TEMATICĂ SEMINARII DREPT CIVIL, DREPT PROCESUAL CIVIL SEMINARUL I 1.

Cereri de sesizare a instanţei (cererea de chemare în judecată, cererea reconvenţională, cererea de intervenţie, cererea de chemare în garanţie). Măsuri şi sancţiuni procesuale relative la diferitele neregularităţi ale actelor de investire a instanţei. Aplicaţii practice. 2. Încuviinţarea şi administrarea probelor în procesul civil. Aspecte teoretice. 3. Contracte. Contractul de întreţinere. Delimitare faţă de contrac-tul de vânzarecumpărare. Aplicaţii practice (întocmirea unei încheieri de încuviinţare a probe-lor; studiu dosar având ca obiect rezoluţiunea unui contract de întreţinere, soluţie, discutarea soluţiei şi a motivării). SEMINARUL II 1. Excepţiile procesuale. Enumerare, clasificare, procedura de soluţionare, ordinea soluţio-nării excepţiilor. Aplicaţii practice pe aspectul soluţionării următoarelor excepţii: – Lipsa calităţii procesuale active. – Lipsa de interes. – Autoritatea de lucru judecat. – Excepţia de neconstituţionalitate. – Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. – Prescripţia dreptului material la acţiune (studiere dosare, solu-ţionarea excepţiilor, motivarea soluţiilor). Aplicaţie practică pe aspectul ordinii soluţionării excepţiilor. 2. Succesiuni. Revocarea legatelor. Aplicaţie practică (studiu dosar având ca obiect revocarea legatului pentru ingratitudine). SEMINARUL III Legile de reparaţie în materia: fondului funciar, imobilelor preluate abuziv de stat, obiectelor din metale preţioase. 1. Legea nr. 18/1991, legea nr. 1/2000. Aspecte teoretice şi prac-tice privind: reconstituirea dreptului de proprietate, constituirea dreptului de proprietate, anularea

titlurilor de proprietate. Aplicaţii practice (studiu dosare având ca obiect: reconstituirea dreptului de proprietate, aspecte speciale privind probaţiunea; constituirea drep-tului de proprietate, întinderea dreptului). 2. Legea nr. 10/2001. Aspecte teoretice şi practice privind: analiza valabilităţii titlului statului, nulitatea actelor de înstrăinare având ca obiect imobile preluate abuziv de stat, obligaţia unităţii deţinătoare de a răspunde la notificare. Aplicaţii practice. 3. Ordonanţa nr. 190/2000. Legea nr. 591/2004. Aspecte teoretice. Aplicaţie practică (bunuri confiscate în temeiul unei hotărâri penale). SEMINARUL IV Executarea silită: 1. Învestirea cu formulă executorie: cererea de investire; verificările efectuate de instanţă; procedura de judecată; căi de atac; învestirea hotăririi arbitrale. 2. Încuviiţarea executării silite: cererea de investire; verificările efectuate de instanţă; procedura de judecată; căi de atac. 3. Contestaţia la executare şi contestaţia la titlu. Aspecte teoretice. Aplicaţii practice (încheirea de încuviinţare a executării; contestaţie la executare; contestaţie la titlu).

BIBLIOGRAFIA ORIENTATIVĂ A SEMINARIILOR DE DREPT CIVIL ŞI DREPT PROCESUAL CIVIL DIN CADRUL PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU JUDECĂTORII RECRUTAŢI EXCEPŢIONAL – 2005 – Bibliografie generală Drept procesual civil: – Viorel Mihai Ciobanu – Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Editura Naţional, 1997; – Ion Deleanu – Tratat de procedură civilă, Editura Servo-Sat, 2000; – Gabriel Boroi – Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura All Beck, 2001 etc.

Drept civil: – Gheorghe Beleiu – Drept civil român, ediţia a VI-a revăzută şi adăugită de Marian Nicolae şi Petrică Truşcă, Casa de editură şi presă Sansa S.R.L., 2000; – Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan – Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All Beck, 2000; – Francisc Deak – Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, 1999; – Mihail Eliescu – Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997; Dan Chirică – Drept civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, 1999 (pentru seminarul al II-lea);

Bibliografie aplicată
1.

Valeriu Stoica – Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Editura ALL, Bucureşti, 1997 (pentru seminarul I); Mihaela Tăbârcă – Excepţiile procesuale în procesul civil, monografie, Editura Rosetti, 2001 (pentru seminarul al II-lea); Flavius Baias, Bogdan Dumitrache, Marian Nicolae – Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv: Legea nr.10/2001 comentată şi adnotată, ediţia a II-a, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002 (pentru seminarul al III-lea);

2.

3.

4.

Savelly Zilberstein, Viorel Ciobanu – Tratat de executare silită, Editu-ra Lumina Lex, Bucureşti, 2001 (pentru seminarul al IV-lea);

Jurisprudenţa relevantă: 1. Buletinul Jurisprudenţei Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie, Editura All Beck, 2. Buletiul Casaţiei-Revista oficială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Editura All Beck; 3. Culegerile de decizii ale curţilor de apel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful