You are on page 1of 68

Garota de Ipanema

(Bossa Nova)

Msica dAntonio Carlos Jobim


amb lletra de Vinicius de Moraes

Arrangament per a banda:

Joan Alborch Miana

Plantilla instrumental
Flautes I-II
Obo
Requint en Es
Clarinets I en B
Clarinets II en B
Clarinet baix en B
Saxo alt I en Es
Saxo alt II en Es
Saxos tenors I-II en B
Saxo barton en E
Trompes I-II en F
Trompeta I en B
Trompeta II en B
Trombons I-II
Tromb III
Fiscorns I-II en B
Bombardins/ Fagots I-II
Tubes
Contrabaix
Bateria
Percussi complementria (opcional)

Garota de Ipanema
(Bossa-Nova)

Partitura
Tempo di bossa nova q = 128

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

Flautes

4
&b 4

Obo

& b 44

## 4
b & 4

&

# 4
4

b &

# 4
4

b &

# 4
4

# 4
b & # 4

# 4
b & # 4

# 4
4

#
b & # 44

Requint E

Clarinet 1 B

Clarinet 2 B

Clarinet Baix B

Saxo Alt 1 E

Saxo Alt 2 E

Saxos Tenors I-II B

Saxo Barton E

b &

4
4
>
f
# 4
& 4
Trompeta 1 B b
>
f
# 4
& 4
Trompeta 2 B b
>
f
>
? 4
Tromb 1 i 2
b 4
f
>
? 4
Tromb 3
b 4
f
# 4
Fiscorns I-II Bb &
4
>f
? 4 >
Bombardins
b 4
(Fagots) I-II
f
? 4 >
Tubes
b 4
f
44
Bateria

.
f

Trompes 1 i 2 F

&

# j
# j
j
n # J

# j

> # -

>

j
>
> n # J

>
>

j
-

# j n
-

>
# j n
-

>

j
# # # n
J

> # >
# # n
J

n b
>


>

j
-

>

# j n
-

>
# j n
-

>

j
# # # n
J

> # >
# # n
J

>

j
# n -

j
> # n
J

>

>

# j
# j
-

n # J

j
# n -

.
J

# j

> # -

b
>

j
>
> n # J

>
b


>

j
-

j
> # n
J

>
b

b >

>

>

# j
# -

# j

> # -

j
-

j
>
> n # J

j
-

n # J


>

j
-

# j n
-

>
# j n
-

# j
# # # n
J

> # >
# # n
J

j
# n -

.
J

j
> # n
J

Garota de Ipanema

Fl.

&b

Ob.

&b

Req.

Cl. 1

#
&
#

# n # n n

# n # n n

#
& #

#
& #

#
& #

&

&

Tpta. 2

&

#
#

Tb. 1-2

?b

Tb. 3

?b

Perc.

Tpta. 1

Tba.

# b # b n

&

Bmd.

.
b J J
J

Tpes.

Fisc.

n J J .
J

&

Sx. Bar.

n j j b n J
f
b b n J
J J
f

Cl. B.

Sx. Ten.

b J J .
J

&

Sx. Alt. 2

j
b b b J
J
f

#
& #

Cl. 2

Sx. Alt. 1

&
?
?

#
b
b

b ww
>

ww

# n .
> # > n > .

ww

# n .
> # > n > .

# # n n
> > >

w
>

n
> > > .

n
> > > .

> n >
>

bw
>
>
b ww

w
ww

>
>

n > .
>
# n > n b > ..

w
ww

>
>

n > .
>
# n > n b > ..

> n >
>
> # n > n b >

> > b > .

> b > .

> n > b >

n
> > > .

> n >
>


>
y y

b ww
>
b ww>

ww
ww

a2

n
> > > .
> # > n > .
b .

j b j b b
J b

>
>
y y y y y yj y y y y y y y y y y y

.
. .
J
J

>
y

b.
>
y y
.

# > b n > ..

ww

b.
>
y y
.

> n # > b n >

> n b
> >
y y y y

Garota de Ipanema

&b

13
Fl.

Ob.

Req.

&b

&

Cl. B.

&

Sx. Bar.

#
& #

#
& #

##

&
&

&

Perc.

Tpta. 2

Tba.

&

Bmd.

Tpta. 1

Fisc.

&

Tb. 3

Tpes.

Tb. 1-2

Cl. 2

Sx. Ten.

&

Sx. Alt. 2

ww

ww

#
& #

Cl. 1

Sx. Alt. 1

ww

n
> > > .

n > .
>
# n > n b > ..

? b > > b > .

?b

&
?
?

#
b

>
>

> # > n > .


b .
b.
>
y
.

>

..

..

..

..

p
p

>

>

ww

ww

>

I.

n
> > > .

b
> >
y y

I.

# n .
> # > n > .


>

y y y y

J .
J
p

. .
J


>

. .
J

. .
J

Garota de Ipanema

Fl.

&b

Ob.

&b

#
& #

19

Req.

Cl. 1

&

Cl. 2

&

Cl. B.

&

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

#
& # J
#
& #

3
>
w

n >

>

>

# >

..

..

F
F

#
& n

..

..

&

Tpta. 1

&

Tpta. 2

&

##

w
>

Tb. 1-2

?b

Tb. 3

?b

&
?
?

b
b

. .
J

j

>
>
b
J

>
>

j >

n b >
J

>
j
. b b
>
F

>
b
J

> w

. .
J

>
j
. b b
>
F
a2

>

>.
F
> .
.

>
n
J

j

>

>.
F

Perc.

>
n

Tpes.

Tba.

&

Bmd.

Sx. Bar.

Fisc.

j
. b > b
>
F
j
y. y y y
.
J
F

..

b
>

j
y

P
P

a2

ww

ww
P

w
P

# >

>
b
J

P
j
y
y
y y y y

J
P

j
y y y y y y y y

y y y y
.

Garota de Ipanema

>
n

n >

#
& #

>

>

Fl.

&b

Ob.

&b

25

Req.

Cl. 1

&

Cl. 2

&

Cl. B.

&

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

#
#
#

..

b b

b b

nw

jb


J

J

# >

n ww

# >

#
& #

..

..

..

..

..

..

#
& #

Tpes.

&

Tpta. 1

&

Tpta. 2

&

# ww

b b

nw

w
nw

ww

j b

ww

ww

b # ww

Tb. 1-2

?b

Tb. 3

?b

Fisc.

Bmd.

Tba.

Perc.

&
?
?

#
b
b

y y y y y yj y y y y y y y y y y
.
. .
J
J

y y y y y yj y y
.
J

j
b

jb

y y y y y y y y
. .
J

#
& #

&


b b

y y y y y yj y y y y y y y y y y
.
. .
J
J

Garota de Ipanema

Fl.

&b

# # # #

Ob.

&b

#
& #

31

Req.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

Tpes.

&

#
&
#

##

# #

#
& #

#
& #

# b
p
#

& #
a2

&

?b

Tb. 3

?b
&
?
?

#
b

##

Tb. 1-2

b b b.

I.

&

&

Perc.

Tpta. 2

Tba.

P
n b b b b

&

Bmd.

b
J

# # n

#w
F
# # #
# # # #

&

Tpta. 1

Fisc.

b
p

#
P
#w

#
F
j
#

J #

#
j

a2

#.

I.

b n b.

# #

b.

b
J

b b b.

# #

b.

# #

ww

j
n

# ..

# #

w
P
wI.

j #

ww

.
# .

# #

ww

.
b.
p

F
#w

# #

j
j b b
j #
j n
j
b b j
#

# #
b

b n
#

n
p
yyyy yyyy y y y y y y y y yy y y y yyy y y y y y y y y y y y y y y y y yyy y yyyy

.
.

.

.

.

.

J
J
J
J
J
J
p

Garota de Ipanema
&b

Fl.

Ob.

Req.

n #
# #

37

& b .

j
#

#
& #

w
f

#
#

F
# #
# #

Cl. 1

&

Cl. 2

#
& n

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

&

#
& # .
&

Tpta. 1

&

Tb. 3

Fisc.

Bmd.

Tba.

Perc.

#
& #
&

Tb. 1-2

#
& # .

Tpes.

Tpta. 2

&

#
J

#
J

n

J

ww

? b #.

?
?

b
b

j

F
w

w
f

a2

b ..

n
f

n b

j n


J
f

j n

b
f

F

F

F

F

b b

j
p

f
j

ww

F
.

w
f

..

&

?b

f
w

n
#

b
p

b ..

ww

w
j

b
I.

F
b
p

j
j j
j
j

b

F
p
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yyyy yyyy y y y y y y y y y y y y y y y y
.

.

.

.
.

.

J
J
J
J
J
J
F
p
j

Garota de Ipanema

8
&b

43
Fl.

Ob.

Req.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

Tpes.

&b
&
&

##
#

&

.
n

b
j

nw

# ww

n ww

ww

b ww

# .
& #

Tb. 3

?b

# .
b

..

#.

b
3

y y y y y y y y
.

J

b.

bw

y y y y y y y y
.

J

y y y y y y y y
.

>

.
F
.


>

F
.
F

.
F

ww
P

.
F

>


>

ww

ww


>


>

..

P
y y y y y y y y y y y y
.

.
J
J
P

# >

..

a2

P
.

P
F

>


P
w

.
F

ww
P

b ..

b ww

ww

F
# w

b .

Tb. 1-2

?b

ww

&

&

#.

#w

&

b > >
J

n.

# w
& #

#.

b > >
J

b.

&

Perc.

Tpta. 2

Tba.

#
& #

&

Bmd.

# .
&

Tpta. 1

Fisc.

.

# >


j
y y y y y y y y y y . y y

.

J

Garota de Ipanema
&b

49
Fl.

Ob.

Req.

Cl. 1

&b

&
&

Cl. B.

&

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

&

#
#
#


>

J
J

## w

>
>

j 3

j 3

J b


J
3

> w

w
>

> w

b n

w
>

..

&

w
#w
#
#


>

..

w
nw

>

?b

w
w

Tb. 3

&

?b

..

j 3

j 3

..

y y y y y yj y y y y y y y y y y
.
. .
J
J

ww

J b

b
b b

y y y y y yj y y
.
J

ww

n ww

> w

ww

#
& #


J
3

# # ww

&


>


J
3

> w

Tb. 1-2

Perc.

&

Tba.

>

Tpta. 1

Bmd.

&

Fisc.

# w
& #

Tpes.

Tpta. 2

#
& #

Cl. 2

Sx. Alt. 1

j 3


J
3

w
.

b b ww

ww

w
>

j 3

> w

j 3

..

b ww

bw

w
>

J b
j b

y y y y y y y y y y y y y yj y y
. .
.
J
J

j 3

a2

y y y y y y y y
. .
J

Garota de Ipanema

10
&b

&b

55
Fl.

Ob.

Req.

Cl. 1

&

Cl. 2

&

Cl. B.

&

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

f
>


##

##

##

# w


J
3

#
#

j

3

b b ww

n ww

ww

ww

ww

ww

Tpta. 2

&

#
#

w
.

j 3

j 3

Tb. 1-2

Tb. 3

?b

&
?
?

b
b

?b

b ww

bw
.

y y y y y yj y y
.
J

j 3

.
f
### .

f
### .
#

..


y
.

..
f

f
# # ..

y y y y y y y y y y y y
. .

J

f
#
## .

# .
& n .
#
& #

f
>

f
# # # >

&

Perc.

#
& # w

Tpta. 1

Tba.

&

Bmd.

# w
& #

Tpes.

Fisc.

Poco pi

#
& # w

>

y


J

..

..

##

>
f
##

##

n
n

.
f
y.
.
.

j
y

.
.

y
y
..
.


J
j

j
y

Garota de Ipanema

>

# # >
>
#

>

>
# # # # >
#
& #


>

n
# #

>

j
n
>

ww

Fl.

&

Ob.

&

##

# # >
# >

Cl. 1

&

Cl. 2

#
& # # ..

# ..

..

..

j
# .. ..

j
. .

#.

#. .
J

..

..

..

. .
J

.. ..
J

. .
J

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

Tpes.

Tpta. 1

Tpta. 2

Tb. 1-2

Tb. 3

Fisc.

