcY,et 'ie1Jll!iiitziliii b~k 'mrllJn .ol!!lI~~rn1,~!r.

,Btfsu-", AIBD., ,bll' tiflFQ,ftcm ufuslal"QJ'aii tiCQl'-ette iI"!f'bb-!Ilt JiNfjJ~_n :ilJfl'Ill ordtil.fu seJl:t.a£l!E"l'ae,ulu vanetimle.rlile' eli ~~:aktadll'.

~ ~fi:nJfii!~l!! AB[) Ye ani!!! y~~~~ CfiilM~U:!l:·It:, :r;:~l!iJfi!~It; Ir,;!ik "~I BM Uj"iI'!i-Fl!inM ~YIl 8..a!:t'i!fijf'I~i'@ki 1(~1.0 Pirotoktd.DJ1i ~f! 'V¢ I~ llH!ii!iInF:!ii!i~ C-~ Mahkemil:i5i IlI1Ie ve iilFiL95,nlllmMI '1:IiIl1llilll~mli,l!lllnnilli ,dle5itek Y:em!le)'en:k, dUl1pmn f!llk[lJile,!melirH:'~ dul'lYIl, 5i1W\fetfl'llfli1l ~m bir !l:Ut zUmreninl e~fllllde b1 rillfiifi~1 n~ ned~ ,~ank k~ ~l ~~nYif!iY grtay~ IkQymll.iltUir.

IIfIIA~fIlllH'lll"diil mtllliYa. kDydu~ Il!;iireel empef)i\DUIt: ''!IlIzyan~ ltilllmam1y1J.e de"l!fKl!kru~ Il'l'j:la. :l:em~:n~nde 'e'lf.httt biF i'i::lllime klli'l!!IA'kh'liJ: ell:l'~rdt, .~~Plti!!U5t ~~temln enl b~k 'l.emsildsi I~iiin AB[)jnin ~v!!' Itkd,~YI:5i1:yl~, kj}p~taltl:n :si5lernl'n·, k.Yre5ell~meyl yOFillmdiflfM' kJmmyn'd~ b!l~m$1lZ oLduj:WlH!UI ''lie o'~aC;ailnl 'tum I!ppl!4'ld~iTYlB [ildZ'l:er Online sem!tekl:ied1r.

AIBD~ ,bu; ibJrresef :son.mrWf{l "'wper' ,ga,"" fn k~uHdafl yilJililrl!iOOmk.. fil~if' oo5bp baJi'Ul'i >efmeden ¥e' tel tarotlj ~/~mk gQz yum~ .I'Il!aJG' 1.YiLm1 liI!'llrJI' :lil,-;JI!'Ci!" ~ila,tln ~ejfll:mL\ii_mrlil: ikri:::rf,n, g~ran' oJundt:li m_i!CI~a*fll'. 0 m.1ii:'r h',· ~ir)i!" yo,. if bfl' artJ~iJ ,vo', dtinyu_mn mbnr, hal~l«n ,tw>a/ll1~n prl)g-fDln'~tlnl~l:·nr."

lKaplltaltun dciElrge.regi Uwtirnill W ty'keUlmifill wf-eldmi~ rye 5i]rd~ri.ilebmrU'ii Uzenne ki!jA.ln~tur. BUI rlIet.lenle ltapitalizm tlUrnl I~~~am g,1nnek sUlr>~~~.1 f@ill ttukel1c1l@r kanmmak v@ dahiiJ ~ok kl~~re daha I~ok. ma!l ve htzmet SLmi!iii'il:aX. Ulerine kuruLiJdur. ll)d~aYlSIY:~ kii.plta:~Wn p~yasa lekonomis1nfn en ternel 'Ik~i Ibvram~1 ~an arz ve Ii,allep sayes1nde ayakta ul~ r~

