Curente antropologice evolu ionismul

Trebuie precizat chiar de la început c ideea de evolu ie a societ ii a ap rut înaintea paradigmei de evolu ie biologic . De exemplu, ilumini tii secolului XVIII (Turgot, Les progrès de l¶esprit humain (1749), Condorcet, Esquisse d¶un tableau historique des progrès de l¶esprit humain) î i anun au public credin a în ³luminile´ ra iunii i în progresul infinit al speciei umane. Când a ap rut, în secolul al XIX-lea, antropologia s-a situat pe o pozi ie evolu ionist datorit mai multor factori: a) Occidentul tehnologic era considerat a fi ³superior´; rezult de aici progres tiin ific i tehnic infinit i ideea de superioritate a civiliza iei occidentale; b) bogatele date etnografice ± nu se mai putea crede, începând cu secolele XVI-XVII, în figura ³bunului s lbatic´ tr itor într-o stare natural ; s-au impus ideile privind unicitatea ³genului uman´ i a istoriei umane; c) antropologia gândit ca fenomen al expansiunii coloniale a Occidenului; evolu ionismul ³a ap rut ca o ideologie justificatoare a coloniz rii´ 1 în sensul c popoarele coloniale nu mai erau în afara istoriei, ci în interiorul ei. Fondatori ai evolu ionismului antropologic: Lewis Morgan i Edward Taylor Lewis Henry Morgan (1818-1881) este considerat întemeietor al antropologiei i precursor al etnografiei moderne. Este autor al unei monografii asupra irochezilor (1851), având i preocup ri pentru studiul parentalit ii. În cercetarea sa, Morgan a pus accentul pe studiul terminologic, în elegând c aceasta func ioneaz ca un sistem. De asemenea, a distins între sisteme descriptive i clasificatoare, înaintând i ideea evolu ionist potrivit c reia semnifica ia datelor observate într-o societate actual se întrev d doar într-o

perspectiv global a lumii. În lucrarea sa fundamental , Ancient Society (1877), Morgan afirm c societatea uman cunoa te trei stadii: a) s lb ticia; b) barbaria; c) civiliza ia. Edward Burnett Taylor a fost primul profesor care a predat antropologia cultural la Universitatea Oxford. Taylor a folosit pentru prima dat termenul de anthropology pentru a desemna disciplina francez numit etnologie. De asemenea, profesorul englez a propus formula evolu ionist ³animism-politeism-moniteism´, îns a creditat i ideea difuzionist a ³împrumuturilor culturale´. Printre temele predilecte de cercetare ale lui Taylor men ion m: jocurile în vechile culturi, leg turile dintre re edin a postmarital , descenden i obiceiuri. Inspirându-se din modelul oferit de scrierile lui Darwin privind evolu ia speciilor de animale, Taylor a sus inut ideea evolu iei seriale a vechilor culturi spre progres i civiliza ie, scriind în 1871 lucrarea Primitive culture. Aici, profesorul britanic consider c animismul este forma elementar a religiei, el existând ³oriunde este o credin în suflet, stafii, demoni, draci, zei sau categorii similare de fenomene´2.
Evolutinismul darvinist

2

Achim Mihu, op. cit., p. 50.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful