You are on page 1of 56

Contents

RUGĂCIUNI LA SFINŢI
Slujba Sfintei Xenia cea nebună pentru Hristos din SanktPetersburg (24 ian – 11 sept)

2

Acatistul Sfintei Ketevan (13 septembrie)

5

Slujba sfântului Serghie de Radonej (25 septembrie)

8

Acatistul Sfântului Luchian, Prezbiterul Antiohiei celei mari (15 octombrie)

11

Acatistul Sfinţilor Mucenici Gurie, Samona şi Aviv (15 noiembrie)

14

Acatistul Sfântului Mucenic Gurie (15 noiembrie)

16

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Taumaturgul (17 noiembrie)

18

Acatistul Sfintei Muceniţe Lucia Fecioara (13 decembrie)

21

Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi VASILE, GRIGORIE, IOAN (30 IAN) al doilea

25

Acatistul Sfântului Ierarh Meletie (12februarie)

29

Acatistul Sfântului Arsenie cel Mare (8 mai)

33

Acatistul Sfântului ANDREI cel nebun pentru Hristos (28Mai)

35

Acatistul Sfintei Mironosiţe Ioana (27 iunie)

39

Acatistul Sfinţilor Apostoli PETRU şi PAVEL (29 iunie) al doilea

41

Acatistul Cuviosului Părinte Sofronie Saharov (11 iulie)

44

Acatistul Sfântului Ilie Chavchavadze(cel Drept) din Georgia (20 iulie)

47

Paraclisul Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ, numit şi Hozevitul (5 august)

50

Acatistul Sfântului călugăr aghirit anonim, care a scris cartea Vedere Duhovnicească

52

Slujba Sfintei Xenia

cea nebună pentru
Hristos din
SanktPetersburg
(24 ian – 11 sept)

La utrenie
Canonul sfintei
Cântarea 1
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Ca ceea ce te-ai lepădat cu totul de orice grijă lumească,
învaţă-ne şi pre noi să ne lepădăm de grijile pământeşti,
şi să ne îndeletnicim mai mult spre mântuirea sufletului
nostru, ca nu în zadar să treacă viaţa noastră.

La vecernie
Stihurile pe 6, 3 din minei şi 3 ale Sfintei, glas 2
Numindu-te cu nume bărbătesc, ai lepădat neputinţa
femeiască. Şi împărţindu-ţi toată averea oamenilor aflaţi
în nevoi, încrederea ţi-ai pus numai în Bunul Dumnezeu.
Ai defăimat toată odihna şi bogăţia lumească, primind
sărăcia cea de bunăvoie.
Înţelepciunea cea dată ţie de Dumnezeu ai ascuns-o,
Sfântă Xenia, sub nebunia cea părută, în deşertăciunile
marelui oraş vieţuind ca o locuitoare a pustiei şi înălţând
neîncetat rugăciuni lui Dumnezeu.
Ai primit pre umerii tăi, fericită Xenia, greaua cruce a
nebuniei pentru Hristos, dată ţie de Dumnezeu. Şi, prin
înalta ta smerenie şi prin nevoinţa rugăciunii, ai dobândit
darul înainte-vederii. Iar oamenii pre care i-ai ajutat, Îl
slăvesc neîncetat pre Dumnezeu, Carele S-a arătat
minunat întru sfinţii Săi.
Slavă…glas8
Mulţi oameni au alergat la ajutorul tău şi în timpul
vieţuirii tale pre pământ, şi şi după adormirea ta. şi luând
izbăvire de felurite boli, nevoi şi necazuri, te laudă acum
neîncetat pre tine, cea care dai mângâiere celor necăjiţi,
întăreşti pre cei neputincioşi şi îndrumi pre calea dreaptă
pre cei rătăciţi.
Şi acum…
Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, nu ne lăsa
pre noi în necazuri şi în nevoi, ci mijloceşte pentru noi
împreună cu fericita Xenia, căci la voi alergăm ca la un
izvor de har ce se revarsă îmbelşugat peste toţi cei care
vă cheamă în ajutor cu inimă zdrobită şi curată.
Tropar, glas 7
Iubind sărăcia lui Hristos, acum te îndulceşti de ospăţul
cel veşnic; cu nebunia cea părută, ai ruşinat nebunia
acestei lumi; prin smerenia crucii ai primit puterea lui
Dumnezeu. Pentru aceasta, dobândind darul ajutorării
prin minuni, Fericită Xenia, roagă pre Hristos
Dumnezeu să ne izbăvească prin pocăinţă de tot răul.
2

Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Ca ceea ce ai murit pentru lume, aminteşte nouă că vom
muri. Căci frica de moarte ne ajută să înţelegem că, dacă
de Dumnezeu nu ne apropiem cu inimă curată, totul este
deşertăciune şi goană după vânt.
Slavă…
Cuvioasă Maică Xenia, bucură întristata mea inimă, şi
nu mă lăsa să cad în deznădejde. Că vrăjmaşul nu
conteneşte a-mi şopti că nu mai este cale de îndreptare
pentru mine. Roagă-te şi mijloceşte pentru mine, ca
nădăjduind în ajutorul tău, spre lupta cea bună iarăşi să
mă ridic.
Şi acum…
Preacurată Fecioară, în marea ta iubire de oameni,
îmbrăţişează tot pământul. Că toţi oamenii sunt în
necazuri şi cu anevoie înoată în marea acesta tulburată a
vieţii. Nu ne uita pre noi, Sfântă Stăpână, ci mijloceşte
pentru noi la Fiul tău şi Dumnezeul nostru.
Cântarea a 3-a
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Iubirea arzătoare către Dumnezeu te-a făcut să alegi
calea nebuniei pentru Hristos. Grea cruce ai ales,
Fericită Maică, dar mare este slava ta în ceruri, căci
Domnul tău ţi-a pus pre cap Cununa biruinţei, carea
nimeni o va lua de la tine, şi acum cu toţi sfinţii te
veseleşti.
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Ajută-ne, Fericită maică, să-L iubim şi noi pre
Dumnezeu cu toată fiinţa noastă, şi orice ispită ar veni
asupra noastră pre El să alegem în fiece clipă; ca nu
cumva cinstindu-L numai cu buzele, să ne lepădăm de El
prin faptele noastre.
Slavă…
Cuvioasă Maică Xenia, cea nebună pentru Hristos,
învaţă-mă cum spre folos să-mi petrec vremelnicia
vieţii. Nu mă lăsa să o irosesc, căci ceasul morţii se
apropie, şi poate ziua de mâine în dar nu o voi mai
primi.
Şi acum…

Preasfântă Stăpână, cu cât e mai mare iubirea, cu atât
mai mare şi suferinţa. Nimeni poate înţelege durerea ta
la răstignirea Fiului Tău, căci nimeni L-a iubit precum
tu. Pentru aceasta laudă aduce ţie toată făptura.
Sedealnă
Tânjeşte sufletul meu după Domnul şi cu lacrimi Îl
caută, dar, din cauza păcatelor, inima mea nu întreagă a
Lui este. Ajută mie, Sfântă Xenia, pre Domnul mai mult
să iubesc cu fiece zi. Ca venind vremea sfârşitului meu,
aproape de El să mă primească Domnul, precum a
făgăduit celor care Îl iubesc pre El.
Cântarea a 4-a
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Tu ai pribegit pre străzile oraşului răbdând frigul,
foamea, setea, dispreţul şi ocara oamenilor. Cine poate
spune greutăţile prin care ai trecut? Mă cutremur şi mă
minunez de a ta îndelungă răbdare. Ajută-ne şi pre noi să
purtăm crucea fără cârtire, ca răbdând noi aici necazuri,
să dobândim slava şi odihna cea veşnică.
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Fără şovăială ţi-ai supus trupul la multe pătimiri, căci
sufletul tău era mistuit de dorinţa de a a se uni cu
Domnul. Aminteşte-ne că trupul este stricăcios şi trebuie
mai multă purtare de grijă pentru sufletul cel nemuritor.
Slavă…
Cuvioasă Maică Xenia, fii ocrotitoarea mea pururea.
Prea des alunecă piciorul meu pre lângă cale, şi cu
anevoie înaintez spre Dumnezeu. Stai lângă mine
veghind paşii mei şi clătinându-mă eu, tu grabnic tindemi ajutor prin rugăciunile tale.
Şi acum…
Preaslăvită Mireasă, Pururea Fecioară, curăţia ta mie sămi fie luminare şi călăuză. Şi, lepădându-mă de haina
întinăciunii, să mă înfăţişez în faţa Mirelui Ceresc în
vrednică haină de nuntă.
Cântarea a 5-a
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Prin nebunia cea părută, ai defăimat nebunia acestei
lumi. Ajută-ne şi pre noi să biruim mândria din noi şi
iubirea de slavă deşartă, căci aceste două patimi prea rău
întunecă sufletele noastre. Întăreşte-ne să urmăm calea
smereniei, căci fără ea nu este nădejde de mântuire.
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Îmbrăţişând sărăcia cea de bunăvoie, tu L-ai slujit pre
Cel Bogat. Şi acum El, pentru rugăciunile tale, ne
miluieşte pre noi cu cele de trebuinţă. Nu este bolnav
sau sărman care să fi alergat la tine şi să nu fi primit
ajutor grabnic; pentru aceasta toţi laudă a ta mare
milostivire.

Slavă…
Cuvioasă Maică Xenia, neavând nici un bun pământesc,
tu trăiai fără griji, ca şi cum pre toate le-ai fi avut.
Învaţă-mă şi pre mine să trăiesc fără grija celor
pământeşti, căci Domnul este Bunul cel mai de preţ, şi
ţelul vieţii dobândirea Duhului Sfânt este.
Şi acum…
Negrăita ta smerenie, aleasă Împărăteasă şi Doamnă,
cine o poate spune? Căci printr-însa fiu ai câştigat pre
Fiul lui Dumnezeu, Carele pântecele tău sfânt lăcaş Sieşi
a ales, El, pre Carele nu Îl încap cerurile. De aceea de
tine, ceea ce eşti plină de har, se bucură toată făptura.
Cântarea a 6-a
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
De la mormântul tău ulei din candelă, pământ şi petale
de trandafir s-au împărţit oamenilor în nevoi, aceştia
aflându-şi mângâierea: sănătate în bolile de nevindecat
şi toate cele de folos în nevoi, căci tu mijloceşti înaintea
lui Dumnezeu pentru noi toţi.
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Domnul îţi descoperea şi din cele trecute ale oamenilor,
şi din cele ce aveau să li se întâmple. Şi precum ai ajutat
atunci mulţi oameni prin povăţuirea ta, ajută şi acum,
Fericită Xenia, pre cei care prăznuiesc cu dragoste
pomenirea ta.
Slavă…
Cuvioasă Maică Xenia, ziua praznicului tău umple de
bucurie inimile noastre. Oare cât de mare ne va fi
bucuria să vedem în ceruri slava ta? Roagă-te, sfântă, şi
pentru noi, ca să ne învrednicim de Împărăţia cea
cerească şi de vederea slavei în care tu acum sălăşluieşti.
Şi acum…
Maica noastră, a tuturor, nu ne lăsa pre noi, că greutăţile
ne apasă şi unii din noi stau să cadă sub povara crucii.
Ridică-ne când cădem, şi ajută-ne să pornim iarăşi la
luptă, căci crucea care ni s-a dat nu e mai mare decât am
putea-o duce.
Condacul, glas 3
Luminat saltă astăzi oraşul lui Petru, căci mulţimea celor
scârbiţi află mângâieri, nădăjduind în rugăciunile tale.
Fericită Xenia, căci tu eşti lauda şi întărirea Sankt
Petersburgului.
Cântarea a 7-a
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Te retrăgeai noaptea la marginea oraşului şi făceai
rugăciuni pentru întreaga lume, închinându-te în cele
patru părţi. Învaţă-ne şi pre noi, Maică, să ne rugăm cu
3

durere şi cu lacrimi pentru toţi cei din lume, căci pentru
întreg Adamul viaţa Şi-o a dat Domnul nostru Iisus
Hristos.
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Cine iubeşte cu adevărat pre Dumnezeu iubeşte şi pre
toţi cei pre care Acesta i-a zidit. Învaţă-ne să ne bucurăm
cu cei care se bucură, să plângem cu cei care plâng şi să
suferim cu toţi cei care suferă; căci toţi suntem mădulare
ale aceluiaşi trup.
Slavă…
Cuvioasă Maică Xenia, cea plină de blândeţe şi iubire,
fii mie călăuză spre Împărăţia lui Dumnezeu. Mulţimea
patimilor mele m-a lăsat pustiu şi gol. Şi rogu-mă ţie
sprijin să-mi fii început bun mântuirii să pun.
Şi acum…
Fecioară Curată, neobosită rugătoare pentru noi, la tine
alerg. Acoperă-mă pre mine de tot răul cu cinstitul tău
acoperământ, că rob păcatului m-am făcut. Ci tu,
Preasfântă Stăpână îmi ajută rob Fiului tău să mă fac şi
Lui să slujesc de acum şi până în veac.
Cântarea a 8-a
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
De cele pământeşti cu totul te-ai înstrăinat, Maică, şi ai
vieţuit bucurându-te de dulceaţa Duhului Sfânt. Învaţăne şi pre noi să alegem partea cea bună în viaţă. Şi deşi
cei care ne înconjoară caută numai spre pământ noi pilda
ta să urmăm şi spre ceruri să căutăm, acolo unde cu toţi
sfinţii te veseleşti de vederea Preasfintei Treimi.
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Prin râvna ta, ai ruşinat puterea celui viclean, că viaţă
mai presus de fire ai vieţuit, neluând seama la
slăbiciunea firii femeieşti. Ajută ţie să urmăm şi din
nepăsarea în care zăcem să ne ridicăm,ca sufletul nostru
lui Dumnezeu să vieze.
Bine Îl cuvântăm pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfântul Duh,
Domnul
Cuvioasă Maică Xenia, mustrarea conştiinţei mă apasă,
că nu după putere m-am silit. Nu mă lăsa talantul să
îngrop, ci ajută-mi spre a-l înmulţi. Căci a Domnului
întrebare va fi de ne-am silit după putere.
Şi acum…
Măicuţă Sfîntă, nu ne uita pre noi, ci cu rugăciunile tale
din inima noastră pământ roditor să facem, ca însutită
roadă să aducă cele semănate de Fiul tău în sufletul
nostru. Că tu de nu ne ajuţi, spini şi pălămidă vor sufoca
ţarina toată.
Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm
Domnului Savaot, cântându-L şi preaînălţându-L întru
toţi vecii!
4

Pe Împăratul Ceresc, pre Care Îl laudă oştirile îngereşti,
laudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Nu ţi-ai cruţat trupul de osteneli şi acoperământul
lipsindu-ţi, te trudeai încă şi noaptea cărând pietre pentru
construirea bisericii. Şi noi să ne silim a supune trupul
sufletului, şi aşa cum altădată prin trup păcătuiam, de
acum prin acelaşi lui Dumnezeu să lucrăm.
Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te pentru noi.
Dumnezeu a îngăduit ca viaţa ta cea bineplăcută Lui, să
fie cunoscută în întreaga lume, ca noi, luând pildă din
virtuţile şi otenelile tale, să punem început bun. Şi, pre
tine povăţuitoare avându-te, cu bine să trecem prin focul
ispitelor, şi aur lămurit să ne dăruim Domnului.
Slavă…
Cuvioasă Maică Xenia, bucuria mea, te chem din nou.
Singur nu mă lăsa în încercări, ci aproape să-mi fii, căci
cu mare râvnă se luptă cumpliţii diavoli împotriva
noastră. Şi alături să-mi fii acum şi în ceasul morţii
mele, căci înfricoşătoare este clipa despărţirii sufletului
de trup.
Şi acum…
Caută cu milostivire, Preasfântă Stăpână, spre necazurile
ce ne înconjoară, şi ne mântuieşte pre noi de cursele
celui viclean. Ca, ieşind la liman, să ne învrednicim a
vedea slava sfinţilor din ceruri, şi împreună cu Sfânta
Xenia să-I câtăm Domnului în vecii vecilor. Amin.
Cuvine-se…
Luminânda
Cântare de laudă îţi aducem, Sfântă şi Fericită maică a
noastră Xenia, şi cinstim sfântă pomenirea ta, căci tu
pururea te rogi pentru noi lui Hristos Dumnezeul nostru.
Laudele
Veniţi toţi credincioşii să îi aducem cântare de laudă
celei care a ales nevoinţa răbdării şi a relei pătimiri. Căci
aceasta, râvnind vieţii îngereşti, după moartea soţului ei,
a lepădat frumuseţea lumii acesteia şi toate cele din ea:
pofta ochilor, pofta trupului şi trufia vieţii.
Veniţi toţi credincioşii să aducem cântare fericitei Xenia,
căci aceasta, prin nebunia cea părută, a ruşinat nebunia
acestei lumi, şi acum mijloceşte pentru noi neîncetat la
tronul Celui Prea Înalt.
Veniţi toţi credincioşii să aducem cântare celei care
împarte tămăduiri tuturor celor care aleargă cu credinţă

la ajutorul ei. Căci mari minuni a săvârşit atunci când
neputincioşi s-au arătat doctorii.
Veniţi cu toţii să o cinstim pre fericita Xenia, cea care
lepădându-se de toate bunurile pământeşti, mijloceşte
pentru noi înaintea Domnului şi pentru dobândirea lor,
dacă acestea ne sunt de folos.
Veniţi să îi mulţumim celeia care ne-a izbăvit din atâtea
nevoi prin rugăciunile sale. Căci lepădându-se de toate
pentru Domnul, Acesta plineşte ei şi acum cererile.
Veniţi să prăznuim cu bucurie pre sfânta Xenia, comoara
din Sankt Petersburg, că aceasta s-a făcutnouă mai
preţioasă decât aurul şi decât toate bogăţiile acestei lumi.
Slavă…
Te mărim pre tine, Sfântă şi fericită maică a noastră
Xenia, şi cinstim sfântă pomenirea ta, că tu ai umplut de
bucurie viaţa noastră.
Şi acum…
Pe cea mai desfătată decât cerurile îngerii o laudă
neîncetat; şi noi, pre pământ, cu buze nevrednice îi
aducem cântare Împărătesei noastre şi Maicii
Stăpânului.

Acatistul Sfintei Ketevan
(13 septembrie)

Condacul 1
Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor te-a ales pe tine
ca vas ales de mare cinste, căci prin virtuţile tale ai
odihnit cu adevărat Sfânta Treime. Iar noi, minunândune de pilda vieţii tale, cu dragoste îţi cântăm: Bucură-te,
sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a
lui Hristos.
Icosul 1
Descendentă fiind din familie imperială, tu ai defăimat
toate deşertăciunile acestei lumi şi te-ai silit din toate

puterile să moşteneşti Adevărata Împărăţie, dorind cu
adevărat Împărăţia Cerurilor.
Bucură-te, sfânt odor răsărit din Georgia;
Bucură-te, sfânt izvor de rugăciuni pentru toată lumea;
Bucură-te, rouă cerească;
Bucură-te, nobilă împărăteasă;
Bucură-te, ajutor tare pentru toţi cei necăjiţi;
Bucură-te, ocrotitoare pentru toţi cei prigoniţi;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.
Condacul 2
Fiind strănepoată a împăratului Constantin din Kartalin,
prin însoţirea cu David, urmaşul împăratului Alexandru
al II-lea, tu însăţi ai condus Imperiul Georgiei şi te-ai
nevoit pe cât ai putut ca să ajuţi Biserica. Iar oamenii,
văzând pietatea ta, cântau într-un glas: Aliluia.
Icosul 2
Manifestând o deosebită atenţie faţă de nevoile Bisericii
Georgiene, ai contribuit la zidirea de biserici, la zidirea
de case pentru primirea călătorilor şi la zidirea de
adăposturi pentru oamenii fără de acoperiş.
Bucură-te, ajutătoarea săracilor;
Bucură-te, mângâierea bolnavilor;
Bucură-te, pildă de smerenie;
Bucură-te, dătătoare de nădejde;
Bucură-te, ajutătoare în orice primejdie;
Bucură-te, liman de scăpare şi nădejde;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.
Condacul 3
Umplutu-ţi-a inima de amărăciune Constantin, fratele
soţului tău, căci primind islamismul, şahul Abbas I i-a
poruncit ca să aranjeze asasinarea tatălui său şi a fratelui
său. Iar tu, jelind cruda moarte a celor nevinovaţi, te
rugai pentru luminarea celui ce n-a mai vrut să-I cânte
adevăratului Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 3
Depăşind buna cuviinţă în faţa respectabilei tale văduvii,
Constantin ţi-a cerut mâna, ameninţând cu război în caz
de refuz. Dar tu, cu ajutorul lui Dumnezeu şi a poporului
tău, ai înfrânt armata persană pe care apostatul o
conducea.
Bucură-te, munte de statornicie;
Bucură-te, cea care te-ai adus jertfă vie;
Bucură-te, tăcere de taină;
Bucură-te, soţie devotată;
Bucură-te, cea plină de bărbăţie;
Bucură-te, inimă curată, neatinsă de trufie;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.
Condacul 4
După moartea lipsită de glorie a lui Constantin, s-a
restabilit pacea pentru poporul georgian. Iar Şahul
Abbas I ţi-a dat înapoi pe fiul tău cel preaiubit, care deşi
trăise ca ostatic la curtea şeicului, îşi păstrase credinţa
ortodoxă neîntinată, şi neîncetat cânta: Aliluia.
Icosul 4
5

După o perioadă de pace, şahu a atacat Georgia. Şi,
cerând o sumă de ostatici de seamă, tu te-ai predat lui
voluntar, ca prin jertfa ta să previ pericolul care
ameninţa poporul tău.
Bucură-te, tărie de diamant;
Bucură-te, cea care te-ai arătat mai înţeleaptă decât un
savant;
Bucură-te, cea care te-ai jertfit pentru poporul tău;
Bucură-te, cea care ai mulţumit lui Dumnezeu şi la bine
şi la rău;
Bucură-te, luptătoare neînfricată;
Bucură-te, biruitoare muceniţă;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.

Icosul 7
Coborât-au asupra trupului tău mult chinuit trei coloane
strălucitoare, semnificând izbânda ta spirituală. Iar noi
îţi cântăm aşa:
Bucură-te, cea care ai nădăjduit numai în ajutorul lui
Dumnezeu;
Bucură-te, cea care nu te-ai temut de jugul cel greu;
Bucură-te, cea plină de dragoste dumnezeiască;
Bucură-te, mijlocitoare pentru toţi cei care vor să te
cinstească;
Bucură-te, cea care în trup fiind ai trăit îngereşte;
Bucură-te, rugăciune de foc care nu conteneşte;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.

Condacul 5
Fost-ai torturată în închisoare zece ani căci ai refuzat să
primeşti credinţa mahomedană. Şi pentru că ai refuzat să
te însoţeşti cu şahul care dorea să te ridice la rangul de
împărăteasă a poporului pers, hotărâtu-ţi-s-a moartea.
Dar tu te bucurai de vestea sfârşitului tău căci inima ta
ardea de dorul întâlnirii cu Făcătorul cerului şi al
pământului, căruia Îi cântai: Aliluia.
Icosul 5
Văzând tiranii că nimic nu izbândesc împotriva ta, nici
cu ameninţările, nici cu chinurile, nici cu propunerile de
mari bogăţii şi slavă, s-au hotărât să te muncească până
la moarte.
Bucură-te, stâlp de foc;
Bucură-te, cea care te-ai adus sfânt prinos;
Bucură-te, mare muceniţă;
Bucură-te, răbdare în chinuri neclintită;
Bucură-te, pildă de jertfelnicie;
Bucură-te, neînfricată propovăduitoare a Ortodoxiei;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.

Condacul 8
Sfintele tale oseminte au fost aduse la Roma la catedrala
Sfântului Apostol Petru, iar o parte din ele au fost donate
fiului tău care le-a îngopat în Kakheti în catedrala
Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, spre mângâierea
poporului tău care se tânguia cântând: Aliluia.
Icosul 8
Fost-ai numită „Mare muceniţă a lui Hristos” de
patriarhul katolikos Zaharia, şi de atunci poporul aleargă
la tine cu rugăciuni, având nădejde în grabnicul tău
ajutor.
Bucură-te, pildă de totală lepădare de sine;
Bucură-te, cea care nu ai trăit pentru tine;
Bucură-te, împărăteasă plină de blândeţe;
Bucură-te, suflet mare de nespusă frumuseţe;
Bucură-te, ghiocel plăpând;
Bucură-te, trestie neclătinată de vânt;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.

Condacul 6
Nimic nu a reuşit să te clintească; nimic nu a reuşit să te
despartă de dragostea lui Hristos, căci sufletul tău ardea
de dorul Mirelui Ceresc, Căruia îi cântai neîncetat:
Aliluia.
Icosul 6
Fost-ai răstignită pe un copac în formă de cruce şi te-au
torturat cu cleşti încinşi. Pe cap ţi-au pus un coif încălzit
la roşu, apoi ai fost lovită cu vergi de oţel şi trupul ţi-a
fost împuns cu unghii de fier.
Bucură-te, jertfă bineprimită;
Bucură-te, rugătoare neobosită;
Bucură-te, cea de Dumnezeu aleasă;
Bucură-te, cea de popor mult iubită;
Bucură-te, pom plin de roadele virtuţii;
Bucură-te, cea care acum te veseleşti cu sfinţii;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.
Condacul 7
Ridicatu-s-a în sus fum gros din capul tău şi ţi-ai dat
sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Iar în ceruri îngerii se
veseleau de biruinţa ta, cântând Domnului: Aliluia.
6

Condacul 9
Aşa cum în viaţă ai fost milostivă, şi acum după
adormirea ta îţi reverşi milele peste toţi cei care aleargă
la tine cu rugăciune curată. Miluieşte-ne şi pe noi, cei
care cântăm: Aliluia.
Icosul 9
Tu nu treci cu vederea pe nici un sărac care năzuieşte în
ajutorul tău. Ajută-mă şi pe mine cel sărac sufleteşte;
ajută-mă să lupt cu mândria care mereu mă jefuieşte.
Bucură-te, inimă de mamă;
Bucură-te, cea care te-ai îmbrăcat cu smerenia ca şi cu o
haină;
Bucură-te, alinarea celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, liman de scăpare pentru toţi cei chinuiţi;
Bucură-te, rugătoare fierbinte pentru toţi cei din nevoi;
Bucură-te, grădină aleasă, împodobită cu nenumărate
flori;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.
Condacul 10
Cumplit de grea este uneori lupta cu patimile, dar având
nădejde în ajutorul tău, atunci când cad, eu nu
deznădăjduiesc, ci mă ridic din nou. Nu mă uita pe mine,

cel care încă nu am învăţat să cânt cum trebuie lui
Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 10
Împodobită ai fost cu toate virtuţiile şi viaţa ta ne-a
rămas ca pildă minunată. Ajută-ne să îţi urmăm ţie şi să
aflăm prin tine liman de mântuire.
Bucură-te, rază lină;
Bucură-te, suflet plin de pace şi lumină;
Bucură-te, mare nevoitoare;
Bucură-te, aleasă priveghetoare;
Bucură-te, cea plină de milostivire;
Bucură-te, cea care te dăruieşti în rugăciune;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.
Condacul 11
Deşi blândeţea ta te arăta plăpândă şi firavă ca un
ghiocel, credinţa ta te-a arătat mai tare ca diamantul.
Fără murmur ai răbdat înfricoşătoarele chinuri şi ţi-ai dat
sufletul în mâinile Celui căruia toată zidirea îi cântă:
Aliluia.
Icosul 11
Mare Muceniţă a lui Hristos ajută-mă şi pe mine să mă
lepăd de mine şi să mă las în voia Domnului primind şi
pe cele rele ca şi pe cele bune, având nădejde că ştie
Dumnezeu ce e mai de folos pentru mine.
Bucură-te, floare binemirositoare;
Bucură-te, stea cu lumină orbitoare;
Bucură-te, cea de Dumnezeu înţelepţită;
Bucură-te, cea care de dulceţile lumeşti nu te-ai lăsat
ademenită;
Bucură-te, cea neatinsă de întinăciunile acestei lumi;
Bucură-te, cea care ai preţuit doar cereştile cununi;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.
Condacul 12
Inimă de mamă ai arătat întotdeauna tuturor celor ce au
alergat la tine; nu ne trece cu vederea nici pe noi, cei
care căutăm la tine scăpare, ci ajută-ne să cântăm aşa
cum se cuvine Împăratului cerului şi al pământului:
Aliluia.
Icosul 12
Minunatu-s-au odată păgânii de frumuseţea ta fizică;
spăimântatu-s-au ei de frumuseţea ta interioară, şi
biruitu-s-au ei de de credinţa ta cea neclintită. Iar acum
toţi creştinii îţi cântă:
Bucură-te, floare de o neasemănată frumuseţe;
Bucură-te, chip de blândeţe;
Bucură-te, stea călăuzitoare;
Bucură-te, neclintită mărturisitoare;
Bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, mijlocitoare grabnică pentru toţi cei care se
roagă ţie;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.

împărăţeşti şi peste patimi, şi acum cu toţi sfinţii te
veseleşti în veci. Ajută-ne şi pe noi să ne ridicăm din
mocirla păcatului şi să ne curăţim haina sufletului, ca să
nu-L mai întristăm pe Cel căruia I se cuvine cântarea:
Aliluia.(de trei ori)
Icosul 1
Descendentă fiind din familie imperială, tu ai defăimat
toate deşertăciunile acestei lumi şi te-ai silit din toate
puterile să moşteneşti Adevărata Împărăţie, dorind cu
adevărat Împărăţia Cerurilor.
Bucură-te, sfânt odor răsărit din Georgia;
Bucură-te, sfânt izvor de rugăciuni pentru toată lumea;
Bucură-te, rouă cerească;
Bucură-te, nobilă împărăteasă;
Bucură-te, ajutor tare pentru toţi cei necăjiţi;
Bucură-te, ocrotitoare pentru toţi cei prigoniţi;
Bucură-te, sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare
muceniţă a lui Hristos.
Condacul 1
Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor te-a ales pe tine
ca vas ales de mare cinste, căci prin virtuţile tale ai
odihnit cu adevărat Sfânta Treime. Iar noi, minunândune de pilda vieţii tale, cu dragoste îţi cântăm: Bucură-te,
sfântă Ketevan, aleasă împărăteasă şi mare muceniţă a
lui Hristos.
Rugăciune
Sfântă plăcută a lui Dumnezeu, mare muceniţă şi
împărăteasă, ai milă de noi cei care ne târâm în noroiul
patimilor, şi ajută-ne să punem început bun de mântuire,
spălându-ne haina sufletului cu lacrimile tainicei
pocăinţe. Ajută-ne să înţelegem grozăvia păcatului şi să
luptăm până la sânge cu orice înclinaţie spre rău. Ajutăne să-L iubim mai mult pe Domnul şi să nu mai lăsăm
nimic să ne despartă de Cel care de bunăvoie şi cu
dragoste S-a jertfit pentru noi.

Condacul 13
O, Sfântă Mare Muceniţă Ketevan, cea care cu
înţelepciune ai împărăţit peste poporul tău, învăţat-ai să
7

smerenia ta? Oare cine îţi va putea urma ţie, celui care ai
vieţuit ca un înger în trup?
Şi acum…
Preasfântă Stăpână, tu te-ai arătat cu adevărat ocrotitoare
a monahilor, căci nici unul din cei care au alergat la
ajutorul tău nu a fost trecut cu vederea. Nu ne uita nici
pe noi, cei care cu dragoste ne închinăm ţie, Preacurată,
Maica Domnului şi Dumnezeului nostru.

Slujba sfântului Serghie de
Radonej
(25 septembrie)

Troparul sfântului, glas 2
Nevoitor virtuţilor te-ai arătat şi, ca un adevărat ostaş al
lui Hristos Dumnezeu, ai luptat cu patimile din această
viaţă trecătoare prin post şi priveghere, făcându-te locaş
al Duhului Sfânt şi vas ales al Sfintei Treimi. Pentru
aceasta, cercetează-ne şi pe noi, Cuvioase Serghie, şi
pomeneşte-ne după cum ai făgăduit.

