You are on page 1of 101

Mʸ£Ê˛: ∞∫Ö´ßÊ˛Ø˲À$

A
A
A
A

A
A
A

A

Mʸ£Ê˛ ô˛À$Vʸ$ –È« i—ôÈ∞Mϸ AßÊ˛™Ö Á≥sÙ˝tÃÍ EÖyÈÕ.
{Á≥Á≥Ö^˲ÖÃZ∞ H {¥ÎÖô˲–˛$OØÈ Mʸ£Ê˛Mʸ$ ØÛ˛Á≥£Ê˛≈Ö M>–˲^˲$a. AΔˇ$$ôÛ˛ A® ô˛À$Vʸ$–È« i—ôÈ∞Mϸ Á‹Ö∫Ö´®Ö_Ø˲ß˛O EÖyÈÕ.
Mʸ£Ê˛À$ AΔÊˇs͖˲# Ú‹OkÃZ 10 ı≥iÀMʸ$ —$Ö^˲Mʸ$ÖyÈ JMʸ–˛OÁ≥#ØÛ˛ Δ>Ì‹ Á≥Ö¥ÎÕ. ßÊ˛Á‹*¢« ^˲MʸPV> AΔÊˇ¶–˲$ƒÙ˝$≈ÃÍ EÖyÈÕ. yÏ˛.sÏ˝.Ì≥. ^Û˛Ì‹Ø˲
Á≥ÑʸÖÃZ A® 6 ı≥iÀMʸ$ —$Ö^˲Δ>ßÊ˛$.
Mʸ£Ê˛Ø˲$ Á≥Öı≥rÁ≥#µyÊ˛$ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲/ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$${Ü ı≥ΔÊˇ$ AÖßÊ˛$ÃZ EÖyÊ˛Δ>ßÊ˛$. ı≥ΔÊˇ$,
Á≥N«¢ _ΔÊˇ$ØÈ–Ë˛* –Û˛ΔÛˇ M>WôË˛Ö “$ßÊ˛ Δ>Ì‹ fô˲ Á≥ΔÊˇ^ÈÕ. AØ˲$MʸΔÊˇ◊˝, AØ˲$Á‹ΔÊˇ◊˝
M
£
¸$
M>ßÊ˛∞, ªÍœVʸ$ÃZœØ˲*, –˛ªå˝ –˲*VʸgÒ˝OØå˛fiÃZØ˲* Δ>ÃÙ˝ßÊ˛∞ ‡“$ Á≥{ôË˛Ö —´®V> fô˲ ^Û˛ƒÊ˝*Õ.
‡ ‡—Ł ¸ flŁ
Mʸ–˲ΔÊˇ$ “$ßÊ˛ "Ø˲–˲≈“Mϸœ & E¥Î´ßë≈ƒÊ˝$$À øÍÁ‹PΔÊˇΔ>–ö˛# Mʸ£Ê˛À ¥˘sÓ˝Mϸ' A∞ Á‹µÁŸtÖV>
_˘ $flØ—Ł *
ı≥ΔˆPØÈÕ.
—ßÛ˛‘ÈÀ Ø˲$Ö_ Mʸ£Ê˛À$ Á≥ÖÌ≥Ö^Û˛ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲À$/ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$${ô˲$À$ –˲*{ô˲–Û˛$
D&–˛$Δˇ$$Ãå˝ (navyaweekly@andhrajyothy.com)Mϸ Á≥ÖÁ≥VʸÀΔÊˇ$.
B {«§ gZ¯
∫Áfl˝$–˲$Ü ¥˜Ö®Ø˲ Mʸ£Ê˛À$ "Ø˲–˲≈' “MÓ¸œÃZ {Á≥^˲$«ô˲–˲$–˲#ôÈΔˇ$$.
¥˘sÓ˝ VʸyÊ˛$–˲# ôÛ˛©∞ ¥˜yÏ˛WÖ^Û˛ÖßÊ˛$Mʸ$ M>±, AΔÊˇ·–˛$OØ˲ ΔÊˇ^˲Ø˲À$ Δ>Mʸ¥˘ôÛ˛
…˝z
V
∫Áfl˝$–˲$ô˲$ÃZœ –˲*ΔÊˇ$µÀ$ ^Û˛ı‹ÖßÊ˛$Mʸ$ M>± "Ø˲–˲≈ “Mϸœ' ƒÊ˝*f–˲*ØÈ≈∞Mϸ
·ºˇs fl . 76,
Á‹ΔÊˇ”Áfl˝Mʸ$PÀ* EØÈ≤Δˇ$$.
Mʸ£Ê˛À GÖÌ≥Mʸ —ÁŸƒÊ˝$ÖÃZ ô˲$® ∞ΔÊˇ~ƒÊ˝$Ö Ø˲–˲≈ Á‹Ö¥ÎßÊ˛Mʸ –˲Δ>Y∞ßÛ˛! D —ÁŸ˘ły

70
ƒÊ˝$ÖÃZ Eô˲¢ΔÊˇ {Á≥ô˲$≈ô˲¢Δ>ÀMʸ$ M>∞, –ÈßÊ˛ {Á≥Ü–ÈßÈÀMʸ$ M>∞ ôÈ–Ë˛# ÃÙ˝ßÊ˛$. {Á≥^˲$ΔÊˇ◊˝Mʸ$ AØ˲ΔÊˇ·–˛$OØ˲ Mʸ£Ê˛ÀØ˲$ ÜÌ≥µ Á≥ÖÁ≥yÊ˛Ö ›Î´ßÊ˛≈Ö M>ßÊ˛$.
A Ł –

flŁ —Ł ¯

M ˇ

gÍqÁ≥-M>-À$
y˛∫æΔˇ$$ H‚Ê˝Â –ö˛ƒÊ˝$-Á‹$ÃZ ô˲Ø˲$ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-Mʸ$-Ø˲≤ M>-ÃÙ˝-i±, -ßë∞ Á≥MʸP-ØÛ˛ EØ˲≤ ‡Á‹t-Ãå˝± ^˲*-yëÀ-∞Ì≥Ö-_Ö® Aô˲∞Mϸ. -^Û˛-ÜMʸ{ΔÊˇ›ÎƒÊ˝$Ö-ô¯ AyÊ˛$Vʸ$-ÃZ
AyÊ˛$-Vʸ$ -–Û˛-Á‹$-Mʸ$Ör* M>ÃÙ˝-iMϸ –ö˛^Èa-yÊ˛$. ^˲*‘ÈyÊ˛$
ßë∞≤. ô˲Δ>”ô˲ Á≥MʸPØÛ˛ EØ˲≤ ‡Á‹t-Ãå˝ –˛OÁ≥#-V> Ø˲yÏ˛^ÈyÊ˛$. ô˲À$-Á≥#À$ –ö˛$*Ì‹ EØ˲≤ ΔÊˇ*–í˛$-Ø˛Ö-∫Δäˇ 36∞
^˲*‘ÈyÊ˛$. JMʸÁ≥#µ-yÊ˛$ ô˲Ø˲$ EØ˲≤ ΔÊˇ*Ö! CÁ≥#µ-yÊ˛$
GÃÍ EÖ߯ ^˲*yë-À-∞-Ì≥Ö-_ÖßÊ˛ô˲-∞-Mϸ. ô˲À$-Á≥#MˆsÍtyÊ˛$. ô˛ΔÊˇ$-^˲$-Mʸ$Ö®.
" G–ö˛ΔÊˇ$ M>–È-ÀÖ-yÓ˛?'' A-yÏ˛-V>-yÊ˛$ -ÃZ-Á≥À EØ˲≤
AªÍæΔˇ$$.
" HøÒ˝OH‚Ê˝Â {MϸôË˛Ö ØÛ˛Ø˲$ D ΔÊˇ*ÖÃZ EÖyÏ˛, B
M>ÃÙ˝- iÃZ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$. B Δ¯kÀ$ ô˲À-^˲$Mʸ$Ör* B M>ÃÙ˝-i∞, D -ΔÊˇ*Ö± ^˲*-yëÀ-∞-Ì≥Ö_Ö®.
{Á≥–Û˛‘Ë˝Ö ∞ÌŸßÊ˛ÆÖ
–ö˛^ÈaØ˲$.' AØÈ≤yÊ˛-ô˲Ø˲$. AªÍæΔˇ$$ Á≥«√-ÁŸØ¨˛ °Á‹$--M¯-Mʸ$ÖMˆ∞≤ {Á≥ßÛ˛‘ÈÀMʸ$ –˛‚ÍÂÀÖsÙ˝ øÊ˝ƒÊ˝$ÖV> EÖr$Ö®. –ö˛$«Mˆ∞≤ ^¯rœMʸ$ –˛‚ÍÂÀÖsÙ˝ Á≥«Ì‹¶ô˲$À$
yëØÛ
˛
ΔÊ
ˇ

ÃZ∞

¸


–Û
˛

Ö^
Èy
Ê
˛
$.
ΔÊ
ˇ
*ÖÃZ


Ü
AØ˲$Mʸ*ÕÖ^˲–ö˛#. –ö˛$«Mˆ∞≤ÖsÏ˝Mϸ {Á≥ôÛ˛≈Mʸ AØ˲$–ö˛$ô˲$À$ ÃÙ˝∞ßÛ˛ ^˲*ı‹ A–ö˛M>‘Ë˝–Û˛$ EÖyÊ˛ßÊ˛$. CÃÍ
AÖVÊ
¸
$‚ͱ≤
Á

«÷
Õ
Ö_
BØË
˛
Ö®Ö^ÈyÊ
˛
$.
^˲*yÊ˛sÍ∞Mϸ A–ö˛M>‘Ë˝Ö ÃÙ˝∞ Gد≤ {Á≥ßÛ˛‘ÈÀ Vʸ$«Ö_ ^˲®–Û˛ı‹ƒÊ˝$ÖyÏ˛.
°Ì≥gÍqÁ≥-M>-ÀØ˲$ Vʸ$ΔÊˇ$¢ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ØÈ≤-yÊ˛$.
" AßÛ˛ ¥Îô˲ΔÊˇ*Ö. AßÛ˛ ¥Îô˲ Mʸ{ΔÊˇ sÙ˝∫$-Ãå˝. AßÛ˛
∏Î≈Ø˲$. AßÛ˛ ΔˇMʸPÀ$ -ÃÙ˝∞ MϸsÏ˝-MÓ¸. AßÛ˛ –ö˛$Ö^˲Ö.
AßÛ˛ Á≥ΔÊˇ$Á≥#.' AØÈ≤-yÊ˛ô˲Ø˲$. –ö˛$Ö^Ë˛Ö “$ßÊ˛ Mʸ*Δ¯aªZƒÊ
˝
*yÊ
˛
$.
AÖôË
˛
ÃZ

˛
ÜÃ
Z∞

¸
{ΔÊ
ˇ
gͫ

¸
ÖßÊ
˛
"Δ>’'Ú≥sÏ˝tØ˲ ßëÖÁ≥ôÈ≈À$
CÖrΔÊˇ*”≈
Á≥yÏ˛Ö®. ßë∞∞ °Á‹$-Mʸ$-ØÛ˛Ö-ßÊ˛$-Mʸ$ -–ö˛Ö-V>-yÊ˛-ô˲Ø˲$.
M¯r$œ QΔÊˇ$aÚ≥sÏ˝t Ú≥„ ^Û˛Ì‹ØÈ, AªÍæΔˇ$$, A–ö˛*√Δˇ$$ Ì‹∞–ö˛* ı≥ΔÊˇ$ØÛ˛ CÖsÏ˝ı≥ΔÊˇ$V> –ö˛*ΔÊˇ$aMʸ$Ø˲≤ Ø˲sÏ˝ AÃÍ -–ö˛ÖW-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$, –ö˛$Ö^Ë˛Ö MϸÖßÊ˛ ßëVʸ$Ø˲≤ A–ö˛*√
Δ>‘Ë˝ìÀ$ MʸÀ–ö˛Mʸ¥˘ôÛ˛ B ∫Ö´ßÊ˛Ö MʸÀM>ÀÖ ∞À–ö˛ßÊ˛ØÛ˛® ‘Ë˝ÖMʸΔ>øÊ˝ΔÊˇ◊˝Ö Δ>f≈ÀÑϸ√. M>ÃÍØ˲$Vʸ$◊˝ÖV> Ì‹± Δˇ$$∞ ^˲*‘ÈyÊ˛$. Aô˲Ø˲$ A–ö˛*√Δˇ$$-∞ ^˲*‘È-yÊ˛-Ø˲≤®
CÁ≥µsÏ˝MÓ¸ ^ÈÃÍ–ö˛$Ö®Mϸ ^˛Mʸ$P^˛ßÊ˛ΔÊˇ∞ —‘È”Á‹Ö. –ö˛$« H Á≥«{‘Ë˝–ö˛$ÃZ –ö˛Á‹$¢Ø˲≤ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ GÖô¯
AªÍæΔˇ$$ {VʸÌfl˝Ö-^ÈyÊ˛$. ^˛¥Îµ-yÏ˛-ÃÍ.
Δ>‘Ë˝ìÀ$ MʸÕı‹¢ B gZyÏ˛ ßëÖÁ≥ô˲≈Ö ªÍVʸ$Ör$Ö߯ B
"

$ΔÊ
ˇ
$
HßÛ
˛
߯


˝Ö^Ë
˛
$M
¯M
Ê
¸
ÖyÏ
˛
.
B
A–ö
˛
*√Δˇ$$
ªÍVÊ
¸
$ØÈ≤ƒÊ
˝
$Ör$ØË
˛

B–
˛
$
CÖrΔÊ
ˇ
*”≈.
—–ö˛Δ>À$...
–ö˛* Mʸhب˛. ¥ÎÁ≥Ö CÖßëMʸ ^˛—-«ÖVʸ$ ¥ÎΔÛˇ-Á‹$-Mʸ$Ö®.
ßë∞≤ –˛ô˲$-Mʸ$PÖr* –ö˛$Ö^Ë˛Ö MϸÖßÊ˛ ßÊ˛*«Ö-®, AÖôÛ˛.''
" AßÛ˛ ¥Îô˲-Mʸ£Ê˛' AØÈ≤-yÊ˛-ô˲Ø˲$.

›Îãút–Û˛ΔäˇÃZ Á‹«Vʸ–ö˛$À$
–˛sÏ˝t
Ì‹±–ÈÕ
–ö˛$‡Ø˲֮

10
24
32
46

ÁŸ*så˝

B øÍΔ>≈-øÊ˝-ΔÊˇ¢-Õ-ßÊ˛™ΔÊˇ* B{ÌúMʸب˛ Á‹∏Î-»∞ Á‹ÖßÊ˛-«ÿÁ‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. øÍΔÊˇ≈ “$®Mϸ Áfl˝u>-ô˲$¢-V> Ì‹ÖÁfl˝Ö ßëyÏ˛ ^Û˛Ì‹Ö®.
"ÁŸ*så˝ ^˛ƒå˝$! ÁŸ*så˝ ^˛ƒÊ˝$≈-'Ör* øÍΔÊˇ≈ JMʸsÙ˝ V¯À
^Û˛ƒÊ˝$-›Î-WÖ-®. -ßë-∞Mϸ øÊ˝ΔÊˇ¢-V>-«ÃÍ f–È-º-^ÈaΔÊˇ$.
" ôˆÖßÊ˛-ΔÊˇ-Á≥-yÊ˛Mʸ$! ^˛ƒÊ˝$≈-yë--∞MÛ¸ {Á≥ƒÊ˝$-Ü≤--Á‹$¢ØÈ≤Ø˲$, M¸–˛$-Δ>ÃZ ªÍ≈r» bÛ˛Ögå˝ ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤-Ø˲$.''

°Øå˛–ö˛*Δäˇ&15, i—ô˲–Û˛$ JMʸ {Á≥ÜÁú$rØ˲&16
«–ö˛N≈&22, Á‹$ΔÊˇ¿&37
BΔ¯Vʸ≈–Û˛$ –ö˛$‡øÍVʸ≈Ö&43 Á≥#Á‹¢MʸÁ‹“$Ñʸ&51
{M¸O–í˛$&52, —Öô˲ Á≥N–ö˛#À$... AÖßÊ˛–˛$OØ˲ ΔÊˇ*¥ÎÀ$&54
–˲$Ø˲“$ßÛ˛Ø˲{Δ¯ƒå˝$&59, –ö˛ÖrÀ$&61
—–ÈÌ

˝ô
Ë
˛
$y
Ê
˛
$
–ö
˛
$Ü–ö
˛
$ΔÊ
ˇ


#
Ø
Ë
˛

¸
$
^
˛

¸
Ú


˛
ßë–ö
˛
*?&62,
›˚øÍVÊ
¸
≈^Ë
˛
{MÊ
¸
Ö&68
Aô˲Ø˲$ K -∏Î≈Mʸt» MˆØ˲$-V¯À$ ^Û˛‘ÈyÊ˛$. AÖßÊ˛$ÃZ
ªÍÀ Áfl˝«-ßë-Á‹$
18
ØË
˛
–ö
˛
≈Ì

∞–
ö
˛
*&69,
ƒÊ
˝


ô¯ØÛ
˛
C∫æÖ®&70

¯≈VÊ
¸
Ö

˛
ı

Öß
Ê
˛
$MÊ
¸
$
—–ÈÌ

˝ô
Ë
˛

Ò
˝
O
Ø
Ë
˛
Á

#
Δ
Ê
ˇ

Ÿ

Ù
˝
M
>–
ÈÁ‹*Á≥Δäˇ!! ªÍ–ö˛*√!!
38
À∞ {Á≥Mʸ-sÏ˝Ö-^ÈyÊ˛$.
C–ö
˛
±≤
∞gÍÃ
Ù
˝
!,
Á

ßÊ
˛
V>ΔÊ
ˇ

˛
&74
°ΔÊˇ$µ
56
" AßÛ˛Ör®? Ú≥‚Ê˝œΔˇ$$Ø˲ –ö˛$V>‚Ê˝Â {Á≥ôÛ˛≈-Mʸ-ôÛ˛Ö-sÏ˝?''
–˲$$Q_{ô˲Ö: Á‹–ö˛$Öô˲
A-yÏ˛-V>ΔÊˇ$ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$--À$.
A{W–˛$Ö-så˝
64
" {Á≥ôÛ˛≈-Mʸ-ôÛ˛Ö-sÏ˝ AÖ-sÙ˝... -Ú≥-‚Ê˝ÂΔˇ$$Ø˲ –ö˛$V>-‚Ê˝ÂΔˇ$$ôÛ˛
∏˜sZ: V¯Ô≥MʸñÁŸ~
A∞≤-sZœ-Ø˲* -—-Ø˲-ƒÊ˝$ÖV>Ø˲*, KΔÊˇ$µô¯Ø˲* EÖsÍΔÊˇ$.''
ΔÊˇ^˲-Ø˲À$, Mʸ£Ê˛À$ Á≥ÖÁ≥-–˲-À-Ì‹Ø˲ _ΔÊˇ$-ØÈ–Ë˛*
AØÈ≤yÊ˛-ô˲Ø˲$.
&–˛OØ˲-ôÛ˛ƒÊ˝$
Ø˲–˲≈ “Mϸœ, BÖ{´ßÊ˛gZ≈Ü ºÕzÖVä¸fi, ¥Îœså˝ Ø˛Ö.76, A‘Ë˝”± ÃÙ˝A-–˲#-så˝, Áfl˝$yÈ Úfl˝Oså˝fi, Δ¯yä˛ Ø˛Ö.70,
lΩœ-Ìfl˝Ãå˝fi, Úfl˝OßÊ˛-Δ>-ªÍ-ßä˛&33. email: navyaweekly@andhrajyothy.com

Á≥#Á‹¢Mʸ Á≥uÊˇØË˛Ö GÖô˲sÏ˝
ªÍ´ßÊ˛ØË˛Δˇ$$ØÈ –ö˛$ΔÊˇÌ≥Á‹$¢Ö®.

www.navyaweekly.com

Á‹ÖÁ≥#sÏ˝: 13 Á‹Ö_Mʸ: 41

14&12&2016
–Û˛$ØÛ˛hÖVä¸ y˛OΔˇMʸtΔäˇ

–Û˛–˲$*« Δ>´ßÈMʸñÁŸ~

GyÏ˛rΔäˇ

G.GØå˛.fVʸØÈ≤£Ê˛‘Ë˝ΔÊˇ√

JMʸ«Mϸ JMʸΔÊˇ$
–ö˛«Mϸ Á≥#sÏ˝tÖ߯, GÁ≥#µyÊ˛$ Á≥#sÏ˝tÖ߯ ô˛ÕƒÊ˝$ßÊ˛$V>∞, Mʸ–ö˛$ÀÖsÙ˝ B –ö˛*ΔÊˇ$-–ö˛$*-À Ω^å˛ÃZ AÖßÊ˛«MÓ¸ ^ÈÃÍ CÁŸtÖ.
ªÒ˝À*Ø˲$œ A–ö˛$$√Mʸ$ØÛ˛ ªÍÀΔ>kMÓ¸, ‘Ë˝ÖRÍÀ$ A–ö˛$$√Mʸ$ØÛ˛ VʸÖVʸΔ>kMÓ¸, ªüÖyëÀ$ A–ö˛$$√Mʸ$ØÛ˛ ∫$_aªÍ∫$MÓ¸, ∫u>±À$
A–ö˛$$√Mʸ$ØÛ˛ Ú≥ßÊ˛™ªÍ∫$MÓ¸... AÖßÊ˛«MÓ¸ –ö˛$‡ CÁŸtÖ. M¸–˛$Δ> Mʸ–ö˛$ÀÖsÙ˝ ^ÈÀ$! Á‹–ö˛$${ßÊ˛ÖÃZ GW«Á≥yÛ˛ AÀÀ ßÊ˛VʸYΔÊˇ
Ø˲$Ö` Ω^å˛ÃZ ô˲$„ÂÁ≥yÛ˛ CÁ‹$MʸΔÛˇ◊˝$–ö˛# –ö˛ΔÊˇMʸ* AÖßÊ˛«MÓ¸ BØ˲ÖßÊ˛–Û˛$! Mʸ‚Ê˝ÂMϸ M>r$Mʸ, ^˛–ö˛#ÀMϸ kÖM>À$, –˛$‚Z ‘Ë˝ÖRÍÀ$,
^Û˛ô˲$ÀMϸ V>kÀ$, M>‚Ê˝ÂMϸ Á≥sÓ˝tÀ$ Ú≥r$tMʸ$∞ Á‹*Δ¯≈ßÊ˛ƒÊ˝$Ö MʸÖsÙ˝ –ö˛$$ÖßÛ˛ Ω^å˛ÃZ {Á≥ô˲≈Ñʸ–ö˛$–ö˛#ô˲$Ö® Mʸ–ö˛$À. ^Û˛ÜÃZ M¸–˛$Δ>,
–ö˛*rÃZ –ö˛$Ö_ô˲ØË˛Ö ßë^˲$-Mʸ$-∞ Ω^å˛ÃZ D MˆÁ‹ Ø˲$Ö_ B MˆÁ‹ –ö˛ΔÊˇMʸ* Á‹*Δ>≈Á‹¢–ö˛$ƒÊ˝$Ö ßëM> ÜΔÊˇ$Vʸ$ô˲*ØÛ˛ EÖr$Ö®.
JÖr«V> EØÈ≤ C∫æÖßÛ˛! fÖrV> EØ˲≤ C∫æÖßÛ˛! G–ö˛ΔˇOØÈ M¸–˛$Δ> Mʸ–ö˛$ÀMʸ$ _M>PÕfiÖßÛ˛! ∏˘sZMϸ ¥ÎÜMʸ ΔÊˇ*¥ÎƒÊ˝$À$.
ªÙ˝Δ>∞Mϸ ®WôÛ˛ CΔÊˇ–˛OΔÊˇ*¥ÎƒÊ˝$À$. –˛ÖrØÛ˛ {Ì≥Öså˝ C›Î¢Ø˲Ö-r$Ö®. ∏˘sZ °Á‹$Mʸ$ØÛ˛ßëM> –ö˛ßÊ˛ÀßÊ˛$ Mʸ–ö˛$-À. GMʸP◊˝$~Ö_ –ö˛^ÈaΔ¯
CMʸPyÊ˛Mϸ? D AÖßëÃZœ K AÖßÊ˛ÖV> EÖyÏ˛¥˘ÖyÏ˛ ›ÎΔäˇ! AÀÀ$ AÀÀ$V> Á‹–ö˛$${ßÊ˛Ö GÖô˲ AÀœ«V> EÖ߯ ^˲*yÊ˛ÖyÏ˛ ›ÎΔäˇ!
“$ΔÊˇ* AÀœ« ^˛ƒÊ˝$≈ÖyÏ˛. Ì≥ÃÍœy˛O¥˘ÖyÏ˛! ªÍÀΔ>l! ›ÎΔäˇ ^Û˛ÜMϸ K ªÒ˝À*Øå˛ CΔˇ$$≈! Á≥r$tM¯ÖyÏ˛ ›ÎΔäˇ! Á≥®ΔÊˇ*¥ÎƒÊ˝$ÃÙ˝ AÖr*
∏˘sZ °Á‹$¢Ö®. VʸÖVʸΔ>k∞ MÛ¸MÛ¸Á‹$¢Ö® AÖô˲ÃZØÛ˛! JΔÛˇƒå˝$! ›ÎΔäˇ ^Û˛ÜMϸ Ú≥ßÊ˛™‘Ë˝ÖQÖ CΔˇ$$≈ AÖr$Ö®. CÌ≥µÁ‹$¢Ö®. FßÊ˛yÊ˛Ö
Δ>ßÊ˛ÖsÙ˝, FßÊ˛$ô˲$Ø˲≤r$tV> ∏˘h–ö˛”ÖyÏ˛ ^ÈÀ$ AÖr$Ö®. ‘Ë˝ÖRÍ∞Mϸ ΔˇÖyÊ˛$ ΔÊˇ*¥ÎƒÊ˝$À$ AßÊ˛ØË˛Ö AÖr$Ö®. ∫u>±À Ú≥ßÊ˛™
ªÍ∫$∞ Ì≥À$Á‹$¢Ö®. ∫ÃÙ˝V> EÖsÍΔˇ$$ ∫u>±À$. Ω^å˛ÃZ ∫u>±À$ ÜØ˲yÊ˛Ö ªÍVʸ$Ör$Ö®. ÜØ˲ÖyÏ˛ ›ÎΔäˇ AÖr$Ö®. AÃÍVÛ¸
ÜƒÊ˝$≈ÜƒÊ˝$≈V> Mˆ∫櫪üÖyëÖ ôÈVʸ–ö˛$Ör$Ö®. ∫$_aªÍ∫$∞ Ì≥À$Á‹$¢Ö®. ªüÖyëÖ Mˆrt–ö˛$Ör$Ö®. ∞Öyë ±ΔÊˇ$Öyë{ÃZƒå˝$!
ÃÙ˝Mʸ¥˘ôÛ˛ VˆyÊ˛–ö˛ÃÒ˝O¥˘ôÈΔˇ$$ AÖr$Ö®. B –ö˛*sÍ D –ö˛*sÍ ^˛Ì≥µ, A∞≤sÏ˝MÓ¸ MʸÕÌ≥, –ö˛ÖßÊ˛ΔÊˇ*¥ÎƒÊ˝$À$
ÃÍVÛ¸Á‹$¢Ö®. ∏˜sZÀ$ °Ì‹ ôÈØ˲$ ∫ô˲MʸyÊ˛–Û˛$ M>ßÊ˛$, ô˲Ø˲ÃÍÖsÏ˝ _ΔÊˇ$–È≈¥ÎΔÊˇ$ÀØ˲$ ^ÈÃÍ–ö˛$Ö®∞
∫ÜMϸÁ‹$¢Ö® Mʸ–ö˛$À.
JMʸ Δ¯k HÖ f«-WÖ-ßÊ˛Ö-sÙ˝... Ω^¨˛∞ ô˲sÏ˝t –Û˛$À$-Mˆ-À$-Á≥#-ô˲$-Ø˲≤-r$tV> Á≥Ì‹¥ÎÁ≥ HyÊ˛$Á≥# -—-Ø˲-–ö˛-_aÖ®.
Vʸ$MʸP-∫sÏ˝t HyÊ˛$›˘¢Ö® ¥ÎÁ≥. AÁ≥#µ-yÛ˛ -–ö˛-_aÖ--ßÊ˛-MʸP-yÊ˛Mϸ Mʸ–ö˛$À. HyÊ˛$Á≥# -—-Ø˲-–ö˛-_a-Ø˲-–˛O-Á≥# Á≥ΔÊˇ$-Vʸ$--©-Ì‹Ö®. ^˲*ı‹¢
Δ¯k-À-ºyÊ˛z HyÊ˛$Á‹*¢ Mʸ∞-Ì≥Ö-_Ö®. –ö˛ßÊ˛-Õ -–˛-„Â-¥˘-ƒÊ˝*-Δˇ-–ö˛Δ¯! ¥ÎÁ≥Ø˲$ Gô˲$¢Mʸ$∞ ÃÍÕÁ‹*¢, AΔˇ$$Ø˲-–È‚Ê˝ÂM¯Á‹Ö Ar* Cr* ^˲*Ì‹Ö® -Mʸ–ö˛$À. G–ö˛ΔÊˇ* Mʸ∞-Ì≥Ö-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$. Á≥ΔÊˇ$-Vʸ$-©-Ì‹Ö® AMʸP◊˝$~Ö-_. ªÍÀ-Δ>-kMÓ¸,
VʸÖVʸ-Δ>-kMÓ¸, ∫$_a-ªÍ-∫$MÓ¸, Ú≥ßÊ˛™-ªÍ-∫$-MÓ¸ ¥ÎÁ≥∞ ^˲*Ì≥Ö-_Ö®. HÖ ^Û˛ßë™-–ö˛$-∞ A-yÏ˛-WÖ®. ΔÊˇMʸ-ΔÊˇ-M>-À$V>
–ö˛*sÍœ-yë-ΔÊˇÖôÈ. H© ôÛ˛Õa ^˛Á≥µ-ÃÙ˝-Mʸ-¥˘-ƒÊ˝*ΔÊˇ$. JMʸsÏ˝ –ö˛*{ôË˛Ö VʸsÏ˝tV> ^˛¥ÎµΔÊˇ$. ±MÛ¸ -®-Mʸ$P-ÃÙ˝ßÊ˛$. CÖM¯
®Mʸ$P-ÃÙ˝-∞ -ßë∞ Vʸ$«Ö_ ±M¸Ö-ßÊ˛$-Mʸ$? A-ØÈ≤ΔÊˇ$. B –ö˛*r Mʸ–ö˛$-À-Mʸ$ -Ø˲-^˲a-ÃÙ˝-ßÊ˛$. AÖßÊ˛«± ı≥ΔÊˇ$-ı≥-ΔÊˇ$ØÈ ÜsÏ˝tÖ-®. –˛„Â-¥˘-Δˇ$$Ö®
AMʸP◊˝$~Ö-_. B -Δ¯k Ø˲$Ö_ K –ö˛$*yÊ˛$ Ø˛À-À-¥Îr$ Ω^¨˛ÃZ Mʸ–ö˛$-À -M¸-–˛$Δ> MʸΔÊˇ$-–˛OÖ®. B–˛$ –ö˛*r-À*, ∏˘sZÀ$ Mʸ*-yë MʸΔÊˇ$–ö˛-ƒÊ˝*≈Δˇ$$. ßëÖô¯ ªÙ˝Δ>À$ ªZÃÍ¢-Á≥-yëzΔˇ$$. B –ö˛$*yÊ˛$ Ø˛ÀÀ* Á‹–ö˛$$-{ßÊ˛Ö -Mʸ*yë MʸßÊ˛-ÃÙ˝œßÊ˛$. CÁ‹$Mʸ Art-Vʸ-sÏ˝tØ˲rtΔˇ$$, ByÊ˛ÃÙ˝-ßÊ˛$.
Ω^¨˛ AÖôÈ ªZÌ‹ ¥˘Δˇ$$Ö®. CMʸ D –È≈¥Î-Δ>À$ –ö˛$Ø˲ –ö˛Àœ M>ßÊ˛$. CMʸPyÊ˛ ∫ô˲-MʸyÊ˛Ö MʸÁŸtÖ. ¥˘ßëÖ Á≥ßÊ˛Ö-yÊ˛∞ ªÍÀ-Δ>k, ∫$_aªÍ∫$Á‹‡ AÖôÈ {Á≥ƒÊ˝*-◊˝-–ö˛$-–ö˛#-ô¯ÖsÙ˝ –ö˛$*yÊ˛$ Ø˛ÀÀ AØ˲Öô˲-ΔÊˇÖ ¥ÎÁ≥-Á‹-‡ Ø˲–ö˛#”ô˲* {Á≥ô˲≈-Ñʸ-–˛$OÖ® Mʸ–ö˛$À. ªÙ˝Ω--M>-«ƒÊ˝$Δ¯œ Á≥ÖyÊ˛$-ÃÍÖsÏ˝ ¥ÎÁ≥-Ø˲$ EÖ^˲$Mʸ$∞, M¸–˛$-Δ> -Á≥-r$t-Mʸ$∞ Á≥À-Mʸ-«Ö-^˲-›Î-WÖ®. ∏˘sZÀM¯Á‹Ö Á≥ΔÊˇ$-Vʸ$-©-›˘¢ÖsÙ˝ M>«-ƒÊ˝$Δ¯œ
¥ÎÁ≥ Á≥yÏ˛-Á≥yÏ˛ Ø˲–ö˛”yÊ˛Ö Mʸ–ö˛$À EôÈfi‡∞≤ ΔˇsÏ˝tÖ-Á≥# -^Û˛-Ì‹Ö®.
-Mʸ-‚Ê˝-Mʸ-‚Ê˝-ÃÍ-yÊ˛-›Î-WÖ® -Ω^¨˛. –È≈¥Î-Δ>À$ Á≥#Ök-Mʸ$-ØÈ≤-Δˇ$$. AÁ≥#µyÊ˛$ AÃÍ –ö˛*sÍœ-yÊ˛yÊ˛Ö ô˲ı≥µ! JÁ≥#µMʸ$ÖsÍÖ. CÁ≥#µ-yÊ˛$
¥ÎÁ≥Mϸ Ø˲$–ö˛N”, ±Mʸ* ¥Î¥Î JMʸ«Mϸ JMʸΔÊˇ$ ®Mʸ$P. ßÛ˛–ö˛#yÊ˛$ “$ CßÊ˛™«± ∫ÃÙ˝ MʸÕ-¥ÎyÊ˛$ AØÈ≤ΔÊˇÖôÈ. B –ö˛*rMϸ –˛$‚ZÂ
‘Ë˝ÖRÍÀ*, ^˛— kÖM>À* FW¥˘-ô˲$-Ø˲≤--r$tV> Mʸ–ö˛$À Ø˲—”ôÛ˛, ªZÌ‹ دΔÊˇ$ –Û˛Á‹$-Mʸ$∞ ¥ÎÁ≥ Mʸ*yë VʸÀ-VʸÃÍ Ø˲—”Ö®.
Ø˲–ö˛≈
–È‚Ê˝Â Ø˲–ö˛#”-ÀMϸ Á‹–ö˛$${ßÊ˛Ö -^˛ÀΔÛˇ-WÖ®.

G

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 5
n

CMʸPyÊ˛ ı≥ΔÊˇ$œ Á‹*_Ö-^˲-∫-yÊ˛$Ø˲$

Ì≥ÀœÀ$ Á≥#rtyÊ˛Ö BÀÁ‹≈Ö –È«MÛ¸Ö ı≥ΔÊˇ$œ
Ú≥sÍtÃÍ, Mˆô˲¢V> GÃÍ EÖyëÃÍ A∞ ôË˛ÕœßÊ˛Ö{yÊ˛$À$ BÁ≥-›˘-¥ÎÀ$ Á≥yÊ˛$-ô˲$Ö-sÍΔÊˇ$. CMʸ
gZ≈Ü-ÁŸ$≈-ÀØ˲$, ô˛Õ-Ì‹-Ø˲-–È-«∞, Ú≥ßÊ˛™-ÀØ˲$ Á‹Ö{Á≥®-›Î¢ΔÊˇ$. AÖô˲-Δ>j-ÀÖ-ÃZØ˲* fÃÒ˝œ-yÊ˛-Á≥-sÙ˝t-›Î¢ΔÊˇ$. AΔˇ$$ôÛ˛
^˛O±-ƒÊ˝$$À$ –ö˛*{ôË˛Ö ô˲–ö˛$ Ì≥Àœ-ÀMʸ$ ı≥ΔÊˇ$œ Ú≥sÙ˝tÖßÊ˛$Mʸ$ K ÚflO˝Á‹*PÀ$ —ßë≈-«¶-∞∞ Á‹Ö{Á≥-®-Á‹$¢ØÈ≤-ΔÊˇr. B ªÍÕMʸ –ö˛$$ÖßÊ˛$ Mʸ*≈À$ MʸsÏ˝t ∞À$^˲$Ö-r$-ØÈ≤-ΔÊˇr. B–Û˛$߯ A°ô˲ ‘Ë˝Mʸ$¢À$ MʸÕW
EÖßÊ˛ÖsÙ˝ ¥˜ΔÊˇ-ªÍr$ Á≥yÏ˛-Ø˲sÙ˝œ! B–˛$Mʸ$ GÖßÊ˛$MʸÖô˲ {MÛ¸gZ “$ΔÛˇ ^˲®-–Û˛-ı‹-ƒÊ˝$ÖyÏ˛!!
{ºr-ب˛-Mϸ ^˛Ö®Ø˲ ∫*≈ gÒ˝Á‹ã≥(16) AØÛ˛
ªÍÕMʸ BΔÊˇ$-Ø˛-ÀÃZœ ΔˇÖyÊ˛$-Ø˲≤ΔÊˇ ÀÑʸ-À-–ö˛$Ö® ^˛OØÈ
Ì≥Àœ-ÀMʸ$ ØÈ–ö˛$-Mʸ-ΔÊˇ◊˝Ö ^Û˛Ì‹Ö®. Ì‹Ö{y˛ÃÍœ, –Û˛$»,
AÃÒ˝-V>jÖ-yÊ˛Δäˇ Δ¯i –ö˛ÖsÏ˝ CÖXœÁŸ$ ı≥ΔÊˇ$œ
–ö˛*{ô˲–Û˛$ B–˛$ Ú≥yÊ˛$-ô˲$Ö®. AΔˇ$$ôÛ˛ ›˜Öô˲
øÍÁŸMʸ$ —À$-—^Û˛a ^˛O±-ƒÊ˝$$-ÀMʸ$ CÁ≥µ-sÏ˝-Mϸ-Á≥#µyÊ˛$
CÖXœ-ÁŸ$-øÍÁŸ ı≥ΔÊˇœ-Ú≥OØ˲ –˛*k Ú≥ΔÊˇ-Vʸ-yë-∞Mϸ K
M>ΔÊˇ◊˝Ö EÖßÊ˛r. BM>-ΔÊˇ-◊ÍØÛ˛≤ –È≈¥Î-ΔÊˇÖV>
–ö˛$À-^˲$-Mʸ$∞ _Ø˲≤–ö˛ƒÊ˝$-Á‹$-ÃZØÛ˛ ÀÑʸÀ$
B«j-›˘¢Ö® ∫*≈.
CÖô˲MÓ¸ “«Mϸ
GÖßÊ˛$MÓ¸ CÖXœÁŸ$
ı≥ΔÊˇœ –˛*fÖsÙ˝
^˛OØÈ —ßë≈-ΔÊˇ$ÆÀ$
ƒÊ˝$*MÛ¸-ÃZ∞ —‘Ë˝”—ßë≈-À-ƒÊ˝*ÃZœ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#Mʸ$-ØÛ˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ ∞Ö¥Î-ÀÖsÙ˝ –È«
›Î¶∞Mʸ ı≥ΔÊˇ$œ Á≥∞-^Û˛-ƒÊ˝$-–ö˛r. D&–˛$-Δˇ$$Ãå˝ –ö˛ÖsÏ˝
–ÈsÏ˝-ÃZœØ˲* ^˛O±ã-‹-ı≥ΔÊˇ$œ Á‹¥˘ΔÊˇ$t ^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛r.
ßë∞Mϸ M>ΔÊˇ◊˝Ö ^˛O±ã‹ AÑʸ-Δ>À$ ¿Ø˲≤ÖV> EÖyÊ˛r–Û˛$. AÖßÊ˛$MÛ¸ ô˲–ö˛$ Ì≥ÀœÀ øÊ˝—-ÁŸ≈ô˲$¢ ªÍVʸ$Ö-yëÀ∞ CÖXœÁŸ$ ı≥ΔÊˇ$œ Ú≥r$t-Mʸ$-ØÛ˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ –˛$$Vʸ$Y ^˲*Á≥#ô˲$-ØÈ≤-ΔÊˇr ^˛O±-ƒÊ˝$$À$.
KΔ¯k ô˲Ø˲ ôË˛Õœ-ßÊ˛Ö-{yÊ˛$-Àô¯ ^˛OØÈ –˛„ÂØ˲
∫*≈... ›Î¶∞-MʸÖV> EÖyÛ˛ Ì≥ÀœÀ ı≥ΔÊˇ$œ AyÏ˛W
ô˛À$-Á‹$-Mʸ$Ö®. B ı≥ΔÊˇœô¯ GßÊ˛$-ΔÊˇƒÙ˝$≈ C∫æÖ-®∞
{VʸÌfl˝Ö-_Ø˲ ∫*≈.. ©∞Mϸ Á≥«-⁄ÎP-ΔÊˇÖV> K –˛ªå˝Ú‹O-så˝ {¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-_Ö®. B –˛ªå˝-Ú‹Oså˝ ßë”Δ> ^˛O±ƒÊ˝$$-ÀMʸ$ CÖXœÁŸ$ ı≥ΔÊˇ$œ Á‹*_-›˘¢Ö®. AÖßÊ˛$Mʸ$
MˆÖô˲ Ôúk –ö˛Á‹*À$ ^Û˛Á‹$¢Ö®. AÃÍ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$ÃZ _Ø˲≤-ß˛OØÈ Mˆô˲¢ BÃZ-^˲-Ø˲ô¯ –È≈¥Î-ΔÊˇ–Û˛ô˲¢V> –ö˛*« Ì≥Àœ-ÀMʸ$ CÖXœÁŸ$ ı≥ΔÊˇ$œ Ú≥sÏ˝t ÀÑʸÀMʸ$ Ú≥OV> Á‹Ö¥Î-®Ö-_Ö® D ªÍÕMʸ. CÖXœÁŸ$
ı≥ΔÊˇœÚ≥O ^˛O±-ƒÊ˝$$-ÀMʸ$ BÁ‹Mϸ¢ Ú≥ΔÊˇ-VʸyÊ˛Ö Ar$Ö_ôÛ˛ ßë∞≤ B ªÍÕMʸ –È≈¥Î-ΔÊˇÖV> –ö˛*ΔÊˇ$a-M¯–ö˛yÊ˛Ö VˆÁ≥µV> EÖßÊ˛∞ AÖßÊ˛ΔÊˇ* AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$.
Ø˲–ö˛≈

6 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

Ô‹«ƒÊ˝$Ãå˝fi Á‹*Á≥Δäˇ
Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 30–ö˛ ôÛ˛© Á‹Ö_Mʸ –ö˛$$Q_{ôË˛Ö ΔÊˇMʸ*Ãå˝
{Ô≥ô¨˛Ì‹ÖVä¸ ªÍVʸ$Ö®. –˛sÏ˝t, –ö˛$‡Ø˲֮, Ì‹±–ÈÕ
Ø˲–ö˛≈ “MÓ¸œÃZ AΔÊˇ◊Ï˝ Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝Ö B›ÎÖô˲Ö
Ô‹«ƒÊ˝$Ãå˝fi Á‹*Á≥Δäˇ. Ú≥„Â, –ö˛$sÏ˝t–ÈÁ‹Ø˲, ∞À$–ö˛# ^˲®–ÈØ˲$. ØÈ fØ˲√ ô˲«Ö_Ö®. Á‹$ÀøÊ˝‘˝OÕÃZ
߯Ì≥yÓ˛ Mʸ£Ê˛À$ BÁ‹Mϸ¢MʸΔÊˇÖV> EØÈ≤Δˇ$$. ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲ GÖô¯ VˆÁ≥µV>, GÖô¯ ΔÊˇÁ‹ΔÊˇ–ö˛$≈ÖV> Δ>–ö˛*
ÀMʸ$ –ö˛* ´ßÊ˛Ø˲≈–ÈßëÀ$.
ƒÊ˝$◊˝ ΔÊˇ^˲Ø˲ ^Û˛Ì‹Ø˲ AΔÊˇ◊Ï˝V>«Mϸ Ø˲–ö˛$Á‹$fi
&Ì≥.ÀÑÓ¸√M>Öô˲ΔˇyÏ˛z, M¯–˛ÀMʸ$Örœ, MʸΔÊˇ*≤À$hÃÍœ –ö˛*ÖfÀ$À$. {÷Δ>–ö˛$ Á≥sÍt¿ıŸMʸÁú$rtÖ –ö˛$‡
“Mϸœ BMʸΔÊˇ¤◊Ó˝ƒÊ˝$Ö
D –ÈΔÊˇÖ ΔÊˇMʸ*Ãå˝{Ô≥ô¨˛Ì‹ÖVä¸ –ö˛$$Q_{ô˲Ö
BMʸΔÊˇ¤◊Ó˝ƒÊ˝$ÖV> EÖ®. "Á‹Öô¯ÁŸÖV> EÖyëÀÖsÙ˝...'
{Á≥ôÛ˛≈Mʸ–È≈Á‹Ö {Á≥ƒÒ˝*fØ˲MʸΔÊˇÖV> EÖ®. À–í˛ Gså˝
Áúã‹t Ú‹Oså˝ ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ Mʸ£Ê˛ ΔÊˇÁ‹–ö˛ô˲¢ΔÊˇÖV> EÖ®. ßÊ˛$¬ô˲Ö. MʸΔÊˇ$–ö˛#M>rM>À$ ÃÙ˝Mʸ$Öyë 11 –Û˛À Á‹Ö–ö˛ô˲fi
Mʸ—ô˲À$ BMʸr$tMʸ$ØÈ≤Δˇ$$.
&GÃå˝.{Á≥Á≥#Àœ^˲Ö{ßÊ˛, ´ßÊ˛ΔÊˇ√–ö˛ΔÊˇÖ Δ>À$ D øÊ˝*—$∞ ¥ÎÕÖ^ÈyÊ˛$ Δ>–ö˛$$yÊ˛$ AØÛ˛
–ÈM>≈À$ ^˲®— ØÈ Áfl˝ñßÊ˛ƒÊ˝$Ö Á≥#ÀMϸÖ_Ö®.
AΔÊˇ◊Ï˝ Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝Ö
˛*ƒÊ˝$◊˝ M>–È≈∞≤ CÖM> MˆØ˲›ÎWÖ^ÈÀØÛ˛®
AΔÊˇ◊Ï˝ Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝ÖÃZ Δ>–ö˛$ Á≥sÍt¿ıŸMÊ¸Ö –öΔ>–ö
¸. ÃZM>¿Δ>–ö˛$Ö {÷Δ>–ö˛$Ö øÊ˝*ƒÒ˝*
Á≥NΔÊˇ¢Δˇ$$Ö®. C®Mʸ "AΔÊˇ◊Ï˝ Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝Ö'V> øÊ˛˝**ƒÒBM>ÖÑÊ
˝* Ø˲–ö˛*–ö˛$≈Áfl˝Ö.
¥ÎuÊˇMʸ$ÀÃZ –ö˛$${ßÊ˛Á≥yÏ˛Ö®.
&—.Mʸ$r$Ö∫Δ>–ö˛#, ÚflO˝ßÊ˛Δ>ªÍßä˛
–˛${Ìfl˝Øå˛M˙Δäˇ, Úfl˝ªÍæÁ≥sÙ˝Ãå˝ CÖrΔÊˇ*”≈À$
Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝Ö ÃÙ˝Mʸ¥˘ôÛ˛ –˛ÕôÛ˛!
ªÍVʸ$ØÈ≤Δˇ$$. °Øå˛–ö˛*Δäˇ M>ΔÊˇ*tØ˲$œ Ø˲—”Ö^ÈΔˇ$$.
–ö˛*«≤ÖVä¸ M>Ôú Ì‹Pr$œ {Á≥Ü–ÈΔÊˇÖ –ÈÌ‹ ô˲VʸY
AΔÊˇ◊Ï˝V>« Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝Ö Á≥NΔÊˇ¢Δˇ$$Ö®. Δ>–ö˛*
Mʸ$Öyë Ø˲—”Á‹$¢ØÈ≤Δˇ$$. FƒÊ˝$ÀMʸ$»a Mʸ£Ê˛ØË˛Ö ƒÊ˝$◊˝Ö Ô‹«ƒÊ˝$Ãå˝ CÖsÏ˝ÖsÍ Á≥uÊˇØË˛Ö AØ˲≤r$tV>
–ö˛$Ö_ ∞ΔÊˇ”^˲Ø˲—$_aÖ®. Á‹Öô¯ÁŸ–Û˛$ Á‹VÊ¸Ö ∫ÀÖ EÖyÛ˛®. Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝Ö ÃÙ˝Mʸ¥˘ôÛ˛ CMʸ –˛ÕÜV>
¥˜ÖßÊ˛yë∞Mϸ M>–ÈÕfiØ˲ —ÁŸƒÊ˝*À$ ô˛Õ‘ÈΔˇ$$. A∞Ì≥Á‹$¢Ö®. AΔÊˇ◊Ï˝V>«Mϸ ´ßÊ˛Ø˲≈–ÈßëÀ$. BƒÊ˝$Ø˲
Á‹$ΔÊˇ¿ —Öô˲ÃZœ MÓ¸^˲$Δ>Δˇ$$ Á≥ÖßëÀ$, —$ΔÊˇÁ≥ –ö˛$Δ¯ C܇Á‹Ö AÖ®›Î¢ΔÊˇ∞ B’Á‹$¢ØÈ≤Ö.
ô¯ΔÊˇ◊ÍÀ$ A—$ô˲ÖV> BMʸr$tMʸ$ØÈ≤Δˇ$$. {rÖã≥
–
˛
$$ßÊ
˛

˝
ı

i
"
F
ƒÊ
˝
$ÀMÊ
¸
$»a'

˛
ßÊ
˛
$–ö
˛
#
ô
Ë
˛
$ÖsÙ
˝
—fƒÊ˝$ÖÚ≥O «–ö˛N≈, Mˆô˲¢ Á≥#Á‹¢M>À Á‹“$Ñʸ, ^˲ΔÊˇ√ Ø˲–È”VʸÃÙ˝ßÊ˛$. _–ö˛ΔÊˇMʸ$ Mʸ±≤sÏ˝ Á≥ΔÊˇ≈Öô˲–˛$OÖ®. Mˆ∞≤
Á‹ÖΔÊˇÑʸ◊˝, "ÌŸ'Δ¯ã‹ Δˇ›ÎtΔˇÖså˝ AÀ«Ö^ÈΔˇ$$.
gÍqÁ≥M>À$ _ΔÊˇ›Î¶Δˇ$$V> ∞À$›Î¢ƒÊ˝$Ø˲yë∞Mϸ
&–ö˛*´ßÊ˛–ö˛ΔÊˇÁ≥# MʸñÁŸ~, M>MϸØÈyÊ˛ ∞ßÊ
˛ΔÊˇÿØ˲Ö. –ö˛$sÏ˝t–ÈÁ‹Ø˲ Mʸ£Ê˛ ^ÈÃÍ ªÍVʸ$Ö®.
ô˛À$Vʸ$–È« ®–ö˛≈ôÛ˛fÖ Ø˲–ö˛≈ “Mϸœ
–ö
˛
$∞Ì
Ÿ

¸


–ö
˛
$,
BßÊ
˛
ΔÊ
ˇ
◊˝,
B¥Î≈ƒÊ
˝
$ôË
˛
ÃÙ
˝
∞f–
˛
$O
Ø
Ë
˛
CsÓ˝–ö˛À Ø˲–ö˛≈ “MÓ¸œ V¸rã≥ –ö˛*«¥˘Δˇ$$Ö®. ´ßÊ˛ØË˛Ö A∞ ^˛Á≥µMʸØÛ˛ ^˛¥ÎµΔÊˇ$ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲. –˛OØ˲ôÛ˛ƒÊ˝$
GÖô¯ BMʸΔÊˇ¤◊Ó˝ƒÊ˝$ÖV> ô˛À$Vʸ$–È« ®–ö˛≈ôÛ˛fÖÃÍ V>« –ö˛*«≤ÖVä¸ M>ÔúÃZ –ö˛$Ö_ Á‹ÖßÛ˛‘ÈÀ$ ^˲®—
¥ÎuÊˇMʸ$À ^Û˛ô˲$ÃZœ –˛$«Ì‹¥˘ô˲* –ö˛*M¸Öô¯ Ø˲–ö˛#”Mʸ$ØÈ≤Ö. –ö˛*«≤ÖVä¸ M>Ôú –˛$$ßÊ˛À$ _–ö˛« ı≥i
VʸΔÊˇ”M>ΔÊˇ◊˝–˛$O¥˘Δˇ$$Ö®. Ì‹±–ÈÕ ÃÍÖsÏ˝ Á‹«Mˆô˲¢ "C–ö˛±≤ ∞gÍÃÙ˝' –ö˛ΔÊˇMʸ$ Ø˲–ö˛≈ ∞ô˲≈Ø˲*ô˲Ø˲ÖV>
Ô‹«ƒÊ˝$Ãå˝fi, BMʸΔÊˇ¤◊Ó˝ƒÊ˝$–˛$OØ˲ Mʸ*Á≥Øå˛ –ö˛$Ö{ô˲–ö˛$$Vʸ$ÆÕ≤ EÖyÏ˛ GÖô¯ —gÍqØË˛Ö AÖ®›˘¢Ö®.
^Û˛›˘¢Ö®. Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝Ö Á≥N«¢AΔˇ$$Ö®. –ö˛$Δ¯
&{÷–ö˛$Ü BßÊ˛*« Á≥ßë√–ö˛Ü,
–ö˛$Ö_ Á≥#Δ>◊˝V>£Ê˛V>±, "–Û˛Δˇ$$ Á≥yÊ˛VʸÀ$' –ö˛ÖsÏ˝
∞gÍÖı≥så˝,ÚflO˝ßÊ˛Δ>ªÍßä˛
∫ñÁfl˝ô˲¢ΔÊˇ M>–ö˛≈ÖV>∞, Ì≥ÖVʸ„ Á‹*ΔÊˇØ˲V>«
Mʸ‚ÍÁ≥NΔ¯~ßÊ˛ƒÊ˝$ÖV>± {Á≥–Û˛‘Ë˝ Ú≥rtVʸÀΔÊˇ$.
AÖßÊ «–ÈyÊ˛$ {rÖã≥
&Á≥MϸP ªÍÀMʸñ⁄Î~Δ>–ö˛#, —fƒÊ˝$Ø˲VʸΔÊˇÖ
A–˛$«M> A´ßÊ˛≈Ñʸ$yÏ˛V> y¯ØÈÃå˝z {rÖã≥ V¸À$Á≥#
^È«{ôÈô˲√MʸÖ, ßÊ˛$ΔÊˇ$Á‹$ –ö˛*rM>« G∞≤MʸÃZœ
Ø˲–ö˛≈ A®«Ö®
23–ö˛ ôÛ˛© Ø˲–ö˛≈“MÓ¸œ –ö˛*«≤ÖVä¸ M>Ôú "∫$®™'' V¸À$›Î¢yÊ˛∞ FÌfl˝Ö^˲ÃÙ˝ßÊ˛$. MˆÖßÊ˛«–ÈyÏ˛∞ M>ßÊ˛∞,
Ú‹P^¨˛ ›ÎµΔäˇP A®«Ö®. "C® Mʸ£Ê˛M>ßÊ˛$' Mʸ£ëMʸΔÊˇ¢ ôÈØ˲$ AÖßÊ˛«–ÈyÏ˛Ø˲∞ ô˲Ø˲ V¸À$Á≥#ô¯ ∞ΔÊˇ*
–ö˛$Ø˛≤Ö ‘ÈΔÊˇßÊ˛ V>«Mϸ A¿Ø˲ÖßÊ˛Ø˲À$. yë. –¯ÃÙ˝sÏ˝ Ì≥Ö^ÈyÊ˛$ {rÖã≥. BƒÊ˝$Ø˲ MʸñÌŸ. –Û˛$´ßÊ˛Á‹$fiMʸ$
¥ÎΔÊˇ”°‘Ë˝Ö V>« fƒÊ˝$ÁflZ f–ÈØ˲$ Mʸ—ô˲ AøÊ˝$≈ Ø˲–ö˛$$√Mʸ$∞ B«¶MʸÖV> ∫À–˛$OØ˲ ØÈƒÊ˝$Mʸ$yÏ˛V>,
ßÊ˛ƒÊ˝$øÍ–È∞≤ JÕMϸÖ_Ö®. Δ>f‘Ë˝ìMʸ «–ö˛N≈ô¯ A´ßÊ˛≈Ñʸ$yÏ˛V> G®V>yÊ˛∞ ô˛À$Á‹$ Mʸ$ØÈ≤Ö.
‘Ë˝ô˲‘ÈôË˛Ö HMÓ¸øÊ˝—Á‹$¢ØÈ≤Ö. "ÜÖyÏ˛–Û˛‚Ê˝À* –ö˛$$Q≈–Û˛$' {Á≥ô˲≈ΔÊˇ$¶À$ BƒÊ˝$Ø˲ —fƒÊ˝*∞≤ BÁ≥ÃÙ˝Mʸ
Á≥#ÁŸµÀô˲V>« ΔÊˇ^˲Ø˲ ^ÈÃÍ {Á≥ƒÒ˝*fØ˲MʸΔÊˇÖV> ¥˘ƒÊ˝*ΔÊˇ$. AØ˲$Mʸ$Ø˲≤߈MʸPsÏ˝ AΔˇ$$ØË˛ßˆMʸPsÏ˝
EÖ®. Á‹$´ßë–ö˛$ Á≥ßÊ˛V>ΔÊˇyÏ˛ Á≥hÃå˝Ø˲$ ∞ÖÌ≥ AØ˲≤»ÜV> {rÖã≥ V¸À$Á≥# {Á≥Á≥Ö^È∞Mϸ –ö˛$À$Á≥#V>
Mʸså˝^Û˛Ì‹ Á≥ÖÌ≥Ø˲ –È« ı≥ΔÊˇ$œ {Á≥^˲$«ı‹¢ –ö˛$«Öô˲ –ö˛*«Ö®.
&Ø˲–ö˛±ô¨˛ Δ>gå˝. –ö˛$ßÊ˛*≤Δäˇ,
ªÍ–ö˛#Ör$ÖßÊ˛∞ ØÈ øÍ–ö˛Ø˲.

øÊ˝*ƒÒ˝* øÊ˝*ƒÒ˝* Ø˲–ö˛*–ö˛$≈Áfl˝Ö

& ØÛ˛–ö˛$Ø˲ Á‹$øÍ㟠^˲Ö{ßÊ˛ªZã‹, —‘ÈQÁ≥r≤Ö

M>–ö˛*ΔˇyÏ˛z hÃÍœ

Mˆ∞≤

{Á≥ßÛ˛-‘È-ÀMʸ$ –˛‚ÍÂÀÖsÙ˝ øÊ˝ƒÊ˝$ÖV> EÖr$Ö®. –ö˛$«-Mˆ∞≤ {Á≥ßÛ˛-‘È-ÀMʸ$
–˛‚ÍÂ-À∞ EØÈ≤ AMʸPyÊ˛ EÖyÛ˛ Á≥«-Ì‹¶-ô˲$À$ –˛‚Ê˝Âyë-∞Mϸ AØ˲$-Mʸ*-ÕÖ-^˲–ö˛#. CÖMˆ-∞≤-sÏ˝Mϸ –ÈΔÊˇÁ‹ô˲” Á‹ÖÁ≥-ßÊ˛∞ M>¥Î-yÊ˛$-Mʸ$ØÛ˛ {Á≥ƒÊ˝$-ô˲≤ÖÃZ AØ˲$-–ö˛$-ÜÖ-^˲ΔÊˇ$. CÃÍ ΔÊˇMʸ-ΔÊˇ-M>À M>ΔÊˇ-◊ÍÀ –ö˛Àœ Mˆ∞≤ {Á≥ßÛ˛‘ÈÀ$ ^˲*yÊ˛-ÃÙ˝–ö˛$$ Mʸßë! AÃÍÖsÏ˝ {Á≥ßÛ˛-‘ÈÀ$ {Á≥Á≥Ö^˲ _{ô˲-Á≥-rÖÃZ ^ÈÃÍ EØÈ≤-ƒÊ˝$r. Mˆ∞≤ –ö˛$∞ÌŸ Á‹ÖßÊ˛«ÿÖ-^˲-ÃÙ˝-∞— EÖsÙ˝ –ö˛$«-Mˆ-ØÛ˛≤–˛* {Á≥ôÛ˛≈Mʸ AØ˲$-–ö˛$-ô˲$À ßë”Δ> –ö˛*{ô˲–Û˛$ ^˲*ı‹ “À$Ö-ßÊ˛r.
B Vʸ$Áfl˝ÃZœ _{ô˲ ›˚ÖßÊ˛ΔÊˇ≈Ö –ö˛«~Ö-^˲-ô˲ΔÊˇÖ M>ßÊ˛$...- JMʸ–Û˛‚Ê˝ –ÈsÏ˝∞ ^˲*ßë™–ö˛$∞ –˛„ôÛ˛ ∞Δ>‘Ë˝ô¯ –˛Ø˲$®ΔÊˇVʸyÊ˛Ö
RÍƒÊ˝$Ö. GÖßÊ˛$-MʸÖsÙ˝ AMʸPyÊ˛ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ö ∞ÌŸßÊ˛ÆÖ M>∫-sÏ˝t..-CMʸ –ö˛$Δ¯ {¥ÎÖô˲Ö-ÃZ-ØÛ˛–˛* {¥Î`-Ø˲-–˛$OØ˲ Vʸ$yÏ˛ EÖ® M>± CÁ≥µ-sÏ˝MÓ¸ A®
–ö˛$*ı‹ EÖr$Ö®. ßë∞≤ G–ö˛”ΔÊˇ* ^˲*yëz-∞Mϸ “ÃÙ˝œßÊ˛$. ›Î´ßë-ΔÊˇ-◊˝ÖV> ÃÒ˝O{∫-»Mϸ G–ö˛-ΔˇOØÈ –˛‚Ê˝-ôÈΔÊˇ$ Mʸßë M>± Cr-ŒÃZ EØ˲≤ B ÃÒ˝O{∫-»Mϸ
–ö˛*{ôË˛Ö JMʸP –ö˛≈Mϸ¢∞ ô˲Á≥µ G–ö˛-«± AØ˲$-–ö˛$-ÜÖ-^˲-ΔÊˇr. AÃÍÖsÏ˝ {Á≥ßÛ˛-‘ÈÀ$ HÖsZ ^˲®-–Û˛-ı‹-ƒÊ˝$ÖyÏ˛ –ö˛$«!
À›˚PMä¸fi Vʸ$Áfl˝À$
–ö˛$Ø˲-ßÛ˛-‘Ë˝ÖÃZ {Á≥Ì‹®Æ ¥˜Ö®Ø˲ AØÛ˛Mʸ Vʸ$Áfl
À$ØÈ≤Δˇ$$. AΔˇ$$ôÛ˛ Mˆ∞≤ Vʸ$Áfl˝-ÃZœMϸ –˛‚Ê˝ÂÃÙ˝Ö.
AÃÍÖ-sÏ˝ßÛ˛ D Vʸ$Áfl˝ Mʸ*yë! ı≥ΔÊˇ$ À›˚PMä¸fi. D
Vʸ$Áfl˝À$ ›˚ô˲Δäˇ≤ {∏Îب˛fi-ÃZ EØÈ≤Δˇ$$. Aô˲≈Öô˲
Á≥#Δ>-ô˲-Ø˲-–˛$OØ˲ Vʸ$Áfl˝-Õ—. D Vʸ$Áfl˝ÃZœ 17,300À
Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>-ÀMʸ$ –ö˛$$ÖßÊ˛$ Δ>Ü Á≥∞-–ö˛$$-rœô¯,
Q∞f –ö˛Δ>~-Àô¯ V¯yÊ˛-À-“$ßÊ˛ –Û˛ƒÊ˝$-∫-yÏ˛Ø˲ _{ôÈÀ$
EÖsÍΔˇ$$. B _{ô˲ ›˚ÖßÊ˛ΔÊˇ≈Ö –ö˛«~Ö-^˲-ô˲ΔÊˇÖ
M>ßÊ˛$. AΔˇ$$ôÛ˛ D_-{ôÈÃZœ B M>-ÀÖÃZ EÖyÛ˛
AÜ-Ú≥ßÊ˛™ fÖô˲$-–ö˛#À ªü–ö˛$√À$ –ö˛*{ô˲–Û˛$ XƒÊ˝$∫yÏ˛ EØÈ≤Δˇ$$. 1940–ö˛ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-ΔÊˇÖÃZ D
Vʸ$Áfl˝Ø˲$ MʸØ˲$-Mʸ$P-ØÈ≤ΔÊˇ$. B ô˲Δ>”ô˲ 1948 Ø˲$Ö_
Mˆ∞≤ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À –ö˛ΔÊˇMʸ$ Á≥Δ>≈-r-Mʸ$-ÀØ˲$ “sÏ˝∞
^˲*yëz-∞Mϸ AØ˲$-–ö˛$Ü C^ÈaΔÊˇ$. AΔˇ$$ôÛ˛
Á≥Δ>≈-r-Mʸ$À –ö˛Àœ Vʸ$Áfl˝-ÃZ∞ _{ôÈ-ÀMʸ$
‡∞ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö-ßÊ˛∞ 1963–ö˛
Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-ΔÊˇÖÃZ Vʸ$Áfl˝-ÀØ˲$
–ö˛$*ı‹-‘ÈΔÊˇ$.

AÁ≥µsÏ˝ Ø˲$Ö_ CÁ≥µsÏ˝ –ö˛ΔÊˇMʸ$ G–ö˛ΔÊˇ* AMʸP-yÏ˛Mϸ
–˛‚Ê˝œ-yë-∞Mϸ AØ˲$-–ö˛$Ü ÃÙ˝ßÊ˛$.
¥˜—-WœƒÊ˝* ©”Á≥Ö
AØÛ˛Mʸ ΔÊˇM>À ©”¥ÎÀ$ –ö˛$Ø˲ {Á≥Á≥Ö-^˲Á≥rÖÃZ EØÈ≤Δˇ$$. –ÈsÏ˝ÃZ Mˆ∞≤ Á≥#Δ>-ô˲-Ø˲-–˛$OØ˲— Mʸ*yë EØÈ≤Δˇ$$. AÃÍÖsÏ˝ –ÈsÏ˝ÃZœ JMʸsÏ˝
¥˜—-WœƒÊ˝* ©”Á≥Ö. Cr-ŒÃZ EÖ®®. 2000
Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>-ÀMʸ$ –ö˛$$ÖßÛ˛ D ©”Á≥Ö Vʸ$«Ö_ Mˆ∞≤
Á≥#Δ>-◊Í-ÀÃZ Δ>ƒÊ˝$-∫-yÏ˛Ö-ßÊ˛r. 1348ÃZ –˛∞ã‹
Ø˲Vʸ-ΔÊˇÖÃZ ı≥œVʸ$ –È≈´®ô¯ ªÍ´ßÊ˛-Á≥-yÊ˛$-ô˲$Ø˲≤ Mˆ∞≤–Û˛À –ö˛$Ö®∞ –˛$$ßÊ˛-sÏ˝-›Î-«V> D ©”¥Î-∞Mϸ ô˲ΔÊˇÕÖ^ÈΔÊˇ$. B ô˲Δ>”ô˲ Ü«W 1793ÃZØ˲*, CΔÊˇ–ö˛ƒÒ˝*≈ ‘Ë˝ôÈ∫™Ö {¥ÎΔÊˇÖ-øÊ˝Ö-ÃZØ˲* AßÛ˛ –È≈´®ô¯
ªÍ´ßÊ˛-Á≥-yÊ˛$-ô˲$Ø˲≤ –Û˛ÃÍ® –ö˛$Ö®∞ –ö˛$‰Â D ©”¥Î∞MÛ¸ ô˲ΔÊˇ-ÕÖ-^ÈΔÊˇ$. 1922ÃZ AMʸPyÊ˛ Mˆ∞≤ øÊ˝–ö˛-ØÈÀØ˲$ MʸsÏ˝t, AÁ≥#µyÊ˛$ B ©”Á≥-ÖÃZ {∫Ü-Mʸ$Ø˲≤ –È«Mϸ
_Mϸô˲fi AÖ®Ö-^ÈΔÊˇ$. AΔˇ$$ôÛ˛ AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ AÖô˲Mʸ$
–ö˛$$ÖßÊ˛$ AMʸP-yÏ˛Mϸ Á≥ÖÌ≥Ö-_Ø˲ –ÈΔÊˇ$ ^˲∞-¥˘Δˇ$$
Bô˲√-À$V> ÜΔÊˇ$-Vʸ$ô˲* B ©”¥Î-∞Mϸ –ö˛_aØ˲
–ÈΔÊˇÖ-ßÊ˛-«± ^˲ÖÁ≥#-ô˲$-ØÈ≤-ΔÊˇ±, A® JMʸ ßÊ˛ƒÊ˝*≈À
©”Á≥-–ö˛$± {Á≥fÀ$ AØ˲$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö –˛$$ßÊ˛-À$- Ú≥-sÍtΔÊˇ$.
D ßÊ˛ƒÊ˝*≈À Mʸ£Ê˛∞ Ø˲–ö˛$√yÊ˛Ö Ø˲–ö˛$√-Mʸ-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö
Á‹ÖVʸ-ô˲-r$Ö-_ôÛ˛, AÃÍ Á≥#M>ΔÊˇ$ ÃÙ˝–ö˛-

yÊ˛Öô¯ 1968ÃZ B ©”Á≥-ÖÃZ∞ A∞≤ øÊ˝–ö˛-ØÈ-ÀØ˲$
–ö˛$*ı‹Ì‹ Ü«W –ö˛^Û˛a-‘ÈΔÊˇ$. AÁ≥µsÏ˝ Ø˲$Ö_ B
©”¥Î-∞Mϸ –˛‚Ê˝Â-yë-∞Mϸ G–ö˛-«MÓ¸ AØ˲$-–ö˛$Ü ÃÙ˝ßÊ˛$.
ΔÊˇÁfl˝Á‹≈ {¥Î`Ø˲ øÍÖyë-V>ΔÊˇÖ
D øÍÖyë-V>ΔÊˇÖ Mʸ*yë Cr-Œ-ÃZØÛ˛ EÖ®.
D øÍÖyë-V>-ΔÊˇÖÃZ AΔÊˇÀ$ 52 –˛$O‚Ê˝Â ¥˜yÊ˛-–ö˛#ØÈ
EÖsÍ-ƒÊ˝$r. D {¥Î`Ø˲ øÍÖyë-V>-ΔÊˇÖÃZ M>≈£Ê˛ÕMä¸ ^˲«a –ö˛$ô˲-Á≥-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ ^˲rt-^˲-ΔÊˇ≈À$ Δ>Á‹$Ø˲≤
Á≥{ôÈÀ$ øÊ˝{ßÊ˛-Á≥-ΔÊˇ-^˲-∫yÏ˛ EØÈ≤-ƒÊ˝$r. 1881 –ö˛ΔÊˇMʸ$
{¥Î`Ø˲ øÍÖyë-V>ΔÊˇÖ ÃZÁ≥-ÀMʸ$ –˛‚Ê˝Âyë-∞Mϸ JMʸP
¥˘ã≥Mʸ$ –ö˛*{ô˲–Û˛$ AØ˲$-–ö˛$Ü EÖyÛ˛-ßÊ˛r. AΔˇ$$ôÛ˛
CÁ≥#µyÊ˛$ –ö˛*{ôË˛Ö G–ö˛-ΔˇOØÈ Á‹ΔÛˇ, –ÈΔÊˇ$ ßÊ˛ yë—±fi
M¯yä˛fi Á‹ÖÁ‹¶ Ø˲$Ö_ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ Á≥«-‘Z-´ßÊ˛Ø˲
^Û˛Á‹$¢Ø˲≤-–È-«V> Vʸ$«¢ÖÁ≥# ¥˜Ö®, B Vʸ$«¢ÖÁ≥#
M>ΔÊˇ$z MʸÕW EÖsÙ˝ØÛ˛ {Á≥–Û ‘È∞Mϸ AΔÊˇ$·À$.
A–ö˛Δäˇ ÃÙ˝yÓ˛ –Û˛$» Bã≥ gÍΔˇ$$-ب˛ ^˲«a
C§-ƒÒ˝*-Ì≥ƒÊ˝* ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ D ^˲«a EÖ®.
©∞≤ 4–ö˛ ‘Ë˝ôÈ-∫™ÖÃZ B{ÌúM> ßÛ˛‘È∞≤ Á≥«-¥Î-ÕÖ_Ø˲ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ [M¸OÁ‹¢–ö˛ ^˲{Mʸ-–ö˛«¢ ∞«√Ö-^ÈyÊ˛$. D
^˲«aÃZ EØ˲≤ –ö˛$Δ¯ _Ø˲≤ Vʸ® Mʸ*yë ^˲«aÃÍÖsÏ˝ßÛ˛. JMʸ-ΔÊˇ-MʸÖV> ßë∞≤ VʸΔÊˇ¬-Vʸ$yÏ˛ AØ˲$-M¯–ö˛^˲$a. AÖßÊ˛$ÃZ EØ˲≤ K Á≥—-{ô˲-–˛$OØ˲
BΔäˇPØ˲$ Á≥NhÖ-^˲-yë-∞Mϸ B

^˲{Mʸ-–ö˛«¢ M>ÀÖÃZ JMʸ
–ö˛$ô˲-Vʸ$-ΔÊˇ$-–ö˛#Ø˲$ ∞ƒÊ˝$-—$Ö-^ÈΔÊˇ$. B
–ö˛$ô˲-Vʸ$-ΔÊˇ$-–ö˛#Mʸ$ –ö˛*{ô˲–Û˛$ B ^˲«a-ÃZMϸ –˛‚Ù˝ÂÖßÊ˛$Mʸ$ AMʸPyÊ˛ {¥ÎΔÊˇ¶Ø˲ ^Û˛ı‹Ö-ßÊ˛$Mʸ$, AVʸ-Δˆô˲$¢À$
–˛Õ-WÖ-^Û˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ AØ˲$-–ö˛$Ü EÖyÛ˛®. B –ö˛$ô˲Vʸ$ΔÊˇ$–ö˛# ^˲∞-¥˘-ƒÙ˝$Ö-ô˲-–ö˛-ΔÊˇMʸ$ B VʸΔÊˇ¬-Vʸ$-yÏ˛-ÃZØÛ˛
EÖyëÕ, ∫ƒÊ˝$-rMϸ Δ>Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$ AØÛ˛ ∞∫Ö-´ßÊ˛Ø˲
EÖyÛ˛-ßÊ˛r. BƒÊ˝$Ø˲ ^˲∞-¥˘ƒÙ˝$ –ö˛$$ÖßÊ˛$ ô˲Ø˲ –ÈΔÊˇÁ‹$-yÏ˛V> G–ö˛-«-Ø˛OØÈ {Á≥Mʸ-sÏ˝Ö_ ô˲ßÊ˛$-Á≥« MʸØ˲$≤–ö˛$*-ı‹-–È-ΔÊˇr. CÃÍ [M¸OÁ‹¢–ö˛ ^˲{Mʸ-–ö˛«¢ EØ˲≤Öô˲
–ö˛ΔÊˇMʸ$ GÃÍ ^Û˛ƒÊ˝$-Vʸ-Õ-V>Δ¯ ô˛Õ-ƒÊ˝$ßÊ˛$ M>± D
Á≥ßÊ˛ÆôÛ˛ A–ö˛$-À$ÃZ EÖyÛ˛®. AΔˇ$$ôÛ˛ B ô˲Δ>”ôÛ˛
ô˛Õ-Ì‹Ö®. AÁ‹À$ B VʸΔÊˇ¬-Vʸ$-yÏ˛-ÃZMϸ JMʸ –ö˛$∞ÌŸ
–˛‚Ê˝Âyë-∞Mϸ, AÖßÊ˛$ÃZ ∞–ö˛-Ì‹Ö-^˲-yë-∞Mϸ, B ßë”ΔÊˇÖ
Ø˲$Ö_ ∫ƒÊ˝$-rMʸ$ Δ>–ö˛-yë-∞Mϸ GÖôË ˛–ö˛*{ô˲Ö
ßë«-ÃÙ˝-ßÊ˛∞! –ö˛$« AÁ≥µsZœ GÃÍ EÖyÛ˛-–ÈΔ¯ AØ˲≤
AÖ‘Ë˝ÖÚ≥O, VʸΔÊˇ¬-Vʸ$-yÏ˛ÃZ A–ö˛$-ΔÊˇa-∫yÊ˛z BΔäˇP Vʸ$«Ö_ CÁ≥µsÏ˝MÓ¸ AMʸPyÊ˛ Á≥«-‘Z-´ßÊ˛-Ø˲À$ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$ØÈ≤Δˇ$$. B ^˲«a
B^ÈΔÊˇÖ {Á≥M>ΔÊˇÖ G–ö˛ΔÊˇ* –˛‚Ê˝Âyë-∞Mϸ AØ˲$-–ö˛$-Ü-ÃÙ˝ßÊ˛$
M>∫sÏ˝t B B^È-Δ>∞≤ CÁ≥µ-sÏ˝MÓ¸ ¥ÎsÏ˝Á‹*¢ ÃZ∞Mϸ G–ö˛-«±
AØ˲$-–ö˛$-ÜÖ-^˲-sÙ˝œßÊ˛$.
hƒÊ˝*ÖVä¸ Ø˲*≈ gÍ°ƒÊ˝$ ΔÊˇÑʸ◊˝
–ö˛$*≈hƒÊ˝$Ö
^˛OØÈ ßÛ˛‘Ë˝Ö ØË˛Ø¨˛ hÖVä¸ Ø˲Vʸ-ΔÊˇÖÃZ EØ˲≤ D
gÍ°ƒÊ˝$ ΔÊˇÑʸ◊˝ –ö˛$*≈h-ƒÊ˝$ÖÃZ {Á≥Á≥Ö-^˲-ßÛ˛-‘È-ÀÚ≥O
^˛OØÈ Vʸ*…Ê˛-^˲ΔÊˇ≈Ö ^Û˛Ì‹Ø˲ Á≥{ôÈÀ$, Vʸ*…Ê˛-^˲-ΔÊˇ≈ÖÃZ
EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-^˲-∫yÊ˛z –ö˛Á‹$¢-–ö˛#À$ øÊ˝{ßÊ˛-Á≥-ΔÊˇa-∫yëzΔˇ$$.
D –ö˛Á‹$¢-–ö˛#-ÀÃZ –ÈΔÊˇ$ –ÈyÏ˛Ø˲ Ú≥Ø˲$≤À$, Õã≥-Ì‹tMä¸fi ,
Vʸ*…Ê˛-^˲ΔÊˇ≈Ö GÃÍ ^Û˛‘ÈΔ¯ A∞ Δ>Á‹$Ø˲≤ Á≥{ôÈÀ$,
–ö˛*≈Á≥#À$ EØÈ≤Δˇ$$. D –ö˛$*≈hƒÊ˝$Ö ^˲*yëz-∞Mϸ
—ßÛ˛-÷-ƒÊ˝$$-ÀMʸ$ AØ˲$-–ö˛$Ü ÃÙ˝ßÊ˛$. ^˛OØÈ ßÛ˛‘Ë˝-Á‹$¶-ÀMʸ$
–ö˛*{ôË˛Ö AØ˲$-–ö˛$Ü EÖ®. A® Mʸ*yë Gد≤
BÖÑʸÀ$ —´®Ö-_Ø˲ ô˲Δ>”ôÛ˛, ÃZÁ≥-ÕMϸ¸ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ö
EÖr$Ö®. ©∞ô¯ D –ö˛$*≈hƒÊ˝$Ö ^˲*yëÀ-Ø˲$-Mʸ$Ø˲≤ AMʸP-yÏ˛-–È-«Mϸ,

B BÖÑʸÀ$ Ø˲^˲aMʸ
^ÈÃÍ-–ö˛$Ö® ^˲*yëz-∞Mϸ –˛‚Ê˝ÂΔÊˇr.
©Öô¯ D –ö˛$*≈hƒÊ˝$Ö G–ö˛ΔÊˇ* –˛‚Ê˝œ-ÃÙ˝∞
^¯r$-V>ØÛ˛ EÖsZÖ®.
Ú≥Oب˛-V>ã-≥
B{ı‹t-ÕƒÊ˝* ßÛ˛‘Ë˝Ö-ÃZ∞ Eô˲¢-ΔÊˇ-øÍ-VʸÖÃZ B{ı‹tÕƒÊ˝*, A–˛$-«M> MʸÕ-Ì‹-Mʸ-r$tV> Ø˲yÊ˛$-Á≥#-ô˲$Ø˲≤ EÁ≥{VʸÁfl˝ {sÍMϸÖVä¸ ı‹tÁŸ-ب˛ Ú≥Oب˛-V>ã-≥. ©∞≤ –ö˛$$Q≈ÖV>
–ÈyÊ˛$-Mʸ$-ØÛ˛® A–˛$-«M> ßÛ˛‘Ë˝–Û˛$! –È« ßÛ˛‘È-∞Mϸ
^˛Ö®Ø˲ gÍ°ƒÊ˝$, AÖô˲-Δ>j-°ƒÊ˝$ Vʸ*…Ê˛-^ÈΔÊˇ Á‹ÖÁ‹¶ÃÒ˝OØ˲ Ì‹.I.H, Gب˛.-Gã-‹.-I, Gب˛.-B-Δäˇ.-J M>ΔÊˇ≈-Mʸ-ÃÍ¥ÎÀ$ CMʸPyÊ˛ Ø˲$Ö^Û˛ fΔÊˇ$-Vʸ$-ôÈΔˇ$$. A–˛$-«M>
Vʸ*…Ê˛-^ÈΔÊˇ EÁ≥-{Vʸ-‡À Ø˲$Ö_ –ö˛^Û˛a Á‹–ö˛*-^ÈΔÊˇÖ,
{Á≥Á≥Ö^˲ ∞Áú* Ø˛så˝-–ö˛ΔäˇP AÖ®Ö^Û˛ –ÈΔÊˇ¢-ÀØ˲$
ı‹Mʸ-«Ö^Û˛ {Á≥ßÛ˛‘Ë˝Ö C®. ßëÖô¯ ›Î´ßë-ΔÊˇ◊˝ ¥˚ΔÊˇ$ÀØ˲$ AMʸP-yÏ˛Mϸ AØ˲$-–ö˛$-ÜÖ-^˲ΔÊˇ$. JMʸ-–Û˛‚Ê˝ AØ˲$–ö˛$Ü ÃÙ˝∞ßÛ˛ AMʸP-yÏ˛Mϸ –˛„ôÛ˛ ’Ñʸ ô˲Á≥µßÊ˛$. CÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸
AÃÍ –˛‚Ê˝œ-yë-∞Mϸ {Á≥ƒÊ˝$-Ü≤Ö-_Ø˲ –ÈΔÊˇ$ RÒ˝OßÊ˛$
^Û˛ƒÊ˝$-∫yÏ˛, ’ÑʸÀ$ AØ˲$-øÊ˝-—-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$.
Iı‹ {V>Öyä˛ [ÚŸOب˛
f¥Î-ب˛ ßÛ˛‘Ë˝Ö-ÃZ∞ ÌŸÖsZ –ö˛$ôË˛Ö –È«
Aô˲≈Öô˲ Á≥—-{ô˲-–˛$OØ˲ –ö˛$Ö®ΔÊˇÖ C®. Iı‹ AØÛ˛
Ø˲Vʸ-ΔÊˇÖÃZ EØ˲≤Ö-ßÊ˛$Ø˲ D –ö˛$Ö®-Δ>-∞Mϸ Iı‹
{V>Öyä˛ [ÚŸOب˛ AØÛ˛ ı≥ΔÊˇ$ –ö˛_aÖ®. f¥Î-ب˛ ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ∞ ÌŸÖsZ –ö˛$ô˲ –ö˛$Ö®-Δ>-À-∞≤Ö-sÏ˝MÓ¸ C® {Á≥´ßëØ˲
MÛ¸Ö{ßÊ˛-–ö˛$-Ø˲≤-–ö˛*r. Amaterasuomikami (—‘È”›Î-∞Mϸ {Á≥Ü-ΔÊˇ*-Á≥-MʸÖV> øÍ—Ö^Û˛) ßÛ˛–ö˛-ô˲V> D
–ö˛$Ö-®-Δ>∞≤ øÍ—-›Î¢ΔÊˇ$. D –ö˛$ôÈ-∞Mϸ ^˛Ö®Ø˲
–ÈΔÊˇ$ {Á≥Mʸñ-ÜØÛ˛ ß˛O–ö˛ÖV> øÍ—Ö_ –ÈØ˲À$,
Á‹–ö˛$${ßÊ˛Ö, Á‹*ΔÊˇ$≈-yÏ˛∞ MˆÀ$-›Î¢ΔÊˇ$. –ÈΔÛˇ ß˛O–È-À∞
Ø˲–ö˛$$√-ôÈΔÊˇ$. Á‹$–ö˛*ΔÊˇ$ 2000 Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À {Mϸô˲Ö
{Á≥MʸñÜ AÖ®Ö-_Ø˲ Mˆ∞≤ –ö˛Á‹$¢-–ö˛#-ÀØ˲$ AMʸPyÊ˛
øÊ˝{ßÊ˛-Á≥-«-^Û˛-–È-ΔÊˇr. AÃÍ B –ö˛$Ö®ΔÊˇÖ {¥Î–ö˛$$RÍ≈∞≤ Á‹Öô˲-«Ö-^˲$-Mʸ$Ö®. AÜ-Á≥-—-{ô˲-–˛$OØ˲ D
–ö˛$Ö®-ΔÊˇÖ-ÃZMϸ G–ö˛ΔÊˇ* –˛‚Ê˝œ-

Mʸ*yÊ˛ßÊ˛$.
f¥Î-ب˛ ßÛ˛‘Ë˝-–ö˛$$ÃZ∞ ÌŸÖsZ –ö˛$ô˲Á‹$¶À$ Mʸ*yë D –ö˛$Ö®ΔÊˇÖ
∫ƒÊ˝$sÙ˝ {¥ÎΔÊˇ¶-Ø˲À$ ^Û˛Á‹$-M¯-–È-Àr.
–˛${sZ 2, ΔÊˇ⁄Î≈
–˛${sZ ı‹tÁŸ-ب˛-Mϸ –˛‚Ê˝Â-Mʸ$Öyë EÖyÊ˛yÊ˛Ö AØÛ˛®
GÁ≥#µ-y˛OØÈ —ØÈ≤Δ>? –ö˛*›˘P Ø˲Vʸ-ΔÊˇÖÃZ K
–˛${sZ ΔˇOÃÙ˝” ÃÒ˝OØ˲$ EÖ®. A® CÁ≥#µ-yÊ˛$Ø˲≤ –˛${sZ
ΔˇOÃÙ˝” ÃÒ˝OØ˲$Mʸ$ Á‹–ö˛*Ö-ô˲-ΔÊˇÖV> EÖ®. ßë∞≤
–˛${sZ2 ΔˇOÃÙ˝”-ÃÒ˝O-ب˛ A∞ Ì≥À$-›Î¢ΔÊˇ$. C® JMʸ
ΔÊˇÁfl˝Á‹≈ ΔˇOÀ$ –ö˛*ΔÊˇY-–ö˛$∞, ©∞≤ ΔÊˇ⁄Î≈ Vʸ*…Ê˛-^ÈΔÊˇ
Á‹ÖÁ‹¶ M¸hº –ÈyÊ˛$-ô˲$-Ø˲≤-ßÊ˛∞, DΔˇOÃÙ˝” ÃÒ˝OØ˲$Ø˲$
›ÎtÕ-ب˛ Á≥«-¥Î-À-Ø˲ÃZ –Û˛‘È-ΔÊˇ∞, ©∞ ΔÊˇÁfl˝-Á‹≈-ı≥ΔÊˇ$
yÏ˛&6 A∞, ΔÊˇ⁄Î≈ ΔÊˇÑʸ◊˝ ‘ÈQ ©∞∞ Ø˲yÏ˛-Ì≥-Á‹$¢-Ø˲≤ßÊ˛∞ ^˛∫$-ôÈΔÊˇ$. 1994ÃZ ΔÊˇ⁄Î≈ Á≥rt-◊Í∞≤ AØÛ˛”ÌŸÖ^Û˛ Á‹–ö˛$*-Áfl˝Ö-ÃZ∞ –ö˛≈Mϸ¢, Á≥«-‘Z-´ßÊ˛-Ø˲ÃZ
øÍVʸÖV> ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤ ô˲–ö˛”-M>-ÀÃZ D ΔˇOÀ$
–ö˛*Δ>Y∞≤ MʸØ˲$-Vˆ-ØÈ≤-Ø˲∞ ô˛Õ-¥ÎyÊ˛$. AΔˇ$$ôÛ˛
ΔÊˇ⁄Î≈ {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö Ar$-–ö˛Ö-sÏ˝-ßÛ˛“$ ÃÙ˝ßÊ˛∞ ^˛∫$ô¯Ö®. CÁ≥µ-sÏ˝-–ö˛-ΔÊˇMʸ$ A´®-M>-«-MʸÖV> G–ö˛”ΔÊˇ* ©∞Mϸ
Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ –˛Àœ-yÏ˛Ö-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$. D
ΔˇOÀ$–ö˛*Δ>Y∞≤ ^˲*yÊ˛-sÍ-∞Mϸ G–ö˛”-«MÓ¸ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ö
ÃÙ˝ßÊ˛$.
& ∞–Û˛-®ô˲

A߈Mʸ –ö˛$Œt-ØÛ˛-ÁŸ-Ø˲Ãå˝ ›Îãút-–Û˛Δäˇ MʸÖÚ≥±.
MʸÖÁ≥N≈-rΔäˇ Ú‹OØå˛fi ^˲®-—Ø˲ {Á≥Ü-–È‚Ê˝î B MʸÖÚ≥-±ÃZ E߯≈VÊ¸Ö Δ>–È-À∞ M¯ΔÊˇ$-Mʸ$ÖsÍΔÊˇ$. B
MʸÖÚ≥-±Mϸ {Á≥Ü-Δ¯k –Û˛À-Mˆ©™ Δˇl≈-–í˛$À$ –ö˛Á‹$¢Ö-sÍΔˇ$$. –Èr-∞≤-sÏ˝± Á≥«-÷-ÕÖ^˲yÊ˛Ö AÖsÙ˝
–ö˛*rÀ$ M>ßÊ˛$. AÖßÊ˛$MÛ¸ GMʸ$P-–ö˛V> MʸÖÚ≥± E߯≈-Vʸ$À$ «ÁúΔäˇ ^Û˛Ì‹Ø˲ –È‚Ê˝ÂØÛ˛ CÖr-Δäˇ-–ö˛N≈Mϸ Á≥«Vʸ-◊Ï˝-›Î¢ΔÊˇ$. CMʸ CÖr-Δ䡖ö˛N≈ Á‹ÖVʸ-Ü-Mˆı‹¢, A߈Mʸ HyÊ˛$ Δ˙ÖyÊ˛œ {Á≥{MϸƒÊ˝$. {Á≥Ü-Δ˙Ö-yä˛ÃZ MˆÖßÊ˛ΔÊˇ$
GÕ-—$-ØÛ˛så˝ AΔˇ$$-¥˘-ô˲$Ö-sÍΔÊˇ$. BQ« Δ˙Öyä˛ –ö˛ΔÊˇMʸ* Δ>–ö˛rÖ, _–ö˛-«-–ö˛-ΔÊˇMʸ* AØ˲$-–ö˛*-ØÈ
-Á‹µ-ßÊ˛–Û˛$!
AΔˇ$$ôÛ˛ Mˆ∞≤ sÍΔˇY-så˝fi∞ »^å˛ A–ö˛rÖ M¯Á‹Ö, Mˆ∞≤ Δ˙ÖyÊ˛$œ
ô˲Ì≥µÖ-^˲rÖ, A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ-–ö˛$-Δˇ$$Ø˲ Ì‹PÃå˝fi ÃÙ˝Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ MˆÖô˲-–ö˛$Ö-®∞
ªÍMä¸-y¯Δäˇ GÖ{sÓ˝ ^Û˛Δˇ$$Ö-^˲rÖ –ö˛*–ö˛$*ÃÙ˝! Ar$-–ö˛Ö-sÏ˝-–È‚Ê˝ÂÃZ
MˆÖô˲-–ö˛$Ö® MʸÖÚ≥-±ÃZ EØ˲≤-ô˲-›Î¶-ØÈ-∞Mϸ ^Û˛ΔÊˇ$-M¯-–ö˛rÖ Mʸ*yë
Á‹ΔÊˇ”-›Î-´ßë-ΔÊˇ-◊˝–Û˛$!
Aô˲$≈-ô˲¢-–ö˛$-–˛$OØ˲ –ÈΔÊˇÖôÈ B MʸÖÚ≥-±-ÃZØÛ˛ EÖsÍ-ΔÊˇØ˲≤ {Á≥^ÈΔÊˇ–ö˛$*, ßÛ˛‘Ë˝-—-ßÛ˛-‘ÈÃZœ B MʸÖÚ≥± {¥˜yÊ˛-Mä¸tfiMϸ EØ˲≤ {ªÍÖyä˛
–ÈÀ*≈, MʸÖÚ≥± MʸյÖ^Û˛ Á‹ßÊ˛$-¥Î-ƒÊ˝*À*, —ßÛ˛÷ Á≥ΔÊˇ≈-rØ˲À*... C–ö˛±≤ MʸÕÌ‹ IsÓ˝ ƒÊ˝$$–ö˛-ô˲ÃZ, {Á≥Ü-–ÈΔÊˇ* B
MʸÖÚ≥-±-ÃZØÛ˛ gÍªå˝ ›Î´®Ö-^È-À-Ø˲$-M¯-–ö˛-yë-∞Mϸ –ö˛$$Q≈M>ΔÊˇ◊ÍÀ$...
Á≥®-ıfl˝-Ø˲Ö-ô˲-Á‹$¢À ºÕzÖVä¸! Ø˲À$-Á≥#-ΔÊˇÖVʸ$ Aßë™-Àô¯
Á≥À-MʸÀ$, Á≥À-Mʸ-À$V> –˛$«Ì‹ ¥˘ô¯Ö®. ^˲$r*t Mˆ∞≤ GMʸΔ>À R͉-Á‹¶ÀÖ, ¥Î«PÖVä¸ ÃÍså˝ Ø˲$Ö_ ºÕzÖVä¸ –ö˛ΔÊˇMʸ*
ßë« ¥˜yÊ˛$-Vʸ$ØÈ {M¯rØå˛fi, ΔÊˇMʸ-ΔÊˇ-M>À Á≥NÀ-^˛r$œ, AMʸPyÊ˛MʸPyë "¥Î–ö˛$$-À$Ö-sÍΔˇ$$.... ^˲*Ì‹ Ø˲yÊ˛-–ö˛-–ö˛$'Ø˲≤

(Mˆô˲¢ Ô‹«ƒÊ˝$Ãå˝ {¥ÎΔÊˇÖøÊ˝Ö)

10 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

ªZΔÊˇ$zÀ$....
Ú≥O AΔˇ$$ßÊ˛$ ∏˘œΔÊˇœÃZ »Ú‹-Δäˇa-—ÖVä¸, ô˲Δ>”ô˲
AΔˇ$$ßÊ˛$ ∏˘œΔÊˇœÃZ IsÓ˝ CØå˛-{∏Î-Á‹â-MʸaΔäˇ, Mϸ֮ ∏˘œΔÊˇœÃZ
Á‹»”-Ú‹ã-‹V> ºÕzÖVä¸ —øÊ˝-hÖ-^˲-∫-yÏ˛Ö®. »Ú‹Δäˇa —ÖVä¸ÃZMϸ —$VʸôÈ E߯≈-Vʸ$À$ Δ>Mʸ$Öyë HM¸fiã‹ ªÍœMä¸
^Û˛ƒÊ˝$-∫yÏ˛ EÖr$Ö®.
M>Δäˇ ¥ÎΔäˇP-^Û˛Ì‹ ºÕzÖ-Vä¸-ÃZMϸ Ø˲yÏ˛-^ÈyÊ˛$
AÑʸƒå˝$.
Vʸ–í˛$ Ø˲–ö˛$$-À$ô˲*, CƒÊ˝$-Δäˇ-∏˘Øå˛fi Ú≥r$t-Mʸ$∞
¥ÎrÀ$ —Ör$-ØÈ≤-yÊ˛-ô˲Ø˲$.
Aô˲yë MʸÖÚ≥-±ÃZ {ÚúÁŸ-ΔäˇV> ^Û˛« AÁ≥µ-sÏ˝Mϸ
ΔˇÖyÛ˛‚Ê˝ìÂ. ^ÈÃÍ {Á≥ôÛ˛≈-Mʸ-–˛$OØ˲ –ö˛≈Mϸ¢V> ı≥ΔÊˇ$ ô˛^˲$aMʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. IIsÓ˝, II-G–í˛$ ^Û˛Ì‹ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝
gÍªå˝ M>Mʸ$Öyë sÒ˝M>≤-Ài M¸«-ƒÊ˝$-Δäˇ∞ H« M¯«
GÖ^˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. B –ö˛ƒÊ˝$-Á‹$-–È-‚Ê˝ÂÃZ AΔÊˇ$-ßÊ˛$V>
Mʸ∞-Ì≥Ö^Û˛ {Mʸ–ö˛$-’-Ñʸ◊˝ Aô˲∞ ›˜Öô˲Ö. ^˲MʸPsÏ˝
Mʸ–ö˛$*≈-∞-MÛ¸-ÁŸØå˛ Ì‹PÃå˝fi EØÈ≤Δˇ$$, {Á≥Ü —ÁŸ-ƒÊ˝*±≤
ÃZô˲$V> Á≥«-‘Z-´®Ö_, sÓ˝–í˛$ÃZ –È‚Ê˝Â-Mʸ-Δˇ$$ØÈ, Ú≥O
–Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Ö-så˝Mϸ AΔˇ$$ØÈ –È‚Ê˝Â Á≥«-øÍ-ÁŸÃZ
ôÛ˛ÕV>Y, AΔÊˇ¶-–ö˛$-ƒÙ˝$≈ÃÍ ^˛Á≥µrÖ –ö˛Àœ AÖßÊ˛ΔÊˇ*
Aô˲∞≤ A¿-–ö˛*-∞-›Î¢ΔÊˇ$. MʸÖÚ≥± Δ>f-MÓ¸-ƒÊ˝*-ÀMʸ$

A°-ô˲ÖV> Á≥∞-^Û˛Á‹*¢, ΔˇÖyÛ˛‚Ê˝Â –ö˛≈–ö˛-´®-ÃZØÛ˛ ΔˇÖyÊ˛$
{Á≥–˛*-ÁŸØ˲$œ ¥˜ÖßëyÊ˛$. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö sÒ˝M>≤-Ài
Œyä˛V> EØÈ≤yÊ˛$.
^˲MʸPsÏ˝ ŒyÊ˛-Δäˇ-ÌŸã≥ Ì‹PÃå˝fi, Gr$-–ö˛ÖsÏ˝ Mˆô˲¢
sÒ˝M>≤-À-i-Ø˲-Δˇ$$ØÈ A–ö˛-Œ-ÀV> AΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$∞
ßë∞ô¯ {Á≥ƒÒ˝*-V>À$ ^Û˛ƒÊ˝$-rÖô¯ Aô˲∞ sÓ˝–í˛$
GÁ≥#µyÊ˛* Aã≥&-r$&-yÛ˛-så˝V> EÖyÊ˛yÊ˛Ö... C–ö˛±≤ JMʸ
Gô˲¢-Δˇ$$ôÛ˛ Aô˲∞ ΔÊˇ*Á≥Ö Aô˲-∞Mϸ Ú≥ßÊ˛™ Á≥œã‹
¥ÎΔˇ$$Öså˝.
BΔÊˇ-yÊ˛$-Vʸ$À Gô˲$¢, Δ¯l GMʸfi-Δäˇ-Ú‹Ok ^Û˛›Î¢-yÊ˛∞-Ì≥Ö^Û˛ A£˛œ-sÏ˝Mä¸ ªÍyÓ˛... ^˲*yÊ˛-V>ØÛ˛ MʸsÏ˝t-Á≥-yÛ˛ı‹
AÖßÊ˛Ö Aô˲-∞®.
^ÈÃÍ ΔÛˇΔäˇV> Ø˲–ö˛#”-ôÈyÊ˛$. Ø˲—”-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ –ö˛*{ô˲Ö
¥Î«-gÍ-ôÈÀ$ —ΔÊˇ-h-—$√-Ø˲-r$tV> EÖr$Ö®. B
Ø˲–ö˛#” ^˲*Ì‹-Ø˲-–È‚Ê˝ì JMʸP-Ñʸ◊˝Ö {Ôúgå˝ AΔˇ$$-¥˘Δˇ$$
^˲*Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$. ^ÈÃÍ-Á‹Ö-ßÊ˛-Δ>¬ÃZœ ©∞-–ö˛Àœ Aô˲Ø˲$
C∫æÖ-®Mϸ ÃZØ˲-ƒÊ˝*≈yÊ˛$. ∫Áfl˝ì‘È Ø˲–ö˛”rÖ
ô˲WYÖ^˲$-Mʸ$-Ø˲≤® Mʸ*yë AÖßÊ˛$-MÛ¸-ØÛ˛–˛*!
B Δ¯f-ô˲Ø˲$ ô˛À$-Á≥#-ΔÊˇÖVʸ$ M>ÀΔäˇ sÓ˝ÁŸΔäˇt
–Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. MϸÖßÊ˛ RÍMÓ¸ã‹, {ªõØå˛-Mʸ-ÀΔäˇ ÁŸ*ã‹.
–˛Ø˲Mʸ øÊ˝$gÍ-ÀMϸ –Û˛ÃÍ-yÊ˛$-ô˲$Ø˲≤ ªÍœMä¸ MʸÀΔäˇ ÃÍ≈ã≥-

sÍã≥ ªÍ≈Vä¸.
gÒ˝Ãå˝ Ú≥rtrÖ –ö˛Àœ-ØÛ˛–˛* kr$t ô˲yÏ˛Ì‹Ø˲r$œV>, ∞À-∫-yÏ˛-Ø˲-r$œV> EÖ®.
—‘È-À-–˛$OØ˲ M>«-yëΔäˇfi, ^˲ÀœV> ô˲Vʸ$-À$-ô˲$Ø˲≤
HÔ‹ V>Õ...
«Ú‹-Á≥¤-Øå˛-ÃZMϸ AyÊ˛$-Vʸ$-Ú≥-rt-V>ØÛ˛ B‡œ-ßÊ˛-Mʸ-ΔÊˇ–˛$OØ˲ AØ˲$-øÊ˝*Ü. AÁ≥#µyÛ˛ A–ö˛$-«aØ˲ Á≥NÀ-Ø˲$Ö_
–ö˛Á‹$¢Ø˲≤ Á≥«-–ö˛$-‚Ê˝Öô¯ B ΔÊˇ*–ö˛$ÖôÈ Vʸ$ªÍ-„›˘¢Ö®.
"‡ƒå˝$ AÑʸƒå˝$' AÖßÊ˛ÖV> Ø˲—”Ö® «Ú‹-Á≥¤∞ã‹t.
Á≥MʸPØÛ˛ EØ˲≤ Áúœ–ö˛Δäˇ GΔÛˇÖ-gå˝-–˛$Öså˝ Ø˲$Ö_
JMʸ yëÁú-yÏ˛Ãå˝ °Ì‹ ^Û˛Ü-Mϸ-_aÖ®. ""∞Ø˲$≤ ^˲*Ì‹
sÒ˝O–í˛$ Ú‹så˝ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛^˲$a AÑʸƒå˝$! CÖô˲ MʸΔˇ-Mä¸tV>
sÒ˝O–í˛$Mϸ CÖM¸-–ö˛-ΔÊˇ-Δˇ$$ØÈ –ö˛ı‹¢ –È‚Ê˝Â-Mϸ-ßë™-–ö˛$∞ GÁ≥µ-sÏ˝Ø˲$Ö^¯ GßÊ˛$-ΔÊˇ$-^˲*-Á‹$¢ØÈ≤. '' AÖ®.
∫ßÊ˛$-À$V> Ø˲–È”-yÊ˛-ô˲Ø˲$.
GÕ-–Û˛-rΔäˇ AΔˇ$$߯ AÖô˲-Á‹$¢ÃZ BWÖ®.
¥ÎÖså˝-gÙ˝-∫$Mϸ Áfl˝ìMä¸ ^Û˛Ì‹ EØ˲≤ ªÍyä˛j∞ ÃÍW
Á‹”Δˇ$$ã≥ ^Û˛‘ÈyÊ˛$.
V>œã‹ y¯Δäˇfi KÚ≥Øå˛ A–ö˛-V>ØÛ˛ ÃZÁ≥-ÕMϸ Ø˲yÏ˛-

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 11
n

^ÈyÊ˛$.
∑∑∑

Vʸ*Vʸ$Ãå˝ Ø˲$Ö_, KÚ≥Øå˛ BÔúã‹ MʸÀa-Δäˇ∞
AÖßÊ˛ΔÊˇ* Ayëã≥t ^Û˛Á‹$-Mʸ$Ö-r$Ø˲≤ Δ¯kÀ$. MʸÖÚ≥±
y˛OΔˇ-MʸtΔÊˇœ Ø˲$Ö` AÖßÊ˛ΔÊˇ* –ö˛ΔÊˇ-Á‹V> EØ˲≤ B Mʸ*≈ªå˝fiÃZØÛ˛ Mʸ*ΔÊˇ$aÖ-sÍΔÊˇ$. {Á≥Ü Mʸ*≈ªå˝ÃZ JMʸ –˛Oså˝ªZΔäˇz, ∏˘Øå˛, r”ÖsÓ˝-–ö˛Øå˛ CÖ^˛ã‹ –ö˛*∞-rΔäˇ, ÃÍ≈ã≥sÍã≥ ÃÍMä¸ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛-sÍ-∞Mϸ yëMϸÖVä¸ ı‹tÁŸØå˛
EØÈ≤Δˇ$$. ∏˘œΔäˇ AÖôÈ ∫*yÏ˛-ßÊ˛-ΔÊˇÖVʸ$ M>Δˇµså˝.
Mʸ*≈º-MʸÃå˝fi V¯yÊ˛À$ BMʸ$-Á≥^˲a ΔÊˇÖVʸ$ÃZ EØÈ≤Δˇ$$.
∏˘œΔäˇ ØÈÀ$-Vʸ$-–˛O-Á≥#ÃÍ –ö˛ΔÊˇ-Á‹V> Aßë™-Àô¯,
M>Ø˲π-ΔˇØå˛fi ΔÊˇ*–í˛$fi MʸØ˲-∫-yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. {Á≥Ü
ΔÊˇ*–ö˛$$ÃZ “yÏ˛ƒÒ˝* M>Ø˲π-Δˇ-Øå˛fi-ÀMϸ “À$V> Ú≥ßÊ˛™
{Ô‹PØå˛, Ô‹µMʸΔäˇ ∏˘Øå˛fi, –˛Oså˝-ªZΔäˇz, sÙ˝∫$Ãå˝, Mʸ$»a-À$EØÈ≤Δˇ$$.
Á≥Á‹$-Á≥#-ΔÊˇÖVʸ$ yëÁú-yÏ˛-Ãå˝Ø˲$ ßë«ÃZ Á≥yÛ˛Ì‹,
ô˲Ø˲ Mʸ*≈ªå˝ –ö˛ßÊ˛™Mʸ$ Ø˲yÏ˛-^ÈyÊ˛$ AÑʸƒå˝$.
ôˆ—$√-ßÊ˛-Δˇ$$Ö®. CÖM> G–ö˛ΔÊˇ* –ö˛_a-Ø˲-r$œÃÙ˝ΔÊˇ$ AØ˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
Ì‹Á‹t–í˛$ Bãú ^Û˛Ì‹ Úfl˝yä˛-∏˘Øå˛fi ô˲W-ÕÖ-^˲$Mʸ$ØÈ≤yÊ˛$.
CÖr-Δäˇ-Ø˛så˝ {ªõfΔäˇ KÚ≥-Øå˛-^Û˛Ì‹ "sÒ˝Mä¸ «Á≥-ºœMä¸
yëså˝ M>–í˛$' ^˲ßÊ˛-–ö˛rÖ –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝-sÍtyÊ˛$.
{Á≥Ü-Δ¯l ô˲Ø˲ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈-ÀØ˲$, ØÈÃÒ˝-yä˛z∞
–˛$ΔÊˇ$-Vʸ$-Á≥-ΔÊˇ$-^˲$-M¯-–ö˛-yë-∞Mϸ {Á≥ƒÊ˝$-Ü≤-Á‹$¢Ö-sÍyÊ˛ô˲Ø˲$. Mˆ®™-¥ÎsÏ˝ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝*∞≤ ßë∞MÛ¸ MÛ¸sÍ-Δˇ$$-Á‹$¢ÖsÍyÊ˛$.
Á‹«V>Y VʸÖr-–ö˛-V>ØÛ˛ M>Ôú-Mʸã≥ °Á‹$-Mʸ$∞ ÃÙ˝_
∞À-∫-yëzyÊ˛$.
"CÖM> G–ö˛ΔÊˇ* –ö˛_a-Ø˲r$œ ÃÙ˝ΔÊˇ$, Δ¯k-ÃÍVÛ¸'
AØ˲$-Mʸ$Ör* ¥ÎÖ{sÓ˝ –˛OÁ≥# Ø˲yÏ˛-^ÈyÊ˛$. ßë«ÃZ
JMʸ Mʸ*≈ªå˝ÃZ ÃÒ˝Oså˝ MʸØ˲-∫-yÊ˛$-ô˲$ÖsÙ˝ Ar$ Ø˲yÏ˛^ÈyÊ˛$.
AMʸPyÊ˛ –˛ÖMʸså˝ ∏˘Øå˛ô¯, MʸÖÁ≥N≈-r-Δäˇô¯ Mʸ$Ô‹¢
Á≥rtyÊ˛Ö Mʸ∞-Ì≥Ö-_Ö®.
""¥˜ßÊ˛$™ØÛ˛ –ö˛_a-Ø˲-r$œ-ØÈ≤“ Δ¯k?'' AyÏ˛-V>yÊ˛$
AÑʸƒå˝$.
""CÖsÏ˝-M¸-‚Ù˝¢V>? ‘Ë˝ì{Mʸ-–ÈΔÊˇÖ Ø˲$Ö_ CMʸPyÛ˛
EØÈ≤! H–¯ ∫Vä¸fi –ö˛ı‹¢ ^˲*Á‹$¢ØÈ≤?'' MʸÖÁ≥N≈-rΔäˇ
“$ßÊ˛ Ø˲$Ö_ ^˲*Á≥# –ö˛$ΔÊˇ-Àa-Mʸ$Öyë ^˛¥ÎµyÊ˛$
–˛ÖMʸså˝.
¥ÎÖ{sÓ˝ÃZ M>Ôú MʸÀ$-Á≥#-Mʸ$∞, AMʸPyÛ˛ EØ˲≤
Ø˲*≈ã‹-ı≥-Á≥Δäˇ ^˲®— –ö˛$‰Â ô˲Ø˲ Mʸ*≈ªå˝ –˛OÁ≥# Ø˲yÏ˛-

12 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

^ÈyÊ˛$ AÑʸƒå˝$.
–˛$Õœ-–˛$-ÕœV> BÔúã‹ ∞ÖyÊ˛$-ô¯Ö®.
–ö˛$‰Â ô˲Ø˲ y˛ã‹P ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ-M¸„Â, –ö˛$$ÖßÊ˛$-Δ¯k
sÓ˝–í˛$ÃZ –È‚Ê˝ì Δ>Ì‹Ø˲ M¯yä˛∞ «–ö˛N≈ ^Û˛ƒÊ˝$rÖ
–˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝-sÍtyÊ˛$.
AÁ≥#µ-yÊ˛-Á≥#µyÊ˛* "‡ƒå˝$', "Úfl˝ÃZ' —Ø˲-∫-yÊ˛$ô˲$ØÈ≤Δˇ$$.
ô˲À ÜÁ≥µ-Mʸ$Ö-yëØÛ˛ ^Û˛Δˇ$$ FÁ≥#-ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$.
Á‹yÊ˛-Øå˛V> ßÊ˛øå˝-–ö˛$Ø˲≤ ‘Ë˝∫™Ö —Ø˲-Á≥-yÏ˛Ö®.
EÕ-MϸP-Á≥yÏ˛ ô˲À ÜÌ≥µ ^˲*‘ÈyÊ˛$.
–Û˛Á‹$-Mʸ$Ø˲≤ ÚflO˝Ôfl˝Ãå˝ ÁŸ* –˛$Õ-Mʸ-Á≥yÏ˛ MϸÖßÊ˛Á≥yÏ˛Ö® M>ªZÀ$, _Ø˲≤V> Ú≥OMϸ ÃÙ˝›˘¢Ö® M>–ö˛≈.
AΔˇ$$-ßÊ˛$-Ø˲≤ΔÊˇ AyÊ˛$-Vʸ$À Gô˲$¢ô¯, ^È–ö˛$-Ø˲
^ÈƒÊ˝$ÃZ BΔ¯-Vʸ≈ÖV> MʸØ˲-∫-yÊ˛$-ô¯Ö®. Jô˲¢-Δˇ$$Ø˲
Ø˲ÀœsÏ˝ kr$t∞ VʸsÏ˝tV> ÃÍW fyÊ˛ –Û˛Á‹$-Mʸ$Ö®.
—Á≥-»-ô˲-–ö˛$-Δˇ$$Ø˲ Áfl˝yë-–ö˛#yÏ˛ –ö˛$∞ÌŸ. Q_a-ô˲–˛$OØ˲ A¿-{¥Î-ƒÊ˝*-Àô¯ ^˲$r$t-Á≥-MʸPÀ –È‚Ê˝Â∞ u>ΔˇÜ¢-Á‹$¢Ö-r$Ö®.
B–˛$ B MʸÖÚ≥-±ÃZ ^Û˛« BΔÊˇ$ Ø˛À-À-–ö˛#-ô¯Ö®.
AÁ≥#µ-yÊ˛-Á≥#µyÛ˛ ÚflO˝Ôfl˝-Ãå˝fiMÓ¸, ∏Î≈ÁŸ-Øå˛fiMÓ¸ AÀ-–È-r$Á≥yÊ˛$-ô¯Ö®. M>Á‹¢ ªüßÊ˛$™V> EÖyÊ˛-rÖô¯ A∞≤-ΔÊˇ-M>À
{y˛Ú‹ã‹ ô˲Ø˲Mϸ Á‹*så˝ A–ö˛”-–ö˛∞ ∞ΔÊˇ~-Δˇ$$Ö-^˲$-Mʸ$∞,
y˛OsÏ˝Ö-Vä¸Mϸ AÀ-–Èr$ Á≥yÊ˛$-ô˲$Ø˲≤ ßÊ˛‘Ë˝ÃZ EÖ®.
AÖßÊ˛ΔÊˇ* ô˲Ø˲-–˛Oı≥ ^˲*Á‹$¢Ö-yÊ˛-rÖô¯, A–ö˛–ö˛*-Ø˲ÖV> A∞-Ì≥Ö-_Ö-ßÛ˛–˛* ∫À-–ö˛Öô˲ÖV> Ø˲—”
ô˲Ø˲ Mʸ*≈ªå˝Mϸ –˛„Â-¥˘-Δˇ$$Ö®.
Ì‹Á‹t–í˛$ Á≥MʸPØÛ˛ EØ˲≤ —ØÈ-ƒÊ˝$-Mʸ$yÏ˛ —{Vʸ‡∞MÓ¸, ’–ö˛#yÊ˛$, –˛ÖMʸ-sÙ˝-‘Ë˝”-ΔÊˇ$yÏ˛ Á≥sÍ-ÀMÓ¸ ßÊ˛◊˝~Ö
Ú≥sÏ˝t rÁ≥-r¥Î ^˛ÖÁ≥À$ –ÈΔˇ$$Ö-^˲$-Mʸ$Ö®. –ÈsÏ˝–ö˛$$ÖßÊ˛$ Á≥#–ö˛#” EÖ_Ö®.
sÏ˝ÁŸ*≈-ı≥-Á≥Δäˇ °Ì‹ –ö˛*∞-rΔäˇ –˛$$ô˲¢Ö ô˲$yÏ˛_Ö®. ‘È∞-sÒ˝O-fΔäˇ ^Û˛ô˲$-ÀMϸ Δ>Á‹$-Mʸ$Ö®. ô˲Δ>”ô˲
ªÍVä¸-ÃZ-Ø˲$Ö_ ßÊ˛$–˛”Ø˲, –ö˛*ƒ˝$-‘Ë˝a-ΔˇO-fΔäˇ °Á‹$-Mʸ$∞
–ÈãŸ-ΔÊˇ*–í˛$ –˛OÁ≥# Ø˲yÏ˛-_Ö®.
""CÁ≥#µ-yˆMʸ AΔÊˇ-VʸÖr ªÍô¨˛-ΔÊˇ*-–í˛$-ÃZ-Mϸ –˛„Â
ô˲À ßÊ˛$—”, –˛$$Áfl˝Ö¸-Mʸ-yÏ˛W {ÚúÁŸã≥ A–ö˛#-ô˲$Ö®.
BÔúã-‹Mϸ ÃÙ˝så˝V> Δ>–ö˛-r–Û˛$ M>Mʸ D M>ΔÊˇ≈-{Mʸ-–ö˛*-À±≤
CMʸPyÛ˛!'' Ar$-Ø˲$Ö_ –˛‚Ê˝î¢ AMʸP-Á‹$V> AØÈ≤yÊ˛$
{∫Ìfl˝√.
–È‚Ê˝ì ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤ {¥ÎgÒ˝-Mä¸tMϸ, Aô˲Ø˲$ {¥ÎgÒ˝Mä¸t
–Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ.
–Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Ö-så˝MÓ¸, sÓ˝–í˛$MÓ¸ –ö˛$´ßÊ˛≈ ‘ÈÖyä˛-—^å˛!
""D–˛-∞ÖVä¸ «Œgå˝ GMʸP-yÏ˛-–ö˛-ΔÊˇMʸ* –ö˛_aÖ®

A߈Mʸ –ö˛$ŒtØÛ˛ÁŸØ˲Ãå˝ MʸÖÚ≥±. BΔÊˇ$Ø˛ÀÀ {Mϸô˲–Û˛$
B MʸÖÚ≥±ÃZ ^Û˛«Ößë–˛$. B Δ¯k –ö˛ΔäˇP Ìú∞ãŸ
^Û˛Ì‹, M>Ôú M¯Á‹–ö˛$∞ ¥ÎÖ{sÓ˝Mϸ –˛„ÂÖ®. Ü«W
–ö˛_aØ˲ B–˛$Mϸ –ÈôÈ–ö˛ΔÊˇ◊˝–ö˛$ÖôÈ H߯ ôÛ˛yëV>
Mʸ∞Ì≥Ö_Ö®. ∏˘œΔäˇ –˛$$ô˲¢Ö Á‹$VʸִßÊ˛
Á≥«–ö˛$‚Ê˝Öô¯ ∞ÖyÏ˛¥˘Δˇ$$Ö®. ^˲$r*t
^˲*Ì‹Ö®. –ö˛$Vʸ–È‚Ê˝ÂÖßÊ˛ΔÊˇ* Mʸ‚Ê˝ì ôÛ˛ÃÙ˝Ì‹
M>Ø˲πΔˇØ¨˛fi ΔÊˇ*–í˛$–˛OÁ≥# GVʸ∫yÏ˛ ^˲*Á‹$¢ØÈ≤ΔÊˇ$.
B–˛$MÛ¸“$ AΔÊˇ¶Ö M>ÃÙ˝ßÊ˛$. B ΔÊˇ*ÖÃZ
HÖ fΔÊˇ$Vʸ$ô¯Ö®?
AÑʸƒå˝$?'' AÑʸƒå˝$ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMʸ$ –˛‚ÍœyÊ˛$.
∑∑∑

M>–ö˛≈, Δ¯Ìfl˝◊Ï˝ Á≥MʸP-Á≥-MʸPØÛ˛ EØ˲≤ y˛Á‹$PÀ
–ö˛ßÊ˛™ Mʸ*ΔÊˇ$a∞ –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$. –Û˛‚Ê˝ìÂ
–ö˛*{ôË˛Ö MÓ¸ªZΔäˇz “$ßÊ˛ rMʸ-rMʸÃÍyÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$.
""D Δ¯k AÑʸ-ƒå˝$∞ ^˲*‘È–È?'' AyÏ˛-WÖ®
Δ¯Ìfl˝◊Ï˝.
""HÖ?''
""–˛Oså˝ sÓ˝ ÁŸΔäˇtÃZ GÖô˲ ‡ÖyÊ˛fi-–í˛$V>
EØÈ≤y¯!'' B–˛$ Mʸ‚Ê˝ì –˛Õ-W-¥˘-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$.
" ØÈMʸ-ô˲Ø˲$ IIsÓ˝, II-G–í˛$ AÖsÙ˝ Ø˲–ö˛$√MÊ¸Ö ÃÙ˝ßÊ˛$.
AÖô˲ Ìúså˝-Ø˛ã‹ M>∞¤-ƒÊ˝$ã-‹V> {∫Ü-MÛ¸-–È‚Ê˝ìÂ, Mʸ±Á‹Ö
Mʸ‚Ê˝Â-gZ-yÊ˛ØÈ≤ ÃÙ˝Mʸ$Öyë AÖô˲Ö-ô˲ -^˲-ßÊ˛-–ö˛rÖ CÖ¥Î-Ì‹∫$Ãå˝. AÖßÊ˛$ÃZ –ö˛$Vʸ-–È‚Ê˝ìÂ..'' AÖ® M>–ö˛≈.
""AßÛ˛Ö-rÃÍ AÖsÍ–ö˛#? ªÍ≈Mä¸-{V˙Öyä˛ –˛«-ÌúMÛ¸ÁŸØå˛ ^Û˛ı‹ C›Î¢ΔÊˇ$ Mʸßë! F«MÛ¸ ^˛ı≥¢ Ø˲–ö˛$$√-ôÈΔ>
HÖsÏ˝? Á‹«t-Ìú-M¸så˝fi A±≤ ^˛Mä¸-^Û˛ı‹ EÖsÍΔÊˇ$''.
""“‚Ê˝Â –˛$$‡-ÀMϸ IIsÓ˝, II-G–í˛$ Á‹«t-Ìú-M¸så˝fi
C®-–ö˛-ΔÊˇ-M¸-Á≥#µyÊ˛$ ^˲*‘È-ΔÊˇ±, A— MʸΔˇM¯t M>߯
Á‹«tÚúO ^Û˛ƒÊ˝$-sÍ-∞Mϸ?'' –˛$$ÖyÏ˛V> AÖ® M>–ö˛≈.
""±— –ö˛$» AΔÊˇ¶Ö-Á≥ΔÊˇ¶Ö ÃÙ˝∞ A¿-{¥Î-ƒÊ˝*À$,
AØ˲$-–ö˛*-ØÈÀ$. Ìfl˝ Dgå˝ –˛» CÖsÒ˝-Õ-gÒ˝Öså˝!''
Q_a-ô˲ÖV> AÖ® Δ¯Ìfl˝◊Ï˝.
ô˲À Á≥MʸPMʸ$ Üı≥µ-Á‹-«Mϸ CßÊ˛™« –ö˛$´ßÊ˛≈ÃZ {∫Ìfl˝√
Mʸ*ΔÊˇ$a∞ EØÈ≤yÊ˛$.
""D Δ¯fØÈ≤ MʸœΔˇ$$Ö-så˝Mϸ, ¥Î^å˛ «Œgå˝
^Û˛›Î¢–ö˛* ô˲Œœ?'' B‘Ë˝V> AyÏ˛-V>yÊ˛$.
" HÖrÖyÓ˛... –˛r-M>-ΔÊˇ–ö˛*? JMʸP –ÈΔÊˇÖ Δ¯kÀ$
ÃÙ˝så˝ AΔˇ$$-Ø˲Ö-ßÊ˛$MÛ¸ AÃÍ AyÊ˛$-Vʸ$-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$''
–˛$$Áfl˝Ö –ö˛*yÊ˛$a-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$ Δ¯Ìfl˝◊Ï˝, M>–ö˛≈.
""ØÈ –˛$$‡-∞Mϸ A߈-MʸPsÙ˝ ô˲Mʸ$P-–ö˛–ö˛*√! Á≥∞
A–ö˛-ÃÙ˝-®ÖM> AÖsÙ˝ Ú≥O–È‚Ê˝ì VʸÖr-Mˆ-Mʸ-›Î« –ö˛ΔäˇP
GÖô˲-–ö˛-ΔÊˇMʸ* –ö˛_aÖ߯ «¥˘Δäˇt C–ö˛”-–ö˛$Ö-sÍΔÊˇ$.
A–ö˛∞ Á≥∞Mϸ «¥˘Δäˇt HÖ Δ>›Î¢Ø˲$? ØÈÃZ H –ö˛*{ô˲Ö
{MϸƒÙ˝$-sÏ˝-—sÓ˝ EØÈ≤ AÖôÈ D «¥˘-ΔäˇtÀ$ AΔÊˇ¶–ö˛$Δˇ$$, A–ö˛-Mʸ$Öyë Δ>ƒÊ˝$-sÍ-∞MÛ¸ Á‹«-¥˘-ô¯Ö®.
GÖô˲-–ö˛-ΔÊˇMʸ* –ö˛_aÖ-ßÊ˛∞ AyÏ˛-WôÛ˛ “$Mʸ$ M¯Á≥Ö''
HyÊ˛$-Á‹$¢-ØÈ≤y¯, Ø˲–ö˛#”-ô˲$-ØÈ≤y¯ ô˛Œ-Mʸ$Öyë Ú≥sÍtyÊ˛$
–˛$$Áfl˝Ö.
""ÃÒ˝så˝“$ ‡ÖyÏ˛Ãå˝ ®ã‹'' –ö˛^ÈayÊ˛$ AÑʸƒå˝$.
""C–È‚Ê˝ GsÏ˝t-Á≥-«-Ì‹¶-ô˲$-ÃZœØ˲* «Œgå˝ ^Û˛Δˇ$$›Î¢Ø˲$'' –ö˛*sÏ˝-^ÈayÊ˛$.
""M>–È≈, ± M¯yä˛ÃZ {MϸsÏ˝-MʸÃå˝ ∫Vä¸ EÖ®. AΔÊˇ-

MϸMä¸ ªÍMϸfiÖVä¸ÃZ JMʸP Á≥Ö^å˛ C›Î¢Ø˲ÖsZÖ® ôÈÔ≥fi. ôÈÔ≥fi
ôÈgÍ Ì‹∞–ö˛* M¯Á‹Ö MϸM个ÍMϸfiÖVä¸Ø˲$ ^ÈÃÍ MʸÁŸtÁ≥yÏ˛ ØÛ˛ΔÊˇ$aMʸ$Ö®.
H߯ Ì‹∞–ö˛* M¯Á‹–ö˛$∞ M>Mʸ$Öyë Ô‹«ƒÊ˝$ã‹V> ØÛ˛ΔÊˇ$aMʸ$ÖßÊ˛r!
AÁ‹À$ AªÍæΔˇ$$À MʸØÈ≤ A–ö˛*√Δˇ$$ÀMÛ¸ MʸΔ>sÙ˝, MϸM个ÍMϸfiÖVä¸
–ö˛ÖsÏ˝— ØÛ˛«µÖ^ÈÀ∞ AÖsZÖ®. ô˲Ø˲ gZÕMϸ H BMʸôÈƒÊ˝$ØÈ≤
–ö˛ı‹¢ MϸM个ÍMϸfiÖVä¸ô¯ ∫$®Æ ^˛∫$ô˲$ÖßÊ˛r! AØ˲≤r$t CMʸ V>œ–ö˛$Δäˇ
A–ö˛ôÈΔ>∞Mϸ ßÊ˛*ΔÊˇÖV> EÖyëÀ∞ Mʸ*yë ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö^˲$
Mʸ$ÖßÊ˛r! AΔˇ$$ôÛ˛ V>œ–ö˛$Δäˇ M>Mʸ$Öyë GÃÍÖsÏ˝
¥Î{ô˲À$ ^Û˛ƒÊ˝*ÀØ˲≤® –ö˛*{ô˲Ö
VʸÖ-rÃZ ÌúMä¸fi ^Û˛ƒÊ˝*Õ''
∞ΔÊ
ˇ
~
Δ
ˇ$$Ö^Ë
˛
$M¯ÃÙ
˝

¸
¥˘ô¯ÖßÊ
˛
r!
Aô˲∞ VˆÖô˲$ÃZ A´®-M>ΔÊˇÖ ´ßÊ˛”∞-›˘¢Ö®.
øÊ˝Á‹√Ö
" M¯yä˛ Δ>ı‹-Á≥#µyÛ˛ A±≤ ^˛Mä¸ ^Û˛Á‹$-M¯-–ÈÕ. ΔˇÖyÊ˛$ ^Û˛ı‹ÃÍ ^˲*Á‹$–ÈΔ>À Ø˲$Ö_ “$ΔÊˇ$ Δ>Ì‹Ø˲ M¯yä˛ Cßë? JMʸ Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$.
›ÎtÖyÊ˛Δäˇz ∏ÎÃZ AƒÊ˝*≈Δ>? JMʸ-›Î« –˛$Δˇ$$Ãå˝
∑∑∑
^˛Mä¸-^Û˛-Á‹$M¯. «–ö˛N≈ M>–˛$Öså˝fi Á≥Ö¥ÎØ˲$'' Ô‹«ÀÖ^å˛ sÒ˝O–í˛$...
ƒÊ˝$ã‹V> EÖßÊ˛-ô˲∞ VˆÖô˲$.
M¸Úú-sÙ˝-«ƒÊ˝* AÖôÈ M¯ÃÍ-Áfl˝-ÀÖV>
""Ø˛Δäˇz!'' Vˆ◊˝$-Mʸ$PÖr* –˛$Δˇ$$Ãå˝ KÚ≥Øå˛ EÖ®.
^Û˛Ì‹Ö® M>–ö˛≈.
CsÍ-Õ-ƒÊ˝$Øå˛, ^˛O±ã‹, CÖyÏ˛-ƒÊ˝$Øå˛...
""C–È‚Ê˝ Mˆ®™V> ÃÙ˝så˝V> EÖyëÕfi –ö˛Á‹$¢Ö®'' A∞≤ M˙ÖrΔäˇfi EØÈ≤Δˇ$$. G–ö˛-«Mϸ M>–ö˛sÒ˝ã‹t sÓ˝–í˛$∞ {∫Ìfl˝√ ∫Ü-–ö˛*-ÀrÖ —∞-Ì≥-›˘¢Ö®. À-Ì‹-Ø˲— –È‚Ê˝ì ô˛^˲$a-Mʸ$∞ sÙ˝∫$Ãå˝
""Δ¯l HÖrÖyÓ˛? Á≥Vʸ-ÀÖôÈ R͉V> EÖyÏ˛ ßÊ˛VʸYΔÊˇ Mʸ*ΔÊˇ$aÖ-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$. CÖsÏ˝-Ø˲$Ö_
CÖsÏ˝Mϸ –˛‚Ù˝Â sÒ˝O–í˛$ÃZ CÖô˲-M¯yä˛ –ö˛* –˛$$‡Ø˲ ÀÖ^å˛ ô˛^˲$a-Mʸ$Ø˲≤ –È‚Ê˝ì ªÍMʸ$fiÀ$
MˆsÏ˝t-¥˘-ôÈΔÊˇ$ y˛–ö˛-Àã-≥-–˛$Öså˝ sÓ˝–í˛$ –È‚Ê˝ìÂ. –Û˛$–ö˛$$ KÚ≥Øå˛ ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$.
Δ>{ô˲ÖôÈ EÖyÏ˛ sÒ˝ã‹t-^Û˛Ì‹ ^È–ÈÕ'' MʸÁ‹$-ΔÊˇ$-Mʸ$Ö-r$""D {¥ÎgÒ˝Mä¸t –Û˛$ØÛ˛-fΔÊˇœ –ö˛ÃÙ˝œ Á‹–ö˛$ØÈ≤yÊ˛$ sÒ˝ã‹t Œyä˛ Á‹$´©Δäˇ.
Á‹≈-À±≤. “‚Ê˝ì MʸœΔˇ$$Ö-så˝Mϸ, CÖM¯
""“$ΔÊˇ$ Á‹«V>Y sÒ˝ã‹t ^Û˛ı‹¢ C∞≤ ∫Vä¸fi GÖßÊ˛$- ΔˇÖyÊ˛$ –ÈΔ>À$ M>–È-À∞ VʸsÏ˝tV>
Mʸ$Ö-sÍ-ƒÊ˝$Ö-sÍΔÊˇ$ y˛–ö˛-Àã-≥-–˛$Öså˝ sÓ˝–í˛$ –È‚Ê˝ìÂ. ^˛¥˜µ-^˲$aV>. Δ>{°-Á≥-VʸÀ* ^Û˛ƒÊ˝$ØÛ˛ØÛ˛Ö ^Û˛ƒÊ˝$-Ø˲ƒÊ˝*≈'' Ø˛Ü¢ Mˆr$t-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$ {∫Ìfl˝√. ÃÙ˝Mʸ ^˲Á‹$¢ØÈ≤Ö'' G–ö˛Δ¯ AØ˲rÖ
{Á≥° ›Îãút-–Û˛Δäˇ MʸÖÚ≥-±ÃZ C® –ö˛*–ö˛$*ÃÙ˝! —∞-Ì≥›˘¢Ö®.
ô˲Ø˲$ CÁ≥µ-sÏ˝-–ö˛-ΔÊˇMʸ$ AΔˇ$$ßÊ˛$ MʸÖÚ≥-±À$ –ö˛*Δ>yÊ˛$.
""“‚Ê˝Â M¯yä˛ AÖôÈ ô˲Á≥#µÀ
y˛–ö˛-Àã-≥-–˛$Öså˝ sÓ˝–í˛$, sÒ˝Ì‹tÖVä¸ sÓ˝–í˛$ Ì≥Œœ, GÀ- ô˲yÊ˛MÛ¸! H –˛$$Áfl˝Ö Ú≥r$t-Mʸ$∞
MʸÃÍœ Mˆr$t-Mʸ$˛-^˲-Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$ GMʸP-yÊ˛-Δˇ$$ØÈ. EΔÊˇ$- MʸœΔˇ$$Ö-så˝∞ sÒ˝O–í˛$ AyÊ˛$-Vʸ$ôÈÖ?''
–ö˛$$«—$ –ö˛$ÖVʸ-‚Ê˝Ö-“$ßÊ˛ Á≥yÊ˛zr$t A® GÁ≥#µyÊ˛$ Ar$V> –˛‚Ê˝î¢ Vˆ◊˝$-Vʸ$-ô˲$-ØÈ≤-yˆMʸ¸
{¥ÎgÒ˝Mʸ$t –Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ “$ßÊ˛ MˆÁ‹$¢Ö߯ ô˛ŒßÊ˛$. –Û˛$ØÛ˛-gå˝- {¥ÎgÒ˝Mä¸t –Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ.
–˛$Ö-så˝-Mʸ*yë sÓ˝–í˛$ gZÕ-Mϸ-¥˘ßÊ˛$. sÒ˝Mϸ≤-MʸÃå˝ gÍΔäˇÁfl˝ΔÊˇ¤, AÑʸƒå˝$ JMʸ –ö˛$*ÀV>
V>Øå˛, ∫gå˝ –ö˛Δäˇzfi –ÈyÊ˛-ôÈΔÊˇ$. A— AΔÊˇ¶Ö M>ÃÙ˝-ßÊ˛∞ EØ˲≤ sÙ˝∫$-Ãå˝-–ö˛ßÊ˛™ ÀÖ^å˛ ^Û˛Á‹$¢sÓ˝–í˛$Mϸ ô˛Õı‹¢ ô˲–ö˛$ Á≥ΔÊˇ$-–ö˛#-¥˘-ô˲$Ö-ßÊ˛∞, {¥ÎgÒ˝Mä¸t ØÈ≤ΔÊˇ$.
–Û˛$ØÛ˛-f-Δäˇ∞ ∞À-©-ƒÊ˝$rÖ ôÛ˛ÕMʸ AØ˲$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$.
Áfl˝ΔÊˇ¤ AßÛ˛ MʸÖÚ≥-±ÃZ
CÁŸ*≈ EÖsÙ˝ –ö˛*M¸Ö-ßÊ˛$Mʸ$ ^˛Á≥µ-ÃÙ˝-ßÊ˛Ö-sÍΔÊˇ$. »Ú‹Δäˇa yÏ˛¥Î-Δäˇt-–˛$Ö-så˝ÃZ Á≥∞^˛ı≥¢ CÖM> –ö˛$$Öß˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ ^˛Á≥µ-ÃÙ˝-ßÊ˛Ö-sÍΔÊˇ$. ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$. Á‹Ø˲≤V>, ¥˜sÏ˝tV>,
VʸÖr-MˆMʸ «¥˘Δäˇt Á≥ÖÁ≥-–ö˛$Ö-sÍΔÊˇ$. ßë∞Mϸ M>–ö˛-À- ^È–ö˛$-Ø˲^ÈƒÊ˝$ÃZ, Mʸ‚Ê˝Â-gZyÊ˛$ Ú≥r$t""G–ö
˛
Δ¯
ØË
˛
ØË
˛
$≤
Á
ú
NÃå
˝


˛
ƒÊ
˝˛Ì‹Ø˲ yÛ˛sÍ –ö˛$‰Â sÓ˝–í˛$-ßÊ˛-VʸYΔÛˇ EÖr$Ö®. –È‚Ê˝ì Mʸ$∞ Ì‹ÖÁ≥#-Ãå˝V> EØÈ≤yÊ˛$. AÁ≥ΔÊˇ –Û˛$´ßë— A±, ØÈ≤ΔÊˇ$'' AÑʸ-ƒå˝$Mϸ ^˲*Ì≥Ö-^ÈyÊ˛$.
Á‹‡ƒÊ˝$ ∞Δ>-Mʸ-ΔÊˇ◊˝ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$, ô˲–ö˛$ “$ßÊ˛ –Û˛$ØÛ˛-gå˝- Gr$-–ö˛ÖsÏ˝ Á‹–ö˛$-Á‹≈- Ø˲-Δˇ$$ØÈ _sÏ˝-M¸ÃZ Á≥«-ÁŸP-«-›Î¢"–ö
˛
ÖßÊ
˛
Á

˝ñßÊ
˛
ƒ
Ê
˝
*À$

¸
*yë
±
“$ßÊ
˛
ØÈMÊ
¸
$ØË
˛

–˛$Ö-så˝Mϸ ^˛Ì≥µ-Ø˲Ö-ßÊ˛$Mʸ$.
yÊ˛± Aô˲-∞Mϸ ı≥ΔÊˇ$.


–ö
˛
$∞
–
˛
*ƒÊ
˝

Ù
˝
–ö
˛
#
'
–
˛˝

˛
®—,
CßÊ˛ÖôÈ JMʸ Gô˲¢-Δˇ$$ôÛ˛ sÓ˝–í˛$ÃZ G–ö˛-«-Ø˛OØÈ
–È„Â-ßÊ˛™ΔÊˇ* II-sÓ˝ÃZ M>œã‹-–Û˛$så˝fi.
ØË
˛
–È”yÊ
˛
$
AÑÊ
¸
Č
˝
$.
BØå˛-Ú‹Oså˝ Á≥Ö¥Î-Õfi-–ö˛ı‹¢ A®ÖM> Ú≥ßÊ˛™ ô˲À-؈Ì≥µ.
Áfl˝ΔÊˇ¤ ^˲ßÊ˛$-–˛O-¥˘-V>ØÛ˛ E߯≈-VʸÖÃZ ^Û˛«-¥˘ôÛ˛,

˛
$r*t

˛
*‘ÈΔÊ
ˇ
$.
BØå˛-Ú‹Oså˝ –È‚Ê˝ì AMʸPyÊ˛ fÃÍfi-^Û˛Á‹*¢ ô˲–ö˛$-“$ßÊ˛ AÑʸƒå˝$ II-G-–í˛$ÃZ ^˲®— AßÛ˛ MʸÖÚ≥-±ÃZ ^Û˛Δ>yÊ˛$.
Δ¯Ì

˝◊Ï
˝
∫ΔÊ
ˇ
Y
Δ
ä
ˇ
ÜÖr*
∏˘Øå
˛

˛


$M
Ê
¸
$Ös
ZÖ®.
{Ú≥fΔ䡡 Ú≥yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤-ΔÊˇ∞ Bãú⁄˘Δäˇ sÓ˝–í˛$ –È‚Ê˝Â
G–ö˛ΔÊˇ* –È‚Ê˝Â sÙ˝∫$Ãå˝ ßÊ˛VʸYΔÊˇ Mʸ*ΔÊˇ$aØÛ˛
M>–ö
˛

B–
˛
$
Á


¸
PØÛ
˛
ı

œ
s
å
˝
ÃZ
Á

Á

#
µ
,
AØË
˛
≤Ö
AØ˲$-–ö˛*Ø˲Ö! MʸœΔˇ$$Öså˝ JÜ¢yÏ˛ ô˲–ö˛$ “$ßÊ˛ EÖsÙ˝ ›ÎÁfl˝Á‹Ö Mʸ*yë ^Û˛ƒÊ˝$-sÙ˝œßÊ˛$. CßÊ˛™ΔÊˇ* Ô‹«- MʸÀ$-Á≥#-M¯-–ö˛rÖ Mʸ∞-Ì≥-›˘¢Ö®.
Bãú-⁄˘Δäˇ sÓ˝–í˛$ Á≥∞ ^Û˛ƒÊ˝$-Mʸ$Öyë Á≥sÏ˝tÖ-^˲$-M¯-–ö˛-sÙ˝œ- ƒÊ˝$ã‹V> CÖyÊ˛Ô‹â {sÒ˝Öyä˛fi Vʸ$«Ö_ ^˲«a-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$.
""ØÈMÊ
¸
$
Δ¯Ì

˝◊Ï
˝
“$ßÊ
˛
y˙så
˝
''
AØË
˛
$–
ö
˛

Ë
˛
ÖV>
ßÊ˛∞ BØå˛-Ú‹Oså˝ –È‚Ê˝Â MʸÖÁ≥œ-Δˇ$$Öså˝. H MˆÖ^˛Ö ôÛ˛yë
Áfl˝ΔÊˇ¤ ∏˘Øå˛ Ωã≥-–ö˛$Ö®.
AØÈ≤yÊ
˛
$
Á

˝ΔÊ
ˇ
¤
.
–ö˛_aØÈ sÓ˝–í˛$fi Ø˲$Ö^¯, MʸœΔˇ$$Öså˝ Ø˲$Ö^¯ ô˲Ø˲
–˛$ı‹gå˝ KÚ≥-Øå˛-^Û˛Ì‹ ^˲*‘ÈyÊ˛$.
"
B
–
˛
$
–
˛
$$Á

˝Ö!
ôË
˛
Δ>”ôË
˛

ÜØÈÃZ
»Ú

Δä
ˇ
a
“$ßÊ˛ MʸÖÁ≥œ-Δˇ$$Öså˝ –˛„Â-¥˘-ô˲$Ö® Ú≥O –È‚Ê˝ÂMʸ$.
JMʸP-Ñʸ◊˝Ö ⁄ÎMä¸ AΔˇ$$-Ø˲-r$œV> Ú≥sÍtyÊ˛$ ^Û˛Á‹$¢ÖyÏ˛ EÖr$Ö® ∏˘Ø¯œ' MˆsÏ˝t-¥Î-ΔÛˇ-‘ÈyÊ˛$ AÑʸƒå˝$.
""´£Ê˛*... ØÈ ∫ô˲$Mʸ$'' Ür$t-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$ {∫Ìfl˝√. –˛$$Áfl˝Ö.
∑∑∑
sÒ˝ã‹t-Œyä˛ Á‹$´©Δäˇ, sÒ˝Mä¸-Œyä˛ AÑʸƒå˝$ JMʸ-‚Ê˝Â- ؈-Mʸ‚Ê˝ìÂ
""–˛» Áú±≤'' Ú≥ßÊ˛™V> Ø˲–È”yÊ˛$.
M>Ø˲π-ΔˇØå˛fi ΔÊˇ*–í˛$ÃZ Á≥Δäˇ-∏Î-Δˇ√Øå˛fi «–ö˛N≈ “$sÏ˝ÖVä¸
Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 13
n

fΔÊˇ-VʸrÖ MʸØ˲-Á≥-yÊ˛$-ô¯Ö®. ΔÊˇ*–í˛$ ÃZÁ≥Õ MʸÖsÙ˝
^˲$r$t-Á≥-MʸPÀ EØ˲≤ Mʸ*≈ªå˝fiÃZ EØ˲≤-–È-‚Ê˝ÂMϸ CÖM>
Á‹µÁŸtÖV> —Ø˲-Á≥-yÊ˛$-ô¯Ö®.
B Á‹Ö–ö˛-ô˲fiΔÊˇÖ sÓ˝–í˛$ –˛$Ö∫Δäˇ ^Û˛Ì‹Ø˲ Á≥∞∞
∫sÏ˝t Aô˲∞ –Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ JMʸ ΔÛˇsÏ˝Ö-Vä¸∞, ΔÛˇsÏ˝Ö-Vä¸Mϸ AØ˲$
-Vʸ$-◊˝ÖV> ‘ÈÀ-»∞ Ú≥Ö^˲rÖ, {Á≥–˛*så˝ ^Û˛ƒÊ˝$rÖ
fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö®.
Δ>gÙ˝ã-ŸMϸ «¥˘Δäˇt ^Û˛ı‹-–È-‚üÂMʸ Ø˲À-øÒ˝O-–ö˛$Ö®
–ö˛ΔÊˇMʸ* EØÈ≤ΔÊˇ$.
M>–ö˛≈, AÑʸƒå˝$, Δ¯Ìfl˝◊Ï˝ AÖßÊ˛ΔÊˇ* Aô˲-∞Mϸ
«¥˘Δäˇt ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$.
sÓ˝–í˛$Mϸ H–ö˛-Δˇ$$ØÈ Á‹–ö˛$-Á‹≈-À$ÖsÙ˝ Á≥«-ÁŸP-«Ö-^˲rÖ,
–È‚Ê˝Â M¸«-ƒÊ˝$Δäˇ {V¯ô¨˛-Mϸ Á‹‡-ƒÊ˝$-Á≥yÏ˛ –˛$ÖrΔäˇ
^Û˛ƒÊ˝$rÖ, –È‚Ê˝ì Á≥∞-^Û˛ı‹ {¥ÎgÒ˝-Mä¸tÀ Ø˲$Ö_ Ôúyä˛ªÍMä¸ °Á‹$-Mʸ$∞ –È‚Ê˝Â∞ C–È-À$≈-ƒÙ˝$så˝ ^Û˛Ì‹, ΔÛˇsÏ˝ÖVä¸
C–ö˛”rÖ Δ>gÙ˝ãŸ ªÍ´ßÊ˛≈-ô˲ÃZœ Mˆ∞≤.
""H©, ± Á≥∞ Vʸ$«Ö_ Ø˲$–Û˛”Ö Δ>Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤–¯
^˲*ßë™Ö''.
r*Ãå˝ KÚ≥Øå˛ ^Û˛Ì‹ ^˲*‘ÈyÊ˛$.

Δ>gÙ˝ã-ŸMϸ ΩÔ≥ Ú≥«-WÖ®.
"{Á≥Ü-ßë-∞MÓ¸ ÃÍ ¥ÎΔˇ$$Ör$œ ÃÍVʸ$-ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$'
Á≥‚Ê˝ì Ø˲*Δ>yÊ˛$.
""—$Vʸ-ôÈ-–È‚Ê˝ì ØÈÀ$Vʸ$ {¥ÎgÒ˝-Mʸ$tÀ$ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$.
AΔˇ$$ØÈ {¥ÎgÒ˝Mä¸t –ö˛ΔäˇP ^Û˛ƒÊ˝$rÖ AØÛ˛® ± gͪå˝.
GMä¸fi-{sÍV> HÖ ^Û˛‘È–ö˛#? MʸÖÚ≥± M¯Á‹Ö HÖ ^Û˛‘È–ö˛#?'
AyÏ˛-V>yÊ˛$.
M>Á‹¢ Á≥–ö˛Δäˇ EÖyÏ˛, Ú≥OMϸ –˛‚Ê˝ì¢Ø˲≤ Mˆ©™ AØ˲-–ö˛Á‹-ΔÊˇ-–ö˛$-Δˇ$$Ø˲ AÁfl˝Ö –˛$$ßÊ˛-À-–ö˛#-ô˲$Ö® MˆÖô˲–ö˛$Ö®ÃZ. –ö˛$$Q≈ÖV> –ö˛Δäˇ¢ ÃÙ˝∞ –È‚Ê˝ÂÃZ C® –ö˛$»
GMʸ$P–ö˛. ô˲Ø˲ ÃZ¥Î-À∞ A–ö˛-ô˲-Õ-–È‚Ê˝ì GÜ¢
^˲*Ì≥-›Î¢-ΔÊˇØÛ˛ EÀ$Mʸ$ A®.
Á≥«-Ì‹¶Ü AΔÊˇ¶-–ö˛$-Δˇ$$Ö® ªÍÀ$Mϸ.
دΔÊˇ$ –ö˛$*Á‹$-M¯-–ö˛rÖ Eô˲¢-–ö˛$-–ö˛$-Ø˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
–ÈßÊ˛-Ø˲ÃZ ô˲ØÛ˛ V¸Õ-^È-Ø˲Ø˲≤ BØ˲Ö-ßÊ˛Öô¯ AØÈ≤
ô˲Ø˲∞ ı‹µΔäˇ ^Û˛›Î¢yÊ˛$.
AßÛ˛ f«-WÖ®.
VˆÁ≥µV> BΔÊˇ*Y≈ ^Û˛‘È-Ø˲Ø˲≤ ô˲ñÌ≥¢ô¯ Mʸ‚Ê˝ìÂ
–˛$ΔÊˇ$-Á‹$¢Ö-yÊ˛V> ^˛¥ÎµyÊ˛$ Δ>gÙ˝ãŸ.