'1Ial"'QlaJil s~'s~emi dei,i~tlrmek 1s,'te\!en bir anar:Ifstfn I U< 'g~vi b'UJ denl~ loo:zaru s15'lellillln 'ltaP1sat 5OI1lIn'~ar 'Vf\mmes1ni ~a;Blani1tak oL:mmabd~~. By ka,VraJii!llltardan ~r4 '~k !I,e;rnIi~ ve Ja~rillbflr ~kilde dij 1I1I1}fi1 igen!e!~ine' 'yaydm'I§,~ lijlr'\l:~tmen~'ril ve satmam~ ve liil.el mnqJl~kiy~Un kU:ua:ltiJmDl YO[llI¥la !eni~ halk kit~e~rine i~IJ~eJlinilmi'J lit!!' onla.rnl!1l [bunu deii~nme:z bi r dairul olarak g~rfllilete;rini sil:ilamn:Jtlr;., Ustel[k un!tim .cia[ll1Il!Ia d;evtet~'n en iyi ~kilde blmmll'iJ.a,ya ~aL1Jt1gl llli r llIrn~ufidur. Om u kflrummLak .l ,in elinde[k.i tum 1~lIdet ara.;Lanrui ve prol~safida yollill1 rna, bafVUnnakun ~k1n~k:t1r., Ka:[;Jl kB u ~t1 m bp~wnUfA ekofiomlk. hayatll'n dewm ett~'r@fi en Olilemi ~1 sUi; ICdi!iI1'fi_$Unn 'vam :nra surekU b,fiyiimeye' Wi! ieU.~meye' iht1:ya.;: duyaf~ Oli1un yapls1m n bu '~ek~ ~de cdmasl nedef!l1y~1 aJ'Za. yanf u reti'liIIle karJ~1 Ibi II" s.avas11il Ibiijian h ,olma cJ.a51l~g~1 ~ok d ~ijkUjr, Bu til r bir milcadeLe aneal ana rko"5e1'll dl kaUm1 ben1msem1iJ ve ~nle5eUe;mi~ :5endiki:llllarliaJ mUllilmkilndu Ii' Id iynijmUm~ de byn~n b-ahwtmek mi)na~lld1r~ o lie U IiIilII kendisird her ~~ ve her - ~kihle' 'yelllicien ortByaJ 'r;:dta'r-aCilk, irllH:1!11a:r ka:pjtil.~i5t to;pl.lllilllllYJliIl da,YIl'ttn.g;l :5a~ n idm_~ktil'l!'IJ luynakl~n p,siknlojik I'ulfllrlan k_unlli'~amilp~aJda_fd~ F., Bu duwunlln !idk 'edilmm~i it;il'lll 90k g~nl~ ulBamh Dl'n' ~atlpm!a, 've i.tzeL'~ik~@ ei~;ti mn si~.emin(h!' radikall. blr ooi,ili.-ne i ~;ti!iq: Yardlf.

su durumun btz1 letl rd li~ yer ,elbeUe anif$1s,'t Ibl r mth:adeLenll'!ll ooa_~, ncktasl nm talep oephes,1,clmasl so,iIIIll.iCudu f", (:Onkil ta~ep ,irrz1f!i ak5'~ 00 ~ok dai~ m ktlfj t~pllJmun kaUnanl~rl! lila yaY\1lmna de rece:sl 'fa:fi_l~dlll" y,e, kU'~t(J II"~ geUr ~~b~ dl~ "akt,orterden Qlk daha ~abuk ~tkilenfr; By yijb;den ~n~r,utlef ekolOOm.ilfi ydk etJnek i~!'I11 tal~ebi kI$Jlili!l~lm ve bt!!f!lYI cia uldll!'1lm'ill' en kohty' alan e;!i'!1 gerek!;11l. mkto~rden ba,layamk y,a:~mailldlrla'r~ IBu mUitadete' sadooe ,ekoWlomik yonden d'ejiL IlWlture'l, :505,y,a;[ ve ,al«adem;t( yOmden Ide yUriitijl~me.Ud~lf;.

Ibpl1aUzm sij~ItU bUyiYme' olmadM lilyota, kalamu bu nedel'1l'le s~fekJli yeni sektorl,er }'antlf va da ,daha oMe tifMetin SIZilfiidli' yerrlere SIZHU, IQralMd'a d'a ply.asac~liJma ve OOU iMl del,e,~lerln1 dayatlr. BUI yllJdefli eSi1t1nfiil luzma_li1l,~lk ve bUg1 !iI(erell~1r>en Ulm Irru~'S'~elkleri IbUIUln1 siih'lp o~d uklari!l saYllnl, lil kaybetm~f w, lti]m dlieJ!' 'jt,lbar lmSiurLanm ka~bederek kap1taUzm1n ~aJndli] tek ilibar Yn~lJm rolan pa~raya myh'la~ Ikll'nn·u~l~rdlr. Tllketlil'lllllin ~n~ ynStl!n!!1 ~l~n n~t~~~ ~iulpttdm~$, ooiJ,;t1riLl!ili!!i~ ve lha;tt~ Ib.az, ~kt.ijrr~e;rde 'tam!mamen ydl!!; ,edih'!!ili~tir .. IBllJnun ye;rini tuket~ IIiIllIrmp5iknL01,la.n!ill"1 ve reldamclLa:nn aIul ~al[~m it konu511rJllu a~UftllJran tiik~tirnde!i'll bynakwltan t"nu alml"tllrm