La utrenie
Canonul sfântului
Cântarea 1
Încă din pântecele maicii tale te-ai deprins cu viaţa
ascetică, căci mama ta nu se hrănea decât numai cu
pâine şi apă, şi petrecea necontenit în rugăciuni. Căci în
inima ei simţea că pruncul pe care îl va naşte va fi cu
adevărat vas ales al lui Dumnezeu.

La vecernie
Stihurile pe 6, 3 din octoih şi 3 ale Sfântului, glas 1
Dumnezeu a arătat lumii că vei fi adevărat slujitor al
Sfintei Treimi înainte de naşterea ta, căci în timpul unei
sfinte Liturghii, în trei dintre cele mai importante
momente ale slujbei, ai strigat cu glas, încă fiind tu în
pântecele maicii tale.
Din tinereţile tale ai iubit liniştea şi rugăciunea, dar nu
reuşeai să faci faţă la cerinţele şcoalare. Iar într-o zi,
întâlnindu-te cu un stareţ, i-ai cerut acestuia să
mijlocească pentru tine la Dumnezeu ca să reuşeşti să te
deprinzi cu învăţatura. Iar Dumnezeu a revărsat peste
tine valurile înţelepciunii Sale.
Retrăgându-te în adâncul pustiei împreună cu fratele tău,
ai ridicat o chilie şi ai închinat o biserică Preasfintei
Treimi. Iar oamenii văzând îmbelşugatul har care s-a
revărsat peste tine, veneau cu râvnă să ţi se alăture ţie.
Iar Domnul ţi-a descoperit că acest loc se va umple de
nevoitori care vor dori din tot sufletul să-ţi urmeze ţie.
Slavă…glas 5
Oare cine va putea spune mulţimea scârbelor pe care leai îndurat pentru Domnul? Oare cine va putea număra
mulţimea lacrimilor tale? Oare cine nu se va cutremura
de mulţimea nevoinţelor tale? Oare cine va ajunge la
măsura iubirii tale? Oare cine nu va lua pildă din
8

Venind tu pe lume, ai primit numele Sfântului Apostol
Vartolomeu. Şi din rânduiala lui Dumnezeu, ai refuzat
laptele mamei în zilele de miercuri şi vineri. Iar părinţii
tăi au înţeles că vei fi şi tu un adevărat slujitor al
Domnului.
Slavă…
Ajungând la şcoală mult te-ai ostenit să te deprinzi cu
învăţătura, dar nimic nu ai izbutit. Dar pentru
rugăciunile unui stareţ încercat, ai primit de la
Dumnezeu nu numai cunoaşterea învăţăturilor
pământeşti, ci şi înaltele învăţături duhovniceşti.
Şi acum…
Nu ne lăsa pe noi, Măicuţă Sfântă, să ne irosim toate
puterile pentru cele pământeşti, ci adu-ne nouă aminte că
mai vârtos trebuie să ne ostenim pentru cele cereşti, ca
să ajungem acolo unde tu cu toţi sfinţii te veseleşti.
Cântarea 3
Nu au reuşit dascălii să te înveţe să citeşti, deşi mult s-au
ostenit. Dar gustând din prescura pe care ţi-a întins-o
bătrânul stareţ, ai reuşit la porunca acestuia să citeşti
fără nici o greşeală dumnezeieştii psalmi.
Mult har a revărsat Dumnezeu peste tine, alesule
nevoitor, şi ţi-a deschis mintea ca să înţelegi cele mai
adânci taine ale Sfintei Scripturi. Şi hrănindu-ţi sufletul
cu lecturile îndelungate din Sfinţii Părinţi, te-ai arătat

mai înţelept decât cei mai mari învăţători contemporani
cu tine.
Slavă…
Nu te-au atras pe tine nici jucăriile copilăreşti, nici mai
târziu jocurile tinereşti, ci inima ta ardea necontenit de
dorul Celui iubit. Şi te-ai silit încă de mic să duci o viaţă
bineplăcută lui Dumnezeu, Cel mult dorit.
Şi acum…
Deschide ochii mei spre vederea neputinţelor mele, ca
nu cumva să se înalţe gândul meu şi să-L mâhnesc pe
Fiul tău, Cel carele S-a smerit luând trup omenesc, şi,
primind moarte de ocară, din moarte veşnică ne-a
izbăvit.
Irmosul
<<Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului
ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru
dragostea Ta; căci Tu eşti marginea doririlor şi
credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni.>>
Sedealna sfântului
Toată lumea care vine cu credinţă şi se închină la
sfintele tale moaşte, vede că eşti grabnic ajutător, căci
multe sunt minunile tale pe care le săvârşeşti, ca o slugă
credincioasă ce eşti. Te-am câştigat ca pe un ocrotitor,
care în faţa Domnului pentru noi pururi mijloceşti.
Slavă…Şi acum…
Preasfântă Stăpână, sub acoperământul tău noi toţi robii
tăi alergăm şi te rugăm noi nevrednicii: sârguieşte de ne
izbăveşte pe noi din toată nevoia şi din toată primejdia şi
din moarte năprasnică; că ştim că poţi toate câte la
voieşti. Stăpâna lumii, cea plină de har, auzi-ne pe noi
cei care ne rugăm ţie.

tine, căci tu, fecioară fiind, ai născut prunc fără să îţi fie
stricate cheile fecioriei.
Cântarea 5
Igumenul Mitrofan te-a tuns pe tine în călugăreasca
rânduială la 24 de ani, dându-ţi numele de Serghie. Iar
tu te-ai ostenit din toate puterile să împlineşti rânduiala
monahală. Şi lepădându-te cu totul de orice voie a ta, teai lăsat în mâinile lui Dumnezeu, Cel Carele poartă de
grijă de aleşii Săi.
Nevoindu-te tu în iubita ta pustie, te-au cunoscut
animalele că eşti omul lui Dumnezeu, şi veneau la tine
ca la un stăpân. Iar tu, arătând milă şi faţă de făpturile
necuvântătoare, le hrăneai pe unele din ele, uneori chiar
şi cu ultima ta bucată de pâine.
Slavă…
Mulţi fraţi au venit să caute povăţuire la tine, şi astfel s-a
umplut pustia de nevoitori. Şi fiind constrâns de aceştia
să primeşti preoţia şi stăreţia, cu lacrimi adânci îţi
plângeai nevrednicia ta înaintea lui Dumnezeu.
Şi acum…
Cât de minunaţi sunt Sfinţii lui Dumnezeu, dar cu cât
mai minunată eşti tu, Maica Cerescului Împărat, cea care
nu ne laşi pe noi în vreme de necaz, ci pururea ne
acoperi cu sfântul tău acoperământ.
Cântarea 6
Veghind la buna sporire a ucenicilor tăi, de multe ori
cercetai chiliile fraţilor, şi dacă auzeai vorbă deşartă, cu
blândeţe încercai să-i aduci pe cei împricinaţi la
pocăinţă. Mulţi fraţi s-au biruit de blândeţea ta, şi astfel
numărul fraţilor creştea fără încetare.

Cântarea 4
Dorind tu cu ardoare să te dăruieşti cu totul Domnului,
cerut-ai binecuvântarea părinţilor tăi pentru a urma calea
monahală. Dar ei ţi-au cerut să împlineşti dorinţa ta,
abea după sfârşirea lor, iar tu te-ai arătat fiu mult
ascultător, deşi inima ta tânjea după îngerescul cin
monahal.

Mult ai iubit sărăcia pentru Hristos, şi nu îngăduiai
fraţilor să ceară milostenie, indiferent de ce nevoi
urgente ar avea mănăstirea. Iar Dumnzeu nu a înşelat
niciodată nădejdea ta, trimiţând cele de folos în chip
minunat, spre întărirea credinţei tuturor.

După moartea grabnică a părinţilor tăi, ai împărţit la
rude şi la săraci toată averea care ţi s-ar fi cuvenit. Şi
scăpând de orice îndatorire lumească, te-ai retras în
adâncul pustiei, împreună cu fratele tău mai mare, a
cărui soţie răposase de curând.

Slavă…
La început, monahii tăi vieţuiau în rânduială de sine. Iar
tu, rămânând fără pâine, ai muncit cu smerenie la un
frate, pentru o bucată de pâine mucegăită pe care acesta
o avea de prisos. Dar mai apoi, din dragoste de ascultare,
tu ai introdus viaţa de obşte, la dorinţa mitropolitului
Alexei.

Slavă…
Construind o mică chilie, ai ridicat şi o bisericuţă pe care
ai închinat-o Sfintei Treimi. Şi te-ai dedat cu totul unei
vieţi de mortificare a trupului şi de desfătare a sufletului,
căci inima ta s-a făcut cu adevărat sălaş al Sfintei
Treimi.
Şi acum…
Aleasă
Împărăteasă
Cerească,
Preacurată,
Preanevinovată, minunată este taina ce s-a lucrat întru

Şi acum…
Rai de taină eşti, Născătoare de Dumnezeu. Mult se
bucură sufletele noastre de mijlocirile tale, căci tu nu ne
laşi pe noi în nevoi, când vin valuri de ispite asupra
noastră, încercând să ne surpe, fără a mai putea să ne
ridicăm la război.
Irmosul
9

<<Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi
spune scârbele mele; că s-a umplut sufletul meu de
răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad, şi ca Iona mă
rog: “Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă”>>
Condacul sfântului
Alesu-te-a pe tine, Împăratul puterilor ca să fii
conducător al Rusiei, Cuvioase Părinte Serghie, iar noi,
ca unui mare făcător de minuni, îţi aducem cântare de
muţumire, căci cu rugăciunile tale pururea ne izbăveşti
de vrăjmaşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi şi de scârbele
care ne înconjoară.
Sinaxar
În această lună, în zua a douăzecişicincea pomenirea
Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Serghie de
Radonej, făcătorul de minuni şi ocrotitorul Rusiei.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne
mântuieşte pe noi. Amin.
Cântarea 7
Fratele tău mai mare nu a acceptat rânduiala de obşte,
mai ales din cauză că ai fost ales tu ca egumen. Iar, tu,
dorind mult pacea şi armonia, ai fugit în ascuns în
Kîrjatch(Cârjaci) unde ai ridicat o chilie. Mulţi fraţi au
venit să ţi se alăture, dar la porunca mitropolitului v-aţi
întors cu toţii la Lavra Sfintei Treimi.
Mare făcător de minuni te-ai arătat, iar oamenii veneau
la tine din toate colţurile Rusiei. Chiar şi marele Duc
Dimitrie a cerut ajutorul tău în lupta cu tătarii de la
Koulikovo, şi s-a întors biruitor.
Slavă…
Sfântul mitropolit, apropiindu-se de sfârşit, mult a dorit
să te lase pe tine ca urmaş pe scaunul său, dar pentru
multa ta smerenie nu te-ai lăsat înduplecat, căci îţi părea
această sarcină mult peste puterile tale.

Slavă…
Fiind văzător cu duhul, tu ai cunoscut cu şapte luni
înainte ziua trecerii tale la Domnul. Şi povăţuindu-I pe
fraţi până la ultima suflare, şi rânduindu-le lor egumen
pe ucenicul Nicon, ţi-ai dat sufletul în mâinile Celui pe
care toată viaţa L-ai slujit.
Şi acum…
Tu eşti maica ortodocşilor şi mângâierea tuturor ce ţie se
închină. Eşti pacea şi sfinţitul dor, a monahilor lumină.
Eşti bucuria cetelor de îngeri, şi liman de mântuire
păcătoşilor care se pocăiesc şi aleargă la ajutorul tău.
Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm
Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L pe Dânsul
întru toţi vecii.
<< Pe Împăratul Ceresc, pe care Îl laudă oştile îngereşti,
lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.>>
Cântarea 9
Te-ai împărtăşit cu Sfintele Taine şi apoi ai adormit,
fiind cu faţa mult luminoasă. Iar după trei ani s-au aflat
sfintele tale moaşte întregi şi răspândind bună mireasmă.
Căci Domnul a primit ostenelile tale şi cu slavă te-a
încununat.
Toată firea îngerească s-a minunat de harul cel dat ţie de
sus, căci viaţă de înger ai dus în trup şi mare făcător de
minuni te-ai arătat. Nu înceta să-ţi reverşi milele tale
peste toţi cei care aleargă cu nădejde la tine, cuvioase.
Slavă…
Făcutu-te-ai locaş al Duhului Sfânt, căci luând crucea lui
Hristos, ai urmat calea cea strâmtă şi prin multe scârbe
ai ajuns în locaşurile cele de sus. Ajută-ne şi pe noi să ne
ducem crucea cu deplină încredere în Dumnezeu, fără să
ascultăm gândurile de deznădejde venite de la cel
viclean.

Şi acum…
Bucută-te, Împărăteasă şi Maică a Mielului, cea care ai
născut pe Cel Carele S-a dat pe Sine la moarte de ocară,
ca să ridice din moartea păcatului, pe cei ce I-a zidit cu
mâna Sa.

Şi acum…
Te-ai arătat făclie luminată din aurorele cereşti, Stăpână
mult-cântată, şi nouă ne împărtăşeşti lumina cea curată.
Ne fi nouă călăuză şi sprijin şi scăpare. Şi nu te scârbi de
noi, Cerească Ocrotitoare, deşi suntem nevrednici şi
plini de păcate.

Cântarea 8
Aflându-te la rugăciune, te-ai învrednicit de vederea
Preasfinei Stăpâne, care te-a cercetat împreună cu sfinţii
apostoli Petru şi Ioan, pentru a-ţi vesti ţie că cererea ţi-a
fost ascultată şi că de acum încolo, ucenicii tăi nu vor
mai duce lipsă de nimic, şi că mănăstirea ta va fi ocrotită
şi în timpul vieţuirii tale pe pământ, dar şi după trecerea
ta la Domnul.

Irmosul
<< Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim
pe tine Fecioară Curată, noi cei izbăviţi prin tine,
slăvindu-te cu cetele cele fără de trup. >>

Ucenicul tău Simeon, fiind desăvârşit cu viaţa, te-a
văzut pe tine înconjurat de foc în timp ce slujeai Sfânta
Liturghie. Căci Dumnezeu s-a grăbit să te slăvească
chiar şi înainte de a-ţi săvârşi zilele de pe pământ.

Luminânda
Ca o stea luminoasă te-ai arătat multora, îndreptând pe
toţi cei rătăciţi către Cereasca Împărăţie. Şi ai rămas în
amintirea poporului ca un luminător al Rusiei şi fierbinte
rugător pentru întreaga lume.
Slavă…

10

Te-ai arătat multora ca un zid de scăpare, căci celor care
alergau la tine în nevoi, te-ai făcut adăpostire tare. Nu ne
lipsi nici pe noi de rugăciunile tale, căci ştim că sunt
fierbinţi şi foarte folositoare.
Şi acum…
Prealăudată, de îngeri mult cântată, câtă bucurie
izvorăşte în sufletele noastre vederea sfintei tale icoane.
Învredniceşte-ne pe noi, ca la sfârşitul vieţii să ajungem
în cereştile locaşuri ca să îţi cântăm şi noi împreună cu
oştile îngereşti, şi să ne bucurăm de vederea slavei în
care, Presfântă Stăpână, sălăşluieşti.

Acatistul Sfântului Luchian,
Prezbiterul Antiohiei
celei mari
(15 octombrie)

Laudele
Sfinte al lui Dumnezeu, nu uita pe sărmanii tăi rugători
până în sfârşit. Nu trece cu vederea pe cei care vin cu
credinţă şi se închină ţie, căci ştim că ai mare îndrăznire
înaintea lui Dumnzeu, şi ştim că poţi, ca un mare făcător
de minuni ce eşti, să ne ajuţi nouă.
Roagă-te pentru noi, sfinte al lui Dumnezeu, căci suntem
împovăraţi de multe şi grele păcate. Mijloceşte pentru
noi vreme de pocăinţă, ca să putem trece nevătămaţi de
diavolii cei înfricoşători care ne aşteaptă la sfârşitul
vieţii în vămile văzduhului.
Sfinte al lui Dumnezeu, nu trece cu vederea rugăciunile
noastre, ci mijloceşte pentru noi, la tronul Celui
Preaînalt, ca să ne dea putere de sus în lupta cu patimile
şi astfel să ne curăţim de toată întinăciunea.
Ajută-ne, sfinte al lui Dumnezeu, să scăpăm nevătămaţi
de cumpliţii diavoli, şi să ne facem moştenitori ai
Împărăţiei Cerurilor, căci deşi suntem nevrednici, pe
Domnul Îl iubim, şi vrem să fim cu El în vecii vecilor.
Slavă…, glas 1
Cu osârdie cădem înaintea ta, sfinte preacuvioase
părinte, şi te rugăm să mijloceşti la Dumnezeu pentru
întărirea Bisericii şi pentru mântuirea tuturor celor care
drept Îl slăvesc pe Dumnezeu.
Şi acum…
Cât de minunată eşti tu, Maica Împăratului Cerurilor, şi
cât de minunată s-a arătat zămislirea ta cea fără de
sămânţă. Slavă Celui ce S-a născut din tine, slavă Celui
ce te-a păzit fecioară în naştere şi după naştere, slavă
Celui ce ne miluieşte pe noi pentru sfintele tale
rugăciuni.

Condacul 1
Făcătorul îngerilor şi Domnul Puterilor, văzând scârbele
poporului său binecredincios aflat în Antiohia, te-a ales
pe tine ca să fii hirotonit preot în cetatea cea mare, în
acele vremuri de prigoană. Iar oamenii văzând harul
îmbelşugat care era revărsat peste tine, îţi ziceau:
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Icosul 1
Rămas orfan la numai doisprezece ani, tu ţi-ai împărţit
averea săracilor şi ai ales viaţa cea strâmtă şi aspră,
petrecându-ţi timpul în rugăciuni şi lacrimi şi în
învăţarea dumnezeieştilor învăţături ale Sfintei Scripturi
şi ale Sfinţilor părinţi.
Bucură-te, cel care te-ai deprins cu postul încă din
tinereţile tale;
Bucură-te, cel care iubind nevoinţa mâncai numai o dată
pe zi apă şi pâine;
Bucură-te, cel care nu te-ai lăsat atras de ispitele
tinereţii;
Bucură-te, cel care însetai după izvoarele înţelepciunii;
Bucură-te, cel care te desfătai gândind mereu la Sfânta
Scriiptură;
Bucură-te, cel care te-ai arătat mai iscusit decât aţii în
învăţătură;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 2
Petrecând viaţa în post aspru, în rugăciuni şi lacrimi, tu
mereu te-ai arătat trist la faţă, deşi inima ta era covârşită
de mângâierea harului, căci vărsând lacrimi din adâncă
11

pocăinţă şi din durere pentru poporul rău asuprit, inima
ta, curăţindu-se prin ele, şi mai albă decât zăpada
făcându-se, a devenit sălaş Sfintei Treimi, căreia îi
cântai: Aliluia.
Icosul 2
Iubind tăcerea ca pe o comoară tainică, îţi deschideai
gura numai pentru a rosti cuvinte de folos din Sfânta
Scriiptură sau din Sfinţii Părinţi; iar oamenii
minunându-se de puterea învăţăturilor tale, îţi ziceau
unele ca acestea:
Bucură-te, mângâietorul celor necăjiţi;
Bucură-te, liman de scăpare pentru toţi cei prigoniţi;
Bucură-te, îndrumătorul celor care doresc de Dumnezeu;
Bucură-te, cel care îi îndemnai pe oameni să se roage
mereu;
Bucură-te, învăţătorul adevăratei înţelepciuni;
Bucură-te, tâlcuitor al Sfintei Scripturi;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 3
Dorind tinerii să aibă parte de învăţăturile tale, tu ai
înfiinţat o şcoală şi ai adunat mulţime de ucenici, care
mulţumeau lui Dumnezeu că te-a dat pe tine lor ca
binecuvântare, şi cântau: Aliluia.
Icosul 3
Fiind împodobit de la Dumnezeu cu mulţi talanţi, ai
primit şi darul scrierii frumoase, şi ai scris mulţime de
cărţi pentru luminarea poporului, iar cele câştigate le
împărţeai săracilor, aducând lui Dumnezeu prinos îndoit.
Bucură-te, cel care ai vieţuit în totală lepădare de sine;
Bucură-te, cel care te-ai făcut pildă de iubire;
Bucură-te, cel care te-ai dedicat turmei tale;
Bucură-te, păstor blând şi plin de răbdare;
Bucură-te, cel care slăveai pe Domnul şi la bine şi la
greu;
Bucură-te, cel care ai învăţat pe oameni să-şi pună
nădejdea numai în Dumnezeu;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 4
Plin de râvnă fiind pentru Adevăr, ai retradus din limba
evreiască Sfânta Scriptură în limba greacă, căci ereticii
au făcut modificări în textul sfânt căci nu ştiau să cânte
aşa cum se cuvine : Aliluia.
Icosul 4
Preamărit fiind tu pretutindeni cu bunătăţile tale, a aflat
despre tine şi împăratul Maximian, care dorind să
dezrădăcineze credinţa creştină, îi chinuia şi îi ucidea pe
creştini.
Bucură-te, cel ce ai vădit înşelăciunea slujirii idoleşti;
Bucură-te, cel care ai arătat frumuseţea vieţii creştineşti;
Bucură-te, cel care de cunoştinţa adevărului ai râvnit;
Bucură-te, cel care cu toate virtuţiile te-ai împodobit;
Bucură-te, cel care îi luminezi pe cei orbiţi de credinţa în
idoli;
Bucură-te, cel care ai arătat că idolii sunt de fapt diavoli;
12

Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 5
Crezând că va birui Biserica creştină ucigând pe stâlpii
bisericeşti, vicleanul împărat a pus să fii căutat şi adus la
judecată. Dar tu temându-te ca om ca nu cumva să
slăbeşti în credinţă din cauza chinurilor, ai preferat să te
ascunzi. Dar un preot eretic te-a vândut la moarte, căci
din pricina orbirii lui nu putea să cânte: Aliluia.
Icosul 5
Cumplitul împărat îi pizmuia aşa de mult pe creştini
încât a început să omoare chiar şi pe pruncii cei mici ai
lor. În zadar a încercat să-i convingă să mănânce din cele
jertfite idolilor căci ei repetau mereu că părinţii le-au
poruncit să nu mănânce din cele pângărite ca să nu
mânie pe Hristos.
Bucură-te, cel care ai făcut din sufletele ucenicilor tăi
pământ bineroditor;
Bucură-te, cel care ai îndemnat şi pe prunci să se
jertfească pentru credinţa părinţilor lor;
Bucură-te, cel care ai zdrobit înşelăciunea vrăjmaşului;
Bucură-te, cel care ai surpat uneltirile diavolului;
Bucură-te, cel care ne înarmezi prin credinţă împotriva
celui rău;
Bucură-te, cel care ai invăţat pe toţi calea spre
Dumnezeu;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 6
Fiind dus mai întâi în Capadocia, tu ai întâlnit nişte
ostaşi care se lepădaseră de Hristos. Şi ajutându-i pe ei
să vină la pocăinţă, aceştia mai apoi au mărturisit pe
Hristos şi au fost supuşi la chinuri, pentru care au
dobândit minunate cununi de la Cel căruia toată zidirea
îi cântă: Aliluia.
Icosul 6
Iar în Nicomidia fiind adus, te-ai străduit pe cât ai putut
să-i îmbărbătezi pe creştini să nu se teamă de chinurile
vremelnice, pentru a dobândi cununi veşnice. Le-ai
amintit şi că aceia care ucid trupul, sufletul nu pot să-l
ucidă.
Bucură-te, cel ce îi întăreşti pe toţi cei aflaţi în ispite;
Bucură-te, cel ce neîncetat ai mângâiat prin fapte şi
cuvinte;
Bucură-te, cel care prin facerile de bine pe demoni i-ai
înfricoşat;
Bucură-te, cel care cu lacrimi pentru ucenicii tăi te-ai
rugat;
Bucură-te, cel care pe vrăjmaşii Crucii i-ai biruit;
Bucură-te, cel care Ortodoxia neîncetat ai mărturisit;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 7
În temniţă mult te-au chinuit cu lanţurile, bătăile cu
pietre, foame şi sete. Toate mădularele ţi le-au scos din
încheieturi, şi cu spatele te-au întins patruzeci de zile pe
cioburi ascuţite. Dar tu pentru toate îi mulţumeai Celui

care te întărea şi te mângâia cu harul Său, cântându-I:
Aliluia.
Icosul 7
Venind praznicul arătării Domnului, mult ţi-ai dorit
împărtăţirea cu Sfintele Taine. Iar Domnul ţi-a îndeplinit
rugămintea, îngăduind ca să se slujească Sfânta
Liturghie acolo în temniţă, în loc de sfânta masă, fiind
însuşi pieptul tău.
Bucură-te, cel care după Sfintele Taine tânjeai cu tot
sufletul tău;
Bucură-te, bine biruitorule mucenic al lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel care luminat pe Hristos L-ai mărturisit;
Bucură-te, cel care ca un înger în trup ai vieţuit;
Bucură-te, alesule rob al lui Hristos;
Bucură-te, cel care te-ai adus sfânt prinos;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 8
Împărtăşindu-te în temniţă şi împărtăşind pe toţi cei care
erau cu tine, cu bucurie te-ai pregătit pentru trecerea ta
la Domnul. Iar ostaşii venind să te cerceteze, ai
mărturisit de trei ori că eşti creştin şi ţi-ai dat sufletul în
mâinile Celui căruia toată viaţa I-ai cântat: Aliluia.
Icosul 8
Istovit fiind de foame şi sete şi de cumplitele chinuri, teai săvârşit în temniţă, spre tristeţea poporului tău care
mult s-a tânguit pentru pierderea ta.
Bucură-te, păstor mult iubit;
Bucură-te, învăţător prea iscusit;
Bucură-te, ocrotitorul sărmanilor;
Bucură-te, ajutătorul celor aflaţi în nevoi;
Bucură-te, cel care nu te-ai lăsat ademenit de cele
deşarte;
Bucură-te, cel care trăieşti şi după moarte;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 9
Vrând ca binecredincioşii creştini să nu cinstească
sfintele tale moaşte, împăratul a poruncit ca trupul tău să
fie legat de o piatră şi aruncat în mare. Dar după treizeci
de zile Dumnezeu a poruncit unor delfini să-l scoată din
apă şi să-l arunce la mal, ca să fie spre mângâierea
poporului tău, al celui ce cântă: Aliluia.
Icosul 9
Fiind îngropat cu cinste sfântul tău trup, mulţi oameni au
alergat cu evlavie la mormântul tău. Iar după ani şi ani,
sfânta împărăteasă Elena a ridicat deasupra mormântului
o biserică în numele tău.
Bucură-te, mare mucenic al lui Hristos;
Bucură-te, mângâierea poporului pios;
Bucură-te, cel care ai mărturisit până la moarte;
Bucură-te, folositor şi ajutător de obşte;
Bucură-te, cel care cu răbdarea pe vrăjmaşi i-ai biruit;
Bucură-te, mărturisitor neclintit;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 10

Aşa cum în viaţă mult te-ai ostenit pentru luminarea
poporului, aşa şi acum te rogi neîncetat Domnului ca să
se ridice ceaţa de pe ochii oamenilor şi să-L cunoască pe
singurul Dumnezeu adevărat, căruia numai Lui se
cuvine cântarea: Aliluia.
Icosul 10
Minunată pildă de urmat s-a arătat viaţa ta, sfinte al lui
Dumnezeu. Întăreşte-ne şi pe noi să ducem o viaţă
bineplăcută Domnului şi să nu dăm înapoi când ni se
iveşte ocazia să ne mărturisim credinţa noastră
apostolică.
Bucură-te, stâlp al Ortodoxiei;
Bucură-te, izvorule de bucurie;
Bucură-te, vas ales al lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel care nu te-ai lepădat de Dumneuzeu la
greu;
Bucură-te, cel care la bunătăţile cereşti ai râvnit;
Bucură-te, luptătorul cel nebiruit;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 11
Puitorul de nevoinţe te-a încoronat pe tine cu măreaţă
cunună, căci ai fost lămurit în focul ispitelor şi ai fost
aflat vrednic slujitor al Împăratului împăraţilor, Căruia
toată suflarea şi toată făptura Îi cântă: Aliluia.
Icosul 11
Nimeni din cei care aleargă la tine nu este trecut cu
vederea, căci tu pentru toţi ce îşi pun nădejdea în tine
ceri mijlocirea. Nu ne uita nici pe noi, cei care cu greu
înnotăm prin marea acestei vieţi.
Bucură-te, cel care prin Cruce pe vrăjmaşi i-ai biruit;
Bucură-te, cel care acum cu sfinţii mucenici eşti
proslăvit;
Bucură-te, cel care ai trăit cu gândul numai la cele
cereşti;
Bucură-te, cel care acum cu îngerii în cer te veseleşti;
Bucură-te, cel care până în sfârşit dreapta credinţă ai
păzit;
Bucură-te, cel care de dragostea Mirelui Ceresc te-ai
rănit;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 12
Tu ai vieţuit ca un înger în trup în totală lepădare de
sine, în post aspru şi în mare sărăcie. Învaţă-ne şi pe noi
să ne lepădăm de deşertăciunile acestei lumi şi să
căutăm numai la cele de sus, ca să ajungem şi noi să
cântăm veşnic: Aliluia.
Icosul 12
Ca un bun păstor, tu ţi-ai pus sufletul pentru oile tale. Şi
te-ai silit să-i povăţuieşti pe toţi şi prin vorbe şi prin
fapte, lăsând ca pildă de urmat însăşi viaţa ta.
Bucură-te, cel care cu adevărat ai trăit Evanghelia;
Bucură-te, cel care ai defăimat moartea;
Bucură-te, cel de dragoste Sfântă înflăcărat;
Bucură-te, cel care te rogi pentru lume neîncetat;
Bucură-te, a creştinilor dulce mângâiere;
13

Bucură-te, cel care te-ai rugat cu durere;
Bucură-te, sfinte mucenice Luchian, mare îndrumător şi
mângâietor al celor aflaţi în nevoi.
Condacul 13
O, Sfinte mare mucenice Luchian, cel care te-ai rugat cu
lacrimi pentru poporul tău, şi te-ai nevoit pe cât ai putut
ca să îl povăţuieşti pe cărările mântuirii, roagă-te şi
pentru noi ca să nu pierim pe cale, ci să ajungem la
liman, ca să cântăm veşnic Celui ce S-a jertfit pentru
noi: Aliluia.(de trei ori)

Acatistul Sfinţilor Mucenici
Gurie, Samona şi Aviv
(15 noiembrie)

Condacul 1
Veniţi toţi credincioşii să-i lăudăm pe sfinţii mucenici
din Edesa, care nedorind să aducă jertfă idolilor, au fost
chinuiţi până la moarte, în vremea împăraţilor Diocleţian
şi Maximian, iar acum în ceruri se veselesc cu toţii
sfinţi. Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi
Aviv, ocrotitorii cetăţii Edesa.
Icosul 1
Făcătorul Cerului şi al pământului, v-a ales pe voi,
biruitorilor trei mucenici, cei care sunteţi la număr ca
persoanele Sfintei Treimi, să ocrotiţi marea cetate a
Edesei. Iar noi cunoscând grabnicul vostru ajutor,
această cântare vă aducem:
Bucuraţi-vă, sfinţilor mărturisitori ai dreptei credinţe;
Bucuraţi-vă, cei care aţi privit moartea pentru Hristos ca
pe o cinste;
Bucuraţi-vă, mărturisitori plini de râvnă;
Bucuraţi-vă, cei care aţi primit de la Dumnezeu veşnică
cunună;
Bucuraţi-vă, luptători neînfricaţi ai Domnului;
Bucuraţi-vă, vrednicilor moştenitori ai Împărăţiei
Cerurilor;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.
14

