You are on page 1of 1

Vocabulrio:

l l

lupa
pele
pelo leo
leoa
lei L L
l
lia
leu paleio
pulo
pula
ol
papoila
Lila
Lili
l
lula
ali
ela
ele
Paula
Paulo
aula
Loul Lua
lapela Lulu l
lapa leio ol
leilo

Texto:
oleoealeoaali.
a pele e o pelo.

A leoa papa a lula e o leo papa a lapa.


o Paulo. Ele l a aula Lili e Lila.

a Lulu. Ol Lulu!
Eu leio lula, paleio, lei e lapela.
A Paula pula, pula.
Ol Paula!