18~'r ,m:ar$istirill tlL1l!mthn kaf$,ll1 mUkadelaye lbqlayafail m{k.torier emnl-e,zUen ilytlffii Funl 001 buit ve l;1plak ~kUiyle btsanlilFin ufJlsmda durd'ugu ve s~~fJ~nlmasl kolay, SilJw_ffilIULmas,unn ~se zer ,olduiu I[{jj'ks, taket1md~ n"m Alnl~lstLer l!lark ... lkuy!uiilllliculuk, eveH hayvan,j iitii'bt! k_a ,e5y,ai lerekstz mob1lyaJ 'gjysi ve 'l"lev5!flz tum tuketl m malm_nm n t~(iuetfn~ ill Ik_all·151nda ye!l" almal1dlrlar: E'i,e r aI1lliflist lk~end i&1n1 sadeee vif.cdan ra_hatl~ §.l Uzerlnden 'la_mmlayan bi r ~~m 'tam anan15tl dei~ ~ tse ve ,~1:mme' !J ~a,mak yada I~'h; deiil!lie' ~I~ekt:eki b1hiaikikilm :5~va~'~annll!1 yolunu bir'all, elsun ko~ay~a,tum:ak i~.tiYOlr'§il lbu ,5ek~nrl'eIiP Ita"l cid(lj bir sav,q ve.rme.~' [idir.

l~jJrk sekWmllle 1ta'f$1 sa.vaJ ve~en anaf~isUer 'yalntz olmayac~ldardlr. HL'er' 100 uetar ~_uk'etfl'liill v,e iU.idar kaf$l't1 olmDrl~ar bile ~ ilfVill 5i~wr~er 'Ie 'viOOW1l1 fnslil!Jnlar aim il~stlr@;rI n her zaman y,anm;ia olacaklartllr. Anciik, ililliuJlstLer bu sekt,tiffe ha)iVi.WiI severilerln vaptlil S1b1 bunu Ii"ll lil1e Ik_adar vah,1oe/(a.n~(e b1r ~ey dh] ugu ncktM~ ooan deill de 00 Wi un 00 kadar g,efiekslz b~ ~ tU'ket1m

old yguyla_j kYrk glyenl'erifnlMl1rZmatlk ve' gYzel kavramlanyia k~llllaJill an 1mR,eJ~emin1i lpara d ~k;tll!l~Jlbentil.!ilk.Ysta;~1 can~ ve :5Qnradan gtirmi.1~ ,ekli lliIe dOnLl,w ~mektir; Bu yeterh'~-e' sw;Uj bir .~eki~de ILJYg;utand 'SI fIiIdiiIJ sonunda iIil5~nliJ,"rt!1 bu lurilniln ~jjkeUlilii!irujl:e1il al~dlit m itm tam t~ine oodaJ'1I1 iirenmeye' doo~ilrrecsk.tir. O$t_eU I!!:. btl d'a, el,heUe ilrn.P.-l!11an Hiketi_nden IllUal(la~tlrmilj YDlunda bir adlml d[aeuln:

Anaf1,is:~~@nin hayvaJil se'l(@;n-ffi@;r'i~e oRaJd~a(liktarn 'bek s.@UM iltJl OOjUdir elbeue.AifiiluJ11stler ayrn zal11l iifttda