Bmd.

Tba.

Perc.

# b

# # >
>
#

61

Req.

11

#
& #

# # #.
& #
##
& # .
#
& # ..
##
& # .
&

#
& #
#
& #

#
#

.
.

# #
#

>
>

.
.

>

>
J

>
J

>
J

>

w
w

>

> ww
J

#
& #

?
?

.
.

y
..
.


J
j

j
y

.
.

y
y
..
.


J
j

j
y

J .

y
y
..
.

j
y

.
.

y
y
..
.

.
.


J
j

j
y

.
.

. .
J
j
.
j
y y
..
.
J

# n

#
#
f
.
J

# b

>

w
w

>

>
J

Garota de Ipanema

12
b b >

b >

>
b
b
b
b

b b >

b >

>
b
b
b
b

# # n n >
& #

n >

>
n
n
n
n

67
Fl.

Ob.

Req.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

Tpes.

Tpta. 1

Tpta. 2

Tb. 1-2

Tb. 3

Fisc.

Bmd.

Tba.

Perc.

&
&

&

##

n n >

#
& # n ..
#
& # .

n ..

n >

>
n
n
n
n

..

..

n ..

n ..

# # n.
& #

n.

n.

n.

# # .
& #

n ..

# n ..
& #

n ..

n ..

n ..

n ..

## .
& #
&

>
# n
n
& #
#
& #
?

&
?
?

##

>

b ..

b ..

b ..

b ..

.
.

y.
..


J
j

j
y

.
.

y
y
..
.


J
j

j
y

a2

y
..
.

j
y

.
.

y
y
..
.

j
y

n
f
b ..

J

n
n
f

n
n
n
n >

b
f

y
..
.


JJ
j

j
y

b ..

.
.

.
.

y
y
..
.


J
j

j
y

Garota de Ipanema

73
Fl.

&

Ob.

&

Req.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

Tpes.

Tpta. 1

Tpta. 2

Tb. 1-2

Tb. 3

Fisc.

Bmd.

Tba.

Perc.

##
& #
#
& #

>

>

>

>

j
#
& # .. ..
#
j
& # . .

> > >


#

> > >


#

ww

> > >


#

>
#
>> >

> > >


#

# # . .
J
& #
# # . .
& #
J

n >
J

## .
.
& # J
&

#
& #
#
& #

b .. ..
J

. .
J

#
& #

.
.

. .
J

j
.
j
y y
..
.
J

b >
J

>
n
J

j
w
n w
>

# #
>> > >

>
# #
>> >

b
>

>

#
>> > >

# b
>
>
#

b >
J

b >
J

ww

>
J

#
#
>
>

> > >


> .
> .
b

>
> > >
# #
#
#
>> >
>> >

a2


>

j
n n ww
>
j

n
>
n > w
J

# . .
& # n . J .

Ancora pi mosso

13

j
n ww
>

>
b
J

j
b
>

b
>

>

#
>
> .

>

#
>> >

#
>> >

# b
>
>
#

#
>
> > >
> .
b

> > >


# #

#
>> >

b
# b
b
# b
>
>
>
>

> # > >


> # > >
>
>
n #
#
#
# #
# #
>> >
>> >
>> >

n #
>> >


.
J

>
y y

> # > # >


y
y
y y
.
J
J

#
>> >
y jy

>
>
y y
y

J

# # >
>
y
y y
.
J

#
>> >
y jy

Garota de Ipanema

14
> >

79
Fl.

Ob.

Req.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

Tpes.

Tpta. 1

Tpta. 2

Tb. 1-2

Tb. 3

Fisc.

Bmd.

Tba.

Perc.

&

> >

&

>
# # # >
&
&

##

>
>

# # > >
&

#
& #
>
>
# # # >
&

#
#
& # .

# # a 2 .
&

## >
& #
&

> b > > > b


J

> >
J

> b >
n

> n > > > n


J

> >
J

> n >
n

> b > > > b


b J b
> n > > > n
J

>
> >
J

>
y y

> n >
n

> # > >

> >
#
>

#
> > >
> #

>
> >

> > b
b
> > n

> n > > > n


J
>
> n
> >
J n
#
>
>
> n >
J

#
>> >
> > n

>
.

>
.

> > >

>
.

>
.

> > >

>
.

>
b
> >

>
.

>
.

>
b
>>

>
.

>
.

>
b
> >

>
#
>> >

# b
>

> > >


#

b
>

>
#

>

#
>
> > >
> .
b

#
>
> .

>
#
>> >

# b
>

> # > >


# #

> # > # >


y
y

J
J

> > >


#

> >
>
#

> b >
b J

> n >
J

> > >

> > >


# #

n n
>
>

>
> b n >
#

> b > > > b


J

>
.

> > >


#

#
& # b
>
>

> n >
n

> > >


#
>> >
> n > > > n
J

#
& # #
>
> .
?

> >
J
> >
J

b
>

>

> b >
n
b n

>
> n
> >
J n

>
#
& #

> >

>
> # >

y y
.

#
>> >
y jy

# b
>

# # >
>
y

J

b
>

>

#
>
> > >
> .
b

#
>
> .

>
#
> > >

# b
>

> # > >


# #

>
>
y y
y

J

>
>
#

>
#

> > >


# #

b
>

>
#
>> >

>
#
> > >

y y
.

#
> > >
y jy

>
y y

# b
>
>
#

#
>
> > >
> .
b

>
>
# #

b
>

>
#
> > >

#
>> >

#
>> >

# b
>

> # >
# #

> # # >
y
y
y y
.
J
J

#
>> >

#
>> >
y jy

Garota de Ipanema

>

> b # >

>

##
& #

>

> b # >
b #

85
Fl.

Ob.

Req.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

Tpes.

Tpta. 1

Tpta. 2

Tb. 1-2

Tb. 3

Fisc.

Bmd.

Tba.

Perc.

&
&

> n # >

.
.

> n # >

> n
>
#

>


> > >
> n # >

.
.

##
& #

>

#
& #

>

>
J

j
n ..
>

&

##

&

##

#
& #
>
##
& #

## >
& #
&

#
& #
#
& #
?

>

#
& #
?
?

>

>
y

>
>

..

b >
J

..