Condacul 2
Dorind să-şi închine viaţa lui Dumnezeu, sfinţii Gurie şi
Samona s-au depărtat de cetatea Edesei pentru a vieţui în
post, în rugăciune şi în împlinirea dumnezeieştilor
porunci. Şi răspândindu-se vestea despre harul care s-a
revărsat peste ei, mulţime de oameni veneau să asculte
poveţele lor, ca să poată cânta şi ei: Aliluia.
Icosul 2
Înştiinţându-se despre dânşii, că îi întorc pe oameni de la
închinarea la idoli, ducele Antonin a trimis ostaşi ca să-i
aducă la divan. Şi cerându-le să aducă jertfă idolilor, ei
au mărturisit că preferă moartea decât să se lepede de
adevăratul Dumnezeu.
Bucuraţi-vă, marilor propovăduitori ai Ortodoxiei;
Bucuraţi-vă, tarilor păzitori ai credinţei;
Bucuraţi-vă, făclii luminoase în vremuri de prigoană;
Bucuraţi-vă, cei care aţi mărturisit fără teamă;
Bucuraţi-vă, cei plini de darurile Duhului Sfânt;
Bucuraţi-vă, cei care nu v-aţi lipit inima de nimic de pe
pământ;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.
Condacul 3
Domnul a zis: „Tot cel ce Mă va mărturisi pe Mine
înaintea oamenilor şi Eu îl voi mărturisi pe el înaintea
Părintelui Meu care este în ceruri. Iar cel ce se va
lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu
de dânsul înaintea Părintelui Meu, Care este în ceruri ”.
Iar voi, sfinţilor, vroiaţi de-a pururi să-I cântaţi: Aliluia.
Icosul 3
Zis-ai, sfinte Samona: „Să nu ne fie nouă să ne depărtăm
de credinţa cea dreaptă, prin care aşteptăm să dobândim
viaţa cea fără de moarte şi nu ne vom închina lucrurilor
făcute de mâini omeneşti.”
Bucuraţi-vă, cei care nu v-aţi înspăimântat de chinuri;
Bucuraţi-vă, cei care aţi scăpat de muncile iadului;
Bucuraţi-vă, cei care doreaţi de raiul dulce;
Bucuraţi-vă, cei ce v-aţi suit cu bucurie pe a voastră
cruce;
Bucuraţi-vă, cei care aţi murit pentru Hristos ca să şi
înviaţi cu El;
Bucuraţi-vă, cei care acum cu sfinţii îngeri vă veseliţi în
cer;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.
Condacul 4
Zis-ai, sfinte Gurie: „De sfânta noastră credinţă cea fără
prihană, nu ne vom lepăda niciodată, nici nu ne vom
învoi cu dorinţa omenească cea rea şi pierzătoare, ci
vom face voia Domnului nostru”, Căruia toată zidirea
cântă: Aliluia.
Icosul 4
Zis-ai, sfinte Samona: „Noi nu vom muri, chinuitorule,
făcând voia Ziditorului nostru, ci mai vârtos vii vom fi
în veci. Iar de vom urma poruncii împărăteşti, apoi deşi
nu vom fi ucişi de tine, vom pieri singuri. ”

Bucuraţi-vă, cei care v-aţi arătat înţelepţiţi de
Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, cei care nu v-aţi lepădat de credinţă la greu;
Bucuraţi-vă, cei care străluciţi ca nişte lumini
călăuzitoare;
Bucuraţi-vă, cei care nu v-aţi lăsat amăgiţi de zeităţile
necuvântătoare;
Bucuraţi-vă, cei care v-aţi arătat mai tari ca diamantul;
Bucuraţi-vă, cei care cu bucurie v-aţi aşteptat sfârşitul;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.
Condacul 5
Zis-ai, sfinte Samona: „Ne temem mai tare de viermii
cei neadormiţi, şi de focul cel nestins, care este gătit
tuturor celor care s-au lepădat de Domnul, decât de
muncile pe care le-ai pomenit tu, cel care nu şti să cânţi:
Aliluia.
Icosul 5
„Acela Căruia Îi aducem jertfă înţelegătoare, ne va întări
pe noi în munci şi nebiruiţi ne va arăta; după aceea ne va
sălăşlui unde este petrecerea tuturor celor ce se
veselesc.”
Bucuraţi-vă, cei care v-aţi pus nădejdea numai în
Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, cei care pe Domnul l-aţi slujit şi l-aţi lăudat
mereu;
Bucuraţi-vă, cei care nu v-aţi lăsat înduplecaţi de cuvinte
amăgitoare;
Bucuraţi-vă, cei care nu v-aţi lăsat cuceriţi de slava cea
pieritoare;
Bucuraţi-vă, cei care vă temeaţi numai de chinurile
iadului;
Bucuraţi-vă, cei care nu v-aţi predat vicleanului;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.
Condacul 6
Zis-ai, sfinte Samona: „Nu ne temem de îngrozirea ta,
pentru că tu te întrarmezi numai împotriva trupului, iar
sufletul nu-l poţi vătăma, nici nu-l poţi împiedica să
cânte cu drag: Aliluia.
Icosul 6
„Până când sufletul vieţuieşte în trup, până atunci mai
mult se curăţeşte şi se luminează prin chinurile care se
aduc trupului; şi cu cât se strică omul nostru cel din
afară, cu atât se înoieşte cel dinăuntru. De aceea prin
răbdare alergăm spre nevoinţa care ne stă înainte”
Bucuraţi-vă, mari propovăduitori ai credinţei celei
drepte;
Bucuraţi-vă, mari nevoitori, care acum vă bucuraţi cu
ale mucenicilor cete;
Bucuraţi-vă, stălpi de foc;
Bucuraţi-vă, cei care nu v-aţi lăsat clintiţi din loc;
Bucuraţi-vă, cei pe care Domnul mult v-a întărit;
Bucuraţi-vă, cei pe care Domnul nu v-a părăsit;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.

Condacul 7
Zis-ai, sfinte Gurie: „N-am rătăcit, precum ţi se pare,
nici nu vom asculta sfatul nebuniei tale, nici voii
împărăteşti nu ne vom supune la aceasta. Căci nu vom
fi atât de mici la suflet şi nebuni, ca temându-ne de
muncile tale, să mâniem pe Domnul nostru, ci mai
vârtos vom cânta: Aliluia.
Icosul 7
„Nu ne vom teme căci suntem robii Aceluia, Care,
arătându-ne bogăţia bunătăţii Sale, Şi-a pus sufletul
pentru noi. Apoi să nu stăm şi noi pentru Dânsul
împotriva păcatului până la sânge? ”
Bucuraţi-vă, cei care aţi pătimit din iubire pentru
Domnul;
Bucuraţi-vă, cei care pentru credinţă aţi jertfit totul;
Bucuraţi-vă, cei care pe Domnul mult aţi iubit;
Bucuraţi-vă, cei care v-aţi arătat de nebiruit;
Bucuraţi-vă, cei care de Domnul v-aţi încununat;
Bucuraţi-vă, cei care Împărăţia Cerurilor aţi luat;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.
Condacul 8
Zis-ai, sfinte Gurie: „Vom sta tare, pentru Iisus cel ce ne
întăreşte pe noi. Vom sta neclintiţi de meşteşugirile
vrăjmaşului; vom sta până vom surpa pe vrăjmaşul cel
ce s-a sculat asupra noastră, cântând noi Domnului:
Aliluia.
Icosul 8
„Socotitu-ne-am şi ne-am ales ceea ce ne va fi nouă de
folos. Am ales mai bine a primi moartea pentru Hristos,
decât viaţa pentru lumea aceasta deşartă... sufletele
noastre doresc a trece către lumina cea neînserată”
Bucuraţi-vă, cei care întâlnirea veşnică cu Domnul aţi
râvnit;
Bucuraţi-vă, cei care Raiul aţi dobândit;
Bucuraţi-vă, cei care ne sunteţi pilde de bărbăţie;
Bucuraţi-vă, cei care ne sunteţi întărire în neputinţe;
Bucuraţi-vă, cei care de dragostea Domnului v-aţi rănit;
Bucuraţi-vă, cei care plecarea din trup pentru Domnul vaţi dorit;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.
Condacul 9
Văzând că nimic nu biruiesc cu chinurile, tiranul a dat
porunca să vă fie capetele tăiate cu sabia, iar voi,
bucurându-vă, aţi alergat la locul unde vă aşteptau călăii,
cântând: Aliluia.
Icosul 9
Luându-vă sfârşitul în zorii zilei, credincioşii au alergat
şi v-au luat sfintele moaşte pentru a le îngropa cu cinste.
Iar cei care aleargă să vi se roage vouă, nu pleacă
neajutaţi, ci preaslădind pe Dumnezeu cel Carele
ostenelile muncilor v-a primit.
Bucuraţi-vă, sfinţilor ocrotitori;
Bucuraţi-vă, cei care ne sunteţi tuturor mijlocitori;
Bucuraţi-vă, cei care acum de Domnul vă bucuraţi;
Bucuraţi-vă, cei care acum de sfinţi şi îngeri sunteţi
înconjuraţi;
15

Bucuraţi-vă, cei care vă rugaţi pentru noi;
Bucuraţi-vă, cei care ajutaţi pe toţi cei din nevoi;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.

Condacul 10
După ani şi ani, venind Liciniu la putere, iar au început
persecuţiile împotriva creştinilor, căci nici acest împărat
nu ştia să cânte Adevăratului Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 10
Sfinte Aviv, tu umblai din casă în casă şi învăţai poporul
credinţa creştinească, şi îi întăreai pe toţi în mărturisirea
lui Hristos.
Bucuraţi-vă, sfinţilor călăuzitori pe calea vieţii;
Bucuraţi-vă, marilor propovăduitori ai învierii;
Bucuraţi-vă, grabnicilor ajutători;
Bucuraţi-vă, din necazuri şi nevoi izbăvitori;
Bucuraţi-vă, cei care ne-aţi fost pildă de credinţă;
Bucuraţi-vă, cei care nu ne refuzaţi nici o cerinţă;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.
Condacul 11
Luând întărire de la împărat, eparhul cetăţii Edesa a
trimis să te aducă pe tine, Aviv, la judecată. Iar tu, sfinte,
auzind acestea, cu bucurie te-ai predat în mâinile lor,
cântând: Aliluia.
Icosul 11
Zis-ai, sfinte Aviv, după ce ai îndurat multe chinuri:
„Nimic nu mă va despărţi de Dumnezeul meu, chiar
dacă mă vei munci cu mii de munci şi mai cumplite”.
Bucuraţi-vă, sfinţilor luptători ai Adevărului;
Bucuraţi-vă, cei care încă în trup fiind v-aţi arătat
locuitori ai Cerului;
Bucuraţi-vă, cei care aţi stat ca un stâlp neclintit;
Bucuraţi-vă, cei care v-aţi arătat ca un foc nemistuit;
Bucuraţi-vă, cei împodobiţi cu roadele virtuţii;
Bucuraţi-vă, cei înfrumuseţaţi cu roadele credinţei;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.
Condacul 12
Gândind la cuvintele Domnului cele ce zic că „nu sunt
vrednice pătimirile vremii de acum a se asemăna cu
slava care o să se arate”, cu îndrăzneală i-ai înfruntat pe
chinuitori, dorind ca Domnului veşnic să-I cânţi: Aliluia.
Icosul 12
În foc au vrut să te piardă tiranii, dar deşi sufletul ţi l-ai
dat în mâinile Domnului, văpăile nu au vătămat deloc
trupul tău, pe care l-au îngropat creştinii cu cinste lângă
moaştele sfinţilor mucenici Gurie şi Samona.
Bucuraţi-vă, sfinţilor care v-aţi făcut ocrotitori ai cetăţii;
Bucuraţi-vă, cei care aţi izbăvit-o pe Eufimia din
ghearele morţii;
Bucuraţi-vă, cei care aţi salvat-o pe tânăra care era
închisă de vie în mormânt unei ţări depărtate;
16

Bucuraţi-vă, cei care aţi pus-o pe ea înaintea mamei
sale;
Bucuraţi-vă, cei care aţi izbăvit-o de cel viclean;
Bucuraţi-vă, cei care aţi defăimat înşelăciunea celui de
alt neam;
Bucuraţi-vă, sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv,
ocrotitorii cetăţii Edesa.
Condacul 13
O, Sfinţilor mucenici Gurie, Samona şi Aviv, cei care pe
Domnul L-aţi iubit cu toată fiinţa voastră, şi cu bărbăţie
aţi îndurat pentru El chinuri până la moarte, ajutaţi-ne şi
pe noi să ne întărim în iubirea de Dumnezeu, ca să
putem şi noi să-L mărturisim şi veşnic să-I cântăm:
Aliluia.(de trei ori)

Acatistul Sfântului Mucenic
Gurie
(15 noiembrie)
Condacul 1
În vremuri de prigoană tu te-ai arătat
propovăduitor plin de bărbăţie al dreptei
credinţe, şi răbdând muncile până la sânge,
te-ai adus Domnului ca jertfă bineprimită.
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care
mult ai tânjit după Domnul.
Icosul 1
Depărtându-te de zgomotele lumii, tu te-ai
retras afară din cetatea Edesa împreună cu
sfântul Samona şi aţi vieţuit în post şi
rugăciune şi în lacrimi pentru întreaga lume.
Şi pe cât aţi putut, i-aţi povăţuit pe oameni să
se închine numai Adevăratului Dumnezeu.
Bucură-te, sfinte nevoitor al Domnului;
Bucură-te, cel care râvneai la înaltul cerului;
Bucură-te, mare luptător pentru dreapta credinţă;
Bucură-te, cel care nu te-ai dat înapoi de la nici o
nevoinţă;
Bucură-te, cel care te-ai îmbrăcat cu virtuţile;
Bucură-te, cel care ţi-ai scăldat aşternutul cu lacrimile;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 2
Aflând eparhul cetăţii despre faptele voastre minunate şi
despre mulţimea de oameni convertiţi de voi la dreapta
credinţă, s-a spăimântat căci nu vroia să cânte cu voi
Împăratului Cerurilor cântarea: Aliluia.
Icosul 2
Nu te-ai lăsat înfricoşat de chinurile celui de rea
credinţă, nici nu te-ai lăsat ademenit de linguşirile lui,
căci înaintea ochilor aveai pe Cel Carele pentru noi
moarte pe Cruce a primit.
Bucură-te, cel care pe Domnul mult L-ai iubit;

Bucură-te, cel care în chinuri te-ai arătat aur lămurit;
Bucură-te, cel care pentru trecerea la Domnul te
pregăteai cu bucurie;
Bucură-te, cel care abea aşteptai să te uneşti cu Domnul
pentru veşnicie;
Bucură-te, cel care pentru moarte toată viaţa te-ai
pregătit;
Bucură-te, cel care de Domnul mult ai dorit;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 3
Gândind la cuvintele Domnului care zicea că de cel care
nu se leapădă de El înaintea oamenilor, nici El nu se va
lepăda înaintea Tatălui, tu mai multă putere luai ca să
cânţi Împăratului Savaot fără teamă: Aliluia.
Icosul 3
Ştiind că numai credinţa ortodoxă este de-viaţădătătoare, ai dispreţuit viaţa aceasta pământească şi
vremelnică şi te-ai silit să o dobândeşti pe cea veşnică
din ceruri.
Bucură-te, cel care doreai cu ardoare să te întâlneşti cu
mirele sufletului tău;
Bucură-te, cel care cu dragoste Îl lăudai mereu;
Bucură-te, cel care nu te-ai lăsat prins de mrejele
înşelăciunii;
Bucură-te, cel care nu te-ai ispitit de cursele
deşertăciunii;
Bucură-te, cel care ardeai cu totul după Dumnzeu;
Bucură-te, cel care luâd jugul lui Hristos, nu îl simţeai
greu;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 4
Dorind să-ţi aduci lui Hristos sufletul tău fără nici o
prihană, cu bucurie ai primit chinurile, socotind că prin
ele, sufletul tău se va arăta şi mai luminat, şi va cânta şi
mai cu foc: Aliluia.
Icosul 4
În zadar ai încercat să le spui tiranilor că nu se cade a
lepăda porunca lui Dumnzeu pentru porunca împăratului
pământesc, şi că nu merită ca pentru viaţa vremelnică să
pierzi bucuria cea veşnică.
Bucură-te, cel de Dumnezeu înţelepţit;
Bucură-te, cel de Domnul mult iubit;
Bucură-te, cel care ai încercat să salvezi cât mai multe
suflete;
Bucură-te, cel care ai dorit şi a călăilor tăi mântuire;
Bucură-te, cel care acum cu îngerii te veseleşti;
Bucură-te, cel care acum cu Domnul veşnic petreci;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 5
Gândul având pururi la moarte, mai tare te spăimântau
viermii cei neadormiţi şi chinurile iadului, decât
chinurile cu care încerca zadarnic să te înspăimânte cel
care era rupt de Dumnzeu şi nu înţelegea cântarea:
Aliluia.

Icosul 5
Tu nădejde tare aveai că Domnul te poate ajuta să înduri
orice suferinţă din această viaţă pământească, şi că nu va
uita niciodată în încercări, pe cel care Îl cheamă cu
credinţă.
Bucură-te, aleasă floare din grădina Edesei;
Bucură-te, cel care mult L-ai iubit pe Fiul Împărătesei;
Bucură-te, cel care cu evlavie te rugai Maicii Domnului;
Bucură-te, cel care nu te spăimântai de slujitorii
întunericului;
Bucură-te, stea mult luminoasă;
Bucură-te, cel ce încercai să-i scoţi pe toţi din ceaţă;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 6
Ştiind că slujitorii eparhului nu pot să vateme decât
trupul, nu te-ai plecat îngrozirilor lor, căci te-ai fi lipsit
de orice de pe acest pământ numai ca să ajungi la
Domnul cel mult iubit, şi să-I cânţi mai degrab: Aliluia.
Icosul 6
Mai mult te-ai temut de Domnul, cel care poate să piardă
şi trupul şi sufletul pentru veşnicie al celor care se
leapădă de Cel care a făcut cerul şi pământul, decât de
cei care pot să piardă numai trupul.
Bucură-te, cel care te-ai apropiat de Domnul prin post şi
rugăciune;
Bucură-te, cel care te-ai silit să împlineşti tot ceea ce
Domnul poruncea în lege;
Bucură-te, cel care pentru bunătăţile cereşti te-ai silit;
Bucură-te, cel care la frumuseţile raiului ai râvnit;
Bucură-te, cel ce te-ai dăruit pe tine Domnului;
Bucură-te, cel care te-ai arătat fiu al Cerului;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 7
Dorind de mântuirea celor care erau de faţă la pătimirea
ta, nu ştiai cum să le explici celor care te chinuiau că nu
se cade a lăsa închinarea cuvenită Ziditorului pentru a ne
închina făpturii, carea nu ne poate ajuta nici dacă îi
cântăm: Aliluia.
Icosul 7
Temut-ai din iubire, a nu mâhni pe Domnul, şi toată
viaţa te-ai silit să îţi pregăteşti vrednică haină de nuntă.
Dar cei orbiţi la suflet nu puteau înţelege dragostea care
te însufla pe tine.
Bucură-te, cel care ţi-ai adunat comori în ceruri;
Bucură-te, cel care ai aflat bucurie în chinuri;
Bucură-te, cel care te-ai lepădat cu totul de tine;
Bucură-te, cel care pentru tot omul erai plin de iubire;
Bucură-te, cel care te-ai arătat stâlp neclintit;
Bucură-te, cel care te-ai arătat prin Domnul de nebiruit;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 8
Conştient erai tu, sfinte, că puterea lui Dumnzeu era cea
care te întărea pe tine şi că tu, prin puterea ta, nu ai fi
putut îndura nici cel mai mic chin, şi că poate tu fără
ajutorul Lui nu ai fi putut cânta nici măcar: Aliluia.
17

Icosul 8
Gândind la patimile Domnului, socoteai chinurile tale ca
pe nişte mângâieri, şi mulţumeai Celui care te întărea te
tine ca să poţi răbda toate cele ce ţi le pregătiseră cei
întunecaţi la mine.
Bucură-te, cel plin de roadele Duhului;
Bucură-te, cel care ai ruşinat pe vameşii văzduhului;
Bucură-te, cel care mult îi compătimeai pe cei care se
închinau la idoli;
Bucură-te, cel care tânjeai după Domnul, ca pământul
deşertului după ploi;
Bucură-te, cel de care se bucură îngerii;
Bucură-te, cel de care se înfricoşează demonii;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 9
Slăbit ai fost din cauza regimului din închisoare, şi
adăugându-se şi rănile de la picioare, ai ajuns să nu mai
poţi umbla de fel. Din această cauză la ultima înfăţişare
înaintea eparhului, au trebuit să te poarte pe braţe
slujitorii acestuia. Iar inima ta cânta: Aliluia.
Icosul 9
Văzând neînduplecarea cugetului vostru, sfinţilor Gurie
şi Samona, eparhul a porunci să vi se taie capetele cu
sabia. Iar voi auzind unele ca acestea v-aţi bucurat de
parcă aţi fi mers la o nuntă.
Bucură-te, sfinte, odrăslit din Edesa;
Bucură-te, cel care pe Hristos L-ai dorit toată viaţa;
Bucură-te, cel care bine ai biruit;
Bucură-te, ostaş al Celui răstignit;
Bucură-te, crin bineînmiresmat;
Bucură-te, cel de sus binecuvântat;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 10
Înălţând o ultimă rugăciune către Domnul, înainte de
tăiere, ţi-ai dat sufleul în mâinile Celui mult iubit, după
care ai tânjit mereu, cântând: Aliluia.
Icosul 10
Creştinii au luat sfintele voastre oseminte şi le-au
îngropat cu mare cinste. Iar acum toţi locuitorii Edesei le
cinstesc pe ele şi vă înalţă vouă, sfinţilor plăcuţi ai
Domnului, calde rugăminţi.
Bucură-te, sfinte care călătoria bine ţi-ai săvârşit;
Bucură-te, cel care acum petreci cu Domnul tău cel mult
dorit;
Bucură-te, cel care acum în ceruri petreci;
Bucură-te, cel care de acum te veseleşti în veci;
Bucură-te, cel care bine ai nădăjduit;
Bucură-te, cel care de ceata mucenicilor ai fost primit;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 11
Aşa cum în viaţă mult te-ai ostenit pentru dragostea
Domnului tău, aşa ajută-ne şi nouă să ne ridicăm din
marea asta de patimi şi neputinţe şi să nu ne lenevim a
cânta Domnului: Aliluia.
18

Icosul 11
Ajută-ne, sfinte să nu ne prindem în vâltoarea de
deşertăciuni a vieţii, ci să ne amintim mereu pentru ce ni
s-a dat să trăim viaţa aceasta de pe pământ.
Bucură-te, mare mucenice;
Bucură-te, cel care de la Domnul ai primit multă cinste;
Bucură-te, cel care eşti cald mijlocitor;
Bucură-te, cel care eşti grabnic ajutător;
Bucură-te, mângâietor în necazuri;
Bucură-te, cel nebiruit de chinuri;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 12
Ajută-ne, sfinte, să punem început bun, căci tot gândind
la clipa morţii, tu nu ţi-ai îngăduit ţie nici o greşeală, ci
mereu ai cântat: Aliluia.
Icosul 12
În tinereţe te-ai arătat tânăr mult nevoitor şi neatras de
deşertăciunile acestei lumi, iar acum, la sfârşitul vieţii
te-ai arătat mucenic bine biruitor, de cununi purtător.
Bucură-te, ostaş vrednic a lui Hristos;
Bucură-te, cel care te-ai adus sfânt prinos;
Bucură-te, pom plin de roadele virtuţii;
Bucură-te, cel care te-ai nevoit cu gândul morţii;
Bucură-te, cel plin de darurile harului;
Bucură-te, cel care ai sfărâmat cursele vicleanului;
Bucură-te, sfinte mucenice Gurie, cel care mult ai tânjit
după Domnul.
Condacul 13
O, Sfinte mucenice Gurie, cel care împreună cu sfântul
Samona te-ai nevoit, şi te-ai făcut laudă cetei cuvioşilor
şi cetei mucenicilor, ajută-ne şi pe noi să punem început
bun, ca la sfârşitul vieţii să ne învrednicim şi noi a cânta
cu drepţii: Aliluia.(de trei ori)

Acatistul Sfântului Ierarh
Grigorie Taumaturgul
(17 noiembrie)

Condacul 1
Precum crinul în mijlocul spinilor, aşa ai apărut tu, sfinte
părinte, în marea cetate a Neocezareei din părinţi
necredincioşi. Şi rămânând orfan din copilărie, tată ţi-ai
luat pe Dumnezeu, şi în loc de sfaturile de mamă ţi-ai
luat învăţătura Sfintei Evanghelii. Şi sporind în calea
vieţii fără prihană, te-ai făcut bucurie îngerilor care
cântau: Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare
făcătorule de minuni.
Icosul 1
Iubit erai de Dumnezeu şi de oamenii buni, dar rău te
zavistuiau cei de o vârstă cu tine, căci ei trăiau în
neînfrânare şi în patimi prin casele de desfrânare. Tu ai
trăit în curăţie şi în neagoniseală, lepădând toate
deşertăciunile lumeşti. Iar noi, văzând pilda ta, zicem:
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel care te-ai făcut următor al
Sfintei Evanghelii;
Bucură-te, sfinte Grigorie, iubitorule de feciorie;
Bucură-te, sfinte Grigorie, defăimătorul plăcerilor
lumeşti;
Bucură-te, sfinte Grigorie, moştenitorul cununilor
cereşti;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel fără de răutate şi plin de
blândeţe;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel care nu te-ai apărat de
defăimări nici măcar în tinereţe;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.
Condacul 2
Cerând ţie desfrânata plată pentru păcat, tu cu blândeţe
i-ai dat deşi nu erai vinovat. Dar Domnul n-a trecut cu
vederea această defăimare, şi, năvălind diavolul asupra
ei, toţi au înţeles a ta neprihănire. Iar tu, rugându-te
pentru ea, pe diavol l-ai izgonit şi femeia s-a tămăduit
zicând: Aliluia.
Icosul 2
Lăsând învăţătura elinească te-ai silit cu toate puterile să
deprinzi
înţelepciunea
creştinească
şi
tainele

dumnezeieştii Scripturi. Şi întorcându-te în patria ta, teai sălăşluit în pustie fugind de slava oamenilor. Dar
fericitul Fedim, vrând să te hirotonească, tu te ascundeai
de el, şi l-ai silit să facă lucru neobişnuit: căci acesta,
rugându-se Domnului, te-a hirotonit nefiind tu de faţă.
Bucură-te, sfinte Grigorie, făclie prealuminată;
Bucură-te, sfinte Grigorie, chip de smerenie
neasemănată;
Bucură-te, sfinte Grigorie, iubitorule de isihie;
Bucură-te, sfinte Grigorie, propovăduitorul şi apărătorul
Ortodoxiei;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel care te-ai învrednicit a fi
învăţat de Sfântul Ioan Theologul despre Sfânta Treime;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel care te-ai învrednicit a
vedea şi pe Preasfânta Fecioară Marie;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.
Condacul 3
Fiind uns episcop al Bisericii Neocezareei, te-ai supus
voii dumnezeieşti, şi făcând rugăciune de cerere a
ajutorului dumnezeiesc în această mare lucrare, te-ai
făcut nouă pildă de smerenie şi ascultare. Şi minunândune de nevoinţele cele mai presus de fire la care te-ai
supus, cântăm Celui ce te întărea pe tine: Aliluia.
Icosul 3
Cerând ajutor de la Dumnezeu pentru luminare în
privinţa eresului lui Pavel de Samosata, Preacurata
Fecioară Maria ţi s-a arătat împreună cu sfântul apostol
Ioan Evanghelistul. Şi fiind învăţat taina Sfintei Treimi
de la însuşi marele theolog, ai pornit în păstorirea turmei
tale, ca să o aduci la staulul dreptei credinţe.
Bucură-te, sfinte Grigorie, păstorule prea blând;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel care erai pururi
contemplând;
Bucură-te, sfinte Grigorie, mare învăţător;
Bucură-te, sfinte Grigorie, neînfricat propovăduitor;
Bucură-te, sfinte Grigorie, iubire de Dumnezeu
nemistuită;
Bucură-te, sfinte Grigorie, piatră de credinţă neclintită;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.
Condacul 4
Mergând dinspre pustie spre cetatea Neocezareei, te-ai
adăpostit pe cale într-o capişte idolească, şi
spăimântându-se dracii de rugăciunile tale, au ieşit din
locul acela. Iar slujitorul idolesc văzând cum omul lui
Dumnezeu are putere şi să gonească dracii, dar şi să-i
silească să vină înapoi, şi-a deschis sufletul spre
adevărata credinţă şi a cântat: Aliluia.
Icosul 4
Pentru întărirea credinţei noului catehumen, ai mişcat cu
cuvântul o piatră mare ca un munte, şi ajungând în cetate
vestiri despre minunile tale, mulţime de popor ţi-a ieşit
în întâmpinare
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce ai luminat minţile
rătăcite;
Bucură-te, sfinte Grigorie, izgonitorul duhurilor viclene;
Bucură-te, sfinte Grigorie, floare bine înmiresmată;
19

Bucură-te, sfinte Grigorie, vistierie de învăţături
preabogată;
Bucură-te, sfinte Grigorie, izvor de tămăduiri nesecat;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce alini suferinţele
neîncetat;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.
Condacul 5
Nesuferind ca fraţii să se certe între ei pentru bunuri
materiale, ai secat iezerul prin rugăciunile tale. Şi,
lăsând vrajba care mai înainte era între ei, proslăveau pe
Dumnezeu cântând: Aliluia.
Icosul 5
Alergând oamenii la ajutorul tău, cu puterea lui
Dumnezeu ai poruncit râului Licos să nu mai iasă din
matca sa, căci mare pagubă face semănăturilor şi
poporului.
Bucură-te, sfinte Grigorie, grabnic ajutătorule;
Bucură-te, sfinte Grigorie, mare nevoitorule;
Bucură-te, sfinte Grigorie, neobositule mijlocitor;
Bucură-te, sfinte Grigorie, al celor din nevoi izbăvitor;
Bucură-te, sfinte Grigorie, pildă de iubire pentru
oameni;
Bucură-te, sfinte Grigorie, înfricoşătoare privire pentru
demoni;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.
Condacul 6
Cu osârdie pornindu-te spre construirea bisericii ai rugat
pe Domnul să mute muntele de la locul său, care,
cutremurându-se, a făcut loc temeliei bisericii. Iar
păgânii văzând credinţa ta şi minunile tale veneau la
dreapta credinţă ca să cânte şi ei: Aliluia.
Icosul 6
Vrând odată evreii să te pună la încercare, ţi-au cerut să
acoperi trupul unui evreu gol care se prefăcea că e mort.
Iar tu, dându-ţi haina cea de deasupra, cu tânguire ei l-au
acoperit pe cel care din rânduiala lui Dumnezeu murise
cu adevărat, căci nu suferise Domnul o batjocorire ca
aceasta
Bucură-te, sfinte Grigorie, cunoscătorule de inimi;
Bucură-te, sfinte Grigorie, izbăvitorule de patimi;
Bucură-te, sfinte Grigorie, văzătorule cu duhul;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel milostiv pentru tot omul;
Bucură-te, sfinte Grigorie, pildă de nerăutate;
Bucură-te, sfinte Grigorie, ocean nesfârşit de bunătate;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.
Condacul 7
Pornindu-se prigoană împotriva creştinilor în vremea
împăratului Diocleţian, înţelepţeşte ţi-ai sfătuit turma să
se cerceteze pe sine, şi cine nu este încă pregătit de
mucenicie, să se ascundă şi să aştepte mila şi întărirea
lui Dumnezeu, cântând: Aliluia.
Icosul 7
Îţi era teamă ca nu cumva cineva, neavând puterea şi
darul lui Dumnezeu pentru răbdarea chinurilor cumplite,
20

văzând muncile cele înfricoşătoare, îndată să se sperie
şi, neputând răbda acele chinuri, să cadă din credinţa în
Dumnezeu. Tu însuţi ai ales să rămâi de folos turmei tale
şi te-ai ascuns de la faţa păgânilor în pustie împreună cu
un diacon.
Bucură-te, sfinte Grigorie, vas ales al înţelepciunii;
Bucură-te, sfinte Grigorie, pierzătorule al înşelăciunii;
Bucură-te, sfinte Grigorie, apărător al dreptei credinţe;
Bucură-te, sfinte Grigorie, tămăduitor de boli şi
neputinţe;
Bucură-te, sfinte Grigorie, iubire dincolo de mormânt;
Bucură-te, sfinte Grigorie, povăţuitor plin de
discernământ;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.
Condacul 8
Aflând prigonitorii muntele în care sihăstreşti, au venit
cu mânie ca să te prindă, dar tu, stând la rugăciune cu
ucenicul tău, înaintea lor v-aţi înfăţişat ca doi copaci, iar
ei s-au întors înapoi ruşinaţi, că nu v-a lăsat Domnul
pradă celor ce nu ştiu să cânte: Aliluia.
Icosul 8
Unul dintre ostaşii păgâni pricepând minunea care s-a
făcut, a alergat înapoi în munte şi, găsindu-te la
rugăciune, a căzut la picioarele tale dorind să se facă
creştin. Iar noi cu bucurie te lăudăm:
Bucură-te, sfinte Grigorie, rugătorule pentru prigonitorii
tăi;
Bucură-te, sfinte Grigorie, iertătorul greşiţilor tăi;
Bucură-te, sfinte Grigorie, alăută dumnezeiască;
Bucură-te, sfinte Grigorie, vieţuire duhovnicească;
Bucură-te, sfinte Grigorie, trâmbiţă apostolească;
Bucură-te, sfinte Grigorie, nevoinţă călugărească;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.
Condacul 9
Stând, sfinte al lui Dumnezeu, la rugăciune erai tulburat
pentru cele ce se întâmplau la mare depărtare, căci
Domnul îţi descoperea ţie toate ca şi cum ai fi fost de
faţă. Şi rugându-te pentru cei aflaţi în nevoi, cântai:
Aliluia.
Icosul 9
Văzut-ai, sfinte, cum un copil mic, luptându-se cu
diavolul cel mare l-a biruit pe el, căci chemat fiind la
judecată nu s-a înfricoşat de cumplitele chinuri, ci a
mărturisit pe Hristos până la moarte.
Bucură-te, sfinte Grigorie, mijlocitorul nostru cel tainic;
Bucură-te, sfinte Grigorie, munte de credinţă înalt şi
falnic;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce iubeşti toată zidirea;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce păzeşti pe toţi cu
rugăciunea;
Bucură-te, sfinte Grigorie, întărirea noastră în ceasul
mărturisirii dreptei credinţe;
Bucură-te, sfinte Grigorie, risipitor a tot felul de
neputinţe;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.