" M>± Gã‹-Mʸ*≈-G-Ãå˝ÃZ Mˆ®™V> CÖ{Á≥N–í˛ A–È”Õ.
y¯Öså˝-–ö˛{»! Δ¯l ØÈô¯ “$sÏ˝ÖVä¸ Ú≥r$t. ØÛ˛Ø˲$
±Mʸ$ ØÛ˛«µ-›Î¢Ø˲$. “$ ªÍ^å˛-–˛$$-ô˲¢ÖÃZ Ø˲$–Û˛”-ªÒ˝ã‹t
A∞ ∞ΔÊˇ*-Ì≥Ö-^˲$-M¯-–ö˛^˲$a'' ^˛¥ÎµyÊ˛$.
ÃÙ˝_ –˛$ÀœV> B–˛$ Mʸ*ΔÊˇ$aØ˲≤ ßÊ˛VʸY-«Mϸ –ö˛^ÈayÊ˛$.
sÙ˝∫$Ãå˝ GMϸP AÖ^˲$-“$ßÊ˛ Mʸ*ΔÊˇ$a-ØÈ≤yÊ˛$.
""C–È‚Ê˝ D–˛-∞ÖVä¸ {ÔúƒÙ˝$ØÈ?'' AyÏ˛-V>yÊ˛$.
""yÏ˛Ø˲≤-ΔäˇMϸ –˛‚Í™–ö˛*?'' AØÈ≤yÊ˛$.
B–˛$ f–È∫$ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ —∞-Ì≥Ö-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$.
ô˲Δ>”ô˲ ô˲À$Á≥# ô˛ΔÊˇ$-^˲$-Mʸ$Ö®.
’Àµ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝-Mˆ-_aÖ®.
B–˛$ –˛$$Áfl˝ÖÃZ GMä¸fi-{Ú≥-ÁŸØå˛ G–ö˛-«MÓ¸ AΔÊˇ¶Ö M>ÃÙ˝ßÊ˛$.
∑∑∑

AÑʸƒå˝$, M>–ö˛≈ M¯yä˛∞ «–ö˛N≈ ^Û˛‘ÈyÊ˛$.
""–ö˛$^å˛ ªÒ˝rΔäˇ! D –ö˛$*yÊ˛$ ∫Vä¸fi ÌúMä¸fi ^Û˛Δˇ$$''
^˛¥ÎµyÊ˛$.
""JMʸsÏ˝ M>›Î¢ –ö˛$*yÊ˛-ƒÊ˝*≈Δˇ$$. –ö˛$^å˛ ªÒ˝rΔäˇ
A∞ M>ÖÌ≥œ-–˛$Öså˝ JMʸsÏ˝'' Ür$t-Mʸ$Ö® M>–ö˛≈.
M>ı‹-Á≥-sÏ˝Mϸ –ö˛$‰Â –ö˛^ÈayÊ˛$. ""D Δ¯f-–ö˛#ô˲$Ößë?''
Á≥MʸPØÛ˛ Mʸ*ΔÊˇ$a∞ H–Û˛$—$ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ ^Û˛ƒÊ˝*ÃZ
^˛∫$-ô˲$ÖsÙ˝ M>–ö˛≈ ^˲Mʸ-^˲M> Á≥∞ Á≥N«¢-^Û˛-Ì‹Ö®.
ßÊ˛*ΔÊˇÖV> {∫Ìfl˝√ sÒ˝Á‹t-Δäˇ∞ M>‚Ê˝ì Á≥r$t-Mʸ$∞
DyÊ˛$aMʸ$ Δ>–ö˛rÖ MʸØ˲-∫-yÊ˛$-ô¯Ö®.
∑∑∑

ªÍÀ$ «–ö˛N≈ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô¯Ö®.
–Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ A® ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-ô˲$-Ø˲≤Ö-ô˲-ı‹Á≥N C∫æÖ-®V>
MʸßÊ˛$-À$-ô˲*ØÛ˛ EØÈ≤yÊ˛$ ªÍÀ$.
^˲ßÊ˛-–ö˛rÖ –ö˛$$WÖ-^ÈyÊ˛$.
" ›˘, HÖ ΔÛˇsÏ˝ÖVä¸ C–ö˛”-^˲aÖ-sÍ–ö˛#?' AyÏ˛-V>yÊ˛$.
ô˲Ø˲$ H–Û˛$—$ Á≥Ø˲$À$ ^Û˛‘Èy¯ –ö˛$‰Â HMʸΔÊˇ$–ö˛# Ú≥rt-ªZ-ƒÊ˝*yÊ˛$ ªÍÀ$.
""A–ö˛±≤ ØÛ˛Ø˲$ ^˲®-–ÈØ˲$ M>±, ∞gÍÀ$
–ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$Ö-ßë-—$-Á≥#µyÊ˛$'' AØÈ≤yÊ˛$ Δ>gÙ˝ãŸ.
D Á‹Ö–ö˛-ô˲fiΔÊˇÖ ô˲Ø˲ ΔÛˇsÏ˝ÖVä¸ ßëΔÊˇ$-◊˝ÖV>
EÖyÊ˛-ªZ-ô¯Ö-ßÊ˛∞ AΔÊˇ¶-–ö˛$-Δˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ö-ßÊ˛-ô˲-∞Mϸ.
" Ø˲$–ö˛#” “$sÏ˝Ö-Vä¸Mϸ ÃÙ˝så˝V> –ö˛^Èa-–ö˛±, –ö˛$$ÖßÊ˛$
¥ÎœØå˛ ^Û˛ƒÊ˝$-Mʸ$Öyë ØÈÀ$-Vʸ$-Δ¯-kÀ$ –ö˛*ØÛ˛-‘È-–ö˛±
± “$ßÊ˛ MʸÖÁ≥œ-Δˇ$$Ö-r$œ-ØÈ≤Δˇ$$''.
""A— ÃÍã‹t CƒÊ˝$-Δ䡗. «–ö˛N≈ D Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>∞Mϸ Mʸßë!'' ÃÍhMä¸ °‘ÈyÊ˛$.
Vʸô˲$-Mʸ$P-–ö˛$-ØÈ≤yÊ˛$ Δ>gÙ˝ãŸ.
–ö˛$‰Â Á‹ΔÊˇ$™-Mʸ$∞ ""M>∫sÙ˝t D CƒÊ˝$Δäˇ ±Mʸ$
G–ö˛ΔÊˇ* {¥ÎgÒ˝Mä¸tfi C–ö˛”-sÍ-∞Mϸ –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ Δ>ÃÙ˝ßÊ˛$''
AØÈ≤yÊ˛$.
""ØÛ˛Ø˲$ Á‹Ö–ö˛-ô˲fiΔÊˇÖ ¥˜yÊ˛$-Vʸ$ØÈ Mʸ±Á‹Ö ΔˇÖyÊ˛$
{¥ÎgÒ˝-Mä¸t-ÀÃZ EÖr* –ö˛^ÈaØ˲$'' AØÈ≤yÊ˛$ ªÍÀ$.

14 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

JMʸ {sÒ˝Δˇ$$-∞ÖVä¸ sÒ˝O–í˛$Mϸ Á≥N«¢ ^Û˛ƒÊ˝$-ÃÙ˝-ßÊ˛±,
ΔˇÖyÊ˛$ ∫Vä¸fi —$ã‹ ^Û˛‘È-yÊ˛±, BsÏ˝-r*≈yä˛ Á‹«V> ÃÙ˝ßÊ˛±,
AΔˇ$$ØÈ ô˲Ø˲$ –ö˛$Ö_-–È-yÏ˛∞ M>∫sÏ˝t –ö˛$» ßëΔÊˇ$-◊˝
–˛$OØ˲ ΔÛˇsÏ˝ÖVä¸ C–ö˛”-sÙ˝œ-ßÊ˛± ^˛¥ÎµyÊ˛$.
M>ı‹-Á≥-sÏ˝Mϸ y¯Δäˇ KÚ≥Øå˛ AΔˇ$$Ö®.
∫ƒÊ˝$-sÏ˝-Mˆ-^ÈayÊ˛$ ªÍÀ$.
HyÊ˛$ı≥ ô˲Mʸ$P-–ö˛-Ø˲≤-r$œV> EÖßÊ˛-ô˲∞ –˛$$Áfl˝Ö.
ßëßëÁ≥# {Á≥Á≥Ö-^˲ÖÃZ {Á≥Ü-^¯sÍ, {Á≥Ü CÖyÊ˛-Ô‹âÃZØ˲* EØ˲≤sÙ˝œ IsÓ˝ Á‹ÖÁ‹¶-ÃZœØ˲* Mʸ∞-Ì≥Ö-^˲∞ Δ>fMÓ¸-ƒÊ˝*-ÃÒ˝Ø¯≤! «{Mʸ*-så˝-–˛$Öså˝ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ-Ø˲$Ö`, Á≥Δäˇ∏ÎΔˇ√Øå˛fi «–ö˛N≈À*, {Á≥–˛*-ÁŸØ˲*œ, CÃÍ H߯ JMʸ
ßëÖsZœ B{’-ô˲-fØ˲ Á≥Ñʸ-¥ÎôË˛Ö EÖr$Ö®. G–ö˛Δ¯
JMʸΔÊˇ$ “sÏ˝Mϸ ∫À-–ö˛#-ô˲*ØÛ˛ EÖsÍΔÊˇ$. AΔˇ$$ôÛ˛ C—
Δ>f-MÓ¸-ƒÊ˝*À$ M>ßÊ˛±, BÔúã-‹ÃZ B –ö˛*{ôË˛Ö yÏ˛¥˜œ–ö˛$Ô‹ A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ–Û˛$ A± Br ªÍV> AÀ-–È-r-Δˇ$$Ø˲
–È‚Ê˝ì –È®-Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$.
ô˲Δ>”ô˲ ’Àµ «–ö˛N≈ –˛$$ßÊ˛-À-Δˇ$$Ö®.
B–˛$ –ö˛ΔäˇP Vʸ$«Ö_, B–Û˛$ B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈-¥˘-ƒÙ˝$ÃÍ,
AØ˲$-–ö˛*-Ø˲-Á≥-yÛ˛ÃÍ ô˲Ø˲-“$ßÊ˛ ô˲ØÛ˛ AÁ‹*ƒÊ˝$ Á≥yÛ˛ÃÍ
–˛$^˲$a-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
{ÚúÁŸ-ΔäˇV> gÍΔˇ$$-Ø˲-Δˇ$$Ø˲ ªÍ^å˛ÃZ B–˛$ {Á≥ÜøÊ˝
AßÊ˛$¬-ô˲-–ö˛$-ØÈ≤yÊ˛$.

¥ÎÖ{sÓ˝ Ø˲$Ö_ M>Ôú ô˛^˲$a-Mʸ$∞ M>ı‹Á≥# ∏˘Øå˛
–ö˛*sÍœyÏ˛ ÃZÁ≥-Õ-Mˆ-_aÖ® M>–ö˛≈.
H߯ ôÛ˛yëV> EÖ®, –ÈôÈ-–ö˛-ΔÊˇ-◊˝-–ö˛$ÖôÈ!
∏˘œΔäˇ –˛$$ô˲¢Ö Á‹$VʸÖ-´ßÊ˛-Á≥-«-–ö˛$‚Ê˝Ö.
–ö˛$Vʸ-–È-‚Ê˝ÂÖ-ßÊ˛ΔÊˇ* Mʸ‚Ê˝ì ôÛ˛ÃÙ˝Ì‹ M>Ø˲π-ΔˇØå˛fi ΔÊˇ*–í˛$
–˛OÁ≥#Mϸ GVʸ-∫yÏ˛ ^˲*Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. M>–ö˛≈Mϸ HÖ fΔÊˇ$-Vʸ$ô˲$Ö߯ AΔÊˇ¶Ö M>ÃÙ˝ßÊ˛$.
ô˲Ø˲ Mʸ*≈º-MʸÃå˝ –˛OÁ≥#Mϸ Ø˲yÊ˛$-Á‹$¢Ö-yÊ˛V> M>Ø˲πΔˇØå˛fi ΔÊˇ*–í˛$ y¯Δäˇ ô˛ΔÊˇ$-^˲$-Mʸ$Ö®. –ö˛$‰Â Á≥Δäˇ-ÁúN≈–í˛$
Á‹$–È-Á‹Ø˲ AÖßÊ˛-«± ^˲$r$t-–ö˛$$-sÏ˝tÖ®.
∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ AyÊ˛$-Vʸ$-Ú≥-sÏ˝tÖ® Ô‹–ö˛$.
ßëßëÁ≥# AΔˇ$$-ßÊ˛-yÊ˛$-Vʸ$À G∞-—$-ßÊ˛Ö-Vʸ$-‚ÍÀ
Gô˲$¢Ö®. ßë∞Mϸ ô¯yÊ˛$ ÚflO˝Ôfl˝Ãå˝fi... Vʸ$ÃÍΩ ΔÊˇÖVʸ$ÃZ
EÖßë–˛$.
Ø˲yÊ˛$–ö˛$$ –ö˛ΔÊˇMʸ* –ö˛®-ÃÙ˝-Á‹$-Mʸ$Ø˲≤ Ì‹ŒP-Úfl˝-Δˇ$$Δäˇ.
–˛*M>‚Ê˝ì ßësÏ˝Ø˲ Ø˲À$-Á≥#-ΔÊˇÖVʸ$ Á‹PΔäˇt. Ú≥OØ˲
⁄ÎMϸÖVä¸ Ì≥ÖMä¸ sÍã≥.
^˲MʸPsÏ˝ Ôú^˲Δäˇfi.
ByÊ˛-–È‚Ù˝Â Mʸ‚Ê˝ì ÜÁ≥#µ-M¯-ÃÙ˝∞ AÖßÊ˛Ö.
A{Á≥-ƒÊ˝$-ô˲≤ÖV> AÑʸ-ƒå˝$-–˛OÁ≥# ^˲*Ì‹Ö® M>–ö˛≈.
AÁ≥#µyÛ˛ Aô˲Ø˲* AØ˲$-M¯-Mʸ$Öyë Cr$-^˲*-‘ÈyÊ˛$.
ΔˇÖyÊ˛$ Mʸ‚Ê˝ì –ö˛$*Ì‹, ô˛«_ AÀœ-«V> Ø˲–È”yÊ˛$.
Ô‹–ö˛$ Á‹Δ>-Á‹« AÑʸƒå˝$ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ-M¸-„ÂÖ®.
Aô˲∞ y˛ã‹PÚ≥O Mʸ*Δˆa∞ Ø˲–ö˛#”ô˲* –ö˛*sÍœ-yÊ˛$ô¯Ö®.
M>–ö˛≈Mϸ ^˛Á≥µ-ÃÙ˝-Ø˲Öô˲ ®Vʸ$-À$V>, E{M¯-ÁŸÖV>
A∞-Ì≥Ö-_Ö®.
G–ö˛-«-Ø˲-Δˇ$$ØÈ Á≥r$t-Mʸ$∞ ØÈÀ$Vʸ$ ô˲ØÈ≤-À-∞Ì≥Ö-_Ö®.
(CÖM> –ö˛#Ö®)

Á‹ΔÊˇ-ßëV>....
±MÛ¸–ö˛$∞Ì≥›˘¢Ö®?
CßÊ˛™ΔÊˇ$ Ú≥ßÊ˛™ –ö˛$Ø˲$ÁŸ$À$ JMʸ M>≈ÖÁ≥# M¯Á‹Ö ∫ƒÊ˝$
rMʸ$ –˛‚ÍÂΔÊˇ$. Δ>{Ü Á‹$ÁŸ$tV> øZÖ^Û˛Ì‹ –˛Ör
ô˛^˲$aMʸ$Ø˲≤ Vʸ$yëΔÊˇÖ –Û˛Á‹$Mʸ$∞ ^˲MʸPV> –ö˛*sÍœyÊ˛$
Mʸ$Ör* ∞{ßÊ˛¥˘ƒÊ˝*ΔÊˇ$. Mˆ®™ı‹Á≥sÏ˝ ô˲Δ>”ô˲ JM>ƒÊ˝$Ø˲Mʸ$
–˛$ÀMʸ$–ö˛ –ö˛_aÖ®. ΔˇÖy¯ Aô˲∞≤ ∞{ßÊ˛ÃÙ˝Ì≥,
" D BM>‘Ë˝Ö, D Ø˲Ñʸ{ôÈÀ$ ^˲*Á‹$¢ÖsÙ˝ ±Mʸ$ H–ö˛$∞
Ì≥Á‹$¢Ö®?'' A∞ AyÏ˛V>yÊ˛$.
" ÃÒ˝MʸPÃÙ˝Ø˲∞≤ Ø˲Ñʸ{ôÈÀ$ Mʸ∞Ì≥Á‹$¢ØÈ≤Δˇ$$''
AØÈ≤yÊ˛$.
" A® Á‹ΔÛˇ –ÈsÏ˝ Ø˲$Ö_ Ø˲$–Û˛”—$ ô˛À$Á‹$ Mʸ$ØÈ≤–ö˛#?'
" gZ≈ÜÁŸ‘ÈÁ‹àÖ {Á≥M>ΔÊˇÖ ‘Ë˝∞ Ì‹ÖÁfl˝Δ>’ÃZ {Á≥–Û˛
’Á‹$¢ØÈ≤yÊ˛$.''
" QV¯‚Ê˝ ‘È{Á‹¢Ö {Á≥M>ΔÊˇÖ —$ÕƒÊ˝$Ø˲œ Mˆ©™ ¥ÎÀ
Á≥#Öô˲À$, ºÕƒÊ˝$Ø˲œ Mˆ©™ {Vʸ‡À$ D —‘È”Öô˲
Δ>‚Ê˝ÖÃZ ØÈMʸ$ V¯^˲«Á‹$¢ØÈ≤Δˇ$$''
" –ÈôÈ–ö˛ΔÊˇ◊˝ ‘ÈÁ‹àÖ {Á≥M>ΔÊˇÖ ΔÛˇÁ≥sÏ˝ ®ØË˛Ö BM>‘Ë˝Ö
∞ΔÊˇ√ÀÖV> EÖr$Ö®''
...
" K« ± ¥ÎÖyÏ˛ô˲≈Ö ô˲VʸÃÒ˝ƒÊ˝*≈!! –ö˛$Ø˲ Vʸ$yëΔÊˇÖ
G–ö˛Δ¯ Gô˲$¢Mʸ$¥˘ƒÊ˝*ΔÊˇƒÊ˝*≈..''
JMʸ {Á≥‘Ë˝≤?
Δ>–ö˛*Á≥#ΔÊˇÖ AØÛ˛ {V>–ö˛$ÖÃZ Δ>–ö˛$Ø˲≤, ›˘–ö˛$Ø˲≤, “ΔÊˇØ˲≤
AØÛ˛ –ö˛$$Vʸ$YΔÊˇ$ –ö˛ΔÊˇ¢Mʸ$À$ EÖyÛ˛–ÈΔÊˇ$. –ÈΔÊˇ$ MÛ¸–ö˛ÀÖ –ö˛ΔÊˇ¢
Mʸ$À$ –ö˛*{ô˲–Û˛$ M>ßÊ˛$ –ö˛$Ö_ ı‹≤Ìfl˝ô˲$À$ Mʸ*yë.
“«ÃZ Δ>–ö˛$Ø˲≤Mϸ ´ß˛OΔÊˇ≈–ö˛Öô˲$yÊ˛$, ô˛Õ–˛OØ˲ –ÈyÊ˛ØÛ˛
ı≥ΔÊˇ$Ö®. Δ>–ö˛*Á≥#ΔÊˇÖ ßÊ˛VʸYΔÊˇÃZØÛ˛ EØ˲≤ M>Ö`Á≥#ΔÊˇÖ Á≥rt
◊˝ÖÃZ {Á≥Ü–ÈΔÊˇÖ Á‹Öô˲ fΔÊˇ$Vʸ$ô˲$Ö®. –È≈¥ÎΔÊˇ ∞—$
ô˲¢–˛$O {Á≥Ü–ÈΔÊˇÖ –ö˛$$Vʸ$YΔÊˇ$ ı‹≤Ìfl˝ô˲$À$ MʸÕÌ‹–˛„Â
–ö˛Á‹$¢ÖsÍΔÊˇ$. AΔˇ$$ôÛ˛ M>Ö`Á≥#ΔÊˇÖ ^Û˛ΔÊˇ$M¯–ÈÀÖsÙ˝
ßë«ÃZ JMʸ AyÊ˛— EÖr$Ö®. AyÊ˛—ßësÏ˝ôÛ˛ B Ø˲VʸΔÊˇÖ
–ö˛Á‹$¢Ö®. ߈ÖVʸÀ øÊ˝ƒÊ˝$Ö, ßÊ˛ƒÊ˝*≈À øÊ˝ƒÊ˝$Ö, fÖô˲$
–ö˛#À øÊ˝ƒÊ˝$Öô¯ ›Î´ßëΔÊˇ◊˝ÖV> Δ>{Ü–Û˛‚Ê˝ÃZœ G–ö˛”ΔÊˇ*
B AyÊ˛—ÃZ {Á≥ƒÊ˝*◊˝Ö ^Û˛ƒÊ˝$ΔÊˇ$. K›Î« Á‹Öô˲
–ö˛$$WÖ^˲$Mʸ$∞ ÜΔÊˇ$Vʸ$–ö˛$$QÖ Á≥sÍtΔÊˇ$ D –ö˛$$Vʸ$YΔÊˇ$
ı‹≤Ìfl˝ô˲$À$. AΔˇ$$ôÛ˛ `MʸsÏ˝ Á≥yÊ˛yÊ˛Öô¯ M>Á‹¢ BÀÁ‹≈Ö
AΔˇ$$Ö®. CßÛ˛ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$ÖÃZ Ø˲À$Vʸ$ΔÊˇ$ ߈ÖVʸÀ$
–È«∞ ^˲$r$t–ö˛$$sÍtΔÊˇ$. –È« ßÊ˛VʸYΔÊˇ$Ø˲≤ßÊ˛ÖôÈ C–È”
ÕfiÖ®V> ªÒ˝®«Ö_ –È‚Ê˝œ –ö˛$$Vʸ$Y«± ∫Ö´®Ö_ °Á‹$M¸‚Ê˝ì¢Ö
yÊ˛V>, "^˲ÖÁ≥#ôÈ —$ÖVʸ$ôÈ' AÖr* JMʸ øÊ˝*ôË˛Ö GßÊ˛$
ΔˇOÖ® –È«Mϸ. AÖßÊ˛ΔÊˇ* øÊ˝ƒÊ˝$Á≥yÏ˛¥˘ô˲$ÖyÊ˛V>, ô˛Õ—,
´ß˛OΔÊˇ≈Ö EØ˲≤ Δ>–ö˛$Ø˲≤ øÊ˝*ô˲Öô¯ " øÊ˝*ô˲–ö˛*! –Û˛$–ö˛$$ HyÊ˛$
Vʸ$ΔÊˇÖ –ö˛ΔÊˇÁ‹ÃZ ∞À∫yÊ˛ôÈ–ö˛$$. –˛$$ßÊ˛sÏ˝ Ø˲$Ö_ {Á≥Ü
4–ö˛ –È◊Ï˝~ ÃÒ˝MʸPÚ≥sÏ˝t ÜØ˲$. –ö˛Öô˲$ –ö˛_aØ˲ –˛$$ßÊ˛sÏ˝
Ø˲À$Vʸ$«≤ Ü∞ ±ßë«Ø˲ Ø˲$–ö˛#” ¥˘'' A∞ AØÈ≤yÊ˛$.
Aô˲∞ JÁ≥µÖßë∞Mϸ øÊ˝*ôË˛Ö Á‹ΔÛˇ AÖ®. Δ>–ö˛$Ø˲≤
HyÊ˛$Vʸ$«≤ JMʸ –ö˛ΔÊˇÁ‹ÃZ ∞ÀªÒ˝sÍtyÊ˛$. ßÊ˛ƒÊ˝$≈Ö {Á≥Ü
ØÈÀ$Vʸ–ö˛ –È◊Ï˝~ ÜØÛ˛Ì‹Ö®. ØÈÀ$Vʸ$›ÎΔÊˇ*œ ߈ÖVʸÀ–ö˛ÖôÛ˛
–ö˛_aÖ®. ©Öô¯ Ar$ ߈ÖVʸÀ$, Cr$ ßÊ˛ƒÊ˝$≈Ö ΔˇÖyÏ˛ÖsÏ˝
Ô≥yÊ˛ –ö˛®ÕÖ^Û˛‘ÈyÊ˛$ Δ>–ö˛$Ø˲≤. {Á≥‘Ë˝≤ HÖrÖsÙ˝ Δ>–ö˛$Ø˲≤
B HyÊ˛$Vʸ$«∞ –ö˛ΔÊˇ$Á‹ÃZ GÃÍ ∞ÀªÒ˝sÍtyÊ˛$?
Á‹–ö˛*-´ßëØ˲Ö
Δ>–ö˛$Ø˲≤ ªÍV> BÃZ_Ö_, ›˘–ö˛$Ø˲≤, “ΔÊˇØ˲≤À∞
2, 3 ›Î¶ØÈÃZœ ∞ÃZaªÒ˝sÏ˝t, ôÈØ˲$ 7–ö˛ ›Î¶Ø˲ÖÃZ
∞À$aØÈ≤yÊ˛$. ߈ÖVʸÀØ˲$ 1,4,5,6 ›Î¶ØÈÃZœ ∞ÀªÒ˝sÍtyÊ˛$. ©Öô¯
–ö˛ΔÊˇ$Á‹ÃZ ∞À$aØ˲≤ {Á≥Ü ØÈÀ$Vʸ–ö˛ –ÈyÊ˛$ ߈ÖVÛ¸ AƒÊ˝*≈yÊ˛$.

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 15
n

(Vʸô˲-–ÈΔÊˇÖ ô˲ΔÊˇ$-–ÈΔˇ$$)

"–ö˛$ÖyÊ˛-ÃÍ-´©-‘Ë˝ìyÊ˛$' ØÈ M¸»-ΔäˇÃZ GÖô˲ MÓ¸À-Mʸ-–˛$OØ˲ _{ô˲–˛*, AÖôÛ˛ {Á≥´ßë-Ø˲-–˛$OØ˲ Ì‹∞–ö˛*

"AÁfl˝-ØÈ&-Ú≥-‚Ê˝œÖr!'. B _{ôË˛Ö —yÊ˛$-ßÊ˛ÃÒ˝O ßëßëÁ≥# –ö˛$*yÊ˛$ ßÊ˛‘È-ªÍ™À$ M>–ö˛-Á‹$¢ØÈ≤ CÁ≥µ-sÏ˝MÓ¸
"AÁfl˝-ØÈ&-Ú≥-‚Ê˝œÖr!' AØ˲-V>ØÛ˛ AÖßÊ˛« –ö˛$$RÍ-ÃZœØ˲* Ø˲–ö˛#” Mʸ∞-Ì≥-Á‹$¢Ö®. B Ì‹∞–ö˛* A–ö˛-M>‘Ë˝Ö
ØÈMʸ$ –ö˛_aØ˲ —´ßëØ˲Ö, AÖßÊ˛$ÃZ ØÛ˛Ø˲$ ^Û˛Ì‹Ø˲ "ÀÑÓ¸√-Á≥Ü' AØÛ˛ ¥Î{ô˲Ø˲$ °«a-®-®™Ø˲ °ΔÊˇ$ ^ÈÃÍ
BÁ‹-Mϸ¢-Mʸ-ΔÊˇÖV> EÖr$Ö®.
JMʸ-Δ¯k ›ÎƒÊ˝$Ö{ôË˛Ö ÚflO˝ßÊ˛-Δ>-ªÍßä˛ GΔˇ$$-Δäˇ- ›ÎPΔÊˇÖ ^˛∫$-ßë-–ö˛$-∞-Ì≥Ö-_Ö®. M>±
"^˛¥ÎµÃÍ? –ö˛ßë™? AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ CÖyÊ˛-Ô‹âÃZ Á‹$ΔÛˇãŸ
¥˘ΔÊˇ$tÃZ Mʸ*ΔÊˇ$a∞ EØÈ≤. –ö˛${ßëÁ‹$ ÁúœΔˇ$$så˝ AØ˙-ب˛fi

–˛$Ö-så˝ M¯Á‹Ö –˛Δˇ$$så˝ ^Û˛Á‹$¢ØÈ≤. AÁ≥#µyÊ˛$ ÚflO˝ßÊ˛-Δ>ªÍßä˛, –ö˛${ßëÁ‹$ –ö˛$´ßÊ˛≈ CÁ≥#µ-yÊ˛$-Ø˲≤Öô˲ {ÔúM¸”Ö-så˝V>
ÁúœΔˇ$$r$œ ÃÙ˝–ö˛#. ¥˜ßÊ˛$™-؈-MʸsÏ˝, Δ>{Ü JMʸsÏ˝ EÖyÛ˛—.
GΔˇ$$-Δäˇ-¥˘-ΔÊˇ$tÃZ Mʸ*yë CÁ≥#µ-yÊ˛$-Ø˲≤∞≤ ΔÊˇ*Ãå˝fi ÃÙ˝–ö˛#.
–ö˛≈–ö˛-‡ΔÊˇÖ ^ÈÃÍ ÚúœMϸfi-∫$-Ãå˝V> EÖyÛ˛®. CÁ≥#µyÊ˛$
—–ö˛*Ø˲ {Á≥ƒÊ˝*-◊ÍÀ$ AÖßÊ˛-«MÓ¸ ^Û˛ΔÊˇ$-–ö˛-ƒÊ˝*≈Δˇ$$
M>±, AÁ≥µsZœ —–ö˛*-ØÈÃZœ ÜΔÊˇ-VʸyÊ˛Ö ^ÈÃÍ VˆÁ≥µ.
"øÊ˝Vʸ-–ö˛Ö-ô˲$yÊ˛$ –ö˛$Ø˲Mʸ$ —–ö˛*-ØÈÃZœ Ü«VÛ¸ AßÊ˛ñ⁄Ît∞≤ MʸյÖ-^ÈyÊ˛$' A∞ AØ˲$-Mʸ$Ör* Mʸ*ΔÊˇ$a∞,
Ar* Cr* ^˲*Á‹$¢ØÈ≤. ßÊ˛*ΔÊˇÖV> Δ>–ö˛*-ØÈ-ƒÊ˝$$-yÊ˛$
-V>ΔÊˇ$ Mʸ∞-Ì≥Ö-^ÈΔÊˇ$. BƒÊ˝$Ø˲ Á≥MʸPØ˲ Á‹*så˝-MÛ¸Á‹$
EÖ®. ^Û˛ÜÃZ ı≥Á≥-ΔÛˇß¯ EÖ®. ßë∞≤ ÜΔÊˇ-VÛ¸-Á‹$¢ØÈ≤ΔÊˇ$. Ôfl˝Δ¯-ÀMϸ H–ö˛*{ôË˛Ö °Ì‹-¥˘∞ —{VʸÁfl˝Ö
BƒÊ˝$-Ø˲®.
"G{ΔÊˇV> EÖsÍyÊ˛$. –ö˛$$Mʸ$P ªÍ–ö˛#Ö-r$Ö®.
–ö˛$Ö_ {M>ãú..-AÖ-ßÊ˛-V>yÊ˛$' AØ˲$-Mʸ$ØÈ≤. AÁ≥µ-sÏ˝-–ö˛-ΔÊˇMʸ$
BƒÊ˝$Ø˲ Vʸ$«Ö_ —Ø˲-yÊ˛–Û˛$ M>± GÁ≥#µyÊ˛* ßÊ˛VʸY-ΔÊˇØ˲$Ö_ ^˲*yÊ˛-ÃÙ˝ßÊ˛$. AßÛ˛ ^˲*yÊ˛rÖ! –˛„ Ø˲–ö˛$-

fÖ´´ßë≈-À-

{¥˜yÊ˛-Mʸ¤-ب˛fi AÖsÙ˝ ı≥ΔÊˇ$Ø˲≤ Á‹ÖÁ‹¶. B Á‹ÖÁ‹¶ ƒÊ˝$f–ö˛*∞, –ö˛$*“ –˛$$Áú$Ãå˝ A∞-Ì≥Ö-^˲$-Mʸ$Ö-r$Ø˲≤
Δ>–ö˛*-ØÈ-ƒÊ˝$$-yÊ˛$-V>ΔÊˇ$, ØÛ˛Ø˛„ —㟠^Û˛ı‹¢ Á≥À$-Mʸ$ôÈΔ>? ÃÙ˝ßë?' CÃÍ ØÈÃZ ØÛ˛ØÛ˛ Á‹–È-ÀÑʸ {Á≥‘Ë˝≤-Àô¯
Á‹ô˲-–ö˛$-ô˲-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$ØÈ≤.
AÖô˲-ÃZØÛ˛ ^˛ƒÒ˝$≈Ü¢ "Áfl˝ÃZ...' AØ˲≤r$t
F¥ÎΔÊˇ$ Δ>–ö˛*-ØÈ-ƒÊ˝$$-yÊ˛$-V>ΔÊˇ$.
M>Á‹¢ ´ß˛OΔÊˇ≈Ö –ö˛_aÖ®. AÁ≥µ-sÏ˝-ßëM> ØÈ –ö˛$Ø˲Á‹$Ø˲$ Á≥sÏ˝t Ô≥yÏ˛Ö-_Ø˲ {Á≥‘Ë˝≤-À±≤ Á≥sÍ-Á≥Ö-^˲-ÃÒ˝O¥˘ƒÊ˝*Δˇ$$.
"{÷∞-–È-Á‹-Δ>–ö˛#.. C{sÍ-–ö˛ƒÊ˝*≈' A∞ Ì≥Õ-^ÈΔÊˇ$
ØÈƒÊ˝$$-yÊ˛$-V>ΔÊˇ$.
–ö˛$ΔÊˇ$-Á‹sÏ˝ Ñʸ◊˝Ö BƒÊ˝$Ø˲ –ö˛$$ÖßÊ˛$ ∞À$-^˲$ØÈ≤.
^Û˛ô˲$À$ gZyÏ˛Ö_ —Ø˲-ƒÊ˝$ÖV>, "Ø˲–ö˛$-›ÎPΔÊˇÖ AÖyÓ˛'
A∞ AØÈ≤.
"CÃÍ Mʸ*Δ¯a' A∞ Mʸ$»a ^˲*Ì≥Ö-^ÈΔÊˇ$. Mʸ*ΔÊˇ$aØÈ≤Mʸ..
"±M¯ —ÁŸƒÊ˝$Ö ^˛¥Îµ-ÀƒÊ˝*≈. AØ˲$-M¯-Mʸ$Öyë

Ø˲$–ö˛#” CMʸPyÛ˛ Mʸ∞-Ì≥Ö-^È–ö˛#. fÖ´ßë≈-Àô¯ K Ì‹∞–ö˛*
^Û˛Á‹$¢ØÈ≤. C–È‚Ù˝ ÚúOØ˲-ÃÒ˝Ogå˝ AΔˇ$$Ö®. fÖ´ßë≈-ÀÖsÙ˝
M>–˛$-yÓ˛ØÛ˛ Mʸßë! ^ÈÃÍ –ö˛$Ö_ Mʸ£Ê˛ Mʸ$®-«Ö®' A∞
^˛Á≥#µ-Mʸ$Ör* ¥˘ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$.
"AÖô˲Mʸ$ –ö˛$$ÖßÊ˛$ GÁ≥#µyÊ˛* CßÊ˛™ΔÊˇÖ MʸÕ-Ì‹Ö©
ÃÙ˝ßÊ˛$, H“$ ÃÙ˝ßÊ˛$. D —ÁŸ-ƒÊ˝*-À±≤ DƒÊ˝$Ø˲ ØÈM¸ÖßÊ˛$Mʸ$ ^˛Á≥#¢-ØÈ≤ΔÊˇ$? AØ˲$-M¯-Mʸ$Öyë CMʸPyÛ˛ MʸÕ-‘È–ö˛#
A∞ AÖsÍ-ΔÛˇÖsÏ˝?' A∞ ØÈ –ö˛$Ø˲-Á‹$ÃZ AØ˲$–ö˛*ØË˛Ö –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ®. AΔˇ$$ØÈ Ú≥ßë™-ƒÊ˝$Ø˲ ^˛∫$-

ô˲$ØÈ≤ΔÊˇ$ Mʸßë A∞ —Ø˲-›Î-V>Ø˲$.
"^ÈÃÍ –ö˛$Ö_ –Û˛ÁŸÖ JMʸ-r$Ö-ßÊ˛ƒÊ˝*≈.
{∏ÎÖMä¸V> ^˛¥Îµ-ÀÖsÙ˝ B Ì‹∞-–ö˛*ÃZ B –Û˛ÁŸÖ
Á≥ÖyÏ˛-ôÛ˛ØÛ˛ Ì‹∞–ö˛* Á‹M¸fiã‹ A–ö˛#-ô˲$Ö®. ÃÙ˝Mʸ$ÖsÙ˝ K
–ö˛*®-«V> ByÊ˛$-ô˲$Ö®. Vʸô˲ 20 Δ¯kÀ Ø˲$Ö_
ØÛ˛Ø˲$, fÖ´ßë≈À JMʸ —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ ¥˘sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$Ör$ØÈ≤Ö' A∞ AØÈ≤ΔÊˇ$.
"¥˘sÍœr GÖßÊ˛$-MʸÖyÓ˛?' A∞ A{Á≥-ƒÊ˝$-ô˲≤ÖV>
Ú≥OMÛ¸ AØÛ˛‘È.
"¥˘sÍœr AÖsÙ˝ yÏ˛Á‹P-ÁŸ-ب˛ ÃÙ˝–ö˛ƒÊ˝*≈. B
–Û˛⁄Î∞≤ Δ>–ö˛#-V¯-¥Î-À-Δ>-–ö˛#ô¯ –Û˛Δˇ$$Ö-^È-À∞ ØÛ˛Ø˲$
Á‹gÒ˝-ÁŸ-ب˛ C^Èa.
fÖ´ßë≈-ÃÙ˝–˛* "–ö˛ßÊ˛$™ –ö˛ßÊ˛$™' A∞ AÖr$-ØÈ≤yÊ˛$.
"H—$sÏ˝? M>ΔÊˇ◊˝Ö' A∞ AyÏ˛-WôÛ˛...
"A® Ì≥Ì‹-ØÈ« –Û˛ÁŸÖ. Ì≥Ì‹-ØÈ-«-ô˲-ØÈ-∞Mϸ Á≥Δ>M>ÁŸtV> EÖr$Ö®. B ¥Î{ôÛ˛ Ì‹∞-–ö˛*Mʸ$ BƒÊ˝$$-–ö˛#Á≥r$t. GÖô˲ –Û˛$Mʸã≥ ^Û˛Ì‹ØÈ, HÖ ^Û˛Ì‹ØÈ V¯¥Î-ÀΔ>–ö˛#-V>« ıúã‹.. ¥ÎÁ≥Ö Á≥NΔäˇV> Δ>ßÊ˛ÖyÓ˛. B «^¨˛Ø˛ã‹ ıúã‹ÃZ ¥˘ßÊ˛$' A∞ Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö ^˛¥ÎµyÊ˛$'
AØÈ≤ΔÊˇ$ ØÈƒÊ˝$$-yÊ˛$-V>ΔÊˇ$.
"BƒÊ˝$Ø˲ AØ˲≤© ∞f–Û˛$ MʸßÊ˛ÖyÓ˛. V¯¥Î-À-Δ>-–ö˛#V>ΔÊˇ$ AÖßÊ˛-V>yÊ˛$. G{ΔÊˇsÏ˝ Ì‹Pب˛, Mʸ«œÖVä¸ Úfl˝Δˇ$$Δäˇ..
^˲*sÍt-∞Mϸ VˆÁ≥µV> EÖsÍ-ΔÊˇÖyÓ˛' A∞ AØÈ≤.
"K»≤.. fÖ´ßë≈À Mʸ*yë AßÛ˛ AØÈ≤-yÊ˛ƒÊ˝*≈..
"Δ>–ö˛#-V¯-¥Î-À-Δ>-–ö˛#-V>-«Mϸ Vʸ$ÖyÊ˛$ MˆsÏ˝tÖ-^ÈÀØÈ≤, CÖM¯sÏ˝ ^Û˛ƒÊ˝*-ÀØÈ≤ MʸÁŸt-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$Ö®. BƒÊ˝$ØÛ˛–˛* ^ÈÃÍ Ì≥MʸaΔÊˇ$œ ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. AΔˇ$$ØÈ B
–Û˛ÁŸÖ “$ßÊ˛ BƒÊ˝$-Ø˲Mʸ$ ØÛ˛Ø˲-Ø˲$-Mʸ$Ø˲≤ À$Mä¸ Δ>ßÊ˛ÖyÓ˛'
A∞ ∞Ø˲≤ VʸsÏ˝tV> ^˛¥ÎµyÊ˛$ fÖ´ßë≈À.
"Á‹ΔÛˇ fÖ´ßë≈À... CÖô˲MÓ¸ –ö˛$« B –Û˛⁄Î∞≤ G–ö˛«ô¯ –Û˛Δˇ$$-›Î¢–ö˛#?' A∞ AyÏ˛-WôÛ˛,

"M¯r {÷∞-–È-Á‹-Δ>-–ö˛#ô¯ ^Û˛Δˇ$$-›Î¢Ø˲$ AØÈ≤yÊ˛ƒÊ˝*≈' A∞ ^˛Ì≥µ –ö˛$$WÖ-^ÈΔÊˇ$ ØÈƒÊ˝$$yÊ˛$ V>ΔÊˇ$.
_–ö˛« –ÈMʸ≈Ö ØÈMʸ$ ^ÈÃÍ Á‹µÁŸtÖV> —∞-Ì≥Ö_Ö®. AΔˇ$$ØÈ,
ØÛ˛Ø˲$ —Ø˲≤® MʸÃZ, ∞f–˛* AΔÊˇ¶Ö M>ÃÙ˝ßÊ˛$
ØÈMʸ$. AÖô˲-ÃZØÛ˛ BƒÊ˝$Ø˲ AÖßÊ˛$-Mʸ$∞,
"ØÈMʸ$ BƒÊ˝$Ø˲ ^˛Ì≥µ-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ ∞fÖV> ± “$ßÊ˛
AÖô˲ Ø˲–ö˛$√MÊ¸Ö MʸÀ-Vʸ-ÃÙ˝ßÊ˛$. M>± fÖ´ßë≈À AÖô˲
VʸsÏ˝tV> GÖßÊ˛$Mʸ$ ^˛∫$-ô˲$-ØÈ≤yë? A∞ "–ö˛$ÖyÊ˛-ÃÍ-´©‘Ë˝ìyÊ˛$' ^˲*‘È. –ö˛$Ö_ B«t-Á‹$t-–ö˛ƒÊ˝*≈. Á‹ΔÛˇ AÖßÊ˛$ÃZ
H߯ ^Û˛‘È-–ö˛-Ø˲$M¯... B Á‹ÖVÊ¸Ü –ö˛®-ÃÒ˝ƒå˝$. –ö˛* Ì‹∞–ö˛*ÃZ Ì≥Ì‹-ØÈ« –Û˛ÁŸÖ ±MÛ¸ C^Û˛a-ƒÊ˝*-À∞ yÏ˛Ú‹Oyä˛
AƒÊ˝*≈. Ø˲$–ö˛#” ^˛ƒå˝$ ªÍ–ö˛#Ö-r$Ö®. K 20
Δ¯kÀ$ yÛ˛r$œ M>–ÈÕfi –ö˛›Î¢Δˇ$$. –ö˛* –È‚Ê˝ì G–ö˛ΔˇOØÈ –ö˛_a MʸÀ$-›Î¢ΔÊˇ$ ∞Ø˲$≤' A∞ AØÈ≤ΔÊˇ$.
Ø˲–ö˛$√ÖyÏ˛.. JMʸP AΔÊˇ-VʸÖr ı‹Á≥# ØÈ J‚Ê˝ìœ ØÈMʸ$
ô˛Õ-ƒÊ˝$-ÃÙ˝ßÊ˛$. AÖô˲ BØ˲Ö-ßÊ˛-Á≥yëz.
K Ú≥ßÊ˛™ {¥˜yÊ˛*≈-Á‹Δäˇ ô˲Ø˲ Á‹ÖÁ‹¶ÃZ BÁúΔäˇ
C–ö˛”yÊ˛Ö, AÖßÊ˛$-ÃZØ˲* –ö˛$‡-Ø˲$-øÍ-–ö˛#yÊ˛$ V¯¥Î-ÀΔ>–ö˛#-V>ΔÊˇ$ –Û˛ƒÊ˝*-ÕfiØ˲ –Û˛⁄Î∞≤ ØÈMʸ$ C–ö˛”yÊ˛Ö... B
—ÁŸ-ƒÊ˝*∞≤ ô˲À-^˲$-Mʸ$-ØÛ˛-Mˆ©™ Vʸ–ö˛$√-ô˲$¢V> A∞-Ì≥Ö-^˲›Î-WÖ®. GÖßÊ˛$-MʸÖsÙ˝ Δ>–ö˛*-ØÈ-ƒÊ˝$$-yÊ˛$-V>« Ì‹∞–ö˛*ÃZ ^Û˛ƒÊ˝$-yÊ˛-–ö˛$ÖsÙ˝ ØÈ ›ÎtÖyÊ˛Δäˇz Ú≥«-W-Ø˲-sÙ˝t-Ø˲∞
ØÈMʸ$ ô˛À$Á‹$. BƒÊ˝$Ø˲ B Ñʸ◊˝Ö C_aØ˲ BÁúΔäˇ
Ø˲Ø˲$≤ CÖM¯ –˛$r$t GMϸPÖ-_-Ø˲r$t A∞-Ì≥Ö-_Ö®.
AÖßÊ˛$MÛ¸ V>ÃZœ ôÛ˛Õ-Ø˲Öô˲ BØ˲ÖßÊ˛Ö ØÈÃZ. CÁ≥µsÍœV> Ú‹Ãå˝-∏˘Ø˲$œ EÖsÙ˝ G–ö˛Δ¯ JMʸ-«Mϸ ∏˘Ø¨˛ ^Û˛Ì‹
^˛Á≥#µ-Mʸ$-ØÛ˛-–È-yÏ˛-ØÛ˛–˛*! A–Û˛“$ ÃÙ˝–ö˛#V>... AÖßÊ˛$MÛ¸
JMʸP-yÏ˛ØÛ˛ Á‹Öô¯-ÁŸ-Á≥-yÊ˛$ô˲* Mʸ*ΔÊˇ$aØÈ≤.
AÃÍ –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ®
"AÁfl˝-ØÈ&-Ú≥-‚Ê˝œÖ-r!'Mϸ Gã‹.V¯¥Î-Ãå˝-Δˇ-yÏ˛z-V>ΔÊˇ$ M¸–˛$Δ>-–Û˛$-ب˛. ßÛ˛–ö˛-ΔÊˇ-ƒÊ˝*-—$-gÍ-ÀÃZ K ºÕzÖ-Vä¸ÃZ
°‘ÈΔÊˇ$. Vʸ$yÏ˛ Á≥MʸPØÛ˛ EÖr$Ö® B CÀ$œ. –˛$$ßÊ˛sÏ˝
Δ¯k ÁŸ*sÏ˝ÖVä¸ ›Îµså˝Mϸ –˛‚ÍÂ. –˛Oså˝ AÖyä˛ –˛Oså˝
{yÊ˛Á‹$fi, Ú≥OØ˲ ô˛Àœ ô˲$–ÈÀ$, Ø˛Ü¢Ø˲ ô˛ÀœsÏ˝ sZÔ≥
Ú≥r$t-Mʸ$∞ EØÈ≤ΔÊˇ$ fÖ´ßë≈-À-V>ΔÊˇ$. AÖô˲Mʸ$
–ö˛$$ÖßÛ˛ ØÈMʸ$ BƒÊ˝$-Ø˲ô¯ Á≥«-^˲ƒÊ˝$Ö EÖ®. ªÒ˝f–ÈyÊ˛ÃZ EØ˲≤-Á≥#µyÛ˛ JMʸ-«Mϸ JMʸΔÊˇÖ ªÍV> ô˛À$Á‹$.
M>± GÁ≥µyÊ˛* –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-M¯-ÃÙ˝ßÊ˛$. ÚflO˝ßÊ˛-Δ>-ªÍ-ßä˛Mϸ
–ö˛^ÈaMÛ¸ CßÊ˛™« –ö˛$´´ßë≈ Á≥À-Mʸ-«Ö-Á≥#À$ –˛$$ßÊ˛-ÀƒÊ˝*≈Δˇ$$. Ø˲Ø˲$≤ ^˲*yÊ˛-V>ØÛ˛,
"{÷∞-–È-Á‹-Δ>-–ö˛#-V>ΔÊˇ$ “$Δˇ∞≤ Ì‹∞-–ö˛*À$ ^Û˛Á‹$¢ØÈ≤ΔÊˇ$?' A∞ AyÏ˛-V>-Δ>-ƒÊ˝$Ø˲.
ØÛ˛Ø˲$ ÃÒ˝MʸP-^˛-Á≥µyÊ˛Ö –˛$$ßÊ˛-À$-Ú≥sÍt.
"^ÈÃÍ Ì‹∞-–ö˛*À$ ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$, –ö˛$Ö_®... M>∞–ö˛”ÖyÏ˛. CÖô˲MÓ¸ A±≤ —Vʸ$Y-ÃÙ˝ØÈ?' A∞ AØÈ≤ΔÊˇ$.
" –ö˛$« —Vʸ$YÃÙ˝ Ú≥yÊ˛-ôÈ-ΔÊˇ-Ø˲$-Mʸ$Ö-sÍ-Ø˲ÖyÓ˛. CÁ≥#µ-y˛OôÛ˛
ΔˇÖyÊ˛$ Ì‹∞-–ö˛*À$ —Vʸ$Y Ú≥r$t-Mʸ$∞ ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤Ø˲$'
A∞ AØÈ≤.
"AΔˇ$$ôÛ˛ Á≥ΔÛˇœ-ßÊ˛$-ÃÒ˝ÖyÏ˛.. ΔÊˇÖyÏ˛' A∞ AØÈ≤ΔÊˇ$.
–ö˛* –ö˛$´ßÊ˛≈ D Á‹ÖøÍ-ÁŸ◊˝ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$-Ø˲≤Ö-ô˲ı‹Á≥N BƒÊ˝$Ø˲ ^˲*Á≥#, ØÈ {M>ãú –ö˛ÖMÛ¸ EÖ®.
GÖßÊ˛$M¯ AΔÊˇ¶Ö M>ÃÙ˝ßÊ˛$.
Á‹ΔÛˇ-Ø˲∞ BƒÊ˝$Ø˲ –˛ÖsÙ˝ –˛‚ÍÂ. Á≥MʸPØÛ˛ VˆyÊ˛œ
›Î—-yÏ˛-ÃZMϸ °Á‹$-M¸-‚ÍœΔÊˇ$.
"Mʸ*Δ¯aÖyÏ˛' AØÈ≤ΔÊˇ$.
Mʸ*ΔÊˇ$a-ØÈ≤Mʸ ØÈ ô˲À ^˲$r*t JMʸ ôÈyÊ˛$

MʸsÍtΔÊˇ$. AMʸP-yÊ˛$-Ø˲≤-ô˲-∞Mϸ fÖ´´ßë≈-ÀV>ΔÊˇ$ H–¯ Á‹*^˲-Ø˲-Õ-^ÈaΔÊˇ$.
Aô˲Ø˲$ Á‹ΔÛˇ-Ø˲∞... BƒÊ˝$Ø˲
^˛Ì≥µØ˲ ıŸã≥ÃZ ØÈ ô˲À kr$t
Mʸܢ-«Ö-^ÈyÊ˛$. Ø˲Ø˲$≤ Ar*
Cr* ÜÌ≥µ ^˲*Ì‹, "B.. ÀÑÓ¸√-Á≥Ü
M>≈Δˇ-Mʸt-ΔäˇMϸ KMÛ¸. Cô˲-∞Mϸ ’ÁŸ$≈yÏ˛V> –Û˛ı‹ –ö˛≈Mϸ¢ CÖM¸-ÃÍÖsÏ˝ ô˲ÀMʸ-r$tô¯ EÖyëÕ?' A∞ M>ı‹Á≥#
BÃZ-_Ö-^ÈΔÊˇ$. AMʸPyÛ˛, Á≥MʸPØÛ˛
EØ˲≤ {∫‡√-Ø˲Ö-ßë∞≤ Mʸ*Δ¯aÚ≥sÏ˝t AΔÊˇ-Vʸ$ÖyÊ˛$ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. AÃÍ
JMʸ {Á≥{MϸƒÊ˝$ Á≥NΔÊˇ¢-Δˇ$$Ö®.
B ô˲Δ>”ô˲ Mʸ‚Ê˝ÂgZyÊ˛$
Vʸ$«Ö_ ^˲ΔÊˇa –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ®.
"Mʸ‚Ê˝Â-gZyÊ˛$ –ö˛$Ö_® Ú≥r$t-

AÁfl˝-ØÈ&-Ú≥-‚Ê˝ÂÖr! Ì‹∞-–ö˛*ÃZ M¯r-V>-«Mϸ
A–ö˛-M>‘Ë˝Ö –ö˛_aÖ®. Ì≥Ì‹-ØÈ« ¥Î{ô˲! kr$t
Mʸܢ-«Ö-^ÈΔÊˇ$. Á≥W-ÕØ˲ Mʸ‚Ê˝Â-gZyÊ˛$ Ú≥sÍtΔÊˇ$.
M>Á‹*t≈–í˛$fi ô˛_aı‹¢ –Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$ M>±
CÖM> H߯ ^Û˛ƒÊ˝*Õ, ¥Î{ô˲Mʸ$ Ø˲¥ÎµÕ
A∞ BÃZ-_-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$ y˛OΔˇ-MʸtΔäˇ fÖ´ßë≈-ÀV>ΔÊˇ$. CÖô˲ÃZ˛ M¯r-V>ΔÊˇ$ ô˲Ø˲ ^˲$r*tE-Ø˲≤-–È-‚Ê˝ÂØ˲$ Á≥MʸPMϸ fΔÊˇ-Vʸ-–ö˛$-ØÈ≤ΔÊˇ$.
AÖßÊ˛ΔÊˇ* ^˲*Á‹$¢Ö-yÊ˛-V>ØÛ˛ MϸÖßÊ˛ –ö˛$sÏ˝tÃZ
Á≥yÊ˛$-Mˆ∞ M>ı‹Á≥# Ar*-Cr* ߈Δ>œΔÊˇ$.
M¯r-V>ΔÊˇ$ AÃÍ GÖßÊ˛$Mʸ$ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$?
AÁ‹ÃÙ˝Ö f«-WÖ®?
Mʸ$ÖsÙ˝ B ¥Î{ô˲Mʸ$ AØÈ≈ƒÊ˝$Ö ^Û˛Ì‹-Ø˲r$t A–ö˛#ô˲$Ö®. –ö˛$« Mʸ‚Ê˝ÂgZ-yÊ˛$∞ GÃÍ Á≥Vʸ-À-Vˆ-sÍtÕ?' A∞
AØÈ≤ΔÊˇ$ y˛OΔˇ-Mʸt-Δäˇ-V>ΔÊˇ$.
V¯¥Î-À-Δˇ-yÏ˛z-V>-ΔÛˇ–˛*.. "B Á≥∞ ØÈMʸ$ –ö˛®-ÃÙ˝ƒÊ˝$ÖyÏ˛. ØÛ˛Ø˲$ ^Û˛›Î¢Ø˲$' A∞ ^˛Ì≥µ JMʸ Δ>Δˇ$$ “$ßÊ˛
Mʸ‚Ê˝Â-gZ-yÊ˛$Ø˲$ Ú≥sÏ˝t –Û˛Õô¯ MÛ¸ΔÊˇÖ-ªZΔÊˇ$z M>Δˇ$$-ب˛-∞
MˆyÊ˛-ôÈ–Û˛$... AÃÍ ΔˇÖyÊ˛$-›ÎΔÊˇ$œ B V>œã‹ “$ßÊ˛
MˆsÍtΔÊˇ$. AÖôÛ˛ V>œÁ‹$ _sÏ˝œÖ®. _sÏ˝œØ˲ AßÊ˛™Ö Δ>ÀMʸ$Öyë —f-Ø˲-∫$Ãå˝ sÙ˝ã≥ EÖr$Ö® Mʸßë... AÖsÏ˝-_aØ˲r$t Mʸ*yë ô˛Õ-ƒÊ˝$ßÊ˛$. AÖßÊ˛$-Mʸ∞ ßëÖô¯ AÜ-MϸÖ^ÈΔÊˇ$. Mʸ‚Ê˝ÂgZ-yÊ˛$Mϸ JMʸ-–Û˛Á≥# ôÈyÊ˛$ MʸsÍtΔÊˇ$. ßëÖô¯
Mʸ‚Ê˝ÂgZyÊ˛$ Á≥∞ Á≥NΔÊˇ¢-Δˇ$$Ö®.
AÖô˲ÃZ ØÈMʸ$ M>Á‹*t≈–í˛$fi ô˛_aı‹¢ –Û˛Á‹$-Mʸ$∞,
B Mʸ‚Ê˝ÂgZyÊ˛$ Ú≥r$t-Mʸ$ØÈ≤.
Ø˲Ø˲$≤ ^˲*Ì‹ Á≥MʸP-Ø˲$Ø˲≤ –È‚Ê˝Âô¯, "ÀÑÓ¸√-Á≥Ü
ßÊ˛$Á‹$¢À$ –ö˛$$«V>Y EÖsÙ˝ ªÍ–ö˛#Ö-r$Ö-ßÊ˛ƒÊ˝*≈. CÃÍ
±r$V> EÖsÙ˝ Aô˲-∞Mϸ Á‹*r-–ö˛ßÊ˛$' A∞ AØÈ≤ΔÊˇ$
fÖ´ßë≈-À-V>ΔÊˇ$.
"M>Ì‹Öô˲ ô˲Á≥#µ-M¯ÖyÏ˛' A∞ AØÈ≤. ØÈ ^˲$r*t
EØ˲≤ –ÈΔÊˇÖ-ßÊ˛ΔÊˇ* ßÊ˛*ΔÊˇÖ f«-V>ΔÊˇ$. –˛ÖrØÛ˛ MϸÖßÊ˛Á≥-yÊ˛$-Mʸ$∞ Ar* Cr* M>ı‹Á≥# ߈Δ>œØ˲$. ∫rtÀ$
–ö˛$$«V>Y –ö˛*Δ>Δˇ$$.
"CÃÍ Á‹«-¥˘-ô˲$Ö-ßëÖyÓ˛' A∞ AyÏ˛V>.

A® ^˲*Ì‹ "AßÛ˛Ö-rÖyÓ˛ .. AÃÍ ßˆΔÛˇœ-‘ÈΔÊˇ*!'
A∞ AØÈ≤ΔÊˇ$ fÖ´ßë≈-À-V>ΔÊˇ$.
"“$ΔÛˇ MʸßÊ˛ÖyÓ˛... Vʸ$yÊ˛zÀ$ –ö˛$$«V>Y M>–ÈÀØÈ≤ΔÊˇ$' A∞ AØÈ≤.
BƒÊ˝$-ØÛ˛“$ –ö˛*sÍœ-yÊ˛-ÃÙ˝ßÊ˛$. ØÈ øÊ˝$fÖ ô˲sÏ˝t
AMʸPyÏ˛ Ø˲$Ö_ –˛„Â-¥˘-ƒÊ˝*ΔÊˇ$. AMʸPyÏ˛ Ø˲$Ö_
ÁŸ*sÏ˝ÖVä¸ –ö˛$Ö_ FÁ≥#ÃZ Á≥yÏ˛Ö®.
JMʸ-Δ¯k fÖ´ßë≈-À-V>ΔÊˇ$ Ø˲Ø˲$≤ Ì≥Õ_, "“$
{Á≥–ö˛-ΔÊˇ¢Ø˲ ^˲*yÊ˛-V>ØÛ˛ “$ ªÍ–ö˛$√-«™Mϸ Ì≥_a-Á≥-sÍtÀÖyÓ˛. Ì≥_a Mʸ*yë –ö˛*–ö˛$*À$ Ì≥_a M>ßÊ˛$.
JÖsÏ˝-“$ßÊ˛ EØ˲≤ ∫rtÀ$ _ÖÁ≥#-M¯-–ÈÕ. B
ΔÛˇÖgå˝ÃZ EÖyëÕ. “$ ıúã‹ GMä¸fi-{Ú≥-ÁŸ-ب˛-ô¯-ØÛ˛ A®
fΔÊˇ-V>Õ. GÃÍ ^Û˛›Î¢Δ¯ BÃZ-_Ö-^˲ÖyÏ˛' A∞
AØÈ≤ΔÊˇ$.
–Û˛$Ö –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$Ö-r$-Ø˲≤-Á≥#µyÊ˛$ Ar$V>
Á≥MʸPØÛ˛ EØÈ≤yÊ˛$ D““ Á‹ô˲≈-ØÈ-Δ>-ƒÊ˝$◊˝. "AÁfl˝-ØÈ&Ú≥-‚Ê˝ÂÖ-r!'Mʸ$ Aô˲ØÛ˛ M¯ y˛OΔˇ-MʸtΔäˇ. ôÈØ˲$ ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤ Á≥∞
–ö˛®-ÃÙ˝Ì‹ ØÈ ßÊ˛VʸY-«Mϸ –ö˛^ÈayÊ˛$.
"C®V¯ ¥˘Δˇ$$Ø˲ –ÈΔÊˇÖ –ö˛$ØË˛Ö –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$Ör$-Ø˲≤-Á≥#µyÊ˛$ Mʸ‚Ê˝ì ΔˇÖyÊ˛* A߯ÃÍ Ú≥OMϸ ÜÌ≥µ
^˲*Ì≥Ö-^È–ö˛# Mʸßë. CÁ≥#µ-yÊ˛ÃÍ ^Û˛ƒÊ˝$-Vʸ-À–È?' A∞
AyÏ˛-V>yÊ˛$ D““.
Á≥«-{‘Ë˝-–ö˛$Mϸ –˛„ÂØ˲ Mˆô˲¢-Mʸßë... ØÈMʸ$ ô˛Õ-Ì‹Ø˲
—ßÊ˛≈-À-∞≤-sÏ˝± R͉ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝*ÃZœ G–ö˛Δ¯ JMʸ-«Mϸ
^Û˛Ì‹ ^˲*Ì≥Á‹*¢ EÖyÛ˛-–È-yÏ˛∞. AÃÍ JMʸ-›Î« AÖ´ßÊ˛$yÏ˛V> EÖsÙ˝ GÃÍ EÖsÍد ^Û˛Ì‹ ^˲*Ì≥Ö^È D““Mϸ.. A® ô˲Ø˲Mϸ ^˲r$-Mʸ$PØ˲ Vʸ$ΔÊˇ$¢-Mˆ-_a-Ø˲-r$tÖ®.
fÖ´ßë≈-À-V>« –˛OÁ≥# ^˲*Ì‹,
"AÖ´ßÊ˛$-yÏ˛-ÃÍV> {÷∞-–È-Á‹-Δ>–ö˛# Mʸ‚Ê˝ì øÊ˝ÃÙ˝ Ú≥yÊ˛ôÈ-yÊ˛ÖyÓ˛' A∞ AØÈ≤yÊ˛$.
AÖßÊ˛$Mʸ$ fÖ´ßë≈-À-V>ΔÊˇ$ Ø˲Ø˲$≤ ^˲*Ì‹,
"∞f–ö˛*? Ú≥yÊ˛-ôÈΔ>?' A∞ AØÈ≤ΔÊˇ$.
A–ö˛#-Ø˲-Ø˲≤r$t ô˲À*¥Î.
"H© JMʸ-›Î« ^˛ƒÊ˝$≈ÖyÏ˛' AØÈ≤ΔÊˇ$.
(CÖM>–ö˛#Ö®)
&yë.^˲ÃÍœ øÍVʸ≈-ÀÑϸ√
Ú‹Ãå˝: 88850 55528

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 17
n

JÖsÏ˝-∞Öyë ^˲ÖßÊ˛Ø˲Ö, Mʸ‚Ê˝ÂMʸ$ M>r$Mʸ,

Ø˲$ßÊ˛$r ÜÀMʸÖ, –˛$yÊ˛ÃZ Á≥NÀ-ßÊ˛ÖyÊ˛, Á≥r$t
Á≥Ö^˛, Ø˲yÊ˛$-–ö˛$$Mʸ$ ^˲$r$t-Mʸ$Ø˲≤ Ú≥OMʸÖ-yÊ˛$–È,
^Û˛ÜÃZ _yÊ˛-ô˲À$, M>‚Ê˝ÂMʸ$ VʸgÒ˝jÀ$... C©
Áfl˝«-ßëÁ‹$ A–ö˛-ôÈΔÊˇÖ.
B –Û˛ÁŸÖÃZ B®-‘Û˝-ÁŸƒÊ˝$≈ "ΔÊˇ$Mϸ√◊Ó˝
MʸÃÍ≈◊˝Ö' Áfl˝«-Mʸ£Ê˛ ^˛∫$-ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$. Δ>–ö˛*ÀƒÊ˝$Ö –ö˛$$ÖßÊ˛$ ∞«√Ö-_Ø˲ –Û˛®Mʸ “$ßÊ˛
VʸgÒ˝jÀ$ Áú$À$œ Áú$À$œ –ö˛$Ör*Ö-yÊ˛V> _yÊ˛-ô˲À$
–ÈΔˇ$$Á‹*¢, Áfl˝ìÖßëV> ØÈr≈Ö ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$
B®-‘Û˝-ÁŸƒÊ˝$≈. BƒÊ˝$Ø˲ °ƒÊ˝$∞ VˆÖô˲$ô¯
¥ÎyÊ˛$-ô˲$ÖsÙ˝ ^˛–ö˛#-ÀMʸ$ “Ø˲$-À-—Ö-ßÊ˛$V>
EÖ®. ßë∞Mϸ ô˲VʸY-r$œV> –ö˛ƒÒ˝$$-ÕØå˛, ô˲∫ÃÍ
–ÈΔˇ$$-ßë≈À$ –˛*Vʸ$-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$.

fØË˛Ö ô˲–ö˛$Ø˲$ ôÈ–ö˛$$ –˛$O–ö˛$-ΔÊˇ_ —Ör$ØÈ≤ΔÊˇ$. Á≥ßÊ˛≈Ö ¥ÎyÏ˛ôÛ˛ Á≥Á‹Ö-ßÊ˛$V> EÖr$Ö®.
¥Îr ¥ÎyÏ˛ôÛ˛ Á≥ΔÊˇ-–ö˛-‘Ë˝ô˲”Ö MʸÀ$-Vʸ$-ô˲$Ö®. Á‹∞≤-–Û˛‘È∞≤ –ö˛«~Á‹*¢ –ö˛^˲ØË˛Ö ^˛∫$-ô˲*ÖsÙ˝ BƒÊ˝*

¥Î{ô˲ÃZœ fØË˛Ö ŒØ˲-–˛$O-¥˘-ôÈΔÊˇ$.
{÷Mʸñ-ÁŸ$~◊Ï˝~ ^˲*Ì‹ Ì‹Vʸ$YÀ –˛$$VʸYƒÙ˝$≈ ΔÊˇ$Mϸ√◊Ó˝
¥Î{ô˲ÃZ Á≥ΔÊˇ-M>ƒÊ˝$ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ö ^Û˛Ì‹ _À$-Mʸ-Á≥-À$Mʸ$À$ Á≥Õ-MÛ¸-–ÈyÊ˛$. –ö˛$´ßÊ˛$-ΔÊˇÖV> ¥Îr-¥Î-yÊ˛$ô˲*
ØÈr≈Ö ^Û˛ı‹-–ÈyÊ˛$. ΔÊˇ$Mϸ√-◊Ó˝∞ ô˲Ø˲ ΔÊˇ£Ê˛ÖÃZ AÁ≥Áfl˝-«Ö-^˲$-Mʸ$∞ –˛‚Ù˝œ Á‹∞≤-–Û˛-‘Ë˝ÖÃZ B–˛$ ›˘ßÊ˛-ΔÊˇ$yÊ˛$
ΔÊˇ$Mϸ√ ƒÊ˝$$ßëÆ-∞Mϸ –ö˛ı‹¢ MʸñÁŸ$~yÊ˛$ Aô˲-∞ô¯ “Δ¯-_ô˲ÖV> ¥˘Δ>-yÊ˛$-ôÈyÊ˛$. B Á‹∞≤-–Û˛-‘Ë˝ÖÃZ —À$œ

18 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

GMʸ$P-Ú≥sÏ˝t ªÍ◊˝Ö –Û˛ı‹ Á‹∞≤-–Û˛-‘È∞≤ {ı≥Ñʸ-Mʸ$À
Mʸ‚Ê˝Â-–ö˛$$ÖßÊ˛$ f«-W-Ø˲sÙ˝œ Ø˲sÏ˝Ö_ ^˲*ı≥-–ÈyÊ˛$.
B®-‘Û˝-ÁŸƒÊ˝$≈ Áfl˝«-Mʸ£Ê˛ AÖsÙ˝ B ^˲$r$t-Á≥-MʸPÀ
{¥ÎÖôÈÃZœ VˆÁ≥µ-ı≥ΔÊˇ$. BƒÊ˝$Ø˲ Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À$ Á≥ÃÒ˝œÃZœØÛ˛ M>ßÊ˛$, Á≥sÍ≤ÃZœ Mʸ*yë ªÍV> Á‹M¸fiã‹
AƒÊ˝*≈Δˇ$$. ^ÈÃÍ CÖr-Δˇ-Ì‹tÖ-Vä¸V> ^˛ı≥µ-–ÈyÊ˛$.
fØË˛Ö Mʸ*yë AÖôÛ˛ CÖr-Δˇ-Ì‹tÖ-Vä¸V> –ö˛^Û˛a-–ÈΔÊˇ$.
Áfl˝«-Mʸ£Ê˛ AØ˲Ö-ô˲ΔÊˇÖ Á≥sÍ≤ÃZœ AΔˇ$$ôÛ˛ Á≥‚Ò˝œÖ
∞ÖyÊ˛$V> MʸΔˇ±fi M>W-ôÈÀ$ Á≥yÛ˛—. Á≥ÃÒ˝œÃZœ AÃÍ
M>ßÊ˛$. F‚ZœØÛ˛ EÖyÏ˛ JM¯P Mʸ£Ê˛∞ –ÈΔÊˇÖ Δ¯k-À¥Îr$ —–ö˛-ΔÊˇÖV> ^˛ı≥µ-–ÈyÊ˛$. Aô˲-∞Mϸ, Aô˲∞ Á≥«–È-Δ>-∞Mϸ –ÈΔÊˇÖ Δ¯k-À-¥Îr$ øZf-ØÈÀ$, –ö˛Á‹Ü
{V>–ö˛$-Ú≥ßÊ˛™ HΔ>µr$ ^Û˛ı‹-–ÈyÊ˛$. Δ¯l –ö˛$ÖVʸ‚Ê˝Ö

^˛Ì≥µ-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ ‡ΔÊˇÜ Á≥‚Ò˝œÖÃZ _ÀœΔÊˇ ØÈ◊Ù˝À$ Á≥yÛ˛—.
BQ-«-Δ¯k Áfl˝«-ßë-Á‹$Mʸ$ Á‹ØÈ√ØË˛Ö ^Û˛ı‹-–ÈΔÊˇ$.
∫›Î¢-Àô¯ ´ßëØ˲≈Ö C^Û˛a-–ÈΔÊˇ$. B ´ßëØÈ≈∞≤ ∫ÖyÊ˛œÃZ
CÖsÏ˝Mϸ ^Û˛ΔÛˇa-–ÈΔÊˇ$. D —´ßÊ˛ÖV> Á‹Ö{M>ÖÜ
¥˘Δˇ$$Ø˲ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ R͉V> EØ˲≤ ΔˇOô˲$-ÀMʸ$, –È«
Mʸ$r$Ö-ªÍ-ÀMʸ$, Mʸ*Œ-ÀMʸ$, –È« Ì≥Àœ-ÀMʸ$ D
Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À$ –ö˛$Ö_ M>À-ÑÛ¸Á≥Ö. Mʸ${ΔÊˇ-–È‚Ê˝ìœ Á≥rt-◊ÍÀMϸ –˛„œ Ì‹∞-–ö˛*À$ ^˲*Ì‹-Ø˲-Á≥µ-sÏ˝MÓ¸, {V>–ö˛$Ö –ö˛ßÊ˛À∞ Ú≥ßÊ˛™-–È-‚Ê˝œMʸ$, ByÊ˛-–È-‚Ê˝œMʸ$, Ì‹∞-–ö˛*-ÀÖsÙ˝ CÁŸtÖÃÙ˝∞ –È«MÓ¸, C߯ –ö˛$Ö_ M>À-ÑÛ¸Á≥Ö. ØÈÀ$Vʸ$
Δ¯kÀ$ CÖsZœ —{‘ÈÖÜ °Á‹$-Mʸ$∞ –ö˛$‰œ CÖM¯ {V>–ö˛*∞Mϸ {Á≥ƒÊ˝*◊˝Ö MʸsÙ˝t-–ÈyÊ˛$.
CÃÍ –ö˛^Û˛a ´ßëØ˲≈Ö øZf-ØÈ-∞Mϸ Á‹«-¥˘ôÛ˛,

Á≥sÍ≤ÃZœ –ö˛^Û˛a yÊ˛∫$æÀ$ —$VʸôÈ Mʸ*ΔÊˇ-ÀMʸ*,
Cô˲ΔÊˇ QΔÊˇ$a-ÀMʸ* Ú≥r$t-Mʸ$-ØÛ˛-–ÈyÊ˛$ B®-‘Û˝-ÁŸƒÊ˝$≈.
Δ¯kÀ$ Á‹$QÖ-V>ØÛ˛ VʸyÏ˛-_-¥˘-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. B®-‘Û˝-ÁŸƒÊ˝$≈Mʸ$ CßÊ˛™ΔÊˇ$ Mʸ*ô˲$‚Ê˝ìœ, JMʸ MˆyÊ˛$Mʸ$. CßÊ˛™ΔÊˇ$
"–ö˛$$Mʸ$ÖßÊ˛' Ì‹∞–ö˛*ÃZ "V¯Ì≥Mʸ–ö˛*√...' ¥ÎrØ˲$ G–ö˛ΔÊˇ* AÖô˲
ô˲”ΔÊˇV> –ö˛$«_¥˘ÃÙ˝ΔÊˇ$. B ¥ÎrÃZ Ø˲sÏ˝Ö_Ø˲ Á≥NgÍÚfl˝VÛ¸zØ˲*
Mʸ*ô˲$-‚Ê˝œMʸ* ô˲WØ˲ Á‹Ö∫Ö-´ßëÀ$ ^˲*Ì‹, Ú≥„œ
–ö˛$«_¥˘ÃÙ˝ΔÊˇ$. D Ì‹∞–ö˛* ô˲ΔÊˇ$–Èô˲ ªÍŒ–ö˛#yä˛ ªÍr Á≥sÏ˝tØ˲
^Û˛‘ÈyÊ˛$. MˆyÊ˛$Mʸ$ Á≥ßÊ˛–ö˛ ô˲ΔÊˇ-VÊ¸Ü ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$.
Á≥NgÍ Ü«W sÍŒ–ö˛#yä˛Mϸ –ö˛^Û˛aÌ‹Ö®. CÁ≥#µyÊ˛$ "ßÊ˛$–È”yÊ˛
B®-‘Û˝-ÁŸ-ƒÊ˝$≈Mʸ$ ô˲Ø˲ MˆyÊ˛$-Mʸ$Ø˲$ ªÍV> ^˲®fVʸØÈ≤£Ê˛Ö' yÏ˛gÒ˝ Ì‹∞–ö˛*ÃZ ô˲Ø˲ÃZ∞ V>œ–ö˛$Δäˇ AÖôÈ ^˲*Ì≥Ö^˲
—Ö^È-À∞ M¯«Mʸ. –ÈyÏ˛∞ –ö˛$Ö_ E߯≈-VʸÖÃZ ^˲*yëªZô¯ÖßÊ˛r! D Ì‹∞–ö˛*ÃZ Mˆô˲¢ Á≥NgÍ ßÊ˛ΔÊˇÿØ˲—$Á‹$¢ÖßÊ˛r!
À-ØÛ˛® Aô˲∞ BÃZ-^˲Ø˲. M>ΔÊˇ◊˝Ö Δ¯k-Δ¯-kMÓ¸ Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À
CMÊ
¸
ØË
˛
$Ö_
V>œ

ö
˛
$Δä
ˇ
,
Ì

PØå
˛
⁄˘MÓ
¸
,
Õã

ÃÍMä
¸
ÀMÓ
¸
GÃÍÖsÏ
˝
“$ßÊ˛ {Á≥f-ÀMʸ$ BÁ‹Mϸ¢ ô˲WY-¥˘ô˲* EÖ®. D sÏ˝.—.À
AøÊ
˝
≈ÖôË
˛
ΔÊ
ˇ
Ö
^
˛
Á

µØË
˛


¸
*yë
D
A–ö
˛
$√yÊ
˛
$
Ú

À—›˘¢
Ö
®.
–ö˛Àœ Á≥ÃÒ˝œ-{Á≥-fÃZœ ^ÈÃÍ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ –ö˛^ÈaΔˇ$$.
–˛$$ôÈ¢∞Mϸ ªÍŒ–ö˛#yä˛ Ì‹∞–ö˛* ∏Îœã≥ Á≥NgÍ “$ßÊ˛
M>∞ B®-‘Û˝-ÁŸƒÊ˝$≈ MˆyÊ˛$Mʸ$ AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*-ΔäˇMϸ
ªÍV>ØÛ˛ Á≥∞^Û˛Ì‹Ö® AÖr$ØÈ≤ΔÊˇ$ sÍŒ–ö˛#yä˛ fØÈÀ$.
–ö˛*{ôË˛Ö ^˲ßÊ˛$–ö˛# A∫æyÊ˛Ö ÃÙ˝ßÊ˛$. JsÏ˝t –ö˛$sÏ˝t-∫${ΔÊˇ!
–ö˛$sÏ˝t-∫${ΔÊˇ AØÛ˛-MʸÖsÙ˝ Aô˲-∞Mϸ ^˲ßÊ˛$-–ö˛ÖsÙ˝ BÁ‹Mϸ¢
ÃÙ˝ßÊ˛$. CÖsZœ –È‚Ê˝œ ªÍ´ßÊ˛-Á≥-yÊ˛-ÃÙ˝Mʸ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$.
∫-rt-ÃÙ˝ßÊ˛$. AÖôÛ˛-M>-Mʸ$Öyë {Á≥fÀ {sÒ˝Öyä˛ –ö˛*«-¥˘-Δˇ$$Ö®.
–ÈyÏ˛ {ÚúÖyÛ˛fiÖsZ, –ÈyÛ˛Ö-sZV> EÖsÍyÊ˛$. –ÈyÏ˛Mϸ
ßë∞Mϸ AØ˲$-Vʸ$-◊˝ÖV> Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À$ ^˛Ì≥µ Á‹Ö¥Î-®Ö-^ÈÕ.
{Á≥Á‹$¢ô˲ Á≥«-Ì‹¶Ü —–ö˛-«Ö_, ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-M¯-–È-ÕfiØ˲ A–ö˛∞{ßÊ˛-ÃÙ˝-–ö˛-V>ØÛ˛ ô˲Ø˲ —${ô˲$-Àô¯ ^˲«aÖ-^ÈyÊ˛$.
Á‹ΔÊˇÖ Vʸ$«Ö_ ؈MϸP ^˛ı≥µ-–ÈyÊ˛$. Ø˲ƒÊ˝*Ø˲ øÊ˝ƒÊ˝*Ø˲
AÖßÊ˛ΔÊˇ* AßÛ˛ ªÍVʸ$Ö-ßÊ˛-ØÈ≤ΔÊˇ$. –˛ÖrØÛ˛ ô˲Ø˲ —${ôË ˛GÖô˲-^˛-Ì≥µØÈ, A® MˆyÊ˛$Mʸ$ ∫${ΔÊˇMʸ$ GMÛ¸P® M>ßÊ˛$.
∫ñÖ-ßÊ˛Ö-ÃZØÛ˛ JMʸ-yÏ˛Mϸ BΔˇP{›Ît EÖ®. –È‚Ê˝œØ˲$
“yÏ˛Mϸ –ö˛$Ö_ {∫ô˲$Mʸ$ {∫ÜMÛ¸ AßÊ˛ñÁŸtÖ ÃÙ˝ßÊ˛-Ø˲$
–ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ {Ú≥ã‹Mϸ –˛„œ ¥ÎÖÚ≥œså˝fi
-Mʸ$Ø˲≤ B®-‘Û˝-ÁŸƒÊ˝$≈, ô˲Ø˲-ÃÍVÛ¸ CMʸ Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À$
–Û˛Δˇ$$Ö-^ÈyÊ˛$. B ßÊ˛Á‹Δ> Eô˲fi-–ÈÃZœ ô˲Ø˲ ô˲Ö{yÏ˛Mϸ
^˛Á≥#µ-Mˆ∞ {∫ô˲-Mʸ-–ö˛-À-Ì‹Ø˲ –ÈyÛ˛ A∞ ∞ΔÊˇ~-Δˇ$$Ö-^˲$ªÍV> Á≥«-_-ô˲-–˛$OØ˲ "–Û˛ßë-ƒÊ˝$-¥ÎÃÒ˝Ö' AØÛ˛ {V>–ö˛$Ö
Mʸ$∞ Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À$ ØÛ˛ΔÊˇµyÊ˛Ö –˛$$ßÊ˛-À$-Ú≥-sÍtyÊ˛$. M>∞
GØ˲$≤-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. —f-ƒÊ˝$-ßÊ˛-‘Ë˝—$ Ø˲–ö˛-Δ>-{ô˲$ÃZœ ôˆ—$√®
A© –ÈyÏ˛Mϸ ØÛ˛ΔÊˇ$a-M¯-–ö˛yÊ˛Ö ^ÈÃÍ MʸÁŸt-–ö˛$-Δˇ$$-¥˘Δˇ$$Ö®.
Δ¯k-ÀMʸ$ ôˆ—$√® Mʸ£Ê˛À$ GØ˲$≤-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
AØÛ˛-Mʸ-›ÎΔÊˇ$œ ô˲Ø˲-ô¯-¥Î-r$V> Á≥ÃÒ˝œ-ÀMʸ$ °Á‹$-Mʸ$-–˛-‚ÍÂyÊ˛$
"Ø˲*ô˲Ø˲ BΔˇP-{›Îtô¯ A´ßÊ˛$-ØÈ-ô˲Ø˲ Ì‹∞–ö˛*
MˆyÊ˛$-Mʸ$∞. –È‚Ê˝œMϸ Á≥«-^˲ƒÊ˝$Ö ^Û˛‘ÈyÊ˛$. ô˲Ø˲ ô˲ßÊ˛Mʸ£Ê˛À$ Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛-À$V> ^˛Á≥µ-∫-yÊ˛$Ø˲$' AØ˲≤® ¥ÎÖÚ≥œså˝
Ø˲Ö-ô˲ΔÊˇÖ ô˲Ø˲ MˆyÊ˛$MÛ¸ Áfl˝«-ßë-Á‹∞, ô˲Ø˲∞ BßÊ˛-«ÖƒÒ˝$$MʸP Úfl˝yÏ˛zÖVʸ$.
_-Ø˲r$œ Aô˲±≤ BßÊ˛-«Ö-^˲-–ö˛$∞ AÖßÊ˛-«± –Û˛yÊ˛$-Mʸ$–˛$$ßÊ˛-sÏ˝-Δ¯k AMϸP-ØÛ˛∞ ØÈVÛ¸-‘Ë˝”-ΔÊˇ-Δ>–ö˛#, –È◊Ï˝{÷
ØÈ≤yÊ˛$. M>∞ MˆyÊ˛$Mʸ$ AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*-ΔäˇMϸ Áfl˝«Ø˲sÏ˝Ö-_Ø˲ "{ı≥–ö˛$-Ø˲-VʸΔäˇ', ΔˇÖyÊ˛-–ö˛-Δ¯k, GØå˛.-sÏ˝.Mʸ£Ê˛À$ ^˛Á≥µyÊ˛Ö H–ö˛*{ôË˛Ö CÁŸtÖ-ÃÙ˝ßÊ˛$. GÖô˲-ı‹-Á≥Δ>–ö˛*-Δ>–ö˛#, {÷ßÛ˛— Ø˲sÏ˝Ö-_Ø˲ "–Û˛r-V>yÊ˛$', –ö˛$*yÊ˛-–ö˛
sÏ˝MÓ¸ {ÚúÖyä˛fi, ÜΔÊˇ$-Vʸ$‚Ê˝ìœ...
-Δ¯k ‘ZøÊ˝-Øå˛-ªÍ∫$, –ö˛$ÖkÀ Ø˲sÏ˝Ö-_Ø˲ "–ö˛$Ö_Δ¯kÀ$ VʸyÊ˛$-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. “y˛ÃÍ {∫ô˲$-Mʸ$-ôÈy¯–ö˛$-Ø˲$-ÁŸ$À$', ØÈÀ$-Vʸ-–ö˛-Δ¯k MʸñÁŸ~, —f-ƒÊ˝$-∞-ΔÊˇ√À
Ø˲Ø˲≤ ®Vʸ$À$ GMʸ$P-–ö˛-Δˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ö® B®-‘Û˝-ÁŸ-ƒÊ˝$≈Mʸ$. B
Ø˲sÏ˝Ö-_Ø˲ "–˛*Á‹-V>-‚Ê˝œMʸ$ –˛*Á‹-V>yÊ˛$', AΔˇ$$-ßÊ˛-–ö˛®Vʸ$-À$ô¯ JMʸ-Δ¯k Á≥Ñʸ-–ÈôË˛Ö –ö˛_a –ö˛$Ö^ÈØ˲ E߯≈VÊ¸Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$∞ yÊ˛∫$æÀ$ ô˛ı‹¢ ô˲Á≥µ CMʸ Δ¯k Δ¯k _ΔÊˇÖ-i—, –ö˛*´ßÊ˛— Ø˲sÏ˝Ö-_Ø˲ "RÒ˝O©', BΔÊˇ-–ö˛Á≥yëzyÊ˛$. soØ˲$ÃZ B®-‘Û˝-ÁŸ-ƒÊ˝$≈Mʸ$ JMʸ _Ø˲≤ Ú≥ÖMʸ$- VʸyÊ˛-–ö˛ßÊ˛$'' AÖ® Mʸ±≤-‚Ê˝œô¯.
Δ¯k –˛*Áfl˝-Øå˛-ªÍ∫$, ®–ö˛≈-øÍ-ΔÊˇÜ Ø˲sÏ˝Ö-_Ø˲
sÏ˝-À$œÖ®. B®-‘Û˝-ÁŸ-ƒÊ˝$≈Mʸ$ –˛OßÊ˛≈Ö ^Û˛Δˇ$$Á‹*¢ GÃÍV¯
"
_

˝
t

ö
˛
$√
–
˛
$$VÊ
¸
$yÊ
˛
$'
,
"
H

˛

ö
˛
Δ
¯k
ØÈV>Δ
Ê
ˇ
$j
Ø
Ë
˛
,
A–ö
˛

""Á≥߯-M>œÁ‹$ ÚúΔˇ$$-À-Δˇ$$Ø˲ –ÈyÏ˛Mϸ E߯≈VÊ¸Ö Ø˲sÏ˝Ö-_Ø˲ "’–ö˛' G∞-—$-ßÊ˛–ö˛ Δ¯k –˛ÖMʸ-sÙ˝ãŸ, “$ØÈ
Aô˲yÊ˛$ Áfl˝«-Mʸ£Ê˛ ^˛∫$-ô˲*ÖsÙ˝ fØË˛Ö –˛$O–ö˛$-ΔÊˇ-_- G–ö˛-«-›Î¢ΔÊˇ$? ØÛ˛ØÛ˛-–ö˛$∞ AyÏ˛-VÛ¸®?'' A∞ —Á‹$-Mʸ$P- Ø˲sÏ˝Ö-_Ø˲ "Á‹$ÖßÊ˛-ΔÊˇ-M>ÖyÊ˛', ôˆ—$√-ßÊ˛-–ö˛-Δ¯k ªÍÀ˛$ AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*Δäˇ.
¥˘-ôÈΔÊˇ$. VˆÖô˲$-—Ì≥µ ¥Îr ¥ÎyÏ˛ôÛ˛ Á≥ΔÊˇ-–ö˛-‘Ë˝ì- ØÈ≤yÊ""A–ö

¸
ñÁ
Ÿ
~
,
Δ¯gÍ
ØË
˛

˝
Ö_
ØË
˛
"øÒ
˝
O
Δ
Ê
ˇ

ö
˛
©
”Á

Ö'.
˛
#
Ø
È≤ƒ
Ê
˝
$ØÈ!


#
µ
y
Û
˛
y
Ï
˛
ı

¢

ÃÍøÊ
˝
Ö.
D—-´ßÊ˛-–˛$OØ˲ Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À$ B®-‘Û˝-ÁŸƒÊ˝$≈ MˆyÊ˛$Mʸ$
À-–ö˛#-ôÈΔÊˇ$. Á‹∞≤-–Û˛-‘È∞≤ –ö˛«~Á‹*¢ Aô˲yÊ˛$ Áfl˝«- –ö˛$$ÖßÊ˛$ QΔÊˇ$aÀMϸ yÊ˛∫$æÀ$ ^˲*yÊ˛$''
AÑÊ
¸
ƒ
Ê
˝
$M
Ê
¸
$–
ö
˛
*Δä
ˇ
^
˛
∫$ô
Èy
Ê
˛
Ø
Û
˛
Á

«

¸
Ú

ßÊ
˛


È‚
Ê
˝
œ
M
Ê
¸
$
B‘Ë
˝

Ê
ˇ
≈Ö
Mʸ£Ê˛ –˛$$ßÊ˛-À$-Ú≥-sÍt-yÊ˛ÖsÙ˝ GÖô˲-ı‹-Á≥-Δˇ$$ØÈ AÃÍ
AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*-ΔäˇMϸ H“$ ¥ÎÀ$-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö ÃÙ˝ßÊ˛$. -V>Ø˲*, ƒÊ˝$$–ö˛-Mʸ$-ÀMʸ$ EôÈfi-Áfl˝Ö-V>Ø˲*, Ì≥Àœ-–È-‚Ê˝œMʸ$
—Ör* Mʸ*Δ¯a-–È-ÕfiÖßÛ˛! M>± Aô˲-yÏ˛Mϸ
—${ô˲$À$ BsZ Aß˛™Mʸ$ °Á‹$-Mʸ$∞ ô¯À-–ö˛$-ØÈ≤ΔÊˇ$. Á‹Ö∫-ΔÊˇÖ-V>Ø˲* EÖ®. "Ì≥Àœ Áfl˝«-ßëÁ‹$ AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$MˆyÊ˛$Mʸ$ Vʸ$«Ö^Û˛ ®Vʸ$À$. –ÈyÏ˛® JsÏ˝t –ö˛$sÏ˝t- ªÙ˝ÃÍ™ΔÊˇ$ Mʸ*Õ-Á≥-∞Mϸ –˛‚Ê˝œ-–ö˛$-ØÈ≤ΔÊˇ$ –ö˛$«-MˆÖ-ßÊ˛ΔÊˇ$. –ö˛*Δäˇ Áfl˝«-Mʸ£Ê˛' AÖr* ^˲$r$t-Á≥-MʸPÀ F‚Ê˝œMʸ$
∫${ΔÊˇ! CÖô˲ÃZ Aô˲yÊ˛$ –ö˛$Ö^ÈØ˲ Á≥yëzyÊ˛$. AÃÍÖsÏ˝ Á≥Ø˲$ÃÙ˝ M>Á‹¢ ôÛ˛ÕV>Y ߈«MÛ¸ Á≥Ø˲$À$. ¥ÎMϸ-¥˘-Δˇ$$Ö®.
∫ô˲$-Mʸ$-ß˛-ΔÊˇ$–ö˛# MʸÁŸt-–˛$OÖ®. B Á‹–ö˛$ƒÊ˝$ÖÃZ –ÈsÏ˝∞ ôÈØ˲$ ^Û˛ƒÊ˝$-ÃÙ˝yÊ˛$. ô˲Ø˲ AÁ‹-–ö˛$-ΔÊˇ¶ô˲ Vʸ$«Ö_
–
˛
$$ßÊ
˛
s
Ï
˝
Δ
¯k
–Û
˛
®MÊ
¸
–ö
˛
$$ÖßÊ
˛
$
fØË
˛
Ö

¸
$—$CÖsZœ ^˲«aÖ-^ÈyÊ˛$. ô˲Ö{yÏ˛ Mʸ‚Ê˝Â ±‚Ê˝ìœ Ú≥r$t-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. Vʸ*yëΔÊˇ$. ı‹ti-“$ßÊ˛ AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*Δäˇ ô˛Àœ-¥Î≈Ör$,
Aô˲yÛ˛Ö ^Û˛‘ÈyÊ˛$?
""“$ ØÈØ˲≤Mʸ$ D ^˲$r$t-Á≥-MʸPÀ EØ˲≤ ı≥ΔÊˇ$-{Á≥- ô˛Àœ-ÁŸ-ΔÊˇ$tô¯ rMä¸ ^Û˛‘ÈyÊ˛$. Ìfl˝Ô≥µ-kr$t M>MϸVʸ-ÕÌ≥ Mʸ*ÕMϸ ¥˘ôÈ–È? “$ØÈØ˲≤ Vʸ*yÊ˛$ÃÍ ßÊ˛$–È”yÊ˛$. M>‚Ê˝œMʸ$ Ø˲Àœ∞ ∫*r$œ ôˆyÊ˛$Mˆ∞≤ Ø˛ÀÀ$ Ø˛r$t-Mˆ-_aÖ® Aô˲∞ øÍΔÊˇ≈. Aô˲-yÏ˛Mϸ Ü-ßÊ˛VÊÁŸ¸YΔtÀÊˇ $Áfl˝«-–ö˛$ÖrØÛ˛ΔÊˇ$a-M¯-ÃÙ˝Mʸ ¥˘Ü—. GÖßÊ˛$ Mʸ$P-ØÈ≤yÊ˛$. ^Û˛ÜÃZ _yÊ˛-ô˲À$, Mʸ‚Ê˝œMʸ$ Mʸ*ÕÖVä¸
MˆÖô˲-–ö˛-ΔÊˇMʸ$ Ø˲ƒÊ˝$-–ö˛$-Δˇ$$Ö®. ô˲Ø˲ Á≥∞ ôÈØ˲$ -Mʸ$Δ> ± {∫ôËMʸ-£˛Ê˛$MÊÀ$¸$''Mʸ*yë
ôË˛Õœ HyÏ˛aÖ®.
^Û˛Á‹$-Mʸ$Ö-sÍyÊ˛$ V>∞, –ö˛*r CÖM> ªÍV> Δ>ÃÙ˝ßÊ˛$.
V>œ
Á

$À$...
˛ÖôÈ BÃZ-_Ö-_Ø˲ AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*Δäˇ JMʸ
JMʸ-Δ¯k B®-‘Û˝-ÁŸƒÊ˝$≈ øÍΔÊˇ≈, MˆyÊ˛$-Mʸ$∞ ∞ΔÊˇ~-ƒΔ>{ôË
–
˛
ØË
˛
$MÊ
¸
BΔ
ˇ
P›Îâ
–
˛
$$ßÊ
˛
À
$M
>V
>ØÛ
˛
Á

˝«M
Ê
¸
£Ê
˛
Mϸ –ö˛^ÈayÊ˛$. AßÛ˛-—$-rÖsÙ˝ ôÈØ˲$ Áfl˝«- –˛$$ßÊ˛-À$-Ú≥-sÍtyÊ˛$. –˛$$ßÊ˛r ßÊ˛ΔÊˇÿ-Mʸ$yÊ˛$, ∞Δ>√ô˲
Ì≥Õ_, " ØÈƒÊ˝$ØÈ... “$ØÈØ˲≤ Á‹Ö¥Î-®Ö_ ßë_Ø˲ Mʸ£Ê˛À$Ê˝*-^∞˛¥ÎµÕ.
ô˲Ø˲ ô˲Ö{yÏ˛ ^˛ı≥µ ¥Îô˲ Á≥ßÊ˛Æ-ÜÃZ ı≥ΔÊˇ$œ ^˛¥ÎµyÊ˛$. ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ Ø˲sÓ˝-Ø˲-r$À ı≥ΔÊˇ$œ
´ßëØ˲≈Öô¯, yÊ˛∫$æô¯ C∞≤ Δ¯kÀ$ VʸyÏ˛-^ÈΔˇ$$. ô˲Ø˲$ ^˛Á≥µ-ÃÙ˝yÊ˛$. GÖßÊ
˛$-MʸÖsÙ˝ ô˲Ø˲M> Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À$ –ö˛Ör- ^˛¥ÎµyÊ˛$. ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ Mʸ£Ê˛ ^˛Á≥µ-yÊ˛ÖÃZ ŒØ˲-–ö˛$-Δˇ$$CÖsZœ CMʸ ΔÊˇ*¥Î-Δˇ$$-º‚Ê˝Â ÃÙ˝ßÊ˛$. Ø˲$–ö˛#” H߯ JMʸ

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 19
n

¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$.
""ô˲Ø˲Mʸ$ f“$Ö-ßëΔÊˇ$ CÖsZœ ߈ÖVʸ-ô˲ØË˛Ö BΔ¯Ì≥Ö-Á≥-∫-yÏ˛-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ Ì≥Àœ f“$Ö-ßëΔÊˇ$ AΔˇ$$Ø˲ AMϸPØÛ˛∞ ØÈVÛ¸-‘Ë˝”-ΔÊˇ-Δ>–ö˛#, ô˲Ø˲ Ú‹{Mʸ-r» AΔˇ$$Ø˲ Ôfl˝Δ¯Δˇ$$Øå˛ –È◊Ï˝-{÷∞ ô˲Ø˲ M>ΔÊˇ$ÃZ CÖsÏ˝Mϸ ßÊ˛*ΔÊˇÖV>
°Á‹$-Mʸ$∞ –ö˛_a M>Δ>Ì≥, Mϸ֮Mϸ ®WØ˲ –È◊Ï˝-{÷ô¯
"ÀôÈ! GÖßÊ˛$Mʸ$ ^Û˛‘È“ Á≥∞' A∞ AyÊ˛$-Vʸ$-ôÈyÊ˛$.
AÁ≥#µyÊ˛$ –È◊Ï˝{÷ –ö˛$$QÖ –˛$$ßÊ˛r –˛À-–˛À ¥˘V>,
ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ A–ö˛-–ö˛*-Ø˲Öô¯ B–˛$ –ö˛$$QÖ MʸÖßÊ˛-Vʸ-yÊ˛zÃÍ
–ö˛*ΔÊˇ$-ô˲$Ö®. CÁ≥#µyÊ˛$ AÖßÊ˛ΔÊˇ* JMʸP-›Î« "{÷–ö˛${ßë-ΔÊˇ-–ö˛$◊˝ V¯—Ö߯ AØ˲ÖyÏ˛'' Ø˲yÊ˛$Ö “$ßÊ˛ ^Û˛Δˇ$$
Ú≥r$t-Mʸ$∞ ØÈr≈Ö ^Û˛Á‹*¢ AØÈ≤yÊ˛$ AÑʸ-ƒÊ˝$Mʸ$–ö˛*Δäˇ.
Ì‹∞–ö˛* Ì≥_aô¯ JM¯P Ì‹∞-–ö˛*Ø˲$ Á≥®-›ÎΔÊˇ$œ
^˲*ı‹ AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*Δäˇ, –ö˛$$ÖßÊ˛$-Δ¯k, M>≈Ú‹sZœ
Ì‹∞-–ö˛*Ø˲$ –ö˛$‰Â –ö˛$‰Â ^˲*Ì‹, ßë∞≤ AØ˲$-Mʸ-«Á‹*¢
Ì‹∞-–ö˛*Ø˲$ ^˲*Ì‹Ø˲ —´ßÊ˛ÖV> {Á≥Ü ¥Î{ô˲-ÃZØ˲*
Á≥ΔÊˇ-M>ƒÊ˝$ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ö ^Û˛Ì‹ {ı≥Ñʸ-Mʸ$-ÀMʸ$ Á‹ßÊ˛ΔÊˇ$ Ì‹∞–ö˛*
^˲*Ì≥Ö-^ÈyÊ˛$. {Á≥fÃZœ —Á≥-»-ô˲-–˛$OØ˲ Á‹µÖßÊ˛Ø˲
–ö˛_aÖ®. Á≥‚Ò˝œÖÃZ D›Î« yÊ˛∫$æÀ$ ªÍV>
Á≥yëzΔˇ$$.
CßÛ˛ Á≥ßÊ˛Æ-ÜÃZ —$VʸôÈ Ì‹∞-–ö˛*-ÀØ˲$ Mʸ*yë

ÀMʸ$ °Á‹$-Mʸ$-–˛-‚Ê˝œrÖ ÃÙ˝ßÊ˛∞, –˛*yÊ˛-ΔÊˇØå˛ BΔˇP-›Îâô¯
Ì‹∞–ö˛* Mʸ£Ê˛-ÀØ˲$ Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛-À$V> ^˛Ì≥µ Áfl˝«-Mʸ£ë
Mʸ‚Ê˝Ø˲$ {øÊ˝ÁŸ$t-Á≥-sÏ˝t-Á‹$¢-ØÈ≤-yÊ˛∞! ßëÖô¯ ô˲∫-ÕÁ‹$t,
–ö˛ƒÒ˝$$-À-∞-Á‹$t-ÀMʸ$ i–ö˛ØË˛Ö MʸΔÊˇ$-–ö˛-Δˇ$$≈Ö®.
B®-‘Û˝-ÁŸƒÊ˝$≈ Mʸ‚Ê˝œÃZ {M¯´ßÊ˛Ö Mʸ∞-Ì≥Ö-_Ö®.
BƒÊ˝$Ø˲ Ú‹OVʸ-À-Ø˲Ö-ßÊ˛$-Mˆ∞ ÃZÁ≥-Õ-M¸„ BƒÊ˝$Ø˲ øÍΔÊˇ≈
MˆÖô˲ yÊ˛∫$æ ô˛_a CßÊ˛™ΔÊˇ$ —ßë”Ö-Á‹$À ^Û˛ô˲$ÃZœ Ú≥sÏ˝tÖ®.
ı‹≤Ìfl˝-ô˲$-Àô¯ Ø˲Vʸ-ΔÊˇ-–ö˛$ÖôÈ ∫ÃÍ-ßÊ˛*-ΔÊˇ$V>
Ü«W Δ>{Ü ¥˜ßÊ˛$™-¥˘Δˇ$$ –ö˛_aØ˲ MˆyÊ˛$-Mʸ$ô¯, " Ø˲$–ö˛#”
Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À$ ^˛ı≥µ Á≥ßÊ˛ÆÜ “$ØÈ-Ø˲≤Mʸ$ Ø˲^˲a-ÃÙ˝ßÊ˛$Δ>! ^ÈÃÍ ªÍ´ßÊ˛-Á≥-yëzyÊ˛$. “$ ØÈƒÊ˝$Ø˲ ^˛Ì≥µØ˲
Á≥ßÊ˛Æ-Ü-ÃZØÛ˛ Ø˲$–ö˛N” Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À$ ^˛Á≥#µ ØÈƒÊ˝$ØÈ''
AÖr* –Û˛yÊ˛$-Mʸ$Ö® ôË˛Õœ.
""GÁ≥#µyÊ˛* ¥Îô˲ _Öô˲-M>ƒÊ˝$ Á≥^˲ayÏ˛ Mʸ£Ê˛ÃÙ˝ØÈ? ØÈMʸ$ ^Û˛Ü-∞Öyë yÊ˛∫$æ-Ãü-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. {Á≥fÀ$
Ì≥gÍjÀ$, ∫ΔÊˇYΔÊˇ$œ CÁŸt-Á≥-yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. A«-Ú‹À$, AÁ≥µyë-ÀØ˲$ AÁ‹-Ìfl˝≈Ö-^˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$. ØÛ˛Ø˲$ Áfl˝«Mʸ£Ê˛À$ ^˛ı≥µ Á≥ßÊ˛ÆÜ CÖôÛ˛! BØÈsÏ˝ Á≥ßÊ˛Æ-ô˲$À$
AØ˲$-Á‹-«Ö-^˲Ø˲$'' A∞ QÖyÏ˛-ô˲ÖV> ^˛ı≥µ-‘ÈyÊ˛$ AÑʸ-ƒÊ˝$
Mʸ$-–ö˛*Δäˇ.
ôË˛Õœ ∞Á‹fi-‡-ƒÊ˝$ÖV> ô˲À –ÈÕaÖ®. ô˲Ö{yÏ˛
Mʸ‚Ê˝œ-ÃZœMϸ ±‚Ê˝ì Eº-M>Δˇ$$.

{ı≥Ñʸ-Mʸ$-ÀMʸ$ Mʸ‚Ê˝œMʸ$ MʸsÏ˝t-Ø˲r$œ ^˛Ì≥µØ˲ Ì≥Àœ Áfl˝«ßëÁ‹$, –˛*yÊ˛-ΔÊˇØå˛ Áfl˝«-ßë-Á‹$V> Mʸ*yë ı≥ΔÊˇ$
Á≥yëzyÊ˛$. CÖô˲Mʸ$ –ö˛$$ÖßÊ˛$ ô˲Ø˲ ô˲Ö{yÏ˛... Δ>{Ü
ôˆ—$√® VʸÖr-ÀMʸ$ Áfl˝«-Mʸ£Ê˛ –˛$$ßÊ˛-À$-Ú≥sÏ˝t, –Û˛Mʸ$–ö˛-gÍ–ö˛$$ M¯yÏ˛-Mʸ*ı‹ –ö˛ΔÊˇMʸ* ^˛∫$ô˲* EÖyÛ˛–ÈyÊ˛$. CÁ≥#µyÊ˛$ AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*Δäˇ AÃÍ M>ßÊ˛$. Δ>{Ü
G∞-—$® VʸÖr-ÀMʸ$ –˛$$ßÊ˛-À$-Ú≥sÏ˝t Á≥ßÊ˛-MˆÖ-yÊ˛$-VʸÖ-rÀMʸ$ –ö˛$$WÖ-^Û˛-Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$. C® {ı≥Ñʸ-Mʸ$-ÀMʸ$ ªÍV>
Ø˲_aÖ®.
MˆyÊ˛$Mʸ$ yÊ˛∫$æ ô˛_a ô˲Ö{yÏ˛ –ö˛$$ÖßÊ˛$
¥˘‘ÈyÊ˛$. ô˲Ö{yÏ˛ ^ÈÃÍ Á‹Öô¯-ÌŸÖ-^ÈyÊ˛$, ô˲Ø˲ MʸÖsÙ˝
MˆyÊ˛$Mʸ$ ªÍV> {Á≥ƒÒ˝*-f-Mʸ$-yÊ˛-Δˇ$$-Ø˲Ö-ßÊ˛$Mʸ$! –ö˛*r
Δ>ßÊ˛$ MʸØ˲$Mʸ Mʸ‚Ê˝œ-ô¯ØÛ˛ MˆyÊ˛$-Mʸ$∞ B÷-ΔÊˇ”-®Ö-^ÈyÊ˛$.
BΔ¯k ô˲Ø˲ ßÊ˛VʸYΔÊˇ Á≥∞-^Û˛ı‹ –ö˛ƒÒ˝$$-À-∞Á‹$t, ô˲∫
-ÕÁ‹$t –ö˛_a ô˲Ø˲M> —ÁŸƒÊ˝$Ö ^˛Ì≥µ-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ –˛$$ßÊ˛r
B®-‘Û˝-ÁŸƒÊ˝$≈ ∞–˛”-ΔÊˇ-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$. ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ ^ÈÃÍ
ªÍ´ßÊ˛-Á≥-yëzyÊ˛$. ^Û˛ô˲$-ÀMʸ$, دsÏ˝Mϸ Á≥Ñʸ-–Èô˲ –˛$$_aØÈ
^˛–ö˛#-ÀMʸ$ –ö˛*{ôË˛Ö Δ>ÃÙ˝ßÊ˛$. –È‚Ê˝ì ^˛Ì≥µ-Ø˲-ßÛ˛ÖrÖsÙ˝.. AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*Δäˇ ô˲–ö˛$Ø˲$ Á≥MʸP –ÈΔˇ$$-ßë≈-

B Δ>{Ü AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*-ΔäˇMʸ$ JMʸ MʸÀ –ö˛_aÖ®.
B MʸÀÃZ Aô˲-∞Mϸ ôÛ˛gZ-—-Δ>-h-ô˲$-y˛OØ˲ JMʸ
–ö˛ñßÊ˛$ÆyÊ˛$ Mʸ∞-Ì≥Ö-^ÈyÊ˛$. ÃÍ–˛OØ˲ “$›ÎÀ$ –˛$ÕÜ«W EØÈ≤Δˇ$$. –ö˛$$RÍØ˲ –˛yÊ˛-ÃÒ˝OµØ˲ ªür$t,
øÊ˝$fÖ “$ßÊ˛ Ø˲$ÖyÏ˛ Ø˲yÊ˛$Ö –ö˛ΔÊˇMʸ$ ^˲$sÏ˝tØ˲ Á≥r$t
MʸÖyÊ˛$–È, –˛$yÊ˛ÃZ Á≥#Õ-V¯ΔÊˇ$ Á≥ô˲MʸÖ, –ö˛$$ÖgÙ˝-ÜMϸ
∫ÖV>ΔÊˇ$ MʸÖMʸ◊˝Ö, ^Û˛ÜÃZ ¥˜Ø˲$≤-Mʸ{ΔÊˇ... Aô˲-Ø˛-–ö˛Δ¯
M>ßÊ˛$, Áfl˝«-Mʸ£ë Ì≥ôÈ-–ö˛$-Áfl˝ìyÊ˛$ B®-øÊ˝rœ ØÈΔ>ƒÊ˝$-◊˝-ßëÁ‹$!
BƒÊ˝$Ø˲ Mʸ‚Ê˝œÃZœ GÖô˲ –˛À$-Vʸ$ØÈ≤, –ö˛$$QÖÃZ
—^ÈΔÊˇÖ –ö˛*{ôË˛Ö {Á≥Á‹$π-rÖV> Mʸ∞-Ì≥-›˘¢Ö®.
BƒÊ˝$Ø˲ _–ö˛« ßÊ˛‘Ë˝-ÃZ∞ ØÈΔ>-ƒÊ˝$-◊˝-ßëÁ‹$ ΔÊˇ*Á≥Ö.
AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*Δäˇ A{Á≥-ƒÊ˝$-ô˲≤ÖV> ΔˇÖyÊ˛$ ^Û˛ô˲$ÃÒ˝Ü¢ Ø˲–ö˛$-›ÎPΔÊˇÖ Ú≥sÍtyÊ˛$. ""Ø˲$–˛”-–ö˛-«— ôÈôÈ''
AØÈ≤yÊ˛$ øÊ˝ƒÊ˝$Ö-øÊ˝-ƒÊ˝$ÖV>.
" Ø˲$–ö˛#”... ôÈôÈ AØ˲≤Ö-ßÊ˛$Mʸ$ ^ÈÃÍ Á‹Öô¯-ÁŸÖV>
EÖ® ØÈƒÊ˝$ØÈ. ØÈı≥ΔÊˇ$ B®-øÊ˝rœ ØÈΔ>-ƒÊ˝$-◊˝ßëÁ‹$. –ö˛*® ØÈsÏ˝ {÷M>-Mʸ$‚Ê˝Ö hÃÍœ, ØÛ˛sÏ˝ —f-ƒÊ˝$Ø˲-VʸΔÊˇÖ hÃÍœ-ÃZ∞ ¥ÎΔÊˇ”-°-Á≥#-Δ>-∞Mϸ G∞-—$® MϸÃZ-

20 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

“$-rΔÊˇœ ßÊ˛*ΔÊˇÖÃZ EØ˲≤ AgÍjyÊ˛ {V>–ö˛$Ö ØÈƒÊ˝$ØÈ.
ØÛ˛Ø˲$ BVʸÁ‹$t _–ö˛-«-ôÛ˛-©Ø˲ 1864–ö˛ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-ΔÊˇÖÃZ
Á≥#sÍtØ˲$. Á‹«V>Y CÁ≥µ-sÏ˝Mϸ 150 Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À {Mϸô˲Ö
AØ˲≤-–ö˛*r'' BV>yÊ˛$ ØÈΔ>-ƒÊ˝$-◊˝-ßëÁ‹$.
""Ø˲$–È” ôÈôÈ! –ö˛* ØÈƒÊ˝$Ø˲ ∞Ø˲$≤ Á≥ßÛ˛-Á≥ßÛ˛
–˛$^˲$a-Mʸ$-ØÛ˛-–ÈyÊ˛$. {Á≥Ü Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛Mʸ$ –ö˛$$ÖßÊ˛$
∞Ø˲$≤ ô˲À-^˲$-Mʸ$∞, Áfl˝«-Mʸ£Ê˛ {¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^Û˛-–ÈyÊ˛$.''
""A–ö˛#Ø˲$ ØÈƒÊ˝$ØÈ... B Áfl˝«-ßë-Á‹$ØÛ˛! M>∞
Ø˲$–ö˛#” –ö˛* Áfl˝«-ßë-Á‹$À Á≥ΔÊˇÖ-Á≥-ΔÊˇÃZ ^˛yÊ˛-∫$-sÍt–ö˛#
ØÈƒÊ˝$ØÈ!''
""AßÛ˛Ö® ôÈôÈ... ArœÖ-sÍ–ö˛#. D –˛*yÊ˛-ΔÊˇØå˛
ƒÊ˝$$VʸÖÃZ Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À$ —ØÛ˛-–ÈyÛ˛- ÃÙ˝yÊ˛$. AsÍœÖsÏ˝
ßë∞Mϸ ØÛ˛Ø˲$ f–ö˛-Á‹-ôÈ”À$ MʸյÖ_ –ö˛$‰Â fØÈ∞≤ Áfl˝«Mʸ-£Ê˛À –˛OÁ≥# –ö˛$„ÂÖ-^ÈØ˲$, ØÈ sÒ˝Mϸ≤-Mä¸fiô¯! M>ÃÍ-∞Mϸ
ô˲VʸYr$œ –ö˛*Δ>Õ ôÈôÈ'' ´ß˛OΔÊˇ≈ÖV> AØÈ≤yÊ˛$ AÑʸ-ƒÊ˝$Mʸ$-–ö˛*Δäˇ.
""–ö˛$Ø˲-–ö˛yë, ± BÃZ-^˲Ø˲ ØÈMʸ$ Ø˲–ö˛#” ô˛Ì≥µ›˘¢Ö®. ± Á≥ßÊ˛ÆÜ A–ö˛-ÀÖºı‹¢ _–ö˛-ΔÊˇMʸ$ Áfl˝«-Mʸ£Ê˛
AØÛ˛ Mʸ‚Ê˝ ØÈ–ö˛$-ΔÊˇ*-¥Î-ÃÙ˝œ-Mʸ$Öyë ¥˘ô˲$Ö®. –ö˛$∞ÌŸ
Á≥#sÏ˝t-Ø˲-Á≥µsÏ˝ Ø˲$Ö_ ØÛ˛À-“$ßÊ˛ M>‚Ê˝œ-ô¯ØÛ˛ Ø˲yÊ˛$-Á‹$¢ØÈ≤yÊ˛$. AÃÍ-M>Mʸ M>‚Ê˝ìœ Ú≥OM¸Ü¢ ^Û˛ô˲$-Àô¯ Ø˲yÏ˛ı‹¢
Ø˲$–ö˛#” ^˛Ì≥µ-Ø˲r$œ MˆÖô˲-M>ÀÖ —د-ßÊ˛ÖV>, —_{ô˲ÖV>, fØË˛Ö Vʸ$ÖÁ≥#-À$V> Mʸ*yë ^˲*›Î¢ΔÊˇ$.
A߈Mʸ —Öô˲. A© MˆÖô˲-M>-À–Û˛$! ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ ßë∞≤
Ì≥_a A∞ {Á≥^ÈΔÊˇÖ ^Û˛Ì‹ H–ö˛-WÖ-^˲$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$..''
BW V>Õ Ô≥À$a-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$ ØÈΔ>-ƒÊ˝$-◊˝-ßëÁ‹$. –ö˛$‰Â
–˛$$ßÊ˛-À$-Ú≥-sÍtyÊ˛$. ""–Û˛$–ö˛$$ ^˲ßÊ˛$–ö˛N Á‹Ö´ßë≈-ÃÙ˝-Mʸ¥˘-Δˇ$$ØÈ Á‹ÖXô˲ Á≥«-gÍqØ˲Ö, ØÈr≈ Á≥«-gÍqØ˲Ö
MʸÕW, Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛Õ≤ CÖÁ≥#V> ^˛ı≥µ-–È‚Ê˝ÂÖ. Mˆ∞≤
Mʸ£Ê˛Õ≤ ›˜Öô˲ÖV> ô˲ƒÊ˝*ΔÊˇ$ ^Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÛ˛-–È‚Ê˝œÖ.
Á‹ÖÁ‹Pñ-ô˲ÖÃZ Mʸ*yë Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛Õ≤ ^˛Ì≥µ BÖ{´ßëÃZØÛ˛ M>Mʸ –˛$OÁ‹*ΔÊˇ$, –ö˛$‡-Δ>ÁŸâ, J«›Îfi.. CÖM>
AØÛ˛Mʸ Δ>kÀ ßÊ˛VʸYΔÊˇ, Á‹Ö›Î¶-ØÈ-´©-‘Ë˝”-ΔÊˇ$À ßÊ˛VʸYΔÊˇ
AØÛ˛Mʸ Á‹ØÈ√-ØÈÕ≤ ¥˜Ö®-Ø˲-–È-yÏ˛∞. Ø˲$–ö˛#” –È≈¥ÎΔÊˇ-´ß¯-ΔÊˇ◊Ï˝ VʸÀ Ì‹∞–ö˛* Mʸ£Ê˛Õ≤ ± —_{ô˲ –Û˛ÁŸ-´ßë-ΔÊˇ◊˝ô¯ ^˛Ì≥µ Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛Õ≤ {øÊ˝ÁŸ$t Á≥sÏ˝t-Á‹$¢-ØÈ≤–ö˛#.
Ø˲$–ö˛#” AÃÍÖsÏ˝ Mʸ£Ê˛À$ ^˛Á≥µ-Ø˲∞ ØÈMʸ$
–ö˛*sÏ˝Δˇ$$≈. ÃÙ˝Mʸ-¥˘ôÛ˛ ∞Ø˲$≤ øÊ˝*ô˲ÖÃÍ Á≥sÏ˝t
VˆÖô˲$ Ì≥Ì‹Mϸ ^˲Öı≥-›Î¢Ø˲$'' AØÈ≤yÊ˛$ Vʸ$yÊ˛$œ-«—$.
AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*Δäˇ øÊ˝ƒÊ˝$-Á≥yÏ˛ ¥˘ƒÊ˝*yÊ˛$. –ö˛$$Á‹Õ-ôÈô˲ AØ˲≤Öô˲ Á≥± ^Û˛ı‹-r-r$œ-ØÈ≤yÊ˛$. Aô˲-∞Mϸ
H“$ ¥ÎÀ$-¥˘-ÃÙ˝ßÊ˛$. ^˲_a-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö MʸÖsÙ˝ i–ö˛Ø˲
¥˘Δ>-r–Û˛$ –Û˛$À$-Vʸßë AØ˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
""AÃÍVÛ¸! ±Mʸ$ –ö˛*sÏ˝-Á‹$¢-ØÈ≤Ø˲$ ôÈôÈ! –ö˛$Ö_
Vʸ$ΔÊˇ$–ö˛# –ö˛ßÊ˛™ gÙ˝« Áfl˝«-Mʸ-£Ê˛À$ ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$Ö-sÍØ˲$.
Á‹Ö{Á≥-ßëƒÊ˝$ Á≥ßÊ˛Æ-ÜÃZ Mʸ£Ê˛À$ ^˛Ì≥µ Áfl˝«-ßë-Á‹$ÀMʸ$ –ö˛$Ö_-ı≥ΔÊˇ$ ô˛›Î¢Ø˲$. Ø˲Ø˲$≤ –ö˛ßÊ˛$À$- ôÈôÈ''
ßÊ˛ƒÊ˝*≈-ÀÖsÙ˝ øÊ˝ƒÊ˝$-Á≥yÛ˛ AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*Δäˇ –ö˛◊Ï˝-Mϸ¥˘ô˲* AØÈ≤yÊ˛$.
Áfl˝«-Mʸ£ë Ì≥ôÈ-–ö˛$-Áfl˝ìyÊ˛$ B®-øÊ˝rœ ØÈΔ>-ƒÊ˝$-◊˝ßëÁ‹$ ‘ÈÖÜÖ-^ÈyÊ˛$. {ı≥–ö˛$ô¯ AÑʸ-ƒÊ˝$-Mʸ$-–ö˛*-Δäˇ∞
©—Ö-^ÈyÊ˛$.
MʸÀ ^˛®-«Ö®. MʸΔÊˇ¢–ö˛≈Ö –ö˛$$ÖßÊ˛$ Mʸ∞-Ì≥Ö_Ö®.
Ú‹Ãå˝: 94911 28052

ƒÊ˝$-ÀMʸ$ Ú≥«-W-¥˘-ƒÊ˝*Δˇ$$. AÖßÊ˛$-–ö˛Àœ ı≥ßÊ˛À ›˜–ö˛$$√
À*sÓ˝ AΔˇ$$Ö-ßÊ˛∞, {Á≥gÍ ´ßÊ˛ØÈ∞≤ ߯Ì≥yÓ˛ ^Û˛‘È-ΔÊˇ∞
–ö˛$د√-Áfl˝-ب˛ Ì‹ÖVä¸ AØ˲yÊ˛Ö B‘Ë˝aΔÊˇ≈Ö A∞-Ì≥Ö-^˲Mʸ
–ö˛*Ø˲ßÊ˛$. BƒÊ˝$Ø˲ Á≥ßÛ˛‚Ê˝Â Á≥«-¥Î-ÀØÈ M>ÀÖÃZ
À*sÓ˝ AΔˇ$$-Ø˲Öô˲ {Á≥gÍ-´ßÊ˛ØË˛Ö –ö˛$ΔÛˇ {Á≥øÊ˝$ô˲”
M>ÀÖ-ÃZØ˲* M>ÃÙ˝ßÊ˛$. CÖßÊ˛$ÃZ JMʸP Mʸ$ÖøÊ˝-M¯◊Í∞≤ Mʸ*yë BƒÊ˝$Ø˲ ∞Δ¯-´®Ö^Û˛ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö
^Û˛ƒÊ˝$-Mʸ-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö ∞fÖV> B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈-MʸΔÊˇÖ. BƒÊ˝$Ø˲

¥ÎΔÊˇœ-–˛$Ö-så˝ÃZ –˛*©Mϸ Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö ^˛Á≥µ-yë-∞Mϸ –ö˛$د√-Áfl˝-ب˛ Ì‹ÖVä¸Ø˲$ GÖÌ≥Mʸ

^Û˛Ì‹ M>Ö{V¸ã‹ Ú≥ßÊ˛™ ô˲Á≥#µ ^Û˛Ì‹-Ø˲r$t Mʸ∞-Ì≥-›˘¢Ö®.
Ú≥ßÊ˛™ دrœ ΔÊˇßÊ˛$™ “$ßÊ˛ {Á≥´ßë∞ Ø˲ΔÛˇÖ{ßÊ˛ –˛*©Mϸ ¥ÎΔÊˇœ-–˛$Ö-så˝ÃZ Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö C–ö˛”yë-∞Mϸ M>Ö{V¸ã‹ ¥Î»t –ö˛*i {Á≥´ßë∞ –ö˛$د√-Áfl˝-ب˛ Ì‹ÖVä¸Ø˲$ GÖ^˲$-Mʸ$∞ Ú≥ßÊ˛™ ô˲Á≥#µ
^Û˛Ì‹-Ø˲r$t Mʸ∞-Ì≥-›˘¢Ö®. Ú≥ßÊ˛™ دrœØ˲$ ΔÊˇßÊ˛$™ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö '–ö˛≈–ö˛-Ô‹¶-Mʸñô˲ ߯Ì≥yÓ˛', '^˲rt∫ßÊ˛Æ-–˛$OØ˲ À*sÓ˝' AÖr* –ö˛$د√-Áfl˝-ب˛ A¿-–ö˛-«~Ö-^˲yÊ˛Ö {Á≥fÃZœ AÖô˲V> BßÊ˛-ΔÊˇ◊˝
¥˜ÖßÊ˛-yë-∞Mϸ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö ÃÙ˝ßÊ˛$.
BƒÊ˝$Ø˲ Á≥ßÛ˛‚Ê˝Â¥Îr$ {Á≥´ßë-∞V> EØ˲≤
M>ÀÖÃZ øÍΔÊˇ-ô˲-ßÛ˛‘Ë˝ ^˲«-{ô˲-ÃZØÛ˛ AÜ Ú≥ßÊ˛™ Mʸ$ÖøÊ˝M¯-◊ÍÀ$ AØÛ˛MÊ¸Ö ^¯r$ ^Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤Δˇ$$. AÖßÊ˛$ÃZ
JMʸ Mʸ$ÖøÊ˝-M¯-◊˝Öô¯ BƒÊ˝$-Ø˲Mʸ$ Mʸ*yë AÖô¯
CÖô¯ Á‹Ö∫Ö´ßÊ˛Ö EÖßÊ˛ØÛ˛ BΔ¯-Á≥-◊˝À$ Mʸ*yë
—Ø˲-–ö˛-^ÈaΔˇ$$. “r-∞≤-sÏ˝± ßÊ˛ñÌŸtÃZ Ú≥r$t-Mʸ$∞
BÃZ-_ı‹¢ ˛ A—-±Ü ∞ΔÊˇ*√-ÀØ˲ Vʸ$«Ö_ –ö˛*sÍœyÊ˛yÊ˛Ö BƒÊ˝$-Ø˲Mʸ$ ô˲VʸY-r$tV> ÃÙ˝ßÊ˛$. BƒÊ˝$Ø˲ Á≥ßÛ˛‚Ê˝Â
Á≥ßÊ˛“ M>ÀÖÃZ A—-±Ü M>ΔÊˇ≈-Mʸ-ÃÍ-¥ÎÀ$ ô˲Á≥µ
^˛Á≥#µ-M¯-ßÊ˛-WØ˲, Vʸ$ΔÊˇ$¢Ö-^˲$-M¯-ßÊ˛-WØ˲ JMʸP M>ΔÊˇ≈-{Mʸ–ö˛$–ö˛$* fΔÊˇ-Vʸ-ÃÙ˝-ßÊ˛ÖsÙ˝ AÖßÊ˛$ÃZ AÜ-‘Ë˝-ƒÒ˝*-MÛ¸¢“$
ÃÙ˝ßÊ˛$.
BƒÊ˝$Ø˲ –Û˛$´ßë—, AßÊ˛$¬-ô˲-–˛$OØ˲ {Á≥gÍq-¥Î-r–ÈÀ$ VʸÀ-–ÈyÊ˛$, —Ø˲ƒÊ˝$ —´ßÛ˛-ƒÊ˝$-ô˲-À$-Ø˲≤-–ÈyÊ˛$.
AÖôÛ˛-M>ßÊ˛$, ÜΔÊˇ$-Vʸ$-ÃÙ˝∞ B«¶-Mʸ-–Û˛ô˲¢. CÖßÊ˛$ÃZ
Á‹ÖßÛ˛-Áfl˝–Û˛$ ÃÙ˝ßÊ˛$. M>±, A—-±Ü Vʸ$«Ö_ –ö˛*sÍœ-yÊ˛
-Vʸ-Õ-W-Ø˲Öô˲ Ø˛OÜMʸ ∫ÀÖ, —‘Ë˝”-Á‹-±-ƒÊ˝$ô˲ BƒÊ˝$Ø˲
ßÊ˛VʸYΔÊˇ ÃÙ˝–ö˛#. {Á≥´ßë-∞V> EÖyÊ˛V> ô˲Ø˲ –ö˛$Ö{ô˲$ÃZœ
MˆÖßÊ˛ΔÊˇ$ A—-±Ü M>ΔÊˇ≈-Mʸ-ÃÍ-¥ÎÃZœ –ö˛$$∞W ôÛ˛À$ô˲$ØÈ≤, Mˆ∞≤ ÀÑʸÀ M¯rœ ΔÊˇ*¥Î-ƒÊ˝$À {Á≥fÀ
›˜–ö˛$$√Ø˲$ BƒÊ˝$Ø˲ –ö˛$Ö{ô˲$ÃÙ˝ À*sÓ˝ ^Û˛Ì‹ØÈ,
{Á≥øÊ˝$-ôÈ”∞≤ ∞À$-–ö˛#ØÈ –˛*Á‹Ö ^Û˛Ì‹ØÈ, QgÍØÈØ˲$ ߯^˲$-Mʸ$ØÈ≤ Á≥sÏ˝tÖ-^˲$-M¯-Mʸ-¥˘-–ö˛-yÊ˛Ö-ô¯ØÛ˛

22 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

BƒÊ˝$Ø˲ A—-±-ÜÚ≥O –ö˛*sÍœyÛ˛ Ø˛OÜMʸ A´®-M>-Δ>∞≤
M¯ÃZµ-ƒÊ˝*ΔÊˇ$. Á≥ßÛ˛‚Ê˝Â ƒÊ˝$*Ô≥H ¥ÎÀ-Ø˲ÃZ ªüVʸ$Y,
2i Ú‹µ{Mʸt–í˛$, Úfl˝Õ-M>-Á≥tΔÊˇ$œ, M>–ö˛$-Ø˛”Ãå˝¢ VÛ¸–í˛$fi,
BßÊ˛Δäˇÿ ÁfloÌ‹ÖVä¸ ›˜Ú‹OsÓ˝, ªÍ≈ÖMϸÖVä¸ ΔÊˇÖVʸÖ
–ö˛ÖsÏ˝ AØÛ˛-M>-ØÛ˛Mʸ Mʸ$ÖøÊ˝-M¯-◊ÍÀ$ ^¯r$-^Û˛-Á‹$-Mʸ$ØÈ≤Δˇ$$. C–ö˛±≤ –˛À$Vʸ$ ^˲*Ì‹Ø˲
Mʸ$ÖøÊ˝-M¯-◊ÍÀ$ –ö˛*{ô˲–Û˛$. CÖßÊ˛$ÃZ
JMˆPMʸP Mʸ$ÖøÊ˝-M¯◊˝Ö —À$–È ÀÑʸÀ
M¯rœ-ÃZØÛ˛ EÖ®. CMʸ —ßÛ˛÷
ªÍ≈ÖMʸ$ÃZœ ›˜–ö˛$$√ ßë^˲$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö
AØÛ˛ M>ΔÊˇ≈-{Mʸ–ö˛$Ö AyÊ˛*z BÁ≥N
ÃÙ˝Mʸ$Öyë ›ÎW-¥˘-Δˇ$$Ö®. B A—±Ü ^˲ΔÊˇ≈À ÁúÕ-ôÈ-ÀØ˲$ ßÛ˛‘Ë˝ {Á≥fÀ$
CÁ≥#µyÊ˛$ AØ˲$-øÊ˝-—-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$.
CMʸ 2013, 2014 B«¶Mʸ Á‹Ö–ö˛-ô˲fiΔ>ÃZœ ßÛ˛‘Ë˝Ö-ÃZ∞ 29 {Á≥øÊ˝$ô˲”
ªÍ≈ÖMʸ$À$ Á‹$–ö˛*ΔÊˇ$ 1.14 ÀÑʸÀ
M¯rœ ΔÊˇ*¥Î-ƒÊ˝$À –˛$$ÖyÏ˛ ∫M>-Δˇ$$ÀØ˲$ –ö˛*Ôú ^Û˛Ì‹-Ø˲r$œ Vʸô˲ Ìú{∫–ö˛«ÃZ Á≥{Ü-MʸÀ$ Δ>‘ÈΔˇ$$. 2012
–ö˛*«a ØÈsÏ˝Mϸ 15,551 M¯rœ ΔÊˇ*¥ÎƒÊ˝$-À$Ø˲≤ –˛$$ÖyÏ˛ ∫M>-Δˇ$$À$ 2015
–ö˛*«a ØÈsÏ˝Mϸ 52,542 M¯rœ ΔÊˇ*¥Î-

{Á≥´ßë∞ Á≥ßÊ˛-—ÃZ EØÈ≤ΔÛˇ ô˲Á≥µ HØÈyÊ˛* Á≥«-¥ÎÕÖ-^˲-ÃÙ˝-ßÊ˛-Ø˲≤® AÖßÊ˛-«MÓ¸ ô˛Õ-Ì‹Ø˲ —ÁŸ-ƒÊ˝$–Û˛$. JMʸ–˛OÁ≥# K Mʸ$r$Ö∫ JÜ¢-yÏ˛MÓ¸, –ö˛$Δ¯ –˛OÁ≥# Á‹ÖMÓ¸ΔÊˇ~
øÍVʸ-›Î”-–ö˛$$À JÜ¢-yÏ˛MÓ¸ ÃüÖW BƒÊ˝$Ø˲ _–ö˛«
–ö˛ΔÊˇMʸ* –ö˛òØ˲ {ı≥Ñʸ-Mʸ$yÏ˛ ¥Î{ôÛ˛ ¥˘ÌŸÖ-^È-ΔÊˇ-Ø˲≤®
G–ö˛ΔÊˇ* —Á‹√-«Ö-^˲-ÃÙ˝∞ —ÁŸƒÊ˝$Ö.

BƒÊ˝$Ø˲ Áfl˝ƒÊ˝*ÖÃZ HÖ f«-WÖ®?
{Á≥Á‹$¢ô˲ Gب˛-yÓ˛-H {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö Ú≥ßÊ˛™ دrœØ˲$
ΔÊˇßÊ˛$™ ^Û˛Á‹*¢ °Á‹$-Mʸ$Ø˲≤ ^˲ΔÊˇ≈ô¯ fØË˛Ö MʸÁŸt
Ø˲⁄ÎtÀ$ GßÊ˛$-ΔˆPÖ-r$Ø˲≤ –ö˛*r ∞f–Û˛$. ›Î´ßëΔÊˇ◊˝ {Á≥gÍ-±MÊ¸Ö Mʸ±-—± GΔÊˇ$-Vʸ∞ Á‹–ö˛$-Á‹≈À$ GßÊ˛$ΔˆPÖ-r$-Ø˲≤-–ö˛*sÍ ∞f–Û˛$. M>±, –ö˛$د√-Áfl˝-ب˛
{Á≥øÊ˝$ô˲” M>ÀÖÃZ –ö˛*®-«V> ΔˇÖyÊ˛Ö-M¸À {ßÊ˛–¯≈-Àæ-

◊Í∞≤ –ÈΔÛˇ“$ AØ˲$-øÊ˝-—Ö-^˲yÊ˛Ö ÃÙ˝ßÊ˛$. Mʸ$ÖøÊ˝-M¯◊Í-Àô¯ –È« ´ßÊ˛ØÈ∞≤ G–ö˛ΔÊˇ* ߯^˲$-M¯-ÃÙ˝ßÊ˛$.
ΔˇÖyÊ˛ÖM¸À {ßÊ˛–¯≈-Àæ◊˝Ö M>ΔÊˇ-◊˝ÖV> {Á≥fÀ
BßëƒÊ˝$Ö Á‹V>-∞Mϸ Á‹Vʸ-–˛$O-¥˘Δˇ$$, ØÈØÈ A–ö˛Á‹¶À* Á≥yëÕfi –ö˛_aÖ®. E¥Î´®, E߯≈-V>-–ö˛-M>‘ÈÀ$ Mʸ*yë ªÍV> ô˲WY-¥˘-ƒÊ˝*Δˇ$$. Ú≥ßÊ˛™ دrœ
ΔÊˇßÊ˛$™ M>ΔÊˇ-◊˝ÖV> ^¯r$ ^Û˛Á‹$-Mʸ$Ø˲≤ ''ƒÊ˝*øÒ˝O Δ¯kÀ
—´ßÊ˛”ÖÁ‹Ö' Vʸ$«Ö_ –ö˛*sÍœ-yÏ˛Ø˲ –ö˛$د√-Áfl˝-ب˛ Ì‹ÖVä¸
ô˲Ø˲ ¥ÎÀØÈ M>ÀÖ Vʸ$«Ö_ –ö˛$ΔÊˇ-_-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö
B‘Ë˝aΔÊˇ≈Ö MʸÕ-W-›˘¢Ö®. ßÛ˛‘Ë˝ {Á≥fÀ$ ƒÊ˝*øÒ˝O
Δ¯kÀ Ø˲$Ö_ دrœ M¯Á‹Ö ØÈØÈ A–ö˛-Á‹¶À*
Á≥yÊ˛yÊ˛Ö _Ø˲≤ —ÁŸ-ƒÊ˝$-–Û˛$“$ M>ßÊ˛$. M>±, 2009
–Û˛$ Ø˲$Ö_ 2014 –Û˛$ –ö˛ΔÊˇMʸ$ Á‹$–ö˛*ΔÊˇ$ ΔˇÖyÊ˛$ –Û˛À
Δ¯kÀ ¥Îr$ fØË˛Ö C∫æÖ-ßÊ˛$À$ Á≥yÊ˛yÊ˛Ö Á‹–ö˛$Öf-Á‹-–Û˛$ØÈ? Á‹Vʸr$ –È«¤Mʸ {ßÊ˛–¯≈-Àæ◊˝Ö AÁ≥µsZœ
10.1 ‘ÈôÈ-∞Mϸ ^Û˛«Ö®. ı≥ßÊ˛À$ ØÈØÈ Mʸ⁄ÎtÀ*
Á≥yëzΔÊˇ$. ΔÊˇ*¥ÎΔˇ$$ 50 ‘ÈôË˛Ö Á≥ô˲-Ø˲-–˛$O¥˘Δˇ$$Ö®. –È≈¥Î-Δ>À$ Mʸ$Á≥µ-Mʸ*-Õ-¥˘-ƒÊ˝*Δˇ$$.
AΔˇ$$-Ø˲-–È-‚Ê˝ÂMʸ$ sÒ˝Õ-M>–í˛$ ÃÒ˝OÚ‹-Ø˲$fi-ÀØ˲$ Á≥Ö^Û˛‘ÈΔÊˇ$. _–ö˛-«Mϸ Á‹${Ô≥Ö M¯ΔÊˇ$z –ÈsÏ˝∞ ΔÊˇßÊ˛$™ ^Û˛Ì‹Ö®.
CÁŸtÖ –ö˛_a-Ø˲r$t, HMʸ Á≥ÑʸÖV> VʸØ˲$À ÃÒ˝OÚ‹-Ø˲$fiÀ
Á≥ÖßëΔÊˇÖ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. _–ö˛-«Mϸ Á‹${Ô≥Ö M¯ΔÊˇ$t –ÈsÏ˝Mϸ
AyÊ˛$z-Mʸrt –Û˛Ì‹Ö®. VʸØ˲$À ô˲–ö˛”-M>À$ ∞ıŸ-´®Ö_Ö®. 2008 –ö˛ΔÊˇMʸ* —fñÖ-¿Ö_ EØ˲≤ B«¶-M>-¿–ö˛ñ®Æ ƒÊ˝$*Ô≥H {Á≥øÊ˝$ô˲” ô˲Á≥µ-r-yÊ˛$-Vʸ$À M>ΔÊˇ◊˝ÖV> 5&6 ‘ÈôË˛Ö Á≥yÏ˛-¥˘-Δˇ$$Ö®. ""ƒÊ˝*øÒ˝O Δ¯kÀ
—´ßÊ˛”ÖÁ‹Ö'' A∞ –È≈RÍ≈-∞Ö^Û˛ –ö˛$$ÖßÊ˛$ –ö˛*i
{Á≥´ßë∞ D —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ Mʸ*yë ßÊ˛ñÌŸtÃZ Ú≥r$tM¯-–È-ÕfiÖ®.
B«¶-Mʸ-–Û˛-ô˲¢V>, Á≥ßÛ˛-‚Ê˝Â-¥Îr$ {Á≥´ßë-∞V> –ö˛$د√Áfl˝-ب˛-Mʸ$ EØ˲≤ AØ˲$-øÊ˝-–È∞≤ ßÊ˛ñÌŸtÃZ Ú≥r$t-Mʸ$∞
M>Ö{V¸ã‹ –Û˛$´ßë— –ö˛ΔÊˇYÖ BƒÊ˝$-Ø˲Ø˲$ –˛*©Ú≥O
ßëyÏ˛Mϸ GÖÌ≥Mʸ ^Û˛Ì‹ EÖr$Ö®. AΔˇ$$ôÛ˛, ∞gÍ-∞Mϸ
BƒÊ˝$-Ø˲Ø˲$ GÖ^˲$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö ßë”Δ> B –ö˛ΔÊˇYÖ ô˲Ø˲
–ÈßÊ˛-Ø˲Ø˲$ ôÈØÛ˛ ∫À-Ôfl˝-Ø˲-Á≥-ΔÊˇ-^˲$-Mʸ$Ö-ßÊ˛-∞-Ì≥-›˘¢Ö®.
–ö˛$د√-Áfl˝-ب˛ Ì‹ÖVä¸ VʸØ˲$Mʸ ô˲Ø˲ A´®-M>-Δ>∞≤ Á‹{Mʸ–ö˛$ÖV> EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-^˲$-Mʸ$∞ EÖsÙ˝, ô˲Ø˲ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMʸ$
–ö˛^Û˛a ÚúO‚Ê˝ÂØ˲$ Á≥«-÷-ÕÖ_ EÖsÙ˝, 2i, ªüVʸ$Y,
M>–ö˛$-Ø˛”Ãå˝¢ VÛ¸–í˛$fi –ö˛ÖsÏ˝ Mʸ$ÖøÊ˝-M¯-◊ÍÀ$ f«W
EÖyÛ˛— M>–ö˛∞ 2014ÃZ AÁ≥µsÏ˝ MʸÖ{¥˘t-ÀΔäˇ AÖyä˛
ByÏ˛-rΔäˇ fØ˲-ΔÊˇÃå˝ (M>Vä¸) —دßä˛Δ>ƒå˝$ K
“$yÏ˛ƒÊ˝* CÖr-ΔÊˇ*”≈ÃZ A¿-{¥Î-ƒÊ˝$-Á≥-yëzΔÊˇ$. M>Vä¸
∞–Û˛-®-MʸÃZ –ö˛$د√-Áfl˝-ب˛ ı≥ΔÊˇ$Ø˲$ Gr$-–ö˛ÖsÏ˝ Á≥«-Ì‹¶ô˲$-ÃZœØ˲* ^Û˛ΔÊˇa-–ö˛-ßÊ˛™Ör* AÁ≥µsZœ Á≥À$-–ö˛#ΔÊˇ$
M>Ö{V¸ã‹ GÖÔ≥À$ ô˲Ø˲Ú≥O JÜ¢yÏ˛ ô˛^Èa-ΔÊˇ∞ Mʸ*yë
BƒÊ˝$Ø˲ Vʸ$ΔÊˇ$¢ ^Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$. Ú≥OV> B GÖÔ≥ÀÖôÈ gÍΔˇ$$Öså˝ ¥ÎΔÊˇœ-–˛$Ö-r» Mʸ—$-sÓ˝ÃZ Á‹øÊ˝$≈À∞ Mʸ*yë BƒÊ˝$Ø˲ ^˛¥ÎµΔÊˇ$.

A—-±Ü ªÍV¯-ôÈÀ ^˲«{ô˲
Ú≥ßÊ˛™ دrœ ΔÊˇßÊ˛$™ –ö˛Àœ ©ΔÊˇÉ-M>-ÀÖÃZ ßÛ˛‘Ë˝Ö
ªÍVʸ$-Á≥-yÊ˛$-ô˲$Ö-ßÊ˛Ör* –˛*© ^Û˛Ì‹Ø˲ –È≈Q≈Mʸ$
Á‹–ö˛*-´ßë-Ø˲ÖV> –ö˛$د√-Áfl˝-ب˛ Ì‹ÖVä¸, ""©ΔÊˇÉ-M>-ÀÖÃZ
–ö˛$Ø˲-–ö˛$ÖôÈ ^˲∞-¥˘ôÈÖ'' A∞ AØÈ≤ΔÊˇ$. –ö˛$د√Áfl˝-ب˛ CMʸPyÊ˛ {Á≥–ö˛$$Q {ºsÓ˝ãŸ B«¶-Mʸ-–Û˛ô˲¢ gÍب˛

–Û˛$ØÈΔäˇz MӸب˛fi –ö˛*r-ÀØ˲$ ErÖMϸÖ-^ÈΔÊˇ$. ∞gÍ-∞Mϸ BƒÊ˝$Ø˲
{Á≥´ßë-∞V> EÖyÊ˛V> HØÈyÊ˛*
MӸب˛fi Ì‹ßëÆÖ-ôÈ-ÀØ˲$ A–ö˛$À$
^Û˛ƒÊ˝$-ÃÙ˝ßÊ˛$. A—-±-Ü-∞-V>±,
∫Ö´ßÊ˛$-{Ô≥-Ü∞ V>±, {Á≥fÀ
›˜–ö˛$$√ ßÊ˛$«”-∞-ƒÒ˝*VÊ¸Ö M>–ö˛yë∞≤ V>± HØÈyÊ˛* ∞–È-«Ö-^˲ÃÙ˝ßÊ˛$. AÖô˲-Δ>j-°ƒÊ˝$ B«¶Mʸ
Á‹ÖÁ‹¶À$, B«¶Mʸ ∞Á≥#-◊˝$À$, B«¶Mʸ
–ö˛≈–ö˛-‡-Δ>À Á≥{Ü-MʸÀ$ –˛*©
^˲ΔÊˇ≈Ø˲$ Á‹–ö˛$-«¶Ö-^ÈΔˇ$$. –˛*©
^˲ΔÊˇ≈ Á‹”Àµ-M>-ÀÖÃZ B«¶-M>-¿
-–ö˛ñ-®Æ∞ Mʸ$Ör$-Á≥-ΔÊˇ-^˲-–ö˛^˲$a M>±,
©ΔÊˇÉ-M>-ÀÖÃZ Á≥Ø˲$≤ –ö˛Á‹* ‚Ê˝ÂØ˲$
Ú≥Ö_ B«¶Mʸ ΔÊˇÖV>∞≤ Á‹$Ì‹¶ΔÊˇÖ
^Û˛›Î¢-ƒÊ˝$∞ AÖô˲-Δ>j-°ƒÊ˝$ ∞Á≥#◊˝$À$ –È≈RÍ≈-∞Ö-^ÈΔÊˇ$. دrœ
ΔÊˇßÊ˛$™ –ö˛Àœ ªÍ≈ÖMä¸ yÏ˛¥Î-hr$œ
C∫æ-yÏ˛-–ö˛$$-∫æ-yÏ˛V> Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ôÈ-

Ú≥ßÊ˛™Ø¯rœ ΔÊˇßÊ˛$™ —ÁŸƒÊ˝$ÖÃZ –˛*©
{Á≥øÊ˝$ôÈ”∞≤ GÖyÊ˛VʸrtyÊ˛ÖÃZ –ö˛*i
{Á≥´ßë∞ yëMʸtΔäˇ –ö˛$د√Áfl˝Øå˛Ì‹ÖVä¸
¥ÎΔÊˇœ–˛$Ör$ÃZ —ÁúÀ–ö˛$ƒÊ˝*≈ΔÊˇ$. D
—ÁŸƒÊ˝$ÖÃZ BƒÊ˝$Ø˲ JMʸ B«¶Mʸ–Û˛ô˲¢V>
–ö˛*sÍœyÊ˛ôÈΔÊˇ∞ AÖôÈ B’Ö^ÈΔÊˇ$.
M>± B«¶Mʸ ∞Á≥#◊˝$À$ Ú‹OôË˛Ö Ú≥ßÊ˛—
—«^Û˛ÃÍ BƒÊ˝$Ø˲ Δ>fMÓ¸ƒÊ˝$–Û˛ô˲¢V>
–ö˛*sÍœyëΔÊˇ$. D —ÁŸƒÊ˝$ÖÃZ
M>Ö{V¸ã‹¥Î»t ô˲Á≥#µÃZ M>ÃÙ˝Ì‹Ö®!
ƒÊ˝$∞, “sÏ˝-–ö˛Àœ –ö˛yÓ˛z ΔÛˇr$œ ô˲Vʸ$Y-ôÈ-ƒÊ˝$∞, {ßÊ˛–¯≈Àæ◊˝Ö AßÊ˛$-Á≥#ÃZ EÖr$Ö-ßÊ˛∞ Mʸ*yë –ÈΔÊˇ$
^˛¥ÎµΔÊˇ$.
Ú≥ßÊ˛™ دrœØ˲$ ΔÊˇßÊ˛$™ ^Û˛Ì‹Ø˲ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ –˛*©,
K ƒÊ˝*øÒ˝O Δ¯kÀ$ {Á≥fÀ$ C∫æÖ-ßÊ˛$À$ Á≥yëÕfi
–ö˛Á‹$¢Ö-ßÊ˛±, B ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ B«¶Mʸ –ö˛≈–ö˛Á‹¶ V>yÏ˛ÃZ
Á≥yÏ˛ AÖôÈ Á‹ΔÊˇ$™-Mʸ$Ö-r$Ö-ßÊ˛± ^˛¥ÎµΔÊˇ$. D
–ö˛*rÕ≤ –ö˛$د√-Áfl˝-ب˛ GßÛ˛™–È ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. GßÛ˛™–È
^Û˛ı‹ ∫ßÊ˛$À$, BƒÊ˝$Ø˲ K B«¶-Mʸ-–Û˛-ô˲¢V> ô˲WØ˲
Á‹*^˲-Ø˲À$, Á‹À-‡À$ C–È”-ÕfiÖ®. Ú≥ßÊ˛™ دrœ
ΔÊˇßÊ˛$™Ø˲$ —øÙ˝-®Ö-^˲-yë-∞Mϸ ô˲Ø˲ M>ΔÊˇ-◊Í-ÀØ˲$
BƒÊ˝$Ø˲ B«¶Mʸ M¯◊˝ÖÃZ —–ö˛-«Ö-^È-ÕfiÖ®. B«¶Mʸ
∞Á≥#-◊˝$-yÏ˛-V>ØÛ˛ M>Mʸ, {Á≥´ßë-∞V> Mʸ*yë ô˲Ø˲-Mʸ$Ø˲≤
—‘Û˝ÁŸ AØ˲$-øÊ˝-–È∞≤ EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-^˲$-Mʸ$∞, –˛*©
∞ΔÊˇ~-ƒÊ˝$Öô¯ —øÙ˝-®Ö-^È-ÕfiÖ®. AΔˇ$$ôÛ˛, BƒÊ˝$Ø˲
MÛ¸{i-–ÈÃå˝, –ö˛$–ö˛$ôÈ ªÒ˝Ø˲»j, –ö˛*ƒÊ˝*-–ö˛Ü –ö˛ÖsÏ˝
Δ>f-MÓ¸ƒÊ˝$ ØÈƒÊ˝$-Mʸ$À –ö˛*®-«V> Δ>f-MÓ¸-ƒÊ˝$ÖV>
D AÖ‘È∞≤ Á≥«-÷-À-Ø˲-ÃZMϸ °Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$. K
Δ>f-MÓ¸ƒÊ˝$–Û˛ô˲¢V> –ö˛*sÍœyÛ˛ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö ^Û˛‘ÈΔÊˇ$.
ô˲Ø˲ ¥ÎΔÊˇœ-–˛$Öså˝ {Á≥Á‹Ö-VʸÖÃZ BƒÊ˝$Ø˲ “sÏ˝
“$ßÊ˛ ^Û˛Ì‹Ø˲ –È≈Q≈À$ BƒÊ˝$-Ø˲Ø˲$ K B«¶-Mʸ-–Û˛-ô˲¢V>

V>Mʸ K ¥Î»t {Á≥Ü-∞-´®V> {Á≥fÀ –ö˛$$ÖßÊ˛$Ö-^˲$-ô˲$ØÈ≤Δˇ$$. K B«¶-Mʸ-–Û˛-ô˲¢V> Ú≥ßÊ˛™ دrœ ΔÊˇßÊ˛$™ {Á≥øÍ–È∞≤ —‘Û˝œ-ÌŸÖ-^È-ÕfiØ˲ –ö˛≈Mϸ¢ Δ>f-MÓ¸ƒÊ˝$ ØÈƒÊ˝$-Mʸ$yÊ˛$V> –ö˛*Δ>-À-Ø˲$-M¯-–ö˛-yÊ˛Öô¯ B —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ —Áú-À
–ö˛$-ƒÊ˝*≈ΔÊˇ$. Ú≥OV> BƒÊ˝$Ø˲ Ø˛OÜ-Mʸô˲ Vʸ$«Ö_
–ö˛*sÍœ-yÊ˛yÊ˛Ö Ú≥ßÊ˛™ –˛$OØË˛ã‹ ¥ÎΔˇ$$Ö-så˝V> Mʸ∞-Ì≥›˘¢Ö®. BƒÊ˝$Ø˲ K —ßë≈-–Û˛-ô˲¢V>, B«¶-Mʸ-–Û˛-ô˲¢V>
–ö˛*sÍœ-yÊ˛-ôÈ-ΔÊˇ∞, «fΔ䡔 ªÍ≈ÖMä¸ –ö˛*i Vʸ–ö˛-ΔÊˇ≤ΔäˇV>, {Á≥◊Í-„M> Á‹ÖÁú$Ö E¥Î-´ßÊ˛≈-Ñʸ$-yÏ˛V>, B«¶Mʸ
–ö˛$Ö{ÜV>, {Á≥´ßë-∞V> BƒÊ˝$Ø˲ ô˲Ø˲ AØ˲$-øÊ˝-–È-Ø˲≤Öô˲-sÏ˝± ΔÊˇÖVʸ-«Ö_ –ö˛*sÍœ-yÊ˛-ôÈ-ΔÊˇ∞ B’Ö-_-Ø˲–È«∞ BƒÊ˝$Ø˲ °{–ö˛ÖV> ∞ΔÊˇ$-ôÈfi-Áfl˝-Á≥-«-^ÈΔÊˇ$.
BƒÊ˝$Ø˲ B«¶-Mʸ-–Û˛-ô˲¢Mʸ$ GMʸ$P–ö˛, Δ>f-MÓ¸-ƒÊ˝$-–Û˛-ô˲¢Mʸ$
ô˲Mʸ$P–ö˛ A∞ B«¶Mʸ ∞Á≥#-◊˝$À$ Ú‹OôË˛Ö Ú≥ßÊ˛— —«^ÈΔÊˇ$. Ú≥ßÊ˛™ دrœ ΔÊˇßÊ˛$™ –ö˛Àœ GßÊ˛$-ΔÊˇƒÙ˝$≈ MʸÁŸt
Ø˲⁄Ît-ÀØ˲$ GÃÍ ∞–È-«Ö-^˲-–ö˛^¯a Mʸ*yë BƒÊ˝$Ø˲
^˛Ì≥µ EÖsÙ˝ BƒÊ˝$Ø˲ —À$–ö˛ Ú≥«-VÛ¸®. A´®-M>ΔÊˇÖÃZ EÖyÊ˛-V>ØÛ˛ M>ßÊ˛$, CÁ≥µ-sÏ˝MÓ¸ BƒÊ˝$Ø˲
›˘∞ƒÊ˝* V>Ö´© –ö˛*r f–ö˛-ßë-r∞ –ö˛≈Mϸ¢-V>ØÛ˛ Mʸ∞Ì≥-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$.
ô˲Ø˲ Áfl˝ƒÊ˝*ÖÃZ BƒÊ˝$Ø˲ ›Î´®Ö-_Ö®
H–˛$OØÈ EÖßë AÖsÙ˝ A® øÍΔÊˇ-ô˲&-A-–˛$-«M>
A◊˝$ JÁ≥µÖ-ßÊ˛–Û˛$. A® Mʸ*yë BƒÊ˝$Ø˲ Δ>f-MÓ¸ƒÊ˝$
¥ÎΔÊˇÿ”Ö “$ßÊ˛ B´ßë-ΔÊˇ-Á≥-yÏ˛ÖßÛ˛ ô˲Á≥µ B«¶Mʸ ¥ÎΔÊˇÿ”Ö
“$ßÊ˛ B´ßë-ΔÊˇ-Á≥-yÏ˛Ö® M>ßÊ˛$. BƒÊ˝$Ø˲ ¥ÎÀØÈ
M>ÀÖ-ÃZØÛ˛ f«-WØ˲ 'Kr$Mʸ$ دr$' Mʸ$ÖøÊ M¯◊˝Ö
øÍΔÊˇ-°ƒÊ˝$ ¥ÎΔÊˇœ-–˛$Ö-r» ^˲«-{ô˲-ÃZØÛ˛ AÜ
A´ßë”Ø˲-–˛$OØ˲ Mʸ$ÖøÊ˝-M¯◊˝Ö. Cr$-–ö˛ÖsÏ˝ Mʸ$ÖøÊ˝M¯◊˝Ö ô˲Ø˲ Áfl˝ƒÊ˝*ÖÃZ f«-W-Ø˲Ö-ßÊ˛$Mʸ$ BƒÊ˝$-Ø˲ÃZ
H M¯‘ÈØÈ Á≥‘Èa-ôÈ¢Á≥Ö Mʸ*yë Mʸ∞-Ì≥Ö-^˲-Mʸ¥˘–ö˛yÊ˛Ö ßÊ˛$ΔÊˇ-ßÊ˛ñ-ÁŸt-MʸΔÊˇÖ. BƒÊ˝$Ø˲ HØÈyÊ˛* Δ>f-MÓ¸-ƒÊ˝$
-–Û˛ô˲¢ M>ÃÙ˝ΔÊˇ$. Mʸ±Á‹Ö B«¶-Mʸ-–Û˛-ô˲¢-V>-Ø˛OØÈ –ö˛$‰Â
Vʸ$«¢ÖÁ≥# ¥˜ÖßÊ˛-yë-∞Mϸ {Á≥ƒÊ˝$-Ü≤Ö-^È-ÕfiÖ®.
Ø˲–ö˛≈

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 23
n

Mʸ*Δ¯a-–ö˛$∞ Ú≥ßÊ˛™–ö˛$√ ^˲*Ì≥Ö-_Ø˲ Mʸ$»aÃZ

Mʸ*Δ¯a-Ø˲$-Mʸ*yë Mʸ*Δ¯a-ÃÙ˝ßÊ˛$ ΔÊˇ–ö˛$-◊˝ƒÊ˝$≈ Á≥Öô˲$À$.
"ô˲Á≥µ-Mʸ$Öyë ^˛Á≥#-ôÈØ˲$ ô˲Œœ... AMʸP-yÏ˛-Mϸ-–˛„Â
M>ΔÊˇ$ÃZ Ø˲$Ö_ M>À$ MϸÖßÊ˛ Ú≥sÓ˝t Ú≥rt-V>ØÛ˛ ØÛ˛Ø˲$
^Û˛ƒÊ˝$-ªZƒÙ˝$ –˛$$rt-–˛$$-ßÊ˛sÏ˝ Á≥∞ A®. B A∫æƒÊ˝$≈
Ô‹µyÊ˛$Ø˲$ ô˲WYÖ-^Û˛-–ö˛*r! ^˛Ì≥µ °ΔÊˇ-–ö˛-À-Ì‹Ø˲ –ö˛*r..'
AÖr* Ø˲–ö˛$-›ÎPΔÊˇÖ ^Û˛‘ÈyÊ˛$. Ú≥ßÊ˛™-–ö˛$√Mϸ Mʸ*yë
ô˲À*Ì≥, JMʸP-Ñʸ◊˝Ö Mʸ*yë BÀÁ‹≈Ö ^Û˛ƒÊ˝$-Mʸ$Öyë
∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ –ö˛^Û˛a-‘ÈyÊ˛$.
–Û˛r-–ö˛*ÖÁ‹Ö –Û˛Á≥#-yÊ˛$ô¯ Ô≥Mʸ-À-ßëM> –˛$MϸP, ô˲Ø˲$
M>ΔÊˇ$-ÃZØÛ˛ ∞{ßÊ˛Mʸ$ EÁ≥-{Mʸ-—$Ö-^˲-ªZ-ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$ Aô˲∞ {y˛O–ö˛Δäˇ.
^˛¥Îµ-Ú≥-rt-Mʸ$Öyë –ö˛_aØ˲ Á≥Öô˲$-À$-V>-«∞ ^˲*yÊ˛-V>ØÛ˛ Vʸ∫VʸªÍ ÃÙ˝_ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ –ö˛^ÈayÊ˛$.
"±Mʸ$ B–ö˛-ÕÖ-ô˲À$ H–˛$OØÈ –ö˛›Î¢-ƒÊ˝$∞ AØ˲$-–ö˛*-Ø˲ÖV>
EÖsÙ˝ –ö˛$$ÖßÊ˛$-V>ØÛ˛ ^˛Á≥#µ. Ú≥ßÊ˛™-–ö˛$√-V>-«∞ AyÏ˛W –È‚Ê˝Â
–ö˛$∞-ÌŸ∞ G–ö˛-«-Ø˛OØÈ –˛Ör °Á‹$-Mʸ$-¥˘-ßë–ö˛$$' Aô˲∞
–ö˛$$QÖ-ÃZMϸ M¯ΔÊˇV> ^˲*Á‹*¢ AØÈ≤yÊ˛$ Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$.
MʸÖV>ΔÊˇ$ Á≥yÏ˛-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$ {y˛O–ö˛Δäˇ. "AªÒ˝æªÙ˝æ.. AÃÍÖ-sÏ˝ßÛ˛“$-ÃÙ˝ßÊ˛$ ›ÎΔÊˇ*. ^˲{MÊ¸Ö –ö˛$$ÖßÊ˛$ Mʸ*Δ¯a-Ø˲Ö-ô˲-–ö˛-ΔÊˇMÛ¸
–ö˛$Vʸô˲. JMʸ-›Î« Ô‹t«ÖVʸ$ Á≥r$t-Mʸ$ÖsÙ˝ CÖMʸ ∞{ßÊ˛-W{ßÊ˛
gÍØÈ¢Ø˛O' AÖr* ^˲r$-Mʸ$PØ˲ Ô‹t«ÖVä¸ –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ ^Û˛ΔÊˇ$-Mʸ$∞
CÖfØå˛ ›ÎtΔäˇt ^Û˛‘ÈyÊ˛$.
–˛Ø˲$Mʸ Ô‹sZœ Mʸ*ΔÊˇ$a∞ y¯Δäˇ∞ –ö˛$*Á‹*¢ –˛Ø˲$Mʸ EØ˲≤
øÊ˝–ö˛Ö-Ü-M۸̋ ^˲*‘ÈyÊ˛$ Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$. —$ß˛™-“$ßÊ˛ ∞À-∫yÏ˛

f«WØ˲ Mʸ£Ê˛

B›ÎPΔäˇ A–ÈΔÊˇ$zÀ ¥˘sÓ˝ÃZœ AØ˲≈øÍ⁄Î _{ôÈÀ
gͺôÈÃZ Aô˲yÏ˛ _{ôË˛Ö GÖÌ≥M¸OØ˲ Á‹ÖßÊ˛ΔÊˇ¬ÖV> B–˛$«M>
–˛‚Ê˝ìô˲$ØÈ≤yÊ˛ô˲Ø˲$. —–ö˛*Ø˲ÖÃZ Mʸ*ΔÊˇ$a∞ VʸôË˛Ö Vʸ$ΔÊˇ$¢
^Û˛Á‹$Mʸ$ØÈ≤yÊ˛$. Aô˲y¯ ô˛À$Vʸ$ ßÊ˛ΔÊˇÿMʸ$yÊ˛$. ÚflO˝{ßëªÍßä˛ÃZ
l∞ƒÊ˝$Δäˇ B«tÁ‹$t Áfl˝ôÈ≈ƒÊ˝$ô˲≤Ö MÛ¸Á‹$ÃZ ô˲Ø˲ ∫ÖyëΔÊˇÖ
ªÒ˝OrÚ≥sÏ˝tØ˲ B ßÊ˛ΔÊˇÿMʸ$yÏ˛Mϸ, yÓ˛Ô‹Ô≥ Á≥#⁄εMϸΔÊˇ◊ä˝
{Á≥–Û˛$ƒÊ˝$Öô¯, Õãút C›Î¢yÊ˛$ ∞Δ>√ô˲. ßëÖô¯ VˆÁ≥µ
Ì‹∞–ö˛* ∞«√Ö^Û˛ÖßÊ˛$Mʸ$ Mʸ£ëØÛ˛”ÁŸ◊˝ÃZ Á≥yÊ˛ôÈyÊ˛$ ßÊ˛ΔÊˇÿ
Mʸ$yÊ˛$. AÖô˲ÃZØÛ˛ Ø˲sÏ˝ fÀf Áfl˝ô˲≈Mʸ$ Vʸ$ΔˇOÖ®.
Á‹Ö∫Ö´®ô˲ “yÏ˛ƒÒ˝* yÓ˛Ô‹Ô≥ –ö˛ßÊ˛™ ΔÊˇÁfl˝Á‹≈ÖV> EÖ®.
ô˲Ø˲Mʸ$ BÁ≥ßÊ˛ ¥˜Ö_EÖyÊ˛rÖô¯, yÓ˛Ô‹Ô≥ B ßÊ˛ΔÊˇÿMʸ$yÏ˛
∏Îœså˝Mϸ –˛„Â, M>Δ>≈^˲ΔÊˇ◊˝Ú≥O Á‹$©ΔÊˇÉÖV> BÃZ^˲Ø˲À$
^Û˛Á‹$¢Ö®. Ô‹GÖô¯ MʸÕÌ‹ Á≥MʸyÊ˛æÖ©V> ¥ÎœØ¨˛^Û˛Ì‹, Á‹Δˇ$*
–í˛$∞ Gب˛M˙ÖrΔäˇ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. yÓ˛Ô‹Ô≥∞ ∫®ŒÚ≥O –Û˛ΔÛˇ {¥ÎÖôÈ
∞Mϸ Á≥ÖÌ≥›Î¢ΔÊˇ$.
B ô˲Δ>”ô˲.....