eutal.jlst,. veJetaryenl blr W'IiIU:Wii'!lI tzleyerek tUm et. rek~e 1k.af11 bfr tutum I:zLemeJ~ner,dfr:AiMak bUii'iiun yamnda betk1 d~ ltlayvan sever!lene' ~a:tl$ma mldn'! de' gme ,aJarak evdl haYVarril ;sek,wrl] file de kalll dll! rrm~l~dl My. Onlar 'baplumdaJ ~(d~~taJ kaOO ~ ednml', w' ltd !'III ynW~arm oortu~laJ artlk g,ene'~ ~er h-ale' !e![mi~ '1I'!i15~n11i1 hayvan ijmrind~ki tahaJddlmune de k;a:~1 olmahdlr. BIlJ yihd~1il lbi Ir c:anh tiJm d~arak insamn balk'a icanl~1 tJurt~ri' ij~eril'll.ki mi.ilkiyet/ticil'ret/tMia,rmi yapmul S~b; uti[n~ wlrid lIYl,lIIlamidaJ' de~nill~. wnLill!lldl nlmal.l, ~'I!l!iiaml!1 1~n1 ktmdi bend ~.fe duysulan I arm La.n 'it;ir'iil &z~uniiiU1ne ve' v,amtu"L\JJlli! ipote:i!t koydt!liIJ tum hapanlar Oz'Surle,tinlmelidir. tunkiJ kuUal ~Lan biU F1ittfr ve' biUi!\C sahibfl her (:anl~ lila Wil sa.8l[~h lb]ir l~a)l'at sunne hakkl Vl!riidl t Bu ned:enLe dunyad:akl tUm even l~iyvanlar kl:nrlqt~ rf~m~lI Y,e bu hgyva_~l[lnn level Wleltl rllmeden dnce'k1ldopl ~ulLa_iilna 've' f!io~ilde' varoLmasl ielliellenl 5aYl'[araJ djj~mnes1 mutlialM sajLM li!I1al~dl r ..

~' ,.

~ .,._.

-' ',: I

~" J~

Kuyuliinculuk ve dele ru ti' konU5JJ.I tse iil.maI11s1tJLrerl'n IIifiOcadeLes[ndek1 belkm en ol1ielifil1 arna iaYf1k11 Zim ilii:diJ ,en lor rmQc~dell'e'lerllflden bin o~cilktlr,.ICii inkY bu II b1 mellen n Iky~l~m m alem n ya~ h~11 t1iCaret.t ve oneml kal!',~l1l~ k i;!l;g,a kadar llJ~ann r. An~ak ,elbette il1'5an doi:as~ diye d'eii,me_~ b'i'r luYmm:a i mmmaya'ifl anal1/i_5,tler i~in bUI IImuuurduia dUIJu rec;ek bir I~U,m:(!' elm am a.llchr., B IU Ikon,udat.i mUfadek!, zortudu r~';;i.Jl "kG il'1!u.n'~1.i1 n i ~aila:f1d'allll ooni p-an'Lday,afill~ az bUl'[unan ve ho, lafi'Une ill !ife daYaJnkll Inl€'5'rnel'e re ka'11 :zaaf~ va.rG~ r; A'Jlca'k 'tiJm cen l~ la'li"d'snl 'fali"kl~1 olar,ak bU 1m;;lffi '!l~masln~ n v,arm nda lioendffi va rllg1nU'II1 'fa'rk~ nda d[a!l i "sam'"1 p~M[ak ~ey[eri topl~yam bir ~k:s.a,iand'iIl!1l1 el~ey bir f,i)r\kl ooluru:hJSl!II d'~ g,QZ tiny Ii1de tutulmahdn:., Dugun 9Dk Ibliyu'k Ili r Pazar alan kuyul!Tlculuk :sekttirij parlmnB1kt.am; ve ,elektrig,i iyi '!ec;iii'mekten bB,kB loir DH'~,~'I'II' alma,JiJii meta:l~[fle~ pari~ak ''Ie ! ,111 y,a,l1iSltln fefiiklffi ti,-lif ll~er1f!W! IIw ru [,!JJcli.li 1'".18u 6, Va,l nda Ib,1 fl' '~'K:Uk, 1,1n ho~ gijrijlenl b'l r hafiekeillotab'l U r arna d unyadak1 samml ena IIiJYBi~U' niJf,Ysl!! n Ibu ~a,g,da hala t~larla ve pa:rla:_k metallerte