Condacul 10
Încetând prigoana pentru credinţă te-ai întors la scaunul
episcopal, şi, iarăşi adunându-ţi turma, bine o păzeai pe
ea. Slava lui Hristos se întindea, iar închinarea la idoli se
pierdea prin sârguinţa ta, şi toţi foştii închinători la idoli
cântau acum: Aliluia.
Icosul 10
Apropiindu-te de sfârşit, aflat-ai, sfinte, că în
Neocezareea se mai află doar 17 închinători la idoli, şi ai
dat slavă lui Dumnezeu pentru luminarea poporului, căci
când ai fost uns episcop 17 era numărul celor
credincioşi, iar ceilalţi zăceau în întuneric.
Bucură-te, sfinte Grigorie, robul lui Dumnezeu prea
ostenitor;
Bucură-te, sfinte Grigorie, neînfricat luptător;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel care slujirea bine ţi-ai
împlinit;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce mila şi iubirea lui
Dumnezeu ai propovăduit;
Bucură-te, sfinte Grigorie, întăritorule al credinţei;
Bucură-te, sfinte Grigorie, ostaşul lui Hristos plin de
biruinţe;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.
Condacul 11
Dând slavă lui Dumnezeu, sufletul ţi l-ai dat în mâinile
Celui pe care L-ai iubit şi L-ai propovăduit; şi lăsând
cetatea fără iubitul ei păstor, toţi credincioşii erau
îndureraţi şi nemângâiaţi pentru punerea ta în mormânt,
dar nu încetau să cânte: Aliluia.
Icosul 11
Vieţuit-ai fără prihană, adunând cununi peste cununi,
căci faptele tale au bineplăcut Domnului şi îngerilor Lui.
Iar acum, fiind împodobit cu slavă, te veseleşti împreună
cu ei în vecii vecilor.
Bucură-te, sfinte Grigorie, slujitorule evlavios al lui
Hristos;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce pildă de vieţuire
evanghelică ai fost;
Bucură-te, sfinte Grigorie, floare ce în veci nu se
ofileşte;
Bucură-te, sfinte Grigorie, izvor de tămăduiri ce nu
secătuieşte;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce acum cu îngerii
dănţuieşti;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce din ceruri ajutor ne
dăruieşti;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.

Minunându-ne de grabnicul tău ajutor pe care îl dai din
înaltul cerului, te simţim ca şi cum ai fi viu între noi.
Slavă Celui ce te-a făcut pe tine izvor de minuni. Slavă
Celui ce te-a încununat pe tine, slavă Celui ce lucrează
prin tine tuturor tămăduiri.
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce nu ne uiţi în
rugăciunile tale;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce ne veseleşti cu darurile
tale;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce ne mângâi la vreme de
necazuri;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce ne călăuzeşti spre
ceruri;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce ne întăreşti când
suntem strâmtoraţi de mari ispite;
Bucură-te, sfinte Grigorie, cel ce faci uneltirile
diavolilor neputincioase;
Bucură-te, sfinte ierarhe Grigorie, mare făcătorule de
minuni.
Condacul 13
O, Sfinte ierarhe Grigorie, marele făcătorule de minuni,
caută spre noi în ceasul acesta de durere, şi ajută-ne pe
noi să scăpăm de ghearele cumplitului vrăjmaş al
mântuirii neamului omenesc, ca să cântăm cu îngerii în
ceruri: Aliluia.
(de trei ori)
Rugăciune
Sfinte al lui Dumnezeu, Grigorie, iată că deznădejdea a
topit toate puterile mele sufleteşti şi mă aflu mai mult ca
un mort pribegind pe pământ. Ajută-mă să pun pocăinţă
în locul deznădejdii, ca să se ridice sufletul meu din
moarte până nu vine ceasul înfricoşătoarei Judecăţi. Şi,
dacă se poate, ajută-mă şi pe mine să ajung să-L iubesc
cu adevărat pe Dumnezeu mai înainte de a muri, ca să
răspund cu iubire la iubire Celui ce, deşi am fost
netrebnic, m-a iubit şi m-a miluit.

Acatistul Sfintei Muceniţe
Lucia Fecioara
(13 decembrie)

Condacul 12
Deşi te-ai dus la loc de odihnă şi veselie, tu nu ne-ai
uitat pe noi, cei ce cu dragoste te cinstim, ci cauţi din cer
spre nevoile şi necazurile noastre şi mijloceşti neîncetat
la tronul Celui Prea Înalt pentru noi cei ce cântăm:
Aliluia.
Icosul 12
21

Condacul 1
Veniţi toţi credincioşii să o lăudăm pe Sfânta fecioară
Lucia, că aceasta lepădându-se de cele pământeşti, s-a
învrednicit de cununa muceniciei şi acum cu îngerii în
ceruri se veseleşte. Pentru aceasta toţi cu bună credinţă
să strigăm:
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
Icosul 1
Venind la mormântul Sfintei Muceniţe Agatia şi auzind
citirea Sfintei Evanghelii despre femeia care a luat
tămăduire de boala scurgerii de sânge prin atingerea
poalei lui Hristos, ai îndemnat-o pe mama ta să se atingă
de mormânt, iar aceasta tămăduindu-se, împreună cu
tine a dat slavă lui Dumnezeu.
Bucură-te, fecioară, că credinţa ta în Hristos a fost
neclintită;
Bucură-te, că rugăciunea ta fierbinte de Domnul a fost
primită;
Bucură-te, că Sfânta Agatia în vis ţi s-a arătat;
Bucură-te, că slăvire cetăţii Siracuzei prin tine a anunţat;
Bucură-te, că Hristos ţi-a privit viaţa cu bucurie;
Bucură-te, că inima ta ardea neîncetat pentru cerescul
Mire;
Bucură-te, ceea ce ai lepădat trupul cel de tină;
Bucură-te, că prin chinuri te-ai îmbrăcat cu lumină;
Bucură-te, a Domnului mireasă primită;
Bucură-te, diamant şi piatră nepreţuită;
Bucură-te, că pe capu-ţi porţi strălucită cunună;
Bucură-te, căci cu drepţii te veseleşti împreună;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
Condacul 2
Aprinzându-te de dragoste pentru Mirele cel Ceresc i-ai
spus mamei tale că nu mai vrei să auzi de logodnic. Şi
cerând moştenirea ta de la ea, pe Mântuitorul ai voit a-L
urma până la moarte, închinându-I fecioria ta. Pentru
aceasta pildă te-ai făcut creştinilor şi toţi împreună
cântăm: Aliluia!
Icosul 2
Mama ta Evtihia, fiind sfătuită de tine, toată bogăţia cea
lumească ţi-a înmânat-o ţie spre a o da Domnului. Iar tu,
22

înţeleaptă fecioară, ai vândut satele şi podoabele,
împărţind săracilor toţi banii. Pentru aceasta, ei slăvind
pe Dumnezeu, au strigat:
Bucură-te, că deşertăciunea bogăţiilor pământeşti mamei
tale ai arătat;
Bucură-te, că Evtihia te-a sprijinit în toate hotărârile pe
care le-ai luat;
Bucură-te, că nu ţi-ai lipit inima de cele care-s
trecătoare;
Bucură-te, că ţi-ai agonisit bogăţie nepieritoare;
Bucură-te, că nici în faţa logodnicului tău nu te-ai
ruşinat;
Bucură-te, că doica ta cea pricepută înaintea lui te-a
apărat şi l-a înşelat;
Bucură-te, că fiind înşelat de aceasta, vinderea averilor a
încuviinţat;
Bucură-te, că de cele petrecute mult prea tarziu s-a
înştiinţat;
Bucură-te, că pentru mare milostivirea ta îngerii s-au
bucurat;
Bucură-te, că pe Domnul desăvârşit ai urmat;
Bucură-te, că pe tine însăţi te-ai făcut podoabă
fecioarelor;
Bucură-te, că de lucruri prea mari în ceruri eşti
moştenitoare;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
Condacul 3
Văzând logodnicul tău că ai risipit toată averea
împărţind-o săracilor, a mers la Pashasie, domnul cetăţii
şi te-a vădit ca creştină. Iar ighemonul, chemându-te la
sine, să jertfeşti idolilor a voit a te sili, dar tu nu te-ai
plecat la porunca lui, apărându-ţi credinţa. Iar noi,
văzând îndrăzneala ta, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 3
Fericită eşti tu între fecioare căci neplecându-te la
ameninţările ighemonului ai zis “Acum nemaiavând
nimic din averea mea ce să aduc, pe mine mă jertfesc vie
lui Dumnezeu”, iar noi auzind acestea te lăudăm aşa:
Bucură-te, că pe diavol l-ai umplut de ruşine;
Bucură-te, că satana a fost biruit de tine;
Bucură-te, că în inima ta pe mirele Hristos îl purtai;
Bucură-te, că răbdarea ta te-a făcut să câştigi loc de
cinste în rai;
Bucură-te, că în lume te-a umbrit raza cerească;
Bucură-te, pildă celor ce vor să se mântuiască;
Bucură-te, că plină de înţelepciune te-ai arătat;
Bucură-te, că prin vorbele tale pe ighemon l-ai
impresionat;
Bucură-te, că la Domnul ai voit a-l întoarce;
Bucură-te, că ai încercat a-l converti înainte de moarte;
Bucură-te, că l-ai îndemnat să se închine Dumnezeului
celui viu şi nu idolilor ;
Bucură-te, că nu te-ai temut de mânia împăratului şi a
chinurilor;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
Condacul 4

Văzând râvna lor nebună pentru slujirea idolească, i-ai
numit pe ei “sticătorii sufletului”, iar “stricătorii
trupului” i-ai numit pe cei care iubesc dulceaţa
vremelnică, mai mult decât desfătarea veşnică. Dar ei nau voit a crede că Duhul Sfânt grăieşte prin tine; noi însă
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 4
Auzind din gura ta că Duhul Sfânt vieţuieşte întru
curăţie, au poruncit ca să te ducă la casa de desfrânare ca
după ce vei fi batjocorită să fugă Sfântul Duh de la tine,
dar tu nu te-ai înfricoşat zicând că trupul nu se va spurca
de nu se va învoi cu mintea. Iar noi, pentru nădejdea ta
în Dumnezeu strigăm ţie aşa:
Bucură-te, că prin răbdarea ta şi pe noi ne întăreşti în
ispite;
Bucură-te, că nu te-ai lăsat înduplecată prin nici o
chinuire;
Bucură-te, că tinereţile tale prin chinuri au înflorit;
Bucură-te, că între necredincioşi viaţa ta ca soarele a
strălucit;
Bucură-te, cea tare în virtute;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de daruri multe;
Bucură-te, stâlpul credinţei neclintit;
Bucură-te, că pe Domnul mai presus de orice l-ai iubit;
Bucură-te, că toată nădejdea ţi-ai pus în Mirele cel
Ceresc;
Bucură-te, că nu te-ai temut de cei ce pot distruge doar
trupul pământesc;
Bucură-te, că de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai lipit;
Bucură-te, că fecioria cu dragoste lui Hristos i-ai
făgăduit;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
Condacul 5
Pashasie a poruncit ca să vină după tine cei ce ţineau
casa de desfrânare zicând să cheme poporul şi să-şi bată
joc de tine până vei muri, dar Duhul Sfânt nu i-a lăsat să
se atingă de tine şi pentru această minune cântăm:
Aliluia!
Icosul 5
Duhul Sfânt a dat atâta greutate trupului tău încât
nicidecum n-au putut să te mute din loc. Atunci aducând
o funie şi legându-te de mâini şi de picioare, au încercat
cu toţii a te târî, dar ca un munte stăteai nemişcată.
Bucură-te, rugătoare fierbinte către Dumnezeu;
Bucură-te, că trupul tău s-a făcut cât un munte de greu;
Bucură-te, că pe Domnul l-ai rugat a-ţi păzi fecioria;
Bucură-te, că în ceruri ţi s-a făcut auzită rugăciunea;
Bucură-te, că mila Domnului te-a acoperit;
Bucură-te, că trupul ţi-a rămas curat precum tu însăţi l-ai
păzit;
Bucură-te, că mare cunună Domnul în cer ţi-a pregătit;
Bucură-te, că şi de mucenicie te-ai învrednicit;
Bucură-te, că prin tine dreapta credinţă mulţi au aflat;
Bucură-te, că slava Domnului prin tine s-a arătat;
Bucură-te, că neclintit îţi era trupul precum îţi era
credinţa;
Bucură-te, că L-ai slujit pe Domnul cu toată fiinţa;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
Condacul 6
Pildă te-ai făcut fecioarelor, preacurată, căci curăţiei
Maicii Domnului ai râvnit. Iar Domnul văzând curăţia
trupului tău şi a cugetului tău, cu mărgăritare cereşti ţi-a
împodobit haina de nuntă. Şi ceata fecioarelor te
aşteaptă în ceruri cântând: Aliluia!
Icosul 6
Mirele tău cel iubit nu te-a lăsat pradă desfrânaţilor
închinători la idoli ci, minune săvârşind pentru tine,
toate planurile lor a zădărnicit. Iar noi îl slăvim pe
Dumnezeu şi îţi cântăm ţie aşa:
Bucură-te, că te-ai făcut sălaş Duhului Sfânt;
Bucură-te, că numai pe Hristos Domnul Îl aveai în gând;
Bucură-te, că prin tine am văzut mărirea cerească;
Bucură-te, că stând în faţa păgânilor Duhul Sfânt prin
tine a putut să grăiască;
Bucură-te, luminarea celor nepricepuţi;
Bucură-te, ceea ce te-ai îmbrăcat în virtuţi;
Bucură-te, temelie neclintită a creştinătăţii;
Bucură-te, izvorul bunătăţii;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai întărit în credinţă;
Bucură-te, că şi pe mai mulţi i-ai adus la dreaptă
credinţă;
Bucură-te, stea luminătoare;
Bucură-te, a curăţiei cinstită floare;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
Condacul 7
În mare nepricepere fiind Pashasie, a chemat vrăjitorii,
fermecătorii şi toţi popii idoleşti ca să facă vrăji în jurul
tău şi să te urnească, dar neisprăvind nimic, trupul tău a
rămas pironit în pământ. Iar noi văzând marea purtare de
grijă a lui Dumnezeu asupra robilor Săi cântăm: Aliluia!
Icosul 7
Picioarele tale nu le puteau mişca din loc şi a poruncit ca
să fii stropită cu ud de om, socotind că cu oarecare vrăji
stai nemişcată, dar în zadar s-au ostenit căci nu au putut
să te clintească.
Bucură-te, lumină sfântă;
Bucură-te, armă nebiruită;
Bucură-te, trandafir plin de mireazmă între spinii
idoleşti;
Bucură-te, că inima ta nu s-a plecat celor pământeşti;
Bucură-te, că credinţa ta s-a transformat într-un izvor de
apă vie;
Bucură-te, lauda fecioriei;
Bucură-te, ceea ce împreună cu îngerii locuieşti;
Bucură-te, aducerea de roadă a pomilor duhovniceşti;
Bucură-te, învaţătoarea înfrânării;
Bucură-te, stea neapusă a răbdării;
Bucură-te, soare luminos care neîncetat luminezi pe cei
credincioşi;
Bucură-te, ruşinătoarea slujitorilor idoleşti;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
23

Condacul 8
Multe perechi de boi au adus, crezând că te vor putea
urni din loc, însă nu le-a fost lor cu putinţă. Iar acuzată
fiind că ai făcut farmece le-ai spus că Milostivul
Dumnezeu te ocrotea căci întotdeauna Îi cânţi: Aliluia!
Icosul 8
Nepricepând cum tu, deşi neputincioasă copilă fiind,
târâtă de o mie de oameni stai neclintită, le-ai spus că
erai înştiinţată de la Duhul Sfânt că nici zeci de mii de
oameni nu ar avea izbândă asupra ta.
Bucură-te, fecioară neîntinată;
Bucură-te, comoară nedeşertată;
Bucură-te, făclie luminoasă;
Bucură-te, că ne tragi pe noi de la dragostea
pământească către dra-gostea lui Dumnezeu cea
cerească;
Bucură-te, că nici boii nu au reuşit să te mişte din loc;
Bucură-te, că de dorul lui Hristos, sufletul tău ardea ca
un foc;
Bucură-te, că le-ai vestit puterea Sfântului Duh;
Bucură-te, că încercările lor de a te necinsti au fost
risipite în vânt;
Bucură-te, că eşti biserică a lui Dumnezeu celui viu;
Bucură-te, că a-ţi aduce laude cum se cuvine nu ştiu;
Bucură-te, îndreptarea fecioarelor celor drepte;
Bucură-te, strălucirea credinţei celei creştine;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
Condacul 9
Văzând că ţi-ai bătut joc de dânsul, Pashasie a poruncit
să fii înconjurată cu un foc mare şi să toarne peste tine
smoală arsă, pucioasă şi untdelemn fiert. Iar tu stând
nevătămată cântai: Aliluia!
Icosul 9
Tu l-ai rugat pe Domnul Iisus Hristos ca focul să nu aibă
putere asupra ta, pentru a se întări credinţa credincioşilor
şi pentru a fi vădită neputinţa idolilor.
Bucură-te, rugul cel nears;
Bucură-te, că ighemonul de ruşine a rămas;
Bucură-te, pildă de nădejde şi răbdare;
Bucură-te, tămâie bineprimiă la cer în rugăciune;
Bucură-te, că povaţă ne-ai dat să-ţi urmăm ţie;
Bucură-te, că ţi-ai dat viaţa trecătoare pentru veşnicie;
Bucură-te, că în ceruri s-a preamărit al tău nume;
Bucură-te, că veselie fecioarelor eşti în lume;
Bucură-te, că văpaia focului nu te-a atins;
Bucură-te, că farmecele vrăjitorilor idoleşti le-ai învins;
Bucură-te, că creştinii se întăresc văzând pătimirea ta;
Bucură-te, că ne-ai învăţat cu osârdie a ne ruga;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
Condacul 10
Nesuferind prietenii lui Pashasie să-l vadă în mare
supărare, au poruncit ca să fii lovită cu sabia peste
grumaz şi au plecat lăsându-te foarte rănită. Tu însă nu
conteneai a te ruga şi creştinii cântau: Aliluia!
Icosul 10
24

Deşi foarte rănită nu ai slăbit, ci te rugai şi ai vestit
poporului că s-a dat pace Bisericii lui Dumnezeu căci
Diocleţian căzuse din împărăţie, iar Maximian tocmai
murise.
Bucură-te, că de noroade nu ai uitat;
Bucură-te, că deşi în suferinţă, tu vestea cea bună le-ai
dat;
Bucură-te, că le-ai vestit că vei fi cetăţii ocrotitoare;
Bucură-te, că mântuirea ţi-ai câştigat prin răbdare;
Bucură-te, că pe Domnul Îl ai înaintea ochilor pe
veşnicie;
Bucură-te, că vezi veşnic a raiului îndulcire;
Bucură-te, Muceniţă Lucia preacinstită;
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu ne ajută;
Bucură-te, că prin chinuri te desfătezi acum veşnic;
Bucură-te, că răsplată ţi-a dat ţie cel Atotputernic;
Bucură-te, că prin chinuri eşti mutată între sfinte;
Bucură-te, că vezi raiul pe care l-ai dorit fierbinte;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
Condacul 11
Înaintea ta s-a dus Pashasie legat în lanţuri, căci venise
poruncă de la Roma ca să fie dus la judecâtă, ferecat,
unde fiind osândit la moarte, capul i s-a tăiat. Iar noi,
văzând cum îi pedepseşte Domnul pe asupritorii robilor
Săi, strigăm: Aliluia!
Icosul 11
Deşi gâtlejul îţi era străpuns de sabie, duhul tău nu a ieţit
din tine până când au venit preoţii şi te-au împărtăţit cu
preacuratele şi de viaţă făcătoarele Taine ale lui Hristos.
Bucură-te, lauda siracuzei;
Bucură-te, păzitoarea curăţiei;
Bucură-te, muceniţă cea de raze cereşti plină;
Bucură-te, steaua noastră şi a ochilor lumină;
Bucură-te, că ai avut candela-ţi pregătită;
Bucură-te, ceea ce cereştii cămări eşti învrednicită;
Bucură-te, că pe capul tău Hristos a pus cunună;
Bucură-te, căci cu drepţii te veseleşti împreună;
Bucură-te, că te-ai făcut mireasă Cerescului Mire;
Bucură-te, că nici o suferinţă trupească nu ţi-a fost
poticnire;
Bucură-te, că prin chinuri ţi-ai împletit cununa
muceniciei;
Bucură-te, că ai primit răsplata veşniciei;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!
Condacul 12
Dându-ţi sufletul în mâinile Domnului, ai fost pusă întracel loc de cinste, unde s-a zidit biserica în numele tău şi
în cinstea lui Dumnezeu, închinat Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, Căruia se cuvine să-I cântăm: Aliluia!
Icosul 12
Acum în ceruri te veseleşti cu Sfânta Agatia. Precum ea
e slava Cataniei, aşa şi tu eşti slava Siracuzei. Iar noi
nevrednicii, pe tine te lăudăm aşa:
Bucură-te, fecioară curată şi preaînţeleaptă;
Bucură-te, că de oameni pe pământ eşti lăudată;

Bucură-te, răbdătoare de chinuri nebiruită;
Bucură-te, că prin tine lumina dreptei credinţe o faci să
strălucească;
Bucură-te, că chinurile cu bucurie le-ai răbdat;
Bucură-te, că trupul cu sânge ţi-a fost îmbrăcat;
Bucură-te, că ne înveţi pe noi a nu iubi bunătăţile acestei
lumi deşarte şi trecătoare;
Bucură-te, că prin tine, după masura credinţei se dă
vindecare;
Bucură-te, propovăduitoarea dreptei credinţe;
Bucură-te, că acum te veseleşti între sfinte;
Bucură-te, vrednică purtătoare de cunună;
Bucură-te, căci acum cu îngerii salţi împreună;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare
a fecioriei!

Acatistul Sfinţilor Trei
Ierarhi
VASILE, GRIGORIE, IOAN
(30 IAN)
al doilea

Condacul 13
O, Sfântă Muceniţă Lucia, care prin curăţia vieţii tale teai arătat vrednică mireasă a Domnului nostru Iisus
Hristos, roagă-L pe acesta ca să dea iertare de greşeli şi
sufletelor noastre, ca în veci să-I cântăm împreună cu
tine: Aliluia!(de 3 ori)
Rugăciune
Sfântă Muceniţă Lucia, care pe Domnul l-ai iubit mai
presus decât această viaţă trecătoare, învaţă-ne şi pe noi
să-L iubim cum se cuvine. Învaţă-ne şi pe noi să îl iubim
mai mult decât voia noastră cea rea şi păcătoasă şi să Îl
alegem în fiecare clipă pe El şi nu deşertăciunile acestei
lumi. Învaţă-ne să ne abandonăm cu totul voii Sale
Sfinte, lepădând de la noi toată grija cea lumeasca.
Învaţă-le pe fecioare să îşi preţuiască fecioria şi fii pildă
de vieţuire pentru acestea. Fii ocrotitoarea fecioarelor şi
nu îngădui ca ele să fie batjocorite de păgâni.
Învaţă-ne să ne dezbrăcăm de egoism şi de mândrie ca
să Îi putem înălţa Domnului nostru rugăciuni cu cuget
curat.
Dă-ne gândul cel bun în toată vremea şi aminteşte-ne de
rugăciune atunci când numele dulce al Mântuitorului
nostru încetează să mai răsune în cugetele noastre.
Învaţă-ne să cucerim prin răbdare cununi nepieritoare,
iar la ieşirea sufletelor noastre din trup, vino degrabă să
ne întâmpini; şi roagă-l pe Milostivul Dumnezeu să ne
ierte cele ce cu voie sau fără de voie am greşit,
învrednicindu-ne şi pe noi împărăţiei Sale, căci deşi
nimic vrednic nu am lucrat, pe Domnul Îl iubim şi Îl
slăvim.
Tropar
Mieluşeaua Ta, Iisuse, Lucia, strigă cu mare glas: Pe
Tine, Mirele meu, te iubesc şi pe Tine căutându-te, mă
chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă
îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să
împaraţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez
pentru Tine; ci ca o jertfa fără prihană, primeşte-mă pe
mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie.

Condacul -1Pe surpătorii eresurilor, pe stâlpii cei neclintiţi ai
Bisericii, podoaba ierarhilor şi ai lumii invăţători, pe
marele Vasile cel ca un stâlp de foc; pe Grigorie, cel mai
înalt teolog; şi pe Ioan cel ce a luminat lumea cu
învăţături de aur, să-i laudăm credincioşii din toată
inima şi să le cântăm: Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi,
apărătorii dreptei credinţe!
Icosul -1Aţi fost consideraţi cei mai vrednici păstori ai Bisericii,
pilde de viaţă curată şi sfântă, mari şi neîntrecuţi
luminători şi apărători ai dreptei credinţe, ai vieţii celei
nemateriale, ai suferinţelor, povăţuindu-i la pocăinţă,
descoperindu-le şi explicându-le dogma Sfintei Treimi,
cea unită în fiinţă dar desparţită în Ipostasuri. Pentru
aceasta noi creştinii vă aducem aceste cântări de laude:
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, stâlpi neclintiţi ai Bisericii;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, credincioase slugi ale
Sfintei Treimi;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, îngeri pământeşti şi oameni
cereşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, pierzătorii eresurilor
elineşti şi evreieşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce pe Hristos, cu
cuvântul şi cu fapta L-aţi bine-vestit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că în rugăciuni şi postire,
toată viaţa o aţi trăit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce cu vieţuirea voastră
pe mulţi aţi călăuzit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că spre sfinţenia voastră,
Domnul din cer a binevoit;
25

Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, arătători ai adevăratului
Dumnezeu, Cel lăudat în Sfânta Treime;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că pentru dragostea Lui, aţi
pătimit multe prigoane;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că aţi ruşinat basmul
eresurilor lui Arie;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că nu v-aţi abatut de la
Sfânta Ortodoxie;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -2Prin curaţia minţii voastre cea asemenea cu îngerii v-aţi
ridicat la dumnezeieştile înălţimi şi aţi descoperit
dogmele Treimii, pe care le-aţi lăsat Bisericii comoară
nejefuită, înălţând fruntea dreptei credinţe şi cântând lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul -2Prin curaţia vieţii tale cea asemenea îngerilor te-ai
ridicat la dumnezeieşti înălţimi şi străbătând cetele
heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care, ca
pe cel mai preţios odor, le-ai lăsat Bisericii, SfinteVasile,
ca pe o comoară scumpă şi nejefuită.
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce aţi fost păstorii cei
buni ai turmei lui Hristos;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că turma voastră, din
cursele potrivnicului o aţi scos;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce toate ademenirile
păcatului le-aţi biruit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că dreapta credinţă cu
sârguinţă o aţi propovăduit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că de ameninţările
vrăjmaşilor nicicum nu v-aţi înfricosat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce cu platoşa adevărului
v-aţi întrarmat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că lupta cea bună toată viaţa
aţi luptat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că credinţă cea buna, până
la sfârşit aţi păstrat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce acum vă aflaţi în cer,
lângă toţi cei biruitori;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că sunteţi pildă de viaţă
pentru bunii păstori;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că şi acum, tot atât de
folositori creştinilor v-aţi aflat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce cu sfinţenie pe calea
vieţii aţi umblat;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -3Împăratul Valent sprijinind pe arieni multe biserici
ortodoxe le-a dat acelora, spre mâhnirea adevăraţilor
creştini şi tu Sfinte Vasile ai mustrat cu îndrăzneală pe
împărat, pentru care mult te-a amarât cu prigonirile, dar
tu nu încetai să cânţi Domnului: Aliluia!
Icosul -3Deschizând cu dumnezeiască cuviinţă Scripturile, ai
scos din ele învăţături temeinice, Sfinte Grigorie,
îndulcind cu ele inimile credincioşilor învăţând pe toţi
26

creştinii a se închina Treimii întru o unime şi unimi în
Treime.
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, drepţilor acuzatori ai
necredinţei şi falselor învăţături;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, plinitori sârguincioşi ai
dumnezeieştilor porunci;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, ocârmuitorii corabiei celei
duhovniceşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, înţelepţilor tâlcuitori ai
celor teologhiceşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce cu armele duhului vaţi îmbrăcat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că prin acelea pe puterile
cele potrivnice le-aţi sfărâmat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că de înţelepciunea voastră
s-au mirat împăraţii;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că de frumoasa voastră
grăire au amuţit ereticii;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, lauda cea strălucită a
arhiereilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, dumnezeieştilor învăţători
ai dogmelor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că uşile cereşti vouă vi s-au
deschis;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că pe satana l-aţi învins;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -4Deşi te mistuia dorinţa de a te nevoi în pustie, Sfinte
Ierarhe Grigorie, te-ai suit pe scaunul cel mai înalt al
patriarhilor marii cetăţi a împăratului Constantin, de
unde ai păscut oile cele cuvântatoare întru cuviinţă şi
dreptate. Luminat şi împodobit fiind cu tot meşteşugul
cuvântării de Dumnezeu, ai întrecut pe toţi ritorii de
atunci şi ai lăudat în toată viaţa ta pe Dumnezeu,
cântându-I: Aliluia!
Icosul -4După moartea parinţilor tăi, sfinte Ioane, toată averea
rămasă ţie împărţind-o la săraci, robilor dându-le
libertate şi rudele lăsând, ai slujit Domnului ziua şi
noaptea. Ca monah în mănăstire, ca cleric, diacon, preot,
arhiereu şi patriarh ostenindu-te mult, ai scris cărţi
despre preoţie, despre bunătate şi blândeţe, despre
smerenie şi milostenie, despre pace, adevăr şi dreptate,
toate pline de dovezi, întărindu-le cu însăţi viaţa cea
aspra ce ai dus. Te-ai învrednicit chiar şi a vorbi cu
Apostolii Petru şi Ioan, al căror dar ai dobândit.
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, următorii cei credincioşi ai
apostolior;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, ai Treimii ageri şi osârdnici
apărători;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, arătătorilor luminaţi ai celor
cereşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, ocarmuitorii corabiei celei
duhovniceşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce sunteţi adevăraţi
arhierei ai lui Hristos;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce sunteţi tuturor
credincioşilor de mare folos;

Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce viclenia
prigonitorilor aţi vădit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că în necazuri, ca o stâncă
neclintită v-aţi dovedit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce v-aţi aflat neamului
nostru stâlp nebiruit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că încrederea turmei voastre
pe drept o aţi agonisit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce aţi astupat gurile
ereticilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, spaima demonilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -5Se cădea ca lumina aprinsă să fie pusă în sfeşnic ca să
lumineze tuturor. Pentru aceasta, Sfinte Ioane, prin
rânduială lui Dumnezeu, ai fost adus din pustie în cetate,
în slujba Bisericii. Iar la hirotonia ta un porumbel pe
deasupra capului tău zbura, pe care văzându-l Flavian
patriarhul, impreună cu cei ce erau de faţă, cu frică şi cu
bucurie au strigat: Aliluia!
Icosul -5Primit-ai, mare arhipăstorule Vasile, putere de la
Dumnezeu chiar şi asupra diavolului, încât văzând
pocăinţa tânărului care i se vându-se, l-ai silit pe diavol a
trimite prin văzduh zapisul, pe care distugându-l ai
izbăvit un suflet de la moarte.
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei mai destoinici
luminători ai pământenilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, surpătorii eresurilor şi
îndreptătorii adevăratelor învăţături;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cârmuitorii Bisericii şi
pomi cu roade alese;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, marilor arhierei cei luminaţi
la minte de Sfântă Treime;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, părinţi vrednici ai Bisericii
creştineşti, ce aţi fost la un obicei cu apostolii;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, râuri cu ape răcoritoare, ce
aţi adăpat ţarinile sufletelor creştinilor cele însetate de
adevăratele învăţături;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, fluiere păstoreşti, ce aţi
biruit trâmbiţele ritorilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cercetătorii adâncului, care
aţi dobândit frumuseţile vorbelor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, mărgăritare strălucite ale
Bisericil lui Hristos;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, apărătorii dreptei credinţe
în Hristos;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce mintea cu cugetări
dumnezeieşti v-aţi hrănit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce dar de a cuvânta aţi
primit;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -6Venit-a la tine, părinte, femeia cea păcătoasă şi dându-ţi
hartia cea pecetluită în care erau scrise păcatele sale, pe
care se ruşina a le mărturisi, tu degrab, alergând la

rugăciune către Dumnezeu, ai făcut prin minune a se
sterge păcatele ei. Pentru aceea noi, minunându-ne de
îndrazneala ta cea mare către Dumnezeu, cântăm:
Aliluia!
Icosul -6Păstorind Biserica pătriarhală a Constantinopolului timp
de 12 ani, a rămas numai o biserică eretică, căci pe cele
ce mai înainte fuseseră date arienilor, le-ai readus la
starea de mai înainte a dreptcredincioşilor.
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce cu pildă vieţii voastre
pe toţi aţi înflăcărat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că întărire minunată în
credinţă tuturor v-aţi arătat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, apărători neînfricaţi ai
Bisericii lui Hristos;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că v-aţi arătat turmei
voastre ca un adevărat păstor cuvios;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, pierzătorii celor fără de
lege;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, graiurile dumnezeieştilor
cuvinte;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce, cu dragoste, întru
credinţa dreaptă, pe toţi i-aţi întărit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, arhipăstorii întru care harul
luminii s-a sălăşluit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce întru arhierie pe cei
săraci nu i-aţi uitat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce în ajutorul tuturor, cu
sârguintă aţi stat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, fulgere ce loviţi în eresuri;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, lumină strălucitoare care
îngrădeşte cu muţenie limbile celor bârfitori;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -7De Dumnezeu grăitorule, Sfinte Ierarhe Grigorie, pe
limbile cele veninoase şi vătămătoare ale ereticilor
pornite împotriva lui Dumnezeu le-ai ars cu duhul
cuvântărilor gurii tale şi cu scrisorile tale, însemnând
fiinţă cea prea puternică a Sfintei Treimi celei nevăzute,
ai tăiat din rădăcină eresurile cele spinoase, luminat
descoperind învăţăturile cele drept-slăvitoare, în toată
vremea cântând: Aliluia!
Icosul -7Fiind ales şi chemat la scaunul patriarhal din
Constantinopol, ai mustrat pe Eudoxia împărăteasa,
pentru că a răpit o vie a unei văduve sărace, şi ţi-ai atras
mânia ei, exilându-te.
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, îndreptătorii vredniciei
arhiereşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, turnuri preaînalte al
privirilor cereşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, stâlpi al dogmelor
Ortodoxe;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce de la Mântuitorul a-ţi
primit mare cinste;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, slujitorii Împăratului
tuturor;
27

Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, îndulcitorii inimilor
credincioşilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, ai Sfintei Treimi
apărătorilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, de cele cereşti arătătorilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, izvoare de apă limpede,
răcoritoare şi dătătoare de viaţă a explicarii Evangheliei
lui Hristos;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, căci cu apele adevărului aţi
adăpat poporul dreptcredincios;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, ai turmei lui Hristos grijulii
păstori;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, ai dumnezeiescului dor
propovăduitori;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -8Dumnezeu S-a proslăvit prin facerea minunilor tale,
părinte Ioane, că pre mulţi i-ai vindecat cu rugăciunile
tale; pe Arhelau de lepră l-ai curăţit; monahului Ioan
ochiul i l-ai luminat, pe femeia Cristiana o ai scăpat de
boală, pe leul cel cumplit cu crucea l-ai omorât, pe
pruncul femeii Zevela cu semnul Crucii l-ai tămăduit şi
pe femeia eparhului ai tămăduit-o cu acelasi semn al
biruinţei şi de eresul cel pierzător de suflet lepădându-se,
s-a botezat şi cu bucurie slăvea pe Dumnezeu, cântând:
Aliluia!
Icosul -8Minune mare s-a văzut la trecerea ta din viaţa aceasta,
bine-plăcutule al lui Dumnezeu Vasile, căci sculându-te
de pe patul morţii, ai botezat pe evreul Ioasaf cu toată
casa lui.
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce izgoniţi dintre noi pe
slujitorii cei diavoleşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, torente de gânduri
dumnezeieşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, râuri pline de apele darului;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, vase alese ale Domnului;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, păzitorii turmei celei
cuvântătoare a lui Hristos;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, rugători sârguitori pentru
poporul dreptcredincios;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, slugi alese, care aţi înmulţit
talanţii cei daţi vouă de Donmul Hristos spre păstrare;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, raze strălucitoare ale Celui
ce a luminat toată lumea cu învăţăturile Sale;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, alesii Sfintei Treimi, flori
mirositoare ale grădini celei nestricăcioase;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că aţi covarşit firea
omenească cu darurile cele multe;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că nu aţi căutat fericirea
pământească;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, luminătorii lumii, cei
împodobiţi de Dumnezeu cu vrednicia arhierească;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -928

Descoperindu-i Dumnezeu viaţa ta cea plină de
sfinţenie, părinte Vasile, cuviosul Efrem în pustie vedea
un stâlp de foc care se înălţa la cer şi a auzit glas zicând:
"În acest fel este Vasile". De care minunându-se, a cântat
lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul -9La Soborul al doilea, ce s-a ţinut în Constantinopol,
mare apărător al dreptei credinţe te-ai arătat, tăind şi
sfâşiind cu sabia duhului toate învăţăturile eretice. Ai
dovedit că eşti cuvântător al lui Dumnezeu, cel slăvit în
Sfântă Treime: Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt.
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, stâlpii cel prealuminaţi ai
Bisericii;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, izvoarele cuvântarii de
Dumnezeu şi ale înţelepciunii;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că dreptei credinţe aţi râvnit
prea fierbinte;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, îmbogăţitorii Bisericii cu
scrieri minunate şi preascumpe;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce multe suflete, cu
sârguinţă aţi răscumpărat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că slujitori drepţi ai
Mântuitorului v-aţi arătat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce pe Hristos, în inimă,
cu râvnă, L-aţi purtat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că lui Dumnezeu cu
smerenie fierbinte v-aţi rugat;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce aţi cinstit slujba
încredinţătă vouă de Cel Preaînalt;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, vase de mult preţ ai harului
Duhului Sfânt;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, următorii apostolilor cei
credincioşi;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, stâlpii Bisericii cei
prealuminoşi;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -10După soborul al doilea, te-ai retras la moşia ta Arianz,
unde ai petrecut o viaţă de sfinţenie, până la varsta de
optzeci de ani, când Domnul te-a chemat din viaţa
aceasta pământească la Împărăţia cea cerească. Acolo cu
îngerii te bucuri de ostenelile tale şi de luptele ce ai avut
pentru buna întărire a Bisericii lui Hristos şi cânţi
neîncetat: Aliluia!
Icosul -10Săvârşindu-ţi călătoria nevoinţelor tale, părinte Ioane,
te-ai mutat cu bucurie către cele cereşti, iar mult
chiunuitul tău trup, pe care îl hrăneai deseori numai cu
puţină zeamă de orz şi pe care îl odihneai nu stând pe
pat, ci deseori sezând pe scaun, s-a îngropat cu cinste de
iubiţii tăi ucenici lângă moaştele sfântului Vasilisc, în
Comani.
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei care necontenit aţi
adunat la sânul Bisericii hrana învăţăturilor
dumnezeieşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, întăritorii cei adevăraţi ai
dogmelor părinţilor celor dreptcredincioşi;

Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, marilor arhierei, despărţiţi
cu trupurile, dar uniţi cu duhul;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce cu multă dorire aţi
urmat pe Domnul ;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, ai Bisericii drept-măritoare
prea aleşilor ierarhi;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, apărătorii şi întăritorii
învăţăturii Sfintei Treimi;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce pe Hristos, din toată
înima ta L-aţi iubit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce prea alese cununi în
cer v-aţi îngrămădit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, înalţi şi luminaţi cugetători
al teologiei;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, întărirea Ortodoxiei;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, semanătorii cei minunaţi al
dogmelor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, glasurile înţelepciunii ce
spulberă hulele ereticior;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -11Iesit-a întru întâmpinarea moaştelor tale, Sfinte Ioane,
împăratul cu toată suita şi patriarhul cu tot clerul său,
precum şi întreg poporul, cu făclii aprinse şi miresme de
multe feluri, în biserica cea mare ducându-le şi în
scaunul tău punându-te, gura ta cea veşnic grăitoare a
dat pace tuturor şi împărătesei Eudoxia iertare, la care
cuvinte, tot poporul spăimântânu-se, a strigat: Aliluia!
Icosul -11Prealuminate ierarhe Vasile, caută cu milostivire din
înălţimea cerurilor spre noi care ne luptăm cu multe
necazuri în marea acestei vieţi şi dă-ne ajutor cu
rugăciunile tale, ca, mântuindu-ne, să ne veselim
împreună cu tine de slava Celui pe care l-ai slujit în toată
viaţa ta.
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, albine adunătoare de tot
felul de învăţături, din grădina Sfintei Scripturi;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, bunilor păstori, care aţi
păscut oile cele cuvântătoare în livada credinţei Sfintei
Treimi;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, luminată propovăduire a
creştinătătii;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, adapătorii celor însetaţi de
apa cea vie a Sfintei Evanghelii;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, semanătorilor ai graiului
dumnezeiesc, care hraneste şi satură omenirea creştina;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, lumini strălucitoare care
luminaţi cu învăţăturile voastre toată lumea creştinească;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, căci cu praştia
dumnezeieştilor voastre cuvinte aţi spulberat neghina
eresurilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cel ce aţi fost dascăli de
dreapta învăţătură tuturor creştinilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, stele prealuminoase, ce
luminaţi toată lumea cu învăţăturile dogmelor
creştineşti;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, chimvale răsunătoare în
toată lumea, a cuvintelor celor teologhiceşti;

Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că poporul creştinilor a
lăudat pe Dumnezeu pentru faptele voastre cele bune;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, smulgătorii neghinelor
eretice şi vânătorii lupilor îmbrăcaţi în piei de oaie;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -12Precum aduceai jertfa cea fară de sânge pentru păcatele
poporului pe când erai în viata, aşa acum, prealăudate
ierarhe Grigorie, stând langă scaunul Dumnezeirii, înalţă
ca o jertfă rugăciunile tale pentru cei care te lăudăm pe
tine cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul -12Preafericite părinte Ioane, bunule şi nepomenitorule de
rau, după cum ai primit rugăciunea împăratului Teodosie
şi te-ai plecat a merge în cetatea lui şi pe popor l-ai
binecuvântat, dând iertare celor ce ţi-au greşit, aşa şi
acum, vino în mijlocul nostru şi ne binecuvânteaza,
rugându-te şi înaintea Milostivului Judecător pentru
iertarea de păcatelor nostre.
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei ce sunteti însuflaţi cu
suflarea Duhului Sfânt;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că i-ţi slujit lui Hristos pe
pământ;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, plugarii, care aţi arat
pământurile sufleteşti ale creştinilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că chipul Mântuitorului
Hristos l-aţi avut în toată viaţa voastră înaintea ochilor;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că aţi legat eresurile cele
fără de Dumnezeu;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că învăţăturile voastre au
răsărit după ploile eretice ca un curcubeu;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei prin care Treimea a fost
propovăduită;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, cei prin care Unimea a fost
proslăvită;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, fântână odrăslitoare de
vindecări;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, ai eresurilor prigonitori;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că pe Domnul mai presus
de toate l-aţi iubit;
Bucuraţi-vă sfinţilor ierarhi, că satana de voi s-a biruit;
Bucuraţi-vă sfinţilor trei ierarhi, apărătorii dreptei
credinţe!
Condacul -13O, sfinţilor ierarhi, cei întocmai cu apostolii, apărătorii
şi luminătorii Bisericii creştineşti, rugaţi-vă cu
dinadinsul pentru noi ticalosii, să ne dea Domnul iertare
păcatelor, că noi nu suntem vrednici a cânta: Aliluia!

29

Acatistul Sfântului Ierarh
Meletie
(12februarie)

CONDACUL 1
Veniţi toţi credincioşii sã aducem laude celui care nea întãrit pe noi în dreapta credinţã, învãţând lãmurit
despre treimea dupã Feţe şi Unimea dupã Fiinţã a
Presfintei Treimi, în vremuri tulburi în care învãţãtura
arianã a pierdut multe suflete. Sã strigãm toţi cu un glas:
Bucurãte, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
ICOSUL 1
Cuprins de mare râvnã ai mãrturisit şi cu mâna
adevãrul despre Sfânta Treime, arãtând trei degete pe
care le-ai unit mai apoi în una. Cãci Unul este
Dumnezeu întreit în Feţe, toate de aceeaşi fiinţã şi
aceeaşi voinţã.
Bucurã-te, apãrãtorule al dreptei credinţe;
Bucurã-te, ocrotitorul celor dreptcredincioşi;
Bucurã-te, pãstor al turmei lui Hristos;
Bucurã-te, floarea Bisericii cea cu bun miros;
Bucurã-te, cel asemãnãtor lui David în blândeţe;
Bucurã-te, cel ca Solomon în înţelepciune;
Bucurã-te, cel care ai bunãtatea lui Moise;
Bucurã-te, cel râvnitor ca Ilie;
Bucurã-te, cel asemãnãtor lui Pavel în necovârşita
dragoste;
Bucurã-te, cel drept ca Iov întru stricãciunea trupului;
Bucurã-te, cel care ai urmat lui Samuil în pãzirea cea cu
dinadinsul;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 2
Sfinte Meletie, fiind nãscut din pãrinţi credincioşi şi
de bun neam, tu te-ai deprins încã din tinereţe nu numai
30

cu învãţãturile cele din afarã, dar şi cu sfintele dogme
ale credinţei creştine. Şi desãvârşindu-te în fapte bune,
oamenii vãzând viaţa ta cea îmbunãtãţitã, dragostea
cãtre Dumnezeu şi aproapele, blândeţea, nerãutatea şi
smerenia ta, te cinsteau ca pe un sfânt încã dinainte de a
lua toiagul arhieriei, şi cântau Celui ce te-a zidit: Aliluia.
ICOSUL 2
Cu înfrânarea ai veştejit sãltãrile trupului, ai biruit
patimile şi te-ai luminat pe tine însuţi cu luminarea
nepãtimrii şi cu sfinţenie şi curãţie ai slujit cele sfinte ale
lui Hristos. Pe acela roagã-L sã îi izbãveascã pe toţi
aceia care cântã:
Bucurã-te, cel care ai fost ales arhiepiscop de toţi într-un
glas;
Bucurã-te, al Sfintei Treimi prea-ales vas;
Bucurã-te, cel care ai fost întâmpinat la înscãunare de
toatã cetatea;
Bucurã-te, cel împodobit cu virtute, care vãzând evlavia
ce ţi-o purta poporul nu ţi-ai pierdut smerenia;
Bucurã-te, pildã de vieţuire în Hristos;
Bucurã-te, slujitor al Domnului cel preaevlavios;
Bucurã-te, pom sãdit lângã apa nevoinţei;
Bucurã-te, adevãratã podoabã a Ortodoxiei;
Bucurã-te, preaiubit pãstor;
Bucurã-te, al curãţiei învãţãtor;
Bucurã-te, chip al smereniei;
Bucurã-te, odrasla şi ocrotitorul Armeniei;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 3
Când învãţai poporul cã "Fiul este de o fiinţã cu
Tatãl şi Fãcãtor a toatã fãptura", arhidiaconul eretic a
încercat sã-ţi astupe gura cea grãitoare de Dumnezeu.
Dar tu ai propovãduit prin semne adevãrata credinţã,
arãtând trei degete care se unesc şi sunt una,
demonstrând cã puterea omeneascã nu poate opri
mãrturisirea Adevãrului, ci s-ar cuveni sã strigãm
adevãratului Dumnezeu: Aliluia.
ICOSUL 3
Arãtându-ţi sufletul mai tare ca diamantul şi fiind
înflãcãrat de dreapta credinţã, ai fãcut sã înceteze
învãţãtura cea putredã a rãtãcirii, pentru aceasta toţi
credincioşii te mãrim în cântãri, pe tine, cel înţelepţit de
Dumnezeu şi zicem:
Bucurã-te, cel care pentru luminarea norodului te rugai
fierbinte;
Bucurã-te, cel cu sufletul mai tare ca diamantul;
Bucurã-te, cel care ne-ai învãţat adevãrul despre
Dumnezeu-Cuvântul;
Bucurã-te, viteazule atlet a lui Hristos;
Bucurã-te, cel ce dupã vieţuire te-ai arãtat preacuvios;
Bucurã-te, cel întocmai cu apostolii;
Bucurã-te, cel ce ai arãtat cã Fiul nu este în rândul
zidirii;
Bucurã-te, ierarhe înţelepţite de Dumnezeu;
Bucurã-te, cel ce nu ai pãrãsit Biserica lui Dumnezeu la
greu;
Bucurã-te, stea cãlãuzitoare spre mântuire;

Bucurã-te, cel ce ne-ai scos din întunericul cumplit al
neştiinţei;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 4
Fiind urât de vrãşmaşul mântuirii ai fost alungat prin
uneltirile arienilor, dupã doar 30 de zile de la înscãunare.
Şi fiind petrecut afarã din cetate de însuşi ighemonul,
poporul a început sã arunce cu pietre în acesta din cauza
hotarârii nedrepte. Dar tu te-ai arãtat lor iarãşi învãţãtor
de dragoste, blândeţe şi iertare, acoperindu-i capul cu
mâinile tale. Iar ei s-au pocãit de atitudinea lor
necreştineascã şi au cântat: Aliluia.
ICOSUL 4
Împodobindu-ţi haina sufletului cu toate virtuţile, tu ai
propovãduit nu numai cu cuvintele dar şi cu faptele tale.
Mijloceşte, Sfinte, pentru cei care vor sã punã început
bun, dar cu anevoie înainteazã, fiind lipsiţi de un
povãţuitor iscusit ca tine:
Bucurã-te, Sfinte Meletie, al oilor lui Hristos preabunule pãstor;
Bucurã-te, alesule slujitor al Celui de oameni-iubitor;
Bucurã-te, pãrtinitorule al vãduvelor şi al sãracilor celor
asupriţi;
Bucurã-te, mare ocrotitor al creştinilor prigoniţi;
Bucurã-te, al necãjiţilor mângâietor;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe, al pocãinţei propovãduitor;
Bucurã-te, mustrãtorul celor fãrã de lege;
Bucurã-te, cel care nu ai îngãduit ca patimile sã te lege;
Bucurã-te, stâlp al Bisericii neclintit;
Bucurã-te, om ceresc, de popor mult iubit;
Bucurã-te, lauda ierarhilor cea prea-fericitã;
Bucurã-te, floare de rai bine-înmiresmatã;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 5
Venind împãratul Iulian la putere, la început s-a
prefãcut cã este drept credincios şi a adus din exil toţi
episcopii, dar dupã scurtã vreme s-a lepãdat de Hristos şi
s-a închinat idolilor; şi iarãşi au fost izgoniţi episcopii
ortodocşi, iar tu dãdeai slavã lui Dumnezeu şi pentru
relele pãtimiri, cântând: Aliluia.
ICOSUL 5
Tu ai dat pildã de blândeţe, de iubire, de rãbdare şi
iertare. Ajutã-ne şi pe noi sã rãbdãm necazurile
trecãtoare, sã nu scadã iubirea noastrã faţã de cei care ne
necãjesc pe noi, fiind ei înşelaţi de vrãşmaşul mântuirii:
Bucurã-te, învãţãtorul nostru cel blând şi sfânt;
Bucurã-te, cel ce cu mintea petreceai mai mult în cer
decât pe pãmânt;
Bucurã-te, al sfintelor dogme apãrãtorule;
Bucurã-te, de Dumnezeu grãitorule;
Bucurã-te, cel prin care lumina dumnezeiascã
strãluceşte;
Bucurã-te, cel care pentru adevãrata credinţã ai luptat
vitejeşte;
Bucurã-te, cel prin care întunericul a fost alungat;

Bucurã-te, cel care întreaga voinţã pentru Domnul ai
lepãdat;
Bucurã-te, fãclie de nepãtruns a harului;
Bucurã-te, cel ce încã de pe pãmânt ai trãit raiul;
Bucurã-te, al evlaviei bine-mirositor laur;
Bucurã-te, cel care ai preţuit credinţa mai mult decât
bogãţiile de aur;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 6
Împãratul Iovian iar te-a chemat, însã Valens iar te-a
îndepãrtat; dar Dumnezeu nu te-a lãsat în surghiun, cã
venind Graţian la putere te-a adus înapoi şi ţi-a
încredinţat nu numai toate bisericile rãmase ortodoxe,
dar şi pe cele luate de arieni. Şi tu ai dat slavã lui
Dumnezeu şi ai cântat: Aliluia.
ICOSUL 6
Cu toatã râvna rãsturnând pe cei de o credinţã cu Arie,
ai întãrit biruinţa credinţei ortodoxe, propovãduindu-ne
nouã un Dumnezeu în Treime, de Dumnezeu purtãtorule
pãrinte.
Bucurã-te, slujitor preţios al lui Hristos;
Bucurã-te, cel care ne eşti şi nouã de folos;
Bucurã-te, pildã a înfrânãrii;
Bucurã-te, lucrãtorule al rugãciunii minţii;
Bucurã-te, cel plin de strãlucirea dumnezeiascã;
Bucurã-te, izvor de învãţãturã duhovniceascã;
Bucurã-te, sabie cu douã tãişuri împotriva ereticilor;
Bucurã-te, grabnic ajutãtor al credincioşilor;
Bucurã-te, cel blând în toate şi fãrã rãutate;
Bucurã-te, cel ce ţi-ai pregãtit în cer cununã împodobitã
cu nestemate;
Bucurã-te, apãrãtor dumnezeiesc al Ortodoxiei;
Bucurã-te, dascãl al evlaviei;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 7
Înţelepţeşte ai învãţat, prea-înţeleptule, cã Cuvântul
cel fãrã de trup şi împreunã cu Tatãl fãrã de început S-a
unit cu trupul dupã Ipostas, fãrã schimbare şi fãrã
amestecare, cu douã lucrãri asemenea firilor din care
este alcãtuit şi in care se socoteşte Unul cu adevãrat
nedespãrţit, înţelegându-se întramândouã; Lui se cuvine
slavã şi cântarea: Aliluia.
ICOSUL 7
Amestecat fiind cu cea dintâi frumuseţe,
dumnezeiescule ierarhe, şi asemuindu-te acelei
strãluciri, ai pricinuit, prin împãrtãşire, dumnezeieşti
fulgere şi ai ajuns tu, cel ce faci Dumnezeirea cunoscutã,
a doua luminã a Bisericii.
Bucurã-te, trâmbiţã dumnezeiascã a învãţãturilor celor
sfinte;
Bucurã-te, învãţãtor al vieţii neprihãnite;
Bucurã-te, cel ce trezeşti râvna credincioşilor;
Bucurã-te, cel ce curãţeşti întinãciunea sufletelor;
Bucurã-te, vas al nectarului celui nematerialnic;
Bucurã-te, cel prin care erezia a pierit jalnic;
Bucurã-te, stâncã a rãbdãrii;
31

Bucurã-te, pildã a iertãrii;
Bucurã-te, cel care nu ai cârtit pentru multele exilãri;
Bucurã-te, cel care ai mulţumit Domnului şi pentru
relele întâmplãri;
Bucurã-te, podoapã dumnezeiascã a arhiereilor;
Bucurã-te, cel care ai ajuns la curãţia pruncilor;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 8
Cu dumnezeiascã strãlucire fiind luminat, ai
teologhisit, cuvioase, pe Cuvântul cel Unul Nãscut din
Tatãl cel fãrã de început, nezidit şi veşnic, înfruntând pe
cei de o credinţã şi de un gând cu Arie, cu dumnezeiascã
întrarmare. Iar noi înşine cântãm: Aliluia.
ICOSUL 8
Tu ai iubit înfrânarea ca turturelele şi ai defãimat
desfãtarea, din dorul dupã desfãtarea cea duhovniceascã
pe care Hristos ţi-a dãruit-o, primindu-ţi luptele cele
multe şi râvna cea fierbinte pe care ai avut-o,
primejduindu-te pentru credinţã. Ajutã-i sã se înfrâneze
pe toţi cei care-ţi cântã:
Bucurã-te, cel care te-ai asemãnat cu apostolii şi acum
cu ei în cer te veseleşti;
Bucurã-te, cel care pe calea cea strâmtã şi îngustã ne
cãlãuzeşti;
Bucurã-te, secerãtorul eresurilor cel prea-râvnitor;
Bucurã-te, podoabã dumnezeiascã a arhiereilor;
Bucurã-te, cel ce de dragul Adevãrului ai pãtimit;
Bucurã-te, cel ce în cuptor ai fost cercat şi te-ai arãtat
lãmurit;
Bucurã-te, cel ce cu smerita cugetare pe toţi i-ai
povãţuit;
Bucurã-te, cel ce de învãţãturile Sfinţilor pãrinţi nu te-ai
despãrţit;
Bucurã-te, cel care ca o lumânare ardeai din dragoste de
Hristos;
Bucurã-te, cel care mijloceşti pentru sufletul cel pãcãtos;
Bucurã-te, cel care îi ridici pe cei cãzuţi în desnãdejde;
Bucurã-te, dascãl al pocãinţei, plin de iubire;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 9
Arãtând cã Dumnezeu-Cuvântul, cel din Dumnezeu,
este Fiul lui Dumnezeu, nu L-ai pogorât neînţelepţeţte în
rândul zidirii, ci L-ai pãreaslãvit ca pe un fãrã de început
şi de un scaun cu Tatãl Fãcãtor şi ziditor al celor fãcute,
cãruia se cuvine sã cântãm: Aliluia.
ICOSUL 9
Cugetând ziua şi noaptea în legea Domnului, te-ai
arãtat ca un pom roditor, sãdit lângã apele Duhului.
Pentru aceea ai slujit lui Dumnezeu fãrã de prihanã,
înfruntând necredinţa în Dumnezeu a lui Arie şi nãravul
cel cu rea socotinţã al lui Sabelie.
Bucurã-te, izvor nesecat al laudei celei sfinte;
Bucurã-te, luminãtorul cereştii cunoştinţe;
Bucurã-te, cel ce cu iubirea ta pe credincioşi ai luminat;
Bucurã-te, cel ce cu harul lui Dumnezeu pe bolnavi ai
vindecat;
32

Bucurã-te, mângâierea celor ce cer de la tine ajutor;
Bucurã-te, sprijin şi sfânt ocrotitor al creştinilor;
Bucurã-te, chipul cel blând al smereniei;
Bucurã-te, stâlpul cel puternic al Ortodoxiei;
Bucurã-te, cel care ai fost înger în trup;
Bucurã-te, cel ce cu laptele sfintelor învãţãturi ne-ai
crescut;
Bucurã-te, cel care i-ai biruit pe vameşii din vãzduh;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 10
Prea lãmurit ai învãţat a cinsti o Dumnezeire, care
este în Tatãl şi în Fiul şi în Duhul, o putere nemãrginitã
şi o împãrãţie cu adevãrat, pãzind negrãit osebirile
fiecãrui Ipostas; Cãreia şi cântând, strigai: Aliluia.
ICOSUL 10
Cu învãţãturi de tainã ai luminat, prea-bine turma ta,
învãţând cu toatã cucernicia credinţa cea dreaptã, de
Dumnezeu grãitorule. Iar oamenii scãpând de întunericul
eresurilor pierzãtoare de suflet, îţi mulţumeau şi strigau:
Bucurã-te, al înţelepciunii lui Dumnezeu vas multîncãpãtor;
Bucurã-te, al lui Hristos dulce-cugetãtor;
Bucurã-te, al Adevãrului stâlp întãritor;
Bucurã-te, al eresurilor grabnic surpãtor;
Bucurã-te, fãclie care luminezi calea adevãratã spre
mântuire;
Bucurã-te, cel care ne povãţuieşti paşii spre Împãrãţie;
Bucurã-te, luminã mai strãlucitoare ca soarele;
Bucurã-te, cârmaci prea-minunat al celor ce cãlãtoresc
pe ape;
Bucurã-te, salvarea celor cãzuţi în desnãdejde;
Bucurã-te, luminarea celor întunecaţi la minte;
Bucurã-te, sfeşnic care strãluceşti cu raze de aur;
Bucurã-te, cel care nu te-ai înfricoşat de nevãzutul
balaur;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 11
Adunându-se al doilea Sfânt Sinod a toatã lumea la
Constantinopol, pe tine te-a avut întâi-stãtãtor. Cu mare
râvnã ai propovãduit adevãrata credinţã şi te-a întãrit
Dumnezeu cu minuni, cã, binecuvântând poporul cu
mâna, a ieşit foc de la tine ca fulgerul şi toţi au strigat:
Aliluia.
ICOSUL 11
Fãcându-te Sfinte ierarhe, casã de sfinţenie, sfinţeşti
pe toţi cei care se sârguiesc a chema numele tãu şi
zugrãvesc cu dragoste chipul tãu, pãrinte, spre aducereaminte de tine, şi cu credinţã cântã:
Bucurã-te, mângâierea sufleteascã a pãmântenilor
necãjiţi;
Bucurã-te, ocrotitorul vãduvelor, orfanilor şi al tuturor
celor prigoniţi;
Bucurã-te, cel ce eşti împreunã vorbitor cu îngerii;
Bucurã-te, cel ce te veseleşti acum cu toţi sfinţii;
Bucurã-te, grabnic ajutãtorule al celor aflaţi în nevoi;
Bucurã-te, cel ce cu rugãciunea ne ajuţi şi pe noi;

Bucurã-te, bogãţia sãracilor;
Bucurã-te, toiagul cel tare al bãtrâneţilor;
Bucurã-te, chimval bine-rãsunãtor;
Bucurã-te, cel ce ne ajuţi sã scãpãm din robia patimilor;
Bucurã-te, mãrgãritar mult-luminos;
Bucurã-te, nebiruitule ostaş al lui Hristos;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 12
Dupã puţine zile de la mãrturisirea în sobor,
Dumnezeu te-a chemat la el printr-o boalã, ca sã te
încununeze ca pe un biruitor şi sã te odihneascã de toate
pãtimirile tale îndurat pentru mãrturisirea dreptei
credinţe. Iar noi aducem cântare Celui ce ni te-a dãruit
nouã ca sfânt ocrotitor, zicând: Aliluia.
ICOSUL 12
Stând înaintea Celui fãrã de materie, care este Ziditor
al tuturor şi Domn şi Cuvânt şi înţelepciunea Tatãlui, pe
care tu curat L-ai teologhisit, nu înceta a cere sã se
mântuiascã cei ce cu credinţã te fericesc pe tine,
grãitorule de cele dumnezeieşti, zicând:
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe, cel ce cu vieţuirea ta pe mulţi
ai povãţuit;
Bucurã-te, credincioasã slugã a Celui ce pentru noi S-a
rãstignit;
Bucurã-te, cel ce toate ademenirile pãcatului le-ai biruit;
Bucurã-te, atletul lui Hristos cel neclintit;
Bucurã-te, lauda cea strãlucitã a arhiereilor;
Bucurã-te, dumnezeiesc învãţãtor al dogmelor;
Bucurã-te, apãrãtor neînfricat al dreptei credinţe;
Bucurã-te, cel încununat de Împãratul Hristos cu mare
cinste;
Bucurã-te, luminãtorul lumii;
Bucurã-te, mijlocitor neobosit pentru toţi oamenii;
Bucurã-te, blând pãstor ce porţi de grijã tuturor;
Bucurã-te, nãdejdea de mântuire a tuturor creştinilor;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 13
O, prea fericite pãrinte Meletie, stând înaintea
dãtãtorului de luminã, cu totul luminat, lumineazã ochiul
cel întunecat al sufletului meu, cu lumina cunostinţei şi
alungã negura patimilor cu rugãciunile tale; cã tu ai
îndrãznealã ca un ierarh, cuvioase Meletie.Învaţã-ne sã
cântãm cu inimã curatã: Aliluia. (de 3 ori)

Bucurã-te, cel care ai bunãtatea lui Moise;
Bucurã-te, cel râvnitor ca Ilie;
Bucurã-te, cel asemãnãtor lui Pavel în necovârşita
dragoste;
Bucurã-te, cel drept ca Iov întru stricãciunea trupului;
Bucurã-te, cel care ai urmat lui Samuil în pãzirea cea cu
dinadinsul;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
CONDACUL 1
Veniţi toţi credincioşii sã aducem laude celui care nea întãrit pe noi în dreapta credinţã, învãţând lãmurit
despre treimea dupã Feţe şi Unimea dupã Fiinţã a
Presfintei Treimi, în vremuri tulburi în care învãţãtura
arianã a pierdut multe suflete. Sã strigãm toţi cu un glas:
Bucurãte, Sfinte Ierarhe Meletie, mare învãţãtor şi
luminãtor al Bisericii.
RUGÃCIUNE
Sfinte al lui Dumnezeu, ajutã-ne nouã sã rãmânem în
adevãr, cãci dacã îmbrãţişãm vreo învãţãturã strãinã de
învãţãtura Bisericii, ne vom lipsi de Duhul Sfânt, care
este Duhul Adevãrului şi nu v-om avea parte de veşnica
bucurie din Împãrãţia Cerurilor.
Sfinte pãrinte, bucuria noastrã, ajutã-ne pe noi sã
urmãm ţie, cãci te-ai fãcut nouã pildã de vieţuire sfântã
în Hristos. Ajutã nouã, nu numai sã cugetãm ortodox,
dar sã şi trãim ca un adevãrat ortodox.
Sfinte ierarhe, ajutã-ne sã trãim pentru Hristos şi sã
nu-L întristãm prin nici o faptã sau gând, ci sã fim aşa
cum El şi-ar dori de la noi.
Sfinte Meletie, nu ne uita pe noi în rugãciunile tale,
cãci cu anevoie înnotãm în marea ispitelor din acest
veac. Ajutã-ne şi pe noi sã ajungem la liman, ca
împreunã cu tine sã-I cântãm Domnului în vecii vecilor.
Amin.