24 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

AyÊ˛-Vʸ-∫-sÏ˝tÖyÊ˛$. ôˆÖßÊ˛-ΔÊˇV> ô˛—$Õ ôˆΔÊˇ-ôˆ-ΔÊˇV> –ö˛_a
"C®-–ö˛-ΔÊˇ-MʸsÏ˝ Ì‹∞-–ö˛*ÃZœ JMʸ Ø˲sÓ˝-–ö˛$◊Ï˝ A^˲aÖ
EØ˲≤® Ì≥^˲a—$√... ±yÊ˛ –ö˛*®«.
ô˲Ø˲ MʸßÊ˛-Õ-MʸÀ$ B–˛$Mʸ$ Mʸ∞-Ì≥Ö^Û˛ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö Mʸ∞-Ì≥Ö-^˲-–ö˛$∞ ^˛Á≥µÖyÏ˛' Úfl˝^˲a-«Ö_, R͉ Ì‹À”-Δäˇ- CÃÍVÛ¸ Ø˲yÏ˛-^Û˛®. D Á‹ÖÁ≥Ö-W∞ ^˲*Á‹$¢ÖsÙ˝ ØÈMʸ$
ÃÙ˝ßÊ˛∞ ô˛ÕÌ‹ Mʸ*yë ^Û˛ô˲$À$ ΔˇÖyÏ˛Ö-sÏ˝± MʸÕÌ≥ {sÙ˝∞ FÁ≥#-Mʸ$Ör* A–ö˛-ô˲-ÕMϸ –˛„Â-¥˘-Δˇ$$Ö-ßë–˛$. B –ö˛$$Q–Û˛$ Mʸ‚Ê˝Â-–ö˛$$ÖßÊ˛$ –˛$ßÊ˛$-À$-ô¯Ö®' AÖr*
Ø˲–ö˛$-›ÎPΔÊˇÖ ^Û˛‘ÈyÊ˛$ BƒÊ˝$Ø˲.
"¥˘± ô˲”ΔÊˇV>' AÖr* {y˛O–ö˛-Δäˇ∞ Úfl˝^˲a-«Ö^ÈyÊ˛$. ¥˜VʸÀ$ —yÊ˛$Á‹*¢ Mʸ®-ÕÖ® B M>ΔÊˇ$. AΔÊˇVʸÖr ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ F« ¥˜Õ-–Û˛$-ΔÊˇÕ≤ ßësÏ˝ JMʸ ÚflO˝–Û˛
“$®Mϸ –˛„Â-¥˘-Δˇ$$Ö®.
∑∑∑

"A∫æƒÊ˝*≈... ∞{ßÊ˛-ÃÙ˝-^È–È? –˛$À-Mʸ$–ö˛
–ö˛_aÖßë?' Ú≥ßÊ˛™ MʸÖuÊˇÖô¯ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈ Ì≥À-–ö˛-rÖô¯,
EÕ-MϸP-Á≥yÏ˛ Mʸ‚Ê˝ì ô˛«-^ÈyÊ˛$ –˛sÏ˝t. ô˲Ø˲ M¯Á‹Ö Ì‹ßÊ˛ÆÖ
^Û˛Δˇ$$Ö-_Ø˲ Á≥sÒ˝t-–ö˛$Ö^˛Ö “$ßÊ˛ ∞Ö_ M>À$ MϸÖßÊ˛
Ú≥sÍtyÊ˛$.
"CÁ≥#µyÊ˛$ sÒ˝OÖ Á≥VʸÀ$ G∞-—$® VʸÖrÀ$ ßësÏ˝
Á≥® ∞—$-⁄Î-À-Ú≥OØÛ˛ AΔˇ$$Ö®. AÖßÊ˛ΔÊˇ* M>ÔúÀ$
ΔˇÖyÛ˛-Ì‹-–ö˛*ΔÊˇ$œ ôÈW, sÏ˝ÌúØ˲$œ ÜØ˲-sÍ-∞Mϸ Ì‹ßÊ˛ÆÖ A–ö˛#ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. CMʸPyÊ˛ Ø˲$–Û˛”–˛*... AÁ‹À$ D ÃZM>∞≤
Vʸ$«Ö_ –ö˛$«a-¥˘-Δˇ$$-Ø˲r$t Vʸ$ΔÊˇ-MʸÀ$ Ú≥yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤–ö˛#'.
B Vʸ® –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ –ö˛Á‹*¢ ºVʸY-ΔÊˇV> AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸΔÊˇƒÊ˝$≈.
"MˆÖ^˛Ö VˆÖô˲$ ô˲WYÖ-^˲ÖyÏ˛ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇ-ƒÊ˝$≈-V>ΔÊˇ*!
CMʸPyÊ˛ H߯ VʸÃÍsÍ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$-Ø˲≤-ßÊ˛-Ø˲$-Mʸ$∞ Á≥«V¸ô˲$¢Mʸ$ –ö˛›Î¢-ΔÊˇÖ-ßÊ˛ΔÊˇ*'' AÖr* Á≥N«¢V> ®W,
ØÛ˛ΔÊˇ$V> ªÍô¨˛-ΔÊˇ*-–í˛$ –˛OÁ≥# Ø˲yÏ˛-^ÈyÊ˛$ –˛sÏ˝t.
ô˲‚Ê˝-ô˲‚Ê˝ –˛$«-Ì‹-¥˘-ô˲$Ø˲≤ Ì‹À”-Δäˇ-{sÙ˝ÃZ Ú‹VʸÀ$
¥˜VʸÀ$ –˛À$-–ö˛-«-Á‹$¢Ø˲≤ ΔˇÖyÊ˛$ M>Ôú V>œÁ‹$Õ≤ Ú≥r$tMʸ$∞ ΔˇÖyÊ˛$ ∞—$-⁄ÎÀ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ A–ö˛#-så˝-Áfloã-‹ÃZ
{Á≥ô˲≈-Ñʸ-–˛$OÖ® Á‹ÖÁ≥ÖW.
"A∫æƒÊ˝$≈ HyÏ˛? CÖM> ∞{ßÊ˛ ÃÙ˝–ö˛-ÃÙ˝ßë? Δ>{Ü
ôÈWØ˲ –ö˛$ÖßÊ˛$-–ö˛$ô˲$¢ CÖM> ®Vʸ-ÃÙ˝ßë?' –ö˛$$ÖßÊ˛$
Vʸ®ÃZ sÓ˝¥Îƒå˝$ “$ßÊ˛ Ì‹À”-Δäˇ{sÙ˝ Ú≥yÊ˛$ô˲* AyÏ˛WÖ®.
A∫æ-ƒÊ˝$≈Mϸ ôÈVʸ$yÊ˛$ AÀ-–Èr$ ÃÙ˝ßÊ˛∞ –˛ÖrØÛ˛
^˛Á≥µ-ªZΔˇ$$ GÖßÊ˛$-Mʸد B –ö˛*rØ˲$ ô˲Ø˲ دsÏ˝-ÃZØÛ˛
A®-–Û˛$-Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
"–ö˛ƒÊ˝$Á‹$ “$ßÊ˛$Ø˲≤ A∫æyÊ˛$... ± –ö˛*r ØÈ
–ö˛*r —∞-Ì≥Ö-^˲$-Mʸ$ØÛ˛ ΔÊˇMÊ¸Ö M>ßÊ˛$' –ö˛$$Mʸ¢-Á‹-«V>
^˛Ì≥µ, JMʸ V>œÁ‹$Ø˲$ ôÈØ˲$ °Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
"’–È-Δˇ-yÏ˛z-›ÎΔÊˇ$ CÁ≥µ-sÏ˝-–ö˛-ΔÊˇMʸ* –ö˛$*yÊ˛$-–ö˛*ΔÊˇ$œ

Ú≥ßÊ˛™–ö˛$√ Mʸ*Δ¯a–ö˛$∞ ^˛Ì≥µØÈ —Ø˲Mʸ$Öyë AÁ≥µsÏ˝MʸÁ≥#µyÊ˛$
∫ƒÊ˝$À$ßÛ˛Δ>yÊ˛$ ΔÊˇ–ö˛$◊˝ƒÊ˝$≈Á≥Öô˲$À$. Mʸ®« –˛‚ÍÂMʸ, –ö˛$$ÖßÊ˛$V>
’–ÈΔˇyÏ˛z∞ MʸÀ–ö˛Mʸ$Öyë ØÛ˛ΔÊˇ$V> –˛sÏ˝t EØ˲≤ A–ö˛#så˝Áfloã‹ –˛OÁ≥#
–˛‚ÍÂyÊ˛$. Ì≥^˲a—$√ ^˛Ì≥µØ˲ –ö˛*rÀ$ ^˛Ì≥µ, ô˲Ø˲MÛ¸“$ AΔÊˇÆÖ
M>ÃÙ˝ßÊ˛∞, B –ö˛*rÀMʸΔÊˇÆÖ H—$r∞ AyÏ˛V>yÊ˛$ –˛sÏ˝t∞.
©Δ>ÉÃZ^˲Ø˲ÃZ Á≥yëzyÊ˛$ –˛sÏ˝t. AÁ‹À$ Ì≥^˲a—$√ ^˛Á≥µ–ö˛$Ø˲≤
–ö˛*rÀ$ H—$sÏ˝? ßë∞Mϸ –˛sÏ˝t H–ö˛$ØÈ≤yÊ˛$?

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 25
n

ªÍô¨˛-ΔÊˇ*-–í˛$-ÃZÖ-_ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ –ö˛^ÈayÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"Ø˲$–ö˛#” ôÈW ô˲ÀMʸ$ ¥˘Á‹$-Mʸ$∞, B –ö˛$ô˲$¢ÃZ
¥˜«œ-WÖ-ô˲À$ Ú≥yÊ˛$ô˲* EÖsÍ-–ö˛∞ AØ˲$-Mʸ$Ö-sZÖ®
ô˲Ø˲$' sÓ˝¥Îƒå˝$ “$® V>œÁ‹$Ø˲$ ô˲ØÛ˛ Aô˲-∞Mϸ
AÖ®Á‹*¢ ^˛¥ÎµyÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
"B –ö˛*r ØÈMʸ$ —Ø˲-Á≥-yÏ˛Ö®. “$ Á‹–ö˛*-´ßëØ˲Ö
Mʸ*yë ØÈMʸ$ ^ÈÃÍ ªÍV> Ø˲_aÖ®. ØÛ˛Ø˲$ Ar$–ö˛ÖsÏ˝ –ÈyÏ˛-ØÛ˛-Ø˲∞ “‚Ê˝ì AØ˲$-M¯-–ö˛-r–Û˛$ –ö˛$Ö_®'
›˘∏ÎÃZ Mʸ*ΔÊˇ$a∞, M>Ôú∞ Ì‹ã≥ ^Û˛Á‹*¢ AØÈ≤yÊ˛$
–˛sÏ˝t.
"JMʸ-–ö˛*r AyÊ˛$-Vʸ$-ôÈØ˲$. H“$ AØ˲$-M¯–ö˛# Mʸßë'
EØ˲≤-r$œÖyÏ˛ Ô‹«-ƒÊ˝$ã-‹V> AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
M>Ôú∞ Ì‹ã≥ ^Û˛ƒÊ˝$rÖ MʸÖsÙ˝, A® –˛À$-–ö˛-«Á‹$¢Ø˲≤ Á‹$–È-Á‹-Ø˲Õ≤ B›Î”-®Ö-^˲-r–Û˛$ ªÍVʸ$Ö-r$ÖßÊ˛-Ø˲$-Mʸ$Ö-r$Ø˲≤ –˛sÏ˝t B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈ÖV> ^˲*‘ÈyÊ˛$.
"AyÊ˛-Vʸ-–ö˛$Ö-sÍ–È A∫æƒÊ˝*≈?' ΔˇsÏ˝tÖ-^ÈyÊ˛$
‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
ô˲À F¥ÎyÊ˛$ –˛sÏ˝t. V>œÁ‹$Ø˲$ ΔˇÖyÛ˛ ΔˇÖyÊ˛$
Vʸ$MʸPÃZœ R͉ ^Û˛‘ÈyÊ˛$. JMʸ-›Î« ßë”ΔÊˇÖ –˛OÁ≥#-

ô˲Δ>”ô˲ fΔÊˇ$-Vʸ$-ôÈΔˇ$$' AØÈ≤yÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"ØÈMʸ$ AΔÊˇ¶Ö M>ÃÙ˝ßÊ˛$. AΔÊˇ¶Ö AƒÙ˝$≈-rr$t ^˛Á≥#µ'
Á≥sÏ˝t-Ø˲-Á≥r$t –ö˛ßÊ˛-À-Mʸ$Öyë VʸsÏ˝tV> AyÏ˛-V>yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸΔÊˇƒÊ˝$≈.
"AΔÊˇ¶Ö AƒÙ˝$≈-rr$t ^˛Á≥µ-sÍ-∞Mϸ C® Á‹ΔˇOØ˲
Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö M>ßÊ˛$. “ΔÊˇ-øZ-kyÏ˛ ß˛∫æMϸ ØÛ˛Ø˲$ ô˲Àœ-MϸÖßÊ˛$À$ AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$-Ø˲r$t ØÈ ôË˛Õœ-ßÊ˛Ö-{yÊ˛$-ÀMϸ ô˛ÕƒÊ˝$ßÊ˛$. ØÈMʸ$ AM>P-^˛-ÃÒ˝œ‚Ê˝ì G–ö˛”ΔÊˇ* ÃÙ˝ΔÊˇ$. JMÛ¸ JMʸ
AØ˲≤ EØÈ≤yÊ˛$' AØÈ≤yÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"AßÛ˛... AßÛ˛ Á‹ÖVʸ-Ü∞ ØÛ˛Ø˲$ AyÊ˛$-Vʸ$-ô˲$ØÈ≤.
B‚Ê˝ÂMϸ Ø˲$–ö˛#” H–˛$O-¥˘-ƒÊ˝*-–¯-Ø˲ØÛ˛ ªÒ˝ÖVʸ, ªÍ´ßÊ˛ H“$ÃÙ˝-Ø˲r$t Mʸ∞-Ì≥-›˘¢Ö®' B–Û˛-‘Ë˝ÖV> AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸΔÊˇƒÊ˝$≈.
A® ^˲*Ì‹ _Ø˲≤V> Ø˲–È”yÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"Ø˲–ö˛#”-ô˲$-ØÈ≤–È? ØÈ –ö˛*rÀ$ ±Mʸ$ Ø˲–ö˛#”ÃÍrV> —∞-Ì≥-Á‹$¢-ØÈ≤ƒÊ˝*?' D›Î« E{M¯-ÁŸÖV>
AyÏ˛-V>yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
Á‹VÊ¸Ö –ö˛ΔÊˇMʸ* M>ÕØ˲ Ì‹Vʸ-Δˇ-så˝∞ MϸÖßÊ˛-Á≥-yÛ˛Ì‹
M>Õ –ö˛$yÊ˛-–ö˛$ô¯ Ø˲Õ-ı≥-‘ÈyÊ˛$ –˛sÏ˝t. "ØÈ Mʸ$r$Ö-

^˲*Ì‹, sÓ˝¥Îƒå˝$ Mϸ֮-øÍ-VʸÖÃZ AÜ gÍ{Vʸ-ô˲¢V>
Ú≥sÏ˝tØ˲ Ì‹Vʸ-Δˇså˝ ¥ÎM¸-så˝ÃZ Ø˲$Ö_ Ì‹Vʸ-Δˇ-så˝∞ °Ì‹
–˛Õ-WÖ-^˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
"±® _ô˲*¢ΔÊˇ$ {¥ÎÖô˲-–ö˛$∞ ô˛Õ-Ì‹Ö®. ªÍV>ØÛ˛
EÖ®. “$ ØÈƒÊ˝$Ø˲ G–ö˛ΔÊˇ$? A–ö˛$√, AMʸP, ^˛Õœ,
AØ˲≤-ô˲-–ö˛$$√‚Ê˝ì G–ö˛-Δˇ-–ö˛ΔÊˇ$ HyÛ˛yÊ˛ EØ˲≤r$t? AÁ‹À$
± Mʸ$r$Ö∫Ö Mʸ£Ê˛ HÖsÏ˝?' AyÏ˛-V>yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
Ì‹Vʸ-Δˇså˝ ¥˜VʸØ˲$ Vʸ$Öy˛-À-∞Öyë Ô≥À$a-Mʸ$∞
—Á‹$-ΔÊˇ$V> ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ –ö˛ßÊ˛$-À$ô˲* "CÁ≥#µyÊ˛$ EØ˲≤-r$œÖyÏ˛
ØÈ Mʸ$r$Ö∫Ö Vʸ$«Ö_ AyÊ˛-V>-À∞ GÖßÊ˛$Mʸ$ A∞Ì≥Ö-_Ö®?' GßÊ˛$ΔÊˇ$ {Á≥‘Ë˝≤ –Û˛‘È-yÊ˛-ô˲Ø˲$.
"JÖr-«-–È-yÏ˛∞ ^Û˛Ì‹ ∞Ø˲$≤ ØÈØÈ-¥Îr*œ Ú≥sÍtyÊ˛Ö-sÏ˝— D “ΔÊˇ-øZ-kyÊ˛$. ^˛rtÖô˲ ºyÊ˛zyÊ˛$ EØ˲≤r$tÖyÏ˛ Mʸ∞-Ì≥Ö-^˲-Mʸ$Öyë ¥˘ôÛ˛ H“$ Á≥rt-Ø˲r$t
Vʸ–ö˛$$√Ø˲ EÖsÍΔ> G–ö˛-ΔˇOØÈ? ÀV¸-ô˲$¢-Mʸ$Ö-r*-–ö˛_a
Mʸ∞-Ì≥Ö-_-د-‚Ê˝ÂÖ-ßÊ˛»≤ ı≥ΔÊˇ$-ı≥-ΔÊˇ$ØÈ –ö˛*sÍœ-yÏ˛Ö-^˲Mʸ$Öyë BVʸ$-ôÈΔ>? B øÊ˝{ßÊ˛-ƒÊ˝$≈ØÛ˛ Á≥r$t-Mʸ$ÖsÙ˝ f«WÖ® H—$sZ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ –ö˛^Û˛a-Á‹$¢Ö® Mʸßë.. ¥˘ŒÁ‹$
«¥˘ΔÊˇ$t Cı‹¢ B‚Ê˝ì GÖM¸O”-»À$ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$ Mʸßë..'' Vʸ∫VʸªÍ AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
"Ar$-–ö˛Ö-sÏ˝— H“ fΔÊˇ-Vʸ-ÃÙ˝ßÊ˛$. CÖM¯ Ø˛À

ªÍ∞≤ Vʸ$«Ö-_Ø˲ —–ö˛-Δ>À$ “$Mʸ$ ô˛Õ-ƒÊ˝*-ÀÖsÙ˝
Mˆ∞≤-Δ¯-kÀ$ BV>-ÕfiÖßÛ˛! CÁ≥#µyÊ˛$ –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-M¯-–ÈÕfiØ˲ –ö˛*rÀ$ M>–ö˛# A—' AØÈ≤yÊ˛$.
AÁ≥#µyÊ˛$ Mʸ*yë –ö˛®-Õ-Ú≥-rt-ÃÙ˝ßÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
"–ö˛$Δˇ-Á≥#µyÊ˛$?' A∞ AyÏ˛-V>yÊ˛$.
"ØÛ˛Ø˲$ ô˲À-Ú≥-sÏ˝tØ˲ Á≥∞ Á≥NΔÊˇ¢-Δˇ$$Ø˲ –˛ÖrØÛ˛ ØÛ˛ØÛ˛
“$Mʸ$ ^˛Á≥#-ôÈØ˲$. AÁ≥µ-sÏ˝-–ö˛-ΔÊˇMʸ* B —–ö˛-Δ>À
Á‹ÖVÊ¸Ü –ö˛$«a-¥˜ÖyÏ˛. “$Mʸ$ –ö˛_aØ˲ AØ˲$-–ö˛*ØË˛Ö B
“ΔÊˇ-øZ-k-yÏ˛Mϸ Mʸ*yë –ö˛_aÖ-ßÊ˛ÖsÙ˝... Mˆô˲¢-Mˆô˲¢ Á‹–ö˛$Á‹≈À$ Á≥#r$t-Mˆ-›Î¢Δˇ$$' Ô‹«-ƒÊ˝$ã-‹V> ^˛¥ÎµyÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"∞f-–Û˛$-Ø˲-∫æƒÒ˝*≈! –ÈyÊ˛$ –ö˛sÏ˝t Á‹ØÈ≤Ì‹..
CÁ≥µsÏ˝-Mϸ-Á≥#µyÊ˛$ Á≥∞-Mʸ-r$t-Mʸ$∞ B‚Ê˝Â∞ Gô˲-Mʸ-∫-sÏ˝tØÈ
Á≥rt-Vʸ-ÀyÊ˛$. ØÛ˛Ø˲$ –ö˛$«a-¥˘-Δˇ$$ØÈ! Ø˲$–ö˛#” Mʸ*yë
–ö˛$«a¥˘' AØÈ≤yÊ˛$.
"AΔˇ$$Ößë M>Ôú ôÈVʸrÖ?' AÖr* {Á≥◊˝—
–ö˛$$Q-ßë”ΔÊˇÖ ßÊ˛VʸYΔÊˇ {Á≥ô˲≈ÑÊ¸Ö A–ö˛-rÖô¯, Ar$
^˲*‘ÈΔÊˇ$ –È«-ßÊ˛™ΔÊˇ*.
"AØ˲≤ƒÊ˝$≈ AyÊ˛$-Vʸ$-ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$. D A∫æ-ƒÊ˝$≈Mϸ
fΔÊˇ-V>-ÕfiØ˲ ı‹–ö˛À$ Á‹«V>Y fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$-ØÈ≤ƒÒ˝* ÃÙ˝ß¯,
Ø˲Ø˲$≤ Á‹”ƒÊ˝$ÖV> ^˲*yÊ˛-–ö˛$∞ BΔÊˇzΔäˇ –Û˛‘ÈyÊ˛$'
Ø˲yÊ˛$–ö˛$$ “$ßÊ˛ ^Û˛ô˲$À$ –Û˛Á‹$-Mʸ$Ör* ^˛Ì≥µÖ®

26 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

B–˛$.
–ö˛ßÊ˛$™-–ö˛-ßÊ˛™ØÛ˛ AØ˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$ –˛sÏ˝t. AÁ‹À$ Ar$–ö˛ÖsÏ˝ BÃZ-^˲Ø˲ ô˲Ø˲ –ö˛$Ø˲-Á‹$-ÃZMϸ Δ>Mʸ*-yÊ˛-ßÊ˛∞
GÖô˲V> A∞-Ì≥Ö-_ØÈ MʸÖ{sZÃå˝ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛rÖ ^Û˛ô˲M>-ÃÙ˝ßÊ˛$. Aô˲∞ ^˲*Á≥#À$ BsZ-–Û˛$-sÏ˝-Mä¸V> B–˛$
–˛Ø˲$Mʸ øÍVʸÖ-ÃZMϸ –ö˛$ΔÊˇ-ÃÍΔˇ$$.
±yÊ˛ –ö˛*®« –˛Ø˲≤ÖsÙ˝ EØ˲≤® {Á≥ô˲*≈ÁŸ. ô˲À›Î≤ØË˛Ö ^Û˛Ì‹Ö® M>ªZÀ$ Á≥r$t-Mʸ$-^˲$aÀ –ö˛*®«
V>ÕMϸ FVʸ$ô˲* –ö˛$$QÖ “$®Mϸ –ö˛ÖVʸ$-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$
Ø˲ÀœsÏ˝ –ö˛$$ÖVʸ$-ΔÊˇ$À$.
"CMʸPyÊ˛ –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-ô˲$-Ø˲≤® ØÛ˛Ø˛OôÛ˛ Ø˲$–ö˛#” ØÈ
–˛Ø˲MϸP ^˲*›Î¢-–Û˛-—$sÏ˝?' MʸØ˲$-ªü-–ö˛$À$ –ö˛$$yÏ˛-–Û˛Ì‹
M¯Á≥ÖV> ^˲*Á‹*¢ AyÏ˛-WÖ® {Á≥◊˝—.
EÕ-Mϸ-¥Î-r$Ø˲$ ØÛ˛ΔÊˇ$µV> MʸÌ≥µ Á≥#^˲$a-Mʸ$Ör*
_ΔÊˇ$-Ø˲–ö˛#” Ø˲–È”yÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"M>ÔúÀ$ ôÈVʸrÖ AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ö®. JMʸP AΔÊˇVʸÖr sÒ˝OÖ Cı‹¢ ›Î≤ØË˛Ö Mʸ*yë Á≥N«¢ ^Û˛Á‹$-Mʸ$∞
yÊ˛*≈sÓ˝ GMʸ$P-ôÈØ˲$' AÖr* B–˛$ Á‹–ö˛*-´ßëØ˲Ö
M¯Á‹Ö GßÊ˛$ΔÊˇ$ ^˲*yÊ˛-Mʸ$Öyë –ö˛$‰Â ªÍô¨˛-ΔÊˇ*-–í˛$
–˛OÁ≥# –˛‚ÍÂyÊ˛$, ^ÈÃÍ –Û˛VʸÖV>.
"ªÒ˝®-«-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$. –˛$$rt-–˛$$-ßÊ˛-sÏ˝-›Î-«V> ô˲Ø˲∞
ØÛ˛Ø˲$ ªÒ˝ßÊ˛-ΔÊˇ-Vˆ-rt-Vʸ-Õ-V>Ø˲$' –˛Ø˲$Mʸ EØ˲≤ {Á≥ô˲*≈-ÁŸMϸ
^˛Ì≥µÖ® {Á≥◊˝— Ø˲–ö˛#”ô˲*.
"ªÒ˝®-«-¥˘-–ö˛rÖ H—$sÏ˝ ô˲Œœ? Ø˲$–ö˛#” ªÒ˝ßÊ˛-ΔÊˇVˆsÏ˝tÖ® G–ö˛-«∞?' AƒÒ˝*-–ö˛$-ƒÊ˝$ÖV> AyÏ˛-WØ˲ ‘Ë˝ÖMʸΔÊˇƒÊ˝$≈ –˛OÁ≥# Ü«W –ö˛$«Öô˲ ÜƒÊ˝$≈V> Ø˲—”Ö®
B–˛$.
"AΔˇ$$-Ø˲-ßë-∞Mϸ M>∞-ßë-∞Mϸ D Ø˲–ö˛#”À$ JÀ-MʸªZ-ƒÊ˝$rÖ H—$sZ..' ô˲Ø˲ÃZ ô˲Ø˲$ AØ˲$-Mʸ$Ör*,
ô˲ÃÒ˝Ü¢ A–ö˛#-så˝-Áfloã‹ –˛À$-Á≥-ÕMϸ ^˲*‘ÈyÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸΔÊˇƒÊ˝$≈. "AΔˇΔÛˇ... –ö˛^Û˛a-‘ÈyÊ˛$ Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$.. Á≥Öô˲$-À$V>ΔÊˇ$ –ö˛^Û˛a-‘ÈyÊ˛$' AÖr* _–È-À$Ø˲ ›˘∏ÎÃZ
Ø˲$Ö_ ÃÙ˝^ÈyÊ˛$.
–˛$Δˇ$$-Øå˛-VÛ¸-r$Ø˲$ {M>ã‹ ^Û˛Ì‹ ÃZÁ≥-ÕMϸ –ö˛_aÖ®
M>ΔÊˇ$. –˛$Δˇ$$Øå˛ ºÕzÖVä¸ ßÊ˛VʸY-«Mϸ ¥˘Mʸ$Öyë A–ö˛#-så˝Áfloã‹ –ö˛$$ÖßÊ˛$MÛ¸ –ö˛_a BWÖ®.
"A–ö˛$√ –ö˛_aÖßë Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ*... A–ö˛*√'
AÖr* –Û˛VʸÖV> ßÊ˛VʸY-«-Mϸ-¥˘Δˇ$$, ô˲Ø˲ ôË˛Õœ Mʸ∞-Ì≥Ö-^˲Mʸ-¥˘-–ö˛-rÖô¯ ô˛Àœ-ªZ-Δˇ$$Ö® {Á≥◊˝—.
"A–ö˛$√ ô˲Δ>”ô˲ –ö˛›Î¢-Ø˲∞ ^˛Ì≥µÖ® ô˲Œœ.
–ö˛$$ÖßÊ˛$ ØÛ˛Ø˲$ A∫æ-ƒÊ˝$≈ô¯ –ö˛*sÍœ-yëÕ. A–ö˛$√
Aô˲-∞Mϸ ^˛Á≥µ-–ö˛$Ø˲≤ –ö˛*rÕ≤ AΔÊˇjÖ-r$V> ^˛Ì≥µØ˲
ô˲Δ>”-ô˲ØÛ˛ —$W-ÕØ˲ —ÁŸ-ƒÊ˝*À$' AÖr* A–ö˛#-så˝Áfloã‹ ÃZÁ≥-ÕMϸ –ö˛_a, ›˘∏ÎÃZ ^Û˛ΔÊˇ-W-À-∫-yëzyÊ˛$
ΔÊˇ–ö˛$-◊˝-ƒÊ˝$≈-Á≥Ö-ô˲$À$.
"Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$ –ö˛_aÖyÊ˛$ A∫æƒÊ˝*≈. Ø˲$–ö˛#”
M>Á‹¢Öô˲ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ ôˆÖW-^˲*ı‹¢ ±Mʸ$ H߯ –ö˛*r
^˛¥Îµ-À∞ AÖr$-ØÈ≤yÊ˛$' ºVʸY-ΔÊˇV> AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸΔÊˇƒÊ˝$≈.
"Mʸ*Δ¯a-–ö˛$∞ ^˛Á≥µÖyÏ˛. ΔˇÖyÊ˛$ ∞—$-⁄ÎÀ$..
Á‹ÖÁ≥Ö-WMϸ Mʸ∫$ΔÊˇ$ Á≥ÖÌ≥ M>Ôú ô˛Ì≥µÖ_ C–ö˛”ÖyÏ˛'
ªÍô¨˛-ΔÊˇ*-–í˛$ –˛OÁ≥# Ø˲$Ö_ —Ø˲-–ö˛-_aÖ® –˛sÏ˝t MʸÖuÊˇÖ.
"–ö˛_aØ˲ –È‚Ê˝ÂMϸ Gr$-–ö˛ÖsÏ˝ –ö˛$Δ>≈-ßÊ˛À$
^Û˛ƒÊ˝*ÃZ Ø˲$–ö˛#” –ö˛*Mʸ$ ^˛Á≥µ-–ö˛-À-Ì‹Ø˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ
ÃÙ˝ßÊ˛$. –ö˛*Mʸ$ ô˛À$Á‹$. –ö˛$$ÖßÊ˛$ Ø˲$–ö˛#” ∫ƒÊ˝$-sÏ˝-MϸΔ>'
M¯ΔÊˇV> Úfl˝^˲a-«Ö_ {Á≥ô˲*≈ÁŸ –˛OÁ≥# Ü«-WÖ®
{Á≥◊˝—.

B–˛$ ^˛Á≥µ-–ö˛-À-Ì‹Ø˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸
–˛$Δˇ$$Øå˛ ºÕzÖVä¸ ßÊ˛VʸY-«Mϸ –˛„Â-¥˘-Δˇ$$Ö-ßë–˛$. Á‹«V>Y
IßÊ˛$ ∞—$-⁄ÎÀ ô˲Δ>”ô˲ –ö˛$Δ¯-›Î« {sÙ˝∞ Á≥r$t-Mʸ$∞
–ö˛_aÖ® Á‹ÖÁ≥ÖW.
"–ö˛`a-Δ>-V>ØÛ˛ –ö˛$$ÖßÊ˛$ ô˲Ø˲ ßÊ˛VʸY-«Mϸ Δ>Mʸ$Öyë
CMʸPyÊ˛ ®Vʸ-∫-yÊ˛-r-–Û˛$-—$-r∞ ’–È-ΔˇyÏ˛z ›ÎΔÊˇ$ M¯Á≥Ö
^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$' AÖr* {sÙ˝ÃZ∞ V>œÁ‹$Ø˲$ Á≥Öô˲$-À$V>«Mϸ AÖ®Ö-_Ö®.
"–ö˛Á‹$¢-ØÈ≤-Ø˲∞ ^˛Á≥#µ' –ö˛$$Mʸ¢-Á‹-«V> Á‹–ö˛*-´ßëØ˲Ö
C^ÈayÊ˛$ Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$.
"Δ>–ö˛ƒÊ˝*≈ A∫æƒÊ˝*≈.... ›ÎƒÊ˝$Ö-{ô˲Ö-ßëM> B
Vʸ®-ÃZØÛ˛ Mʸ*ΔÊˇ$aÖ-sÍ–È?' AÁ‹-Áfl˝-Ø˲ÖV> Ì≥À-–ö˛ªZƒÊ˝*yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
ô˲yÏ˛ ô˲ÀØ˲$ BQ-«-›Î« ô˲$yÊ˛$-^˲$-Mʸ$∞ r–ö˛-Ãå˝∞
A–ö˛-ô˲-ÕMϸ —Ì‹-ΔÛˇÁ‹*¢ ªÒ˝yä˛-ΔÊˇ*-–í˛$-ÃZÖ_ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ
–ö˛^ÈayÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"AßÛ˛ÖsÏ˝? Ø˲$–ö˛#” Á≥yÊ˛MʸVʸ-®ÃZ&' ªÍœÖMä¸V>
^˲*Á‹*¢ M>–˛$Öså˝ ^Û˛ƒÊ˝$-ªZ-ƒÊ˝*yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
"›Î≤ØË˛Ö GÁ≥#µy¯ AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ö®. ßÊ˛$Á‹$¢À$
–Û˛Á‹$-Mʸ$Ö-r$ÖsÙ˝ A«-^ÈΔÊˇ$ “$ΔÊˇ$..' AÖr* ΔÊˇ–ö˛$-◊˝-ƒÊ˝$≈
Á≥Ö-ô˲$-À$-V>-«Mϸ Ø˲–ö˛$-›ÎPΔÊˇÖ ^Û˛‘ÈyÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"^˛Á≥µÖyÏ˛ Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ*... —Ø˲-sÍ-∞Mϸ ΔˇyÓ˛V>
EØÈ≤Ø˲$' AØÈ≤yÊ˛$.
ô˲Ø˲$ ∫ƒÊ˝$-À$-ßÛ˛ΔÛˇ –ö˛$$ÖßÊ˛$ Ì≥^˲a—$√ –ö˛*sÍœyÏ˛Ø˲ –ö˛*r∞ ƒÊ˝*h-sÓ˝-gå˝V> «Ô≥så˝ ^Û˛‘ÈyÊ˛$ Á≥Öô˲$-À$
-V>ΔÊˇ$.
"CMʸP-yÏ˛Mϸ –ö˛`a-Δ>-V>ØÛ˛ ±Mʸ$ ^˛Á≥µ-–ö˛$∞ ^˛Ì≥µØ˲
–ö˛*rÀ$ C—. ^˛ÃÍœ-^˛-ßÊ˛$-ΔˇOØ˲ –ö˛«-Á≥-Ø˲Õ≤ gÍ{Vʸ-ô˲¢V>
M¯ƒÊ˝$rÖ H—$sZ, B{ô˲-Á≥-yÊ˛-Mʸ*-yÊ˛-ßÊ˛-Ø˲rÖ H—$sZ
ØÈM¸OôÛ˛ JMʸP –ö˛$$MʸP Mʸ*yë A–ö˛-VʸôË˛Ö M>ÃÙ˝ßÊ˛$'
AØÈ≤yÊ˛$.
^˲$rtÀ$ ^˲$r$t-Mʸ$Ø˲≤ ‘Ë˝»ΔÊˇÖ “$ßÊ˛ ô˲ÀØ˲$
B∞Ö-^˲$-Mʸ$∞, Á≥ΔÊˇ–ö˛$ {Á≥‘ÈÖ-ô˲ÖV> Á≥yÊ˛$-Mʸ$∞ EØ˲≤
ôÈ^˲$-¥Î–ö˛$$ –˛ÖrØÛ˛ Mʸ‚Ê˝ì –ö˛$$ÖßÊ˛$ –˛$®Õ, ô˲Ø˲Mʸ$
ô˛Õ-ƒÊ˝$-Mʸ$Ö-yëØÛ˛ ô˲À-F-¥ÎyÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"B –ö˛*r-ÀMϸ AΔÊˇ¶Ö H—$sÏ˝ A∫æƒÊ˝*≈?'
Mʸ$ô˲*-Áfl˝-ÀÖV> AyÏ˛-V>yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈. Vʸ$–ö˛$√Ö-ÃZØÛ˛
∞À-∫-yÏ˛Ø˲ {Á≥◊˝—, {Á≥ô˲*≈-ÁŸÀ CßÊ˛™« –ö˛ßÊ˛-ØÈ-ÃZœØ˲*
ı‹–í˛$-Ôú-ÕÖVä¸fi –˛$ßÊ˛$-À$ô˲* EÖyÊ˛-sÍ∞≤ MʸØ˲$_–ö˛ΔÊˇÀ Ø˲$Ö_ Vʸ–ö˛$-∞Ö-^˲$-Mʸ$Ör* _ΔÊˇ$-Ø˲–ö˛#”
Ø˲–È”yÊ˛$ Aô˲Ø˲$.
"AΔ>Æ-À$-Á≥-Δ>¶À$ CÁ≥#µyÊ˛$ —–ö˛-ΔÊˇÖV> ^˛Á≥µsÍ∞Mϸ “À$-Á≥-yÊ˛ßÊ˛$' AÖr* ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇ-ƒÊ˝$≈Mϸ ^˛Ì≥µ
"“$ΔÊˇ$ ’–È-Δˇ-yÏ˛z-›Î-ΔÊˇ$Mʸ$ Mʸ∞-Ì≥Ö_ ΔÊˇÖyÏ˛. –ö˛$´ßë≈Áfl˝≤Ö
–ö˛$ØË˛Ö –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-M¯-–È-ÕfiØ˲ –ö˛*rÀ$ ^ÈÃÍ
EØÈ≤Δˇ$$' A∞ Á≥Öô˲$-À$-V>-«ô¯ AØÈ≤yÊ˛$.
"ØÛ˛Ø˲$ Mʸ*yë AßÛ˛ AØ˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤Ø˲$ A∫æƒÊ˝*≈.
–ö˛$ØË˛Ö –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$∞ °Δ>Õ. B ôË˛Õœ-–ö˛*-rÕ≤ ô˲À-^˲$
-Mʸ$-Ø˲≤-Mˆ©™ Á‹Ú‹µ-Øå˛fiô¯ ØÈ ô˲À Á≥W-Õ-¥˘-ô¯Ö®'
AÖr* ›˘∏Î-ÃZÖ_ ÃÙ˝^ÈyÊ˛$ Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$. R͉
V>œÁ‹$Ø˲$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈ ^Û˛ÜMϸ AÖ®Ö_, Ú≥ßÊ˛™-Ú≥ßÊ˛™
AyÊ˛$-Vʸ$À$ –Û˛Á‹*¢ –˛$Δˇ$$Øå˛ ºÕzÖVä¸ –˛OÁ≥# ∫ƒÊ˝$-À$ßÛ˛-Δ>yÊ˛$.
BƒÊ˝$Ø˲ –˛Ø˲MÛ¸ ô˲Ø˲$ Mʸ*yë Mʸ®-ÕÖ® {Á≥◊˝—.
"–Û˛$–ö˛$$ ÃÙ˝Mʸ$Öyë “$ΔÊˇ$ G–ö˛-«-ô¯Ø˲* H“$ –ö˛*sÍœ-yÊ˛
Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. “$ΔÊˇ$ –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$-ØÛ˛® H—$sZ –ö˛*Mʸ$
Mʸ*yë ô˛ÕÌ‹ °Δ>Õ. Vʸ$ΔÊˇ$¢-Ú≥-r$t-M¯ÖyÏ˛' A–ö˛#-så˝-

28 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

AªÍæ...A∞Ì≥Á‹$¢Ø˲≤ Úfl˝ªÍæ!

Úfl˝ªÍæ Á≥sÙ˝Ãå˝ ôˆÕÌ‹∞–ö˛*ô¯ØÛ˛ ªÍœMä¸ ∫Á‹tΔäˇ
AÖßÊ˛$Mʸ$Ø˲≤ Ôfl˝Δ¯Δˇ$$Øå˛. M>± Ô‹µyÊ˛$ –ö˛*{ô˲Ö
Ú≥Ö^˲ÃÙ˝ßÊ˛$. CÁ≥µsÏ˝ –ö˛ΔÊˇMʸ* –ö˛$*yÊ˛$ Ì‹∞–ö˛*À$
–ö˛*{ô˲–Û˛$ ^Û˛Ì‹Ö®. –ö˛$*yÊ˛* Ìfl˝sÙ˝œ! ôÈgÍV>
"GMʸPyÏ˛Mϸ ¥˘ôÈ–ö˛# _Ø˲≤–Èyë'ô¯ –ö˛$Δ¯ Ìfl˝så˝
AÖßÊ˛$Mʸ$Ö®. D Ì‹∞–ö˛*ÃZ Úfl˝ªÍæ¥Î{ô˲Mϸ Ú≥ßÊ˛™V>
ı≥ΔÊˇ$ Δ>Mʸ¥˘Δˇ$$ØÈ Ìfl˝så˝ –ö˛*{ôË˛Ö B–˛$ RÍôÈÃZ
Á≥yÏ˛¥˘Δˇ$$Ö®. ©Öô¯ _Ø˲≤ ∞Δ>√ô˲ÀMʸ$ Úfl˝ªÍæ
–ö˛$Ö_ BÁ≥¤Øå˛ AΔˇ$$¥˘Δˇ$$Ö®. "©Á≥Ö EÖyÊ˛V>ØÛ˛
CÀ$œ ^˲MʸPªÒ˝r$tM¯–ÈÀ'Ø˲≤ ^˲ÖßÊ˛ÖV> D Ì‹∞–ö˛*
Á‹M¸fiã‹ô¯ ô˲Ø˲ Δˇ–ö˛$$≈Ø˲ΔÛˇÁŸØå˛Ø˲$ Ú≥Ö^Û˛Ì‹ÖßÊ˛r!
Ì‹∞–ö˛*Mʸ$ 50 ÀÑʸÀ$ AyÊ˛$Vʸ$ô¯ÖßÊ˛s ! Úfl˝ªÍæ
ΔÛˇÖgå˝Mϸ A® Ú≥ßÊ˛™ –˛$$ô˲¢–Û˛$ AΔˇ$$ØÈ, B–˛$ Á‹M¸fiã‹
ΔÛˇr$ ^˲*Ì‹ AÖô˲ C–ö˛”yë∞MÓ¸ Ì‹ßÊ˛ÆÁ≥yÊ˛$ô˲$ØÈ≤ΔÊˇr!
AØ˲≤r$t ô˲Ø˲ Δˇ–ö˛$$≈Ø˲ΔÛˇÁŸØå˛∞ Á‹VÊ¸Ö Ø˲VʸßÊ˛$, Á‹VʸÖ
^˛Mʸ$P AyÊ˛$Vʸ$ô¯ÖßÊ˛r!
Áfloã‹ÃZ EÖyÏ˛-¥˘-Δˇ$$Ø˲ –˛sÏ˝tMϸ –È«≤ÖVä¸ C_a –ö˛$»
∫ƒÊ˝$-À$-ßÛ˛-«Ö®.
∑∑∑

"∞Ø˲$≤ ^˙yÛ˛-‘Ë˝”« Vʸ$yÏ˛Mϸ –˛„Â-ΔÊˇ-–ö˛$√∞ ^˛¥ÎµØ˲$
Mʸßë.. CÖM> –˛‚Ê˝Â-ÃÙ˝-ßÛ˛-—$sÏ˝?' sÏ˝ÌúØå˛ ^Û˛ƒÊ˝$rÖ
M¯Á‹Ö –ö˛_aØ˲ –˛ÖrØÛ˛, –˛sÏ˝t∞ ô˲Ø˲ ßÊ˛VʸY-«Mϸ Ì≥Õ_
Á‹*sÏ˝V> AyÏ˛-V>yÊ˛$ ’–È-ΔˇyÏ˛z.
"_Ø˲≤ AØ˲$-–ö˛*ØË˛Ö –ö˛_aÖ® ›ÎΔÊˇ*. H Vʸ$yÏ˛Mϸ
¥˘Δˇ$$ Δ>–ÈÕ? D Mʸ®« ^˲$r$t-Á≥rœ _ØÈ≤-_-ô˲M>
Vʸ$‚Ê˝ì ^ÈÃÍØÛ˛ EØÈ≤Δˇ$$..' ô˲yÊ˛$-–ö˛$$-M¯-Mʸ$Öyë
^˛¥ÎµyÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"AØ˲$-–ö˛*ØË˛Ö AÖr* –ö˛ı‹¢ –˛ÖrØÛ˛ ßë∞≤
∫ƒÊ˝$-r-Ú≥-sÍtÕ. –ö˛* ØÈØ˲≤-V>ΔÊˇ$ –˛‚Ù˝Â Vʸ$yÏ˛Mϸ –˛„ÂΔ>-–ÈÕ. A® CMʸP-yÏ˛Mϸ Ø˲*r-ƒÊ˝*øÒ˝O MϸÃZ-“$-rΔÊˇœ
ßÊ˛*ΔÊˇÖ. ¥˜ßÊ˛$™ØÛ˛≤ ¥˘ôÛ˛ Δ>{ÜMϸ V>∞ Ü«-W-Δ>-–ö˛rÖ
Mʸ$ßÊ˛-ΔÊˇßÊ˛$' _Δ>-Mʸ$V> AØÈ≤yÊ˛$ ’–È-ΔˇyÏ˛z.
"_Δ>-Mʸ$-Á≥-yë-ÕfiØ˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$ ›ÎΔÊˇ*..'
AÖr* –ö˛*r∞ BÌ≥ MʸØ˲$-_-–ö˛-ΔÊˇÀ Ø˲$Ö_ B Vʸ®
–˛Ø˲$Mʸ øÍVʸÖÃZ EØ˲≤ ßë”ΔÊˇÖ –˛OÁ≥# ^˲*‘ÈyÊ˛$ –˛sÏ˝t.

MʸØ˲-Á≥yÓ˛ MʸØ˲-Á≥-yÊ˛-Ø˲r$t ∞À-∫yÏ˛ ^˛–ö˛#À$
«MϸPÖ_ —ÖsZÖ® Á‹ÖÁ≥ÖW. Ú≥ßÊ˛-–ö˛#À “$®Mϸ Á≥«V¸-ô˲$¢Mʸ$ Δ>ªZ-Δˇ$$Ø˲ Ø˲–ö˛#”Ø˲$ AÜ ∫À-–ö˛Ö-ô˲ÖV>
AßÊ˛$-–ö˛$$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$ Aô˲Ø˲$. "ΔÛˇÁ≥# ô˛Àœ-–È-ΔÊˇ-V>ØÛ˛ ØÛ˛Ø˲$
AMʸPyÊ˛ EÖsÍØ˲$. –˛$$rt-–˛$$-ßÊ˛sÏ˝ Á≥Nf –ö˛$Ø˲ßÛ˛!
Ü«W –ö˛$´ßë≈-‡≤-∞-MʸÃÍœ {Á≥›ÎßÊ˛Ö °Á‹$-Mʸ$-–ö˛_a
“$Mʸ$ AÖ®-›Î¢Ø˲$. “$ΔÊˇ$ ßë∞≤ Vʸ$«Ö_ BÃZ-_Ö^˲–ö˛-À-Ì‹Ø˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. A©-M>Mʸ ªÍh-Δˇ-yÏ˛z-›ÎΔÊˇ$
Ø˲Ø˲$≤ Vʸ$yÏ˛Mϸ –˛‚Ê˝Â-–ö˛$∞ ^˛¥Îµ-yÛ˛-V>∞, GÁ≥#µyÊ˛$
–˛‚ÍÂÃZ ^˛Á≥µ-ÃÙ˝ßÊ˛$. –˛‚Ê˝Â-r–Û˛$ –ö˛$$Q≈-–ö˛$∞ ØÛ˛Ø˲$
Mʸ*yë VʸsÏ˝tV> AyÊ˛-Vʸ-ÃÙ˝ßÊ˛$' ’–È-ΔˇyÏ˛z –˛$$QÖ “$®
^˲*Á≥#Õ≤ –ö˛$ΔÊˇ-Àa-Mʸ$Öyë —Ø˲-ƒÊ˝$ÖV> ^˛¥ÎµyÊ˛$.
"H߯ JMʸsÏ˝ –˛ÖrØÛ˛ ^Û˛Ú‹ƒå˝$. ∫ßÊ˛Æ-MϸÖ-^˲Mʸ$'
_Δ>-Mʸ$-V>ØÛ˛ AØÈ≤yÊ˛$ ’–È-ΔˇyÏ˛z.
"yëMʸt-ΔÊˇ$-V>ΔÊˇ$ ^˛Ì≥µ-Ø˲r$t DƒÊ˝$Ø˲ BΔ¯Vʸ≈Ö
Á‹tyÓ˛V> CÖ{Á≥N–í˛ A–ö˛#-ô˲$Ø˲≤ ÀÑʸ-◊ÍÀ$ Mʸ∞-Ì≥-Á‹*¢ØÛ˛
EØÈ≤Δˇ$$. _Δ>Mʸ$ –ö˛*{ôË˛Ö GMʸ$P–ö˛ AΔˇ$$Ö®.
M>ΔÊˇ◊˝Ö H—$sZ?' –˛Ø˲MϸP Ü«W B Vʸ® ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ
–ö˛Á‹*¢ {Á≥◊˝-—∞ AyÏ˛-V>yÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"A–ö˛$√ CÁ≥#µ-yÊ˛-Á≥#µyÛ˛ CMʸP-yÏ˛Mϸ –ö˛^Û˛a-®-ÃÙ˝-ßÊ˛∞
ô˛V۸̋ ^˛Ì≥µ Á≥ÖÌ≥Ö-_Ö®. A© AÁ‹À$ M>ΔÊˇ◊˝Ö'
ΔÊˇÁfl˝-Á‹≈ÖV> Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö C_aÖ-ßë–˛$.
^˛ÃÍœ-^˛-ßÊ˛$-ΔÊˇ$V> Á≥yÏ˛-¥˘-Δˇ$$Ø˲ –ö˛«-Á≥-Ø˲Õ≤ AÜgÍ-{Vʸ-ô˲¢V> M¯Ì‹ BΔÊˇ-ªÒ˝-sÍt-ÀØÛ˛ Ì≥^˲a—$√ –ö˛*rÀ$
Vʸ$ΔÊˇ$¢Mʸ$ –ö˛^Û˛a-‘ÈΔˇ$$ –˛sÏ˝tMϸ.
H߯ AÜ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ Á≥∞ Á≥NΔÊˇ¢-–È”-À∞ M¯ΔÊˇ$Mʸ$Ö-r$-Ø˲≤® B–˛$. A® f«-WØ˲ ô˲Δ>”-ô˲ØÛ˛ ô˲Ø˲$
AMʸP-yÏ˛Mϸ Δ>–È-À∞ ÌúMä¸fi AΔˇ$$-¥˘Δˇ$$ EØ˲≤®.
H—$sÏ˝ B Á≥∞?
"Ø˲$–ö˛#” BÃZ-^˲-Ø˲ÃZ Á≥yëz-–ö˛ÖsÙ˝ AÖßÊ˛$Mʸ$ H߯
Ú≥ßÊ˛™ M>ΔÊˇ-◊˝–Û˛$ EÖr$Ö®. H—$-r®?' Ô‹«-ƒÊ˝$ã-‹V>
^˲*Á‹*¢ {Á≥◊˝— Mʸ”‘Ë˝aØå˛ ^Û˛ƒÊ˝$-rÖô¯ ô˲Ø˲ BÃZ-^˲Ø˲Õ≤ AÜ ∫À-–ö˛Ö-ô˲ÖV> A◊˝-^˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
"A±≤ ô˛Õ-Ì‹Ø˲ –˛$$Ø˲-V>yÏ˛ –ö˛*®« –ö˛^ÈaØ˲$.
AÁ‹À$ —ÁŸ-ƒÊ˝*∞≤ AyÊ˛-VʸrÖ –ö˛$«a-¥˘-ƒÊ˝*-Ø˲∞
y˛O∞ÖVä¸ ΔÊˇ*ÖÃZMϸ GÖr-ΔÊˇ-–ö˛#ô˲* ^˛¥ÎµyÊ˛$.
Aô˲Ø˲$ FÌfl˝Ö-_-Ø˲sÙ˝œ –˛ÖrØÛ˛ —Ø˲-–ö˛-_aÖ®
{Á≥‘Ë˝≤. "H—$sÏ˝ B AÁ‹À$ —ÁŸƒÊ˝$Ö?' A∞.
AÖßÊ˛$Mʸ$ Aô˲Ø˲$ Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö ^˛Á≥µ-Mʸ-–ö˛$$ÖßÛ˛ AMʸPyÏ˛Mϸ –ö˛_aÖ® ’–È-ΔˇyÏ˛z øÍΔÊˇ≈.
"BƒÊ˝$Ø˲ _Δ>-Mʸ$-Á≥-yëz-yÊ˛∞ Ø˲$–Û˛”“$ –ö˛$Ø˲Á‹$
MʸÁŸt-Ú≥-r$t-M¯Mʸ$. Ø˲$–ö˛#” JÖr-«V> –˛‚ÍÂ-ÕfiØ˲ A–ö˛Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. ± –˛Ör Ø˲À$-Vʸ$«≤ Á≥ÖÌ≥-›Î¢Ø˲$. ±
A–ö˛-Á‹-Δ>-À-∞≤-sÏ˝± –È‚Ê˝ì Vʸ–ö˛$-∞Ö-^˲$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$' A∞
AØ˲≤®.
"–Û˛ΔÛˇ-–È‚Ê˝ì GÖßÊ˛$Mʸ$ –ö˛®-Ø˲–ö˛*√? CMʸPyÊ˛ EÖyÏ˛
–Û˛$–ö˛$$ —ΔÊˇ-Vʸ-ªü-yÊ˛$-Á‹$¢-Ø˲≤® H–ö˛$$Ö®? ØÛ˛Ø˲$,
ªÍªÍƒå˝$ Mʸ*yë –˛„ –ö˛›Î¢–ö˛$$' ô˲yÊ˛$-–ö˛$$-M¯-Mʸ$Öyë
^˛Ì≥µÖ® {Á≥◊˝—.
ô˲Ø˲$, ô˲Ø˲-ô¯-¥Îr$ ªÍªÍƒå˝$ AØÛ˛ AØ˲≤®
V>∞, B–˛$ {Á≥ô˲*≈-ÁŸ∞ Vʸ$«Ö_ –ö˛*sÍœ-yÊ˛-Mʸ¥˘–ö˛rÖ –˛sÏ˝tMϸ Ø˲^˲a-ÃÙ˝ßÊ˛$.
Aô˲Ø˲$ دΔÊˇ$ ô˛«_ B –ö˛*rØ˲$ ∫ƒÊ˝$-r-Ú≥-rt–ö˛-À-Ì‹Ø˲ AVʸô˲≈Ö ÃÙ˝Mʸ-¥˘-Δˇ$$Ö®. Aô˲∞ –ö˛$$QÖÃZ
B —ÁŸƒÊ˝$Ö ô˲Ø˲Mϸ Á‹µÁŸtÖV> Mʸ∞-Ì≥Ö-_-Ø˲r$t
_Ø˲≤V> Ø˲—”Ö® ’–È-ΔˇyÏ˛z øÍΔÊˇ≈. "{Á≥◊˝— GMʸPyÊ˛
EÖsÙ˝ {Á≥ô˲*≈ÁŸ AMʸPyÊ˛ EÖyÏ˛ °ΔÊˇ$-ô˲$Ö®. Á≥∞-

AØ˲≤ßÊ˛–ö˛$$√À Á‹ΔÊˇÁ‹Ø˲, ô˲Ö{yÓ˛ MˆyÊ˛$Mʸ$À
Á‹ΔÊˇÁ‹Ø˲ sÍŒ–ö˛#yä˛ÃZ Ø˲sÏ˝Ö_Ø˲ Áú$Ø˲ô˲ ƒÊ˝$ÖVä¸
Ôfl˝Δ¯Δˇ$$Ø˲œÃZ M>fÃå˝ ›˜Öô˲Ö. Δ>–í˛$^˲ΔÊˇ◊ä˝,
Á≥–ö˛Øå˛MʸÃÍ≈◊ä˝, CÁ≥#µyÊ˛$ _ΔÊˇÖi— Á‹ΔÊˇÁ‹Ø˲
Ø˲sÏ˝›˘¢Ö®. MÓ¸«¢ Á‹$ΔÛˇãŸ Mʸ*yë Á‹«V>Y M>fÃå˝ØÛ˛
∏ÎÃZ A–ö˛#ô¯Ö® AÖr$ØÈ≤ΔÊˇ$ ô˲—$‚Ê˝ ô˲ÖΩÀ$.
M¯Œ–ö˛#yä˛ÃZ Á‹*ΔÊˇ≈, M>»¢ Á‹ΔÊˇÁ‹Ø˲ Ø˲sÏ˝›˘¢Ö®.
M¯Œ–ö˛#yä˛ÃZ MÓ¸«¢ ß˛∫æMʸ$ ô˲–ö˛$Ø˲≤,
Á‹–ö˛$Öô˲ÃÍÖsÏ˝ –È‚Ê˝ì ڋOyä˛
AΔˇ$$¥˘ƒÊ˝*ΔÊˇ∞
Mʸr$t^˛∫$ô˲$ØÈ≤ΔÊˇ$.
Mʸ$∞ ı≥ΔÊˇ$
^˛Á≥µ-–ö˛-À-Ì‹Ø˲ A–ö˛Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$' Ø˲–ö˛#”-ô˲*ØÛ˛
^˛Ì≥µÖ®.
B —ÁŸƒÊ˝$Ö AÖô˲-Mʸ$-–ö˛$$ÖßÊ˛$ ô˲Ø˲Mʸ$ ΔˇÖyÊ˛$
–ö˛$*yÊ˛$-›ÎΔÊˇ$œ ^˛Á≥µ-∫-yÏ˛Ö-ßÊ˛∞ AÁ≥#µyÊ˛$ Vʸ$ΔÊˇ$¢Mʸ$
–ö˛_a, ØÈÀ$Mʸ MʸΔÊˇ$-^˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$ –˛sÏ˝t, G–ö˛ΔÊˇ* ^˲*yÊ˛Mʸ$Öyë.
"“$ΔÊˇÖ-ßÊ˛ΔÊˇ* Mʸrt-Mʸ-r$t-Mʸ$∞ CMʸP-yÏ˛-Ø˲$Ö_ –˛„Â¥˘-–ö˛yÊ˛Ö BƒÊ˝$-Ø˲Mϸ Ø˲^˲$a-ô˲$Ö߯ Ø˲^˲a߯ ØÛ˛Ø˲$
^˛Á≥µ-ÃÙ˝Ø˲$. GÖßÊ˛$-M¸OØÈ –ö˛$Ö_® JMʸ-›Î« AyÏ˛W
^˛Á≥#ôÈ' AÖr* ’–È-ΔˇyÏ˛z Vʸ®-M۸̋ –˛„Â-¥˘-Δˇ$$Ö®
Aô˲∞ øÍΔÊˇ≈.
B–˛$ –ö˛_a ’–È-ΔˇyÏ˛z ∞ΔÊˇ~-ƒÊ˝*∞≤ AÖßÊ˛-«MÓ¸ ô˛Õ-ƒÊ˝$^Û˛-ƒÊ˝$-Mʸ-–ö˛$$ÖßÛ˛, ô˲Ø˲ ∞ΔÊˇ~-ƒÊ˝*∞≤ Q_a-ô˲-–˛$OØ˲
MʸÖuÊˇÖô¯ {Á≥◊˝-—Mϸ —∞-Ì≥Ö-^ÈyÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"C® –ö˛$ØË˛Ö AΔÛˇÖgå˝ ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤ {¥˘{V>Ö M>ßÊ˛$.
“ΔÊˇ-øZ-kyÊ˛$ Ú‹ÃÒ˝Mä¸t ^Û˛Ì‹ ^˛Ì≥µ-Ø˲-r$-–ö˛Ö-sÏ˝®. AMʸPyÏ˛Mϸ ¥˘Δˇ$$Ø˲ ô˲Δ>”ô˲ V>∞ –ÈyÊ˛$ Gr$-–ö˛ÖsÏ˝
E^˲$aÀ$ Á≥∞≤ EÖ^Èy¯ –ö˛$Ø˲Mϸ ô˛Õ-ƒÊ˝$ßÊ˛$. ô˛ÕÔ‹
ô˛Õ-ƒÊ˝$∞ Á≥«-Ì‹¶-ô˲$-ÃZœMϸ “$ AÖßÊ˛-«± °Á‹$-Mʸ$-¥˘–ö˛rÖ ØÈMʸ$ CÁŸtÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. CÖßëMʸ H߯ –ö˛*r –ö˛ΔÊˇÁ‹Mʸ$ ô¯yÊ˛$ M>–È-À∞ EØ˲≤r$œ ^˛¥Îµ-Ø˲$-V>∞, ∞gÍ∞Mϸ ØÈô¯-¥Îr$ –Û˛ΔÛˇ G–ö˛ΔÊˇ* Δ>Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. JÖr«V> –˛„ôÛ˛ ô˲Á≥µ, –ÈyÏ˛∞ Á≥Œt MˆsÏ˝tÖ-^˲rÖ Mʸ$ßÊ˛ΔÊˇßÊ˛$' AØÈ≤yÊ˛$.
"±Mʸ$ Hß˛OØÈ f«-WôÛ˛?' Mʸ”‘Ë˝aØå˛ ^Û˛Ì‹Ö® {Á≥◊˝—.
"H“$ fΔÊˇ-VʸßÊ˛$. ØÈMʸ$ ô˛Õ-ƒÊ˝$-Mʸ$Öyë –ÈyÊ˛$
Ø˲Ø˲$≤ ∫$rtÃZ –Û˛ƒÊ˝$-ÃÙ˝yÊ˛$. JMʸ-›Î« ^Û˛Ì‹Ø˲ ô˲Á≥#µØÛ˛
–ö˛$Δ¯-›Î« ^Û˛ƒÊ˝$rÖ ØÈMʸ$ AÀ-–Èr$ ÃÙ˝ßÊ˛$'
AØÈ≤yÊ˛$ Aô˲Ø˲$.
"AÜ-Ø˲-–ö˛$√MÊ¸Ö ^ÈÃÍ {Á≥–ö˛*-ßÊ˛-MʸΔÊˇÖ. K–ö˛Δäˇ
M>∞π-y˛Øå˛fi –ö˛ßÊ˛$™' Á‹Ø˲≤V> Úfl˝^˲a-«Ö-_Ö® {Á≥◊˝—
–˛Ø˲$Mʸ Ø˲$Ö_ {Á≥ô˲*≈ÁŸ.
"Vʸ–ö˛$$√Ø˲ EÖyÊ˛Ö-yÊ˛Ö-ßÊ˛ΔÊˇ*..' Vʸ$–ö˛$√Ö ßÊ˛VʸYΔÊˇ$≤Ö_ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈ Úfl˝^˲a-«Ö-^˲-rÖô¯ M>–í˛$ AΔˇ$$¥˘-ƒÊ˝*ΔÊˇ$ AÖßÊ˛ΔÊˇ*.
"BƒÊ˝$Ø˲ –ö˛ßÊ˛™Ö-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$. G–ö˛ΔÊˇ$ –˛„ÂØÈ JÖr-«
-V>ØÛ˛ –˛„ Á≥Nf ^Û˛Δˇ$$Ö-^È-Àr... Vʸ$ÖÁ≥#-V>-¥˘Δˇ$$
ßÊ˛ΔÊˇÿØË˛Ö ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛-sÍ-∞Mϸ B Vʸ$‚Z G–ö˛-«± AØ˲$-–ö˛$ÜÖ-^˲-ΔÊˇÖr' –ö˛Á‹*¢ØÛ˛ ^˛Ì≥µÖ® ’–È-ΔˇyÏ˛z øÍΔÊˇ≈.
B–˛$Mʸ$ BΔÊˇ-yÊ˛$-Vʸ$À ßÊ˛*ΔÊˇÖÃZ –ö˛Á‹$¢Ø˲≤
Á‹ÖÁ≥Ö-W∞ Vʸ–ö˛$-∞Ö-^ÈyÊ˛$ –˛sÏ˝t. "AÃÍVÛ¸ ô˲Œœ... ΔÛˇÁ≥#
ô˛Àœ-–È-ΔÊˇ-Mʸ-–ö˛$$ÖßÛ˛ IßÊ˛$ VʸÖr-ÀMʸ$ ∫ƒÊ˝$-À$-ßÛ˛«
–˛‚Ê˝-ôÈØ˲$. –ö˛$Ö_ –˛Ìfl˝-Mʸ-Ãå˝∞ ΔˇyÓ˛V> EÖ^˲-–ö˛$∞
^˛Á≥µÖyÏ˛' A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ MˆÖ^˛Ö Ú≥ßÊ˛™
MʸÖuÊˇÖ-ô¯ØÛ˛ AØÈ≤yÊ˛$.

V>œ–ö˛$Δäˇ⁄˘ —ÁŸƒÊ˝$ÖÃZ Á≥«—$ô˲$À$ØÈ≤,
Ø˲rØ˲ —ÁŸƒÊ˝$ÖÃZ MÓ¸«¢Mϸ –ö˛ÖMʸ Ú≥sÙ˝t A–ö˛M>‘Ë˝Ö
ÃÙ˝Mʸ¥˘–ö˛yÊ˛Ö. —$VʸôÈ Ôfl˝Δ¯Δˇ$$Ø˲œ MʸØÈ≤ Mʸ*yë
MÓ¸«¢ _Ø˲≤® M>–ö˛yÊ˛Ö –ö˛ÖsÏ˝ M>ΔÊˇ◊ÍÀ$ B–˛$Mϸ
^ÈÃÍ Á≥œã‹ A–ö˛#ô˲$ØÈ≤ƒÊ˝$r!

Ú≥ßÊ˛™–˛O-¥˘-ƒÊ˝*Δˇ$$ {Á≥◊˝— MʸØ˲$À$.
{Á≥ô˲*≈ÁŸ –ö˛$$QÖÃZ –˛ÖrØÛ˛ {Á≥ô˲≈-Ñʸ-–˛$OÖ®
AƒÒ˝*-–ö˛$ƒÊ˝$Ö. JMÛ¸-›Î« JMʸ« –ö˛$$QÖ
JMʸΔÊˇ$ ^˲*Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤-«-ßÊ˛™ΔÊˇ*.
’–È-ΔˇyÏ˛z øÍΔÊˇ≈Mʸ$ –ö˛*{ôË˛Ö Gr$–ö˛ÖsÏ˝ AØ˲$-–ö˛*ØË˛Ö Δ>ÃÙ˝ßÊ˛$. ∞Ø˲≤
BƒÊ˝$∞≤ ‡Ì‹µ-r-Ãå˝Mϸ °Á‹$-Mʸ$-¥˘Δˇ$$Ø˲ M>Δ¯œØÛ˛ –˛‚Ê˝ìÂ. ßë∞≤-—$Ö-_Ø˲
–˛Ìfl˝-MʸÃå˝ –ö˛$Ø˲ ßÊ˛VʸYΔÊˇ –ö˛$Δˆ-MʸsÏ˝ ÃÙ˝ßÊ˛$'
ô˲yÊ˛$-–ö˛$$-M¯-Mʸ$Öyë ^˛Ì≥µÖ®.
ô˲À*Ì≥, y˛O∞ÖVä¸ sÙ˝ºÃå˝ “$ßÊ˛ –ö˛ΔÊˇ$Á‹ÃZ ı≥«a EØ˲≤ ı≥œrœÃZ JMʸ-ßë∞≤ ô˲Ø˲
–ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ fΔÊˇ$-Á≥#-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$ –˛sÏ˝t.
Vʸ∫-VʸªÍ –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ Δ>ªZ-Δˇ$$Ø˲
Á‹ÖÁ≥Ö-W∞, Δ>–È-ÕfiØ˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛Ø˲≤r$œ ^˛Δˇ$$≈ FÌ≥, ôÈØÛ˛ –ö˛yÊ˛zØ˲ ^Û˛Ì‹Ö®
{Á≥ô˲*≈ÁŸ.
‡så˝-¥Î-Mä¸ÃZ EØ˲≤ Á≥ßë-Δ>¶-ÀØ˲$ Aô˲∞
ı≥œr$-ÃZMϸ {sÍØå˛fi-ÁúΔäˇ ^Û˛Ì‹Ö®. "C® MÛ¸–ö˛ÀÖ
AÃ͵-‡ΔÊˇÖ –ö˛*{ô˲–Û˛$. CÁ≥#µyÊ˛$ C–ö˛±≤ BΔÊˇWı‹¢ CMʸ `Mʸ-sÏ˝-Á≥yÛ˛ –ö˛ΔÊˇMʸ* H“$ ÜØ˲-ÃÙ˝Ø˲$'
AÖr* {¥˜sÒ˝ã‹t ^Û˛ƒÊ˝$-ªZ-Δˇ$$Ø˲ Aô˲∞≤, ô˲Ø˲
^˲*Á≥#-À-ô¯ØÛ˛ Vʸ®™Ö_ دΔÊˇ$ –ö˛$*Δˇ$$Ö-_Ö®.
"G–ö˛ΔÊˇ$ GÖô˲ ÜØ˲-Vʸ-ÀΔ¯ –ö˛*Mʸ$ ªÍV>
ô˛À$Á‹$. دΔÊˇ$ –ö˛$*Á‹$-Mʸ$∞ Ú≥sÏ˝tÖ® BΔÊˇ-WÖ_
A–ö˛-ô˲-ÕMϸ ¥˘–ö˛rÖ BΔ¯-V>≈-∞Mϸ ^ÈÃÍ –ö˛$Ö_®'
{Á≥ô˲*≈ÁŸ ^˲*Á≥#-ÃZœ∞ øÍ–È∞≤ –ö˛*rÀ ΔÊˇ*Á≥ÖÃZMϸ AØ˲$-–ö˛-®Ö-_Ö® {Á≥◊˝—.
∑∑∑

"^˲*Á‹*¢ EÖyÊ˛ÖyÏ˛ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇ-ƒÊ˝$≈-V>ΔÊˇ*... CÖßëMʸ
–ö˛$ØË˛Ö –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$Ø˲≤ –ö˛*r-À±≤ JMʸP AÑʸΔÊˇÖ
Mʸ*yë ¥˜À$œ-¥˘-Mʸ$Öyë ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ ^Û˛ΔÊˇ-–Û˛-ƒÊ˝$-∫-yëÕ'.
ªÍô¨˛-ΔÊˇ*Ö –˛ÖsÏ˝-ÃÙ˝-rΔäˇ ßÊ˛VʸYΔÊˇ Mʸ$»a-“$ßÊ˛ ∞À∫yÊ˛$ô˲* ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇ-ƒÊ˝$≈Mʸ$ ^˛¥ÎµyÊ˛$ –˛sÏ˝t.
–ö˛$$Q-ßë”ΔÊˇÖ ßÊ˛VʸYΔÊˇ JMʸ Á≥MʸPV> ∞À-∫yÏ˛
–˛$Δˇ$$-Øå˛-VÛ¸r$ “$ßÊ˛ØÛ˛ ßÊ˛ñÌŸt∞ MÛ¸Ö{©-Mʸ-«Ö_
EÖ^ÈyÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈. "–ö˛$∞ÌŸ MʸßÊ˛-ÀrÖ –ö˛*{ô˲–Û˛$
Mʸ∞-Ì≥-Á‹$¢Ö® –ö˛$Ø˲Mϸ. –ö˛*rÀ$ —∞-Ì≥Ö-^˲–ö˛#. H—$
^Û˛ΔÊˇ-–Û˛-ƒÊ˝$-∫-yëzƒÒ˝*, GÃÍ ^Û˛ΔÊˇ-–Û˛-ƒÊ˝$-∫-yëzƒÒ˝* ô˛ÕƒÊ˝$ßÊ˛$ Mʸßë' –˛sÏ˝tMϸ —∞-Ì≥Ö-^Û˛-rr$œ AØÈ≤yÊ˛$.
"^Û˛ΔÊˇ-–Û˛-ƒÊ˝$-∫-yëzƒÒ˝* ÃÙ˝ß¯ ô˛Õı‹¢ ^ÈÀ$.. HÖ
^Û˛ΔÊˇ-–Û˛-ƒÊ˝$-∫-yëzƒÒ˝* –ö˛$Ø˲Mϸ –ö˛$$ÖßÊ˛$-V>ØÛ˛ ô˛À$Á‹$'
^˛¥ÎµyÊ˛$ –˛sÏ˝t.
AΔÊˇ-VʸÖr ô˲Δ>”ô˲ AÜ Ø˛–ö˛$√-®V> –˛$Δˇ$$Øå˛
ºÕzÖ-Vä¸-ÃZÖ_ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝-Mϸ-–ö˛_a, –˛$Δˇ$$-Øå˛-VÛ¸r$ ßÊ˛VʸY-«Mϸ
¥˘Δˇ$$Ö® Á‹ÖÁ≥ÖW.
B–ö˛-ΔÊˇ-◊˝ÃZ ^ÈÃÍ-–ö˛$Ö® Á≥∞-–È-‚Ê˝ìÂ-ØÈ≤ΔÊˇ$. –ÈΔˇ–ö˛-«MÓ¸ B–˛$Ø˲$ Vʸ–ö˛$-∞Á‹*¢ EÖyÊ˛-–ö˛-À-Ì‹Ø˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ
V>∞, B–˛$ ^Û˛ô˲-ÀØ˲$ AØ˲$-–ö˛*-∞Ö-^˲-–ö˛-À-Ì‹Ø˲

AVʸô˲≈Ö
V>∞ H© ÃÙ˝Ø˲sÙ˝t EÖ® –ÈôÈ-–ö˛-ΔÊˇ◊˝Ö.
"B “ΔÊˇ-øZ-k-yÏ˛ô¯ MʸØ˛-ÑʸØå˛ Ú≥r$t-Mʸ$Ö-ßÊ˛∞ –ö˛$Ø˲Ö
^˛yÊ˛$V> AØ˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤–ö˛$$ V>∞, D Á‹ÖÁ≥ÖW
JMʸ-—-´ßÊ˛ÖV> ^ÈÃÍ –ö˛$Ö_-–ö˛$-∞ıŸ A∫æƒÊ˝*≈...
B–˛$ AÖsÙ˝ AÖßÊ˛-«MÓ¸ A¿-–ö˛*-Ø˲–Û˛$. AØ˲$-–ö˛*Ø˲Ö
–ö˛_aÖ® –ö˛$Ø˲Mϸ –ö˛*{ô˲–Û˛$' MˆÖ^˛ÖV> –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$
fΔÊˇ$-Vʸ$ô˲* AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
ΔˇÖyÛ˛ ΔˇÖyÊ˛$ ∞—$-⁄Î-À-¥Îr$ ∞À-∫yÏ˛ EÖ®
Á‹ÖÁ≥ÖW, VÛ¸r$-ßÊ˛-VʸYΔÊˇ. –ö˛$*y¯ ∞—$-ÁŸÖÃZ, ôÈÔ≥V>
AyÊ˛$-Vʸ$À$ –Û˛Á‹*¢ B–˛$ ßÊ˛VʸY-«Mϸ –ö˛^ÈayÊ˛$ ªÍh-ΔˇyÏ˛z
{y˛O–ö˛Δäˇ.
JMÛ¸ JMʸ ∞—$ÁŸÖ –ö˛*sÍœ-yÏ˛Ö-ßë–˛$. AÖô˲-Mʸ$—$Ö_ JMʸP Ú‹Mʸ-Ø˲$-Mʸ*yë GMʸ$P–ö˛ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö °Á‹$-M¯
-Mʸ$Öyë Ø˛–ö˛$√-®V> –˛Ø˲$-Ü-«W ºÕzÖ-Vä¸-ÃZMϸ –˛„Â¥˘Δˇ$$Ö®.
¥Î≈Ör$ gÙ˝∫$ÃZ EØ˲≤ Ú‹Ãå˝-∏˘-Øå˛∞ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝-Mϸ°Ì‹, G–ö˛-«-ô¯Ø¯ –ö˛*sÍœ-yÊ˛$ô˲* –ö˛$‰Â Δ¯yÊ˛$zØ˲$ {M>ã‹
^Û˛Ì‹, AÖô˲-Mʸ$-–ö˛$$ÖßÊ˛$ GMʸPyÊ˛ ∞À-∫yÏ˛ EØÈ≤y¯,

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 29
n

Ü«W AMʸP-yÏ˛MÛ¸ –˛„Â-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$ ªÍh-ΔˇyÏ˛z {y˛O–ö˛Δäˇ.
"^Û˛ΔÊˇ-–Û˛-ƒÊ˝$-∫-yëzΔˇ$$ –ö˛$Ø˲ –ö˛*rÀ$. ØÛ˛Ø˲$ ΔÛˇÁ≥#
ô˛Àœ-–È-ΔÊˇ$-gÍ-–ö˛$$Ø˲ {Á≥ƒÊ˝*◊˝Ö A–ö˛#-ôÈ-Ø˲∞ ªÍhΔˇyÏ˛zMϸ ô˛Õ-ƒÊ˝$-^Û˛-ƒÊ˝$-∫-yÏ˛Ö®. Gr$-–ö˛ÖsÏ˝ –˛Ìfl˝-MʸÃZœ
∫ƒÊ˝$-À$-ßÛ˛-ΔÊˇ$-ôÈد ^˛Á≥µ-∫-yÏ˛Ö®' –ö˛$Δ¯ –ö˛$*yÊ˛$
∞—$-⁄Î-À-¥Îr$ Aô˲ØÛ˛≤ A∫j-Δ䡔-^Û˛Ì‹, ªÍô¨˛-ΔÊˇ*-–í˛$-ÃZ
Ø˲$Ö_ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ –ö˛Á‹*¢ AØÈ≤yÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"AΔˇ$$ôÛ˛ –ö˛$ØË˛Ö B M>ΔÊˇ$∞ °Á‹$-Mʸ$-–ö˛_a CMʸPyÊ˛
–ö˛$Ø˲Mϸ MʸØ˲-Á≥-yÛ˛-rr$t Ú≥r$t-M¯-–ö˛rÖ ^ÈÃÍ –ö˛$Ö_®.
Á‹ÖÁ≥ÖW ÃÍÖsZ‚Ê˝ì CMʸPyÊ˛ CÖM¸Ö-ô˲-–ö˛$Ö® EØÈ≤Δ¯
ô˛Õ-ƒÊ˝$ßÊ˛$. CÖfدœ ^Û˛ô˲$-À$-Ú≥sÏ˝t Hß˛OØÈ –ö˛$ô˲-À∫$
^Û˛ı‹¢ ^ÈÃÍ {Á≥–ö˛*ßÊ˛Ö' –˛ÖrØÛ˛ AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
"CÖfدœ ^Û˛ô˲$À$ Ú≥rt-sÍÀ$, {ªÙ˝Mʸ$Õ≤ ¥ÎyÊ˛$
^Û˛ƒÊ˝$-sÍÀ$...¸ C–ö˛±≤ Ì‹∞-–ö˛*ÃZœ –ö˛*{ô˲–Û˛$ Mʸ∞Ì≥Ö^Û˛ –ö˛$ô˲-À-∫$À$. Ar$-–ö˛Ö-sÏ˝— H“$ f«VÛ¸ A–ö˛M>‘Ë˝Ö ÃÙ˝ßÊ˛$. B M>ΔÊˇ$ØÛ˛ EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-^˲-ßÊ˛-À$-^˲$Mʸ$ÖsÙ˝, CÖf-ب˛-∞ ›ÎtΔäˇt ^Û˛Ì‹Ø˲ ΔˇÖy¯ Ñʸ◊˝ÖÃZ A±≤
ô˛Õ-Ì‹-¥˘-ôÈΔˇ$$. M>∞ ØÛ˛Ø˲$ ßë∞≤ °Á‹$-Mʸ$-¥˘-–ö˛rÖ ÃÙ˝ßÊ˛$'
{Á≥◊˝-—-V>∞, {Á≥ô˲*≈-ÁŸ-V>∞ Δ>–ö˛rÖ ÃÙ˝ßÊ˛∞ ∞‘Ë˝aƒÊ˝$Ö

C–ö˛”-–ö˛$∞ {Á≥◊˝-—Mϸ ^˛Ì≥µÖ® ØÛ˛Ø˲$. –ö˛$‰Â –ÈsÏ˝∞ ØÈMÛ¸
CÁ‹$¢-ØÈ≤–È?' M¯Á≥ÖV> AyÏ˛-V>yÊ˛$ Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$.
"“$Mʸ$ M>ßÊ˛$ ›ÎΔÊˇ*. B ∫$ÃÒ˝œså˝ ∫ÖyÏ˛ –ö˛$∞-ÌŸMϸ
C–ö˛”ÖyÏ˛. D –ö˛*rÕ≤ ∫ƒÊ˝$r G–ö˛-«MÓ¸ ^˛¥˜µ-ßÊ˛™∞
VʸsÏ˝tV> Úfl˝^˲a-«Ö-^˲ÖyÏ˛' دrœ∞ AÃÍVÛ¸ Á≥r$t-Mʸ$Ör*
AØÈ≤yÊ˛$ –˛sÏ˝t. ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇ-ƒÊ˝$≈Mϸ A´®MÊ¸Ö AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ö®
CÖM>-CÖM> AƒÒ˝*-–ö˛$ƒÊ˝$Ö.
"Ú≥{sZÃå˝ H—$sÏ˝? ∫$ÃÒ˝œså˝ ∫ÖyÛ˛-—$sÏ˝? HÖ
–ö˛*sÍœ-yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$ “$ΔÊˇ$?' —Á‹$-ΔÊˇ$V> AyÏ˛-V>yÊ˛$.
"AßÛ˛ÖsÏ˝? “$ A–ö˛*√Δˇ$$ {Á≥◊˝-–ö˛–ö˛$√ –˛Ø˲-M>À
Ü«-W-Ø˲r$t, –ö˛_a-Ø˲-Á≥µ-sÏ˝-Ø˲$Ö` D A∫æ-ƒÊ˝$≈ØÛ˛ AÖsÏ˝Ú≥-r$t-Mʸ$∞ EØÈ≤–ö˛# MʸßÊ˛*! ±Mʸ$ ô˛Õ-ƒÊ˝$-Mʸ-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö
H—$sÏ˝?' B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈ÖV> AyÏ˛-V>yÊ˛$ Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$.
"AÖsÏ˝-Ú≥-r$t-M¯-–ö˛rÖ JMʸPsÙ˝ M>ßÊ˛$. M>—-ÕÖ-^˲$Mʸ$∞ ∞À-∫-yÏ˛ØÈ Mʸ*yë ô˲Ø˲$ ^˛Á≥µ-ßÊ˛-À$-^˲$-Mʸ$-Ø˲≤–Û˛
–ö˛$Ø˲Mϸ ô˛Õ-ƒÊ˝$-∞-›Î¢yÊ˛$. ^˛Á≥µ-Mʸ*-yÊ˛-ßÊ˛∞ AØ˲$-Mʸ$ÖsÙ˝
A«_ XÚ≥-sÏ˝tØÈ JMʸP –ö˛*r∞ Mʸ*yë ∫ƒÊ˝$-rÚ≥rtyÊ˛$' Mʸ^˲aV> AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
ô˲Ø˲ ¥ÎœØ˲$ H—$sZ ^˛Á≥µ-Ø˲Ö-ßÊ˛$Mʸ$ Aô˲Ø˲$

^Û˛Á‹$-Mʸ$∞ Ì‹Vʸ-Δˇså˝ –˛Õ-WÖ-^˲$-Mʸ$Ör* AØÈ≤yÊ˛$ –˛sÏ˝t.
AÖô˲$-ÃÙ˝-Mʸ$Öyë ¥˘Δˇ$$Ö® ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈ B‘Ë˝a-Δ>≈∞Mϸ. "AßÛ˛ÖsÏ˝? B ôË˛Õœ ∞Ø˲$≤ B M>Δ¯œØÛ˛ –˛‚Ê˝Â-–ö˛$∞
^˛Ì≥µÖ® Mʸßë..' AyÏ˛-V>yÊ˛$.
"^˛Ì≥µÖ® ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇ-ƒÊ˝$≈-V>ΔÊˇ*... ^˛Á≥µ-rÖ˛-–Û˛ΔÊˇ$...
–ö˛$ØË˛Ö ^Û˛ƒÊ˝$rÖ –Û˛ΔÊˇ$. Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$ GMʸPyÊ˛
EØÈ≤Δ¯ ^˲*yÊ˛ÖyÏ˛' AØÈ≤yÊ˛$ Aô˲Ø˲$ ^ÈÃÍ ôÈÔ≥V>.
B‘Ë˝aΔÊˇ≈Ö M>›Î¢ AƒÒ˝*-–ö˛$-ƒÊ˝$ÖV> –ö˛*«-¥˘ô˲$Ö-yÊ˛V>, –ö˛$‰Â A–ö˛#-så˝-Áfloã‹ –˛À$-Á≥-ÕMϸ ^˲*‘ÈyÊ˛$
‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
Á≥®-∞-—$-⁄ÎÀ ô˲Δ>”ô˲ Mʸ∞-Ì≥Ö-^ÈyÊ˛$ Á≥Öô˲$-À$V>ΔÊˇ$. G–ö˛Δ¯ Á≥∞-–È-‚Ê˝ÂMϸ H–¯ Á‹*^˲-Ø˲À$ CÁ‹*¢
Á‹*sÏ˝V> A–ö˛#-så˝-Áfloã-‹-ÃZMϸ –ö˛^ÈayÊ˛$.
"Ø˲$–ö˛#” ^˛Ì≥µ-Ø˲sÙ˝œ ^Û˛ƒÊ˝$-sÍ-∞Mϸ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö
^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤-Ø˲-∫æƒÊ˝*≈. –ö˛$sÏ˝t, –ö˛$‘È-Ø˲Öô¯ Á≥ΔÊˇ–ö˛$ AÁ‹Áfl˝≈ÖV> EÖßÊ˛r. Á‹»”-Ì‹ÖVä¸ ^Û˛Δˇ$$Ö_, sÍÖMä¸ ∞Öyë
Ú≥{sZÃå˝ MˆsÏ˝tÖ_ Á‹«V>Y G∞-—$® VʸÖr-À-MʸÃÍœ Ì‹ßÊ˛ÆÖ
^Û˛›Î¢-Ø˲∞ ^˛¥ÎµyÊ˛$' –ö˛Á‹*¢ØÛ˛ «¥˘Δäˇt ^Û˛‘ÈyÊ˛$.
"A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ AΔˇ$$ôÛ˛ CÖM> MˆÖ^˛Ö GMʸ$P–ö˛
ßÊ˛*ΔÊˇÖ ÜΔÊˇ-V>Õfi –ö˛Á‹$¢Ö®. ı‹µΔäˇV> CÖM¯ IßÊ˛$ŒrΔÊˇœ M>≈Øå˛ÃZ Ú≥{sZÃå˝ ¥˘Δˇ$$Ö-^˲-–ö˛$∞ ^˛Á≥µÖyÏ˛''
¥Î≈Ör$-gÙ˝-∫$-ÃZÖ_ دrœ ¥˜Ü¢-MʸØ˲$ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ
°Á‹*¢ ^˛¥ÎµyÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"Ø˲$–ö˛#” øÊ˝ÃÙ˝-–È-yÏ˛— A∫æƒÊ˝*≈! B دrœ∞ ±Mʸ$

∞fÖ-V>ØÛ˛ ÔúÃå˝ A–ö˛#-ô˲$-Ø˲≤r$t AΔÊˇ¶–˛$O, "^˛Á≥µ-Mʸ-¥˘-–ö˛sÍ-∞Mϸ CMʸPyÊ˛ AÖô˲ VˆÁ≥µ —ÁŸƒÊ˝$Ö H“$-ÃÙ˝ßÊ˛$.
ØÛ˛Ø˲$ M>ΔÊˇ$ÃZ –˛‚Ê˝ÂØ˲$. ∫$ÃÒ˝œså˝ ªÒ˝OMä¸-“$ßÊ˛ –˛‚Ê˝-ôÈØ˲$.
A® Mʸ*yë ΔÛˇÁ≥# ô˛Àœ-–È-ΔÊˇ$-gÍ-–ö˛$$Ø˲ M>ßÊ˛$. `Mʸ-sÏ˝Á≥yÏ˛Ø˲ –˛ÖrØÛ˛ ∫ƒÊ˝$-À$-ßÛ˛-«-¥˘-ôÈØ˲$. –˛À$Vʸ$ Δ>Mʸ–ö˛$$ÖßÛ˛ AMʸP-yÏ˛Mϸ ^Û˛ΔÊˇ$-Mʸ$ÖsÙ˝, B “ΔÊˇ-øZ-kyÏ˛ Á≥£Ê˛MʸÖ
H—$sZ Á≥Ì‹-Mʸ-rt-sÍ-∞Mϸ “À$Ö-r$Ö®' AØÈ≤yÊ˛$.
_sÏ˝-M¸ÃZ –ö˛$r$-–ö˛*ƒÊ˝$Ö AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ö® ‘Ë˝ÖMʸΔÊˇƒÊ˝$≈ –ö˛$$QÖÃZ {Á≥ô˲≈-Ñʸ-–˛$OØ˲ _Δ>Mʸ$. "AßÊ˛$¬ô˲Ö
A∫æƒÊ˝*≈. C© ¥ÎœØ˲ÖsÙ˝! Ø˲$–ö˛#” CÖô˲ GÀ-ΔäˇtV> EÖsÍ–ö˛∞ –ÈyÊ˛$ FÌfl˝Ö-^˲-ÃÙ˝yÊ˛$' Á‹Öô¯-ÁŸÖV> AØÈ≤yÊ˛$.
"–ÈyÊ˛$ FÌfl˝Ö-_ØÈ, FÌfl˝Ö-^˲-Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ,
AMʸPyÊ˛ fΔÊˇ-V>-ÕfiÖ® H߯ f«W °ΔÊˇ$-ô˲$Ö®. CÁ≥#µyÊ˛$
–ö˛$ØË˛Ö ^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛-À-Ì‹Ø˲ Á≥∞ CÖMˆ-MʸsÏ˝ EÖ®. A®
MÛ¸–ö˛ÀÖ “$ –ö˛ÀœØÛ˛ A–ö˛#-ô˲$Ö®' AØÈ≤yÊ˛$ –˛sÏ˝t.
‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈, ΔÊˇ–ö˛$-◊˝-ƒÊ˝$≈-Á≥Ö-ô˲$À$ CßÊ˛™ΔÊˇ*
Mʸ$ô˲*-Áfl˝-ÀÖV> ^˲*‘ÈΔÊˇ$.
"ØÛ˛Ø˲$ –ö˛$$ÖßÊ˛$V> ^˛Ì≥µ-Ø˲r$t M>Mʸ$Öyë, Gyë”-Øå˛fiV>
r*“-ÀΔäˇ “$ßÊ˛ ∫ƒÊ˝$-À$-ßÛ˛-ΔÊˇ$-ô˲$-Ø˲≤r$t ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ
ô˛Õ-ƒÊ˝$-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. ªÍh-ΔˇyÏ˛z {y˛O–ö˛-Δäˇ∞, Á‹ÖÁ≥Ö-W∞
GÃÍ –Û˛$ØÛ˛gå˝ ^Û˛›Î¢Δ¯ A® “$«-ßÊ˛™ΔÊˇ* yÏ˛Ú‹Oyä˛ ^Û˛Á‹$M¯-–ÈÕ' AØÈ≤yÊ˛$ –˛sÏ˝t.
"∞f-–Û˛$-Ø˲-∫æ-ƒÒ˝*≈–í˛.. Á≥®-∞-—$-⁄Î-ÀMϸ JMʸ-›Î«
–ö˛_a A® M>–ÈÃÍ? C® M>–ÈÃÍ? AÖr*

30 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

EÖr$Ö® Á‹ÖÁ≥ÖW. ºÕzÖVä¸ VÛ¸r$-“$® Ø˲$Ö_
^˲*Á≥#Õ≤ Á≥MʸPMʸ$ ÜÁ≥µyÊ˛$, B {y˛O–ö˛-Δäˇ-V>yÊ˛$. VʸsÏ˝t
_MÛ¸P...' AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
"_Mʸ$P-ÃÙ˝ßÊ˛$ WMʸ$P-ÃÙ˝ßÊ˛$. {Á≥◊˝-–ö˛-–ö˛$√Mϸ ^˛Á≥#ßë–ö˛$$. ôÈØ˲$ H߯ JMʸ-—-´ßÊ˛ÖV> –Û˛$ØÛ˛gå˝ ^Û˛Á‹$¢Ö®'
^ÈÃÍ ôÛ˛Õ-MʸV> AØÈ≤yÊ˛$ ΔÊˇ–ö˛$-◊˝-ƒÊ˝$≈-Á≥Ö-ô˲$À$.
"GÃÍ? –ö˛$ØË˛Ö ^Û˛ƒÊ˝$-ÃÙ˝∞ Á≥∞∞ B ºyÊ˛z GÃÍ
^Û˛ƒÊ˝$-Vʸ-ÀßÊ˛$?' AÁ‹-Áfl˝-Ø˲ÖV> AyÏ˛-V>yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
"AßÛ˛-—$sZ... Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$ Mʸ*yë CMʸPyÛ˛
EØÈ≤ΔÊˇ$. Áfl˝ÃZœ G{“-∫yÓ˛?' AÖr* {Á≥◊˝— ßë”ΔÊˇÖ
ßÊ˛VʸY-«Mϸ –ö˛^Û˛a-Á‹-«Mϸ, Ø˲–ö˛#”-À-–ö˛$-ƒÊ˝$-–˛$O-¥˘-Δˇ$$Ö®
Á≥Öô˲$-À$-V>« –ö˛$$QÖ.
"–˛ƒÙ˝$≈‚Ê˝Â BƒÊ˝$$ÁŸ$¤ ô˲Œœ ±Mʸ$. CÁ≥#µyÛ˛ ô˲À$-^˲$Mʸ$-ØÈ≤–ö˛$$ ∞Ø˲$≤' AØÈ≤yÊ˛$.
Ì‹Vʸ$Y-Á≥-yÊ˛-r–˛*, Á‹Öô¯-ÌŸÖ-^˲-r–˛* H߯ JMʸsÏ˝
^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛-À-Ì‹Ø˲ B–˛$ –ö˛*{ôË˛Ö ^ÈÃÍ AØ˲$-–ö˛*-Ø˲ÖV>
^˲*Ì‹Ö®.
"ØÛ˛Ø˲$ GßÊ˛$r ÃÙ˝Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ ØÈ Vʸ$«Ö_ –ö˛*sÍœyë-ΔÊˇÖsÙ˝ A® ô˲Á≥µ-Mʸ$Öyë B “ΔÊˇ-øZ-k-yÏ˛Mϸ Á‹Ö∫Ö´®Ö-_Ø˲ —ÁŸ-ƒÊ˝$–Û˛$ AƒÊ˝$$≈Ö-r$Ö®. ^˛Á≥µÖyÏ˛
ô˲”ΔÊˇV>' AÖr* –ö˛_a ›˘∏ÎÃZ Mʸ*ΔÊˇ$aÖ®.
–˛sÏ˝t ∞ΔÊˇ~-Δˇ$$Ö-^˲$-Mʸ$Ø˲≤ Á≥ßÊ˛Æ-Ü∞, Aô˲∞ {sÍ–˛-ÕÖVä¸
¥ÎœØå˛∞ —–ö˛-ΔÊˇÖV> ^˛¥ÎµyÊ˛$ Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$. "Á‹ÖÁ≥Ö-WMϸ
V>∞, B {y˛O–ö˛-Δäˇ-V>-yÏ˛Mϸ V>∞ H“$ ô˛Õ-ƒÊ˝$-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. GÃÍ
–Û˛$ØÛ˛gå˝ ^Û˛›Î¢Δ¯ “$ CÁŸtÖ' A∞ AØÈ≤yÊ˛$.
Ñʸ◊˝Ö Mʸ*yë BÃZ-_Ö-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$ {Á≥◊˝—. ô˲À-ÜÌ≥µ
{Á≥ô˲*≈ÁŸ –˛OÁ≥# ^˲*Ì‹Ö®.
"ô˲Ø˲$ “ΔÊˇ-øZ-kyÊ˛$ ^˛Ì≥µ-Ø˲r$t ßÊ˛*ΔÊˇÖÃZ EØ˲≤
Vʸ$yÏ˛-Mϸ-¥˘Δˇ$$ –ö˛›Î¢yÊ˛$. CMʸPyÊ˛ –ö˛$ØË˛Ö Á‹ÖÁ≥Ö-W∞
–˛Ör-ªÒ˝-r$t-Mʸ$∞ Mʸ®-«-›Î”-—$Mϸ Á‹Áfl˝-{Á‹-ØÈ-–ö˛*-ΔÊˇaØ˲
^Û˛Δˇ$$Ö_ –ö˛›Î¢–ö˛$$' ô˲yÊ˛$-–ö˛$$-M¯-Mʸ$Öyë ^˛Ì≥µÖ® B–˛$.
"Á‹ÖÁ≥Ö-W∞ °Á‹$-Mʸ$-¥˘-–ö˛rÖ KMÛ¸. –ö˛$« B [y˛O–ö˛-ΔäˇV>yÊ˛$?' AyÏ˛-V>yÊ˛$ Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$.
"ØÛ˛Ø˲$ {y˛O–í˛ ^Û˛ƒÊ˝$-ÃÙ˝Ø˲$. –˛$$Ø˲≤ AÖsÙ˝ G–ö˛$-Δˇj±fi
M>∫sÏ˝t ´ß˛OΔÊˇ≈Ö ^Û˛‘ÈØ˲$. –ö˛®-Ø˲-–ö˛$√Mϸ ^˛Ì≥µ B {y˛O–ö˛-ΔäˇV>-yÏ˛ØÛ˛ –˛Ör °Á‹$-Mʸ$-¥˘-ôÈ–ö˛$$' AØ˲≤® {Á≥ô˲*≈ÁŸ.
"C®-Mʸ*yë ªÍV>ØÛ˛ EØ˲≤® M>∞, Á≥Nf ^Û˛Δˇ$$Ö^˲rÖ MÛ¸–ö˛ÀÖ JMʸsÏ˝ ΔˇÖyÊ˛$ VʸÖrÀ Á≥∞. Δ>{Ü
ôˆ—$√®, Á≥®-MʸÃÍœ Ü«W –ö˛^Û˛a-ƒÊ˝$rÖ fΔÊˇ$-Vʸ$ô˲$Ö®. AÁ≥µ-sÏ˝Mϸ D A∫æƒÊ˝$≈ –ö˛*ƒÊ˝$-–˛$O-¥˘Δˇ$$
EÖsÍyÊ˛$. –È‚Ê˝ÂMϸ AØ˲$-–ö˛*ØË˛Ö –ö˛^Û˛a-Á‹$¢Ö®. A©-M>Mʸ
DƒÊ˝$Ø˲ –˛‚Ù˝œ® –È‚Ê˝ÂMϸ ô˛Õ-Ì‹-Ø˲r$t ΔÛˇÁ≥# ô˛Àœ-–È-ΔÊˇ$-gÍ–ö˛$$Ø˲! C–È‚Ê˝ ›ÎƒÊ˝$Ö{ôË˛Ö ôÈØ˲$ R͉-ØÛ˛ Mʸßë, “$ô¯¥Îr$ °Á‹$-Mʸ$-¥˜-–ö˛$√∞ –ö˛®-Ø˲–ö˛$√ AÖsÙ˝?' ô˲Ø˲ AØ˲$–ö˛*-ØÈ∞≤ ∫ƒÊ˝$-r-Ú≥-sÍtΔÊˇ$ Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$.
"yëyÓ˛.. Δ>{Ü –ö˛®-Ø˲–ö˛$√ C_aØ˲ Ô‹›Î R͉
AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ößë?' ô˲Ö{yÏ˛∞ AyÏ˛-WÖ® {Á≥ô˲*≈ÁŸ.
"R͉ A–ö˛-r–ö˛* ØÈ –ö˛$$Q–ö˛*. ΔˇÖyÊ˛$ Vʸ$MʸPÀMÛ¸ ô˲ÀMʸ$ Á≥sÙ˝t-Ì‹Ö®. –ö˛$ÖßÊ˛$ –ö˛*{ôË˛Ö –ö˛$‡ Á≥–ö˛-Δäˇ
-Á≥#À$œ' AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ÖMʸ-ΔÊˇƒÊ˝$≈.
"KMÛ¸. ›ÎƒÊ˝$Ö{ôË˛Ö Ø˲$–ö˛#”, D ƒÊ˝$ÖVä¸-–ö˛*Øå˛
CßÊ˛™ΔÊˇ* MʸÕÌ‹ –Û˛$–ö˛$$ –ö˛ßÊ˛$™ –ö˛ßÊ˛™∞ GÖô˲ –˛$$ô˲$¢Mʸ$ØÈ≤ —∞-Ì≥Ö-^˲$-M¯-Mʸ$Öyë, B ªÍsÏ˝-Ãå˝fi∞ Ü«W
KÚ≥Øå˛ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. –Û˛$–ö˛$$ Vʸ$yÏ˛Mϸ ∫ƒÊ˝$-À$-ßÛ˛ΔÛˇ Á‹–ö˛$ƒÊ˝*-∞Mϸ CßÊ˛™ΔÊˇ* ô˛Õ-—-ÃÙ˝-Mʸ$Öyë Á≥yÊ˛$-Mʸ$∞ EÖyÏ˛-¥˘ôÈΔÊˇ$. ô˛ÃÍœ-ΔÛˇ-ßëM> ÃÙ˝–ö˛ΔÊˇ$' AØ˲≤® {Á≥ô˲*≈ÁŸ.
^˲r$-Mʸ$PØ˲ ÃÙ˝_ B–˛$Ø˲$ VʸsÏ˝tV> M˙W-ÕÖ-^˲$Mʸ$Ø˲≤® {Á≥◊˝—.
(CÖM>-–ö˛#Ö®)

sÍŒ-–ö˛#-yä˛ÃZ JMʸ Mˆô˲¢ Ì‹∞–ö˛* –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ-ßÊ˛ÖsÙ˝ K –ö˛ÖßÊ˛-–ö˛$Ö-®Mϸ y˛OΔˇ-Mʸ$tV> K –ö˛ÖßÊ˛-

Δ¯kÀ ¥Îr*, CØå˛-y˛O-Δˇ-Mʸ$tV> –ö˛$Δ¯ –ö˛ÖßÊ˛-–ö˛$Ö-®MÓ¸ Á≥∞ ߈«-Mϸ-Ø˲sÙ˝t! AÖßÊ˛$MÛ¸, CÖyÊ˛-Ô‹â-ÃZ∞
AØÛ˛Mʸ {M>Á≥#t-À-–ÈΔÊˇ$ Ì‹∞–ö˛* {¥ÎΔÊˇÖøÊ˝Ö M¯Á‹Ö GßÊ˛$ΔÊˇ$ ^˲*Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$.
“«ÃZ Ø˲sÓ˝-Ø˲-r$À$, l∞-ƒÊ˝$Δäˇ B«t-Á‹$tÀ$, ÚúOså˝
–ö˛*ÁÁ‹tΔÊˇ$œ, BÔúã-‹-›Îtãú, y˛OΔˇ-ÑʸØå˛ yÏ˛¥Î-Δäˇt-–˛$Öså˝, ΔˇOrΔäˇfi,
M>Á‹*t≈-–ö˛$Δäˇfi, –Û˛$Mʸã-≥-–˛$Ø˲$œ, M¸–Û˛$Δ> AÌ‹-Ú‹tÖr$œ, AÌ‹Ú‹tÖså˝ M¸–Û˛$-Δ>-–˛$Ø˲$œ, {¥˜yÊ˛-Ñʸ-Øå˛-›Îtãú, BΔäˇt y˛OΔˇ-ÑʸØå˛
Mʸ${Δ>‚Ê˝ìÂ, {y˛O–ö˛ΔÊˇ$œ, M>ΔÊˇ$œ, ÃÒ˝Or$œ, Ø˲V>Δ>, yëØ˲fiΔÊˇ$œ,

yëØ˲$fi-–ö˛*-Á‹tΔÊˇ$œ, –ö˛$*≈hMä¸ y˛OΔˇ-MʸtΔÊˇ$œ, GyÏ˛-rΔÊˇ$œ, ›˚Öyä˛
CÖf-±ΔÊˇ$œ, yÊ˛ºæÖVä¸ B«t-Á‹$tÀ$, MʸÖÁ≥N≈-rΔäˇ {V>ÌúMä¸
sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$Ø˲$œ, yÏ˛gÒ˝O-Ø˲ΔÊˇ$œ, {sÍŒÀ$, {MÛ¸Ø˲$œ, h“$√À$, fØ˲ΔÛˇ-r-ΔÊˇ$œ...-AªZæ ÃÒ˝MʸP-ÃÙ˝-Ø˲Ö-ô˲-–ö˛$Ö® –ö˛_a MʸÀ$-Á‹$¢ÖsÍΔÊˇ$. “‚Ê˝ÂÖ-ßÊ˛ΔÊˇ* –Û˛$ØÛ˛-f-ΔäˇMϸ ªÍV> ô˛Õ-Ì‹Ø˲ –È‚Ù˝Â
AΔˇ$$ EÖsÍΔÊˇ$.
AÖßÊ˛$MÛ¸.. {Ô≥ {¥˜yÊ˛-ÑʸØå˛ sÒ˝OÖÃZ, –Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ
{¥Î–ö˛$$Q≈Ö GMʸ$P-–ö˛V> EÖr$Ö®.
“‚Ê˝ÂÖ-ßÊ˛« ªÍ«-Ø˲$ÖyÏ˛ Aô˲ØÛ˛ {¥˜yÊ˛*≈
-Á‹-Δäˇ∞ M>¥Î-yÊ˛-ôÈyÊ˛$.
M>±, AßÛ˛ AßÊ˛Ø˲$, Aô˲-∞Mϸ ^Û˛Ü–ÈrÖ {Á≥ƒÒ˝*-WÖ-^˲-yë-∞Mϸ. AΔˇ$$ØÈ
ô˲Á≥µßÊ˛$, Ì‹∞–ö˛* ∞Δ>√-◊Í-∞Mϸ Á‹Ö∫Ö
-´®Ö-_-Ø˲Öô˲ –ö˛ΔÊˇMʸ$ –Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ... Á‹ñÌŸt
Ì‹¶Ü, ÀƒÊ˝$-M>-ΔÊˇ$yÊ˛$.
Á‹–ö˛$-Á‹≈Ø˲$ Á‹ñÌŸt-›Î¢yÊ˛$. Á‹–ö˛$Á‹≈Ø˲$ {¥˜yÊ˛*≈-Á‹-ΔäˇMϸ ΩÔ≥ Ú≥«-VÛ¸Öô˲
–ö˛ΔÊˇMʸ$ Ú≥Ö_ ¥˘ÌŸ-›Î¢yÊ˛$. {¥˜yÊ˛*≈Á‹Δäˇ, y˛OΔˇ-MʸtΔÊˇœ Vʸ$Öy˛ÃZœ –ö˛◊˝$Mʸ$ Á≥#sÏ˝tÖ_Ø˲ ô˲Δ>”ô˲, Á‹–ö˛$-Á‹≈Ø˲$ Á≥«-ÁŸP-«-›Î¢yÊ˛$.
–ö˛$´ßÊ˛≈ÃZ ô˲Ø˲ ÃÍøÊ˝Ö ô˲Ø˲$ ^˲*Á‹$Mʸ$ÖsÍyÊ˛$.

f«WØË
˛

¸
£Ê
˛
B›ÎPΔäˇ A–ÈΔÊˇ$zÀ ¥˘sÓ˝ÃZœ AØ˲≈øÍ⁄Î _{ôÈÀ

gͺôÈÃZ Aô˲yÏ˛ _{ôË˛Ö GÖÌ≥M¸OØ˲ Á‹ÖßÊ˛ΔÊˇ¬ÖV> B–˛$
«M> –˛‚Ê˝ìô˲$ØÈ≤yÊ˛ô˲Ø˲$. —–ö˛*Ø˲ÖÃZ Mʸ*ΔÊˇ$a∞ Vʸô˲Ö
Vʸ$ΔÊˇ$¢^Û˛Á‹$Mʸ$ØÈ≤yÊ˛$. Aô˲y¯ ô˛À$Vʸ$ ßÊ˛ΔÊˇÿMʸ$yÊ˛$. ÚflO˝{ßë
ªÍßä˛ÃZ l∞ƒÊ˝$Δäˇ B«tÁ‹$t Áfl˝ôÈ≈ƒÊ˝$ô˲≤Ö MÛ¸Á‹$ÃZ ô˲Ø˲
∫ÖyëΔÊˇÖ ªÒ˝OrÚ≥sÏ˝tØ˲ B ßÊ˛ΔÊˇÿMʸ$yÏ˛Mϸ, yÓ˛Ô‹Ô≥ Á≥#⁄εMϸΔÊˇ◊ä˝
{Á≥–Û˛$ƒÊ˝$Öô¯, Õãút C›Î¢yÊ˛$ ∞Δ>√ô˲. ßëÖô¯ VˆÁ≥µ
Ì‹∞–ö˛* ∞«√Ö^Û˛ÖßÊ˛$Mʸ$ Mʸ£ëØÛ˛”ÁŸ◊˝ÃZ Á≥yÊ˛ôÈyÊ˛$
ßÊ˛ΔÊˇÿMʸ$yÊ˛$. AÖô˲ÃZØÛ˛ Ø˲sÏ˝ fÀf Áfl˝ô˲≈Mʸ$ Vʸ$ΔˇOÖ®.
Á‹Ö∫Ö´®ô˲ “yÏ˛ƒÒ˝* yÓ˛Ô‹Ô≥ –ö˛ßÊ˛™ ΔÊˇÁfl˝Á‹≈ÖV> EÖ®.
ô˲Ø˲Mʸ$ BÁ≥ßÊ˛ ¥˜Ö_EÖyÊ˛rÖô¯, yÓ˛Ô‹Ô≥ B ßÊ˛ΔÊˇÿMʸ$yÏ˛
∏Îœså˝Mϸ –˛„ , M>Δ>≈^˲ΔÊˇ◊˝Ú≥O Á‹$©ΔÊˇÉÖV> BÃZ^˲Ø˲À$
^Û˛Á‹$¢Ö®. Ô‹GÖô¯ MʸÕÌ‹ Á≥MʸyÊ˛æÖ©V> ¥ÎœØ¨˛^Û˛Ì‹,
Á‹Δˇ$*–í˛$∞ Gب˛M˙ÖrΔäˇ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. yÓ˛Ô‹Ô≥∞ ∫®ŒÚ≥O –Û˛ΔÛˇ
{¥ÎÖôÈ∞Mϸ Á≥ÖÌ≥›Î¢ΔÊˇ$. B ô˲Δ>”ô˲.....

AÖßÊ˛$MÛ¸ –ö˛$Ö_, Ì‹∞fi-ƒÊ˝$Δäˇ –Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ ßˆ«-MϸôÛ˛,
Ì‹∞–ö˛* Ø˲ÃÙ˝œΔÊˇ$ “$ßÊ˛ ØÈ–ö˛ÃÍ ›ÎVʸ$-ô˲$Ö®. ÃÙ˝Mʸ¥˘ôÛ˛, AyÊ˛$-Vʸ-yÊ˛$-Vʸ$ØÈ VʸÖyëÃÙ˝!
–ö˛* –Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ Mʸ*yë ^ÈÃÍ —Ø˲-ƒÊ˝$-—-´ßÛ˛-ƒÊ˝$-ô˲Àô¯ ¥Îr$ ^Û˛Ü-–ÈrÖ Mʸ*yë {Á≥ßÊ˛-«ÿ-Á‹$¢Ö-sÍyÊ˛$.
B Á‹ÖVÊ¸Ü ØÈMʸ$ ô˛À$-Á‹∞ BƒÊ˝$-Ø˲-Mʸ*Pyë ô˛À$Á‹$.
"CÖyÊ˛-Ô‹âÃZ EØ˲≤ Á≥ßÊ˛ÆôÛ˛ ›ÎΔäˇ!'' AÖsÍyÊ˛$.
AΔˇ$$ØÈ ô˲Á≥µßÊ˛$.
sÍŒ-–ö˛#-yä˛ÃZ JMʸ —_{ô˲ Á≥«-Ì‹¶Ü EÖ®.
AØÛ˛-Mʸ-–ö˛$Ö® Ø˲sÓ˝-Ø˲-r$À$ –Û˛⁄ÎÀ M¯Á‹Ö Á≥yÏ˛V>-Á≥#À$ V>Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$.
AÃÍVÛ¸ AØÛ˛-Mʸ-–ö˛$Ö® y˛OΔˇ-MʸtΔÊˇ$œ, ô˲–ö˛$Mʸ$ M>–ö˛-ÀÌ‹Ø˲ Ø˲sÓ˝-Ø˲-r$À M¯Á‹Ö V>Õ-Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$.
“„Â-ßÊ˛™-«MÓ¸ Á‹Ö´ßë-Ø˲-Mʸ-ΔÊˇ¢À$... M¯ B«z-ØÛ˛-rΔÊˇ$œ.
“‚Ê˝Â ßÊ˛VʸYΔÊˇ AØÛ˛-Mʸ-–ö˛$Ö® ßÛ˛‘Ë˝-—-ßÛ˛÷ Ø˲sÓ˝-Ø˲-r$À
¥˘Δäˇt-∏˘-Õ-ƒÒ˝*À$ EÖsÍΔˇ$$.
–ö˛$Ø˲ ∫y˛jså˝, –ö˛$Ø˲ ^ÈΔˇ$$ã‹, –ö˛$Ø˲ C⁄ÎtÀ$ ^˛º-ôÛ˛
-^ÈÀ$, –È‚Ù˝Â Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$-Ø˲œØ˲$ BÔú-Á‹$-ÀMʸ$ °Á‹$-Mˆ-›Î¢ΔÊˇ$.
–Û˛$ÖMʸ*yë –ö˛* –Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ ßë”Δ> M¯ B«z-ØÛ˛-rΔÊˇ$Mʸ$ Á≥#ΔÊˇ-–ö˛*-ƒ˝$Ö^ÈÖ.
CMʸ –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ®, –ö˛* BÔú-Á‹$Mʸ$ ßÊ˛ÖyÊ˛-ƒÊ˝*{ô˲.
M¯ B«z-ØÛ˛-r-ΔÊˇœô¯ K _Mʸ$PÖ®. –ö˛$Ø˲Mʸ$ M>–ÈÕfiØ˲ –È‚Ê˝ÂØ˲$ M>Mʸ, –È‚Ê˝Â-ßÊ˛-VʸY-ΔÊˇ$Ø˲≤ –È‚Ê˝ÂÃZœ G–ö˛«Ø¯ JMʸ-«∞ AÖr-Vʸ-rt-yë-∞Mϸ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö ^Û˛Á‹$¢ÖsÍΔÊˇ$. AÁ≥µ-À-–ö˛$√Ø˲$ Mʸ*yë AØ˲$ÁŸPÃÍ {Ú≥gÒ˝Öså˝
^Û˛Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$. –È‚Ê˝ì ^˛ı≥µ-–ö˛*-rÀ$ M¯rÀ$ ßër$ôÈΔˇ$$. ¥˘Δäˇt-∏˘-Õ-ƒÒ˝*ÃZœ ^˲*Ì≥Ö-_Ø˲ A–ö˛*√Δˇ$$À$ ®— Ø˲$ÖyÏ˛ øÊ˝$—Mϸ ®WØ˲ AÁ≥µ-ΔÊˇ-Á‹ÃÍœ MʸØ˲-Á≥-yÊ˛ôÈΔÊˇ$. ∞fÖV> –È‚Ê˝ÂØ˲$ ^˲*ı‹¢ AÃÍ EÖyÊ˛ΔÊˇ$.
AÖôÈ ∏˘sZ-⁄Îã≥ –ö˛*ƒÊ˝$. –ÈΔÊˇ$ –ö˛$Ø˲Mʸ$ ^˲*Ì≥Ö
_Ø˲ A–ö˛*√-Δˇ$$ÃZœ, Á‹VÊ¸Ö –ö˛$Ö® Vʸ$«Ö_ –È«Mϸ
ô˛Õ-ƒÊ˝$ØÛ˛ ô˛Õ-ƒÊ˝$ßÊ˛$. –ö˛$$Q-Á≥-«-^˲ƒÊ˝$Ö Mʸ*yë
EÖyÊ˛ßÊ˛$. GMʸP-yÏ˛–¯ ∏˘sZÀ$ MʸÃÒ˝-Mä¸t-^Û˛Ì‹, –˛$$ªÒ˝OÃZœ
Aã≥-ÃZyä˛ ^Û˛Á‹$-Mʸ$∞ ^˲*Ì≥-Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$. –È‚Ê˝ÂÃZœ
AØ˲$ÁŸP Ø˲$Ö_ XôÈ-Ì‹ÖVä¸ –ö˛ΔÊˇMʸ$ EÖsÍΔÊˇ$.
–È«ÃZ –ö˛$Ø˲M¯ A–ö˛*√Δˇ$$ Ø˲_aÖ-ßÊ˛∞ ^˛ºôÛ˛
B–˛$ Lså˝-y¯Δ¯œ EÖßÊ˛Ö-sÍyÊ˛$. ºi AÖsÍyÊ˛$.
Ìfl˝Ö© Ì‹∞–ö˛* ^Û˛Á‹$¢Ö-ßÊ˛Ö-sÍyÊ˛$. AÁ‹À$ Á‹ÖVʸÜ
H—$-rÖsÙ˝ B A–ö˛*√Δˇ$$ Vʸ$«Ö_ –ö˛$د-yÏ˛MÛ¸Ö ô˛ÕƒÊ˝$ßÊ˛$, AÖôÛ˛!
–˛$$ßÊ˛sÏ˝ Ì‹∞–ö˛* AÁ≥#µyÊ˛$ ØÈMʸ$ f«-WØ˲

AØ˲$-øÊ˝-–ö˛Öô¯ D›Î« ^ÈÃÍ gÍ{Vʸ-ô˲¢V> AyÊ˛$Vʸ$
–ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ –Û˛ƒÊ˝*-À∞ ∞ΔÊˇ~-Δˇ$$Ö-^˲$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$.
Ôfl˝Δ¯, Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$Øå˛, Ú‹MʸÖyä˛ Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$Øå˛ M¯Á‹Ö
Ú‹O–ö˛$-ÃÙ˝t-∞-ƒÊ˝$ã-‹V> ByÏ˛-ÁŸØå˛fi fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲*ØÛ˛ EØÈ≤Δˇ$$.
A¿-ıŸMÊ¸Ö V>ΔÊˇ$ B Á≥∞ ^˲*Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$.
{Á≥M>‘Ë˝Ö V>« ›Î¶Ø˲ÖÃZ A¿-ıŸMÊ¸Ö AØÛ˛ –ö˛$Δ¯
Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ –˛*ã‹t M¯ y˛OΔˇ-Mʸt-Δäˇ∞ A¥Î-Δˇ$$Öså˝ ^Û˛Á‹$Mʸ$ØÈ≤Ö. BƒÊ˝$Ø˲ Ì‹∞-–ö˛*-ΔÊˇÖ-V>∞≤ M>_ –ö˛yÊ˛¥˘Ì‹Ø˲ –ö˛≈Mϸ¢. –ö˛$Ö_-–ÈyÛ˛ M>±, –ö˛*rÃÙ˝ ∫*ô˲$-À
–ö˛$ƒÊ˝$Ö. ØÈ ßÊ˛VʸYΔÊˇ MˆÖ^˛Ö MʸÖ{sZ-ÃZœØÛ˛ EØÈ≤, ∫ƒÊ˝$r
–ö˛*{ôË˛Ö BƒÊ˝$Ø˲ –ö˛*sÍœyÛ˛ –ö˛*r-ÀMʸ$ ^˛–ö˛#-ÀMʸ$
ô˲$Á≥#µ –ö˛ßÊ˛-ÃÍ-ÕfiÖßÛ˛. –ö˛* –È‚Ò˝OÂôÛ˛, BƒÊ˝$Ø˲ ^˛ı≥µ
AØ˲$-øÊ˝-–ÈÀ$, b˲ÃZ-Mʸ$¢À$, Ôfl˝Δ¯ Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$-Ø˲œMʸ$ Á‹Ö∫Ö´®Ö-_Ø˲ A{Mʸ–ö˛$ Ú‹Mä¸fi Á‹Ö∫Ö-´ßëÀ$, Ì‹∞-–ö˛*ΔÊˇÖVʸÖÃZ CÁ≥#µyÊ˛$ ªZΔÊˇ—ΔÊˇ$-^˲$-Mʸ$∞ ÜΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ø˲≤
–È« gÍô˲-M>À$ —Ör* Á≥Vʸ-À-∫yÏ˛ Ø˲–Û˛”-–ÈΔÊˇ$.
" Ì‹±-Ôú-À$zÃZ Ø˛OÜ-Mʸô˲ HÖsÏ˝-›ÎΔäˇ?'' A∞ –ö˛*{ô˲Ö
ØÈô¯ AØÛ˛-–ÈyÊ˛$.
BƒÊ˝$-Ø˲ÃZ CÖM¯ Vʸ$◊˝Ö EÖ®. {Á≥° —ÁŸƒÊ˝*∞≤ A{º-–Û˛-ÁŸ-Øå˛fiÃZ ^˛Á≥µyÊ˛Ö AÀ-–Èr$.
ØÈ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMʸ$ Δ>V>ØÛ˛ "Vʸ$–ö˛* ›ÎΔäˇ!' AØÈ≤yÊ˛$
–˛$$ßÊ˛-sÏ˝-›Î«. ØÛ˛Ø˲$ ºô˲¢-ΔÊˇ-¥˘-ƒÊ˝*Ø˲$.
""AÖsÙ˝?'' A∞ AyÏ˛-V>Ø˲$.
""Vʸ$yä˛ –ö˛*«≤ÖVä¸ ›ÎΔäˇ!'' AØÈ≤yÊ˛$.
JMʸ-›Î« " ØÛ˛Ø˲$ ∫.øÍ.ªÍ'' AØÈ≤yÊ˛$. AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸
BƒÊ˝$Ø˲ –ö˛*sÍœyÛ˛ Ú‹ïtÃå˝ AΔÊˇ¶-–ö˛$-Δˇ$$Ö®
M>∫sÏ˝t ØÛ˛Ø˲$ _ΔÊˇ$-Ø˲–ö˛#” Ø˲—” FΔÊˇ$Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$.
""A–ö˛#Ø˲$ ›ÎΔäˇ!'' AØÈ≤yÊ˛$.
""Á‹Δäˇ'' A∞ ØÛ˛Ø˲ÖsÙ˝...
""AÖsÙ˝ HÖsZ AyÊ˛-VʸΔ>
›ÎΔäˇ?'' AØÈ≤yÊ˛$.
""^˛Á≥µÖyÏ˛!''
""ØÛ˛Ø˲$ ∫Áfl˝ì-øÍΔ>≈ ªÍ´®-ô˲$◊Ï˝~
›ÎΔäˇ' AØÈ≤yÊ˛$. ØÈMʸ$ Ø˲–È”-Vʸ-ÃÙ˝ßÊ˛$.
BƒÊ˝$-Ø˲Mʸ$ CßÊ˛™ΔÊˇ$ Ú≥‚ÍÂÀ$. D
Δ¯kÃZœ "J. øÍ.ªÍ' AΔˇ$$-ôÛ˛ØÛ˛ MʸÁŸtÖ.
CMʸ ØÈÃÍÖsÏ˝ "∫.øÍ.-ªÍ'À Vʸ$«Ö_
^˛ı≥µ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. AΔˇ$$ØÈ “$MÛ¸Ö
›ÎΔÊˇ*, “$ΔÊˇ$ ""د. øÍ.À$'' AØÈ≤yÊ˛$.
ØÛ˛Ø˲$ –˛ÖrØÛ˛ Á≥Ì‹-Vʸ-sÍtØ˲$.
"د øÍΔ>≈?'
""A–ö˛#Ø˲$ ›ÎΔäˇ! “$ΔÊˇ$ ^ÈÃÍ ⁄ÎΔ䡵
›ÎΔäˇ!''
∑∑∑

JMʸ-Δ¯k ØÛ˛Ø˲*, {¥˜yÊ˛*≈-Á‹-Δäˇ-V>ΔÊˇ*
MʸÕÌ‹ ÌúÕÖ bÈÖ∫-ΔäˇMʸ$ –˛„ –ö˛^Û˛a-Á‹-«Mϸ
BÔú-Á‹ÖôÈ V¯À-V¯-ÀV> EÖ®. K Ißë-ΔÊˇ$Vʸ$ΔÊˇ$ {Ô‹¢À$, –ö˛$V>‚Ê˝ì AΔÊˇ$-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. A¿ıŸMÊ¸Ö V>ΔÊˇ$ JMʸ –ö˛$*ÀØ˲ MϸÖßÊ˛-Á≥yÏ˛ EØÈ≤ΔÊˇ$.
Aô˲∞ ^ˆM>P _«W, Ú≥ßëÀ$ _sÏ˝œ EØÈ≤Δˇ$$.
ØÛ˛Ø˲$ H–˛$OÖ-ßÊ˛∞ AyÏ˛-V>Ø˲$.
Á≥MʸP-ΔÊˇ*-–ö˛$$ÃZ JMʸ A–ö˛*√Δˇ$$ HyÊ˛$Á‹*¢
EÖ®. B–˛$ Á≥MʸPØ˲ JMʸ Ú≥ßë™-—yÊ˛ B A–ö˛*√Δˇ$$∞ Kßë-ΔÊˇ$Á‹*¢ EÖ®. Ø˲“Øå˛, —$W-ÕØ˲

BÔúã‹ ºMʸP-^˲_a, JMʸ Á≥MʸPØ˲ ∞À-∫yÏ˛ EØÈ≤ΔÊˇ$.
ØÈMʸ*Pyë MˆÖ^˛Ö øÊ˝ƒÊ˝$-–Û˛$-Ì‹Ö®.
AΔÊˇ$Á‹*¢ EØ˲≤ –È‚Ê˝ÂÃZœ, JMʸ-ô˲Ø˲$ AÖô˲-Mʸ$–ö˛$$ÖßÊ˛$ ØÈ Ì‹∞-–ö˛*ÃZ JMʸ _Ø˲≤ ¥Î{ô˲ ¥˘ÌŸÖ^ÈyÊ˛$.
Ø˲Ø˲$≤ ^˲*yÊ˛-V>ØÛ˛ "Ø˲–ö˛$-›ÎPΔÊˇÖ ›ÎΔäˇ! ªÍVʸ$ØÈ≤Δ>?' A∞ AyÏ˛-V>yÊ˛$.
ØÛ˛Ø˲$ ô˲À*-¥ÎØ˲$.
"“$ΔÊˇ*... CMʸPyë...?' AÖr* {Á≥‘È≤-ΔÊˇ¶-MʸÖV>
^˲*‘ÈyÊ˛$.
""–ö˛$Ø˲ BÔúı‹'' AØÈ≤Ø˲$.
""∞fÖ-V>ØÛ˛! –ö˛$« CÃÍÖsÏ˝ {ôÈÁŸ$t◊Ï˝~ Ú≥r$t-Mʸ$ØÈ≤-ΔÛˇÖsÏ˝ ›ÎΔäˇ? AÁ‹ÃÙ˝Ö f«-WÖ߯ ô˛À$›Î?''
AÖr* ^˛Á≥µyÊ˛Ö –˛$$ßÊ˛-À$-Ú≥-sÍtyÊ˛$.
""Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$Øå˛ –Û˛ÁŸÖ M¯Á‹Ö ByÏ˛-ÁŸØå˛fi AÖsÙ˝
–ö˛$Ø˲-–È‚Ê˝Â A–ö˛*√-Δˇ$$∞ °Á‹$-Mˆ^ÈaÖ ›ÎΔäˇ! y˛OÃÍVä¸fi
^˛Á≥µ-–ö˛$ÖsÙ˝ ^˛Ì≥µÖ®. Ø˲yÏ˛_ ^˲*Ì≥Ö-^˲-–ö˛$ÖsÙ˝

^˲*Ì≥Ö-_Ö®. _Ø˲≤-_Ø˲≤ Ú‹tÁ≥#µÀ$ –Û˛Ì‹Ö®.
AÖôÈ KMÛ¸ AØ˲$-Mʸ$Ö-r$Ø˲≤ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ “yˆ_a
–ö˛$–ö˛$√Õ≤ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝MÏ Á≥ÖÌ≥Ö-^ÈyÊ˛$ ›ÎΔäˇ! A–ö˛*√Δˇ$$
JMʸPôÛ˛ EØ˲≤-Á≥#µyÊ˛$ J‚Ê˝ÂÖôÈ ô˲yÏ˛-–ö˛*-yÊ˛Ör ›ÎΔäˇ!
CÖM> GMʸP-y˛-MʸPy¯ ^Û˛ô˲$À$ –Û˛‘È-yÊ˛Ör ›ÎΔäˇ!
ô˲Δ>”ô˲ ∫rt-Õ-Á≥µ-–ö˛$-ØÈ≤-yÊ˛Ör ›ÎΔäˇ! A–ö˛*√Δˇ$$
øÊ˝ƒÊ˝$-Á≥yÏ˛ MÛ¸MʸÀ$ –Û˛Ì‹Ö® ›ÎΔäˇ. –Û˛$–ö˛$$ ÃZÁ≥-ÕMϸ
–˛‚Ù˝Â-Á‹-«Mϸ, A–ö˛*√Δˇ$$ –ö˛◊Ï˝-Mϸ-¥˘ô˲* ∞À-∫yÏ˛
EÖ®. “yÛ˛–˛* Ø˲ÖVʸ-ØÈ-_ÃÍ ∞À-∫yÏ˛ EØÈ≤yÊ˛$'.
""CßÛ˛Ö ByÏ˛-ÁŸØå˛ sÒ˝Á‹$t? ∫rtÀ$ —Ì≥µ
^Û˛›Î¢Δ>?'' A∞ AyÏ˛-WôÛ˛,
""D M>ÀÖÃZ AÖßÊ˛ΔÊˇ* ¥Î≈yÊ˛$œ Ú≥r$t-Mʸ$∞
–˛*Á‹Ö ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. AÖßÊ˛$MÛ¸ ^˛Mä¸ ^Û˛Á‹$¢ØÈ≤'' A∞
AÖr$-ØÈ≤yÊ˛$ ›ÎΔäˇ! AÖßÊ˛$MÛ¸ ØÈÀ$Vʸ$ ô˲WÕÖ^ÈÖ.
""AΔˇ$$ØÈ C® “$ BÔú-Á‹∞ ØÈMʸ$ ô˛Õ-ƒÊ˝$ßÊ˛$
›ÎΔäˇ! “$Δˇ-r$-–ö˛Ö-sÏ˝-–ÈΔ¯ ØÈMʸ$ ô˛Õ-ƒÊ˝$ßë ›ÎΔäˇ?''
AØÈ≤yÊ˛$.
ØÛ˛Ø˲$ –È‚Ê˝ÂÖ-ßÊ˛-«± ØÈ ΔÊˇ*ÖMʸ$ °Á‹$-M¸„Â
Mʸ*Δ¯a-ªÒ˝sÏ˝t Mʸ*Ãå˝-{yÏ˛ÖMä¸fi ô˛Ì≥µÖ-^ÈØ˲$. A¿-ıŸMʸÖ
ô˲ΔÊˇ-Á≥#Ø˲ ØÛ˛Ø˲$ Ñʸ–ö˛*-Á≥◊˝ ^˛¥ÎµØ˲$. ØÈ Ì‹∞-–ö˛*ÃZ
ô˲WØ˲ ¥Î{ô˲ EÖsÙ˝ B–˛$MÛ¸ C_a ØÈ≈ƒÊ˝$Ö ^Û˛›Î¢Ø˲∞ ^˛¥ÎµØ˲$. –È‚Ê˝ì ^˲Àœ-∫-yëzΔÊˇ$.
–È‚Ê˝ì –˛„Â-¥˘-Δˇ$$Ø˲ ô˲Δ>”ô˲ A¿-ıŸMÊ¸Ö ØÈ
ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ-Mˆ_a "C® M>–ö˛$-Øå˛-{¥Î-MÓ¸tã‹ ›ÎΔäˇ, “$ΔÊˇ$ ∫ƒÊ˝$r
MʸØ˲$-M¯PÖyÏ˛. A∞≤ BÔú-Á‹$ÃZœ CÃÍVÛ¸ ByÏ˛-ÁŸØå˛fi
^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. –ö˛$Ø˲Ø˲$ –˛*Á‹Ö ^Û˛ƒÊ˝$-yë-∞Mϸ ¥Î≈yä˛fi Ú≥r$tMʸ$∞ –ö˛›Î¢ΔÊˇ$. CÖM> Mˆ∞≤ BÔú-Á‹$ÃZœ AΔˇ$$ôÛ˛ –˛$$ô˲¢Ö
Á≥»-ÑʸÀ$ ^Û˛Á‹*¢, “yÏ˛ƒÒ˝* Mʸ*yë °›Î¢ΔÊˇ$ ›ÎΔäˇ!'
AØÈ≤yÊ˛$ H –ö˛*{ôË˛Ö Á≥‘Èa-ôÈ¢Á≥Ö ÃÙ˝Mʸ$Öyë.
ØÈMʸ$ _{Δˇ-ô˲$¢-Mˆ-_aÖ®.
""ÁŸrã≥! CsÍœÖsÏ˝ Á≥∞ ^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛$∞ ØÛ˛Ø˲$
“$Mʸ$ ^˛¥ÎµØÈ? “$ Mʸ$‚Ê˝ìÂ-gZ-Mʸ$À$ Á‹Ìfl˝Ö-^ÈØ˲$
M>± Mʸ$‚Ê˝ìÂ-Á≥-Ø˲$À$ –ö˛*{ôË˛Ö JÁ≥#µ-M¯Ø˲$. D MʸÖÚ≥±MÓ¸, ØÈMʸ* K M>≈Δˇ-MʸtΔäˇ EÖ®. ßë∞≤ ^˛yÊ˛-Vˆ-rt-MʸÖyÏ˛.
“$ –ö˛ƒÊ˝$-Á‹$Mʸ$ ô˲VʸY-r$tV> Áfl˝ìÖßëV> EÖyÛ˛-r-rt-Δˇ$$ôÛ˛
EÖyÊ˛ÖyÏ˛. ÃÙ˝Mʸ$ÖsÙ˝ Ø˲–ö˛$-›ÎPΔÊˇÖ!'' AÖr* A«-^ÈØ˲$.
BƒÊ˝$Ø˲ Á‹ΔÛˇ-Ø˲-Ø˲≤-r$tV> ô˲À*-Á≥#ô˲* –ö˛òØ˲ÖV>
∫ƒÊ˝$-rMʸ$ Ø˲yÏ˛-^ÈyÊ˛$.
ØÈM¸OôÛ˛ B Á‹ÖÁú$-r-Ø˲ô¯ Ì‹Vʸ$Yô¯ ô˲À –ÈÕ¥˘Δˇ$$Ö®. ÌúÕÖ Á‹«P-Ãå˝fiÃZ Á≥ΔÊˇ$-–ö˛#-¥˘-Δˇ$$-Ø˲-rt-∞-

34 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

Ì≥Ö-_Ö®.
M>±, B Á‹ÖÁú$-r-Ø˲À$ AÁ‹À$ G–ö˛”ΔÊˇ* Á≥sÏ˝tÖ-^˲$M¯ØÛ˛ ÃÙ˝ßÊ˛$.
AΔˇ$$ôÛ˛ B A–ö˛*√-Δˇ$$Mϸ ØÈ Ì‹∞-–ö˛*ÃZ Á‹ΔˇOØ˲
¥Î{ô˲ ÃÙ˝Mʸ-¥˘-–ö˛-yÊ˛Öô¯ ô˲Δ>”ô˲ Ì‹∞-–ö˛*Mʸ$ Ayë”Ø˲fi∞ ^˛Ì≥µ JMʸ Á≥®-–Û˛À$ Á≥ÖÌ≥Ö-^ÈØ˲$.
∑∑∑

BΔ¯k GÖßÊ˛$M¯ ^ÈÃÍ EôÈfi-Áfl˝ÖV> EÖ®.
JM¯P-Δ¯k AÖôÛ˛... A±≤ ¥Îh-sÏ˝–í˛ Ì‹Vʸ≤Ãå˝fi –ö˛Á‹$¢ÖsÍΔˇ$$. EΔÊˇ-Mʸ-ÃÒ˝ôÛ˛¢ EôÈfi-Áfl˝Öô¯, H߯ VˆÁ≥µ
M>ΔÊˇ≈Ö ›Î´®Ö-^˲-ªZ-ô˲$-ØÈ≤-–ö˛$-Ø˲≤Öô˲ EôÛ˛¢fÖ Ø˲ΔÊˇØ˲-Δ>∞≤ Fı≥-Á‹$¢Ö®. ßë∞-Mʸ*Pyë M>ΔÊˇ-◊˝-–ö˛$$Ö®.
ØÛ˛Ø˲$ {Ì‹PÁ≥#t –ö˛ΔäˇP ßëßëÁ≥# Á≥N«¢ ^Û˛‘ÈØ˲$. BÔúÁ‹$ÃZ AÖßÊ˛ΔÊˇ* ªõÖyä˛ ^Û˛ı‹-ßë™-–ö˛$∞ AØÈ≤ΔÊˇ$.
M>±, ØÈMʸ® Ø˲^˲aßÊ˛$. ªõÖy˛yä˛ {Ì‹Pã≥t AÖsÙ˝
{Ì‹PÁ≥#tØ˲$ ∫Ö´®Ö-_-Ø˲sÙ˝t! CÖM¯ BÃZ-^˲-Ø˲Mʸ$, CÖ{Á≥N-–í˛
–˛$Ö-r$Mʸ$ B›ÎPΔÊˇÖ ÃÙ˝Mʸ$Öyë ÃÍMä¸ ^Û˛Ì‹-Ø˲-sÙ˝t-Ø˲∞
ØÈ EßÛ˛™‘Ë˝Ö.
Ì‹∞–ö˛* ÁŸ*sÏ˝ÖVä¸ {Á≥{MϸƒÊ˝$ ∞ô˲≈-Ø˲*-ô˲Ø˲ ^˛Oô˲Ø˲≈
{Á‹–ö˛Ö-ÜÃÍ Mˆô˲¢ Mˆô˲¢ BÃZ-^˲-Ø˲-Àô¯ {ÚúãŸÀ$Mʸ$Pô¯ EÖyëÕ. AÖßÊ˛$-M¯Á‹Ö GÁ≥µ-sÏ˝-Mʸ-Á≥#µyÊ˛$
–ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ ^Û˛Á‹*¢ØÛ˛ EÖyëÕ. ØÈ –ö˛ΔÊˇMʸ$ ØÛ˛Ø˛OôÛ˛
ÁŸ*sÏ˝ÖVä¸ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ Mʸ*yë G–ö˛”ΔÊˇ$ Á‹À-‡^˛Ì≥µØÈ, A® Ì‹∞–ö˛* Lså˝-Á≥#-så˝Mʸ$ –ÈÀ*≈ GyÏ˛ÁŸØå˛ A–ö˛#-ô˲$Ö-ßÊ˛ÖsÙ˝ ô˲Á≥µMʸ Ô‹”Mʸ-«-›Î¢Ø˲$. D–˛Øå˛,
ÃÒ˝Oså˝-ªÍƒå˝$fi Á‹À-‡À$ Mʸ*yë Á≥«-÷-Õ-›Î¢Ø˲$. –È‚Ê˝Â
¥˘ã‹t _Ø˲≤-ßÛ˛-–˛*-M>± –È‚Ê˝Â AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö ^ÈÃÍ
VˆÁ≥µ®. –ö˛ÖßÊ˛À Ì‹∞-–ö˛*-ÀMʸ$ Á≥∞-^Û˛Ì‹ EÖsÍΔÊˇ$.
®VʸY-gÍÀ –ö˛ÖsÏ˝ y˛OΔˇ-MʸtΔÊˇœ Á≥∞-—-´ßëØË˛Ö –È‚Ê˝ÂMʸ$ MʸΔÊˇ-ô˲ÃÍ-–ö˛$-ÀMʸÖ. ÃÒ˝Oså˝-ªÍƒå˝$ Mʸßë A∞ _Ø˲≤-^˲*Á≥#
^˲*yÊ˛-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. ØÈM¸OôÛ˛ AsÍœÖsÏ˝ øÙ˝ÁŸ-gÍÀ$ ÃÙ˝–ö˛#.
AÖßÊ˛$MÛ¸, {Ì‹PÁ≥#tMʸ$ JMʸ ªÙ˝Ì‹Mä¸ Á‹âMʸaΔäˇ HΔÊˇµyÏ˛Ö®. ƒÊ˝*Mʸ$a-–ö˛Ãå˝ ÁŸ*sÏ˝ÖVʸ$ –ö˛ΔÊˇMʸ$ GØ˛O≤ØÈ
–ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛^˲$a.
AßÛ˛ EΔÊˇ-Mʸ-ÃÒ˝ôÛ˛¢ EôÈfi-Áfl˝Öô¯ BÔú-Á‹$-Mˆ-^ÈaØ˲$.
AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ –ö˛$$ÖßÊ˛$ ΔÊˇ*ÖÃZ JMʸ AªÍæΔˇ$$
Mʸ*Δˆa∞ EØÈ≤yÊ˛$.
BÔúÁ‹$ ∫ƒÊ˝$r K ªÍyÓ˛-V>Δäˇz ÃÍÖsÏ˝ –ö˛≈Mϸ¢,
{y˛O–ö˛Δäˇ ƒÊ˝$*∞-∏ÎÖÃZ –ö˛$Δ¯ –ö˛≈Mϸ¢ ∞À$-^˲$∞
EØÈ≤ΔÊˇ$.
Aô˲◊Ï˝~ ^˲*yÊ˛-V>ØÛ˛, ØÈMʸ$ Ôfl˝Δ¯ ߈«-M>-yÊ˛-Ø˲$-

JMÊ¸Δ¯k {¥˜yÊ˛*≈Á‹Δäˇô¯ MʸÕÌ‹ y˛OΔˇMʸtΔäˇ
ÌúÕÖ bÈÖ∫ΔäˇMϸ –˛‚ÍÂyÊ˛$. AMʸPyÊ˛ÖôÈ
V¯ÀV¯ÀV> EÖ®. –Û˛$ØÛ˛fΔäˇ JMʸ
–ö˛$*ÀØ˲ MϸÖßÊ˛Á≥yÏ˛ EØÈ≤yÊ˛$. Aô˲yÏ˛
^ˆM>P _«W, Ú≥ßëÀ$ _sÏ˝œ EØÈ≤Δˇ$$.
Á≥MʸPΔÊˇ*ÖÃZ JMʸ A–ö˛*√Δˇ$$ HyÊ˛$Á‹*¢
EÖ®. H–˛$OÖßÊ˛∞ AyÏ˛WØ˲ y˛OΔˇMʸtΔäˇMϸ,
B Vʸ$ÖÁ≥#ÃZØ˲$Ö_ –ö˛_aØ˲ ƒÊ˝$$–ö˛Mʸ$yÊ˛$
^˛Ì≥µÖ® —∞ –ö˛$Ü¥˘Δˇ$$Ø˲Öô˲
Á≥ØË˛Δˇ$$Ö®. ⁄ÎMä¸Mϸ Vʸ$ΔÊˇƒÊ˝*≈yÊ˛ô˲yÊ˛$.
AMʸPyÊ˛ HÖ f«WÖ®?
Mʸ$ØÈ≤! B AªÍæΔˇ$$ AÖßÊ˛ÖV>, Gô˲$¢V>, Ìúså˝V>
EØÈ≤yÊ˛$. Mʸ‚Ê˝ÂÃZœ H߯ ^˛Á≥µ-ÃÙ˝∞ —⁄ÎßÊ˛Ö ôˆ◊Ï˝MϸÁ‹-ÃÍ-yÊ˛$-ô¯Ö®.
Ø˲Ø˲$≤-^˲*-yÊ˛-V>ØÛ˛, —$VʸôÈ ›Îtãúô¯ ¥Îr$
ô˲Ø˲* ÃÙ˝_ ∞À-∫-yëzyÊ˛$.
B ∞À-∫yÛ˛ –ö˛$*–˛$Ö-r$ÃZ K ÁflüƒÊ˝$À$ Mʸ∞
-Ì≥Ö-_Ö®. ØÈÃZ∞ y˛OΔˇ-MʸtΔäˇ MʸÖsÏ˝Mϸ CÃÍÖsÏ˝ —ÁŸƒÊ˝*ÃÙ˝ Mʸ∞-Ì≥-›Î¢Δˇ$$. A–Û˛ GßÊ˛$sÏ˝ –ö˛≈Mϸ¢ “$ßÊ˛ JMʸ
A¿-{¥Î-ƒÊ˝*∞≤ HΔÊˇµ-ΔÊˇ$-›Î¢Δˇ$$.
"Ø˲–ö˛$-›ÎPΔÊˇÖ ›ÎΔäˇ!' AØÈ≤yÊ˛$ Ø˲–ö˛#”ô˲*.
Aô˲∞ Ø˲–ö˛#”ô¯ BÔú-Á‹ÖôÈ –˛Õ-W-¥˘-Δˇ$$Ö®.
ØÛ˛Ø˲$ ØÈ BÔúÁ‹$ ΔÊˇ*ÖÃZMϸ Ø˲yÊ˛$-Á‹$¢Ö-yÊ˛-V>ØÛ˛,
ØÈô¯-¥Îr$ Ø˲“Øå˛ ÃZÁ≥-Õ-Mˆ_a, "Ôfl˝Δ¯ ¥Î{ô˲Mʸ$ ByÏ˛ÁŸØå˛ M¯Á‹Ö –ö˛^ÈayÊ˛$' AØÈ≤yÊ˛$.
ªÍVʸ$-ØÈ≤yÊ˛$ Mʸßë!' AØÈ≤Ø˲$ Á‹Ö∫-ΔÊˇÖV>.
Ø˲“Øå˛ LØ˲-Ø˲≤-r$œV> ô˲À*-¥ÎyÊ˛$.
Ø˲“Øå˛ ØÈÃÍV> ôˆÖßÊ˛-ΔÊˇ-Á≥yÏ˛ H ∞ΔÊˇ~ƒÊ˝$Ö °Á‹$
-M¯yÊ˛$. ØÈÃÍV>, ô˲Ñʸ◊˝ ∞ΔÊˇ~-ƒÊ˝*À$ °Á‹$-M¯-Mʸ$Öyë
{Á≥Ü —ÁŸ-ƒÊ˝$Ö-ÃZØ˲* {¥Îã‹ AÖyä˛ M>Øå˛fi ªÙ˝»k
–Û˛Ì‹, JMʸ ∞ΔÊˇ~-ƒÊ˝*-∞Mϸ Δ>–È-ÀÖ-sÍyÊ˛$. AÖßÊ˛$MÛ¸
–Û˛$fΔäˇ y˛Ì‹-ÁŸØå˛fi A±≤ Ø˲“-Øå˛∞ Á‹Ö{Á≥-®Ö-_Ø˲ ô˲Δ>”ô˲ØÛ˛ °Á‹$-Mʸ$Ö-sÍØ˲$.
ByÏ˛-ÁŸØå˛fi –˛$$ßÊ˛-À-ƒÊ˝*≈Δˇ$$. B AªÍæΔˇ$$,
MϸΔÊˇ◊ä˝, A∞≤ sÒ˝Á‹$tÀ$ AÀ-–¯-MʸV> ¥ÎÁ‹-ƒÊ˝*≈yÊ˛$.
–Û˛$Mʸã≥ sÒ˝Á‹$t M¯Á‹Ö –Û˛$Mʸã≥ –ö˛*≈Øå˛Mϸ Mʸ∫$ΔÊˇ$
Á≥ÖÌ≥Ö^ÈÖ. Aô˲Ø˲$ –ö˛^Û˛a-ÃZV>... MϸΔÊˇ◊ä˝ ØÛ˛Ø˲*,
ØÈ ΔÊˇ*ÖÃZ Mʸ*ΔÊˇ$a-ØÈ≤–ö˛$$.
Aô˲∞ –ö˛*rÃZœ ^ÈÃÍ BÁ‹-Mϸ¢-Mʸ-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ —ÁŸƒÊ˝*À$ ô˛Õ-‘ÈΔˇ$$. MϸΔÊˇ◊ä˝ ªÍV> ´ßÊ˛Ø˲-–ö˛Ö-ô˲$À
AªÍæΔˇ$$. ƒÊ˝$*Gã‹ ›ÎtØå˛ÁúΔäˇz ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fi-sÓ˝ÃZ
GÖΩH ^Û˛‘ÈyÊ˛$. Ì‹∞–ö˛* AÖsÙ˝ Ì≥_a! yëØ˲$fiÀ$,
ÚúOr$œ, y˛OÃÍVä¸ y˛Õ-–ö˛», yÏ˛ÑʸØå˛ A±≤ GMʸfiµ-ΔÊˇ$tÀ
ßÊ˛VʸYΔÊˇ ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. C–ö˛±≤ ^˛Á≥#¢ÖsÙ˝ Aô˲∞
–ö˛*rÀ$ —Ø˲-›˜Ö-Á≥#V> EØÈ≤Δˇ$$.
Aô˲-∞-ô¯-¥Îr$ –ö˛_aØ˲ ªÍyÓ˛-V>Δäˇz ∏˘Øå˛ °Á‹$Mˆ_a, yëyÓ˛ –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤-ΔÊˇ∞ ^˛¥ÎµyÊ˛$.
ßÊ˛*ΔÊˇÖV> –˛„ JMʸP ∞—$ÁŸÖ –ö˛*sÍœyÏ˛,
∏˘Øå˛ ªÍyÓ˛-V>-ΔäˇzMϸ C_a, "y¯Öså˝ yÏ˛Á‹tΔäˇæ' A∞ BßÛ˛’Ö-^ÈyÊ˛$. Aô˲∞ –ö˛*≈Ø˲-ΔäˇfiMϸ ØÈMʸ$ –ö˛$$^˲a-sÙ˝-Ì‹Ö®.
" KMÛ¸ØÈ, Ú‹ÃÒ˝Mä¸t AƒÊ˝*≈ØÈ?'' A∞ Aô˲yÊ˛$ AyÊ˛Vʸ
-ÃÙ˝Mʸ ¥˘ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$.
""KMÛ¸, Ú‹ÃÒ˝Mä¸t AƒÊ˝*≈–ö˛#'' A∞ ØÛ˛Ø˲$ ^˛Á≥µ-ÃÙ˝-Mʸ-

¥˘-ô˲$-ØÈ≤Ø˲$.
" CÖô˲ ÚflO˝{¥˜-ÚúOÃå˝ –ö˛$∞ÌŸ –ö˛* Bãú-Ωså˝ ÃÍÖsÏ˝
Ì‹∞–ö˛* ^Û˛›Î¢yë?'' A∞ ØÈÃZ JMʸ Á‹ÖßÛ˛Áfl˝Ö!
AΔˇ$$ØÈ CÖM> –Û˛$Mʸã≥ sÒ˝Á‹$t M>–ÈÕ.
ØÈ Ì‹∞-–ö˛*ÃZ Ôfl˝Δ¯ AÁ‹-–ö˛$-ΔÊˇ$¶yÊ˛$. Á‹ÖÁú$Ö
Mʸr$t-ªÍ-rœØ˲$ G®-«Ö_, {ı≥—$Ö-_Ø˲ {Ì≥ƒÊ˝$$-Δ>-Õ∞
Ú≥„ ^Û˛Á‹$-M¯-ÃÙ˝∞ Ì≥«-Mϸ-Á≥ÖßÊ˛. AsÍœ-Vʸ∞ B A–ö˛*√Δˇ$$
“$ßÊ˛ {ı≥–ö˛$-ÃÙ˝-ßÊ˛∞ M>ßÊ˛$. B A–ö˛*√-Δˇ$$∞ ^˲*ı‹¢
Aô˲∞ –ö˛$$QÖ –˛Õ-W-¥˘-ô˲$Ö®. B«¶Mʸ M>ΔÊˇ-◊ÍÀ
ßÊ˛ñ⁄Ît≈ Ú≥O ^˲ßÊ˛$-–ö˛#À M¯Á‹Ö ôË˛Õœ –˛ÖyÏ˛ MʸyÏ˛-ƒÊ˝*À—$√ ô˲Ø˲Ø˲$ ^˲®-—-Á‹$¢Ö-ßÊ˛Ø˲≤ ѯøÊ˝ Aô˲∞≤ {Á≥°Ñʸ◊˝Ö Mʸ$ÖVʸ-©Á‹*¢ EÖr$Ö®. ßë∞-Mϸ-ô¯yÊ˛$ Á≥»ÑʸÃZœ ¥ÎÁ‹-–ö˛#-ôÈØÈ ÃÙ˝ßë, E߯≈VÊ¸Ö ßˆΔÊˇ$-Mʸ$-ô˲$Ößë
ÃÙ˝ßë AØÛ˛ Á‹Ö‘Ë˝-ƒÊ˝*-Àô¯ WŒtV> ÔúÀ-–ö˛#-ôÈyÊ˛$.
AÖô˲-Mʸ$-–ö˛$$ÖßÊ˛$ {ı≥—$Ö-_Ø˲ A–ö˛*√-Δˇ$$∞ –ö˛$«-_¥˘-ƒÊ˝*-Ø˲-Ø˲$-Mʸ$∞ CÖM¯ A–ö˛*√-Δˇ$$∞ {ı≥—$-›Î¢yÊ˛$.
B ΔˇÖy¯ A–ö˛*√Δˇ$$ Cô˲∞≤ –˛*Á‹Ö ^Û˛Ì‹ ¥˘ô˲$Ö®.
D Á‹ÖÁú$-ΔÊˇ¤-◊˝-Ø˲ÖôÈ Aô˲∞ ‡–ö˛-øÍ-–ÈÃZœ {Á≥Mʸ-sÏ˝Ö-^ÈÕ.
AÖô˲sÏ˝ ∫ΔÊˇ$-–˛OØ˲ ¥Î{ô˲Ø˲$ ¥˘ÌŸÖ-^Û˛-‘Ë˝Mϸ¢ Cô˲-∞Mϸ
EÖßë? A∞ Ø˲Ø˲$≤ ØÛ˛Ø˲$ {Á≥’≤Ö-^˲$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$.
"D —ÁŸ-ƒÊ˝*-À±≤ CÁ≥#µyÛ˛ Cô˲-∞Mϸ ^˛Á≥µMʸ*yÊ˛ßÊ˛$. GÖßÊ˛$-MʸÖsÙ˝, JMʸ-–Û˛‚Ê˝ Aô˲-∞Mϸ D ¥Î{ô˲
Ø˲^˲a-Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ ÃÙ˝Mʸ ØÈMʸ*, –ö˛* ƒÊ˝$*∞så˝ Á‹øÊ˝$≈ÀMʸ* Aô˲Ø˲$ Ø˲^˲a-Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ, ›˘t» –ö˛*{ô˲Ö
∫ƒÊ˝$-rMʸ$ ¥˘Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$.
AßÛ˛Ö Ú≥ßÊ˛™ Mʸ–ö˛$-«¤-ƒÊ˝$Ãå˝ Ìfl˝så˝ Ì‹∞–ö˛* Mʸ£Ê˛
M>Mʸ-¥˘-–ö˛^˲$a M>± ØÈ Mʸ£Ê˛ ØÈMʸ$ –ö˛$$ßÊ˛$™ Mʸßë!
AÃÍVÛ¸ Mʸ£Ê˛ ∫ƒÊ˝$-rMʸ$ –˛‚Ù˝¢ CÁ≥µsÏ˝ Ø˲$ÖyÛ˛ —–ö˛$-ΔÊˇÿÀ$,

Ì‹±–ÈÕ

Mʸ*Á≥Øå˛ Ø˛Ö.7 —gÙ˝ô˲
Ì‹Ö´ßÊ˛*ΔÊˇ ôÈyÏ˛
G–í˛$.—.Ì≥. M>À±, —‘ÈQÁ≥r≤Ö
yÏ˛Á‹P-ÁŸØå˛fi –˛$$ßÊ˛À$ M>–ö˛yÊ˛Ö ØÈMʸ$ CÁŸtÖ ÃÙ˝ßÊ˛$.
D ÔúÃÙ˝z AsÍœÖ-sÏ˝®. M>Ô≥ MˆrtyÊ˛Ö, ∞ΔÊˇœ-fjV>
IyÏ˛-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ ߈ÖW-ÕÖ-^˲yÊ˛Ö CMʸPyÊ˛ M>–ö˛$Øå˛.
GÖô¯ VˆÁ≥µ ΔÊˇ^˲-Δˇ$$-ô˲-ÀÃZ, ı≥ΔÊˇ$-Á≥yÊ˛z –È‚Ê˝ÂÃZ
Mʸ*yë MˆÖô˲-–ö˛$Ö® ߈ÖVʸÃÙ˝! GÁ≥#µy¯, H߯ JMʸ
IyÏ˛-ƒÊ˝*Ø˲$, AÁ‹À$ ΔÊˇ^˲-Δˇ$$-ô˲Mʸ$ ô˛Õ-ƒÊ˝$-Mʸ$Öyë,
Aô˲∞ Á≥«√-ÁŸØå˛ °Á‹$-M¯-Mʸ$Öyë, –ÈyÊ˛$-Mʸ$∞ ߈ÖVʸô˲-ØÈ-∞Mϸ ¥ÎÀµ-yÊ˛z-–ÈΔÛˇ! ô˲–ö˛$ “$ßÊ˛ V˙ΔÊˇ-–ö˛Öô¯
ô˲Ø˲ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ-Mˆ_a —∞-Ì≥Ö-_Ø˲ G–ö˛y¯ AØÈ-–ö˛$-Mʸ$yÏ˛
Mʸ£Ê˛ M>Ô≥ MˆsÏ˝t, ßë∞≤ ô˲–ö˛$ ›˘t» yÏ˛¥Î-ΔÊˇ$t-–˛$Ör$ÃZ
Mʸr$t-ªÍ-∞-Á‹-À$V> Á≥yÏ˛ EØ˲≤ AÌ‹-Ú‹tÖ-rœMʸ$ C_a
–ö˛*ã‹ –ö˛$›Î-ÃÍÀ$ ßÊ˛sÏ˝tÖ_, VˆÁ≥µ-ı≥ΔÊˇ$ Á‹Ö¥Î®Ö^Û˛ –È‚Ê˝ì CMʸPyÊ˛ ^ÈÃÍ-–ö˛$ÖßÛ˛ EØÈ≤ΔÊˇ$.
MˆÖô˲-–ö˛$Ö® {¥˜yÊ˛*≈-Á‹ΔÊˇ$œ, –ö˛$‡-–ö˛$‡ y˛OΔˇMʸtΔÊˇ$œ, Ú≥ßÊ˛™-Ú≥ßÊ˛™ Ôfl˝Δ¯À$ ô˲–ö˛$ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ-Mˆ_a Mʸ£Ê˛
—∞-Ì≥Ö^Û˛ ΔÊˇ^˲-Δˇ$$-ô˲À {Á≥° –ö˛*rØ˲$ ΔÊˇÁfl˝-Á‹≈ÖV>
«M>-ΔÊˇ$z-^Û˛Ì‹, ô˲Δ>”ô˲ ô˲–ö˛$ “À$-Mˆ©™ ßë∞≤ ∫ƒÊ˝$rMʸ$ °Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$.