> > >

j
b ..


> > >


> > >j
y

J


> > >

b
>
>

#
>
>

b
>

y
Y

J

>
b J
>
J
>
b
J

Y.
..

Lento

b.

n.

P
n.
n.
P

bw
p

b w
p

n
n
J
3
3

. b
. b
J
. b
J

n
n

3
3

b n w

bw

. n
J

w
n

a2

n
J

. b
J

w
p

j
n

n.

b
J

15

w
p

I.

Garota de Ipanema

16
b.

91
Fl.

Ob.

Req.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

Tpes.

Tpta. 1

Tpta. 2

Tb. 1-2

Tb. 3

Fisc.

Bmd.

Tba.

Perc.

&

b b
J
3

&
# # n.
& #
# b.
& # b.
#
& # b.
#
& #

b b

b b
b b
J

b b
b
b

j 3
b b

## w
& #
##
& # bw
p
#
& # bw

&

b
b

. n
. n
J
. n j

. b
b
J

. b
n
J

j 3

P

3
. b j
. b nn

. b j n

. n
J

nw

nw

nw

bw

bw

nw

nw

bw

n ww

nw

b ww

. b
J

b
J

nw

##
& #

b b

b ww

n ww

b ww

n b w

##

#
& #

&

&
?
?

##

bw

bw

bw

bw

bw

bw

j 3

P

j 3

P
I.

n
n

Garota de Ipanema

97
Fl.

&

Ob.

&

Req.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

Tpes.

Tpta. 1

Tpta. 2

Tb. 1-2

Tb. 3

Fisc.

Bmd.

Tba.

Perc.

j 3

j 3

17
Primo tempo

##
& #

n#

#
& #

n#

#
& #

n#

#
& #

b.

bw

##
& # .

##
& # n.

#
& # n ..

##
& #
&
&

#
##

#
& #

b b b

n ..
w

b ..

n
P

b.

&
?
?

##

b
b.

n#

n##

#w

n ww

..

b
j 3

b b b
3

b ww

b ..

b.

b b b

bw

b.

j 3

b

j 3

b b b

j 3

b

#w

n##
n
n#

n#

nw

n#

. . .
J
J
p J

n#

bw

n#

..

n ww

b.

bw

b
b

Garota de Ipanema

18
&b

103
Fl.

Ob.

Req.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

.
f

& b .
f
# .
& #
f

# .
&
f
#
& .
f
#
&
f
#
& #
f
#
& #
f
a2
#
&
f
#
& #
f

Tpes.

&

Tpta. 1

&

Tpta. 2

&

#
#

Tb. 1-2

Tb. 3

?b

Bmd.

Tba.

Perc.

&
?
?

#
b

a2

.
f

a2

J
J


J
3

3
j


J
3


J
3

3
j

> .


>

> .


>

>

#
>


>

.
>


>

.
>


>

w
#w

ww

.
f

.
f


>

ww
f

?b

Fisc.


>

w
w

w
w

3
j

3
j

..

.

j

..

f
y y y yj y y y y
.

.
J
f

y y y y
.
J

y y y y
.

..

..

..

y y y yj y y y y
.

.
J

y y y y y y y y
. .
J

.

3
j

y y y yj y y y y
.

.
J

Garota de Ipanema
&b

108
Fl.

Ob.

Req.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. B.

#
& #

&

#
& #
>

Sx. Ten.

&

ww

b ww

ww

b ww

Sx. Bar.

Tpes.

#
& #

&

Tpta. 2

&

Tb. 1-2

?b

Tb. 3

?b

Fisc.

Bmd.

Tba.

Perc.

&
?
?

bw
w

&

Tpta. 1

j b

b
b

b ww
.
.

..

j
b

j b

y y y y y y y y
.

.
J

ww

b ww

bw

j 3

j 3

j 3

j 3

j 3

b ww

bw

p
p

j 3

b b
J
3

b ww
w
#.

a2

P
w
p

w
p
#
w
n w
p
bw

w
p
n.

w
p

b ww

ww

nw

p
w

Sx. Alt. 2

# b >
b

nw

nw

w
p

w
p

rit.

#
b >
& # b

Sx. Alt. 1

j
b

#
&
&

&b

19

w
p
w
p

w
p
Y

#
J
3

Garota de Ipanema

20
&b

114
Fl.

#.

j
& b n. #
F
#
& # w
3

Ob.

Req.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. B.

Sx. Alt. 1

Sx. Alt. 2

Sx. Ten.

Sx. Bar.

# #.
j
#
F
#
&
w
&

&

Bmd.

Tba.

Perc.

ww

# ww

#
& # w

# #.
j 3
#


&
F
?
?

#.

# n
J

b >

#w

>
b

>
b

w
w

n ww

ww

U
w

n
>

b >

bU
ww

n ww

>
n

n >

n
>
b >

?b

U
w

nU
w

?b

nw

ww

# #.
j
#
F
#
&
w

nw

#
& # w
&

&

Fisc.

U
w

Tpta. 1

Tb. 3

nU
w

&

Tb. 1-2

# bw
& #

Tpes.

Tpta. 2

n n
J

b
>

>
b b

b >
b

w
w

b
>

>

>
>

>

>

j
# # n J

n
>
>

j
n .
# .
J

J n -

>

# .
J

n #
.
J

# #
>

# #
J

>
n #

j
# # -

n
>

J b -

>

j n
-

j
n .

>>
>

>

j
#
.

n .
J

j
# .

>

# J #


>
>
b

.
n n
J

n >
#

j
# # -

b
>

j
n .

>

b
J

j
n
j
## #
# # j
# -

>

j
>
# n
.
j
b >
b nn n
n .

b
>

j
n .

b
>
>

>
#
>

>

Garota de Ipanema

Flautes

(Bossa-Nova)

j b b b J J .
b J J
J
f

Tempo di bossa nova q = 128

4
&b 4

b
& b # n

12

ww

ww

&b

&b

41

b b b .
f

# b

>
n
n
n
F

> 3
n
b b n ww
&b
J J
# # n

..