Acatistul Sfântului Arsenie
cel Mare
(8 mai)

ICOSUL 1
Cuprins de mare râvnã ai mãrturisit şi cu mâna
adevãrul despre Sfânta Treime, arãtând trei degete pe
care le-ai unit mai apoi în una. Cãci Unul este
Dumnezeu întreit în Feţe, toate de aceeaşi fiinţã şi
aceeaşi voinţã.
Bucurã-te, apãrãtorule al dreptei credinţe;
Bucurã-te, ocrotitorul celor dreptcredincioşi;
Bucurã-te, pãstor al turmei lui Hristos;
Bucurã-te, floarea Bisericii cea cu bun miros;
Bucurã-te, cel asemãnãtor lui David în blândeţe;
Bucurã-te, cel ca Solomon în înţelepciune;
33

Condacul 1
Veniţi toţii credincioşii să lăudăm pe cel care s-a nevoit
în adâncul pustiei, păzind nevoinţa tăcerii după cuvântul
Domnului. Veniţi să-l cinstim pe vasul pustiei, şi să-i
zicem: Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care
singurătatea ai iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Icosul 1
Cerând îndrumare de la Dumnezeu pentru mântuire, ai
primit cuvântul „fugi, taci, linişteşte-te”. Şi nevoindu-te
cu toate puterile să îl împlineşti în mod desăvârşit, ai
tăiat toate rădăcinile patimilor.
Bucură-te, cel care te-ai arătat om ceresc;
Bucură-te, înger în trup pământesc;
Bucură-te, nevoitorule al tăcerii;
Bucură-te, cel care ai biruit demonii;
Bucură-te, cel care prin smerenie pe cele înalte ai
dobândit;
Bucură-te, cel care pe vrăjmaşul lesne l-ai biruit;
Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Condacul 2
Provenit dintr-o familie nobilă senatorială, tu te-ai
născut la Roma, în vremea morţii sfântului Antonie. Şi
te-ai umplut de har încă din tinereţile tale, pentru multa
ta iubire de Dumnezeu, Căruia Îi cântai: Aliluia.
Icosul 2
Împăratul Teodosie cel Mare, auzind despre virtuţiile
tale, te-a chemat la Constantinopol ca să fii dascălul
fiilor săi, Arcadie şi Onorie, dorind cu ardoare ca tu să-i
înveţi mai ales cinstirea de Dumnezeu.
Bucură-te, cel care te-ai făcut comoară duhovnicească;
Bucură-te, cel care te-ai suit la înălţimea cea cerească;
Bucură-te, ales dascăl şi îndrumător;
Bucură-te, cel care şi peste patimi te-ai arătat biruitor;
Bucură-te, învăţătorule de cele sfinte;
Bucură-te, chip de rugător şi mijlocitor fierbinte;
Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Condacul 3
34

Urând slava cea lumească şi viaţa cea luxoasă de la
palat, şi dorind cu tot sufletul viaţa monahală, tu ai auzit
cuvânt de la Dumnezeu care îţi zicea să fugi de oameni
ca să-I poţi cânta mai cu adevărat Lui: Aliluia.
Icosul 3
Fugind pe ascuns de la palat la 34 de ani, tu ţi-ai
schimbat hainele pentru a nu fi cunoscut, şi te-ai retras
în pustiul Schetia, în Egipt, unde făcându-te călugăr,
căutai îndrumare de la Avva Ioan Colov.
Bucură-te, cel care ai dispreţuit toate desfătările
pământeşti;
Bucură-te, iubitor al vieţii pustniceşti;
Bucură-te, cel care te-ai lepădat cu totul de tine;
Bucură-te, cel care ţi-ai refuzat orice mângâiere;
Bucură-te, cel care ai surpat puterea demonilor;
Bucură-te, cel care în locul patimilor ai ales jugul lui
Hristos cel uşor;
Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Condacul 4
Aprins fiind de dragoste dumnezeiască şi de râvnă
fierbinte, tu ai petrecut în nevoinţe peste fire, căci vroiai
să te pedepseşti pentru desfătările de care ai avut parte în
lume, ca la sfârşitul vieţii să te învredniceşti să cânţi cu
drepţii: Aliluia.
Icosul 4
Se spune despre tine că în toată viaţa ta numai o dată în
an schimbai apa în care înmuiai frunzele de curmal, căci
doreai ca în locul mirodeniilor şi aromatelor de care te-ai
bucurat în lume, să suferi acest miros greu.
Bucură-te, model de pocăinţă;
Bucură-te, cel care ne întăreşti în credinţă;
Bucură-te, cel care te-ai nevoit cu păzirea minţii;
Bucură-te, cel care acum te veseleşti cu sfinţii;
Bucură-te, cel care te-ai pedepsit singur ca să scapi de
pedeapsa cea veşnică;
Bucură-te, cel care te nevoiai pentru Împărăţia cea
cerească;
Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Condacul 5
Se spune despre tine că toată noaptea o petreceai în
priveghere, odihnindu-te doar un ceas dimineaţa, pentru
nevoia firii. Căci adevărata odihnă o găseai în rugăciune
şi în cântarea de: Aliluia.
Icosul 5
Când auzeai că s-au copt tot felul de poame, gustai
foarte puţin din ele o dată în an, şi dădeai slavă lui
Dumnezeu, care a pus la dispoziţia omului asemenea
bunătăţi.
Bucură-te, înger în trup;
Bucură-te, cel care l-ai biruit pe cugetătorul şi vicleanul
lup;
Bucură-te, nevoitor aprins de dumnezeiască râvnă;
Bucură-te, cel care mereu ai petrecut în pocăinţă;
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu;
Bucură-te, cel care pe Domnul Îl lăudai mereu;

Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Condacul 6
Deşi tu erai foarte aspru cu tine însuţi, îi îndemnai pe
ceilaţi la discernământ, ca astfel şi postul să poată să-l
ţină în continuare, şi pravila să aibă putere să şi-o facă,
căci dacă se nevoiesc peste putere, îşi îmbolnăveasc
trupul şi nu mai pot să facă cântarea de: Aliluia.
Icosul 6
Tu învăţai că rugăciunea făcută în linişte este mult
roditoare, şi că uneori chiar şi zgomotele naturii pot să
ne îngreuneze în rugăciune comuniunea cu Dumnezeu.
Bucură-te, cel care te făceai tot ca focul când te adânceai
în rugăciune;
Bucură-te, suflet curat, neatins de întinăciune;
Bucură-te, cel care te ocupai cu contemplarea;
Bucură-te, cel care ai văzut câte roade aduce liniştea;
Bucură-te, cel care te ocupai mai vârtos de lucrarea
lăuntrică;
Bucură-te, cel care ai ajuns la desăvârşirea
monahicească;
Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Condacul 7
Se spunea despre tine că îţi ţineai braţele întinse la cer în
rugăciune de când apunea soarele sâmbătă seara, până
când răsărea iarăşi duminică dimineaţa, căci inima ta se
adâncea în cântarea de: Aliluia.
Icosul 7
Vieţuind într-o totală lepădare de sine şi deprinzându-te
cu sărăcia, nu ai voit să primeşti moştenirea care ţi se
cuvenea. Şi considerând că tu ai murit deja pentru lume,
l-ai înştiinţat pe magistrat că mort pe mort nu
moşteneşte.
Bucură-te, cel care ai vrut să renunţi la toate pentru
dragostea Domnului tău;
Bucură-te, slujitorule ales al lui Dumnezeu;
Bucură-te, învăţător al vieţii celei neprihănite;
Bucură-te, lucrătorule al rugăciunii celei adevărate;
Bucură-te, strălucit stâlp al Bisericii;
Bucură-te, cel de care se înfricoşează demonii;
Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Condacul 8
Părinţii din pustie erau tare necăjiţi că tu fugeai mereu
de ei, dar tu le-ai cerut iertare zicându-le că nu poţi să fii
şi cu ei şi cu Dumnezeu. Iar inima ta vroia ca de-a pururi
să cânte: Aliluia.
Icosul 8
Atât de mult ai iubit singurătatea şi liniştea, căci chiar de
se îmtâmpla să deschizi uşa din greşeală la cineva, te
plecai la pământ şi nu te ridicai până nu pleca acela.
Bucură-te, tăcere de taină;
Bucură-te, cel care ai văzut lumina cea dumnezeiască;
Bucură-te, pom multroditor de fapte bune;

Bucură-te, cel care ai doborât a vrăjmaşului înşelăciune;
Bucură-te, învăţătorule al înfrânării;
Bucură-te, lucrătorule al rugăciunii minţii;
Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Condacul 9
Când se apropia vremea sfârşitului tău, i-ai rugat pe fraţi
să nu îţi îngroape trupul cel nevrednic, ci să-l tragă cu o
funie prinsă de picior până la munte, căci nu te
considerai vrednic nici de înmormântare nici de
cântarea: Aliluia.
Icosul 9
Nu vroiai să grăieşti nici măcar din Sfânta Scriiptură, ci
mereu îndemnai la tăcere şi ziceai „De multe ori m-am
căit că am vorbit, iar că am tăcut niciodată”.
Bucură-te, cel care te-ai umplut de daruri dumnezeieşti;
Bucură-te, cel care la liniştire şi tăcere pe toţi ne
povăţuieşti;
Bucură-te, far călăuzitor al monahilor;
Bucură-te, cel care arzi pricinile patimilor;
Bucură-te, aur lămurit în cuptorul pustiei;
Bucură-te, cel care ai înfrânt pe demonul trândăviei;
Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.

Condacul 10
Fiindu-ţi frică de moarte şi cugetând mereu la ceasul
morţii, tu toată viaţa ţi-ai petrecut-o în frică sfântă, şi teai pregătit pentru momentul despărţirii sufletului de trup,
ca să cânţi veşnic: Aliluia.
Icosul 10
Se spune despre tine că lăcrimai aşa de des încât purtai
mereu o cârpă în sân ca să îţi ştergi lacrimile. Şi te-a
fericit avva Pimen zicând că plângându-te pe tine aici, ai
scăpat de plânsul cel veşnic.
Bucură-te, purtătorule de cereşti cununi;
Bucură-te, floare răsărită între spini;
Bucură-te, cel care ai trăit ca şi cum nu ai fi fost din
lume;
Bucură-te, cel care l-ai umplut pe vrăjmaşul omenirii de
amărăciune;
Bucură-te, cel care îi îndemnai pe monahi la tăierea voii;
Bucură-te, cel care ai cunoscut roadele lepădării;
Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Condacul 11
Vieţuind în adâncă smerenie, în post şi rugăciuni şi
lacrimi, tu te-ai stins din viaţă, lăsând în urma ta o pildă
de vieţuire sfântă. Ajută-ne şi pe noi să îţi urmăm ţie, şi
să nu păşim pe lângă calea care duce la Cereasca
Împărăţie, unde drepţii Îi cântă Domnului: Aliluia.
Icosul 11
Ajută-ne, sfinte părinte, şi pe noi care mereu ne
împiedicăm pe cale, să punem început bun şi să ducem
şi noi o viaţă bineplăcută Domnului, având înaintea
ochilor, pilda vieţii tale.
35

Bucură-te, rugător pentru întreaga omenire;
Bucură-te, ajutător grabnic celor ce ţi se roagă ţie;
Bucură-te, cel care ai tăiat spinul păcatului;
Bucură-te, cel care cu lacrimi ţi-ai spălat haina
sufletului;
Bucură-te, mângâierea celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, bucuria celor scârbiţi;
Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Condacul 12
Ajungând la vârsta de 95 de ani, te-ai săvârşit din viaţa
aceasta cu pace şi frică de Dumnezeu, ca de acum veşnic
să cânţi cu drepţii: Aliluia.
Icosul 12
Erai cu totul alb şi gârbovit de bătrâneţe, cu barba lungă
care îţi ajungea până la brâu. Cu ochii blânzi şi cu
privirea smerită; chipul tău era cu adevărat îngeresc.
Bucură-te, podoaba cuvioşilor;
Bucură-te, lauda sihaştrilor;
Bucură-te, văzătorule al celor nevăzute;
Bucură-te, povăţuitorule de suflete;
Bucură-te, mijlocitor pentru toţi cei care aleargă la tine;
Bucură-te, podoabă a Bisericii Ortodoxe;
Bucură-te, Cuvioase Arsenie, cel care singurătatea ai
iubit şi de vorbirea deşartă ai fugit.
Condacul 13
O, Sfinte mare nevoitorule Arsenie, ajută-ne pe noi să ne
ridicăm din lenea păcatului, şi să luptăm până la sânge
cu orice voire păcătoasă. Ajută-ne să ne deprindem cu
tăcerea, pentru ca şi sufletul nostru să guste învierea, şi
să cânte veşnic: Aliluia.(de trei ori)

Acatistul Sfântului ANDREI
cel nebun pentru Hristos
(28Mai)

Condacul -1Veniţi toţi credincioşii să-l lăudăm pe Sfântul Andrei
care, rănindu-i-se inima de dragoste pentru Hristos, a
renunţat la toate desfătările trecătoare, făcându-se nebun
în faţa înţelepţilor acestei lumii. Bucură-te, Sfinte nebun
36

pentru Hristos Andreie, cel ce ai defăimat toată
deşertăciunea acestei lumii!
Icosul -1Copil fiind, repede ai învăţat pe de rost psaltirea, şi
cercetai dumnezeieştile Scripturi şi mărturiile Sfinţilor,
inima ta înflăcărându-se de dragostea lor. Tu doreai să le
urmezi sfinţilor şi Domnul te-a chemat la aleasă slujire
poruncindu-ţi să te faci nebun pentru El.
Bucură-te, cel ce te-ai luptat cu etiopianul;
Bucură-te, căci Domnul ţi-a descoperit că pentru El vei
îndura şi amarul;
Bucură-te, că bătut fiind şi ocărât, tu toate le răbdai
pentru Hristos;
Bucură-te, că foamea mult ţi-a chinuit pântecele;
Bucură-te, că aproape gol umblând, te-ai îmbrăcat cu
harul Duhului Sfânt;
Bucură-te, că te rugai neîncetat;
Bucură-te, că Sfântul Ioan Evanghelistul te-a salvat de
atacul diavolilor;
Bucură-te, că aceştia au nevălit asupra ta cu topoare,
cuţite şi toiege;
Bucură-te, că ei au fost pedepsiţi fără milă pentru
îndrăzneala lor;
Bucură-te, ajutătorul nostru împotriva ispitelor;
Bucură-te, că iubire pentru toată zidirea ai adunat în
suflet;
Bucură-te, pildă de viaţă bineplăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -2Nimeni nu ştia de crucea ta cea grea, trăind în aspră
nevoinţă, niciodată cârtind, întotdeauna mulţumind lui
Dumnezeu pentru toate. Dar când te-ai întâlinit cu
Epifanie, văzând dragostea lui şi cugetul lui curat, l-ai
făcut prietenul tău şi fiul tău duhovnicesc. Pentru aceasta
cu el cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul -2De multe ori diavolul cel vicelan a vrut să te oprească
din nevoinţa ta cea bună, odată chiar în babă s-a prefăcut
înaintea oamenilor pretinzând că ai bătut-o şi jefuit-o.
Dar întărit fiind de sus, toate ispitele le-ai biruit. Pentru
aceasta te lăudăm aşa:
Bucură-te, că şi setea mult te-a chinuit;
Bucură-te, cel ce deseori ai băut apă din baltă;
Bucură-te, că niciodată nu ai cerut bani;
Bucură-te, că nici desfrânatele nu te-au plecat spre pofta
lor necurată;
Bucură-te, că te-ai scârbit de duhul desfrânării pe care-l
vedeai în mijlocul lor;
Bucură-te, că l-ai batjocorit pentru urâţenia lui şi l-ai
alungat;
Bucură-te, că pe toate cele deşarte le-ai dispreţuit;
Bucură-te, că pentu Împărăţia Cerească te-ai ostenit;
Bucură-te, că darul înaintevederii ai primit;
Bucură-te, că strălucirea harului prin păruta nebunie ai
tăinuit;
Bucură-te, că prin vieţuirea ta, răbdarea ne înveţi;
Bucură-te, că ne îndemni la luptă pentru cununile
cereşti;

Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -3Atunci când iarna a fost foarte grea, şi credeai că nu vei
supravieţui gerului, ai fost răpit la cer. Ai văzut fericite
lucruri care nu pot fi grăite, mergând acolo unde, încă
fiind în trup, numai Pavel se mai suise înaintea ta şi a
cântat: Aliluia!
Icosul -3Te-ai învrednicit a-L vedea pe Domnul Hristos în Slava
Sa, îndulcindu-te şi de doxologiile oştilor îngereşti.
Numai pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu nu ai
văzut-o căci era pe pământ, ajutănd pe cei
binecredincioşi.
Bucură-te, că ai văzut păsările cereşti din grădina
Domnului;
Bucură-te, că ai văzut pomi şi flori de o frumuseţe
negrăită;
Bucură-te, că ai văzut o vie cu frunze aurite;
Bucură-te, că şi un râu ai văzut adăpând rădăcinile
pomilor fără zgomot;
Bucură-te, că ai simţit şi un vânt înmiresmat, de culoarea
viorelei;
Bucură-te, că acolo nu exista noapte, numai o lumină
necontenită;
Bucură-te, că nu simţeai nimic afară de bucurie şi
veselie;
Bucură-te, că în prima tărie a cerului ai văzut o cruce
mare şi frumoasă;
Bucură-te, că în a doua tărie ai văzut alte două cruci;
Bucură-te, că ai ajuns şi în al treilea cer;
Bucură-te, că ai ajuns la tronul Celui preaînalt;
Bucură-te, că strălucirea Lui era arzătoare şi nu te puteai
uita la ea;
Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -4Domnul ţi-a descoperit cele ascunse ochilor omeneşti,
astfel vedeai duhurile necurate. Tu îi vedeai pe cei
impovaraţi de păcate, cum sunt batjocoriţi de diavoli în
vremea adormirii lor dacă nu au gustat nici un strop de
pocăinţă. Ne înfricoşăm şi cântăm dreptului Judecător:
Aliluia!
Icosul -4Tu descopereai păcatele oamenilor şi-i chemai la
pocăinţă, dar nu erai luat în seamă de ei. Însă diavolii se
înfricoşau când te vedeau şi te certau că te amesteci în
planurile lor. Pentru rugăciunile tale fierbinţi îţi cântăm
aşa:
Bucură-te, că i-ai prezis hoţului de morminte orbirea sa;
Bucură-te, că unui alt hoţ i-ai spus că se va îndrăci;
Bucură-te, că şi pe monahul iubitor de argint l-ai
îndreptat;
Bucură-te, că lui Epifanie i-ai vestit moartea tragică a lui
Ioan, prietenul său adulter, desfrânat şi sodomit;
Bucură-te, că şi Epifanie a văzut câtă stăpânire are
diavolul asupra dioaconului preadesfrânat;

Bucură-te, că-i mustrai pe cei care pângăreau duminica;
Bucură-te, că plângeai pentru cei desfrânaţi şi sodomiţi
căci îi vedeai pe diavoli roind ca albinele în jurul lor;
Bucură-te, iubitorule de curăţie;
Bucură-te, mustrătorul fărădelegii;
Bucură-te, că încercai să-i aduci la pocăinţă pe oameni;
Bucură-te, că sufereai văzând sfârşitul lor tragic;
Bucură-te, că ai fi vrut ca toată lumea să vadă
deşertăciunea plăcerii păcatului;
Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -5În ziua Sfintei Învieri, Domnul ţi-a descoperit cum s-a
nevoit fiecare în perioada Postului mare. I-ai văzut pe
drepţi înconjuraţi de lumină, iar pe cei răi cu faţa
înegrită şi batjocorită de diavol. Pentru puterea cea dată
ţie de la Domnul, cântăm şi noi cu drepţii: Aliluia!
Icosul -5Cu totul te-ai predat în mâinile Domnului, îndurând
multe greutăţi. Ţi-ai supus trupul şi te-ai dezbrăcat de
patimi, căci numai în Domnul îţi găseai mângâierea.
Bucură-te, că prin tine am aflat şi noi pedeapsa celor răi;
Bucură-te, că plângeai pentru cei desfrânaţi, sodomiţi,
malahişti şi iubitori de argint căci îi vedeai cu faţa
mânjită de necurăţii;
Bucură-te, căci cu groază priveai atârnând de ei pisici şi
câini care dădeau din picioare;
Bucură-te, că sufereai văzând şerpi atârnaţi de
mădularele lor, care le sorbeau necurăţia;
Bucură-te, că te întristăi văzând cum ei în loc să alunge
lighioanele, le ţineau cu grijă;
Bucură-te, că îţi doreai să-i ajuţi pe vrăjitori şi
fermecători pe care îi vedeai legaţi de grumaji, cu ochii
roşii, umblând goi şi loviţi de toiegele diavolilor;
Bucură-te, că cereai milă şi pentru cei ucigaşi care erau
goi şi întunecaţi, ţinând în mâini cuţite pline de sânge;
Bucură-te, că trupul tău era curat nu acoperit de spini şi
de buruieni ca a celor mânioşi şi nemulţumiţi;
Bucură-te, că tu erai luminat şi nu cufundat în funingine
de sus până jos, având faţa încruntată şi plină de venin
ca a celor ce ţin minte răul;
Bucură-te, cel ce ne îndemni la curăţie;
Bucură-te, că în viaţă calea Domnului ai ales;
Bucură-te, cel ce cununi cereşti ai cules;
Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -6Epifanie s-a rugat să vadă slava ta în cer, şi a văzut un
copac frumos şi roditor. Părea foarte înalt, cu roade
felurite pe ramurile sale. Orice fruct căutai, găseai
întotdeauna, pentru că rodnicia lui nu înceta niciodată.
Şi minunându-se de slava pe care o dă Domnul robilor
săi a strigat: Aliluia!
Icosul -6Împăratul Însuşi i-a spus lui Epifanie că simte atâta
plăcere pentru felul tău de viaţă necunoscut pentru mulţi,
37

cât a simţit el privind acel copac. A mai spus că Îl
slăveşti întotdeauna cu cântări dumnezeieşti şi că în
sufletul tău se odihnesc toate cetele Sfinţilor Îngeri.
Bucură-te, cel ce de Însuşi Domnul ai fost lăudat;
Bucură-te, suflete preacurat şi luminat;
Bucură-te, ocean de smerenie;
Bucură-te, mucenic de bunăvoie;
Bucură-te, că încă în trup fiind, ai vieţuit îngereşte;
Bucură-te, căci văzându-te din cer, ceata sfinţilor se
veseleşte;
Bucură-te, că de Duhul Sfânt însetai mai mult decât de
apă;
Bucură-te, căci cu osârdie numai spre Domnul te sileai;
Bucură-te, că te mistuiai după mângâierea Domnului;
Bucură-te, că simţind iubirea Domnului şi mai mult te
nevoiai;
Bucură-te, rana demonului;
Bucură-te, că numai la cele cereşti cugetai;
Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -7În biserica din Vlaherne, la opriveghere de toată
noaptea, ai văzut pe Stăpâna lumii înconjurată de un alai
de sfinţi, înaintînd spre jertfelnic pe la ceasul al patrulea,
unde s-a rugat Domnului pentru toţi păcătoşii. Iar noi,
pentru purtarea de grijă a Maicii Domnului Îi cântăm
Domnului: Aliluia!
Icosul -7Când Maica Domnului şi-a împlinit rugăciunea, şi-a
scos de pe capul ei cel preacurat maforiul ei cel
strălucitor şi l-a întins cu preasfintele sale mâini ca
Acoperământ deasupra celor din biserica.
Bucură-te, că în mijlocul alaiului sfinţilor l-ai văzut pe
Cinstitul Înaintemergător;
Bucură-te, că l-ai văzut şi pe Sfântul Ioan Teologul;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a o vedea aievea pe
Doamna şi Stăpâna lumii;
Bucură-te, că vederea ei te-a umplut de o bucurie
negrăită;
Bucură-te, căci cu ajutorul Maicii Domnului putem birui
orice ispită;
Bucură-te, că Domnul ţi-a descoperit că avem o Sfântă
mijlocitoare;
Bucură-te, suflet lăudător de Dumnezeu;
Bucură-te, că nevoinţa cea bună ai urmat mereu;
Bucură-te, că şi tu mijloceşti pentru noi înaintea
Domnului;
Bucură-te, că dulceaţa Raiului ai gustat prin sărăcia cea
de bună voie;
Bucură-te, că în rugăciune ai petrecut necontenit;
Bucură-te, că pe cel rău l-ai înjosit;
Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -8La întrebările lui Epifaniei, ai revelat multe taine,
vorbindu-i despre căderea lui satana, despre creaţiile lui
Dumnezeu, despre cele două firi ale Mântuitorului, iar
38

noi pentru înţelepciunea ta îi cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul -8Renunţând la inţelepciunea acestei lumi, te-ai îmbogăţit
în cunoaşterea lui Dumnezeu. Iar prin mărturia lui
Epifanie ne-ai lăsat moştenire adevărate pagini de
teologie.
Bucură-te, că ne-ai vorbit despre cele de la începuturile
lumii;
Bucură-te, că ne-ai vorbit despre mai marii voievozi ai
cetelor de îngeri;
Bucură-te, cugetătorule de cele cereşti;
Bucură-te, că pe cele deşarte le dispreţuieşti;
Bucură-te, că de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai lipit;
Bucură-te, că pe Satana l-ai biruit;
Bucură-te, cel ce n-ai adunat averi pământeşti;
Bucură-te, adunătorul darurilor cereşti;
Bucură-te, cel ce ai fost ales mai înainte de veci;
Bucură-te, cel ce întru cele de sus petreci;
Bucură-te, purtător al harului ceresc;
Bucură-te, om netrupesc;
Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -9Ne-ai vorbit şi despre cele viitoare, profeţind despre
sfârşitul lumii. Ne-ai spus despre scufundarea Sfintei
Sofii, despre năvălirea neamurilor scârboase, despre
naşterea lui Antihrist, despre vremurile în care oamenii
nu vor mai cânta: Aliluia!
Icosul -9Gândind la înficoşătoarea Judecâtă, ai spus că drepţii vor
străluci mai mult ca soarele, pe când păcătoşii se vor
întuneca, vor plânge căindu-se, dar va fi prea târziu.
Roagă-te pentru noi să ne aflăm atunci cu drepţii, sfinte
al lui Dumnezeu.
Bucură-te, că în ceruri s-a preamărit al tău nume;
Bucură-te, că te pregăteşti cu bucurie să ieşi din lume;
Bucură-te, că toată viaţa pe Hristos L-ai slujit;
Bucură-te, rob neobosit;
Bucură-te, că prin chinuri te-ai îmbrăcat cu lumină;
Bucură-te, rugător fără odihnă;
Bucură-te, cela ce în virtute străluceşti;
Bucură-te, că de păcat, iar nu de păcătos te scârbeşti;
Bucură-te, cel ce în smerenie ai petrecut;
Bucură-te, căci cele trecătoare, pe toate le-ai urât;
Bucură-te, căci în întreaga lume eşti proslăvit;
Bucură-te, căci cuvântul Domnului desăvârşit l-ai
împlinit
Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -10Ai fi vrut ca toată lumea să meargă pe calea care duce la
mântuire, şi încercai pe toţi să-I îndrepţi. Îi povăţuiai, îi
mustrai, le profeţeai, dar ei n-au cunoscut că de la
Domnul le grăiai. Şi nu-I cântau: Aliluia!
Icosul -10-