D –ö˛$´ßÊ˛≈ ô˲—$-‚Ê˝ÖÃZ –ö˛_aØ˲ "Á≥Ü¢' Mʸ£Ê˛
ôÈØ˲$ JMʸ ô˲—$-‚Ê˝-Ôfl˝-Δ¯Mʸ$ ^ÈÃÍ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À
{MϸôË˛Ö —∞-Ì≥Ö-^È-Ø˲∞... AÁ≥#µyÊ˛$ A® Ø˲^˲a-ÃÙ˝-ßÊ˛∞
^˛Ì≥µ, ô˲Δ>”ô˲ ßë∞≤ Ì‹∞-–ö˛*V> °‘È-ΔÊˇ∞, ô˛À$Vʸ$
ΔÊˇ^˲-Δˇ$$-ô˲À Á‹ÖÁú*-∞Mϸ ÌúΔ>≈ßÊ˛$ ^Û˛‘Èy¯ AÌ‹Ú‹tÖså˝ y˛OΔˇ-MʸtΔäˇ. –È« gZMʸ≈Öô¯ øÍ»V> Δˇ–ö˛$$≈-Ø˲-ΔÛˇÁŸØå˛ Á‹Ö¥Î-®Ö-^È-yÊ˛∞ sÍŒ-–ö˛#-yä˛ÃZ sÍMä¸. AÃÍVÛ¸
ô˛À$Vʸ$, ô˲—$-‚Ê˝-øÍ-ÁŸÃZœ —fƒÊ˝$ ßÊ˛$ÖßÊ˛$¿
–˛*WÖ-_Ø˲ "º^˲a-V>yÊ˛$' Ì‹∞–ö˛* Mʸ£Ê˛ ô˲Ø˲-ßÛ˛-Ø˲∞
"^˲Ö{ßÊ˛' AØÛ˛ ΔÊˇ^˲-Δˇ$$ô˲ Mʸ*yë MʸÖÚ≥ïœÖså˝ ^Û˛‘ÈyÊ˛$.
AÖßÊ˛$MÛ¸, –ö˛$$ÖßÊ˛$V>, MϸΔÊˇ◊ä˝ EßÛ˛™‘Ë˝Ö ô˛À$-Á‹$Mʸ$-ØÛ˛Öô˲ –ö˛ΔÊˇMʸ$ H —ÁŸ-ƒÊ˝$–ö˛$* Mʸ—$så˝ M>Mʸ$Öyë
–ö˛òØ˲ÖV> EÖyÏ˛-¥˘-ƒÊ˝*Ø˲$. CÖô˲ÃZ –Û˛$Mʸã-≥-–ö˛*Øå˛
–ö˛^ÈayÊ˛$.
ØÛ˛Ø˲$ Ø˲“-Øå˛∞, –Û˛$Mʸã-≥-–ö˛*-Øå˛∞ ØÈΔÊˇ*Ö-ÃZMϸ
Ì≥Õ_ ØÈ Ôfl˝Δ¯Mʸ$ EÖyë-ÕfiØ˲ "À$Mä¸' Vʸ$«Ö_ ^˛¥ÎµØ˲$.
Ì‹∞–ö˛* {ô˲*A-–ö˛#så˝... Ôfl˝Δ¯ WŒtV>, C±π-«-ƒÊ˝*«sÓ˝ M>ÖÚ≥œ-Mʸ$fiô¯, øÊ˝—-ÁŸ≈ô˲$¢ “$ßÊ˛ øÊ˝ƒÊ˝$Öô¯
EØ˲≤r$t ¥˘Δäˇ {sÙ˝ ^Û˛ƒÊ˝*Õfi EÖr$Ö®. AÖßÊ˛$MÛ¸,
Ôfl˝Δ¯Mʸ$ VʸyÊ˛zÖ Ú≥sÍt-À∞, –ö˛$´ßÊ˛≈-ô˲-ΔÊˇ-VÊ¸Ü M>Á‹*t≈–í˛$fi,
–Û˛$´ßë-—-ƒÒ˝O$Ø˲ —ßë≈-«¶V> G›Ît-ºœãŸ ^Û˛ƒÊ˝*-ÀÖsÙ˝
Ú≥ßÊ˛™ Mʸ‚Ê˝Â-ßë™À$ Ú≥sÏ˝t JMʸ Ô‹Øå˛ ÁŸ*så˝ ^Û˛ßë™-–ö˛$∞
¥ÎœØå˛ ^˛¥ÎµØ˲$.
–ö˛$$Vʸ$YΔÊˇ* Á‹ΔÛˇ-Ø˲-ØÈ≤ΔÊˇ$.
VʸÖr ô˲Δ>”ô˲ ØÈ ΔÊˇ*ÖÃZMϸ –ö˛_aØ˲ –ö˛≈Mϸ¢
A^˲aÖ ØÈ Mʸ£Ê˛ÃZ Ø˲$Ö_ ÃÙ˝_ Ø˲yÏ˛_ –ö˛_a-Ø˲-r$tV>
EØÈ≤yÊ˛$. ØÈ –ö˛$Ø˲-Á‹$ÃZ H ΔÊˇ*¥Î∞≤ FÌfl˝Ö-^˲$Mʸ$-ØÈ≤د ßë∞Mϸ {Á≥Ü ΔÊˇ*Á≥ÖV> EØÈ≤yÊ˛$. ØÛ˛Ø˲$

D–ÈΔÊˇÖ-- Ì‹±–ÈÕ ^˲-®–ÈΔÊˇ$ MʸßÈ!
–˲* {Á≥‘Ë˝≤Mʸ$ “$ f–È∫$ {Mϸ֮ Mʸ*Á≥Øå˛ÃZ Á‹µÁŸtÖV> Δ>Ì‹
Mʸ*Á≥Øå˛∞ Mʸܢ«Ö_ –˲*Mʸ$ Á≥ÖÁ≥ÖyÏ˛. ÀMÓ¸PyÏ˛ã≥ÃZ ∏Î≈±fi `ΔÊˇ V¸À$^˲$M¯ÖyÏ˛!
"

"

"

Ì‹±–ÈÕ &9 (14&12&2016)

–˲* {Á≥‘Ë˝≤: G–ö˛«∞ ^˲*Ì‹ Ôfl˝Δ¯ ߈«M>yÊ˛∞ y˛OΔˇMʸtΔäˇ AØ˲$Mʸ$ØÈ≤yÊ˛$?
"

"

“$ f–È∫$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
_ΔÊˇ$ØÈ–Ë˛*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ì≥Øå˛&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&∏˘Øå˛Ø˛Ö&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

"

"

D Mʸ*Á≥Øå˛Ø˲$ 13 yÏ˛Ú‹Ö∫Δä 2016 ôÛ˛©ÃZV> –˲* M>Δ>≈ÀƒÊ˝*∞Mϸ Á≥ÖÁ≥VʸÀΔÊˇ$.
–˲* _ΔÊˇ$ØÈ–Ë˛*:Ø˲–˲≈ “MÓ¸œ, BÖ{´ßÊ˛gZ≈Ü ºÕzÖVä¸fi, ¥Îœså˝ Ø˛Ö. 76, Δ¯yä˛ Ø˛Ö 70, A‘Ë˝”± ÃÙ˝ A–˲#så˝, Áfl˝$yÈ Úfl˝Oså˝fi, lΩœ Ìfl˝Ãå˝fi, Úfl˝OßÊ˛Δ>ªÍßä˛&33

—–ȇ® ‘Ë˝ìøÊ˝M>Δ>≈ÀMʸ$ MʸÖ_Á≥r$t `ΔÊˇÀ ∞ÀƒÊ˝$Ö Ì≥.ƒÊ˝$Øå˛.–ö˛$*«¢ M>œô¨˛›˘tΔäˇfi –˛$Δˇ$$Øå˛ Δ¯yä˛, Áfl˝Ø˲√MˆÖyÊ˛ –È« ›˚fØ˲≈Öô¯...
"

"

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 35
n

"

C_aØ˲ Á‹*^˲-Ø˲-Àô¯ ¥Îr*, Aô˲∞ AÖßÊ˛-–˛$OØ˲
–ö˛$$RÍ∞≤ MˆÖ^˛Ö Vʸ*œ“$V> ^Û˛ƒÊ˝$-yë-∞Mϸ –ö˛$$RÍ-∞Mϸ
Mˆ∫æ-«-Ø˲*Ø˛ Á≥N‘ÈΔÊˇ$. CßÛ˛ CÖ{Á≥N-–í˛-–˛$Öså˝ AÖsÙ˝.
H߯ Ú≥ßÊ˛™-Ú≥ßÊ˛™ y˛Ì‹-ÁŸØå˛fi M>ßÊ˛$. MϸΔÊˇ-◊ä˝Mϸ –Û˛$Mʸã≥
–˛$$ßÊ˛-À$-Ú≥-rt-V>ØÛ˛, Ø˲“Øå˛ M>Á‹*t≈-–ö˛$-Δäˇ∞ Ì≥Õ-Ì≥Ö_
–ö˛*Mʸ$ M>–ö˛-À-Ì‹Ø˲ ∫rtÀ$, –Û˛$Mʸã≥ AƒÙ˝$≈-ÃZÁ≥#
ô˛Ì≥µÖ-^ÈyÊ˛$.
AÖßÊ˛ΔÊˇÖ MʸÕÌ‹ –Û˛$–ö˛$$ ^Û˛ƒÊ˝*-ÕfiØ˲ Ô‹Øå˛Vʸ$«Ö_ yÏ˛Á‹Pã‹ ^Û˛‘È–ö˛$$.
Ôfl˝Δ¯, ô˲Ø˲ {Ì≥ƒÊ˝$$-Δ>À$ –Û˛‘Ë˝≈V> –ö˛*« ô˲Ø˲
Mʸ‚Ê˝Â-–ö˛$$ÖßÛ˛ –ö˛≈¿-^˲-«Ö-^˲yÊ˛Ö ^˲*Ì‹ Mʸ±≤‚Ê˝ì M>ΔÛˇa Ô‹Ø˲$.
ØÛ˛Ø˲$ MϸΔÊˇ-◊ä˝Mʸ$ Mˆ∞≤ gÍ{Vʸ-ô˲¢À$ ^˛¥ÎµØ˲$.
–ö˛*sÍœ-yÛ˛-r-Á≥#µyÊ˛$ GßÊ˛$-sÏ˝-–È« Mʸ‚Ê˝ÂÃZœ Mʸ‚Ê˝ìÂ-Ú≥sÏ˝t
–ö˛*sÍœ-yÊ˛-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. Vʸ∫-VʸªÍ Ø˲yÊ˛-–ö˛-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. VʸsÏ˝tV>
AΔÊˇ-–ö˛-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. C“ gÍ{Vʸ-ô˲¢À$... MϸΔÊˇ◊ä˝ Á‹ΔÛˇ-Ø˲-ØÈ≤yÊ˛$.
Ø˲“Øå˛ "Ôfl˝Δ¯ H߯ Ú≥ßëÀ$ MʸßÊ˛$-Á≥#-ô˲$Ö-sÍyÊ˛$
V>±, –ö˛*r ∫ƒÊ˝$-rMʸ$ Δ>Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. د y˛OÃÍVä¸fi,
Ú≥ßëÀ$ –ö˛◊˝$-Mʸ$-ô˲$Ö-sÍΔˇ$$. MʸÖsÏ˝ Ø˲$Ö_ JMʸP
Mʸ±≤-sÏ˝-^˲$MʸP ∫$VʸY “$ßÊ˛ Ø˲$Ö_ Δ>–ÈÕ' AÖr*
Ô‹Øå˛ —–ö˛-«Ö-^ÈyÊ˛$. M¸–Û˛$Δ> ¥˜h-ÁŸØå˛ ^˛Ì≥µ ÔúÀ$zÃZMϸ Gr$-Ø˲$Ö_ GÖ{sÓ˝ C–È”Õ. M¸–Û˛$Δ> –ö˛$$ÖßÊ˛$
GÃÍ ∞À-∫-yëÕ. Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$Øå˛ Gr$-–˛OÁ≥# EÖr$Ö߯

ÁŸPñ-ô˲-–˛$OÖ®.
ØÛ˛Ø˲$ FÌfl˝Ö-_Ø˲ ßë∞-MʸÖsÙ˝ AßÊ˛$¬-ô˲ÖV> –ö˛_aÖ®
Ô‹Øå˛. –˛$–˛$$» M>ΔÊˇ$zØ˲$ »yÊ˛-ΔäˇÃZ Ú≥sÏ˝t sÓ˝“Mϸ MʸØ˛Mä¸t
^Û˛Ì‹ AÖßÊ˛ΔÊˇÖ MʸÕÌ‹ B Ô‹Øå˛ ı≥œ ^Û˛Á‹$-Mʸ$∞ ^˲*‘ÈÖ.
–˛$$ô˲¢Ö Ô‹Øå˛ ∞yÏ˛— ôˆÖøÒ˝O Ú‹MʸÖyÊ˛$œ.
ôˆÖøÒ˝O Ú‹Mʸ-Ø˲œÃZ G∞≤ ıŸyä˛fi ^˲*Ì≥Ö-^ÈyÊ˛ÖsÙ˝.... ØÈ Mʸ‚Ê˝ÂØ˲$ ØÛ˛ØÛ˛ Ø˲–ö˛$√-ÃÙ˝Mʸ¥˘ƒÊ˝*Ø˲$.
ØÛ˛Ø˲-ô˲∞≤ –ö˛$Ø˲-Á‹*π-«¢V> M˙Vʸ-ÕÖ-^˲$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$.
BÃå˝ Ú‹yä˛ AÖyä˛ yÊ˛Øå˛, ı≥Á≥-Δäˇ-“$ßÊ˛ GÖô˛OØÈ
Δ>Á‹$-Mʸ$Ö-sÍØ˲$. AΔˇ$$ôÛ˛, B ԋب˛-Ø˲$ GWj-Mʸ*≈så˝
^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö JMʸ Gô˛ï¢ôÛ˛, B Ô‹Øå˛∞ Á≥ÖyÏ˛Ö-^˲yÊ˛Ö
–ö˛*{ô˲Ö, ÚúOØ˲-Ãå˝V> Ø˲r$yÏ˛ ^Û˛Ü-ÃZØÛ˛ EÖr$Ö®.
B —´ßÊ˛ÖV> MϸΔÊˇ◊ä˝ AßÊ˛$¬-ô˲-–˛$OØ˲ Ø˲r$yÊ˛$.
Ø˲“-Øå˛ô¯ MϸΔÊˇ-◊ä˝Mϸ A∞≤ —ÁŸ-ƒÊ˝*À$ ^˛Ì≥µÖ-^ÈØ˲$.
MϸΔÊˇ◊ä˝ CsÍœÖsÏ˝ Bãú-Ωså˝ Ì‹∞-–ö˛*À$
^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö ô˲Ø˲Mʸ$ CÁŸt-–Û˛$-Ø˲∞ ^˛¥ÎµyÊ˛$. y˛∫*≈
–ö˛$*“ M>∫sÏ˝t Δˇ–ö˛$$≈-Ø˲-ΔÛˇ-ÁŸØå˛ Mʸ*yë Ú≥ßÊ˛™V>
Á≥sÏ˝tÖı≥Ö ÃÙ˝ßÊ˛-ØÈ≤yÊ˛$. ØÈM¸∞≤ Δ¯kÀ$ M>–È-ÀÖsÙ˝
A∞≤ Δ¯kÀ$ MʸÖsÏ˝-Ø˲$≈-ƒÊ˝$ã-‹V> M>Ãå˝-ÔŸså˝fi C›Î¢Ø˲ØÈ≤yÊ˛$. VʸyÊ˛zÖ Ú≥Ö^˲$-M¯-–È-ÀÖsÙ˝, ô˲Ø˲Mʸ$ VʸyÊ˛zÖ
ôˆÖßÊ˛-ΔÊˇV> Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö-ßÊ˛∞, –ÈΔÊˇÖ Δ¯k-ÃZœØÛ˛
Ú≥Ö^Û˛-›Î¢-Ø˲-ØÈ≤yÊ˛$.

^˛Ì≥µ, B–˛$ EØ˲≤-r$t-V>ØÛ˛ FÌfl˝Ö-^˲$-Mʸ$∞ M¸–Û˛$Δ>Mʸ$ Ar$-–˛Oı≥ ^˲*yë-À∞ ^˛Ì≥µ M¸–Û˛$Δ> ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMʸ$
–ö˛^ÈayÊ˛$.
AMʸPyÏ˛ Ø˲$Ö^Û˛, –ö˛$$QÖÃZ H øÍ–ÈÀ$ GÖô˲ı‹Á≥# Á≥À-M>ÃZ ^˛¥ÎµyÊ˛$. –ö˛≈¿-^ÈΔÊˇÖ ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤
Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$-Øå˛Ø˲$ ^˲*Ì‹-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ —Á‹√ƒÊ˝$Ö, B–˛$
ô˲Ø˲ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMʸ$ –ö˛Á‹$¢-Ø˲≤-Á≥#µyÊ˛$ B–Û˛-ßÊ˛Ø˲, ô˲Ø˲ –ö˛$$ÖßÊ˛$Mˆ_a ∞À-∫-yÊ˛z-Á≥#µyÊ˛$ Mʸ‚Ê˝ÂÃZœ ±‚Ê˝ì ∞ÖyÏ˛, M>ΔÊˇyÊ˛Ö
M>–È-À∞ Ô‹M¸”Øå˛fi ^˛¥ÎµyÊ˛$.
AßÛ˛ Ø˲“-Øå˛ÃZ VˆÁ≥µ-ßÊ˛Ø˲Ö. B«tÁ‹$t Ø˲$Ö_ GÖô˲
Ø˲rØ˲, GÃÍ Δ>∫-sÍtÃZ Aô˲-∞Mϸ ªÍV> ô˛À$Á‹$.
MϸΔÊˇ◊ä˝ A∞≤Ö-sÏ˝Mϸ ô˲À*-¥ÎyÊ˛$.
MϸΔÊˇ◊ä˝ MʸÖsZœ Wœf-«Øå˛ –Û˛‘ÈΔÊˇ$.
"M¸–Û˛$Δ>', "Δ¯ÕÖVä¸', "ƒÊ˝*ÑʸØå˛' AØ˲≤ Mʸ–ö˛*Öyä˛fi
ô˲Δ>”ô˲ –Û˛$–ö˛$ÖôÈ E®”-Vʸ≤ÖV> GßÊ˛$ΔÊˇ$ ^˲*Á‹$¢ØÈ≤–ö˛$$.
AÖôÛ˛.
JMʸ AßÊ˛$¬ô˲ ßÊ˛ñ‘Ë˝≈Ö –ö˛* Mʸ‚Ê˝Â-–ö˛$$ÖßÊ˛$ B—-

K –˛$OV>yä˛! AƒÊ˝*Ö BØå˛ M˙œyä˛ Ø˛Oب˛!
ØÈ ∫À-–ö˛ÖôË˛Ö “$ßÊ˛ØÛ˛, Ø˲“Øå˛ MˆÖ^˛Ö –˛Ø˲$M>
–ö˛$$Ößë-yÊ˛$-ô˲$ØÈ≤, –˛ÖrØÛ˛ A{W-–˛$Öså˝ sÒ˝OÁ≥#
^Û˛Δˇ$$Ö_, Á‹Öô˲-M>À M>ΔÊˇ≈-{Mʸ–ö˛$Ö Á≥N«¢ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ØÈ≤Ö.
ØÈ Ì‹∞-–ö˛*Mʸ$ AßÊ˛$¬-ô˲-–˛$OØ˲ Ôfl˝Δ¯ ߈«-M>-yÊ˛∞
ØÛ˛Ø˲$ Á‹Ö∫-ΔÊˇ-Á≥-yëzØ˲$.
M>±... ØÛ˛Ø˲$ Á‹Ö∫-ΔÊˇ-Á≥-yÏ˛-Ø˲Ö-ô˲-ı‹Á≥# Mʸ*yë B
Á‹Öô¯ÁŸÖ ∞À-∫-yÊ˛-ßÊ˛Ø˲≤ —ÁŸƒÊ˝$Ö AÁ≥#µyÊ˛$ ØÈMʸ$
ô˛Õ-ƒÊ˝$ßÊ˛$.
B Δ¯k ›ÎƒÊ˝$Ö-{ôÈ-∞-MʸÃÍœ sÓ˝“ bÈØ˲Ãå˝fi
A±≤ MϸΔÊˇ◊ä˝ Ôfl˝Δ¯V> Mˆô˲¢-Ì‹-∞–ö˛* –˛$$ßÊ˛-À-–ö˛”-ªZô˲$Ö-ßÊ˛ØÛ˛ {ªÙ˝MϸÖVä¸ Ø˲*≈ã‹ô¯ ÁflZΔˇ-Ü¢-¥˘-ƒÊ˝*Δˇ$$.
^ÈÃÍ bÈØ˲Ãå˝fi MϸΔÊˇ◊ä˝ ∏˘sZ-ô¯-¥Îr$, Aô˲∞ CÖrΔÊˇ*”≈À$, ªÒ˝Or$œ sÒ˝Õ-M>ã‹t ^Û˛‘ȃ˝$. MϸΔÊˇ◊ä˝ ı≥ΔÊˇ$ô¯
¥Îr* ØÈ ı≥ΔÊˇ*, –ö˛* ªÍ≈Ø˲-Δäˇ-ı≥ΔÊˇ* –ö˛*ΔÊˇ$-–˛*-Vʸ›Î-V>Δˇ$$. A® JMʸÖ-ßÊ˛$Mʸ$ BØ˲Ö-ßÊ˛–Û˛$ AΔˇ$$ØÈ
AÖô˲ ôˆÖßÊ˛-ΔÊˇV>, VʸÖr-ÃZœØÛ˛ CÖyÊ˛Ô‹â AÖôÈ
–ö˛*ΔÊˇ$-–˛*-W-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö ØÈMˆPÖ^˛Ö {Ô≥ –˛$^˲*≈-ΔäˇV>

36 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

A∞-Ì≥Ö-_Ö®. CÖM> {¥˜yÊ˛*≈-Á‹Δäˇ V>«Mϸ ^˛Á≥µ-ØÛ˛ÃÙ˝ßÊ˛$. Ì‹∞-–ö˛*Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_-Ø˲Ö-ô˲-–ö˛-ΔÊˇMʸ$ –Û˛$–ö˛$$
CÖM> {Ô≥{¥˜-yÊ˛-ÑʸØå˛ ßÊ˛‘Ë˝-ÃZØÛ˛ EØÈ≤–ö˛$$. Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$Øå˛fi
Ú‹ÃÒ˝Mä¸t M>ÃÙ˝ßÊ˛$. ÚŸyÊ˛*≈Ãå˝ –Û˛ƒÊ˝$-ÃÙ˝ßÊ˛$. CsÍœÖsÏ˝
Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ, Ì‹∞–ö˛* Vʸ$«Ö_ —ÁŸ-ƒÊ˝*À$ {Ú≥ã‹Mϸ
ô˛Õı‹¢ {Á≥‘ÈÖ-ô˲ÖV> Á≥∞ ^Û˛Á‹$-M¯ÃÙ˝Ö.
AÖßÊ˛$MÛ¸ Ø˲“-Øå˛Mϸ ^˛Ì≥µ MϸΔÊˇ-◊ä˝Mʸ$ ∏˘Øå˛ ^Û˛Δˇ$$Ö^ÈØ˲$. ∏˘Øå˛ ØÈså˝ »^˲-∫$Ãå˝! ØÈMʸ$ M¯Á≥Ö
–ö˛_aÖ®.
–ö˛$Δ>≤yÊ˛$ EßÊ˛-ƒÊ˝*ØÛ˛≤ –È‚Ê˝Â ØÈØ˲≤Ø˲$ °Á‹$Mʸ$∞ BÔú-Á‹$Mϸ –ö˛^ÈayÊ˛$.
¥˜ßÊ˛$™ØÛ˛≤, Ø˲“Øå˛ ªÍV>ØÛ˛ –ÈΔˇ$$Ö-_-Ø˲-r$tØÈ≤yÊ˛$.
Δ>–ö˛-yÊ˛Ö-ô¯ØÛ˛ –È‚Ê˝Â ØÈØ˲≤,
""›Î» ›ÎΔäˇ! Mʸ${Δ>yÊ˛$ ôˆÖßÊ˛ΔÊˇ Á≥yëzyÊ˛$. “$Mʸ$
^˛Á≥µ-Mʸ$Öyë {Ú≥Á‹$fiMʸ$ –˛‚Ê˝ÂyÊ˛Ö ô˲ı≥µ! M>±, –ÈyÏ˛Mϸ
Ì‹∞–ö˛* AÖsÙ˝ Ì≥_a ›ÎΔäˇ. M¯rœ BÌ‹¢ EØÈ≤,
›ÎtØå˛-Áú-ΔäˇzÃZ ƒÊ˝$ÖΩH ^Û˛Ì‹ØÈ, –ÈyÏ˛ –ö˛$Ø˲-Á‹ÖôÈ
Ì‹∞–ö˛* “$ßÊ˛ØÛ˛! “$ΔÊˇ$ Gr$-–ö˛ÖsÏ˝ «Mʸ-–˛$Ö-yÛ˛-ÁŸØå˛
ÃÙ˝Mʸ$ØÈ≤, –ÈyÏ˛ ªÍ≈Mä¸-{V˙Öyä˛ ô˛Õ-ƒÊ˝$-Mʸ$ØÈ≤ –ÈyÏ˛Mϸ
Ôfl˝Δ¯ bÈØå˛fi C^Û˛a-Á‹-«Mϸ BØ˲ÖßÊ˛Ö ô˲r$t-M¯-ÃÙ˝Mʸ ØÈ
ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ-Mˆ-^ÈayÊ˛$. Á≥rt-Δ>∞ BØ˲Ö-ßÊ˛Öô¯ EØ˲≤ MϸΔÊˇ◊ä˝
ô˲Ø˲ {ÚúÖyä˛fi AÖßÊ˛-«MÓ¸ ^˛¥ÎµyÊ˛$. –È‚Ê˝ÂÃZ JMʸ
sÓ˝“ bÈØ˲Ãå˝ KØ˲ΔÊˇ$ EÖyÊ˛yÊ˛Ö, Aô˲Ø˲$ –˛ÖrØÛ˛ {Ú≥ã‹“$så˝ AΔÛˇÖgå˝ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö, AÃÍ JMʸ-ßë-∞-Mˆ-MʸsÏ˝
Á‹ÖÁú$-r-Ø˲À$ AØ˲$-M¯-Mʸ$Öyë f«-W-¥˘-ƒÊ˝*Δˇ$$''
AØÈ≤yÊ˛$ WŒtV>.
MϸΔÊˇ◊ä˝ Mʸ*yë ÃÙ˝_ ""›Î» AØ˲≤ƒÊ˝*≈!''
AØÈ≤yÊ˛$.
ØÈ Vʸ$Öy˛ÃZœ GMʸPy¯ MʸÀ$-Mʸ$P-–ö˛$Ö®. ØÈMʸ$
AØÈ≤-ô˲-–ö˛$$√‚Ê˝ìÂ, AM>P-^˛-ÃÒ˝œ‚Ê˝ì G–ö˛”-ΔÊˇ*-ÃÙ˝ΔÊˇ$. MϸΔÊˇ◊ä˝
"AØ˲≤ƒÊ˝*≈' AØÛ˛-Á‹-«Mϸ Ú‹ÖsÏ˝-–˛$Öså˝ ¥˜ÖWÖ®.
""CsÍfiÃå˝ ΔˇOså˝'' AØÈ≤Ø˲$. MϸΔÊˇ-◊ä˝Ø˲$ Ø˲“Øå˛ ßÊ˛VʸYΔÊˇMʸ$ –˛„ ›Î» ^˛Á≥µ-–ö˛$-ØÈ≤Ø˲$.
ô˲Δ>”ô˲ M>Ôú ôÈVʸ$ô˲*, –È‚Ê˝Â ØÈØ˲≤..
""›ÎΔäˇ! –ö˛* –ÈyÊ˛$ ƒÊ˝$*Gã‹ Ø˲$Ö_ –ö˛_aØ˲
ô˲Δ>”ô˲ ΔˇÖyÛ˛-‚Ê˝ìÂV> ÜΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$. GMʸPyë
A–ö˛-M>‘Ë˝Ö Δ>Mʸ-¥˘-–ö˛-yÊ˛Öô¯ Gد≤-›ÎΔÊˇ$œ CÖsÏ˝-Mˆ_a
HyÛ˛a-–ÈyÊ˛$. ØÛ˛ØÛ˛ ÚúOØÈ-Øå˛fi-^Û˛Ì‹ Ì‹∞–ö˛* °›Î¢-Ø˲ÖsÙ˝
–ö˛ßÊ˛™-ØÛ˛-–ÈyÊ˛$. ô˲Ø˲Ø˲$ ôÈØ˲$ {Á≥N–í˛ ^Û˛Á‹$-M¯-–È-ÀØÛ˛
–ÈyÊ˛$. –ÈyÏ˛Mϸ Ôfl˝Δ¯ bÈØå˛fi C›Î¢-–ö˛$∞ ^˛Ì≥µ, –ÈyÏ˛Mϸ
ô˛Õ-ƒÊ˝$-Mʸ$Öyë ØÈ ßÊ˛VʸYΔÊˇ, CßÊ˛™ΔÊˇ$ –ö˛$$Vʸ$YΔÊˇ$ –ö˛$$Ú≥Oπ
ÀÑʸÀ$ ÜØÛ˛-‘ÈΔÊˇ$. –È◊Ï˝~ ÜÔ≥µ ÜÔ≥µ ô˲Δ>”ô˲
^˲*ßë™-–ö˛$∞ Á≥Öı≥-–ÈΔÊˇ$. ßëÖô¯ –ÈyÏ˛ÃZ Á‹*Δˇ$$Ú‹O-yÊ˛Ãå˝ sÒ˝Öy˛±fi Ú≥«-WÖ®. ^˲_a-¥˘-ôÈ-Ø˲-ØÛ˛-–ÈyÊ˛$.
Á‹«V>Y ÜØ˲yÊ˛$. –ö˛$ÖßÊ˛$Mʸ$ AÀ-–Èr$ Á≥yëzyÊ˛$.
Δ>{ô˲-Ø˲Mʸ Á≥Vʸ-À-Ø˲Mʸ ôÈVÛ¸-–ÈyÊ˛$. AÖßÊ˛$MÛ¸ –ÈyÏ˛–˛Ör ªÍyÓ˛-V>-ΔäˇzØ˲$ EÖ^È–ö˛$$. –ö˛*Mʸ*Pyë –ÈyÏ˛“$ßÊ˛ Ø˲–ö˛$√MÊ¸Ö ¥˘Δˇ$$Ö®. AÁ‹À$ –ÈyÏ˛Mϸ Ø˲rØ˲
Δ>ßÛ˛-–˛*-Ø˲∞ AØ˲$-Mʸ$-ØÛ˛-–È‚Ê˝ÂÖ. AsÍœÖ-sÏ˝® “$ΔÊˇ$
–È◊Ï˝~ Ôfl˝Δ¯V>, JMʸP-Δ¯-k-ÃZØÛ˛ Ú‹ÃÒ˝Mä¸t ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö
–ö˛*Mʸ$ ^ÈÃÍ B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈ÖV> A∞-Ì≥Ö-_Ö®.
(CÖM> –ö˛#Ö®)

—‘Ë˝”-ØÈ£ä˛ BØ˲Ößä˛, –Èœ®-—$Δäˇ {M>—$≤Mä¸, kyÏ˛-ô¨˛
¥˘ÀYΔäˇ... ı≥ΔÊˇ$œ —Ø˲-V>ØÛ˛ rMʸ$PØ˲ Vʸ$Δˆ¢^Û˛a VÛ¸–í˛$
^˛ã‹! D VÛ¸–í˛$ Byë-ÀÖsÙ˝ ^˛ã‹-ªZΔÊˇ$z, CßÊ˛™ΔÊˇ$
¥˘sÓ˝-ßë-ΔÊˇ$À$ EÖsÙ˝ Á‹«-¥˘-ô˲$Ö®. Gô˲$¢-Mʸ$Ú≥O
Gô˲$¢-Àô¯, –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mʸ$ Á≥ßÊ˛$Ø˲$ Ú≥sÙ˝t D BrMʸ$
{Á≥Á≥Ö-^˲-–È≈-Á≥¢ÖV> —‘Û˝ÁŸ BßÊ˛-ΔÊˇ◊˝ EÖ®. —ÁŸƒÊ˝$-–Û˛$Ö-rÖsÙ˝, CÁ≥µ-sÏ˝-–ö˛-ΔÊˇMʸ$ D BrØ˲$ –ö˛$Ø˲$ÁŸ$ÃÙ˝ ByÛ˛-–ÈΔÊˇ$. CÁ≥#µyÊ˛$ Á‹«-Mˆ-ô˲¢V>
–ö˛$Ø˲$-ÁŸ$-À-ô¯-¥Îr$, {Á≥–ö˛$$Q Ø˲Vʸ-Δ>ÃZœ∞ øÊ˝–ö˛-ØÈÀ$ VÛ¸–í˛$ÃZ

^ÈÃÍ ßÛ˛‘ÈÃZœ ΔˇÖyÊ˛$-–ö˛$*yÊ˛$ {ªÒ˝yä˛
Ú‹ïœÚ‹ã‹Mϸ M>Á‹¢Öô˲ –˛Ø˲≤ Δ>Á‹$-Mˆ∞ {ªÙ˝Mä¸-∏Îã-‹tV>
ÃÍWÖ-^Û˛-Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$. {ªÒ˝yä˛ô¯ ΔÊˇMʸ-ΔÊˇ-M>À IsÒ˝–í˛$fi
Mʸ*yë ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. M>± AßÛ˛ {ªÒ˝yä˛ô¯ ∞Δ>√-◊ÍÀ$
^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö GMʸP-y˛OØÈ ^˲*‘ÈΔ>? ∞f-–Û˛$-Ø˲ÖyÓ˛. . {ªÒ˝yä˛ô¯
ÁflZr-Ãå˝ØÛ˛ ∞«√Ö-^ÈΔÊˇ$.
A–˛$-«-M>-ÃZ∞ A«-gZ-ØÈÃZ «så˝j&-M>-ΔÊˇœ-r-ب˛
Á‹ÖÁ‹¶ {Mϸã‹-–ö˛$ã‹ Á‹ÖßÊ˛-ΔÊˇ¬ÖV> D ÁflZr-Ãå˝ ∞«√Ö
_Ö®.
CÖßÊ˛$ÃZ BΔÊˇ$-Vʸ$ΔÊˇ$ Mʸ*ΔÊˇ$a-ØÛ˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$
“À$V> y˛O∞ÖVä¸ sÙ˝∫$Ãå˝ HΔ>µ-r$-^Û˛-‘ÈΔÊˇ$. 400
¥˚ÖyÊ˛œ ^˲M¸PΔÊˇ, 350 ¥˚ÖyÊ˛œ V¯´ßÊ˛$-–ö˛$-Ì≥ÖyÏ˛, 100
¥˚ÖyÊ˛œ AÀœÖ-¥˜yÏ˛, 250 Vʸ$yÊ˛$œ EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ_
D ÁflZr-Ãå˝∞ ∞«√Ö-^ÈΔÊˇ$. ÁúÖÑʸ-Ø˲œMʸ$, ¥Î»t-ÀMʸ$
D ÁflZr-Ãå˝∞ Aß˛™Mʸ$ Mʸ*yë C›Î¢ΔÊˇ$. ÀÖ^¨˛
ÃÙ˝ßë yÏ˛Ø˲≤Δäˇ HΔ>µr$œ Mʸ*yë EØÈ≤Δˇ$$. D
ÁflZrÃå˝ yÏ˛Ú‹Ö-∫Δäˇ 30 –ö˛ΔÊˇMÛ¸ AÖßÊ˛$-ªÍ-r$ÃZ
EÖr$Ö®. {Mϸã‹-–ö˛$ã‹ Ú‹µÁŸÃå˝ {ªÒ˝yä˛-Áfloã‹ ªÍ–ö˛#Ö®
MʸßÊ˛*!

¥ÎÃüYÖ-sÍΔˇ$$. Aß˛ÃÍ? A∞ B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈-¥˘-MʸÖyÏ˛.
A–˛$-«-M>Mʸ$ ^˛Ö®Ø˲ AªÒ˝ ΔÊˇ*gå˝ yÏ˛gÒ˝O∞ÖVä¸ Á‹ÖÁ‹¶ Ø˲Vʸ-Δ>-ÃZœ∞ øÊ˝–ö˛-ØÈÀ ΔÊˇ*Á≥ÖÃZ
{°yÓ˛ sÒ˝M>≤-À-iô¯ ^˛ã‹-ªZΔÊˇ$z, ¥Î–ö˛#Õ≤ ô˲ƒÊ˝*-ΔÊˇ$
-^Û˛-Ì‹Ö®. Eßë-Áfl˝-ΔÊˇ-◊˝Mʸ$ A–˛$-«-M>-ÃZ∞ _M>V¯
Ø˲Vʸ-Δ>-∞Mϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö_ ^˛ã‹-ªZ-ΔÊˇ$zÃZ —Œœã‹ r–ö˛ΔäˇØ˲$ Δ>kV> –ö˛≈–ö˛-Áfl˝-«Ö-^˲-–ö˛^˲$a. B Ø˲Vʸ-ΔÊˇÖÃZ
ΔˇÖy¯ AÜ-¥˜-yÊ˛-–˛OØ˲ øÊ˝–ö˛ØË˛Ö gÍب˛ ‡Ø¨˛-M>-Mä¸
r–ö˛Δäˇ Δ>◊Ï˝V>... Ú‹O∞-Mʸ$-À$V> {Ú≥ÖsÏ˝ã‹ E–˛$-ب˛fi
BÁ‹$-Á≥{Ü øÊ˝–ö˛Ø˲ Ø˲–ö˛$*-ØÈÀ$ EØÈ≤Δˇ$$. CÃÍ
yÊ˛ÃÍœã‹, ‘Èب˛-{∏Î-∞fi-›˘P, ÃÍã‹-HÖ-hÃå˝fi, ‘Èب˛-yÓ˛V¯ Ø˲Vʸ-Δ>À ^˛ã‹-¥Î-–ö˛#À$ ΔÊˇ*¥˜Ö-®Ö-^ÈΔÊˇ$.
AÃÍVÛ¸ ^˛ã‹-ªZ-ΔÊˇ$zÃZ BƒÊ˝* Ø˲Vʸ-Δ>À Ô‹âså˝
–ö˛*≈ã≥ Mʸ*yë EÖr$Ö®. BrÃZ ∞∫Ö´ßÊ˛-Ø˲À$ –ö˛*{ôË˛Ö ƒÊ˝$£ë-ô˲-£Ê˛ÖV>
{Á≥Á≥Ö-^˲ÖÃZ JM¯P {¥ÎÖô˲ÖÃZ JM¯P —´ßÊ˛-–˛$OØ˲ B‡-ΔÊˇ
EÖsÍΔˇ$$. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö D ^˛ã‹AÀ-–Èr$œ EÖsÍΔˇ$$. AÃÍ H {¥ÎÖô˲ÖÃZ GÃÍÖsÏ˝ B‡ªZΔÊˇ$zØ˲$ –È« A´®-M>-«Mʸ –˛ªå˝-Ú‹OΔÊ
ˇ
Á

#
AÀ–
Èr$œ
EØÈ≤ƒÒ
˝
*

˛


,
∏˘sZÀ$
®V>À
ØË
˛

BÃZ^
Ë
˛
ØË
˛
så˝ÃZ A–ö˛$√-M>-∞Mϸ Ú≥sÍtΔÊˇ$.
K fÖrMʸ$ –ö˛_aÖ®. BÃZ-^˲Ø˲ –ö˛_aÖßÛ˛ ô˲yÊ˛–ö˛# M¯r$œ QΔÊˇ$a-Ú≥sÏ˝t
ªÍVʸ$Ö® MʸßÊ˛* øÊ˝–ö˛–ö˛$» {Á≥Á≥Ö^˲ ƒÊ˝*{ô˲ ^Û˛Á≥-rtyÊ˛Ö —‘Û˝ÁŸÖ.
ØÈÀ ^˛ã‹!
Ô≥rΔäˇ –˛$ÖgÒ˝Ãå˝, ÚúΔˇ$$-ô¨˛ yÊ˛À*≈-Ì‹ƒÒ˝* A–˛$-«-M>-ÃZ∞ M>Õ-∏˘-«≤-

ƒÊ˝*Mʸ$ ^˛Ö®-Ø˲-–ÈΔÊˇ$. CßÊ˛™ΔÊˇ* –ö˛ñÜ¢-»ôÈ≈ ∏˘sZ-{V>-ÁúΔÊˇ$œ. ßÛ˛‘ÈÀ$ Ü«W,
BƒÊ˝* {¥ÎÖôÈ-ÃZœ∞ {Á≥f-ÀØ˲$ MʸÕÌ‹, –È« B‡-ΔÊˇ AÀ-–È-r$œ ô˛À$-Á‹$-Mʸ$∞,
∏˘sZÃZœ ∫Ö´®Ö-^È-À-Ø˲$-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$. A–˛$-«-M>ÃZ {Á≥fÀ$ GÃÍÖsÏ˝ B‡ΔÊˇÖ
°Á‹$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$? f¥Î-ب˛-ÃZ-∞ Δˇ›Ît-ΔˇÖ-rœÃZ HÖ –ö˛yÏ˛z-›Î¢ΔÊˇ$? Bı‹â-ÕƒÊ˝*ÃZ GÃÍÖsÏ˝ B‡ΔÊˇÖ ßˆΔÊˇ$-Mʸ$-ô˲$Ö®? CÃÍ {Á≥Á≥Ö-^˲Ö-ÃZ∞ 80
¿Ø˲≤-–˛$OØ˲ B‡-ΔÊˇ AÀ-–Èrœ Vʸ$«Ö_ Á‹”ƒÊ˝$ÖV> –˛„ ô˛À$-Á‹$-Mʸ$∞
∏˘sZÀ$ °Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$. AÃÍ –ö˛$*yÛ˛‚Ê˝Â ¥Îr$ Ü«W ßëßëÁ≥#
6.6 M¯r$œ QΔÊˇ$a ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. B Á‹$©ΔÊˇÉ {Á≥ƒÊ˝*-◊˝ÖÃZ °Ì‹Ø˲
–ÈôÈ-–ö˛-ΔÊˇ◊˝ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ –ö˛Àœ,
∏˘sZ-Àô¯ K BÀæ–í˛$ ΔÊˇ*¥˜Ö-®Ö-^ÈΔÊˇ$. ßë∞ ı≥ΔÛˇ
M>À$ÁŸ≈Ö –ö˛Àœ D øÊ˝*“$√ßÊ˛ EØ˲≤
"–Èså˝ I Dså˝: AΔ˙Öyä˛ ßÊ˛ –ö˛ΔÊˇÃå˝z Cب˛ 80
Gد≤ i–ö˛-Δ>-‘Ë˝ìÀ$ MʸØ˲$-–ö˛$-ΔÊˇ$-Vʸ-–ö˛#-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$.
y˛Oså˝fi'.
EyÊ˛$-–ö˛$$À$ Mʸ*yë B M¯–ö˛-ÃZMÛ¸ –ö˛›Î¢Δˇ$$.

AΔˇ$$ôÛ˛ –ÈsÏ˝∞ Á‹ÖΔÊˇ-ÑϸÖ-^˲-yë-∞Mϸ –ö˛$$ÖßÊ˛$Mˆ^Èay¯ –ö˛≈Mϸ¢!
–˛$Mϸfi-M¯Mʸ$ ^˛Ö®Ø˲ Δ>–˛*-ب˛ AΔÊˇ$aÖ-yÏ˛ƒÊ˝*Mϸ fÖô˲$ {ı≥—$-Mʸ$yÊ˛$. AÖô˲-«Ö-_-¥˘-ô˲$Ø˲≤
fÖô˲$-–ö˛#À gͺ-ôÈÃZ EØ˲≤ EyÊ˛$-–ö˛$$-ÀØ˲$
Á‹ÖΔÊˇ-ÑϸÖ-^˲-yë-∞Mϸ Á≥NØ˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. –˛$$ßÊ˛sZœ
ΔˇÖyÊ˛$ EyÊ˛$-–ö˛$$-ÀØ˲$ ô˛_a Ú≥Ö^˲$-M¯-›Î-V>yÊ˛$.
Δ>Ø˲$-Δ>Ø˲* –ÈsÏ˝-Á‹ÖQ≈ 642Mϸ ^Û˛«Ö®.
“sÏ˝ ∞ΔÊˇ”-Áfl˝◊˝ MʸÁŸt-–ö˛$-–ö˛-yÊ˛Öô¯ Á‹“$-Á≥ÖÃZ∞ AyÊ˛-—ÃZ K Á‹ÖΔÊˇ-Ñʸ◊˝ MÛ¸Ö{ßë∞≤ HΔ>µ-r$^Û˛-‘ÈyÊ˛$ Δ>–˛*-ب˛. 40 H‚Ê˝ìÂV> –ÈsÏ˝-ô¯ØÛ˛ Á‹Áfl˝–ÈÁ‹Ö ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$. “r-∞≤Ö-sÏ˝MÓ¸ Δ¯kMʸ$
ßëßëÁ≥# 400 ¥˚ÖyÊ˛œ B‡ΔÊˇÖ A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$ÖßÊ˛r. ©∞-M¯Á‹Ö {Á≥Ü-Δ¯l EßÊ˛ƒÊ˝$Ö ßÊ˛VʸY-Δ¯œ∞
–ö˛*ΔˇP-så˝Mϸ –˛„ Á≥‚Ê˝ìÂ, BMʸ$-Mʸ*-ΔÊˇÀ$, Mʸ*ΔÊˇV>ƒÊ˝$À$ ı‹Mʸ-«-›Î¢yÊ˛$ Δ>–˛*-ب˛.

gͪå˝Mϸ AÚ≥ïœ ^Û˛ı‹-Á≥#µyÊ˛$
–ö˛$$ÖßÊ˛$V> Δˇl≈-–í˛$À Ú≥OØÛ˛
ßÊ˛ñÁŸtÖôÈ! Δˇl≈–í˛$ Δ>Ì‹Ø˲ —´ßë
-ØÈ∞≤ ∫sÙ˝t, AøÊ˝≈«Æ sÍÃÒ˝Öså˝Ú≥O MʸÖÚ≥± JMʸ AÖ^˲ØÈMʸ$ –ö˛Á‹$¢Ö®. AÖßÊ˛$MÛ¸ ΔÊˇMʸΔÊˇ-M>À {Á≥ƒÊ˝$-ôÈ≤À$ ^Û˛Á‹$¢ÖsÍΔÊˇ$ gÍªå˝ Ô‹MʸΔäˇfi. Á‹$–ö˛$$Rå¸
–˛$Áfl˝ôÈ Mʸ*yë AÃÍÖsÏ˝ K ßë« GÖ^˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
Aô˲-y˛Ö-^˲$-Mʸ$Ø˲≤ ßë«Mϸ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ Ìúßë
AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ö®.
iMʸ*≈ MʸÖÚ≥-±ÃZ –ö˛*ΔˇP-sÏ˝ÖVä¸ Úfl˝yä˛ M¯Á‹Ö
ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$ Á‹$–ö˛$$Rå¸. A^˲aÖ iMʸ*≈
–ö˛*≈Vʸ-gÒ˝O-ب˛-∞ ¥˘ÕØ˲ 20 ı≥iÀ Δˇl≈–í˛$ ô˲ƒÊ˝*-ΔÊˇ$
-^Û˛Ì‹ MʸÖÚ≥-±Mϸ Á≥Ö¥ÎyÊ˛$. CMʸ-ØÛ˛Ö Cô˲∞ sÍÃÒ˝Öså˝Mϸ Ìúßë AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ø˲ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ CÖrΔÊˇ*”≈
AØÛ˛ßÛ˛ ÃÙ˝Mʸ$Öyë –˛ÖrØÛ˛ E߯≈VÊ¸Ö C^Û˛a-Ì‹Ö®.
{MϸƒÙ˝$-sÏ˝-—-sÓ˝ô¯ gÍªå˝ MˆsÙ˝t-‘ÈyÊ˛$ Mʸßë!
&Ø˲ΔÊˇ√ßÊ˛ –ÈÌ‹ΔˇyÏ˛z

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 37
n

""ªÍ–ö˛-V>ΔÊˇ*! –ö˛$Ø˲ Ì≥Àœ-M>-ƒÊ˝$À Ú≥„ –ö˛*{ô˲Ö

Gr$-–ö˛ÖsÏ˝ C∫æÖ-ßÊ˛$À* ÃÙ˝Mʸ$Öyë, –ö˛*sÍ–ö˛*sÍ Δ>Mʸ$Öyë ‡Δˇ$$V>, Ø˲–ö˛#”ô˲*, Mʸ$ÃÍ›ÎV> f«-W-¥˘-–È-ÀÖyÓ˛!'' A∞ ^Û˛ô˲$À$ Á≥r$tMʸ$∞ –ö˛$» Ø˲–ö˛#”ô˲* AØ˲≤ –ö˛$∞ÌŸ A^˲$≈-ôÈØ˲ÖßÊ˛Ö.
"AÖsÙ˝ H ÃüŒœ fΔÊˇ-Vʸ-Mʸ$Öyë Á‹gÍ-–ö˛#V>
AΔˇ$$-¥˘-–È-ÀÖ-sÍΔÊˇ$! –ö˛*r –ö˛ΔÊˇ-Á‹Mʸ$ AØ˲$-M¯yë∞-M¸OØÈ –ö˛$Ø˲ –ö˛$´ßÊ˛≈ D Á‹Ö∫Ö´ßÊ˛Ö Mʸ$ßÊ˛$-ΔÊˇ$aMʸ$ØÛ˛ –ö˛$$ÖßÊ˛ΔÊˇ Ø˲$Ö` H ı≥`À$ ÃÙ˝–Û˛? AÖôÈ
øÊ˝Vʸ-–ö˛Ö-ô˲$yÊ˛$ ^˲*›Î¢-yÊ˛$-ÃÒ˝ÖyÏ˛!'' {Á≥ô˲$≈-ô˲¢-ΔÊˇ-—$Á‹*¢
AØ˲≤ ‘ÈŒ¢ MʸΔÊˇ$-◊˝-–ö˛$*«¢.
A^˲$≈-ôÈ-Ø˲ÖßÊ˛Ö Mʸ$–ö˛*-ΔÊˇ-ΔÊˇô˲≤Ö {Á≥ôÈã-≥∞,
MʸΔÊˇ$-◊˝-–ö˛$*«¢ –ö˛$$ßÊ˛$™-À-Á≥sÏ˝t Á≥Nh-ô˲Mʸ$ C–ö˛”-yë-∞MÏ
RÍƒÊ˝$-–˛$O-¥˘-Δˇ$$Ö®.
–ö˛$´ßÊ˛≈-ØÛ˛ß¯ ‘Ë˝ì{Mʸ-–ö˛ò…Ê˛≈Ö AyÊ˛zÖV> ∞Õ-_Ö-ßÊ˛∞,
{‘È–ö˛-◊˝-–ö˛*-Á‹ÖÃZ ^Û˛ßë™-–ö˛$∞ –ö˛$$Áfl˝îΔÊˇ¢Ö Mʸ*yë

QΔ>ΔˇO ¥˘Δˇ$$Ö®.
""Á‹Ö{Á≥-ßë-ƒÊ˝*À$ ¥ÎsÏ˝Á‹*¢, H© —$ã‹M>Mʸ$Öyë, AÖVʸ-ΔÊˇÖ-Vʸ-–˛O-øZ-VʸÖV> —–È-Áfl˝-ô˲Öô˲$
f«-VÛ¸ÃÍ A∞≤ HΔ>µr*œ Áú$Ø˲ÖV> ^Û˛ƒÊ˝*Õ.
–ö˛$$Q≈ÖV> yÊ˛∫$æ —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ Gr$-–ö˛ÖsÏ˝ ¥˜ΔÊˇ¥˜-^ÈaÀ$ ÃÙ˝Mʸ$Öyë ^˲*Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ Á‹«-¥˘-ô˲$Ö®.
–ö˛$Ø˲ Ì≥ÀœÀ$ Á‹$QÖV> EÖyë-ÀØÛ˛ MʸßÊ˛ÖyÓ˛... C∞≤
Áfl˝ÖVʸ$À*, BΔ>¬-sÍ-À*Ø˲*...'' A∞ B¥Î≈-ƒÊ˝$ÖV>
øÊ˝$fÖ ô˲sÏ˝t –ö˛$» ^˛¥ÎµyÊ˛$ MʸΔÊˇ$-◊˝-–ö˛$*«¢.
A^˲$≈-ôÈ-Ø˲ÖßÊ˛Ö Á‹Öô¯-ÁŸÖV> ô˲À*-¥ÎyÊ˛$.
Δ¯kÀ$ –ö˛$‡-–Û˛-VʸÖV> VʸyÊ˛-_-¥˘-ƒÊ˝*Δˇ$$.
–ö˛$$Áfl˝îΔÊˇ¢Ö Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö BÁ‹-Ø˲≤-–ö˛$-–ö˛yÊ˛Ö... Á≥Nhô˲
–˛$yÊ˛ÃZ {Á≥ôÈã≥ ôÈ„ MʸsÙ˝t-ƒÊ˝$yÊ˛Ö... –ö˛´ßÊ˛*-–ö˛-ΔÊˇ$-À-

38 Ø˲-–ö˛≈

n

yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016

∞-ßÊ˛™-«± VʸñÁfl˝-{Á≥-–Û˛‘Ë˝Ö ^Û˛Δˇ$$Ö-^˲yÊ˛Ö... JMʸ-sü-MʸsÙ˝ E—”-‚Ê˝îÂ-ΔÊˇ$-ô˲$-ØÈ≤-yëƒÒ˝$! M>∞ ô˲Ø˲ M¯«Mʸ, ªÍ´ßÊ˛,
–ö˛ΔÊˇ-Á‹V> Á≥NΔÊˇ¢-Δˇ$$-¥˘-ƒÊ˝*Δˇ$$. AΔˇ$$ôÛ˛ A±≤ –Û˛W-ΔÊˇ-¥Îr$ Ú≥ßÊ˛™-ÀMʸ$ AΔÊˇ¶Ö M>–ö˛#. M>«a^˲$a ΔÛˇÁ≥#ªÍV>ØÛ˛ EØ˲≤-Á≥µ-sÏ˝MÓ¸ ôˆÕ ΔÛˇΔˇ$$ Á‹–ö˛*-Vʸ-–ö˛*-∞Mϸ ô˲$Ø˲≤ M¯«-Mʸ-ÀØ˲$ ^˲ÃÍœ-ΔÊˇ$a-M¯-–È-ÀØÛ˛ BÃZ-^˲-Ø˲ÃZ

–ö˛*{ôË˛Ö –ö˛$$Áfl˝î-Δ>¢-ÃÙ˝œMʸ, JMʸ –ÈΔÊˇÖ Δ¯kÀ$
–ö˛≈–ö˛´® –ö˛_aÖ®. Á≥Öô˲$-À$-V>ΔÊˇ$ G∞≤-ΔÊˇ-M>-À$V>
Vʸ$◊Ï˝Ö-_ØÈ Á‹ΔÛˇ A–ö˛*√-Δˇ$$∞, AªÍæ-Δˇ$$∞ HMʸÖ
^Û˛ƒÊ˝$-yë-∞Mϸ “ÃÙ˝œ-Mʸ-¥˘-Δˇ$$Ö®. ^Û˛ı‹-ßÛ˛Ö-ÃÙ˝Mʸ, –È«-ßÊ˛™«± ßÊ˛*ΔÊˇÖ-V>ØÛ˛ EÖ^ÈÕfi –ö˛_aÖ®.
D —ÁŸƒÊ˝$Ö ô˛Õ-Ì‹Ø˲ {Á≥ôÈã-≥Mϸ Á≥Öô˲$À$
“$ßÊ˛ _{Δˇ-Ü¢-¥˘-Δˇ$$Ö®. CÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ ô˲Ø˲ i—-ô˲-øÍ-Vʸ›Î”—$ Á≥Nhô˲ AÖßë-ÀØ˲$ BΔÊˇ-WÖ-^È-À∞ ô˛Vʸ

EØ˲≤ {Á≥ôÈã≥ –˛$ßÊ˛-yÊ˛$ÃZ ô˲‚Ê˝ì-Mʸ$PØ˲ JMʸ BÃZ^˲Ø˲ –˛$«-Ì‹Ö®. Á≥rt-Á≥-VʸÀ$... Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö Á≥®
VʸÖr-À-–ö˛#-ô¯Ö®. CÖsZœ –ö˛$$Á‹Õ ªÍ–ö˛$√ ô˲Á≥µ –ö˛$Δ¯
‘ÈŒ¢ AΔˇ$$Á≥# ÃÙ˝Mʸ-¥˘-ƒÙ˝$-Á‹-«Mϸ GMʸP-yÛ˛œ∞ ´ß˛OΔÊˇ≈Ö
Vʸ$Öy˛-ÃZœ-Mˆ-_aÖ®.
AÖôÛ˛, –ö˛$« BVʸ-ÃÙ˝-Mʸ-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$ {Á≥ôÈã≥!
Á≥Nhô˲ EØ˲≤ Vʸ®-ÃZMϸ –˛‚Ù˝Â-Á‹-«-MʸÃÍœ B–˛$ Á≥yÊ˛$Mʸ$Ø˲≤ øÊ˝ÖW–ö˛$ Aô˲∞≤ Mϸ{Δˇ-MϸPÖ-_Ö®.

–˛Àœ-MϸÃÍ Á≥yÊ˛$-Mʸ$∞ H߯ Á≥#Á‹¢MÊ¸Ö Á≥r$t-Mʸ$∞ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#
ô¯Ö®. MϸsÏ˝-MÓ¸-ÃZÖ_ –ö˛_aØ˲ DßÊ˛$-ΔÊˇ$-V>-ÕMϸ B–˛$
Á≥ƒÒ˝$≈ßÊ˛ ôˆÀ-W-¥˘Δˇ$$ GßÊ˛-Á‹Ö-Á≥-ßÊ˛Ø˲$ ∫rt-∫-ƒÊ˝$À$
^Û˛›˘¢Ö®. “$® Áfl˝ìMä¸ M>Á‹¢ Á‹yÊ˛Õ ÃZøÍ-V>∞≤
ßÊ˛«ÿÖ-Á≥-^Û˛Á‹*¢ Mʸ—”-›˘¢Ö®. Á≥ÀasÏ˝ EßÊ˛ΔÊˇÖ –ö˛$´ßÊ˛≈
_Ø˲≤ _Ø˲$-Mʸ$Mʸ$ Vʸ$Ör-Á≥-yÏ˛Ø˲ CÁ‹$-Mʸ-Ü-Ø˛≤-ÃÍÖsÏ˝
ØÈ¿ EôÛ˛¢-f-Á≥-ΔÊˇ_ F«-›˘¢Ö®.
Á≥Nh-ô˲Mʸ$ Mʸ∞-Ì≥Ö-^˲-Mʸ$Öyë –ö˛$Ö^Ë˛Ö –˛Ø˲$-MʸØ˲$ÖyÏ˛ –˛„ Mʸ‚Ê˝ì –ö˛$*‘ÈyÊ˛$. B BMʸ-Ì‹√Mʸ Á‹ÖÁú$-

r-Ø˲Mʸ$ ô˲$„Â-Á≥yÊ˛z Á≥Nhô˲ ""G–ö˛ΔÊˇ$ G–ö˛-ΔÊˇ''Ör*
WÖk-Mʸ$Ö®. –˛ÖrØÛ˛ Ø˲–Û˛”Á‹*¢, " GÖßÊ˛$-MʸÃÍ MʸÖV>-ΔÊˇ$
Á≥-yÊ˛-ôÈ–í˛? ± –˛$$Vʸ$yÊ˛$ V>«-ØÛ˛ÃÙ˝!'' A∞ A–ö˛*Öô˲Ö
–ö˛*Á‹tΔäˇ ªÒ˝yä˛-Ú≥OMϸ GW«, Á≥Nh-ô˲Ø˲$ ^Û˛ô˲$-Àô¯
^˲$sÙ˝tÌ‹, JMʸP AÖVʸ$‚Ê˝Ö Mʸ*yë R͉ C–ö˛”-Mʸ$Öyë
ΔÊˇMʸ-ΔÊˇ-M>-À$V> –ö˛$$ßÊ˛$™-Àô¯ –ö˛$$Ö^˛-ôÈ¢yÊ˛$.
""Hƒå˝$! ªÍ–È! ±MÛ¸-–˛$OØÈ Ì≥^Èa? –ö˛$Ø˲Mϸ
∞Ø˲≤-V>Mʸ –˛$$Ø˲≤ Ú≥‚Ò˝OÂÖ®. CÖM> B –ö˛$$Áfl˝î-Δ>¢∞Mϸ...'' A∞ H߯ AØ˲-ªZ-ƒÙ˝$Ö-ô˲ÃZ B–˛$ Ú≥ßëÀØ˲$, ô˲Ø˲ Ú≥ßë-Àô¯ –ö˛$*ı‹Ì‹ A´ßÊ˛-Δ>-–ö˛$ñ-ôÈ∞≤
k{ΔÛˇ-‘ÈyÊ˛$. —yÏ˛-Ì≥Ö-^˲$-Mʸ$-ØÛ˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ ‘Ë˝ô˲-—-´ßëÀ
WÖk-Mʸ$Ö®. Aô˲∞ ^Û˛ô˲$À$ –ö˛À$-–ö˛-ÀØ˲$ °Ì‹¥ÎΔÛˇ-ƒÊ˝$-yë-∞Mϸ {‘Ë˝—$-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. GßÊ˛ ¥˜ÖVʸ$-ÀÚ≥O
ô˲À B∞a B–˛$ Mʸ‚Ê˝Â-ÃZœMϸ ^˲*Á‹*¢ØÛ˛ HßÛ˛ß¯ ^Û˛ı‹-Á‹$¢ØÈ≤yÊ˛$. Á≥Nh-ô˲-MʸÖôÈ AVʸ-–ö˛$≈ÖV> EÖ®.
Ú≥ßÊ˛™À$ ô˲–ö˛$∞ ‘ÈÁ‹à-{Á≥-M>ΔÊˇÖ, –ö˛$$Áfl˝îΔÊˇ¢Ö
^˲*Ì‹ HMÊ¸Ö ^Û˛ßë™-–ö˛$∞ AØ˲$-Mʸ$-ØÛ˛Ö-ô˲ÃZ H—$sÓ˝
ΔÊˇVʸyÊ˛? AΔˇ$$ØÈ FΔÊˇ$-M¯-ÃÙ˝ßÊ˛$ {Á≥ôÈã≥!
"d! ¥˘ ªÍ–È! ± ßÊ˛$ÖßÊ˛$-yÊ˛$-Mʸ$-ô˲ØË˛Ö H“$
ªÍVʸ$-ÃÙ˝ßÊ˛$! –˛‚Ê˝ìÂ! CMʸ ^Û˛Ì‹Ö® ^ÈÀ$.. {‘Ë˝ìÜ—$Ö^˲ßÊ˛$™. A® –ö˛$Ø˲ Á‹Ö{Á≥-ßë-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ M>ÀΔ>Ì‹-Ø˲-rœ-–ö˛#-ô˲$Ö®... Ô≥œgå˝! –˛‚Ê˝ìÂ!'' A∞ Aô˲∞≤
{∫Ü-—$-ÃÍ-yÊ˛$ô˲* –˛Ø˲MϸP Ø˛rt-›Î-WÖ®.
{Á≥ôÈã≥ –ö˛*{ôË˛Ö ô˲–ö˛$-MʸÖô¯ ""Ø˲$–˛”-ÃÍVʸ*
ØÈ AΔ>¶Ö-W-–Û˛V>! Ú≥ßÊ˛™-À$-Ú≥sÙ˝t –ö˛$$Áfl˝îΔÊˇ¢Ö CÖM>
^ÈÃÍ ßÊ˛*ΔÊˇÖ EÖ®. DÃZV> BVʸ-ÃÙ˝-MʸØÛ˛ CÃÍ
›ÎÁfl˝-Ì‹Ö^È! JMʸ-–Û˛‚Ê˝ G–ö˛ΔÊˇØÈ≤-^˲*ı‹¢ Mʸ*yë
Ú≥‚Ò˝Â-ÃÍVʸ* AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ö-ßÊ˛∞ ô˲Á≥#µ-∫-rtΔÊˇ$. AÖßÊ˛$
Mʸ∞ D A–ö˛*√-Δˇ$$-V>-«∞ CMʸ –ö˛ßÊ˛-À-–ö˛$ØÈ≤ –ö˛ßÊ˛À-Ø˲ÖôÛ˛!'' AÖr* B–˛$∞, ô˲Ø˲ ›˜ÖôË˛Ö ^Û˛ı‹-Á‹$Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. JMʸP-Ñʸ◊˝Ö {MϸôË˛Ö ßëM> ÜΔÊˇ-Á‹P-«Á‹*¢

EÖßÊ˛∞, Ø˲$–ö˛#” A–ö˛$√yÏ˛ Vʸ®-ÃZMϸ ßÊ˛*« MʸMʸ$P-«¢Á≥-yëz-–ö˛ÖsÙ˝ –ö˛*{ôË˛Ö Jı≥µ-®-ÃÙ˝-ßÊ˛$-Δ¯ƒå˝$! AÃÍ
^Û˛ı‹¢ ± ôÈr JÀ$›Î¢! gÍ{Vʸô˲¢! D ØÈ{ÃZkÀ* KΔÊˇ$a-Mʸ$∞ EÖyÊ˛$! AΔˇ$$ØÈ B Á≥Öô˲$-ÕØ˲ØÈÕ' A∞ —Á‹$-Mʸ$PÖ®.
"AßÛ˛ÖsÏ˝? –ö˛$$Áfl˝î-Δ>¢À$ QΔ>ΔÊˇ$ ^Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÛ˛–ö˛$$ÖßÊ˛$ ©∞ Vʸ$«Ö_ Á≥sÏ˝tÖ-^˲$-M¯-Mʸ-¥˘-–ö˛-yÊ˛-–Û˛$ÖsÙ˝...
—yÊ˛*zΔÊˇÖ M>Mʸ-¥˘-ôÛ˛Ø˲*... –È„Â-ßÊ˛™-«± F«Ö_
–ö˛®-Õ-Ø˲r$œ M>ßÊ˛*!'' AØ˲≤® Ú≥„ÂMϸ IßÊ˛$-Δ¯-kÀ
–ö˛$$ÖßÛ˛ ßÊ˛ƒÊ˝$-^Û˛-Ì‹Ø˲ øÊ˝{ßÊ˛-M>„ ªÍ–ö˛$√! B–˛$ MʸΔÊˇ$-◊˝
–ö˛$*-«¢Mϸ ßÊ˛*ΔÊˇÁ≥# ^˲$rtÖ. –ö˛ΔÊˇ-Á‹Mϸ ªÍ–ö˛$√-–ö˛#ô˲$Ö®. –ö˛$$Á‹Õ –ö˛ƒÊ˝$-Á‹$ÃZ Mʸ*yë ƒÊ˝$–ö˛$ ^˲ÃÍMÓ¸V> EÖyÊ˛rÖ, Ú≥„Â-H-Δ>µrœ —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ ô˲ÀßÊ˛*«a, Á‹À-‡-Õ-–ö˛”yÊ˛Ö B–˛$Mʸ$ Á≥«-¥ÎsÏ˝. B–˛$
Ú≥ßÊ˛™-ô˲-ØÈ-∞Mϸ —À$-–ö˛-∞_a V˙ΔÊˇ-—-›Î¢-ΔÊˇÖôÈ! Ú≥„Â
Áú$Ø˲ÖV> –ö˛$$W-Ì‹Ö-ßÊ˛∞ Á‹Öô¯-ÌŸ-Á‹$¢Ø˲≤ ô˲ΔÊˇ$-◊˝ÖÃZ
–˛$$ßÊ˛-sÏ˝-Δ>{Ü –ö˛$$Áfl˝îΔÊˇ¢Ö ªÍV> GyÊ˛Ö AΔˇ$$¥˘Δˇ$$Ö-ßÊ˛∞ ô˛ÕÌ‹ JÖsÏ˝-M>-Õ-Ú≥OØ˲ ÃÙ˝_Ö®
Á≥Öô˲$À$ Ú≥OØ˲! B–˛$Ø˲$ ‘ÈÖÜÖ-Á≥-^Û˛-ƒÊ˝$-yë-∞Mϸ
ØÈØÈ ô˲ÖsÍÀ$ Á≥yëz-ΔÊˇÖôÈ! B–˛$ AÖô˲ÃÍ
—ΔÊˇ$-^˲$-Mʸ$-Á≥-yëz-∞Mϸ –˛Ø˲$Mʸ EØ˲≤ AÁ‹À$ Mʸ£Ê˛ G–ö˛«MÓ¸ ô˛ŒßÊ˛$.
øÊ˝{ßÊ˛-M>„ ªÍ–ö˛$√ Á≥r$t-–ö˛$∞ Á≥Ø˛≤Ö-yÛ˛‚Ê˝ìÂ
Δ>Mʸ$Ö-yëØÛ˛ Á‹–ö˛$-Δ>¢-yÏ˛Ö®. EØ˲≤ F‚Z Á‹Ö∫Ö´ßÊ˛Ö
Mʸßë∞ JMʸ –ö˛≈–ö˛-›Î-ƒÊ˝$-ßë-ΔÊˇ$-yÏ˛MÛ¸ Mʸ$®-Δ>aΔÊˇ$.
Ú≥„Â-Mʸ$-®«, GÖ^˲M>P f«-W-¥˘-Δˇ$$Ö-ßÊ˛∞ Á‹Öô¯
ÌŸ-Á‹$¢Ø˲≤ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ ôˆÕ-Δ>{Ü –ö˛$$Áfl˝îΔÊˇ¢Ö
Ø˛À-ßëM> ÃÙ˝ßÊ˛Ör* Á≥#Δ¯-Ìfl˝-ô˲$yÊ˛$ ^˛ı≥µ-Á‹-«Mϸ, B
Á‹ÖVÊ¸Ü CÖô˲-ßëM> ôÛ˛ÀaMʸ ¥˘–ö˛-yÊ˛-–Û˛$Ö-rÖr*
ô˛O–ö˛$Ör* ΔÊˇÖM¸-ÃÙ˝-‘ÈΔÊˇ$ –ö˛$Vʸ-Ú≥-„Â-–ÈΔÊˇ$. A∞≤
–ö˛$$Áfl˝î-Δ>¢-Àô¯ ¥Îr$ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲, –ö˛$ÖVʸ-‚Ê˝-Mʸ-ΔÊˇ-

–ö˛_aØ˲ B–˛$, Aô˲∞ ªÍÁfl˝ì-–ö˛#-ÃZœMϸ Mʸ«-W-¥˘Δˇ$$,
^Û˛ı‹ ^Û˛ÁŸt-ÀMϸ ß뛢-Áfl˝-–ö˛$-Ø˲≤®. °ƒÊ˝$∞ –ö˛$*À$Vʸ$-Àô¯ ›Î”VʸôË˛Ö Á≥Õ-Mϸ֮. –È« ØÈÀ$Vʸ$ ¥ÎßëÀ$,
ØÈÀ$-Vʸ$-^Û˛-ô˲$À$, ßÛ˛‡À$ ΔˇÖyÊ˛* –È« °ΔÊˇ∞
ßë‡-∞Mϸ JMʸ-sÏ˝V> AΔˇ$$-¥˘-ƒÊ˝*Δˇ$$. ByÊ˛ –ö˛$Vʸ
MʸÀ-Δˇ$$-MʸÃZ CÖô˲ –ö˛*´ßÊ˛$ΔÊˇ≈Ö EÖßë-∞-Ì≥Ö-_Ö®
CßÊ˛™-«MÓ¸!
""H—${sÍ! ±MÛ¸-–˛$OØÈ Ì≥^Èa! HÖsÍ –˛´ßÊ˛-–ö˛Á≥∞?' A∞ JMʸsÙ˝ MÛ¸Mʸ-ÃÙ˝-Á‹$¢ÖsÙ˝ {Á≥ôÈã≥ ô˲Ø˲ Vʸ®ÃZÖ_ ªÒ˝Or-Mˆ-^Û˛aÌ‹ & " H–˛$OÖ® ªÍ–ö˛*√? H—$sÍ
MʸÀ-–ö˛-«Ö-ô˲À$?'' A∞ BßÊ˛$Δ>™V> {Á≥’≤Ö-^ÈyÊ˛$.
""‡»≤! MʸÀ-Vʸ-ØÈ≤-Ø˲{sÍ! øÊ˝yÊ˛–È! Ø˲$–ö˛#” Ì≥_a–Û˛-⁄Î-ÃÙ˝-Á‹$¢-Ø˲≤r$t MʸÃü-ı‹¢Ø˲*... JΔÛˇ H߯ D
–ö˛$$Á‹-Õ-–ö˛$$ÖyÊ˛ CMʸPyÊ˛ Mʸ$MϸP-Ø˲-ı≥-Ø˲$-ÃÍVʸ Á≥yÏ˛

–˛$OØ˲ –˛$$ßÊ˛-sÏ˝-Δ>{Ü Á≥rœ AÖô˲ ∞ΔÊˇœ-Ñʸ≈-–Û˛$-—$-r∞
–ö˛ΔÊˇ$yÏ˛ ôË˛Õœ ØÈØÈ ƒÊ˝*X-^Û˛-Ì‹Ö®. øÊ˝{ßÊ˛-M>-„Mϸ,
Aô˲-V>-yÏ˛Mϸ Á≥ßÛ˛‚Ê˝Â –ö˛≈ôÈ≈Á‹Ö... AÁ‹ÃÙ˝ EΔÊˇ-Mʸ-ÃÒ˝ôÛ˛¢
M¯y˛ –ö˛ƒÊ˝$-Á‹$ÃZ EØÈ≤-yëƒÒ˝$!
‘ZøÊ˝ØË˛Ö Vʸ$«Ö_ ByÊ˛-Ú≥-„Â-–ÈΔÊˇ$ Á≥sÏ˝tÖ-^˲$M¯Mʸ$Öyë EÖyÊ˛-rÖô¯ Cr$ Ú≥ßÊ˛™-ÀÖôÈ –ö˛$*ô˲$À$
–ö˛$$yÏ˛-^Û˛-‘ÈΔÊˇ$. –˛$$ô˲¢Ö “$ßÊ˛ –ö˛$$Q-øÊ˝Ö-V>-ÃÒ˝O-ØÈΔˇ$$.
AÖô˲ _Ø˲≤-–ö˛-ƒÊ˝$-Á‹$ÃZ Ú≥„ M>–ö˛yÊ˛Ö, Ú≥ßÊ˛™-ÀÖôÈ
GÖßÊ˛$-MʸÃÍ A–ö˛#-ô˲$-ØÈ≤Δ¯ AΔÊˇ¶Ö M>ÃÙ˝ßÊ˛$ øÊ˝{ßÊ˛-

M>„Mϸ. Á‹«V>Y AÁ≥#µyÛ˛ JMʸ —yÊ˛*zΔÊˇÖ f«WÖ®. AßÛ˛ B–˛$ ¥ÎÕr B‘Ë˝-∞-¥Î-ô˲–˛$OÖ®. øÊ˝{ßÊ˛-M>-„∞ –ö˛$Ø˲$-–È-yÏ˛Ø˲ AªÍæΔˇ$$
–ö˛*Δ>¢ÖyÊ˛, F‚Z MʸΔÊˇ-◊˝Ö-V>« Ì≥Àœ
M>–Û˛-«∞ °Á‹$-Mʸ$∞ Á≥r≤Ö ¥Î«¥˘Δˇ$$, Ú≥„ ^Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤-yÊ˛∞ FΔÊˇ*–Èyë ¥˜MϸP-¥˘-Δˇ$$Ö®. ByÊ˛, –ö˛$Vʸ
Ú≥„Â-–È‚Ê˝ì VˆyÊ˛-–ö˛À$ Á≥yëz, ÁúÕô˲Ö
‘Ë˝îØ˲≈-–˛$OÖ®. ©∞-MʸÖ-ô˲-sÏ˝MÓ¸ M>ΔÊˇ◊˝Ö
–˛$$ßÊ˛-sÏ˝-Δ>{Ü –ö˛$$Áfl˝îΔÊˇ¢Ö –˛ÖrØÛ˛ Mʸ$®«ı‹¢ CÖô˲ Δ>ßëÆÖôË˛Ö f«W EÖyÛ˛® M>ßÊ˛∞,
ByÊ˛-Ì≥Àœ ô˲ΔÊˇ-Á≥#-–È-«Ú≥O ØÛ˛ΔÊˇÖ Ø˛sÙ˝tÌ‹ ^˲ÀœV>
gÍΔÊˇ$-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$ AªÍæΔˇ$$ ô˲ΔÊˇ-Á≥#-–ÈΔÊˇ$. AÖôÛ˛! B
Á‹ÖÁú$-rØ˲ øÊ˝{ßÊ˛-M>„ –ö˛$Ø˲-Á‹$ÃZ Ì‹¶ΔÊˇÖV> –ö˛$${ßÊ˛Á≥yÏ˛ ¥˘Δˇ$$Ö®.
ô˲Δ>”ô˲ GÖßÊ˛ΔÊˇ$ ∫À-–ö˛Ö-ô˲Ö-^Û˛-Ì‹ØÈ –ö˛$« Ú≥„Â
FÚ‹-ô˲¢-Ø˲∞ ’ÃÍ-{Á≥-Ü-–ö˛$-ÃÍV> AÃÍVÛ¸ EÖyÏ˛¥˘Δˇ$$Ö®. ¥ÎÁ≥Ö! {Á≥Ü —–ÈÁfl˝ M>ΔÊˇ≈-{Mʸ-–ö˛*-∞MÓ¸
—´®V> ‡f-ΔÊˇ-–ö˛#ô˲*, B Á‹Ö∫-ΔÊˇ-–ö˛$ÖôÈ ÜÀMϸÖ_, G–ö˛-«MÓ¸ MʸØ˲-∫-yÊ˛-Mʸ$Öyë MʸyÏ˛-–˛yÊ˛$ Mʸ±≤‚Ê˝ìÂ
Ú≥r$t-Mʸ$Ö-r$Ö-ßÊ˛ÖsÙ˝ AÜ-‘Ë˝-ƒÒ˝*Mϸ¢ M>ßÛ˛–˛*! ô˲ßë®V> GMʸP-y˛OØÈ ‘ZøÊ˝ØË˛Ö –ö˛$$Áfl˝îΔÊˇ¢Ö –˛ÖrØÛ˛
fΔÊˇ-Vʸ-Mʸ-¥˘ôÛ˛ –ö˛*{ôË˛Ö –ö˛Àœ-M>-ßÊ˛Ör* ô˲Vʸ-–ö˛#Mϸ
®Vʸ$-ô˲$Ö®.
CMʸPyÏ˛ {Á≥Á‹-Mϸ¢-Mˆı‹¢ –ö˛*{ôË˛Ö {Á≥ôÈã≥ BgÍ-Ø˲$ªÍ-Áfl˝ì–ö˛#, AΔÊˇ-—Ö-ßÊ˛-ßÊ˛-‚Í-ƒÊ˝$-ôÈ-Ñʸ$yÊ˛$... A®-^˲*ı‹
G{ΔÊˇ-Vʸ$-ÃÍ-Ω-ÃÍÖsÏ˝ Á≥Nhô˲, Aô˲-∞Ú≥O –˛*k
Á≥yÏ˛Ö®. GÃÍVʸ* ∫Ö´ßÊ˛$-–ö˛#ÃÙ˝ M>∫sÏ˝t G–ö˛ΔÊˇ*
M>ßÊ˛-Ø˲-ÃÙ˝-Mʸ-¥˘-ƒÊ˝*ΔÊˇ$. Aô˲-∞-M¸-ÃÍVʸ* –ö˛$Ö_ Ø˙Mʸ»
EÖyÊ˛-rÖô¯ –ö˛$$yÏ˛-Ú≥-sÙ˝tÖ-ßÊ˛$MÛ¸ ∞‘Ë˝a-Δˇ$$Ö-^ÈΔÊˇ$. AÃÍ

B–˛$
Ú≥ßëÀØ˲$, ô˲Ø˲
Ú≥ßëÀô¯ –ö˛$*ı‹Ì‹ A´ßÊ˛Δ>–ö˛$ñôÈ∞≤
k{ΔÛˇ‘ÈyÊ˛$. Aô˲yÏ˛ ^Û˛ô˲$À$ –ö˛À$–ö˛ÀØ˲$
°Ì‹¥ÎΔÛˇƒÊ˝$yë∞Mϸ {‘Ë˝—$Á‹$¢ØÈ≤Δˇ$$. GßÊ˛
¥˜ÖVʸ$ÀÚ≥O ô˲À B∞a B–˛$ Mʸ‚Ê˝ÂÃZœMϸ
^˲*Á‹*¢ØÛ˛ HßÛ˛ß¯ ^Û˛ı‹Á‹$¢ØÈ≤yÊ˛$. B–˛$∞
EMϸP«ºMϸP« ^Û˛ı‹‘ÈyÊ˛$. CMʸ –È«ÃZ
Á‹µÖßÊ˛Ø˲ÀMʸ$ MˆßÊ˛$–ö˛ÃÙ˝ßÊ˛$.
AØ˲$øÊ˝*ô˲$ÀMʸ$ ÃZr$ÃÙ˝ßÊ˛$.
Á‹”ΔÊˇYÃZMʸÖÃZ JMʸsÙ˝
—‡Δ>À$...

AÖßÊ˛ΔÊˇ* AØ˲$-M¯-–ö˛-yÊ˛-–Û˛$ÖsÓ˝... CÃÍ –ö˛$$Áfl˝î-Δ>¢À$
–˛ÖrØÛ˛ Mʸ$®-«-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö, Ú≥ßÊ˛™ Gô˲$¢Ø˲ Ú≥‚Ò˝OÂ
¥˘–ö˛yÊ˛Ö Ñʸ◊ÍÃZœ f«-W-¥˘-Δˇ$$Ö®.
{Á≥ôÈã≥ Ú≥„Â-M¯-Á‹–Û˛$ M>Mʸ –˛$$ßÊ˛-sÏ˝-Δ>{Ü Á‹Ö∫
Δ>-∞Mϸ Mʸ*yë EÖyëÕfi Δ>–ö˛-yÊ˛Öô¯ –˛$$ô˲¢Ö Á≥®ıfl˝-Ø˲$-Δ¯-kÀ$ Ú‹À-–ö˛#À$ Ú≥r$t-Mˆ∞ –ö˛^Û˛a-‘ÈyÊ˛$.
CÁ≥#µ-yÛ˛–˛* M>ΔÊˇ≈-{Mʸ–ö˛$Ö ôÈΔÊˇ$ –ö˛*ΔÊˇ-–ö˛-yÊ˛Öô¯
–ö˛$´ßÊ˛≈ÃZ –˛„Â, –ö˛$‚Í Δ>–È-À-Ø˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. D
–ö˛*r øÊ˝{ßÊ˛-M>„ ªÍ–ö˛$√ ^˛—-Ø˲-Á≥-yÊ˛z-–Û˛$-—$sÏ˝....
^˲{ΔÊˇ$-–ö˛$∞ ÃÙ˝_Ö®. –˛$yÊ˛ÃZ ôÈ„-Mʸ-sÍtMʸ ‘ZøÊ˝Ø˲Ö
A–ö˛-Mʸ$Öyë Vʸ$–ö˛$√Ö ßër-yë-∞Mϸ “ÃÙ˝œ-ßÊ˛$-M>Mʸ “ÃÙ˝œßÊ˛Ör* –˛$$ÖyÏ˛-Á≥r$t Á≥sÏ˝tÖ®.
MʸÖÚ≥-±-–È-‚Ê˝ÂMʸ$ D bÈÖßÊ˛-›ÎÀ$ ªZ´ßÊ˛-Á≥-yÊ˛ôÈƒÒ˝* ÃÙ˝ß¯-Ø˲∞, Hß˛OØÈ {¥ÎgÒ˝Mä¸t –ö˛ΔäˇP EÖsÙ˝
ô˲Ø˲Mʸ$ –˛$Δˇ$$Ãå˝ Á≥ÖÁ≥-–ö˛$∞, Á≥N«¢-^Û˛Ì‹ Á‹ªå˝-—$så˝
^Û˛›Î¢-Ø˲∞ BÔúÁ‹$ –È‚Ê˝Â∞ JÌ≥µÖ_, AMʸPyÛ˛
EÖyÏ˛-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$.
∑∑∑

"Hƒå˝$ ªÍ–È! ∞ØÛ˛≤! CÃÍ ô˛ÃÍœ-«Ö߯ ÃÙ˝ß¯
AÁ≥#µyÛ˛ ÃÍ≈ã≥-sÍã-≥ô¯ Mʸ$Ô‹¢ –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝-sÍt–È?'
AÖr* Vʸ®-ÃZMϸ –ö˛_a {Á≥ôÈã≥ JyÏ˛-ÃZ∞ ÃÍ≈ã≥sÍã≥ °Ì‹ Á≥MʸPØ˲ sÓ˝¥Î-ƒå˝$Ú≥O Ú≥sÏ˝t, B–˛$ –˛„Â

Á‹–í˛$-§ÖVä¸ Á‹–í˛$-§ÖVä¸ Ar!
{‘Ë˝ßë¶-Mʸ-Á≥NΔäˇ, ÁúΔ>Øå˛ AMʸ¢-ΔäˇÀ –ö˛$´ßÊ˛≈ Á‹–í˛$§ÖVä¸ Á‹–í˛$-§ÖVä¸ Ø˲yÊ˛$-›˘¢Ö® AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$
ªÍŒ-–ö˛#yä˛ fØÈÀ$. "ªÍÔú$'ô¯ –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OØ˲ “«
{ı≥–ö˛$, M>Á≥#ΔÊˇÖ ^Û˛ı‹ ßëM> –ö˛_aÖ-ßÊ˛r! ÁúΔ>Øå˛
MˆØ˲$-Mʸ$PØ˲≤ Mˆô˲¢ CÖsZœØÛ˛ {‘Ë˝ßëÆ EÖsZ-ßÊ˛r!
GÖô˲ _Ø˲≤ ¥Î»t AΔˇ$$ØÈ CßÊ˛™ΔÊˇ* MʸÕÌ‹
–˛‚Ê˝ÂyÊ˛Ö D ΔÊˇ*–ö˛$-ΔÊˇœMʸ$ Fô˲-—$-›˘¢Ö®. –˛$$Ø˲≤sÏ˝Mϸ –˛$$Ø˲≤ –ö˛$$Ö∫-Δˇ$$ÃZ f«-WØ˲ Ì‹sÏ˝-gÒ˝Øå˛
ÚúÌ‹t-–ö˛Ãå˝Mϸ Mʸ*yë CßÊ˛™ΔÊˇ* MʸÕı‹ –ö˛^ÈaΔÊˇ$. CÃÍ
A∞≤-^¯-rœMϸ fÖrÁ≥Ñʸ$ÃÍœ –˛‚Ê˝ì-ô˲$Ø˲≤ CßÊ˛™«
–ö˛$´ßë≈ Mʸ_a-ô˲ÖV> H߯ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô¯Ö-ßÊ˛-Ø˲≤®
ªÍŒ-–ö˛#yä˛ –ö˛*r!
Aô˲∞ J‚Z Mʸ*ΔÊˇ$aÖ®.
""Hƒå˝$! H—$-sÏ˝®? ªÍ–ö˛$√-V>∞ ^˲*ı‹¢ ØÈ
ôÈr JÀ$-Á‹$¢Ö®. ®W¥˘!'' A∞ ÜMʸ-–ö˛$Mʸ Á≥yëzyÊ˛$,
40

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

AØ˲$-M¯∞ B–˛$ BVʸ-–ö˛$-ØÈ-∞Mϸ.
""Hƒå˝$! ∫$ßëÆ-–ö˛-ôÈΔÊˇÖ! B –ö˛$$Á‹-Õ-ßë-∞MÛ¸
myÏ˛-Ì‹-¥˘ôÛ˛ CMʸ –˛$$ßÊ˛-sÏ˝-Δ>{Ü M>ΔÊˇ≈-{Mʸ-–ö˛*-∞Mϸ
–ö˛$«Ö-ô˲V> myÏ˛-Ì‹-¥˘-ôÈ-–Û˛–˛*! CÖsZœ
AÖßÊ˛ΔÊˇ* Vʸ$yÏ˛Mϸ –˛‚ÍÂΔÊˇ$ V>∞... ±MÛ¸Ö
øÊ˝ƒÊ˝$Ö-ÃÙ˝-ßÊ˛$ÃÙ˝... AÁ‹ÃÙ˝ –ö˛$Ø˲Mʸ$ MˆÖô˲ AØ˲$M¯∞ GyÊ˛-ªÍr$ GßÊ˛$-ΔˇOÖ®. DÃZV> CÃÍ
߈ÖVʸ-^È-r$V> –ö˛$*yÊ˛$-–ö˛$$-ßÊ˛$™À$, BΔÊˇ$ M˙W‚Ê˝ìÂ
±Mʸ$ –ö˛$Ø˲-›ÎΔ> Á≥Ö_ Ú≥yÊ˛-ßë-–ö˛$∞..'' A∞
Aô˲∞ –˛$$Áfl˝Ö “$ßÊ˛Mϸ –ö˛ÖW Gyë-Ú≥yë –ö˛$$ßÊ˛$™Àô¯ –˛*–ö˛$ÖôÈ ô˲yÏ˛-ı≥-Ì‹Ö® Á≥Nhô˲.
AÖôÛ˛! {Á≥ôÈã-≥ÃZ GMʸP-yÛ˛œ∞ EôÈfiÁfl˝Ö JMʸP›Î-«V> Ú≥À$œ-º-Mϸ֮. B–˛$ —À$œÃÍ –ö˛ÖWôÛ˛,
AÃÍVÛ¸ B–˛$Ø˲$ ¥˜®— Á≥r$t-Mˆ∞ ›˘∏ÎÃZ Á≥yÛ˛‘ÈyÊ˛$. ô˲Δ>”ô˲ “$ßÊ˛-Mʸ$-«-M>yÊ˛$. EMϸP-«-º-MϸP« ^Û˛ı‹‘ÈyÊ˛$. CMʸ –È«ÃZ Á‹µÖßÊ˛-Ø˲-ÀMʸ$ MˆßÊ˛$-–ö˛-ÃÙ˝ßÊ˛$.
AØ˲$-øÊ˝*-ô˲$-ÀMʸ$ ÃZr$-ÃÙ˝ßÊ˛$. Á‹”ΔÊˇY-ÃZ-MʸÖÃZ JMʸsÙ˝
—‡-Δ>À$... Á‹$∞≤-ô˲-–˛$OØ˲ {Ô‹¢ ‘Ë˝»-ΔÊˇÖÃZ GÖô˲sÏ˝
–ö˛$Áfl˝-ô˲$¢Ö߯ AØ˲$-øÊ˝-–ö˛-Á≥N-ΔÊˇ”-MʸÖV> ô˛Õ-›˜-›˘¢Ö®
Aô˲-V>-yÏ˛Mϸ. MʸΔÊˇ$V>Y EÖyÛ˛ –ö˛$V>yÏ˛ ^Û˛ô˲ÃZœ GÖô˲
–ö˛*´ßÊ˛$-ΔÊˇ≈-–ö˛$$Ö߯ B–˛$Mϸ Mʸ*yë Á‹µΔ>ÿ-Ø˲$-øÊ˝-–ö˛Öô¯
A–ö˛-Vʸ-ô˲-–ö˛$-–ö˛#-ô¯Ö®. ∞{ßÊ˛ Á‹$Q-–˛$-ΔÊˇ$-Vʸ-ßÊ˛-Ø˲≤r$t
–È«-ßÊ˛™-«MÓ¸ B ›˘∏ÎØÛ˛ Áfl˝ÖÁ‹-ô˲*-ÕM> ô˲Àµ-–˛$OÖ®.
‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ ^Û˛ÁŸt-ÀMʸ$ –Û˛®-MʸV> –ö˛*«.... M¯«-MʸÀ$
Ú‹VʸÀ$ ΔÛˇ¥ÎMʸ, ‘Ë˝»-Δ>À$ AÀÌ‹ ›˜Õ-›ÎMʸ, JMʸ
MˆÕ-MϸP-–ö˛-^ÈaMʸ ô˲Ø˲√-ƒÊ˝$ô˲”Ö _MʸP-∫-yÏ˛Ö®. G–ö˛Δ¯
–ö˛_aØ˲ AÕ-Mϸ-y˛O-Ø˲-rœ-Δˇ$$ôÛ˛ Vʸ∫-VʸªÍ ÃÙ˝_ ∫rtÀ$
Á‹ΔÊˇ$™-Mʸ$∞ –˛„Â-¥˘-Δˇ$$Ö® Á≥Nhô˲.
" HΔ>! ∫yÊ˛$-ßëƃå˝$! CÖMʸ øZf-ØÈ-∞Mϸ Δ>–È?''
AØ˲≤ øÊ˝{ßÊ˛-M>„ ªÍ–ö˛$√ Ì≥À$-Á≥#ô¯ F‡-ÃZMʸÖ
Ø˲$Ö_ ∫ƒÊ˝$-sÏ˝Mϸ –ö˛^ÈayÊ˛$ {Á≥ôÈã≥!
∑∑∑

ÃÍ≈ã≥-sÍã-≥ô¯ Á≥∞ ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤yÛ˛ M>∞ {Á≥ôÈã≥
AØ˲≈-–ö˛$-Ø˲-Á‹PÖ-V>ØÛ˛ EØÈ≤yÊ˛$. ßÊ˛ñÁŸtÖôÈ B–ö˛$∞
—ΔÊˇ-∫*-Ì‹-Ø˲-r$œÖyÛ˛ _ΔÊˇ$-Ø˲-Vʸ-–ö˛#-Àô¯, AÖß˛À VʸÀVʸ-À-Àô¯ ’»ÁŸ Á≥#ÁŸµ-–ö˛$ÃÙ˝œ ‘Z¿Ö^Û˛ ô˲Ø˲*-Àô˲,
ƒÊ˝$$–ö˛-Ø˲-Vʸ-ΔÊˇ$À ´øÍΔ>-ÀMʸ$ JMϸÖô˲ Ú≥Or-^Èr$
Á≥ΔÊˇ-ßëÀ$ –Û˛Ì‹-Ø˲-Á≥µ-sÏ˝MÓ¸ ô˲Ø˲ MʸØ˲$-^˲*-Á≥#À MˆÖsÒ˝ô˲-ØÈ-∞Mϸ Mϸ{Δˇ-MϸP-¥˘-ô˲$Ö-sÙ˝...B ßÊ˛ñ‘Ë˝≈Ö Mʸ–ö˛$-±-ƒÊ˝$–˛$O
Vʸ$Öy˛ÃZœ ¥˜ßÊ˛$-Á≥#-Mʸ$Ör* VʸyÊ˛-Á≥yÊ˛Ö K —´ßÊ˛ÖV>
B‡œßÊ˛Ö Á≥Ö_-Ú≥-yÊ˛$-ô˲$ØÈ≤, B ôˆÕ-Δ>{Ü AÖßëÀØ˲$ BΔÊˇ-WÖ-^˲-yë-∞Mϸ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö M¯Á‹Ö –Û˛_
EÖyÊ˛rÖ Mʸ⁄Ît-Ü-Mʸ-ÁŸt-–ö˛$-–ö˛#-ô¯Ö® {Á≥ôÈã-≥Mϸ.
CMʸ Á≥Nh-ô˲-Mʸ*Pyë ô˲Ø˲ –˛$yÊ˛ÃZ AW≤-›Î-ÑϸV>
ôÈ„-Mʸ-sÏ˝tØ˲ øÊ˝ΔÊˇ¢ {Á≥ôÈã-≥Mϸ –ö˛$Ø˲-›Î-–È-^È-Mʸ-ΔÊˇ√V>,
GÁ≥#µyÊ˛$ ô˲Ø˲ ô˲Ø˲$-–ö˛ÖôÈ A«µÖ_ –ö˛$–Û˛$-Mʸ-–˛$O¥˘ßë–ö˛* A∞ GßÊ˛$ΔÊˇ$ ^˲*Á≥#ÃZœ VʸyÊ˛$-Á≥#-ô¯Ö®.
{Á≥ôÈã≥ BΔÊˇ-yÊ˛$-VʸÀ —{Vʸ-‡∞≤ ô˲Ø˲ M˙WsZœ GÁ≥#µy˛-Á≥#µyÊ˛$ ∫Ö´®Ö_, –ö˛$$ßÊ˛$™-Àô¯ –ö˛$$Ö^˛-ôÈ¢ÃÍ
A∞ ∞»-Ñϸ-›˘¢Ö®. Á‹Δ>-V>-Àô¯ EMϸP-«-º-MϸP« ^Û˛Ì‹Ø˲
Ì≥ßÊ˛Á≥ ôÈ–ö˛$$ JMʸ-sÏ˝V> Á‹«-VʸÖVʸ ›Î≤ØÈ-ÃÍ-yÏ˛ôÛ˛
Aô˲≈Öô˲ –ö˛$د-Áfl˝-ΔÊˇÖV> EÖr$Ö-ßÊ˛∞ FÁfl˝ÃZœ
ôÛ˛Õ-ƒÊ˝*yÏ˛ Á≥ΔÊˇ-–ö˛-’Ö-_-¥˘-ô¯Ö®.
""‡ƒå˝$ {Á≥ôÈã≥!'' AØ˲≤ Ì≥À$-Á≥#Mϸ –˛Ø˲MϸP
Ü«-V>yÊ˛$.

" ‡ƒå˝$! ÃZ–ö˛-Δ>k! H—$-sÏ˝ÃÍ AMʸ-›Î√-ô˲$¢V>!''
AyÏ˛-V>yÊ˛$ {Á≥ôÈã≥, —${ô˲$-yÏ˛Mϸ Mʸ$»aÃZ Mʸ*Δ¯a–ö˛$∞ Ú‹OVʸ-^Û˛Á‹*¢...
""± Ú≥„ÂMϸ Δ>ÃÙ˝-Mʸ-¥˘-Δˇ$$-Ø˲Ö-ßÊ˛$Mʸ$ Ñʸ—$Ö-^˲–ö˛$∞ AyÊ˛-Vʸ-yë-∞-Mˆ^Èa Ø˲ÖsÙ˝ Ø˲$–ö˛#” Ø˲–ö˛$√-–Û˛–˛*Δ>! BÔú-Á‹$ÃZ CßÊ˛™ΔÊˇ$ Ú‹À-–ö˛#ÃZ EÖyÊ˛-rÖô¯
ØÈMʸ$ Ú‹À-—-–ö˛”-yë-∞Mϸ BÔú-Á‹ΔÊˇ$ AÁ‹fi-Ãü-Á≥#µ-M¯ÃÙ˝ßÊ˛$. CÁ≥#µyÊ˛$ AØ˲$-M¯-Mʸ$Öyë –ö˛* ^˛ÕœMϸ Ú≥„Â
Á‹Ö∫Ö´ßÊ˛Ö Mʸ$®-«Ö-ßÊ˛∞ ô˛ÕÌ‹ Δ>–ÈÕfi –ö˛_aÖ®.
CÖô˲MÓ¸ B M>ΔÊˇ≈-{Mʸ–ö˛$Ö ΔÊˇÖkV>, –ö˛$gÍV>
›ÎWÖßë!'' AØÈ≤yÊ˛$ ÃZ–ö˛-Δ>k Q$ÔŸV> Ø˲–ö˛#”ô˲*.
ßë∞Mϸ f–È-∫$V> Ú≥ßÊ˛— —ΔÊˇ-–ö˛yÊ˛Ö ^˲*Ì‹Ø˲
Δ>k " AßÛ˛ÖsÏ˝, Ú≥„Â-M>-V>ØÛ˛ A®-Mʸ*yë M>∞-^Û˛a-ƒÊ˝$
ÃÙ˝ßë! “$ Ú≥ßÊ˛™À$ ^ÈßÊ˛-Á‹$¢ÃÍœ EØÈ≤ΔÛˇ! –ö˛*M¸OôÛ˛
Ú≥‚Ê˝Â-Δˇ$$Ø˲ –ö˛$ΔÊˇ$-Á‹sÏ˝ Δ>{ôÛ˛ HΔ>µr$ ^Û˛ı‹-‘ÈΔÊˇ$.
“$MϸÃÍ M>–ö˛yÊ˛Ö JMϸÖô˲ —^È-ΔÊˇ–Û˛$! AΔˇ$$ØÈ
y¯Öså˝-–ö˛{»! CÖô˲MÓ¸ B Δ¯kMϸ HÖ _sÍPÀ$
¥ÎsÏ˝-Á‹$¢-ØÈ≤-–Û˛ÖsÏ˝?' A∞ øÊ˝$fÖ “$ßÊ˛ ^Û˛Δˇ$$-–Û˛Ì‹
AyÏ˛-V>yÊ˛$.
""_sÍPÃÍ? GÖßÊ˛$Mʸ$?'' AƒÒ˝*-–ö˛$-ƒÊ˝$ÖV>
{Á≥’≤-Á‹$¢Ø˲≤ —${ô˲$-yÏ˛∞ ^˲*Ì‹ ÁúMʸ$PØ˲ Ø˲–Û˛”‘ÈyÊ˛$ Δ>k.
" K« –˛{«-Ô≥-Ø˲$V>? AÁ‹ÃÙ˝ i—-ô˲ÖÃZ
Aô˲≈Öô˲ —À$-–˛OØ˲ –˛$$rt-–˛$$-ßÊ˛sÏ˝ Á‹ÖßÊ˛yÏ˛!
ßë∞≤ H߯ ØÈ–í˛$MÛ¸ –Èı‹¢ AØ˲≤-r$œV> AΔˇ$$-¥˘Δˇ$$Ö-ßÊ˛-∞-Ì≥ı‹¢, A® –ö˛$Ø˲-Á‹$Mϸ, ‘Ë˝»-Δ>-∞Mϸ ô˲ñÌ≥¢-∞Á‹$¢Ößë? ØÛ˛Ø˛OôÛ˛ Δ>{ô˲ÖôÈ gÍV>-ΔÊˇ–Û˛$
^Û˛Δˇ$$Ö^È! ©∞-MʸÖ-ô˲-sÏ˝Mϸ –ö˛$ØË˛Ö Á≥NhÖ-^È-ÕfiØ˲
ßÛ˛–ö˛#-yˆ-Mʸ-yÊ˛$-ØÈ≤yÊ˛$... Aô˲-V>yÏ˛ ßÊ˛ƒÊ˝$-“$-ßÊ˛ØÛ˛
AÖôÈ B´ßë-ΔÊˇ-Á≥yÏ˛ EÖr$Ö®'' A∞ ^˲$ΔÊˇ$V>Y
^˲*‘ÈyÊ˛$.
""ßÛ˛–ö˛#yë? Aô˲-y˛-–ö˛{Δ>? Aô˲∞ ßÊ˛ƒÙ˝$-—$sÏ˝?
JMʸ-Á≥MʸP _sÍP-ÀÖ-r$-ØÈ≤–í˛? –ö˛$Δˆ-Mʸ-–˛OÁ≥# ßÛ˛–ö˛$$yÊ˛Ö-r$-ØÈ≤–í˛? H—$sZ D VʸÖßÊ˛-ΔÊˇ-V¯-‚Ê˝-–ö˛$ÖôÈ?''
—Öô˲V> ^˲*‘ÈyÊ˛$ {Á≥ôÈã≥, —${ô˲$-yÏ˛-–ö˛ÖMʸ.
""–˛$$ßÊ˛-sÏ˝-Δ>{Ü H VʸÖßÊ˛-ΔÊˇ-V¯‚Ê˝Ö fΔÊˇ-Vʸ-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛ØÛ˛... D ßÛ˛–ö˛#yÊ˛*, _sÍP-À*Ø˲*... ByÊ˛-ßë-∞Mϸ
–ö˛$Vʸ-∞Ú≥O i—-ôÈÖôË˛Ö {ı≥–ö˛$ô¯ –ö˛$$yÏ˛-Á≥-yÛ˛®,
–ö˛$${ßÊ˛-Á≥-yÛ˛® ôˆÕ-Δ>{Ü Áú$rØÛ˛! –ö˛$ØË˛Ö GÖô˲
ªÍV> {Á≥ôÈÁ≥Ö ^˲*Ì≥ı‹¢ AÖô˲-ªÍV> Á‹Áú-À–ö˛$–ö˛#ôÈÖ. –ö˛$Ø˲ ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ ›Î–ö˛$-Δ>¶≈-∞Mϸ B {Ô‹¢,
{ı≥–ö˛$Ø˲$ –ö˛ΔÊˇ¤ÖÃÍ Mʸ$«-Ì≥-Á‹$¢Ö®. H߯ VʸyÏ˛-ı≥-‘È–ö˛$-Ø˲≤-r$œV> M>Mʸ {Á≥Ü Ñʸ◊˝Ö AÖßÊ˛-–˛$OØ˲ AØ˲$øÊ˝–È-ÀØ˲$ Á≥Ö_-Ú≥sÏ˝t AØ˲$-øÊ˝*-ô˲$-À-–ö˛$ƒÊ˝$Ö
^Û˛Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ B Á‹”ΔÊˇY–Û˛$ –Û˛ΔÊˇ$. —Ör$-ØÈ≤–È?
–ö˛$Ø˲Mʸ$ ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ Á‹*{ôÈ-ÀØ˲$ {Á≥›Î-®Ö_ –ö˛$Ø˲
i—-ôÈ-ÀMʸ$ ∫ÖV>-ΔÊˇ$-ªÍ-r-ÀØ˲$ Á≥ΔÊˇ-_Ø˲ ßÛ˛–ö˛#yÊ˛$
–ö˛$Δˇ-–ö˛Δ¯ M>ßÊ˛$....
{÷ –ÈôÈfi-ƒÊ˝$-Ø˲$yÊ˛$! ØÈ ôˆÕ-Δ>{Ü A–˛*Áú$ÖV> f«-WÖ®. ±Mʸ$ ØÛ˛Ø˲$ Mˆ∞≤ _sÍPÀ$
^˛∫$ôÈ, —∞ B —´ßÊ˛ÖV> Ø˲yÊ˛$-^˲$M¯... Á≥N«¢
Á‹Öô˲ñ-Ì≥¢∞ ¥˜ÖßÊ˛$-ôÈ–ö˛#' A∞ K –ö˛$$∞-–ö˛-ΔÊˇ$≈-yÏ˛–ö˛$ÃÙ˝œ øÊ˝ÖW-–ö˛$ÃZ ∞À$a∞ ^˛Á≥µrÖ –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝-sÍtyÊ˛$
Δ>k.
" H—$sÏ˝? Ø˲$–ö˛#” ^˛ı≥µ® Ø˲–ö˛$√-∫$®Æ M>–ö˛yÊ˛Ö

ÃÙ˝ßÊ˛$! Ú≥ßÊ˛™ QΔÊˇ$a Mʸ*yë Ú≥rt-Ø˲-MʸP-ΔÛˇœ∞ A߈MʸPsÓ˝, –ö˛$Ø˲Õ≤ EôÛ˛¢-hôË˛Ö ^Û˛Á‹$¢Ö-ßÊ˛ÖsÙ˝ Ø˲–ö˛$√-ÃÙ˝Mʸ
¥˘ô˲$-ØÈ≤Ø˲$.'' A^˛a-ΔÊˇ$-–ˆÖ-ßÊ˛V> AØÈ≤-yë-–ö˛*r!
""Á≥Ø˲-ƒÊ˝*≈Mʸ Ø˲—$√-°-ΔÊˇ-ôÈ–ö˛#! A® ±
–ö˛$Vʸ$–ö˛ –ö˛$Ø˲-Á‹$ÃZ Áfl˝«-—-À$œÃÍ —«Ì‹ Áfl˝Δ>¤-ÜΔÛˇ-M>Õ≤ —$Ø˲$≤-–ö˛$$-sÙ˝tÃÍ ^Û˛Á‹$¢Ö®. ^˲*›˘P! CMʸ
± ô˲yëRÍ ^˲*Ì≥-›Î¢–í˛!'' AØÛ˛-Á‹-«Mϸ {Á≥ôÈã-≥ÃZ
JMʸ —´ßÊ˛-–˛$OØ˲ °Ì≥ AØ˲$-øÊ˝*Ü –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ®.
Δ>k AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ AÖßÊ˛-–˛$OØ˲ AØ˲$-øÊ˝-–È-ÀØ˲$
^˲—-^˲*Ì‹ EØÈ≤-yëƒÒ˝$! ô˲Ø˲ Á≥ßÊ˛Æ-ô˲$-ÃÙ˝–¯ —${ô˲$yÏ˛V> ^˛Á≥µyÊ˛Ö –ö˛Àœ, A— ô˲Ø˲Mʸ$ ÃÍøÊ˝-ßë-ƒÊ˝$MʸÖ
AƒÙ˝$≈ A–ö˛-M>-‘ÈÃÙ˝ A´®MʸÖ!!
Δ>k –˛„Â-¥˘-Δˇ$$-Ø˲-Á≥µ-sÏ˝MÓ¸ {Mʸ–Û˛$Ô≥ {Á≥ôÈ
ã≥ÃZ B øÍ–ö˛Ö Δ>k-Mʸ$Ö®. JMʸ-Á≥« Á≥»-ÑʸMʸ$
Mʸ*yë Ì‹ßÊ˛Æ-–˛$O-ØÈyÊ˛$. _Ø˲≤-ß˛O-Ø˲-Á≥µ-sÏ˝MÓ¸ Á≥∞-ô˲Ø˲Ö
A–˛*-Áú$–Û˛$! CMʸ AØ˲$-øÊ˝-–ö˛-Á≥N-ΔÊˇ”-MʸÖV> {Á≥ƒÒ˝*-WÖ^˲-r–Û˛$ —$WÕ EØ˲≤®. –ö˛$´ßÊ˛$-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ BÃZ-^˲Ø˲ÃZœ –ö˛$$∞-W-¥˘-–ö˛rÖ {Á≥ôÈã≥ –ö˛Öô˲-Δˇ$$Ö®.
∑∑∑

–ö˛$´ßÊ˛$-Δ¯-Áfl˝ÃZœ Á≥ΔÊˇ-–ö˛-’Ö^Û˛ Á≥Á‹Ö-ß˛OØ˲ Ñʸ◊ÍÀ$...
JMʸ-«-؈-MʸΔÊˇ$ _Õ-Ì≥-^Û˛-ÁŸt-Àô¯ Mʸ—”Ö-^˲$-Mʸ$ØÛ˛ AßÊ˛$¬ô˲
Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö!! ΔÊˇÁ‹-–ö˛-ô˲¢ΔÊˇ Á‹∞≤-–Û˛-‘È-ÀMʸ$ ΔÊˇ*Á≥MʸÀµØ˲ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ ô˲Ø˲√-ƒÊ˝$ô˲” ô˲ΔÊˇ$◊˝Ö! A–ö˛$√ÀMʸP-ÀÖôÈ ô˲–ö˛$ Á≥Ø˛O ¥˘yë-∞-Mʸ-Ø˲≤-r$œV> ÃZÁ≥À
EØ˲≤ {Á≥ôÈã≥ –ö˛ßÊ˛™Mʸ$ ¥˜–ö˛$√Ör* ¥ÎÀ-V>œ-Á‹$ô¯
Á≥Öı≥-‘ÈΔÊˇ$ Á≥Nh-ô˲Ø˲$. Ì‹Vʸ$YÀ –˛$$VʸY-Δˇ$$-¥˘ô¯Ø˲≤ B–˛$ {Á≥ôÈã≥ –ö˛ÖMʸ {MÓ¸VʸÖr ^˲*Ì‹Ö®.
¥ÎÀ-V>œ-Á‹$-Ø˲Ö-®Ö_ Ar$-–˛OÁ≥# Ü«-W-¥˘-Δˇ$$Ö®.
AßÛ˛ AßÊ˛-Ø˲$V> øÍ—Ö-_Ø˲ {Á≥ôÈã≥ gÙ˝∫$Ø˲$
ô˲yÊ˛$-–ö˛$$-Mʸ$∞, –˛$ÀœV> °Ì‹ دsZœ –Û˛Á‹$-Mʸ$∞ Á≥ΔÊˇÁ≥ΔÊˇ Ø˲—$Õ, Ø˲$Õ-–˛-^˲a∞ ¥ÎÀ$ ôÈW B–˛$-Mϸ^ÈayÊ˛$. AÀ-–¯MʸV> Cr$-Ü-«-WØ˲ B–˛$ {Á≥ôÈã-≥Mϸ
Á‹“$-Á≥ÖV> ^Û˛« M˙W-ÕMϸ B›ÎP-ΔÊˇ-—$-_aÖ®.
^˲$∫$-Mʸ-–˛$Ü¢ Ú≥O Ú≥ßÊ˛-—-Ø˲Ö-ßÊ˛$-Mʸ$∞ ô˲Ø˲ Ú≥ßÊ˛-—Mϸ
gZyÏ˛Ö-^ÈyÊ˛$. ¥ÎÀ-–˛-Ø˛≤-ÃÍÖsÏ˝ Á≥MʸP-“$-ßÊ˛Mϸ
^Û˛«Ø˲ –È«-ßÊ˛™ΔÊˇ* JMʸsÙ˝ ôÈÁ≥Öô¯ ߈Δ>œΔÊˇ$. CßÊ˛™«ÃZ –Û˛yÏ˛ Ú‹Vʸ!! ô˲Ø˲ {Á≥ôÈÁ≥Ö ^˲*Ì≥Ö-^ÈyÊ˛$
{糙鋳.
{Á≥◊˝ƒÊ˝$ Á‹ÃÍœ-¥Î-ÀMʸ$ Bf≈Ö ¥˘Ì‹-Ø˲-r$œV>
{Ô‹¢ Á≥#ΔÊˇ$-ÁŸ$À ∞r*t-ΔÊˇ$µÀ Á‹–ö˛”‚Ê˝ìÂ!! ƒÊ˝$$ßÊ˛ÆÖÃZ
—gÙ˝-ô˲V> ∞Õ-_Ø˲ “ΔÊˇ$-yÊ˛ÃÙ˝œ E¥˜µÖ-W-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$
{Á≥ôÈã≥. ÃZ–ö˛-Δ>k ^˛Ì≥µØ˲ _sÍP ÁúÕ-ô˲ÖV>
ô˲Ø˲$ ôˆÕ-Δ>{Ü —f-ƒÊ˝$$yÛ˛ AƒÊ˝*≈yÊ˛$. CMʸ øÊ˝ƒÊ˝$Ö
AØ˲≤-–ö˛*-rMʸ$ ôÈ–ö˛#-ÃÙ˝ßÊ˛$.
""ØÛ˛Ø˲$ —fƒÊ˝$Ö ¥˜ÖßëØ˲$... —fƒÊ˝$Ö
¥˜ÖßëØ˲$..'' A∞ JMʸsÙ˝ Á≥À-–ö˛-«-Á‹$¢ÖsÙ˝ øÊ˝{ßÊ˛-M>„
Á≥Ì‹-VʸsÏ˝t ""HΔ>! ∫yÊ˛$-ß뙃å˝$! ªÍΔˇyÊ˛$ ¥˜ß˛™-MϸPØÈ
ÃÙ˝–ö˛-Mʸ$Öyë Á≥MʸP-“$-ßÊ˛ØÛ˛ Mʸ$Ô‹¢-Á≥r$œ Á≥yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤–í˛?
± Á≥sÙ˝œ-—$sZ CMʸPyÊ˛ M>ßÊ˛$. ΔÛˇÁ≥# Δ>{Ü fΔÊˇ-VʸªZƒÙ˝$ ‘ZøÊ˝ØË˛Ö ØÈyÊ˛$ ^˲*Ì≥Ö-^˲-–¯ƒå˝$! {Á≥ôÈÁ≥Ö!'
A∞ ªZÌ‹-د-sÏ˝ô¯ Ø˲–Û˛”-Ì‹Ö®.
""^˲*Ì≥›Î¢ ªÍ–ö˛*√! D MʸÀ ∞fÖ M>–ö˛
yë∞Mϸ GÖô¯ ßÊ˛*ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$'' A∞ Vʸ∫$-Mʸ$PØ˲
ÃÙ˝_ ªÍ{ô˲*ÖÃZ ßÊ˛*Δ>yÊ˛$.

MʸÖyÊ˛À$ Ü«VÛ¸ Ì‹Mä¸fi ¥Î≈Mä¸À$, h–í˛$-ªÍ-yÓ˛À$,
^˲*yÊ˛-V>ØÛ˛ BMʸ-r$t-Mʸ$ØÛ˛ ‘Ë˝»ΔÊˇ BMʸñÜ D–ö˛$´ßÊ˛≈ –ö˛$»
M>–ö˛$-ب˛ AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ö®. A® ∏Î≈ÁŸØÛ˛ AØ˲$-M¯ÖyÏ˛ ÃÙ˝ßë
Cô˲-ΔÊˇ$-ÀØ˲$ BMʸ-«¤Ö-^˲-yë-∞Mϸ ^Û˛ı‹ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö AØ˲$M¯ÖyÏ˛. AΔˇ$$ôÛ˛ ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇÖ —ÁŸ-ƒÊ˝*-∞Mϸ –ö˛ı‹¢ –ö˛*{ô˲Ö
C–ö˛±≤ –ö˛ñ£ë-ƒÙ˝$-Ø˲r! GÖô˲ BMʸ-r$t-Mʸ$ØÛ˛ ªÍyÓ˛ EØÈ≤
ªÍØ˲-¥˜rt EØ˲≤ –ÈΔÛˇ AÖßÊ˛$ÃZ MϸÖVʸ$-Àr! D
—ÁŸƒÊ˝$Ö CsÓ˝-–ö˛ÃÙ˝ K Á≥«-‘Z-´ßÊ˛-Ø˲ÃZ ôÛ˛ÕÖ®. r»P-ÃZ∞
MÛ¸ı‹« Δ>{⁄Ît-∞Mϸ ^˛Ö®Ø˲ G«fi-ƒÒ˝$ã‹ ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fisÓ˝

¥˜rt EØ˲≤Öô˲ –ö˛*{ôÈØ˲
Á≥∞Mϸ Δ>ΔÊˇØ˲$M¯–ö˛ßÊ˛$™!
Ú‹OÖsÏ˝-Á‹$tÀ$ MˆÖßÊ˛ΔÊˇ$ K Á‹Ö–ö˛-ô˲fiΔÊˇÖ ¥Îr$ Á‹ΔÛˇ” ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö-^ÈΔÊˇ$. ªÍyÓ˛ –ö˛*ã‹ CÖy˛Mä¸fi (ΩGÖI) AØÛ˛®
‘Ë˝ñÖV>-ΔÊˇÖÃZ GÃÍ {Á≥øÍ-—ôË˛Ö ^Û˛Á‹$¢Ö-ßÊ˛-ØÛ˛® –È«
{Á≥´ßë-ØÈÖ‘Ë˝Ö. D —ÁŸ-ƒÊ˝$–˛$O 200 –ö˛$Ö® Á≥#ΔÊˇ$-ÁŸ$-ÀØ˲$
GØ˲$≤-Mʸ$∞ –È«Ú≥O Á≥«-‘Z-´ßÊ˛Ø˲ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. –È«ÃZ MˆÖßÊ˛ΔÊˇ$
Ì‹Mä¸fi-¥Î≈Mä¸ ‘Ë˝»ΔÊˇ BMʸñ-Ü∞ MʸÕW EÖsÙ˝, –ö˛$«-MˆÖ-ßÊ˛ΔÊˇ$

¥˜rt EØ˲≤-–ÈΔÊˇ$. “«-ßÊ˛™-«Mϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ
—ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ Ú‹OÖsÏ˝-Á‹$tÀ$ Á≥«-÷-ÕÖ-^ÈΔÊˇ$. –ÈΔÊˇ$ GÖô˲
ı‹Á≥# ‘Ë˝ñÖV>-ΔÊˇÖÃZ ¥ÎÃüYÖ-r$-Ø˲≤©, GÖô˲ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö
ƒÊ˝*Mϸt-–í˛V> EÖr$-Ø˲≤© AyÏ˛W ô˛À$-Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$. –È«
ªÍyÓ˛ –ö˛*ã‹ CÖy˛Mä¸fi (ΩGÖ-I)∞ Mʸ*yë ÃÒ˝MϸPÖ-^ÈΔÊˇ$.
D {Mʸ–ö˛$ÖÃZ –È«Mϸ ô˛Õ-Ì‹Ö-ßÛ˛-—$-rÖsÙ˝ Ì‹Mä¸fi
¥Î≈Mä¸-ªÍyÓ˛ EØ˲≤-–ÈΔÊˇ$ MÛ¸–ö˛ÀÖ ΔˇÖyÊ˛$ ∞—$-⁄ÎÀ ¥Îr$
–ö˛*{ô˲–Û˛$ Ú‹Mä¸fiÃZ ƒÊ˝*Mϸt-–í˛V> ¥ÎÃüYÖ-r$-ØÈ≤-ΔÊˇr! AßÛ˛
¥˜rt EØ˲≤-–ÈΔÊˇ$, Ì‹Mä¸fi-¥Î≈Mä¸ ªÍyÓ˛ –È«-MʸØÈ≤ –ö˛$*yÊ˛$
Δˇr$œ GMʸ$P-–ö˛V> AÖsÙ˝ 7.3 ∞—$-⁄ÎÀ ¥Îr$ Ú‹Mä¸fi
^Û˛›Î¢-ΔÊˇr! ªÍyÓ˛-–ö˛*ã‹ CÖy˛Mä¸fi GMʸ$P-–ö˛V> EØ˲≤-–È-«ÃZ
¥˜rt Mʸ*yë GMʸ$P-–ö˛V> EÖr$Ö-ßÊ˛Ø˲≤ Á‹ÖVÊ¸Ü ô˛ÕÌ‹ÖßÛ˛! B {Mʸ–ö˛$ÖÃZ ¥˜rt GMʸ$P–ö˛ EØ˲≤-–ÈΔÊˇ$ GMʸ$P–ö˛
Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö ¥Îr$ AÖsÙ˝ ßëßëÁ≥# G∞-—$® VʸÖr-À¥Îr$ Mʸ*yë Ú‹Mä¸fiÃZ ¥ÎÃüYØÛ˛ A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ EÖsÍ-ƒÊ˝$r!
CÃÍ GÖßÊ˛$-MʸÖsÙ˝ G{›Ît-yÏ˛-ƒÒ˝*Ãå˝ AØÛ˛ K ‡Δ¯√-ب˛
{Á≥øÍ–ö˛Ö –ö˛Àœ Á≥#ΔÊˇ$-ÁŸ$ÃZœ ¥˜rt GMʸ$P-–ö˛V> –ö˛Á‹$¢Ö-ßÊ˛∞,
A® {Ô‹¢À ‘Ë˝»-Δ>ÃZœ {Á≥´ßë-Ø˲ÖV> EÖyÛ˛ ‡Δ¯√-ب˛ A∞
Ú‹OÖsÏ˝-Á‹$tÀ$ ^˛∫$-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. AÖsÙ˝ Á‹ßÊ˛ΔÊˇ$ {Ô‹¢ ‡Δ¯√-ب˛
{Á≥øÍ-–ö˛Öô¯ ¥˜rt GMʸ$P-–ö˛V> –ö˛_a ßëÖô¯ ΩGÖI
Ú≥«W AÃÍ A® –È«-ÃZ∞ ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ ›Î–ö˛$-Δ>¶≈∞≤
Ú≥Ö^˲$-ô˲$Ö-ßÊ˛-Ø˲≤-–ö˛*r. AÖßÊ˛$MÛ¸ –ÈΔÊˇ$ AÖô˲ı‹Á≥#
‘Ë˝ñÖV>-ΔÊˇÖÃZ ƒÊ˝*Mϸt-–í˛V> EÖyÊ˛-Vʸ-À$-Vʸ$-ô˲$-ØÈ≤-ΔÊˇ∞ Á≥«‘Z´ßÊ˛-Mʸ$À$ –˛Àœ-yÏ˛Ö-^ÈΔÊˇ$.
Ø˲–ö˛≈

∑∑∑

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 41
n

AVʸ-Δˆ-ô˲$¢À Á‹$–È-Á‹-Ø˲-Àô¯ Vʸ$ªÍ-„-›˘¢Ö®
VʸßÊ˛ÖôÈ! ÃÙ˝ô˲ ±Õ-ΔÊˇÖVʸ$ –˛À$-ô˲$ΔÊˇ$ –ö˛$Ö_
–ö˛$gÍV> Mʸ∞-Ì≥-›˘¢Ö®. Á≥Nhô˲ fyÊ˛-∞Öyë Á‹Ø˲≤gÍ-kÀ$ ô˲$ΔÊˇ$-–ö˛$$-Mʸ$∞, ¥ÎÀ-V>œ-Á‹$ô¯ Ì‹ßÊ˛ÆÖV>
EØ˲≤®. Á≥NgÍ M>ΔÊˇ≈-{Mʸ-–ö˛$-–ö˛$ÖôÈ Á≥NΔÊˇ¢-ƒÊ˝*≈Mʸ,
–ö˛$$ÖßÊ˛$V> Vʸ®-ÃZMϸ {Á≥ôÈã≥ AyÊ˛$-Vʸ$-Ú≥-sÍtyÊ˛$. BØ˲–È-Δˇ$$° –Û˛$ΔÊˇ A–ö˛$√-À-MʸP-ÀÖôÈ JMʸsÙ˝ CMʸ-C-MʸÀô¯ Vʸ® Vʸ$–ö˛$√Ö ßëM> –ö˛_a Á≥Nh-ô˲Ø˲$ ÃZÁ≥-ÕMϸ
Ø˛sÙ˝tÌ‹ ô˲À-Á≥#À$ –Û˛ı‹-‘ÈΔÊˇ$. ¥ÎÀ$ Á≥Ö^˲$-Mʸ$ØÛ˛
M>ΔÊˇ≈-{Mʸ–ö˛$Ö f«-VÛ¸-ÃZ-V>ØÛ˛ {Á≥ôÈã≥ K ^Èr$V>
–˛„ ÃZ–ö˛-Δ>k ^˛Ì≥µØ˲ _sÍP A–ö˛$-À$-^Û˛-‘ÈyÊ˛$.
CMʸ Aô˲Ø˲$ ^Û˛ƒÊ˝*-À-Ø˲$-Mʸ$Ø˲≤ –˛$$ßÊ˛-sÏ˝-Á≥∞
Á≥Nh-ô˲Ø˲$ ô˲Ø˲-–˛OÁ≥# ÜÁ≥#µ-M¯yÊ˛Ö.. B –˛ÖrØÛ˛ K
–Û˛yÏ˛ –ö˛$$®™-–ö˛”yÊ˛Ö! ßë∞Mϸ {÷M>ΔÊˇÖ ^˲$rt-ªZ-ƒÊ˝*yÊ˛$.
Ø˲yÊ˛$Ö –ö˛$yÊ˛-ô˲-ÃZœMϸ ^Û˛Δˇ$$ ¥˘∞_a Vʸ$Öy˛-ÀMʸ$
AßÊ˛$-–ö˛$$-M¯-ªZ-V>ØÛ˛ AØ˲$-M¯∞ Á‹ÖÁú$-rØ˲! ""d!d!!'
AØ˲≤ JMÛ¸ JMʸP-–ö˛*r {Á≥ôÈã≥ Vʸ$Öy˛ÃZœ ªÍMʸ$ÃÍ
®WÖ®. CÃÍ ÜΔÊˇ-M>-Ú‹OÖ-ßÛ˛-—$sÏ˝? GÖô¯-M>-ÀÖV>
D Ñʸ◊˝Ö M¯Á‹–Û˛$ GßÊ˛$-ΔÊˇ$-^˲*-Á‹$¢ÖsÙ˝ Á≥Nhô˲

Mʸ$«-Ì≥Ö-^ÈyÊ˛$ ÃZ–ö˛-Δ>k.
–ÈyÏ˛ –ö˛*r-ÀMϸ _{Δˇ-Ü¢-¥˘-Δˇ$$Ö® {Á≥ôÈã-≥Mϸ.
""HÖ _sÍPد H–˛*-V>∞ –˛$$ô˲¢Ö ÜΔÊˇ-Vʸ-∫-yÏ˛¥˘Δˇ$$Ö-®Δ>! AÁ‹À$ B M>ΔÊˇ≈-{Mʸ-–ö˛$–Û˛$ –˛$$ßÊ˛-À$M>-ÃÙ˝ßÊ˛$! A–ö˛*√-Δˇ$$∞ GÃÍ JÌ≥µÖ-^ÈÃZ ¥ÎÀ$¥˘-–ö˛yÊ˛Ö ÃÙ˝ßÊ˛$'' A∞ —Á‹$V>Y AØÛ˛-‘ÈyÊ˛$.
""‡»≤! Ø˲$–Û˛”߯ ØÈMʸ$ °Ì≥ Mʸ∫$ΔÊˇ$œ ^˛∫$-ôÈ–ö˛-Ø˲$-Mʸ$ÖsÙ˝... CÃÍÖsÏ˝ ÜΔÊˇ-M>Á‹$ Á‹ÖVÊ¸Ü –ö˛*sÍœ-yÊ˛
ôÈ-–ö˛∞ FÌfl˝Ö-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$'' A∞ –ö˛$Δ¯-›Î« _Õ-Ì≥V>
–ö˛*sÍœ-yÊ˛zÖô¯ _Δ>-M¸Ü¢ ∏˘Øå˛ Ú≥sÙ˝t-‘ÈyÊ˛$ {Á≥ôÈã≥.
–ö˛$$^˲a-rV> VʸyÊ˛-–È-ÕfiØ˲ –ö˛$*{y¯-kÀ* BØ˲Ö
ßë-∞Mϸ B›ÎPΔÊˇÖ ÃÙ˝∞ —´ßÊ˛ÖV> VʸyÏ˛-^ÈΔˇ$$.
∑∑∑

"øÊ˝{ßÊ˛Ö ªÍ–ö˛$√! øÊ˝{ßÊ˛Ö ªÍ–ö˛*√! Ì≥Àœ-Õ-ßÊ˛™ΔÊˇ*
–ö˛$‡ Δˇ_a-¥˘-Δˇ$$-Ø˲-r$œ-ØÈ≤ΔÛˇ!' AÖr* ô˛Vʸ Á‹Öô¯-ÁŸ
Á≥-yÏ˛-¥˘ô˲* GßÊ˛$-Δˆ_a –ö˛$» –ö˛ÖMʸÀ$ Ü«-W-¥˘ô˲*
^˛Á≥#µ-Mʸ$-¥˘-ô¯Ö® MʸΔÊˇ$-◊˝-–ö˛$*«¢ Á‹°-–ö˛$◊Ï˝, BØ˲֮.
"± –˛$$Áfl˝Ö! –È„Â-ßÊ˛™-«MÓ¸ H“$ A–ö˛-ÃÙ˝-ßÊ˛∞
–È‚Ê˝Â –ö˛$$Q-Mʸ-–ö˛-„-MʸÀ$ ^˲*Ì‹ ØÛ˛ ¥˘Àa-ÃÙ˝-ßÊ˛-Ø˲$-Mʸ$-

Vʸ{sÍ {Á≥ƒÒ˝*-WÖ_ ßëyÏ˛Mϸ ®Vʸ-ÃÙ˝ßÊ˛$ Mʸßë!
–ö˛$$ÖßÛ˛ øÊ˝ƒÊ˝$-Ú≥-sÙ˝tı‹¢ myÏ˛-Ì‹-¥˘ƒÙ˝$ {Á≥–ö˛*ßÊ˛Ö
EÖ® ô˛ÃÍfi? –ö˛$Ø˲-Á‹$-—Ì≥µ ^˛Á≥µΔ> –ö˛$Ø˲-–ö˛yë?
ØÈMʸÖsÙ˝ ±Mʸ$ ßÊ˛VʸY-ΔˇOØ˲ –È‚Ò˝Â-–ö˛-ΔÊˇ$-ØÈ≤{Δ>? _sÍPH–˛$OØÈ..?' A∞ —_-Mϸ-ô˲fiV> ^˲*Ì‹Ö® øÊ˝{ßÊ˛-M>„
ªÍ–ö˛$√.
AÖô˲ÃÍ –ö˛$Ø˲-Á‹$-—Ì≥µ AyÊ˛$-Vʸ$-ô˲$ÖsÙ˝ –ö˛$«Mʸ
ßë^È-À-∞-Ì≥Ö-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$ {Á≥ôÈã-≥Mϸ. f«-WÖ-ßÊ˛ÖôÈ Á≥NÁ‹
Vʸ$-_a-Ø˲-r$œV> —–ö˛-«Ö_ –ö˛$» ^˛ı≥µ-‘ÈyÊ˛$. A®
—Ø˲≤ –˛ÖrØÛ˛ JMʸsÙ˝ Á≥Mʸ-Á≥-Mʸ-–ö˛$Ör* —ΔÊˇ-Vʸ-∫yÏ˛
Ø˲–Û˛”-Ì‹Ö® øÊ˝{ßÊ˛-M>„ ªÍ–ö˛$√!
""AßÛ˛ÖsÏ˝ ªÍ–ö˛*√! ±Mʸ*Pyë f«-WÖ® –˛rM>-ΔÊˇÖV> A∞-Ì≥-›˘¢Ößë? D –ö˛$Ø˲-–ö˛-yÛ˛ß¯ Mʸ⁄ÎtÃZœ
Á≥yëz-yÊ˛Ø˲≤ gÍÃÙ˝œßë?'' A∞ —^È-ΔÊˇÖV> ^˲*‘ÈyÊ˛$
{糙鋳.
""^˛∫$ôÈ... ^˛∫$ôÈ.. –ö˛$«...-–ö˛$«.. H Á‹ØÈ≤Ì‹
C^Èay¯ V>∞ B _sÍP ± —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ ÁúÕÖ-^˲-Mʸ
¥˘-yë-∞-M>P-ΔÊˇ◊˝Ö A–ö˛*√Δˇ$$ V>«-Mʸ-Á‹fiÀ$ A®
Á≥yÊ˛-Mʸ-¥˘-yÊ˛–Û˛$... CÁ≥#µyÛ˛ M>ßÊ˛$Δ> _Ø˲≤-Á≥µ-sÏ˝≤Ö`
AßÊ˛ÖsÙ˝ y¯Mʸ$ ßë∞Mϸ! B Á‹ÖVÊ¸Ü Mʸ∞-Ú≥sÏ˝t —$WÕØ˲ ΔˇÖ{y¯-k-ÀØÈ≤ BV>–È? –ö˛$‰Â AßÛ˛ ô˲Öô˲$...
AÖßÊ˛$MÛ¸ –˛$$ô˲¢Ö –ö˛$$yÊ˛$-^˲$-Mʸ$-¥˘-Δˇ$$Ö®..' AÖ®
–ö˛Á‹$¢Ø˲≤ Ø˲–ö˛#”-ØÈ-Á≥#-Mʸ$Ör*... ""–ö˛$« H—$sÏ˝
›Î´ßÊ˛Ø˲Ö?'' AƒÒ˝*-–ö˛$-ƒÊ˝$ÖV> AyÏ˛-V>yÊ˛$ {Á≥ôÈã≥.
""D›Î« B Á‹ØÈ≤-Ú‹-–ö˛y¯ C_aØ˲ _sÍP∞
Á≥MʸP-Ø˲-Ú≥-sÙ˝tÌ‹, ØÈÀ$Vʸ$ Á‹$Ø˲$≤Ö-yÊ˛À$ –˛$MϸP Vʸ®ÃZ
ßÊ˛*«¥˘... ô˲Δ>”ô˲ Mʸ£Ê˛ ΔÊˇÁ‹-–ö˛-ô˲¢-ΔÊˇÖV> Ø˲yÊ˛$-Á‹$¢Ö®.
ØÛ˛Ø˲-Ø˲≤-–ö˛*r ∞f–˛* M>߯ Ø˲$–Û˛” ^˲*›Î¢–ö˛#
–ö˛$Ø˲-–ö˛yë?'' A∞ ªZÌ‹-د-sÏ˝ô¯ Ø˲–ö˛#”ô˲* –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$
Ø˲yÏ˛-_Ö®.
∑∑∑

GÖßÊ˛$-MϸÃÍ AÁ‹-Ìfl˝≈Ö-^˲$-Mʸ$Ö®? ô˲Ø˲ÖsÙ˝ ªZÃÒ˝yÊ˛Öô˲ {ı≥–ö˛$ Mʸ$«-Ì≥Ö-^Û˛® Mʸßë? ôˆÕ-Δ>{Ü ªÍV>
GyÊ˛Ö AΔˇ$$Ö-ßÊ˛∞ –È¥˘ô˲* –˛$ı‹-gÒ˝ã‹ Mʸ$–ö˛$√
«Ö_Ö®. –ö˛$»-–Û˛‚Ê˝ H–˛$OÖ-ßÊ˛∞? ∫Áfl˝ì‘È D
Á≥∞Mϸ CÁŸtÖ ÃÙ˝ßÊ˛ØÈ AΔÊˇ¶Ö? ôÈØÛ˛“$ –˛$$ΔÊˇ-r$V>
“$ßÊ˛ Á≥yÊ˛-ÃÙ˝ßÛ˛?! ßÊ˛VʸY-ΔÊˇV> °Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤-yÊ˛ÖôÛ˛! AÖô˲
ÃZØÛ˛ AÁ‹-Áfl˝≈ÖV> –˛$$Áfl˝Ö-Ú≥sÏ˝t –ö˛$» d! AØ˲≤®.
Vʸ$Öy˛-ÀÚ≥O ^Û˛Δˇ$$-–Û˛Ì‹ ô¯ı‹Á‹*¢...! AΔˇ! ô˲Ø˛Ö-ô˲V>
B‘Ë˝-Á≥-yëzyÊ˛$....? D Δ>{Ü Á‹”ΔÊˇYÖ ^˲—-^˲*-yë-À-Ø˲$Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. M>∞ B‘Ë˝ AyÏ˛-ƒÊ˝*-Ú‹OÖ®.
–ö˛$Δ¯ {Á≥ƒÊ˝$-ô˲≤ÖV> Á‹“$-Ì≥Ö-^ÈyÊ˛$. AΔˇ$$ØÈ
ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMʸ$ ^Û˛ΔÊˇ-yë-∞Mϸ C^˲e-WÖ-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$. ^Û˛Δˇ$$-Ú≥sÏ˝t
–˛$$‡∞≤ ô¯ı‹-Ì‹Ö®. ô˲Δ>”ô˲ ΔˇÖ{y¯-kÀ$ Ú‹Oô˲Ö
AßÛ˛ –˛OQ«! –ö˛$Ø˲-Á‹ÖôÈ Aô˲-ÃÍ-Mʸ$-ô˲-À-–˛$O-¥˘-Δˇ$$Ö®
{Á≥ôÈã-≥Mϸ.
""HΔ>! –ö˛*sÍ-–ö˛$Ö-°-ÃÙ˝ßÊ˛$? –ö˛$Ø˲ _sÍP
¥Î«Ößë? _^˲aΔÊˇ Ì≥yÊ˛$-VʸÃÙ˝œ —fñÖ-¿Ö-^È–È?
{Á≥ôÈÁ≥Ö ^˲*Ì≥Ö_ —ΔÊˇ-Vʸ-©-‘È-–ö˛ØÛ˛ AØ˲$Mʸ$Ör$ØÈ≤!'' A∞ ∏˘Ø¯œ JMʸsÙ˝ {Á≥‘Ë˝≤À –ö˛ΔÊˇ¤Ö

42 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

ØÈ≤–È? Ø˲Ø˲$≤ –ö˛$øÊ˝≈-Ú≥-rt-yë-∞Mϸ ^˛Á≥µMʸ$. ØÈM>
AØ˲$-øÊ˝-–ÈÀ$ ÃÙ˝Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ CÃÍsÏ˝ ‘ZøÊ˝-ØÈ-À-M¸-∞≤sÏ˝Mϸ ‡f-ΔˇO-ØÈد ±Mʸ$ ô˛ŒßÊ˛$.
ÃZ¥Î-ƒÊ˝$-M>« Á‹ÖVÊ¸Ü bÛ˛®Ö-^˲-Mʸ$Öyë EÖsÍØÈ?
A∞ –˛$$Áfl˝Ö-ÃZMϸ Á‹*sÏ˝V> ^˲*Á‹*¢ AØ˲≤®.
–˛ÖrØÛ˛ –˛$$Áfl˝Ö ®Ö^˲$-Mʸ$∞ " ªÍ–ö˛*√! –È„ÂßÊ˛™-«± Ø˲$–Û˛” H߯-—-´ßÊ˛ÖV> Á‹–ö˛$$-ßë-Δˇ$$Ö_...''
_Ø˲≤V> Mʸ±≤‚Ê˝ì Ú≥r$t-Mʸ$Ör* ^˛Ì≥µÖ® BØ˲֮.
" KÌ‹ Ì≥_a-–˛$$ßÊ˛*™... ‘Ë˝ìøÊ˝-M>-ΔÊˇ≈-–ö˛$-ØÈ≤Mʸ ÃZr$
¥Î-r$œÖ-yÊ˛-–ö˛sÙ˝... –ÈsÏ˝∞ Á‹«-®-ßÊ˛™-Mʸ$Öyë CMʸP-◊˝$~Ö_
MʸßÊ˛$-ÃÍ¢-Ø˲-Ø˲$-Mʸ$-ØÈ≤–È? ªÒ˝ÖVʸ-Á≥-yÊ˛Mʸ$!' A∞ Kßë«aÖ® øÊ˝{ßÊ˛-M>„ ªÍ–ö˛$√.
"± ßÊ˛ƒÊ˝$' A∞ Mʸ±≤-‚üÂ-ô˲$¢-Mʸ$∞ AMʸP-◊˝$~Ö_
Mʸ®-ÕÖ® BØ˲֮.
∑∑∑

""K« –ö˛$Ø˲-–ö˛yë! C{sÍ! H—$sÏ˝, D –ö˛$*{y¯kÀ* ßÊ˛$–ö˛$$√ ßÊ˛$Õ-ı≥-‘È–È? Ì≥ÀœØ˲$ ªÒ˝ÖªÙ˝-ÃÒ˝Ü¢Ö-^È–È? –ö˛$$QÖ –ö˛*yÊ˛$a-Mʸ$ØÛ˛ Mʸ∞-Ì≥-›˘¢Ö®,
GÁ≥#µ-yÊ˛*-^˲*-Ì‹ØÈ! MˆÖÁ≥-©Ì‹ H–˛$OØÈ _sÍPÀ$

""A®V¯... DΔ¯k Mʸ*yë –ö˛$‚Í ßÊ˛*ΔÊˇÖV>
f«-W-¥˘-ôÈ–È? –ö˛$« –ö˛$*{y¯-kÀ$ ô˲–ö˛$-«-MÛ¸-–˛$OÖ߯?''
ô˲Ø˲Mϸ ßÊ˛*ΔÊˇÖV> fΔÊˇ-Vʸ-ªZ-ô˲$Ö-ßÛ˛-–˛*-Ø˲Ø˲≤ Á‹ÖßÛ˛Áfl˝Öô¯ –ö˛$$ÖßÛ˛ Á≥Nh-ô˲Ø˲$ Á‹Öß˛r ∫Ö´®Ö-^˲ªZƒÊ˝*yÊ˛$.
""–ö˛$« ØÈMʸ$ Ø˲^˲a-∞-ßë∞≤ ô˲–ö˛$ΔÊˇ$ Á≥ΔÊˇ-Á≥ΔÊˇ
Ø˲—$-ÃÙ˝Ì‹ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ-Mˆ-^Û˛aı‹¢ GÃÍ? _Ø˲≤-Á≥µ-sÏ˝-Ø˲$Ö`
AßÊ˛ÖsÙ˝ ØÈMʸ$ Á≥ΔÊˇ–ö˛$ Δ¯ô˲! –ö˛* CÖsZœ B^ÈΔ>À –ö˛Àœ ßë∞≤ G–ö˛ΔÊˇ* –ö˛$$r$t-M¯ΔÊˇ$ Mʸ*yë...
ØÈÚ≥O "{Á≥ôÈÁ≥Ö' ^˲*Ì≥-ßë™-–ö˛$∞ ô˲–ö˛$« B{ô˲$ô˲!
D Δ¯kô¯ B ªÒ˝ÖVʸ °«Ö-®-ÃÒ˝ÖyÏ˛..'' AÖ® AÀ$œ-Mʸ$¥˘ô˲*...
Á≥Nhô˲ GßÊ˛-øÍVÊ¸Ö Á≥NÀ-ßÊ˛Ö-yÊ˛ÃÙ˝œ Áfl˝ñßÊ˛-ƒÊ˝*∞≤
ôÈMʸ$ô˲* H–¯ ô˛Œ∞ ÃZM>-ÀMʸ$ ÃÍM¸P-‚Ê˝ì-ô˲$ÖsÙ˝
""Áfl˝–ö˛$√! EŒœ! CÖô˲ ÃüÕœ ^Û˛›Î¢–È? ^˲*yÊ˛$ ±
Á‹‡ƒÊ˝$Ö ÃÙ˝Mʸ$Öyë GÃÍ –ö˛$gÍ ^Û˛›Î¢Ø¯...?'' A∞
ô˲Ø˲ ªÍÁfl˝ì-–ö˛#ÃZœ Á≥N«¢V> C«-MϸÖ-^˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$
{糙鋳.
–ö˛$Δ>≤yÊ˛$ " HΔ>! –ö˛$Ø˲-–ö˛yë? Á‹$Ø˲$≤Ö-yÊ˛À$ GÃÍ
Á≥∞-^Û˛-‘È-Δˇ$$Δ>? {Á≥ôÈÁ≥Ö ^˲*Ì≥Ö-^È–È?'' A∞
Ú≥ΔÊˇsZœ ªÍ{ô˲*ÖÃZ ßÊ˛*ΔÊˇ$-ô˲$Ø˲≤ {Á≥ôÈã-≥∞ BÌ≥
AyÊ˛$-Vʸ$-ô˲$ÖsÙ˝... ""Á‹*Á≥Δäˇ ªÍ–ö˛*√!'' A∞ Ø˲–ö˛#”Mʸ$Ör* ÃZÁ≥-Õ-M¸-„Â-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$
Ú‹Ãå˝: 97054 11897

MÓ¸‚Ê˝Â
؈Á≥#µÀ$ –ö˛ñßÊ˛$ÆÀØ˲$ °{–ö˛–˛$OØ˲
ªÍ´ßÊ˛Mʸ$ Vʸ$«^Û˛›Î¢Δˇ$$. Mʸ±Á‹Ö Ar* Cr*
MʸßÊ˛ÃÙ˝œ∞ Ì‹¶Ü∞ MʸÕW›Î¢Δˇ$$. CÃÍÖsÏ˝ Ì‹¶Ü Ø˲$Ö_
∫ƒÊ˝$rÁ≥yëÀÖsÙ˝ Mˆ®™¥ÎsÏ˝ –È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö ^Û˛ı‹¢^ÈÀ$ AÖr$
ØÈ≤ΔÊˇ$ Á≥«‘Z´ßÊ˛Mʸ$À$. –ö˛$$Q≈ÖV> –ö˛$Ìfl˝‚Ê˝ÃZœØÛ˛ MÓ¸‚Ê˝Â؈Á≥#µÀ$
GMʸ$P–ö˛V> EÖsÍƒÊ˝$∞ –ÈΔÊˇ$ ^˛∫$ô˲$ØÈ≤ΔÊˇ$. Á‹$–ö˛*ΔÊˇ$ 250 –ö˛$Ö®

–ö˛$Ìfl˝‚Ê˝À “$ßÊ˛ Á≥«‘Z´ßÊ˛
Ø˲À$ ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö^ÈΔÊˇ$. “ΔÊˇÖ
ßÊ˛ΔÊˇ* 60 Ø˲$Ö_ 70 Á‹Ö–ö˛
ô˲fiΔ>À –ö˛ƒÊ˝$Á‹$fi MʸÀ–ÈΔÛˇ!
“« ^Û˛ô˲ Á‹$–ö˛*ΔÊˇ$ ΔˇÖyÊ˛$
–ÈΔ>À ¥Îr$ ôÛ˛ÕMʸ¥ÎsÏ˝
–È≈ƒÊ˝*–ö˛*À$ ^Û˛Δˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$.
AØ˲Öô˲ΔÊˇÖ “«∞ Á≥«÷
ÕÖ^˲V> “«ÃZ 45 ‘ÈôË˛Ö –ö˛$Ö® _Ø˲≤ –˛$r$œ GMʸPyÊ˛Ö, Mˆ®™V>
Vʸ∫VʸªÍ Ø˲yÊ˛–ö˛yÊ˛Ö, Mʸ*^˲$Ø˲≤ ^¯r$ Ø˲$Ö_ ô˲”ΔÊˇV> Ú≥OMϸ ÃÙ˝–ö˛yÊ˛Ö –ö˛ÖsÏ˝
–ö˛*ΔÊˇ$µÀØ˲$ Vʸ–ö˛$∞Ö^ÈΔÊˇ$. “«ÃZ D –ö˛*ΔÊˇ$µ
Ø˲Mʸ$ M>ΔÊˇ◊˝Ö –È≈ƒÊ˝*–ö˛$–Û˛$ A∞ –ÈΔÊˇ$ Á‹µÁŸtÖ
^Û˛Á‹$¢ØÈ≤ΔÊˇ$. AΔˇ$$ôÛ˛ –˛OßÊ˛$≈À Á‹À‡ ÃÙ˝Mʸ$Öyë
–ö˛ñßÊ˛$ÆÀ$ –È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö ^Û˛ƒÊ˝$Mʸ*yÊ˛ßÊ˛∞ –ÈΔÊˇ$
Úfl˝^˲a«Á‹$¢ØÈ≤ΔÊˇ$.
CÁ≥µsÏ˝ –ö˛ΔÊˇMʸ* MÛ¸Ø˲fiΔäˇ –ö˛_aØ˲ ô˲ΔÊˇ$–Èô˲
ßë∞∞ Vʸ$«¢Ö^˲yÊ˛Ö fΔÊˇ$Vʸ$ô¯Ö®. ©∞ M>ΔÊˇ
◊˝ÖV> fΔÊˇVʸ–ö˛ÀÌ‹Ø˲ Ø˲ÁŸtÖ M>›Î¢ f«W¥˘
ô˲$Ö®. D Ø˲⁄Ît∞≤ Vʸ$«¢Ö^˲yë∞Mϸ ΔÊˇMʸ¢Á≥»ÑʸØ˲$
JMʸßë∞≤ ΔÊˇ*¥˜Ö®Ö^ÈΔÊˇ$. ©∞ ßë”Δ> øÊ˝—
ÁŸ≈ô˲$¢ÃZ MÛ¸Ø˲fiΔäˇ –ö˛^Û˛a A–ö˛M>‘ÈÀ$ EØÈ≤ƒÊ˝*? ÃÙ˝ßë? AØ˲≤ —ÁŸƒÊ˝$Ö
∞Δ>ÆΔÊˇ◊˝ A–ö˛#ô˲$Ö®. ΔÊˇMʸ¢ÖÃZ EÖyÛ˛ –ö˛*ÖÁ‹Mʸñô˲$¢À$ ΔˇsÏ˝tÖÁ≥# M>–ö˛
yë∞≤ (–ö˛$$≈sÙ˝ÁŸØå˛)D Á≥»Ñʸ ßë”Δ> Vʸ$«¢Ö^˲–ö˛^˲$a.

