You are on page 1of 7

1

2

จาก..สยามมกกุฎราชกกุมาร ถถึง..พระเจจ้าอยยยู่หหัวรหัชกาลททที่ 10
วหันจหันทรร์ทที่ท 28 กรกฎาคม พกุทธศหักราช 2495 พระ
ประสยู่ตติกาล “สมเดด็จพระเจจ้าลยู่กยาเธอ เจจ้าฟจ้ าวชติราลงกรณ บรม
จหักรยาดติศรสหันตตติวงศ เทเวศรธธารงสกุบรติบาล อภติคกุณยู่ประการมหติ
ตลาดกุลเดช ภยู่มติพลนเรศวรางกยู่ร กติตตติสติรติสมบยู่รณร์สวางควหัฒนร์
บรมขหัตตติยราชกกุมาร” พระราชโอรส สมเดด็จพระนางเจจ้าสติรติกติตติ ติ์
พระบรมราชตินทนาถ และ พระบาทสมเดด็จพระเจจ้าอยยยู่หหัวภยู่มติพล
อดกุลยเดช รหัชกาลททที่ 9
ตหัตั้งแตยทรงพระเยาวร์ สมเดด็จพระบรมโอรสาธติราชฯ
สยามมกกุฎราชกกุมาร โปรดเรรที่อง “เครรที่องบติน” และ “การทหาร”
เมรที่อเจรติญพระชหันษาจถึงทรงเลรอกเรทยนทางดจ้านการทหารและ
การบติน รหับราชการทหารตหัตั้งแตยยง
หั ทรงพระยศรจ้อยตรทจนทรง
ดธารงพระยศทางทหารของ 3 เหลยาทหัพ ครอ พลเอก พลเรรอเอก
พลอากาศเอก
ทรงปฏติบหัตติพระราชกรณทยกติจ “ดจ้านการทหาร” มาโดย
ตลอด
พ.ศ.2552 ชยวงเกติดอกุทกภหัยในพรตั้นททที่ 3 จหังหวหัดชายแดนภาคใตจ้
หนหังสรอดติฉน
หั ปท ททที่ 35 ฉบหับททที่ 850 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555
บหันทถึกวยา ทรงปฏติบต
หั ติหนจ้าททที่ “นหักบตินททที่ 1” นธาเครรที่องบตินโบอติตั้ง

3

737-400 ไปชยวยเหลรอผจ้ยู่ประสบภหัย และนธาอกุปกรณร์ทางการ
แพทยร์ไปใชจ้ในโรงพยาบาลใน 3 จหังหวหัดชายแดนภาคใตจ้
พระองคร์ทยานยหังโปรด “ศติลปะ” มทพระปรทชาสามารถดจ้าน
“พระราชนติ พนธร์” ขณะพระชหันษา 7 ปท ทรงแสดงพระอหัจฉรติย
ภาพและพระจตินตนาการ ทรงเขทยนภาพฝท พระหหัตถร์พระราชทาน
เปด็ น ส.ค.ส. ใหจ้กหับปวงชนชาวไทย ผยานวารสารชหัยพฤกษร์ ฉบหับ
ประจธาวหันททที่ 1 มกราคม พ.ศ.2503 มทคธาบรรยายเรรที่องราวตยอ
เนรที่ อง 6 ภาพ
พระราชนติ พนธร์ระหวยางยหังทรงศถึกษาอยยยู่ตยางประเทศ
เนรที่ องในโอกาสวหันเฉลติมพระชนมพรรษา 12 สติงหาคม
พ.ศ.2512 ถวายสมเดด็จพระนางเจจ้าฯ พระบรมราชตินทนาถ ไดจ้รหับ
การกลยาวถถึงวยางดงามดจ้วยฉหันทลหักษณร์ เนรตั้ อหา ไพเราะ ซาบซถึง
ตั้
กตินใจ
เชยนเดทยวกหับบทพระราชนติ พนธร์ถวายพระพรพระบาท
สมเดด็จพระเจจ้าอยยยู่หหัว รหัชกาลททที่ 9 เนรที่ องในโอกาสเฉลติม
พระชนมพรรษา 5 ธหันวาคม พ.ศ.2515 ไมยเพทยงแสดงใหจ้เหด็น
ถถึงความจงรหักภหักดท ยหังแสดงใหจ้เหด็นถถึงความมานะททที่ทรง
พยายามจะดธาเนติ นตามรอยพระยกุคลบาท...“พยอแหยงแผยนดติน”

