You are on page 1of 26

Prieskum verejnej mienky

Záverečná správa z kvantitatívneho prieskumu
december 2016

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

111

DESIGN VÝSKUMU
METÓDA VÝSKUMU

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov

Výberový súbor (vzorka opýtaných)
 Veľkosť výberového súboru: N = 1 008 respondentov.
 Spôsob výberu vzorky: kvótny výber (kvóty – pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj).
 Termín zberu dát: 23.11. – 29.11. 2016

Nástroj zberu údajov
 Dotazník

Metodika zberu dát
 Face to face (osobné) rozhovory vyškolených anketárov s respondentmi. Rozhovory realizovali vyškolení anketári
agentúry FOCUS.

Štatistická odchýlka
 Interval spoľahlivosti pre celú vzorku: max. ± 3,1 % na 95% hladine významnosti pre frekvenciu javu 50%.

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

2

Štatistická odchýlka
Veľkosť výberovej vzorky umožňuje zovšeobecniť základné výsledky prieskumu (prvostupňové údaje) na populáciu SR vo
veku od 18 rokov s maximálnou odchýlkou ±3,1%.
Zistené výsledky prezentované v tejto správe sú štatistické odhady, ktorých presnosť závisí od veľkosti vzorky/ subvzorky
a od zisteného percentuálneho zastúpenia daného javu v tejto vzorke/ subvzorke. V nasledujúcej tabuľke uvádzame hodnoty
štatistickej chyby pri 95% hladine významnosti.

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

3

PROFIL RESPONDENTOV

POHLAVIE

v%

ZAMESTNANIE

v%

RODINNÝ STAV

v%

muži

48,3

nekvalifikovaný manuálny pracovník

3,5

slobodný/á

30,0

ženy

51,7

kvalifikovaný manuál./prevádzkový pracov.