26

35

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

# # # #
P

# b
n

>
b . b >
J

. > > . > w


J
J
&b
J
3
F

47

&b

54

. w
J
3

. w
J
3

>

# # > # >

&

61

Poco pi

>

#
#

Garota de Ipanema

Flautes

67

&

73

&

b b > b > b

b b b >

>

> > > b > > > b


>

> > b n >


J
J

Ancora pi mosso

> > > b > > > b

J
&

> > b >


# .

83

> #

b. b
J
Lento

. b b b.
b b . b
b

J
J
&
J

89

. b
& J b

95

&b

107

rit.

&b

113


J
3

w
p

.
J
J
f

#.
F

n n
J
3

w
J

nU
w


J
3

>

Garota de Ipanema

Obo

(Bossa-Nova)

14

Tempo di bossa nova q = 128

4
&b 4

n n > n n >

3
j

& J

b b n n n

27

& b . # j

37

. J

&b

44

w
f

.
# J
3

3
j
b
& . w
>

51

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

j
.
3

#w
F

##

. j j
>
>
F
j
. w
3

j
. w
3

> # # >

# >

&
f
Poco pi

59

65

&

70

&

>

b b b >

b > b

b b

b >

>

Garota de Ipanema

Obo

>

Ancora pi mosso
75

&

83

&

>

>

Lento
87

&

&b

& b n.

114

> b >
b

>

J

. j w
P

>

j

3

> b >
n
b n
> b # >
b #

> #
#

.
.

Primo tempo

j
. w

3
j
#

> b
b

> >

j
. w

& b .
f

103

108

> b > > > b


b J b

>

j 3

rit.

.
2

j

3

>

w
p

Garota de Ipanema

Requint Eb

(Bossa-Nova)

Tempo di bossa nova q = 128

# 4
& # 4

12

&

##

# n n

n .
n j j b n J J J J
f

41

&

##

b n b
f

#
J
# n

3
# # >

J
w
&
J

#
#
## #
&

>

26

35

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

# # # #
P

n
#

b > >
.
n


# . J

# # . > > . > w

J
&
J
J
3
F

47

#
& # . J w

54

. w
J
3

# # # >
Poco pi

# # # # # > # >

&

61


>

# #

Garota de Ipanema

Requint Eb

# # # n n > n > n n n n >


&

67

73

&

82

&

> > > n > > > n

###

>

###

>
>
> # > > n J > > n

> > > n


n >
J

Ancora pi mosso

> > n >


# .

Lento

n.
J
3
P

### n . n n n . n b . n
b

J
&
J b
J
3

88

# # . b

& #
n

94

n# .
#

J
f


## .
w

&
J
J

. w
J

105

#
& # .

112

rit.

w
J
3
p

nw

>

Clarinet 1 B b

Garota de Ipanema
(Bossa-Nova)

b .

b J J J J J
J
f

Tempo di bossa nova q = 128

# 4
& 4

12

&

# # n n

# > w
J J
&

26

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

#
J

&

# w

n b b b b


#
# . J

&

# n

# #
# #

42

>

35

# . J

3

>
# > .
J
J
&

48

.
J
F

> w

# . w
J
&

54

62

&

. w
J
3

> #
##

Poco pi

# # # > # >

>

n
#
#

Garota de Ipanema
Clarinet 1 B b

67

&

##

n n > n > n

n >
72
n
##
&

> > > n > > > n

Ancora pi mosso

>

> > > n


n >
## J
&

>
>
> # > > n > > n
J

n.
## n .
&

n
n
J 3

. b n b.
. b n b.
J

# # bb
&

b
. n
. b j 3

b

n
b

.
.

n
b

b n
J

81

Lento

87

92

97

&

107

&

##

# .

n#

# . w
J
&
3
p
rit.

112

> > n # > .

b
b
J

J
J

.
f

3
w
# . # j

U
w

>

Clarinet 2 B b

Garota de Ipanema
(Bossa-Nova)

14

Tempo di bossa nova q = 128

# 4
& 4

26

&

# >
J

& b

31

#
& n

37

# .
&
F

43

n w

# # > #

##

59

&

##

nw#
#
F

# #

j 3
. w

j
..

j
..

n
f

j 3
. w

j
j
j
j
j
.. .. # .. j # .. j .. .. # .. j .. n ww
>
f
Poco pi

#
& # n ..
J

68

b b

# . j j

>

j 3
.

&

>
w
>

50

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

n ..
J

n ..
J

n ..
J

j
j
.. .. n n ww
>

##

Garota de Ipanema
Clarinet 2 B b

75

&

83

&

##

Ancora pi mosso

# # >

>

> > > n > > > n

>
> n

>
J

> n

> >
J
>

n n
>
>
> n
>
#

#
>
U

3
## n . j 3 n
j 3 b
.

.
b

&

b
b b
J
P

Lento

87

93

&

##

3
. n j . b j

n # . j

3
j 3
j
.

&

104

111

& w

rit.

j 3
. w
p

j 3
.
>

Garota de Ipanema

Clarinet Baix Bb

(Bossa-Nova)

Tempo di bossa nova q = 128

14

# 4
& 4

j
j j

P
4

j
j
& j b

28

#

&

38

j
#
& .
#
& Jb

52

Poco pi

j
#
# # j
# # j J
P

j
.
j


n j n j
J
p
F

45

#
& # . j
f

j
.

j
.

#
j
& # b b .

j
.

j
.

66

73

&

##

j
j

j j J

j
.

59

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

j
j
. . #
n
#
>
>> > >

> >>
#

Ancora pi mosso

#
#

j
.
j
.

#
>> > >

j
.

j
j

. . >

j
.
> >>
#

j
.

#
>> >

Garota de Ipanema

79

&

Clarinet Baix Bb

##

>

#
& # .

86

96

&

##

#
> >>
U

> >>
#

#
>> > >

#
> >

#
>> > >

w
p

n n

b.

bw

b.

nw

Primo tempo

bw

& .

rit.

w
p

n
>

j
# # -

>>>

nw

nw

#
j
j
jb .

& j

#
>> > >

Lento

104

112

n#

n n j
>
.