4

วหันพฤหหัสบดททที่ท 28 ธหันวาคม พ.ศ.2515 หลหังพระ
ชนมายกุครบ 20 พรรษา พระบาทสมเดด็จพระเจจ้าอยยยู่หหัว รหัชกาลททที่
9 ทรงพระกรกุณาโปรดเกลจ้าฯ สถาปนาใหจ้ดธารงพระราช
อติสรติยยศ “สมเดด็จพระบรมโอรสาธติราชฯ สยามมกกุฎราชกกุมาร”
ตามขหัตตติยราชประเพณท การสรบราชสมบหัตติ พระมหากษหัตรติยร์ไทย
นหับเปด็ นสยามมกกุฎราชกกุมารพระองคร์ทที่ท 3
ความตอนหนถึที่ งในพระราชดธารหัสถวายคธาสหัตยร์ปฏติญาณ
ในพระราชพติธทถรอนธตั้ าพระพติพหัฒนร์สหัตยาหลหังพระราชพติธทเฉลติมพระ
นามาภติไธย ตามขหัตตติยราชประเพณท การสรบราชสมบหัตติพระมหา
กษหัตรติยร์ไทย มทวยา...
“ขจ้าพระพกุทธเจจ้า ขอพระราชทานกระทธาสหัตยร์ปฏติญาณสาบาน
ตยอประเทศชาตติและประชาชนชาวไทย เฉพาะพระพกุทธ พระ
ธรรม พระสงฆร์ เฉพาะพระพกุทธมหามณทรหัตนปฏติมากร
ทยามกลางมหาสหันนติ บาตนทตั้ วา
ย ... ขจ้าพเจจ้าผจ้ยู่เปด็ นมกกุฎราชกกุมาร จะ
รหักษาเกทยรตติยศและอติสรติยศหักดติ ติ์ ซถึที่งทรงพระกรกุณาโปรดเกลจ้า
โปรดกระหมยอมพระราชทานไวจ้เสมอดจ้วยชทวต
ติ
...จะภหักดทตยอชาตติบจ้านเมรอง จะซรที่อสหัตยร์ตยอประชาชน จะปฏติบหัตติ
หนจ้าททที่ทกุกอยยางโดยเตด็มกธาลหังสตติปหัญญาความสามารถและโดย

5

ความเสทยสละ เพรที่อความเจรติญ ความสงบสกุข และความมหัที่นคง
ไพบยู่ลยร์ของประเทศชาตติไทย จนตราบเทยาชทวต
ติ รยางกายจะหาไมย”
สมเดด็จพระบรมโอรสาธติราชฯ ทรงบธาเพด็ญพระราช
กรณทยกติจ ทหัตั้งดจ้านการทหาร ดจ้านการปกครอง ดจ้านการศาสนา
ดจ้านการศถึกษา ดจ้านการแพทยร์และสาธารณสกุข ทรงใหจ้ความ
สธาคหัญตยอคกุณภาพชทวต
ติ ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนของประเทศ
รวมไปถถึงดจ้านการตยางประเทศ และอรที่นๆ รวมเปด็ นพระราชภาระ
สมพระราชอติสรติยยศ “สยามมกกุฎราชกกุมาร”
ในโอกาสอหันเปด็ นมติที่งมหามงคลยติที่งนทตั้ พสกนติ กรทหัที่ว
ประเทศไทยตยางรยวม แสดงความปลรตั้มปท ตติยตินดท แสดงความจงรหัก
ภหักดทดว
จ้ ยการพรจ้อมใจกหันเปลยงคธา...ถวายพระพร
ขอจงทรงพระเจรติญ ขอจงทรงพระเจรติญ ขอจงทรงพระ
เจรติญ
พระราชประวหัตติการศถึกษา
* กหันยายน 2499 ทรงเขจ้าศถึกษาในชหัตั้นอนกุบาลปท ททที่ 1 โรงเรทยน
จติตรลดา ในพระราชวหังดกุสติต
* มกราคม 2509 ทรงมทพระราชดธารหัสอธาลาไปศถึกษาตยอตยาง
ประเทศ ความวยา... “วหันททที่ 7 มกราคมนทตั้ ขจ้าพเจจ้าจะจาก