i l'gi lel1lm:esi ~~dec.~' sa,~ftn~I~,lktlr~ SIr ana,",~'5,t ii;in al[tmln IPasl~,~nma~ .:;eUkt'e.!1ielmat!'j,ln c;alkl'l ~'l !!1d~n 'fark1 olmBmB~1(;hr.,A.nBr1i51 'i~levcilloooall~biir' iilGvi olma,yan Iner lllesnGinin mu'~kiyeilti~'f;eti,ifZli1illi v~ lti~nH,i doiUl_fi~'Uj!Uf!l,u b,1llimeUd It ~iJfMku her nesnersn 10,1 r atrrnaCl olm'~ll ve bu am'a~ doiru ltusundll~ kuUamlA1!a [u:llrAlysa taJl!l1 mn, rn uceviheratul yad iJ deierlffi ti"lanlil lhii;bi r i,lev1' Io'~ma(hr§~ :&Ii bi hem ekomJm'i}n Cilnlal"lidl rm-aktiIJ~ hem de 'topluliin li;irnde stilillu f,irk1~'I'lI'iI yara;t'a_rak insanla Ird'a qa_~iih k k_oll1lpleks,i ,adla nsrsiarn Y,Br&tl!!naktau:hf'~ Bu ned\enlerle 3Jil8_rJi:sUe;r kuyullTIculuk VI!' miic:ev'~ ~erat sektorune I!tafJ~1 hem arz konusuf!ida saootaj ~[~uJndlaklama VEl In',ev\~en rI desiteklenmesl $e:kUiy~e' mucadele ederken Ij),i Ii" 'yand an d'aijz;eU 1kle kul~ijrel, ve sosya [ ,aJla'lIlda lou Orill1le ~I Uk a;ama<la meda olmaktan '!;~ ka'rmaya daha samra tse (ulllar,~ elan t~lepte radl~~l bir d ij,u" ya,ratmay~ c;ah ~!llfUJlhdlrlar .. Bu y,ilpi!Mk:en iheU ikle al~tlU1 kO:ll1u5llJnd~ onc::eleri d~~l 'Myra akblll1n k] neltUmes:i Ilah iines:ini ~,deier1 i ta~l81 'i"e;i ns:e iI!;zen~ezjl'E!Jn .;~ll,ki5,inl kultall1Brak ,ill1Cilliur Dzeri nde 'VIwan ,autUI yara'tmiiiya, ~h~b.~ nri~ero;

Anaflf~tlere ve IMeLUkle de' ll!t~dlll n '~Mflt~tlere dij~fIIl ,el!l orn:emU gorevLelrden bin de baD ~eiktijrter'i tamamern yok etmeye ~al1'II,rkenl temel lereksifll,im~eri ka~dmni8.lan neooll1iyle '~umuy\~e yak ,edi ~el1H!Y'eoo k bilZl :5ektijrte;ni de, mini:m'llJfm eUd'n'[Ut I~ij~eyi ne indi ii'ffi@kti r.lbpitarUzm b:az~1 ~ijk@U m ma~~i!nn~1 i~ m rh oi!;i.ide SiiUabHK@sinri n 'f:!alt\~l ndadu:.Aociak su rekU lbuyU mes,1 lie li"ei1 nedenbrLe bu I~~pl taUiDin 1-;1n o~Um(in bl r ~e:U,k:I y,ar'il:iimaltafhr~ Bu ~l1$k~ qmak 1~n k_a,~Ua~1:zml tuml Br.a~laJn!in IkllUan.ara!k }f,al/SlIinl bi r b~ra'f'~ dl)yal~'l1k~!iZ 'famo uretim, ti:i~.ti an c;em ben :~ek11nde org;GU'e.tllen Uti U yap' la r' ve neredEySie psikoz dereQe5,in~' Ibir a![l:;ilven$ 1;;~,lllrl11~i~1 yBIl'Btl t.IBu IU~~: diiref' ,Bnlat~.lBnlamd'an 'fJ'all'kh OlBf',ak, t-eonk degit RlJ,atl k Io'~iirak u(Y'I!JJlami'iii1i$ ve maale5-ef PWlJJ1 bir ba.inya LII ~a,ml$ bh· sUre~t1 ii'; su s&lrec1n kOkler1i Uk olarak 1 B. ~'~:I ill ~raUyel iJ¥eler1 araslndilalk1 ~n'l liJks ve 1sra't/t,a gon.U,eibiU r.AwU;pa ildakt mona~1 ~eri III ha'Wk aya'k~iaJn mala.ny~a de~lmelerl sQn'~s.~ nida blJJ Ilijlg tij'keUm ,adll,k~rnl~i~1 be m bi r eranda Ilrurjuvaziyi de e!le' ge~iFimi,tir.AnCi!llk Ib.u lulu tuke'l:im m adde'~en ai'ilQk s.lna)r1 deVirifmri VQ enu tlleY,Q,rI tcplum~a:l s:a mfillar 21"i.'S·lnd'aki U~lJIru munl bUyumesi ~e <!konom'i rlln du raJdamay,a

