You are on page 1of 7

CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE

MAGIA SǍRBǍTORILOR CREŞTINE
SǍRBǍTORI PASCALE-SǍRBǍTORI DE IARNǍ
EDIŢIA I
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL
PROF.Someșan Ştefan

Avizat
Inspector de religie
Inspector educativ

Avizat

Avizat

Inspector înv.primar

Inspector educativ

Prof. Chiorean

prof.Deac Minodora

ŞCOALA GIMNAZIALǍ CHEŢANI
Prof. Pantea Maria

Parteneri:
Pimăria

Biserica Ortodoxă

Consilier Local

Cucerzan Marius

preot Macarie V.

Catană Elena

Biserica Ortodoxă
Grindeni
Preot Duca Adrian

Biblioteca
Cucerzan Nita

Concurs Național
Magia sărbătorilor creștine
Paști și Crăciun
Ediția I

Motto:
Concurs de creație literară (poezie) și creație artistic-plastică-icoane (pictură, colaj).
Astăzi am văzut un copilaș ca un îngeraș. ˝Unde îți sunt aripioarele?˝ L-am întrebat, dar nu a știut ce să-mi răspundă.
La colibă atunci c.nd vine primăvara și înfloresc copacii, prin bomboane pe ramurile arbuștilor de lângă gardul
chiliei și le spun copiilor care vin la mine:˝Mergeți și luați bomboane din copaci, pentru că de va ploua se vor topi˝.
Unii copii mai inteligenți își dau seama că le-am pus eu și râd, alții cred că le-am plantat, iar alții stau pe gânduri.
Copiii mici au nevoie și de puțină însorire.
(Cuviosul Paisie Aghioritul-Viața de familie)

Argument:
Pe lângă proiectele cultural, educative, este nevoie și de concursuri școlare pe teme religioase. Scopul este
dezvoltarea creativtății elevilor, îndrumarea spre a înțelege mai bine rolul și importantța religiei în viața elevilor.
Acest concurs sprijină dezvoltarea unei atitudini positive, care să armonizecu sine, cu tradițiile tradițiile strămoșești.

Grupul țintă: clasele I-IV
Echipa de proiect
Organizatori: prof. Pantea Maria
prof. Mărginean Denisa
prof. Cătană Claudia
Colaboratori: prof. Mocan Viorica

prof. Gyorfi Ramona

Parteneri: Primăria Chețani
Biserica Ortodoxă Chețani
Biserica Ortodoxă Grindeni
Cătană Elena-consilier local pe problem de cultură și învățământ
Biblioteca Cheţani-Cucerzan Niţa

Scopul concursului:
Cunoașterea valorilor cultural proprii prin dezvoltarea unor relații între elevi din diferite zone ale țării.

Obiectiv general:

Stimularea expresivității artistice și potențialului creativ al elevilor

Obiective specifice

Stimularea interesului și curiozității prin explorarea orizontului spiritual
Dezvoltarea capacității de a înțelege și transmite gânduri, semnificații mijlocite de limbajul scris
Manifestarea creativității și imaginației
Comunicarea prin creații cu copiii din diferite regiuni ale țării
Conservarea valorilor culturale și tradiționale
Convingerea că viața creștină autentică rezulta din relația cu Dumnezeu

Grupul țintă:
Beneficiari direcți:

elevii claselor II-IV
cadrele didactice

Beneficiari indirecți:

comunitatea
părinții

Concursul Magia Sărbătorilor creștine, Paști și Crăciun se desfășoară pe secţiuni:
1.Creaţii artistic-plastice
a.sărbători pascale
b. sărbători de iarnă

2.Creaţii literare (poezie)
a.sărbători pascale
b.sărbători de iarnă

Tematica concursului

tradiţii și obiceiuri specifice regiunii în momentele importante religioase: Sărbători pascale, Sărbători de
iarnă

Durata: 4 ani, 2013-2017
Adrese de contact: Prof.Maria Pantea paulsimia@yahoo.com
Prof.Marginean Denisa nissamaria@yahoo.com

Înscrierea în concurs:înscrierea în concurs se va face prin completarea formularului de înscriere şi trimiterea lui în plic
Plicul va contine:
lucrările copiilor
fișa de înscriere 2 exemplare
acordul de parteneriat 2 exemplare
plic autoadresat și timbrat în valoare de 3 lei

Resurse financiare:
Se percepe o taxă de 10 lei pentru fiecare cadru didactic participant, suma include diploma/ premiu pentru elevi și
diploma /adeverința pentru cadru didactic, coordonatorul elevilor.Suma va fi trimisă în plicul cu lucrările.