6

พระนครไปประเทศอหังกฤษแลจ้ว จถึงขอถรอโอกาสนทตั้ อธาลาทยานทหัตั้ง
หลายโดยทหัที่วกหัน ขจ้าพเจจ้ามทใจผยู่กพหันอยยยู่กหับประเทศชาตติและกหับ
ทยานทหัตั้งหลายมาก เพราะขจ้าพเจจ้าเปด็ นพลเมรองไทยคนหนถึที่ ง และ
ทยานทหัตั้งหลายตยางไดจ้แสดงนธตั้ าใจไมตรทตยอขจ้าพเจจ้าตลอดมา
ขจ้าพเจจ้าจถึงตระหนหักวยาในกาลขจ้างหนจ้า ขจ้าพเจจ้ามทหนจ้าททที่และจะ
ตจ้องทธางานใหจ้เปด็ นประโยชนร์แกยบจ้านเมรองและประชาชนใหจ้จงไดจ้
ในโอกาสททที่ขจ้าพเจจ้าจะออกไปศถึกษา ณ ตยางประเทศนทตั้ ขจ้าพเจจ้า
จถึงตหัตั้งใจไวจ้อยยางแนย วแนย วา
ย จะพยายามศถึกษาเลยาเรทยนโดยเตด็ม
กธาลหังความสามารถ เพรที่อใหจ้เกติดความรจ้ยู่และสตติปหัญญานธามาใน
การทธานกุบธารกุงประเทศชาตติใหจ้เจรติญกจ้าวหนจ้าและรยกุงเรรองไพบยู่ลยร์
ยติที่งขถึน
ตั้ ไป
ขจ้าพเจจ้าขอกลยาวคธาอธาลาทยานอทกครหัตั้งหนถึที่ ง ขอทยานทหัตั้งหลายไดจ้
เอาใจชยวยขจ้าพเจจ้าใหจ้เกติดกธาลหังใจททที่จะเลยาเรทยนไดจ้สธาเรด็จสมความ
ตหัตั้งใจโดยตลอดดจ้วย”
* สติงหาคม 2513 ทรงศถึกษาวติชาทหาร โรงเรทยนคติงสร์สกยู่ล นคร
ซติดนท ยร์ ประเทศออสเตรเลทย
* มกราคม 2515 ทรงเขจ้าศถึกษาในวติทยาลหัยวติชาทหารดหันทรยู่น
กรกุงแคนเบอรร์รา ประเทศออสเตรเลทย ณ ททที่นที่ท ทรงตจ้องผยานการ

7

ทดสอบและการฝถึ ก ซถึที่งถรอวยาเปด็ นระยะหนหักททที่สกุดในชทวติตนหักเรทยน
นายรจ้อย
* กรกฎาคม 2520 ทรงสอบเขจ้าเปด็ นนายทหารนหักเรทยน
เสนาธติการทหารบก
* มกราคม 2523 ทรงศถึกษาวติชาทหาร ณ หนย วยรบพติเศษฟอรร์ท
แบรก รหัฐนอรร์ทแคโรไลนา สหรหัฐอเมรติกา