Câte scârbe ai răbdat nimeni nu poate spune; frigul,
foamea, setea, ocara, bătăile. Dar cea mai mare durere
era să-i vezi pe oameni că nu-şi îndreaptă viaţa.
Bucură-te, că prin chinuri te desfătezi acum veşnic;
Bucură-te, că răsplată ţi-a dat ţie Cel Atotputernic;
Bucură-te, că nici o suferinţă trupească nu ţi-a fost
poticnire;
Bucură-te, că ai primit răsplata veşniciei;
Bucură-te, că în chinuri ţi-a fost totdeauna traiul;
Bucură-te, că răbdarea te-a făcut să câştigi Raiul;
Bucură-te, că izvorul patimilor l-ai secat;
Bucură-te, cel ce dulceaţă pământească n-ai gustat;
Bucură-te, adâncul minunilor dumnezeieşti;
Bucură-te, văzătorul bunătăţilor cereşti;
Bucură-te, cel ce vieţuirea îngerească ne-ai arătat;
Bucură-te, cel ce poftele păcatului le-ai lepădat;
Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -11Descoperindu-ţi Domnul apropierea sfârşitului tău, i-ai
dat fiului tău duhovnicesc ultimele sfaturi şi te-ai rugat
împreună cu el ca Domnul să vă miluiască şi să vă dea
iertare de păcate. Pentru purtarea de grijă pe care ai
dovedit-o faţă de ucenicul tău, îi mulţumim Domnului
care este ne miluieşte prin sfinţii Săi şi cântăm: Aliluia!
Icosul -11Când ai săvârşit rugăciunea, a strălucit multă lumină şi
s-a revărsat mireasmă de multe aromate. Apoi te-ai
depărtat de Epifanie, şi te-ai rugat pentru toată lumea,
adormind neştiut de nimeni.
Bucură-te, că te veseleai de apropiata întâlnire cu
Ziditorul;
Bucură-te, că ştiai că moştele tale nu se vor afla, căci le
va strămuta Domnul;
Bucură-te, că nici în ultimul ceas nu ai uitat de păcătoşi;
Bucură-te, că rugăciunea ta e sfânt prinos;
Bucură-te, stea mai luminoasă decât soarele;
Bucură-te, de Hristos purtătorule;
Bucură-te, că pe Domnul cu râvnă L-ai iubit;
Bucură-te, că din toată fiinţa în El ai nădăjduit;
Bucură-te, chip de smerenie adevărată;
Bucură-te, cel ce A RĂBDA ne-ai învăţat;
Bucură-te, căci sărăcia lui Hristos ai iubit;
Bucură-te, căci bogăţia nestricăcioasă ai dobândit;
Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -12Trupul tău a fost văzut pentru ultima oară de o femeie
săracă; ea mărturiseşte că a văzut mir curgând ca un râu
din moaştele tale. Dar nimeni nu a mai văzut de atunci
moaştele tale, căci Domnul le-a aşezat cu cele ale
Sfântului Simeon, iar acum din ceruri Îi cânţi: Aliluia!
Icosul -12În noaptea adormirii tale, Epifanie ţi-a văzut sufletul
cum se urca la înălţimea cerului, fiind mai luminos decât
soarele, îngerii mergeau înainte şi se auzea o dulce
cântare, ca o simfonie de instrumente muzicale.
Bucură-te, cel care acum cu Sfinţii în cer locuieşti;
Bucură-te, că acum în sânul lui Avraam te odihneşti;

Bucură-te, că nevoinţa ţi-a fost bineprimită;
Bucură-te, că ai intrat pe poarta cea strâmtă;
Bucură-te, că prin multe scârbe mântuirea ţi-ai dobândit;
Bucură-te, că toţi sfinţii în cer cu mare cinste te-au
primit;
Bucură-te, că de Duhul Sfînt eşti luminat;
Bucură-te, că prin smerenie la cer te-ai ridicat;
Bucură-te, al lui Hristos ostaş nebiruit;
Bucură-te, că patimile pierzătoare de suflet ai zdrobit;
Bucură-te, cel ce te-ai făcut părtaş al Împărăţiei cereşti;
Bucură-te, căci de hrana înţelepciunii te îndulceşti;
Bucură-te, Sfinte nebun pentru Hristos Andreie, cel ce ai
defăimat toată deşertăciunea acestei lumii!
Condacul -13O, Sfinte Andrei cel nebun pentru Hristos, cu ce cuvinte
vom lăuda nevoinţele tale? Sufletul ni se umple de
bucurie la amintirea numelui tău. O, sfinte nu ne uita pe
noi mult păcătoşii, ci te roagă pentru noi să dobândim
iertare, ca din locaşurile cereşti să-I cântăm Ziditorului
nostru: Aliluia!
RUGĂCIUNE
Sfinte al lui Dumnezeu, nu ne lăsa pe noi. Ajută-ne în
lupta cu patimile, că voinţa noastră este neputincioasă.
Aminteşte-ne că toate plăcerile sunt degrab trecătoare şi
că nu merită să ne întinăm sufletul din cauza lor. Tu ai
purtat pe umerii tăi crucea cea grea a nebuniei, ajută-ne
şi pe noi să ne purtăm crucea, şopteşte-ne la ureche că
nu e aşa de grea şi că o putem duce.
Ajută-ne să punem început bun, şi să ducem o viaţă
bineplăcută lui Dumnezeu. Iar când vor veni vremuri
grele, întăreşte-ne ca să-I dăm slavă lui Dumnezeu şi
pentru cele rele, nu numai pentru cele bune. Ca atunci
când se va despărţi sufletul nostru de trup, să-I aducem
Domnului un suflet curat şi luminat, şi să ne veselim
împreună cu toţi sfinţii în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Sfintei Mironosiţe
Ioana
(27 iunie)

Condacul 1
Mironosiţele femei, foarte de dimineaţă venind la
mormântul Domnului, căutând să ungă cu miresme
preacurat trupul Lui, s-au învrednicit să audă cuvintele
îngerului cele dătătoare de bucurie: că a înviat
39

Începătorul mântuirii noastre, moartea prădând şi lumii
dăruind viaţă veşnică şi mare milă. Bucură-te, sfântă
mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă înflăcărată ai
propovăduit Învierea Domnului.
Icosul 1
Venit-ai de dimineaţă la mormânt împreună cu Maria
Magdalena, Salomeea, Maria lui Cleopa, Susana, Marta
şi Maria, având dragoste fierbinte pentru Hristos. Şi
dorind să împlineşti toată rânduiala de îngropare, te-ai
făcut una dintre primii martori ai Învierii.
Bucură-te, sfântă Ioana, femeia lui Huza, cel care era
ispravnic şi iconom al casei împăratului Irod;
Bucură-te, cea care te-ai arătat pământ bun cu
îmbelşugat rod;
Bucură-te, cea care ai strălucit cu credinţa cea tare şi cu
dragostea cea caldă către Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, cea care nu te-ai înfricoşat de poporul iudeu;
Bucură-te, odraslă sfântă care l-ai rănit pe vrăjmaşul
mântuirii;
Bucură-te, înger pământesc care acum te veseleşti în cer
cu toţi îngerii;
Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.
Condacul 2
Venit-ai împreună cu mironosiţele, îngrijorată fiind că
nu se va găsi cine să răstoarne piatra de pe mormânt, dar
îngerul v-a întâmpinat zicând: <<Pentru ce căutaţi pe
Cel viu printre cei morţi? A înviat precum a zis; în
Galileea Îl veţi afla pe El>>. Şi de bucurie ai strigat:
Aliluia.
Icosul 2
Venind în grabă la mormânt, cu mare tânguire, mirurile
se amestecau cu lacrimile, dar în curând tânguirea s-a
preschimbat în bucurie, văzând minunea ce s-a petrecut.
Iar noi te lăudăm zicând:
Bucură-te, neînfricată propovăduitoare a Învierii;
Bucură-te, cea care ai biruit neputinţa firii;
Bucură-te, suflet viteaz, care te-ai primejduit pentru Cel
iubit;
Bucură-te, munte de credinţă şi zid neclintit;
Bucură-te, cea care nu te-ai lăsat amăgită de
deşertăciunea lumii;
Bucură-te, martoră că trupul Domnului nu s-a predat
stricăciunii;
Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.
Condacul 3
Văzând piatra răsturnată, mormântul golit şi giulgiurile
zăcând, inima ta s-a umplut de bucurie nespusă
înţelegând că moartea nu a putut să biruiască pe cel care
este Viaţa tuturor. Şi ai cântat: Aliluia.
Icosul 3
Nu a putut fi omorât Cel ce a înviat morţii, nu a putut
rămâne îngropat Cel care a prădat iadul, nu a putut să fie
biruit de stricăciune Cel care e Viu în vecii vecilor.
Bucură-te, cea care ai văzut semnele învierii;
Bucură-te, cea care te-ai învrednicit să auzi glasul
îngerului care vestea biruinţa asupra morţii;
40

Bucură-te, suflet curat şi luminat;
Bucură-te, vas ales şi neîntinat;
Bucură-te, cea care ai slujit Domnului Hristos până la
moartea Lui;
Bucură-te, cea care ai slujit Domnului Hristos şi după
moartea Lui;
Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.
Condacul 4
Dumnezeu a învrednicit pe femeile mironosiţe să fie
primele care au auzit vestea cea de bucurie. Apoi,
bucurându-se, ele au vestit apostolilor şi tuturor că a
înviat Domnul şi nu mai e vreme de tânguire, ci de a
cânta: Aliluia.
Icosul 4
Gândul cel plin de milă al femeilor mironosiţe a plăcut
Domnului şi nu le-a trecut cu vederea ci a trimis un
înger să le vestească învierea.
Bucură-te, cea care te-ai învrednicit să fii martora celor
mai dinainte proorocite;
Bucură-te, cea care pe Domnul L-ai iubit fierbinte;
Bucură-te, cea care ai păzit curăţia inimii;
Bucură-te, luminătoarea celor aflaţi în întunericul
înşelăciunii;
Bucură-te, floare bine înmiresmată;
Bucură-te, cea cu multe virtuţi împodobită;
Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.
Condacul 5
Miresme aducând femeile cu căldură la mormânt, se
bucurau cu sufletele de strălucirea îngerului şi Îl
propovăduiau pe Iisus Hristos Dumnezeu a toate şi viaţă
a tuturor. Şi îndemnau pe toţi să cânte: Aliluia.
Icosul 5
Domnul a pironit pe cruce blestemul cel de demult şi
prin Sângele cel curs din coasta Sa a izvorât
binecuvântarea, şi, pogorându-Se la iad, a dezlegat din
legături pe cei ce aşteptau împlinirea proorociilor.
Bucură-te, sfântă Ioana, cea care te-ai încredinţat de
înviere cu ochii tăi;
Bucură-te, cea care nu te-ai înfricoşat de ameninţările
celor răi;
Bucură-te, cea care ai jertfit totul pentru credinţă;
Bucură-te, cea încununată cu coroană de biruinţă;
Bucură-te, cea care ai primit răsplătirea cuvenită;
Bucură-te, cea care de Domnul eşti slăvită;
Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.

Condacul 6
Cunoscând că Iisus Hristos a venit în lume fiind trimis
de Tatăl cel ceresc, pe toate le-ai lăsat şi ai urmat Lui. Iar
după încredinţarea învierii, ai continuat să-I slujeşti Lui,
vestind tuturor cele ce s-au petrecut, ca toţi să-I cânte:
Aliluia.
Icosul 6

Nu te-ai temut să stai lângă cruce în vremea patimii
Domnului; nu te-ai temut nici să vii dimineaţa la
mormântul Lui cu miruri. Nu te-ai temut apoi nici să
propovăduieşti învierea Lui, căci te întărea o dragoste
nemistuită.
Bucură-te, pildă de iubire şi jertfire;
Bucură-te, izvor de milostivire;
Bucură-te, cea care dulceaţa cea cerească a lui Iisus o ai
iubit;
Bucură-te, cea care împreună ai pătimit cu Hristos când
era răstignit;
Bucură-te, sălaş prea cinstit al Duhului Sfânt;
Bucură-te, cea care nu L-ai uitat pe Domnul tău în
mormânt;
Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.
Condacul 7
Femeile mironosiţe cumpărând miruri de mult preţ, au
venit la mormânt a treia zi ca să-L plângă şi să-L ungă
cu miresme în zorii zilei şi să împlinească atunci ceea ce
nu se putuse face, din pricina grabei, la îngropare. Iar
îngerul vestind lor cele despre învierea Lui, ele au zis:
Aliluia.
Icosul 7
Mironosiţele femei au vestit cele dintâi Învierea
Domnului, căci se cădea ca cele care L-au însoţit pe
Mântuitorul în vremea patimii şi apoi la punerea în
mormânt, să fie cele dintâi care se bucură de izbânda
asupra morţii.
Bucură-te, sfântă Ioana, uceniţă aleasă a Domnului;
Bucură-te, sfeşnic de aur, care luminezi şi risipeşti
înşelăciunea întunericului;
Bucură-te, mlădiţă cea adevărată a viei lui Hristos;
Bucură-te, cea care nu te-ai lăsat biruită de grijile fără
folos;
Bucură-te, privighetoare cu glas încântător;
Bucură-te, mieluşea iubită a blândului păstor;
Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.

Condacul 8
Ca ceea ce te-ai lepădat de toate şi ai urmat lui Hristos,
învaţă-ne şi pe noi să ne dezlipim de toate cele pieritoare
ca să cântăm în veci Celui nepieritor: Aliluia.
Icosul 8
Sfântă mironosiţă a lui Hristos, tu ne eşti pildă de
lepădare de sine, de iubire, de jertfire şi de bărbăţie.
Ajută-ne şi pe noi să ajungem la limanul mântuirii, că
prea mult se poticnesc picioarele noastre în cursele celui
viclean.
Bucură-te, mijlocitoarea noastră cea neobosită;
Bucură-te, comoară de milostivire neîmpuţinată;
Bucură-te, sprijinitoarea noastră cea caldă;
Bucură-te, cea care ne mângâi ca o mamă blândă;
Bucură-te, ocrotitoarea celor neajutoraţi;
Bucură-te, alinătoarea durerii celor necăjiţi;

Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.
Condacul 9
Tu, sfântă, te-ai învrednicit a vedea îngerii şi a auzi cea
mai minunată vestire. Ajută-ne şi pe noi să ne curăţim
inima de patimi ca să putem vedea şi noi cândva cum
cântă îngerii în ceruri: Aliluia.
Icosul 9
Aprinsă fiind de dragoste pentru Domnul tău şi
Dumnezeu, n-ai mai băgat în seamă pe cele trecătoare,
de aceea ai primit acum cunună nepieritoare care în veci
nu se va lua de la tine.
Bucură-te, porumbiţă cu dulce glas;
Bucură-te, al Sfintei Treimi prea ales vas;
Bucură-te, cădelniţă de aur ce pururea aduci lui
Dumnezeu tămâia rugăciunii pentru noi;
Bucură-te, cea care ai însetat după Domnul ca pământul
uscat după ploi;
Bucură-te, fulg de nea neatins de întinăciunea patimilor;
Bucură-te, al Bisericii scump odor;
Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.
Condacul 10
Lepădând toată grija cea deşartă, ai urmat pe cel care a
zis <<Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa>>. Iar acum în
ceruri te veseleşti de vederea Celui dorit şi mijloceşti
neîncetat pentru noi, cei ce cântăm: Aliluia.
Icosul 10
Ceata mironosiţelor tânguindu-se zicea: Veniţi să
alergăm degrabă la sfântul mormânt şi să vedem dacă şi
acum Viaţa mai este împreună cu cei morţi, şi Soarele
cel neapus sub pământ.
Bucură-te, sfântă Ioana, vestitoare a bucuriei;
Bucură-te, ceea ce ai zidit tot pe temelia credinţei;
Bucură-te, ceea ce de dragostea Domnului te-ai rănit;
Bucură-te, ceea ce pe diavol l-ai biruit;
Bucură-te, pildă de nădejde şi răbdare;
Bucură-te, a lepădării de sine învăţătoare;
Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.
Condacul 11
Ceata femeilor a căutat de dimineaţă pe Soarele Cel mai
dinainte de soare, Care apusese atunci în mormânt. Dar
îngerul cel plin de strălucire a grăit către dânsele: A
răsărit Lumina, care luminează pe toţi cei ce dorm în
întuneric. Cântaţi lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul 11
Ardea inima în tine de bucurie la auzul veselitoarelor
cuvinte ale îngerului. Şi ai alergat să zici tuturor că a
înviat Domnul şi nu mai este nici un motiv de tânguire
pe pământ.
Bucură-te, sfântă Ioana, înţeleaptă porumbiţă;
Bucură-te, uceniţă şi aleasă mironosiţă;
Bucură-te, lucrătoarea poruncilor lui Hristos;
Bucură-te, cea care înalţi rugăciuni ca un sfânt prinos;
41

Bucură-te, rouă de dimineaţă;
Bucură-te, pildă de aleasă viaţă;
Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.
Condacul 12
Dătătoare de nesfârşită şi dumnezeiască bucurie s-au
arătat uceniţele purtătoare de miruri ale lui Hristos,
vestind pe apostolii Domnului că s-a prădat iadul prin
învierea cea atotmântuitoare a Împăratului slavei, Căruia
se cuvine a-I cânta: Aliluia.
Icosul 12
Acum toate s-au umplut de lumină şi cerul şi pământul
şi cele de dedesubt, că a înviat Domnul şi ne-a dat nouă
viaţă şi mare milă.
Bucură-te, sfântă Ioana, grabnica noastră mijlocitoare;
Bucură-te, floare bine mirositoare, care ne veseleşti prin
miresmele tale;
Bucură-te, izvor de învăţătură mântuitoare;
Bucură-te, dătătoare de vestiri îmbucurătoare;
Bucură-te, cea care ne înveţi să privim totul prin ochiul
credinţei;
Bucură-te, cea care ne scoţi din mrejele neputinţei;
Bucură-te, sfântă mironosiţă Ioana, cea care cu credinţă
înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului.
Condacul 13
O, Sfânta Ioana, mergând cu tânguire dis de dimineaţă
cu femeile mironosiţe la mormânt, ai fost una dintre
primii care au auzit cea mai minunată vestire de pe
pământ: A înviat Domnul, dăruind viaţă tuturor celor ce
cântă: Aliluia.(de trei ori)
Rugăciune
Sfântă mironosiţă Ioana, tu cu dragoste fierbinte L-ai
urmat pe Hristos, lepădându-te de toate deşertăciunile
acestei lumi. Nu te-ai temut nici când L-au dus să-L
răstignească, nici când L-au pus în mormânt, nici când ai
venit a treia zi foarte de dimineaţă cu mironosiţele ca săL ungeţi cu miruri. Tu ştiai în inima ta că nimic nu este
mai de preţ decât Domnul tău şi Dumnezeu, nici măcar
propria viaţă. Ajută-ne şi pe noi să înţelegem acest lucru
şi să trăim conştienţi de aceasta în toată clipa. Ajută-ne
să trăim aşa cum s-ar cădea pentru nişte ucenici ai
Domnului. Ajută-ne să trăim ca şi cum ar învia Domnul
în inima noastră în fiecare clipă. Ajută-ne să trăim ca
nişte adevăraţi propovăduitori ai învierii Domnului.

Acatistul Sfinţilor Apostoli
PETRU şi PAVEL
(29 iunie)
al doilea

Condacul 1:
Pe cei chemaţi la aleasă slujire însuşi de Domnul nostru
Iisus Hristos, veniţi toţi credincioşii să-i cinstim, căci
prin propovăduirea lor lumea întreagă s-a luminat. Veniţi
toţi cu evlavie să-i lăudăm zicând: Bucuraţi-vă Sfinţilor
Petru şi Pavel, întâistătătorii Apostolilor!
Icosul 1:
Voi sunteţi podoaba Bisericii, propovăduitorii cei mari,
surpătorii înşelării închinării la idoli, luminători ai
oamenilor căzuţi în întuneric, ritori nebiruiţi, mari
făcători de minuni.
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei prin care lumea s-a
luminat;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei prin care întunericul sa alungat;
Bucurat-vă Sfinţilor apostoli, că Învierea s-a vestit prin a
voastră propovăduire;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, că prin voi lumea a aflat
mântuire;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că până la al treilea cer
te-ai suit;
Bucură-te Sfinte apostole Petru, piatră prea nesfărâmată
a Bisericii;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!
Condacul 2:
Ca nişte îngeri în trup aţi vieţuit, Sfinţilor apostoli,
propovăduind Evanghelia, tămăduind pe cei bolnavi,
deschizând ochii celor orbi sufleteşte ca să strige lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 2:
“Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa, care
se tâlcuieşte Petru” ţi-a zis ţie Hristos când fratele tău

42

Andrei te-a dus la El zicându-ţi “Am aflat pe Mesia, care
se tâlcuieşte Hristos”
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, doborârea înţelepciunii
celor înţelepţi;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, lepădarea priceperii celor
pricepuţi;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, că pe Hristos vouă Tatăl
vi L-a descoperit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, că pe acesta Adevărat
Dumnezeu L-aţi propovăduit;
Bucură-te Sfinte apostole Petru, piatră prea nesfărâmată
a Bisericii;
Bucură-te Sfinte apostole Petru, primitorule al cheilor
Împărăţiei Cerurilor;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!
Condacul 3:
La îndemnul Mântuitorului ai aruncat mrejele şi mulţime
de peşti s-au strans, iar tu ai căzut la picioarele Lui
zicând “Ieşi de la mine, Doamne, ca om păcatos sunt”,
pentru care smerenie te lăudăm şi cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 3:
Pe drumul Damascului lumina din cer te-a orbit şi glasul
Domnului ai auzit “Saule, Saule, pentru ce mă
prigoneşti?” … ” Greu îţi este ţie a lovi cu piciorul în
ţepuşă”, iar tu înspăimântându-te te-ai abandonat pentru
totdeauna în mâinile Lui grăind “Doamne, ce îmi
porunceşti să fac?”
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, ritorii cei bine grăitori al
Bisericii;
Bucuraţi-vă
Sfinţilor
apostoli,
preaînţelepţilor
propovăduitori ai lumii;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei ce legea duhului aţi
luat;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei ce cele deşarte aţi
lepădat;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că până la al treilea cer
te-ai suit;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că la înălţimea Raiului
ai fost răpit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!
Condacul 4:
Sfantul Anania a pus mâinile peste tine, şi căzând solzii
de pe ochii tăi ai început să vezi. botezându-te te-ai
umplut de Duh Sfânt, fiind numit Pavel; şi fiind sfinţit
spre apostoleasca slujba ai început să cânţi Domnului:
Aliluia!
Icosul 4:
Tatal cel ceresc ţi-a arătat ca Iisus este Hristosul, Fiul
Dumnezeului celui viu. Pentru aceasta, ai lăsat tot,
făcându-te pescar de oameni.
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, luminătorii cereştii
cunostinte;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, învăţătorii dreptei
credinţe;

Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, calea cea adevărată a
celor rătăciţi;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, limbi de foc suflătoare
care grăiţi cele dumnezeieşti;
Bucură-te Sfinte apostole Petru, piatră nesfărâmată a
Bisericii;
Bucură-te Sfinte apostole Petru, primitorule al cheilor
Împărăţiei Cerurilor;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!
Condacul 5:
Când mulţime de ucenici au părăsit pe Domnul, căci
grele pareau cuvintele Lui, tu i-ai zis “Doamne, la cine
ne vom duce? căci Tu ai cuvintele vieţii veşnice, iar noi
am crezut şi am cunoscut, ca Tu eşti Hristos, Fiul lui
Dumnezeu Cel viu” şi rămânând lângă El cântai
Domnului: Aliluia!
Icosul 5:
Nepricepand oamenii întoarcerea ta la Hristos, nu
primeau propovăduirea ta, Sfinte apostole Pavel, şi
trimis ai fost la neamuri. Străbătând lumea mulţime de
oameni ai adus la credinţă, iar Domnul te întărea mereu,
că până şi cu orbire a mustrat pe vrăjitorul Elimas care ţi
se împotrivea.
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, lumina celor întunecaţi;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, calea celor rătăciţi;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, fântână odraslitoare de
vindecări;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, că rugăciunile voastre
sunt ca o scară, care ne urcă pe noi la ceruri;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că până la al treilea cer
te-ai suit;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că la înălţimea Raiului
ai fost răpit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!
Condacul 6:
In Iconia Mergând împreună cu Varnava, ai făcut-o pe
fecioara Tecla mireasă a lui Hristos. şi continuindu-ţi
propovăduirea însoţită de minuni, oamenii au crezut că
sunteţi zei pogorâti pe pământ, şi vroiau să vă aducă
jertfe, dar ia-ţi învăţat să cânte adevăratului Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 6:
Văzându-l pe Hristos umblând pe apă, ai încercat şi tu,
sfinte Petru, să umbli, dar ai început a te scufunda după
câţiva paşi, primind mai apoi blânda mustrare: “Puţin
credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei plin de roadele
Duhului;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei îndestulaţi de darurile
Lui;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, ai minunilor lui Hristos
mai întâilor propovăduitori;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, ai patimilor Lui prea
aleşilor mărturisitori;
Bucură-te Sfinte apostole Petru, piatră nesfărâmată a
Bisericii;
43

Bucură-te Sfinte apostole Petru, primitorule al cheilor
Împărăţiei Cerurilor;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!
Condacul 7:
Prin adevărată pocăinţă şi prin amară tânguire, te-ai
ridicat după întreita lepădare şi te-ai învrednicit din nou
a-I cânta Domnului: Aliluia!
Icosul 7:
Mergând tu, Sfinte Pavel, la adunarea bisericească, o
femeie cu duh pitonicesc striga în urma ta “Aceşti
oameni sunt slugile Dumnezeului celui de sus, care ne
vestesc calea mântuirii”. Iar tu, pentru salvarea sufletului
ei, ai izgonit duhul necurat din ea, spre nemulţumirea
Stăpânilor ei, care preţuiau mai mult câştigul decât
sufletul ei.
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, limbi de foc suflătoare
care faceţi să răsune cele dumnezeieşti;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cămara dumnezeiască a
comorilor cereşti;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei prin care rătăcirea s-a
zădărnicit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, că pentru Hristos pe toate
gunoaie le-aţi socotit;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că până la al treilea cer
te-ai suit;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că la înălţimea Raiului
ai fost răpit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!
Condacul 8:
Sfinte Pavel, te-ai numit slujitor al lui Hristos zicând:
“În osteneli mai mult, în închisori mai mult, în bătăi
peste măsură, la moarte adeseori. De la iudei, de cinci
ori am luat patruzeci de lovituri de bici fără una. De trei
ori am fost bătut cu vergi; o dată am fost bătut cu pietre;
de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi
am petrecut în largul mării. În călătorii adeseori, în
primejdii de râuri, în primejdii de la tâlhari, în primejdii
de la neamul meu, în primejdii de la păgâni; în primejdii
în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în
primejdii între fraţii cei mincinoşi; În osteneală şi în
trudă, în privegheri adeseori, în foame şi în sete, în
posturi de multe ori, în frig şi în lipsă de haine.” şi cu
mulţumire cântai: Aliluia!
Icosul 8:
Vestind femeile mironosiţe învierea, ai alergat la
mormântul Domnului, Sfinte Petru, învrednicindu-te a
vedea giulgiurile care zăceau vestind bucuria învierii.
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, că prin voi Hristos s-a
slăvit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, că pe fii oamenilor cu
Dumnezeu i-aţi unit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei ce aţi cuvântat
revărsarea Mângâietorului la popoare;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, că voi singuri lămuriţi a
iadului pogorâre;
44

Bucură-te Sfinte apostole Petru, piatră nesfărâmată a
Bisericii;
Bucură-te Sfinte apostole Petru, primitorule al cheilor
Împărăţiei Cerurilor;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!
Condacul 9:
Învăţător şi propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu,
tu într-un ceas ai câştigat Bisericii ca la trei mii de
suflete, împlinindu-se cuvântul Domnului care zicea
“vei fi pescar de oameni”. şi făcând biserici, şi punând
episcopi, oamenii aduşi la credinţă strigă lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 9:
Încă fiind în trup, Sfinte Pavel, te-ai învrednicit a fi răpit
până la al treilea cer şi ai auzit cuvinte de nespus, pe
care nu se cuvine omului să le grăiască.
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei ce cu adâncurile
Duhului Sfânt v-aţi îndestulat;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, că prin voi satana s-a
ruşinat;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, fântână adâncă a
înţelepciunii de Dumnezeu;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, nedejde de mântuire a
sufletului meu;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că până la al treilea cer
te-ai suit;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că la înălţimea Raiului
ai fost răpit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!
Condacul 10:
Cu adevărat ai slujit Adevărului, dând anatemei pe toţi
cei care vor vesti o altă Evanghelie decât cea
propovăduită de tine, chiar de ar fi îngeri la înfăţişare.
Pentru râvna ta, cântăm Celui Preaînalt: Aliluia!
Icosul 10:
In numele lui Iisus Hristos ai făcut vindecări, chiar şi
morţi ai înviat, ruşinându-l pe vrăjitorul Simon, pe care
l-ai şi dat mai apoi pierzării, poruncind demonilor să-l
abandoneze în văzduh, unde îl înălţaseră ca să
amagească oamenii că ar fi fost un zeu care se înălţa
înapoi la cer.
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei prin care Treimea a
fost propovăduită;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei prin care Unimea a
fost preaslăvită;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, că dumnezeiescul vostru
suflet la cer s-a dus;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, că Domnul Hristos
scumpă cunună pe capul vostu a pus;
Bucură-te Sfinte apostole Petru, piatră nesfărâmată a
Bisericii;
Bucură-te Sfinte apostole Petru, primitorule al cheilor
Împărăţiei Cerurilor;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!

Condacul 11:
Fiind ameninţat cu moartea, credincioşii te-au rugat
plângând să fugi, pentru că Biserica are nevoie de tine.
Dar pe când plecai, Domnul ţi s-a arătat spunându-ţi că
se duce să se răstignească din nou. La care tu te-ai întors
înapoi pentru a primi moarte de mucenic, şi fiind
răstignit cu capul în jos, cu ultima suflare cântai: Aliluia!
Icosul 11:
Sfinte Pavel, tu ne-ai învăţat că dragostea este mai mare
decât toate, zicându-ne “De aş grăi în limbile oamenilor
şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă
sunatoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul
proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă,
şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar
dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată
avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar
dragoste nu am, nimic nu-mi foloseste.”
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, adâncimea cuvintelor
celor însuflate de Dumnezeu;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, noianul înţelegerilor celor
înţelepţite de Dumnezeu;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, arma cea nebiruită a
binecredinciosului popor;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, ale înţelepciunii lui
Dumnezeu vase mult încăpătoare;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că până la al treilea cer
te-ai suit;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că la înălţimea Raiului
ai fost răpit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!
Condacul 12:
Când ţi s-a tăiat cinstitul cap, Sfinte Pavel, a curs din
răni sânge şi lapte. Iar tu bucurându-te pentru sfârşitul
tău cel mucenicesc, din locaşurile Cereşti cânţi mereu:
Aliluia!
Icosul 12:
Ca cel ce ai zis “m-am răstignit împreună cu Hristos; şi
nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”, Sfinte
Pavel, învăţă-ne împreună cu sfântul Petru să ducem o
viaţa bineplăcută lui Hristos.
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, înalţilor tâlcuitori ai
dumnezeieştii întrupări;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, ai noştri luminători şi
călăuzitori;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei ce ne ajutaţi cu
rugăciunile voastre fierbinţi să dobândim milă înaintea
Judecătorului;
Bucuraţi-vă Sfinţilor apostoli, cei ce ne izbăviţi pe noi
de vicleşugul vrăjmaşului;
Bucură-te Sfinte apostole Pavel, că până la al treilea cer
te-ai suit;
Bucură-te Sfinte apostole Petru, piatră nesfărâmată a
Bisericii;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii
Apostolilor!
Condacul 13:

O, Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, cei mai înalţi
propovăduitori ai Evangheliei, nu ne uitaţi pe noi.
Rugaţi-vă înaintea Celui Preaînalt să miluiască pe toţi
cei ce cântă: Aliluia!
RUGĂCIUNE:
O, Sfinţilor Petru şi Pavel, întâistătătorii apostolilor,
Preabunul şi Preaînduratul Dumnezeu a binevoit să vă
proslăviţi pe pământ şi în cer, vă rugăm, auziţi-ne şi pe
noi, nevrednicii şi păcătoşii, care îndrăznim să venim cu
toată evlavia şi umilinţa către voi, ca să vă rugaţi
Preabunului Dumnezeu, ca şi nouă să ne ajute cu mila şi
cu îndurările Sale şi, prin rugăciunile voastre, să
mergem pe calea cea sfântă a poruncilor Lui şi din toată
inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor
noastre. Fie ca, prin mila şi îndurarea lui Dumnezeu şi
prin sfintele voastre rugăciuni, să avem şi noi milă şi
îndurare în ceasul morţii noastre şi în ziua Judecăţii de
apoi. Amin.