27,7

ženatý/vydatá

55,9

výkonný odborný prac., úradník

19,2

VEK

v%

rozvedený/á

7,1

tvorivý odborný pracovník

7,0

18 – 24 rokov

12,7

vdova/vdovec

7,0

podnikateľ, živnostník

9,0

25 – 34 rokov

20,5

dôchodca

19,6

35 – 44 rokov

18,0

študent

6,8

45 – 54 rokov

17,4

v domácnosti, na materskej dovolenke

3,1

55 – 64 rokov

16,0

nezamestnaný

4,1

65 a viac rokov

15,4

VZDELANIE

v%

základné

15,5

stredoškolské bez maturity

29,7

stredoškolské s maturitou

37,6

vysokoškolské

17,3

NÁRODNOSŤ

v%

slovenská

85,9

maďarská

10,1

iná

4,0

ČISTÝ MESAČNÝ PRÍJEM DOMÁCNOSTI

v%

do 500 €

8,1

501 – 700 €

7,1

701 – 900 €

16,2

901 – 1 100 €

14,7

POČET ČLENOV DOMÁCNOSTI

v%

1 101 – 1 300 €

13,8

jeden

10,0

1 301 – 1 500 €

12,3

dvaja

29,7

1 501 a viac €

17,5

traja

26,2

nevie, neuviedli

10,4

štyria

23,2

päť a viac

11,0

%, Base (n): 1008
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

4

PROFIL RESPONDENTOV

VEĽKOSŤ OBCE

v%

menej ako 2 tisíc obyvateľov

30,0

2 – 5 tisíc obyvateľov

14,2

5 – 20 tisíc obyvateľov

15,7

20 – 50 tisíc obyvateľov

15,2

50 – 100 tisíc obyvateľov

12,1

nad 100 tisíc obyvateľov

12,8

KRAJ

v%

Bratislavský kraj

11,7

Trnavský kraj

10,2

Trenčiansky kraj

11,6

Nitriansky kraj

13,0

Žilinský kraj

12,2

Banskobystrický kraj

12,5

Prešovský kraj

14,2

Košický kraj

14,6

VOLEBNÉ PREFERENCIE

v%

LIBERÁLNO-KONZERVATÍVNA ORIENTÁCIA

v%

OĽaNO-NOVA

5,9

liberálne

32,2

SME RODINA

5,8

stred

34,6

MOST-HÍD

5,0

konzervatívne

25,6

SNS

10,0

nevie

7,6

SMER-SD

17,0

KDH

4,3

ĽSNS

6,4

SaS

9,9

iná strana

8,6

nevoliči

16,8

nerozhodnutí

10,4

POLITICKÁ ORIENTÁCA

v%

ľavica

19,8

stred

39,0

pravica

27,4

nevie

13,8

VZŤAH K NÁBOŽENSTVU

v%

hlboko veriaci

8,9

veriaci

59,9

nie sú rozhodnutí, nevie

22,0

nie sú nábožensky založení, ateisti

9,1

%, Base (n): 1008

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

5

VÝSLEDKY PRIESKUMU

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

6

1. MIERA SÚHLASU S VYBRANÝMI TVRDENIAMI O KORUPCII

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

7

1. MIERA SÚHLASU S VYBRANÝMI TVRDENIAMI O KORUPCII

S tvrdením „Väčšina ľudí na Slovensku by sa dopustila korupčného správania, ak by na to mala vhodnú
príležitosť“ súhlasia takmer tri štvrtiny opýtaných – 72%. Pričom, úplne s ním súhlasí 25% respondentov a skôr s
ním súhlasí 47% respondentov. Naopak, s týmto tvrdením nesúhlasí približne štvrtina opýtaných (24%) – pričom
skôr nesúhlasí 19% a vôbec nesúhlasia 5% opýtaných. K otázke sa nevedeli vyjadriť 4% respondentov.

S tvrdením „Väčšina ľudí na Slovensku by oznámila páchanie korupčnej trestnej činnosti, ak by im bola
zaručená primeraná ochrana“ súhlasí polovica opýtaných – 50%. Pričom, úplne s ním súhlasí 13% respondentov
a skôr s ním súhlasí 37% respondentov. Naopak, s týmto tvrdením nesúhlasí takmer celá druhá polovica
opýtaných (46%) – pričom skôr nesúhlasí 33% a vôbec nesúhlasí 12% opýtaných. K otázke sa nevedelo vyjadriť 5%
respondentov.

S tvrdením „Prísne trestanie korupčných trestných činov by viedlo k zníženiu korupcie na Slovensku“ súhlasí
väčšina opýtaných – 81%. Pričom, úplne s ním súhlasí 40% respondentov a skôr s ním súhlasí ďalších 40%
respondentov. Naopak, s týmto tvrdením nesúhlasí 16% opýtaných – pričom skôr nesúhlasí 13% a vôbec
nesúhlasia 3% opýtaných. K otázke sa nevedeli vyjadriť 3% respondentov.

S tvrdením „Trestné stíhanie vysokopostavených politikov a štátnych úradníkov za korupciu by pôsobilo
odstrašujúco na potenciálnych páchateľov korupčných trestných činov“ súhlasí väčšina opýtaných – 83%.
Pričom, úplne s ním súhlasí 49% respondentov a skôr s ním súhlasí 35% respondentov. Naopak, s týmto tvrdením
nesúhlasí približne desatina opýtaných (13%) – pričom skôr nesúhlasí 11% a vôbec nesúhlasia 2% opýtaných. K
otázke sa nevedeli vyjadriť 4% respondentov.
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

8

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: Väčšina ľudí na Slovensku
by sa dopustila korupčného správania, ak by na to mala vhodnú príležitosť
% všetkých respondentov; december 2016; báza: 1 008 respondentov

NESÚHLAS
24%

SÚHLAS
72%
nevie; 4%
vôbec nesúhlasíte; 5%

úplne súhlasíte; 25%
skôr nesúhlasíte; 19%

skôr súhlasíte; 47%
Otázka: „Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením?
Väčšina ľudí na Slovensku by sa dopustila korupčného správania ak by na to mala vhodnú príležitosť.“
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

9

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: „Väčšina ľudí na Slovensku by sa dopustila korupčného
správania, ak by na to mala vhodnú príležitosť”
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
súhlasí

CELÁ VZORKA

72

SR
muž

pohlavie

žena

67
72

487

slobodný/á

5

522

ženatý/vydatá

72

rozvedený/á

72

7

128

6

207

2
3
4

29
74

5

19

68

8

27

5

rodinný
stav

vdova/vdovec

181

175

501 - 700 €

162

čistý mesačný
156 príjem
299 domácnosti

1 101 - 1 300 €

155

379

1 301 - 1 500 €

75

23

2

174

1 501 € a viac

4

866

nevie, neuviedol

101

menej ako 2 tisíc

24

69

20
78

nekvalifik. manuál. pracujúci
kvalifik. manuál. pracujúci

26

77

64

jeden
dvaja
traja

21

75

19

73
69

24
17

65
71
72

23

78
70

18
25

1

22
36

72

81

10

71

24

77

4

30
78

63

70

19
23

72
66

139

2

124

1

176

16
28

75

148

4
20

83

163

2

21

66

71

8

10

104

6

302

7

143

25

3

33

158

1

153
122

75

21

4

129

76

Trnavský

31

Trenčiansky

42

Nitriansky

4

38

54

72

7

71

68

5

22

564

2

197

5

4

24

6

3

302

73

Bratislavský

3

6

50 - 100 tisíc

91

7
26

194

20 - 50 tisíc

1 008

24

70

5 - 20 tisíc

5

14

28

počet
obyvateľov
279 obce

2 - 5 tisíc

nad 100 tisíc

4

31

štyria
päť a viac

3
18

75

študent

nezamestnaný

20

41
35

5

82

podnikateľ, živnostník

3
17

70

tvorivý odborný pracovník

v domácnosti, MD

19

83

výkonný odborný prac. úradník

dôchodca

11

19

61

901 - 1 100 €

3

4

24

76

701 - 900 €

23

72

72

do 500 €

74

iná

počet členov
domácnosti

4

SŠ s maturitou

maďarská

zamestnanie

SR

26

66

slovenská

národnosť

1 008

23

70

nevie

4

24

74

vzdelanie

19

73

45 - 54 rokov

SŠ s maturitou

21

76

35 - 44 rokov

65 a viac rokov

18
29

25 - 34 rokov

55 - 64 rokov

24

78

18 - 24 rokov

vek

nesúhlasí

101
299
264
234

kraj

Žilinský

69
72

22

64

118
9

24

74

103
5

24
34

Banskobystrický

74

Prešovský

73

Košický

75

111
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

24

18

17

132

3

123

9

26

126
1

8

%, N = 1008, celá vzorka

117

2

143
147

10

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: „Väčšina ľudí na Slovensku by sa dopustila korupčného
správania, ak by na to mala vhodnú príležitosť”
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
súhlasí

CELÁ VZORKA

SR

72

OĽANO - NOVA
SME RODINA –
Boris Kollár

65

29

používanie
internetu

50

70

25

61

2

171

5

43

78

20

68

2

30

62

2

31

100

8

87

6

169

79

15

nerozhodnutí

79

17

4

104

denne

77

20

4

492

menej často
vôbec

71

25

67

65

4

33

25

10

liberálnokonzervatívna
orientácia

76

stred

20

71

konzervatívne

nevie

24

26

74

25

59

23

ľavica

72

stred

73

4

1 008

5

325

3

349

2

258

77

18

23

5

199

64

nevoliči

niekoľkokrát
týždenne

72

liberálne

101

6

35

SR

60
58

31

ĽS NS

iná strana

2

24

nevie

1 008

6

74

SMER-SD

SaS

4

18

69

SNS

KDH

24

80

MOST-HÍD

volebné
preferencie

nesúhlasí

194

politická
orientácia

pravica

71

nevie

70

hlboko veriaci

68

veriaci

69

vzťah k
náboženstvu

136

nerozhodnutí, nie
náb. založení

186

ateisti

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

25

25

18

25

4

276
139

2

6

90
604

3

222

11 2

92

22

87

393

12

29

75

2

%, N = 1008, celá vzorka

11

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: Väčšina ľudí na Slovensku by oznámila
páchanie korupčnej trestnej činnosti, ak by im bola zaručená primeraná ochrana.
% všetkých respondentov; december 2016; báza: 1 008 respondentov