>

Garota de Ipanema

Saxo Alt 1 Eb

(Bossa-Nova)

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

Tempo di bossa nova q = 128

14

# 4
& # 4

> >

J J
F

# # > 3
w
&

# # > # # >

20

# # J b b n w
J
&

27

##

n #

46

&

# . w
& #
J

54

.
J

#
& #

38

# > w

. w
J

n w
3

# . b n > w

### .
J
f
Poco pi

.
J

.
J

# . . >J w
J

### .
J
&

.
J

n.
J

n.
J

69

### # .
&
J

62

# # . #
J

#w

.
J
n.
J

. . n > w
J
J

#.
J
n.
J
4

Ancora pi mosso

Garota de Ipanema

79

&

83

&

87

&

Saxo Alt 1 Eb

>
###

>

> n >

>
###

>

> n >

###

>
J

### n w
&

nw

### # w
&

> n

.
J

#
b >
& # b

108

## b w

bw

Primo tempo

101

&

>
>
J

> n

> n >
n

>

> n # >

Lento

93

114

>
J

n#

bw

#

>
f
nw

nw

U
w

b >

n J


>
nw

> .

>

w
3

> .

rit.

> # .


>

n.

b b
J

>

Garota de Ipanema

Saxo Alt 2 Eb

(Bossa-Nova)

14

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

Tempo di bossa nova q = 128

# 4
& # 4

21

&

29

&

##

##

. . . .
p

# .
J
& #
#
& # w

### .
&

### .
&

Poco pi

59

49

### .
&
J

69

. .

40

64

. .

.
J

# # . #
J

#w

#w

nw

.
J
.
J

>
J

.
w

# w

###

.
J

. . n > w
J
J

Ancora pi mosso

Garota de Ipanema

Saxo Alt 2 Eb

##
& # .

> >>>
>
. .

79

87

&

###

###
&

98

Lento

bw

j
.

Primo tempo

#
& #
>
#
& # w

nw


>

107

115

> >>>
>
. .

nw

n >

n#

> >>>
>
.

>
J .

n.

nw

#
>
f

#
>

J n -

rit.

>
# .
J

w
>

Garota de Ipanema

Saxos Tenors I-II Bb

(Bossa-Nova)

14

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

Tempo di bossa nova q = 128

# 4
& 4

21

&

.. .. # .. # ..
p

..
P

# ..

# ..

n ..

n

# #

&
# w
& w
# .
& .

53

n ww

b b ww

#
& # .. J

62

# # n ..
&
J

68

ww

b ww

ww

b b ww

n ..

..

b ..

a2

36

43

b ..


b b # # # # #

.
.
& . .

29

..

n ..

n ..
J

n ww

..

n ..
J

ww

ww

# ww

ww

Poco pi

# # ..

J
f

>
.. .. J ww
J
n ..
J

n ..
J

n ww

ww

..
J

..
J
n ..

n .. ..
J

b > ww
J

Garota de Ipanema

75

&

Saxos Tenors I-II Bb

##

Ancora pi mosso

#
& # ..

86

96

&

##

bw
p

bw

.
>

>
#
& b b

j
n
>

>
>
>
. b
>>

b ww

>
n

bw

Primo tempo

..

n ww


>

ww
nU
ww

bw
3

n ..

a2

# w
& #w

a2

108

115

>
>
>
. b .
>>

Lento

&
>
f

103

>
>
>
. b .
>>

.
a2

ww

# #
J


>

.
>
b ww

rit.

b ww

>
n # n #
.
J

ww

# #
>

n#

Garota de Ipanema

Saxo Barton Eb

(Bossa-Nova)

14

Tempo di bossa nova q = 128

# 4
& # 4

28

&

38

&

##

# .
& #
J

&

##

b
J

### .
& J
f
Poco pi

.
J

### n b .
&
J

.
J

66

# # # . . >
&
n
J
J

73

#
# # j
# # J
J
J
P


j
J
J
P

.
J

59

J
n j n j
J
J
J
F
p

45

52

j
J

J
P

j
b J J

##

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

>
# #
>> >

.
J
.
J
> > >
#

Ancora pi mosso

J J

###

.
J
.
J
>
#
>> >

.
J

>
. . J
J

.
J
> > >
#

.
J
#
>> >

Garota de Ipanema

Saxo Barton Eb

# # # >
&

> > >


#

### >
&

>
>
#

79

83

101

&

###

Primo tempo

#
J
& #

107

#
& # w
p
rit.

113

>
#
> > >
n##

f

j
b

> > >


#

>
#
> > >

.
> > >
j

n # j #
>

#
> > >
Lento

n n j
.
>

14

>

Garota de Ipanema

Trompa 1 F

(Bossa-Nova)

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

Tempo di bossa nova q = 128

>
j
j
j
j
j
4
& 4 # # # # b #
- >
>
>
>
f
7

&w
>

> # > n > .

> # > n > .

> # n > # n .
>> >>

# j
>

3
>
> j

w
&
J
>

16

24

&w

&

&

b b w
p
f

34

41

# #
F

&w

51

59

&

Poco pi

b w

bw

b b b. b
J

#w

P
w

w
P

> w
J

w
4

Garota de Ipanema

Trompa 1 F

>
>
b b

> w
j

.
.
&
J
f

71

# b >
&

>
b

79

# b > b > .
& J

85

& bw

93

#
& w

Primo tempo

101

&w

114

bw

w
f

>
b

>
b

>
b

>
b

Lento

b
p
bw

>
>
b b

Ancora pi mosso

b >

b b b

bw

J b -

b b b

>
.
J

rit.

#. #
J
P 3


>

Garota de Ipanema

Trompa 2 F

(Bossa-Nova)

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

Tempo di bossa nova q = 128

4
j
j
j
j
&4 j
# j

- >
- >
>
>
>
> # f
7

& bw
>

23

&w
P

45

&w

56

&w

#
&

nw

bw

w
P

#w

nw

n j w
>

#
& #
>
#

> # n > # n .
>> >>

#w

80

87

> # > n > .

73

> # > n > .

Poco pi

j
.

#
f

Ancora pi mosso

#
>
>

#
>
>

w
12

& bw

bw

nw

nw


>

>
n .
J
>
n b

. > w

Lento

bw

#
>
>

#
>
>

n.

Garota de Ipanema

103

&w
f

Trompa 2 F

#w
rit.