–ö˛$$≈sÙ˝ÁŸØå˛ EÖßÊ˛∞
ôÛ˛ÕôÛ˛ øÊ˝—ÁŸ≈ô˲$¢ÃZ B
–ö˛≈Mϸ¢Mϸ MÛ¸Ø˲fiΔäˇ –ö˛^Û˛a A–ö˛
M>‘ÈÀ$ GMʸ$P–ö˛ A∞ Á≥«‘Z´ßÊ˛Mʸ$À$ AÖr$ØÈ≤ΔÊˇ$.
{ºsÓ˝ãŸ Ú‹OØå˛fi ÚúΔˇ$$ΔäˇÃZ D ΔÊˇMʸ¢Á≥»Ñʸ —–ö˛Δ>ÀØ˲$ –˛Àœ
yÏ˛Ö^ÈΔÊˇ$. ∏Î≈—$Œ Ìfl˝Á‹t» EØ˲≤ –ö˛≈Mʸ$¢ÀMʸ$ D ΔÊˇMʸ¢
Á≥»Ñʸ K –ö˛ΔÊˇÖ ÃÍÖsÏ˝ßÊ˛∞ Á≥«‘Z´ßÊ˛Mʸ$À$ ^˛∫$
ô˲$ØÈ≤ΔÊˇ$.

_Ø˲≤Ì≥ÀœÀ$
دsZœ ô˲ΔÊˇ^˲* –Û˛À$ –Û˛Á‹$M¯–ö˛yÊ˛Ö,
V¯‚Ê˝ì MˆΔÊˇMʸyÊ˛Ö –ö˛ÖsÏ˝— ^Û˛Á‹$¢ÖsÍΔÊˇ$. C— ô˲Á≥#µ
A∞, BΔ¯V>≈∞Mϸ ‡∞ A∞ Ú≥ßÊ˛™À$ –È«∞ –È«›Î¢ΔÊˇ$.
D AÀ–ÈsÙ˝œ Ú≥ßÊ˛™Δˇ$$Ø˲ ô˲ΔÊˇ$–Èô˲ –È«Mϸ BΔ¯V>≈∞≤›Î¢ƒÊ˝$Ø˲≤
—ÁŸƒÊ˝$Ö M¸Ø˲yëÃZ ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö_Ø˲ K Á≥«‘Z´ßÊ˛Ø˲ÃZ ôÛ˛ÕÖ®. Ì≥ÀœÀ$
دsZœ –Û˛À$ –Û˛Á‹$M¯–ö˛yÊ˛Ö, V¯‚Ê˝ìÂ
MˆΔÊˇMʸyÊ˛Ö –ö˛ÀØ˲ {Mϸ–ö˛$$À$
‘Ë˝»ΔÊˇÖÃZMϸ –˛„ CØå˛ÚúÑʸØ˲œMʸ$

ßë« °Á‹$¢Ö®. C® ∞f–Û˛$
AΔˇ$$ØÈ _Ø˲≤ô˲Ø˲ÖÃZØÛ˛ CØå˛
ÚúÑʸØ˲œØ˲$ ô˲r$tMʸ$ØÛ˛ ‘Ë˝Mϸ¢ –È«Mϸ D
^˛yÊ˛$ AÀ–Èrœ –ö˛ÀØ˲ –ö˛Á‹$¢ÖßÊ˛∞
“ΔÊˇ$ AÖr$ØÈ≤ΔÊˇ$. D M>ΔÊˇ◊˝ÖV>
–ÈΔÊˇ$ Ú≥ßÊ˛™Δˇ$$Ø˲ ô˲ΔÊˇ$–Èô˲ CØå˛
ÚúÑʸØå˛ ªÍ«Ø˲ Á≥yÛ˛ A–ö˛M>‘Ë˝Ö
ô˲WY¥˘ô˲$ÖßÊ˛∞ Mʸ*yë ^˛∫$
ô˲$ØÈ≤ΔÊˇ$. AΔˇ$$ôÛ˛ AÀ–Èr$œ –ö˛$Ö_–ö˛∞
^˛Á≥µyÊ˛Ö ô˲–ö˛$ EßÛ˛™‘Ë˝Ö M>ßÊ˛±, C— Δ¯Vʸ∞Δ¯
´ßÊ˛Mʸ‘Ë˝Mϸ¢∞ Ú≥Ö^˲yë∞Mϸ ߯Áfl˝ßÊ˛Ö ^Û˛›Î¢ƒÊ˝$Ø˲≤
—ÁŸƒÊ˝$Ö –ö˛*{ô˲–Û˛$ ^˛∫$ô˲$ØÈ≤–ö˛$∞ –ÈΔÊˇ$
Á‹µÁŸtÖ ^Û˛Á‹$¢ØÈ≤ΔÊˇ$.
´ßÊ˛Ø˲–ö˛Öô˲$À$ ı≥ßÊ˛–È«MʸØÈ≤ Á≥® Á≥®
ıfl˝Ø˲$ Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔ>À$ GMʸ$P–ö˛ i—›Î¢ΔÊˇØ˲≤
—ÁŸƒÊ˝$Ö Vʸô˲ÖÃZ ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö_Ø˲ Á≥«‘Z´ßÊ˛Ø˲ÃZœ
–˛Àœy˛OÖ®. ©∞Mϸ ΔÊˇMʸΔÊˇM>À M>ΔÊˇ◊ÍÀØ˲$ –ÈΔÊˇ$
—‘Û˝œÌŸÖ^ÈΔÊˇ$. ¥˘ÁŸM>‡ΔÊˇÖ, –È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö,
–ö˛$Ö_ –ö˛$ÖßÊ˛$À$ –È« i—ô˲M>ÃÍ∞≤ Ú≥Ö^˲$ôÈƒÊ˝$Ø˲≤ —ÁŸƒÊ˝$Ö Á‹µÁŸt
–˛$OÖ®. CÁ≥#µyÊ˛$ ÁflZßë Mʸ*yë BΔ¯V>≈∞≤ CÁ‹$¢ÖßÊ˛Ø˲≤ —ÁŸƒÊ˝$Ö “«
Á≥«‘Z´ßÊ˛Ø˲ÃZœ ôÛ˛ÕÖ®. Á‹$–ö˛*ΔÊˇ$ 45 M¯ô˲$À “$ßÊ˛ “ΔÊˇ$ Á≥«‘Z´ßÊ˛Ø˲À$
∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö^ÈΔÊˇ$.
“sÏ˝∞
∫ñÖßëÀ$V> —øÊ˝hÖ^ÈΔÊˇ$.
Mˆ∞≤ Δ¯kÀMʸ$ ∫ñÖßÊ˛ÖÃZ∞
K M¯Ü B´´®Á≥ô˲≈Ö ^˛ÃÍ
Δˇ$$ı‹¢ —$VʸôÈ M¯ô˲$À$ ßë∞
AßÊ˛$Á≥# BfqÀÃZ –ö˛$Á‹À$
Mʸ$ØÛ˛—. Mˆ∞≤ Ø˛ÀÀ ô˲ΔÊˇ$
–Èô˲ M¯ô˲$À BΔ¯V>≈∞≤ Á≥«
÷ÕÖ^ÈΔÊˇ$.
ŒyÊ˛ΔÊˇ$M¯Ü
–ö˛$$Ø˲$Á≥sÏ˝ MʸØÈ≤ BΔ¯Vʸ≈ÖV>
EÖyÊ˛V>, —$VʸôÈ M¯ô˲$ÃZœ ΔÊˇMʸΔÊˇM>À BΔ¯Vʸ≈ Á‹–ö˛$Á‹≈ÀØ˲$ Vʸ–ö˛$∞Ö^ÈΔÊˇ$.
“sÏ˝ÃZ Mʸ◊ÍÀ$ AÁ‹¢–ö˛≈Á‹¢–ö˛$–ö˛yÊ˛Ö Vʸ–ö˛$∞Ö^ÈΔÊˇ$. ÁflZßë MʸÕWØ˲ M¯ÜMÓ¸,
—$VʸôÈ M¯ô˲$À BΔ¯V>≈∞MÓ¸ ^ÈÃÍ Á‹µÁŸt–˛$OØ˲ –ö˛*ΔÊˇ$µ Mʸ∞Ì≥Ö_ÖßÊ˛∞
Á≥«‘Z´ßÊ˛Mʸ$À$ ^˛∫$ô˲$ØÈ≤ΔÊˇ$. D –ö˛*ΔÊˇ$µ –ö˛$Ø˲$ÁŸ$ÃZœ Mʸ*yë
MʸÀ$Vʸ$ô˲$Ößë? AØ˲≤ —ÁŸƒÊ˝$Ö “$ßÊ˛ “ΔÊˇ$ Á≥«‘Z´ßÊ˛Ø˲À$
∞ΔÊˇ”Ìfl˝Á‹$¢ØÈ≤ΔÊˇ$.
&_∞≤

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 43
n

Ú≥„Â‚Ê˝ì Á‹”ΔÊˇYÖÃZ fΔÊˇ$-Vʸ$-ôÈ-ƒÊ˝$Ö-sÍΔÊˇ$.

G–ö˛-Δˇ-–ö˛ΔÊˇ$ ßëÖÁ≥ô˲≈ i—ôË˛Ö ›ÎWÖ-^ÈÃZ B ßÛ˛–ö˛#yÊ˛$ –ö˛$$ÖßÛ˛ Ø˲$ßÊ˛$-rØ˲ Δ>Ì‹
EÖ^˲$-ôÈ-yÊ˛-Ø˲≤® –ö˛$Ø˲ —‘È”Á‹Ö.
AÖsÙ˝ Δ>‘Ë˝ìÀ$ MʸÕ-ı‹¢ØÛ˛ Ú≥„ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö-ßÊ˛-Ø˲≤-–ö˛*r.
"–È„Â-ßÊ˛™-«MÓ¸ "Δ>Ì‹'(’) Ú≥sÏ˝t EÖ®. AÖßÊ˛$MÛ¸ Ú≥„ f«-WÖ®. ^˲MʸPV> M>Á≥#ΔÊˇÖ ^Û˛Á‹$Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$' A∞ Ú≥ßÊ˛™À$ ƒÊ˝$$–ö˛ fÖrÕ≤ ^˲*Ì‹ AØ˲$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö MʸßÊ˛$™.
M¯r$œ QΔÊˇ$a Ú≥sÏ˝t Ú≥„ ^Û˛Ì‹ØÈ, AªÍæΔˇ$$, JMʸ-«Øˆ-MʸΔÊˇ$ ªÍV> AΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$. CßÊ˛™ΔÊˇ$
A–ö˛*√Δˇ$$ Δ>‘Ë˝ìÀ$ MʸÀ-–ö˛-Mʸ-¥˘ôÛ˛ B ∫Ö´ßÊ˛Ö MʸÀ- JMÛ¸ ΔÊˇMʸÖV> BÃZ-_Ö-^˲-yÊ˛Öô¯ ¥Îr$ CßÊ˛™« A¿M>ÀÖ ∞À-–ö˛-ßÊ˛-ØÛ˛® ^ÈÃÍ–ö˛$Ö® —‘È”Á‹Ö. C® ΔÊˇ$-^˲$À$ JMÛ¸-ÃÍV> EÖsÍΔˇ$$. CÀ$œ, Mʸ$r$Ö∫Ö,
CÁ≥µ-sÏ˝-Mϸ-Á≥#µyÊ˛$ Á≥#r$t-Mˆ-_aØ˲ —‘È”Á‹Ö M>ßÊ˛$. Ì‹¶ΔÊˇô˲”Ö –ö˛ÖsÏ˝ —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀÃZ HM>-¿-{¥ÎƒÊ˝$Ö
ßÊ˛‘È-ªÍ™À ô˲ΔÊˇ-∫yÏ˛ Ø˲ΔÊˇ-Ø˲-Δ>ÃZœ i«~Ö-^˲$-Mʸ$Ø˲≤ MʸÕW EÖsÍΔÊˇ$. ı‹≤Ìfl˝-ô˲$-Àô¯ MʸÕÌ‹ BØ˲Ö-ßÊ˛ÖV>
Ø˲–ö˛$√MʸÖ. 21–ö˛ ‘Ë˝ôÈ-∫™Ö-ÃZMϸ AyÊ˛$-Vʸ$-Ú≥-sÏ˝tØÈ Á‹ΔÛˇ VʸyÊ˛-Á≥-yë-∞Mϸ GMʸ$P–ö˛ {¥Î´ßë-Ø˲≈-—$-›Î¢ΔÊˇ$. JMʸ-«ØˆMʸΔÊˇ$ ªÍ´ßÊ˛ Ú≥r$t-M¯-–ö˛yÊ˛Ö M>±, MϸÖ^˲-Á≥ΔÊˇ$^˲$
D Ø˲–ö˛$√MÊ¸Ö ^˛Mʸ$P ^˛ßÊ˛-ΔÊˇ-ÃÙ˝ßÊ˛$.
A–ö˛*√-Δˇ$$MÓ¸, AªÍæ-Δˇ$$MÓ¸ Ú≥„ ^Û˛ƒÊ˝*-ÀÖsÙ˝ M¯–ö˛yÊ˛Ö –ö˛ÖsÏ˝— ^Û˛ƒÊ˝$ΔÊˇ$. JMʸ« A¿-{¥Î-ƒÊ˝*À$
JMʸ-«-Mˆ-MʸΔÊˇ$ Ø˲^˲ayÊ˛Ö, –ö˛$Ø˲-Á‹$À$ MʸÀ-–ö˛yÊ˛Ö JMʸΔÊˇ$ V˙ΔÊˇ-—Ö-^˲$-Mʸ$Ör* –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ ›ÎW-¥˘-ôÈΔÊˇ$
{Á≥´ßëØË˛Ö M>ßÊ˛$, –È« Δ>‘Ë˝ìÀ$ MʸÀ-–ö˛yÊ˛Ö –ö˛$$Q≈Ö MʸØ˲$Mʸ “«-ßÊ˛™«± Á‹« gZyÏ˛ AÖsÍΔÊˇ$.
AØ˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$. AÁ≥#µyÛ˛ –È‚Ê˝ì MʸÀ-M>ÀÖ
–ö˛ñÁŸøÊ˝Ö & MʸΔ>P-rMʸÖ
MʸÕÌ‹ EÖsÍ-ΔÊˇ-Ø˲≤® Mʸ*yë ^ÈÃÍ–ö˛$Ö® Ø˲–ö˛$√MʸÖ.
Δ>‘Ë˝ì-ÀMʸ$ ^˛Ö®Ø˲ fÖr JMʸ-«-M¯Á‹Ö
HH Δ>‘Ë˝ìÀ –ÈΔÊˇ$ Ú≥„ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ GÖô˲ BØ˲Ö- JMʸΔÊˇD
˛≤-r$tV> i—-›Î¢ΔÊˇ$. –ö˛*Ø˲-Ì‹-MʸÖV>, ‘È»-ΔÊˇßÊ˛ÖV>, Á‹$QÖV> EÖsÍΔ¯ AØ˲≤ —ÁŸ-ƒÊ˝*À$ MʸÖV>$ AØË
“«–
ö
˛

ß
Ê
˛

∫Ö´
ß
Ê
˛
Ö
Á


˝
Á
Ÿ
t
Ö
V>
EÖr$Ö®.
“$ M¯Á‹Ö....
JMʸ-«Øˆ-MʸΔÊˇ$ AΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$Ör* ô˲–ö˛$ ∫Ö´ßë∞≤
–Û˛$ÁŸÖ & Mʸ$ÖøÊ˝Ö
–ö˛$«Öô˲ Á≥®-À-Á≥-ΔÊˇ$-^˲$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$. CßÊ˛™ΔÊˇ* GÃÍÖsÏ˝
D Δ>‘Ë˝ìÀ$ –ÈΔÊˇ$ yÊ˛Ãå˝V> EÖyÊ˛yÊ˛Ö M>±, VˆyÊ˛-–ö˛À* ÃÙ˝Mʸ$Öyë –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ ›ÎVʸ$-ôÈΔÊˇ$. JMʸ«
–ö˛$*yÓ˛V> EÖyÊ˛yÊ˛Ö M>± fΔÊˇ-VʸßÊ˛$. “«ÃZ GÀœ- A¿-{¥Î-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ –ö˛$Δˆ-MʸΔÊˇ$ V˙ΔÊˇ-—Ö-^˲$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$.
Á≥#µyÊ˛* Ø˲*ô˲-د-ôÈfiÁfl˝Ö –˛Õœ-—-ΔÊˇ$Á‹*¢ EÖr$Ö®. JMʸ-«Øˆ-MʸΔÊˇ$ ¥˜Vʸ$-yÊ˛$-M¯-Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ, ¥˜ΔÊˇ-¥˜-^Èa-À$D ΔˇÖyÊ˛$ Δ>‘Ë˝ì-À-–ÈΔÊˇ$ —–ÈÁfl˝Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ AØ˲≤— ÃÙ˝Mʸ$Öyë i—-ôÈÖôË˛Ö JMʸ« Á≥rœ –ö˛$Δˆ-MʸΔÊˇ$

44 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

{ı≥–ö˛$V>, A¿-–ö˛*-Ø˲ÖV> EÖsÍΔÊˇ$. D ΔˇÖyÊ˛$
Δ>‘Ë˝ìÀ–ÈΔÊˇ$ —–ÈÁfl˝Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ –È« i—ô˲Ö
Á‹$QÖV>, BØ˲Ö-ßÊ˛ÖV> ›ÎVʸ$-ô˲$Ö-ßÊ˛∞ AÖsÍΔÊˇ$.
—$´£Ê˛$ØË˛Ö & Mʸ$ÖøÊ˝Ö
D Δ>‘Ë˝ì-À-–ÈΔÊˇ$ JMʸ-«-Á≥rœ JMʸΔÊˇ$ —Á≥-»-ô˲–˛$OØ˲ {ı≥–ö˛$, A¿-–ö˛*-ØË˛Ö MʸÕW EÖsÍΔÊˇ$. Mˆ®™M>ÀÖ MϸÖßÊ˛r MʸÕ-Ì‹ØÈ, Gد≤ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À ô˲ΔÊˇ∫yÏ˛ Á≥«-^˲ƒÊ˝$Ö EØ˲≤-–È-«ÃÍ MʸÕ-Ì‹-¥˘-ôÈΔÊˇ$. “«ßÊ˛™« BÃZ-^˲-Ø˲À$ JMÛ¸ —´ßÊ˛ÖV> EÖyÊ˛-yÊ˛–Û˛$ M>Mʸ$Öyë
Mˆô˲¢-ßÊ˛-ØÈ∞≤ GMʸ$P–ö˛ CÁŸt-Á≥-yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. CßÊ˛™ΔÊˇ* MʸÕÌ‹
EÖyÛ˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ GMʸ$P–ö˛ {¥Î–ö˛$$-Q≈-ô˲-∞-›Î¢ΔÊˇ$. Mʸ$ÖøÊ˝
Δ>’ –ÈΔÊˇ$ {MϸƒÙ˝$-sÏ˝-–í˛V> EÖsÙ˝ —$£Ê˛$-Ø˲-Δ>’ –ÈΔÊˇ$
ßë∞≤ B›Î”-®-›Î¢ΔÊˇ$. JMʸ-«-Mˆ-MʸΔÊˇ$ AØ˲≤-r$tV> MʸÕ-Ì‹¥˘-ôÈΔÊˇ$. D fÖr MʸÀ-M>ÀÖ Á‹$QÖV>, Á‹Öô¯ÁŸÖV> EÖr$Ö-ßÊ˛∞ ^˛∫$-ôÈΔÊˇ$.
MʸΔ>P-rMÊ¸Ö & “$Ø˲Ö
D ΔˇÖyÊ˛$ Δ>‘Ë˝ìÀ$ ±sÏ˝Mϸ Á‹ÖMÛ¸-ôÈÀ$.
CßÊ˛™ΔÊˇ* ^ÈÃÍ Á‹$∞≤ô˲ –ö˛$Ø˲-Á‹$PÀ$. JMʸ-«Øˆ-MʸΔÊˇ$
ªÍ´ßÊ˛ Ú≥r$t-M¯-–ö˛yÊ˛Ö M>±, Á≥ΔÊˇ$-ÁŸÖV> –ö˛*sÍœ-yÊ˛$M¯-–ö˛yÊ˛Ö M>± ^ÈÃÍ –ö˛ΔÊˇMʸ* ^Û˛ƒÊ˝$ΔÊˇ$. JMʸ« A¿{¥Î-ƒÊ˝$À$ –ö˛$Δˆ-Mʸ« A¿-{¥Î-ƒÊ˝*-Àô¯ ^ÈÃÍ
–ö˛ΔÊˇMʸ* MʸÀ$-›Î¢Δˇ$$. “$Ø˲-Δ>’ –ÈΔÊˇ$ Cô˲-ΔÊˇ$-Àô¯
^ÈÃÍ Á‹$À-øÊ˝ÖV> MʸÕ-Ì‹-¥˘-ôÈΔÊˇ$. ^Û˛ı‹ Á≥∞ Á≥rœ
_–ö˛« –ö˛ΔÊˇMʸ* ∞∫-ßÊ˛Æô˲ MʸÕW EÖsÍΔÊˇ$. ∫Ö´ßÊ˛Ö
—ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ Mʸ*yë AÃÍÖsÏ˝ ∞∫-ßÊ˛ÆôÛ˛ MʸÕW
EÖyÊ˛yÊ˛Ö –ö˛ÀØ˲ “« ∫Ö´ßÊ˛Ö MʸÀ-M>ÀÖ ∞Õ_
EÖr$Ö®. D ΔˇÖyÊ˛$ Δ>‘Ë˝ìÀ –È«∞ ªÒ˝ã‹t

MʸÁ≥#Ãå˝fi AÖsÍΔÊˇ$.
Ì‹ÖÁfl˝Ö & ´ßÊ˛Ø˲$Á‹$fi
Ì‹ÖÁfl˝-Δ>’ –È«ÃZ EÖyÛ˛ Bô˲√-—-‘È”-›Î∞≤
´ßÊ˛Ø˲$Á‹$fi Δ>’ –ÈΔÊˇ$ ªÍV> CÁŸt-Á≥-yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. Ì‹ÖÁfl˝Δ>’ –ÈΔÊˇ$ Á‹–ö˛$-Á‹≈-ÀØ˲$ ô˛Õ-—V>, ÃõMʸ≈ÖV> Á≥«-ÁŸP
«Ö-^˲$-M¯-Vʸ-À$-Vʸ$-ôÈΔÊˇ$. CßÊ˛™ΔÊˇ* JMʸ-ΔÊˇÖsÙ˝ JMʸΔÊˇ$
A¿-–ö˛*-Ø˲ÖV> {ı≥–ö˛$V> EÖsÍΔÊˇ$. i—-ôÈ∞≤
B›Î”-®-›Î¢ΔÊˇ$. ÀÑ>≈-ÀØ˲$ ^Û˛ΔÊˇ$-M¯-–ö˛-yÊ˛ÖÃZ JMʸ-«MˆMʸΔÊˇ$ Á‹‡-ƒÊ˝$ÖV> EÖsÍΔÊˇ$. JMʸ-«-Mˆ-MʸΔÊˇ$ AØ˲≤r$tV> i—-ôÈ∞≤ VʸyÊ˛$-Á≥#-ôÈΔÊˇ$. “«-ßÊ˛™ΔÊˇ* Á‹«-gZyÏ˛
AØ˲-yÊ˛ÖÃZ GÃÍÖsÏ˝ Á‹ÖßÛ˛-‡À$ AMʸP-ΔÛˇœßÊ˛$
AÖsÍΔÊˇ$.
MʸØ˲≈ & –ö˛ñÁŸøÊ˝Ö
D Δ>‘Ë˝ìÀ –È«® Ìfl˝så˝ Ú≥Δˇ$$-ΔäˇV> ^˛Á≥µ–ö˛^˲$a. ΔˇÖyÊ˛$ Δ>‘Ë˝ìÀ –ÈΔÊˇ$ {Á≥‘ÈÖ-ô˲ÖV>, JMʸ-«Á≥rœ –ö˛$Δˆ-MʸΔÊˇ$ ±ÜV> ∞gÍ-Δˇ$$-°V> EÖsÍΔÊˇ$.
A∞≤ —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲* {¥ÎMϸt-Mʸ-Ãå˝V> BÃZ-_-›Î¢ΔÊˇ$.
ô˲–ö˛$ ∫Ö´ßÊ˛Ö MʸÀ-M>ÀÖ MˆØ˲-›Î-WÖ-^Û˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ CÁŸtÁ≥-yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. JMʸ-«Øˆ-MʸΔÊˇ$ Á≥N«¢V> AΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$ÖsÍΔÊˇ$. ØÛ˛À-—-yÏ˛_ ›Î–ö˛$$ ^Û˛ƒÊ˝$-Mʸ$Öyë i—-ôÈ∞≤
Á‹$Q-–ö˛$ƒÊ˝$Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÛ˛Ö-ßÊ˛$MÛ¸ GMʸ$P–ö˛ CÁŸt-Á≥-yÊ˛ôÈΔÊˇ$. MʸØÈ≈-Δ>’ –È«ÃZ BÃZ-^˲ØÈ ‘Ë˝Mϸ¢ GMʸ$P–ö˛V> EÖr$Ö®. D ΔˇÖyÊ˛$ Δ>‘Ë˝ìÀ –ÈΔÊˇ$ ôˆÖßÊ˛-ΔÊˇ
Á≥yÏ˛ ∞ΔÊˇ~-ƒÊ˝*À$ °Á‹$-M¯ΔÊˇ$.
ô˲$À & Mʸ$ÖøÊ˝Ö
D Δ>‘Ë˝ìÀ –È«-ßÊ˛™« –ö˛$´ßÊ˛≈ ‘È»-ΔÊˇ-MʸÖV>,
–ö˛*Ø˲-Ì‹-MʸÖV> ∫Ö´ßÊ˛Ö ^ÈÃÍ VʸsÏ˝tV> EÖr$Ö®.
Mˆô˲¢-Mˆô˲¢ —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ ô˛À$-Á‹$-M¯-–ö˛-yÊ˛ÖÃZ CßÊ˛™ΔÊˇ*
EôÈfi-Áfl˝ÖV> EÖsÍΔÊˇ$. CßÊ˛™« –ö˛$´ßÊ˛≈ –ö˛$Ö_ A–ö˛V>-Áfl˝Ø˲ MʸÕW EÖsÍΔÊˇ$. A¥Î-Δ>¶-ÀMʸ$, A¥˘-‡ÀMʸ$ ôÈ–ö˛# ^ÈÃÍ ô˲Mʸ$P–ö˛. JMʸ-ΔÊˇÖsÙ˝ JMʸ-«Mϸ
{ı≥–ö˛$, V˙ΔÊˇ–ö˛Ö GMʸ$P-–ö˛V> EÖr$Ö®. AÖßÊ˛$MÛ¸ D
Δ>‘Ë˝ìÀ –È«® AßÊ˛$¬-ô˲-–˛$OØ˲ fÖr A∞ ^˛∫$-ôÈΔÊˇ$.
–ö˛ñ’aMÊ¸Ö & MʸΔ>P-rMʸÖ
D Δ>’ –ÈΔÊˇ$ JMʸ-«-Á≥rœ JMʸΔÊˇ$ A¿–ö˛*-Ø˲ÖV>, CÁŸtÖV> EÖsÍΔÊˇ$. D Δ>‘Ë˝ìÀ
–ÈΔÊˇ$ —yÏ˛-—-yÏ˛V> GÃÍ EØÈ≤ gZyÓ˛V>
–ö˛*«ôÛ˛ ªÍVʸ$Ö-sÍΔÊˇ$. JMʸ« Á≥rœ –ö˛$ΔˆMʸΔÊˇ$ MÛ¸«Ö-Vä¸V> EÖsÍΔÊˇ$. M>Mʸ-¥˘ôÛ˛ –ö˛ñ’a-MʸΔ>-’ -–È-«ÃZ AÁ‹*ƒÊ˝$ Mˆ®™V> EÖr$Ö®.
M>± øÍVʸ-›Î”—$ Á≥rœ Á≥N«¢ —‘È”-Á‹Öô¯
EÖsÍΔÊˇ$.
–ö˛$MʸΔÊˇÖ & –ö˛ñÁŸøÊ˝Ö
–ö˛$MʸΔÊˇ Δ>’ –ÈΔÊˇ$, –ö˛ñÁŸøÊ˝ Δ>’-–È-«ÃZ
EÖyÛ˛ gÍÕ, ßÊ˛ƒÊ˝*-Vʸ$-◊Í∞≤ GMʸ$P-–ö˛V>
CÁŸt-Á≥-yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. –ö˛ñÁŸ-øÊ˝-Δ>’ –È«ÃZ Á≥∞Ú≥O
EÖyÛ˛ BÁ‹-Mϸ¢∞, Ú‹ØÈfiãú Áfl˝î≈–ö˛$-Δäˇ∞ –ö˛$Mʸ-ΔÊˇ
Δ>’ –ÈΔÊˇ$ CÁŸt-Á≥-yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. JMʸ« “$ßÊ˛ JMʸ«Mϸ {ı≥–ö˛$, CÁŸtÖ GMʸ$P-–ö˛V> EÖr$Ö®.
JMʸ« ›Î“$-¥Î≈∞≤ JMʸΔÊˇ$ _–ö˛« –ö˛ΔÊˇMʸ*
ªÍV> GÖg̓å˝$ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. “«-ßÊ˛™« gZyÏ˛
A∞≤—´ßëÃÍ ªÍVʸ$Ö-r$Ö®. CßÊ˛™ΔÊˇ* –ö˛$Ö_

D ÀÑʸ-◊ÍÀ$ ô˲Á≥µ-∞-Á‹«
M>ÀÖô¯ ¥Îr$ A–ö˛*√-Δˇ$$À$, AªÍæ-Δˇ$$À
–ö˛$Ø˲-Á‹¢-ôÈ”À$, BÃZ-^˲-Ø˲À$, A¿-ΔÊˇ$-^˲$À$ –ö˛*«¥˘-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. A–ö˛*√-Δˇ$$À$ ô˲–ö˛$Mʸ$ Á‹ΔˇOØ˲ øÍVʸ›Î”-—$∞ GÖ^˲$-M¯-–ö˛-yÊ˛ÖÃZ Mˆ®™V> ô˲yÊ˛-∫-yÊ˛$ô˲*ØÛ˛ EÖsÍΔÊˇ$. AÖßÊ˛$MÛ¸ A–ö˛*√-Δˇ$$À*! M>ªZƒÙ˝$
øÍVʸ-›Î”—$ “$Mʸ$ Á‹ΔˇOØ˲ gZyÏ˛ A∞ ô˛À$-Á‹$-M¯-–ÈÀÖsÙ˝, D Mϸ֮ ÀÑʸ-◊ÍÀ$ –È«ÃZ EØÈ≤ƒÒ˝*
ÃÙ˝ß¯ ô˛À$-Á‹$-M¯ÖyÏ˛.

i—ô˲ øÍVʸ-›Î”-—$ÃZ A–ö˛*√-Δˇ$$À$ ^˲*yÊ˛–ö˛-À-Ì‹Ø˲ –˛$$rt-–˛$$-ßÊ˛sÏ˝ ÀÑʸ◊˝Ö ´ß˛OΔÊˇ≈Ö. GsÏ˝t
Á≥«-Ì‹¶-ô˲$-ÃZœØ˲* Á≥sÏ˝tØ˲ ^Û˛Δˇ$$ —yÊ˛$-–ö˛-Mʸ$Öyë
Á‹–ö˛$-Á‹≈-ÀØ˲$ ´ß˛OΔÊˇ≈ÖV> Á≥«-ÁŸP-«Ö-^˲$-M¯-Vʸ-À-V>Õ.
–ö˛$Ö_ AÀ-–Èr$œ A∞≤sÏ˝ MʸØÈ≤ ^ÈÃÍ
–ö˛$$Q≈Ö. EßÊ˛-ƒÊ˝*ØÛ˛≤ ∞{ßÊ˛-ÃÙ˝-–ö˛yÊ˛Ö –ö˛ÖsÏ˝—
EØÈ≤ƒÒ˝* ÃÙ˝ß¯ Á‹«-^˲*-Á‹$-M¯ÖyÏ˛.
“$ [Ú≥O–ö˛-Ô‹∞ V˙ΔÊˇ-—Ö^Û˛ –ö˛≈Mϸ¢ØÛ˛ øÍVʸ-›Î”—$V> GÖ^˲$-M¯ÖyÏ˛. D ÀÑʸ◊˝Ö Aô˲-∞ÃZ

gZyÏ˛ A∞ AÖßÊ˛« ^Û˛ôÈ {Á≥‘Ë˝Ö-Á‹À$ AÖßÊ˛$Mʸ$ÖsÍΔÊˇ$.
´ßÊ˛Ø˲$Á‹$fi & –Û˛$ÁŸÖ
D ΔˇÖyÊ˛$ Δ>‘Ë˝ìÀ –ÈΔÊˇ$ ›˘ÁŸ-ÃÒ˝O-hÖ-Vä¸∞
GMʸ$P-–ö˛V> CÁŸt-Á≥-yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. JMʸ-«-؈-MʸΔÊˇ$ CÁŸt-Á≥-yÊ˛$ô˲*,
Á‹Áfl˝-Mʸ-«Ö-^˲$-Mʸ$Ör* –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ ›ÎVʸ$-ôÈΔÊˇ$. GÃÍÖsÏ˝
Á≥«-Ì‹¶-ô˲$-À-Ø˛OØÈ ´ß˛OΔÊˇ≈ÖV> GßÊ˛$-ΔˆPÖr* –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$
›ÎVʸ$-ôÈΔÊˇ$. D ΔˇÖyÊ˛$ Δ>‘Ë˝ìÀ –È«® Á≥Δäˇ-ÚúMä¸t
–ö˛*≈^å˛ AÖsÍΔÊˇ$.
Mʸ$ÖøÊ˝Ö & —$£Ê˛$Ø˲Ö
Mʸ$ÖøÊ˝-Δ>’ –ÈΔÊˇ$ {MϸƒÙ˝$-sÏ˝-–í˛V> EÖsÍΔÊˇ$.
—$£Ê˛$-Ø˲-Δ>’ –ÈΔÊˇ$ ©∞≤ ªÍV> CÁŸt-Á≥-yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. D

EÖ߯ ÃÙ˝ß¯ Á≥«-÷-ÕÖ-^˲ÖyÏ˛.
{¥Î´ßëØÈ≈À$ ^ÈÃÍ –ö˛$$Q≈Ö. Ô‹”så˝ –˛$–ö˛$»ã-‹∞ –ö˛$«-_-¥˘-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$. MˆÖßÊ˛ΔÊˇ$ AØ˲-–ö˛Á‹ΔÊˇ —ÁŸ-ƒÊ˝*À$ Vʸ$ΔÊˇ$¢ Ú≥r$t-Mʸ$Ö-sÍ-ΔÊˇ$-M>±,
Ô‹”så˝ –˛$–ö˛$-»ã-‹Mϸ AÖô˲V> {¥Î´ßëØ˲≈Ö C–ö˛”ΔÊˇ$.
Aô˲∞ {¥Î´ßë-ØÈ≈-À$ H—$sZ Vʸ–ö˛$-∞Ö-^˲ÖyÏ˛.
ô˲–ö˛$ BΔ¯Vʸ≈Ö Vʸ$«Ö_ gÍ{Vʸ-ô˲¢À$ °Á‹$-Mʸ$-ØÛ˛
–ÈΔÊˇ$ i—-ô˲-øÍ-Vʸ-›Î”—$ —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ Mʸ*yë
AÖôÛ˛ gÍ{Vʸ-ô˲¢V> BÃZ-_-›Î¢ΔÊˇ$. D M>ΔÊˇ-◊˝ÖV>
´ßÊ˛*–ö˛$-¥ÎØ˲Ö, –ö˛$ßÊ˛≈Ö-ÃÍÖsÏ˝ AÀ-–È-rœMʸ$
ßÊ˛*ΔÊˇÖV> EÖsÍΔÊˇ$.
“$ΔÊˇ$ CÁŸt-Á≥yÛ˛ ÃÙ˝ßë —–ÈÁfl˝Ö ^Û˛Á‹$-M¯ªZƒÙ˝$ –ö˛≈Mϸ¢ÃZ GßÊ˛$sÏ˝ –È«∞ V˙ΔÊˇ-—Ö^Û˛
ÀÑʸ◊˝Ö EÖ߯ ÃÙ˝ß¯ Vʸ–ö˛$-∞Ö-^˲ÖyÏ˛. GßÊ˛$sÏ˝
–È«∞ V˙ΔÊˇ-—Ö-^˲-ÃÙ˝∞ –ö˛≈Mϸ¢ i—-ô˲-øÍ-Vʸ-›Î”—$∞ Mʸ*yë V˙ΔÊˇ-—Ö-^˲-ÃÙ˝-yÊ˛∞ AÖsÍΔÊˇ$.
{‘Ë˝ßÊ˛Æ AØÛ˛® Aô˲≈-–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. ^Û˛ı‹ Á≥∞ÃZ {‘Ë˝ßÊ˛Æ–ö˛-Ìfl˝ı‹¢ EØ˲≤ô˲ ’Q-Δ>À$ AÖßÊ˛$-M¯-–ö˛^˲$a.
C® E߯≈-VʸÖÃZ M>–ö˛^˲$a, –È≈¥Î-ΔÊˇÖÃZ
M>–ö˛^˲$a. Hß˛OØÈ Á‹ΔÛˇ “$ΔÊˇ$ CÁŸt-Á≥yÛ˛ AªÍæΔˇ$$ÃZ D ÀÑʸ◊˝Ö EÖßÛ˛–˛* Vʸ–ö˛$-∞Ö-^˲ÖyÏ˛.

ΔˇÖyÊ˛$ Δ>‘Ë˝ìÀ –È« fÖr GÃÍÖsÏ˝ JyÏ˛-ßÊ˛$-yÊ˛$-Mʸ$ÃÒ˝OØÈ ´ß˛OΔÊˇ≈ÖV> GßÊ˛$-ΔˆP∞ —fƒÊ˝$Ö ›Î´®-›Î¢ΔÊˇ$.
“$ØË˛Ö & –ö˛ñ’aMʸÖ
D ΔˇÖyÊ˛$ Δ>‘Ë˝ì-À-–ÈΔÊˇ$ JMʸ-«Øˆ-MʸΔÊˇ$ AΔÊˇ¶Ö
^Û˛Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ Vʸ$◊˝Ö MʸÕW EÖsÍΔÊˇ$. “$Ø˲-Δ>’ –ÈΔÊˇ$
GÃÍ BÃZ-_-›Î¢Δ¯ –ö˛ñ’a-Mʸ-Δ>’ –ÈΔÊˇ$ Mʸ*yë AÃÍVÛ¸
BÃZ-_-›Î¢ΔÊˇ$. AÃÍ-Vʸ∞ “ΔÊˇ$ H“$ Ú≥ßÊ˛™ ô˛Õ-—ôÛ˛rÀ$ MʸÀ-–È-ΔÊˇ∞ ^˛Á≥µ-yë-∞Mϸ “ÃÙ˝œßÊ˛$. ΔˇÖyÊ˛$
Δ>‘Ë˝ìÀ –È«-ÃZØ˲* Á‹ΔÊˇ$™-Mʸ$-¥˘ƒÙ˝$ ô˲ô˲¢”Ö EÖr$Ö®.
D ΔˇÖyÊ˛$ Δ>‘Ë˝ìÀ –ÈΔÊˇ$ —–ÈÁfl˝Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝
i—ôË˛Ö BØ˲Ö-ßÊ˛-–ö˛$ƒÊ˝$Ö M>–ö˛-yë-∞Mϸ GMʸ$P–ö˛ A–ö˛M>-‘ÈÀ$ EØÈ≤-ƒÊ˝$Ö-sÍΔÊˇ$.
–Û˛$ÁŸÖ & MʸΔ>P-rMʸÖ
–Û˛$ÁŸ-Δ>’ –ÈΔÊˇ$ ^ÈÃÍ ´ß˛OΔÊˇ≈-–ö˛Ö-ô˲$À$V> EÖsÍΔÊˇ$. H —ÁŸ-ƒÊ˝$Ö-ÃZ-Ø˛OØÈ
yÛ˛«Ö-Vä¸V> –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ –˛‚Ù˝Â Á‹”øÍ–ö˛Ö
“«®. MʸΔ>P-rMʸ Δ>’ –ÈΔÊˇ$ ô˲–ö˛$ {Á≥–ö˛ΔÊˇ¢-Ø˲ô¯ Cô˲-ΔÊˇ$À Ø˲$Ö_ ô˲ΔÊˇ^˲* {Á≥‘Ë˝ÖÁ‹À$ ¥˜ÖßÊ˛$ô˲* EÖsÍΔÊˇ$. D ΔˇÖyÊ˛$
Δ>‘Ë˝ìÀ –ÈΔÊˇ$ —–ÈÁfl˝Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝
–˛O–È-Ìfl˝Mʸ i—ôË˛Ö ›ÎÔúV> ›ÎW-¥˘-ô˲$Ö®.
–Û˛$ÁŸÖ & “$Ø˲Ö
“$Ø˲-Δ>’ –ÈΔÊˇ$ ^ÈÃÍ–ö˛ΔÊˇMʸ* ›ÎÜ”Mʸ
Á‹”øÍ–ö˛Ö MʸÕW EÖsÍΔÊˇ$. GßÊ˛$ΔÊˇ$ ÜΔÊˇVʸyÊ˛Ö AØ˲≤® ›Î´ßë-ΔÊˇ-◊˝ÖV> fΔÊˇ-VʸßÊ˛$.
–Û˛$ÁŸ-Δ>’ –È« Á‹Öô¯ÁŸÖ M¯Á‹Ö “$Ø˲Δ>’ –ÈΔÊˇ$ Hß˛OØÈ ^Û˛ƒÊ˝$-yë-∞Mϸ Ì‹ßÊ˛Æ-Á≥-yÊ˛ôÈΔÊˇ$. JMʸ« Á‹Öô¯ÁŸÖ M¯Á‹Ö JMʸΔÊˇ$
BΔ>-r-Á≥-yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. “«® –ö˛$Ö_ fÖr
A∞ ^˛Á≥µ-–ö˛^˲$a.
&ßÛ˛—

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 45
n

–ö˛$‡-Δ>k Mʸ$ªÙ˝-ΔÊˇ-–ö˛ΔÊˇ√, –ö˛$‡-–ö˛$Ö{Ü, Δ>f-Vʸ$-ΔÊˇ$–ö˛#, B›Î¶Ø˲
gZ≈Ü-ÁŸ$PyÊ˛* AΔˇ$$Ø˲ Á‹$ÃZ-^˲-Ø˲$yÊ˛$, M>–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥ BÀƒÊ˝$Ö
VʸΔ>¬-ÀƒÊ˝$Ö –ö˛$$ÖßÊ˛$Ø˲≤ ´ßÊ˛”f-Á‹¢ÖøÊ˝Ö ßÊ˛VʸYΔÊˇ ∞À$-^˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$.
–ö˛$$Vʸ$Y« –ö˛$$RÍÀ “$ßÊ˛ BÖ߯-‚Ê˝ØÈ, B{ô˲$ôÈ MʸÕÌ‹ Mʸ∞-Ì≥-Á‹$¢ØÈ≤Δˇ$$. {Á≥´ßë-ØÈ-ΔÊˇa-Mʸ$yÊ˛$ VʸΔ>¬-À-ƒÊ˝$ÖÃZ ßÛ˛— –ö˛$$ÖßÊ˛$ ^Û˛ô˲$À$
Ø˲À$-Á≥#-Mʸ$Ör* ∞À$-^˲$-ØÈ≤yÊ˛$. Ñʸ◊ÍÀ$ VʸyÊ˛$-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$.
{Á≥ßÊ˛-Ñϸ◊˝Á≥£Ê˛Ö -ÃZÖ` BΔÊˇ$-Vʸ$ΔÊˇ$ –ö˛≈Mʸ$¢À$ –ö˛$‡-Δ>k
–ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ –ö˛_a, —Ø˲-ƒÊ˝$ÖV> ∞À$-^˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. B›Î¶Ø˲ ’Õµ —‘Ë˝”Mʸ-ΔÊˇ√-–˛OÁ≥# –ö˛$$Vʸ$YΔÊˇ* {Á≥‘È≤-ΔÊˇ¶-MʸÖV> ^˲*‘ÈΔÊˇ$.
""{Á≥øÊ˝$-–ö˛#À$ _ô˲¢-WÖ-^ÈÕ. VʸΔ>¬-À-ƒÊ˝$Ö-ÃZØ˲*, {Á≥ßÊ˛-Ñϸ◊˝
Á≥£Ê˛Ö-ÃZØ˲* Ñʸ$◊˝~ÖV> ØÛ˛Ø˲*, ØÈ Á‹‡-ƒÊ˝$-Mʸ$À* Á≥«-÷-ÕÖ^ÈÖ.
ØÛ˛À-“$ßë, Ú≥OMʸ-Á≥#µÃZ, V¯yÊ˛-ÀÃZ A–ö˛$-«aØ˲ Δ>‚Ê˝Â –ö˛$´ßÊ˛≈ `–ö˛$ßÊ˛*-ΔÛˇÖô˲ Á‹ÖßÊ˛$ Mʸ*yë ÃÙ˝ßÊ˛$. AÁ≥N-ΔÊˇ”-–˛$OØ˲, –ö˛$‡ Á≥sÏ˝-ÁŸt-–˛$OØ˲
Δ>Ü MʸrtyÊ˛Ö C®! AÃÍVÛ¸ Mʸ‚Ê˝ÂMʸ$ Mʸ∞-Ì≥Ö^˲∞ ΔÊˇÁfl˝Á‹≈ ßë”Δ>À$
V>±, ›˜ΔÊˇÖ-V>À$ V>±, AÃÍÖ-sÏ˝— EÖsÙ˝, ΔÊˇÁfl˝Á‹≈ –ö˛*Δ>Y-ÀØ˲$
ô˛ΔÊˇ-–ö˛-yë-∞Mϸ Á‹Áfl˝-fÖV> A–ö˛$ΔÛˇa “$rÀ$V>±, MˆMÛ¸PÀ$V>±,
Cô˲ΔÊˇ ƒÊ˝*Ö{ÜMʸ øÍV>À$ V>± ÃÙ˝–ö˛#...''
Mʸ$ªÙ˝-ΔÊˇ-–ö˛ΔÊˇ√ ô˲À Á≥ÖMϸÖ-^ÈyÊ˛$.
""GÖßÊ˛$-M¸OØÈ –ö˛$Ö_-ßÊ˛∞, ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>-◊Ó˝-–ÈΔÊˇ$ ´ßë≈Ø˲ÖÃZ
Mʸ*ΔÊˇ$aØ˲≤ ›Î¶ØÈÀ$ M>Mʸ-¥˘-Δˇ$$-Ø˲-Á≥µ-sÏ˝MÓ¸, BÀƒÊ˝$
{¥ÎÖVʸ-◊Í∞≤ Á≥N«¢V> V>ÕÖ_ –Û˛‘ÈÖ. ØÛ˛À–ö˛*„-VʸÀ*, ΔÊˇÁfl˝Á‹≈ –ö˛*Δ>YÀ*, ›˜ΔÊˇÖV>À* CÃÍÖ-sÏ˝— H“ ô˲–ö˛$ –ö˛$‡–ö˛Ö‘Ë˝ ›ÎΔÊˇ”-øõ–ö˛$$À$ MʸsÏ˝tÖ_Ø˲ D –ö˛$Ö®-ΔÊˇÖÃZ ÃÙ˝–ö˛#
{Á≥øÊ˝*...'' —‘Ë˝”-MʸΔÊˇ√ —Ø˲≤—Ö_ –ö˛$$WÖ-^ÈyÊ˛$.
Mʸ$ªÙ˝-ΔÊˇ-–ö˛ΔÊˇ√, –ö˛$‡–ö˛$Ö{Ü ›ÎVʸ-Δ>-–ö˛*-ô˲$≈yÏ˛
–˛OÁ≥# AƒÒ˝*-–ö˛$-ƒÊ˝$ÖV>

^˲*‘ÈyÊ˛$. –ö˛$‡-–ö˛$Ö{Ü Δ>f-Vʸ$-ΔÊˇ$–ö˛# –˛OÁ≥# ^˲*‘ÈyÊ˛$.
""Δ>f-–ö˛$Ö-®-Δ>-∞Mϸ –˛‚Í™Ö...'' Δ>f-Vʸ$-ΔÊˇ$–ö˛# Mʸ$œÁ≥¢ÖV>
AØÈ≤yÊ˛$.
AΔÊˇa-Mʸ$yÊ˛$ M>ôÈ≈-ƒÊ˝$-Ø˲$yÊ˛$ ´ßÊ˛”f-Á‹¢ÖøÊ˝Ö ßÊ˛VʸY-ΔÊˇV> –ö˛_a,
–ö˛$‡-Δ>k –˛OÁ≥# —Ø˲-ƒÊ˝$ÖV> ^˲*‘ÈyÊ˛$. ""C–È‚Ê˝ VʸΔ>¬-À-ƒÊ˝$ÖÃZ
^ÈÃÍ-–ö˛$Ö® ÜΔÊˇ-V>Õfi –ö˛_aÖ®. BVʸ-–˛*Mʸ¢ {Á≥M>-ΔÊˇÖV> –ö˛$‡
Á‹Ö{¥˘-Ñʸ◊˝ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö-^ÈÕ. {Á≥øÊ˝$-–ö˛#À$ AØ˲$-–ö˛$-Üı‹¢...''
""∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö-^˲ÖyÏ˛. A–ö˛*√-Δˇ$$-V>« ı≥«r A–ö˛$√-–È-«Mϸ {Á≥ôÛ˛≈Mʸ
Á≥Nf ^Û˛Δˇ$$Ö-^˲ÖyÏ˛..'' Mʸ$ªÙ˝-ΔÊˇ-–ö˛ΔÊˇ√ AØÈ≤yÊ˛$.
""_ô˲¢Ö...-ƒÊ˝$$-–ö˛-Δ>-◊Ó˝-–È« ÑÛ¸–ö˛$Ö M¯Á‹Ö M>–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥ ÁflZ–ö˛$Ö
Mʸ*yë ^Û˛›Î¢Ø˲$...''
Mʸ$ªÙ˝-ΔÊˇ-–ö˛ΔÊˇ√ ô˲À Á≥ÖMϸÖ_, BÀƒÊ˝$ ßë”ΔÊˇÖ –˛OÁ≥# AyÊ˛$-Vʸ$À$
–Û˛‘ÈyÊ˛$. –ö˛$‡-–ö˛$Ö{°, Δ>f-Vʸ$-ΔÊˇ$–ö˛N AØ˲$-Á‹-«Ö-^ÈΔÊˇ$.
∑∑∑

–ö˛$Ö{ôÈ-ÃZ-^˲Ø˲ –ö˛$Ö®ΔÊˇÖ.
–ö˛$‡-Δ>l, –ö˛$‡-–ö˛$Ö{°,
Δ>f-Vʸ$-ΔÊˇ$–ö˛N Á‹–ö˛*-–Û˛-‘Ë˝-–ö˛$ƒÊ˝*≈ΔÊˇ$.
" {Á≥øÊ˝*, JMʸP —ÁŸƒÊ˝$Ö
–ö˛*{ôË˛Ö ∞‘Ë˝a-ƒÊ˝$ÖV> ^˛Á≥µVʸ-ÀØ˲$''

ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>◊Ï˝ ÃÍÀÁ‹ gÍô˲MʸÖ
ÕSÖ-^˲-∫-yÏ˛Ø˲ ∫ÖV>ΔÊˇ$ ΔÛˇMʸ$Ø˲$
Á≥«-÷-ÕÖ-_Ø˲ Á‹$ÃZ-^˲-ØÈ-^È-ΔÊˇ$≈yÊ˛$
AØÈ≤yÊ˛$.
–ö˛$‡-Δ>k B{ô˲$-ô˲V> ^˲*‘ÈyÊ˛$.
""_ΔÊˇÖ-i— ›˚øÍ-Vʸ≈-–ö˛Ü ÃÍÀ-Á‹Mʸ$
{¥Î◊Í-¥ÎƒÊ˝$Ö ÃÙ˝ßÊ˛$. BƒÊ˝$$-Δ>™ƒÊ˝$
M>ΔÊˇ-Mʸ$-y˛OØ˲ ‘Ë˝∞ E^˲e-›Î¶-Ø˲ÖÃZ EØÈ≤yÊ˛$.
‘Ë˝ìøÊ˝-ßÊ˛ñÌŸt {Á≥Á‹-«-Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$.''
""B^ÈΔ>≈! A¥ÎΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$-M¯-MʸÖyÏ˛.
A–ö˛*√Δˇ$$ Á‹”ƒÊ˝$Ö-–ö˛-Δ>-∞Mϸ AØ˲$-–˛OØ˲
–ö˛$$Áfl˝îΔÊˇ¢Ö ô˲–ö˛$ΔÛˇ ∞ΔÊˇ~-Δˇ$$Ö-^ÈΔÊˇ$. ^˲MʸPsÏ˝
–ö˛$$Áfl˝îΔÊˇ¢Ö AØÈ≤ΔÊˇ$. CÁ≥#µyÊ˛$ CÃÍ
AΔˇ$$≈Ö®. gZ≈ÜÁŸÖ “$ßÊ˛ —‘È”Á‹Ö...''
""Á‹Ø˲≤-W-À$œ-ô˲$Ö®, –ö˛$‡-Δ>gÍ!'' Á‹$ÃZ-^˲-ØÈ^È-ΔÊˇ$≈yÊ˛$ AÖßÊ˛$-Mʸ$Ör* AØÈ≤yÊ˛$. ""H {VʸÁfl˝Ö H
Ñʸ◊˝ÖÃZ GÃÍ “Ñϸ-Á‹$¢Ö߯ –ö˛*Ø˲-–ö˛#yÊ˛$ FÌfl˝Ö-^˲-ÃÙ˝yÊ˛$.
Á‹”ƒÊ˝$Ö-–ö˛-Δ>-∞MÓ¸, ô˲ßÊ˛-Ø˲Ö-ô˲ΔÊˇÖ —–È-‡-∞MÓ¸ –ö˛$ØË˛Ö ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö-_Ø˲ –ö˛$$Áfl˝î-Δ>¢ÃZœ H ߯ÁŸ–ö˛$* ÃÙ˝ßÊ˛$. –ö˛$ΔˆMʸP
AÖ‘Ë˝Ö Mʸ*yë ^˛Á≥µ-Vʸ-ÀØ˲$. Δ>Mʸ$-–ö˛*« ô˲Á≥µ-Mʸ$Öyë Ü«W
–ö˛Á‹$¢Ö®.''
""GÁ≥#µyÊ˛$?'' Mʸ$ªÙ˝-ΔÊˇ-–ö˛ΔÊˇ√ {Á≥’≤Ö-^ÈyÊ˛$.
Á‹$ÃZ-^˲-ØÈ-^È-ΔÊˇ$≈yÊ˛$ ∫ΔÊˇ$-–ö˛#V> ∞r*t-Δ>ayÊ˛$. ""–ö˛$Ø˲
CÀ-–Û˛-À$Á≥# B M>–ö˛$-ΔÊˇ*-Á≥MÛ¸ ô˛Õ-ƒÊ˝*Õ..?''
ßë”ΔÊˇ-¥Î-À-Mʸ$yÊ˛$ ô˲À$Á≥# ô¯Á‹$-Mʸ$∞ ÃZ∞Mϸ –ö˛_a,
—Ø˲-ƒÊ˝$ÖV> ∞À$-^˲$-ØÈ≤yÊ˛$.
""–Û˛Vʸ$À$ –ö˛^ÈaΔ>, ßë”ΔÊˇ-¥Î-ÀM>?'' –ö˛$‡-–ö˛$Ö{Ü
{Á≥’≤Ö-^ÈyÊ˛$.
""_ô˲¢Ö...-ßÊ˛-ΔÊˇÿØË˛Ö M¯Á‹Ö ∞»-Ñϸ-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$..''
""{Á≥–Û˛-‘Ë˝-Ú≥r$t!'' –ö˛$‡-Δ>k BgÍq-Ì≥Ö-^ÈyÊ˛$.
ßë”ΔÊˇ-¥Î-À-Mʸ$yÊ˛$ ∞{ÁŸP-—$Ö-^ÈyÊ˛$. CßÊ˛™ΔÊˇ$
–Û˛Vʸ$À$ ÃZÁ≥-ÕMϸ –ö˛_a –ö˛$‡-Δ>-kMʸ$
Ø˲–ö˛$-Á‹P-«Ö-^ÈΔÊˇ$.
" —Ø˲≤-—Ö-^˲ÖyÏ˛!'' –ö˛$‡-Δ>k Úfl˝^˲a
«Ö-^ÈyÊ˛$.
" _ô˲¢Ö... Δ>f-Mʸ$-–ö˛*-ΔÊˇ$-ÀÃZ GMʸ$P-–ö˛
–ö˛$Ö® ∞Δ>-‘Ë˝ô¯ –˛„Â-¥˘-ƒÊ˝*ΔÊˇ$ {Á≥øÊ˝*!
Mˆ®™-–ö˛$Ö® –ö˛*{ôË˛Ö B{VʸÁfl˝Ö –ö˛≈Mʸ¢Ö
^Û˛‘ÈΔÊˇ$.'' JMʸ ^ÈΔÊˇ$yÊ˛$ AØÈ≤yÊ˛$.
""{Á≥øÊ˝$-–ö˛#À {Á≥Mʸ-r-Ø˲Ø˲$ —‘Ë˝”-Ì‹Ö-^ÈΔÊˇ$V>, AÖßÊ˛ΔÊˇ*?'' –ö˛$‡-–ö˛$Ö{Ü {Á≥’≤Ö^ÈyÊ˛$.
""GMʸ$P-–ö˛-–ö˛$Ö® —‘Ë˝”-Ì‹Ö-^È-ΔÊˇØÛ˛ –ö˛$Ø˲— ^Û˛ƒÊ˝*Õ
{Á≥øÊ˝*,'' ΔˇÖyÊ˛–ö˛ ^ÈΔÊˇ$yÊ˛$ AØÈ≤yÊ˛$.
""AÖsÙ˝...-Mˆ-®™-–ö˛$Ö®..?'' –ö˛$‡-Δ>k AØÈ≤yÊ˛$.

f«-WØ˲ Mʸ£Ê˛
M>–ö˛$-ΔÊˇ*-Á≥-Δ>f≈ Á‹ΔÊˇ”-Ú‹O-ØÈ≈-´ßÊ˛≈-Ñʸ$yÊ˛$ ΔÊˇ${ßë-Ñʸ$yÊ˛$. –ö˛$‡-Δ>k
ØÈ≈ƒÊ˝$ —^È-ΔÊˇ◊˝ f«Ì≥ Aô˲◊Ï˝~ Δ>f-{߯-Ìfl˝V> ∞Δ>Æ-«Ö_ ƒÊ˝*–ö˛-ij–ö˛ M>Δ>
V>-ΔÊˇ-’Ñʸ —´®Ö-^ÈyÊ˛$. Aô˲yÏ˛ Mʸ$r$Ö-ªÍ∞≤ Mʸ*yë Δ>f-{߯Áfl˝ Á≥«-–È-ΔÊˇÖV>
{Á≥Mʸ-sÏ˝Ö_, Mʸ$–ö˛*Δˇ¢ ©¥ÎÖ-Mʸ$-ΔÊˇMʸ$ AÖô˲@-Á≥#ΔÊˇ ‘o^È-À-ƒÊ˝*À$ ‘Ë˝ì{øÊ˝Ö^Û˛ı‹ ’Ñʸ, MˆyÊ˛$Mʸ$ Ø˲֮Mϸ Δ>f≈-∫-Ìfl˝-⁄ÎPΔÊˇ ’Ñʸ —´®-›Î¢yÊ˛$ Δ>k. ¥˜ΔÊˇ$-Vʸ$
Δ>-f≈ÖÃZ Á‹{ôË˛Ö ∞Δ>”-Áfl˝-Mʸ$-Δ>-ÕMϸ Á‹‡ƒÊ˝$Ö ^Û˛Ì‹, B–˛$ B{‘Ë˝ƒÊ˝$Ö
¥˜ÖßÊ˛$-ôÈyÊ˛$ Ø˲֮. ô˲Ø˲ ô˲Ö{yÏ˛∞ ^˛ΔÊˇ-›Î-À-¥ÎÀ$ ^Û˛Ì‹Ø˲ –È«∞, MʸÀ$-Vʸ$ÃZÖ_ ªÒ˝OrMʸ$ ΔÊˇÌ≥µÖ-^È-À∞ Á‹ÖMʸ-ÕµÖ-^˲$-Mʸ$Ö-sÍyÊ˛$ Ø˲֮. M>–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥
Δ>f≈ ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>◊Ï˝ ÃÍÀ-›Î-ßÛ˛-—Mϸ Á‹”ƒÊ˝$Ö-–ö˛ΔÊˇ HΔ>µr$œ ^Û˛›Î¢yÊ˛$ –ö˛$‡Δ>k Mʸ$ªÙ˝-ΔÊˇ-–ö˛ΔÊˇ√. Á‹”ƒÊ˝$Ö-–ö˛ΔÊˇÖ Δ¯kØ˲, M>–ö˛$-ΔÊˇ*-¥Î-ßÛ˛— ßÊ˛ΔÊˇÿ-ØÈ-∞Mϸ BÀƒÊ˝*-∞Mϸ –˛„ÂØ˲ ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>◊Ï˝ –ö˛*ƒÊ˝$-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$Ö®. B ô˲Δ>”ô˲......
""B Mˆ®™-–ö˛$Ö-®ÃZ ô˲ÃÒ˝-Ü¢Ø˲ AØ˲$-–ö˛*ØË˛Ö JMʸPsÙ˝ {Á≥øÊ˝*..-ƒÊ˝$$-–ö˛-Δ>◊Ó˝
–È«Mϸ Á‹”ƒÊ˝$Ö-–ö˛-ΔÊˇ–ö˛$*, —–È-Áfl˝–ö˛$* CÁŸtÖ-ÃÙ˝∞ M>ΔÊˇ-◊˝ÖV>...''
""AßÊ˛ñ‘Ë˝≈ ØÈrMÊ¸Ö ByÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤-–ö˛$-Ø˲$-Mʸ$-ØÈ≤Δ>?'' –ö˛$‡-Δ>k ∫ΔÊˇ$–ö˛#V> AØÈ≤yÊ˛$.
""_ô˲¢Ö...''
""–ö˛$ΔˆMʸP –ö˛$Ø˲—...'' ΔˇÖyÊ˛–ö˛ ^ÈΔÊˇ$yÊ˛$ AØÈ≤yÊ˛$. ""ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>-◊Ó˝-–È-«∞
AØÛ˛”-ÌŸÖ_, °Á‹$Mʸ$ –ö˛_a, ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>-◊Ó˝-–È-«ô¯ ªÍr$ Δ>gÍ≈±≤ Ô‹”Mʸ-«Ö-^È
ÀØ˲≤ EôÈfi-‡∞≤ G–ö˛”ΔÊˇ* –ö˛≈Mʸ¢Ö ^Û˛ƒÊ˝$-ÃÙ˝ßÊ˛$ {Á≥øÊ˝*..''
" F...B B‘Ë˝ Mʸ*yë ∞Δ>‘Û˝ AΔˇ$$≈Ö®!'' –ö˛$‡-Δ>k ∫ΔÊˇ$-–ö˛#V> AØÈ≤yÊ˛$.
" ƒÊ˝*øÒ˝O –ö˛$Ö® ƒÊ˝$$–ö˛-Mʸ$-ÀÃZ B EôÈfiÁfl˝Ö, E{ßÛ˛MʸÖ, Á≥r$t-ßÊ˛À EØ˲≤
“ΔÊˇ$yÊ˛$ JMʸP-y˛OØÈ EÖsÍ-yÊ˛Ø˲≤ B‘Ë˝ô¯ B {Á≥Mʸ-rØ˲ ^Û˛‘ÈÖ...''
" —^È-«Ö-^˲-MʸÖyÏ˛ {Á≥øÊ˝*!'' –ö˛$‡-–ö˛$Ö{Ü Kßë-ΔÊˇ$µV> AØÈ≤yÊ˛$. " A–ö˛*√-Δˇ$$
V>-«∞ AØÛ˛”-ÌŸÖ^Û˛ ›ÎÁfl˝-Á‹-–ö˛Ö-ô˲$◊Ï˝~ –ö˛$Ø˲–Û˛$ AØÛ˛”-ÌŸÖ-^ÈÕ.''
""AØÛ˛”-ÌŸÖ-^˲$ßëÖ! M>–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥ Δ>f≈Ö VˆyÊ˛$z-¥˘-ÃÙ˝ßÊ˛$!'' Δ>f-Vʸ$-ΔÊˇ$–ö˛#
Á‹$ÃZ-^˲ØÈ^ÈΔÊˇ$≈yÊ˛$ Á‹Vʸ-ΔÊˇ”ÖV> AØÈ≤yÊ˛$.
""B^ÈΔ>≈, A–ö˛*√-Δˇ$$Mϸ {¥Î◊Í-¥ÎƒÊ˝$Ö ÃÙ˝ßÊ˛-ØÈ≤ΔÊˇ$...'' –ö˛$‡-Δ>k
AØÈ≤yÊ˛$.
""Á‹ÖßÛ˛Áfl˝Ö ÃÙ˝ßÊ˛$...-ƒÊ˝$$-–ö˛-Δ>-◊Ï˝® Á≥«-Á≥N-ΔÊˇ~-–˛$OØ˲ BƒÊ˝$$-Δ>™ƒÊ˝$Ö!''
""A–ö˛*√-Δˇ$$Mϸ BÁ≥-ßÊ˛À$ ßëÁ≥#-«Ö^Û˛ Á≥«-Ì‹¶-ô˲$À$...''
""–ö˛$‡-Δ>gÍ, gÍô˲-M>∞≤ Ñʸ$◊˝~ÖV>, ÃZô˲$V> Á≥«-÷-ÕÖ_, ΔÛˇÁ≥#
EßÊ˛ƒÊ˝$Ö ô˛Õ-ƒÊ˝$-gÙ˝-›Î¢Ø˲$..'' Δ>f-Vʸ$-ΔÊˇ$–ö˛# Ú≥OMϸ ÃÙ˝Á‹*¢ AØÈ≤yÊ˛$.
∑∑∑

Á‹Á≥¢—$ ^˲Ö{ßÊ˛$yÊ˛$ ∫À-Ôfl˝-Ø˲ÖV> {Á≥M>-’Ö_, —{‘ÈÖÜ M¯Á‹Ö
AØ˲≤r$t –ö˛*ƒÊ˝$-–ö˛$-ƒÊ˝*≈yÊ˛$. –ö˛$$ßÊ˛$-ΔÊˇ$ô˲* –ö˛Á‹$¢Ø˲≤
`MʸsÏ˝ ^˲$r*t –ö˛$$Á‹$-ΔÊˇ$-Mʸ$Ö®. Δ>{Ü ô˛Àœ-–ÈΔÛˇ
{Á≥ƒÊ˝$-ô˲≤ÖÃZ M>ÃÍ∞≤ Mʸ∫-„Á‹*¢ –˛yÊ˛-À$ô¯Ö®...
AΔÊˇ¶-Δ>{Ü M>–ö˛-›˘¢Ö®. BM>-‘Ë˝ÖÃZ
^˲$MʸPÀ$ —$◊˝$-Vʸ$ΔÊˇ$ Á≥#ΔÊˇ$-Vʸ$ÃÍœ
–˛$ΔÊˇ$-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. øÊ˝*—$ “$ßÊ˛Mʸ$
M>ÖÜ∞ ^Û˛ΔÊˇ-–Û˛ı‹ {Á≥ƒÊ˝$-ô˲≤ÖÃZ
Ø˲Ñʸ-{ôÈÀ$ —Áú-À-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$.

`Mʸ-sÏ˝V> EØ˲≤ ›Î¶–ö˛-ΔÊˇÖÃÍ EØ˲≤ Vʸ$Áfl˝-ÃZÖ`
Ø˲ÀœsÏ˝ Vʸ${ΔÊˇÖ –˛À$-Á≥-ÕMϸ –ö˛_aÖ®. BMʸ$-Á≥^˲a
ΔÊˇÖVʸ$ V¯yÊ˛-ÃÍV> –ö˛$$‚Ê˝Â ¥˜ßÊ˛À$ Vʸ$Áfl˝ –ö˛$$ÖßÊ˛$
ßÊ˛rtÖV> EØÈ≤Δˇ$$. Ø˲Àœ Vʸ${ΔÊˇÖ “$ßÊ˛ Ø˲ÀœsÏ˝
ßÊ˛$Á‹$¢À$ ´ßÊ˛«Ö-_Ø˲ –ö˛≈Mϸ¢. Vʸ${ΔÊˇÖ JMʸ ±yÊ˛. Δ˙ô˲$
Vʸ${ΔÊˇÖ “$ßÊ˛ –ö˛$ΔˆMʸ ±yÊ˛... Vʸ${ΔÊˇÖ Aô˲∞ ¥ÎßëÀ
ôÈMϸ-yÏ˛∞ AΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$∞ –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ Mʸ®-ÕÖ®.
¥˜ßÊ˛ÃZœ ßÊ˛*«, M>Õ ªÍr –˛Ör Ø˲yÊ˛Mʸ ›ÎWÖ®.
Vʸ${ΔÊˇÖ “$ßÊ˛, ô˲Ø˲ –ö˛$$ÖßÊ˛$ ªZΔ>œ Á≥yÊ˛$-M¯-ªÒ˝-rt∫-yÏ˛Ø˲ ‘Ë˝»ΔÊˇÖ “$ßÊ˛ Δ˙ô˲$ ^Û˛ô˲$À$ –ÈÃÍΔˇ$$.
Mʸ$yÏ˛ GyÊ˛-–ö˛$-ÀMʸ$ gÍ«, Á≥yÏ˛-¥˘-Mʸ$Öyë B ‘Ë˝»-Δ>∞≤
Á‹Δ>™Δˇ$$. Ø˲ÀœsÏ˝ –ö˛Á‹àÖ MʸÁ≥µ-∫-yÏ˛Ø˲ ‘Ë˝»ΔÊˇÖ Aô˲∞
^Û˛ô˲$-ÀMϸ –˛$ô˲¢V>; –˛^˲aV> ô˲Vʸ$-ÃZ¢Ö®. –˛$ô˲¢sÏ˝,
–˛^˲asÏ˝ ‘Ë˝»-Δ>∞≤, AÖßÊ˛Ö Δ>’-¥˘-Ì‹-Ø˲-r$tØ˲≤ ‘Ë˝»Δ>∞≤, –ö˛$´ßë≈Áfl˝≤Ö Ø˲$Ö`, `MʸsÏ˝ Á≥yÛ˛-ßëM>
^˲*Á‹*¢ØÛ˛ EØÈ≤yÊ˛$ ô˲Ø˲$! B ‘Ë˝»ΔÊˇÖ –˛$ô˲¢-ßÊ˛-Ø˲Öô¯,
Gô˲$¢-Á≥-ÃÍœ-Àô¯ ô˲Ø˲Mʸ$ Á≥∞-ÃÙ˝ßÊ˛$! Ô‹à ‘Ë˝»-ΔÊˇÖô¯
ô˲Ø˲Mϸ MˆÖyÊ˛Öô˲ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö EÖ®. AÖßÊ˛Ö MÛ¸–ö˛ÀÖ
MʸÖsÏ˝Mϸ –ö˛*{ô˲–Û˛$ Á≥«-—$ô˲Ö! AØ˲$-øÊ˝-–È-∞Mϸ AÖ®

CÖsÏ˝ ØÛ˛À–ö˛*„VʸÃZ JMʸ–ö˛$*ÀØ˲ CØ˲$Á≥ΔÛˇMʸ$ JMʸsÏ˝ Mʸ∞Ì≥Ö_ÖßÊ˛ô˲∞Mϸ. ßë∞Mʸ$Ø˲≤ MˆMÛ¸P∞≤
Á≥r$tMʸ$∞, Ú≥OMϸ ÃÍV>yÊ˛$. ºÀ–ö˛*ΔÊˇYÖ ßÊ˛ΔÊˇÿØ˲—$_aÖ®. –˛$ÀœV> AÖßÊ˛$ÃZMϸ gÍΔ>yÊ˛$. ÃZÁ≥ÀÖôÈ
MʸsÏ˝Mʸ `MʸsÏ˝. ÃZÁ≥ÕMϸ AyÊ˛$Vʸ$Ú≥sÓ˝t Ú≥rtV>ØÛ˛, Aô˲∞≤ H߯ –ÈÁ‹Ø˲ ^˲$r$t–ö˛$$sÙ˝tÌ‹Ö®.
›ÎÃÒ˝Vʸ*‚Ê˝ÂØ˲$ `À$aMʸ$Ör* ºÀ–ö˛*ΔÊˇYÖÃZ {Á≥ƒÊ˝*◊˝Ö ›ÎWÖ^ÈyÊ˛$. GMʸPyÏ˛Mϸ
–˛‚Ê˝ìô˲$ØÈ≤yÊ˛ô˲Ø˲$? B ßë« Aô˲∞≤ GMʸPyÊ˛Mʸ$ ^Û˛«aÖ®?
–ö˛_aØ˲ ByÊ˛-ßë∞ ‘Ë˝»ΔÊˇ ›˚ÖßÊ˛-ΔÊˇ≈–Û˛$ ô˲Ø˲Mʸ$ Ø˲^Û˛a, ^ÈΔÊˇ$. M>Mʸ-¥˘ôÛ˛ ∫${ΔÊˇØ˲$ MʸܢÃÍ EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ_;
ôÈØ˲$ –˛$^Û˛a AÖßÊ˛Ö. —Á‹¢« ∞Öyë –ö˛yÏ˛zÖ-_Ø˲ AØ˲$-Mʸ$-Ø˲≤ÖôÈ, B’Ö-_-Ø˲ÖôÈ B«jÖ-^˲$-Mʸ$-ØÛ˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$
Á≥ßë-Δ>¶-ÀØ˲$ ^˲*Á‹*¢, –ö˛$∞ÌŸ MʸÖsÏ˝ô¯ MʸyÊ˛$Á≥# ßë« ^˲*¥ÎΔÊˇ$. B ßë« H—$sZ, GMʸP-yÊ˛$Ö߯,
∞ÖÁ≥#-M¯-ÃÙ˝Mʸ AÖßÊ˛$-M¯-–ÈÕ; BΔÊˇ-WÖ-^ÈÕ; AØ˲$-øÊ˝-—Ö GÃÍ EÖ߯ GÃÍ –˛‚ÍÂÃZ ô˲ΔÊˇÖ ô˲ΔÊˇ$-–ÈÜ ô˲Δ>^ÈÕ! ^ÈÃÍ, ^ÈÃÍ —Á‹¢-ΔÊˇœÃZ –ö˛yÏ˛zÖ-_Ø˲ Á≥ßë-Δ>¶-ÀØ˲$ ∞Mϸ ô˛À$Á‹*¢ –ö˛_aÖ®. –ö˛ÖßÊ˛À H‚Ê˝Â {MϸôË˛Ö ô˲Ø˲
ô˲Ø˲$ BΔÊˇ-WÖ-^ÈyÊ˛$; AØ˲$-øÊ˝-—Ö-^ÈyÊ˛$!
–ö˛$$ôÈ¢-ô˲-V>« –ö˛$$ôÈ¢-ô˲-V>« –ö˛$$ôÈ¢ô˲ ô˲Ø˲ Ú≥ßÊ˛™
CÁ≥#µyÊ˛$ ô˲Ø˲ –ö˛$$ÖßÊ˛$ Vʸ${ΔÊˇÖ “$ßÊ˛ A^Û˛-ô˲- MˆyÊ˛$MÓ¸P, BƒÊ˝$Ø˲ ô˲Ø˲ Ú≥ßÊ˛™ MˆyÊ˛$MÓ¸P, BƒÊ˝$Ø˲
Ø˲ÖV> Á≥yÏ˛-–ö˛#Ø˲≤ –˛$ô˲¢sÏ˝ ‘Ë˝»ΔÊˇÖ ô˲Ø˲Mϸ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ô˲Ø˲ gÙ˝≈ÁŸx Á≥#{ô˲$-yÏ˛MÓ¸, B —´ßÊ˛Ö-V>&-ô˲Ø˲ –ö˛$$ôÈ¢-ô˲ÃÙ˝ßÊ˛$! B –˛$ô˲¢sÏ˝ JÖsÏ˝∞ AÖsÏ˝-Ú≥-r$t-Mʸ$Ø˲≤, VʸΔÊˇ$- V>ΔÊˇ$ ô˲Ø˲ ôÈô˲-V>-«MÓ¸, BƒÊ˝$Ø˲ ô˲Ø˲ ô˲Ö{yÏ˛ V>«MÓ¸,
M¸OØ˲ BøÊ˝-ΔÊˇ-◊Í-À-ô¯ØÛ˛ ô˲Ø˲Mʸ$ Á≥∞! ô˲Ø˲® {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö ô˲Ö{yÏ˛-V>ΔÊˇ$ ô˲Ø˲Mʸ* B ßë« ^˲*Ì≥Ö-^ÈΔÊˇ$...
AÖßëÀ M¯Á‹Ö BMÊ¸Õ M>ßÊ˛$; BøÊ˝-ΔÊˇ-◊ÍÀ M¯Á‹Ö
B ßë«... ›ÎÁfl˝Á‹Ö ^Û˛ƒÊ˝$-Vʸ-Õ-WôÛ˛ Á‹ÖÁ≥-ßÊ˛Ø˲$
BMʸÕ! –ö˛$$ÖßÊ˛$Ø˲≤ ‘Ë˝»-Δ>∞≤ –ö˛$Δˆ-Mʸ-›Î« –˛$$ΔÊˇ- AÖ®Ö^Û˛ –ö˛*ΔÊˇYÖ! A® ›˜ΔÊˇÖ-Vʸ-–ö˛*ΔÊˇYÖ; AÜ
r$V> Vʸ${ΔÊˇÖ “$ßÊ˛ Á‹«™, Vʸ${Δ>∞≤ –Û˛VʸÖV> ¥˘∞- ΔÊˇÁfl˝-Á‹≈-–˛$OØ˲ ›˜ΔÊˇÖ-Vʸ-–ö˛*ΔÊˇYÖ! ô˲ΔÊˇ-ô˲-Δ>-À$V> ô˲Ø˲
^Èa-yÊ˛-ô˲Ø˲$. –˛$Õ-MʸÀ$ ÜΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ø˲≤ ßë«ÃZ Vʸ${ΔÊˇÖ –ö˛Ö‘Ë˝Ö ∞–ö˛-Ì‹Ö-_Ø˲ CÖsÏ˝ ØÛ˛À-–ö˛*-„-Vʸ-ÃZÖ` M>–ö˛$
–Û˛VʸÖV> Á≥ΔÊˇ$-V¸-yÊ˛$-ô¯Ö®...
ΔÊˇ*Á≥ VʸΔ>¬-À-ƒÊ˝$Ö-ÃZMϸ, ÜØ˲≤V> A–ö˛$√-–È«
Aô˲Ø˲$ _Ø˲≤V> Ø˲–ö˛#”-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. Ñʸ◊Ï˝-M>-Ø˲Ö-ßë∞≤ —{VʸÁfl˝Ö {MϸÖßÊ˛ EØ˲≤ _Ø˲≤ AΔÊˇ-ÃZMϸ ^Û˛ΔÛˇa ›˜ΔÊˇÖ-Vʸ
C^Û˛a Ô‹à ‘Ë˝»-ΔÊˇÖô¯ ô˲Ø˲Mʸ$ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. ô˲Ø˲Mʸ$ –ö˛*ΔÊˇYÖ! BÀ-ƒÊ˝*∞≤ ∞«√Ö-_Ø˲ ô˲Ø˲ –ö˛Ö‘Ë˝
M>–ö˛-Õfi-Ø˲— Aô˲≈-–ö˛-Á‹-ΔÊˇÖV> M>–È-Õfi-Ø˲— "–ö˛VʸÀ$' –ö˛$*À-Á≥#-ΔÊˇ$-ÁŸ$À$ B ›˜ΔÊˇÖVʸ –ö˛*Δ>Y∞≤ GÖßÊ˛$Mʸ$
M>ßÊ˛$, "Ø˲VʸÀ$!' Ø˲VʸÀ$ ô˲Ø˲—, –ö˛VʸÀ$ "Aô˲-∞—'! HΔ>µr$ ^Û˛‘ÈΔ¯, GÃÍ ^Û˛ƒÊ˝$-Vʸ-Õ-V>Δ¯ ô˲Ø˲Mʸ$
›˘ßÊ˛-«ÃÍ øÍ—Ö_ °Á‹$-Mʸ$-ΔÊˇ-–ö˛$√∞ ô˲Ø˲Ø˲$ Úfl˝^˲a- ô˛ŒßÊ˛$! C–È‚Ê˝ ô˲Ø˲$ EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-_-Ø˲r$t ô˲Ø˲
«Ö-^ÈyÊ˛$ Mʸ*yë! ô˲Ø˲ –ö˛$$ÖßÊ˛$ Vʸ${ΔÊˇÖ “$ßÊ˛ Á≥yÏ˛ Á≥N»”-Mʸ$À$ B ºÀ-–ö˛*-Δ>Y∞≤ EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-^˲$–ö˛#Ø˲≤ ‘Ë˝»-Δ>-∞Mϸ AÀÖ-Mʸ-«Ö-_Ø˲ Ø˲Vʸ-À±≤ ô˲Ø˲–Û˛! Mʸ$ØÈ≤Δ¯ ÃÙ˝ß¯ ô˲Ø˲Mʸ$ ô˛ŒßÊ˛$. ô˲Ø˲ Á≥N»”-Mʸ$À$
ô¯yÊ˛$V>, ô˲Ø˲$ ^Û˛Ì‹Ø˲ –ö˛$‡-›Î-Áfl˝-›Î-∞Mϸ ¥Î«-ô¯- –Û˛$´ßë-–ö˛#À$! ∞⁄ÎP-ΔÊˇ-◊˝ÖV> H Á≥± ^Û˛ƒÊ˝$ΔÊˇ$.
ÌŸ-MʸÖV> Aô˲Ø˲$ ∫ÖV>ΔÊˇ$ ØÈ◊Ù˝À$ C›Î¢yÊ˛$? BøÊ˝- A–ö˛$√-–È« BøÊ˝-ΔÊˇ-◊Í-ÀØ˲$ M>gÙ˝Ì‹ EÖsÍΔÊˇ$; AØ˲$ΔÊˇ-◊ÍÀ* C›Î¢yÊ˛$! "Á‹Ö^˲-Mʸ-ΔÊˇ$-–ö˛#'V>, ô˲Ø˲$ ^Û˛ı‹ Mʸ-ΔÊˇ◊˝ AøÊ˝-ΔÊˇ-◊ÍÀ$ A–ö˛$√-–È-«Mϸ AÀÖ-Mʸ-«Ö_! A–ö˛$√
Á‹‡-ƒÊ˝*-∞Mϸ –ö˛$$ÖßÊ˛Á‹$¢ ¥Î«-ô¯-ÌŸ-MʸÖV> Aô˲-∞-_aØ˲ –È« BøÊ˝-ΔÊˇ-◊ÍÀ$ ^Û˛Ì‹Ø˲ –È‚Ê˝ÂMϸ, AØ˲$-Mʸ-ΔÊˇ◊˝ BøÊ˝∫ÖV>ΔÊˇ$ VˆÀ$Á‹$ ∫ΔÊˇ$-–ö˛#V> ô˲Ø˲ –˛$yÊ˛ÃZ –Û˛‚ÍÂ-yÊ˛$ ΔÊˇ-◊ÍÀ$ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö MʸÁŸt–Û˛$Ö M>ßÊ˛$!
ô¯Ö®!
ΔˇÖyÊ˛$ –ÈΔ>À {MϸôË˛Ö "Aô˲Ø˲$' B ›ÎÁfl˝Á‹Ö
ô˲Ø˲$ JMʸ A–ö˛$*-À≈-–˛$OØ˲ ªü–ö˛$√Ø˲$ —{Mʸ- ^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛$∞ AyÏ˛-VÛ¸-ßëM>, B ›˜ΔÊˇÖVʸ –ö˛*ΔÊˇYÖ ô˲Ø˲Mϸ
Δˇ$$Ö-^˲-ªZ-ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$. A® ›Î–ö˛*-Ø˲≈-–˛$OØ˲ ªü–ö˛$√ Vʸ$ΔÛˇ¢ ÃÙ˝ßÊ˛$! M>–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥ Δ>f≈Ö Ø˲$ÖyÓ˛ ΔˇÖyÛ˛‚Ê˝Â
M>ßÊ˛$; AÖßëÀ ªü–ö˛$√! Á≥Ö^˲-{¥Î-◊Í-Àô¯ AÀ- {MϸôË˛Ö ¥˜ΔÊˇ$Vʸ$ Δ>gÍ≈-∞Mϸ –˛„Â& CMʸPyÊ˛ {∫ô˲-MʸΔ>ΔÊˇ$-ô˲$Ø˲≤ ªü–ö˛$√! AÖô˲@-Á≥#-ΔÊˇÖÃZ EØ˲≤ AÖßëÀ ÃÙ˝Mʸ AMʸP-yÏ˛Mϸ –˛„Â& Δ>f-´ßë∞ "ΔÊˇô˲≤-Mʸ-r-MʸÖ'ÃZ
ªü–ö˛$√! AÖô˲@-Á≥#-ΔÊˇÖÃZ EÖyë-ÕfiØ˲ ªü–ö˛$√! Ì‹¶ΔÊˇ-Á≥yÛ˛ {Á≥ƒÊ˝$-ô˲≤ÖÃZ EØ˲≤ ô˲Ø˲Ø˲$ "Aô˲Ø˲$'
AÖô˲@-Á≥#-ΔÊˇÖÃZ EÖyÊ˛-ªZƒÙ˝$ ªü–ö˛$√!
ΔÊˇÁfl˝-Á‹≈ÖV>, AΔÊˇ¶-Δ>-{Ü-–Û˛‚Ê˝ Ì≥Õ-Ì≥Ö-^˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
B ªü–ö˛$√Ø˲$ ô˛_a Cı‹¢ ÀÑʸ ∫ÖV>ΔÊˇ$ ØÈ◊Ù˝À$ Vʸ${ΔÊˇÖ –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ Á≥«-V¸-yÊ˛$-ô¯Ö®. Vʸ${ΔÊˇÖ “$ßÊ˛
C›Î¢-Ø˲-ØÈ≤yÊ˛$ B ƒÊ˝$$–ö˛-Mʸ$yÊ˛$! ô˲Ø˲ ôÈô˲À*, Mʸ*ΔÊˇ$aØ˲≤ Aô˲∞ BÃZ-^˲-Ø˲À$ –˛Ø˲MϸP Á≥«-V¸-yÊ˛$-ô˲$ô˲Ö{yÊ˛$À* D ô˲ΔÊˇÖÃZ –ö˛Ö‘È-∞Mϸ HM¸OMʸ –ÈΔÊˇ-Á‹$- ØÈ≤Δˇ$$.
HM>Öô˲ –ö˛$Ö®-ΔÊˇÖ-ÃZMϸ °Á‹$-M¸-‚Ê˝Â-∫-yÏ˛Ø˲ ô˲Ø˲Mʸ$
y˛OØ˲ ô˲Ø˲Mʸ$ MʸsÏ˝Mʸ ı≥ßÊ˛-«-M>∞≤ BÌ‹¢V> AÖ®Ö-

BÕ-ƒÊ˝*-øÊ˝så˝, Ì‹ßë™Δ䡶 –ö˛$Ãå˝-ÁflZ{ôÈ
{ı≥–ö˛$ Á≥Ñʸ$-ÀØ˲≤ Á‹ÖVÊ¸Ü {Á≥ôÛ˛≈-MϸÖ_ ^˛Á≥#µ-M¯Ø˲-MʸP-ΔÛˇœßÊ˛$. Mˆ∞≤Ø˛ÀÀ {MϸôË˛Ö –ö˛ΔÊˇMʸ* CßÊ˛™ΔÊˇ*
ô˛Vʸ Ü«-VÛ¸-–ÈΔÊˇ$. M>± EØ˲≤-r$tÖyÏ˛ BÕƒÊ˝*
Á≥MʸPØ˲ Ì‹ßë™ΔäˇÆ Mʸ∞-Ì≥Ö-^˲yÊ˛Ö –ö˛*ØÛ˛-‘ÈyÊ˛$.
CßÊ˛™ΔÊˇ* G–ö˛-«Mϸ –ÈΔÊˇ$ AØ˲≤-r$œV> ÜΔÊˇ-VʸyÊ˛Ö

48 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

–˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝-sÍtΔÊˇ$. ßëÖô¯ CßÊ˛™ΔÊˇ* {ªÙ˝Mʸã≥ AƒÊ˝*≈
ΔÛˇ–˛* A∞ AÖßÊ˛ΔÊˇ* AØ˲$-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$. M>±
AÃÍÖ-sÏ˝-ßÛ˛“$ ÃÙ˝ßÊ˛∞ BÕƒÊ˝* ôÛ˛ÃÙ˝a-Ì‹Ö®.
CßÊ˛™ΔÊˇ* ºiV> EÖyÊ˛yÊ˛Ö –ö˛ÀØÛ˛ MʸÕÌ‹ Mʸ∞Ì≥Ö-^˲yÊ˛Ö ÃÙ˝ßÊ˛∞ Á‹µÁŸtÖ ^Û˛Ì‹Ö®. AÖsÙ˝ CßÊ˛™ΔÊˇ*
{ªÙ˝Mʸã≥ M>Ø˲-sÙ˝œV> AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$ Ì‹± fØÈÀ$.

ßÊ˛VʸY-ΔÊˇV>, w“V> –ö˛^Èa-yÊ˛-ô˲Ø˲$. ô˲Ø˲ Mʸ‚Ê˝Â-ÃZœMϸ
Á‹*sÏ˝V> ^˲*‘ÈyÊ˛$. Aô˲∞ –˛$Àœ-MʸØ˲$≤ JMʸ Á≥MʸPMϸ
^˲*›˘¢Ö®! " Á‹$MʸΔ>√, ± Mʸ$À V¯{ôÈÀ*, ± –ö˛ñ°¢,
± ô˲ô˲”–ö˛$*, ± gÍô˲-Mʸ–ö˛$* Á≥N«¢V> –ö˛*Mʸ$
ô˛À$Á‹$! M>–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥ Ø˲VʸΔÊˇÖ Ø˲$ÖyÓ˛ –ö˛* ΔÊˇô˲≤-Mʸ-r
M>-∞Mϸ –ö˛ÀÁ‹ –ö˛^Èa–ö˛#. Ø˲$–ö˛#” ^Û˛ƒÊ˝$-ßÊ˛-WØ˲ Á≥∞
JMʸsÏ˝ EÖ®. Á≥∞Mϸ ¥Î«-ô¯-ÌŸ-MʸÖV> ÀÑʸ ∫ÖV>ΔÊˇ$
ØÈ◊Ù˝À$ À¿-›Î¢Δˇ$$ ±Mʸ$. –ö˛* Δ>f-´ßë-∞ÃZ ‘È‘Ë˝”ô˲
∞–È-›Î-∞Mϸ øÊ˝–ö˛Ø˲Ö; øÊ˝—-ÁŸ≈-ô˲$¢ÃZ ô˲WØ˲ Á≥ßÊ˛—
À¿-›Î¢Δˇ$$..''
""ô˲–ö˛$Mʸ$ ØÛ˛Ø˲$ ^Û˛ƒÊ˝$-Vʸ-Õ-WØ˲ ı‹–ö˛ H—$sZ
Ú‹À-“-ƒÊ˝$ÖyÏ˛...''
""B M>ΔÊˇ≈Ö M>–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥ Δ>f≈ Δ>f-´ßë-∞ÃZ
›Î´®Ö-^˲-∫-yëÕ. AÖßÊ˛$MÛ¸ AMʸPyÊ˛ Á≥#sÏ˝t-Ú≥-«-WØ˲
∞Ø˲$≤ G∞≤Mʸ ^Û˛‘ÈÖ. C® AÜ ΔÊˇÁfl˝Á‹≈Ö. –˛Àœ-yÊ˛Δˇ$$ôÛ˛ AÜ {Á≥–ö˛*-ßÊ˛-MʸΔÊˇÖ! —Ø˲$..'' AØÈ≤-yÊ˛-ô˲Ø˲$
MˆΔÊˇ-MˆΔ> ^˲*Á‹*¢.
ô˲Ø˲$ ô˲À Á≥ÖMϸÖ-^ÈyÊ˛$.
""Ø˲$–ö˛#” M>–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥ Δ>f-Mʸ$-–ö˛*« ÃÍÀ-Á‹Ø˲$
AÁ≥-Áfl˝-«Ö_, –ö˛*Mʸ$ AÁ≥µ-WÖ-^ÈÕ. ΔˇÖyÊ˛$ –ÈΔ>ÀÃZ B–˛$ Á‹”ƒÊ˝$Ö-–ö˛ΔÊˇÖ EÖ®. A® f«-VÛ¸-ÃZV>
B–˛$ –ö˛*Mʸ$ AÖßëÕ!'' AØÈ≤yÊ˛$. Aô˲yÊ˛$... Mʸ„ÖVʸ
ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>k, Mʸ„Ö-Vʸ-ΔÊˇô˲≤!
∑∑∑

""Δ>Mʸ$-–ö˛*-«ØÈ? AÁ≥-Áfl˝-«Ö-^ÈÃÍ?'' ∞–˛”-ΔÊˇ¥Î-r$ô¯ AyÏ˛-V>-yÊ˛-ô˲Ø˲$.
""LØ˲$. AÖô˲@-Á≥#-ΔÊˇÖÃZ EØ˲≤ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ
›Î´ßÊ˛≈Ö M>Mʸ-¥˘-–ö˛^˲$a. ^˛Õ-Mʸ-ô˛¢-Àô¯ H Eßë≈-Ø˲–ö˛ØÈ-∞M¯, fÀ-{MÓ¸-yÊ˛-ÀM¯, BÀ-ƒÊ˝*-∞M¯ –ö˛_a-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$
{Á≥ƒÊ˝$-Ü≤Ö_, —fƒÊ˝$Ö ›Î´®Ö-^˲-–ö˛-^˲$a...-B-ÃZ-_Ö^˲$.
ΔÛˇÁ≥# EßÊ˛ƒÊ˝$Ö ± ∞ΔÊˇ~ƒÊ˝$Ö ô˛Õ-ƒÊ˝$-gÙ˝Δˇ$$. B
›ÎÁfl˝Á‹Ö ^Û˛ƒÊ˝$-yë-∞Mϸ AÖX-Mʸ-«Ö-_ØÈ, AÖX-Mʸ«Ö-^˲-Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ, –ö˛* {Á≥Ü-¥Î-ßÊ˛-Ø˲Ø˲$ Ø˲$–ö˛#” AÜ
ΔÊˇÁfl˝-Á‹≈ÖV> EÖ^ÈÕ. Ú≥ßÊ˛— —Ì≥µôÛ˛ Ô≥Mʸ ô˛W¥˘ô˲$Ö®!'' AØÈ≤-yÊ˛-ô˲Ø˲$.
B Δ>{ô˲ÖôÈ gÍVʸ-ΔÊˇ◊˝ ^Û˛Á‹*¢ BÃZ-_Ö-^ÈyÊ˛$
ô˲Ø˲$. H Eßë≈-Ø˲-–ö˛-ØÈ-∞M¯, fÀ-{MÓ¸-yÊ˛-ÀM¯, BÀ-ƒÊ˝*∞-M¯.. -A-ØÈ≤-yÊ˛-ô˲Ø˲$. BÀ-ƒÊ˝$Ö.. -M>-–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥ BÀƒÊ˝$Ö!
VʸΔ>¬-ÀƒÊ˝$Ö! —{VʸÁfl˝Ö {MϸÖßÊ˛ AΔÊˇ! AΔÊˇ-ÃZMϸ ^Û˛ΔÛˇa
›˜ΔÊˇÖ-Vʸ-–ö˛*ΔÊˇYÖ! Ø˲Vʸ-Δ>-∞Mϸ _–ö˛ΔÊˇ, BÀ-ƒÊ˝*-∞Mϸ
Mˆ®™ ßÊ˛*ΔÊˇÖÃZ, Ø˲©-°-Δ>Ø˲ EØ˲≤ ô˲Ø˲ Á≥N»”-Mʸ$À
CÖsÏ˝ ØÛ˛À-–ö˛*-„-Vʸ-ÃZÖ` VʸΔ>¬-À-ƒÊ˝$Ö-ÃZMϸ ^Û˛ΔÛˇa
ΔÊˇÁfl˝Á‹≈ –ö˛*ΔÊˇYÖ Vʸ$Δˆ¢-_aÖ® ô˲Ø˲Mʸ$.
AÖô˲@-Á≥#ΔÊˇ M>Öô˲À$ Á‹Áfl˝-fÖV> BÀ-ƒÊ˝*-∞Mϸ
–ö˛›Î¢ΔÊˇ$. AÖßÊ˛$ØÈ Á‹”ƒÊ˝$Ö-–ö˛ΔÊˇÖ! B Δ¯k Δ>fMʸ$-–ö˛*« ô˲Á≥µ-Mʸ$Öyë ßÛ˛— ßÊ˛ΔÊˇÿ-ØÈ-∞Mϸ –ö˛Á‹$¢Ö®.
BÀ-ƒÊ˝*-∞Mϸ –ö˛_aØ˲ {Á≥°-›Î» VʸΔ>¬-ÀƒÊ˝$Ö
–ö˛$$ÖßÊ˛$ HM>Ö-ô˲ÖÃZ Δ>Mʸ$-–ö˛*« ´ßë≈ØË˛Ö ^Û˛Á‹$¢Ö®.
AÖô˲@-Á≥#-ΔÊˇÖÃZ Á≥«-^È-«-MʸV> EØ˲≤ ô˲Ø˲ {ı≥ƒÊ˝$Ì‹
ÀÜMʸ ô˲Ø˲ô¯ ^ÈÃÍ-›ÎΔÛˇœ ^˛Ì≥µÖ®.
ÀÑʸ ∫ÖV>ΔÊˇ$ ØÈ◊Ù˝À$, Ì‹¶ΔÊˇ ∞–ÈÁ‹Ö! øÊ˝—ÁŸ≈-ô˲$¢ÃZ –ö˛$Ö_ Á≥ßÊ˛—! C–ö˛±≤ ô˲Ø˲Mʸ$ ô˲Á≥µMʸ
À¿-›Î¢Δˇ$$. C›Î¢-Ø˲Ø˲≤ –ö˛≈Mϸ¢ ›Î–ö˛*Ø˲≈ ¥˚ΔÊˇ$yÊ˛$
M>ßÊ˛$. ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>k! B Δ>{Ü ô˛À-ô˛-À-–È-ΔÊˇ$ô˲$ÖyÊ˛V> ô˲Ø˲$ ∞ΔÊˇ~-ƒÊ˝*-∞Mϸ –ö˛^ÈayÊ˛$! ô˲Ø˲$

–˛$$Ø˲≤sÏ˝ ßëM> ^Û˛ÜÃZ
JMʸP Ì‹∞–ö˛* Mʸ*yë ÃÙ˝∞
CÕ-ƒÊ˝*-ØÈMϸ CÁ≥#µyÊ˛$
ΔˇÖyÊ˛$ Ú≥ßÊ˛™ {¥ÎgÒ˝-Mʸ$t-ÀÃZ
A–ö˛-M>‘Ë˝Ö –ö˛_aÖ®.
CÖô˲ÃZØÛ˛ ΔˇÖyÊ˛$ Ì‹∞-–ö˛*À$
GÃÍ Á≥sÙ˝t-Ì‹Ö®? AØ˲≤
AØ˲$-–ö˛*ØË˛Ö AMʸP-ΔÛˇœßÊ˛$. CsÓ˝–ö˛Õ M>ÀÖÃZ ô˲Ø˲ ºMϸ±
∏˘sZÀ$ Ø˛så˝ÃZ ô˛Vʸ Ú≥yÊ˛$ô¯Ö®. ßë∞ ÁúÕ-ô˲–˛*
H–˛* M>± Af-ƒå˝$-ßÛ˛-–ö˛-VʸØå˛,
AΔÊˇ$jØå˛ MʸÁ≥N-Δäˇ-Àô¯ Ø˲sÏ˝Ö^Û˛
A–ö˛-M>-‘È∞≤ ßÊ˛MϸPÖ-^˲$-Mʸ$Ö®.
sÍŒ-–ö˛#-yä˛ÃZ Ü«W ¥ÎßÊ˛Ö
–˛*¥Î-À∞ GÖô˲V> {Á≥ƒÊ˝$Ü≤Ö-_ØÈ CMʸPyÏ˛ ßÊ˛ΔÊˇÿ-Mʸ-∞Δ>√ô˲À$ CÕœ –ö˛ÖMʸ MʸØ˛≤Ü¢
^˲*yÊ˛-ÃÙ˝ßÊ˛$. CMʸ M¸»Δäˇ ArM¸-MÛ¸P-Ì‹Ö®, CMʸ Ú≥„ Ô≥rÃÒ˝-MʸP-yÊ˛–Û˛$ ô˲ΔÊˇ$-–ÈΔˇ$$ AØ˲$Mʸ$Ø˲≤ ô˲ΔÊˇ$-◊˝ÖÃZ ΔˇÖyÊ˛$
A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ Δ>–ö˛yÊ˛Öô¯ CÕ-ƒÊ˝*ØÈ ô˛Vʸ
Á‹Öô¯-ÁŸ-Á≥-yÏ˛-¥˘-ô¯Ö®.
›ÎÁfl˝Á‹Ö ^Û˛›Î¢yÊ˛$. ô˲Ø˲ MʸsÏ˝Mʸ ı≥ßÊ˛-«-M>-∞Mϸ Á‹”Ì‹¢
^˛∫$-ôÈyÊ˛$. JMʸ Δ>f-Mʸ$-–ö˛*-«∞, JMʸ Δ>f-Mʸ$-–ö˛*ΔÊˇ$yÏ˛Mϸ AÁ≥µ-WÖ-^˲yÊ˛Ö ØÛ˛ΔÊˇ-–Û˛$“$ M>ßÊ˛$! M>–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥
ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>◊Ï˝, Mʸ„ÖVʸ ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>k ´ßÊ˛ΔÊˇ√-Á≥Ü≤ A–ö˛#ô˲$Ö®. AÖôÛ˛! CMʸ-¥˘ôÛ˛ Mʸ„ÖVʸ ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>k
Mʸ„ÖVʸ –ö˛ΔÊˇ√ AÖô˲ AÖßÊ˛ÖV> ÃÙ˝yÊ˛$; MˆÖô˲ —M>ΔÊˇÖV> EØÈ≤yÊ˛$. –˛$Àœ-MʸØ˲$≤, VˆWY-Á≥‚Ê˝ìÂ. AÖôÛ˛!
I‘Ë˝”ΔÊˇ≈Ö –ö˛$$ÖßÊ˛$ AÖßÊ˛Ö GÖô˲? ∞gÍ-∞Mϸ
Á‹ÖÁ≥-ßÊ˛Ø˲$ —$Ö_Ø˲ ›˚ÖßÊ˛ΔÊˇ≈Ö H–ö˛$$Ö®? Ú≥„Â
^Û˛Á‹$-Mʸ$∞ ô˲Ø˲$ Ì‹¶ΔÊˇ-Á≥-yÊ˛-–ö˛^˲$a! G–ö˛Δ¯ AØÈ-M>«
AΔˇ$$Ø˲ I‘Ë˝”-ΔÊˇ≈-–ö˛Ö-ô˲$-Δ>Õ≤!
–ö˛$ΔÊˇ$-ØÈsÏ˝ EßÊ˛ƒÊ˝$Ö ô˲Ø˲ ∞ΔÊˇ~ƒÊ˝$Ö ^˛Á≥µ-V>ØÛ˛
Mʸ„Ö-Vʸ-ΔÊˇô˲≤, –˛$yÊ˛-ÃZ∞ ∫ΔÊˇ$-–˛OØ˲ ∫ÖV>ΔÊˇ$ VˆÀ$Á‹$Ø˲$ °Ì‹ ô˲Ø˲ –˛$yÊ˛ÃZ –Û˛‘ÈyÊ˛$! Á‹”ƒÊ˝$Ö-–ö˛ΔÊˇÖ
ØÈyÛ˛ Δ>Mʸ$-–ö˛*-«∞ AÁ≥-Áfl˝-«Ö^Û˛ Á≥£Ê˛MÊ¸Ö —–ö˛-«Ö-^˲
V>ØÛ˛ ô˲Ø˲Ø˲$ BM>-‘È-∞Mϸ GôÛ˛¢-‘ÈyÊ˛$. —f-ƒÊ˝$-–ö˛Ö-ô˲ÖV>
Ü«W –ö˛^Û˛a-Á‹-«Mϸ Δ>f-“-´®ÃZ —‘È-À-–˛$OØ˲ øÊ˝–ö˛Ø˲Ö
ô˲Ø˲ M¯Á‹Ö GßÊ˛$-ΔÊˇ$-^˲*Á‹*¢ EÖr$Ö-ßÊ˛-ØÈ≤yÊ˛$.
ÀÑʸ ∫ÖV>ΔÊˇ$ ØÈ◊Ù˝À$, —‘È-À-øÊ˝-–ö˛Ø˲Ö, Δ>Mʸ$–ö˛*« BøÊ˝-ΔÊˇ-◊ÍÀ$.. LØ˲$ AÁ≥-Áfl˝-ΔÊˇ◊˝ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ
ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>◊Ï˝ ´ßÊ˛«Ö-_Ø˲ BøÊ˝-ΔÊˇ-◊Í-À-∞≤Ö-sÏ˝± ô˲Ø˲ØÛ˛

°Á‹$-M¯-–ö˛$-ØÈ≤yÊ˛$! CÖM> Mˆ∞≤ VʸÖr-ÀÃZ, Á‹*Δ¯≈ßÊ˛-ƒÊ˝*-∞Mϸ –ö˛$$ÖßÛ˛ ô˲Ø˲$ M>–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥ ¥˜Õ-–Û˛$ΔÊˇ
ßësÏ˝ Mʸ„ÖVʸ Δ>f≈Ö-ÃZMϸ {Á≥–Û˛-’-›Î¢yÊ˛$. AMʸPyÊ˛
ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>k Mʸ„Ö-Vʸ-ΔÊˇô˲≤ ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>-◊Ï˝∞ Ô‹”Mʸ-«Ö-^˲yë-∞Mϸ ΔÊˇ£Ê˛Öô¯ Ì‹ßÊ˛ÆÖV> EÖsÍyÊ˛$...
∑∑∑

ΔÊˇÁfl˝-Á‹≈-–ö˛*ΔÊˇYÖ Vʸ$Öyë Δ>Mʸ$-–ö˛*-«∞ AÁ≥-Áfl˝«Ö_ ô˛_aØ˲ ô˲Ø˲$; {Á≥´ßë-Ø˲-–ö˛*ΔÊˇYÖ Vʸ$Öyë
M>Mʸ$Öyë, –ö˛ÖMʸΔÊˇ sÏ˝ÖMʸ-ΔÊˇV> ^˲$r*t Ü«W –˛‚Ê˝ì¢Ø˲≤
ΔÊˇÁfl˝-Á‹≈-–ö˛*ΔÊˇYÖ Vʸ$Öyë {Á≥ƒÊ˝*◊˝Ö ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$.
ΔÊˇÁfl˝-Á‹≈-–ö˛*ΔÊˇYÖ... Á‹$Mʸ-ΔÊˇ√Mʸ$ ¥ÎyÊ˛$-Á≥-yÏ˛Ø˲ ô˲–ö˛$ CÖsÏ˝
ØÛ˛À-–ö˛*-„-Vʸ-ÃZÖ` BÀ-ƒÊ˝$Ö-ÃZ∞ ØÛ˛À-–ö˛*-„-Vʸ-ÃÍÖsÏ˝
_Ø˲≤ AΔÊˇ-ÃZ-∞Mϸ –˛‚Ù˝Â ΔÊˇÁfl˝Á‹≈ ºÀ-–ö˛*ΔÊˇYÖ Vʸ$Δˆ¢_aÖ®.
ØÛ˛À-–ö˛*-„-VʸÃZ JMʸ –ö˛$*À ∞ΔÊˇ$-Á≥-ƒÒ˝*-VʸÖV>
ô˲$Á≥#µ-Á≥sÏ˝t Á≥yÏ˛-–ö˛#Ø˲≤ MˆƒÊ˝$≈-ÀØ˲*, CØ˲$Á≥ ›Î–ö˛*
Ø˲œØ˲* ôˆÀ-WÖ-^ÈMʸ, ΔˇÖyÊ˛$ AyÊ˛$-Vʸ$À ¥˜yÊ˛–ö˛N,
AÖôÛ˛ –˛yÊ˛À*µ EØ˲≤ CØ˲$-Á≥-ΔÛˇMʸ$ Mʸ∞-Ì≥Ö-_Ö-ßÊ˛-ô˲∞Mϸ. ßë∞Mϸ MˆM¸PÖ EÖ®. ªÍÀ≈ÖÃZ GÁ≥#µy¯
JMʸ-›Î« ô˲Ø˲ ô˲Ö{yÏ˛ ô˲Ø˲Mʸ$ ^˲*Ì≥Ö-^ÈyÊ˛$! MˆM¸PÖ
Á≥r$t-Mʸ$∞ ßÊ˛‚Ê˝-Á‹« CØ˲$-Á≥-ΔÛˇ-Mʸ$Ø˲$ Ú≥OMϸ ÃÍV>yÊ˛$

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 49
n

ô˲Ø˲$. MϸÖßÊ˛ MʸsÏ˝Mʸ `MʸsÏ˝! Á‹$–ö˛*ΔÊˇ$ ØÈÀ$Vʸ$ AyÊ˛$
Vʸ$À MϸÖßÊ˛ ØÛ˛À –ö˛$Á‹-MʸV> A–ö˛#-Ì≥-›˘¢Ö®...
ΔÊˇô˲≤-Mʸ-rMʸ Ø˲Vʸ-ΔÊˇÖÃZ ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>k AØ˲$-^˲-ΔÊˇ$yÊ˛$
Ô‹Á‹Ö øÊ˝«-◊˝ÃZ C_aØ˲ –ö˛$ô˲$¢-–ö˛$Ö-ßÊ˛$Ø˲$ gÍ{Vʸô˲¢V> ΔˆÖsÏ˝Ø˲ ߯Á≥#-Mʸ$∞ ØÛ˛À-–ö˛*-„-Vʸ-ÃZMϸ gÍΔ>yÊ˛$
ô˲Ø˲$. `MʸsÏ˝, H߯ –ÈÁ‹Ø˲ ^˲$r$t-–ö˛$$-sÙ˝t-‘ÈΔˇ$$.
M>ı‹-Á≥-sÏ˝Mϸ Mʸ‚Ê˝ì `Mʸ-sÏ˝Mϸ AÀ-–Èr$ Á≥yëzΔˇ$$.
›ÎÃÒ˝-Vʸ*-‚Ê˝ÂØ˲$ `À$a-Mʸ$Ör* ºÀ-–ö˛*-ΔÊˇYÖÃZ
{Á≥ƒÊ˝*◊˝Ö ›ÎWÖ-^ÈyÊ˛$ ô˲Ø˲$; Mˆ®™V> –ö˛ÖW Ø˲yÊ˛-–ö˛
Vʸ-Õ-W-Ø˲Öô˲ Á≥«-–ö˛*-◊˝ÖÃZ ºÀ-–ö˛*ΔÊˇYÖ ∞«√Ö-_Ø˲
ô˲Ø˲ Á≥N»”-Mʸ$-ÀØ˲$ ÃZÃZ-Á≥ÃÙ˝ A¿-Ø˲Ö-®Á‹*¢,
AÃÍÖsÏ˝ ›ÎÁfl˝-Á‹-–ö˛Ö-ô˲$À, –Û˛$´ßë-–ö˛#À –ÈΔÊˇ-Á‹$-yÏ˛V>
f∞√Ö-_-Ø˲Ö-ßÊ˛$Mʸ*, –È‚Ê˝Â AyÊ˛$-Vʸ$-gÍ-yÊ˛ÃZœ Ø˲yÊ˛$Á‹$¢-Ø˲≤Ö-ßÊ˛$Mʸ* Vʸ«”Á‹*¢ VʸΔ>¬-ÀƒÊ˝$Ö MϸÖßÊ˛ EØ˲≤
_Ø˲≤ ØÛ˛À-–ö˛*-„-Vʸ-ÃZMϸ ßÊ˛*Δ>yÊ˛$ Á‹$MʸΔÊˇ√. FÌ≥-«Üô˲$¢À ∞Öyë V>Õ Ô≥À$a-Mʸ$Ör*, M>ı‹Á≥# ØÛ˛À“$ßÊ˛ Mʸ*ΔÊˇ$aÖ-yÏ˛-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$. Aô˲∞ hô˲$¢-À-–ö˛*«
Mʸ‚Ê˝ì ØÛ˛À-–ö˛*-„Vʸ MʸÁ≥#µ∞ Á≥«-÷-Õ-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. CÖsZœ
EØ˲≤ ØÛ˛À-–ö˛*-„-Vʸ-ÃZÖ` VʸΔ>¬-À-ƒÊ˝$ÖÃZ EØ˲≤
ØÛ˛À-–ö˛*-„-Vʸ-ÃZMϸ {Á≥–Û˛-’Ö_, M>ı‹Á≥# —{‘ÈÖÜ

Á‹$Mʸ-ΔÊˇ√Mʸ$ AΔÊˇ¶-–˛$O-¥˘-Δˇ$$Ö®. Vʸ$Ö{yÊ˛sÏ˝ BM>-ΔÊˇÖÃZ
HΔÊˇµyÛ˛ ΔÊˇÖ{´ßÊ˛Ö Vʸ$Öyë ^Û˛ô˲$À B´ßë-ΔÊˇÖô¯ ôÈØ˲$
Ú≥OMϸ ^Û˛ΔÊˇ$-M¯-–ÈÕ!
ô˲Ø˲$ ô˛Õ-—V> ı‹Mʸ-«Ö-_Ø˲ Á‹–ö˛*-^ÈΔÊˇÖ {Á≥M>ΔÊˇÖ
Δ>Mʸ$-–ö˛*« –ö˛$« M>ı‹-Á≥sZœ BÀ-ƒÊ˝*-∞Mϸ Δ>–ÈÕ.
Á‹$MʸΔÊˇ√ BÃZ-^˲-Ø˲-ÀØ˲$ ^˛ÃÍœ-^˛-ßÊ˛$ΔÊˇ$ ^Û˛Á‹*¢ Ú≥OØ˲$ÖyÓ˛
H߯ AÕ-MϸyÏ˛ —Ø˲-–ö˛-›˘¢Ö®. AyÊ˛$-Vʸ$À ^˲Á≥#µ‚Ê˝ìÂ.
Á≥‚Ù˝ÂÀ$ {MϸÖßÊ˛ Ú≥yÊ˛$-ô˲$Ø˲≤ ^˲Á≥#µ‚Ê˝ìÂ. Á‹$MʸΔÊˇ√ ’ÃÍÁú-À-M>∞≤ MˆÖ^˛Ö –˛Ø˲MϸP ܥεyÊ˛$. Á‹ÖßÊ˛$Ø˲$
G–ö˛-ΔˇOØÈ ^˲*ı‹¢ {Á≥–ö˛*ßÊ˛Ö!
M>ı‹-Á≥sZœ AÁ‹µ-ÁŸtÖV> –ö˛$Ö{ôÈÀ$ —∞-Ì≥-Á‹$¢ØÈ≤Δˇ$$. Ñʸ◊ÍÀ$ VʸyÊ˛$-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. AΔÊˇaØ˲ ›ÎVʸ$ô¯Ö®. _–ö˛-«Mϸ VʸÖr –˛*WÖ®! AΔÊˇaØ˲ Á≥NΔÊˇ¢-Δˇ$$Ø˲-r$tÖ®. AÁ‹µ-ÁŸtÖV> –ö˛*r-À$...-–Û˛$-–ö˛$Ö-ßÊ˛ΔÊˇÖ ´ßÊ˛”f
-Á‹¢ÖøÊ˝Ö –ö˛ßÊ˛™ EÖsÍÖ. ´ßë≈ØË˛Ö ^Û˛Á‹$-M¯–ö˛*√! AÖ®
Á≥#ΔÊˇ$ÁŸ MʸÖuÊˇÖ. AΔÊˇa-Mʸ$yÊ˛$! Ñʸ◊˝ÖÃZ ^ÈÃÍ
VʸÖrÀ$ JMÛ¸-›Î« –˛*V>Δˇ$$ AÁ‹µ-ÁŸtÖV>. ô˲À$Á≥#,
VʸΔ>¬-ÀƒÊ˝$Ö –ö˛$$ÖßÊ˛$Ø˲≤ –ö˛$ÖyÊ˛Á≥Ö ô˲À$-Á≥#À$
–ö˛$*Á‹$-Mʸ$-Ø˲≤-r$t-ØÈ≤Δˇ$$. ô˲Ø˲Mʸ$ ô˛À$Á‹$. B ô˲À$Á≥#-ÀMϸ ô˲W-ÕÖ-^˲-∫-yÏ˛Ø˲ MʸÖ^˲$-VʸÖ-rÕ≤ ôÈØ˲$

°Á‹$-Mʸ$∞, Ü«W –˛„Â-¥˘-–ö˛-yë-∞MÛ¸ ›˜ΔÊˇÖ-Vʸ-–ö˛*-Δ>Y∞≤
∞«√Ö-^˲-yë-∞Mϸ ô˲Ø˲ Á≥N»”-Mʸ$À$ –ö˛$*ΔÊˇ$UÀ$ M>ΔÊˇ$;
Ì≥_a-–È‚Ê˝î M>ΔÊˇ$! H߯ EÖ®! H߯ Á≥ΔÊˇ-–ö˛*ΔÊˇ¶Ö
EÖ®!
Ú≥OMϸ ^˲*Á‹$¢Ø˲≤ Á‹$MʸΔÊˇ√ Mʸ‚Ê˝ìÂ& `Mʸ-sÏ˝Mϸ AÀ–Èr$ Á≥yÏ˛Ø˲ Mʸ‚Ê˝ìÂ& –˛$«-‘ÈΔˇ$$. ØÛ˛À –ö˛*„-VʸÚ≥O
MʸÁ≥#µÃÍ EØ˲≤ Ø˲Àœ-Δ>Ü “$ßÊ˛ Ø˛À-–ö˛ÖMʸ BM>-ΔÊˇÖÃZ
ªÍ◊˝Ö Vʸ$ΔÊˇ$¢ EÖ®. –˛$$Ø˲ô¯ H߯ Á‹*_Ö-^˲yë∞MÛ¸ ªÍ◊˝Ö Vʸ$ΔÊˇ$¢Ø˲$ EÁ≥-ƒÒ˝*-W-›Î¢ΔÊˇ$! –˛$$Ø˲
^˲*Ì≥-Á‹$¢Ø˲≤ –˛OÁ≥# B Δ>Ü∞ {ܥεÃÍ? Á‹$MʸΔÊˇ√
–˛$ÕœV> Ú≥OMϸ ÃÙ˝^ÈyÊ˛$. ΔˇÖyÊ˛$ AΔÊˇ-^Û˛-ô˲$Œ≤ B∞a,
Vʸ$Ö{yÊ˛ÖV> EØ˲≤ Δ>Ü Á≥À-Mʸ∞ ∫ÀÖV> {ܥεyÊ˛$.
Á≥ÀMʸ MʸßÊ˛-ÕMʸ Aô˲-yÏ˛∞ B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈ÖÃZ –ö˛$$Ö_ –Û˛Ì‹Ö®.
∫À-{Á≥-ƒÒ˝*VÊ¸Ö A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝Mʸ$Ö-yëØÛ˛ Á≥ÀMʸ Á‹$∞≤
ô˲ÖV>, ôÛ˛Õ-MʸV>, H–ö˛*{ôË˛Ö ^˲Á≥#µyÊ˛$ ^Û˛ƒÊ˝$-Mʸ$Öyë
Vʸ$Ö{yÊ˛ÖV> ÜΔÊˇ$-Vʸ$-ô¯Ö®! ÜΔÊˇ$-Vʸ$ô˲*, Gد≤ ‘Ë˝ôȪ͙À {MϸôË˛Ö B ∞Δ>√◊˝Ö ^Û˛Ì‹Ø˲ ô˲Ø˲ –ö˛Ö‘Ë˝ –ö˛$*À
Á≥#-ΔÊˇ$-ÁŸ$À Ø˛OÁ≥#-◊Í≈∞≤ ∞‘Ë˝ÿ-∫™ÖV> ^Èr$-ô¯Ö®!
JMʸ-–˛OÁ≥# HΔÊˇµ-yÏ˛Ø˲ Á‹Ø˲≤sÏ˝ Á‹ÖßÊ˛$-Vʸ$Öyë
Ú≥OØ˲$ÖyÓ˛ –˛À$¢ΔÊˇ$ ØÛ˛À-–ö˛*-„-Vʸ-ÃZMϸ ßÊ˛*ΔÊˇ$-ô¯Ö®!

ÃÒ˝MʸP-ÃÙ˝-Ø˲∞≤ ›ÎΔÊˇ$œ ^˲*‘ÈyÊ˛$, Vʸô˲ÖÃZ!
Á‹$MʸΔÊˇ√ gÍ{Vʸô˲¢ M¯Á‹Ö Mˆ∞≤ Ñʸ◊ÍÀ$ BV>yÊ˛$.
Δ>Mʸ$-–ö˛*« ´ßë≈Ø˲ÖÃZ Mʸ‚Ê˝ì –ö˛$*Á‹$-Mʸ$∞ EÖr$Ö®.
Aô˲Ø˲$ ∞ΔÊˇ¬-ƒÊ˝$ÖV> ’ÃÍ-Áú-À-M>∞≤ ܥεyÊ˛$.
–ö˛ΔÊˇ$¢-ÃÍ-M>-ΔÊˇÖÃZ ΔÊˇÖ{´ßÊ˛Ö {Á≥ô˲≈-Ñʸ-–˛$OÖ®. Á‹$MʸΔÊˇ√
ΔˇÖyÊ˛$-^Û˛-ô˲$Õ≤ ΔÊˇÖ{´ßÊ˛Ö AÖ^˲$À “$ßÊ˛$V> ¥˘∞_a,
VʸsÏ˝tV> Á≥r$t-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. ^Û˛ô˲$À ∫ÀÖ Aô˲∞ ‘Ë˝»Δ>∞≤ Ú≥OMϸ ÃÍWÖ®.
M>–ö˛$-ΔÊˇ*Á≥ A–ö˛$√-–È« —{VʸÁfl˝Ö –˛Ø˲$Mʸ øÍVʸÖÃZ
ô˲Ø˲$ EØ˲≤r$t Vʸ$«¢Ö-^ÈyÊ˛$ Á‹$MʸΔÊˇ√. —{VʸÁfl˝Ö
–˛Ø˲$Mʸ ^Èr$ Ø˲$ÖyÓ˛ ôˆÖW ^˲*‘ÈyÊ˛$; FÌ≥«
ºVʸ-Á≥sÏ˝t. Δ>Mʸ$-–ö˛*« VʸΔ>¬-ÀƒÊ˝$ ßë”ΔÊˇÖ –ö˛$$ÖßÊ˛$
Á≥ßë√-Á‹-Ø˲ÖÃZ Mʸ*ΔÊˇ$a∞ EÖ®. B–˛$ Mʸ‚Ê˝ì –ö˛$*Ì‹
EØÈ≤Δˇ$$. JMʸP-›Î« Á‹$MʸΔÊˇ√ Mʸ‚Ê˝ì ^˛®-«-Ø˲-rtƒÊ˝*≈Δˇ$$. ΔÊˇMʸ-ΔÊˇ-M>À ΔÊˇôÈ≤-øÊ˝-ΔÊˇ-◊Í-Àô¯ –˛$«-Ì‹¥˘ô˲$Ø˲≤ Δ>Mʸ$-–ö˛*« Mʸ*ΔÊˇ$aØ˲≤ øÊ˝ÖW-–ö˛$ÃZ EØ˲≤
ßÛ˛–ö˛ôÈ {Á≥Ü-–ö˛$ÃÍ EÖ®! ´ßë≈Ø˲ÖÃZ –ö˛$$∞-W¥˘Δˇ$$Ø˲ B–˛$ {Mʸ–ö˛$-∫-ßÊ˛ÆÖV> E^Èe”Á‹ ∞‘È”›ÎÀ$ fΔÊˇ$-Á≥#-ô˲$-Ø˲≤r$t B–˛$ ´ßÊ˛«Ö-_Ø˲ ‡Δ>À$
Á‹µÖ®Á‹*¢ ô˛Õ-ƒÊ˝$-gÙ˝-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$!

50 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

Á‹$MʸΔÊˇ√ ^˲Á≥#µyÊ˛$ ^Û˛ƒÊ˝$-Mʸ$Öyë Mʸ®-ÃÍyÊ˛$. —{Vʸ
‡∞≤ ßësÏ˝, ßë”ΔÊˇÖ –˛OÁ≥# –˛‚ÍÂyÊ˛$. ô˲Ø˲ Δ>Mʸ
Δ>Mʸ$-–ö˛*« ´ßë≈ØÈ-∞Mϸ øÊ˝ÖVÊ¸Ö MʸÕ-WÖ-^˲-Ø˲Ö-ßÊ˛$Mʸ$
Á‹Öô¯-ÌŸÁ‹*¢, Ì≥ÕœÃÍ B–˛$ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇV> f«-V>yÊ˛$.
ΔˆÖsÏ˝Ø˲ ߯Á≥#-Mʸ$Ø˲≤ LÁŸ´ßÊ˛Ö øÊ˝«-◊˝Ø˲$ °‘ÈyÊ˛$.
Eô˲¢-»-ƒÊ˝*∞≤ ô˲Ø˲ –ö˛$$RÍ-∞Mϸ ^˲$r$t-Mʸ$∞, øÊ˝«◊˝
–ö˛$*ô˲ ô˛ΔÊˇ$Á‹*¢, ßë∞∞ Δ>Mʸ$-–ö˛*« –ö˛$$QÖ ßÊ˛VʸYΔÊˇV> f«-¥ÎyÊ˛$. LÁŸ´ßÊ˛ {Á≥øÍ–ö˛Ö ØÈÌ‹-M>-ΔÊˇÖ-{´ßë-À
Vʸ$Öyë B–˛$ FÌ≥-«-Ü-ô˲$¢-À-ÃZ-∞Mϸ {Á≥–Û˛-’-›˘¢Ö-ßÊ˛∞
Aô˲-∞Mϸ AΔÊˇ¶-–ö˛$-–ö˛#-ô¯Ö®. AÖô˲-ı‹Á≥N, ´ßë≈Ø˲
ƒÒ˝*VʸÖÃZ, {¥Î◊Í-ƒÊ˝*–ö˛$ {Á≥øÍ-–ö˛Öô¯ {Mʸ–ö˛$ÖV>
›ÎWØ˲ B–˛$ ‘È”Á‹-{MϸƒÊ˝$ {Mʸ–ö˛$Ö ô˲Ì≥µÖ®. GÖßÊ˛$M¯
B–˛$ –ö˛$$Mʸ$P-Á≥#-sÍÀ$ A®-Δ>Δˇ$$. ∞sÍ-ΔÊˇ$V> EØ˲≤
B–˛$ ô˲À ∫À-Ôfl˝-Ø˲ÖV> –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ –ÈÕ-¥˘-Δˇ$$Ö®.
Á‹$MʸΔÊˇ√ BßÊ˛-Δ>-ªÍ-ßÊ˛-Δ>V> øÊ˝«◊˝ –ö˛$*ô˲ ºWÖ
^ÈyÊ˛$. B–˛$ ´ßÊ˛«Ö-_Ø˲ Ø˲Vʸ-ÀØ˲$ B¥Î≈-ƒÊ˝$ÖV>
^˲*Á‹*¢, Δ>Mʸ$-–ö˛*-«∞ –˛$ÕœV> –˛Ø˲Mʸ$P –ÈÕa,
ΔˇÖyÊ˛$ ^Û˛ô˲$ÃZ¢ Gô˲$¢-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
^Û˛ô˲$À$ Á≥r$t-Mʸ$∞ Δ>Mʸ$-–ö˛*« ‘Ë˝»-Δ>∞≤ Ø˛–ö˛$√
®V> ØÛ˛À –ö˛*„-Vʸ-ÃZMϸ gÍΔÊˇ-—-yÏ˛-^ÈyÊ˛$. B–˛$Mʸ$
ß˛∫æ-ô˲-Vʸ-À-Mʸ$Öyë, ªZΔ>œ Á≥yÊ˛$-Mʸ$∞, B–˛$Ø˲$ ØÛ˛À“$-®Mϸ ^Û˛ΔÊˇ-–Û˛-‘ÈyÊ˛$. Ñʸ◊˝ÖÃZ ôÈØ˲$ ØÛ˛À-–ö˛*-„-VʸÃZMϸ gÍΔÊˇ$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. Aô˲∞ ^Û˛ô˲$À$ Mʸ®-ÃÍΔˇ$$.
’ÃÍ-Áú-ÀMÊ¸Ö ªÍ◊˝Ö Vʸ$ΔÊˇ$¢ –ö˛≈Ü-ΔÛˇMʸ ®‘Ë˝ÃZ Ü«WÖ®. ΔÊˇÖ{´ßÊ˛Ö –ö˛$*Á‹$-Mʸ$-¥˘-Δˇ$$Ö®! ÁúÀ-M>∞≤
∫ÀÖV> ÜÌ≥µ, ØÛ˛À-“$ßÊ˛ Mʸ$Á≥µV> EØ˲≤ Δ>Mʸ$–ö˛*« ‘Ë˝»-Δ>∞≤ _ΔÊˇ$-Ø˲-–ö˛#”ô¯ ^˲*‘ÈyÊ˛$ Á‹$MʸΔÊˇ√.
–ö˛$ΔÊˇ$-ØÈsÏ˝ EßÊ˛ƒÊ˝$Ö ßëM> B–˛$ B LÁŸ´ßÊ˛ ∞{ßë–ö˛-Á‹¶-ÃZØÛ˛ EÖr$Ö®! Δ>Mʸ$-–ö˛*« ‘Ë˝»ΔÊˇÖ –˛ßÊ˛-f-À$œô˲$Ø˲≤ –ö˛$´ßÊ˛$-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ Á‹$–È-Á‹Ø˲ ØÛ˛À-–ö˛*-„-VʸÃZ
–È≈Ì≥-›˘¢Ö®. Á‹$MʸΔÊˇ√ MϸÖßÊ˛Mϸ –ö˛ÖW, Δ>Mʸ$-–ö˛*«
‘Ë˝»-Δ>∞≤ ΔˇÖyÊ˛$ ^Û˛ô˲$ÃZ¢ AÖßÊ˛$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. Δ>Mʸ$–ö˛*« HyÊ˛$ –ö˛$ÃÒ˝œ-Á≥#-–ö˛#”À Gô˲$¢-Ø˲≤-r$tÖ®!
ô˲Ø˲$ ›Î´®Ö-^ÈyÊ˛$! ô˲Ø˲$ fΔˇ$$Ö-^ÈyÊ˛$. `MʸsÏ˝
Á≥yÛ˛-ßëM> ô˲Ø˲ ’§À VʸñÁfl˝ÖÃZ, ØÛ˛À-–ö˛*-„-VʸÃZ
ÑÛ¸–ö˛$ÖV> EÖr$Ö® Δ>Mʸ$-–ö˛*«. JMʸ-–Û˛‚Ê˝, ¥˜ΔÊˇ¥Îr$V> B–˛$ Mʸ‚Ê˝ì ô˛«ı‹¢ LÁŸ´ßÊ˛Ö EÖyÊ˛ØÛ˛
EÖ®! Δ>Mʸ$-–ö˛*« ôÛ˛ÕMʸ ‘Ë˝»-Δ>∞≤ A–ö˛-Œ-ÀV>
–˛*Á‹$-Mʸ$Ör* ›˜ΔÊˇÖVʸ –ö˛*ΔÊˇYÖÃZ ô˲Ø˲ {Á≥ƒÊ˝*◊˝Ö
{¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^È-yÊ˛-ô˲Ø˲$.
∑∑∑

M>ÀÖ Á≥«-V¸-yÊ˛$-ô¯Ö®. Ø˲Àœ-Vʸ${ΔÊˇÖ Á≥«-V¸-yÊ˛$ô¯Ö®, Á‹$Mʸ-ΔÊˇ√Ø˲*, Δ>Mʸ$-–ö˛*-«± –˛*Á‹$-Mʸ$Ör*.
Á‹*Δ¯≈-ßÊ˛ƒÊ˝$Ö Á‹–ö˛$-ƒÊ˝*-∞Mϸ ô˲Ø˲$ Mʸ„ÖVʸ Δ>f≈ÖÃZ
{Á≥–Û˛-’-›Î¢yÊ˛$. AΔˇ$$ôÛ˛ ΔˇÖyÊ˛$ Δ>gÍ≈À –ö˛$´ßÊ˛≈ EÖyÛ˛
Á‹«-Áfl˝ßÊ˛$™ ßë”ΔÊˇÖ –ö˛ßÊ˛™ M>ßÊ˛$; fØ˲-Á‹Ö-^ÈΔÊˇÖ ÃÙ˝∞
Á‹¶ÀÖÃZ! Mʸ„ÖVʸ ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>k AMʸPyÊ˛ ô˲Ø˲ M¯Á‹Ö
–Û˛_ ^˲*Á‹*¢ EÖsÍyÊ˛$. Ø˲VʸÀ$ ô˲Ø˲$ °Á‹$-Mʸ$ØÈ≤yÊ˛$, GÁ≥#µy¯. –ö˛Vʸ-ÀØ˲$ ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>-kMʸ$ AÁ≥µ-W›Î¢yÊ˛$. ßë∞ô¯ ô˲Ø˲ ªÍ´ßÊ˛≈ô˲ °«-¥˘-ô˲$Ö®. Mʸ„ÖVʸ
ƒÊ˝$$–ö˛-Δ>k ÀÑʸ ØÈ◊Ù˝-ÀØ˲$ Δ>f-´ßë∞ ^Û˛Δ>Mʸ
C›Î¢-Ø˲-ØÈ≤yÊ˛$. øÊ˝–ö˛ÖÜ Mʸ*yë! Vʸ${ΔÊˇÖ Á≥ΔÊˇ$Vʸ$
°Á‹*¢ØÛ˛ EÖ®. GßÊ˛$-ΔÊˇ$V> AΔÊˇ$-◊Z-ßÊ˛ƒÊ˝$Ö A–ö˛#ô¯Ö®.
(CÖM>–ö˛#Ö®)

fØ˲-–ö˛Ö-‘Ë˝–í˛$

`–ö˛$ÃÙ˝ –ö˛$Ø˲ ôˆÕ ΔˇOô˲$À$

M>–ö˛≈-MʸñÜ
´ßÊ˛ΔÊˇ: 450 ΔÊˇ*¥Î-ƒÊ˝$À$
ı≥iÀ$: 272

øÊ˝*V¯-‚Ê˝ÖÚ≥O –ö˛$∞ÌŸ E∞Mϸ ÃÙ˝∞ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$Ö-ÃZØÛ˛

–ö˛≈–ö˛-›ÎƒÊ˝$Ö BΔÊˇÖ-øÊ˝-–˛$OÖ-ßÊ˛r! B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈ÖV> ÃÙ˝ßÊ˛*!
∞f–Û˛$ AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$ ‘ÈÁ‹à-–Û˛-ô˲¢À$. Aß˛-ÃÍ-VʸÖsÙ˝,
–ö˛$∞ÌŸ Á≥#rt-Mʸ-–ö˛$$-Ø˲$ı≥ `–ö˛$À$ øÊ˝*—$Ú≥O –ö˛≈–ö˛›ÎƒÊ˝$Ö BΔÊˇÖ-¿Ö-^È-ƒÊ˝$r.
–ö˛$∞ÌŸ Á≥#r$t-MʸMʸ$ 30 ÀÑʸÀ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À {Mϸô˲–Û˛$
ÌúiMϸ ^˛Ö®Ø˲ `–ö˛$À gÍô˲$À$ B‡ΔÊˇÖ GßÊ˛-Vʸ-yë∞Mϸ “À$V> —ô˲¢-ØÈÀ$ ØÈsÍ-ƒÊ˝$Ö-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$ ‘ÈÁ‹à–Û˛ô˲¢À$. ΔÊˇMʸ-ΔÊˇ-M>À –˛$$MʸPÀ —ô˲¢-ØÈÀ$, –ÈsÏ˝ WÖfÀØ˲$ `–ö˛$ÃÙ˝ ı‹Mʸ-«Ö_ øÊ˝{ßÊ˛-Á≥-«-^È-ƒÊ˝$±, AÖôÛ˛M>Mʸ$Öyë, –ÈsÏ˝ GßÊ˛$-Vʸ$-ßÊ˛-ÀMʸ$ A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ GΔÊˇ$–ö˛#ÀØ˲$ Mʸ*yë `–ö˛$ÃÙ˝ Á‹–ö˛$-Mʸ*-Δ>a--ƒÊ˝$± M>Õ-∏˘«≤ƒÊ˝* AM>-yÊ˛“$ Bãú Ú‹OØå˛fiMʸ$ ^˛Ö®Ø˲ GÖr-–ö˛*-Àhã‹t (ΔˇÌ‹-y˛Øå˛fi) Dr Brian Fisher ^˛∫$-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$.
–˛$$MʸP-ÀMʸ$, `–ö˛$-ÀMʸ$ _{ô˲-–˛$OØ˲, –ö˛$Ø˲$-VʸyÊ˛
Á‹Ö∫Ö´ßÊ˛-–˛$OØ˲ V>…ë-Ø˲$-∫Ö´ßÊ˛Ö EÖßÊ˛±, C® Á≥ΔÊˇ-Á‹µΔÊˇ

{Á≥ƒÒ˝*-f-Ø˲-Mʸ-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ {Á≥MʸñÜ AØ˲$-∫Ö-´ßÊ˛-–ö˛$± BƒÊ˝$Ø˲
AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$. –ö˛≈–ö˛-›ÎƒÊ˝$Ö Vʸ$«Ö_ –ö˛*Ø˲-–ö˛#-ÀMʸ$
ô˛Õ-Ì‹Ö® MÛ¸–ö˛ÀÖ 12 –Û˛À Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À {MϸôË˛Ö Ø˲$ÖyÛ˛.
M>± 50 H‚Ê˝Â {MϸôË˛Ö –˛$$ßÊ˛-sÏ˝-›Î« ‘ÈÁ‹à-–Û˛-ô˲¢À$ `–ö˛$ÀMʸ*, –ö˛≈–ö˛-›Î-ƒÊ˝*-∞MÓ¸ EØ˲≤ AØ˲$-∫Ö´ßÊ˛Ö Vʸ$«Ö_
ô˛À$-Á‹$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö {¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^ÈΔÊˇ$. IôÛ˛ ÌúiMϸ ^˛Ö®Ø˲
`–ö˛$ÃÙ˝ øÊ˝*—$Ú≥O ôˆÕ –ö˛≈–ö˛-›Î-ƒÊ˝$-ßë-ΔÊˇ$-À∞ Á‹«Mˆô˲¢ Á≥«-‘Z-´ßÊ˛-Ø˲ÃZœ –˛Àœ-y˛OÖ-ßÊ˛∞ yëMʸtΔäˇ ÌúÁŸΔäˇ ^˛¥ÎµΔÊˇ$.
ØÛ˛ÀØ˲$ ô˲—” Vʸ$ÖrÀ$ ^Û˛Ì‹ —ô˲¢-ØÈÀ$ ¥ÎÜ A—
G®-VÛ¸-–ö˛-ΔÊˇMʸ$ `–ö˛$À$ GÖô¯ KÌ≥-MʸV> GßÊ˛$-ΔÊˇ$-^˲*-ı‹—!
GÖô¯ gÍ{Vʸ-ô˲¢V> B –˛$$MʸPÀ GßÊ˛$-Vʸ$-ßÊ˛-ÀØ˲$
`–ö˛$À$ Á≥«-÷-ÕÖ-^Û˛—! B –˛$$MʸPÀ$ G®-WØ˲ ô˲Δ>”ô˲
A–Û˛ –ÈsÏ˝Mϸ B–È-›Î-À$V> –ö˛*ΔÛˇ—. –ÈsÏ˝ ÁúÃÍ-ÀØ˲$
`–ö˛$ÃÙ˝ B›Î”-®Ö-^Û˛—.
BMʸ$-ÀØ˲$ Mʸܢ-«Ö^Û˛ Vʸ$◊˝Ö VʸÀ `–ö˛$À$ VʸyÊ˛_Ø˲ 80 ÀÑʸÀ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>-À$V> ÁúÖVʸã-‹Ø˲$ A¿-–ö˛ñ-®Æ^Û˛Á‹*¢, ô˛Vʸ$-‚Ê˝Â-Ø˲$ÖyÏ˛ —–ö˛$$Mϸ¢ ^Û˛ı‹Ö-ßÊ˛$Mʸ$ ߯Áfl˝ßÊ˛Ö
^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤-ƒÊ˝$r. Mˆ∞≤ ΔÊˇM>À `–ö˛$À$ –˛$$MʸP-ÀMʸ$
∫À-–ö˛-ΔÊˇÆ-Mʸ-–˛$OØ˲ GΔÊˇ$-–ö˛#-ÀØ˲$ Á‹–ö˛$-Mʸ*ΔÛˇa ÁúÖVʸã-‹Ø˲$
ô˲ƒÊ˝*-ΔÊˇ$-^Û˛-ı‹—. D —´ßÊ˛ÖV> Ìúi gÍÜ `–ö˛$À$
700 ΔÊˇM>À gÍô˲$À –˛$$MʸPÀ$ A¿-–ö˛ñ®Æ ^˛ÖßÛ˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$
߯Áfl˝ßÊ˛Ö ^Û˛‘È-ƒÊ˝$r. D `–ö˛$À$ JMʸP-›Î« JMʸ —ô˲¢ØÈ∞≤ ô˲–ö˛$ A´©-Ø˲Ö-ÃZMϸ °Á‹$-Mʸ$∞ Á‹ÖΔÊˇ-ÑϸÖ-^˲yÊ˛Ö
{¥ÎΔÊˇÖ-¿ı‹¢, –ÈsÏ˝ Á‹ÖÁ≥N-ΔÊˇ~-–˛$OØ˲ GßÊ˛$-Vʸ$-ßÊ˛À Á≥NΔÊˇ¢-ƒÙ˝$≈
–ö˛-ΔÊˇMʸ$ GÖô¯ {‘Ë˝ßÊ˛ÆV> Á≥«-{‘Ë˝-—$-›Î¢-ƒÊ˝$r.
Ø˲–ö˛≈

{Á≥ô˲$-ÀMʸ$ Ø˲–ö˛-ô˛-ÀÖ-V>◊˝,
—‘È-ÃÍÖ-{´ßÊ˛, -–ö˛$Ø˲ ô˛ÀÖV>◊˝, Ø˲–¯-ßÊ˛-ƒÊ˝$- ∫$-Mä¸Áfloã‹ {ªÍÖ`À$
›ÎÌfl˝ô˲≈ ^˛Oô˲-Ø˲≈–Û˛$ Mʸ—Mϸ ∞f-–˛$OØ˲
Xr$-Δ>Δˇ$$ A∞ Úú*ÌŸÖ-^ÈΔÊˇ$ ‘Û˝ıŸÖ-{ßÊ˛-‘Ë˝ΔÊˇ√.
Mʸ—ô˲”Ö JMʸ i–ö˛Ø˲ —´ßëØË˛Ö A∞ °Δ>√-∞Ö–˛$ΔÊˇ$Á≥#
›ÎÌfl˝ô˲≈Ö

–ÈΔ>À BØ˲Ößä˛

´ßÊ˛ΔÊˇ: 100 ΔÊˇ*¥Î-ƒÊ˝$À$, ı≥iÀ$: 122
{Á≥ô˲$-ÀMʸ$: –ÈΔ>À CÖ®Δ> Δ>◊Ï˝, Áfl˝Ø˲$-–ö˛*Øå˛

_Ø˲ Á‹Áfl˝-{›Îº™ ßëΔÊˇÿ-∞Mʸ Mʸ—. BƒÊ˝$Ø˲
–ö˛*rÀ$, BƒÊ˝$Ø˲ Mʸ—ô˲”Ö, ΔÊˇ^˲-Ø˲À$ Mʸ–ö˛#Õ≤
AÖô˲-ΔÊˇ$√-Q$Õ≤ ^Û˛›Î¢Δˇ$$. AÖô˲-ΔÊˇ√-£Ê˛-ØÈ-∞Mϸ
{ı≥ΔÛˇ-Ì≥-›Î¢Δˇ$$. B M¯–ö˛Mʸ$ ^˛Ö®-Ø˲ßÛ˛ D fØ˲–ö˛Ö-‘Ë˝–í˛$ M>–ö˛≈-MʸñÜ. fØÈ∞≤ –Û˛$ÃüP-Õı≥ Mʸ–ö˛#ÀMʸ$ sÍ∞Mä¸ C®. Vʸh-ºh {Á≥Á≥Ö-^˲ÖÃZ
–ÈÁ‹¢-–È∞≤ Vʸ$«¢Ö-^Û˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ ߯Áfl˝-ßÊ˛-Á≥yÛ˛
M>–ö˛≈-MʸñÜ.
Δˇ$${ô˲$À ›ÎÌfl˝ô˲≈ AØ˲$-øÊ˝–ÈÀ$, ›ÎÌfl˝-ô˲≈ÖÚ≥O –˛Õ∫$_aØ˲ A¿-{¥Î-ƒÊ˝*À –ö˛*ÕMʸ
D Á≥#Á‹¢MʸÖ. CÖßÊ˛$-ÃZ∞ 48
CÖr-ΔÊˇ*”≈À$, «–ö˛N≈-À±≤ ¥Îô˲,
Mˆô˲¢- ΔÊˇ-^˲-Δˇ$$-ô˲-ÀMʸ$, ¥ÎuÊˇ-Mʸ$ÀMʸ$, LôÈfi-Ìfl˝-Mʸ$-ÀMʸ$ M>–ö˛Õfi-Ø˲Öô˲
Á‹–ö˛*-^È-Δ>∞≤
AÖ®Ö-^˲-yÊ˛–Û˛$ M>ßÊ˛$, Á‹«-Mˆô˲¢ BÃZ-^˲-Ø˲-Àô¯
–˛$ΔÊˇ$-V¸OØ˲ Á≥ßÊ˛Æ-ÜÃZ –ö˛$$ÖßÊ˛$-M¸-‚Ê˝Â-yë-∞Mϸ ߯Áfl˝ßÊ˛Ö
^Û˛›Î¢-Δˇ$$-–ö˛±≤.