NESÚHLAS
45%

SÚHLAS
50%
nevie; 5%
vôbec nesúhlasíte;
12%

úplne súhlasíte; 13%

skôr nesúhlasíte; 33%
skôr súhlasíte; 37%

Otázka: „Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením?
Väčšina ľudí na Slovensku by oznámila páchanie korupčnej trestnej činnosti, ak by im bola zaručená primeraná ochrana.“
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

12

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: „Väčšina ľudí na Slovensku by oznámila páchanie korupčnej
trestnej činnosti, ak by im bola zaručená primeraná ochrana”
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
súhlasí

CELÁ VZORKA

50

SR
muž

pohlavie

48

žena
18 - 24 rokov

48

25 - 34 rokov

49

5

487

slobodný/á

5

522

ženatý/vydatá

50
49

SŠ s maturitou

49

128

7
3

43

4

45

4

43

6

43

rozvedený/á
vdova/vdovec
do 500 €

175

5

162

57

podnikateľ, živnostník

46

dôchodca

49

študent

48

v domácnosti, MD
nezamestnaný
jeden
dvaja
traja
štyria
päť a viac

40

1

50
46

6

43
58

44

33
44

38

52

50

44
43
48
45

194

20 - 50 tisíc

52

40

41

53
52

163

4

148

46

52
52

42

Nitriansky

101
299
264
234

kraj

Žilinský

Košický

111
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

44

158

1

153

3

48
3
7
55

50

4

38

61

9
36

46

129
103
117

2

47

53

122
118

45

44

45

143

2

5

52

Prešovský

302

6

42

41

Banskobystrický

104

8

53

91

Trenčiansky

10

47

52

31

6

51

nad 100 tisíc

10

6

40

71

Trnavský

5

50

53

68

38

45

50 - 100 tisíc

197

3

58

5 - 20 tisíc

9

7

53

počet
obyvateľov
279 obce

2 - 5 tisíc

Bratislavský

12

55

47

3

71

4

36

176

41

4

61

124

35

58

81
4

45

5

menej ako 2 tisíc

41

71

1 501 € a viac

101

tvorivý odborný pracovník

52

8
10

174

5

výkonný odborný prac. úradník

50
50

139

44

4

43
40

4

51

46

72

48

maďarská

49

3

55

48

nevie, neuviedol

kvalifik. manuál. pracujúci

42

1 301 - 1 500 €

866

52

564

379

5

48

4

42

2

46

6

54

50

50

46

302

48

slovenská

48

6

1 101 - 1 300 €

51

2

50

901 - 1 100 €

47

1 008

čistý mesačný
156 príjem
299 domácnosti

50

5

5

45

44

701 - 900 €

SŠ s maturitou

45

50

501 - 700 €

155

8

47

207

rodinný
stav

181

5

48

nekvalifik. manuál. pracujúci

počet členov
domácnosti

48

48

65 a viac rokov

iná

zamestnanie

SR

51

55 - 64 rokov

národnosť

1 008

45

48

45 - 54 rokov

vzdelanie

5

43

52

nevie

45

52

35 - 44 rokov

vek

nesúhlasí

132
123
126

4
10

%, N = 1008, celá vzorka

143
147

13

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: „Väčšina ľudí na Slovensku by oznámila páchanie korupčnej
trestnej činnosti, ak by im bola zaručená primeraná ochrana”
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
súhlasí

