You are on page 1of 5

На основу члана 130. став 7.

Закона о водама („Службени гласник РС”, број
30/10),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
ПРАВИЛНИК
О САДРЖИНИ, НАЧИНУ ВОЂЕЊА И ОБРАСЦУ ВОДНЕ КЊИГЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује садржина, начин вођења и образац водне
књиге.
Члан 2.
Водна књига садржи:
1) уписник водних услова;
2) уписник водних сагласности;
3) уписник водних дозвола и потврда;
4) уписник водних налога;
5) уписник решења о одбијању захтева странке за издавање водних аката;
6) уписник закључака о одбацивању захтева странке;
7) уписник аката о ненадлежности органа за поступање по захтеву странке;
8) збирку исправа;
9) техничку документацију.
Члан 3.
Уписник водних услова, водних сагласности, водних дозвола и потврда и
водних налога води се посебно за свако водно подручје утврђено законом којим се уређују
воде, у облику тврдо укоричене књиге, величине 420 х 297 mm, која има 100 листова и чије
су странице нумерисане и прошивене јемствеником.
Уписник решења о одбијању захтева странке за издавање водних аката,
закључака о одбацивању захтева странке и аката о ненадлежности органа за поступање по
захтеву странке води се јединствено за водна подручја утврђена законом којим се уређују
воде, у облику тврдо укоричене књиге, величине 420 х 297 mm, која има 100 листова и чије
су странице нумерисане и прошивене јемствеником.
Члан 4.
Насловна страна уписника из члана 3. овог правилника садржи:
1) у горњем делу у средини – Мали грб Републике Србије;
2) испод Малог грба Републике Србије, на средини текст:
Република Србија
Аутономна покрајина (само ако водни акт доноси надлежни орган чије је
седиште на територији аутономне покрајине)
Назив града, односно општине (само ако водни акт доноси надлежни орган
града, односно општине)
Назив надлежног органа

назив објекта. овог правилника. административни и хидрографски положај. основни карактеристични податак). назив. промене у подацима. име и презиме обрађивача. податке о објекту (тип објекта. податке о објекту (тип објекта. основни карактеристични податак). који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Уписник водних налога садржи: опште податке (број и датум решења о издавању водног налога. 2 . утврђивање важења водне дозволе и потврде. Уписник водних услова садржи: опште податке (назив. Уписник водних дозвола и потврда садржи: опште податке (назив. назив објекта. матични број и седиште подносиоца захтева. напомена). на Обрасцу 4. период важења водне дозволе. односно водној дозволи. број и датум решења о издавању водне дозволе. став 1. основни карактеристични податак). Издати водни налог евидентира се у уписнику водних налога. овог члана. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Члан 6. Издата водна сагласност евидентира се у уписнику водних сагласности. матични број и седиште подносиоца захтева. на Обрасцу 1. матични број и седиште подносиоца захтева. име и презиме обрађивача. основни карактеристични податак). број и датум решења о издавању водних услова). назив делатности. назив објекта. податке о објекту (тип објекта. на Обрасцу 3. остале податке (број и датум решења о издатим водним условима. административни и хидрографски положај. односно потврди. напомена). остале податке (број и датум решења о издатој водној сагласности. административни и хидрографски положај. назив делатности. Издати водни услови евидентирају се у уписнику водних услова. овог правилника садржи и назив водног подручја. административни и хидрографски положај. остале податке (име и презиме обрађивача.Назив уписника из члана 2. име и презиме обрађивача. напомена). на Обрасцу 2. назив објекта. насловна страна уписника из члана 3. односно потврде). промене у подацима. матични број и седиште лица коме је издат водни налог). односно потврде. Члан 8. утврђивање престанка важења водне сагласности. промене у подацима. Члан 5. Поред садржине из става 1. промене у подацима. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. број и датум решења о издавању водне сагласности). Члан 7. Издата водна дозвола и потврда евидентира се у уписнику водних дозвола и потврда. податке о објекту (тип објекта. напомена). остале податке (број и датум решења о издатој водној дозволи. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. назив делатности. Уписник водних сагласности садржи: опште податке (назив.