Ø˲VʸΔäˇ, Mʸ»Ö-Ø˲-VʸΔäˇ. –ö˛$«ƒÊ˝$$ A∞≤ {Á≥–ö˛$$Q
Á≥#Á‹¢Mʸ ßÊ˛$M>-◊ÍÀ$
Ú‹Ãå˝: 94405 01281.
Mʸ—, ΔÊˇ^˲-Δˇ$$ô˲, yëMʸ$≈-–˛$Ö-r» _{ôÈÀ ßÊ˛ΔÊˇÿMʸ$yÊ˛$ –ÈΔ>À BØ˲Ößä˛. Eô˲¢ΔÊˇ ô˛ÀÖ-V>-◊˝-ÃZ∞
ØÈÀ$Vʸ$ hÃÍœÃZ EØ˲≤ ΔÊˇ^˲-Δˇ$$-ô˲À$, ΔÊˇ^˲ÁŸra-{M>-À$&-gZ≈-Ü-ΔˇO”ßÊ˛≈Ö
Δ>ªZƒÙ˝$ ‘È»-ΔÊˇMʸ, –ö˛*Ø˲-Ì‹Mʸ ÃZ¥ÎÀ$ {VʸÌfl˝Ö_
AÖßÊ˛$Mʸ$ AØ˲$-Vʸ$-◊˝ÖV> –ö˛$$ÖßÊ˛$ gÍ{Vʸ-ô˲¢À$
AyÊ˛-—-Mˆ-ÀØ˲$ –ö˛*ÀÜ
¥ÎsÏ˝Ö^Û˛ {Á≥ƒÊ˝$-ô˲≤–Û˛$ gZ≈Ü-ΔˇO”ßÊ˛≈Ö. ©∞Mϸ
´ßÊ˛ΔÊˇ: 100 ΔÊˇ*¥Î-ƒÊ˝$À$
–ö˛$Ø˲ı‹fi –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ ÀÑʸ≈Ö. JÜ¢yÏ˛ ô˲WYÖ_
ı≥iÀ$: 158
{Á≥ô˲$-ÀMʸ$: ›ÎÌfl˝° {Á≥^˲$-ΔÊˇ- MʸΔÊˇ√-߯-⁄Î-ÀØ˲$ ôˆÀ-WÖ_ –ö˛$Ø˲-Á‹$Ø˲$ {Á≥‘ÈÖ-ô˲
◊˝À$, M>‚Ù˝-‘Ë˝”-ΔÊˇ-Δ>-–ö˛#-Δ¯yä˛, Á‹*Δ>≈ Á≥-ΔÊˇ-^˲-yÊ˛–Û˛$ D {Á≥{MϸƒÊ˝$. ©∞∞ Á‹$À-øÊ˝ÖV>
-Δ>-–ö˛#-ı≥-r,- —-f-ƒÊ˝$-–ÈyÊ˛&02. D Á≥#Á‹¢-MʸÖÃZ –ö˛$Ø˲Mʸ$ —–ö˛-«Ö-^ÈΔÊˇ$ ΔÊˇ^˲gZ≈ÜÁŸÖ ßë”Δ> –ö˛$Ø˲Mʸ$ Δˇ$${Ü –ö˛*ÀÜ.
–˛ÖÁ≥sÏ˝ ıfl˝–ö˛$. Á‹$À-øÊ˝-‘˝O-ÕÃZ ^˲®MʸÕMϸ Mʸ£Ê˛À$
—Ö^Û˛ AØÛ˛Mʸ –˛O—-´ßÊ˛≈-–˛$OØ˲ Mʸ£ëÖ-‘È–˛ÖÁ≥sÏ˝ ıfl˝–ö˛$
´ßÊ˛ΔÊˇ: 300 ΔÊˇ*¥ÎƒÊ˝$À$, ı≥iÀ$: 648 À$Ø˲≤ 50 Mʸ£Ê˛-À$Ø˲≤ Á‹ÖÁ≥#sÏ˝ C®.
{Á≥ô˲$ÀMʸ$: Ø˲–¯ßÊ˛ƒÊ˝$, ô˛À$Vʸ$ ∫$Mä¸Áfloã‹À$ –ö˛$Ø˲ ^˲$r*t Δ¯l Mʸ∞-Ì≥Ö^Û˛ —¿Ø˲≤
Mʸ£ë Ø˲–ö˛ÃÍ ΔÊˇ^˲-Δˇ$${Ü, Mʸ–ö˛-Δˇ$${Ü –ö˛$Ø˲-Á‹¢-ôÈ”-ÀMʸ$ {Á≥ÜΔÊˇ*¥Î-Œ -Mʸ-£Ê˛À$.

Ô‹”M>-Δ>-À$
AÖ®-Ø˲Öô˲ ^˲ÖßÊ˛-–ö˛*–ö˛$

BrÀ$, Mʸ£Ê˛À$, {yë–ö˛*À$

›˘–ö˛$-Á‹$Ö-ßÊ˛Δäˇ ›ÎÌfl˝° Á‹ÖÁ‹µΔÊˇÿ

¥ÎrÀ$ {M>ãút Ì≥Àœ-ÀMʸ$ GÖßÊ˛$Mʸ$?
–˛O.–ö˛*-À-°-MʸñÁŸ~

´ßÊ˛ΔÊˇ: 80 ΔÊˇ*¥Î-ƒÊ˝$À$, ı≥iÀ$: 54
{Á≥ô˲$-ÀMʸ$: G.Ô‹-ôÈ-Δ>-–ö˛$-ÀÑϸ√, 3&62,

´ßÊ˛ΔÊˇ: 20 ΔÊˇ*¥Î-ƒÊ˝$À$,
ı≥iÀ$: 40
{Á≥ô˲$-ÀMʸ$: –ö˛$Ö_ Á≥#Á‹¢MʸÖ, 12&13&439,

A–ö˛-´ßë-Ø˲$À –ö˛$◊Ï˝-ªÍ∫$

ªÍ≈ÖMä¸
Bãú –ö˛$‡-Δ>ÁŸâ –ö˛ßÊ˛™, Á‹ΔÊˇµ-–ö˛ΔÊˇÖ, M>Mϸ-ØÈyÊ˛ ΔÊˇ*ΔÊˇÃå˝
´ßÊ˛Ø˲Mä¸
“´® Ø˛Ö&1, ôÈΔ>≤Mʸ, Ì‹MϸÖ-{ßë-ªÍßä˛&17.
CÖ{ßÊ˛-´ßÊ˛-Ø˲$Á‹$fi
∫yÏ˛
A–ÈΔÊˇ$z ¥˜Ö®Ø˲ Ø˲VÛ¸ã-Ÿ-Mʸ$-–ö˛*Δäˇ Ì‹∞–ö˛*
‘ÈÖÜ-–ö˛ØË˛Ö –ö˛$Ö_-MʸÖsÏ˝
B´ßëΔÊˇÖV> Ø˲–ö˛ŒMʸΔÊˇ◊˝.
´ßÊ˛ΔÊˇ: 35 ΔÊˇ*¥Î-ƒÊ˝$À$, ı≥iÀ$: 72
AØ˲$⁄ÎP ΔÊˇ—‘Ë˝ÖMʸΔäˇ, AØ˲$–ÈßÊ˛Ö: M¸.Á‹$ΔÛˇãŸ {Á≥ô˲$-ÀMʸ$: –ö˛$Ö_ Á≥#Á‹¢MÊ¸Ö ôÈΔ>≤Mʸ,
´ßÊ˛ΔÊˇ: 70 ΔÊˇ*¥Î-ƒÊ˝$À$, ı≥iÀ$: 112
Ì‹MϸÖ-{ßë-ªÍßä˛&17.
{Á≥ô˲$-ÀMʸ$: –ö˛$Ö_ Á≥#Á‹¢MʸÖ, ôÈΔ>≤Mʸ,
&ÀÕôÈ {ÜÁ≥#ΔÊˇ Á‹$ÖßÊ˛«
Ì‹MϸÖ-{ßë-ªÍßä˛&17

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 51
n

G–ö˛-«MÓ¸ EØ˲≤r$t ÃÙ˝ßÊ˛$' ^˛¥ÎµyÊ˛$ Δ>–ö˛$$.
"Vʸ$yä˛... Ø˲$–ö˛#” –È‚Ê˝Â∞ –ö˛≈Mϸ¢-Vʸ-ô˲ÖV> {Á≥’≤Ö^˲$.
Δ>–ö˛$-ØÈ£ä˛ Vʸ$«Ö_ –È‚Ê˝Â A¿-{¥Î-ƒÊ˝*∞≤, Aô˲yÏ˛
{Á≥–ö˛-ΔÊˇ¢Ø˲, –ö˛≈Mϸ¢-ôÈ”-∞Mϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ —–ö˛-Δ>À$,
"–ö˛* AªÍæΔˇ$$ ^˲∞-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$. M>± ØÈMʸ$ Aô˲yÏ˛ ByÊ˛, –ö˛$Vʸ-ı‹≤-‡À gͺ-ôÈ ô˲ƒÊ˝*-ΔÊˇ$A® Áfl˝ôÛ˛≈-–˛*-Ø˲∞ AØ˲$-–ö˛*Ø˲Ö! “$ΔÊˇ$ Á≥«-‘Z- ^Û˛Δˇ$$. ØÛ˛Ø˲$ Aô˲-yÏ˛Mϸ _Mϸô˲fi ^Û˛Ì‹Ø˲ yëMʸt-Δäˇ∞ MʸÀ$´®Ö-^ÈÕ. AÖßÊ˛ΔÊˇ* A® Á‹Áfl˝f –ö˛$ΔÊˇ◊˝Ö AÖr$- ›Î¢Ø˲$' AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
∑∑∑
ØÈ≤ΔÊˇ$. ØÈMʸ$ Ø˲–ö˛$√MÊ¸Ö MʸÀ-VʸrÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. “$ΔÊˇ$ JMʸP"
y
Ê
˛
ƒÙ
˝

ƒÊ
˝
*,

˛
Ú

O
˝
{

˛
Á
Ÿ
Øå
˛
..

¸

˛

Ú
ú
Δˇ$$À
*≈Δä
ˇ
›Î« —^È-«Ö_ ∞gÍ-∞-gÍÀ$ ôÛ˛ÃÍaÕ' ßëßë-Á≥# ÀÑʸ-◊ÍÀ$. AªÍæΔˇ$$ CΔÊˇ–˛O G∞-—$-ßÛ˛‚Ê˝Â –ÈyÊ˛$.
AøÊ˝≈-«¶-Á‹$¢-Ø˲≤r$t AØÈ≤-yÊ˛-ô˲yÊ˛$.
Aô˲-yÏ˛Mϸ MϸyÓ˛≤ ÚúΔˇ$$-À-–ö˛#-ô˲$Ö-ßÊ˛∞ yëMʸtΔÊˇ$œ FÌfl˝Ö-^˲Aô˲-yÏ˛∞ Á≥«-÷-À-Ø˲V> ^˲*‘ÈyÊ˛$ yÏ˛sÒ˝-Mϸt–í˛ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛. ÃÙ˝ßÊ˛$. ôˆÕ-Δ¯k Á‹ΔˇOØ˲ _Mϸô˲fi À¿Ö-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$.
"f«-WÖ® —–ö˛-ΔÊˇÖV> ^˛Á≥µÖyÏ˛. “$M¸Ö-ßÊ˛$- ªÍV> GMʸ$P-–ö˛V> ôÈVʸrÖ –ö˛Àœ Á‹ÖøÊ˝-—Ö-_Ø˲
ÀÑʸ-◊Í-À$V> øÍ—Ö-^ÈΔÊˇ$. –ÈÖô˲$À$, ô˲À ÜΔÊˇMˆ_aÖßë AØ˲$-–ö˛*Ø˲Ö?' AØÈ≤yÊ˛$.
"ØÈ ı≥ΔÊˇ$ —‘Û˝”-‘Ë˝”-ΔÊˇ-Δ>–ö˛#. “$Mʸ$ ô˛Õı‹ EÖr$Ö®. VʸrÖ, Ø˲Δ>-ÀÚ≥O ∞ƒÊ˝$Ö-{ô˲◊˝ ÃÙ˝Mʸ-¥˘-–ö˛rÖ –˛$$ßÊ˛sÏ˝
Á‹M¸fiã-‹-Áú#Ãå˝ ºh-Ø˛ã-‹-–Û˛$-ب˛-∞! ØÈMʸ$ Ì≥ÀœÀ$ ÃÙ˝ΔÊˇ$. Δ¯k ÀÑʸ-◊ÍÀ$. Á‹ΔˇOØ˲ _Mϸô˲fi À¿Ö-^˲-Mʸ-¥˘-–ö˛-rÖô¯
ØÛ˛Ø˲$ Δ>–ö˛$-ØÈ-£ä˛∞ ßÊ˛ô˲¢ô˲ °Á‹$-Mʸ$-∞ ØÈ –ÈΔÊˇ- ΔˇÖy¯ Δ¯kMʸ$ Vʸ$Öy˛ Mˆr$t-Mʸ$ØÛ˛ –Û˛VÊ¸Ö Ú≥«-WÖ®.
Á‹$yÏ˛V> ô˲ƒÊ˝*-ΔÊˇ$-^Û˛-‘ÈØ˲$. ô˲”ΔÊˇ-ÃZØÛ˛ –ÈyÏ˛Mϸ ∫œyä˛-{Ú≥-ÁŸΔäˇ Ú≥«-WÖ®. ØÈ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMʸ$ –ö˛^Û˛a-Á‹-«Mϸ
–È≈¥ÎΔÊˇÖ AÁ≥µ-^˛Ì≥µ, ØÛ˛Ø˲$ «sÒ˝OΔäˇ A–È”-À∞ ∞‘Ë˝a C© Á≥«-Ì‹¶Ü. Δ>V>ØÛ˛ ∫œyä˛-sÒ˝ã‹t ^Û˛Δˇ$$Ö-^ÈØ˲$.
Δˇ$$Ö-^˲$-Mʸ$-∞ B {Á≥MʸrØ˲ ^Û˛‘ÈØ˲$. CÖô˲ÃZ –ÈyÊ˛$ AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ MϸyÓ˛≤ Á≥∞-^Û˛-ƒÊ˝$rÖ –ö˛*ØÛ˛-ƒÊ˝$rÖ –ö˛Àœ
AØÈ-Δ¯Vʸ≈Ö ¥ÎÀ-ƒÊ˝*≈yÊ˛$. BΔ¯-Vʸ≈ÖV> EØ˲≤-–ÈyÊ˛$, –ö˛$Õ-ØÈÀ$ ΔÊˇMʸ¢ÖÃZ MʸÕÌ‹ ¥˘ƒÊ˝*Δˇ$$. ØÈ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö
–ö˛$*yÊ˛$ Δ¯kÃZœØÛ˛ –ö˛$ΔÊˇ-◊Ï˝Ö-^ÈyÊ˛$. yëMʸtΔÊˇ$œ MϸyÓ˛≤ ØÛ˛Ø˲$ ^Û˛‘ÈØ˲$ M>± ÃÍøÊ˝Ö ÃÙ˝Mʸ-¥˘-Δˇ$$Ö®. ôˆÕÚúΔˇ$$-À*≈Δäˇ –ö˛Àœ –ö˛$ΔÊˇ-◊Ï˝Ö-^È-yÊ˛Ö-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$. M>± ›Î¶Δˇ$$ÃZ Á‹ΔˇOØ˲ Δ¯Vʸ ∞Δ>Æ-ΔÊˇ◊˝ fΔÊˇ-Vʸ-ÃÙ˝ßÊ˛$' yëMʸtΔäˇ
CΔÊˇ–˛O G∞-—$-ßÛ˛‚Ê˝Â –ÈyÊ˛$, GÃÍÖsÏ˝ AØÈ-Δ¯Vʸ≈Ö
BÌ‹¢ –˛$$ôÈ¢∞Mϸ Aô˲yˆMʸPyÛ˛ –ÈΔÊˇÁ‹$yÊ˛$!
ÃÙ˝∞-–ÈyÊ˛$, Áfl˝u>-ô˲$¢V> MϸyÓ˛≤ ÚúΔˇ$$-À*≈ΔˇO GÃÍ
Gr$–ö˛ÖsÏ˝ AØÈΔ¯Vʸ≈Ö ÃÙ˝ßÊ˛$. Δ¯l
–ö˛$ΔÊˇ-◊Ï˝-›Î¢yÊ˛$?' B–Û˛-‘Ë˝ÖV> AØÈ≤yÊ˛$ —‘Û˝”-‘Ë˝”-ΔÊˇ-Δ>–ö˛#.
ô˲À F¥ÎyÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛. "Aô˲yÏ˛ –ö˛$ΔÊˇ◊˝Ö –ö˛Àœ VʸÖr¥Îr$ –È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö Mʸ*yë ^Û˛›Î¢yÊ˛$.
G–ö˛-«Mϸ ÃÍøÊ˝Ö?'
{
M
Ê
¸
–ö
˛
$∫ßÊ
˛
Æ


˛
$O
Ø
Ë
˛
i—ôË
˛
Ö.
–ö
˛
$ÖßÊ
˛
$ôÈVÊ
¸

˛
Ö
"AÖßÊ˛-«MÓ¸! ØÈMʸ$ Ì≥ÀœÀ$ ÃÙ˝Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ G–ö˛-«Mϸ
ô˲Ì≥µÖ_ Cô˲ΔÊˇ{ôÈ ^˛yÊ˛$ AÀ–Èr$œ
–ÈΔÊˇ$ ô˲–ö˛$ Ì≥Àœ-ÀØ˲$ ßÊ˛ô˲¢ô˲ °Á‹$-M¯-–ö˛$∞ ∫ÀH“$ÃÙ˝–ö˛#. AΔˇ$$ôÛ˛ MϸyÓ˛≤À$ ÚúΔˇ$$ÃÒ˝O
–ö˛ÖôË˛Ö ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. ∫Ö´ßÊ˛$-–ö˛#À Ì≥ÀœÀ$ –ö˛ßÊ˛™∞ ØÛ˛Ø˲$
AØÈ-´£Ê˛∞ ßÊ˛ô˲¢ô˲ °Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$. AÁ≥µ-sÏ˝-Ø˲$Ö` Aô˲yÊ˛$ ^˲∞¥˘ƒÊ˝*yÊ˛$. yëMʸtΔÊˇ$œ Mʸ*yë MϸyÓ˛≤
Ú≥OMÛ¸“$ AØ˲-Mʸ$ØÈ≤, AÖßÊ˛ΔÊˇ* ÃZÃZ-Á≥À ΔÊˇVʸ$-À$Ú
ú
Δˇ$$À*≈ΔÛ
ˇ
M>ΔÊ
ˇ
◊˝–ö
˛
$∞
ôÛ
˛
ÃÍa
Δ
Ê
ˇ
$.
M>±
ô˲*ØÛ˛ EØÈ≤ΔÊˇ$. ØÈMʸ$ CßÊ˛™ΔÊˇ$ ô˲–ö˛$$√‚Ê˝ìÂ, Ø˲À$Aô˲yÏ˛ ô˲Ö{yÏ˛ –ö˛*{ôË˛Ö MˆyÊ˛$Mʸ$ f∫$æô¯
Vʸ$ΔÊˇ$ ^˛ÃÒ˝œ‚Ê˝ìÂ. –È‚Ê˝ÂÖ-ßÊ˛-«MÓ¸ –ÈyÊ˛$ ¥˘ôÛ˛ ÃÍøÊ˝Ö'
–ö˛$ΔÊˇ◊Ï˝Ö^˲ÃÙ˝ßÊ˛ØÈ≤yÊ˛$. yÏ˛sÒ˝Mϸt–í˛∞
—‘Û˝”-‘Ë˝”-ΔÊˇ-Δ>–ö˛# Mʸ‚Ê˝ÂÃZœ ±‚Ê˝ì ∞Õ-^ÈΔˇ$$.
"ØÈ AÌ‹-Ú‹tÖså˝ Δ>–ö˛$$Mʸ$ A∞≤ —–ö˛-Δ>À* B{‘Ë˝Δˇ$$Ö^ÈyÊ˛$. AΔˇ$$ôÛ˛ Aô˲yÏ˛® Áfl˝ôÈ≈?
Δ>Ì‹-–ö˛”ÖyÏ˛. ØÛ˛Ø˲$ Á≥«-‘Z-´®-›Î¢Ø˲$' AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
ÃÙ˝Mʸ f∫$æô¯ –ö˛$ΔÊˇ◊Ï˝Ö^Èyë?
∑∑∑

"ªÍã‹, —‘Û˝”-‘Ë˝”-ΔÊˇ-Δ>–ö˛# CßÊ˛™ΔÊˇ$ ô˲–ö˛$$√‚Ê˝îÂ
›Î–ö˛*-h-MʸÖV> –ö˛$Ö_ ›Î¶Δˇ$$-ÃZØÛ˛ EØÈ≤ΔÊˇ$. –È‚Ê˝Â
Ì≥ÀœÀ$ A–˛$-«-M>ÃZ EØÈ≤ΔÊˇ$. ªÍV>ØÛ˛ Á‹Ö¥Î-®Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. Ø˲À$-Vʸ$ΔÊˇ$ ^˛ÃÒ˝œ‚Ê˝ìÂ, –È‚Ê˝Â øÊ˝ΔÊˇ¢À$ Mʸ*yë
EØ˲≤ô˲ ›Î¶ØÈ-ÃZœØÛ˛ EØÈ≤ΔÊˇ$. –È‚Ê˝Â-Ì≥-ÀœÀ* —ßÛ˛-‘È
ÃZœØÛ˛ EØÈ≤ΔÊˇ$. G–ö˛-«MÓ¸ yÊ˛∫$æ-ÀMϸ MˆßÊ˛-–ö˛-ÃÙ˝ßÊ˛$.
–È‚Ê˝Â ªÍ≈ÖMʸ$ AM˙Örœ —–ö˛-Δ>À$, ∏˘Ø˲œ —–ö˛-Δ>À$
A±≤ ı‹Mʸ-«-Á‹$¢-ØÈ≤Ø˲$. M>± {¥Î£Ê˛-—$-MʸÖV> ^˲*ı‹¢,
Aô˲-◊Ï˝~ BÌ‹¢-M¯Á‹Ö Áfl˝ô˲≈ ^Û˛ƒÊ˝*-ÕfiØ˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ

52 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

®–È≈-Ø˲Ößä˛ ^˛¥ÎµyÊ˛$, —⁄Î-ßÊ˛ÖV>.
ô˲À FÌ≥, "ØÈMʸ$ M۸㋠ԟså˝ M>Ô≥ C›Î¢Δ>?'
AyÏ˛-V>yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
∑∑∑

¥˘ã‹t-–ö˛*-ΔÊˇt–í˛$ yëMʸtΔäˇ Áú◊Ï˝ ô˲À AyÊ˛zÖV>
F¥ÎyÊ˛$. "Áfl˝ô˲≈ A∞ ^˛Á≥µÃÙ˝Ö. –ö˛*Ø˲–ö˛ ‘Ë˝»-ΔÊˇÖÃZ∞ –˛O_{Ü CßÛ˛. AÖôÈ Á‹–ö˛≈ÖV> EØ˲≤-r$tÖ-r$Ö®.
M>± ÃZÃZ-Á≥À GÃÍÖsÏ˝ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ Á‹ÖøÊ˝-—-Á‹$¢ØÈ≤ƒÒ˝* Á≥Ì‹-Vʸ-rtrÖ MʸÁŸtÖ. H Δ¯VÊ¸Ö Áfl˝u>-ô˲$¢V>

Δ>ßÊ˛$. –ö˛$$ÖßÊ˛$V> A® Á≥Öı≥ Á‹ÖMÛ¸-ôÈ-ÀØ˲$
Vʸ$«¢Ö-^˲-Mʸ-¥˘-–ö˛rÖ –ö˛ÀœØÛ˛ Á‹–ö˛$-Á‹≈-À±≤' AØÈ≤yÊ˛$.
"G–ö˛ΔˇOØÈ Aô˲yÏ˛Mϸ –ö˛$ßÊ˛≈ÖÃZ —ÁŸÖ MʸÕı≥
“À$ ÃÙ˝ßë?' AyÏ˛-V>yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
"ÃÙ˝ßÊ˛∞ ^˛Á≥µÃÙ˝Ö. ƒÊ˝$$–ö˛-Mʸ$yÛ˛ M>∫sÏ˝t GÃÍÖsÏ˝
Á≥»-ÑʸÀ$ ^Û˛Á‹$-M¯-ÃÙ˝ßÊ˛$. ÃZÁ≥À –ö˛≈–ö˛Á‹¶ ¥ÎyÊ˛-–ö˛rÖ
Vʸ–ö˛$-∞Ö-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$. Ú≥OV>, ΔÊˇMʸ¢-Á≥-»-Ñʸ-ÃZœ A´®-Mʸ-‘Èô˲Ö
BÀP-‡Ãå˝ ô˲Á≥µ –ö˛$ΔÛˇ —ÁŸ-Á≥-ßë-Δ>ÆÀ* Mʸ∞-Ì≥Ö-^˲ÃÙ˝ßÊ˛$' ^˛¥ÎµyÊ˛$ yëMʸtΔäˇ.
M>ı‹Á≥# BÃZ-_Ö-^ÈyÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛. "ƒÊ˝$*«-Øå˛ÃZ
M>Õ¤-ƒÊ˝$–í˛$ BMʸfi-ÃÙ˝så˝ {MϸÁ‹tÃå˝fi EØÈ≤ƒÒ˝*, ÃÙ˝ß¯
^˲*‘ÈΔ>? ΔÊˇMʸ¢ÖÃZ GÌ‹-y¯-Ì‹ã-‹Ø˲$ Á≥«-÷-ÕÖ-^ÈΔ>?'
AyÏ˛-V>yÊ˛$.
ß˛∫æ-Ü-Ø˲≤r$t ^˲*‘ÈyÊ˛$ yëMʸtΔäˇ, ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛-–˛O-Á≥#.
"–˛$OV>yä˛' AÖr* Mʸ*À-∫-yëzyÊ˛$. "–ö˛$Ø˲ BÁ‹µ-{ô˲$-ÀÃZ
B Á≥»-ÑʸMʸ$ –ö˛Á‹-ô˲$À$ ÃÙ˝–ö˛#. AÁ‹À$ ßÊ˛ñÌŸt B–˛OÁ≥#
¥˘ÃÙ˝ßÊ˛$. M>±..' H߯ AØ˲-ªZΔˇ$$ BW-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$
yëMʸtΔäˇ.
"“$ΔÊˇ$ ^˛Á≥#¢Ø˲≤ ÀÑʸ-◊ÍÀ*, "ƒÊ˝*ÖsÓ˝-{Ôúgå˝
¥ÎΔˇ$$-f-∞ÖVä¸' ÀÑʸ-◊ÍÀ* JMʸsÙ˝ Mʸßë?' AyÏ˛-V>yÊ˛$
‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
دΔÊˇ$ –ö˛$*ƒÊ˝$-Mʸ$Ö-yëØÛ˛ ô˲À F¥ÎyÊ˛$ yëMʸtΔäˇ.
∑∑∑

"ØÈMʸ$ Aô˲yÏ˛ ∫œyä˛ ‘ÈÖÌ≥Ãå˝fi M>–ÈÕ' Vʸ֡ΔÊˇÖV> AyÏ˛-V>yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
∑∑∑

"ªÍã‹... Ø˲$–ö˛#” AyÏ˛-W-Ø˲r$t Δ>–ö˛$-ØÈ£ä˛ –ÈΔÊˇÖ
Δ¯kÀ M>ΔÊˇ≈-Mʸ-ÃÍ-¥ÎÀ gͺôÈ ô˛^ÈaØ˲$' ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛-Mʸ$
AÖ®Ö-^ÈyÊ˛$ Δ>–ö˛$$.
ßë∞≤ Á≥«-÷-ÕÖ-^˲rÖ {¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^ÈyÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
´ßÊ˛Ø˲-–ö˛Ö-ô˲$-y˛OØÈ {Mʸ–ö˛$-Á≥-ßÊ˛Æ-ÜÃZ Δ¯k-–È» M>ΔÊˇ≈
{Mʸ-–ö˛*À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$ Δ>–ö˛$-ØÈ£ä˛. EßÊ˛-ƒÊ˝$–Û˛$
VʸÖr –È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö ^Û˛›Î¢yÊ˛$. ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ BÔú-Á‹$Mʸ$
–˛‚Í¢yÊ˛$. BÔúÁ‹$ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$-Àô¯ Δ>{Ü
–ö˛ΔÊˇMʸ$ VʸyÊ˛$-Á≥#-ôÈyÊ˛$. ôÈVʸ$-ôÈyÊ˛$. Δ>{Ü CÖsÏ˝Mϸ
–ö˛_a Á≥yÊ˛$-Mʸ$Ö-sÍyÊ˛$. Aô˲-yÏ˛Mϸ {Á≥ôÛ˛≈-MʸÖV> VʸΔäˇœ{ÚúÖyä˛fi ÃÙ˝ΔÊˇ$ V>±, CßÊ˛™ΔÊˇ$ –ö˛$$Vʸ$YΔÊˇ$ A–ö˛*√-Δˇ$$Àô¯ Á‹∞≤-Ìfl˝ô˲ ı‹≤Áfl˝Ö EÖ®. JMʸ A–ö˛*√Δˇ$$
ô˲Ö{yÏ˛ {Á≥¥˘gå˝ ^Û˛‘ÈyÊ˛$. M>± B BÃZ-^˲Ø˲ ÃÙ˝ßÊ˛∞
Δ>–ö˛$-ØÈ£ä˛ ô˲Ö{yÏ˛Mϸ ^˛¥ÎµyÊ˛$.
Aô˲-yÏ˛Mϸ AØÈ-Δ¯Vʸ≈Ö –˛$$ßÊ˛-À-–ö˛”-sÍ-∞Mϸ –ö˛$$ÖßÊ˛$
Δ>{Ü K ı‹≤Ìfl˝-ô˲$yÏ˛ ∫Δäˇ¢yÛ˛ ¥Î»tMϸ –˛‚ÍÂyÊ˛$.
¥Î»t ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$ÀÖôÈ MʸÕÌ‹ ôÈV>ΔÊˇ$.
ô˛ÃÍœΔ>Mʸ AØÈ-Δ¯Vʸ≈Ö –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ®. Δ>–ö˛$$ C_aØ˲
«¥˘Δäˇt ^˲®— BÃZ-_Á‹*¢ Mʸ*ΔÊˇ$a-ØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
"Δ>–ö˛$*.. Δ>–ö˛$-ØÈ£ä˛ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$-ÀÃZ ∏˘sZ-{VʸÔú
‡Ω EØ˲≤-–È-Δˇ-–ö˛Δ¯ ^˲*yÊ˛$. AÃÍVÛ¸ –˛*sÍΔäˇ
«ı≥-«ÖVä¸ ⁄ÎÁ≥#-M>±, Ú≥Δˇ$$Örœ –È≈¥ÎΔÊˇÖ M>±
G–ö˛-«M¸OØÈ EÖßÛ˛–˛* MʸØ˲$M¯P. AÖôÛ˛-M>ßÊ˛$, D

"ΔÊˇ–ö˛$≈ M>ΔÊˇ$ «ı≥Δäˇ ^Û˛Ì‹Ö® “$ΔÛˇØÈ?' AyÏ˛–ö˛$´ßÊ˛≈M>-ÀÖÃZ AÖsÙ˝, Δ>–ö˛$-ØÈ£ä˛ AØÈ-Δ¯Vʸ≈Ö ¥ÎÀΔˇ$$Ø˲ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲, G–ö˛« M>ΔˇOØÈ Áfl˝u>-ô˲$¢V> BW- V>yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
"ƒÒ˝$ã‹.. ΔÊˇ–ö˛$≈ Dgå˝ –˛$O {ÚúÖyä˛' ∫∫$-Ãå˝-Vʸ–í˛$
¥˘Δˇ$$Ö-ßÛ˛–˛* MʸØ˲$M¯P' ^˛¥ÎµyÊ˛$.
Δ>–ö˛$$ –˛„ÂØ˲ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲, ∏˘Δˇ-∞fiMä¸ ÃÍ≈ªå˝- Ø˲–ö˛$$À*¢ ^˛¥Îµyë ƒÊ˝$$–ö˛-Mʸ$yÊ˛$.
"B–˛$ M>ΔÊˇ$ Á‹»”-Ì‹ÖVä¸ ^Û˛Ì‹Ö® Ø˲$–Û˛”-Mʸßë?'
Ø˲$Ö_ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛-Mϸ ∏˘Ø˲$ –ö˛_aÖ®. ∏˘Ø˲$ÃZ ^˛Ì≥µÖ®
"ƒÒ˝$ã‹'
—Ø˲≤ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛ –ö˛$$QÖÚ≥O ΔÊˇÖVʸ$À$
"–ö˛$« AÁ≥#µyÊ˛$ Mʸ*ÀÖså˝ ∞ÖÁ≥-ÃÙ˝ßë?'
–ö˛*Δ>Δˇ$$.
"AßÛ˛ {ı‹tÖgå˝V> EÖ®. ŒMÛ¸i M>ÃÙ˝ßÊ˛$, M>±
∑∑∑
"A–ö˛#Ø˲$. ØÈ M>ΔÊˇ$ M>Á‹¢-ßÊ˛*ΔÊˇÖ –˛„ÂØ˲ ô˲ΔÊˇ$- Mʸ*ÀÖså˝ –ö˛*ƒÊ˝$-–˛$OÖ®'.
"H–˛*.. -Ø˲$–Û˛” Mʸ*ÀÖså˝ Á≥N«¢V> ∞ÖÁ≥-ÃÙ˝-ßÛ˛–˛*!
–Èô˲ BW-¥˘-Δˇ$$Ö®. –˛$M>-∞-Mä¸∞ Ì≥Õ-^ÈØ˲$. CÖfØå˛ÃZ Mʸ*ÀÖså˝ AΔˇ$$-¥˘-–ö˛rÖ –ö˛Àœ CÖfØå˛ M>Á‹¢ ∞ÖÌ≥ —$VʸôÈ G–ö˛« Mʸ*Ãå˝-{yÏ˛Ö-Mä¸-ÃZد,
–Û˛y˛MϸP BW-¥˘-Δˇ$$Ö-ßÊ˛∞ ^˛¥ÎµyÊ˛$. ØÛ˛Ø˲$ –ÈΔÊˇÖ {yÏ˛ÖMä¸-ÃZد MʸÕ-¥Î-–Û˛–˛*?' AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
"–Èså˝ ØÈØ˛fiØå˛fi Dgå˝-®ã‹? Mʸ*ÀÖså˝ {yÏ˛ÖMʸ$ÃZœ
{Mϸô˲–Û˛$ Á‹»”-Ì‹ÖVä¸ ^Û˛Δˇ$$Ö-^ÈØ˲$. AÁ≥#µyÛ˛ GÃÍ
AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ö-ßÊ˛∞ –˛$M>-∞Mä¸ Mʸ*yë B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$. MʸÕ-Ì≥ôÛ˛ ^˲›Î¢ΔÊˇ$ ô˛À$›Î?'
ŒMÛ¸i ÃÙ˝ßÊ˛$' ^˛Ì≥µÖ® ΔÊˇ–ö˛$≈.
"AÖßÊ˛$MÛ¸ MʸÕ-¥Î-ΔÛˇ–˛*..' AØÈ≤yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
"®ØÛ˛ãŸ..' Ì≥Õ-^ÈyÊ˛$ Aô˲yÊ˛$. ®ØÛ˛ãŸ AØÛ˛ ƒÊ˝$$–ö˛
"“$ΔÊˇ$ Δ>–ö˛$-ØÈ-£ä˛∞ Ú≥„ ^Û˛Á‹$-M¯-–È-À-Ø˲$Mʸ$yÊ˛$ –ö˛^ÈayÊ˛$.
Mʸ$ØÈ≤ΔÊˇ$ Mʸßë?' –ö˛$ñßÊ˛$-–ö˛#V> AyÏ˛-V>yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
"®ØÛ˛ãŸ... ΔÊˇ–ö˛$≈ –˛Ìfl˝-Mʸ-Ãå˝ÃZ Mʸ*ÀÖså˝ Á≥N«¢V>
B–˛$ M>ı‹Á≥# –ö˛òØ˲ÖV> EÖ®. ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲
∞Ö¥ÎÖ Mʸßë?'
^˛Ì≥µÖ®.
"∞Ö¥Î-–ö˛$ÖyÓ˛.. ØÛ˛ØÛ˛ ∞Ö¥ÎØ˲$'.
"A–ö˛#Ø˲$... ØÛ˛Ø˲$ Δ>–ö˛$-ØÈ-£ä˛∞ {ı≥—$Ö-^ÈØ˲$.
Ú≥„ ^Û˛Á‹$-M¯-–È-À-Ø˲$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$. M>± Á≥#r$t-Mʸô¯ –ö˛_aØ˲
"–ö˛* V>ΔÛˇ-gå˝ÃZ AÃÍÖ-sÏ˝-–Û˛“ fΔÊˇ-Vʸ–ö˛#. A±≤
∫$ßÊ˛$Æ-ÃÒ˝-MʸPyÊ˛ ¥˘ôÈΔˇ$$? AØÈ-£Ê˛Ø˲$ ô˛_a AÖßÊ˛ÀÖ ^˛Mä¸-^Û˛›Î¢Ö' AØÈ≤yÊ˛$ Aô˲yÊ˛$.
GMϸPÖ-^ÈΔÊˇ$. Aô˲-yÏ˛Mϸ –È„œÖsZœ Á≥∞-–ö˛$-∞ÌŸ Mʸ*ô˲$ΔÊˇ$
®ØÛ˛ãŸ –˛OÁ≥# Á≥«-÷-À-Ø˲V> ^˲*‘ÈyÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
Ø˲_aÖ®. B–˛$ØÛ˛ ^Û˛Á‹$-Mʸ$Ö-sÍ-yÊ˛r.'
"Ø˲$–ö˛#”... Cô˲yÏ˛ M>œã‹-–Û˛$-så˝— Mʸßë?' AyÏ˛-V>yÊ˛$
"Δ>–ö˛$-ØÈ-£ä˛∞ ^˲Öı≥Öô˲ M¯Á≥Ö G–ö˛-«Mϸ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
EÖr$Ö®?' AyÏ˛-V>yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
"A–ö˛#Ø˲$. –Û˛$–ö˛$$ M>œã‹-–Û˛$-så˝fi. M>± –ÈyÏ˛Mϸ
"H–˛*? ØÈMʸ$ ô˛ŒßÊ˛$' AÖ®.
yÊ˛∫$æ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. AÖßÊ˛$-Mʸ∞ ØÈ V>ΔÛˇ-gå˝ÃZ Á≥∞
–˛$r$œ ®Vʸ$ô˲* Δ>–ö˛$$Mϸ ∏˘Ø¨˛-^Û˛-‘È-yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛. ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$' ^˛¥ÎµyÊ˛$ ƒÊ˝$$–ö˛-Mʸ$yÊ˛$.
"®ØÛ˛ãŸ.. B Δ¯k ∫Δäˇ¢yÛ˛ ¥Î»tMϸ –ö˛_a-Ø˲-–È-«ÃZ
"Δ>–ö˛$-ØÈ£ä˛ CÖsZœ, Á≥∞-–ö˛$-∞ÌŸ Mʸ*ô˲$ΔÊˇ$ Vʸ$«Ö_
Ø˲$–ö˛N” EØÈ≤–ö˛#. ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ {yÏ˛ÖMä¸ ¥Î»t-ÃZØ˲*
—–ö˛-Δ>À$ ı‹Mʸ-«Ö^˲$' ^˛¥ÎµyÊ˛$.

EØÈ≤–ö˛#. ΔÊˇ–ö˛$≈ M>ΔÊˇ$ BW-¥˘ôÛ˛.. ± ∫ßÊ˛$À$ “$
ƒÊ˝$f-–ö˛*∞ «ı≥-ΔäˇMϸ –˛‚ÍÂ-y˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$?'
"“yÊ˛$ ô˲Á≥µ-ôÈW Á≥yÏ˛-¥˘-ƒÊ˝*yÊ˛$. ‡≈ÖV¯-–ö˛Δäˇ.
AÖßÊ˛$-Mʸ∞ ØÛ˛Ø˲$ –˛‚ÍÂØ˲$. G± {¥Î∫œÖ?'
"ƒÒ˝$ã‹. ßÛ˛»gå˝ G {¥Î∫œ–í˛$. GÖßÊ˛$-MʸÖsÙ˝,
M>ΔÊˇ$-ÃZMϸ –˛‚ÍÂ-ÕfiØ˲ Mʸ*ÀÖså˝ {yÏ˛ÖMʸ$-ÃZMϸ –˛„ÂÖ®.
{yÏ˛ÖMʸ$-ÃZÖ_ –ö˛$∞ÌŸ ‘Ë˝»-ΔÊˇÖ-ÃZ∞ ΔÊˇMʸ¢ÖÃZ MʸÕÌ‹Ö®. MʸÕ-Ì‹Ø˲ 72 VʸÖrÃZœ –ö˛$∞ÌŸ –ö˛$ΔÊˇ◊˝Ö
Á‹ÖøÊ˝-—Ö-_Ö®'.
B ƒÊ˝$$–ö˛-Mʸ$yÊ˛$ ®ØÛ˛ãŸ –˛OÁ≥# ^˲*‘ÈyÊ˛$. ®ØÛ˛ãŸ
–ö˛$$QÖ ∞Δ>¬-–ö˛ÖV> EÖ®.
"“$ΔÛˇ-–ö˛$Ö-r$-ØÈ≤Δ¯ ØÈMʸ$ AΔÊˇ¶Ö M>–ö˛rÖ ÃÙ˝ßÊ˛$'
AØÈ≤yÊ˛$. Ø˲–È”yÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
"Δ>–ö˛$-ØÈ£ä˛ ΔÊˇ–ö˛$≈Ø˲$ M>ßÊ˛∞ Á≥∞-–ö˛$-∞ÌŸ
Mʸ*ô˲$ΔÊˇ$ ¥Î–ö˛-∞∞ {ı≥—$Ö-^ÈyÊ˛$. Ú≥„ ^Û˛Á‹$-M¯–È-À-Ø˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$. M>± ¥Î–ö˛-∞∞ ®ØÛ˛ãŸ CÁŸtÁ≥yëzyÊ˛$'.
®ØÛ˛ãŸ Mʸ‚Ê˝ÂÃZœ øÊ˝ƒÊ˝$Ö Mʸ∞-Ì≥Ö-_Ö®.
"Δ>–ö˛$-ØÈ£ä˛ AÖô˲sÏ˝ ´ßÊ˛Ø˲-–ö˛Ö-ô˲$-yÏ˛∞ ¥Î–ö˛∞
M>ßÊ˛-Ø˲-ßÊ˛∞ ®ØÛ˛ã-ŸMϸ ô˛À$Á‹$. AÖßÊ˛$-Mʸ∞ Aô˲yÏ˛
AyÊ˛$z ôˆÀ-WÖ-^˲$-M¯-–È-À∞..' ô˲Ø˲-Ú≥OMϸ ßÊ˛*Mʸ$-ô˲$Ø˲≤
®ØÛ˛ã-Ÿ∞ MʸØ˲$-Mˆ-À-Mʸ$-ÃZœÖ_ Vʸ–ö˛$-∞Ö-^ÈyÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
Á≥MʸPMʸ$ f«-V>yÊ˛$. ô˲ÀÚ≥O Á≥yë-ÕfiØ˲ IΔÊˇ-Øå˛-Δ>-yä˛Ø˲$
Á≥r$t-Mʸ$Ø˲≤ ®ØÛ˛ãŸ ^Û˛Δˇ$$∞ Á≥r$t-Mʸ$∞ –˛$Õ Ü¥ÎµyÊ˛$.
Á≥ΔÊˇ$-Vʸ$Ø˲ –ö˛^ÈayÊ˛$ Δ>–ö˛$$. ®ØÛ˛ã-Ÿ∞ Á≥r$t-Mʸ$ØÈ≤yÊ˛$.
ôÈÔ≥V> CØå˛-Ú‹µ-MʸtΔäˇ —f-ƒå˝$Mϸ ∏˘Ø˲$ MʸեÎyÊ˛$ ‘Ë˝ΔÊˇ-ô¨˛.
&MʸÁ‹*¢« –ö˛$$ΔÊˇ-‰Mʸñ-ÁŸ~,
Ú‹Ãå˝: 98496 17392

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 53
n

{Á≥MʸñÜ GÖô¯ AÖßÊ˛-–˛$O-Ø˲®, AßÊ˛$¬-ô˲-–˛$O-Ø˲® Mʸ*yë! ^˲$r*t

Áfl˝ì≈MʸΔäˇ Õã≥fi

^˲*yëÃÙ˝ M>∞ Gد≤ —Öô˲À$ Mʸ∞-Ì≥-›Î¢Δˇ$$. AÃÍÖsÏ˝
—Öô˲ÃZœ Mˆ∞≤ –ö˛*Ø˲–ö˛ –Û˛$´ßÊ˛-Á‹$fiMϸ _MϸPØÈ, –ö˛$«-Mˆ∞≤ AÖô˲$_-MʸPMʸ –ö˛$ΔÊˇ√Ö-V>ØÛ˛ EÖyÏ˛-¥˘-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. {Á≥Mʸñ-ÜÃZ –ö˛$Ø˲Mʸ$
B‘Ë˝aΔÊˇ≈Ö MʸÕ-WÖ^Û˛ —Öô˲À$ ªZÃÒ˝-yÊ˛$-ØÈ≤Δˇ$$. AÃÍÖsÏ˝
—Öô˲ÃZœ JMʸ-sÒ˝OØ˲ Á≥N–ö˛#À Vʸ$«Ö_ “$ΔÊˇ* ô˛À$-Á‹$-M¯ÖyÏ˛.

Á≥N–ö˛#ÀÖsÙ˝ G–ö˛-«Mϸ
ΩœyÏ˛ÖVä¸ Áfl˝Δäˇt
CÁŸt-–ö˛$$Ö-yÊ˛ßÊ˛$
^˛Á≥µÖyÏ˛. –ö˛$$Q≈ÖV>
–ö˛$Vʸ$-–ö˛-ÀMʸ$ Á≥NÀÖsÙ˝
{¥Î◊˝Ö. –ö˛$Ø˲Mʸ$ gÍh, –ö˛$ÃÒ˝œ,
Vʸ$Ãͺ CÃÍ ΔÊˇMʸ-ΔÊˇ-M>À Á≥NÀ
Vʸ$«Ö_ ô˛À$Á‹$. M>± ¥Î–ö˛#ΔÊˇÖ
BM>-ΔÊˇÖ-ÃZد ÃÙ˝ßë Ú≥ßÊ˛-–ö˛#À BM>-ΔÊˇÖÃZد, M¯ô˲$À BM>-ΔÊˇÖ-ÃZد EÖyÛ˛ —Öô˲
—Öô˲ Á≥N–ö˛#-ÀØ˲$ GÁ≥#µ-y˛OØÈ ^˲*‘ÈΔ>!
–ÈsÏ˝ Vʸ$«Ö_ —ØÈ≤Δ>? –ö˛$« B B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈-Á≥-«^Û˛
ΔÊˇMʸ-ΔÊˇ-M>À Á≥NÀØ˲$ Vʸ$«Ö_ ô˛À$Á‹$-M¯ÖyÏ˛!
Áfl˝ñßÊ˛ƒÊ˝$Ö {ßÊ˛—-Á‹$¢Ö®
Hß˛OØÈ ªÍ´ßÊ˛ÃZ EÖsÙ˝ Áfl˝ñßÊ˛ƒÊ˝$Ö {ßÊ˛—-Á‹$¢Ö®
AÖr$ÖsÍÖ Mʸßë! M>± D Á≥N–ö˛#Ø˲$ ^˲*ı‹¢
–ö˛*{ôË˛Ö “$ΔÊˇ$ Mʸ_a-ô˲ÖV> AÃÍ AØ˲$-Mˆ∞ °ΔÊˇ$ôÈΔÊˇ$. D Á≥N–ö˛# ı≥ΔÊˇ$ "ΩœyÏ˛ÖVä¸ ‡Δäˇt'! ı≥ΔÊˇ$Mʸ$
ô˲W-Ø˲-r$œ-V>ØÛ˛ D Á≥#–ö˛#”À$ Áfl˝ñßÊ˛ƒÊ˝$Ö Ø˲$Ö_
ΔÊˇMʸ¢-{›Î–ö˛Ö A–ö˛#-ô˲$-Ø˲≤-r$œV> EÖsÍΔˇ$$. ^˲MʸP∞
Ì≥ÖMä¸ MʸÀ-ΔäˇÃZ BMʸ-ΔÊˇ¤-◊Ó˝-ƒÊ˝$ÖV> Mʸ∞-Ì≥-›Î¢Δˇ$$.
C— GMʸ$P-–ö˛V> Mˆ«ƒÊ˝*, f¥Î-ب˛, ^˛OØÈ,
Ú‹OΩ-«ƒÊ˝* ßÛ˛‘ÈÃZœ Mʸ∞-Ì≥-›Î¢Δˇ$$.
yÊ˛–í˛ B«ayä˛
—^˲$a-Mʸ$Ø˲≤ ¥Î–ö˛#ΔÊˇÖ
¥Î–ö˛#ΔÊˇÖ ‘ÈÖÜMϸ Á‹ÖßÛ˛‘Ë˝Ö. ΔˇMʸPÀ$
—^˲$a-Mʸ$Ø˲≤ ô˛Àœ∞ ¥Î–ö˛#-Δ>∞≤ ^˲*Á‹$¢ÖsÙ˝
–ö˛$Ø˲Á‹$ Mʸ*yë {Á≥‘ÈÖ-ô˲ÖV> EÖr$Ö®
Mʸßë! CMʸ {ı≥—$-Mʸ$-À-M¸OôÛ˛ ^˛Á≥µ-Ø˲-–ö˛›Î”ÖyÏ˛Ãå˝z ªÙ˝Ωã‹
Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. {ı≥–ö˛$-Á≥-ÑϸV> ßë∞≤ A¿–ö˛-«~-›Î¢ΔÊˇ$. –ö˛$« B {ı≥–ö˛$-Á≥Ñϸ Á≥N–ö˛#ÃÍ
–˛$ΔÊˇ$Á‹*¢ EÖsÙ˝... GÖô˲ AßÊ˛$¬-ô˲–˛*
Mʸßë! ΔˇMʸPÀ$ —Á≥#µ-Mʸ$Ø˲≤ ¥Î–ö˛#ΔÊˇÖ
K B´ßë-ΔÊˇÖÚ≥O Mʸ*ΔÊˇ$a-Ø˲≤-r$œV>, D
Á≥N–ö˛# EÖr$Ö®. ^˲MʸP∞ ô˛À$Á≥#
ΔÊˇÖVʸ$ÃZ D Á≥NÀ$ Á≥N›Î¢Δˇ$$. ßÊ˛Ñϸ◊˝
A–˛$-«M>, {sÏ˝∞-yëyä˛, Á≥ØÈ–ö˛*, M¯›Ît«M> –ö˛ÖsÏ˝ {¥ÎÖôÈÃZœ C— Á≥N›Î¢Δˇ$$.

–ö˛$«-Mˆ∞≤ ΔÊˇM>À Á≥N–ö˛#À$ ªÍô˲$ BM>-ΔÊˇÖÃZ
Á≥N›Î¢Δˇ$$. GÖô¯ BMʸ-ΔÊˇ¤-◊Ó˝-ƒÊ˝$ÖV> EÖsÍΔˇ$$. GMʸ$P
–ö˛V> B{ı‹t-ÕƒÊ˝* ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ Mʸ∞-Ì≥-›Î¢Δˇ$$.
A–ö˛*√Δˇ$$ Ú≥ßÊ˛-–ö˛#À$
–ö˛$Vʸ$–ö˛ AÖßÊ˛Ö B–˛$ G{Δˇ-{ΔÊˇ∞ Ú≥ßë-ÃZœØÛ˛
EÖr$Ö-ßÊ˛Ö-sÍΔÊˇ$. AÖßÊ˛$MÛ¸ ߈ÖyÊ˛-Á≥Ö-yÊ˛$ô¯ ¥˘Õa
^˛∫$-ôÈΔÊˇ$. AΔˇ$$ôÛ˛ CÁ≥#µyÊ˛$ A–ö˛*√-Δˇ$$À Ú≥ßëÀØ˲$ Á≥ÖyÊ˛$-ô¯ØÛ˛ M>ßÊ˛$ Á≥N–ö˛#-ô¯Ø˲* ¥˘ÃÍa-ÃÙ˝–˛*!
A–ö˛#Ø˲$ D Á≥N–ö˛#Ø˲$ ^˲*ı‹¢ AÃÍ A∞-Ì≥Ö-^˲-Mʸ–ö˛*-Ø˲ßÊ˛$. B Ú≥ßÊ˛-–ö˛#À AÖßë∞≤ ô˲–ö˛$ÃZ C–ö˛$$-yÊ˛$a
Mʸ$-ØÈ≤Δˇ$$ D Á≥N–ö˛#À$. “sÏ˝ ı≥ΔÊˇ$ Áfl˝ì≈MʸΔäˇ Õã≥fi.
ı≥ΔÊˇ$Mʸ$ ô˲W-Ø˲sÙ˝œ C— Õã≥-Ì‹tMä¸ –Û˛Á‹$-Mʸ$Ø˲≤ A–ö˛*√Δˇ$$
Ú≥ßÊ˛-–ö˛#ÃÍœ Á≥N›Î¢Δˇ$$. A–ö˛*√-Δˇ$$-Àô¯ ¥Îr$ AªÍæΔˇ$$-ÀØ˲$ Mʸ*yë BMʸ-«¤-Á‹$¢Ø˲≤ D Á≥N–ö˛#À$ –ö˛$´ßÊ˛≈
ßÊ˛Ñϸ-◊Í-{ÌúM> {¥ÎÖô˲ÖÃZ Á≥N›Î¢Δˇ$$.
¥˜Ü¢-‚Ê˝ÂÃZ ¥Î¥ÎΔˇ$$
A–ö˛$√ ¥˜Ü¢-‚Ê˝ÂÃZ Á≥yÊ˛$-Mʸ$Ø˲≤ ¥Î¥Î-Δˇ$$∞ ^˲*Á‹$¢ÖsÙ˝
GÖô˲ –ö˛$$߈™-Á‹$¢Ö߯ Mʸßë! A^˲aÖ AÃÍØÛ˛ EÖsÍΔˇ$$
D Á≥NÀ$. AÖßÊ˛$MÛ¸ –ÈsÏ˝∞ "›Î”ÖyÏ˛Ãå˝z ªÙ˝Ωã‹'
A∞ Ì≥À$-›Î¢ΔÊˇ$. JMʸ –ö˛$ñßÊ˛$-–˛OØ˲ r–ö˛-Ãå˝ÃZ ^˲$rt∫yÏ˛ EØ˲≤ _Ø˲≤ ¥Î¥Î-Δˇ$$∞ ¥˘Õ D Á≥NÀ
–˛$$MʸPÀ$ EÖsÍΔˇ$$. C— {MÓ¸–í˛$ MʸÀ-ΔäˇÃZ EÖsÍΔˇ$$.
GMʸ$P-–ö˛V> MˆÀÖ-ºƒÊ˝* AyÊ˛-–ö˛#ÃZœ Mʸ∞-Ì≥-›Î¢Δˇ$$.
Δ>Ñʸ-Á‹-Á≥NÀ$
GÁ≥#µ-y˛OØÈ Δ>ÑʸÁ‹ Á≥NÀ Vʸ$«Ö_ —ØÈ≤Δ>?
Δ>ÑʸÁ‹ Á≥NÀ$ AØ˲$-Mʸ$-ØÛ˛-Á‹-«Mϸ C–Û˛–¯ ‡∞ ^Û˛›Î¢ƒÊ˝$-Ø˲$-Mʸ$-ØÛ˛ΔÊˇ$... –ÈsÏ˝ BM>-Δ>∞≤ ∫sÏ˝t –ÈsÏ˝M> ı≥ΔÊˇ$
–ö˛_aÖ®. C— ^˲*ı‹Ö-ßÊ˛$Mʸ$ A^˲aÖ –ö˛$∞ÌŸ Á≥#{ΔˇÃÍœ-V>ØÛ˛ EÖsÍ-ƒÊ˝$r. AÖßÊ˛$MÛ¸ –ÈsÏ˝∞ "›Î≤ã≥
{yëVʸ-ب˛ AÖyä˛ Cså˝ Á‹PÃå˝' ({yëVʸ-ب˛ Áúœ–ö˛Δäˇ) A∞
Ì≥À$-›Î¢ΔÊˇ$. –˛$$VʸYV> EØ˲≤-Á≥#µyÊ˛$ ›Î´ßë-ΔÊˇ◊˝
ΔÊˇ*Á≥Ö-ÃZØÛ˛ EÖyÛ˛ D Á≥NÀ$ Á≥N«¢V> —^˲$a-Mʸ$ØÈ≤Mʸ B ΔÊˇ*¥Î∞≤ ¥˜ÖßÊ˛$-ôÈΔˇ$$. C— GMʸ$P–ö˛V> –˛$yÏ˛-r-ΔÛˇ-∞-ƒÊ˝$-ب˛ {¥ÎÖôÈÃZœ Á≥N›Î¢Δˇ$$.
C®ÃÍ EÖsÙ˝ –ö˛$Δ¯ ΔÊˇMÊ¸Ö Á≥NÀ$ A^˲aÖ HÕ-ƒÊ˝$-ب˛
BM>-ΔÊˇÖÃZ EÖsÍΔˇ$$. AÖßÊ˛$MÛ¸ “sÏ˝∞ "‡≈Ô≥
HÕ-ƒÊ˝$-ب˛' A∞ Ì≥À$-›Î¢ΔÊˇ$.

A^˲aÖ M¯ÜÃÍ
_Ø˲≤ _Ø˲≤ M¯Ü Ì≥Àœ-ÀØ˲$ ^˲*ı‹¢ –ö˛$$ßÊ˛$™V>
EÖsÍΔˇ$$ Mʸßë! DÁ≥NÀ$ Mʸ*yë AÃÍ ^˲*yëz∞Mϸ –ö˛$$ßÊ˛$™V> A∞-Ì≥-›Î¢Δˇ$$. C— –ö˛$ÖMÓ¸ B«a-yä˛À$!
B ı≥ΔÊˇ$ GÖßÊ˛$-Mˆ-_aÖ® AØ˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤Δ>? D
Á≥NÀ$ A^˲aÖ ∫∫*-ب˛ M¯ô˲$-ÀØ˲$ ¥˘Õ EÖsÍ-Δˇ$$.
C— –˛$ΔÊˇ*-ب˛, {MÓ¸–í˛$, ô˛À$Á≥# ΔÊˇÖVʸ$ÃZœ
Á≥N›Î¢Δˇ$$. DM¸”-yëΔäˇ, Ú≥ΔÊˇ* –ö˛ÖsÏ˝ {¥ÎÖôÈÃZœ
D Á≥NÀ$ Mʸ∞-Ì≥-›Î¢Δˇ$$.
{yëVʸ-ب˛ Áúœ–ö˛Δäˇ
ØÛ˛Mä¸z –ö˛*≈ب˛ B«ayä˛
Ø˲Vʸ≤ÖV> EØ˲≤ –ö˛*Ø˲–ö˛ ‘Ë˝»ΔÊˇ BM>-Δ>∞≤ ¥˘Õ
D Á≥NÀ$ EÖsÍΔˇ$$. M>∫sÏ˝t “sÏ˝∞ ØÛ˛Mä¸z –ö˛*≈ب˛
B«ayä˛ A∞ Ì≥À$-›Î¢ΔÊˇ$. ô˛À$Á≥#, Á≥ΔÊˇ$µÃå˝ ΔÊˇÖVʸ$À
—${‘Ë˝-–ö˛$ÖÃZ D Á≥NÀ$ Á≥N›Î¢Δˇ$$. –˛$yÏ˛-r-ΔÛˇ-∞-ƒÊ˝$-ب˛
{¥ÎÖô˲ÖÃZ C— GMʸ$P-–ö˛V> Mʸ∞-Ì≥-›Î¢Δˇ$$.
_À$-Mʸ-ÃÍœÖsÏ˝ Á≥NÀ$
Mˆ–ö˛$√-ÀÚ≥O –ÈÃÙ˝ _sÏ˝t _À$-Mʸ-ÀØ˲$ ^˲*ı‹¢ ∫ÃÙ˝
–ö˛$$߈™-Á‹$¢Ö® Mʸßë! B _sÏ˝t _À$-MʸÃÙ˝ M>ßÊ˛ÖyÓ˛... D ¥˘-ô Ë ˛ $-Ø È≤Δ>?
Mˆ–ö˛$√-ÀMʸ$ Á≥Nı‹ _sÏ˝t _À$-Mʸ-ÀØ˲$ ^˲*ı‹¢ Mʸ*yë B Á≥#–ö˛#”Mϸ ΔˇÖyÊ˛$AÖôÛ˛ –ö˛$$߈™-›Î¢Δˇ$$. “sÏ˝∞ "¥Î≈ΔÊˇså˝ Áúœ–ö˛Δäˇfi' –˛O-Á≥#ÃÍ Á≥ßÊ˛$-Ø˛OØ˲
Mˆ–ö˛$$√-À-ô¯-¥Î-r$...-G-{ΔÊˇV>
EÖyÛ˛ Mʸ‚Ê˝Âô¯... ^˲*yÊ˛-V>ØÛ˛
B«ayä˛ Á≥NÀÖsÙ˝?
B«ayä˛ Á≥NÀ$ AÖsÙ˝ —Öô˛OØ˲ Á≥NÀ$ A∞ ªÒ˝ßÊ˛-ΔÊˇ-Vˆ-sÙ˝tÃÍ EÖr$Ö®. ΔÊˇMʸ-ΔÊˇAΔÊˇ¶Ö. B«ayä˛ Á≥NÀ$ ^ÈÃÍ Á≥#Δ>-ô˲-Ø˲-–˛$O-Ø˲—. M>À AÖßÊ˛-–˛$OØ˲ Á≥NÀ∞, MʸØ˲$-—ÖßÊ˛$
ßëßëÁ≥# 10M¯rœ H‚Ê˝œ Ø˲$Ö_ C— øÊ˝*“$√ßÊ˛ ^Û˛ı‹ Mʸ$Á‹$-–ö˛*Õ≤ ^˲*Á‹$Ö-sÍΔÊˇ$ M>±
EØÈ≤Δˇ$$. øÊ˝*—$ “$ßÊ˛ VʸyÏ˛z ô˲Δ>”ô˲ —›Î¢-ΔÊˇÖV> fyÏ˛-Ì≥Ö^Û˛ ΔÊˇ*Á≥ÖÃZ EØ˲≤ D Á≥N–ö˛#,
Á≥ΔÊˇ$-^˲$-Mʸ$-Ø˲≤— C–Û˛! BΔÊˇ$-Ø˛-ÀÀ –ö˛ΔÊˇMʸ$ –ÈyÏ˛- Ì≥‘È_ –ö˛$$QÖ ¥˘Õ-Mʸ-Àô¯ EÖyÛ˛ D ΔÊˇMʸ¥˘Mʸ$Öyë EÖyÛ˛ B«ayä˛ Á≥NÀ$ Ú‹OôË˛Ö EØÈ≤-ƒÊ˝$r! –˛$OØ˲ Á≥#ÁŸµÖ D–ö˛$´´ßÛ˛≈ Mˆô˲¢V> —Mʸ-Ì‹Ö-_Ö®.
B«a-yä˛ÃZ AÜ-_Ø˲≤ B«ayä˛ ΔˇÖyÊ˛$ —$Œœ-“$-rΔÊˇœ ©∞ ΔÊˇ*¥Î-∞Mϸ ô˲W-Ø˲sÙ˝œ ©∞≤ "y˛—Ãå˝ Úfl˝yä˛
Á≥«-–ö˛*-◊˝ÖÃZ EÖr$Ö®. {Á≥Á≥Ö-^˲-–È≈-Á≥¢ÖV> Áúœ–ö˛Δäˇ' A∞ Ì≥À$-›Î¢ΔÊˇ$. ©∞ ‘È{Ô‹¢ƒÊ˝$ ØÈ–ö˛$Ö
ßëßëÁ≥# 25–Û˛ÀMʸ$ Ú≥OV> B«ayä˛ gÍô˲$-Àô¯ _{ô˲- sÒ˝Õ-¥˘-Vʸ-ب˛ yÊ˛ƒÊ˝*-ªü-Õ-Mʸã‹. GÖßÊ˛$M> ı≥ΔÊˇ$ AØ˲$Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤Δ>? Á≥NΔÊˇ”Ö gÍØ˲-Á≥ßÊ˛ Mʸ£Ê˛ÃZœ ^˛Ì≥µ-Ø˲sÙ˝œ
—-_-{ô˲-–˛$OØ˲ ΔÊˇ*¥Î-Àô¯ EØ˲≤ Á≥NÀ$ EØÈ≤Δˇ$$.
©∞Mϸ Mʸ*yë ΔˇÖyÊ˛$ Ú≥ßÊ˛™ Mˆ–ö˛$$√À$, G{ΔÊˇ∞ Mʸ‚Ê˝ìœ
AÖsÍΔÊˇ$. ∫Δ>√, £ëΔˇ$$-ÃÍÖyä˛, CÖyÏ˛-ƒÊ˝*-ÀÃZ Ú≥«VÛ¸ EÖsÍ-ƒÊ˝$∞, Á≥N–ö˛# –ö˛$´ßÊ˛≈-øÍ-VʸÖÃZ Mʸ*yë A^˲aÖ
D –˛$$MʸPMʸ$ ^˛Ö®Ø˲ Á≥NÀ$ A^˲aÖ _À$-Mʸ-ÃÍœVÛ¸ AßÛ˛ BM>-ΔÊˇÖÃZ EÖyÛ˛ —Öô˛OØ˲ øÍVÊ¸Ö EÖr$ÖEÖsÍΔˇ$$. ΔÊˇMʸ-ΔÊˇ-M>À ΔÊˇÖVʸ$ÃZœ C— ßÊ˛ΔÊˇÿ-Ø˲-—$-›Î¢Δˇ$$. ßÊ˛∞, AÖßÊ˛$MÛ¸ ©∞M> ı≥ΔÊˇ∞ AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$. D
—Öô˲ Á≥NÀ∞ ¥˘ÀÖyä˛ —‘Ë˝”-—-ßë≈-À-ƒÊ˝*-∞Mϸ
ByÊ˛-–È« ^˛Á≥#µÃÍœ
^
˛
Ö®ØË
˛
MˆÖôË
˛

ö
˛
$Ö®
Á

«‘

ß
Ê
˛
M
Ê
¸
$À$
ßÊ
˛
ÑÏ
¸
◊˝
A–
˛
$CÖßëMʸ ByÊ˛-–È« Ú≥ßÊ˛-–ö˛#ÃÍœ EÖyÛ˛ Á≥NÀ$ «-M>-ÃZ∞ MˆÀÖ-º-ƒÊ˝*ÃZ Vʸ$«¢Ö-^ÈΔÊˇ$. D Á≥#–ö˛#”
Vʸ$«Ö_ ^˲®-–ÈΔÊˇ$ Mʸßë! CÁ≥#µyÊ˛$ ^˛Á≥#µ-M¯-ªZƒÙ˝$ ^˲$r*t ÃÙ˝ô˲ GΔÊˇ$Á≥# ΔÊˇÖVʸ$ÃZ Á≥À$-^˲∞
Á≥NÀ$ ByÊ˛-–ÈΔÊˇ$ ´ßÊ˛«Ö^Û˛ ^˛Á≥#µ-ÀØ˲$ ¥˘Õ EÖsÍΔˇ$$. –ö˛$*yÊ˛$ ΔÛˇMʸ-À$Ö-sÍΔˇ$$. –ö˛$´ßÊ˛≈ÃZ –ö˛$$ßÊ˛$ΔÊˇ$
V¯´ßÊ˛$–ö˛$ ΔÊˇÖVʸ$ÃZ D Á≥NÀ$ Á≥N›Î¢Δˇ$$. GMʸ$P-–ö˛V> GΔÊˇ$-Á≥#-ΔÊˇÖ-Vʸ$ÃZ ßÊ˛ƒÊ˝$≈Ö –ö˛$$RÍ∞≤ ¥˘Õ
ƒÊ˝$*MÛ¸ ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ Mʸ∞-Ì≥-›Î¢Δˇ$$.
EÖr$Ö®. D B«ayä˛ –˛$$MʸP 5.5 Ø˲$Ö_
A–ö˛*√Δˇ$$ yë≈ب˛fi ^Û˛Á‹$¢-Ø˲≤r$œ
9 Ú‹ÖsÓ˝-“$-rΔÊˇœ ¥˜yÊ˛–ö˛# EÖr$Ö®.
A–ö˛*√Δˇ$$ yë≈ب˛fi ^Û˛Á‹$¢ÖsÙ˝ ^˲*yëz-∞Mϸ GÖô¯ –ö˛òÖsÒ˝-ب˛ AyÊ˛-—ÃZ C— GMʸ$P-–ö˛V>
ªÍVʸ$Ö-r$Ö® Mʸßë! AÃÍ A^˲aÖ A–ö˛*√Δˇ$$ ªÍÃÒ˝så˝ EÖsÍΔˇ$$. CÁ≥µ-sÏ˝MÏ D Á≥NÀ$ B AyÊ˛yë≈ب˛fi ^Û˛Á‹$¢-Ø˲≤r$œ D Á≥NÀ$ EÖsÍΔˇ$$. AÖßÊ˛$MÛ¸ —ÃZ 30 –ö˛ΔÊˇMʸ$ EØÈ≤-ƒÊ˝$r. –˛$$ßÊ˛r
“sÏ˝∞ "∫ÃÒ˝œ-«ØÈ B«ayä˛' AÖsÍΔÊˇ$. C— GMʸ$P-–ö˛V> ©∞≤ ^˲*Ì‹, C®-–ö˛-ΔÊˇMÛ¸ EØ˲≤ Á≥N–ö˛# AØ˲$B{ı‹t-ÕƒÊ˝* ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ Á≥N›Î¢Δˇ$$. {MÓ¸–í˛$, –˛$ΔÊˇ*-ب˛ Mʸ$-ØÈ≤-ΔÊˇr! M>± ªÍV> Á≥«-÷-ÕÖ_ ^˲*ı‹¢
ΔÊˇÖVʸ$ÃZœ DÁ≥NÀ$ ^˲*yÊ˛-sÍ-∞Mϸ MʸÖsÏ˝-MϸÖ-Á≥#V> Mʸ∞- Mˆô˲¢-ΔÊˇMÊ¸Ö B«ayä˛ A∞ ô˛Õ-Ì‹Ö®. CÁ≥µsÏ˝-–ö˛-ΔÊˇMʸ$ MˆÀÖ-º-ƒÊ˝*ÃZ 3600 gÍô˲$À
Ì≥Á‹*¢, ^˲*Á≥-ΔÊˇ$-ÀMʸ$ B‡œ-ßë∞≤ Á≥Ö^˲$-ôÈΔˇ$$.
B«ayä˛ Á≥NgÍ-ô˲$-À$-ØÈ≤-ƒÊ˝$∞ MʸØ˲$-Mʸ$PAÖßÊ˛-–˛$OØ˲ Á≥N–ö˛#ÃZ ßÊ˛ƒÊ˝$≈Ö
ØÈ≤ΔÊ
ˇ
$.
Á≥N–ö˛#ÃZ ßÊ˛ƒÊ˝$≈-–ö˛$$Ö-yÊ˛yÊ Ö HÖsÏ˝ A∞ B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈&—gÙ˝ô˲

∫∫*-ب˛
M¯ô˲$-À$

ÃÙ˝yÓ˛ã‹
Ì‹œÁ≥µΔäˇfi

‡≈Ô≥ HÕƒÊ˝$Øå˛

¥Î≈ΔÊˇså˝
Áúœ–ö˛Δäˇfi
∫ÃÒ˝œ-«ØÈ
B«ayä˛

Mʸ$–ö˛*Δäˇ –ö˛$ΔÊˇ-◊Ï˝Ö-^È-yÊ˛Ø˲≤ –ÈΔÊˇ¢ Ø˲Ø˲$≤ ⁄ÎMä¸Mϸ Vʸ$«-^Û˛-Ì‹Ö®. ØÈMʸ$
ô˛ÕÌ‹ Mʸ$–ö˛*-ΔäˇMϸ H AØÈ-Δ¯Vʸ≈Ö ÃÙ˝ßÊ˛$. Aô˲yÏ˛ Áfl˝u>-ô¨˛-–ö˛$-ΔÊˇ-◊˝Ö-ô¯ Áfl˝ìsÍÁfl˝ì-sÏ˝Ø˲ ∫ƒÊ˝$-À$-ßÛ˛« –˛‚ÍÂØ˲$.
Mʸ$–ö˛*Δäˇ {Á≥–ö˛$$Q –˛OßÊ˛$≈yÊ˛$. ô˲Ø˲-MÛ¸-–˛$OØÈ BΔ¯Vʸ≈ Á‹–ö˛$Á‹≈ EÖsÙ˝ Á≥«-ÁŸP«Ö-^˲$-M¯-Vʸ-ÀyÊ˛$. ØÛ˛ –˛‚Ù˝Â-Á‹-«Mϸ AÖßÊ˛ΔÊˇ* ‘ZMʸ-Á‹-–ö˛$$-{ßÊ˛ÖÃZ EØÈ≤ΔÊˇ$. Aô˲∞
—${ô˲$-ÀÖ-ßÊ˛ΔÊˇ* Á≥r≤Ö-ÃZ∞ {Á≥–ö˛$$Q –˛OßÊ˛$≈À$. AÖßÊ˛ΔÊˇ* –ö˛^ÈaΔÊˇ$.

""–ö˛*Mʸ$ ô˛ÕÌ‹ Mʸ$–ö˛*-ΔäˇMϸ H BΔ¯Vʸ≈ Á‹–ö˛$›Î≈ ÃÙ˝ßÊ˛$, Ú≥OV> ªÍ≈yä˛ ‡ºså˝fi
Mʸ*yë H“$ ÃÙ˝–ö˛#.'' AØÈ≤ΔÊˇ$ –È‚Ê˝ìœ. –ö˛$$ÖßÊ˛Á‹$¢ Á‹*^˲-Ø˲À$ H“$ ÃÙ˝Mʸ$Öyë
‡Δˇt-sÍMä¸ GÃÍ –ö˛Á‹$¢Ö® AØ˲≤® –˛OßÊ˛$≈-ÀÖ-ßÊ˛« Á‹ÖßÛ˛Áfl˝Ö. AÖßÊ˛ΔÊˇ* ‘Ë˝–ö˛ÖÚ≥O
Á≥NÀ-–ö˛*-ÀÀ$ –Û˛Á‹*¢Ö-yÊ˛V> Á‹yÊ˛-Øå˛V> JMʸ AΔÊˇ$Á≥# —∞µÖ-_Ö®. " د.. C® ›Î´ßë
ΔÊˇ◊˝ –ö˛$ΔÊˇ◊˝Ö M>ßÊ˛$..'' AÖßÊ˛ΔÊˇ* ∞–˛”-ΔÊˇ-¥˘Δˇ$$ Ar$-–˛OÁ≥# ^˲*‘ÈΔÊˇ$. A® A–ö˛$
ΔÛˇÖ{ßÊ˛ Á‹”ΔÊˇÖ. ""HÖ –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤–í˛ Ø˲$–ö˛#”..'' AØ˲≤r$t ^˲*‘ÈΔÊˇ$
AÖßÊ˛ΔÊˇ*.
" Mʸ$–ö˛*Δäˇ ›ÎΔäˇ –ö˛$$RÍ∞≤ Á≥«-÷-À-Ø˲V> ^˲*yÊ˛ÖyÏ˛. ªÍV> Eºæ
EÖ®. Ú≥OV> Mʸ֮-¥˘Δˇ$$ EÖ®.'' A–ö˛$-ΔÛˇÖ{ßÊ˛, Mʸ$–ö˛*Δäˇ ‡Ì‹µr-Ãå˝ÃZ Á≥∞ ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤ –ö˛$Δ¯ ƒÊ˝$$–ö˛ –˛OßÊ˛$≈yÊ˛$.
""Mʸ$–ö˛*Δäˇ D –ö˛$´ßÊ˛≈ ªÍV> ôÈVʸ$-ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$. AÖßÊ˛$MÛ¸
–ö˛$$QÖ Eºæ EÖr$Ö®'' G–ö˛Δ¯ AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$. CßÊ˛™ΔÊˇ$
–ö˛$$Vʸ$YΔÊˇ$ Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ yëMʸtΔÊˇ$œ ‘Ë˝–ö˛Ö ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ-Mˆ-^ÈaΔÊˇ$. Á‹Áfl˝f
Ì‹ßÊ˛Æ-–˛$OØ˲ Eô˲$fi-Mʸ-ô˲ô¯ ^Û˛ô˲$À$ ^˲*‘ÈΔÊˇ$. ^Û˛ô˲$-À-Ú≥OØ˲ G–ö˛Δ¯
Vʸ$_a-Ø˲r$t, Ú≥Ø˲$-Vʸ$-ÃÍyÏ˛Ø˲r$t VʸsÏ˝t Vʸ$ΔÊˇ$¢-À$-ØÈ≤ƒå˝$.
""∞f–Û˛$, ^Û˛Ü-Ú≥OØ˲ H–¯ Vʸ$ΔÊˇ$¢-À$-ØÈ≤ƒå˝$'' G–ö˛Δ¯ CßÊ˛™ΔÊˇ$
∞Δ>Æ-«Ö-^ÈΔÊˇ$. —‘ÈÃå˝ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ-Mˆ-^ÈayÊ˛$.
""ØÛ˛Ø˲* ØÈØÈ≤ Δ>{Ü JÖsÏ˝-VʸÖ-r-–ö˛-ΔÊˇMʸ* –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$ØÈ≤Ö.
–ö˛ßÊ˛™-ØÛ˛-Mˆ©™ Δ>{ô˲ÖôÈ ôÈVʸ$-ô˲*ØÛ˛ EØÈ≤yÊ˛$. ∫Áfl˝ì‘È K–ö˛Δäˇ {yÏ˛ÖMä¸
ØÈØ˲≤ {¥Î◊Í-ÀØ˲$ ∫Õ-MˆÖ®.'' ^˛¥ÎµyÊ˛$ —‘ÈÃå˝.
Mʸ$–ö˛*Δäˇ øÍΔÊˇ≈ Á‹Ö´ßÊ˛≈ Mʸ*yë –ö˛_aÖ®. —‘ÈÃå˝ Δ>{Ü JÖsÏ˝VʸÖrMʸ$ ∏˘Øå˛ ^Û˛‘ÈyÊ˛$.
""ØÈØ˲≤ Ì≥_a-Ì≥-_aV> –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤yÊ˛$ Δ>–ö˛*√..'' AØÈ≤yÊ˛$.
–˛‚ÍÂ-À∞ ØÈMʸ$ °{–ö˛ÖV> EØÈ≤... BƒÊ˝$Ø˲ ØÈMʸ$ ßÊ˛*ΔÊˇÖV> f«W
Á≥ßÛ˛‚Ê˝ì A–ö˛#-ô˲$Ö®. CØÈ≤‚Ê˝ì —yë-Mʸ$-ÀØ˲$ –ö˛≈Ü-ΔÛˇ-MϸÁ‹*¢ BƒÊ˝$ØÛ˛≤ øÊ˝ΔÊˇ¢V>
^˛Á≥#µ-Mʸ$Ör* {∫ÜM>. BƒÊ˝$Ø˲ M¯Á‹Ö y˛O–¯-ΔäˇfiMϸ JÁ≥#µ-Mʸ$ØÈ≤.
Á≥®-Δ¯-kÃZœ M¯ΔÊˇ$t ßë”Δ> ‘È‘Ë˝”-ô˲ÖV> —yÏ˛-¥˘ôÈÖ. ∫Ö´ßÊ˛Ö ô˛VÛ¸Á≥#µyÊ˛$ –˛‚Ê˝ÂyÊ˛Ö Á‹ΔˇOÖ® M>ßÊ˛ØÛ˛ BW-¥˘-ƒÊ˝*Ø˲$. ØÛ˛Ø˲$ Á‹M>-ÀÖÃZ
–˛„ EÖsÙ˝, ØÈ Mʸ$–ö˛*-Δäˇ∞ {∫Ü-MϸÖ-^˲$-Mʸ$ØÛ˛ ßëØÛ˛≤–˛*!''
Vʸ$Öy˛À$ A—-Ì‹-¥˘-ƒÙ˝$ÃÍ HyÊ˛$-Á‹$¢Ö® Á‹Ö´ßÊ˛≈.
CßÊ˛™ΔÊˇ$ ByÊ˛-–È‚Ê˝ì B–˛$∞ Á≥MʸPMʸ$ °Á‹$-Mʸ$-–ö˛-^ÈaΔÊˇ$. ªÍÖªÙ˝ÃZ
gÍªå˝ ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤ Mʸ$–ö˛*Δäˇ Mʸ*ô˲$ΔÊˇ$, ⁄Η$Õ ""Δ>{Ü Á≥® VʸÖr-ÀÁ≥#µyÊ˛$ Mʸ*yë ØÈØ˲≤ ØÈô¯ –ö˛*sÍœ-yëyÊ˛$. AØ˲≤ƒÊ˝$≈ CMʸPyÛ˛ EØÈ≤yÊ˛$,
–ö˛*sÍœ-yÊ˛–ö˛*√ A∞ ∏˘Øå˛ Mʸ*yë C^ÈayÊ˛$. ØÈØ˲≤ –ö˛*rÃZœ
Á‹Öô¯-ÁŸ–Û˛$ ´ßÊ˛”∞Ö-_Ö®..'' AÖ® ⁄Η$Õ.
" ∫Áfl˝ì‘È B Á‹Öô¯ÁŸÖ ô˲r$t-M¯-ÃÙ˝-Mʸ-¥˘-ƒÊ˝*-ΔÛˇ–˛* ^˛Œœ, ØÈØÈ≤!
–ö˛$Ø˲Õ≤ —yÏ˛_ –˛‚ÍÂyÊ˛$..'' AØÈ≤yÊ˛$ —‘ÈÃå˝. " AƒÙ˝$≈ EÖr$Ö®..''
AÖr$-ØÈ≤-Δˇ-–ö˛Δ¯. ""ØÈØÈ≤.. ØÈØÈ≤..'' Δ¯®-›˘¢Ö® ⁄Η$Õ.

" A® AÖôÈ –È‚Ê˝Â ØÈØ˲≤ ¥˘ÕMÛ¸! ßë∞ –ö˛$$Mʸ$P
A^˲$a BƒÊ˝$-Ø˲-ÃÍVÛ¸ EÖr$Ö®. Ø˲Ø˲$≤ M>ßÊ˛∞
ØÈØ˲≤ ßÊ˛VʸYΔÛˇ EÖsZÖ®..'' HyÊ˛$Á‹*¢ AÖ® Á‹Ö´ßÊ˛≈.
ØÈMʸ$ Mʸ$–ö˛*Δäˇ ∏Î≈—$Œ Vʸ$«Ö_ AÖôÈ
ô˛À$Á‹$. Á≥®-ıfl˝-ØÛ˛‚Ê˝Â {MϸôË˛Ö Ø˲$ÖyÛ˛ CßÊ˛™« –ö˛$´ßë≈
AV>´ßÊ˛Ö –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ®. ∫ƒÊ˝$-rMʸ$ Mʸ∞µÖ^Û˛ M>ΔÊˇ◊ÍÀ$ Mˆ∞≤. AÖô˲-ΔÊˇYô˲ M>ΔÊˇ-◊Í-ÃÙ˝ÖsZ ô˛ŒßÊ˛$.
Ì≥ÀœÕ≤ CßÊ˛™ΔÊˇ* Á≥Ö^˲$-Mˆ∞ –Û˛ΔÛˇ”-ΔÊˇ$V> {∫ô˲$-Mʸ$-ô˲$
ØÈ≤ΔÊˇ$. Mʸ*ô˲$ΔÊˇ$ ô˲Ö{yÏ˛ ßÊ˛VʸYΔÛˇ Ú≥«-WÖ®. MˆyÊ˛$Mʸ$
—‘ÈÃå˝ ôË˛Õœ ßÊ˛VʸYΔÊˇ EÖr$-ØÈ≤yÊ˛$. CßÊ˛™ΔÊˇ* yëMʸtΔäˇ
M¯ΔÊˇ$fi –ö˛≈Ü-ΔÛˇ-MϸÖ-^ÈΔÊˇ$. ßë∞Mϸ M>ΔÊˇ◊˝Ö ô˲Ö{yÏ˛
yëMʸtΔäˇ M>–ö˛-yÊ˛–Û˛$!
Mʸ$–ö˛*-ΔäˇMϸ Δ¯Vʸ$ÃÙ˝ ß˛O–ö˛Ö. Δ¯kÃZ ôˆÖøÒ˝O‘ÈôË˛Ö Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö Δ¯Vʸ$À –ö˛$´ßÛ˛≈ VʸyÏ˛-ı≥-–ÈyÊ˛$.
ô˲Mʸ$P–ö˛ Ôúk M>–ö˛-yÊ˛Öô¯ CÁ‹-MÛ¸ı‹¢ Δ>À-Ø˲Öô˲
–ö˛$Ö® fØ˲Öô¯ ‡Ì‹µ-rÃå˝ GÁ≥#µyÊ˛* Mϸr-Mϸ-r-ÃÍ-yÊ˛$
ô˲$Ö-yÛ˛®. Mʸ$–ö˛*Δäˇ C^Û˛a {sÓ˝så˝-–˛$Öså˝ MʸØÈ≤...
Aô˲yÏ˛ –ö˛*rÃÙ˝ –È‚Ê˝Â∞ Kßë-ΔÊˇ$Á‹*¢ EÖyÛ˛—.
" –ö˛$ÖßÊ˛$-ÃÙ˝™-–ö˛$$Ö® AØÈ≤ƒå˝$ G–ö˛-ΔˇOØÈ C›Î¢ΔÊˇ$.
–ö˛$ØË˛Ö ^˛ı≥µ B ΔˇÖyÊ˛$ –ö˛*rÃÙ˝ –ö˛$∞-ÌŸ∞ {∫Ü-Mϸ›Î¢ƒå˝$'' AØÛ˛-–ÈyÊ˛$ ØÈô¯. Mʸ$–ö˛*Δäˇ BÁ≥-ΔÛˇ-ÁŸØå˛
^Û˛ı‹¢ ÜΔÊˇ$-Vʸ$Ö-yÛ˛® M>ßÊ˛$. Á‹Ö´ßÊ˛≈, Mʸ$–ö˛*-ΔäˇÀ –ö˛$´ßÊ˛≈
"M¯Ãå˝z-–ÈΔäˇ' Ø˲yÊ˛$-Á‹$¢Ö-ßÊ˛∞ Á‹$Ø˲ÖßÊ˛ ßë”Δ> ô˛ÕÌ‹
ΔˇÖyÊ˛$ –ö˛$*yÊ˛$ ›ÎΔÊˇ$œ Úfl˝^˲a-«Ö-^ÈØ˲$.
" AÖßÊ˛-«MÓ¸ –ö˛*rÀ$ ^˛Ì≥µ Kßë-ΔÊˇayÊ˛Ö M>ßÊ˛$Δ>..
–ö˛$$ÖßÊ˛$ ± øÍΔÊˇ≈∞ KßëΔÊˇ$a.'' AØÈ≤yÊ˛$ Ø˲–ö˛#”ô˲*.
" yëMʸt-ΔÊˇœÖ-ßÊ˛ΔÊˇ* ı≥ÁŸÖrœ M¯Á‹Ö M>Á≥#ΔÊˇÖ ^˛ƒÊ˝$≈Mʸ$Öyë EØÈ≤Δ>? øÍΔÊˇ≈∞ {ı≥—$Ö-^˲-Mʸ$Öyë EØÈ≤Δ>?''
AØÈ≤Ø˲$. –ÈyÊ˛$ Á≥Mʸ$PØ˲ Ø˲–Û˛”Ì‹,
" ô˲Ø˲∞ {ı≥—$Ö-^˲yÊ˛Ö –ö˛ÃÙ˝œ Mʸßë CßÊ˛™ΔÊˇ$ Ì≥ÀœÀ$
Á≥#sÍtΔÊˇ$'' AØÈ≤yÊ˛$. –ö˛*rÃZœ M>Á‹¢ –˛r-M>ΔÊˇÖ
¥Î‚Ê˝ìœ GMʸ$P–ö˛. ""–˛r-M>ΔÊˇÖ ›Î¶Ø˲ÖÃZ –ö˛$–ö˛$-M>ΔÊˇÖ
Ú≥Ö^˲$ ô˲–ö˛$$√yÊ˛*..'' AÖr* EÖyÛ˛-–È-yÏ˛∞. " Ø˲Ø˲$≤
^˲*ı‹¢ØÛ˛ ô˲Ø˲$ "—M>-ΔÊˇÖ'V> –ö˛$$QÖ Ú≥yÊ˛$¢Ö®
AØÈ≤ƒå˝$..'' Ú‹sÒ˝OΔäˇ –Û˛ı‹-–ÈyÊ˛$.
""±ô¯ –ö˛*sÍœyÏ˛ V¸À-–ö˛yÊ˛Ö MʸÁŸtÖΔ>..'' A∞
∏˘Øå˛ Ú≥sÙ˝t-ı‹-–È◊Ï˝~.
""CMʸ –ö˛^Û˛a ∫Ö´ßÊ˛$-–ö˛#À$ G–ö˛ΔÊˇ* ÃÙ˝ΔÊˇ$. “$
ØÈØ˲≤Ø˲$ AÃÍ ^˲*Á‹*¢ EÖyÊ˛-ÃÙ˝Ø˲$. °Á‹$-M¸-‚Ê˝ÂÖyÏ˛Δ>..'' AÖ® Á‹Ö´ßÊ˛≈. " د..'' G–ö˛-«ß¯ Á‹”ΔÊˇÖ. ô˲ÃÒ˝Ü¢
^˲*‘ÈØ˲$. A–ö˛$-ΔÛˇÖ{ßÊ˛... ""H–˛$OÖ®..'' AyÏ˛-V>Ø˲$.
" ‘Ë˝–È∞≤ ¥˘ã‹t-–ö˛*-ΔÊˇt–í˛$ ^˛ƒÊ˝$≈-∞-–ö˛”ÖyÏ˛' AØÈ≤yÊ˛$.
""Á‹ÖßÛ˛-‡-Àô¯ QØ˲ØË˛Ö ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö –ö˛$Ö_®
M>ßÊ˛$ Mʸßë...'' AØÈ≤Ø˲$. Á‹Ö´ßÊ˛≈ Ú≥ßÊ˛™V> HyÏ˛aÖ®.
""ØÈ ßÛ˛–ö˛#◊Ï˝~ –ö˛$$MʸPÀ$ ^Û˛ƒÊ˝$-MʸÖyÏ˛..'' ‘Ë˝–ö˛ÖÚ≥O
Á≥yÏ˛Ö®.
ØÛ˛Ø˲$ Á‹$Ø˲ÖßÊ˛ –˛OÁ≥# ^˲*‘ÈØ˲$. ô˲Ø˲$ CßÊ˛™ΔÊˇ$
ByÊ˛-–È-‚Ê˝Â∞ °Á‹$-Mˆ_a Á‹Ö´ßÊ˛≈∞ °Á‹$-M¸-„ÂÖ®.
ØÈÀ$-VʸYÖ-rÀ ô˲Δ>”ô˲ ®{V>¬Ö-Ü-MʸΔÊˇ —ÁŸ-ƒÊ˝*À$
–˛À$-Vʸ$-ÃZMϸ –ö˛^ÈaΔˇ$$. ¥˘ã‹t-–ö˛*-ΔÊˇt–í˛$ «¥˘-ΔäˇtfiÃZ
Mʸ$–ö˛*-Δ䡮 Á‹Áfl˝f –ö˛$ΔÊˇ◊˝Ö M>ßÊ˛∞ ôÛ˛ÕÖ®. ƒÊ˝$$–ö˛
yëMʸtΔäˇ, Mʸ$–ö˛*Δäˇ ’ÁŸ$≈yÊ˛$ A–ö˛$-ΔÛˇÖ-{ßÊ˛∞ A¿-Ø˲Ö-ßÊ˛Ø˲V> ^˲*‘ÈØ˲$. ""ƒÊ˝$$ BΔäˇ {ºÕ-ƒÊ˝$Öså˝ {∫ßÊ˛Δäˇ..''
AØÈ≤Ø˲$. Aô˲yÊ˛$ ØÈ–˛OÁ≥# ^˲*Á‹*¢..
""›ÎΔäˇ Δ¯l "–ö˛$ßÊ˛≈Ö' ôÈVÛ¸® ô˲Ø˲ M>Á≥#ΔÊˇÖ

Mʸ*Õ-¥˘-Δˇ$$Ö-ßÊ˛ØÛ˛ ›ÎΔäˇ'' AØÈ≤yÊ˛$ ªÍ´ßÊ˛V>.
""∞f–Û˛$! ∫Ö´ßÊ˛Ö ∞À$-Á≥#-M¯-–ö˛-yë-∞Mϸ Mʸ$–ö˛*Δäˇ
Ú≥ßÊ˛™V> {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö ^Û˛ƒÊ˝$-ÃÙ˝ßÊ˛$. ^Û˛ô˲$À$ M>ÃÍMʸ
BMʸ$À$ Á≥r$t-Mˆ∞ HÖ ÃÍøÊ˝Ö..'' AØÈ≤Ø˲$.
""M>± Hyë® Ø˲$ÖyÏ˛ –Û˛$yÊ˛-–í˛$∞ «M¸”ã‹t ^Û˛Á‹$¢-

ØÈMʸ$ ô˛Õ-Ì‹-Ø˲Öô˲ –ö˛ΔÊˇMʸ* ›ÎΔäˇ Á≥ßÛ˛‚Ê˝ì y˛O–¯Δäˇfi
M¯«Ö® ∞f–Û˛$ M>±.. D Hyë-®ÃZ y˛O–¯-ΔäˇfiMϸ
JÜ¢yÏ˛ ^Û˛Ì‹Ö® –Û˛$yÊ˛–Û˛$! ^˲∞-¥˘-Δˇ$$Ø˲ Δ¯k Δ>{Ü
›ÎΔäˇ ØÈMʸ$ ∏˘Øå˛ ^Û˛‘ÈyÊ˛$. "A–ö˛$-ΔÛˇÖ{ßë! ØÈΔÊˇMʸ¢Ö...
ØÈ —‘ÈÃå˝∞ "Ø˲Ø˲$≤ ^˲*yë-À∞ EÖ® ØÈØÈ≤'
A∞ –ö˛^ÈayÊ˛$. ØÈ –ö˛$Ø˲Á‹$ GÖô¯ ô˲ñÌ≥¢V> EÖßÊ˛ƒÊ˝*≈
AØÈ≤ΔÊˇ$. ØÛ˛Ø˲$ Mʸ*yë ^ÈÃÍ Á‹Öô¯-ÁŸ-Á≥-yëzØ˲$.''
^˛¥ÎµyÊ˛$ A–ö˛$-ΔÛˇÖ{ßÊ˛. ØÈ øÊ˝ñMʸ$sÏ˝ –ö˛$$yÏ˛-Á≥-yÏ˛Ö®.
ØÈ –ö˛$$QÖÃZ øÍ–ÈÀ$ ∫ƒÊ˝$-r-Á≥-yÊ˛-Mʸ$Öyë
ÚflO˝ßÊ˛-Δ>-ªÍ-ßä˛-ÃZ∞ JMʸ ¥˘Œã‹ —${ô˲$yÏ˛ ßë”Δ>
hÃÍœ Gã‹-Ô≥Mϸ M>Ãå˝ ^Û˛Δˇ$$Ö-^ÈØ˲$. CΔÊˇ–˛O ØÈÀ$VʸYÖ-rÃZœ ∞gÍ-∞-gÍÀ$ ∫ƒÊ˝$-r-Á≥-yëzΔˇ$$. Mˆ®™VʸÖrÀ –ö˛$$ÖßÊ˛$.. —‘ÈÃå˝ ∏˘Øå˛ ^Û˛‘ÈyÊ˛$.
""AÖMʸ$Ãå˝.. ¥˘Œ-Á‹$À$ Ø˲Ø˲$≤ Mʸ*yë —^È«Ö^È-ÀÖ-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$..''
""–˛„ÂΔ> —‘ÈÃå˝..'' ^˛¥ÎµØ˲$. Aô˲yÏ˛ Á‹”ΔÊˇÖÃZ
^˛–ö˛$r GÖßÊ˛$M¯ AΔÊˇ¶-–˛$OÖ®.

ØÈ≤yÊ˛$. D JÖr-«-ô˲ØË˛Ö øÊ˝«Ö-^˲-ÃÙ˝Mʸ$ØÈ≤Ø˲$, –ö˛^˛aƒå˝$ Á‹Ö´ßë≈ A∞ Ì≥À$-Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$.
Ø˲$–ö˛#” ByÊ˛-–È‚Ê˝Â –˛Ör-Á≥yÏ˛ Ü«VÛ¸ Ì≥_a Mʸ$MʸP–ö˛#Δ>! H GΔˇ$$y¯fi ØÈMʸ$ AÖr-Vʸ-sÍt-À∞ Mʸ${rÁ≥∞≤ Ø˲Ø˲$≤ Ì≥À$-Á‹$¢-ØÈ≤–ö˛#. ± ^È–ö˛# Ø˲$–ö˛#” ^È–ö˛#.
–ö˛$$ÖßÊ˛$ BÌ‹¢ ØÈ Ì≥ÀœÀ ı≥ΔÊˇ$ “$ßÊ˛ Δ>Ì‹–ö˛#”,
AØÛ˛-ßÊ˛Ör ›ÎΔäˇ ªÍ´ßÊ˛-Á≥-yÊ˛$ô˲* ΔˇÖyÊ˛$ –ö˛$*yÊ˛$›ÎΔÊˇ$œ ^˛¥ÎµyÊ˛$.
∑∑∑
A–ö˛$-ΔÛˇÖ{ßë.. Á‹Ö´ßÊ˛≈Mϸ ØÛ˛Ø˲$ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$.
" f«-W-¥˘-Δˇ$$Ö-ßÛ˛ß¯ f«-W-¥˘-Δˇ$$Ö®. B Ì≥ÃÍœ-yÏ˛
ØÈ BÌ‹¢ –ö˛*{ôË˛Ö M>–ÈÕ. ØÛ˛Ø˲$ {∫ÜMϸ EÖyÊ˛V> Ø˛OØÈ M>¥Î-yÏ˛-–ö˛#ÖsÙ˝ ªÍ–ö˛#Ö-yÛ˛®..'' AÖ® Á‹$Ø˲ÖßÊ˛.
BÌ‹¢ ô˲Ø˲Mϸ Δ>Ì‹-–ö˛”-Ø˲∞ M¯Á≥ÖV> AØÛ˛-–ÈyÊ˛$.
ØÛ˛Ø˲$ ∞«”-M>-ΔÊˇÖV> Ø˲—” ""^˲rtÖ ô˲Ø˲ Á≥∞

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 57
n

Ú‹Ogå˝ ô˲VʸY-ÃÙ˝-ßÊ˛-rV>?

ôÈØ˲$ ^Û˛Á‹$-Mʸ$-¥˘-ô¯Ö® Á‹$Ø˲Ößë.'' AØÈ≤yÊ˛$. –ö˛$‰Â
ô˲ØÛ˛ " Á‹Ö´ßÊ˛≈ CÖô˲-Á≥∞ ^Û˛Á‹$¢Ö-ßÊ˛∞ AØ˲$-M¯-ÃÙ˝ßÊ˛$..' AÖ®.
" Á‹Ö´ßÛ˛≈ M>ßÊ˛$ Á‹Ö´ßÊ˛≈ ı≥œÁ‹$ÃZ Ø˲$–ö˛#”ØÈ≤ AßÛ˛
^Û˛›Î¢–í˛' AØÈ≤Ø˲$. ºô˲¢-ΔÊˇ-¥˘Δˇ$$ ^˲*Ì‹Ö® Á‹$Ø˲ÖßÊ˛.
""HÖsÏ˝.. “$ΔÊˇ-ØÛ˛®..'' Vˆ◊Ï˝-WÖ®.
""i—ôË˛Ö G–ö˛-«MÓ¸ –ö˛yÏ˛zÖ-_Ø˲ —Á‹¢« M>ßÊ˛$..''
AØÈ≤Ø˲$.
""“$ –˛$rt –Û˛ßëÖôË˛Ö —Ø˲-ÃÙ˝Mʸ ØÛ˛Ø˲$ Mʸ*yë
—$–ö˛$√Õ≤ ^˲Öı≥-›Î¢-ØÛ˛–˛*..'' AÖ® M¯Á≥ÖV> ØÈ
Ô≥Mʸ Á≥r$t-Mˆ∞. ""^˲Öı≥ƒå˝$! øÍΔÊˇ≈ ^Û˛ÜÃZ ^˲∞¥˘–ö˛yÊ˛Ö MʸÖsÙ˝ –ö˛$V>-yÏ˛Mϸ BØ˲ÖßÊ˛Ö H–ö˛$$Ö®?''
AØÈ≤Ø˲$ Ø˲–ö˛#”ô˲*. " Á‹ΔÛˇœ A–ö˛$Ö-Vʸ-‚ÍÀ$ BÁ≥ÖyÏ˛..''
A∞ ô˲Ø˲ –ö˛$ÖVʸ-‚Ê˝-Á‹*-{ôÈÀ$ Mʸ‚Ê˝ÂMʸ$ AßÊ˛$™-Mʸ$Ö®.
""ByÊ˛-–È-‚Ê˝ÂMʸ$ –˛$$Vʸ$-yÏ˛-MʸÖsÙ˝ –ö˛$ÖVʸ-‚Ê˝-Á‹*-{ôÈÀ$
–ö˛$$Q≈Ö'' AØÈ≤Ø˲$ Ø˲–ö˛#”ô˲*.
""Á‹ΔÛˇœ.. ¥˘ô˲* ¥˘ô˲* “$ ô˲–ö˛$$√yÊ˛$ B –˛rM>-Δ>∞≤ “$Mʸ$ AÖsÏ˝Ö_ ¥˘Δˇ$$-Ø˲-r$t-ØÈ≤yÊ˛$'' AÖ®.
" Á‹ΔÛˇœ ∞{ßÊ˛¥˘.. ØÈMʸ$ M>Á‹¢ Δ>Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ Á≥Ø˲$Ö®''
AØÈ≤Ø˲$.
" HÖsÏ˝, “$ ô˲–ö˛$$√yÏ˛ –ö˛$ΔÊˇ-◊Í∞≤ Mʸ*yë Mʸ£Ê˛V>
Δ>Á‹$¢-ØÈ≤Δ>?'' AÖ®. ""H–˛* ô˛ŒßÊ˛$..'' AØÈ≤Ø˲$.
""Á‹Ú‹µØå˛fi –˛$Δˇ$$Ö-sÒ˝OØå˛ ^˛ƒÊ˝$≈-yÊ˛ÖÃZ G–ö˛-ΔˇOØÈ
“$ –˛Ø˲$MÛ¸..'' AÖ®.
∑∑∑

Á‹Ö´ßÊ˛≈∞ MʸÀ-–ö˛-yë-∞Mϸ gÒ˝OÀ$Mϸ –˛‚ÍÂØ˲$.
MʸÀ-–ö˛-yë-∞Mϸ ∞Δ>-Mʸ-«Ö-_Ö®. –ö˛$*y¯-›Î«
{Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö ô˲Δ>”ô˲ MʸÕ-Ì‹Ö®.
""Ø˲Ø˲$≤ MʸÀ-–ö˛-yë-∞Mϸ AøÊ˝≈Ö-ô˲ΔÊˇÖ HÖsÏ˝? “$
CßÊ˛™-«MÓ¸ ØÛ˛Ø˲$ {‘Û˝ƒÒ˝*-¿-ÃÍ-ÌŸØÛ˛ Mʸßë..'' AØÈ≤Ø˲$.
AßÛ˛ ∞f-–˛$OôÛ˛ ¥˘ã‹t-–ö˛*-ΔÊˇt–í˛$ fΔÊˇ-Vʸ-Mʸ$Öyë
^˲*ı‹-–È‚Ê˝ìÂ..'' AÖ®.
""AÁ≥#µyÊ˛$ ØÛ˛Ø˲$ Mʸ*yë Á≥MʸP gÒ˝OÃZœ EÖyÛ˛–ÈyÏ˛∞..'' AØÈ≤Ø˲$.
JMʸ-›Î« ØÈ–˛OÁ≥# ôÛ˛«-¥ÎΔ> ^˲*Ì‹.. ""GÖßÊ˛$Mˆ-^ÈaΔÊˇ$?'' AØ˲≤r$t ^˲*Ì‹Ö®.
""Á≥ßë≤-À$-VÛ¸‚Ê˝ì Mʸ$–ö˛*-ΔäˇMϸ —yë-Mʸ$-Õ-–ö˛”-Mʸ$Öyë
–ÈΔˇ$$ßë –Û˛Ì‹ Á‹ôÈ-Δˇ$$Ö-^È–ö˛#. Hyë® Ø˲$ÖyÏ˛
–ÈyÊ˛$ MʸÕÌ‹ {∫ô˲$-Mʸ$ßëÖ A∞ M¯Δ>yÊ˛$. GÖßÊ˛$Mʸ$

58 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

sÍŒ-–ö˛#yä˛ Ô‹”sÓ˝ AØ˲$ÁŸP "Ú‹Ogå˝ iΔ¯'
M¯Á‹Ö Ú≥«-WØ˲ ∫ΔÊˇ$–ö˛# CÖ^å˛ Mʸ*yë ô˲VʸYÃÙ˝ßÊ˛Ø˲≤ —ÁŸƒÊ˝$Ö "Ì‹ÖVÊ¸Ö 3' {¥˘–˛*ÃZ
Á‹µÁŸt-–˛$O-¥˘-Δˇ$$Ö®. ∫ΔÊˇ$–ö˛# ô˲VÛ¸YÖ-ßÊ˛$MÛ¸
"ªÍÁfl˝ì-∫Õ 2' ÁŸ*sÏ˝Ö-Vä¸ÃZ Mʸ*yë ¥ÎÃüY-Ø˲
Mʸ$Öyë ÃÙ˝så˝ ^Û˛Ì‹Ö®. AΔˇ$$ØÈ ÁúÕô˲Ö
ÃÙ˝Mʸ$Öyë ¥˘Δˇ$$-Ø˲-r$tÖ® AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$
Ì‹± fØÈÀ$. D Ì‹∞-–ö˛*-ÃZØÛ˛ CÃÍ EÖsÙ˝
"ªÍÁfl˝ì-∫Õ 2' GÃÍ EÖr$Ö߯ AØ˲≤
AØ˲$-–ö˛*ØË˛Ö AÖßÊ˛-«MÓ¸ –ö˛›˘¢Ö®. D Ì‹∞–ö˛*
sÓ˝fΔäˇ —yÊ˛$-ßÊ˛-ÃÒ˝OôÛ˛ ô˲Á≥µ D sÒ˝Ø˲¤-Øå˛Mϸ ô˛ΔÊˇÁ≥yÊ˛ßÊ˛$ AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$ AØ˲$ÁŸP A¿–ö˛*Ø˲$À$.
∞Δ>-Mʸ-«Ö-^È–í˛?'' AyÏ˛-V>Ø˲$.
Á‹Ö´ßÊ˛≈ –˛ÖrØÛ˛ Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö ^˛Á≥µ-ÃÙ˝ßÊ˛$.
"ô˛À$-Á‹$-Mˆ∞ HÖ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$?' AØ˲≤r$t ^˲*Ì‹Ö®.
M>ı‹Á≥# –ö˛*sÍœ-yÊ˛-ÃÙ˝ßÊ˛$. ""–ö˛$« ∫ƒÊ˝$-ÃÙ˝™-ΔÊˇØÈ..''
AyÏ˛-V>Ø˲$.
" –ö˛$‰Â Δ>Δ> ªÍ–ö˛-V>ΔÊˇ*'' AyÏ˛-WÖ® ®Vʸ$-À$V>.
D›Î« ô˲Ø˲ Mʸ‚Ê˝œÃZ ±‚Ê˝ìœ! ""–ö˛›Î¢Ø˲$'' –ö˛$$Mʸ¢-Á‹-«V>
AØÈ≤Ø˲$. " ØÈMʸ$ ªÒ˝Δˇ$$Ãå˝ Δ>Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ Á≥Δ>”-ÃÙ˝ßÊ˛$.
—‘È-Ãå˝∞ M>¥Î-yÊ˛ÖyÏ˛'' AÖ®.
ØÈMʸ$ ßÊ˛$@QÖ BVʸ-ÃÙ˝ßÊ˛$. –ÈyÏ˛ ÃÙ˝ô˲-–ö˛$$QÖ
Vʸ$ΔÊˇ$¢-Mˆ-_aÖ®.
""CÖßÊ˛$ÃZ –ÈyÏ˛ ô˲ı≥µÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. –È◊Ï˝~ ØÛ˛ØÛ˛
AÃÍ –ö˛òÃå˝z ^Û˛‘ÈØ˲$.'' AÖ®.
""GÖßÊ˛$Mʸ$.. {Á≥M>㟠M¯Á‹–ö˛*?'' AyÏ˛-V>Ø˲$.
Á‹Ö´ßÊ˛≈ –ö˛$$QÖ A®-«-¥˘-Δˇ$$Ö®.
""±Mʸ* {Á≥M>ã-ŸMÓ¸ EØ˲≤ "∫Ö´ßÊ˛Ö' Vʸ$«Ö_
AÖßÊ˛-«MÓ¸ ô˛À$Á‹$. Aô˲-yÏ˛-ô¯ØÛ˛ Ú‹sÏ˝-À-–ö˛”Mʸ, GÖßÊ˛$Mʸ$
D ßÊ˛$Δ>√-Δ>Y-∞Mϸ JyÏ˛-Vʸ-sÍt–ö˛#?'' AyÏ˛-V>Ø˲$.
Á‹Ö´ßÊ˛≈ –˛ÖrØÛ˛ H“$ –ö˛*sÍœ-yÊ˛-ÃÙ˝ßÊ˛$. ØÛ˛Ø˲$
ΔˇsÏ˝tÖ_ AyÊ˛$-Vʸ$-ôÈ-Ø˲∞ AΔÊˇ¶–˛$O...
""GÖßÊ˛$-MʸÖsÙ˝ ØÛ˛Ø˲$ Mʸ$–ö˛*-Δäˇ∞ {ı≥—$Ö-^ÈØ˲$.
Aô˲yÊ˛$ Ø˲Ø˲$≤ ô˲Á≥µ AÖßÊ˛»≤ {ı≥—$Ö-^ÈyÊ˛$,
–ö˛ñÜ¢-ô¯-Á‹‡...'' AÖ®.
" –ö˛$« ô˲Ø˲$ ∞Ø˲$≤ ΔÊˇ–ö˛$√-ØÈ≤yÊ˛$ Mʸßë.. ?' AyÏ˛-V>Ø˲$.
" Á≥ßë≤-À$-VÛ¸‚Ê˝ìÂ, {Á≥M>㟠Ø˲Ø˲$≤ MʸÖsÏ˝Mϸ ΔˇÁ≥µÃÍ
M>¥Î-yëyÊ˛$. GÁ≥#µyÊ˛* Ø˲Ø˲$≤ ôÈMʸ-ÃÙ˝ßÊ˛$. GÖßÊ˛$Mʸ$
ØÈMʸ$ CÖô˲ AÖyÊ˛V> ∞Õ-^È-–ö˛∞ AyÏ˛-V>Ø˲$.
" ∞Ø˲$≤ {ı≥—$-Á‹$¢-ØÈ≤-Ø˲∞..'' AØÈ≤yÊ˛$. ØÈMϸMʸ –ö˛*r
Δ>ÃÙ˝ßÊ˛$. {ı≥–ö˛$-M¯Á‹Ö Á≥«-ô˲-Ì≥Á‹*¢ JÖr« ¥˘Δ>rÖ
^Û˛Ì‹Ø˲ ØÛ˛Ø˲$ Aô˲yÏ˛ {ı≥–ö˛$Mʸ$ ß뛢-Áfl˝-–˛$O-¥˘-ƒÊ˝*Ø˲$.
Mʸ$–ö˛*-ΔäˇMϸ ØÈô¯ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ EÖ®. A® GÃÍÖ-sÏ˝ß˛OØÈ M>–ö˛^˲$a. {Á≥M>ã-ŸMϸ {ı≥–ö˛$ EÖ®. ØÛ˛Ø˲$ Mʸ$–ö˛*Δäˇ
ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMϸ –˛„Â-¥˘-ôÈ-ØÛ˛-–˛*-Ø˲Ø˲≤ AøÊ˝-{ßÊ˛ôÈ øÍ–ö˛Öô¯
{Á≥M>㟠Ø˲Ø˲$≤ Á≥MʸP-ßë« Á≥sÏ˝tÖ-^ÈyÊ˛$. Mʸ$–ö˛*-ΔäˇMϸ
CMʸ øÊ˝*—$-“$ßÊ {∫ÜMÛ¸ AΔÊˇ·ô˲ ÃÙ˝ßÊ˛$. AÃÍ ^Û˛ı‹¢ØÛ˛
±Mʸ*, ± ºyÊ˛zMʸ* BÌ‹¢ –ö˛Á‹$¢Ö-ßÊ˛∞.. Ø˲—$√Ö-^ÈyÊ˛$.
—‘È-Ãå˝Mϸ ^˛ºôÛ˛ –ö˛$$ÖßÊ˛$ A®-«-Á≥-yëzyÊ˛$.
""BƒÊ˝$Ø˲ EØÈ≤-ÃÙ˝-Ø˲sÙ˝t MʸßÊ˛Δ>! BÌ‹¢ °Á‹$-Mˆ∞

—ßÛ˛-‘È-ÀMʸ$ –˛„ ڋsÏ˝ÃÒ˝O, ‡Δˇ$$V> i—Ö^˲$!
ØÛ˛Ø˲$ {Á≥M>㟠V>« ±yÊ˛ÃZ {∫Ü-MÛ¸-›Î¢Ø˲$ AØÈ≤Ø˲$.
Ú≥OV> AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ Mʸ$–ö˛*Δäˇ ô˲Ø˲ BÌ‹¢-Ø˲ÖôÈ, ôÈØ˲$
A{Mʸ–ö˛$ Á‹Ö∫Ö-´ßëÀ$ Ú≥Ö^˲$-Mʸ$Ø˲≤ –È‚Ê˝ÂMϸ C–ö˛”yë-∞Mϸ Ì‹ßÊ˛ÆÖV> EØÈ≤-yÊ˛Ø˲≤ Á‹–ö˛*-^ÈΔÊˇÖ AÖßÊ˛$ô˲*ØÛ˛ EÖ®. Á≥£Ê˛MÊ¸Ö {Á≥M>ΔÊˇÖ Ø˲Ø˲$≤ AyÊ˛$z ôˆÀWÖ-^˲$-Mʸ$Ö-sÍ-yÊ˛∞ Mʸ*yë {Á≥M>㟠VʸsÏ˝tV> ^˛¥ÎµyÊ˛$.
Aô˲yÏ˛ –ÈßÊ˛-Ø˲ÃZ "∞fÖ' Mʸ∞µÖ-_Ö® ØÈMʸ$.
Á≥ßë≤-À$-VÛ¸‚Ê˝ì –ö˛*Ø˲-Ì‹Mʸ Ìfl˝ÖÁ‹ Ú≥sÏ˝tØ˲ –ö˛$∞ÌŸ..
CÁ≥#µyÊ˛$ ^˲*Á‹$-Mʸ$Ö-sÍ-yÊ˛Ø˲≤ Ø˲–ö˛$√MÊ¸Ö Mʸ*yë ÃÙ˝ßÊ˛$.
ØÈ {¥Î◊ÍÀ$ ¥˘Δˇ$$ØÈ Á≥Δ>”-ÃÙ˝ßÊ˛$. Aô˲-V>yÏ˛ BÌ‹¢
ØÈ ºyÊ˛z-ÀMʸ$ ßÊ˛M>P-ÀØÛ˛ Mʸñô˲ ∞‘Ë˝a-ƒÊ˝$Öô¯ D
AÁú*-Δˇ$$-ôÈ≈-∞Mϸ JyÏ˛-Vʸ-sÍtØ˲$. “ÃÒ˝OôÛ˛ –È◊Ï˝~ M>¥ÎyÊ˛ÖyÏ˛ ªÍ–ö˛-V>ΔÊˇ*...'' AÖ®.
ØÛ˛Ø˲$ øÍΔÊˇÖV> ∞r*t«a ""V>yä˛ ªÒ˝œã‹ ƒÊ˝$*!''
A∞ –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ –ö˛^ÈaØ˲$.
∑∑∑

""CÁ≥#µyÛ˛Ö ^Û˛ßë™-–ö˛$-Ø˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$?'' AyÏ˛WÖ® Á‹$Ø˲ÖßÊ˛.
""Mʸ£Ê˛ Δ>ƒÊ˝*-À-Ø˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤Ø˲$..'' ^˛¥ÎµØ˲$.
""A® “$ΔÊˇ$ GÁ≥#µyÊ˛* ^Û˛ı‹ßÛ˛ Mʸßë! ¥ÎÁ≥Ö
Á≥Ì‹-–ÈyÊ˛$ —‘È-Ãå˝∞ H–˛$OØÈ M>¥Î-yÊ˛-Vʸ-ÀΔ>!'' AyÏ˛WÖ®.
""^˲rtÖ –ö˛$$ÖßÊ˛$ AÖßÊ˛ΔÊˇ* Á‹–ö˛*-Ø˲–Û˛$...''
AØÈ≤Ø˲$. Ø˲Ø˲$≤ ΔÊˇ$Á‹-ΔÊˇ$Á‹ ^˲*Á‹*¢..
" D ^˲^˲$a.. Á≥#^˲$a –ö˛*rÀ$ BÌ≥ M>Δ>≈-^˲-ΔÊˇ◊˝
H–˛$OØÈ EÖsÙ˝ ^˲*yÊ˛ÖyÏ˛. ¥ÎÁ≥Ö Á‹Ö´ßÊ˛≈...'' AÖ®.
""± –ÈÀMÊ¸Ö ^˲*ı‹¢ –˛$$Vʸ$-‚Ê˝Â∞ ^˲ÖÁ≥-yë∞≤
Á‹–ö˛$-«¶Ö-^Û˛ÃÍ EØÈ≤–Û˛!'' AØÈ≤Ø˲$.
""Ar$-–ö˛ÖsÏ˝ –˛´ßÊ˛-–ö˛Õ≤ ^˲ÖÌ≥ôÛ˛ –ö˛*{ôË˛Ö Ø˲ÁŸt–Û˛$-—$sÏ˝ ÃÒ˝ÖyÏ˛.. —yë-Mʸ$À$ C–ö˛”-–ö˛$∞ Aô˲-V>yÊ˛$
Á≥ßë≤-À$-VÛ¸‚Ê˝ì Á‹ôÈ-Δˇ$$Ö-^ÈyÊ˛$..'' AÖ®.
Aô˲y¯ ı≥ΔÊˇ$–˛*Ì‹Ø˲ yëMʸtΔäˇ. ı≥ÁŸÖrœô¯ØÛ˛
GMʸ$P–ö˛ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö VʸyÊ˛$Á≥#ô˲$ÖsÍyÊ˛$. øÍΔÊˇ≈∞
∞ΔÊˇœÑʸ≈Ö ^Û˛‘ÈyÊ˛$. B–˛$ ô˲Ø˲ ı‹µã‹ÃZMϸ
Δ>Mʸ*yÊ˛ßÊ˛∞ ô˲À$Á≥#À$ –Û˛‘ÈyÊ˛$. güΔÊˇ∫yëÀ∞
B–˛$ ^Û˛Ì‹Ø˲ {Á≥ƒÊ˝$ôÈ≤À±≤ ªÒ˝yÏ˛Ì‹MˆsÍtΔˇ$$.
Ú≥«VÛ¸ ßÊ˛*Δ>∞≤ ô˲WYÖ^˲$M¯–ÈÀ∞
{Á≥ƒÊ˝$Ü≤Ö^˲Mʸ¥˘V>, AØ˲$–ö˛*ØÈÀ*,
A¥ÎΔ>¶À* Ú≥«V>Δˇ$$. CßÊ˛™ΔÊˇ* –Û˛ΔÊˇ$Á≥yÏ˛ G–ö˛«
i—ôË˛Ö –È«ßÊ˛Ø˲≤r$tV> ∫ô˲Mʸ›ÎV>ΔÊˇ$. CÖô˲ÃZ
AØ˲$M¯∞ ßÊ˛$ΔÊˇÉrØ˲ f«WÖ®. H—$r®?
""±ô¯ gÍ{Vʸ-ô˲¢V> EÖyëÕ..'' AÖr* EÖsÙ˝
ØÈ Ô≥Mʸ-À-“$ßÊ˛ –ö˛ΔÊˇMʸ* ^Û˛Δˇ$$ ô˛_aÖ®.
" Á‹ΔÛˇœ.. ± Úú*ÁŸ BÁ≥#. Á‹–ö˛*-fÖÃZ Cr$-–ö˛ÖsÏ˝
–ö˛$ΔÊˇ-◊ÍÀ$, Áfl˝ô˲≈À$ fΔÊˇ-Vʸ-Mʸ$Öyë –ö˛$Ö_ Mʸ£Ê˛
Δ>›Î¢..'' A∞ "¥Î≈yä˛' ^Û˛ÜMϸ °Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$.
""“$ ΔÊˇ^˲Ø˲ Ì≥_a ô˲Vʸ-ÃÒ˝ƒÊ˝$≈'' A∞ –ö˛Ör-Vʸ-®ÃZMϸ –˛‚Ê˝ì¢ÖsÙ˝... ""Á‹$Ø˲*.. JMʸ M>Ôú..'' AØÈ≤Ø˲$.
" A߈-MʸPsÙ˝ ô˲Mʸ$P–ö˛..'' AÖ® Ø˲Á‹$-Vʸ$ô˲*. ¥ÎÜ
MÛ¸‚Ê˝Â –ö˛* i–ö˛Ø˲ Á‹Áfl˝-^˲-ΔÊˇ≈ÖÃZ D ΔÊˇ$Á‹-ΔÊˇ$-Á‹À$
AÀ-–ÈsÙ˝. Á≥®-∞-—$-⁄ÎÀ –ö˛≈–ö˛-´®ÃZ Ø˲$ΔÊˇ-VʸÀ$ MʸMÛ¸P

M>Ôú ô˛_aÖ® Á‹$Ø˲ÖßÊ˛.
""–˛$O Ô‹”så˝ ‡Δäˇt..'' A∞ –˛$^˲$a-Mʸ$ØÈ≤.
" G∞≤ ı‹–ö˛À$ ^Û˛ı‹¢ –ö˛*{ôË˛Ö H–ö˛$$Ö-®-ÃÒ˝ÖyÏ˛..
‘Û˝œÁŸ√ÖÃZ "DVʸ'ÃÍ –ö˛$–ö˛$√Õ≤ °Ì‹-–Û˛Á‹*¢ EÖsÍΔÊˇ$.''
A∞ –ÈÌŸÖVä¸ –˛$ÔŸØå˛ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMʸ$ –˛„ÂÖ®.
¥Î≈yä˛ –ö˛$$ÖßÊ˛$ Ú≥r$t-Mˆ∞ Mʸ*ΔÊˇ$a-ØÈ≤Ø˲$. MʸÀÖ
MʸßÊ˛-ÃÙ˝œßÊ˛$. ßÊ˛$@QÖ –ö˛$$Ö^˲$Mʸ$ –ö˛›˘¢Ö®.
—–ÈÁfl˝ –ö˛≈–ö˛Á‹¶ Gr$ –˛‚Z¢Ö®? ô˲Ö{yÓ˛-º-yÊ˛zÀ
AØ˲$-∫Ö´ßÊ˛Ö HÖsÏ˝? MʸØ˲≤-º-yÊ˛zÕ≤ ^˲Öı≥ ô˲Ö{yÊ˛$À$..
MʸØ˲≤ô˲Ö{yÏ˛∞ ^˲Öı≥ ºyÊ˛zÀ$..
GMʸP-◊Ï˝~Ö_ GMʸPyÏ˛ –ö˛ΔÊˇMʸ* –˛‚Ê˝ì¢ØÈ≤Ö? B®–ö˛$
Á‹–ö˛*-fÖÃZ Cr$-–ö˛ÖsÏ˝ ßÊ˛$Δ>√-Δ>YÀ$ f«-V>ƒÒ˝*
ÃÙ˝ß¯ M>±, ØÈVʸ-«Mʸ Á‹–ö˛*-fÖÃZ CÃÍÖ-sÏ˝—
GÖßÊ˛$Mʸ$ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$?
{ı≥–ö˛$-Δ>-Ìfl˝-ô˲≈ÖÃZ –ö˛$∞ÌŸ Á‹ô˲-–ö˛$-ô˲–˛$O ¥˘ô˲$
ØÈ≤yë? Mʸ$–ö˛*Δäˇ —ÁŸƒÊ˝$Ö ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMʸ$ –ö˛_a BV>Ø˲$.
Á‹Ö´ßÊ˛≈ô¯ ∫Ö´ßë∞≤ ∞À$-Á≥#-M¯-–È-ÀØ˲≤ ô˲Á≥Ø˲ MʸÖsÙ˝
—yÏ˛-¥˘-–ö˛-yë-∞MÛ¸ GMʸ$P–ö˛ ôÈÁ≥-{ô˲-ƒÊ˝$-Á≥-yëzyÊ˛$. Aô˲yÏ˛
i—-ô˲-–ö˛$ÖôÈ B–˛$ EÖyë-À∞ Aô˲yÊ˛$ M¯ΔÊˇ$-M¯ÃÙ˝ßÊ˛$. ô˲Ø˲ "ı‹µã‹'-ÃZMϸ Δ>Mʸ*-yÊ˛-ßÊ˛∞ ô˲À$-Á≥#À$
–Û˛‘ÈyÊ˛$. güΔÊˇ-∫-yë-À∞ Á‹Ö´ßÊ˛≈ ^Û˛Ì‹Ø˲ {Á≥ƒÊ˝$-ôÈ≤À±≤ ªÒ˝yÏ˛-Ì‹-Mˆ-sÍtΔˇ$$. Ú≥«VÛ¸ ßÊ˛*Δ>∞≤ ô˲WYÖ-^˲$M¯–È-À∞ G–ö˛ΔÊˇ* {Á≥ƒÊ˝$-Ü≤Ö-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$. Áfl˝Mʸ$P M¯Á‹Ö
JMʸΔÊˇ*... øÊ˝«Ö-^˲-ÃÙ˝-Ø˲∞ –ö˛$Δˆ-MʸΔÊˇ* Ú≥Ø˲$-Vʸ$-ÃÍ-yëΔÊˇ$.
JMʸ-Δˆ≤-MʸΔÊˇ$ AΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛-yë-∞Mϸ ∫ßÊ˛$-À$˛-A-¥Î-

Δ>¶À$ Ú≥«-V>Δˇ$$. K–ö˛Δäˇ ¥˜Ú‹-Ì‹-–í˛-Ø˛ã-‹ô¯ Á‹Ö´ßÊ˛≈,
Mʸ$–ö˛*Δäˇ {Á≥Ü MʸßÊ˛-Õ-Mʸ± AØ˲$-–ö˛*-∞Ö-_Ö®. “À$
_MϸP-Ø˲-Á≥#µ-yÊ˛ÃÍœ A–ö˛-–ö˛*-∞Ö-_Ö®. B EMʸP-¥˘-ô˲ÃZ
Mʸ$–ö˛*Δäˇ ôÈôÈP-ÕMʸ ∫Ö´ßë-À-–˛OÁ≥# –˛$$Vʸ$Y ^˲*¥ÎyÊ˛$.
A— A{Mʸ-–ö˛$-Á‹Ö-∫Ö-´ßë-ÀMʸ$ ßë« °‘ÈΔˇ$$. Á‹Ö´ßÊ˛≈ÃZ
ı≥ΔÊˇ$-Mʸ$-¥˘-Δˇ$$Ø˲ Mʸ̋ JMʸP-Δ¯-k® M>ßÊ˛$, Á≥ßë≤-À$VÛ¸-‚Ê˝Â®! ô˲Ø˲∞ ∞ΔÊˇœÑʸ≈Ö ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤-yÊ˛Ø˲≤ "–ö˛≈´ßÊ˛'
{Mʸ*ΔÊˇÖV> –ö˛*«Ö®. AÖßÊ˛$ÃZ øÍVʸÖ-V>ØÛ˛ D
ßÊ˛$Δ>-Áú$-ôÈ-∞Mϸ JyÏ˛-Vʸ-sÏ˝tÖ®. B–˛$ JÖr-«-ô˲-ØÈ∞≤
{Á≥M>㟠ÃÍÖsÏ˝-–È‚Ê˝ì {ı≥–ö˛$ AØÛ˛ –ö˛$$Á‹$Vʸ$ –Û˛Á‹$Mˆ∞ "M>≈ãŸ' ^Û˛Á‹$-M¯-–È-À-Ø˲$-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$. ∞gÍ-∞Mϸ
{Á≥M>ã-Ÿ∞ "sÒ˝Öã≥t' -^Û˛-Ì‹Ö® Á‹Ö´ßÊ˛≈ M>ßÊ˛$, Mʸ$–ö˛*Δäˇ
BÌ‹¢! Ì≥_a Á‹Ö´ßÊ˛≈ Aô˲yÏ˛ Á≥£Ê˛-M>∞≤ {ı≥–ö˛$-Ø˲$Mʸ$Ö®. "Ø˲—$√Ö®'. Ø˲—$√-ôÛ˛ØÛ˛ –˛*Á‹Ö ^˛ƒÊ˝$≈yÊ˛Ö
Á‹$À$-–ö˛∞ {Á≥M>ã-ŸMϸ ô˛À$Á‹$. ¥˘Œã‹ ß˛∫æ-ÀMϸ
{Á≥M>㟠∞fÖ MʸM>PyÊ˛$. ØÛ˛Ø˲$ B —ÁŸƒÊ˝$Ö Á‹Ö´ßÊ˛≈Mϸ
^˛Á≥µ-ÃÙ˝ßÊ˛$. GMʸPy¯ JMʸ ßÊ˛VʸYΔÊˇ {ı≥—$Ö^Û˛ Áfl˝ñßÊ˛ƒÊ˝$Ö
EÖßÊ˛Ø˲≤ "{øÊ˝–ö˛$'ÃZ B–˛$∞ {∫ô˲-Mʸ-∞-–È”-À∞
"–ö˛òØ˲Ö' –ö˛Ìfl˝Ö-^ÈØ˲$. AW≤-^˲$r*t Ü«W, AW≤›Î-ÑϸV> Ú≥‚ÍÂ-yÛ˛-Á≥#µyÊ˛$ CßÊ˛™ΔÊˇ* ô˛À$-Á‹$-M¯-–È-ÕfiØ˲
∞fÖ JMʸ-r$Ö®. {ı≥–ö˛$ØÛ˛ AW≤-MÓ¸-ÀÀ$ B«-¥˘-Mʸ$Öyë
M>¥Î-yÊ˛$-M¯-–È-ÕfiØ˲ ªÍ´ßÊ˛≈ô˲ CßÊ˛™-«MÓ¸ EÖ®. øÍΔÊˇ≈Mʸ$
"ı‹µã‹' C–ö˛”-ÃÙ˝-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ Mʸ$–ö˛*Δäˇ ÃÍÖsÏ˝ –È‚Ê˝ìÂ
–˛O–È-Ìfl˝Mʸ ∫Ö´ßë-∞Mϸ ßÊ˛*ΔÊˇÖV> EÖyëÕ.
C–ö˛±≤ ^˛Á≥µ-yë-∞Mϸ Á‹*P‚Ê˝ìÂ, M>ÃÙ˝-iÀ$ H“$

EÖyÊ˛–ö˛#. G–ö˛-«-Mϸ-–È‚Ê˝ì ô˛À$-Á‹$-M¯-–È-ÕfiØ˲ i—ô˲
Á‹ôÈ≈À$. BΔ¯k ›ÎƒÊ˝$Ö{ôË˛Ö A–ö˛$-ΔÛˇÖ{ßÊ˛ ∏˘Øå˛
^Û˛‘ÈyÊ˛$. ""ØÛ˛Ø˲$ ¥˜ΔÊˇ-¥Îr$ ^Û˛‘È-ØÛ˛–˛* ›ÎΔäˇ..''
AØÈ≤yÊ˛$. ""AÃÍ GÖßÊ˛$Mʸ$ AØ˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤–í˛
A–ö˛$Δäˇ...'' AyÏ˛-V>Ø˲$.
""›ÎΔ䡮 Á‹Áfl˝-f-–ö˛$-ΔÊˇ◊˝Ö M>ßÊ˛$ AØ˲$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$
M>±.. D –ö˛$ΔÊˇ◊˝Ö –˛Ø˲$Mʸ BƒÊ˝$Ø˲ Mʸ$r$Ö∫Ö
EÖr$Ö-ßÊ˛∞ FÌfl˝Ö-^˲-ÃÙ˝-Mʸ-¥˘-ƒÊ˝*Ø˲$. Mʸ$r$Ö∫Ö
–˛$$ô˲¢Ö Mʸ$Á≥µ-Mʸ*-Õ-¥˘-Δˇ$$Ö®. B CÖsÏ˝Mϸ AÖyÊ˛V>
EÖyÊ˛-ßÊ˛-À$a-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$. ⁄Η$-Õ∞ Ú≥„ ^Û˛Á‹$-M¯-ßÊ˛-À$a
Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$..'' AØÈ≤yÊ˛$.
ØÛ˛Ø˲$ ""A–ö˛#Ø˲*... M>ßÊ˛*'' A∞ ^˛Á≥µ-ÃÙ˝ßÊ˛$.
""BÃå˝ ® ªÒ˝ã‹t'' ^˛¥ÎµØ˲$.
∑∑∑

Ø˲Ø˲$≤ ^˲*Ì‹ —‘ÈÃå˝ ô˲À-®Ö-^˲$-Mʸ$-ØÈ≤yÊ˛$.
"ô˲Á≥#µ ^Û˛‘ÈØ˲$ AÖMʸ$Ãå˝'' AØÈ≤yÊ˛$. Á≥‘ÈaôÈ¢Á≥Ö Aô˲yÏ˛ Á‹”ΔÊˇÖÃZ Á‹µÁŸtÖV> Mʸ∞µÖ-_Ö®.
i—ôË˛Ö CMʸ –ö˛$$W-Ì‹-¥˘-Δˇ$$Ö-ßÊ˛Ø˲≤ øÍ–¯-ßÛ˛”VʸÖ
–ÈyÏ˛ÃZ Á‹µÁŸtÖV> Mʸ∞µÖ-_Ö®.
Ø˛À ô˲Δ>”ô˲ gÒ˝OÀ$ÃZ EØ˲≤ —‘È-Ãå˝∞ MʸÀ-–ö˛yë-∞Mϸ –ö˛$Δ¯-›Î« –˛‚ÍÂØ˲$.
""ØÈØ˲≤ EØÈ≤ ÃÙ˝Ø˲sÙ˝t Mʸßë.. AØ˲≤ A–ö˛$√
–ö˛*rÀ$... ∞f–Û˛$ Mʸßë A∞µÖ-^ÈΔˇ$$. ØÈØ˲≤Mʸ$
ßÊ˛*ΔÊˇÖV> {∫ô˲$-Mʸ$ô˲* A–ö˛$√ M>«aØ˲ Mʸ±≤‚Ê˝ìÂ
ØÈMʸ$ GÁ≥µ-sÏ˝MÓ¸ Vʸ$ΔÊˇ$¢Mʸ$ –ö˛Á‹*¢ EÖsÍΔˇ$$. ±‚Ê˝ìÂ

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 59
n

∞ÖyÏ˛Ø˲ Mʸ‚Ê˝Âô¯ A–ö˛$√ Ø˲Ø˲$≤ Áfl˝ô˲$¢-M¯-–ö˛yÊ˛Ö ØÈM¸Á≥µ-sÏ˝MÓ¸ Vʸ$ΔÛˇ¢!
" ØÛ˛Ø˲$ ∞Ø˲$≤ ^˲*yë-À-Ø˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤Ø˲$ ØÈØÈ≤.''
AØ˲≤-Á≥#µyÊ˛$ ØÈØ˲≤ Á‹”ΔÊˇÖÃZ JMʸ øÍ–¯-ßÛ˛”VʸÖ...
" ∞fÖ-V>-ØÈΔ>..'' AØÈ≤yÊ˛$. CMʸ B Δ¯k KÔ≥Mϸ
–˛‚Ê˝Â-ÃÙ˝ßÊ˛$. ı≥ÁŸÖ-rœ-Ø˛-–ö˛-«± ^˲*yÊ˛-ÃÙ˝ßÊ˛$. ØÈô¯ØÛ˛
Mʸ∫$ΔÊˇ$œ. . "D –ö˛*{ôË˛Ö Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö A–ö˛$√Mʸ$ GÖßÊ˛$Mʸ$
MÛ¸sÍ-Δˇ$$Ö-^˲-ÃÙ˝-Mʸ-¥˘-ƒÊ˝*–ö˛# ØÈØÈ≤' A∞ ØÈ –ö˛$Ø˲Á‹$
Á≥ßÛ˛ Á≥ßÛ˛ ØÈØ˲≤ Á‹–ö˛$-ÑʸÖÃZ Úú*ÌŸÖ-_Ö®. B
Δ>{Ü JÖsÏ˝-VʸÖr Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ A–ö˛$√Mʸ$ M>Ãå˝
^Û˛ı‹¢.. {Á≥M>㟠AÖMʸ$-Ãå˝ô¯ MʸÕ-Ì‹-–ö˛-_aÖ®. ØÛ˛Ø˲$
M>‚Ê˝ì Á≥r$t-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$. ØÈØ˲≤∞ Vʸ$Öy˛ÃZœ ßë^˲$-M¯–È-ÕfiØ˲ A–ö˛$√ BƒÊ˝$Ø˲ Vʸ$Öy˛-ÀÚ≥O Mʸ*ΔÊˇ$aÖ®. {Á≥M>ãŸ
AÖMʸ$Ãå˝ ØÈØ˲≤ –ö˛$$QÖÚ≥O ®ÖyÊ˛$ A®-—$-Ú≥sÏ˝t,
FÌ≥« ¥˘ƒÙ˝$-ßëM> –ö˛ôÈ¢yÊ˛$. "M¯yÏ˛-Ì≥-Àœ'ÃÍ ØÈØ˲≤
M>‚Ê˝ì WÀ-W-À-ÃÍyÏ˛ BW-¥˘-ƒÊ˝*Δˇ$$. ""MʸÖ{V>så˝fi
—‘ÈÃå˝! ΔÛˇÁ≥-sÏ˝≤Ö` Ø˲$–Û˛” “$ ØÈØ˲≤ BÌ‹¢Mϸ HM¸OMʸ
–ÈΔÊˇ-Á‹$-yÏ˛—, M¯sÓ˝-‘Ë˝”-ΔÊˇ$-yÏ˛—!'' AØÈ≤yÊ˛$. B ∞—$ÁŸÖ
BØ˲ÖßÊ˛Ö A∞µÖ-_ØÈ, GMʸPy¯ ªÍ´ßÊ˛ Á‹$yÊ˛$À$
Ü«-WÖ®. fØ˲√-∞-_aØ˲ ô˲Ö{yÏ˛∞ ^˲ÖÁ≥#-M¯–ö˛yÊ˛Ö MʸØÈ≤
ßÊ˛$Δ>√ΔÊˇYÖ –ö˛$ΔÛˇ-–ö˛$$Ö®?'' CMʸ —‘ÈÃå˝ –ö˛*sÍœ-yÊ˛-ÃÙ˝ßÊ˛$.
M>ı‹-Á≥sÏ˝ ô˲Δ>”ô˲, ""A{Á≥N-–ö˛ΔäˇV> –ö˛*Δ>–ö˛#

MʸÃÙ˝Ö'' A∞ ∞Δ>Æ-«Ö_ Á‹Ö´ßÊ˛≈∞ Á≥#sÏ˝tÖ-sÏ˝Mϸ Á≥Öı≥‘ÈyÊ˛$ Mʸ$–ö˛*Δäˇ. –ö˛$*yÛ˛‚Ê˝Â ßëÖÁ≥-ô˲≈ÖÃZ Á≥#sÏ˝tØ˲
CßÊ˛™ΔÊˇ$ ºyÊ˛zÕ≤ ^˛Δˆ-Mʸ-ΔÊˇ$V> Á≥Ö^˲$-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$. ⁄Η$Õ
FÁfl˝ ô˛Õ-Ì‹-Ø˲-Á≥µ-sÏ˝≤Ö_ GMʸ$P-–ö˛V> ‡Á‹t-ÃZœØÛ˛
Ú≥«-WÖ®. ô˲Ö{yÏ˛ AÖsÙ˝ B Ì≥ÀœMϸ –ö˛Àœ-–ö˛*-ÕØ˲
{ı≥–ö˛$ EÖyÛ˛®. "—yë-Mʸ$-Õ-–ö˛”-Ø˲∞' Á‹Ö´ßÊ˛≈ –˛$$ÖyÏ˛Á≥r$t Á≥rt-yÊ˛Öô¯, ^˲∞-¥˘ƒÙ˝$ –ö˛$$ÖßÊ˛$-–ö˛-ΔÊˇMʸ* B
MÛ¸Á‹$ M¯ΔÊˇ$tÃZ ØÈØ˲$-ô˲*ØÛ˛ EÖ®. ô˲Ø˲ ßÊ˛VʸYΔÊˇ Á≥∞^Û˛ı‹ y˛O–ö˛»fi Á‹$±-ô˲ô¯ Mʸ$–ö˛*Δäˇ Á‹∞≤-Ìfl˝-ô˲ÖV>
EÖyÛ˛-–ÈyÊ˛$.
" ô˲Ø˲ –ö˛*rÀ$... B°√-ƒÊ˝$ô˲.. ØÈMʸ$ Kßë-ΔÊˇ$µV>
EÖsÍΔˇ$$ AØ˲≤ƒÊ˝*≈'' AØÛ˛-–ÈyÊ˛$. Á‹Ö´ßÊ˛≈ y˛O–¯Δäˇfi
Cı‹¢ Á‹$±-ô˲∞ Ú≥„ ^Û˛Á‹$-Mʸ$Ö-sÍ-Ø˲-ØÛ˛-–ÈyÊ˛$.
AÃÍÖsÏ˝ ¥˜ΔÊˇ-¥Îr$ ^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛-ßÊ˛™∞ Úfl˝^˲a-«Á‹*¢
EÖyÛ˛-–È-yÏ˛∞. Mʸ$–ö˛*Δäˇ BÌ‹¢ AÖôÈ Á‹$±-ô˲Mϸ C^Û˛a›Î¢-yÊ˛∞ Á≥£Ê˛MÊ¸Ö {Á≥M>ΔÊˇÖ Ø˲*«-¥˘-‘ÈyÊ˛$ {Á≥M>ãŸ.
M>À-^˲{MÊ¸Ö W{ΔÊˇ$Ø˲ Ü«-WÖ®.
"ô˲Á≥#µ ^Û˛Ì‹-Ø˲r$t' AÖßÊ˛ΔÊˇ* JÁ≥#µ-M¯-–ö˛-yÊ˛Öô¯
M¯ΔÊˇ$t "°ΔÊˇ$µ'Mʸ$ ΔÊˇÖVÊ¸Ö Ì‹ßÊ˛Æ-–˛$OÖ®. AÖßÊ˛ΔÊˇ*
Eô˲PÖ-uÊˇô¯ GßÊ˛$-ΔÊˇ$-^˲*-Á‹$¢Ø˲≤ Ñʸ◊ÍÃZœ.. ô˛Àœ-–È-ΔÊˇ$
gÍ-–ö˛$$Ø˲ Á‹$Ø˲ÖßÊ˛.. Ø˲Ø˲$≤ ô˲sÏ˝t ÃÙ˝Ì≥Ö®. ØÛ˛Ø˲$
Mʸ‚Ê˝ì Ø˲$À$-–ö˛$$-Mʸ$Ör* ÃÙ˝^ÈØ˲$. Á‹$Ø˲ÖßÊ˛ ^˛Ì≥µØ˲

M>∫sÏ˝t M¯ΔÊˇ$t MˆÖô˲ ’Ñʸ ô˲WYÖ^Û˛ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®.
Ú≥OV> ± –ö˛ƒÊ˝$-Á‹$fiØ˲$ ßÊ˛ñÌŸtÃZ Ú≥r$t-Mˆ∞..''
AØÈ≤Ø˲$. ∞ΔÛˇ”-ßÊ˛ÖV> ^˲*‘ÈyÊ˛$ —‘ÈÃå˝.
""AÖMʸ$Ãå˝, ^˛ÃÍœ-Δˇ$$∞ JMʸ-›Î« ^˲*yë-À∞
EÖ®'' AØÈ≤yÊ˛$. ⁄Η$Õ AØ˲≤-ƒÊ˝$≈∞ ^˲*yëz-∞Mϸ
JMʸP-›Î« Mʸ*yë Δ>ÃÙ˝-ßÊ˛∞ AΔÊˇ¶-–˛$OÖ®. Mʸ$–ö˛*Δäˇ
–ö˛* Ú≥ßÊ˛-ØÈØ˲≤ MˆyÊ˛$Mʸ$. _Ø˲≤ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$ Ø˲$ÖyÓ˛
^˲ßÊ˛$-–ö˛#ÃZ ^˲$ΔÊˇ$V>Y EÖyÛ˛-–ÈyÊ˛$. –˛$yÏ˛-Ì‹-Øå˛ÃZ
Mʸ*yë ı‹tså˝-Δ>≈ÖMä¸ ›Î´®Ö-^ÈyÊ˛$. Δ¯Vʸ$À Á≥rœ
ßÊ˛ƒÊ˝$V> EÖyÛ˛-–ÈyÊ˛$. ^Û˛Δˇ$$ Ü«-WØ˲ yëMʸtΔäˇ M>–ö˛rÖô¯ yÊ˛∫$æ Mʸ*yë C∫æ-yÏ˛-–ö˛$$-∫æ-yÏ˛V> ı≥ΔÊˇ$Mʸ$Ö®. Á‹”^˲eÖßÊ˛ ı‹–È M>ΔÊˇ≈-{Mʸ-–ö˛*ÃZœ ^˲$ΔÊˇ$V>Y
¥ÎÃüY-ØÛ˛-–ÈyÊ˛$. B M>ΔÊˇ≈-{Mʸ-–ö˛*ÃZœ ^˲$ΔÊˇ$V>Y ¥ÎÃüYØÛ˛
Á‹Ö´ßÊ˛≈, Aô˲-yÊ˛ÖsÙ˝ BΔ>-´ßÊ˛ØÈ øÍ–ö˛Ö Ú≥«W Ú≥„ÂMϸ
{Á≥¥˘gå˝ ^Û˛Ì‹Ö®. Ú≥„ ô˲Ø˲ i–ö˛-Ø˲-‘˝O-ÕMϸ Á≥yÊ˛-ßÊ˛∞
Mʸ$–ö˛*Δäˇ ^˛Ì≥µØÈ Á‹Ö´ßÊ˛≈ —Ø˲-ÃÙ˝ßÊ˛$. Mʸ$–ö˛*Δäˇ –ö˛$Ø˲
Á‹$ÃZ ô˲Ø˲® Ú‹MʸÖyä˛ {Á≥ƒÊ˝*-«sÓ˝ A∞ ô˛Õ-‘ÈMʸ
B–˛$ Áfl˝ñßÊ˛ƒÊ˝$Ö øÊ˝Vʸ$Y-–ö˛$Ö®. " –ö˛$ØË˛Ö MʸÕÌ‹ {∫ô˲

—ÁŸƒÊ˝$Ö —∞ ØÈ –ö˛$ô˲$¢ –ö˛®-ÕÖ®. "⁄ÎMä¸'Mϸ
ÃZØ˲-ƒÊ˝*≈Ø˲$. ô˲Á≥#µØ˲$ JÁ≥#µ-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$ M>∫sÏ˝t
ô˲Mʸ$P–ö˛ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>ÃÙ˝ ’Ñʸ Á≥yÊ˛$-ô˲$Ö-ßÊ˛∞ GßÊ˛$ΔÊˇ$
^˲*Á‹$¢Ø˲≤ ØÈMʸ$, –ö˛* B—yÊ˛ Ø˲Ø˲$≤ ÃÙ˝Ì≥ ^˛Ì≥µØ˲
—ÁŸ-ƒÊ˝$Öô¯ –ö˛$Ü-¥˘-Δˇ$$Ö®.