CELÁ VZORKA

nesúhlasí

SR

50

45

5

1 008

OĽANO - NOVA

49

45

6

60

SME RODINA –
Boris Kollár

47

MOST-HÍD

volebné
preferencie

52

ĽS NS

53

nerozhodnutí

používanie
internetu

denne
niekoľkokrát
týždenne

44

4

43

47

2

40

44

48

47

100

5

104

49

4

492

62

4

35

46

3

9

50

41

54

stred

56

konzervatívne

nevie

45

40

53

43

ľavica

45

40

47

5

1 008

5

325

4

349

2

77

17

50

258

3

199

3

393

5

276

64

47

44

liberálnokonzervatívna
orientácia

stred

53

pravica

53

politická
orientácia

169

9

52

liberálne

87

7

47

46

171

2

SR

101

5

46

53

menej často
vôbec

3

47

50

iná strana
nevoliči

43

48

58
50

42

54

KDH

SaS

4

58

SNS
SMER-SD

49

nevie

194

nevie

37

veriaci

43

48

hlboko veriaci

vzťah k
náboženstvu

44

56

52

139

15

41

43

4

90

5

604

136

nerozhodnutí, nie
náb. založení

44

51

5

222

186

ateisti

45

52

3

92

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

%, N = 1008, celá vzorka

14

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: Prísne trestanie
korupčných trestných činov by viedlo k zníženiu korupcie na Slovensku
% všetkých respondentov; december 2016; báza: 1 008 respondentov

NESÚHLAS
16%

SÚHLAS
81%
nevie; 3%

vôbec nesúhlasíte; 3%

skôr nesúhlasíte; 13%
úplne súhlasíte; 40%

skôr súhlasíte; 40%

Otázka: „Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením?
Prísne trestanie korupčných trestných činov by viedlo k zníženiu korupcie na Slovensku.“
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

15

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: „Prísne trestanie korupčných trestných činov
by viedlo k zníženiu korupcie na Slovensku”
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
súhlasí

CELÁ VZORKA
pohlavie

vek

národnosť

81

16

3

1 008

SR

81
79

muž

80

17

3

487

slobodný/á

žena

81

15

3

522

ženatý/vydatá

18 - 24 rokov

81

16

4

128

25 - 34 rokov

82

15

3

207

35 - 44 rokov

79

18

3

181

45 - 54 rokov

81

15

4

175

78
83

82

3

14

3

14

4

rodinný
stav

rozvedený/á

do 500 €
501 - 700 €

162

čistý mesačný
156 príjem
299 domácnosti
155

379

80

19

2

174

slovenská

81

16

3

866

nevie, neuviedol

101

menej ako 2 tisíc

41

2 - 5 tisíc

35

5 - 20 tisíc

77

iná

78

18
20

83
78

dvaja
traja
štyria
päť a viac

14

3

66
71
81
84
80
82

14

15

2

12 1

80

19

87
76

1

13

1

18

82

5

14

69

5

27

4

87

12

81

1

21

148
139

124
176
104
302
143

3

158

3

153

17

76

163

10 2

122

91

Bratislavský

87

13

129

5

197

Trnavský

76

20

4

118

68

Trenčiansky

77

20

4

103

3

31

42

7
16

50 - 100 tisíc

71

5

88

12
22

194

14

87

20 - 50 tisíc

81

9

nad 100 tisíc

20
22

20

1 501 € a viac

počet
obyvateľov
279 obce

71

7

71

12

80

71

1 301 - 1 500 €

72

2

4

1

13

86

v domácnosti, MD

2

23
83

študent

17

21

73

dôchodca

jeden

10

81

tvorivý odborný pracovník

nezamestnaný

3

90

výkonný odborný prac. úradník

podnikateľ, živnostník

6

26

1 101 - 1 300 €

3

maďarská

67

83

15

564

1
19

901 - 1 100 €

81

4

3

29
79

302

5

14

70

81

SŠ s maturitou

17

16

701 - 900 €

80

3 1 008

16

83

vdova/vdovec

SŠ s maturitou

kvalifik. manuál. pracujúci

počet členov
domácnosti

18

65 a viac rokov

nekvalifik. manuál. pracujúci

zamestnanie

nevie

SR

55 - 64 rokov

vzdelanie

nesúhlasí

101
3
2

18

3

14

4

299
264
234

83

Nitriansky

kraj

Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

111
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

93
72
80
77

1

117

5 2

132

9

123

16

19
17
19

3

126

3

143
147

%, N = 1008, celá vzorka

16

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: „Prísne trestanie korupčných trestných činov
by viedlo k zníženiu korupcie na Slovensku”
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
súhlasí