111

&w

bw

w
3

>
j

w
>
j #
.

bw

b j
>

Trompeta 1 B b

Garota de Ipanema
(Bossa-Nova)

Tempo di bossa nova q = 128

# 4
j
j
& 4
- >
>
f
7

& w
>

21

w
j >

>

& .
>
F

n .
> > >

# 3
j
.
&

40

& .
>
#
& w

58

64

&

##

> n > > n > .


>
>

# #
4

j 3

w
>

j
>
6

w
8

w
f

. j j
>
F
j 3
. w

j 3
. w

Poco pi

##
# #
>
>
f

#
>

#
& #

70

50

n .
> > >

>
n .
J

>
j b j
>

j
>

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

.
>

n n
n

>

n n >

n
>


>

Garota de Ipanema
Trompeta 1 B b

>
# >
& # #

>
>
#

Ancora pi mosso

75

# > #

& #

82

#
& # w

97

>
>
#

j
. w

>
>
#

>
>
J .

j
. w

Primo tempo

Lento

112

& .
# U
& #w

116

rit.

b >

w
p

#.

b J

j
#
>

3
j
.
P

n# . j

f

3
3
j

j
.

&

105

>

n .
J

j 3
. w
#.

#
J

>

n
3

Trompeta 2 B b

Garota de Ipanema
(Bossa-Nova)

Tempo di bossa nova q = 128

# 4
j
j
& 4
- >
>
f
7

& bw
>

n .
> > >

58

j 3

w
>

& .
>

50

n .
> > >

j > .
j
& .
> > >
F

21

& w

##

12

Poco pi

>
j b j
>

j
>

16

n
f

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

> n > > n > .


>
>

j
>
6

. j j
>
F
j 3
. w

j 3
. w
.

b > w
J

Ancora pi mosso

#
& # # # # # # # # #
>
>
>
>
>
>
>
>

75

#
& #

83

#
>

#
>

#
>

>
b .
J

Lento

10

Garota de Ipanema
Trompeta 2 B b

#
& # .

97

104

&

108

&

#
& w

115

n w
P

Primo tempo

n w

w
3

.
>
b

#w

j 3
w
j n
-

n# .
f

j

3
j

rit.

j 3
w
p

# j
.
>

>

Garota de Ipanema

Tromb 1

(Bossa-Nova)

> n - b > n

J
J

Tempo di bossa nova q = 128

> n ? 4 J
b 4
f
?

w>

?
b

?b

47

?
b

55

b.
J
?

> . > > >

.
J
> .

b.

> . > > >

> n > b > > n > b > .

Ancora pi mosso

75

.
J

68

> .

> n > b > .

b > .
J

> . > >


?b
J
F

21

37

> n - > n

J
J

> n > b > .

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

b.

b.

. . b > w
J
J

b.
J
> . > > >

#.

Poco pi

.
.

b.
J

> .

> n
J

> .

> . > > >

> .

Garota de Ipanema

Tromb 1

84

101

> . > > >

nw

Primo tempo

?
b

108

?b

115

>

b > .
J

.
J

bU
w

>

10

Lento

bw

rit.

#w

n .
J

>

n >

Garota de Ipanema

Tromb 2

(Bossa-Nova)

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

>
? 4 > # - > # - > # - > # - # - > # b 4
J
J
J
J
J
J
f
Tempo di bossa nova q = 128

? b w>
b

> # > n > .

n > .
J

>
>
>
b

.
?b J
F

21

? .
b

37

?b

47

? .
b

52

67

75

.
J
f

bw

b.
J

b > > >

#.

bw

.
J

b.
J
b > > >

> # > n > > # > n > .

b.

.
J

Ancora pi mosso

b.

> # > n > .

.
J

.
J

b > > >

Poco pi

b . . > w
J
J

b > > >

Garota de Ipanema

Tromb 2

84

101

Primo tempo

?
b

107

? b nw

115

b > > >

>
J .

U
w

10

Lento

b >

b.

bw

# J #

b.

bw

b > n .

rit.

nw
p

>
#

Garota de Ipanema

Tromb 3

(Bossa-Nova)

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

Tempo di bossa nova q = 128

> j
>
> j
>
>
j
? 4 > # j
# j n # j n
b 4
n - # n - # n - # n f
? w
b

21

> > b > .

b > .
j >
b . b b J
>
F

? #.
b

37

> b > .

b.

b.

> n > b > > > b > .

#.

#.

? . . . . . b . n
b
P

47

?b

55

? .
J

70

bw

.
J

.
J

.
J
f

. . >J
J

>
#
>> >

.
J

Poco pi

b.

bw

.
J

> > >


# #

Ancora pi mosso

.
J

#
>> >

Garota de Ipanema

? >

77

Tromb 3

> > >


# #

? >

> >
# #

nw

83

100

> > >


# #

>
#
>> >
>
#
>> >

Primo tempo

? b . . b .

106

? w
b

115

nU
w

b
>

10

bw

# j
# -

#
>> >

Lento

.
>>>

> > >


# #

>
#
>> >

b.

bw

b n j
.
>

b.

rit.

bw

w
>

Garota de Ipanema

Fiscorns I-II Bb

(Bossa-Nova)

Tempo di bossa nova q = 128

# 4
j
& 4
>f # #
j
& #
>

b ww
- >

j
> # -

j
> # a2

ww

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

n .
> > >

j
> # -

n .
> > >

j
n b # #
>

> n > > n > .


>
>

3
j j

&

>

> w
>
F

15

22

&

I.

a2

w
P

b #

& w

45

&

#
#

F
3

.
.

I.

w
P

3
n
j
. .
3
F

# > w

j
. w

# b b
w
&
>
##

a2

a2

52

63

w
4

& b n b . n j

32

j
. w
3

.
.

j
w
w
>

# .

##

Poco pi

Garota de Ipanema

Fiscorns I-II Bb

# n
& # n
f

71

j
.
.

j
. n ww
. >

#
& # # b
>

b
>

#
& #

78

83

b
>
9

Lento

#
& #

87

103

a2

& .
f
#
&

108

# b
>

b
>

j
. w

.
U

n ww

j
j 3

# b
>

Primo tempo

b
>

j
b ..

b
>

j
. w

j
. w
P
3

# #. j 3
# w
&
F

114

b # b
>
>

# b
>

I.