60 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

∑∑∑

^Û˛Á‹*¢, "hΔ>Mä¸fi' M>Ô≥ JMʸ-ßë∞≤ ØÈMʸ$ C^ÈayÊ˛$.
""—–ÈÁfl˝ –ö˛≈–ö˛Á‹¶ –ö˛$Ø˲$-ÁŸ$Õ≤ MʸsÏ˝t EÖ^˲-ÃÙ˝-Mʸ¥˘-ô¯Ö®. –ö˛$‡-Mʸ— B{ôÛ˛-ƒÊ˝$-V>-ΔÊˇ-Ø˲≤r$t –ö˛$Ø˲ı‹
–ö˛$∞-ÌŸMϸ °ΔÊˇ∞ ’Ñʸ! Mʸ$–ö˛*Δäˇ AÖsÙ˝ ØÈMʸ$ Ì≥_a.
Aô˲yÏ˛ ´ßë≈Á‹ ô˲Á≥µ.. ØÈ –ö˛$Ø˲-Á‹$Mϸ –ö˛$Δ¯ ´ßë≈Á‹
ÃÙ˝ßÊ˛$. Aô˲-yÏ˛Mϸ ØÈ “$ßÊ˛ ´ßë≈Á‹ ÃÙ˝ßÊ˛$. BƒÊ˝$∞≤ Ú≥„Â
^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö ØÈ i—-ô˲ÖÃZ ^Û˛Ì‹Ø˲ Ú≥ßÊ˛™ ô˲Á≥#µ.
–ö˛$‰Â ®ßÊ˛$™-M¯-ÃÙ˝-Ø˲Öô˲ ô˲Á≥#µ. B ô˲Á≥#µ GÃÍ ®ßÊ˛$™M¯-–ÈÃZ ô˛ŒMʸ –ö˛$Δ¯ ô˲Á≥#µ ^Û˛‘ÈØ˲$. {Á≥M>㟠ÃÍÖsÏ˝
V¯–ö˛$$-Q-–È≈-{Áú*∞≤ Ø˲—$√ Mʸ$–ö˛*Δäˇ BƒÊ˝$$ÁŸ$¤ °‘ÈØ˲$.
∞gÍ-∞Mϸ Mʸ$–ö˛*Δäˇ ±ô¯ i—Ö-^˲-ÃÙ˝-Ø˲∞ Mʸ$ÖyÊ˛∫-ßÊ˛ÆÀ$ MˆsÏ˝t —yë-Mʸ$À$ M¯ΔÊˇ$-Mʸ$-Ø˲≤-Á≥#µyÛ˛, Aô˲yÏ˛
–ö˛$$RÍØ˲ y˛O–¯Δäˇfi ı≥Á≥ΔÊˇ$œ Á≥yÛ˛Ì‹ ØÈ {∫ô˲$Mʸ$ ØÛ˛Ø˲$
{∫ô˲-MʸMʸ, Á‹Vʸr$ ByÊ˛-Ì≥-ÀœÃÍ –˛ÖÁ≥-Δ>œ-yÏ˛...-A-ô˲-yÏ˛ÃZ
–ö˛*ΔÊˇ$µ-M¯Á‹Ö GßÊ˛$ΔÊˇ$ ^˲*‘ÈØ˲$. CÁ≥#µyÊ˛$ ØÈMʸ$
A∞µÖ-_Ö©, Á‹–ö˛*-gÍ-∞Mϸ D BQ« Ñʸ◊ÍÃZœ
^˛Á≥µ-ßÊ˛-À$a-Mʸ$-Ø˲≤© JMʸPsÙ˝.
"—–ÈÁfl˝Ö –ö˛*{ô˲–Û˛$ {Ô‹¢Mϸ i—ôË˛Ö M>ßÊ˛$.
–ö˛$ØË˛Ö ^Û˛ƒÊ˝$-yë-∞Mϸ, {ı≥—$Ö-^˲-yë-∞Mϸ Gد≤ A–ö˛M>-‘È-À$-ØÈ≤Δˇ$$. Mʸ$–ö˛*Δäˇ Δ¯Vʸ$Õ≤ {ı≥—$Ö-^ÈyÊ˛$.
AßÛ˛ ßë«ÃZ ØÛ˛Ø˲* H–¯ ı‹–È M>ΔÊˇ≈-{Mʸ-–ö˛*ÃZœ
¥ÎÀ$-Á≥Ö-^˲$-Mʸ$Ör*, –ö˛$Ø˲$-VʸyÊ˛ ›ÎWÖ_ EÖsÙ˝
D –˛OΔ>Vʸ≈Ö.. –Û˛ßÊ˛ØÈ EÖyÛ˛— M>–ö˛#. –ö˛$Ø˲ –ö˛$ôÈÀ$,
Ú≥ßÊ˛™À$, –ö˛$ô˲ {Vʸ֣ëÀ$ ByÊ˛-Ì≥-ÀœMʸ$ FÁfl˝ ô˛ÕÌ‹Ø˲-Á≥µ-sÏ˝≤Ö` Ø˲*«-¥˘-ı‹® JMʸPsÙ˝... "Ú≥„Â' ByÊ˛Ì≥ÀœMϸ i—ô˲Ö, Á‹ΔÊˇ”Á‹”Ö A∞! CMʸ ^ÈÕÖ-^˲ÖyÏ˛
B FMʸ-ßÊ˛Ö-Á≥#yÊ˛$ EÁ≥-ØÈ≈-›ÎÀ$.. øÊ˝ΔÊˇ¢∞ –ö˛®-ÃÙ˝-Ì‹Ø˲
{Ô‹¢À∞, øÊ˝ΔÊˇ¢ ^˲∞-¥˘-Δˇ$$Ø˲ Ô‹àÀ∞ A–ö˛-–ö˛*-∞Ö^˲yÊ˛Ö –ö˛*Ø˲$-M¯ÖyÏ˛. "øÊ˝ΔÊˇ¢ –ö˛®-ÃÙ˝-Ì‹Ø˲ ByÊ˛-ßÊ˛∞'
Á‹–ö˛*fÖ Ø˲Ø˲$≤ ByÏ˛-¥˘-Á‹$-Mʸ$Ö-r$Ö-ßÊ˛ØÛ˛ ØÛ˛Ø˲$
Mʸ$–ö˛*-Δäˇô¯ "∫Ö´ßÊ˛Ö' M¯Á‹Ö ô˲Ì≥Ö-^ÈØ˲$. Á‹–ö˛*fÖ
–ö˛*Δ>Õ. ByÊ˛-Ì≥-Àœ∞ ^˲*ı‹ ßÊ˛ñMʸµ£Ê˛Ö –ö˛*Δ>Õ.
JÖr« ByÊ˛-ßë∞≤ A߯ÃÍ ^˲*ı‹ ^˲*Á≥#À$ –ö˛*Δ>Õ.
Ôfl˝Ø˲ÖV> ^˲*ı‹ ßÊ˛ñMʸµ£Ê˛Ö –ö˛*Δ>Õ. ‘Ë˝À≈ Á≥»Ñʸ
^Û˛ı‹ ßÊ˛$ΔÊˇYÜ ¥˘–ÈÕ. ÷ÀÖô¯ {∫ô˲-M>-À∞ H ByÊ˛Ì≥-ÀœMϸ AΔˇ$$ØÈ EÖr$Ö®. ÷ÃÍ∞≤ AÖVʸsZœ Á‹ΔÊˇ$Mʸ$V> –ö˛*ΔÊˇ$a-M¯-–È-À∞ G–ö˛-«MÓ¸ EÖyÊ˛ßÊ˛$. JÖr«
ByÊ˛-–È‚Ê˝ì ߈«-MϸôÛ˛ ^ÈÀ$, JMʸ Mʸ»aãú –Û˛Ì‹
^˲*ßë™Ö AØÛ˛ "Mʸ$MʸP-∫$®Æ' –ö˛$Vʸ-gÍ-ÜÃZ ¥˘–ÈÕ.
HÖ Δ>Á‹$¢-ØÈ≤د ô˛ŒßÊ˛$. ØÈ ªÍ´ßÊ˛.. ØÈ øÍÁŸ∞
Gr$ °Á‹$-M¸-‚Ê˝ì¢Ö߯ Mʸ*yë ô˛ŒßÊ˛$. ΔÛˇÁ≥# °ΔÊˇ$µ
^˛ı≥µ ØÈ≈ƒÊ˝$-–ö˛$*-«¢Mϸ BQ-«V> JMʸ —fqÌ≥¢. ØÈ
øÊ˝ΔÊˇ¢∞ ^˲ÖÌ≥Ø˲ EßÊ˛Ö-ô˲ÖÃZ ØÈ ºyÊ˛z ∞Δ¯™ÌŸ. A–ö˛$√
–ö˛*r M>ßÊ˛-Ø˲-ÃÙ˝MÛ¸ –ÈyÊ˛$ Á‹Áfl˝-Mʸ-«Ö-^ÈyÊ˛$.
ØÈ BƒÊ˝$$-ÁŸ$¤-Mʸ*yë –ÈyÏ˛Mϸ ¥˘Ì‹ ’Ñʸ ΔÊˇßÊ˛$™
^Û˛ƒÊ˝$ÖyÏ˛. Mʸ±Á‹Ö ô˲WYÖ-^˲ÖyÏ˛. G–ö˛-«MÓ¸ H“$
M>ÃÙ˝∞ Á‹Ö´ßÊ˛≈..''

Á‹Ö´ßÊ˛≈ AÖô˲≈-{Mϸ-ƒÊ˝$À$ Á≥NΔÊˇ¢-ƒÊ˝*≈Mʸ....
BΔ¯k —‘È-Ãå˝∞ ^˲*yëz-∞Mϸ ØÛ˛Ø˲*, ⁄Η$Õ,
A–ö˛$-ΔÛˇÖ{ßÊ˛ –˛‚ÍÂÖ. AÖô˲≈-{Mϸ-ƒÊ˝$À Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ
ôË˛ÕœMϸ ô˲À-Mˆ-«— Ú≥rt-yë-∞Mϸ —‘ÈÃå˝ Δ>ÃÙ˝ßÊ˛$...
∑∑∑
∞Δ>-Mʸ-«Ö-^ÈyÊ˛$.
" ô˲Ø˲ Bô˲√ ‘ÈÖÜÖ-^˲-Mʸ$ØÈ≤ Á≥Δ>”-ÃÙ˝ßÊ˛$ ØÈMʸ$..''
Δ>{Ü ∞{ßÊ˛-Á≥-rtMʸ ߈Δ>œ-yÊ˛$-ô˲$Ø˲≤ Ø˲Ø˲$≤ –ö˛*
AØÈ≤yÊ˛$ —‘ÈÃå˝.
B—yÊ˛ Mʸ®Ì≥ " Á‹Ö´ßÊ˛≈ Eô˲¢ΔÊˇÖ Vʸ$ΔÊˇ$¢-Mˆ-Á‹$¢Ö® MʸßÊ˛*,
⁄Η$-ÕƒÙ˝$ ôË˛Õœ AÖô˲≈-{Mϸ-ƒÊ˝$À$ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ$ÖyÏ˛ “$Mʸ$...'' AyÏ˛-WÖ®. –ö˛$‰Â "A–ö˛#Ø˲* M>ßÊ˛-Ø˲≤r$t'
Á≥N«¢ ^Û˛Ì‹Ö®.
ô˲À*-¥ÎØ˲$. ""ô˲Ú≥µ-–ö˛-«®?'' AyÏ˛-WÖ®.
–˛$$ßÊ˛-sÏ˝-›Î« HÖ ^˛¥ÎµÃZ ô˛ŒMʸ ô˲yÊ˛-∫yëzØ˲$.
Bô˲√-Áfl˝ô˲≈ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ –ö˛$$ÖßÊ˛$-Δ¯k, GÃÍ
Á‹Ö¥Î-®Ö-_Ö߯ Ú≥Ø˲*≤ ı≥Á≥Δäˇ Á‹Ö¥Î-®Ö_....
Ú‹Ãå
˝
:
98492
41286
Á‹Ö´ßÊ˛≈ Δ>Ì‹Ø˲ BQ« ÃÙ˝QØ˲$, gÒ˝OÀΔäˇ M¯ΔÊˇ$tMʸ$ f–ö˛$

Mʸså˝ ^Û˛Á‹$M¯–ÈÕ), Á≥_a—$«a& 4 (–ö˛$´ßÊ˛≈Mʸ$ Mʸså˝
^Û˛Á‹$M¯–ÈÕ), Mʸ«–Û˛¥ÎMʸ$& ΔˇÖyÊ˛$ Δˇ–ö˛$√À$,
MˆÜ¢“$ΔÊˇ Mʸrt& JMʸsÏ˝, ‘Ë˝Ø˲VʸÁ≥Á≥#µ& JMʸ Á‹*µØ˲$,
—$Ø˲Á≥µÁ≥#µ& JMʸ Á‹*µØ˲$, B–ÈÀ$& JMʸ Á‹*µØ¨˛.
ô˲ƒÊ˝*» —´ßëØ˲Ö:

–ö˛$$ÖßÊ˛$V> AØ˲≤Ö –ö˛ÖyÊ˛$Mʸ$∞ ªõÃå˝ÃZ
BΔÊˇªÒ˝sÍtÕ. EÌ‹«M>ƒÊ˝$ÀØ˲$ _Ø˲≤ –ö˛$$MʸPÀ$V>
ô˲«W AÖßÊ˛$ÃZ EÁ≥#µ –Û˛Ì‹, –ÈsÏ˝∞ Mʸ^Èa
Á≥^ÈaV> ßÊ˛Ö^ÈÕ. ÃÙ˝ßë Ú≥ßÊ˛™ EÌ‹«M>ƒÊ˝$ÃÒ˝OôÛ˛
ô˲$ΔÊˇ$–ö˛$$M¯–ö˛^˲$a. ô˲Δ>”ô˲, ¥Îب˛ÃZ Ø˲*Ø˛ –Û˛Ì‹
M>WØ˲ ô˲ΔÊˇ$–Èô˲ AÖßÊ˛$ÃZ Á≥Á‹$Á≥#, GÖyÊ˛$—$«a,
EÌ‹« ΔˇOã‹
‘Ë
˝
ØË
˛

¸
Á

Á

#
µ
,
—$ØË
˛
Á

µÁ

#
µ
,
B–ÈÀ$
–Û
˛
Ì

Δ
ˇ
ÖyÊ
˛
$
M>–ö˛ÀÌ‹Ø˲ Á≥ßëΔ>ÆÀ$: ºƒÊ˝$≈Ö& AΔÊˇMʸÁ≥#µ,
EÌ‹«M>ƒÊ˝$À$& 10, Á≥Á‹$Á≥#& AΔÊˇ Á‹*µØ˲$,
CÖVʸ$–ö˛& _sÏ˝M¸yÊ˛$, EÁ≥#µ& ΔÊˇ$_Mϸ ô˲WØ˲Öô˲,
Ø˲*Ø˛& ô˲WØ˲Öô˲, Ø˲$–ö˛#”À ¥˜yÏ˛& ΔˇÖyÊ˛$
^˛Ö^ÈÀ$, iyÏ˛Á≥Á≥#µ& 4, GÖyÊ˛$—$«a& 4(–ö˛$´ßÊ˛≈Mʸ$
EÌ‹« gÍ–í˛$
M>–ö˛ÀÌ‹Ø˲ Á≥ßëΔ>ÆÀ$: EÌ‹« ô˲$ΔÊˇ$–ö˛$$ & JMʸ
MʸÁ≥#µ, ±‚Ê˝ì & ¥Î–ö˛# MʸÁ≥#µ, Á≥Ö^˲ßëΔÊˇ & JMʸsÏ˝Ø˲≤ΔÊˇ
MʸÁ≥#µ, ƒÊ˝*ÀMʸ$À ¥˜yÏ˛ & AΔÊˇ sÓ˝ Á‹*µØ˲$, ßëÕaØ˲
^˛MʸP& AÖVʸ$‚Ê˝Ö –ö˛$$MʸP.
ô˲ƒÊ˝*» —´ßëØ˲Ö: ßÊ˛‚Ê˝Á‹« AyÊ˛$Vʸ$Ø˲≤ ¥Î{ô˲ÃZ
EÌ‹« ô˲$ΔÊˇ$–ö˛$$, Á≥Ö^˲ßëΔÊˇ, ±‚Ê˝ì °Á‹$Mˆ∞,
Á≥Ö^˲ßëΔÊˇ Mʸ«VÛ¸–ö˛ΔÊˇMʸ$
EyÏ˛MϸÖ^ÈÕ. ÃÙ˝ô˲
°Vʸ¥ÎMÊ¸Ö –ö˛^Û˛a
–ö˛$$ÖßÊ˛$ –ö˛$Ör
ô˲WYÖ_ ƒÊ˝*À
Mʸ$À ¥˜yÏ˛, ßëÕaØ˲
^˛MʸP –Û˛Ì‹ –ö˛$Δ¯
–ö˛$*yÊ˛$ ∞—$⁄ÎÀ$
EÖ^ÈÕ. ô˲Δ>”ô˲ ¥Î{ô˲Ø˲$
®Ö^Û˛ƒÊ˝*Õ.
—${‘Ë˝–ö˛$Ö ^˲ÃÍœ«Ø˲ ô˲Δ>”ô˲ ßëÕaØ˲ ^˛MʸP
°ı‹Ì‹, V>k Ô‹›ÎÃZ ¥˘Ì‹ {Ìúgå˝ÃZ Ú≥sÍtÕ.
{ªÒ˝yä˛Ú≥OØÛ˛ M>Mʸ$Öyë, Á≥ΔÊˇVʸyÊ˛$Á≥#Ø˲ AΔÊˇ sÓ˝ Á‹*µØ˲$
^ˆÁ≥#µØ˲ ÃÙ˝Áfl˝≈ÖV> °Á‹$Mʸ$ØÈ≤ Mʸ*yë BΔ¯Vʸ≈
»ôÈ≈ –ö˛$Ö_®.

EÌ‹« Á≥Á≥#µ

EÌ‹« ∫ijÀ$

M>–ö˛ÀÌ‹Ø˲ Á≥ßëΔ>ÆÀ$: ∫ÖV>‚ÍßÊ˛$ÖÁ≥À$ & ØÈÀ$Vʸ$,

∞—$⁄ÎÀ$ –Û˛Δˇ$$Ö^ÈÕ. ô˲Δ>”ô˲ AÖßÊ˛$ÃZØÛ˛
Á≥_a—$«a, Ø˲$–ö˛#”À¥˜yÏ˛, Mʸ«–Û˛¥ÎMʸ$, iyÏ˛Á≥Á≥#µ,
ßÊ˛Ö_Ø˲ ÃÙ˝ßë ô˲$«—$Ø˲ EÌ‹«M>ƒÊ˝$ –ö˛$$MʸPÀ$,
CÖVʸ$–ö˛ –Û˛Ì‹ ߯ΔÊˇV> –Û˛Δˇ$$Ö^ÈÕ. ΔˇÖyÊ˛$
–ö˛$*yÊ˛$ ∞—$⁄ÎÀ$ “$yÏ˛ƒÊ˝$Ö –ö˛$Ör “$ßÊ˛
–Û˛Δˇ$$Ö^˲$Mˆ∞, ô˲Δ>”ô˲ Á‹t–í˛ Bãú ^Û˛Ì‹, Mˆ®™ı‹Á≥#
BΔÊˇªÒ˝r$tM¯–ÈÕ. ^˲ÃÍœ«Ø˲ ô˲Δ>”ô˲ AØ˲≤ÖÃZ
MʸÀ$Á≥#M¯–ÈÕ. AÖôÛ˛, B–ö˛*œ ΔˇOã‹ ΔˇyÓ˛ r$ Dså˝!
EÌ‹« ÁŸΔÊˇæô¨˛
M>–ö˛ÀÌ‹Ø˲ Á≥ßëΔ>ÆÀ$: EÌ‹-«-M>-ƒÊ˝$À$&15,
^˲M¸PΔÊˇ& ØÈÀ$Vʸ$ ^˛Ö^ÈÀ$, ∞–ö˛$√-M>ƒÊ˝$ &
JMʸsÏ˝, Á≥#©ØÈ BMʸ$À$, ô˲$ÀÌ‹ BMʸ$À$&
ØÈÀ$Vʸ$ ^ˆÁ≥#µØ˲, EÁ≥#µ & _sÏ˝-M¸yÊ˛$
ô˲ƒÊ˝*» Á≥ßÊ˛ÆÜ: EÌ‹-«-M>-ƒÊ˝$Õ≤ –ö˛$$MʸPÃÍœ
M¯Ì‹ —$MÓ¸fi gÍΔäˇ-ÃZMϸ °Á‹$-Mʸ$∞ ¥˜yÏ˛¥˜-yÏ˛V>
AƒÙ˝$≈-–ö˛-ΔÊˇMʸ*
ΔÊˇ$ºæ Ú≥r$t-M¯-–ÈÕ. JMʸ
WØ˛≤ÃZ
–ö˛$*yÊ˛$
V>œÁ‹$À ±‚Ê˝ì ¥˘Ì‹,
AÖßÊ˛$ÃZ EÌ‹«
—${‘Ë˝-–ö˛$Ö –Û˛ƒÊ˝*Õ.
D ±sÏ˝∞ ¥˜Δˇ$$≈
“$ßÊ˛ Ú≥yÏ˛ôÛ˛ M>ı‹-Á≥sÏ˝Mϸ EÌ‹« ΔÊˇÁ‹Ö MϸÖßÊ˛Mʸ$
®Vʸ$-ô˲$Ö®. AÁ≥#µyÊ˛$ ®Öı≥ƒÊ˝*Õ. ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ –ö˛yÊ˛-MʸsÏ˝t AÖßÊ˛$ÃZ ^˲M¸PΔÊˇ
–Û˛Ì‹ MʸÕÌ≥ ^˲ÃÍœ-ΔÊˇ-∞-–È”Õ. AÖßÊ˛$ÃZ EÁ≥Nµ,
∞–ö˛$√-ΔÊˇÁ‹Ö Ì≥ÖyÏ˛, ô˲«-WØ˲ ô˲$ÀÌ‹, Á≥#©ØÈ
BMʸ$À$ –Û˛Á‹$-Mʸ$∞ V>œÁ‹$-ÃZœMϸ °Á‹$-M¯-–ö˛^˲$a.
©∞≤ {Ìúgå˝ÃZ ∞À” ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛^˲$a.

Á≥_a—$«a & IßÊ˛$, Ø˲*Ø˛ & ΔˇÖyÊ˛$ MʸÁ≥#µÀ$, EÌ‹«
ô˲$ΔÊˇ$–ö˛$$ & ØÈÀ$Vʸ$ MʸÁ≥#µÀ$, EÁ≥#µ & ô˲WØ˲Öô˲,
Mʸ«–Û˛¥ÎMʸ$ Δˇ∫æÀ$ & ΔˇÖyÊ˛$, ‘Ë˝Ø˲VʸÌ≥ÖyÏ˛ & MʸÁ≥#µ,
ºƒÊ˝$≈Ì≥µÖyÏ˛ & ¥Î–ö˛#MʸÁ≥#µ, iÀMʸ{ΔÊˇ & ΔˇÖyÊ˛$
^˛Ö^ÈÀ$, –È–ö˛$$ & ΔˇÖyÊ˛$ ^˛Ö^ÈÀ$, M>ΔÊˇÖ &
Mˆ®™V>, –ö˛Ör›˘yë& AΔÊˇ^˛Ö^È, B–ÈÀ$& ^˛Ö^È.
ô˲ƒÊ˝*» Á≥ßÊ˛ÆÜ: –ö˛$$ÖßÊ˛$V> ∫ÖV>‚ÍßÊ˛$ÖÁ≥Õ≤
EyÏ˛MϸÖ_, ¥˜r$t °Ì‹ Ú≥r$tM¯–ÈÕ. ªÍ◊˝ÕÃZ
ΔˇÖyÊ˛$ ^˛Ö^ÈÀ Ø˲*Ø˛ –Û˛yÏ˛^Û˛Ì‹ B–ÈÀ*, iÀMʸ{Δ>
–Û˛Δˇ$$Ö^˲$M¯–ÈÕ. ô˲ΔÊˇ$–Èô˲ Á≥_a—$«a –ö˛$$MʸPÀ*,
Mʸ«–Û˛¥ÎMʸ$ Δˇ∫æÀ* –Û˛Á‹$M¯–ÈÕ. A— –Û˛V>Mʸ
EÌ‹« ô˲$ΔÊˇ$–ö˛$$ –Û˛ƒÊ˝*Õ. ΔˇÖyÊ˛$ ∞—$⁄ÎÀ
ô˲ΔÊˇ$–Èô˲ ô˲WØ˲Öô˲ EÁ≥Nµ, ∫ÖV>‚ÍßÊ˛$ÖÁ≥À
–ö˛$$ßë™ –Û˛Ì‹ ªÍV> MʸÀ¥ÎÕ. D —${‘Ë˝–ö˛*∞≤
∫$ÃÒ˝œså˝ BMʸñÜÃZ ^Û˛Á‹$Mʸ$∞ Ú≥r$tM¯–ÈÕ. K
WØ˛≤ÃZ ‘Ë˝Ø˲VʸÌ≥ÖyÓ˛, ºƒÊ˝$≈Ì≥µÖyÓ˛, –ö˛Ör›˘yë,
–È–ö˛$$, M>ΔÊˇÖ, Mˆ®™V> EÁ≥Nµ –Û˛Ì‹, ±‚Ê˝Âô¯ ∫ijÀ
Ì≥ÖyÏ˛ÃÍ MʸÀ$Á≥#M¯–ÈÕ. EÌ‹« ∫$ÃÒ˝œrœØ˲$ D
Ì≥ÖyÏ˛ÃZ –ö˛$$Ö_ M>Vʸ$ô˲$Ø˲≤ Ø˲*Ø˛ÃZ
—yÏ˛—yÏ˛V> EyÊ˛MʸªÒ˝r$tM¯–ÈÕ. ô˲Δ>”ô˲ –ÈsÏ˝∞
–Û˛Á‹$Mʸ$ÖsÙ˝ Á‹«... دΔÊˇ*«Ö^Û˛ EÌ‹«
–˛$ô˲¢V> –˛$ßÊ˛$Á≥#M¯–ÈÕ. ªÍ◊˝ÕÃZ Ø˲*Ø˛¥˘Ì‹,
∫ijÀ$ Ì‹ßÊ˛ÆÖ.
–Û˛yÊ˛ƒÊ˝*≈Mʸ, CÖVʸ$–ö˛, Mʸ«–Û˛¥ÎMʸ$, ¥˘Á≥#WÖfÀ$,
GÖyÊ˛$—$«a, Á≥_a—$«a –Û˛Ì‹ ªÍV> –Û˛Δˇ$$Ö^ÈÕ.
_Ø˲≤ EÕœ¥ÎƒÊ˝$Ø˲$ ∞À$–ö˛#V> ô˲«W ßë∞∞
M>–ö˛ÀÌ‹Ø˲ Á≥ßëΔ>ÆÀ$: EÌ‹«M>ƒÊ˝$À$& 6 Mʸ*yë ¥˘Á≥#ÃZ –Û˛Δˇ$$Ö^ÈÕ. EÕœ¥ÎƒÊ˝$ –Û˛WØ˲
(–ö˛$$MʸPÀ$V> ô˲ΔÊˇV>Õ), Mʸ֮Á≥Á≥#µ& MʸÁ≥#µ, ô˲Δ>”ô˲, –˛$ßÊ˛$Á≥#Mʸ$Ø˲≤ Á≥Á≥#µØ˲$ Mʸ*yë
Ø˲*Ø˛& 4 sÓ˝ Á‹*µØ˲$œ, Á≥Á‹$Á≥#& _sÏ˝M¸yÊ˛$, ªÍ◊˝ÕÃZ –Û˛ƒÊ˝*Õ. ô˲Δ>”ô˲ EÁ≥#µ, sÓ˝ Á‹*µØ˲$
CÖVʸ$–ö˛& _sÏ˝M¸yÊ˛$, GÖyÊ˛$—$«a& 6, Á≥_a—$«a & 4, Á≥_aM>ΔÊˇÖ –Û˛Ì‹ ªÍV> MʸÀ¥ÎÕ. Á≥®∞—$⁄ÎÀ$
Mʸ«–Û˛¥ÎMʸ$& 2 Δˇ–ö˛$√À$, ¥˘Á≥#WÖfÀ$& 3 sÓ˝ EyÊ˛Mʸ∞_a, ô˲Δ>”ô˲ ®Ö^ÈÕ. –Û˛yÏ˛–Û˛yÏ˛ AØ˲≤ÖÃZ
EÌ‹«M>ƒÊ˝$Á≥Á≥#µ, Ø˛Δˇ$$≈ –Û˛Ì‹ MʸÀ$Á≥#Mˆ∞ ÜÖsÙ˝
Á‹*µØ˲$œ, EÕœ¥ÎƒÊ˝$ & 1
ΔÊˇ$_V> EÖr$Ö®.
ô˲ƒÊ˝*» —´ßëØ˲Ö:
–ö˛$$ÖßÊ˛$V> Á≥Á≥#µ, EÌ‹«M>ƒÊ˝$ –ö˛$$MʸPÀ$

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 61
n

AΔˇjÖ-r$V> ∫ƒÊ˝$-rMʸ$ –˛‚ÍÂ-ÕfiØ˲ Á≥∞-Á≥-yÏ˛Ö® M>± ∫ÖyÏ˛-ôÈ‚Ê˝Ö ^˛–ö˛#À$ GMʸP-yÊ˛-Ú≥-sÍt–˛* Vʸ$ΔÊˇ$¢-

Δ>ßÊ˛$. A–ö˛-ô˲À Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö —$Ö_-¥˘-ô˲$Ö-ßÊ˛ØÛ˛ BÖ߯-‚Ê˝Ø˲. –˛ΔÊˇÌ‹ ∞ΔÊˇœÑʸ≈Ö Á≥∞-Mϸ-Δ>-ßÊ˛∞ –ö˛$Ø˲Á‹$ ^˛ı≥µ
K E_ô˲ Á‹À‡! K –˛OÁ≥# MʸÖV>ΔÊˇ$, –ö˛$Δ¯-–˛OÁ≥# —Á‹$Vʸ$, BÚ≥OØ˲ M¯Á≥Ö... ßëÖô¯ AØ˲$-Mʸ$Ø˲≤ {¥˘{V>Ö
M>›Î¢ ΔÊˇ›Î-øÍ-Á‹V> –ö˛$$W-Ì‹-¥˘-ô˲$Ö®. C® ^ÈÃÍ-–ö˛$Ö® i—-ôÈÃZœ H߯ JMʸ Á‹ÖßÊ˛-ΔÊˇ¬ÖÃZ AØ˲$-øÊ˝-–ö˛–ö˛$ƒÙ˝$≈ EÖr$Ö®.
CßÛ˛ M>ßÊ˛$ Mʸ‚Ê˝Â-gZyÊ˛$, ßÊ˛$–˛”Ø˲, Á≥#Á‹¢MÊ¸Ö CÃÍÖsÏ˝ Mˆ∞≤ Mˆ∞≤ –ö˛Á‹$¢-–ö˛#À$ Ú‹OôË˛Ö GMʸP-yÊ˛-Ú≥-sÍt-–˛*GÖô˲MÓ¸ Vʸ$ΔÊˇ$¢-Mʸ$-Δ>-Mʸ-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö, Vʸô˲ÖÃZ Á≥«-^˲ƒÊ˝$Ö EØ˲≤-–ÈΔÊˇ$ Ü«W Mʸ∞-Ì≥Ö-_ØË –˛ÖrØÛ˛ ı≥ΔÊˇ$
Vʸ$ΔÊˇ$¢ Δ>Mʸ-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö –ö˛ÖsÏ˝— Mˆ∞≤-Mˆ∞≤ ›ÎΔÊˇ$œ C∫æÖ® Ú≥sÙ˝t Á‹ÖÁú$-r-Ø˲À$. AΔˇ$$ôÛ˛ D –ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$-Á≥#
MÛ¸–ö˛ÀÖ –ö˛ñßÊ˛$Æ-À-ÃZØÛ˛ M>ßÊ˛$ ØÛ˛sÏ˝ ô˲ΔÊˇÖ ƒÊ˝$$–ö˛-ô˲ÃZ Mʸ*yë GMʸ$P-–ö˛-V>ØÛ˛ EÖsZÖ-ßÊ˛-Ø˲≤® Mˆ∞≤ Á‹ΔÛˇ”À$
–˛Àœ-yÏ˛-Á‹$¢Ø˲≤ –ÈÁ‹¢–ö˛Ö! D Á‹-ΔÛˇ”À$ MˆÖô˲ BÖ߯-‚Ê˝Ø˲ MʸÕ-W-Á‹$¢Ø˲≤ –ö˛*r ∞f–Û˛$ AΔˇ$$ØÈ CÖô˲ÃÍ
D –ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$Á≥# Δ>–ö˛-yë-∞Mϸ M>ΔÊˇ◊˝Ö HÖsÍ A∞ BÃZ-_ı‹¢ ßë∞Mϸ Mˆ∞≤ M>ΔÊˇ-◊Í-À$-ØÈ≤-ƒÊ˝$r.
A–Û˛ÖsZ ô˛À$-Á‹$-Mʸ$Ö-ßë–ö˛*!
–ö˛ƒÊ˝$Á‹$ -–ÈΔÊˇ$ Mʸ*yë ©∞-–ö˛Àœ GMʸ$P-–ö˛V> ªÍ´ßÊ˛ƒÊ˝$$–ö˛-ô˲ÃZ GMʸ$P-–ö˛-–ö˛#-ô¯Ö®
–ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$Á≥# GMʸ$P-–ö˛V> –ö˛$Õ-–ö˛-ƒÊ˝$Á‹$ Á≥-yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤-ΔÊˇr. A–˛$-«-M>ÃZ D —ÁŸƒÊ˝$ÖÚ≥O
–È«MÛ¸ –ö˛Á‹$¢Ö-ßÊ˛-Ø˲$-Mʸ$ÖsÙ˝ ¥˜ΔÊˇ-ªÍsÙ˝! ƒÊ˝$$Mʸ¢- G∞-—$-®-–ö˛Ö-ßÊ˛À –ö˛$Ö®Ú≥O Á‹ΔÛˇ” ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö-^ÈΔÊˇ$.

62 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

–È«ÃZ 18&34 Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À –ö˛ƒÊ˝$-Á‹$ÃZ EØ˲≤–È-«Mϸ Á≥∞ÃZ JÜ¢yÏ˛ Ú≥ΔÊˇ$Vʸ$ô˲* EÖ-yÊ˛yÊ˛Ö –ö˛Àœ
–ö˛$Ü –ö˛$ΔÊˇ$Á≥# GMʸ$P-–ö˛-–ö˛#-ô˲$Ö-ßÊ˛r D Á‹–ö˛$Á‹≈.
ôÈ‚Ê˝Ö-Vʸ$-ô˲$¢À$ –ö˛$«-_-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö, Δ¯k-–È» M>ΔÊˇ≈{Mʸ-–ö˛*-ÀØ˲$ –ö˛$«a-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö, ›Î≤ØË˛Ö ^Û˛‘ÈΔ>
ÃÙ˝ßë, øZfØË˛Ö ^Û˛‘ÈΔ> ÃÙ˝ßë AØÛ˛ _Ø˲≤ _Ø˲≤
—ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ Vʸ$«Ö_ Mʸ*yë –ö˛$«a-¥˘ƒÙ˝$
ƒÊ˝$$–ö˛ô˲ Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$-ØÈ≤-ΔÊˇ∞ B ∞–Û˛-®-MʸÃZ ı≥ΔˆPØÈ≤ΔÊˇ$.
–ö˛ƒÊ˝$-Á‹$- “$ßÊ˛ Á≥yÊ˛yÊ˛Ö
ƒÊ˝*øÒ˝O Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À$ ßësÏ˝ôÛ˛ –˛$ßÊ˛yÊ˛$ Á≥∞°-ΔÊˇ$ÃZ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ –ö˛›Î¢Δˇ$$. B –ö˛ƒÊ˝$-Á‹$ÃZ
Hß˛OØÈ JMʸ Mˆô˲¢ —ÁŸƒÊ˝$Ö ô˛À$-Á‹$-M¯-–È-ÀØÈ≤
ÃÙ˝Mʸ AΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$-M¯-–È-ÀØÈ≤ MʸÁŸtÖV> EÖr$Ö®.
AÃÍVÛ¸ –˛$ßÊ˛-yÊ˛$ÃZ EØ˲≤ —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ Ü«W
Vʸ$ΔÊˇ$¢Mʸ$ ô˛^˲$a-M¯-–ö˛-yÊ˛Ö-ÃZØ˲* ^ÈÃÍ C∫æÖ-®V>
EÖr$Ö®. –ö˛$´ßÊ˛≈-–ö˛-ƒÊ˝$Á‹$ –ö˛^ÈaMʸ –˛$ßÊ˛yÊ˛$ Á≥∞°ΔÊˇ$ M>Á‹¢ –ö˛$ÖßÊ˛-WÖ-^˲yÊ˛Ö {¥ÎΔÊˇÖ-øÊ˝-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$Ö®.
A® –ö˛ƒÊ˝$Á‹$ ÀÑʸ◊˝Ö. –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mʸ$ ^Û˛ΔÛˇ Á‹–ö˛*^ÈΔÊˇÖ AΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö, –˛$ßÊ˛-yÊ˛$ÃZ ßë∞≤
—‘Û˝œ-ÌŸÖ-^˲yÊ˛Ö Ø˛–ö˛$√-®V> fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö®. –ö˛$Ø˲$ÁŸ$-ÀØ˲$, –ö˛Á‹$¢-–ö˛#-ÀØ˲$ –ö˛$«-_-¥˘-Δˇ$$-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$
_M>Mʸ$ A∞-Ì≥Ö-^˲-–ö˛^˲$a M>± BÖ߯-‚Ê˝Ø˲ ^˛ÖßëÕfiØ˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. A® GÖô˲ –ö˛*{ô˲Ö
{Á≥–ö˛*-ßë-∞Mϸ Á‹ÖMÛ¸ôË˛Ö M>ßÊ˛$. –ö˛ƒÊ˝$-Á‹$ÃZ EØ˲≤Á≥#µyÊ˛$ Á≥«-V¸-Ü¢-Ø˲Öô˲ –Û˛VʸÖV> –ö˛ƒÊ˝$Á‹$ “$«Ø˲
ô˲Δ>”ô˲ Á≥«-V¸-ô˲¢ÃÙ˝Ö Mʸßë... C© AÃÍÖ-sÏ˝ßÛ˛!
AΔˇ$$ôÛ˛ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$ Ú≥«-WØÈ ô˲W-Ø˲Öô˲ ∞{ßÊ˛-¥˘-VʸÕWôÛ˛ gÍqÁ≥-Mʸ-‘Ë˝Mϸ¢ –ö˛$ÖßÊ˛-WÖ-^˲ßÊ˛$. –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mʸ$ ô˲WØ˲Öô˲ —{‘ÈÖ-Ü-∞ı‹¢ –ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$Á≥# C∫æÖ®
Ø˲$Ö_ ∫ƒÊ˝$-r-Á≥-yÊ˛-Vʸ-ÀÖ. AÃÍVÛ¸ Mˆ∞≤ ΔÊˇM>À
–ö˛$ÖßÊ˛$À –ÈyÊ˛MÊ¸Ö Mʸ*yë, –ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$-Á≥#Ø˲Mʸ$
ßë«-°-Á‹$¢Ö®. –ö˛$$Q≈ÖV> ∞{ßÊ˛-–ö˛*-{ô˲À$ GMʸ$P–ö˛V> –ÈyÊ˛yÊ˛Ö –ö˛Àœ –ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$Á≥# –ö˛Á‹$¢Ö®.
–È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö ÃÙ˝Mʸ-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö

Δ¯k-–È» Á≥Ø˲$-ÀØ˲$ –ö˛$«-_-¥˘-ƒÙ˝$ÃÍ –ö˛$Ü–ö˛$-ΔÊˇ$Á≥# EÖsÙ˝ A® {Á≥–ö˛*-ßÊ˛–Û˛$! BΔ¯-Vʸ≈–ö˛$*
ß˛∫æ-ÜÖ-r$Ö®. M>∫sÏ˝t –ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$Á≥# ßÊ˛«-^Û˛-ΔÊˇ±ƒÊ˝$-Mʸ$Öyë gÍ{Vʸ-ô˲¢-Á≥-yëÕ. ‘È»-ΔÊˇ-MʸÖV>
^˲$ΔÊˇ$V>Y EÖsÙ˝ –ö˛*Ø˲-Ì‹-MʸÖV> Mʸ*yë ^˲$ΔÊˇ$-Mʸ$V>
EÖsÍΔÊˇ$. AÖßÊ˛$MÛ¸ ‘È»-ΔÊˇMʸ –È≈ƒÊ˝*-–ö˛$Ö
^Û˛ƒÊ˝*Õ. –È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö ^Û˛Ì‹ ‘Ë˝»-Δ>∞≤ ^˲$ΔÊˇ$Mʸ$V> EÖ^˲$-Mʸ$Ø˲≤ –ÈΔÊˇ$ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$ “$ßÊ˛ Á≥yÏ˛ØÈ

^˲ÃÍ-MÓ¸V> EÖsÍΔÊˇ$. –È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö –ö˛Àœ ‘Ë˝»ΔÊˇ
MʸÖyÊ˛-Δ>À$ AßÊ˛$-Á≥#ÃZ EØ˲≤sÙ˝œ –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mʸ$
–È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö ^Û˛Δˇ$$Ö-^Û˛-–ÈΔÊˇ$ –ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$-Á≥#Ø˲$
ßÊ˛*ΔÊˇÖ ^Û˛Á‹$-M¯-Vʸ-À$-Vʸ$-ôÈΔÊˇ$. –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mʸ$ –È≈ƒÊ˝*–ö˛$–ö˛*? GÃÍ? AØ˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤ΔÊˇ$ Mʸßë! –˛$ßÊ˛yÊ˛$Mʸ$ –È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö AÖsÙ˝ –˛$ßÊ˛yÊ˛$ H Á≥Ø˲$-ÀMʸ$
∞ΔÛˇÆ-’Ö-^˲-∫-yÏ˛Ö߯ B Á≥Ø˲$-ÀØ˲$ {Mʸ–ö˛$-∫-ßÊ˛ÆÖV>
^˛ƒÊ˝$≈-yÊ˛–Û˛$ –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mʸ$ ^Û˛Δˇ$$Ö^Û˛ –È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö
AØ˲≤-–ö˛*r. AÖsÙ˝ ßë∞Mϸ GÁ≥µ-sÏ˝-Mʸ-Á≥#µyÊ˛$
Á≥ßÊ˛$Ø˲$ Ú≥yÊ˛$ô˲* EÖyëÕ. H BÃZ-^˲ØÈ ^Û˛ƒÊ˝$Mʸ$Öyë ∞ı‹¢-fÖV> EÖsÙ˝ –˛$ßÊ˛yÊ˛$ ô˲”«-ô˲-Vʸ-ÜØ˲
–˛$$ßÊ˛$™-ªÍ-ΔÊˇ$-ô˲$Ö®. –˛$$ßÊ˛$™-ªÍ-«Ø˲ –˛$ßÊ˛yÊ˛$
ÑÓ¸◊Ï˝Ö_ Cô˲ΔÊˇ AØÈ-Δ¯-V>≈-À$ ô˛_a-Ú≥-yÊ˛$-ô˲$Ö®.
‘Ë˝»-Δ>-∞Mϸ C^Û˛a –È≈ƒÊ˝*-–ö˛$ÖÃZ –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mʸ$
Mʸ*yë –Û˛$À$ ^Û˛ƒÊ˝$-Vʸ-Õ-WØ˲ –È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö HΔ¯ºMä¸fi. D GMʸfi-Δäˇ-Ú‹O-kÀ –ö˛Àœ ‘Ë˝»-ΔÊˇ-øÍ-V>-À-∞≤ÖsÏ˝MÓ¸ ΔÊˇMʸ¢ Á‹ΔÊˇ-ÁúΔ> –˛$ΔÊˇ$-Vʸ-–ö˛#-ô˲$Ö®. –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mʸ$
BMϸfi-f-ب˛ Á‹ΔÊˇ-ÁúΔ> A´®-Mʸ-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$Ö®. HΔ¯-ºMä¸fi
–È≈ƒÊ˝*–ö˛$Ö –ö˛Àœ –˛$ßÊ˛-yÊ˛$ô¯ ¥Îr$ Vʸ$Öy˛Mϸ «Ö^Û˛ {Á≥ƒÊ˝$ô˲≤Ö ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö. CÃÍ ^Û˛Á‹$¢ÖsÙ˝
–˛$ßÊ˛yÊ˛$ Ì‹ÆΔÊˇ-ôÈ”∞≤ ¥˜ÖßÊ˛$-ô˲$Ö®. –˛$ßÊ˛-yÊ˛$-ÃZ∞
Mʸ*yë –Û˛$À$ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö®.
MÓ¸ÀMʸ øÍV>-À±≤ EôÛ˛¢-h-ô˲-–ö˛$-–ö˛#-ôÈΔˇ$$. CßÛ˛ 1. A–ö˛-Á‹-Δ>∞≤ ∫sÏ˝t JMʸ –ö˛Á‹$¢–ö˛# Á≥MʸPØ˲ –ö˛$ΔˆMʸsÏ˝ Ú≥r$t-Mʸ$ØÛ˛ Á≥ßÊ˛ÆÜ A–ö˛$À$ ^Û˛ƒÊ˝*Õ.
A´ßÊ˛≈-ƒÊ˝$-Ø˲ÖÃZ ÃZÁ≥Ö
Ì‹¶Ü∞ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$ Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$ØÈ≤ MˆØ˲-›Î-WÖ-^˲-Vʸ-ÕEßë-Áfl˝-ΔÊˇ-◊˝Mϸ EßÊ˛ƒÊ˝$Ö {∫ÌŸÖVä¸ A–ö˛-V>ØÛ˛
Mˆô˲¢ —ÁŸƒÊ˝$Ö ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$-ØÛ˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$ WôÛ˛ –˛$ßÊ˛yÊ˛$ –˛$$ßÊ˛$™-ªÍ-ΔÊˇßÊ˛$, –ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$Á≥# ßÊ˛«–ö˛*{ô˲ –Û˛Á‹$-M¯-–È-ÕfiØ˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ EØ˲≤-–ÈΔÊˇ$
AyÊ˛zÖMϸ M>ØÛ˛ M>ßÊ˛$. –ö˛$∞ÌŸ ∞ô˲≈-—-ßë≈«Æ! ∞ô˲≈- gÙ˝-ΔÊˇßÊ˛$. M>∫sÏ t –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Ø˲$ M>Á‹¢ MʸÁŸt-Ú≥-rtÖyÏ˛.
ô˲–ö˛$ {∫㟠GMʸPyÊ˛ Ú≥yÊ˛-ôÈΔ¯ ßë∞ Á≥MʸPØÛ˛
—-ßë≈-«¶Mϸ GÁ≥#µyÊ˛* –ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$Á≥# AÖrßÊ˛$. Mˆô˲¢ Mˆô˲¢ —ÁŸ-ƒÊ˝*-À-–˛OÁ≥# –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Ø˲$ –ö˛$„ÂÖ–ö˛*{ô˲À Ô‹›Î Ú≥r$t-Mʸ$ÖsÙ˝ –ö˛$«-_-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö
Δ¯l H߯ JMʸ Mˆô˲¢ —ÁŸƒÊ˝$Ö ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$Ör* ^˲ÖyÏ˛.
fΔÊˇ-VʸßÊ˛$. CÃÍ JMʸ Á≥∞ Ø˲$Ö_ –ö˛$Δ¯ Á≥∞
GÖô˲sÏ˝ Mˆô˲¢ Á‹–È‚Ê˝ì –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mʸ$ “$ΔÊˇ$
EÖyëÕ. CÃÍ Mˆô˲¢ —ÁŸƒÊ˝$Ö ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$-Ø˲≤-Á≥#µVʸ$ΔÊˇ$¢Mʸ$ –ö˛^Û˛aÃÍ Vʸ$ΔÊˇ$¢À$ Ú≥r$t-Mʸ$ÖsÙ˝ i—ô˲Ö
yÊ˛ÃÍœ –˛$ßÊ˛yÊ˛$ Mʸ◊ÍÀ –ö˛$´ßÊ˛≈ Á‹Ö∫Ö-´ßëÀ$ –˛$ΔÊˇ$- AÖ®-›Î¢Δ¯ AÖô˲ –Û˛$À$ ßë∞Mϸ MʸÀ$-Vʸ$-ô˲$Ö®.
›ÎÔúV> ›ÎW-¥˘-ô˲$Ö®.
Vʸ-–ö˛#-ôÈΔˇ$$. ØÈyÓ˛-Mʸ-◊ÍÀ –ö˛$´ßÊ˛≈ ßÊ˛rt-–˛$OØ˲ AØ˲$- D–ö˛$´ßÊ˛≈ sÓ˝“ÃZœ –ö˛^Û˛a M>ΔÊˇ≈-{Mʸ-–ö˛*ÃZœ Mʸ*yë
∫Ö-´ßë-À-–ö˛Àœ –˛$ßÊ˛yÊ˛$ GÖô¯ ^˲$ΔÊˇ$-Mʸ$V> Mˆ∞≤ BÃZ-^˲-Ø˲À$ ΔÛˇM¸-Ü¢Ö-^Û˛— –ö˛Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. 2. —Ø˲≤ —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ Vʸ$ΔÊˇ$¢-Ú≥-r$t-M¯-–ö˛yÊ˛Ö G–ö˛«MÓ¸ ›Î´ßÊ˛≈Ö M>ßÊ˛$. –ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$Á≥# –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OØ˲
EÖr$Ö®. Mˆô˲¢ —ÁŸƒÊ˝$Ö ØÛ˛ΔÊˇ$a-M¯-–ö˛-yÊ˛-–ö˛$ÖsÙ˝ AÃÍÖsÏ˝ –ÈsÏ˝ –ö˛Àœ –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mʸ$ MˆÖô˲ –Û˛$À$
–ö˛ƒÊ˝$-Á‹$ÃZ A® –ö˛$» MʸÁŸtÖ. M>∫sÏ˝t gÙ˝∫$ÃZ
BÃZ-^˲-Ø˲-ÀØ˲$ Á≥À$-ΔÊˇ-M>-À$V> ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö AØ˲≤- fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö®. Mˆô˲¢ øÍÁŸ ØÛ˛ΔÊˇ$a-M¯-–ö˛yÊ˛Ö, Mˆô˲¢
JMʸ _Ø˲≤ Á≥#Á‹¢MÊ¸Ö Ú≥r$t-Mʸ$∞ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲
–ö˛*r. JMʸ Á≥∞∞ ¿Ø˲≤ M¯◊Í-ÀÃZ FÌfl˝Ö- —ßÊ˛≈ AøÊ˝≈-Ì‹Ö-^˲yÊ˛Ö –ö˛Àœ –˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mϸ –ö˛$«Öô˲
—ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ –˛Ø˲$-–˛Ö-rØÛ˛ B Á≥#Á‹¢-MʸÖÃZ
^˲yÊ˛Ö, {Á≥Ü Á‹–ö˛$-Á‹≈Ø˲$ ¿Ø˲≤-–ö˛*-Δ>Y-ÀÃZ Á≥«-ÁŸP- ÃÍøÊ˝Ö ^Û˛Mʸ*-ΔÊˇ$-ô˲$Ö®.
Δ>Á‹$-Mʸ$∞ B ô˲Δ>”ô˲ Ü«W –ÈsÏ˝∞ ^˲*Á‹$^˲$ΔÊˇ$-Mʸ$-ßÊ˛-ØÈ∞≤ ¥˘Vˆ-r$t-M¯-–ö˛ßÊ˛$™
Mʸ$ÖsÙ˝ —ÁŸ-ƒÊ˝*À$ Vʸ$ΔÊˇ$¢Ö-yÏ˛-¥˘-ôÈΔˇ$$.
–˛$ßÊ˛-yÊ˛$Mʸ$ Á‹–È‚Ê˝ì —Á‹-ΔÊˇyÊ˛Ö –ö˛*Ø˲-MʸÖyÏ˛. 3. sÒ˝M>≤-À-i EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-^˲$-Mʸ$∞ —ÁŸ-ƒÊ˝*-À$
ØÛ˛ØÛ˛Ö ^Û˛ƒÊ˝$-ÃÙ˝Ø˲$ A∞ yÏ˛{Ú≥-ÁŸ-ب˛-Mϸ Vʸ$ΔÊˇ-–ö˛yÊ˛Ö
Vʸ$ΔÊˇ$¢-Ú≥-r$t-M¯-–ö˛^˲$a. –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ ôÛ˛©-ÀØ˲$,
MʸØÈ≤ Hß˛OØÈ ^Û˛ƒÊ˝$-Vʸ-ÀØ˲$ AØ˲$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö ßë”Δ>
ı≥ΔÊˇœØ˲$ yÏ˛h-rÃå˝ Á≥ßÊ˛¶-ÜÃZ Ú‹Ãå˝-∏˘-ب˛-ÃZ ÃÙ˝ßë
“$ÃZ EØ˲≤ Á‹Áfl˝-f-–˛$OØ˲ ^˲$ΔÊˇ$-Mʸ$-ßÊ˛-ØÈ∞≤
MʸÖÁ≥N≈-r-ΔäˇÃZ Ú≥r$t-Mʸ$∞, B Δ¯kØ˲$ Vʸ$ΔÊˇ$¢–ö˛$«Öô˲ ΔˇsÏ˝tÖÁ≥# ^Û˛Á‹$-M¯-Vʸ-ÀΔÊˇ$. AÖßÊ˛$MÛ¸ ^˲$ΔÊˇ$-Mʸ$
^Û˛ı‹ÃÍ HΔ>µ-r$-^Û˛-Á‹$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö –ö˛$Ö_®.
ßÊ˛-ØÈ∞≤ Ú≥Ö¥˜Ö-®Ö-^˲$-M¯-–ö˛-yë-∞Mϸ Mˆô˲¢ {Á≥ßÛ˛- 4. H —ÁŸƒÊ˝$Ö —Ör$-ØÈ≤Δ¯ ßë∞-“$ßÛ˛ ßÊ˛ñÌŸt‘ÈÀMʸ$ –˛‚Ê˝ÂyÊ˛Ö, Á‹«-Mˆô˲¢ Á≥#Á‹¢-M>À$ ^˲ßÊ˛-–ö˛yÊ˛Ö
Ú≥yÏ˛ôÛ˛ ô˲”ΔÊˇV> Vʸ$ΔÊˇ$¢-Ú≥-r$t-M¯-Vʸ-ÀΔÊˇ$. A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ-–˛$OôÛ˛
–ö˛ÖsÏ˝— MˆØ˲-›Î-WÖ-^˲ÖyÏ˛. GÁ≥µ-sÏ˝-Mʸ-Á≥#µyÊ˛$ Mˆô˲¢JMʸ-sÏ˝Mϸ ΔˇÖyÊ˛$-›ÎΔÊˇ$œ ^˛Á≥µ-–ö˛$∞ AyÏ˛W –ö˛$»
–È-sÏ˝Mϸ ›Î”VʸôË˛Ö ^˛ı≥µ AÀ-–Èr$ –ö˛ßÊ˛$-À$^˛Ì≥µÖ-^˲$-M¯ÖyÏ˛. ô˲Á≥#µ-ÃÙ˝ßÊ˛$. ©∞-–ö˛Àœ “$
M¯–ö˛ßÊ˛$™. B‘È-–ö˛Áfl˝ ßÊ˛ñMʸµ-£Ê˛Öô¯ EÖyëÕ. CÖsÏ˝MÛ¸
gÍqÁ≥-Mʸ-‘Ë˝Mϸ¢ –˛$ΔÊˇ$-Vʸ$-Á≥-yÊ˛$-ô˲$Ö®.
Á≥«-—$-ô˲-–ö˛$-–ö˛yÊ˛Ö –ö˛Àœ Á≥«-^˲-ƒÊ˝$-Á‹$¶À$ ßÊ˛*ΔÊˇÖA–ö˛#-ôÈΔÊˇ$ M>∫sÏ˝t ∫Ö´´ßÊ˛$-–ö˛#-Àô¯, ı‹≤Ìfl˝-ô˲$-Àô¯ –ö˛$ÖV> Á≥∞-^Û˛-ƒÊ˝$-Mʸ$ÖsÙ˝ –ö˛^Û˛aßÛ˛ –ö˛$Ü-–ö˛$-ΔÊˇ$Á≥#.
VʸyÏ˛ı≥ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝*∞≤ MˆØ˲-›Î-WÖ-^ÈÕ. –ö˛_a Á≥À-Mʸ- JMʸ-›Î« –ö˛$ΔÊˇ$ÁÁ≥# {¥ÎΔÊˇÖ-øÊ˝-–˛$OÖ-ßÊ˛ÖsÙ˝ Ü«W
«Ö-^Û˛-–ÈΔÊˇ$ ÃÙ˝Mʸ$ÖsÙ˝ –˛$ßÊ˛yÊ˛$ {Mʸ–ö˛$ÖV> –˛$$ßÊ˛$™- gÍqÁ≥-Mʸ-‘Ë˝Mϸ¢ ô˛^˲$a-M¯-ÃÙ˝ΔÊˇ$. –ö˛ƒÊ˝$Á‹$ Vʸ$«Ö_
ªÍ-ΔÊˇ$-ô˲$Ö®. JÖr-«-ô˲ØË˛Ö Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö®. CÃÍ –ö˛$«_ ô˲–ö˛$-MʸØÈ≤ _Ø˲≤-–È-«ô¯ MʸÕÌ‹ ÜΔÊˇ-VʸY-ÕJÖr-«-ô˲ØË˛Ö AØ˲$-øÊ˝-—Ö-^Û˛-–È-«Mϸ ô˲”ΔÊˇV> AØÛ˛Mʸ WôÛ˛ Mˆô˲¢-ßÊ˛Ø˲Ö, Mˆô˲¢ BÃZ-^˲-Ø˲À$, Mˆô˲¢ Á‹–È‚Ê˝ìœ,
AØÈ-Δ¯-V>≈À$ ›˘Mʸ$-ôÈ-ƒÊ˝$∞ –˛$ΔÊˇ$-V¸OØ˲ gÍqÁ≥-M>À$ EÖsÍΔˇ$$. CßÛ˛ {Á≥Ü
Á≥«-‘Z-´ßÊ˛-Mʸ$À$ ∞ΔÊˇ*-Ì≥Ö-^ÈΔÊˇ$. JMʸPΔÊˇ* ›Î´®Ö-^È-ÕfiÖ®, M¯ΔÊˇ$-M¯-–È-ÕfiÖ® Mʸ*yë!
–˛$ßÊ˛-yÊ˛$-ÃZ∞ ØÈyÓ˛-Mʸ◊ÍÀ$ Á‹{Mʸ&MÓ¸«¢

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 63
n

""ØÈØÈ≤''

""HÖsÏ˝ ØÈØÈ≤''
""“$ô¯ –ö˛*sÍœ-yëÕ''
""^˛Á≥#µ ØÈØÈ≤''
""–ö˛*–ö˛$ƒÊ˝$≈ V>ΔÊˇ*... ¥ÎƒÊ˝$Á‹Ö °Á‹$M¯ÖyÏ˛..'' AÖr* –˛OßÛ˛Ìfl˝ ΔˇÖyÊ˛$ V>œÁ‹$ÃZœ
¥ÎƒÊ˝$Á‹Ö °Á‹$-Mˆ_a CßÊ˛™-«MÓ¸ AÖ®Ö-_Ö®.
""HÖr–ö˛*√... Mˆô˲¢ —‘Û˝-⁄ÎÀ$?''
""A±≤ –ö˛*–ö˛$*ÃÙ˝'' _ΔÊˇ$-Ø˲–ö˛#” Ø˲—”Ö®
–˛OßÛ˛Ìfl˝.
""Ì≥ÀœÀ M>ÃÙ˝i Á‹tyÓ˛ã‹ GÃÍ ›ÎVʸ$-ô˲$-

64 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

ØÈ≤Δˇ$$?''
""ªÍVʸ$-ØÈ≤Δˇ$$''""–È‚Ê˝ÂØ˲* °Á‹$-Mˆı‹¢ ªÍVʸ$Ö-yÛ˛®''
""—$yÏ˛Ãå˝ Bãú ßÊ˛ “Mä¸ AΔˇ$$Ö® –ö˛*–ö˛$-ƒÊ˝$≈V>ΔÊˇ*... “$ MˆyÊ˛$MϸP AØ˲$-M¯-Mʸ$Öyë Ú‹À–ö˛# ߈«Mϸ֮. ô˲”ΔÊˇÃZ Á≥ÖyÊ˛Vʸ –ö˛Á‹$¢Ö® Vʸßë... –Û˛$Ö
Ø˲À$YΔÊˇÖ –ö˛›Î¢Ö-ÃÒ˝ÖyÏ˛''.
""Á≥ÖyÊ˛$-VʸMʸ$ “$ΔÛˇ AMʸP-yÏ˛Mϸ ΔÊˇÖyÏ˛ ØÈØÈ≤''.
""^˲*ßë™ÖÃÙ˝... HÖ{sÍ.. H߯ –ö˛*sÍœ-yë-À∞
AØÈ≤–í˛?''
Ar*-Δˇ$$r* ®Mʸ$PÀ$ ^˲*Á‹$¢Ø˲≤ øÊ˝ΔÊˇ¢Ø˲$
Vʸ–ö˛$-∞Ö_ ÃZÁ≥-ÕMϸ –˛„Â-¥˘-Δˇ$$Ö® –˛OßÛ˛Ìfl˝.
""AÖô˲ –˛$$Áfl˝-–ö˛*rÖ HÖ{sÍ ^˲Ö{ßÊ˛Ö...
yÊ˛∫$æ M>–ÈÃÍ?''
""AÁfl˝∂'' ØË˛Ì‹-V>yÊ˛$ ^˲Ö{ßÊ˛Ö.

M¸»Δäˇ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ Ø˲$Ö` V>œ–ö˛$Δäˇ ¥Î{ô˲ÃÙ˝
^Û˛Á‹*¢ ô˛ΔÊˇ “$ßÊ˛ GÖô¯ AÖßÊ˛ÖV> Mʸ∞-Ì≥Ö^Û˛
Áfl˝∞fiMʸ EØ˲≤-r$tÖyÏ˛ –Û˛$Mʸã≥ ÃÙ˝Mʸ$Öyë Ø˲sÏ˝-›˘¢Ö®.
A© –ö˛$$«-Mϸ-–È-yÊ˛ÃZ EÖyÛ˛ A–ö˛*√Δˇ$$ ¥Î{ô˲ÃZ!
–ö˛$« –ö˛$$«-Mϸ-–È-yÊ˛ÃZ EÖyÛ˛ A–ö˛*√Δˇ$$ AÖsÙ˝
øÍ» –Û˛$Mʸã≥ EÖyÊ˛Mʸ*yÊ˛ßÊ˛$ Mʸßë? AÖßÊ˛$MÛ¸ ßÊ˛ΔÊˇÿ-

Mʸ$yÊ˛$ Á‹ÖÁ≥-ô¨˛ Ø˲֮ B–˛$Ø˲$ yÓ˛V>œ-–ö˛$-ΔäˇV> ^˲*Ì≥Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$. –Û˛$Mʸã≥ ÃÙ˝Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ Á‹Áfl˝-f-–˛$OØ˲
ΔÊˇÖVʸ$, AÖßÊ˛Ö EÖyÊ˛-yÊ˛Öô¯ –Û˛$Mʸã-≥-ÃÙ˝∞ ÀÑÓ¸√-ßÛ˛-—ÃÍ
EÖßÊ˛∞ ƒÊ˝$*∞så˝ Á‹øÊ˝$≈À$ AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$. D
›Î« Áfl˝∞fiMʸ V>œ–ö˛$-Δäˇ∞ M>Mʸ$Öyë sÍÃÒ˝Ö-så˝∞
Ø˲–ö˛$$√-Mʸ$Ö-ßÊ˛∞ ^˛∫$-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$.

""CÖM¯ ∏Îœså˝- MˆØÛ˛ BÃZ-^˲Ø˲ H–˛$OØÈ ^Û˛Á‹$¢ØÈ≤–È? MˆÖsÙ˝ ı≥œã‹ °Á‹$M¯... –ö˛$$ÖßÊ˛$-–ö˛$$ÖßÊ˛$
EÁ≥-ƒÒ˝*-Vʸ-Mʸ-ΔÊˇÖV> EÖr$Ö®''.
" CÖM¯ ∏Îœså˝MÓ¸, ı≥œã‹MÓ¸ yÊ˛∫$æ-ÃÒ˝-MʸP-yÏ˛— ØÈØÈ≤''...
""F∂... AßÛ˛ÃÙ˝..''
""“$ΔÊˇ$ CÁŸt-Á≥-yÊ˛-ôÈΔ¯ ÃÙ˝ß¯... ØÛ˛Ø˲$ K BÃZ^˲Ø˲ ^Û˛‘ÈØ˲$- ØÈØÈ≤''.
""HÖsÏ˝?''
" “$«-ßÊ˛™ΔÊˇ* CMʸPyÊ˛ EÖyÊ˛rÖ GÖßÊ˛$Mʸ$ ØÈØÈ≤!
–ö˛* ßÊ˛VʸYΔÊˇ EÖyÊ˛ÖyÏ˛. –ö˛*Mʸ$ ‡≈Ô≥V> EÖr$Ö®.
Ì≥ÀœÀ$ ØÈØ˲–ö˛*√ ôÈô˲ƒÊ˝*≈ AÖr* “$Mʸ$ CÖM>
ßÊ˛VʸY-ΔÊˇ-–ö˛#-ôÈΔÊˇ$. ØÈ _Ø˲≤-Á≥#µyÊ˛$ ØÛ˛Ø˲$ ØÈØ˲–ö˛$√,
ôÈô˲-ƒÊ˝$≈ô¯ VʸyÏ˛-ı≥-–È◊Ï˝~. ØÈ Ì≥Àœ-ÀMʸ$ B
AßÊ˛ñÁŸtÖ ÃÙ˝Mʸ$Öyë ¥˘ô¯Ö®..''
""–ö˛$´ßÊ˛≈-–ö˛$´ßÊ˛≈ –ö˛Á‹*¢ØÛ˛ EØÈ≤Ö VʸßÊ˛Δ>''.
""ã≥a... Á≥N«¢V> EÖyë-À∞ –ö˛* M¯«Mʸ. “$
M¯yÊ˛À$ D–ö˛*r G∞≤-›ÎΔÊˇ$œ AÖr$Ö߯?''
" D ¥˜ÀÖ, ô¯r G–ö˛ΔÊˇ$ ^˲*Á‹$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$?''.
""A–Û˛$√ßë™Ö ØÈØÈ≤! “$ΔÊˇ$ –ö˛* ßÊ˛VʸY-«Mϸ
Δ>–ö˛rÖ, –Û˛$Ö “$ ßÊ˛VʸY-«Mϸ Δ>–ö˛rÖ CÃÍ GÖßÊ˛$Mʸ$
ØÈØÈ≤... JMÛ¸-^¯r AÖßÊ˛ΔÊˇÖ EÖßëÖ. CMʸPyÊ˛ A–ö˛$√,
“$ΔÊˇ$ GÃÍ EÖr$-ØÈ≤Δ¯ A∞ –ö˛*Mʸ$ ^ÈÃÍ

""–ö˛$» –ö˛{» A–ö˛-MʸÖ-yÏ˛Δ>''
""ÃÙ˝ßÊ˛$ ØÈØÈ≤... D —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ “$ΔÊˇ$ BÃZ_Ö-^È-ÕfiÖßÛ˛..''
Ø˲–ö˛#”ô˲* ÃÙ˝^ÈΔÊˇ$ Δ>–ö˛$*√-«¢-V>ΔÊˇ$.

Aô˲y¯ Á‹*PÃå˝ Úfl˝yë√Á‹tΔäˇ. JMʸPV>؈MʸP
MˆyÊ˛$Mʸ$. V>Δ>∫Ö ^Û˛ƒÊ˝$Mʸ$Öyë, AßÊ˛$
¥ÎfqÀÃZ Ú≥Ö^ÈyÊ˛$. MˆyÊ˛$Mʸ$ Ú≥«W, Ú≥ßÊ˛™–Èy˛O
i—ô˲ÖÃZ Ì‹ÆΔÊˇÁ≥yÏ˛ôÛ˛ ^˲*Ì‹ Á‹Öô¯ÌŸÖ^ÈyÊ˛$.
MˆÖô˲M>ÃÍ∞Mϸ «sÒ˝OΔÊˇƒÊ˝*≈yÊ˛$. ô˲Ø˲Mʸ$Ø˲≤
¥˜À–ö˛$*, ô¯sÍ ^˲*Á‹$Mʸ$Ör*, –ö˛^Û˛a
Ú≥Ø˲¤Ø¨˛ô¯ Á‹Öô˲ñÌ≥¢^˛ÖßÊ˛$ô˲* B Á≥ÃÒ˝œr*Δ¯œØÛ˛
EÖyÏ˛¥˘ƒÊ˝*yÊ˛$. JMÊ¸Δ¯k MˆyÊ˛$Mʸ$ ô˲Ö{yÏ˛∞
ô˲Ø˲ßÊ˛VʸYΔÊˇMʸ$ –ö˛^Û˛aƒÊ˝$–ö˛$ØÈ≤yÊ˛$. AÁ≥#µyë ô˲Ö{yÏ˛
HÖ^Û˛‘ÈyÊ˛$? MˆyÊ˛$Mʸ$ ßÊ˛VʸYΔÊˇMʸ$ –˛‚ÍÂyë?
MʸÖV>ΔÊˇ$... Ú≥OV> Á≥ÃÒ˝œ-r*ΔÊˇ$''.
""AÖô˲ MʸÖV>-ΔˇÖ-ßÊ˛$-Mʸ$Δ>? –ö˛* BΔ¯-V>≈À$
{∫‡√Ö-yÊ˛ÖV> EØÈ≤Δˇ$$''.
""A–ö˛#-Ø˲-Ø˲$-M¯ÖyÏ˛. M>±... HÖsZ ®Vʸ$À$
ØÈØÈ≤! D –ö˛$´ßÊ˛≈ ô˲ΔÊˇ^˲* A–ö˛*√, “$ΔÊˇ*
Vʸ$ΔÊˇ$¢Mʸ$ –ö˛Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. –ö˛* MˆŒVä¸fi, {ÚúÖyä˛fi C‚Ê˝œÃZœ
–È‚Ê˝Â ôË˛Õœ-ßÊ˛Ö-{yÊ˛$À$ Mʸ∞µ-Á‹$¢ÖsÙ˝ –Û˛$Ö ^ÈÃÍ –˛ÕÜV> ÔúÀ-–ö˛#-ô˲$ØÈ≤Ö...''

∑∑∑

Δ>–ö˛$*√-«¢-V>ΔÊˇ$ Á‹*PÀ$ Úfl˝yë√-Á‹t-ΔäˇV> E߯≈VʸÖ
^Û˛Ì‹ ΔˇÖyÊ˛$ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À {MϸôË˛Ö «sÒ˝O-ΔÊˇ-ƒÊ˝*≈ΔÊˇ$.
øÍΔÊˇ≈ Á‹$ÃZ-^˲Ø˲ AÖsÙ˝ BƒÊ˝$-Ø˲-V>-«Mϸ {¥Î◊˝Ö.
B—yÊ˛ ô˲Ø˲ CÖsÏ˝ –ö˛$‡-ÀÑϸ√ A∞ AØ˲$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$.
MˆyÊ˛$Mʸ$ ^˲Ö{ßÊ˛Ö ªÍ≈ÖMʸ$ E߯≈W. M¯yÊ˛À$ Ì≥.h.
^Û˛Ì‹Ö®. MˆØÈ≤‚Ê˝ì ÃÒ˝Mʸa-ΔÊˇ-ΔäˇV> Á≥∞-^Û˛Ì‹ Ì≥ÀœÀ$
Á≥#sÏ˝t-Ø˲-ô˲-Δ>”ô˲ gÍªå˝ –ö˛*ØÛ˛-Ì‹Ö®.
HM¸OMʸ Á‹ÖôÈØË˛Ö AΔˇ$$Ø˲ ^˲Ö{ßë∞≤ Ú≥ßÊ˛™V>
V>Δ>∫Ö ^Û˛ƒÊ˝$-Mʸ$Öyë, —À$-–ö˛À$ ØÛ˛ΔÊˇ$µô˲*
gÍ{Vʸ-ô˲¢-V>ØÛ˛ Ú≥Ö^ÈΔÊˇ$. –ö˛$Ö_ gÍªå˝ –ö˛_aØ˲
ô˲Δ>”ô˲ BØ˲Ö-®Ö-^ÈΔÊˇ$. i—-ô˲ÖÃZ Ì‹¶ΔÊˇ-Á≥-yÏ˛Ø˲
ô˲Δ>”ô˲ «Œã-úV> ÔúÀ-ƒÊ˝*≈ΔÊˇ$. MˆyÊ˛$MϸP CßÊ˛™ΔÊˇ$
Ì≥ÀœÀ$ AØ˲$-Mˆ∞ –ö˛$$«-Ì‹-¥˘-ƒÊ˝*ΔÊˇ$. E߯≈VʸÖ
^Û˛Ì‹-Ø˲-ØÈ≤‚Ê˝îœ, ¥˜ÃÍ∞≤, ô¯rØ˲$ M˙À$-Mϸ-^ÈaΔÊˇ$.
B ô˲Δ>”ô˲ ¥˜ÀÖ, ô¯r ô˲ØÛ˛ ^˲*Á‹$-M¯-›Î-V>ΔÊˇ$.
""–˛OßÛ˛Ôfl˝... ØÈØ˲≤ HÖ ∞ΔÊˇ~ƒÊ˝$Ö °Á‹$-Mʸ$ÖsÍΔ¯?'' K ›ÎƒÊ˝$Ö{ôË˛Ö –Û˛‚Ê˝ ^˲Ö{ßÊ˛Ö øÍΔÊˇ≈ô¯
AØÈ≤yÊ˛$.
""–ö˛$ØË˛Ö –ö˛_a CΔÊˇ–˛O Δ¯kÀ$ AΔˇ$$Ö®...
K ›Î« Vʸ$ΔÊˇ$¢ ^Û˛ƒÊ˝$ÖyÏ˛.''
""H–˛*... H–ö˛$-Ø˲$-Mʸ$Ö-sÍΔ¯?''
""¥˘± “$ A–ö˛$√-V>« ßë”Δ> AyÏ˛-WÖ-^˲ÖyÏ˛''.
""A–ö˛$√-ßë”Δ> GÖßÊ˛$-Mʸ$ÃÙ˝... ØÛ˛ØÛ˛ AyÊ˛$-Vʸ$ôÈ...''
""AyÊ˛-VʸÖyÏ˛... ØÛ˛Ø˲$ HM¸OMʸ Á‹ÖôÈ-ØÈ∞≤... CÁ≥#µy˛OØÈ AÁ≥#µ-y˛OØÈ BÌ‹¢ –˛$$ô˲¢Ö ØÈMÛ¸ Mʸßë... AßÛ˛ß¯
CÁ≥#µyÛ˛ Cı‹¢...''
""ØÛ˛Ø˲$ AyÊ˛-V>-ÕfiÖ-ßÛ˛ß¯ ØÈMʸ$ ô˛À$fiÃÙ˝''.
""–ö˛$« ØÈô¯ ^˛Á≥µrÖ GÖßÊ˛$M¯?'' Ø˲—”Ö®
–˛OßÛ˛Ìfl˝.
^˲Ö{ßÊ˛Ö Mʸ*yë Ø˲–ö˛#”-Mʸ$Ör* ô˲Ö{yÏ˛ Ø˛Ö∫Δäˇ
؈M>PyÊ˛$.
""B∂.... ØÈØÈ≤... ^˲Ö{ßÊ˛Ö''
""ØÈØÈ≤... HÖ ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$? A–ö˛*√ “$ΔÊˇ*
ªÍVʸ$-ØÈ≤Δ>?''
""K... øÙ˝ÁŸ$V>Y''
M>ı‹Á≥# B–ö˛*r D–ö˛*r –ö˛*sÍœyÏ˛ AÁ‹À$
—ÁŸ-ƒÊ˝*-∞Mϸ –ö˛^ÈayÊ˛$ ^˲Ö{ßÊ˛Ö...
""ØÈØÈ≤... ØÛ˛Ø˲$ ^˛Ì≥µØ˲ —ÁŸƒÊ˝$Ö BÃZ-_Ö^ÈΔ>?''

" ØÈÀ$Vʸ$ Δ¯kÃZœ –Û˛$–Û˛$ “$ ßÊ˛VʸY-«Mϸ –ö˛Á‹$¢ØÈ≤Ö.
AÁ≥#µyÊ˛$ –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$ÖßëÖ.''
""A–ö˛#ØÈ ØÈØÈ≤...! ΔÊˇÖyÏ˛... ΔÊˇÖyÏ˛... K›Î«
∏˘Ø˲$ A–ö˛$√Mʸ$ C–ö˛”ÖyÏ˛''.
""B∂.... ØÈØÈ≤... GÃÍ EØÈ≤-–ö˛#Δ>''.
""ªÍVʸ$-ØÈ≤-Ø˲–ö˛*√... ØÈØ˲≤, Ø˲$–ö˛#” –ö˛Á‹$¢-ØÈ≤-ΔÊˇrV>... Á‹Öô¯-ÁŸÖV> EÖßÊ˛–ö˛*√! Á‹ΔÛˇ... EÖsÍØ˲$..
–ö˛$‰œ –ö˛*sÍœ-yÊ˛-ôÈØ˲$'' AÖr* M>Ãå˝-Mʸså˝ ^Û˛Ì‹ —ÁŸƒÊ˝*∞≤ BØ˲Ö-ßÊ˛ÖV> øÍΔÊˇ≈ô¯ ^˛¥ÎµyÊ˛$ ^˲Ö{ßÊ˛Ö.
–˛OßÛ˛Ìfl˝ BØ˲ÖßÊ˛Ö AÖôÈ Δˇ$$ÖôÈ M>ßÊ˛$.
" –˛»-Vʸ$yä˛! —ÁŸ-ƒÊ˝*∞≤ ^ÈÃÍ gÍ{Vʸ-ô˲¢V> yÓ˛Ãå˝
^Û˛ƒÊ˝*Õ. AΔˇ$$ØÈ B Á≥ÃÒ˝œ-r*-«ÃZ CßÊ˛™ΔÊˇ* HÖ
EÖsÍΔÊˇ$? CMʸP-y˛OôÛ˛ M>ΔÊˇ$ÃZ Ü¥˜µ^˲$a... Á‹ΔÊˇßëV> Ì‹∞-–ö˛*À*, {Á≥ßÛ˛-‘ÈÀ* ^˲*Ì≥Ö-^˲-–ö˛^˲$a''.
""–ö˛$Ø˲-–ö˛yÊ˛$ –ö˛$Ø˲-–ö˛-Δ>À$ A∞ –ö˛$$«Ú≥Ö
^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛^˲$a''.
""H߯ AØÈ≤-–ö˛#-V>∞ “„œ-ßÊ˛™ΔÊˇ* –È‚Ê˝œô¯ GÃÍ
EÖsÍΔ¯? AÁ≥#µ-yÊ˛-Á≥#µyÊ˛$ Δ>–ö˛rÖ M>∫sÏ˝t ßÊ˛VʸYΔÊˇV> EØÈ≤ΔÊˇ$. Á≥«√-Ø˛Ö-så˝V> CMʸPyÛ˛ EÖsÙ˝ “‚Ê˝œ
«ƒÊ˝*-ÑʸØå˛ GÃÍ EÖr$Ö߯? Q»-ß˛OØ˲ –˛$$ªÒ˝OÃå˝
∏˘Ø˲$œ... Ø˛så˝-ÀÃZ CÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ –ö˛$$∞W ôÛ˛À$ô˲$ØÈ≤ΔÊˇ$'' Ø˲—”Ö® –˛OßÛ˛Ìfl˝.

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 65
n

∑∑∑

ΔˇÖyÊ˛$-Δ¯-kÀ Ø˲$ÖyÏ˛ Δ>^˲-–ö˛$-Δ>≈-ßÊ˛À$ fΔÊˇ$-Vʸ$
ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. Δ>–ö˛$*√-«¢-V>ΔÊˇ$, Á‹$ÃZ-^˲Ø˲ Á≥ÃÒ˝œ-r*«
Mʸ∫$ΔÊˇ$œ ^˛∫$ô˲* BØ˲Ö-®-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. ^˲Ö{ßÊ˛Ö,
–˛OßÛ˛Ìfl˝ Ì≥ÀœÀ Mʸ∫$ΔÊˇ$œ ^˛∫$ô˲* VˆÁ≥µV> ÔúÀ-–ö˛#ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. Ì≥Àœ-Õ-ßÊ˛™ΔÊˇ* M>ÃÙ˝i Mʸ∫$ΔÊˇ$œ ^˛∫$ô˲*
VʸΔÊˇ”ÖV> ÔúÀ-–ö˛#-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$.
""HÖsÏ˝Δ>... ªÍ≈ÖMʸ$Mʸ$ CÖM> ΔˇyÓ˛ M>–ö˛rÖ
ÃÙ˝ßÊ˛$? sÒ˝O–í˛$ A–ö˛#-ô¯Ö-®V>..''
" C–È‚Ê˝, ΔÛˇÁ≥# Ú‹À–ö˛# Ú≥sÍtØ˲$ ØÈØÈ≤! GÀ$œÖyÏ˛
JMʸ-Á≥Nr –˛‚üœ›Î¢. B®-–ÈΔÊˇÖ Ú‹À–ö˛#... “$ô¯
MʸÕfi VʸyÏ˛-Ì≥-Ø˲-r$œÖ-r$Ö-ßÊ˛∞''.
""Ì≥ÀœÀ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#À$ GÃÍ EØÈ≤-Δˇ$$Δ>?''
""ªÍVʸ$-ØÈ≤Δˇ$$ ØÈØÈ≤''.
""gÍ{Vʸô˲¢... Ì≥ÀœÕ≤ Mʸ∞-Ú≥-rtÖyÏ˛''
""ØÈ _Ø˲≤-Á≥µ-sÏ˝ÃÍ CÁ≥#µyÊ˛$ ΔÊˇ*Ãå˝fi Ú≥yÏ˛ôÛ˛
–È‚Ê˝ìœ ¥ÎsÏ˝-›Î¢Δ> ØÈØÈ≤... M>ÀÖ –ö˛*«-¥˘-Δˇ$$Ö®.
–Û˛VÊ¸Ö Ú≥«-WÖ®. Ø˛så˝À$ –ö˛^ÈaΔˇ$$...''
""H—-–ö˛-_aØÈ ÜØÛ˛ B‡ΔÊˇÖ, Ô≥ÃÙ˝a-V>Õ AÁ≥µsÏ˝–Û˛ VʸßÊ˛Δ>...''
""A–ö˛#-Ø˲-Ø˲$-M¯ÖyÏ˛''
" Ì≥Àœ-ÀÚ≥O CÖM> {‘Ë˝ßÊ˛Æ-Ú≥sÏ˝t MÛ¸Δäˇ-Áú#-Ãå˝V> EÖyÊ˛$.''
""AÃÍVÛ¸ ØÈØÈ≤.. –È‚Ê˝ìœ ÁúN≈^˲-ΔäˇÃZ –ö˛$Ö_
¥˜h-ÁŸ-Øå˛ÃZ ô˲Á≥µMʸ EÖsÍΔÊˇ$''.

–˛À$Vʸ$ –˛Ø˛≤-ÀƒÙ˝$ –Û˛$Õ—$ Á‹ÖgÒ˝ÃZ
GMʸPyÊ˛ –˛$$ßÊ˛ÃÒ˝O –ö˛Á‹$¢Ö߯ H–˛* ¥Îr
ı≥ΔÊˇ$ ô˛Õ-ƒÊ˝$∞ VʸfÃå˝ V>ƒÊ˝$∞ VˆÖô˲$ÃZ
ªÍ´ßë Á‹$´ßë –ö˛*´ßÊ˛$ΔÊˇ≈ ΔÊˇ–ö˛„
Á≥#Δ>-Á‹√ñ-ô˲$À Á≥#ØÈ≤Vʸ Á≥Δ>-VʸÖô¯
–ö˛*Δ>”-Δ>-‘Ë˝–˛$O –ö˛$Ø˲-Á‹$Ø˲$ ô˲yÏ˛Ì≥ –ö˛$$ßÊ˛™ ^Û˛Á‹$¢Ö®
CßÛ˛ Δ>Vʸ-∫Ö-´ßÊ˛–˛* H–˛*

–È≈Mʸ$À Δ>VʸÖ
AØÈ® i–ö˛-Á‹*-{ôÈÀ ΔˇMʸP-ÀÚ≥O
B ¥Îr ØÈM¯-Á‹–Û˛$
AV>´ßÊ˛ ∞Vʸ*…Ê˛ M>À-Vʸ-ô˲$-ÀØ˲$ ßësÏ˝-–ö˛_a
ØÈMʸ$ –ö˛*{ô˲–Û˛$ A–ö˛-Vʸ-ô˲-–ö˛$ƒÙ˝$≈
Á‹ÖMÛ¸ô˲ øÍÁŸÃZ Á‹ÖßÛ˛-‘Ë˝-–Û˛$߯ ô˛Á‹$¢Ö®
–ÈÕ-¥˘ƒÙ˝$ BM>‘Ë˝Ö ¥Îrô¯ Ú≥OMϸ-ÃÙ˝_
–ö˛$ΔÊˇ$-Á≥#-°-Δ>-ÃZœ∞ ©¥ÎÀ$ Vʸ$Á≥#µØ˲ –˛À$-Vʸ$-ôÈΔˇ$$
{¥Î◊ÍÀ$ –ö˛$«W... M>ÀÖ ∞Õ-_-¥˘-ƒÊ˝*Mʸ
gÍ{Vʸ-ßë-–ö˛-Á‹¶-ÃZ∞ ô˲À-Á≥#À$ –Û˛$ÃüPÖ-^˲$-ôÈΔˇ$$
M¸ΔÊˇ-sÍÀ$ M¸ΔÊˇ-sÍ-À$V> ôÈMϸØ˲ gÍqÁ≥-M>-ÀØ˲$
ªür$t-ªü-r$tV> ^˲Á≥µ-«Ö-^ÈMʸ
ßÊ˛Ìfl˝Ö^Û˛ ß뇫¢ ôÈMϸ MʸØ˲$-Vʸ–ö˛ ^˛–ö˛$√-W-À$œ-ô˲$Ö®
_Mʸ$P-–ö˛-yÏ˛Ø˲ –ö˛$$yÊ˛$À JM¯P-ßë-ΔÊˇ-¥˘µVʸ* —yÏ˛-–ö˛yÏ˛

66 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

""–˛»-Vʸ$yä˛...! AÖô˲-MʸØÈ≤ M>–È-ÕfiÖ® H–ö˛$$Ö®Δ>''.
""M>ı‹Á≥# Ø˲À$-Vʸ$ΔÊˇ* –ö˛òØ˲ÖV> EØÈ≤ΔÊˇ$.
""ØÈØÈ≤... ØÛ˛Ø˲$ ^˛Ì≥µØ˲ —ÁŸƒÊ˝$Ö HÖ BÃZ_Ö-^ÈΔÊˇ$?''
""^˛¥Î¢Ø˲$''.
^˲Ö{ßÊ˛Ö, –˛OßÛ˛Ìfl˝ –ö˛$$RÍÀ$ –˛Õ-W-¥˘-ƒÊ˝*Δˇ$$.
""AÖôÈ A—$√ôÛ˛ GÖô˲ M>≈㟠–ö˛Á‹$¢Ö®
ØÈØÈ≤? I“$Øå˛ CÀ$œ V>Mʸ$Öyë! “$ΔÊˇ$ Á≥ÃÒ˝œ-r*ΔÊˇ$
CÁŸtÖ AØÈ≤ΔÊˇ$... “$ΔÊˇ$ EÖyÊ˛-sÍ-∞Mϸ M>–È-ÕV>..
–ö˛*M¸OôÛ˛ “$ΔÊˇ$ CMʸP-yÏ˛Mϸ –ö˛_a –ö˛*ô¯ EÖyë-À∞
EÖ®..''
""A® K.MÛ¸... –ö˛$« –Û˛$Ö i—Ö-^˲-sÍ-∞Mϸ Ø˛À
QΔÊˇ$a...''
""ØÛ˛Ø˲$ C›Î¢-Ø˲$V>... HÖsÏ˝ ØÈØÈ≤, AÃÍ
–ö˛*sÍœ-yÊ˛-ôÈΔÊˇ$''.
""ØÛ˛Ø¯ A{W-–˛$Ör$ ô˛^Èa-Ø˲$Δ>! A® ^˲®—
Á‹Öô˲MÊ¸Ö Ú≥yÏ˛ôÛ˛ –Û˛$Ö CMʸPyÛ˛ EÖsÍÖ''.
""A{W-–˛$ÖsÍ? A{W-–˛$Öså˝ HÖsÏ˝?''
Δ>–ö˛$*√-«¢-V>ΔÊˇ$ ÃÙ˝_ –˛„œ ô˲Ø˲ ªÍ≈Vä¸ Ø˲$ÖyÏ˛
K ÚúOÀ$ °Á‹$-Mˆ_a MˆyÊ˛$MϸP C^ÈaΔÊˇ$. ^˲Ö{ßÊ˛Ö
ÚúOÀ$ ô˛«_ ^˲*‘ÈyÊ˛$. –ö˛Øå˛, r*, {°.. Ø˛Ö∫-ΔÊˇœô¯
–ö˛*rΔäˇ Δ>Ì‹ EÖ®.
""HÖsÏ˝ ØÈØÈ≤ C®?''
""^˲*yÊ˛$... ±MÛ¸ ô˛À$-Á‹$¢Ö®''.
""ØÈØÈ≤''

" ^˲*yÊ˛Δ>... Ø˲$–ö˛#”-Mʸ*yë ^˲*yÊ˛–ö˛*√'' M¯yÊ˛-Õô¯
AØÈ≤ΔÊˇ$. –˛OßÛ˛Ìfl˝ ÃÙ˝_ –ö˛_a øÊ˝ΔÊˇ¢ Á≥MʸPØ˲
Mʸ*ΔÊˇ$aÖ®.
(1) CÖsZœ K ΔÊˇ*Ö –Û˛Δˇ$$Ö_ A∞≤ –ö˛Á‹ô˲$À* HΔ>µr$- ^Û˛ƒÊ˝*Õ.
(2) –Û˛‚Ê˝ {Á≥M>ΔÊˇÖ sÏ˝ÌúØå˛, øZfØ˲Ö, sÓ˝,
M>ÔúÀ$ HΔ>µr$ ^Û˛ƒÊ˝*Õ.
(3) –ö˛$´ßÊ˛≈-–ö˛$´ßÊ˛≈ yëMʸtΔäˇ ^˛Mʸã≥ EÖyëÕ.
–ö˛$ÖßÊ˛$À$ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ AΔˇ$$ôÛ˛ °Á‹$-Mˆ_a C–È”Õ.
JMʸ-–Û˛‚Ê˝ Ô‹«-ƒÊ˝$ã‹ Á≥«-Ì‹¶Ü EÖsÙ˝ K Ø˲ΔÊˇ$fi∞
HΔ>µ-r$-^Û˛-ƒÊ˝*Õ.
(4) AÁ≥#µ-yÊ˛-Á≥#µyÊ˛* “$ΔÊˇ$ ∫ƒÊ˝$-rMʸ$ –˛„œØÈ
–ö˛*Mʸ$ ô˲WØ˲ HΔ>µr$œ ^Û˛Ì‹ –˛‚ÍœÕ. –Û˛$Ö Mʸ*yë
AÁ≥#µ-yÊ˛-Á≥#µyÊ˛* GsÒ˝OØÈ –˛‚Ê˝î¢ EÖsÍÖ... AøÊ˝≈Öô˲ΔÊˇÖ Ú≥rt-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$.
(5) M>À-ÑÛ¸-¥Î-∞Mϸ “$ sÏ˝.—. “$ΔÊˇ$ ^˲*›Î¢ΔÊˇ$
V>∫sÏ˝t –ö˛*Mʸ$ —yÏ˛V> –Û˛ΔÛˇ sÏ˝.—. HΔ>µ-r$^Û˛ƒÊ˝*Õ.
(6) Á≥ÖyÊ˛$-Vʸ-ÀMʸ$, –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ Δ¯kÃZœ
∫rtÀ$ Mˆ∞-–È”Õ. A— Mʸ*yë ± ÁflZßëMʸ$ ô˲VʸYr$tV> EÖyëÕ.
(7) –ö˛*Mʸ$ ¥ÎM¸så˝ –ö˛$± MϸÖßÊ˛ {Á≥° Ø˛ÃÍ
MˆÖô˲ yÊ˛∫$æ C–È”Õ. –Û˛$Ö GÁ≥#µ-y˛OØÈ ßÛ˛–È-ÀƒÊ˝*-ÀMʸ$, ¥ÎΔÊˇ$P-ÀMʸ$, Ì‹∞-–ö˛*-ÀMʸ$ –˛„ÂØÈ ÃÙ˝ßë
G–ö˛-ΔˇOØÈ –ö˛_aØÈ, G–ö˛-«Ö-sÏ˝-M¸OØÈ –˛„œØÈ –È‚Ê˝œMʸ$
C–ö˛”rÖ M¯Á‹Ö, –ö˛* ›˜Öô˲ QΔÊˇ$aÀ M¯Á‹Ö B
yÊ˛∫$æØ˲$ EÁ≥-ƒÒ˝*-W›Î¢Ö.
ΔˇÁ≥µÀ Mϸ֮ Á‹Ö{ôÈÀ$ °Δ>∞≤ ôÈMʸ$-ôÈΔˇ$$
(8) AÁ≥#µ-yÊ˛-Á≥#µyÊ˛* r*ΔÊˇœMϸ –˛‚Ê˝ì¢ÖsÍÖ. sÏ˝M¸ΔˇÀ$œ Á≥NÀ V>À$À –ö˛$´ßÊ˛≈
så˝fiMϸ, QΔÊˇ$a-ÀMϸ... B yÊ˛∫æÖôÈ Ø˲$–Û˛” C–È”Õ.
–Û˛ßÊ˛ØÈ... –˛Ø˛≤ÃÍ f—$-ÕV> ^˛Öô˲-^Û˛«
Mϸ֮ ßëM> ^˲*‘ÈyÊ˛$ ^˲Ö{ßÊ˛Ö. CÃÍ CÖM>
"_Öô˲' ^˛r$tMʸ$ MʸsÏ˝tØ˲ "FƒÊ˝$-ÀØ˲$' FÁ≥#ô˲*
Á≥ßÊ˛-‡ΔÊˇ$ ßëM> Ø˛Ö∫ΔÊˇ$œ- EØÈ≤Δˇ$$.
gZÀ-¥Î-yÊ˛$-ô˲$-Ø˲≤-Á≥#µyÊ˛$
""HÖsÏ˝ ØÈØÈ≤.... C–ö˛±≤..'' AƒÒ˝*-–ö˛$-ƒÊ˝$ÖV>
–ö˛$د-´ßÊ˛ΔÊˇ√ Vʸ–ö˛$-M>ÃZœ –˛$Õ-Ü-«-WØ˲ –ö˛$Ø˲Á‹$
^˲*‘ÈyÊ˛$ ^˲Ö{ßÊ˛Ö.
""Ø˲$–ö˛#” AÃÍ –ö˛*sÍœ-yÏ˛Ø˲ ô˲Δ>”ô˲ ØÛ˛Ø˲$
CÃÍ «ƒÊ˝*Mä¸t V>–ö˛rÖ ô˲Á≥µßÊ˛$ VʸßÊ˛Δ>!''
""ØÈØÈ≤''.
""ØÈM¯ —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈ÖV> EÖ®. –Û˛$Ö
i—Ö-^˲-sÍ-∞Mϸ Ø˛À-QΔÊˇ$a A∞ ØÛ˛Ø˲-yÏ˛-WôÛ˛ Ø˲$–ö˛#”
C›Î¢-Ø˲∞ AØÈ≤–í˛... “$Mʸ$ Ú≥Ø˲¤Øå˛ –ö˛Á‹$¢Ö® Vʸßë
A∞ {Á≥’≤Ö-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$''.
""ØÈØÈ≤''
""ØÛ˛Ø˲$ «sÒ˝O-ΔˇO-Ø˲-Á≥µsÏ˝ Ø˲$ÖyÏ˛ ^˲*Á‹$¢-ØÈ≤Ø˲$.
±ÃZ ^ÈÃÍ –ö˛*ΔÊˇ$µ- –ö˛_aÖ®. –ö˛* Ú≥ÖÁ≥MʸÖ
ÁúÕôË˛Ö CßÛ˛ØÈ A∞ ØÛ˛Ø˲$, A–ö˛$√ ^ÈÃÍ ªÍ´ßÊ˛Á≥yëzÖ. C® G–ö˛”-«MÓ¸ ^˛Á≥#µ-M¯-ÃÙ˝-∞®. –ö˛* –ö˛$Ø˲-Á‹$ÃZØÛ˛ ßë^˲$-Mʸ$ØÈ≤Ö. ØÛ˛Ø˲$ ôˆÖßÊ˛ΔÊˇ Á≥yÊ˛-ßÊ˛-À$a-M¯–˛ô˲-À-Mʸ-ô˲À ÕÌ≥ ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$Ö-r$Ö®
ÃÙ˝ßÊ˛$. ^˲*^È-ƒÊ˝$V> AΔÊˇ¶Ö AΔˇ$$ØÈ Ø˲$–ö˛#” ∫ƒÊ˝$r
V>ƒÊ˝$-Á≥yÊ˛z Á≥«-–ö˛$-‚ÍÀ$ Á≥#¥˜µyÏ˛ Ø˲^˲$a-M¯-V>ØÛ˛
Á≥yÏ˛-Ø˲-Á≥#µyÛ˛ ØÛ˛Ø˲$ ∫ƒÊ˝$r Á≥yÊ˛-ßë-–ö˛$-Ø˲$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$''.
ô˛Õ-–˛-Ø˛≤À –ö˛ÖsÏ˝ –˛$À-Mʸ$–ö˛
""A®-V>ßÊ˛$ ØÈØÈ≤.. “$ΔÊˇ$ ô˲Á≥#µV> AΔÊˇ¶Ö
–˛À$Vʸ*... `Mʸ-r∞ ΔˇÖyÊ˛-Ø˲$-Mʸ$ÖsÍÖ M>±
^Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤ΔÊˇ$''.
–˛Ör EÖyÛ˛-ß˛-Á≥#µyÊ˛* `MʸsÙ˝.
" ØÛ˛Ø˲$ MʸΔˇ-Mä¸t-V>ØÛ˛ AΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$. –ö˛$–ö˛$√Õ≤
–˛À$VÛ¸ AÁ≥#µ-yÊ˛-Á≥#µyÊ˛* –ö˛_a-¥˘-ƒÙ˝$®
&B–ÈÀ ‘ÈΔÊˇßÊ˛ Ø˲$–ö˛#” {ı≥–ö˛$ô¯ ^˲*Á‹$-M¯-–ö˛rÖ –ö˛ΔÊˇMÛ¸ ± ªÍ´ßÊ˛≈ô˲!
AÖôÛ
˛
V
>∞
ªÍ´
ß
Ê
˛
≈ôË
˛
–ö
˛
$«_
Á

˝MÊ
¸
$PÀ
M
¯Á

Ö
–ö
˛
*s͜
Ú‹Ãå˝: 92956 01447 yÊ˛rÖ Á‹ΔˇOÖ® V>ßÊ˛$. Ø˲$–ö˛#” VˆÁ≥µV> ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-

M¯–ö˛^˲$a... M>± ±Mʸ$ ^˲ßÊ˛$–ö˛# ^˛Ì≥µ-Ø˲-–È◊Ï˝~ ^˲®—Ö-_Ø˲ –ÈyÏ˛∞ ØÛ˛Ø˲$! Ø˲$–ö˛#” A® –ö˛$«a¥˘ƒÊ˝*–ö˛#...'' CÀ$œ –ö˛* M¯Á‹Ö EÖ_, –ö˛$–ö˛$√Õ≤
AMʸP-yÛ˛-–ö˛#Ö_, Ø˛À-MϸÖô˲ Á≥ÖÌ≥-›Î¢-Ø˲∞ –ö˛*sÍœyë–ö˛#. AÁ≥#µyÛ˛ –ö˛* –ö˛$Ø˲-Á‹$À$ Mʸ$Á≥µ-Mʸ*-Õ¥˘ƒÊ˝*Δˇ$$''.""A®-V>ßÊ˛$ ØÈØÈ≤... —$–ö˛$√Õ≤ –ö˛* ßÊ˛VʸYΔÊˇ
EÖ^˲$-M¯-–È-À-Ø˲$-Mʸ$ØÈ≤Ö... “$ΔÊˇ$ AÃÍ JÁ≥#µ-M¯Mʸ
¥˘ôÛ˛ CÃÍ A∞...''
""ªÍV> —Ø˲$ ^˲Ö{ßÊ˛Ö... Ø˲$–ö˛#” GÃÍ AØ˲$Mʸ$ØÈ≤ —ÁŸƒÊ˝$Ö AΔˇ$$ôÛ˛ MϸœƒÊ˝$Δäˇ AΔˇ$$Ö®. BÌ‹¢
Á≥N«¢V> ØÈ ›Î”«jô˲Ö. ßë∞≤ Hß˛OØÈ ^Û˛ı‹ Áfl˝Mʸ$P
ØÈMʸ$ EÖ®. Ø˲$–ö˛#” –ö˛$–ö˛$√Õ≤- Á‹«V> ^˲*yÊ˛rÖ
ÃÙ˝ßÊ˛∞ A∞µı‹¢ ØÈ BÌ‹¢∞ H {rã‹t-M¸OØÈ Δ>Ì‹ C–ö˛”Vʸ-ÀØ˲$. ØÛ˛Ø˲$ Vʸ–ö˛$-∞-Á‹*¢ØÛ˛ EØÈ≤Ø˲$. ± Á≥À-Mʸ-«ÖÁ≥#ÃZ, {Á≥–ö˛-ΔÊˇ¢-Ø˲ÃZ ^ÈÃÍ –ö˛*ΔÊˇ$µ –ö˛_aÖ®. –ö˛*Ú≥O
{ı≥–ö˛$ ô˲WYÖ_, ØÈMʸ$Ø˲≤ BÌ‹¢-“$ßÊ˛ {ı≥–ö˛$, –ö˛$–ö˛$M>ΔÊˇÖ GMʸ$P–ö˛ Ú≥Ö^˲$-Mʸ$-ØÈ≤–ö˛#''.
""ØÈØÈ≤''
""BÌ‹¢-M>-–È-À∞ AØ˲$-Mʸ$ÖsÙ˝ –Û˛$–ö˛$$ EØ˲≤Ö-ô˲M>ÀÖ —´®V> –ö˛*Mʸ$ M>–È-Õfi-Ø˲— A–ö˛$«a C–È”ÕfiÖßÛ˛! CÁ≥#µ-yÊ˛ÖsÙ˝ –Û˛$Ö K.MÛ¸... CΔÊˇ–˛O H‚Ê˝œ
ô˲Δ>”ô˲ –ö˛* Á≥«-Ì‹¶Ü HÖsÏ˝? AÖôÈ ± ^Û˛ô˲$ÃZœ
¥˘Ì‹ –Û˛$Ö ‘Ë˝îØ˲≈Ö-ÃZMϸ ß˛OØ˲≈ÖV> ^˲*yëÃÍ?''
""ØÈØÈ≤''
""A{W-–˛$Ö-r$Ø˲$ Ø˲$–ö˛#” Á‹«V>Y ^˲ßÊ˛-–ö˛-ÃÙ˝ßÊ˛$.
–ö˛$Δ¯-›Î« Á≥N«¢V> ^˲ßÊ˛$–ö˛#. D A{W-–˛$Ö-r$ÃZ
GMʸPyÊ˛ EÀœÖ-Áú$Ø˲ f«-WØÈ ØÛ˛Ø˲$ “À$-ØÈ–ö˛*
Δ>Ì‹ «h-Á‹tΔäˇ- ^Û˛ƒÊ˝$rÖ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö®. C®
MˆyÊ˛$Mʸ*, M¯yÊ˛Õ “$ßÊ˛ ›Î´®ÖÁ≥# V>ßÊ˛$.. M>±,
ôË˛Õœ-ßÊ˛Ö-{yÊ˛$-À$V> –ö˛*Mʸ$ A´®-M>-Δ>À$ EØÈ≤Δˇ$$.
“$ΔÊˇ$ –ö˛$–ö˛$√Õ≤ GÖßÊ˛$Mʸ$ ¥˘ÌŸÖ-^˲ΔÊˇ$? –ö˛*
ªÍV¯-Vʸ$À$ GÖßÊ˛$Mʸ$ Á≥sÏ˝tÖ-^˲$-M¯ΔÊˇ$? –ö˛$$Á‹-Õ–È‚Ê˝œÖ AΔˇ$$-Ø˲Öô˲ –ö˛*{ôÈØ˲ –Û˛$Ö M>Mʸ$Öyë
¥˘ƒÊ˝*–ö˛*? “$ Aô˲¢-–ö˛*-–ö˛$-ÀØ˲$ V˙ΔÊˇ-—Ö-_-Ø˲-r$œV>
–ö˛*Mʸ* V˙ΔÊˇ–ö˛Ö C–ö˛”ÖyÏ˛. M¯yÊ˛-ÕV> ô˲Ø˲Mʸ* Aô˲¢V>«, –ö˛*–ö˛$-V>« A–ö˛-Á‹-Δ>À$ ^˲*yë-ÕfiØ˲ ªÍ´ßÊ˛≈ô˲
EÖ®. –È‚Ê˝œ∞ AÖr-Δ>-∞-–È-‚Ê˝ìœV> ^˲*›Î¢ΔÊˇ$. –È‚Ê˝œ
BÌ‹¢ –ö˛*{ôË˛Ö Á≥∞Mϸ –ö˛Á‹$¢Ößë? ΔÛˇÁ≥# CßÛ˛ Á≥«Ì‹¶Ü ±Mʸ$ Mʸ*yë –ö˛ı‹¢ AÁ≥#µyÊ˛$ Ø˲$–Û˛”Ö^Û˛›Î¢–ö˛#? –ö˛$$Á‹-Õ-ô˲Ø˲Ö, AØÈ-Δ¯Vʸ≈Ö G–ö˛-«-M¸OØÈ
ô˲Á≥µ–ö˛#. Ø˲$–ö˛#” CÁ≥#µyÊ˛$- CÃÍ {Á≥–ö˛-«¢ı‹¢, –ö˛$$ÖßÊ˛$
–ö˛$$ÖßÊ˛$ Q_a-ô˲ÖV> ± Ì≥ÀœÀ$ ± ªÍr-ÃZØÛ˛
Ø˲yÊ˛$-›Î¢ΔÊˇ$.
Áfl˝Mʸ$P... ªÍ´ßÊ˛≈ô˲ ØÈ◊Í-∞Mϸ ΔˇÖyÊ˛$-–˛O-Á≥#-ÃÍœÖsÏ˝—. –ÈsÏ˝Mϸ {ı≥–ö˛$ ô¯yÊ˛-Δˇ$$-ôÛ˛ØÛ˛ Á≥«-Á≥N-ΔÊˇ~ô˲”Ö
–ö˛Á‹$¢Ö®. –ö˛* —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ B A–ö˛-M>‘Ë˝Ö ÃÙ˝ßÊ˛$.
M>± “$ ªÍ´ßÊ˛≈-ô˲Ø˲$ Q_a-ô˲ÖV> ∞ΔÊˇ”-«¢Ö-^È-ÕfiÖßÛ˛!
C® ØÈ JMʸPyÏ˛ B–Û˛-ßÊ˛-Ø˲-V>ßÊ˛$... ØÈÃÍÖsÏ˝ AØÛ˛-Mʸ–ö˛$Ö® ôË˛Õœ-ßÊ˛Ö-{yÊ˛$À –ö˛$د-–Û˛-ßÊ˛Ø˲! H“$ ÃÙ˝Mʸ¥˘Δˇ$$ØÈ, H“$ C–ö˛”-Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ ôË˛Õœ-ßÊ˛Ö-{yÊ˛$-ÀØ˲$
{ı≥–ö˛$V> ^˲*Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ Ì≥ÀœÀ* EØÈ≤ΔÊˇ$.
CÁ≥#µyÊ˛$ BÌ‹¢ Á≥Ö^˲Ø˲$.. A–ö˛$√Ø˲$! –ö˛$–ö˛$√Õ≤
“$ßÊ˛-VʸYΔÛˇ EÖ^˲$-Mˆ∞, A{W-–˛$Ör$ {Á≥M>ΔÊˇÖ ^˲*Á‹$-

M¯-Vʸ-ÕYôÛ˛... –ö˛*Mʸ$ Á‹Öô˲ñ-Ì≥¢-Mʸ-ÕYôÛ˛ BÌ‹¢ C›Î¢Ø˲$!
A© ΔˇÖyÊ˛$ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À$... Á≥® Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À$...
CΔÊˇ–˛O Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À$... A∞ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö Ú≥rtØ˲$.
–ö˛* ô˲ßÊ˛-Ø˲Ö-ô˲ΔÊˇÖ ±Mʸ$ –ö˛Á‹$¢Ö®.... ^˛¥Îµ-Ø˲$V>
A© –ö˛* –ö˛$Ø˲Á‹$ Á‹Öô˲ñ-Ì≥¢-^˛Ö-®-ôÛ˛ØÛ˛... –ö˛*Mʸ$
C–È”Õ A∞ A∞µı‹¢... M>± CÁ≥#µyÊ˛$ V>ßÊ˛$. –Û˛$Ö
^ÈÃÍ BΔ¯-Vʸ≈ÖV> EØÈ≤Ö. JMʸP MˆyÊ˛$Mʸ$— M>–ö˛rÖ
–ö˛*–ö˛$*-À$-V>ØÛ˛ ΔÊˇMʸ*Ãå˝
AÖßëÀ BΔÊˇ-ªZ-ô˲Mϸ Ú≥ßÊ˛™V> AyÊ˛$z
^˛Á≥µßÊ˛$. M>± ›ÎΔˇ$$-´ßÊ˛-ΔÊˇ–í˛$ ôÛ˛gå˝ô¯
Ø˲sÏ˝-Á‹$¢Ø˲≤ Ì‹∞-–ö˛*ÃZ D y¯Á‹$ ªÍV>ØÛ˛
Ú≥Ö^Û˛-Ì‹Ö-ßÊ˛∞ AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$. D Ì‹∞-–ö˛*Mϸ
ΔÊˇMʸ*Ãå˝ AÖßëÃÙ˝ –˛$Δˇ$$Øå˛ A{sÍ-ÑʸØå˛ A∞
^˛∫$-ô˲$ØÈ≤ΔÊˇ$. D Ì‹∞-–ö˛*ô¯ ôÛ˛gå˝
Á‹*Á≥Δäˇ Ìfl˝så˝ MˆyÊ˛-ôÈ-yÊ˛∞ AÖßÊ˛ΔÊˇ* ^˛∫$ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. sÍŒ-–ö˛#yä˛ÃZ˝ sÍã≥ Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$Øå˛
ΔÛˇÖgå˝ M¯Á‹–Û˛$ ΔÊˇMʸ*Ãå˝ D ƒÊ˝*ÖW-Ãå˝ÃZ
{Á≥ƒÊ˝$-Ü≤-›˘¢Ö-ßÊ˛Ø˲≤ –ÈΔÊˇ* ÃÙ˝Mʸ-¥˘-ÃÙ˝ßÊ˛$.
–˛$$ôÈ¢-∞Mϸ ΔÊˇMʸ*Ãå˝ AÖßëÀ$ Ì‹∞-–ö˛*Mϸ
Á≥œã‹ A–ö˛#-ôÈ-ƒÊ˝$-Ø˲-yÊ˛ÖÃZ GÃÍÖsÏ˝
Á‹ÖßÛ˛Áfl˝Ö ÃÙ˝ßÊ˛r! AØ˲≤r$t D Ì‹∞–ö˛*ÃZ ΔÊˇMʸ*Ãå˝ K ¥ÎrÃZ K ÃÍM¸så˝
–Û˛Á‹$-Mʸ$Ö-r$Ö®. AÖßÊ˛$ÃZ ›ÎΔˇ$$-´ßÊ˛-ΔÊˇ–í˛$
ôÛ˛gå˝ ∏˘sZ EÖßÊ˛r! D —ÁŸƒÊ˝$Ö Vʸ–ö˛$∞Ö_ MˆÖßÊ˛ΔÊˇ$ AyÏ˛-WôÛ˛ ±‚Ê˝ì Ø˲—$ÕÖ-ßÊ˛∞ AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$. D ÃÍM¸så˝
–ö˛≈–ö˛-‡ΔÊˇÖ H߯ AØ˲$-–ö˛*-ØÈ-Á‹µßÊ˛ÖV> EÖ® AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$
Ì‹±fØÈÀ$.
± AßÊ˛ñÁŸtÖ... –ö˛* ßÊ˛$ΔÊˇ-ßÊ˛ñÁŸtÖ''.
""ØÛ˛Ø˲$ JMʸ-ÃÍV> BÃZ-_ı‹¢ “$ΔÊˇ$ CÖM¯ÃÍ
BÃZ-_Ö-^ÈΔÊˇ$ ØÈØ˲≤''.
""H߯ –ö˛*sÍœyÏ˛ ± ∞f-Á‹”-ΔÊˇ*-¥Î∞≤ CÖM>
∫Ìfl˝-ΔÊˇYôË˛Ö ^Û˛Á‹$-M¯Mʸ$. Ø˲$–ö˛#” CÃÍ –ö˛*«-¥˘-ôÈ–ö˛∞ ØÛ˛Ø˲$ AÁ‹fiÀ$ FÌfl˝Ö-^˲-ÃÙ˝ßÊ˛$. ^ÈÃÍ ô˲”ΔÊˇÁ≥yëz–ö˛# ^˲Ö{ßÊ˛Ö! GÁ≥µ-sÏ˝-M¸OØÈ D BÌ‹¢ ±MÛ¸ Vʸßë
–ö˛^Û˛a® A∞ BÃZ-_Ö_ EÖsÙ˝. . CÃÍ AyÏ˛W EÖyÊ˛-Mʸ
¥˘ôÛ˛... ØÈ ßÊ˛ñÌŸtÃZ MˆÖô˲ ªÒ˝r-ΔäˇV> EÖyÛ˛-–È-yÏ˛—.
Ø˲$–ö˛#”, ± Ì≥ÀœÀ$ AØÛ˛ ßÊ˛ñÌŸt –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ®. –Û˛$–ö˛$$
–ö˛$Á‹-Mʸ-ªÍ-«-¥˘ƒÊ˝*Ö. AÁ≥µsÏ˝ –ö˛* Δ¯kÃZœ –ö˛ñßëÆ{‘Ë˝-–ö˛*À$ ÃÙ˝–ö˛#. GMʸPy¯ JMʸsÓ˝ ΔˇÖyÊ˛* EÖyÛ˛–Û˛–˛*... Á‹«V>Y ô˛Õ-ƒÊ˝$ßÊ˛$. CÁ≥#µyÊ˛$ GMʸPyÊ˛
^˲*Ì‹ØÈ –ö˛ñßëÆ-{‘Ë˝-–ö˛*ÃÙ˝! “$ÃÍÖsÏ˝ A{Á≥-ƒÒ˝*-fMʸ$À$ GÖô˲-–ö˛$Ö® ô˲ƒÊ˝*-ΔÊˇ-–ö˛#-ô˲$-ØÈ≤Δ¯ –ÈsÏ˝∞
^˲*ı‹¢ØÛ˛ AΔÊˇ¶Ö A–ö˛#-ô˲$Ö®. D ^Û˛Ü-“$ßÊ˛ –ö˛$$Vʸ$YΔÊˇ$
Aô˲¢-ƒÊ˝$≈À Ú≥„Â‚Ê˝ì ^Û˛‘ÈØ˲$. MʸÁŸt-Á≥yÏ˛ AÖô¯
CÖô¯ Á‹Ö¥Î-®Ö-^ÈØ˲$. A© ØÈ i—ô˲ øÍVʸ›Î”—$ AØ˲$-Mʸ*-À-–ö˛Ü ߈ΔÊˇ-Mʸ-∫sÏ˝t... ± –ö˛ñ®ÆMϸ

M>ΔÊˇ-◊˝-–˛$OØ˲ –È‚Ê˝œ∞ –ö˛$ΔÊˇ-_-¥˘-–È-À-Ø˲$-M¯-–ö˛rÖ
Ì‹Vʸ$YV> ÃÙ˝ßÊ˛*! ± Á≥#r$t-MʸMʸ$ M>ΔÊˇ-Mʸ$-ÃÒ˝OØ˲ –È‚Ê˝œØ˲$
GÃÍ –ö˛®-ÃÙ˝-ƒÊ˝*-À-Ø˲$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤–ö˛#?... CÖM¯
—ÁŸƒÊ˝$Ö... “$ Ì≥ÀœÀ$ Ú≥yÊ˛-߯–ö˛ Á≥yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$...
Vʸ–ö˛$-∞Ö-^˲$-M¯ÖyÏ˛. ô˲Δ>”ô˲ ô˲ÀÀ$ Á≥r$t-Mʸ$ÖsÙ˝ H
{Á≥ƒÒ˝*-fØË˛Ö EÖyÊ˛ßÊ˛$. Á‹$ÃZ-^˲ØÈ... CMʸ –˛‚Í™–ö˛*?''
""ØÈØÈ≤''
" GÖßÊ˛$-Mʸ$Δ> BÌ‹¢Ú≥O ±MʸÖô˲ {ı≥–ö˛$! GßÊ˛$-ΔÊˇ$V>
i—Ö_ Mʸ∞µ-Á‹$¢Ø˲≤ –ö˛*MʸÖsÙ˝ ßë∞-Á≥rœ –ö˛$–ö˛$M>ΔÊˇÖ GMʸ$P-–˛OÖßë! yÊ˛∫$æ JMʸP-sÙ˝ØÈ M>–È-ÕfiÖ®.
A–ö˛$√, ØÈØ˲≤, Á‹Ö∫Ö-´ßëÀ$, ∫Ö´ßëÀ$... C–ö˛±≤
–ö˛ßÊ˛$™Δ>''
Á‹$ÃZ-^˲Ø˲ ªÍ≈Vä¸ô¯ øÊ˝ΔÊˇ¢ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMʸ$ –ö˛_aÖ®.
""–ö˛*–ö˛$ƒÊ˝$≈ V>ΔÊˇ*.. Ô≥œgå˝... EÖyÊ˛ÖyÏ˛''
""EÖyë-À∞ ÃÙ˝ßÊ˛–ö˛*√! MʸÖ^˛ ^Û˛Ø˲$ –Û˛$Ì‹-Ø˲r$œV> EÖ®. Vʸ$Öy˛ÖôÈ Ì≥ÖyÛ˛-Ì‹-Ø˲-r$œV> EÖ®.
“$Mʸ$ “$ Ì≥ÀœÀ “$ßÊ˛ {ı≥–ö˛$ EØ˲≤r$œ, GÖô˲
^˲ÖÁ≥#-Mʸ$Ö-ßë-–ö˛$ØÈ≤ ^È–ö˛∞ {ı≥–ö˛$ MʸØ˲≤ –È‚Ê˝œMʸ$
EÖr$Ö®. Δ>–È-À-∞µÖ-_-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ –ö˛›Î¢ÖÃÙ˝...
–˛‚Í™–ö˛*?''
""F∂''
CßÊ˛™ΔÊˇ* ∫ƒÊ˝$-rMʸ$ Ø˲yÊ˛$-Á‹$¢ÖsÙ˝ A^Û˛-ô˲-Ø˲ÖV>
AÃÍVÛ¸ ^˲*Á‹$¢ÖyÏ˛ ¥˘ƒÊ˝*ΔÊˇ$ ^˲Ö{ßÊ˛Ö, –˛OßÛ˛Ìfl˝.
Ú‹Ãå˝: 94407 64378

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 67
n

–Û˛$ÁŸÖ (–ö˛*«a 21 & H{Ì≥Ãå˝ 20 –ö˛$´ßÊ˛≈ Á≥#-sÏ˝tØ˲-–È-ΔÊˇ$)

EØ˲≤ô˲ —ßÊ˛≈, {Á≥◊Í-„-MʸÀ$, ßÊ˛*ΔÊˇ-{Á≥-ƒÊ˝*-◊ÍÀ$, CÖr-ΔÊˇ*”≈-ÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö´®Ö-_Ø˲ AÖ‘È-ÀÚ≥O D –ÈΔÊˇÖ ßÊ˛ñÌŸt Ú≥yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ
Ì‹±, Δ>f-MÓ¸ƒÊ˝$ ΔÊˇÖV>À –È«Mϸ _Mʸ$PÀ$ GßÊ˛$-ΔÊˇƒÙ˝$≈ A–ö˛-M>´‘Ë˝Ö EÖ®. JMʸ
Á‹–ö˛*-^ÈΔÊˇÖ MʸÀ-–ö˛-ΔÊˇ-Ú≥-yÊ˛$-ô˲$Ö®. Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$ ÁúÕ-›Î¢Δˇ$$. 9, 10 ôÛ˛©ÃZœ {Á≥◊Í-„-M>yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 7 Ø˲$Ö_
∫-ßÊ˛ÆÖV> –ö˛≈–ö˛-Áfl˝-«Ö_ ÀÑ>≈À$ ›Î´®-›Î¢ΔÊˇ$. Á‹ÖMʸ-ÀµÖ -Ø˛-ΔÊˇ-–Û˛-ΔÊˇ$-ô˲$Ö®. 11, 12 ôÛ˛©ÃZœ
{÷ ºk-–ö˛$‚Ê˝Â ºÖßÊ˛$-–ö˛*-´ßÊ˛-–ö˛-‘Ë˝-ΔÊˇ√
B«¶Mʸ —ÁŸ-ƒÊ˝*ÃZœ AÖ^˲-ØÈÀ$ ô˲ı≥µ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. {Á≥◊Í-„-M>-∫-ßÊ˛ÆÖV> –ö˛≈–ö˛-Áfl˝yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 13 –ö˛ΔÊˇ-Mʸ$
«Ö_ ÀÑ>≈À$ ›Î´®-›Î¢ΔÊˇ$. 13Ø˲ {Á≥ƒÊ˝*-◊ÍÃZœ ∞ßëØË˛Ö A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$ ÁúÕƒÊ˝*-ÀMʸ$ AØ˲$-Mʸ*ÀÖ. øÍVʸ-›Î”—$ —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ ‘Ë˝ìøÊ˝-Á≥-«-◊Í-–ö˛*À$ Á‹ÖøÊ˝–ö˛Ö.
›Î¢Δˇ$$. ºÀ$œÀ$, ^˛Mʸ$PÀ$ AÖßÊ˛$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$.
11,12 ôÛ˛©ÃZœ —À$-–˛OØ˲ Á≥{ôÈÀ —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ gÍ{Vʸô˲¢ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. Á‹∞≤-Ìfl˝-ô˲$À Á‹Áfl˝–˲ñÁŸøÊ˝Ö (H{Ì≥Ãå˝ 21 & –Û˛$ 21 –ö˛$´ßÊ˛≈ Á≥#sÏ˝t-Ø˲–ÈΔÊˇ$)
Ú≥r$t-∫-yÊ˛$À$, Á‹ÖÁ‹√-ΔÊˇ-◊˝À$, ªÍ≈ÖMʸ$À$, A«¶Mʸ Á‹ÖÁ‹¶-Àô¯ Á≥Ø˲$À$, M>-ΔÊˇÖô¯ B«¶-Mʸ-Á≥-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ ÀÑ>≈À$ ›Î´®-›Î¢ΔÊˇ$. 13Ø˲ B«¶Mʸ —ÁŸ-ƒÊ˝*ÃZœ AÖ^˲-ØÈÀ$
⁄ÎÌ≥Ö-Vʸ$ÀÚ≥O D –ÈΔÊˇÖ ßÊ˛ñÌŸt Ú≥yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ B«¶Mʸ ÁúÕÖ-^˲-Mʸ-¥˘-–ö˛^˲$a. ^˲ΔÊˇaÀ$, Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$ ÃÍ¿-›Î¢Δˇ$$.
–ö˛ñ’aMÊ¸Ö (AM¯t∫Δäˇ 24 & Ø˲–ö˛Ö-∫Δäˇ 22 –ö˛$´ßÊ˛≈ Á≥#sÏ˝t-Ø˲-–È-ΔÊˇ$)
–ö˛≈–ö˛-‡-Δ>ÃZœ B_-ô˲*_ –ö˛≈–ö˛-Áfl˝-«Ö-^ÈÕ. ΔÊˇ$◊˝-{Á≥-ƒÊ˝$-ôÈ≤À$ ÁúÕÖ-^˲-Mʸ¥˘–ö˛^˲$a. QΔÊˇ$aÀ$ A´®MʸÖ. 9,10 ôÛ˛©ÃZœ —Δ>-‚ÍÀ$, ^˲Ößë-ÀMʸ$ –˛_a-›Î¢ΔÊˇ$. Á≥Ø˲$≤À$,
ΔÊˇ$◊ÍÀ$, ¥˜ßÊ˛$Á≥# Á≥£Ê˛-M>À$, ÔúkÀ ^˛ÕœÖ-Á≥#-ÀÚ≥O D –ÈΔÊˇÖ ßÊ˛ñÌŸt ›Î«Ω–ö˛* –ö˛≈–ö˛-‡-Δ>-ÀMʸ$ AØ˲$-Mʸ*ÀÖ. 11,12 ôÛ˛©ÃZœ B«¶Mʸ —ÁŸ-ƒÊ˝*ÃZœ “$ –˛OQ-«∞ Á‹“$›Î¢ΔÊˇ$. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ _ØÈ≤-ΔÊˇ$À$, {Ì≥ƒÊ˝$-ô˲-–ö˛$$À M¯Á‹Ö QΔÊˇ$aÀ$
ÑϸÖ-^˲$-M¯-–È-ÕfiØ˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ EÖ®. ΔÊˇ$◊˝-{Á≥-ƒÊ˝$-ôÈ≤À$ ÁúÕ-›Î¢Δˇ$$. 13Ø˲ Ú‹µMʸ$≈-ÃÙ˝-ÁŸØ˲$œ,
A´®MʸÖ. Ú≥r$t-∫-yÊ˛$À$, ¥˜ßÊ˛$Á≥# Á≥£Ê˛-M>ÃZœ gÍ{Vʸô˲¢ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. 9,10 ôÛ˛©ÃZœ
Ú≥r$t-∫-yÊ˛$ÃZœ ∞ßëØË˛Ö A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. —À$-–˛OØ˲ –ö˛Á‹$¢-–ö˛#À$ MˆØ˲$-V¯À$ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. B«¶-Mʸ-Á≥-ΔÊˇ- –ö˛ñÜ¢, –È≈¥Î-Δ>ÃZœ {¥˘ôÈfi-Áfl˝-Mʸ-ΔÊˇÖV> EÖr$Ö®. AßÊ˛-Ø˲Á≥# BßëƒÊ˝$Ö M¯Á‹Ö ^Û˛ı‹
–˛$OØ˲ Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$ ÁúÕ-›Î¢Δˇ$$.
{Á≥ƒÊ˝$-ôÈ≤À$ ÁúÕ-›Î¢Δˇ$$. 11,12 ôÛ˛©ÃZœ Á≥ÖßëÀ$, ¥˘sÓ˝-ÀMʸ$ ßÊ˛*ΔÊˇÖV> EÖyëÕ.
QΔÊˇ$aÀ$ A´®MʸÖ. —À$-–˛OØ˲ –ö˛Á‹$¢-–ö˛#À$ Á‹–ö˛$-Mʸ*-ΔÊˇ$a-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$. 13Ø˲ Ú≥r$t-∫-yÊ˛$À —ÁŸ—$£Ê˛$-ØË˛Ö (–Û˛$ 22 & lØå˛ 21 –ö˛$´ßÊ˛≈ Á≥#-sÏ˝tØ˲-–È-ΔÊˇ$)
Ú≥r$t-∫-yÊ˛$À$, Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$, –Û˛yÊ˛$-MʸÀ$, fØ˲-Á‹Ö-∫Ö-´ßë-ÀÚ≥O D –ÈΔÊˇÖ ƒÊ˝$ÖÃZ B_-ô˲*_ –ö˛≈–ö˛-Áfl˝-«Ö-^ÈÕ. Vʸô˲ Á‹√ñô˲$À$ Ø˛–ö˛$-ΔÊˇ$-–Û˛-Á‹$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$. Ω–ö˛*,
ßÊ˛ñÌŸt ›Î«-›Î¢ΔÊˇ$. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ Ú≥ßÊ˛™À$, Ú≥OA-´®-M>-ΔÊˇ$À –˛OQ« {V>r$≈sÓ˝, Ú≥Ø˲¤Øå˛ –ö˛≈–ö˛-‡-Δ>-ÀMʸ$ AØ˲$-Mʸ*ÀÖ.
´ßÊ˛Ø˲$-Á‹$fi (Ø˲–ö˛Ö-∫Δäˇ 23 & yÏ˛Ú‹Ö-∫Δäˇ 21 –ö˛$´´ßÊ˛≈ Á≥#sÏ˝t-Ø˲–ÈΔÊˇ$)
–ö˛$Ø˲-›Î¢Á≥Ö MʸÕ-W-Á‹$¢Ö®. V˙ΔÊˇ-–È-∞Mϸ øÊ˝ÖVÊ¸Ö MʸÕVÛ¸ Á‹ÖÁú$-r-Ø˲À$ fΔÊˇ$-Vʸ$ôÈΔˇ$$. 9,10 ôÛ˛©ÃZœ ∫Ö´ßÊ˛$-—$-{ô˲$-Àô¯ EÃÍœ-Á‹ÖV> VʸyÊ˛$-Á≥#-ôÈΔÊˇ$. B«¶Mʸ Á≥«-Ì‹¶Ü
–Û˛yÊ˛$-MʸÀ$, Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$, {Á≥ƒÊ˝*-◊ÍÀ$, EØ˲≤ô˲ Á≥ßÊ˛-–ö˛#À$ B«¶Mʸ ∞ΔÊˇ~{¥˘ôÈfi-Áfl˝-MʸΔÊˇÖ. JMʸ Á‹–ö˛*-^ÈΔÊˇÖ BØ˲ÖßÊ˛Ö MʸÕ-W-Á‹$¢Ö®. 11,12 ôÛ˛©ÃZœ –Û˛yÊ˛$-MʸÃZœ
ƒÊ˝*-ÀÚ≥O D –ÈΔÊˇÖ ßÊ˛ñÌŸt ›Î«-›Î¢ΔÊˇ$. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ Mʸ$r$Ö∫
¥ÎÃüYÖ-sÍΔÊˇ$. Ì‹±-Δ>-f-MÓ¸ƒÊ˝$ ΔÊˇÖV>À –È«Mϸ V˙ΔÊˇ–ö˛ –ö˛$Δ>≈-ßÊ˛À$ À¿-›Î¢Δˇ$$. 13Ø˲
–ö˛≈–ö˛-‡-Δ>À$ –ö˛$Ø˲-›Î¢Á≥Ö MʸÕ-W-›Î¢Δˇ$$. «ƒÊ˝$Ãå˝ Gı‹tså˝, ∞Δ>√◊˝ ΔÊˇÖV>À
{Á≥ô˲≈-ΔÊˇ$¶À Ø˲$Ö_ _M>-Mʸ$À$ GßÊ˛$-ΔÊˇƒÙ˝$≈ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. {÷–ÈΔÊˇ$, {÷–ö˛$Ü —ÁŸ- –È«Mϸ _Mʸ$PÀ$ GßÊ˛$-ΔÊˇƒÙ˝$≈ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. 9,10 ôÛ˛©ÃZœ {ı≥–ö˛*-Ø˲$-∫Ö-´ßëÀ$ ∫ÀƒÊ˝*ÃZœ ‘Ë˝ìøÊ˝-Á≥-«-◊Í-–ö˛*À$ Á‹ÖøÊ˝–ö˛Ö.
Á≥-yÊ˛-ôÈΔˇ$$. Á‹ñf-ØÈ-ô˲√-MʸÖV> –ö˛≈–ö˛-Áfl˝-«Ö_ ÀÑ>≈À$ ›Î´´®-›Î¢ΔÊˇ$. 11,12 ôÛ˛©ÃZœ Á‹ÁflZMʸΔ>P-r-MÊ¸Ö (lØå˛ 22 & kÃÒ˝O 22 –ö˛$´ßÊ˛≈ Á≥#sÏ˝t-Ø˲–ÈΔÊˇ$)
߯≈-Vʸ$À –˛OQ« B–Û˛-ßÊ˛Ø˲ MʸÕ-W-Á‹$¢Ö®. Mˆô˲¢ Á≥Ø˲$À {÷M>-Δ>-∞Mϸ –ö˛$Ö_ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö.
EØ˲≤ô˲ —ßÊ˛≈, BΔ¯Vʸ≈Ö, Ω–ö˛*, –ö˛ñÜ¢-Á≥-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ Á‹–ö˛*-–Û˛-‘È-ÀÚ≥O D –ÈΔÊˇÖ BΔ¯Vʸ≈Ö –˛$ΔÊˇ$-Vʸ-–ö˛#-ô˲$Ö®. 13Ø˲ fØ˲˛-Á‹Ö-∫Ö-´ßëÀ$ —Á‹¢-«-›Î¢Δˇ$$. øÍVʸ-›Î”—$ –˛OQ«
ßÊ˛ñÌŸt ›Î«-›Î¢ΔÊˇ$. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ –ö˛ñÜ¢, –È≈¥Î-Δ>ÃZœ AÖ^˲-ØÈÀ$ EÃÍœÁ‹Ö MʸÕ-W-Á‹$¢Ö®. —–È-‡® ‘Ë˝ìøÊ˝-M>-Δ>≈ÃZœ ¥ÎÃüYÖ-sÍΔÊˇ$. QΔÊˇ$aÀ$ A´®MʸÖ.
ô˲ı≥µ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. Á‹∞≤-Ìfl˝-ô˲$À BΔ¯Vʸ≈Ö MʸÀ-–ö˛-ΔÊˇ-Ú≥-yÊ˛$-ô˲$Ö®. 9,10
–ö˛$MʸΔÊˇÖ (yÏ˛Ú‹Ö-∫Δäˇ 22 & fØ˲-–ö˛« 20 –ö˛$´ßÊ˛≈ Á≥#sÏ˝t-Ø˲-–È-ΔÊˇ$)
ôÛ˛©ÃZœ {Á≥–ö˛$$-Q$-ÀØ˲$ MʸÀ$-Á‹$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$. —ÖßÊ˛$ —د-ßëÃZœ ¥ÎÃüYÖ-sÍΔÊˇ$. 11,12
–ö˛ñÜ¢Á≥ΔÊˇ-–˛$OØ˲ Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$, –Û˛yÊ˛$-MʸÀ$, Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$, Á‹ÖÁ‹√-ΔÊˇ-◊˝-ÀÚ≥O
ôÛ˛©ÃZœ ∫Ö´ßÊ˛$-—$-{ô˲$-Àô¯ EÃÍœ-Á‹ÖV> VʸyÊ˛$-Á≥#-ôÈΔÊˇ$. B’Ö-_Ø˲ –˛$$ô˲¢Ö Á‹M>-ÀÖÃZ
D –ÈΔÊˇÖ ßÊ˛ñÌŸt ›Î«-›Î¢ΔÊˇ$. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ JMʸ Á‹–ö˛*-^ÈΔÊˇÖ MʸÀ^Û˛ÜMϸ AÖßÊ˛-Mʸ-¥˘-–ö˛^˲$a. 13Ø˲ EØ˲≤ô˲ —ßÊ˛≈, —ßÛ˛÷ –ö˛≈–ö˛-‡-Δ>ÃZœ BrÖ-M>À$ GßÊ˛$–ö˛-ΔÊˇ-Ú≥-yÊ˛$-ô˲$Ö®. [y˛O—Ö-Vä¸ÃZ ∞ßëØË˛Ö A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. –ÈW”-–È-ßë-ÀMʸ$
ΔÊˇƒÙ˝$≈ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. ©ΔÊˇÉ-M>-ÕMʸ Ú≥r$t-∫-yÊ˛$À$ ÃÍ¿-›Î¢Δˇ$$. Ì‹±, Δ>f-MÓ¸ƒÊ˝$ ΔÊˇÖV>À ßÊ˛*ΔÊˇÖV> EÖyëÕ.
9,10 ôÛ˛©ÃZœ «ƒÊ˝$Ãå˝ Gı‹tså˝ ΔÊˇÖVʸÖ-ÃZ∞ –È«Mϸ ‘Ë˝ìøÊ˝-{Á≥ßÊ˛Ö.
–È«Mϸ ‘Ë˝ìøÊ˝-{Á≥ßÊ˛Ö.
–ÈΔˇ$$ßë Á≥yÊ˛$-ô˲$Ø˲≤ Á≥Ø˲$À$ JMʸ MˆÕMϸP –ö˛›Î¢Δˇ$$. 11,12 ôÛ˛©ÃZœ JMʸ Á‹–ö˛*-^ÈΔÊˇÖ
Ì‹ÖÁfl˝Ö (kÃÒ˝O 23 & BVʸÁ‹$t 23 –ö˛$´ßÊ˛≈ Á≥#-sÏ˝tØ˲-–È-ΔÊˇ$)
B–Û˛-ßÊ˛Ø˲ MʸÕ-W-Á‹$¢Ö®. ßÊ˛*ΔÊˇÖÃZ EØ˲≤ {Ì≥ƒÊ˝$-ô˲-–ö˛$$À MʸÀ-Δˇ$$Mʸ BØ˲ÖßÊ˛Ö MʸÕ-W-Á‹$¢Ö®.
Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$, –Û˛yÊ˛$-MʸÀ$, {ı≥–ö˛*-Ø˲$-∫Ö-´ßëÀ$, Ú≥r$t-∫-yÊ˛$-ÀÚ≥O D 13Ø˲ BΔ¯Vʸ≈Ö Á≥rœ {‘Ë˝ßÊ˛Æ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. ∫Ö´ßÊ˛$-—$-{ô˲$-Àô¯ –Û˛yÊ˛$-MʸÃZœ ¥ÎÃüYÖ-sÍΔÊˇ$. –ö˛ñÜ¢,
–ÈΔÊˇÖ ßÊ˛ñÌŸt Ú≥yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ Ú≥r$t-∫-yÊ˛$ÃZœ B_-ô˲*_ –È≈¥Î-Δ>-ÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ –ö˛$$Q≈ Á‹–ö˛*-^ÈΔÊˇÖ AÖßÊ˛$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$.
–ö˛≈–ö˛-Áfl˝-«Ö-^ÈÕ. {Ì≥ƒÊ˝$-ô˲-–ö˛$$À BΔ¯Vʸ≈Ö MʸÀ-–ö˛-ΔÊˇ-Ú≥-yÊ˛$-ô˲$Ö®. 9,10

¸
$ÖøÊ
˝
Ö
(fØË
˛

ö
˛
«
21
&
Ì
ú
{∫–
ö
˛
«
18
–ö
˛

ß
Ê
˛

Á

#s
Ï
˝
t
Ø
Ë
˛
–ÈΔ
Ê
ˇ
$)
ôÛ˛©ÃZœ {Ì≥ƒÊ˝$-ô˲-–ö˛$$-Àô¯ –Û˛yÊ˛$-MʸÃZœ ¥ÎÃüYÖ-sÍΔÊˇ$. EØ˲≤ô˲ —ßë≈ —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀMʸ$ AØ˲$Ú≥r$t-∫-yÊ˛$À$, –ö˛ñÜ¢, –È≈¥Î-Δ>À$, {ı≥–ö˛*-Ø˲$-∫Ö-´ßëÀ$, –Û˛yÊ˛$-Mʸ-ÀÚ≥O
Mʸ*ÀÖ. {ı≥–ö˛*-Ø˲$-∫Ö-´ßëÀ$ ∫À-Á≥-yÊ˛-ôÈΔˇ$$. 11,12 ôÛ˛©ÃZœ Ú≥ßÊ˛™À –˛OQ« –ö˛$Ø˲-›Î¢Á≥Ö
D –ÈΔÊˇÖ ßÊ˛ñÌŸt ›Î«-›Î¢ΔÊˇ$. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ Ú≥r$t-∫-yÊ˛$ÃZœ B_MʸÕ-W-Á‹$¢Ö®. –ö˛ñÜ¢, –È≈¥Î-Δ>ÃZœ Á‹ñf-ØÈ-ô˲√-MʸÖV> –ö˛≈–ö˛-Áfl˝-«Ö_ ÀÑ>≈À$ ›Î´®-›Î¢ΔÊˇ$.
ô˲*_ –ö˛≈–ö˛-Áfl˝-«Ö-^ÈÕ. –Û˛yÊ˛$-MʸÃZœ QΔÊˇ$aÀ$ AÖ^˲-ØÈÀ$ —$Ö^˲$13Ø˲ Mʸ$r$Ö∫ Á‹øÊ˝$≈À Á‹Áfl˝-M>-ΔÊˇÖô¯ B«¶-Mʸ-Á≥-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ ÀÑ>≈À$ ›Î´´®-›Î¢ΔÊˇ$. B«¶Mʸ Á‹ÖÁ‹¶ôÈΔˇ$$. 9,10 ôÛ˛©ÃZœ ›˘ßÊ˛-»-›˘-ßÊ˛-ΔÊˇ$À —ÁŸ-ƒÊ˝*ÃZœ ‘Ë˝ìøÊ˝-Á≥-«-◊Í-–ö˛*À$
Àô¯ Á≥Ø˲$-ÀMʸ$ BrÖ-M>À$ GßÊ˛$-ΔÊˇƒÙ˝$≈ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®.
Á‹ÖøÊ˝–ö˛Ö. —À$-–˛OØ˲ Á≥{ôÈÀ$ AÖßÊ˛$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$. 11,12 ôÛ˛©ÃZœ B«¶Mʸ —ÁŸ-ƒÊ˝*ÃZœ
MʸØ˲≈ (B-VʸÁ‹$t 24 & Ú‹Ú≥tÖ-∫Δäˇ 22 –ö˛$-´ßÊ˛≈ Á≥#sÏ˝t-Ø˲-–È-ΔÊˇ$)

¸
$r$Ö∫
Á

øÊ
˝
$≈À
–
˛
O
Q
«
B–Û
˛
ß
Ê
˛
ØË
˛

¸
ÕW
Á


Ö
®.
–Û
˛

˛
$M
Ê
¸
À$,
Á

–ö
˛
*–
Û
˛

ÈÃZœ
¥ÎÃüY
Ö
∫®-ŒÀ$, –ö˛ñÜ¢, –È≈¥Î-Δ>À$, VʸñÁfl˝-ΔÊˇ$-◊ÍÀ$, –ö˛*ΔÊˇ$µ-ÀMʸ$ D –ÈΔÊˇÖ sÍΔÊˇ$. 13Ø˲ B«¶Mʸ —ÁŸ-ƒÊ˝*ÃZœ ∞ßëØË˛Ö A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. {ı≥–ö˛*-Ø˲$-∫Ö-´ßëÀ$ ∫À-Á≥-yÊ˛AØ˲$-Mʸ*ÀÖ. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ {÷–ÈΔÊˇ$, {÷–ö˛$Ü –˛OQ« –ö˛$Ø˲-›Î¢Á≥Ö ôÈΔˇ$$. Á‹ñf-ØÈ-ô˲√-MʸÖV> –ö˛≈–ö˛-Áfl˝-«Ö_ ÀÑ>≈À$ ›Î´®-›Î¢ΔÊˇ$.
MʸÕ-W-Á‹$¢Ö®. Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÃZœ –ö˛*r-Á≥-yëÕfi –ö˛Á‹$¢Ö®. –Û˛yÊ˛$-MʸÃZœ A›˚-MʸΔÊˇ≈Ö
“$ØË˛Ö (Ìú{∫-–ö˛« 19 & –ö˛*«a 20 –ö˛$´ßÊ˛≈ Á≥#-sÏ˝tØ˲-–È-ΔÊˇ$)
MʸÕVÛ¸ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. 9,10 ôÛ˛©ÃZœ Ayë”-Ø˲$fiÀ$, ΔÊˇ$◊ÍÀ$ AÖßÊ˛$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$. –Û˛yÊ˛$∫®-ŒÀ$, –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$, Mˆô˲¢ {¥ÎgÒ˝-Mʸ$tÀ$, –Û˛yÊ˛$-MʸÀ$, fØ˲-Á‹Ö-∫Ö-´ßë-ÀÚ≥O D
MʸÃZœ ¥ÎÃüYÖ-sÍΔÊˇ$. 11,12 ôÛ˛©ÃZœ «ƒÊ˝$Ãå˝ Gı‹tså˝ ΔÊˇÖVʸÖ-ÃZ∞ –È« AÖ^˲-ØÈÀ$ ô˲Á≥#µ–ÈΔÊˇÖ ßÊ˛ñÌŸt Ú≥yÊ˛-ôÈΔÊˇ$. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ Ú≥ßÊ˛™À –˛OQ« –ö˛$Ø˲-›Î¢Á≥Ö
ôÈΔˇ$$. Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$, –Û˛yÊ˛$-Mʸ-ÀMʸ$ HΔ>µr$œ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. 13Ø˲ ∫®-ŒÀ$, –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ MˆÖô˲
MʸÕ-W-Á‹$¢Ö®. Ú≥OA-´®-M>-ΔÊˇ$À Ø˲$Ö_ –ö˛*r-Á≥-yëÕfi –ö˛Á‹$¢Ö®. ÀÑʸ≈ ›Î´ßÊ˛-Ø˲Mʸ$
A›˚-MʸΔÊˇ≈Ö MʸÕ-W-›Î¢Δˇ$$. –ö˛ñÜ¢, –È≈¥Î-Δ>ÃZœ ‘Ë˝ìøÊ˝-Á≥-«-◊Í-–ö˛*À$ ^¯r$-^Û˛-Á‹$-Mʸ$Ö-sÍΔˇ$$.
BrÖ-M>À$ GßÊ˛$-ΔÊˇƒÙ˝$≈ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. 9,10 ôÛ˛©ÃZœ –ö˛ñÜ¢, –È≈¥Î-Δ>ÃZœ {¥˘ôÈfi-Áfl˝ô˲$À (-Ú‹-Ú≥tÖ-∫Δäˇ 23 & AM¯t∫Δäˇ 23 –ö˛$´ßÊ˛≈ Á≥#sÏ˝tØ˲–ÈΔÊˇ$)
MʸΔÊˇÖ. AßÊ˛-Ø˲Á≥# BßëƒÊ˝$Ö Á‹–ö˛$-Mʸ*-ΔÊˇ$a-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$. 11,12 ôÛ˛©ÃZœ Ú≥ßÊ˛™-Àô¯ ^˲ΔÊˇaÀ$
Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$, Ú≥r$t-∫-yÊ˛$À$, —ßë≈ Á‹ÖÁ‹¶-Àô¯ Á≥Ø˲$À$, CÖr-ΔÊˇ*”≈- ÁúÕÖ-^˲-Mʸ-¥˘-–ö˛^˲$a. CÖr-ΔÊˇ*”≈-ÀÃZ —fƒÊ˝$Ö ›Î´®-›Î¢ΔÊˇ$. 13Ø˲ ∫®-ŒÀ$, –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$
ÀMʸ$ D –ÈΔÊˇÖ {¥Î´ßë-Ø˲≈Ö C›Î¢ΔÊˇ$. ∫$´ßÊ˛, Vʸ$ΔÊˇ$-–È-Δ>ÃZœ –ö˛ñÜ¢, A›˚-MʸΔÊˇ≈Ö MʸÕ-W-›Î¢Δˇ$$. Ú≥ßÊ˛™À –˛OQ-«ÃZ –ö˛*ΔÊˇ$µ BØ˲ÖßÊ˛Ö MʸÕ-W-Á‹$¢Ö®. {Á≥–ö˛$$-Q$Õ≤
–È≈¥Î-Δ>-ÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ JMʸ Á‹–ö˛*-^ÈΔÊˇÖ MʸÀ-–ö˛-ΔÊˇ-Ú≥-yÊ˛$-ô˲$Ö®. MʸÀ$-Á‹$-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$.
Á‹∞≤-Ìfl˝ô˲$À BΔ¯Vʸ≈Ö Á≥rœ {‘Ë˝ßÊ˛Æ ^˲*¥ÎÕ. 9,10 ôÛ˛©ÃZœ —–ÈÁfl˝ ∞ΔÊˇ~Ø˲–ö˛≈

68 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

BƒÊ˝$ØÛ˛ BßÊ˛ΔÊˇÿÖ Ar!