Expedierea lucrărilor de către concurenți:
Depunerea lucrărilor la data 30 martie 2014 (data poștei ) – sarbatori Pascale
2 decembrie 2014 (data poștei) -sarbatori de iarna Craciun

Elaborarea lucrărilor. Se vor respecta următoarele cerințe:


lucrările trebuie să aibă un motiv din sfera orizontului spiritual și cultural
lucrările să fie în format A4
fiecare lucrare să fie etichetată verso și să se specifice: titlul lucrării, numele și prenumele, clasa, numele
cadrului didactic coordinator, școala, localitatea, județul.

Fiecare creație literară să fie tehnoredactată în Word astfel:
a. Titlul-font Times New Roman, mărime font 14 cu diacritice Bold
b. Textul (în versuri) la două rânduri distanță de titlu, font Times New Roma, mărime font 12 cu diacritice
(obligatoriu)
c. Sub titlu se scrie autoul (numele elevului, clasa). În dreapta josse va scrie numele cadrului didactic
coordonator.
d. Se va participa cu maxim 3 lucrări fiecare cadru didactic
e. Toate acestea se vor trimite prin poștă la adresa: Şcoala Gimnazială Chețani, Strada Principală nr.28,
Chețani, județul Mureș

Vernisarea expoziției –Concurs și jurizarea lucrărilor:
Jurizarea va fi făcută de către organizatorii și partenerii concursului care vor deleg specialiști în domneiu.
Premiile concursului consatu în diplome cu premii I, II, III.
Criterii de evaluare a lucrărilor:

A. Creația artistic-plastică
Se va urmări gradul de originalitatea, expresivitate și creativitate. Se vor descalifica lucrările în care se observă
intervenția adulților și care nu respect tematica concursului.

B.Creația literară (poezie): vor fi urmărite:

Elemente de tehnic și conținut
Profunzimea și cmplexitatea mesajului transmis prin poezie
Calitatea exprimării literare
Corectitudinea gramaticală
Aspectul general al lucrării
Calitatea redactării

Finalități:Descoperirea elevilor cu reale aptitudini spre creații literare și stimularea potențialului artistic,
creativ al tinerilor
Se vor elibera adeverințe/diploma de participare tuturor cadrelor didactice implicate în proiect
Realizarea unor expoziții în locațiile partenerilor din proiect
Lansarea proiectului se va face pe site-ul www.didactic.ro

FISA DE INSCRIERE
Concursul Național Magia sărbătorilor creștine Paști și Crăciun

Secțiunea:
1.Creație artistic-plastică
a. Sărbători Pascale
b.Sărbători de iarnă
2. Creație literară (poezie)
a. Sărbători Pascale
b. Sărbători de iarnă
Numele și prenumele cadrului didactic............................................................................................
Unitatea de învățământ....................................................................................................................
Adresa unde se vor trimite plicurile cu
diplome.............................................................................................................................................
Telefonul cadrului didactic...............................................................................................................
Adresa de e-mail cadru didactic......................................................................................................
Elevi participanți
Nr.crt.

Numele și
prenumele

Clasa

Secțiunea

Cadru didactic
coordonator

Şcoala Gimnazială Chețani

Şcoala:………………………………….

Strada Principală, nr.28

Adresa:…………………………………

Chețani, județul Mureș

Director:…………………………………

Director,
prof. Pantea Maria

Şcoala Ginazială Cheţani

Şcoala…………………………

Strada Principală, nr.28

Adresa.......................................

Nr.înregistrare…………….

Director………………………..

Director,

Prof. Maria Pantea

Acord de parteneriat
Încheiat azi,.........................., între Şcoala Gimnazială Chețani, localitatea Chețani, județul Mureș, reprezentată prin
director prof. Pantea Maria și
Scoala......................................................................................localitatea.............................,
județul....................................................reprezentată prin director..........................................
Prezentul parteneriat are ca obiectiv colaborarea în cadrul proiectului național ˝Magia sărbătorilor creștine˝-Paști și
Crăciun-parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor propuse.
În acest sens, d-l,d-na................................................................de la
Scoala............................................................localitatea.............................................județul............................................
..................... va desfășura activitățile stabilite în proiect, realizând obiectivele vizate.
Grupul țintă: clasele I-IV
Durata parteneriatului: Este încheiat pe o perioada de 4 ani: 2013-2017
Organizatorul se obligă:
Să informeze despre organizarea concursului
Să organizeze și să desfășoare activitățile propuse
Să respecte termenele de desfășurarea a concursului
Să organizeze expoziția cu lucrările elevilor
Să acorde diplome/adeverințe participanților, cadrelor didactice și elevilor

Partenerul:Să mediatizeze concursul
Să selecteze lucrările elevilor participantți la concurs
Să respecte regulamentul de desfășurare a concursului
Să evite orice situații generatoare de risc ce pt afecta în mod negative imaginea concursului