II rrnest soou(J!lJI1c!i (bia '~I 9.29' loon al u1l0tekrardan sim rt 1 Ib1r toplu m tababsl mnl u Liai$abUeceg1 Ibit" d uZ1eye lI1~rllem~'Jttr" latenl byndan mnrnki donenmd'e de ,~milrgedU~ ve 1~:7arlanlill 'Be;lili~leme~i 5@y~~h'!!de bu du ru m kapital[tzml a~lS'~ ndan f,l)zla! bir f,8nk; yawatlmiBj]lImJt1i'~.A1K8k ozeUil:cite sen urelimin 'lfBiyglnla~m,a~ .. kapitBlist sls;tem,in tum duny. ~apllm'ak_i yaYl'llimul,!~,in"in elronom1 kuUillfiillaf,ak ka,p'1'tal~.1sltl~11 r1lft)@s1 ve Rusya tlnlU1i1 kap1tiil tzasyonu w lupl ta:ltzr!I!l~'n b'l r 1k1 lma'rj tfil il lUke dl Jl il'ida Iher yere slzml~ Olma51 "Ikapl taUDn1f11lo,zelUkle ~rmfnd YU:zyll~ n 'I k~'nc1 yans~ ndan 'I t~baren 'yen1 Ib1 r' pctttfkayla luks IU retfm'l ve i:sr.af1 arttl!1"mpUla ned~n IlLd'llJ.

Bu ;;itt ba~ll polDtika ,!U "ekHd'e 'i~uyorcJllIdjooe['i~le yernil'il~u$ati jet SO:!iliyete ifln Ulks 'l!iUketim nITlia.Uan utetilecek, burnlanill tl]keUm1 tizei!'idfrl~ecekt1jbu ,taelltkle RUSYil \fe. C;'I'n!'dekm yen1 mUyarderler 1~1n ,oiL.duk.r;a 1:e~erl~1 oldu m'llYOflllarQ dola'rbk b~r ekonomii Y,i)ratl'kh. Anca'k yin~)5ek seUt g,robJ i~1n ~ln [il'u til k:e'Um maUan ij r1etimil 'tarihte h~ -;b'i'r :lama" bu kada.r y,aY!~f!l.ll!i,m_8m1:~ QlmtB!5,11l1l2i ra,imen ye'f~'~i b~'r ,ey Idei.i~di! tan hin bar,l8;ll1yu:md,an ben Y'l!ip~.lm_aktilydl ~,altl n fi rawn mask@b~'nrii~nJI';:irlrlrar ~'~'n Vaplliafill Fabarse 'jllJiJfiurtirllanna, UZ~f!1~riiI b'il'" s~.;mili vard~J..KiipitzLizmill1 demml nit,eUili laflyan aSI L ~ld~ n 1se IJiStiilllk Relliekt~n,u?yel1 ''!.!Ie' ot'Cmasy,mla IU ~etnen luronler11i11 Uidece Q~t dei1l'orta # ils;t, ve ,arm S~ mf,l da ~ok miktarLiJrda :U!td:m:a~nd'r~ Bur,DdD b5,tedi~,en JeY I~UM ~ilketili1l uriinunun IkiJl i tesl iii in sa-i~,iJl'lima51 iii;in s,erekl i Qlan 'ytiksek 1l'i18Uvet,lil~tBllk w el ~m@iiyl~ ij fie'tU~rlIl iJfiinh~n yiikse:1Il 'f~lyB.tB k.u~u'k bi'i r U1nllSSi, sa:tllmBSllI y@!noo!, lIst.l1k !Sierekli nnl!~nl ve otomas,yon'La liret1 ~en Urlin'lerl'n ana slnllfa, onU1il ihtiyat; Iduydu8,undarn I~o'~ daha fazla m1 ktanJ~~ sa.t~ lm ilSldl r.. Du rada satdan ma:bn fiyat,1n~ffll a:zbi~ 'ya;p1lan :sa:tl'~ n 'f:ialzlal[l'~'IS)yta deInB,eleneQe~ oolflooe tOlp'~m kaJzalil~ Uk yont'emdern dMa ,ralla @t:!u;,aktrf.Bu 'yintemle kad~fII.l~nlll ay,.kka'lnd;am ba,layara'llt- km yif!l:e anlla ,ell1 yGksek !evi}ye.i~flle ulB~ac;Rktl-lI''tuml '!~~,i ~,eri