CELÁ VZORKA

SR

81

83

SME RODINA –
Boris Kollár

84

volebné
preferencie

71

78

KDH

79

ĽS NS

používanie
internetu

1

101

4

73

81

denne

82

niekoľkokrát
týždenne

80

menej často

80

16

3

1 008

liberálne

82

15

3

325

stred

81

17

3

349

konzervatívne

82

16

2

258

liberálnokonzervatívna
orientácia

171

3

100

4

87

9

16

nevie

ľavica

69

21

78

77

10

4

199

2

393

12 2

276

19

2

19

1

17

3

8

81

pravica

nevie

104

5

15

stred

politická
orientácia

169

7

14

15

81

64

23

77

SR

43

14

88

77

50

21

nerozhodnutí

vôbec

2

10

86

60
58

18

SaS

nevoliči

1

16

89

SMER-SD

iná strana

16

27

SNS

nevie

3 1 008

16

OĽANO - NOVA

MOST-HÍD

nesúhlasí

16

86

72

7

139

9 2

90

3

604

3

222

3

92

21

hlboko veriaci

89

492
194

vzťah k
náboženstvu

veriaci

136

nerozhodnutí, nie
náb. založení

186

ateisti

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

80

77

85

17

20

12

%, N = 1008, celá vzorka

17

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: Trestné stíhanie
vysokopostavených politikov a štátnych úradníkov za korupciu by pôsobilo
odstrašujúco na potenciálnych páchateľov korupčných trestných činov.
% všetkých respondentov; december 2016; báza: 1 008 respondentov

SÚHLAS
83%

NESÚHLAS
13%
nevie; 4%
vôbec nesúhlasíte; 2%

skôr nesúhlasíte; 11%
úplne súhlasíte; 49%

skôr súhlasíte; 35%

Otázka: „Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Trestné stíhanie vysokopostavených politikov a štátnych
úradníkov za korupciu by pôsobilo odstrašujúco na potenciálnych páchateľov korupčných trestných činov.“
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

18

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: „Trestné stíhanie vysokopostavených politikov a štátnych
úradníkov za korupciu by pôsobilo odstrašujúco na potenciálnych páchateľov korupčných trestných činov”
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
súhlasí