Ancora
a 2 pi mosso

j 3

rit.

j
>
b b n

j 3

> j
# n
.

w
p
>
#

n#

Garota de Ipanema
Bombardins (Fagots) I-II

(Bossa-Nova)

Tempo di bossa nova q = 128

? 4 > # #
b 4
n J
f
? > # # b ww>
b
J n 6

? b ww

> #
# n
J

> # > n > .


b .

ww

14

>
# # n
J

j b >
. b
>
F
a2

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

# > b n > ..

ww

>
b .
J
P

? j b
J
b
J
J
J

26

b. b
?b
J

33

46

bw

?
b

53

? .
J

60

I.

j
J

J
P
a2

.
J

.
J

.
J

>
# #
n J

>
# # n
J

> n # > b n > > # > b n > ..

b b

wI.
P

b w
3

J J J b

.
J

Poco pi

n . J
f

> b
. . J b . J
J

Garota de Ipanema

Bombardins (Fagots) I-II

? .
J

.
J

68

? >

> # > >


# #

? >

> # > >


# #

81

?w

88

98

b b

? b J

106

115

b w

> # >
# #

bw

b b b b

j b .
J
U

ww

b >
b

>
#
>> >
>
#
>> >
bw

bw

Primo tempo

j
#

# #
# -

. . b >
J
J

.
J

> # > >


# #

>
#
>> >

.
J

>
#
>> >

Ancora pi mosso

75

.
J

n #
>> >

> # > >


# #

Lento

.
>>>
b n

#
>> >
w

I.

b b

j
b

f
a2

b > n j n
b n
n .

rit.

w
p

w
>

Garota de Ipanema

Tubes

(Bossa-Nova)
Tempo di bossa nova q = 128

? 4 >
b 4
j
# n
f

j
# n
>
-

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

j
# n -

>

?
j b j b b
b j
J b b.
>> >
> # n - b >

j
# n
>
-

>

j
# n -

?b

13

21

j
b . b
> b
>

?b

28

> > b > .

j
b

b
p

j
j
b b j b j .
p

j
b j j j J

48

j j
j j b
b
b b
#
n

b n #

41

> n b
> >

j
j
j b .

>

34

b.
> >

j j
j j #
j j

# #
# #

n
F

j
.

j
b

Garota de Ipanema

Tubes

?b

Poco pi

55

62

69

82

#
>> > >

j
j b j
J
. . . . >

# #
> > >

> # # >

> # > >


>

#
>> > >

bw

bw
b

j
b

?bU
w

116

bw

bw

#
>> > >
w
p

b.

> # > # >


# #
> > >

Lento

> > .
>

n > # > >


>

b bw

b.


j
jb
j

Primo tempo

100

108

Ancora pi mosso

> # > # >

#
>> > >

90

j
. . J

j
j

j
j
b

.
. .
. . >

j
j
. . J .

j
.

j
j
. . J .

n . j
f

j
j
. . J .

76

rit.

b
>

j
# # -


b
>

w
p

j
n .

>

Garota de Ipanema
Contrabaix

(Bossa-Nova)

Tempo di bossa nova q = 128

? 4 > # j
b 4
n f

> j
# n
-

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

>
j
# n
-

> j
# n
-

b b
>
b

? > # j
J b > > b > .
b

J
b
n J
? b > > b > .

13

? . b >J b >
b

21

? b j b

28

> b > .

>
j
# n

> n > b >

>
b . j J
J
J
P

J

b b
J
J
p

b b n j # J

# # j # # # J
? n #


J
b
n
J
J
J
F

34

? b J b j . J
b

J
p

41

. J


? j
J J
J
b

48

b
J


P
b

Garota de Ipanema

Tubes

?b

55

? . . J .
J
J

.
.
J .
J
J

? .
J
?

>
#
>> >

>
#
>> >

76

82

?w

90

? bw

100

?bU
w

116

> >
# #

Primo tempo

? j b
b

108

> > >


# #

bw

.
b >

. . J
J

>
b b .
. . J . . J
J
J
J

62

69

J
.
.

.
J
J

n .
J
f
Poco pi

>
.
.
J . . b J
J
J
> > >
# #

>
#
>> >
>
#
>> >
bw

.
>>>

bw

> > >


# #

>
#
>> >

> > >


# #

b.

b bw

Lento

>
n #
>> >

Ancora pi mosso

j
J
b

f
b

# J #

b >

rit.

b.

n .
J

>

Garota de Ipanema

Bateria

(Bossa-Nova)

Tempo di bossa nova q = 128

4 . .
J
J
f
y y y y y y y y y y y y y
.
. .
J

y y y y

y y y y y
.

y y y y
J . . . . . . . .
J
J
J
J
p

14

y y y y y yj y y y y y y y y y y
.

.
.
J
J
P

y y y y y y y y
.

J
p

23

31

y y y y y y y y
.

J

37

y y y y y y y y
.

J
p

42

y y y y y yj y y
.
J

y y y y y y y y y y y

.
j
j
y . y y y y y y j

. .
J
J
F

y y y y y y y y
.

J
F

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y
.

.

.

J
J
J

y y y y y yj y y y y y y y y y y
. . .
J
J
P

47

A. C. Jobim
Arregl: J. Alborch

Garota de Ipanema

Bateria

y y y y y yj y y y y y y y y y y
. . .
J
J

53

y.

..
f

j
y y y .

..
J

Poco pi

59

j
y y

J

y y y y

j
j
y
y
y
y
y
y
.
.

.
.
J
J
y.

..

y y
y y y y y jy

J J
14

Lento


. . .
J
J
J
p
Primo tempo

yy
.
.
f

y y y yj y y y y y y y y y y y y

..

.
.
.
J
J

107

rit.

113

j
y y

J
2

Ancora pi mosso
j
y y
y y y y y .y y j y

J
J
J
J

79

87

y ..
.

66

73

y y

j
y y
Y y Y.
.

.
J J
2

y yj y y y y y y y y y y y y
.

.
J
J


.
J


.
J