1\';.:!i·Fif-i!!i· ~,"'i!liih ~.i!i; ... ·;!i.t·i!'i:!i, k~ ~ .~""'"' .... _,~ .~ Oi"."·i!'"".4':.-a .0'1.6 Ii!i'-,f'ri!> ·'!!i.i"'i:!i.Lr b:£;ji"'",,"'''',a iifI,-" I ... ·• .. ;!jj, ... I'i!ii -~ _'-'i!ii0'6t~l""'~ I!iJ!D·'i!li.k.;!iJ ·f.:!iI'TlIi!ioIU ,.,'Ij .... cl'i!i; ... l'i:!ii 1!Ii;1iIIri',:!ij;'lIir,roI~uJ'li. Vilo nu, '!LUI UI(yUIllli>;.U ~UJni. ~"I\ .. OI lIOIIf!I~' I!i.II!;O .i'B;.., gYUi!i.;YI'!;, _ 1'1'~lllliO"," y,."l u111 !rLlfllLgY'lT y;r;u u t unl.. . unu ~ g. ,iI! l'WDlliLlf,l)1' g

ru hu m~~ne:b1 ~ecek bu cinlaY1l$ yubnda sa·,I'~anl tlril Illlerin 1ht1yat; d'uyulduj;u 1i';1~ dejj ~ iallnmakllan haz dUYlJ! ld ugu 1-;fnl ~lmma:~i1 da~ijlnoesill~1 tapluma Y'~lrdhJ..BIJI ti~emeri :5~dec;e ij~tj'ort~ dilzeyd'e' Ik~ln'k.en dahi1 ~~,!l1fa yay;g~~

med:Y,iiJ! kM'l'la"tnima~o~e,nd~nne y,E!' ,8i.ai~lal!Tl:Ei, ':fQluyla, taillEl'lll8, do iN ta)f1tdl.IBul'Il Lin si1ye5,inde Ulk_etlc:l 5DillRJ lo!llimBvan Ib,b doni,iltye 'g{oo1, o~luyordUli,~~Oyb~\ kli ,um:,e b'1 r iJl1.inil ,il1YQ[f,'oii'iU kullamTYOJ am:ak onul Iku'Wl,if1i rna,ya devam

ederken ~~-evre,~1 ndekUernn ood~n d~ha iiiok It"uketlrm ya:pma~nyla iQ' da tilket~ 11~11fl gildu leAd I rty'Ordu~ Elbette Ib\l SU r'~ i~ill1de r;evreden ve. medyaidan plteri,iflll,ooemin~J!l'lIe' Il!c:mdlBr n!nBin olduillJnul 8'ostermenill1 ut;BfIIllaci!ik bh' ~y olmachi~fill ~,allpeni'J (.I Ll1n'~,lil mn 8sta d'e~i,ti fiUe;meyec@k ve kadmrdla. doj,u,tan Ibulunan Ibi f muzfpU k D~d'!JJiuna dair bi9 L'I-

i ~eli" al~lYtlrdu~ Ej~ette bunhu bu kadar OO~av.sl:Z bfr valdan 'iier1lm~ror~ bl U n~altlna h1tap 'ooecek her t'urilU yOn tern d~Berle"diri Ury~rd u.

Hala, Turtdye DI.arak btrnirimizi yi~bm ~ DUnya Uzerlndeki

en r;aidl,l. en genet ststem lerden bt rt, bu fY ~nde ilk kalp a~i rmi, bulunmakta" (.ijkUYOf, Ika~' I!'l! N'e p. ra milt kllK I _ de ba" yolcula.ra son c;:ainmlzd1r~ en klY zarnaiiIB -- ~tan iIOnUlm .. 5i oneri Ii r4

Pleki olaYlI1 ash nedir? Kac;: y:lldan ben asllnda :a.rneriufY1l kiiSkotl bir s.ava~, ekooom i k dUligunl uk., but~eni n oIaia n ustU ~ vermes1 (48 milyar dolar) ve~me~i"YI~mad~_~~J btr banka 1n _' tm., ~~1 y1kaC.1~, Evet, VI kacak. ~u illrnda kapi tab zrn ~ 'son demterintl ~,a II OJ Uflesintz ViI k1 i ~ m az ame btz bi'rbi ri m izi yerken~ bi lIi~ok ulkede can al darbeler YIU rutm'aya ba~'la(lh bile ..