CELÁ VZORKA
pohlavie

83

13

4

1 008

SR

83

13

4 1 008

muž

84

13

3

487

slobodný/á

84

12

4

302

žena

83

5

522

ženatý/vydatá

84

12

3

564

5

128

4

207

14

82

3

12

83

65 a viac rokov

2

14

85

55 - 64 rokov

3

12

81

5

11

84

13

3

SŠ s maturitou

83

14

4

86

slovenská

84
14

84

nekvalifik. manuál. pracujúci

13

traja
štyria
päť a viac

10

90

v domácnosti, MD

dvaja

1

19

84

študent

5

13

81

dôchodca

2

6

19
79

83
87
83

19

5

71

do 500 €

76

18

6

81

5

71

14

701 - 900 €

83

10

901 - 1 100 €

87

12

1 101 - 1 300 €

87

13

379

1 301 - 1 500 €

174

1 501 € a viac

866

nevie, neuviedol

101

menej ako 2 tisíc

41

počet
obyvateľov
279 obce
194

2 - 5 tisíc

71

50 - 100 tisíc

81

91

nad 100 tisíc

83

42

Nitriansky

10

3
6

101
299
264
234

kraj

176
302

3

143

4

158

13

1

122

4

129

18

1

8
14

86

3
8

11

92
83

11

90
23

153

5

14

78

70

104

6

10

88

Prešovský

111
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

3

14

Žilinský

Košický

124

11

9

81

Banskobystrický

139

22

86

148

2

7

86
75

2

15

16

20 - 50 tisíc

Trenčiansky

3

77

86

31

14

86

5 - 20 tisíc

5

4

83

163

7

čistý mesačný
156 príjem
299 domácnosti

Trnavský

13

16

81

68

3

80

501 - 700 €

197

18

10

162

72

76

6 4

18

83

175

5

vdova/vdovec

Bratislavský

95
63

rozvedený/á

181

35

14

86

podnikateľ, živnostník

3

14

82

tvorivý odborný pracovník

jeden

14

84

výkonný odborný prac. úradník

3
8

86

kvalifik. manuál. pracujúci

1

13

78

iná

nezamestnaný

14

rodinný
stav

155

8

SŠ s maturitou

maďarská

počet členov
domácnosti

15

83

45 - 54 rokov

zamestnanie

10

82

35 - 44 rokov

národnosť

13

86

25 - 34 rokov

vzdelanie

nevie

SR

18 - 24 rokov

vek

nesúhlasí

118
103
117

3

132

6 2

123

6

126

10

143

6

147

%, N = 1008, celá vzorka

19

Miera súhlasu s vybranými tvrdeniami o korupcii: „Trestné stíhanie vysokopostavených politikov a štátnych
úradníkov za korupciu by pôsobilo odstrašujúco na potenciálnych páchateľov korupčných trestných činov”
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
súhlasí

CELÁ VZORKA

SR

OĽANO - NOVA

nesúhlasí

83

4 1 008

13

77

19

4

60

SME RODINA –
Boris Kollár

79

21

58

MOST-HÍD

78

22

50

volebné
preferencie

SNS
SMER-SD

89

KDH

používanie
internetu

11

78

12

nerozhodnutí

85

9

denne

85

13

niekoľkokrát
týždenne
menej často
vôbec

82

85

81

11

100

7

169

6

104

3

3

3

9

84

stred

nevie

ľavica

13

4

1 008

2

325

4

349

8 3

258

14

81

konzervatívne

43

87

12

liberálne

liberálnokonzervatívna
orientácia

101

7

16

83

16

89

75

14

81

77

12

14

6

199

64

10

16

81

1

9

90

SR

171

5

91

SaS

nevoliči

12

88

ĽS NS

iná strana

10 1

83

nevie

stred

politická
orientácia

84

pravica

nevie

hlboko veriaci

89

74

2

393

8 3

276

7

139

14

18

86

3

90

3

604

13

5

222

9

6

92

11

492
veriaci

83

136

nerozhodnutí, nie
náb. založení

82

186

ateisti

194

vzťah k
náboženstvu

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

85

14

%, N = 1008, celá vzorka

20

2. HODNOTENIE ÚSILIA POLÍCIE PRI ODHAĽOVANÍ KORUPCIE

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

21

2. HODNOTENIE ÚSILIA POLÍCIE PRI ODHAĽOVANÍ KORUPCIE

Úsilie polície pri odhaľovaní korupcie na Slovensku hodnotia ako nedostatočné približne tri štvrtiny
opýtaných – 74%. Pričom za rozhodne nedostatočné ho označilo 37% opýtaných a za skôr nedostatočné ho
označilo ďalších 37% respondentov.

Opačný názor – úsilie polície pri odhaľovaní korupcie hodnotí ako dostatočné – približne pätina opýtaných
(21%). Konkrétne za skôr dostatočné ho označilo 16% respondentov a ako rozhodne dostatočné ho vníma 5%
respondentov.

Na otázku nevedelo odpovedať 5% respondentov.

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

22

Hodnotenie úsilia polície pri odhaľovaní korupcie na Slovensku
% všetkých respondentov; december 2016; báza: 1 008 respondentov

NEDOSTATOČNÉ
74%

nevie; 5%

rozhodne dostatočné;
5%

DOSTATOČNÉ
21%

skôr dostatočné; 16%

rozhodne
nedostatočné; 37%

skôr nedostatočné;
37%

Otázka: „Považujete úsilie polície pri odhaľovaní korupcie na Slovensku za dostatočné lebo nedostatočné?“
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

23

Hodnotenie úsilia polície pri odhaľovaní korupcie na Slovensku
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
dostatočné