’–ö˛-Δ>gå˝ ƒÊ˝$*MÛ¸ –˛„ AMʸPyÊ˛
›Îãút-–Û˛Δäˇ MʸÖÚ≥± Ú≥sÏ˝t yÊ˛∫$æ
‘Û˝QΔäˇ Mʸ–ö˛$$√À ^Û˛Ì‹ØË Ì‹∞-–ö˛*À$
Á‹Ö¥Î-®Ö_, CÖyÏ˛-ƒÊ˝*Mϸ –ö˛_a
–Û˛‚Ê˝Â-“$ßÊ˛ ÃÒ˝MʸP-Ú≥-süt^˲$a. AÖßÊ˛$ÃZ
∞Δ>√-ô˲V> –ö˛*«, Ô‹”ƒÊ˝$ ßÊ˛ΔÊˇÿ-Mʸ^ÈÃÍ –ö˛ΔÊˇMʸ* ªÍœMä¸ ∫Á‹tΔÛˇœ! D ßÊ˛ΔÊˇÿô˲”ÖÃZ "fƒÊ˝$–ö˛$$√ ∞‘Ë˝a-ƒÊ˝$Mʸ$yÊ˛$ —ßÛ˛-‘ÈÀ$ –˛„ E߯≈VÊ¸Ö ^Û˛Ì‹
–ö˛$$√Δ>' Ì‹∞–ö˛* °Ì‹ ªÍœMä¸
ªZÃÒ˝-yÊ˛Öô˲ Á‹Ö¥Î-®Ö_, Ì‹∞-–ö˛*À
∫Á‹tΔäˇ Ìfl˝så˝ MˆsÍtyÊ˛$. ƒÊ˝$*MÛ¸Mϸ
“$ßÊ˛ –˛*kô¯ CMʸP-yÊ˛Mʸ$ –ö˛_a Ì‹∞–˛‚Ê˝Â-Mʸ-–ö˛$$ÖßÊ˛$ ^ÈÃÍ –ö˛$Ö® ßÊ˛ΔÊˇÿ–ö˛*À$ °Ì‹Ø˲ Á‹ÖVÊ¸Ü ô˛Õ-Ì‹ÖßÛ˛!
Mʸ$À ßÊ˛VʸYΔÊˇ ’–ö˛-Δ>gå˝ Á≥∞-^Û˛-‘È-yÊ˛r!
CÁ≥#µyÊ˛$ D Á‹ÖVʸ-ô˲ÖôÈ GÖßÊ˛$Mʸ$?
ƒÊ˝$*MÛ¸Mϸ –˛„ yÊ˛∫$æ Á‹Ö¥Î-®Ö-^È-ÀØ˲≤ BÃZ-^˲Ø˲
AØ˲≤ AØ˲$-–ö˛*ØË˛Ö –ö˛›˘¢Ößë? ‘Û˝QΔäˇ Mʸ–ö˛$$√-ÀØ˲$ –ö˛*{ôË˛Ö ‘Û˝QΔäˇ Mʸ–ö˛$$√-ÀØ˲$ ^˲*Ì‹Ø˲ ô˲ΔÊˇ$-–ÈôÛ˛
BßÊ˛-ΔÊˇÿÖV> °Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤-yÊ˛r "fƒÊ˝$–ö˛$$√ ∞‘Ë˝a-ƒÊ˝$- –ö˛_aÖ-ßÊ˛±, D —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ BƒÊ˝$ØÛ˛ ô˲Ø˲Mʸ$ BßÊ˛-ΔÊˇÿ
–ö˛$$√Δ>' Ì‹∞–ö˛* ßÊ˛ΔÊˇÿ-Mʸ$yÊ˛$ ’–ö˛-Δ>gå˝ MʸØ˲$-–ö˛$*«! –ö˛$∞ ^˛Á≥#µ-Mˆ-^ÈayÊ˛$.
ªÍŒ-–ö˛#yä˛ ªÍßä˛⁄Î ∞fÖV> ªÍŒ-–ö˛#yä˛ ªÍßä˛-⁄ÎØÛ˛! -⁄ÎV>
ı≥ΔˆÖ-®Ø˲ ⁄ÎΔÊˇ*Rå¸ RÍØå˛ Áfl˝–È ô˲WYÖ-ßÊ˛Ø˲≤ –ÈΔÊˇ¢À$ A∫"Vʸ$yÊ˛$ÖªÍ ‘Ë˝ÖMʸΔäˇ' Ì‹∞-–ö˛*ÃZ Á≥–ö˛Øå˛ Á≥MʸPØ˲
ßÊ˛Æ–Û˛$ A∞ ∞ΔÊˇ*-Ì≥Ö-^ÈΔˇ$$ "yÏ˛ƒÊ˝$Δäˇ hÖßÊ˛X' Ì‹∞–ö˛*
A“$Δä
ˇ

˝
ØË
˛
¤
Ø
å
˛
Á


˛

¯Ö®
Ø˲sÏ˝Ö-_Ø˲ “$Δ>-gÍ-Ì‹√Øå˛ Vʸ$ΔÊˇ$¢Ö® Mʸßë? B
–ö˛Á‹*‚Ê˝ìÂ. BÕ-ƒÊ˝*-øÊ˝så˝ {Á≥´ßëØ˲ ¥Î{ô˲ ¥˘ÌŸÖ-_Ø˲ D
–ö
˛
≈MÏ
¸
¢
V
Ê
¸
ôË
Á

–ö
˛


≈À

¸
$«Ö_
M>ßÊ
˛
$,
ôË
˛
ØË
˛
Ì‹∞–ö˛* ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ Mˆ∞≤ Ì‹∞-–ö˛*À$ –ö˛*{ô˲–Û˛$
Ì‹∞-–ö˛*ÃZ ⁄ÎΔÊˇ*Rå¸ K {Á≥ôÛ˛≈Mʸ ¥Î{ô˲ ^Û˛‘ÈyÊ˛$.
ôÈgÍ
Ì

∞–ö
˛
*
"
ß
Ê
˛
ÖVÊ
¸
Ãå
˝
'
M¯Á

Ö.
^Û˛Ì‹Ø˲ “$Δ> ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ sÍŒ-–ö˛#-yä˛ÃZ Mʸ∞-Ì≥ÖCsÓ
˝

ö
˛
Õ
M>ÀÖÃZ
⁄ÎΔÊ
ˇ
*Rå
¸
Ì

∞–
ö
˛

Á

Δ>f
^˲yÊ˛Ö –ö˛*ØÛ˛-Ì‹Ö®. ΔˇhœÖVä¸ ØÛ˛Á≥-£Ê˛≈ÖÃZ Δ>ªZ-ô˲$Ø˲≤
ƒÊ
˝
*∞≤

¸
$ΔÊ
ˇ

ô

˛
^
Ë
˛
$aM
Ê
¸
$ØË
˛

∫ƒÊ
˝
$≈ΔÊ
ˇ

D
Ì

∞–ö
˛
*
CÁ≥#µyÊ˛$ Ø˲rØ˲ D Ì‹∞–ö˛* M¯Á‹Ö A“$Δäˇ CÁ≥µ°Á

$M
¯–
ö
˛
y
ë∞

¸
Mˆ®™
V
>
–
˛
ØË
˛
$M
Ê
¸
Öf
–Û
˛
‘ÈΔ
Ê
ˇ
r!
“$ßÊ˛ M>Mʸ$Öyë sÏ˝MÛ¸ ^ÈÃÍ ∫ΔÊˇ$–ö˛# Ú≥«-V>yÊ˛$.
Δ>f- M Ó ¸ - ƒ Ê ˝ *À Ì‹∞–ö˛* Á‹Áfl˝-fÖV> Δ>–ö˛-yë-∞Mϸ ô˲Ø˲
“$ßÊ˛ ßÊ˛ñÌŸt –ö˛Öô˲$ GÖô˲ A–ö˛#-ô˲$Ö߯ AÖôÈ
Ú≥sÏ˝t-Ø˲-r$œÖ®. ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤yÊ˛$. AΔˇ$$ØÈ sÒ˝Ø˲¤Øå˛ Á≥yÊ˛$AÖßÊ˛$MÛ¸ AôÈ≈- ô˲$-ØÈ≤-yÊ˛r! B sÒ˝Ø˲¤Øå˛ ô˲r$t-M¯-ÃÙ˝Mʸ
^ÈΔÊˇÖ ^Û˛Ì‹Ø˲ –ö˛*ØÛ˛-Ì‹Ø˲ Ì‹Vʸ-Δˇ-r$tØ˲$ CÁ≥#µyÊ˛$ B{‘Ë˝–È«Mϸ M>{ı‹t- Δˇ$$Ö-^ÈyÊ˛$. CÖô˲MÓ¸ A“$Δäˇ sÒ˝Ø˲¤-Øå˛Mϸ M>ΔÊˇ-◊˝-–ö˛$$Ö®. Á‹ÃÍ√Øå˛
ÁŸØå˛ (Ø˲Á≥#Ö-Á‹- Ì‹∞–ö˛* "Á‹$ÃÍ¢Øå˛' GÖô˲ VˆÁ≥µ ı≥ΔÊˇ$ ô˛^˲$a-Mʸ$Ö߯ ô˛ÕMʸ$-À$V> –ö˛*«a- Ì‹ÖßÛ˛! A© ΔˇhœÖVä¸ ØÛ˛Á≥-£Ê˛≈ÖÃZ –ö˛_aØ˲ Ì‹∞-–ö˛*ØÛ˛!
–Û˛ı‹) ’Ñʸ –Û˛ƒÊ˝*- AÖßÊ˛$MÛ¸ "ßÊ˛ÖVʸÃå˝' “$ßÊ˛ AÖô˲Mʸ$ —$Ö_Ø˲ AÖ^˲-ØÈÀ$ GÃÍV¯ AÃÍ Ì‹∞–ö˛* ºh-Ø˛ã‹ Á≥N«¢ ^Û˛Ì‹ —yÊ˛$À∞ yÏ˛–ö˛*Öyä˛ ^Û˛Á‹*¢ EßÊ˛≈-–ö˛*-∞Mϸ Ø˲yÊ˛$Ö EØÈ≤Δˇ$$. –ÈsÏ˝∞ D Ì‹∞–ö˛* AÖßÊ˛$-M¯-Vʸ-Àßë? ßÊ˛À ^Û˛‘ÈΔÊˇ$ ßÊ˛ΔÊˇÿ-Mʸ-∞-Δ>√-ô˲À$. Ú≥ßÊ˛™V> AÖ^˲-ØÈÀ$
MʸsÏ˝tÖ®. –ö˛$Ìfl˝-‚Ê˝À ΔÊˇÑʸ-◊˝Mʸ$ Ø˲yÊ˛$Ö MʸrtyÊ˛Ö ÃÙ˝ßë? AØ˲≤ßÛ˛ A“$Δäˇ Á‹ÖßÛ˛-Áfl˝-–ö˛$r! Ø˲sÏ˝-Á‹$¢Ø˲≤ ÃÙ˝Mʸ$Öyë —yÊ˛$-ßÊ˛-ÃÒ˝OØ˲ D Ì‹∞–ö˛* {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö ªÍV>
–ö˛$Ö_ßÛ˛ AΔˇ$$ØÈ, CßÊ˛ÖôÈ –ö˛$Ìfl˝-‚Ê˝À “$ßÊ˛ Ø˲r$-yÏ˛MÛ¸ AÖô˲ AØ˲$-–ö˛*ØË˛Ö EÖsÙ˝? –ö˛Á‹*‚Ê˝ì ^Û˛›˘¢Ö-ßÊ˛r! ©∞Mϸ M>ΔÊˇ◊˝Ö ⁄ÎΔÊˇ*Rå¸ RÍØå˛
{ı≥–ö˛$ô¯ M>ßÊ˛±, “$Δ> ô˲”ΔÊˇ-ÃZØÛ˛ Δ>f-MÓ¸-ƒÊ˝*-ÃZœMϸ Ì‹∞–ö˛* ÁúÕôË˛Ö CÖM¸ÃÍ EÖr$Ö߯
AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$ ªÍŒ-–ö˛#yä˛ fØÈÀ$. ªÍßä˛⁄Î EÖyÊ˛yÊ˛Ö
AÖr$Ø
È≤ΔÊ
ˇ
$
ªÍŒ–
ö
˛
#
y
ä
˛
{Á≥–Û˛-’Ö-^È-À∞ BÃZ-_-›˘¢Ö-ßÊ˛±, AÖßÊ˛$MÛ¸ CÖô˲
–ö˛ÀœØÛ˛ D Ì‹∞-–ö˛*Mʸ$ C∞≤ –ö˛Á‹*‚Ê˝ì –ö˛Á‹$¢-ØÈ≤-ƒÊ˝$±, ÃÙ˝MʸfØÈÀ$.
Áfl˝ÖV>–ö˛* ^Û˛›˘¢Ö-ßÊ˛∞ –ö˛*Œ-–ö˛#yä˛ fØÈÀ$ AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$.
¥˘ôÛ˛ D Ì‹∞–ö˛* ›˘®-ÃZMϸ ÃÙ˝Mʸ$Öyë ¥˘ƒÙ˝$-ßÊ˛± AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$.

Δ>f-MÓ¸-ƒÊ˝*-ÃZœMϸ “$Δ>-gÍ-Ì‹√Øå˛?

sÒ˝Ø˲¤Øå˛
Á≥yÊ˛$-ô˲$Ø˲≤ A“$-Δäˇ-RÍØå˛

∞fÖV>
ªÍßä˛-⁄ÎØÛ˛!

AΔÊˇ-—Ö-ßä˛-›Î”-—$Mϸ AΔÊˇ$–ö˛#
C_aØ˲ ıfl˝–ö˛$-^˲Ö-ßÊ˛Δäˇ

AMʸPyÊ˛ —ÀØå˛ M>≈Δˇ-Mʸt-ΔÊˇœô¯ Ú‹MʸÖyä˛ C∞≤ÖVä¸fi
–˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝-sÍtyÊ˛$. AÖßÊ˛-–˛$OØ˲ —À-Øå˛V> AΔÊˇ-—Ö-ß䲛Δ-—$Mϸ –ö˛$Ö_ ı≥Δˆ-_aÖ®. Δ>–í˛$-^˲-ΔÊˇ◊ä˝
Ôfl˝Δ¯V> ô˛À$-Vʸ$ÃZ "´ßÊ˛ñ–ö˛' ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤ Á‹ÖVÊ¸Ü ô˛ÕM¯Œ-–ö˛#yä˛ Ø˲r$-y˛OØ˲ AΔÊˇ-—Ößä˛ ›Î”—$Mϸ Ì‹ÖßÛ˛. D Ì‹∞–ö˛* –ö˛*ô˲ñMʸ ô˲—$-‚Ê˝ÖÃZ —ÀØå˛
ô˛À$Vʸ$ Ì‹ÖVʸΔäˇ ıfl˝–ö˛$-^˲Ö-ßÊ˛Δäˇ AΔÊˇ$–ö˛# C–ö˛”yÊ˛Ö M>≈Δˇ-MʸtΔäˇ AΔÊˇ-—Ößä˛ ›Î”–Û˛$ ^Û˛‘ÈyÊ˛$. Ì‹∞-–ö˛*ô¯
H—$sÏ˝? AØ˲≤ AØ˲$-–ö˛*ØË˛Ö –ö˛›˘¢Ößë!
¥Îr$ —À-Øå˛MÓ¸ –ö˛$Ö_ ı≥Δˆ-_aÖ®.
C® ∞fÖ. GÃÍ-VʸÖ-sÍΔ>? AΔÊˇ-—Ößä˛
©∞≤ ßÊ˛ñÌŸtÃZ Ú≥r$t-Mʸ$ØÛ˛ ô˛À$-Vʸ$ÃZ
›Î”—$ ô˛À$-Vʸ$ÃZ "Δ¯gÍ' ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲
Mʸ*yë AΔÊˇ-—Ößä˛ ›Î”—$ØÛ˛ °Á‹$Ú≥ßÊ˛™V> Ì‹∞-–ö˛*À$ ^Û˛ƒÊ˝$-ÃÙ˝ßÊ˛$
Mʸ$ØÈ≤-ΔÊˇr! M>Mʸ-¥˘ôÛ˛ CMʸPyÊ˛ øÍÁŸ
AΔˇ$$ØÈ, BƒÊ˝$-Ø˲Mϸ ô˛À$-Vʸ$ÃZ A¿C∫æÖ® MʸØ˲$Mʸ, AΔÊˇ-—Ößä˛
–ö˛*-Ø˲$À$ ^ÈÃÍ –ö˛$ÖßÛ˛ EØÈ≤ΔÊˇ$.
›Î”—$Mϸ ıfl˝–ö˛$-^˲Ö-ßÊ˛Δäˇ yÊ˛ºæÖVä¸
M¯Œ-–ö˛#-yä˛ÃZ Ôfl˝Δ¯V> Mˆ∞≤ Ì‹∞-–ö˛*À$
^˛¥Îµ-yÊ˛r! AÃÍ ıfl˝–ö˛$-^˲Ö-ßÊ˛Δäˇ ô˲Ø˲
^Û˛Ì‹Ø˲ AΔÊˇ-—Öß䲛Δ—$Mϸ –ö˛$´ßÊ˛≈ÃZ Mˆ∞≤VˆÖô˲$Ø˲$ AΔÊˇ-—Ö-ßÊ˛-›Î”-—$Mϸ AΔÊˇ$Δ¯-kÀ$ {ªÙ˝Mä¸ –ö˛_aÖ®. Mʸså˝ ^Û˛ı‹¢.... CÁ≥#µyÊ˛$ —^ÈayÊ˛$.

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 69
n

Ú≥sÙ˝t-Á‹$¢Ö®. Mˆ∞≤ AÑʸ-Δ>-ÀØ˲$ –ö˛$ØË˛Ö JÜ¢ Á≥À$Mʸ$ôÈÖ. –È‚Ê˝ì AÁ‹À$ Á≥À-MʸØÛ˛ Á≥À-MʸΔÊˇ$. ßëÖô¯
–ÈΔÊˇ$ –ö˛*sÍœ-yÛ˛® AΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö MʸÁŸt–Û˛$
A–ö˛#-ô˲$Ö®. –˛$$ßÊ˛sZœ ØÛ˛Ø˲$ CÃÍÖsÏ˝ C∫æÖ-ßÊ˛$ÃÙ˝
Á≥yëzØ˲$. AßÛ˛ —ÁŸ-ƒÊ˝*∞≤ ^˛¥ÎµØ˲$. AMʸP-yÊ˛Mʸ$
–˛„ÂØ˲ Mˆô˲¢ÃZœ Mˆ∞≤ ›Î–˛$-ô˲À$ Mʸ*yë AΔÊˇ¶-–ö˛$ƒÙ˝$≈— M>–ö˛#. CÁ≥#µyÊ˛$ ªÍV>ØÛ˛ AÀ-–Èr$ Á≥yëzØ˲$.
‡Œ-–ö˛#yä˛ Ì‹∞-–ö˛*ÃZœ {Á≥Ü _Ø˲≤ —ÁŸ-ƒÊ˝*-∞Mϸ
^ÈÃÍ {¥Î´ßë-Ø˲≈Ö C›Î¢ΔÊˇ$. øÍΔÊˇ-°ƒÊ˝$ Ì‹∞-–ö˛*ÃZœ
Mˆ∞≤ —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ ^˲*Ô‹ ^˲*yÊ˛-Ø˲r$t –ö˛®-ÃÙ˝›Î¢ΔÊˇ$. .
Ì‹∞-–ö˛*À$ ^Û˛Á‹*¢¢ØÛ˛ ∞Δ>√-ô˲V> –ö˛*«-Ø˲-r$t-ØÈ≤ΔÊˇ$?
GÁ≥µsÏ˝Ø˲$Ö^¯ BÃZ-^˲Ø˲ EÖ®. A® M>ΔÊˇ≈ΔÊˇ*Á≥Ö ßëÕaÖ®. Á≥ΔÊˇ$µÃå˝ Ú≥∫Ãå˝ Ì≥MʸaΔäˇfi
(Purple

Ì‹∞–ö˛* A∫-ßÊ˛Æ-–Û˛$- M>-–ö˛^˲$a M>± ßë∞M¯Á‹Ö Ø˲sÓ˝-Ø˲-r$-À$ -Á≥yÛ˛ MʸÁŸtÖ –ö˛*{ôË˛Ö A∫ßÊ˛ÆÖ M>ßÊ˛$.

ô˛ΔÊˇÚ≥O H ¥Î{ô˲ ¥˘ÌŸÖ-_ØÈ AÖßÊ˛$ÃZ i—Ö-^Û˛-Á‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$ MˆÖßÊ˛ΔÊˇ$ Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$Ø˲$œ. AÖßÊ˛$ÃZ
{Ì≥ƒÊ˝*ÖMʸ ^¯{¥Î ı≥ΔÊˇ$ –ö˛$$ÖßÊ˛$ ^Û˛ΔÊˇ$a-M¯-–ö˛^˲$a. ªÍŒ-–ö˛#yä˛ Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$-Øå˛V> øÍΔÊˇ-°-ƒÊ˝$$À –ö˛$Ø˲Á‹$
߯^˲$-Mʸ$Ø˲≤ {Ì≥ƒÊ˝*ÖMʸ ‡Œ-–ö˛#-yä˛Mϸ –˛„ {Á≥Á≥Ö-^˲-–È≈-Á≥¢ÖV> GÖô¯–ö˛$Ö® A¿-–ö˛*-ØË˛Ö Á‹Ö¥Î®Ö-^˲$-Mʸ$Ö®. Ø˲r-Ø˲Mʸ$ øÍÁŸ C∫æÖ® M>Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ øÍÁŸMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö_ ƒÊ˝*Á‹ C∫æÖ®
Ú≥yÊ˛$-ô˲$Ö® AÖr$Ø˲≤ {Ì≥ƒÊ˝*Ö-Mʸô¯....
‡Œ-–ö˛#-yä˛ÃZ ƒÊ˝*Á‹ô¯ C∫æÖ® Á≥yëzØ˲$
‡Œ-–ö˛#-yä˛ÃZ ªÍV> ºi AΔˇ$$-Ø˲-r$t-ØÈ≤ΔÊˇ$?
AØÈ≤ΔÊˇ$ GÃÍ?
sÓ˝— Ô‹«-ƒÊ˝$Ãå˝ "M>”ÖsÏ˝M¯ 2' ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤Ø˲$.
"ªÙ˝–È^å˛' AØÛ˛ Ì‹∞–ö˛* Mʸ*yë ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤Ø˲$. ΔˇÖyÊ˛$
ªÍŒ-–ö˛#yä˛ Ø˲$Ö_ ‡Œ-–ö˛#-yä˛Mϸ –˛„ÂØ˲ Ôfl˝Δ¯ÁŸ*sÏ˝Ö-Vʸ$À* JMʸ-ßë∞ –˛Ø˲Mʸ JMʸsÏ˝ EÖyÊ˛-yÊ˛Öô¯ Δˇ$$-Ø˲œÖ-ßÊ˛-«MÓ¸ CÖXœÁŸ$ ªÍV>ØÛ˛ –ö˛^˲$a. AΔÊˇ¶-–ö˛$-–ö˛#Mˆ®™V> ºi-V>ØÛ˛ EØÈ≤Ø˲$.
ô˲$Ö® Mʸ*yë! AΔˇ$$ôÛ˛ AMʸPyÊ˛ ƒÊ˝*Á‹ C∫æÖ®

70 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

Pebble

Pictures)

∞Δ>√◊˝ Á‹ÖÁ‹¶Ú≥O Ì‹∞-–ö˛*À$ °Á‹$¢ØÈ≤Ø˲$. JMʸP ªÍŒ-–ö˛#-yä˛-ÃZØÛ˛ M>Mʸ$Öyë øZgå˝-Á≥#»,
Á≥ÖgÍΩ øÍÁŸ-ÃZœØ˲* Ì‹∞-–ö˛*À$ ∞«√Ö^Û˛ BÃZ^˲Ø˲ EÖ®. B ®‘Ë˝V> {Á≥ƒÊ˝$-ôÈ≤À$ –˛$$ßÊ˛-ÀƒÊ˝*≈Δˇ$$. øÍΔÊˇ-°ƒÊ˝$ øÍÁŸ-ÃZœØÛ˛ Ì‹∞-–ö˛*À$
°›Î¢Ø˲$ ô˲Á≥µ ‡Œ-–ö˛#yä˛ Ì‹∞-–ö˛*À$ °ı‹ BÃZ^˲Ø˲ ÃÙ˝ßÊ˛$. –ö˛$Δ>-wÃZ ØÛ˛Ø˲$ ∞«√Ö-_Ø˲ Ì‹∞–ö˛*
–ö˛$Ö_ —fƒÊ˝$Ö ›Î´®Ö-_Ö®. D —fƒÊ˝$Ö
–ö˛$«∞≤ Ì‹∞-–ö˛*-ÀMʸ$ FôË˛Ö A–ö˛#-ô˲$Ö®.
sÍŒ-–ö˛#-yä˛ÃZ Ì‹∞–ö˛* ∞«√Ö-^˲-ªZ-ô˲$-ØÈ≤-ΔÊˇr?
BÃZ-^˲Ø˲ AΔˇ$$ôÛ˛ EÖ®. ßë∞Mϸ CÖM>
sÒ˝O–ö˛$$Ö®. yÏ˛Á‹P-ÁŸØå˛fi A–ö˛#-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. K ƒÊ˝$ÖVä¸
Ôfl˝Δ¯ô¯ Ì‹∞–ö˛* ^Û˛ı‹ EßÛ˛™‘Ë˝Ö EÖ®.
CMʸ Ú≥„ BÃZ-^˲Ø˲ ÃÙ˝Ø˲-sÙ˝tØÈ?
Ú≥„ —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ ØÈMˆMʸ Á‹µÁŸt-–˛$OØ˲ A–ö˛-V>Áfl˝Ø˲ EÖ®. CÁ≥µsZœ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ BÃZ-^˲Ø˲ AΔˇ$$ôÛ˛
ÃÙ˝ßÊ˛$. AßÛ˛ —ÁŸƒÊ˝$Ö –ö˛* –ö˛$ßÊ˛-ΔäˇMϸ ^˛ºôÛ˛ AΔÊˇ¶Ö
^Û˛Á‹$-Mʸ$Ö®. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö Ì‹∞-–ö˛*-Àô¯ ºiV> EØÈ≤Ø˲$.
CÁ≥#µyÊ˛$ Ú≥„ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ –ÈsÏ˝Mϸ {¥Î∫œÖ A–ö˛#ô˲$Ö®. –ö˛$Δ¯ ΔˇÖyÊ˛$ –ö˛$*yÛ˛‚Ê˝Â –ö˛ΔÊˇMʸ* ØÛ˛Ø˲$
JÁ≥#µ-Mʸ$Ø˲≤ {¥ÎgÒ˝-Mʸ$tÀ$ EØÈ≤Δˇ$$. –ÈsÏ˝ ô˲ΔÊˇ$–Èô˲ BÃZ-_-›Î¢Ø˲$.
À–í˛ –ö˛*≈ΔÛˇgÍ? AΔÛˇÖgå˝yä˛ –ö˛*≈ΔÛˇgÍ?
Ú≥„ Vʸ$«Ö-_Ø˲ BÃZ-^˲ØÛ˛ ÃÙ˝Ø˲-Á≥#µyÊ˛$, GÃÍÖsÏ˝
Ú≥„ ^Û˛Á‹$-Mʸ$Ö-sÍد CÁ≥µyÛ˛ ^˛Á≥µ-ÃÙ˝Ø˲$. {ı≥–ö˛$
“$ßÊ˛ ØÈMʸ$ ªZÃÒ˝-yÊ˛Öô˲ Ø˲–ö˛$√MÊ¸Ö EÖ®. øÊ˝—-ÁŸ≈ô˲$¢ÃZ HÖ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö߯ ^˛Á≥µyÊ˛Ö MʸÁŸtÖ.

Ú≥„ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ Mʸ*yë Ø˲sÏ˝-›Î¢Δ>?
Ø˲sÏ˝Ö-^˲-yÊ˛ÖÃZ ô˲Á≥#µ ÃÙ˝ßÊ˛$V>? ^ÈÃÍ –ö˛$Ö®
ªÍŒ-–ö˛#yä˛ Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$Ø˲$œ Ú≥„ ^Û˛Á‹$-Mʸ$∞, Ì≥ÀœÕ≤
MʸØ˲≤ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ Mʸ*yë Ø˲sÏ˝-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. ∫Áfl˝ì‘È
ØÛ˛Ø˲$ Mʸ*yë –È« ªÍr-ÃZØÛ˛ Ø˲yÊ˛$-›Î¢-ØÛ˛–˛*! B
Á‹ÖVÊ¸Ü CÁ≥#µyÛ˛ ^˛Á≥µyÊ˛Ö MʸÁŸtÖ.
‡Œ-–ö˛#-yä˛ÃZ JMʸ –ö˛≈Mϸ¢ô¯ yÛ˛sÏ˝Ö-Vä¸ÃZ EØÈ≤-ΔÊˇr?
A® A∫ßÊ˛ÆÖ. CÖô˲Mʸ$ —$Ö_ HÖ ^˛Á≥µ-

ÃÙ˝Ø˲$. yÛ˛sÏ˝Ö-Vä¸ÃZ EÖsÙ˝ ØÛ˛Ø˲$ ^˛∫$-ôÈ-Ø˲$V>? B
—ÁŸƒÊ˝$Ö ∫ƒÊ˝$-rMʸ$ ^˛Á≥µ-yë-∞Mϸ ØÈMʸ$ GÃÍÖsÏ˝
øÊ˝ƒÊ˝$Ö, Á‹ÖM¯^Ë˛Ö ÃÙ˝–ö˛#.
CsÓ˝-–ö˛Õ –ö˛$«-_-¥˘-ÃÙ˝∞ Á‹ÖÁú$-rØ˲?
K ›Î« K –ö˛$$Á‹-ÃÍ-—yÊ˛ ∫ΔÊˇ$-–˛OØ˲ ªÍ≈Vʸ$À$
–˛*Á‹$-Mʸ$Ör* Ø˲yÊ˛$-^˲$-Mʸ$Ör* –˛yÊ˛$-ô¯Ö®.
AÖô˲ ∫ΔÊˇ$–ö˛# –˛*ƒÊ˝$yÊ˛Ö MʸÁŸtÖV> EØÈ≤ Ø˲yÊ˛–ö˛yÊ˛Ö BÁ≥yÊ˛Ö ÃÙ˝ßë–˛$! B–˛$Ø˲$ ^˲*ı‹¢ gÍÃÙ˝Ì‹Ö®. –˛ÖrØÛ˛ –˛„ Á‹‡ƒÊ˝$Ö ^Û˛ƒÊ˝$ØÈ? A∞
AyÏ˛-V>Ø˲$. AÖôÛ˛...-–˛Ö-rØÛ˛ ØÈ “$ßÊ˛ AÖô˛-ô˲$¢Ø˲
ÃÙ˝_Ö®.
"ØÈ ªÍ≈Vʸ$À$ ØÛ˛Ø˲$ –˛*Á‹$-M¯-ÃÙ˝-Ø˲-Ø˲$-Mʸ$ØÈ≤–È? Ø˲Ø˲$≤ Á‹‡ƒÊ˝$Ö M>–ÈÃÍ? A∞ AyÊ˛$-Vʸ$ô˲$-ØÈ≤–ö˛#?' AÖr* AyÏ˛-WÖ®. ô˲Ø˲ ∫ΔÊˇ$–ö˛# ôÈØÛ˛
–˛*Á‹$-M¯-–È-ÀØ˲≤ B—yÊ˛ Bô˲√-—-‘È”-›Î-∞Mϸ Ø˲–ö˛$-Á‹P
«Ö_, Ñʸ–ö˛*-Á≥-◊˝À$ AyÏ˛W –ö˛^Û˛a-‘ÈØ˲$. B –ö˛ƒÊ˝$Á‹$ÃZ Mʸ*yë B—yÊ˛ –ö˛*sÍœ-yÏ˛Ø˲ –ö˛*rÀ$ CÁ≥µsÏ˝MÓ¸ ØÈMʸ$ Vʸ$ΔÊˇ$¢-Mˆ-Á‹*¢ØÛ˛ EÖsÍΔˇ$$.

“$ Vʸ$«Ö_ Cô˲-ΔÊˇ$-ÀMʸ$ ô˛Õ-ƒÊ˝$-∞—?
sÓ˝ØÛ˛-gå˝ÃZ sÍ–í˛$-ªÍ-ƒå˝$ÃÍ EÖyÛ˛-ßë∞≤. GÁ≥#µyÊ˛*
BrÀ$, ß˛∫æÀ$ ô˲W-ÕÖ-^˲$-M¯-–ö˛-yÊ˛–Û˛$! ØÈ M>‚Ê˝ÂMÛ¸
GMʸ$P–ö˛ ß˛∫æÀ$ ô˲W-ÃÙ˝—. –ÈsÏ˝ ôÈÀ*Mʸ$ –ö˛$^˲aÀ$
AÃÍ EÖyÏ˛-¥˘Δˇ$$ AÁ‹-Áfl˝≈ÖV> ô˲ƒÊ˝*-ΔÊˇ-ƒÙ˝$≈—.
M>ÃÙ˝-gå˝Mϸ –ö˛^Û˛a-Á‹-«Mϸ ØÈÃZ ªÍV> –ö˛*ΔÊˇ$µ –ö˛_aÖ®.
AÖßÊ˛ÖV> ô˲ƒÊ˝*-ΔÊˇ-–ö˛”-yë-∞Mϸ ^ÈÃÍ MʸÁŸt-Á≥-yëzØ˲$.
CÁ≥#µyÊ˛$ ØÈ M>‚Ù˝Â 15 Eô˲µ-ô˲$¢-ÀMʸ$ –˛*yÊ˛-Ãå˝V>
EØÈ≤Δˇ$$. CßÊ˛ÖôÈ JMʸP-Δ¯-kÃZ –ö˛*{ôË˛Ö Δ>ÃÙ˝ßÊ˛$.
–Û˛$Ö ∫ƒÊ˝$r GÃÍ EØÈ≤, ô˛ΔÊˇ “$ßÊ˛ AÖßÊ˛ÖV>
Mʸ∞-Ì≥Ö-^˲-yë-∞Mϸ –Û˛$Mʸã≥–˛$Øå˛ ªÍV> MʸÁŸt-Á≥-yÊ˛-ôÈΔÊˇ$.
VʸÖrÀ ô˲ΔÊˇ-∫yÏ˛ –Û˛$Mʸã≥ ^Û˛ı‹¢ _–ö˛-«Mϸ ô˛ΔÊˇ “$ßÊ˛
AÖßÊ˛ÖV> –˛$«-Ì‹-¥˘ô˲* Mʸ∞-Ì≥›Î¢Ö.
∞f-–˛$OØ˲ ı‹≤Áfl˝Ö AÖsÙ˝?
VʸÖrÀ ô˲ΔÊˇ-∫yÏ˛ –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$ØÛ˛ –ÈΔÊˇ$ ∞f–˛$OØ˲ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$À$ A∞ AØ˲ÃÙ˝Ö. –ö˛$ØË˛Ö ô˲ΔÊˇ^˲*
–ö˛*sÍœ-yÏ˛ØÈ –ö˛*sÍœ-yÊ˛-Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ –È‚Ê˝ì –ö˛$Ø˲Õ≤
–ö˛$Ø˲-Á‹*π-«¢V> Ø˲–ö˛*√Õ.
–ö˛$ØË˛Ö Á‹Öô¯-ÁŸÖV> EØ˲≤-Á≥#µyÊ˛$ –˛Ör
EÖyÛ˛ –ÈΔÊˇ$ M>ßÊ˛$. –ö˛$Ø˲Mʸ$ ªÍ´ßÊ˛ MʸÕ-WôÛ˛ –˛Ör
EÖyÏ˛ Kßë-ΔÛˇa-–ÈΔÛˇ ∞f-–˛$OØ˲ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$À$. –ö˛$Ø˲

ô˲¥˜µ-Á≥#µ-ÀØ˲$ –ö˛$Ø˲-Á‹*π-«¢V> Ñʸ—$Ö-^˲-Vʸ-ÕW
EÖyëÕ. CÃÍ ^Û˛ƒÊ˝$-Vʸ-Õ-VÛ¸® ôË˛Õœ-ßÊ˛Ö-{yÊ˛$À ô˲ΔÊˇ$–Èô˲ ∞f-–˛$OØ˲ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$ÃÙ˝!
AÃÍÖsÏ˝ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$-À$-ØÈ≤Δ>?
^ÈÃÍ–ö˛$Ö® ı‹≤Ìfl˝-ô˲$-ÃÒ˝OôÛ˛ EØÈ≤ΔÊˇ$. CÁ≥µsÏ˝
–ö˛ΔÊˇMʸ* ØÛ˛Ø˲$ øÊ˝«Ö-^˲-ÃÙ˝∞ Mʸ⁄ÎtÀ$ Δ>ÃÙ˝-ßÊ˛$. –È‚Ê˝ìÂ
ØÈ –˛Ör EÖyÊ˛-ÃÙ˝ßÊ˛$. AÃÍ A∞ –È«∞ ∞f–˛$OØ˲ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$À$ M>ßÊ˛$ A∞ ^˛Á≥µyÊ˛Ö Á‹«-M>ßÊ˛$.
›ÎtΔäˇ Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$Øå˛ A–ö˛#-ôÈ-Ø˲∞ D ΔÊˇÖVʸÖ-ÃZMϸ
–ö˛_a-Ø˲-Á≥#µyÊ˛$ FÌfl˝Ö-^ÈΔ>?
ØÛ˛Ø˲$ Ì‹∞-–ö˛*-ÃZœMϸ –ö˛^Û˛a-r-Á≥µ-sÏ˝Mϸ ^ÈÃÍ –ö˛$Ö®
›ÎtΔäˇ Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$Ø˲$œ EØÈ≤ΔÊˇ$. –È‚Ê˝Â ›Î¶Δˇ$$Mϸ ^Û˛ΔÊˇ$M¯-–È-À∞ AØ˲$-Mʸ$-ØÛ˛-ßë∞≤. AØ˲$-M¯-–ö˛-yÊ˛Ö-ô¯ØÛ˛ Á‹«Ú≥-r$t-M¯-Mʸ$Öyë MʸÁŸt-Á≥yÏ˛ Á≥∞-^Û˛-‘ÈØ˲$. ØÈ M¸»-ΔäˇÃZ
∏ÎœÁ≥#-À$-ØÈ≤Δˇ$$. AΔˇ$$ØÈ Á‹ΔÛˇ —fƒÊ˝$Ö M¯Á‹Ö
–ö˛$«Öô˲ MʸÁŸt-Á≥-yÛ˛-ßë∞≤. Mʸ⁄Ît∞≤ Ø˲–ö˛$$√-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$
MʸØ˲$MÛ¸ D ›Î¶Δˇ$$Mϸ Δ>Vʸ-Õ-V>Ø˲$.
ªÍŒ-–ö˛#-yä˛ÃZ CsÓ˝-–ö˛ÃÙ˝ K Ì‹∞–ö˛*
AÖX-Mʸ-«Ö-^È-ΔÊˇr ∞f-–Û˛$ØÈ?
ÃÙ˝ßÊ˛$. CÖô˲–ö˛ΔÊˇMʸ* H {¥ÎgÒ˝-Mʸ$tMÓ¸ KMÛ¸ ^˛Á≥µÃÙ˝ßÊ˛$. ^ÈÃÍ Mʸ£Ê˛À$ —ØÈ≤Ø˲$. –ö˛^Û˛a Ø˛Àô¯
"M>”ÖsÏ˝M¯ 2' ÁŸ*sÏ˝ÖVä¸ AΔˇ$$-¥˘-ô˲$Ö®. AÁ≥#µyÊ˛$
CÖyÏ˛ƒÊ˝* –ö˛_a H {¥Î-gÒ˝-Mʸ$t KMÛ¸ ^Û˛ƒÊ˝*ÃZ BÃZ_-›Î¢Ø˲$. ªÍŒ-–ö˛#-yä˛ÃZ Ì‹∞-–ö˛*À$ ô˲WYÖ_ ØÈ
∞Δ>√-◊˝Ö-ÃZØÛ˛ Ì‹∞-–ö˛*À$ ^Û˛ı‹¢ GÃÍ EÖr$Ö
ßÊ˛ØÛ˛ BÃZ-^˲Ø˲ Mʸ*yë EÖ®. C–ö˛±≤ K MˆÕMϸP
Δ>–È-ÀÖsÙ˝ Mˆ®™V> sÒ˝OÖ Á≥yÊ˛$-ô˲$Ö®.
&_∞≤

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 71
n

øÊ˝ΔÊˇ-ô˲-ØÈr≈Ö
^˲ßÊ˛-À-–ÈyÊ˛ ØÈΔ>-ƒÊ˝$-◊˝-Δ>-–ö˛#-V>« ßÊ˛VʸYΔÊˇ Mˆ∞≤
Δ¯kÀ$ øÊ˝ΔÊˇ-ô˲-ØÈr≈Ö ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$. B ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲
–˛ÖÁ≥sÏ˝ _Ø˲-Á‹ô˲≈Ö V>« ßÊ˛VʸYΔÊˇ Mʸ*_-Á≥NyÏ˛ ØÛ˛ΔÊˇ$aMʸ$-ØÈ≤Ø˲$. ΔˇÖyÊ˛$ ΔÊˇM>À ØÈsÍ≈À$ ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$ØÈ≤,
{Á≥ßÊ˛-ΔÊˇÿ-Ø˲À$ C_aÖ® –ö˛*{ôË˛Ö Mʸ*_-Á≥NyÏ˛ ØÈr≈ÖÃZØÛ˛! ^˛Ø˛O≤ÃZ GMʸ$P–ö˛ {Á≥ßÊ˛-ΔÊˇÿ-Ø˲À$ C^ÈaØ˲$.
ô˲—$‚Ê˝ A›˘-Ì‹-ƒÙ˝$-ÁŸØå˛ –È◊Ï˝ B‡”-Ø˲Öô¯ ÀÖyÊ˛Øå˛,
¥Î«ã-‹ÃZ Mʸ*yë {Á≥ßÊ˛-ΔÊˇÿ-Ø˲À$ C^ÈaØ˲$.
B BÃZ-^˲ØÛ˛ ÃÙ˝ßÊ˛$!
GÖô˲-ı‹Á≥N ØÈr≈ {Á≥ßÊ˛-ΔÊˇÿ-Ø˲À$ ô˲Á≥µ Ì‹∞–ö˛*ÃZœ ^Û˛Δ>-ÀØ˲≤ M¯«Mʸ ØÈM¸-Á≥#µyÊ˛* EÖyÛ˛® M>ßÊ˛$.
—‘Ë˝”-ØÈ-£ä˛-V>ΔÊˇ$ "‘Ë˝ÖMʸ-Δ>-øÊ˝-ΔÊˇ◊˝Ö' Ì‹∞–ö˛* M¯Á‹Ö
Mˆô˲¢ B«t-Á‹$tÀ$ EÖsÙ˝ ^˛Á≥µ-–ö˛$∞ fÖ´ßë≈À V>«∞
AyÏ˛-V>-ΔÊˇr. –˛ÖrØÛ˛ BƒÊ˝$Ø˲ Ø˲Ø˲$≤ Á‹gÒ˝ã‹t ^Û˛‘ÈΔÊˇ$.
ØÛ˛Ø˲*, A–ö˛*√ –˛„ —‘Ë˝”-ØÈ-£ä˛-V>-«∞ MʸՑÈÖ. ByÏ˛
ÁŸØå˛ sÒ˝ã‹t ÃÍÖsÏ˝— ÃÙ˝Mʸ$Ö-yëØÛ˛ —‘Ë˝”-ØÈ-£ä˛-V>ΔÊˇ$
Ø˲Ø˲$≤ GÖÌ≥Mʸ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. –Û˛$Mʸã≥ A© Ú≥ßÊ˛™V>
ÃÙ˝Mʸ$Öyë J«-h-Ø˲-Ãå˝V> Ø˲sÏ˝Ö-^È-À∞ AØÈ≤ΔÊˇ$. ØÛ˛Ø˲*
Á‹ΔÛˇ AØÈ≤Ø˲$. –˛$$ßÊ˛sÏ˝ Ì‹∞–ö˛* Mʸßë, Mˆ®™V>
øÊ˝ƒÊ˝$Ö –Û˛Ì‹Ö®. M>± —‘Ë˝”-ØÈ-£ä˛-V>ΔÊˇ$ ØÈMʸ$ ´ß˛OΔÊˇ≈Ö
^˛Ì≥µ ØÈ øÊ˝ƒÊ˝*∞≤ ¥˘Vˆ-sÍtΔÊˇ$. D Ì‹∞-–ö˛*ÃZ ØÈMʸ$
GÃÍÖsÏ˝ –Û˛$Mʸã≥ ÃÙ˝Mʸ-¥˘-Δˇ$$ØÈ, ªÍÀ* –ö˛$ıfl˝Ö-{ßÊ˛V>« Á≥#◊˝≈–ö˛* A∞ AÖßÊ˛ÖV> Mʸ∞-Ì≥Ö-^ÈØ˲$. AßÊ˛ÖôÈ
BƒÊ˝$-Ø˲-–ö˛ÃÙ˝œ! B Ì‹∞–ö˛* ØÈ CÖsÏ˝-ı≥-ΔÊˇ$ØÛ˛ –ö˛*ΔÛˇaÌ‹Ö®. B Ì‹∞–ö˛* ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ Ø˲Ø˲$≤ AÖßÊ˛ΔÊˇ*
"‘Ë˝ÖMʸ-Δ>-øÊ˝-ΔÊˇ◊˝Ö Δ>f≈-ÀÑϸ√' A∞ Ì≥À-–ö˛yÊ˛Ö –˛$$ßÊ˛ÃÒ˝-sÍtΔÊˇ$. ØÈMʸ$ Mʸ*yë AÃÍ Ì≥À-–ö˛yÊ˛Ö Ø˲^˲a-yÊ˛Öô¯,
ßëØÛ˛≤ ØÈ CÖsÏ˝-ı≥-ΔÊˇ$V> ÌúMä¸fi AΔˇ$$-¥˘-ƒÊ˝*Ø˲$.
Ì‹± i—ô˲Ö
B Ì‹∞–ö˛* ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ –˛À$œ-–˛-

Mˆ∞≤ Ì‹∞-–ö˛*À$ {ı≥Ñʸ-Mʸ$À –ö˛$Ø˲-Á‹$ÃZ _ΔÊˇ-›Î¶-Δˇ$$V> ∞Õ-_-¥˘-ôÈΔˇ$$. ßÊ˛‘È-ªÍ™À$ VʸyÏ˛-_ØÈ B

Ì‹∞-–ö˛*Ø˲*, AÖßÊ˛$ÃZ Ø˲sÏ˝Ö-_Ø˲ –È«± Vʸ$ΔÊˇ$¢ Ú≥r$t-Mʸ$Ö-sÍΔÊˇ$. AÃÍ GÁ≥µ-sÏ˝MÓ¸ Vʸ$ΔÊˇ$¢Ö-yÏ˛¥˘ƒÙ˝$ Ì‹∞–ö˛* "‘Ë˝ÖMʸ-Δ>-øÊ˝-ΔÊˇ◊˝Ö'! B Ì‹∞-–ö˛*ÃZ A∞≤ ¥Î{ô˲À* –ö˛$ΔÊˇ-Á≥#-Δ>-∞–Û˛! AÖßÊ˛$ÃZ
Mʸ*ô˲$« ¥Î{ô˲ÃZ Ø˲sÏ˝Ö-_Ø˲ Δ>f≈-À-Ñϸ√Mϸ –ö˛*{ôË˛Ö AÖßÊ˛-«-MʸØÈ≤ GMʸ$P–ö˛ Vʸ$«¢Öı≥ À¿Ö-_Ö®.
GÃÍ AÖsÙ˝...B Ì‹∞–ö˛* ı≥ΔÛˇ B–˛$ CÖsÏ˝ ı≥ΔÊˇ$ AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ö®. B Ì‹∞–ö˛* –ö˛_a ßÊ˛‘È-ªÍ™À$
VʸyÏ˛-_ØÈ B–˛$Ø˲$ AÖßÊ˛ΔÊˇ* CÁ≥µ-sÏ˝MÓ¸ ‘Ë˝ÖMʸ-Δ>-øÊ˝-ΔÊˇ◊˝Ö Δ>f≈-ÀÑϸ√ AØÛ˛ –ö˛≈–ö˛-Áfl˝-«Ö-^È-ΔÊˇ$..–ö˛≈–ö˛Áfl˝-«-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$ Mʸ*yë! M>ÃÍ-Ø˲$-Vʸ$-◊˝ÖV> Ì‹±-Á≥-«-{‘Ë˝-–ö˛$ÃZ –ö˛Á‹$¢Ø˲≤, –ö˛_aØ˲ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ A±≤
ªÍVʸ$-ØÈ≤-ƒÊ˝$Ö-r$Ø˲≤ Δ>f≈-À-Ñϸ√ô¯....

ôÈ¢-ƒÊ˝$ØÛ˛ ^˛¥ÎµÕ. ô˛À$Vʸ$, ô˲—$‚Ê˝Ö, MʸØ˲≤yÊ˛
øÍÁŸ-ÀÃZ MʸÕÌ≥ –˛$$ô˲¢Ö –ö˛ÖßÊ˛ Ì‹∞-–ö˛*À ßëM>
Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$-Øå˛V> ^Û˛‘ÈØ˲$. AßÛ˛ Á‹Ö–ö˛-ô˲fiΔÊˇÖ "∞Á≥#µÃÍÖsÏ˝ ∞fÖ'ÃZ –ö˛$$ΔÊˇ-‰-–˛*-Áfl˝Øå˛V>«ô¯ ^Û˛‘ÈØ˲$.
A© –ö˛$Ö_ —fƒÊ˝$Ö ›Î´®Ö-_Ö®. ßëÖô¯ CMʸ
–˛Ø˲$-Ü-«W ^˲*Á‹$-M¯-–È-ÕfiØ˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝Mʸ$Öyë
Á≥#sÏ˝tÖ-©...-Ú≥-«-WÖ©...
Ì‹.Úfl˝^å˛. Á‹øÍ-ΔÊˇÖ-f∞. A–ö˛$√ ı‹ti B«tÁ‹$t. ô˲Ø˲Mϸ ¥˘Δˇ$$Ö®. Δ>f≈-ÀÑϸ√ H ¥Î{ô˲ AΔˇ$$ØÈ ^Û˛ƒÊ˝$-VʸÀßÊ
˛
$
AØË
˛

ı

ΔÊ
ˇ
$
ô
˛

˛
$aM
Ê
¸

È≤ØË
˛
$.
B
M>ΔÊ
ˇ

˝ÖV
>ØÛ
˛
ô
˛
ØÈÕ
ÃZ
–ö
˛
$Ö_
ı

ΔÊ
ˇ
$Ö®.
ô
˛
ØÈÕ
Ã
ZØÛ
˛
Á

ßÊ
˛
–ö
˛
ØÛ˛Ø˲$ Á≥#sÏ˝tÖ® Vʸ$Ör*ΔÊˇ$ hÃÍœ, ô˛ØÈ-ÕÃZ. ô˲ΔÊˇ-VÊ¸Ü –ö˛ΔÊˇMʸ* ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$. BÚ≥O ^˲ßÊ˛$–ö˛# –ö˛$Ö_ ¥Î{ô˲ H® EØÈ≤ ßÊ˛ΔÊˇÿ-Mʸ$À$ Ø˲Ø˲$≤ Á‹Ö{Á≥–ö˛* ØÈØ˲≤-V>ΔÊˇ$ Ì‹.Úfl˝^å˛. –˛ÖMʸ-{sÍ–ö˛#. A–ö˛$√ ›ÎVʸ-ÃÙ˝ßÊ˛$. Ì‹∞-–ö˛*-ÃZœMϸ –ö˛^Û˛a-‘ÈØ˲$.
®Ö-^Û˛-–ÈΔÊˇ$. ^˛ÃÒ˝œÀ$ ¥Î{ô˲ AΔˇ$$ØÈ Á‹ΔÛˇ, ßë∞Mϸ

72 Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016
n

Δ>f≈-ÀÑϸ√ AΔˇ$$-ôÛ˛ØÛ˛ ªÍVʸ$Ö-r$Ö® AØ˲$-Mʸ$-ØÛ˛–ÈΔÊˇ$. ßëÖô¯ K Á≥MʸP Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$-Øå˛V> ^Û˛Á‹*¢ØÛ˛
M>≈Δˇ-MʸtΔäˇ ¥Î{ô˲À$ Mʸ*yë ^Û˛‘ÈØ˲$. JMʸP-–ö˛*-rÃZ
^˛¥Îµ-ÀÖsÙ˝ ØÈ ßÊ˛VʸY-ΔÊˇMʸ$ –ö˛_aØ˲ {Á≥Ü –ö˛$Ö_
A–ö˛-M>-‘ȱ≤ —∞-ƒÒ˝*-WÖ-^˲$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$.
BƒÊ˝$Ø˲ Á‹À-‡À$ –ö˛$ΔÊˇ-_-¥˘-ÃÙ˝Ø˲$
ØÈ Ì‹± {Á≥ƒÊ˝*-◊˝ÖÃZ ‘ZøÊ˝-Øå˛-ªÍ-∫$-V>« Vʸ$«Ö_
{Á≥ôÛ˛≈-MϸÖ_ ^˛Á≥#µ-M¯-–ÈÕ. BƒÊ˝$Ø˲ Ì‹∞–ö˛* "fVʸ–˛$$Ö-yÏ˛'ÃZ BƒÊ˝$-Ø˲Mʸ$ ^˛ÃÒ˝œ-ÕV> Ø˲sÏ˝Ö-^ÈØ˲$. B
Ì‹∞–ö˛* ÁŸ*sÏ˝ÖVä¸ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ BƒÊ˝$Ø˲ ØÈMʸ$
Gد≤ —À$-–˛OØ˲ Á‹À-‡À$ C^ÈaΔÊˇ$. yÊ˛∫$æÀ$ –ö˛ñ´ßë
^Û˛Á‹$-M¯-Mʸ$Öyë ∫ÖV>-ΔÊˇÖ-M>±, øÊ˝*—$-M>± MˆØ˲$Mʸ$PÖsÙ˝ ^Û˛ÜÃZ yÊ˛∫$æ EØ˲≤sÙ˝t A∞ ^˛ı≥µ-–ÈΔÊˇ$.
AÃÍVÛ¸ yÊ˛∫$æØ˲$ GÃÍ ¥˜ßÊ˛$-Á≥#V> –ÈyÊ˛$-M¯-–ÈÃZ
Mʸ*yë BƒÊ˝$Ø˲ ßÊ˛VʸYΔÊˇ ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$. BƒÊ˝$Ø˲
Á‹À-‡À$ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ ØÈMʸ$ ªÍV> EÁ≥ƒÒ˝*-Vʸ-Á≥-yëzΔˇ$$.
B—-yÊ˛∞ ^˲*yÊ˛-ÃÙ˝-Mʸ-¥˘-ƒÊ˝*Ø˲$
–ö˛$‡-Ø˲sÏ˝ ›Î—-{Ü-V>-«∞ ^˲*yÊ˛-ÃÙ˝-Mʸ-¥˘-ƒÊ˝*Ø˲ØÛ˛ ªÍ´ßÊ˛ GÁ≥µ-sÏ˝MÓ¸ EÖr*ØÛ˛ EÖr$Ö®. D
ΔÊˇÖVʸÖ-ÃZMϸ –ö˛_a-Ø˲-Á≥µsÏ˝ Ø˲$Ö` B—-yÊ˛∞ JMʸP›Î« ^˲*yë-À∞ BΔ>-r-Á≥-yÛ˛-ßë∞≤! JMʸ-›Î«
{ô˲$sÏ˝ÃZ B A–ö˛-M>‘Ë˝Ö ô˲Ì≥µ-¥˘-Δˇ$$Ö®. "‘Ë˝ÖMʸ-Δ>-øÊ˝ΔÊˇ◊˝Ö' Ì‹∞–ö˛* ^˲*yÊ˛-yë-∞Mϸ B—yÊ˛ §ƒÙ˝$-r-ΔäˇMϸ
–ö˛^ÈaΔÊˇ$. ØÛ˛Ø˲$ Mʸ*yë AÁ≥#µyÊ˛$ B §ƒÙ˝$-r-Δäˇ-ÃZØÛ˛
Ì‹∞–ö˛* ^˲*Á‹$¢-ØÈ≤Ø˲$. B—yÊ˛ –ö˛_aØ˲ —ÁŸƒÊ˝$Ö
ô˛ÕÌ‹, MʸÀ$-Á‹$-Mʸ$Ö-ßë-–ö˛$∞ Mʸ$»aÃZ Ø˲$Ö_ ÃÙ˝^Û˛Á‹«Mϸ, B—yÊ˛ ^˲$r*t fØË˛Ö –ö˛$*W EØÈ≤ΔÊˇ$.
CÁ≥#µyÊ˛$ M>ßÊ˛$, Ì‹∞–ö˛* AΔˇ$$-¥˘-Δˇ$$Ø˲ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲
MʸÀ$-Á‹$-Mʸ$Ö-ßë-–ö˛$-Ø˲$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$. M>± B—yÊ˛ Ì‹∞–ö˛*
AΔˇ$$-¥˘-–ö˛-yë-∞Mϸ Á≥® ∞—$-⁄ÎÀ –ö˛$$ÖßÛ˛ §ƒÙ˝$rΔäˇ Ø˲$Ö_ –˛„Â-¥˘-ƒÊ˝*ΔÊˇ$. B —ÁŸƒÊ˝$Ö ô˛ÕÌ‹
^ÈÃÍ ªÍ´ßÊ˛ A∞-Ì≥Ö-_Ö®. B—-yÊ˛∞ ^˲*ı‹ øÍVʸ≈Ö
{ô˲$sÏ˝ÃZ ô˲Ì≥µ-¥˘-Δˇ$$Ö-ßÊ˛Ø˲≤ ªÍ´ßÊ˛ CÁ≥µ-sÏ˝MÓ¸ –˛ÖsÍyÊ˛$-ô˲*ØÛ˛ EÖr$Ö®. AÃÍVÛ¸ GÔ‹”-ΔÊˇÖ-V>-Δ>-–ö˛#-V>«
Ì‹∞-–ö˛*ÃZœ Ø˲sÏ˝Ö^Û˛ AßÊ˛ñÁŸtÖ Mʸ*yë ØÈMʸ$

ßÊ˛MʸPÃÙ˝ßÊ˛$.
Á‹*Á≥-Δäˇ-›Ît-Δäˇô¯...
ΔÊˇf-±-M>Ö-ô¨˛-V>-«-ô¯ Ø˲sÏ˝Ö-^˲-yë-∞-MʸØÈ≤ –ö˛$$ÖßÛ˛
Á≥À$ ô˲—$‚Ê˝ Ì‹∞-–ö˛*À$ ^Û˛‘ÈØ˲$. A–ö˛±≤ JMʸ
Gô˲¢-Δˇ$$ôÛ˛ ΔÊˇf-±-M>Ö-ô¨˛-V>-«-ô¯ Ø˲sÏ˝Ö-^˲yÊ˛Ö JMʸ
Gô˲$¢! JMʸ Ì‹∞-–ö˛*ÃZ ΔÊˇf-±-M>Ö-ô¨˛-V>-ΔÊˇ$ {Ü¥Î-{ôÈ¿-Ø˲ƒÊ˝$Ö ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. JMʸ ¥Î{ô˲Mϸ ØÛ˛Ø˲$ Ôfl˝Δ¯-Δˇ$$-Øå˛∞.
B Ì‹∞–ö˛* ØÈMʸ$ ^ÈÃÍ –ö˛$Ö_ ı≥ΔÊˇ$±, –ö˛$«-_¥˘-ÃÙ˝∞ AØ˲$-øÊ˝*-ܱ —$W-ÕaÖ®. B ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ B
Ì‹∞-–ö˛*Ø˲$ MʸØ˲≤-yÊ˛Ö-ÃZØ˲*, Ìfl˝Ö©-ÃZØ˲* »–Û˛$Mä¸ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$.
ΔˇÖyÊ˛$ Á≥ßÊ˛Æ-ô˲$À* Ø˲^ÈaΔˇ$$
AÁ≥µsÏ˝ Á≥«-Ì‹¶-ô˲$-ÀMʸ$ AØ˲$-Vʸ$-◊˝ÖV> AÁ≥µsÏ˝
∞Δ>√◊˝ Á≥ßÊ˛Æ-ô˲$À$ øÙ˝ÁŸ$V>Y EÖyÛ˛—. sÒ˝M>≤-Ài
Ú≥«-V>Mʸ ∞Δ>√-◊˝ÖÃZ Gد≤ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ –ö˛^ÈaΔˇ$$.
Vʸô˲ÖÃZ MʸØÈ≤ Ì‹∞-–ö˛*ÃZœ «^å˛-Ø˛ã‹ GMʸ$P-–ö˛V>
EÖsZÖ®. CÁ≥µ-sÏ˝Mϸ M>ÃÍ-∞Mϸ A® ^ÈÃÍ A–ö˛Á‹ΔÊˇÖ Mʸ*yë! ΔˇÖyÊ˛$ Á≥ßÊ˛Æ-ô˲$À* ªÍVʸ$-ØÈ≤Δˇ$$.

–ÈΔÊˇÖsÙ˝ GÖô¯ A¿-–ö˛*Ø˲Ö

_{ô˲-Ô‹-–ö˛$ÃZ ØÈMʸ$ A¿-–ö˛*Ø˲ Ø˲sÓ˝-Ø˲-r$À$
GÖô¯-–ö˛$Ö® EØÈ≤ΔÊˇ$. –È«ÃZ ØÈVÛ¸-‘Ë˝”-{Δ>-–ö˛#V>ΔÊˇ$, G±t Δ>–ö˛*-Δ>-–ö˛#-V>ΔÊˇ$ AÖsÙ˝ GMʸ$P–ö˛
A¿-–ö˛*Ø˲Ö. ØÈVÛ¸-‘Ë˝”-{Δ>-–ö˛#-V>-«ô¯ "ßëÖÁ≥ô˲≈Ö'
Ì‹∞-–ö˛*ÃZ –˛$$ßÊ˛-sÏ˝-›Î« Ø˲sÏ˝Ö-^ÈØ˲$. B ô˲ΔÊˇ$–Èô˲ ØÈÀ$-V¸OßÊ˛$ Ì‹∞-–ö˛*À$ ^Û˛‘ÈØ˲$. G±t
Δ>–ö˛*-Δ>-–ö˛#-V>-«ô¯ GMʸ$P–ö˛ Ì‹∞-–ö˛*À$ ^Û˛‘ÈØ˲$.
BƒÊ˝$-Ø˲ô¯ ^Û˛Ì‹Ø˲ Ì‹∞-–ö˛*ÃZœ ^ÈÃÍ Ì‹∞-–ö˛*À$
ØÈMʸ$ –ö˛$Ö_ ı≥ΔÊˇ$ ô˛_a-Ú≥-sÍtΔˇ$$. AÃÍVÛ¸
ªÍÀ-Mʸñ-ÁŸ~-V>-«-ô¯Ø˲*, MʸñÁŸ~-V>« Ì‹∞-–ö˛*-ÃZœØ˲*
Ø˲sÏ˝Ö-^ÈØ˲$. CÁ≥µ-sÏ˝-–ö˛-ΔÊˇMʸ* ØÛ˛Ø˲$ ^Û˛Ì‹Ø˲ ¥Î{ô˲À±≤ ØÈMʸ$ –ö˛$Ö_ ı≥ΔÊˇ$Ø˲*, Vʸ$«¢Ö-Á≥#Ø˲* °Á‹$Mˆ-_a-Ø˲–Û˛!
AΔˇ$$ôÛ˛ AÁ≥#µyÊ˛*, CÁ≥#µyÊ˛* ØÈÃZ GÃÍÖsÏ˝
–ö˛*ΔÊˇ*µ Δ>ÃÙ˝ßÊ˛$. JMʸ-ÃÍVÛ¸ EØÈ≤Ø˲$. Mˆô˲¢-–È-«Mϸ
A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ GMʸ$P-–ö˛V> –ö˛Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. C® –ö˛$Ö_
Á≥«-◊Í–ö˛$Ö. Vʸô˲Öô¯ ¥˘Õı‹¢ C߯ VˆÁ≥µ –ö˛*ΔÊˇ$µ
AØÛ˛ ^˛Á≥#µ-M¯-–ö˛^˲$a.
ØÈ ∏˘sZMϸ ßÊ˛ÖyÊ˛-Á≥-yÛ˛ßÛ˛!
C∞≤ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À Ì‹±-i-—-ô˲ÖÃZ, B Á‹ÖÁú$rØ˲ Vʸ$«Ö_ CÁ≥#µyÊ˛$ ô˲À-^˲$-Mʸ$ØÈ≤ J‚Ê˝ì fÀ-ßÊ˛«-Á‹$¢Ö®. D—— Á‹ô˲≈-ØÈ-Δ>-ƒÊ˝$-◊˝-V>« "^˛—ÃZ
Á≥#–ö˛#”' Ì‹∞-–ö˛*ÃZ Ø˲sÏ˝-Á‹$¢Ø˲≤ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ f«WÖßë Á‹ÖÁú$-rØ˲! B Ì‹∞-–ö˛*ÃZ ØÛ˛Ø˲$ Bô˲√Áfl˝ô˲≈ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ Á‹∞≤-–Û˛-‘È∞≤ Vʸ$yÏ˛ –˛$rœ-“$ßÊ˛
EÖyÛ˛ B«a MϸÖßÊ˛ ÁŸ*så˝ ^Û˛ƒÊ˝$-yë-∞Mϸ ¥ÎœØå˛
^Û˛‘ÈΔÊˇ$. HΔ>µ-rœ±≤ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. ØÈ –˛$yÊ˛ÃZ ôÈyÊ˛$
–Û˛ÃÍ-yÊ˛-©-‘ÈΔÊˇ$. sÙ˝Mä¸ AØÛ˛Ö-ô˲-–ö˛-ΔÊˇMʸ* B ôÈyÊ˛$Ø˲$
–˛$yÊ˛-ÃZØÛ˛ –Û˛Á‹$-M¯-–ÈÕ. CÖô˲ÃZ ÃÒ˝Oså˝ ∏˘Mʸã‹
Mʸ‚Ê˝ÂÃZœ Á≥yÏ˛ Mˆ®™V> Mʸ®-ÃÍØ˲$. AÖôÛ˛ B ôÈyÊ˛$
–ö˛$$yÏ˛-Á≥yÏ˛ ØÈ –˛$yÊ˛Mʸ$ ºVʸ$-Á‹$-Mʸ$-¥˘-Δˇ$$Ö®. Mʸ‚Ê˝ìÂ
ôÛ˛ÃÙ˝-‘ÈØ˲$. AΔÊˇ-–ö˛-yë-∞Mϸ دΔÊˇ$ Δ>–ö˛yÊ˛Ö ÃÙ˝ßÊ˛$. ßÊ˛VʸYΔÊˇÃZ G–ö˛ΔÊˇ* ÃÙ˝ΔÊˇ$ Mʸ*yë! ØÈ AßÊ˛ñÁŸtÖ Mˆ©™

M¸–Û˛$-Δ>-–˛$Øå˛ ØÈ Á≥«-Ì‹¶-Ü∞ Vʸ–ö˛$-∞Ö_, Vʸ∫-VʸªÍ
–ö˛_a –Û˛ÃÍ-yÊ˛$-ô˲$Ø˲≤ Ø˲Ø˲$≤ Mϸ֮Mϸ ®Ö¥ÎΔÊˇ$.
AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ Á‹µñÁfl˝ M¯ÃZµ-Δˇ$$Ø˲ Ø˲Ø˲$≤ –˛ÖrØÛ˛ BÁ‹$Á≥-{ÜMϸ ô˲ΔÊˇ-ÕÖ-^ÈΔÊˇ$. B M¸–Û˛$-Δ>-–˛$Øå˛ Á≥#◊Í≈Ø˲
∫ÜMϸ ∫rt-Mʸ-sÍtØ˲$. ÃÙ˝Mʸ$ÖsÙ˝ BΔ¯gÙ˝ ØÈ ∏˘sZMʸ$
ßÊ˛ÖyÊ˛ Á≥yÛ˛®. B M¸–Û˛$-Δ>-–˛$Øå˛ ı≥ΔÊˇ$ {Á≥ôÈã≥. CÁ≥µsÏ˝MÓ¸ Aô˲yÊ˛$ GÁ≥#µyÊ˛$ GßÊ˛$ΔÊˇ$ Á≥yÏ˛ØÈ B¥Î≈ƒÊ˝$ÖV> –ö˛*sÍœ-yÊ˛$-Mʸ$ÖsÍÖ. –ö˛* –ö˛*rÃZœ
BØÈsÏ˝ Ô‹Øå˛ ô˲Á≥µ-∞-Á‹-«V> –ö˛Á‹$¢Ö®. CßÊ˛™ΔÊˇÖ
Ø˲–ö˛#”-Mʸ$ÖsÍÖ.
Ú≥‰Â...-Ì≥-ÀœÀ*...
D Á‹ÖÁú$-rØ˲ f«-WØ˲ ΔˇÖyÊ˛$ –ö˛$*yÊ˛$
Ø˛ÀÀ ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲ AÖsÙ˝ 1990ÃZ ØÈ Ú≥„ f«WÖ®. –ö˛* –ÈΔÊˇ$ Ì‹ÖVʸ-Á≥N-ΔäˇÃZ –È≈¥ÎΔÊˇÖ
^Û˛Á‹$¢Ö-yÊ˛-yÊ˛Öô¯ ØÛ˛Ø˲$ Mʸ*yë AMʸP-yÏ˛Mϸ –˛„Â-¥˘ƒÊ˝*Ø˲$. ØÈMʸ$ CßÊ˛™ΔÊˇ$ AªÍæ-Δˇ$$À$. Ú≥ßÊ˛™-–ÈyÊ˛$
Δ¯Ìfl˝-ô¨˛. ºGÔ‹fi ^Û˛Ì‹ Ì‹ÖVʸ-Á≥N-ΔäˇÃZ gÍªå˝ ^Û˛Á‹$¢ØÈ≤yÊ˛$. ΔˇÖy¯-–ÈyÊ˛$ Δ>Áfl˝ìÃå˝ ƒÊ˝$*MÛ¸ÃZ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤yÊ˛$.
Á‹$©ΔÊˇÉ —Δ>–ö˛$Ö ô˲ΔÊˇ$-–Èô˲...
Ú≥‚Ê˝Â-Δˇ$$Ø˲ CΔÊˇ–˛O ØÈÀ$Vʸ$ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À ô˲ΔÊˇ$–Èô˲ Ü«W Ì2004ÃZ Ì‹∞-–ö˛*ÃZœ Ø˲sÏ˝Ö-^˲yÊ˛Ö
{¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^ÈØ˲$. Ü«W Ø˲sÏ˝Ö-^È-À∞ EÖßÊ˛∞ –ö˛*
–È«Mϸ ^˛Á≥µ-V>ØÛ˛, ± CÁŸtÖ AØÈ≤ΔÊˇ$. ßëÖô¯
–ö˛$‰Â –Û˛$Mʸã≥ –Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÈ≤Ø˲$. GMʸ$P-–ö˛V> Ì≥∞≤,
ôË˛Õœ ¥Î{ô˲À$ ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤Ø˲$. Ú‹MʸÖyä˛ C∞≤Ö-Vä¸fiÃZ
Mʸ*yë Ø˲Ø˲$≤ CÖô˲ ªÍV> BßÊ˛-«-Á‹$¢-Ø˲≤Ö-ßÊ˛$Mʸ$ ^ÈÃÍ
Á‹Öô¯-ÁŸÖV> EÖ®. –ÈΔÊˇ$ CÁŸt-Á≥-yÏ˛-Ø˲sÙ˝t Ì‹∞-–ö˛*À$
^Û˛›Î¢-Ø˲∞ ^˛Á≥µyÊ˛Ö ô˲Á≥µ... A¿-–ö˛*-Ø˲$-ÀMʸ$ HÖ
C_a ΔÊˇ$◊˝Ö °ΔÊˇ$a-M¯-Vʸ-ÀØ˲$. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö Ì‹∞-–ö˛*Àô¯ ¥Îr$ sÓ˝— Ô‹«-ƒÊ˝$Ãå˝fi Mʸ*yë ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤Ø˲$.
&M¸.Áfl˝-ΔÊˇ-ØÈ£ä˛
Ú‹Ãå˝: 9703542598

Ø˲-–ö˛≈ yÏ˛Ú‹Ö∫Δäˇ 14, 2016 73
n

Á‹$´ßë–ö˛$ Á≥ßÊ˛-V>-ΔÊˇ-yÏ˛&291
Ú‹Ãå˝: 98492 97958
A

^ÈM¸œså˝fi AÖsÙ˝ AÖßÊ˛ΔÊˇ* CÁŸtÁ≥yÊ˛ôÈΔÊˇ$ MʸßÊ˛*! {Á≥Á≥Ö^˲ÖÃZØÛ˛ AÜ
Ú≥ßÊ˛™ M>≈ÖyÓ˛ªÍΔäˇ Á≥® CÖ^˲$À –ö˛$ÖßÊ˛Öô¯ 9720 ¥˚ÖyÊ˛œ ∫ΔÊˇ$–ö˛#ô¯
18.4 AyÊ˛$Vʸ$À ¥˜yÊ˛$Vʸ$ô¯ ô˲ƒÊ˝*ΔˇOÖ®.
∑∑∑

A

{Á≥Á≥Ö^˲ÖÃZØÛ˛ AÜÚ≥ßÊ˛™ BΔ¯¶¥Îyä˛ fÁ≥±ã‹ Ú‹OµyÊ˛Δäˇ M>Δäˇæ! øÊ˝*—$
“$ßÊ˛ØÛ˛ C® Aô˲≈Öô˲ Ú≥ßÊ˛™®. 12 AyÊ˛$Vʸ$À ¥˜yÊ˛$Vʸ$ÖyÛ˛ D
Ú‹OµyÊ˛ΔÊˇ$œ øÊ˝*—$ÃZÁ≥À 1000 AyÊ˛$Vʸ$À ÃZô˲$ÃZ ∞–ö˛Ì‹Á‹$¢Ø˲≤r$œ
Á≥«‘Z´ßÊ˛ Mʸ$À$ MʸØ˲$VˆØÈ≤ΔÊˇ$.
∑∑∑

A

BΔˇÖgå˝ M¯Δˇ$$ M>Δ䡵 Ìú㟠{Á≥Á≥Ö^˲ÖÃZØÛ˛ AÜÚ≥ßÊ˛™ ^Û˛Á≥. ©∞∫ΔÊˇ$–ö˛#
30 ¥˚Öyä˛ –ö˛*ã‹.
∑∑∑

A

{Á≥Á≥Ö^˲ÖÃZØÛ˛ AÜÚ≥ßÊ˛™ –˛$$gÍΔˇ$$Mä¸ yÏ˛gÒ˝Oب˛∞ MʸÖÔ≥œså˝ ^Û˛ƒÊ˝$yë∞Mϸ
Á≥ßÛ˛‚Ê˝Â Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö Á≥sÏ˝tÖßÊ˛r. ©∞≤ yÏ˛gÒ˝Oب˛ ^Û˛ƒÊ˝$yë∞Mϸ ªÍªå˝ AÖyä˛
gÍب˛ AØÛ˛ CßÊ˛™ΔÊˇ$ AØ˲≤ßÊ˛–ö˛$$√À$ 1.6 —$ÕƒÊ˝$Ø˲œ _Ø˲≤ –ö˛#yä˛ –ÈΔäˇz
Ô≥Ú‹ã‹Ø˲$ EÁ≥ƒÒ˝*WÖ_ B yÏ˛gÒ˝Oب˛Ø˲$ ΔÊˇ*¥˜Ö®Ö^ÈΔÊˇr.
∑∑∑

A

–ö˛ΔÊˇÃå˝z «M>ΔÊˇ$z bÛ˛®Ö^Û˛ÖßÊ˛$Mʸ$ 25 –ö˛$Ö® B«tÁ‹$tÀ$ MʸÕÌ‹ CÁ‹$MʸÃZ
AÜÚ≥ßÊ˛™ M>Δˇµså˝∞ yÏ˛gÒ˝Oب˛ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. D M>Δˇµså˝Ø˲$ 3,93,79,078
^˲ßÊ˛ΔÊˇÁ≥# AyÊ˛$Vʸ$ÃZœ ^˲*yÊ˛–ö˛$$^˲arV> yÏ˛gÒ˝Oب˛ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$.
∑∑∑

A

Ø˲*≈hÃÍÖyä˛ÃZ GÃÍÖsÏ˝ G∞≤MʸÀ$ f«WØÈ Á‹ΔÛˇ ‘Ë˝∞–ÈΔÊˇÖ Δ¯kØÛ˛
fΔÊˇ$Vʸ$ôÈΔˇ$$.
∑∑∑

A

A–˛$«M>–ÈΔÊˇ$ Ø˲–ö˛Ö∫Δäˇ 24Ø˲ fΔÊˇ$Á≥#Mʸ$ØÛ˛ "£ëÖMä¸fi W—ÖVä¸ yÛ˛'
Á‹ÖßÊ˛ΔÊˇ¬ÖV> ßëßëÁ≥# 88‘ÈôË˛Ö –ö˛$Ö® r»P gÍÜMϸ ^˛Ö®Ø˲
M¯‚Ê˝ÂØ˲$ ÜÖsÍΔÊˇ$. AÖôÛ˛M>ßÊ˛$ AMʸPyÊ˛ fΔÊˇ$Á≥#Mʸ$ØÛ˛ A∞≤ Á≥ÖyÊ˛$
VʸÀÃZ D Mʸñô˲fqôÈ ®Ø¯ô˲fi–ö˛Ö Δ¯kØÛ˛ GMʸ$P–ö˛ B‡ΔÊˇ —∞
ƒÒ˝*VÊ¸Ö fΔÊˇ$Vʸ$ô˲$ÖßÊ˛r.
∑∑∑

A

Ø˲*≈ƒÊ˝*ΔäˇP Ì‹sÓ˝ÃZ EÖyÛ˛ sÍ≈MÓ¸fiÀ∞≤ÖsÏ˝± JMʸßë∞Ú≥O JMʸsÏ˝
∞ÀªÒ˝yÏ˛ôÛ˛, f¥Îب˛ ßÛ˛‘Ë˝Á≥# AÜÚ≥ßÊ˛™ Á≥ΔÊˇ”ôË˛Ö Ìúh MʸÖsÙ˝ GMʸ$P–ö˛
Gô˲$¢V> Mʸ∞Ì≥›Î¢ƒÊ˝$r.

h
5

1

2

3

h

h
8

7

h h
12

11

13
11

h

4

6

h h

h h

98

h
14

10

h
15
h

h h h
17
16
15
h
h h
h
h
h
19
18
19 20
h
h
h
22
21
hh h
h
hh
23
24
h
h
B´ßëΔ>-À$
AyÊ˛zÖ
1. —$MϸPÕ A◊˝Mʸ$–ö˛, –ö˛$Δ>≈ßÊ˛ (4)
4. –ö˛$دfq–˛$OØ˲®, —$MϸPÕ ‘ZøÊ˝ (3)
6. Δ>‘Ë˝ì≈ßÊ˛ƒÊ˝$–ö˛$$, Ú≥„ÂÃZ
‘Ë˝ìøÊ˝Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö (3)
7. ∞⁄α (4)
9. AÁŸt—´ßÊ˛‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ ØÈΔˇ$$MʸÃZœ JMʸΔÊˇ$
M>ßÊ˛ÖsÙ˝ QÖyÏ˛Ö^ÈÕfiÖßÛ˛ (3)
11. Ø˲–ö˛$›ÎPΔÊˇÖ (3)
12. Ú≥ßÊ˛™ …Ê˛ÖM> (3)
14. B–í˛$ B©√ ¥Î»t Vʸ$ΔÊˇ$¢ (3)
16. ô˲—$‚Ê˝–Û˛$ (3)
18. –ö˛$ÖVʸ‚Ê˝Ö (2)
19. MʸÖsÏ˝ Ø˲Àœ{Vʸ$yÊ˛$z (4)
21. –ö˛$$À$œ (3)
23. {Á≥◊˝ƒÊ˝$Ö (3)
24. JMʸ ByÊ˛ –ö˛$«ƒÊ˝$$ JMʸ –ö˛$VʸÁ≥Ñϸ
MʸÕÌ‹ (4)

∞À$-–ö˛#
2. M˙Ø˲$ (3)
3. ÷ô˲À–ö˛$$ BßÊ˛≈ÖôÈÀ$ ÃÙ˝ßÊ˛$ (2)
4. AΔˇ$$ßÊ˛$–ö˛ÖßÊ˛À$, –˛Δˇ$$≈ΔÊˇ*¥ÎƒÊ˝$À
دrœ ΔÊˇßÊ˛$™ Á≥rœ ^ÈÃÍ–ö˛$Ö®
CÃÍVʸØÛ˛ –ö˛#ØÈ≤ΔÊˇ$ (3)
5. —Ø˲≤—Ö^˲$r, –È≈f≈–ö˛$$ ô˛^˲$ar
BßÊ˛≈ÖôÈÀ$ BØ˲V>! (4)
8. {ßÊ˛–ö˛≈Ö ƒÊ˝*–ö˛ô˲$¢ ÃZÌ≥ı‹¢! (2)
10. ô˲À{MϸÖßÊ˛Δˇ$$Ø˲ ∫ÖV>ΔÊˇÖ (3)
13. V>yÏ˛ßÊ˛ (3)
15. H Á≥ßëΔÊˇ¶–˛$OØÈ CÃÍ –ö˛#ÖsÙ˝ØÛ˛
ÜØ˲∫$®Æ A–ö˛#ô˲$Ö® (4)
16. AMʸPyÊ˛ AØÛ˛ (3)
17. Ø˛Á≥–ö˛$$ (2)
20. Á≥ßÊ˛√–ö˛$$ (3)
21. ßÊ˛$Δ>”Á‹Ø˲Mʸ$ –ö˛≈–ö˛‡ΔÊˇÖ (2)
22. –ö˛$$ÖyÊ˛œ–ö˛$ÖyÊ˛ (2)

Á≥ßÊ˛-V>-ΔÊˇ-yÏ˛&290 Á‹–ö˛*-´ßë-ØÈ-À$

∑∑∑
A

M¯ÃÍ AØÛ˛ fÖô˲$–ö˛#ÀMϸ ∞{ßÊ˛ AÖsÙ˝ ^ÈÃÍ CÁŸtÖ M>ªZÀ$ Δ¯kÃZ
CΔÊˇ–˛O VʸÖrÀ$ Á≥yÊ˛$Mʸ$ØÛ˛ EÖsÍΔˇ$$.
∑∑∑

A

gÍ–˛Õب˛ {ô¯, V¯Ãå˝π... D ΔˇÖyÊ˛$ BrÀ$ –ö˛*{ô˲–Û˛$ ^˲Ö{ßÊ˛$∞Ú≥O
ByÛ˛ÖßÊ˛$Mʸ$ “À–ö˛#ô˲$Ö®.
∑∑∑

A

{Á≥Á≥Ö^˲ÖÃZ –˛$$rt–˛$$ßÊ˛sÏ˝›Î«V> r*ô¨˛{∫ãŸ∞ ^˛OØÈÃZ sÍ≈ÖVä¸
Δ>kÀ(619&907)M>ÀÖÃZ EÁ≥ƒÒ˝*WÖ^ÈΔÊˇr. B {∫ãŸMϸ EÖyÛ˛
{∫Ì‹Ãå˝fi∞ AyÊ˛—Á≥Ö® –˛Ö{r$MʸÀô¯ ô˲ƒÊ˝*ΔÊˇ$ ^Û˛‘ÈΔÊˇr.

&_ØÈ≤«

Printed and Published by VEMURI RADHAKRISHNA, Managing Director, on behalf of Aamoda Publications Pvt. Ltd., Plot No.76, Aswani Layout,
Huda Heights, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033. Ph.(040) 23558233/44, Fax No.23558288. Printed at Aamoda Press, R.S.No.191/3, Ward No.43,
Donka Road, Patamata, Vijayawada 520 010, Reg.No.: APTEL/2004/12594. Editor: A.N.JAGANNADHA S A R M A

0883 - 246 2565
903 246 2565

yÓ÷Vü≤Hé |ü_øπ¢ wüH,‡é

n»+‘ê Vü≤À≥˝Ÿ m<äT≥, ø√≥>∑TeTà+, sê»eTùV≤+Á<äes¡+ ` 533101.
WWW.MOHANPUBLICATIONS.COM

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T
1. Áe‘·ø£<∏ä\T ` |üP»\T

1. l $Hêj·Tø£ Áe‘·+
2. l $ù|òTïX¯«s¡|üPC≤`|ü⁄D≤´Vü≤yê#·q+
3. l $ù|òTïX¯«s¡|üP» (ø±DÏbÕø£πøåÁ‘·e÷Vü‰‘·à´+‘√)
4. dü+ø£wüºVü≤s¡#·‘·T]ú leTVü‰>∑D|ü‹ Áe‘·+
5. es¡\ø°Î Áe‘·+
6. πø<ëπsX¯«s¡ Áe‘·+
7. Á‹Hê<Ûä Áe‘·+(ø£\sY)
8. Á‹Hê<ÛäÁe‘·+(kÕ<ë)
9. ø°åsê_∆ Áe‘·+
10. eT+>∑fi¯ >öØÁe‘·+
11. yÓ’uÛÑe\ø°Î Áe‘·+ bò˛{À j·T+Á‘·+‘√
12. l\ø°Î ≈£îuÒs¡ Áe‘·+ (bò˛{À j·T+Á‘·+‘√)
13. ø£qø£eTVü‰\ø°Î Áe‘·+ (ø±y˚TX¯«ØbÕ≥‘√)
14. dü+‘√w”e÷‘ê Áe‘·+
15. @&ÉT X¯ìyêsê\ Áe‘·+
16. dü‘·´Hêsêj·TDÁe‘·+
17. l düTes¡Ã˝≤Vü≤qTeTB›ø£å
18. •eBø£å
19. ø±‘ê´j·T˙ Áe‘·+
20. kÂuÛ≤>∑´ >öØÁe‘·+
21. ‹s¡TbÕŒyÓ’ (<ÛäqTsêàdüÁe‘·+)
22. Ád”Ô\ Áe‘·ø£<∏ä\T
23. Ád”Ô\Áe‘·ø£<∏ä\Tdü÷ú˝≤ø£å] (H˚<äTq÷]>∑+>±<Ûäs¡sêe⁄>±])
24. ô|[fl bÕ≥\T ` Åd”Ô\bÕ≥\T (ø±y˚TX¯«]bÕ≥‘√)
25. düs¡«<˚e‘ê |üPC≤$<Ûëq+
26. Äs¡TÁe‘ê\T
27. sêVüQø±\+˝À<äTsêZ<˚M|üPC≤

yÓ\ s¡÷.10-00
30`00
10`00
30`00
10`00
10`00
10-00
5-00
12`00
10-00
25-00
25-00
25-00
25-00
25-00
25-00
30-00
10-00
20`00
20`00
36`00
36`00
54`00
36`00
25`00
30`00
10-00

á <Ûäs¡\T ìø£s¡e≠ø±<äT, m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT e÷s¡T#·T+&Ée#·TÃqT.

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 3
28. ‘·T\dæ ì‘·´|üP», ‘·T\d”ñ|üjÓ÷>±\T
10-00
29. l #·Áø£ s¡Vü≤dü´ $C≤„qyéT
36`00
30. l#·Áø£ |üPC≤$<Ûëq+(ô|<ä›~)
36`00
31. \ø°Î ` >öØ ì‘·´|üP»
10-00
32. l düs¡dü«r ì‘·´|üP»
10-00
33. l <äTsêZì‘·´|üP»
10-00
34. ø±\uÛ…’s¡e ì‘·´|üP»
10-00
35. •e|üP»
10-00
36. Ms¡uÛÑÁ<ä |üP»
10-00
37. Ä+»H˚j·T ì‘·´|üP»
10-00
38. Hêπ>+Á<ä kÕ«$T |üP»
10-00
39. düTÁãVü≤àD´ ì‘·´|üP»
10-00
40. sêeT<˚e⁄ì ø£<∏ä
10-00
41. •e<˚e⁄ì ø£<∏ä
10-00
42. \ø°Îqs¡dæ+Vü≤|üP»
10-00
43. y˚+ø£fÒX¯«s¡|üP»
10-00
44. ÁãVü≤à+>±] ì‘·´|üP»
10-00
45. dü÷s¡´ ì‘·´|üP»
10-00
46. qeÁ>∑Vü≤ ì‘·´|üP»
10-00
47. s¡TøÏàD° ø£˝≤´D+
25`00
48. ñe÷eTùV≤X¯«s¡ Áe‘·+
36`00
49. l ø±y˚TX¯«Ø Áe‘·+
36`00
50. 16 k˛eTyês¡e≠\ Áe‘·e≠
25`00
51. bÕs¡«rø£˝≤´D+
25`00
52. düVü≤Ádüø£eT\e]Ô Áe‘·e≠
25`00
53. |ü+#·e≠K Ä+»H˚j·T |üPC≤$<ÛëqeTT
36`00
54. nwüºHê>∑|üP»
36`00
55. |üP»\T m+<äT≈£î#˚j·÷* ?
36`00
56. @ <˚e⁄ìøÏ @|ü⁄cÕŒ\‘√ |üPõ+#ê*?
36`00
57. @ <˚e⁄ìøÏ @Á|ükÕ<ä+ HÓ’y˚<ä´+ ô|{≤º*?
36`00
58. @<˚e⁄ìøÏ @$<Ûäe≠>±BbÕsê<Ûäq#Ój·÷´*?
36`00
59. @<˚e⁄ìøÏ mìï Á|ü<äøÏåD\T#˚j·÷* ?
36`00
60. Vü≤qTeT<é Áe‘·+
36`00
61. |ü+#êj·T‘·q |üP»
63`00
62. 28 Áe‘·e≠\T
120`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 4
63. ø£\X¯|üP»\T (9ˇπøkÕ])
150`00
64. ø£\X¯|üP»\T ($&ç$&ç>±) (Á|æ+≥T˝À)
....
65. ÁV”≤+ø±s¡ eTVü‰j·T»„+ (Á|æ+≥T˝À)
....
66. >√e÷‘·
40-00

2. k˛ÔÁ‘ê\T`düTÁ|üuÛ≤‘·e≠\T düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
1. l \*‘ê $wüßí düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘ê\T
|ü⁄sêD|ü+&É sê<Ûëø£èwüíe∂]Ô>±] dü+ø£\q+
2. \*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·e≠\T (Væ≤+B) ,,
3. \*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·e≠\T (Ç+^¢wüß) ,,
4. dü÷ú˝≤ø£å]\*‘ê$wüßídüVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·e≠\T(|üÁ‹ø£ôd’CŸ)
5. \*‘ê$wüßí (πødt u…’+&é) 1/8 &Ó$Tà
6. dü÷ú˝≤ø£åØ \*‘ê$wüßí (ÁøöHéôd’E)πødtu…’+&é
7. düs¡«<˚e‘ê k˛ÔÁ‘·eT+»]
8. düø£\<˚e‘ê nc˛º‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷e[' (63)
9. $wüßídüVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT (ÁøöHé)
10. \*‘ê düVü≤ÁdüHêeT k˛ÔÁ‘·yéT (ÁøöHé)
11. \*‘ê düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
12. \ø°Î düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
13. <äTsêZ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
14. Ä+»H˚j·T düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
15. •e düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
16. $wüßí düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
17. >∑D|ü‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
18. düTÁãVü≤àD´ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
19. >±j·TÁ‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
20. \*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘ê\T
21. lsêe÷ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
22. düs¡dü«‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
23. dü÷s¡´düVü≤ÁdüHêeTe≠\T   Ä~‘·´Vü≤è<äj·T+
24. ly˚+ø£fÒX¯«s¡düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
25. eTDÏB«|ües¡íq (ô|<ä›~)
26. dü+<ë´e+<äq+
27. eT+Á‘·|ü⁄wüŒyéT
28. Á‹uÛ≤cÕ Vü≤qTe÷Hé#ê©kÕ
29. Vü≤qTe÷Hé #ê©kÕ

45`00
50`00
50`00
99`00
63-00
108-00
120`00
24`00
25`00
36`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
24`00
....
15`00
10`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 5
30. eTDÏB«|ües¡íq (bÕ¬ø{Ÿ)
10`00
31. Äs¡T #ê©kÕ\T
10`00
32. •yêsê<Ûäq (•ek˛ÔÁ‘ê\T)
10`00
33. y˚+ø£fÒX¯«s¡ düTÁ|üuÛ≤‘·+ (bÕ¬ø{Ÿ)
10`00
34. Äs¡T<ä+&Éø±\T
5`00
35. y˚+ø£fÒX¯«s¡ >√$+<äHêeTe≠\T
5`00
36. nwüº\ø°Î k˛ÔÁ‘·yéT ø£qø£<Ûësêk˛ÔÁ‘·yéT
10`00
37. <˚MK&ÉZe÷˝≤k˛ÔÁ‘·yéT (eTVæ≤cÕdüTs¡eTs¡›˙k˛ÔÁ‘·+‘√)
10`00
38. düT+<äs¡ø±+&É (bÕ¬ø{Ÿ)
10`00
39. uÛÑ>∑eBZ‘· e∂\+
27`00
40. sêeTs¡øå±k˛ÔÁ‘·yéT
15`00
41. k˛ÔÁ‘· s¡‘êïe[
36`00
42. |ü⁄sêD|ü+&É \*‘ê`$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT($T˙)
10`00
43. |ü⁄sêD|ü+&É \*‘êdüVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT($T˙)
10`00
44. |ü⁄sêD|ü+&É $wüßí düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT
10`00
45. |ü⁄sêD|ü+&É Ä~‘·´ Vü≤è<äj·T+
10`00
46. eT+Á‘·|ü⁄wüŒ+ ($T˙)
10`00
47. •yêq+<ä\Vü≤]`kÂ+<äs¡´\Vü≤]
36`00
48. ≈£î»<√wü+
10`00
49. ø±\düs¡Œ <√wü+
10`00
50. MT n|ü\T rsê˝≤?
10`00
51. <äèwæº<√cÕ\T ìyês¡D
10`00
52. |ü+#·dü÷ø£Ôe≠\T
10`00
53. dü+<Ûë´e+<äq+
10`00
54. s¡TÁ<äqeTø£yéT`#·eTø£yéT
10`00
55. >±j·TÁreT+Á‘ê\T
10`00
56. Vü≤j·TÁ^e k˛ÔÁ‘·e÷\
10`00
57. <äøÏåD≤e∂]Ô k˛ÔÁ‘·e÷\
10`00
58. <ë«<äX¯ CÀ´‹]¢+>±\T ` |ü+#êsêe÷\‘√
10`00
59. ldü÷ø£Ô+ |ü⁄s¡Twü dü÷ø£Ô+
10`00
60. qeÁ>∑Vü≤k˛ÔÁ‘·e÷\
36`00
61. eTVü‰Hê´düyéT
36`00
62. düT+<äs¡ø±+&É >±HêeTè‘·+
36`00
63. >√e÷‘·|üPC≤$<Ûëqe≠
10`00
64. Äq+<ädæ~∆ ` 1 l<˚M k˛ÔÁ‘·e÷\
108`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 6
65. Äq+<ädæ~∆ ` 2 @ düeTdü´≈£î @ k˛ÔÁ‘·yéT bÕsêj·TD#˚j·÷*
108`00
66. Äq+<ädæ~∆-3 e÷qdü<˚M k˛ÔÁ‘·e÷\
108-00
67. l ø±\uÛ…’s¡e s¡øå± ø£e#·yéT
63-00
68. ns¡Ãq
40-00
69. ì‘·´<˚e‘ês¡Ãq
40-00
70. düs¡«<˚e‘ê k˛ÔÁ‘· ì~Û
99-00
71. l#·Áø£ qees¡D≤s¡Ãq
63-00
72. #·+&û dü|üÔX¯‹ bÕsêj·TD Áø£eT+
99-00
73. l<˚$ k˛ÔÁ‘· s¡‘êïe[ 32 <˚$ k˛ÔÁ‘ê\≈£î ‘ê‘·Œs¡´+‘√
99-00
74. eq<äTsêZ eT+Á‘êqTcÕ˜q Áø£eTyéT
63-00
75. l ø±\uÛ…’s¡e Áe‘·eTT
63`00

3. l kÕs≠ <ä‘·Ô Á>∑+<∏äe≠\T
1. l kÕs≠u≤u≤ dü#·Ã¤]Á‘·
2. dü+|üPs¡í l >∑Ts¡T #·]Á‘·
3. l kÕs≠Äsê<Ûäq`wæ]¶yÓ’uÛÑe+
4. l kÕs≠u≤u≤ J$‘· #·]Á‘· (ÁøöHé)
5. l >∑Ts¡T#·]Á‘· (ÁøöHé)
6. qeHê<Ûä #·]Á‘·
7. lkÕs≠#·]Á‘· (u…’+&ÉT) Á|üj·÷D|ü⁄bÕsêj·TDÁ>∑+<∏ä+
8. l>∑Ts¡T#·]Á‘· (u…’+&ÉT) Á|üj·÷D|ü⁄bÕsêj·TDÁ>∑+<∏ä+
9. dü‘·´<ä‘·ÔÁe‘·+ <ä‘êÔÁ‘˚j·T|üPC≤ø£\Œ+,düVü≤Ádü+‘√
10. nq|òü÷<˚M Áe‘·+
11. uÛÑ≈£îÔ\ Á|üX¯ï\≈£î u≤u≤ »yêãT\T
12. l kÕs≠|üPC≤ø£\Œ+ (düVü≤Ádü+‘√)
13. l kÕs≠uÛÑ»qe÷\
14. l kÕs≠ uÛÑ»Hé‡
15. l kÕs≠uÛÑøÏÔ ^‘ê\T
16. •]&çVü‰s¡‘·T\T (uÛ≤e+‘√)
17. ªªlkÕs≠μμø√{Ï
18. ªªlkÕs≠sêyéTμμø√{Ï
19. l kÕs≠Hê<∏ä k˛ÔÁ‘·eT+»]
20. l kÕs≠y˚s≠Hêe÷\T
21. l kÕs≠ Vü‰s¡‘·T\T (bÕ¬ø{Ÿ)
22. l kÕs≠ düÔeqeT+»]
23. Væ≤+B l kÕs≠ Vü‰s¡‘·T\T

120`00
120`00
120`00
63`00
63`00
99`00
63`00
63`00
30`00
30`00
30`00
25`00
20`00
20`00
20`00
20`00
27`00
20`00
10-00
8-00
15`00
10`00
15`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 7
24. X¯ì dæ+>∑D≤|üPsY πøåÁ‘·e÷Vü‰‘·à´+
63`00
25. Ç+^¢wüß l kÕs≠Vü‰s¡‘·T\T
15`00
26. wæ]&ç <äs¡Ùq+`lkÕs≠ yÓ’uÛÑe+
99`00
27. kÕs≠dü‘·´Áe‘·+
30`00
28. kÕs≠ nqTÁ>∑Vü≤yéT
120`00
29. qe>∑Ts¡Tyêsê\ Áe‘·ø£\Œe≠
15`00
30. l<ä‘·Ô©˝≤eTè‘·e≠
99`00
31. Vü≤è<äj·T+˝À kÕs≠
15`00
32. lwæ]&ûkÕs≠ ©˝≤eTè‘·+(ldü#·Ã¤]Á‘·)
120`00
33. >∑C≤qqeTVü≤sêCŸ #·]Á‘·
99`00

4. CÀ´‹cÕ\T

1. ªø±\#·Áø£+μ >∑+≥\|ü+#ê+>∑+ (>±πsZj·T)
2. Á>∑Vü≤uÛÑ÷$T |ü+#ê+>∑e≠ (>±πsZj·T)
3. Äq+<ädæ~∆ |ü+#ê+>∑+ (yÓ’.$.XÊÁdæÔ)
4. e≠\T>∑T yê] sê•|òü*‘ê\T (12sêX¯ó\Tyê]øÏ)
5. e≠\T>∑T yê] sê•|òü*‘ê\T $&ç$&ç>±ˇø=ÿø£ÿ{Ï
6. ø±\#·Áø£+CÀ´‹wüø±´\+&ÉsY
7. Á>∑Vü≤ã\+ ø±´\+&ÉsY (lìyêdü>±πsZj·T-uÛÑøÏÔ{Ï$)
8. X¯óuÛÑeTdüTÔ (|æ&É|ü]Ô) ø±´\+&ÉsY
9. kÕ<ë ø±´\+&ÉsY
10. bÕ¬ø{Ÿ ø±´\+&ÉsY
11. ‘ê»ø£˙\ø£+؃j·TyéT
12. πøs¡fi¯ CÀ´‹wü s¡Vü≤kÕ´\T
13. CÀ´‹wü ÁãVü≤à s¡Vü≤kÕ´\T
14. e÷qükÕ>∑] C≤‘·ø£|ü<äú‹
15. esêVü≤$TVæ≤s¡ C≤‘·ø£|ü<äú‹
16. e<Ûä÷es¡ $yêVü≤yÓTÆÁ‹<ë«<äX¯≈£L≥e≠\T
17. dæ+|ü⁄˝Ÿ ¬s$T&ûdt
18. X¯+uÛÑT Vü≤Às¡Á|üø±•ø£
19. |üPs¡« |üsêX¯]
20. |üsêX¯s¡ CÀ´‹wü$C≤„q düs¡«dü«+
21. Á|üX¯ï dæ+<ÛäT
22. qø£åÁ‘· $X‚wü |òü*‘ê\T
23. dü÷s¡´dæ<ë∆+‘·|ü+#ê+>∑>∑DÏ‘·+#˚j·T&É+m˝≤?
24. <äèøχ<ë∆+‘·|ü+#ê+>∑>∑DÏ‘·+ #˚j·T&É+m˝≤?

72`00
108.00
63.00
50.00
12.00
25.00
25.00
25.00
5.00
15.00
100`00
180`00
180`00
180`00
180`00
99`00
180-00
250`00
100`00
200`00
99`00
63`00
180`00
180`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 8
25. Äj·≠sê›j·T ìs¡íj·T+
63`00
26. C≤‘·ø£ >∑DÏ‘· Á|üy˚•ø£
63`00
27. CÀ´‹wüeTs¡àuÀ~Ûì
63`00
28. CÀ´‹wü Á|üXÀï‘·Ôs¡e÷\
63`00
29. e≠VüAs¡Ô+ ìs¡ís≠+#·&É+m˝≤?
63`00
30. C≤‘·ø£ eTø£s¡+<ä+
63`00
31. CÀ´‹wü düs¡dü«‹
63`00
32. MT»qqø±\ $X‚cÕ\T
63`00
33. e≠VüAs¡Ô $C≤„q uÛ≤düÿs¡+
63`00
34. CÀ´‹wü dü«j·T+uÀ~Ûì
63`00
35. X¯óuÛÑe≠VüAs¡Ô •s√eTDÏ
63`00
36. qø£åÁ‘· |òü\eT+»]
36`00
37. |ü+#ê+>∑+ #·÷ùd $<Ûëq+
36`00
38. düsê«s¡ú CÀ´‹wü+
36`00
39. ÁbÕ<∏ä$Tø£ CÀ´‹wü+
36`00
40. qes¡‘·ïe≠\T X¯óuÛÑjÓ÷>∑e≠\T
36`00
41. X¯óuÛÑX¯≈£îHê\T
30`00
42. Vü≤düÔπsU≤|òü*‘ê\T
36`00
43. dü+K´˝À¢ uÛÑ$wü´‘Y
36`00
44. e≠VüAs¡Ô B|æø£
99`00
45. |ü⁄≥TºeT#·Ã\T |òü*‘ê\T
30`00
46. ø£\\T |òü*‘ê\T
30`00
47. C≤‘·ø£ #·Áø£+ y˚j·T&É+ m˝≤?
36`00
48. e÷qkÕ>∑] (ÁbÕNqCÀ´‹wüÁ>∑+<∏ä+) `|ü⁄#êÃlìyêdüsêe⁄
250`00
49. CÀ´‹wüXÊg ∫{≤ÿ\T
120`00
50. >∑TbÕÔ X¯‘ê_∆ |ü+#ê+>∑+ (1940`2050)
999`00
51. Á|üX¯ï#·+&˚X¯«s¡yéT
63`00
52. <ë«<äX¯uÛ≤e |òü\#·+Á~ø£
250`00
53. CÀ´‹wü X¯‘·jÓ÷>∑s¡‘êïe[ (q÷s¡TjÓ÷>±\|òü*‘ê\T)
120`00
54. n+>∑kÕe≠Á~ø£+
36`00
55. Vü≤düÔ kÕe≠Á~ø£+
63`00
56. ˝≤˝Ÿ øÏ‘êuŸ
99`00
57. X¯≈£îqXÊg+
63`00
58. Ä<ÛäTìø£Á|üX¯ïXÊg+
120`00
59. |üsêX¯s¡CÀ´‹wü Á|üX¯ïCÀ´‹wü+
180`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 9
60. nwüºø£es¡TZ (ø=+&É|ü*¢)
63`00
61. ãèVü≤‘YC≤‘·ø£+ (ÁbÕNqÁ|ü‹øÏ|ü⁄qs¡TàÁ<äD)
250`00
62. \>∑ïs¡‘êïø£s¡+
63`00
63. wü≥Œ+#ê•ø£
120`00
64. 40 s√E˝À¢ CÀ´‹wü+H˚s¡TÃø=q+&ç
270`00
65. 40 s√E˝À¢ kÕe≠Á~ø£+H˚s¡TÃø=q+&ç
180`00
66. 40 s√E˝À¢ dü+U≤´XÊg+
180`00
67. 40 s√E˝À¢ qø£åÁ‘· (Hê&û) |òü*‘·e≠\T
270`00
68. 40 s√E˝À¢ yÓ’<ä´CÀ´‹wü+ H˚s¡TÃø√+&ç
250`00
69. MT |ü⁄{Ϻq‘˚B n<äT“¤‘·s¡Vü≤kÕ´\T (kÕsTT>∑D|ü‹¬s&ç¶)
270-00
70. ¬ø.|æ.CÀ´‹wü+ (|ü]#·j·T+)
63`00
71. e≠VüAs¡Ô∫+‘êeTDÏ
99`00
72. dü÷s¡´#·+Á<ä Á>∑Vü≤De≠\T
63`00
73. Á|üdæ<ä∆e´≈£îÔ\ C≤‘·ø±\T (y˚πsø=+&É|üŒ)
180`00
74. n<äèwüº¬syÓT&ûdt
144`00
75. Á>∑Vü≤dü+#ês¡ |òü\ìs¡íj·TB|æø£
63`00
76. CÀ´‹wü ¬s$T&ûdt
300`00
77. C≤‘·ø£e÷sêÔ+&É+ bÕ‘·Á|ü‹øÏ j·T<∏ë‘·<∏ä+ (ø=+&É|ü*¢)
250`00
78. CÀ´‹wü$<ë´Á|üø±•ø£ bÕ‘·Á|ü‹øÏ j·T<∏ë‘·<∏ä+ (ø=+&É|ü*¢)
250`00
79. Hê&ûCÀ´‹wü+
63`00
80. qø£åÁ‘·bÕ]C≤‘·+ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´)
63`00
81. \>∑ïbÕ]C≤‘·+ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´)
63`00
82. >ö‘·eTdü+Væ≤‘·
63`00
83. Vü≤Às¡s¡‘·ïe÷\
63`00
84. C≤‘·ø£|òü\ eTDÏeT+»]
200`00
85. |ü⁄wüÿs¡ |ü+#ê+>∑+ (2013`14qT+&ç 2024`25)
560`00
86. <äXÊuÛÑTøÏÔ|òü\ ìs¡íj·T+
250`00
87. $+‘· CÀwü´e≠\T
63`00
88. c˛&ÉX¯es¡TZ\T
200-00
89. s¡$Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T
99-00
90. #·+Á<ä Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T
99-00
91. ≈£î» Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T
99-00
92. ãT<Ûä Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T
99-00
93. >∑Ts¡T Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T
99-00
94. X¯óÁø£ Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T
99-00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 10
95. X¯ì Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T
99-00
96. sêVüQ   πø‘·T Á>∑Vü≤eTT\ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T
99-00
97. Ä<ÛäTìø£ Á>∑Vü≤e≠\T-ñ|üÁ>∑Vü≤e≠\T düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T
99`00
98. e≠VüAs¡Ôe÷sêÔ+&É+
63`00
99. \|òü≠C≤‘·ø£+
63`00
100. C≤‘·ø±\+ø±s¡e≠
63`00
101. y˚Twü\>∑ï |òü*‘·e≠\T
99`00
102. eèwüuÛÑ \>∑ï |òü*‘·e≠\T
99-00
103. $T<ÛäTq \>∑ï |òü*‘·e≠\T
99-00
104. ø£sêÿ≥ø£ \>∑ï |òü*‘·e≠\T
99-00
105. dæ+Vü≤\>∑ï |òü*‘·e≠\T
99-00
106. ø£q´\>∑ï |òü*‘·e≠\T
99-00
107. ‘·T\ \>∑ï |òü*‘·e≠\T
99-00
108. eè•Ãø£ \>∑ï |òü*‘·e≠\T
99-00
109. <ÛäqTdüT‡ \>∑ï |òü*‘·e≠\T
99-00
110. eTø£s¡ \>∑ï |òü*‘·e≠\T
99-00
111. ≈£î+uÛÑ \>∑ï |òü*‘·e≠\T
99-00
112. MTq \>∑ï |òü*‘·e≠\T
99-00
113. Hês¡<ä dü+Væ≤‘·
200`00
114. |ü+#ê+>∑|”]ƒø£˝Òœø±>∑DÏ‘·+
250`00
115. ‘êsêã\+ ` #·+Á<äã\+ (y˚πs ø=+&É|üŒ)
99`00
116. düT\uÛÑ\>∑ï kÕ<Ûäq (∫Á‘ê\>∑Ts¡Te∂]Ô>∑TbÕÔ)
200`00
117. sêVüQ πø‘·Te⁄\ jÓ÷>∑eTT
99`00
118. #Ûêj·÷Á>∑Vü≤eTT\T
99`00
119. CÀ´‹wü$C≤„q B|æø£
63`00

_.$.sêeTHé >±] Á>∑+<∏äe≠\T

120. CÀ´‹wü $<ë´s¡+uÛÑ+
121 Á>∑Vü≤uÛ≤e ã\e≠\T
122. ø±\#·Áø£<äX¯
123. nqTuÛÑe Á|üXÊïCÀ´‹wü+
124. CÀ´‹wüXÊg+˝À yê‘êes¡D uÛÑ÷ø£+bÕ\T
125. |ü⁄s√>±$T C≤‘·ø£+
126. uÛ≤yês¡∆s¡‘êïø£s¡+
127. uÛ≤s¡rj·TCÀ´‹wü düs¡«dü«+
128. nwüºø£es¡Z |ü<ä∆‹'

50`00
50`00
50`00
50`00
50`00
50`00
75`00
75`00
75`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 11
129. CÀ´‹wüXÊg+˝À dü+<˚Vü‰\T,düe÷<ÛëHê\T
75`00
130. Á|üX¯ï‘·+Á‘·
75`00
131. e≠VüAs¡Ô+
75`00
132. $•wüº C≤‘·ø£e≠\T
125`00
133. uÛ≤s¡rj·T|òü*‘·CÀ´‹wü+
125`00
134. 300 e≠K´yÓTÆq jÓ÷>∑e≠\T
125`00
135. C≤‘·ø£+|ü]o*+#·&É+m˝≤ ?
300`00

sêh|ü‹ nyês¡T¶Á>∑V”≤‘·, eTVü‰eTVü≤ÀbÕ<Ûë´j·T, yê#·düŒ‹
l eT<ÛäTs¡ø£èwüíe∂]Ô>±] Á>∑+<∏äe≠\T

136. ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`1
137. ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`2
138. ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`3
139. ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`4
140. uÛ≤yês¡ús¡‘êïø£s¡e≠
141. e≠VüAs¡Ô ∫+‘êeTDÏ
142. e≠VüQs¡Ô ∫+‘êeTDÏ`bÕs¡Tº2
143. dü«|üï XÊge≠
144. X¯‘·jÓ÷>∑eT+»]
145. Áe‘·ìs¡íj·Tø£\Œe*¢
146. <Ó’e»„e\¢uÛÑ+
147. edü+‘·sê»X¯≈£îqyéT (ãèVü≤‘YX¯≈£îqXÊg+)
148. yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`1
149. yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`2
150. yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`3
151. yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`4
152. nqTuÛÑedüT\uÛÑyêdüTÔ ` 1
153. nqTuÛÑedüT\uÛÑyêdüTÔ ` 2
154.|ü+#ê+>∑ $y˚ø£eTT
155. e•wü˜ dü+Væ≤‘·
156. |ü+#·|üøÏå XÊg+ (πødtu…’+&é)

200`00
200`00
200`00
200`00
100`00
100`00
200`00
36`00
50`00
250`00
75`00
250-00
100`00
200`00
100`00
200`00
50`00
100`00
99`00
360-00
200-00

1. 40 s√E˝À¢ ª yêdüTÔ$<ä´μ H˚s¡TÃø=q+&ç
2. yêdüTÔXÊg s¡Vü≤dü´e≠\T
3. yêdüTÔqTã{Ϻ MT Ç\T¢
4. MTs¡÷ MT yêdüTÔ

180`00
200`00
63`00
63`00

5. yêdüTÔ\T

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 12
5. >∑èVü≤yêdüTÔ ∫{≤ÿ\T
63`00
6. yêdüTÔ |üP»
63`00
7. yêdüTÔ dü÷Á‘·e≠\T
63`00
8. yêdüTÔXÊg s¡Vü≤kÕ´\T
63`00
9. >∑èVü≤yêdüTÔ es¡TZ\T
99`00
10. $X¯«ø£s¡àyêdüTÔ XÊgØ‘ê´ MT Ç+{Ï bÕ¢qT\T
63`00
11. $X¯«ø£s¡à yêdüTÔXÊgØ‘ê´ MTÇ+&É¢Äj·Te≠\T
99`00
12. $X¯«ø£s¡à yêdüTÔ XÊg+(∫Á‘ê\>∑Ts¡Te∂]Ô>∑TbÕÔ)
180`00
13. Ä<ÛäTìø£ >∑èVü≤yêdüTÔ
99`00
14. X¯óuÛÑyêdüTÔ
270`00
15. yêdüTÔj·T+Á‘· s¡‘êïe[
120`00
16. yêdüTÔXÊg+
120`00
17. Vü≤Ödt bÕ¢Hé‡
63`00
18. >∑èVü≤ìsêàD yêdüTÔ
63`00
19. yêdüTÔ ¬syÓT&ûdt
63`00
20. >∑èVü≤yêdüTÔ <äs¡ŒD+
63`00
21. CÀ´‹wü`>∑èVü≤yêdüTÔ#·+Á~ø£
200-00
22. yêdüTÔs¡‘êïø£s¡+ (ø=+&É|ü*¢)
63-00
23. yêdüTÔ•s√eTDÏ
,,
120`00
24. yêdüTÔdü+Á>∑Vü≤yéT
,,
63-00
25. |ü+#·yêdüTÔ bÕ]C≤‘·+
,,
120`00
26. yêdüTÔ&ç+&çeTyéT
,,
63`00
27. yêdüTÔ<äT+~_Û
,,
120`00
28. $X¯«ø£s¡àyêdüTÔÁ|üø±•ø£ (πødtu…’+&é)
250-00
29. ø£èwüíyêdüTÔXÊge≠
63`00
30. »\yêdüTÔ,X¯\´yêdüTÔ (<ä+‘·÷]|ü+&ÉØHê<∏é)
99`00
31. eTj·TyêdüTÔ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´)
120`00
32. yêdüTÔ CÀ´‹
63-00
33. eTq Ç\T¢-eTqyêdüTÔ
99-00
34. yêdüÔe yêdüTÔ|üPC≤$<ÛëqeTT
108`00
35. yêdüTÔ <äs¡ŒD+
120`00
1. eT+Á‘·kÕ<Ûäq
2. ‘·+Á‘·C≤\+
3. eT+Á‘·X¯øÏÔ

6. eT+Á‘·XÊÁkÕÔ\T

63`00
63`00
63`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 13
4. <ä‘êÔÁ‘˚j·T ‘·+Á‘·$<ä´
63`00
5. <ä‘êÔÁ‘˚j·T e∂*ø±‘·+Á‘·yéT
63`00
6. ‘ê+Á‹ø£ |ü+#ê+>∑+
63`00
7. j·TøÏåD° ‘·+Á‘·+
63`00
8. eT+Á‘êqTcÕ˜q #·+Á~ø£
63`00
9. düs¡«<˚e‘ê eT+Á‘·ø£e#·e≠\T
63`00
10. eT+Á‘êø£åsê\s¡Vü≤dü´+ (;C≤ø£ås¡ì|òüT+≥Te⁄)
63`00
11. düs¡«<˚e‘ê eT+Á‘·s¡‘êïe[
63`00
12. dü<ë#ês¡ B|æø£
63`00
13. jÓ÷–˙`yêeTπøX¯«s¡‘·+Á‘·+
63`00
14. Á|ü|ü+#·kÕs¡‘·+Á‘·+
63`00
15. ã<äìø£ ‘·+Á‘·yéT
63`00
16. ñ∫äwüº >∑D|ü‹ ‘·+Á‘·yéT
63`00
17. >∑T|üÔ kÕ<Ûäq ‘·+Á‘·+
63`00
18. >∑+<Ûäs¡« ‘·+Á‘·yéT
63`00
19. kÂ+<äs¡´\Vü≤] (eT+Á‘·j·T+Á‘·s¡‘êïe[)
63`00
20. j·T+Á‘· eT+Á‘· ‘·+Á‘·
63`00
21. bÕX¯ó|ü‘· ‘·+Á‘·+
99`00
22. |ü+#·<äX¯ eTVü‰K&ÉZ ‘·+Á‘·+
99`00
23. s¡TÁ<ëcÕ˜<Ûë´j·T'
99`00
24. eT+Á‘·dæ~∆
120`00
25. |üs¡X¯ósêeT‘·+Á‘·yéT
108`00
26. l\*‘ê$˝ÀeT |ü+#·<äo
108`00
27. l >∑Ts¡T ‘·+Á‘·+
108`00
28. >±j·TÁr ‘·+Á‘·yéT
108`00
29. eTVü‰X¯øÏÔ eT+Á‘· ‘·+Á‘· s¡Vü≤kÕ´\T
150`00
30. l <äTs¡Z ‘·+Á‘·yéT
200`00
31. eTVü‰eTè‘·T´+»j·TneTè‘·bÕX¯ó|ü‘·yéT
200`00
32. düs¡Œ (Hê>∑)‘·+Á‘·+
250`00
33. Vü≤eq ‘·+Á‘·+
250`00
34. c˛&ÉX¯ì‘·´‘·+Á‘·+
250`00
35. XÊπøÔj·T‘·+Á‘·+
250`00
36. s¡TÁ<äj·÷eTfi¯‘·+Á‘·+
250`00
37. \ø°ÎÁ|ü‘·´+–sê ‘·+Á‘·yéT
250`00
38. Væ≤s¡D´X¯S*˙ ‘·+Á‘·yéT
250`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 14
39. e÷j·÷Á|ü‘·´+–sê ‘·+Á‘·yéT
250`00
40. l $X¯«s¡÷|ü Á|ü‘·´+–sê ‘·+Á‘·yéT
250`00
41. dü«sêíø£s¡¸DuÛ…’s¡e‘·+Á‘·+
250`00
42. ø±o$XÊ˝≤øÏå ‘·+Á‘·+
250`00
43. XÊ+‹‘·+Á‘·yéT
250`00
44. j·T+Á‘·dæ~∆
360`00
45. l \ø°Î ‘·+Á‘·yéT
360`00
46. eT+Á‘·eTVü≤À<ä~Û (Ád”Ô<˚e‘ê'ø£\ŒyéT)
360`00
47. eT+Á‘·eTVü≤À<ä~Û (|ü⁄s¡Twü<˚e‘ê'ø£\ŒyéT)
360`00
48. eT+Á‘·XÊg+ (Á>∑+<∏äe≠)
360`00
49. Á|ü‘·´+–sêø£è‘ê´‘·+Á‘·+
360`00
50. ø±eT<Û˚qTe⁄ ‘·+Á‘·+
360`00
51. X¯S*˙<äTsêZ‘·+Á‘·+
360`00
52. l$<ä´ s¡Vü≤dü´+
290-00
53. ≈£î˝≤s¡íe ‘·+Á‘·yéT
150`00
54. Ä#ês¡´ dæ<ä∆ Hê>±s¡T®q‘·+Á‘·+ (ˇ]»q˝Ÿ)
390-00
55. dæ<ä∆e∂*ø£ s¡Vü≤dü´+ (eT+Á‘·,j·T+Á‘·düVæ≤‘·+)
63-00

7. Á>∑+<∏ë\T ` Äsê<Ûäq\T

1.
2.
3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£ ‘ê‘·Œs¡´ düVæ≤‘·+
uÛÑ>∑eBZ‘· (e#·q+)
uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£‘ê‘·Œs¡´+-πødüTu…’+&ç+>¥
>∑DÒX¯ Äsê<Ûäq 1
>∑DÒXÀbÕdüq 2
qeÁ>∑Vü≤yÓ’uÛÑe+
qeÁ>∑Vü≤ ¬syÓT&ûdt
qeÁ>∑Vü≤ y˚<ä+
X¯ìÁ>∑Vü‰sê<Ûäq
Ä~‘ê´sê<Ûäq
düTÁãVü‰àD≤´sê<Ûäq
l •e Äsê<Ûäq
\ø°Î Äsê<Ûäq
Vü≤qTeT<ësê<Ûäq
\*‘êsê<Ûäq
l #·Áø±sê<Ûäq
>±j·TÁr Äsê<Ûäq

54`00
99-00
72-00
99`00
99`00
99`00
99`00
99`00
99`00
99`00
99`00
99`00
99`00
99`00
99`00
99`00
99`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 15
16. Ms¡uÛÑÁ<ësê<Ûäq
99`00
17. ≈£î»Á>∑Vü‰sê<Ûäq
99`00
18. uÛ…’s¡yêsê<Ûäq
99`00
19. <Ó’yêsê<Ûäq
99`00
20. ^‘êsê<Ûäq (uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£‘ê‘·Œs¡´düVæ≤‘·)
99`00
21. ly˚+ø£fÒX¯«sê<Ûäq
99`00
22. Vü≤j·TÁ^yêsê<Ûäq
99`00
23. \ø°Îqs¡dæ+Vü‰sê<Ûäq
99`00
24. l u≤˝≤Á‹|ü⁄s¡düT+<äØ k˛ÔÁ‘· ø£<ä+ã+
99`00
25. <˚M ©˝≤eTè‘·+
99`00
26. |ü⁄sêD|ü+&É düT+<äs¡ø±+&É e#·q+
99`00
27. |ü⁄sêD|ü+&É sêe÷j·TD+
99`00
28. |ü⁄sêD|ü+&É uÛ≤s¡‘·+
99`00
29. |ü⁄sêD|ü+&É uÛ≤>∑e‘·+
99`00
30. (dü÷]) yê©àøÏ sêe÷j·TD+
99`00
31. ø±\düs¡Œ jÓ÷>∑+
99`00
32. ì‘·´ J$‘·e≠˝À s¡TÁ<ëø£å\T
99`00
33. ì‘·´ J$‘·e≠˝À qes¡‘êï\T
99`00
34. y˚<ädü÷ø£Ôe≠\T
99`00
35. y˚eTq |ü<ä´kÕsêeTè‘·+
99`00
36. |ü+&É>∑\T |üs¡«~Hê\T
99`00
37. dü÷øÏÔs¡‘êï\T
99`00
38. Vü≤qTeT#·Ã¤]Á‘·
99`00
39. qeÁ>∑Vü≤ <äs¡ÙqyéT
99`00
40. ì‘·´J$‘·+˝À qeÁ>∑Vü‰\T
99`00
41. kÕ\Á>±eTe≠\T
99`00
42. >∑Ts¡TX¯óÁø£ Á|üuÛ≤ee≠ #·+Á<äø£fi≤Hê&û
99`00
43. X¯ìÁ>∑Vü≤¬s$T&ûdt
99`00
44. C≤‘·ø£düT<ÛëkÕs¡e≠`C≤‘·ø£yÓ÷ø£åÁ|ü<ës≠ì
99`00
99`00
45. $yêVü≤CÀ´‹wüeT+»]`e÷´πsCŸe÷´∫+>¥¬>’&é (kÕs≠>∑D|ü‹¬s&ç¶)
99`00
46. MT|ü⁄{Ϻq‘˚Bìã{Ϻ MTJ$‘·s¡Vü≤kÕ´\T (q÷´eTsê\J ˝…’|òt¬>’&é) ,,
47. MTn<äècÕºìøÏ (ù|s¡T) H˚yéTø£s¡ø£åHé
,,
99`00
48. q÷´eTsê\J ¬s$T&ûdt
99-00
49. e∂ø£|ü+#·X¯r
99`00
50. lsêeTø£sêíeTè‘·+
99-00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 16
51. s¡Vü≤dü´≈£î≈£îÿ≥XÊg+
300-00
52. ñbÕdüq $<Ûëq+
99-00
53. |ü+#·eTy˚<ä+ eTVü‰uÛ≤s¡‘·+
99`00
54. <˚e⁄fi¯ófl &Ü{Ÿ ø±yéT
99`00
55. >∑D|ü‹uÛ≤wü´+
99`00
56. j·TEπs«<ä ñ|üqj·Tq$yêVü≤Á|üjÓ÷>∑eT+»]
99`00
57. qejÓ÷>∑T\T
99`00
58. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì<ä]Ù+#·e\dæq Á|üe≠K<äsêZ\T
99`00
99`00
59. düø£\<˚e‘ênc˛º‘·Ôsê\T(ô|<ä›~)`(180nc˛º‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷efi¯ó\‘√)
60. düø£\<˚e‘ê nc˛º‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷efi¯ó\T (πødtu…’+&ç+>¥)
216-00
61. düø£\<˚e‘ê düVü≤ÁdüHêeTe≠\T
99`00
62. Ä<Ûë´‹àø£ dü÷øÏÔ ì~Û
99`00
63. Áu≤Vü≤àDT\T >√Á‘ê\T,Á|ües¡\T
99`00
64. düs¡«<˚e‘êdü«s¡÷|ü⁄&ÉT l y˚+ø£fÒX¯«s¡T&ÉT
99`00
65. l \ø°Îdüìï~Û
99`00
66. l\ø°Î >∑D|ü‹ Vü≤ÀeTø£\Œ+
99`00
67. e÷s¡¸˝ŸÄsYº ‡ (ø£sêfÒ,≈£î+>¥|òüPH˚s¡TÃø√+&ç)
99`00
68. e÷´õø˘¬>&’ é
99`00
69. #·<äs¡+>∑+
99`00
70. |ü+#·e≠K Vü≤qTeT‘Y yÓ’uÛÑe+
63`00
71. >∑s¡T&É|ü⁄sêD+
40`00
72. e÷|òüT|ü⁄sêD+
36`00
73. •e|ü⁄sêD+
36`00
74. yÓ’XÊK|ü⁄sêD+
36`00
75. ø±ØÔø£ |ü⁄sêD+
36`00
76. ø±ØÔø£ |ü⁄sêD+ (∫qï~)
25`00
77. düs¡«ø±s¡´dæ~∆øÏ sêe÷j·TDbÕsêj·TD
63`00
78. ô|<ä›u≤\•ø£å
50`00
79. >±j·TÁr eTVæ≤eT
36`00
80. eèø£å<˚e‘·\T
63`00
81. j·÷Ewü kÕàs¡Ô dü+kÕÿs¡ #·+Á~ø£
200`00
82. düHê‘·qyÓ’~ø£ Áu≤Vü≤àDkÕàsêÔ>∑eTø£\ŒyéT
150`00
83. #·‘·Tπs«<äe≠\T
120`00
84. qeÁ>∑Vü‰sê<Ûäq
120`00
85. ‘êfi¯|üÁ‘· düe÷Vü‰s¡ >√|ü⁄s¡+
120`00
86. eTqT<Ûäs¡à XÊg+ (e#·q+˝À...) (πødtu…’+&ÉT)
250`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 17
87. e÷qe<Ûäs¡àeTT\T
120`00
88. y˚<äeT+Á‘· dü+Væ≤‘·
120`00
89. düVü≤Ádü*+>±s¡Ãq
120`00
90. l •e^‘·
120`00
91. <ë«<äX¯ñ|üìwü‘·TÔ\T
120`00
92. |ü⁄sêD|ü+&Éyê] kÂ+<äs¡´\Vü≤]
π(ødtu…’+&é)
250`00
(XÀ¢ø£‘ê‘·Œs¡´düVæ≤‘· $|ü⁄\yê´K´‘√)
kÕ<ë
120`00
93. ãèVü≤‘Y •e k˛ÔÁ‘· s¡‘êïø£s¡e≠
200`00
94. ãèVü≤‘Y <˚M k˛ÔÁ‘·s¡‘êïø£s¡e≠
200`00
95. ãèVü≤‘Y $wüßí k˛ÔÁ‘·s¡‘êïø£s¡e≠
200`00
96. πø<ës¡Hê<Ûé ã<äØHê<Ûé j·÷Á‘ê¬>’&ÉT
63`00
97. <äøÏåD≤eè‘· X¯+Ke≠\T
63`00
98. 108 ~e´<˚XÊ\ $wüßíπøåÁ‘·<äs¡Ùì
36`00
99. <Ûäs¡àdæ+<ÛäTe⁄(πødtu…’+&ç+>¥)
270`00
100. uÛ≤s¡rj·T XË’eπøåÁ‘·j·÷Á‘ê<ä]Ùì
99`00
101. ∫\T≈£L] u≤˝≤J#·]Á‘·
36`00
102. uÛÑ>∑e‘YdüTÔ‹
63`00
103. dü÷s√´bÕdüq
36`00
104. ø±oK+&É+
250`00
105. <˚MuÛ≤>∑e‘·+
360-00
106. l Ä+»H˚j·T+
216-00
107. <Ûäs¡àdü+<˚Vü‰\T
216-00
108. Ä<Ûë´‹àø£ <Ó’$ø£ edüTÔe⁄\T
250-00
109. sêe÷j·TD+
600`00
110. b˛‘·q uÛ≤>∑e‘·+
900`00
111. •eeT+Á‘·eTT\T
63`00

8. yÓ’<ä´ Á>∑+<∏ë\T

1. ÄVü‰s¡+ Äs√>∑´+
2. e∂*ø±yÓ’<ä´ ∫{≤ÿ\T
3. Äj·≠πs«<ä yÓ’<ä´ ∫{≤ÿ\T
4. >∑èVü≤yÓ’<ä´ s¡Vü≤kÕ´\T
5. >∑èVü≤yÓ’<ä´kÕs¡+
6. Vü≤À$TjÓ÷yÓ’<ä´+ (<ë«<äX¯\eD∫øÏ‘·‡)
7. Á|üø£è‹yÓ’<ä´+
8. ÄVü‰s¡+`yÓ’<ä´+

36`00
36`00
30`00
36`00
36`00
63`00
36`00
99`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 18
9. dü+|üPs¡í Äj·≠πs«<ä`∫{≤ÿ yÓ’<ä´+
99`00
10. Äj·≠πs«<äyéT
36`00
11. Äj·≠πs«<ä e∂*ø±yÓ’<ä´B|æø£
99`00
12. <äT+|ü≈£Ls¡\T, Ä≈£î≈£Ls¡\T, ø±j·T>∑÷s¡\T (yê&Éø£+ ` ñ|üjÓ÷>±\T)
99`00
13. @ø£e∂*ø±yÓ’<ä´+
99`00
14. ncÕº+>∑ Vü≤è<äj·T+ (4uÛ≤>±\T)
1200`00
15. s¡Vü≤dü´dæ<ä∆jÓ÷>∑yÓ’<ä´kÕs¡yéT
99`00
16. ÁbÕ<∏ä$Tø£ Vü≤À$TjÓ÷yÓ’<ä´+
99`00
17. ˇu…dæ{Ï
99`00
18. ôV≤˝ŸÔ¬>’&é
99`00
19. Äj·≠πs«<ä+`Jeqy˚<ä+
99`00
20. |òü⁄&é<∏Ós¡|æ
63-00
21. Hê´#·Ts¡˝Ÿ<∏Ós¡|æ
99`00
22. dü+|üPs¡íÄs√>±´ìøÏ 20숈
63`00
23. ø°fi¯flH=|ü\T MT düeTdü´˝…’‘˚...
99`00
24. jÓ÷>±eT+Á‘·
63`00
25. jÓ÷>± eT+&˚ ≥T dü+&˚
63`00
26. ôV≤s¡“˝Ÿ yÓT&çdæHé`ôV≤˝ŸÔ≥T&˚
99`00
27. ôV≤˝ŸÔô|ò’˝Ÿ
108`00
28. edüTÔ>∑TDbÕsƒ¡+
250`00
29. s¡kÕj·Tq yêJø£s¡D ‘·+Á‘·+
150`00
30. edüTÔ>∑TD eTø£s¡+<ä+
400-00
31. Hê≥TyÓ’<ä´+ -(πødtu…’+&é)
360-00
32. Hê≥TyÓ’<ä´+ (∫qï~)
99-00
33. ÁbÕD≤j·÷eTe≠-jÓ÷>∑
63-00

9. nj·T´|üŒ ` uÛÑyê˙ s¡ø±\T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

l nj·T´|üŒ ©˝≤eTè‘·+
l nj·T´|üŒ uÛÑ»qbÕ≥\T
l nj·T´|üŒ |üPC≤ø£\Œ+
l nj·T´|üŒ uÛÑøÏÔ ^‘ê\T
Vü‰s¡‹¬>’ø=qTe÷
l nj·T´|üŒ Bø£å F
l nj·T´|üŒ uÛÑ»qe÷\ F
l nj·T´|üŒ ì‘·´|üP» P

30`00
63`00
20`00
20`00
40-00
10`00
10`00
10`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 19
9. l nj·T´|üŒ ì‘·´ìj·Te÷e[ P
10`00
10. uÛÑyê˙Bø£å (l uÛÑyê˙ ©˝≤eTè‘·+)
36`00
11. <˚M©˝≤eTè‘·+
99`00
12. l <˚M |üPC≤ø£\Œ+
20`00
13. <˚M uÛÑøÏÔ^‘ê\T
20`00
10`00
14. uÛÑyê˙Bø£å P
10`00
15. <˚M uÛÑøÏÔe÷\ F
16. l nj·T´|üŒ uÛÑ»Hêe[
120`00
17. nj·T´|üŒ|üPC≤$~Û (CÒdüT<ëdüTkÕ+>¥‡‘√)
24`00

10. uÛÑ»q\T ` ø°s¡Ôq\T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

nqïeTj·T´ ø°s¡Ôq\T
lsêeT<ëdüT ø°s¡Ôq\T
düs¡«<˚e‘ê eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\T
edüT+<Ûäs¡ eT+>∑fi¯ Vü‰s¡‘·T\T
kÂuÛ≤>∑´ <˚e‘ê eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\T
düs¡«<˚e‘ê uÛÑ»q\T
∫{Ϻ bı{Ϻ bÕ≥\T
C≤rj·T ^‘ê\T
<˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\T
|ü+&ÉT>∑\T`|ü⁄D´πøåÁ‘ê\T uÛÑøÏÔ^‘ê\T
>=_“fi¯flbÕ≥\T,˝≤*bÕ≥\T,ø√˝≤≥bÕ≥\T
nqïeTj·T´ dü+ø°s¡Ôq\T
ô|[flbÕ≥\T`Ád”Ô\bÕ≥\T
uÛÑø±Ôq+<ä uÛÑ»qø°s¡Ôq\T(z˝Ÿ¶dæ˙ôdºÌ˝Ÿ)
düs¡«<˚e‘êuÛÑøÏÔeTDÏe÷\
ã‘·Tø£eTà ñj·÷´\ bÕ≥\T
nqïeTj·T´ dü+ø°s¡ÔHêì~Û(1000ø°s¡Ôq\T)

1.
2.
3.
4.

|òüT+≥kÕ\ uÛÑøÏÔ^‘ê\T`uÛÑ>∑eBZ‘·
mdt.|æ.u≤\T uÛÑøÏÔ^‘ê\T
|òüT+≥kÕ\ düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T
|æ. düTo\ düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T

11. Væ≤{Ÿ‡ kÕ+>¥‡

20`00
20`00
20`00
25`00
36`00
36`00
10`00
10`00
36`00
36`00
36`00
99`00
36`00
36`00
36`00
36`00
270`00
36`00
36`00
99`00
99`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 20
5. mdt.|æ. u≤\T düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T
99`00
6. mdt.C≤qøÏ düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T
99`00
7. y˚≥÷] düT+<äs¡sêeTe∂]ÔVæ≤{Ÿ‡
99`00
8. düs¡«<˚e‘ê dæ˙uÛÑøÏÔ^‘ê\T
99`00

12. Ád”Ô\≈£î ñ|üj·≠ø£Ô |ü⁄düÔø£e≠\T

1. lø±+‘êeTDÏ e+≥\T (yÓCŸ)
2. lø±+‘êeTDÏ e+≥\T (HêHéyÓCŸ)
3. XÊø±Vü‰s¡ e+≥\T
4. e÷+kÕVü‰s¡e+≥\T
5. ∫{Ϻ∫{≤ÿ\T
6. n+<ëìøÏ ∫{≤ÿ\T
7. |æ\¢\ ù|s¡T¢ (ô|<ä›~)
8. |æ\¢\ ù|s¡T¢ (∫qï~)
9. ˝Òf…dtº m+Áu≤s≠&ÉØ XÊØuÀs¡¶sY‡
10. ˝Òf…dtº m+Áu≤s≠&ÉØ &çC…’Hé‡
11. ∫Hêïs¡T\≈£î ∫s¡T‹fi¯ófl
12. |üdü+<Ó’q bòÕdtº|òü⁄&é e+≥\T
13. |ü˝≤yé\T, Áô|ò’&é ¬s’dt\T, yÓ¬s’{°¬s’dt\T
14. y˚|ü⁄fi¯ófl`Ç>∑Ts¡T¢
15. ÁuÒø˘bòÕdtº e+≥\T
16. |ü+&ÉT>∑\˝À #˚düTø=H˚ |æ+&çe+≥\T
17. yÓTÆÁø√y√yÓHé e+≥\T
18. düs¡«<˚e‘êuÛÑøÏÔe÷\
19. |æ\¢\ù|s¡T¢ (u≤ãT)
20. |æ\¢\ù|s¡T¢ (bÕ|ü)
21. yÓ÷Á&ÉHé yÓTVü≤+~ (>√]+{≤≈£î &çC…’Hé‡)
22. yÓ÷Á&ÉHé |æ\¢\ù|s¡T¢
23. H√s¡÷]+#˚ HêHéyÓCŸe+≥\T
24. yÓ÷Á&ÉHé f…Æ\]+>¥ (˝Ò&ûdt   »+{Ÿ‡)

63`00
63`00
30`00
30`00
30`00
30`00
30`00
10`00
36`00
36`00
30`00
30`00
30`00
30`00
30`00
30`00
99`00
36`00
36`00
36`00
36`00
99`00
99`00
99`00

$$<Ûä s¡ø±\T
m+<äs√eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T
jÓ÷>±düHê\T
dü÷s¡´qeTkÕÿs¡e≠\T
bı&ÉT|ü⁄ ø£<∏ä\T (∫qï$)

270-00
36`00
36`00
10`00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 21
Væ≤+B`‘Ó\T>∑T`dü«uÀ~Ûì
20`00
Ç+^¢wüß`‘Ó\T>∑T`dü«uÀ~Ûì
20`00
»qs¡˝Ÿ Hê˝…&é®
20`00
q÷s¡T mø±ÿ\T
10`00
1`100 fÒãT˝Ÿ ãTø˘
10`00
1`100 fÒãT˝ŸãTø˘ (ÁøöHéôd’E)
4`50
lsêeTø√{Ï
27`00
l•eø√{Ï
27`00
y˚Tõø˘
30`00
n+¬ø\‘√ >±s¡&û
30`00
Vü≤è<äj·TdüŒ+<äq (ø£$‘·\T)
30`00
yê‘·‡´j·Tq ø±eTdü÷Á‘ê\T
36`00
m.|æ.≥÷]dtº ¬>’&ÉT
36`00
Ç+Á<äC≤\ s¡Vü≤kÕ´\T
30`00
eTùV≤+Á<äC≤\ s¡Vü≤kÕ´\T
30`00
X¯Øs¡uÛ≤wü (u≤&û ˝≤+π>«CŸ)
99`00
ÁøÏj·÷jÓ÷>∑+
36`00
Äq+<ä+>± J$<ë›+
99`00
Vü≤]X¯Ã+Á<ä Hê≥ø£+
50`00
yê‘ê‡j·Tqø±eTdü÷Á‘ê\T
99`00
|ü+#·kÕj·Tø£+
99`00
s¡‹s¡Vü≤kÕ´\T
99`00
nq+>∑s¡+>∑+ (ø£+uÛÑ+bÕ{Ï dü«j·T+Á|üø±wt)
99`00
X¯è+>±s¡πø[ (ø£+uÛÑ+bÕ{Ï dü«j·T+Á|üø±wt)
99`00
>±j·TÁr$C≤„Hé
99`00
∫+‘êeTDÏ (Hê≥ø£+)
50`00
u≤\Hê>∑eTà
50`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ Ád”Ô\ Áe‘·ø£<∏ä\T
36`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ sêe÷+»H˚j·T j·≠<ä∆+(ã~¬s&ç¶)
50`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >√$+<ä Hêe÷\ uÛÑ>∑eBZ‘·
36`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >∑èVü≤yêdüTÔ ∫+‘êeTDÏ
99`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >∑èVü≤yêdüTÔ eTsêà\T (u…’+&ÉT)
63`00
sêeTsêj·TyêdüTÔXÊg+(e≠Á<ä>∑&Ésêe÷sêe⁄)
90`00
m+.mdt.ÄsY.Vü≤qTe÷Hé#ê©kÕ
10`00
m+.mdt.ÄsY.düT+<äs¡ø±+&É
80`00
ÁãVü≤à+>±]J$‘·#·]Á‘· (»e+>∑T\)
125`00
l Ä~X¯+ø£sê#ês¡´ ~e´#·]‘êeTè‘·+
40-00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 22
ø±osêy˚TX¯«s¡ eTõ© ø£<∏ä\T
63`00
l\*‘êdüVü≤ÁdüHêeTe≠(uÛ≤düÿs¡uÛ≤wü´+)
600-00
Á|üø£è‹dæ<ë∆+‘·e≠\T`y˚<ä$C≤„qe≠`|òü*‘·C≤‘·ø£ dü÷Á‘·e≠\T
595`00
e≠<äT+&ç $X¯«Hê<∏äsêE>±] Á>∑+<∏äe≠\T
$X¯«ø£s¡à Á|üø±X¯e≠
80`00
ÁbÕNqyêdüTÔXÊÁkÕÔ\T`Ä<ÛäTìø£yêdüTÔ|ü]o\q
,,
250`00
Hês¡<ä dü+Væ≤‘·
,,
150`00
yêdüTÔsê»e\¢uÛÑe≠`e∂˝≤qTyê<äe≠
,,
60`00
eTj·TeT‘·e≠ ` e#·qe≠
,,
80`00
ãèVü≤‘·‡+Væ≤‘· ` e#·qe≠
,,
160`00
yêdüTÔ$C≤„qCÀ´‹
......
|ü⁄s√Væ≤‘· <äs¡Ùì (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´)
....
$X¯«ø£s¡àyêdüTÔ$<ë´s¡Vü≤dü´e≠\T ,,
....
yêdüTÔ $C≤„q #·+Á~ø£
,,
....
eTVü‰<äXÊ bÕ]C≤‘·+
,,
....
yêdüTÔ Hêsêj·TD°j·T+ ,,
120`00
jÓ÷>±e∞K+&É+
,,
120`00
e≠VüAs¡Ôdæ+<ÛäTe⁄
150-00
düsê«s¡∆#·+Á~ø£ (4uÛ≤>±\T)
1208`00
MTπs q÷´eTsê\õdtº (<ëeP<é)
370`00
ìs¡íj·Tdæ+<ÛäT (2uÛ≤>±\T)
590-00
kÕs≠...
,,
45`00
l <äTsêZq+<ä\Vü≤]
,,
200`00
Äs¡‹kÕs≠u≤u≤
,,
11`00
Á|ü‹wü˜ø£\Œ'(kÕ– qs¡dæ+Vü≤e∂]Ô)
500`00
‘êEB›Héu≤u≤ dü#·Ã¤]Á‘·
100`00

düTe÷s¡T 100 dü+ˆˆsê\THê{Ï ÁbÕNq Á|ü‘·T\T ‹]–
á ÁøÏ+~ Á>∑+<∏äe≠\T Á|ü#·T]+#·ã&çq$.
lsêeT eT+Á‘êqTcÕ˜qe≠
lsêeTqesêÁ‘√‘·‡eø£\Œ'
d”‘êsêeT ø£<Ûë düT<Ûä njÓ÷<Ûä´ø±+&É
d”‘êsêeT ø£<Ûë düT<Ûä u≤\ø±+&É
ns¡D´ø±+&É
ÁXÊ<ä∆e≠ m+<äT≈£î ô|{≤º* ? c˛&ÉX¯ dü+kÕÿs¡e≠\T
kÕàs¡Ô ø±|ü]› ø±]ø£\T
q|ü⁄+düø£ dü+Jeqe≠, yÓ’<ä´ •s√eTDÏ
$wüyÓ’<ä´ ∫+‘êeTDÏ

300-00
300-00
200-00
150-00
100-00
200-00
200-00
200-00
200-00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 23
ùV≤e÷Á~ dü÷]D≤ ÁbÕj·T•Ã‘êÔ<Ûë´j·T'
300-00
düs¡«e∂*ø± >∑TDs¡‘êïø£s¡+
300-00
Ä|üdüú+;j·T <Ûäs¡àdü÷Á‘ê\T
300-00
düs¡«XÊ+‹ <äs¡ŒD+ - n|üs¡ Á|üjÓ÷>∑ <äs¡ŒD+
200-00
>∑Dø£s¡+»ì
200-00
dü+‘êq B|æø£
200-00
‹~Ûìs¡íj·T ø±D¶'
250-00
e≠VüAs¡Ô <äs¡ŒD+
200-00
CÀ´‹wü XÊg s¡‘·ïe≠ (l|ü‹C≤‘·ø£ |ü<䛋)
250-00
\|òü≠‘ê#·ø£e≠
200-00
l yÓ’Kqdü ô|’‘·èy˚T~ø£ Á|üjÓ÷>∑'
300-00
düàè‹ s¡‘êïø£s¡e≠ (<Ûäs¡àXÊg+)
400-00
C≤‘·ø±eTè‘·‘·kÕs¡+
300-00
C≤‘·ø£ uÀ~Ûì
300-00
dü+^‘· $<ë´<äs¡ŒD+
300-00
dü+^‘· düsê«s¡úkÕs¡dü+Á>∑Vü≤+
300-00
e≠VüAs¡Ô e÷sêÔ+&É+({°ø£‘ê‘·Œs¡´+)
450-00
C≤‘·ø£s¡Vü≤dü´+
200-00
sê»e÷sêÔ+&É+
200-00
Äj·≠sê›j·TB|æø£
200-00
yÓ’<ë´eTè‘·+
200-00
nqTbÕqeT+»Ø
200-00
qeÁ>∑Vü≤XÊ+‹ $<Ûëq+`ñ<äø£XÊ+‹ $~Û'
200-00
∫øÏ‘·‡s¡‘·ïe≠
200-00
dü«s¡∫+‘êeTDÏ
200-00
<ë«<äX¯˝ÀVü≤ uÛÑdüà$<Ûëq+
200-00
<Ó’e»„j·TXÀ $uÛÑ÷wüD+
200-00
nqTbÕq s¡‘·ïø£s¡e≠
200-00
ø±˝≤eTè‘·e≠
250-00
<Ó’e»„ø£sêíeTè‘·e≠
300-00
s¡ùd+Á<ä ∫+‘êeTDÏ
300-00
s¡düs¡‘·ï düe≠#·Ãj·T+
300-00
edüTÔ>∑TDs¡‘êïø£s¡e≠
300-00
Vü≤ÀsêqTuÛÑe<äs¡ŒDe≠
360-00
$X¯«ø£s¡à Á|üø±•ø£ yêdüTÔXÊge≠
250-00
Ád”Ô»q ø£\Œe*¢
450-00
dü+^‘· düsê«s¡∆ dü+Á>∑Vü≤+
300-00
dü+^‘· düT<Ûëdü+Á>∑Vü≤e≠
250-00
ns¡ÿ Á|üø±X¯e≠
200-00
dü+^‘· e÷sêÔ+&Ée≠
200-00
dü+^‘· Á|ü<ÛäeTuÀ~Ûì
200-00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 24
yÓ’<ä´ø£\Œ‘·s¡Te⁄
200-00
s¡düÁ|üB|æø£
250-00
>∑Dø±q+<äe≠
250-00
l \*‘êdüVü≤ÁdüHêe÷e['`$es¡D≤‘·àø£ uÛ≤e+‘√
200-00
qe#·+&û y˚<√ø£Ô l <˚M |üPC≤ø£\Œ+
200-00
l >±j·TÁr nqTcÕ˜q ‘·‘·Ô«Á|üø±•ø£
360-00
dü+^‘·e÷sêÔ+&Ée≠
250-00
kÕsêe[
360-00
uÛÒwü»ø£\Œe≠
200-00
>∑Ts¡T•wü´ Äj·≠πs«<ä yÓ’<ä´∫+‘êeTDÏ
360-00
C≤‘·ø£eTDÏ
200-00
düs¡«X¯≈£îq Á|üø±•ø£
200-00
j·÷Ewü Á|üjÓ÷>∑ #·+Á~ø£
250-00
•øå±e©¢`Äq+<äe©¢`uÛÑè>∑Te©¢
300-00
edü+‘·sê» X¯≈£îqe≠
250-00
‘={Ϻ yÓ’<ä´+
450-00
CÀ´‹wü dæ<ë∆+‘· dü+Á>∑Vü≤e≠ (|ü+#ê+>∑ >∑DÏ‘·+)
300-00
düVü≤Ádü jÓ÷>∑Á|üø±•ø£
300-00
l$<ë´s¡Vü≤dü´+
290-00
eTVü≤s¡T¸\ #·]Á‘· 1,3 300G300
y˚+ø£≥ k˛eTj·÷Jj·T+ nqT <Ûäs¡àXÊgø±+&Ée≠
250-00
lÄ+»H˚j·T+
216-00
sê•‘·T\´e‘·‡s¡ |òü*‘·+
200-00
Hê&ç CÀ´‹wü $X‚¢wüD
400-00
s¡Vü≤dü´≈£î≈£îÿ≥X¯g+
300-00
Ád”Ô <Ûäs¡às¡‘·ï u≤+&Ü>±s¡e≠
200-00
XË’y√‘·‡es¡‘êïø£s¡+
300-00
j·÷EwüÁ|üjÓ÷>∑ ∫HêÔeTDÏ
300-00
düTdü«s¡ ãTTπ>«<ä Á|üjÓ÷>∑<ä]Ùì
300-00
Äj·≠πs«<ä yÓ’<ä´ dü+Á>∑Vü≤+
300-00
e•wü˜ dü+Væ≤‘·
360-00
Vü≤À$TjÓ÷|ü‹ >∑èVü≤yÓ’<ä´+
200-00
Áe‘·#·÷&ÜeTDÏ
300-00
yÓ’X¯´<Ûäs¡àÁ|üø±•ø£
300-00
Ä\j·T ì‘ê´s¡Ãq |ü<ä∆‹
200-00
düàè‹e≠ø±Ô|òü\+
300-00
Ä|üdüú+ãj·T˝≤¢Jj·TyéT
300-00
CÀ´‹wüXÊgdü+Á>∑Vü≤e≠
200-00
ø£s¡à$bÕø±K´j·T+
360-00
e≠VüQs¡Ô s¡‘êïe[
250-00
düT~$˝À#·q+
300-00
ñ‘·Ôs¡ ø±˝≤eTè‘·+
200-00
düs¡Œ$wüj·T düs¡«dü«dü+Á>∑Vü≤+
200-00

e÷e<ä› \_Û+#·T Á>∑+<∏äe≠\T...yÓ÷Vü≤Hé |ü_¢πøwüHé‡, ø√≥>∑TeTà+,sê»eTùV≤+Á<äes¡+. 25