Krizin diier krizl.erde11i1 bi@* farKl var. lOne tile Utliemfideld 'If!

Arjantintde(kli klii1:lerden "arkh bir Ikr1z olduiunu '~emem gerek1r.

8u iki iU_kedeki krizln riedelli; bankal_ann finans sek.tOriln,e Dian bon;:'lanrnn --. ya -3

eeek paranlll1 d a patronl all" taraflndan "hertu i'nlanmja$tyd}"" Sonu~ alarM enasyon a rtnn,,, Ii llm sLkil uamm1',t11" $imdik"t kriz ise baMti.tann dana ~ kN edebU~ ~tn, dlha ~ol( Mslke girmes1 sonUCUlJ dahl f;ok ktedi vermesirrnden kavnaklanth~ Meak burada alacakt1 ya ida ~ oI.n finans piyasas1 deiilll reel p'iiyBsa oldu, 5cJn Ut; olara k, Y1 Uardu" bi,., .. tki krfz flit duraksasa bOle ar8kta kalm "VI balla r,iJlnl Arne rtkan kapiitall1ml'i, '19,29~dakl durguntuiun btr kez dalla ~leceitrri pterdt. 1929'da Kepesllin devlet muoahales;1l11 Slyunan ve Marx I'ln kUi tal im1 i el~ti ren tezLer1 ornek, ala n yen i doktonnleri 1le aya1kta dura III kaP1tal tzm. bt r kei dahl bf r Keyrte;s a ramI kta" Aneil k Ma I"X, traer ne i)nlem It, nlrsl at 1 n$ln, son UCWlnl Vi ne bir r;6kut otacaitnl belirtmi-Jll~ H tt bu teze, '(lltardllf Manristlen Ilir tadllibl pteren bin;ok din adann eta katllBnlk. k!lP1tall'ztn1n,.- aoar yanl1$ brsistem ~ I(ofursuiil'a en gUzei ameji vernrri$ O{dular.

~ak 9d1l, 6 ay ance General Electric, lin CEO'su Welch' tn : f~Sanlnm SOrunLl1 ~ne deiil de ak1lbcI Ye" komtk otrnas.na alk~ tuttunUlCAlaton'un MGlda zamlan rQ11a yo'-~. Marx'1 veniden mi keJfetrnek jlerekl101"UL1\U katidi!t'ekJ" YOw burada hi~msentn serbest ptyasa ekDnomisi ne bi r i~. olqunu zannetmtyorum. IC.apitIIlizm birtaklm ekstkUktertne rajmen~ mevcut sorunlara en fyt ceYIp 'Jt!ren s1stem., Marxtl sorunlanl c;:ijzU," ~u olarak ~k 5a~ma,," aQklamas,n1 hanrtarsuna. San.n m en tyi cevabl da dt n adam la n vermi, cJldu.,

Pekt bu krIz tvsatlilda olacak olan r? lir devr1m 1.JlillOzukrnekte m~fl Bente bu kanuda yenf

atlhmtar yapmamn tam zamamd1r. Ge91'ti$te yapdat'll hatal.ln:l1an deB alarakl halktlTnZ1 sol biltnce lkna ~ek~ Olkem~ bu i&temtn tJe pramaz otdUj Adair yeqt tezLer 'Ie ~mlD lJYIUn, sekt~mem~ ~ler Ilej bIJI kriiden bfr de¥rtm pkanlabHir. Ancak emperyattzrn ~ durmayacakt1r" Bu kr1z i(e bl rt ikte deYlet ~ttaltstl tam ~ler daha 11k '~ecekl Ilk Sl k ernperyalistlerln tin ayak olduiu darbe Ii bi t sava, Hi bi ~ IkontOr~leriUa tam yapilanmalar gibf harekeUer yi'ne can-

~~ - 'lanac:aktlf. Iu knnud I en bUyrnc. IOrev'1im'iz I her ne olu rsa

olsun, basfretU olmal ve ne tstedfifmln her zaman hatrrlamaknr:

HUl urtu J ad aletU ve guzel oi r DUn,.!