CELÁ VZORKA
pohlavie

21

74

5

1 008

SR

muž

21

74

5

487

slobodný/á

žena

21

74

5

522

ženatý/vydatá

16

75

19

25 - 34 rokov

78

25

5
9

70

5

21

181

25

162

163

22

75

3

148

1 101 - 1 300 €

21

77

3

139

20

76

4

124

3

176

4

174

1 501 € a viac

17

slovenská

21

75

5

866

nevie, neuviedol

18

maďarská

21

74

5

101

menej ako 2 tisíc

16

22

výkonný odborný prac. úradník
tvorivý odborný pracovník

24

dôchodca

17

3

68

13

73
81

22

2 - 5 tisíc
5 - 20 tisíc

32
20

20 - 50 tisíc

71
91

nad 100 tisíc

18
18

8

31

Trenčiansky

19

42

Nitriansky

18

5
2
6

6

101
299
264
234

kraj

66

158

2

4

70
71

1
7

75

129
118
103

10

80

23

153
122

9

81

24

Žilinský

143

4

76

78

Trnavský

302

4

76

25

68

6
64

22

50 - 100 tisíc

104

11

79

197

6
73

194

71

11

73

21

počet
obyvateľov
279 obce
35

80

Bratislavský

14

26

traja
štyria

63

27

dvaja

päť a viac

73

83
23

jeden

4

72

9

nezamestnaný

2

78

24

študent

2

85

18

41

5

74

13

podnikateľ, živnostník

v domácnosti, MD

73

71

901 - 1 100 €

77

kvalifik. manuál. pracujúci

81

7

čistý mesačný
156 príjem
299 domácnosti
155

19

2

65

71

8

3

66

72

73

1 301 - 1 500 €

32

2
6

23

379

nekvalifik. manuál. pracujúci

564

701 - 900 €

3

6

69

28

79

68

59

24

501 - 700 €

3

73
35

do 500 €

302

76

vdova/vdovec

1 008

8

21

rozvedený/á

5

75

18

26

74

17

SŠ s maturitou

iná

počet členov
domácnosti

1

69
68

207

rodinný
stav

175

6
72

23

SŠ s maturitou

3

75

26

65 a viac rokov

zamestnanie

5

27

55 - 64 rokov

národnosť

76

20

45 - 54 rokov

128

10

19

35 - 44 rokov

vzdelanie

nevie

SR

18 - 24 rokov

vek

nedostatočné

117
2

132

2

123

Banskobystrický

28

67

5

126

Prešovský

27

69

5

143

6

147

Košický

111
OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

14

80

%, N = 1008, celá vzorka

24

Hodnotenie úsilia polície pri odhaľovaní korupcie na Slovensku
podľa sociálno-demografických charakteristík respondentov
dostatočné

CELÁ VZORKA

SR

OĽANO - NOVA

21

32

26

ĽS NS
SaS

používanie
internetu

60

1

58
50

85

2

37

57

18

2

liberálne

liberálnokonzervatívna
orientácia

101

21

74

17

5

81

1 008

2

325

stred

25

72

3

349

konzervatívne

24

74

2

258

nevie

43

10

59

ľavica

77

31

28

68

4

199

4

393

64

89

16

SR

171

6

80

11

2

74

13

SMER-SD
KDH

67

nevie

1 008

5

88

MOST-HÍD
SNS

74

10

SME RODINA –
Boris Kollár

volebné
preferencie

nedostatočné

83

1

iná strana

19

nevoliči

19

nerozhodnutí

18

denne

19

78

4

niekoľkokrát
týždenne

20

77

4

77

69

4

87

104

8

menej často

26

69

6

vôbec

26

67

7

22

pravica

17

nevie

17

169

12

74

100

stred

politická
orientácia

hlboko veriaci

74

83

1

67

139

17

30

67

276

3

90

5

604

492
194

vzťah k
náboženstvu

veriaci

22

72

136

nerozhodnutí, nie
náb. založení

16

81

3

222

186

ateisti

17

78

5

92

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

%, N = 1008, celá vzorka

25

FOCUS, Marketing and Social Research
Sládkovičova 4, P.O. Box 293
810 00 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: +421 2 529 31 366
Fax: +421 2 529 31 378
E-mail: info@focus-research.sk
www.focus-research.sk
FOCUS, Marketing & Social Research

OMNIBUS: Prieskum verejnej mienky

2626