назив органа надлежног за поступање по захтеву странке. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. број захтева. Збирка исправа се састоји од оригинала решења о издатим водним условима. У случају погрешног уписа. Члан 10. Члан 12. 3 . Исправе из става 1. Акт о ненадлежности органа за поступање по захтеву странке евидентира се у уписнику аката о ненадлежности органа за поступање по захтеву странке. број и датум доношења решења). град. остале податке (водно подручје. водне сагласности. као и других исправа од значаја за издавање водних услова. Члан 11. на Обрасцу 6. Уписник закључака о одбацивању захтева странке садржи: опште податке (назив.Члан 9. Уписник аката о ненадлежности органа за поступање по захтеву странке садржи: назив и седиште подносиоца захтева. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. водно подручје. на Обрасцу 7. односно општина и назив објекта. са датумом исправке и потписом овлашћеног лица. назив објекта. У уписник се подаци уписују мастилом. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. назив објекта. Закључак о одбацивању захтева странке евидентира се у уписнику закључака о одбацивању захтева странке. водна дозвола и потврда и водни налог. водним дозволама и потврдама. Решење о одбијању захтева странке за издавање водних аката евидентира се у уписнику решења о одбијању захтева странке за издавање водних аката. овог члана улажу се у посебан омот за сваки објекат за који су издати водни услови. водној дозволи. податке о објекту (тип објекта. датум дописа упућеног подносиоцу захтева. на Обрасцу 5. напомена). административни и хидрографски положај). број решења о издатим водним условима. матични број и седиште подносиоца захтева. податке о објекту (тип објекта. Члан 13. црвеним мастилом. и водном налогу. водним налозима. име и презиме обрађивача. име и презиме обрађивача и напомена. водној сагласности. водне дозволе и потврде и водног налога. датум дописа упућеног надлежном органу. матични број и седиште подносиоца захтева. број и датум доношења закључка). административни и хидрографски положај). остале податке (водно подручје. водно подручје. потврди. На полеђини омота се наводе све исправе садржане у омоту. Уписник решења о одбијању захтева странке за издавање водних аката садржи: опште податке (назив. водним сагласностима. водна сагласност. а нови упис се врши читко изнад прецртане речи. На насловној страни омота уписује се редни број из уписника водне књиге. исправка се врши прецртавањем погрешно уписане речи хоризонталном цртом. име и презиме обрађивача. напомена).

водне сагласности. Техничка документација. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу и начину вођења водне књиге („Службени гласник РС”. овог члана подацима из претходног месеца. Надлежни орган аутономне покрајине. а у рубрици: Промене у подацима. најкасније до петог у текућем месецу. град. број решења о издатим водним условима. прецрта цео упис тог решења о издавању водних услова. 3. водне сагласности. односно број и датум закључка о исправци. На насловној страни омота уписује се редни број из уписника водне књиге. Члан 15. при чему се у уписнику код решења које се мења или исправља у рубрици: Промене у подацима. Члан 17. Укидање или поништавање решења о издавању водних услова. водној сагласности. као и име и презиме обрађивача. односно извод из техничке документације се улаже у посебан омот за сваки објекат за који је издато решење. На полеђини омота се наводи техничка документација садржана у омоту. водно подручје. хоризонталном цртом. водној дозволи и потврди и водном налогу евидентира се у уписнику. Члан 18. у претходном месецу издате водне услове. водне дозволе и потврде и водне налоге. града Београда и јединице локалне самоуправе. у писаној и електронској форми. водних сагласности. 4 . а за остале објекте за које се издају водни услови. уписује се број и датум решења о укидању или поништавању и име и презиме обрађивача. водној дозволи и потврди. у електронској форми. Члан 16.Члан 14. само извод из техничке документације. остаје и чува се у једном примерку код органа који води водну књигу. и 4. посебно за свако водно подручје утврђено законом којим се уређују воде. Техничка документација која се прилаже уз захтев за издавање водних услова. водне сагласности. 2. Измена и исправка решења о издатим водним условима. водне сагласности. водне дозволе и потврде за водне објекте. водна дозвола и потврда. доставља Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство). Министарство до 15-ог у текућем месецу врши допуну уписника из става 1. водна сагласност. број 3/09). уписује број и датум решења о измени и допуни. при чему се црвеним мастилом. водне дозволе и потврде и водног налога евидентира се у уписнику. водној сагласности. водне дозволе и потврде и водног налога. као и Обрасце 1. Министарство води јединствени уписник водних услова. односно општина и назив објекта. водних дозвола и потврда и водних налога за територију Републике Србије.

Члан 19. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. године МИНИСТАР др Саша Драгин 5 . 5. новембра 2010. Број: 110-00-255/2010-07 У Београду.