Acatistul Cuviosului Părinte

Sofronie Saharov
(11 iulie)

(1896 

1993)

Condacul 1
Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor, văzând că încă
din tinereţe ai cunoscut o încordată căutare lăuntrică
(cum poate omul dobândi veşnicia?) ţi-a dat să trăieşti o
45

dumnezeiască cercetare, care ţi-a schimbat toată viaţa.
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Icosul 1
Însetând după Dumnezeu tu ai părăsit pictura şi te-ai
retras în Sfântul Munte Athos ca să-L ai pe Hristos mai
adevărat. Şi din pronia lui Dumnezeu, întâlnindu-te cu
Sfântul Siluan, s-a produs un eveniment istoric care avea
să influenţeze întreaga noastră epocă.
Bucură-te, floare bine înmiresmată răsărită din
Moscova;
Bucură-te, fire de artist care foarte ai iubit pictura;
Bucură-te, încordat căutător al celor veşnice;
Bucură-te, cel care te-ai lepădat de cele vremelnice;
Bucură-te, cel care ai abandonat pictura pentru Hristos;
Bucură-te, cel care ai căutat numai cele pentru suflet de
folos;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 2
De la marele tău povăţuitor, tu ai moştenit şi marea
învăţătură despre cum se naşte cuvântul duhovnicesc. Şi
te-ai silit toată viaţa să urmezi Mântuitorului Carele n-a
grăit cuvinte deşarte. Ajută-ne să-I urmăm şi noi şi să
zicem : Aliluia.
Icosul 2
După moartea Sfântului Siluan ai cerut blagoslovenie să
te retragi în pustie, dar toţi călugării ţi s-au împotrivit, şi
abia după mult timp ai primit dorita blagoslovenie. Şi
ajungând duhovnic la mănăstirea Sfântul Pavel, îi
povăţuiai neîncetat pe călugări pe calea spre desăvârşire.
Bucură-te, părinte cel care ai învăţat că duhovnicul
trebuie să simtă ritmul lumii lăuntrice al fiecărui om ce
vine către el;
Bucură-te, slujitorule al Celui ce S-a jertfit ca un miel;
Bucură-te, părinte, cel care te rugai ca Duhul lui
Dumnezeu să te povăţuiască, dând cuvântul cel de
trebuinţă fiecăruia;
Bucură-te, părinte, cel care cerşeai de la Dumnezeu
ajutor ca să nu greşeşti, căci îţi recunoşteai
nedesăvârşirea;
Bucură-te, părinte, cel care te rugai ca Domnul să te
păzească în căile adevăratei voii Sale;
Bucură-te, părinte, cel care cereai de la Domnul să-ţi
insufle cuvinte folositoare şi fraţilor mântuitoare;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 3
Văzând cum grija mai-marilor mănăstirilor era
îndreptată spre organizarea practică a vieţii înţelegeai cât
de însetaţi erau vieţuitorii mănăstirilor de cuvânt
duhovnicesc. Şi te rugai pentru fiecare suflet în parte în
ceasul convorbirii cu el, să-ţi descopere Dumnezeu care
este gândul Lui şi chiar cuvintele Lui pentru acel sărman
suflet, ca el să se ridice şi să cânte: Aliluia.
Icosul 3
46

Cu fiecare din cei ce veneau la tine tu te purtai cu cea
mai mare luare aminte şi grijă, iar ei îţi răsplăteau
aceasta cu adâncă recunoştinţă. Tu cunoşteai nevoile
duhovniceşti ale oamenilor chiar şi fără ca ei să
vorbească despre ele.
Bucură-te, cel care încercai să-ţi ţii auzul minţii către
inimă pentru a prinde gândul lui Dumnezeu pentru
fiecare în parte;
Bucură-te, părinte, cel care erai cuprins de nesfârşită
dragoste;
Bucură-te, părinte, cel care erai căutat pentru sfat
duhovnicesc şi pentru sprijin;
Bucură-te, părinte, cel care ne-ai învăţat că din cauza
mândriei noastre inima ne e întunecată şi plină de venin;
Bucură-te, părinte, cel care ai încercat să ne înveţi
despre dragostea desăvârşită;
Bucură-te, părinte, cel care ştiai că propovăduirea
desăvârşirii în lumea decăzută este cu neputinţă;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 4
Ajuns în Europa, în jurul tău, părinte, a început să se
strângă o obşte monahală. Şi căutând loc potrivit unde să
ridici o mănăstire, ai fost primit în Anglia, deşi nu prea
înţelegeau ei folosul monahului pentru societate, căci nu
ştiau să cânte: Aliluia.
Icosul 4
Încă dintru început tu foarte mult timp ai investit în
cuvântările cu fraţii. Şi de multe ori începând cuvânt de
învăţătură, stăteaţi cu toţii ceasuri în şir şi tot nu se
epuiza cuvântul.
Bucură-te, izvor de înţelepciune;
Bucură-te, comoară de sfaturi bune;
Bucură-te, părinte, cel care te-ai jertfit pentru ucenicii
tăi;
Bucură-te, păstorule blând şi iubitor de oi;
Bucură-te, părinte, cel care îi învăţai pe cei slabi
mustrându-i pe cei tari;
Bucură-te, părinte, cel care te-ai silit şi nevoit chiar şi
pământul înţelenit al unor inimi să-l ari;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 5
Prin cuvântul tău viaţa chinoviei Sfântului Ioan
botezătorul din Essex se sfinţea, şi orice lucrare cât de
mică dobândea o însemnătate de dimensiuni cosmice. În
viaţa de obşte tu vedeai mai presus de toate chipul
fiinţării Dumnezeieşti 
după asemănarea Sfintei
Treimi, Căreia se cuvine cântarea: Aliluia.
Icosul 5
Dragostea reciprocă este cuprinsul vieţii Fiecăruia dintre
Cele Trei Ipostasuri Dumnezeieşti. Prin urmare,
dragostea şi unimea frăţimii deveniseră tema de
căpetenie a cuvântărilor tale. Şi mereu repetai cuvântul
Domnului care zice ,,toţi una să fie; precum Tu, Părinte,
întru Mine, şi Eu întru Tine, … şi aceştia întru Noi una
să fie ’’ .

Bucură-te, cel care ai insistat foarte mult pentru unimea
obştii;
Bucură-te, cel care în rugăciune depăşeai hotarele firii;
Bucură-te, cel care ai văzut lumina necreată;
Bucură-te, cel care ţi-ai păstrat inima curată şi
nevinovată;
Bucură-te, cel care ne-ai învăţat că toată atenţia trebuie
să ne-o punem în a trece ziua fără de păcat;
Bucură-te, cel care aminteai mereu că trebuie să ne
rugăm neîncetat;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 6
În cuvântările tale se poate simţi cu deosebită putere cât
de strâns era legată viziunea ta dogmatică cu întregul
proces al vieţii duhovniceşti lăuntrice. Dogmele Bisericii
aveau o legătură reală şi directă cu cele de zi cu zi ale
mănăstirii, cu ultimele mărunţişuri ale vieţii zilnice a
fiecărui monah. Monahul trebuie să stea cu mintea
aţintită la Dumnezeu chiar şi când face cele mai banale
activităţi zilnice. El neîncetat trebuie să cânte: Aliluia.
Icosul 6
Theologia devenise starea ta şi te rugai ca Dumnezeu să
împărtăşească şi celorlalţi starea ta. Gnoseologia noastră
este calea către adevărata cunoaştere a adevăratului
Dumnezeu  theologia ca stare a duhului nostru care
trăieşte necontenit în Dumnezeu - Duhul Sfânt.
Bucură-te, părinte, cel care te grăbeai înainte de moarte
să transmiţi totul ucenicilor tăi;
Bucură-te, părinte, cel care îi umpleai cu energie
sfinţitoare dumnezeiască pe toţi ucenicii tăi;
Bucură-te, părinte, cel care trăiai o pocăinţă mistuitoare;
Bucură-te, suflet plin de bărbăţie şi nădejde tare;
Bucură-te, părinte, cel care îndemnai ca cel ajuns la
marginea deznădăjduirii să bea o ceaşcă de ceai;
Bucură-te, părinte, cel care mereu în mila Domnului
nădăjduiai;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 7
Nu te pregăteai aproape niciodată pentru a ţine cuvânt
fraţilor, ci te rugai ca să-ţi dea Domnul cuvânt de
învăţătură. Şi chiar şi când erai pe jumătate bolnav şi pe
jumătate orb, gârbovit de bătrâneţe, dragostea faţă de
ucenicii tăi te ajuta ca să treci peste neputinţa ta, pentru
a-i folosi pe cei care cântau Domnului: Aliluia.
Icosul 7
Tu te purtai firesc şi simplu, vorbeai rar şi ca din inimă.
Dar avântul rugăciunii fierbinţi către Dumnezeu, prin
cuvântul tău, cuprindea pe cei de faţă şi le înălţa cugetul
în acea lume unde realităţile dumnezeieşti se
contemplează ca ceva vădit.
Bucură-te, părinte, cel care însetai să-i vezi pe ucenici
bucurându-se de ‚‚toată plinirea Dumnezeirii’’;
Bucură-te, părinte, cel care slăveai pe Domnul văzând
eliberarea sufletelor de mrejele înşelăciunii;

Bucură-te, părinte, cel care ne învăţai că pocăinţa adâncă
este foc care mistuie tot ce e necurat în om;
Bucură-te, părinte, cel care plângeai pentru tot Adamul,
pentru întregul Om;
Bucură-te, părinte, cel care prin pomenirea lui
Dumnezeu îţi sfinţeai toată lucrarea şi cuvântul;
Bucură-te, părinte, cel care ne povăţuiai cum să facem
ca viaţa de zi cu zi să devină o necontenită împărtăşire
cu Domnul;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 8
Tu învăţai că singurul început şi temei al vieţii
duhovniceşti este pocăinţa. Şi când te afundai cu
întreaga ta fiinţă în acel iad dureros al pocăinţei, se
pogora asupra ta harul Sfântului Duh şi te ridica în
ţărmul Dumnezeieştii vieţi. De acest har se umplea
fiecare cuvânt al tău, fiecare mişcare a sufletului şi a
inimii tale. Toate manifestările din viaţa zilnică, până la
cele mai mici amănunte, purtau pecetea curatei
contemplări a Adevărului. Inima ta cânta: Aliluia.
Icosul 8
Drumul nerătăcit către contemplare şi dumnezeiasca
dragoste este unul singur: pocăinţa. Iar ultima culme a
vederii lui Dumnezeu este atunci când omul întreg se
adânceşte în Dumnezeu şi Lumina cea necreată umple
întreaga sa fiinţă: şi duhul şi sufletul, şi până şi trupul.
Dragostea, de acum nepământească, cuprinde în
întregime sufletul şi înclină omul spre rugăciunea pentru
întreaga lume, pentru toţi oamenii, pentru întreg
Adamul.
Bucură-te, înfocat propovăduitor al pocăinţei;
Bucură-te, părinte, cel care mereu te afundai în
contemplaţie;
Bucură-te, părinte cel care învăţai că adevărata cale spre
cer trece prin iad;
Bucură-te, rugătorule pentru lume prin care toate cursele
vrăjmaşilor cad;
Bucură-te, cel care învăţai că scârbele sunt pecetea
alegerii de către Dumnezeu;
Bucură-te, cel care îndemnai să primim necazurile şi
scârbele cu bucurie şi mulţumire, oricât ne-ar fi de greu;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 9
Suferinţele preschimbă omul, asemănându-l Fiului Celui
Unul - născut, Carele însuşi a suferit până la moarte.
Suferinţele aduc un rod atât de măreţ, încât, dacă am fi
noi ceva mai înţelegători, nu am mai dori nicidecum ‚‚a
ne pogorî de pe cruce’’, ci am cânta: Aliluia.
Icosul 9
Durerile sunt de neocolit pentru a primi Dumnezeieştile
dăruiri. Dacă ne apropiem de pristolul lui Dumnezeu
zdrobiţi până la capăt sub povara scârbelor, de vom
adăuga acestora şi propria noastră zdrobire lăuntrică şi
pocăinţă, necruţându-ne pe noi, atunci fără îndoială,
dumnezeiasca lumină ne va adumbri.
47

Bucură-te, părinte, cel care ne-ai învăţat să cerem
ajutorul lui Dumnezeu pentru a răbda suferinţele şi
necazurile;
Bucură-te, părinte, cel care ne îndemnai să nu cerem
izbăvirea de ele;
Bucură-te, părinte, cel care ne încurajai că Domnul
pogoară mila Sa peste cei care rabdă scârbe pentru El;
Bucură-te, părinte, cel care din proprie experienţă ştiai
că crucea devine negrăit de dulce când sufletul e cercetat
de El;
Bucură-te, părinte, cel care ziceai că adevărata veşnică
proslăvire nu e decât cruce, ocări, defăimări, sărăcie,
dureri, poate chiar moarte;
Bucură-te, părinte, cel care ne asigurai că este cu
neputinţă a se mântui omul fără durere;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 10
Pomenirea morţii învaţă adevărata rugăciune. Pomenirea
morţii umple sufletul de o sfântă frică şi de trezvie care
nu îi mai îngăduie omului să greşească. Pomenirea
morţii aduce adevărata pocăinţă. Iar printre lacrimi
sufletul strigă: Aliluia.
Icosul 10
Să ne gândim la propria moarte, să contemplăm la
Dreptul Judecător, să ne temem de înfricoşătoarea
Judecată, să ne gândim cu cutremur care va fi soarta
noastră având în vedere mulţimea păcatelor. Să
înţelegem că suntem vrednici de iad, dar să nădăjduim în
mila Domnului, Carele S-a răstignit ca să mântuiască tot
Omul.
Bucură-te, părinte, cel care ai învăţat de la sfântul Siluan
că trebuie să ne ţinem mintea în iad, dar să nu
deznădăjduim;
Bucură-te, părinte, cel care ne învăţai că dacă ne pocăim
nici un păcat nu ne poate despărţii de Domnul pe care Îl
iubim;
Bucură-te, părinte, cel care ne-ai ajutat ca prin
pomenirea morţii să nu mai irosim nici o clipă de viaţă;
Bucură-te, părinte, cel care ne-ai povăţuit să nu
deznădăjduim, căci demonul pentru aceasta îşi dă
întreaga silinţă;
Bucură-te, părinte, cel care ne învăţai să ne păzim
mintea de şoaptele celui viclean;
Bucură-te, părinte, cel care insistai să ardem cu Numele
Domnului toate mrejele celui tiran;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 11
Începutul vieţii duhovniceşti este începutul luptei cu
păcatul, cu patimile. A birui patimile este lucrarea cea
mai grea, însă această biruinţă este şi cea mai mare
dintre toate. Patimile se biruiesc printr-o lungă,
încrâncenată luptă, grea şi neîntreruptă, zi şi noapte, cu
împreună lucrarea harului. Fără har n-am putea nici
măcar să zicem: Aliluia.
Icosul 11
48

Patimile întunecă mintea, patimile răcesc inima, patimile
ne taie îndrăzneala spre Dumnezeu, patimile întunecă
chipul lui Dumnezeu din om. Este de neapărată trebuinţă
să ne curăţim mintea şi inima şi întreg sufletul nostru.
Bucură-te, părinte, cel care ai luptat cu patimile până la
sânge;
Bucură-te, părinte, cel care ziceai că lepădarea de sine în
fiecare clipă este cea mai grea cruce;
Bucură-te, părinte, cel care ai biruit pe omul cel vechi;
Bucură-te, părinte, cel care te-ai făcut rob al lui
Dumnezeu în veci;
Bucură-te, părinte, cel care ai zdrobit jugul păcatului;
Bucură-te, părinte, cel care te-ai dezbrăcat de voia
proprie şi te-ai predat Domnului;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 12
Tu te-ai ostenit să ne transmiţi nouă toată învăţătura pe
care ai primit-o de la duhovnicescul tău părinte, sfântul
Siluan. Şi după o viaţă cuvioasă de 98 de ani, cu bucurie
ţi-ai dat sufletul în mâinile Domnului celui iubit. Iar
acum te veseleşti cu toţi îngerii şi toţi sfinţii cântând:
Aliluia.
Icosul 12
Domnul îţi descoperise vremea adormirii tale şi, mai
înainte de a pleca, tu ţi-ai mângâiat ucenicii şi le-ai zis
‚‚după ieşirea mea cea după trup noi nu ne despărţim’’
Bucură-te, vas ales al Domnului;
Bucură-te, rugătorule neîncetat pentru mântuirea
Omului;
Bucură-te, mijlocitorul nostru cel neobosit;
Bucură-te, ajutătorul nostru cel neclintit;
Bucură-te, părinte, care ne-ai povăţuit cu mare dragoste;
Bucură-te, părinte, care nu ne uiţi nici după moarte;
Bucură-te, cuvioase părinte Sofronie, neostenitule
povăţuitor pe calea desăvârşirii.
Condacul 13
O, Sfinte Preacuvioase Părinte Sofronie, tu ne-ai
povăţuit şi prin cuvinte de folos şi prin pilda vieţii tale,
încercând să ne areţi calea spre desăvârşire. Ajută-ne
prin rugăciunile tale să nu fie zadarnice ostenelile tale, ci
însutit roditoare, şi, urmând ţie, veşnic să cântăm
împreună cu tine: Aliluia.(de trei ori)
Rugăciune
Cuvioase părinte Sofronie, ajută-ne pe noi cu
rugăciunile tale să trăim în dragoste şi în frică de
Dumnezeu. Ajută-ne să petrecem în trezvie şi în
rugăciune neîncetată. Ajută-ne să dobândim rugăciunea
cea adevărată. Ajută-ne să ne curăţim ochii sufletului ca
să ajungem la vederea lui Dumnezeu.
Ajută-ne să trăim în pocăinţă şi în luptă cu păcatul,
având pururi pomenirea morţii înaintea noastră. Ajută-ne
să biruim mândria din noi şi să ne lepădăm desăvârşit de
voile şi poftele noastre.
Ajută-ne să trăim în pace, unire şi dragoste cu toţi
oamenii, ca să fim una, după modelul Sfintei Treimi.

Ajută-ne, părinte sfinte, să punem început bun şi să ne
mântuim.

Acatistul Sfântului Ilie
Chavchavadze(cel Drept)
din Georgia (20 iulie)

Condacul 1
Veniţi toţi credincioşii să îi aducem cântare de laudă,
celui care a luptat pentru restaurarea independenţei
naţionale şi pentru autonomia Bisericii Georgiene,
zicând într-un glas: Bucură-te, sfinte Ilie, rege
neîncoronat al Georgiei.
Icosul 1
Numit ai fost de popor „Regele neîncoronat al Georgiei”
şi „Părintele poporului”, căci pentru râvna ta fierbinte ca
patriot şi creştin desăvârşit, mult ai fost apreciat şi iubit
de cei din neamul tău.
Bucură-te, sfinte Ilie, rază de lumină răsărită în
întuneric;
Bucură-te, slujitorul Dumnezeului celui atotputernic;
Bucură-te, pildă de credinţă neclintită;
Bucură-te, rugăciune de foc nebiruită;
Bucură-te, luptător plin de bărbăţie;
Bucură-te, cel care ai dat dovadă de nerăutate şi
nevinovăţie;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.
Condacul 2
Te-ai născut în satul Qvareli din Kakheti, şi te-ai deprins
cu cititul şi scrisul de la mama ta, învăţând pe lângă
acestea şi rugăciunea şi legea lui Dumnezeu, ca încă de
mic să poţi cânta: Aliluia.
Icosul 2
Nu te-au atras pe tine jocurile copilăriei, ci gândul tău
era la Făcătorul cerului şi al pământului. Căci mama ta
te-a învăţat de mic să preţuieşti mai mult pe cele cereşti
şi veşnice, decât pe cele pământeşti şi trecătoare.
Bucură-te, copil blând;
Bucură-te, trestie neclătinată de vânt;
Bucură-te, suflet curat, neatins de întinăciunile acestei
lumi;
Bucură-te, tânăr nevoitor care alergai numai după
cereştile cununi;
Bucură-te, adânc de înţelepciune;

Bucură-te, cel care te-ai lepădat de orice deşertăciune;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.
Condacul 3
Rânduit ţi-a fost ca învăţător arhidiaconul Nikoloz
Sepashvili la frageda vârstă de 8 ani. Iar acesta lăsând
urme de neşters în educaţia ta, tu mulţumeai Celui care
nevăzut îţi purta de grijă, cântâdu-I: Aliluia.
Icosul 3
Rămas orfan de mic, nu ţi-ai abandonat studiile şcolare,
ci terminând gimnaziul şi liceul, te-ai dus mai apoi în
Sankt Petersburg la facultatea de drept. Dar deşi ai fost
un student luminat, te-ai întors înapoi în patria ta cu
puţin înainte de a primi diploma.
Bucură-te, sfinte Ilie, iubire de patrie nestăvilită;
Bucură-te, cel care te mistuiai de dorul ţării tale cea mult
iubită;
Bucură-te, cel care spuneai că naţia care îşi uită istoria
este ca un cerşetor;
Bucură-te, cel care ai încercat să trezeşti iubirea de ţară
şi de neam în inimile oamenilor;
Bucură-te, cel care te-ai desăvârşit în învăţăturile
lumeşti;
Bucură-te, cel care te-ai adăpat şi cu învăţăturile cereşti;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.
Condacul 4
Tu ai căutat să inspiri concetăţenilor tăi respectul pentru
gloriile trecute ale naţiunii şi respectul faţă de credinţa
creştinească a strămoşilor lor, care cântau neîncetat:
Aliluia.
Icosul 4
De-a lungul întregii tale vieţi ai luptat cu toată
convingerea pentru restaurarea independenţei naţionale
şi autonomie Bisericii Georgiene.
Bucură-te, luptătorule neînfricat;
Bucură-te, cel de îngeri mult lăudat;
Bucură-te, cel cu inima plină de lumină;
Bucură-te, cel care în viaţa aceasta nu ţi-ai îngăduit nici
o odihnă;
Bucură-te, cel care ardeai necontenit în rugăciune pentru
poporul tău;
Bucură-te, cel care pentru norod cereai milă de la
Dumnzeu;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.
Condacul 5
Tu ai dus o muncă laborioasă de istoric, cercetând intens
documente vechi şi ai demascat pe cei care au falsificat
istoria şi au denigrat poporul georgian fără frică de
Dumnezeu, căci nu ştiau să cânte: Aliluia.
Icosul 5
Te-ai arătat cu adevărat mare filosof, scriitor şi istoric.
Iar zelul tău patriotic nu a lăsat indiferenţi pe cei din
jurul tău, ci s-a fondat Societatea pentru propagarea
alfabetizării poporului georgian.
Bucură-te, luminătorul poporului tău;
Bucură-te, cel care cu tot sufletul L-ai slujit pe
Dumnezeu;
Bucură-te, povăţuitorule pe calea mântuirii;
49

Bucură-te, propovăduitorul iubirii;
Bucură-te, cel care nu trăiai pentru tine;
Bucură-te, cel care pe poporul tău l-ai iubit fierbinte;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.

Bucură-te, cel care ai fost pildă poporului tău;
Bucură-te, cel care te-ai lepădat de tine, înaintea lui
Dumnezeu;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.

Condacul 6
Tu ai zis că „o naţiune care şi-a uitat limba, nu mai poate
exista ca naţiune”, şi ai depus mari eforturi pentru ca
limba georgiană să rămână limba principală de studiu în
şcoli. Iar poporul apreciind râvna ta, mulţumea lui
Dumnezeu cu cântarea: Aliluia.
Icosul 6
Tu ai înfiinţat un depozit al manuscriselor şi
antichităţilor georgiene, iniţiind şi o mişcare de
documentare a tradiţiilor populare orale. Şi ai mai fost şi
unul dintre fondatorii Băncii Agrare Georgiene.
Bucură-te, cel care ai însuflat patriotismul în inimile
tinerilor;
Bucură-te, cel care te-ai făcut mângâietor al bătrânilor;
Bucură-te, cel care pe săraci nu i-ai trecut cu vederea;
Bucură-te, cel care izvorai cuvinte de înţelepciune dulci
ca mierea;
Bucură-te, cel care ţi-ai iubit patria şi limba;
Bucură-te, cel care nu ţi-ai vândut inima;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.

Condacul 9
Mergând cu trăsura împreună cu soţia ta, pe când v-aţi
apropiat de pădurea Tsitsamuri, aţi fost atacaţi de o
bandă de militanţi social-democraţi, care te-au împuşcat
fără milă. Iar sfletul tău s-a înălţat la Cel căruia toată
viaţa I-ai cântat: Aliluia.
Icosul 9
Curtea Militară din Caucaz i-a condamnat pe ucigaşii tăi
la moarte prin spânzurare, dar soţia ta, Olga, a cerut
graţierea lor, ştiind că aceasta ar fi fost şi dorinţa ta.
Bucură-te, cel care nu te-ai temut de cei care te
vrăjmăşuiau;
Bucură-te, cel care nu i-ai condamnat pe cei care te
pizmuiau;
Bucură-te, cel care te-ai rugat pentru iertarea celor care
îţi străpung inima;
Bucură-te, cel care ne-ai arătat iubirea şi iertarea;
Bucură-te, cel care ai suferit moarte de mucenic;
Bucură-te, cel care toată viaţa te-ai jertfit;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.

Condacul 7
Mulţi oameni au fost cuceriţi de învăţăturile tale, de
exemplul tău de viaţă, de iubirea ta, de blândeţea ta, de
înţelepciunea ta, de râvna ta, de credinţa şi nădejdea ta
ce neclintită în Cel căruia toată făptura Îi cântă: Aliluia.
Icosul 7
Deseori spuneai „Noi, georgienii, am moştenit trei daruri
sfinte de la strămoşii noştri: pământul, limba şi credinţa.
Dacă nu le vom proteja, cum ne vom mai putea numi
oameni?”
Bucură-te, om ceresc, în trup pământesc;
Bucură-te, cel care te-ai arătat cu totul netrupesc;
Bucură-te, cel care ne-ai povăţuit prin fapte şi cuvinte;
Bucură-te, cel care mila Domnului peste poporul tău o
cereai fierbinte ;
Bucură-te, pildă de iubire creştină;
Bucură-te, cel care ne-ai fost nouă ca o salbă de lumină;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.

Condacul 10
După 80 de ani de la pătimirea ta, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Georgiene a decis ca tu să fii cinstit
în rând cu sfinţii, şi ai fost canonizat ca „Sfântul Ilie cel
Drept”, iar oamenii mult s-au bucurat şi au cântat:
Aliluia.
Icosul 10
Aşa cum în viaţă te-ai nevoit pentru binele poporului
tău, aşa şi acum eşti un adevărat mijlocitor pentru toţi
cei care aleargă cu credinţă la ajutorul tău.
Bucură-te, sfânt odor răsărit din Georgia;
Bucură-te, mare nevoitor care ai iubit din tot sufletul
Ortodoxia;
Bucură-te, pildă de nobleţe;
Bucură-te, suflet de o adevărată frumuseţe;
Bucură-te, mângâierea poporului georgian;
Bucură-te, cel care strici uneltirile celui viclean;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.

Condacul 8
Faptele tale patriotice şi duhovniceşti au deranjat foarte
tare pe cei care aderaseră la noua ideologie ateistă, astfel
încât aceştia încercau să organizeze un complot, căci nu
vroiau să cânte cu tine: Aliluia.
Icosul 8
Tu ai scris un poem profetic în care cereai de la Tatăl cel
Ceresc ca sufletul tău să se odihnească în rai, inima să ţi
se umple de strălucirea iubirii pentru Domnul, şi
vrăjmaşii tăi să dobândească iertare de la Domnul, căci
deşi îţi străpung inima, ei nu ştiu ce fac.
Bucură-te, cel care ne-ai învăţat iertarea;
Bucură-te, cel în care a sporit binecuvântarea;
Bucură-te, cel fără de răutate;
Bucură-te, cel plin de bunătate;
50

Condacul 11
Domnul a primit ostenelile tale ca pe o jertfă cu bun
miros, şi acum te-a rânduit împreună cu sfinţii, ca să-I
cânţi în vecii vecilor: Aliluia.
Icosul 11
Mijloceşte, sfinte al lui Dumnezeu, şi pentru noi
păcătoşii, căci cu anevoie înaintăm pe cărările mântuirii.
Fii nouă povăţuitor şi grabnic ajutător, luminător şi
neadormit rugător.
Bucură-te, cel care ai fost îmbrăcat în lumină;
Bucură-te, cel care ai fost ucis fără vină;
Bucură-te, cel cu îngerii împreună petrecător;
Bucură-te, creştin mult nevoitor;
Bucură-te, rugător de taină;

Bucură-te, cel care te-ai îmbrăcat cu virtutea ca şi cu o
haină;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.
Condacul 12
Viaţa ta a rămas ca o pildă vie în amintirea poporului
tău, care a rămas orfan după pierderea ta, şi care se
tânguia cu durere, cântând Domnului: Aliluia.
Icosul 12
Vrednic este a te lăuda pe tine, cel care ai trăit după
poruncile Evangheliei. Şi nu fără de folos este a îţi aduce
ţie rugăminţi fierbinţi, căci te-ai arătat grabnic mijlocitor
şi tuturor ocrotitor.
Bucură-te, fiu adevărat al Georgiei;
Bucură-te, cel care te-ai făcut fiu şi smereniei;
Bucură-te, cel care ai fost chip blândeţii;
Bucură-te, cel care ţi-ai adunat comori acolo unde nu le
fură hoţii;
Bucură-te, cel care ai fost pildă de bărbăţie;
Bucură-te, cel care te-ai jertfit toată viaţa din iubire;
Bucură-te, sfinte Ilie, rege neîncoronat al Georgiei.
Condacul 13
O, Sfinte Ilie, cel care te-ai lepădat cu totul de tine, şi
toată viaţa te-ai dedicat credinţei şi patriei tale, ajută-ne
şi pe noi să ne lepădăm de voile noastre, ca să ne putem
face şi noi adevăraţi slujitori ai Domnului, şi să-I cântăm
cu vrednicie: Aliluia.(de trei ori)
Rugăciune
Sfinte al lui Dumnezeu, greu ne este nouă în lupta cu
patimile şi mai ales cu voia proprie. Ajută-ne pe noi să
ne lepădăm cu adevărat de orice poftă pământească şi de
orice altă voie a noastră, şi să ne facem adevăraţi
slujitori ai Domnului. Ajută-ne ca nu cumva
împleticindu-ne în cele pământeşti să neglijăm pe cele
cereşti. Ajută-ne să ne iubim mai mult patria şi poporul,
şi să fim tari în credinţă. Ajută-ne să biruim egoismul
din noi şi toată trufia, ca să putem sluji şi noi cu
dragoste aproapelui. Ajută-ne să Îl iubim mai mult pe
Domnul şi să-I închinăm Lui întraga noastră viaţă.

Paraclisul Sfântului Ioan
Iacob de la Neamţ,
numit şi Hozevitul (5
august)

Tropar, glas 8
Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip,
căci lăsând lumea şi patria ta, ai luat Crucea lui Hristos
şi în valea Iordanului te-ai aşezat spre nevoinţă. Pentru
aceasta şi cu îngerii acum se bucură, Cuvioase Părinte
Ioane, duhul tău. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să
mântuiască sufletele noastre.
Slavă…Şi acum…
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a
spune minunile tale noi nevrednicii, că de nu ai fi stătut
tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi dintru
atâtea nevoi şi cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu
ne vom depărta de tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii
tăi pururea din toate nevoile.
Cântarea 1
Dorind după Dumnezeu, tu te-ai retras în adâncul
pustiei, ca să te împărtăşeşti de El mai adevărat. Roagăte şi pentru noi, sfinte, să ne depărtăm cugetul de orice
deşertăciune în vremea rugăciunii.
Lipsit fiind de toată mângâierea pământească, tu ai
primit dulceaţă dumnezeiască care să te întărească în
drumul nevoinţei pe care l-ai ales. Ajută-ne, sfinte, să nu
ne căutăm odihnă şi desfătare în această viaţă trecătoare.
Slavă…
Te-ai depărtat de oameni, ca să fii mai aproape de
Dumnezeu, căci ai cunoscut că El este bunul cel mai de
preţ. Ajută-ne şi pe noi, sfinte, să-L preţuim pe Domnul
mai mult decât orice de pe lumea aceasta.
Şi acum…
Preasfântă Împărăteasă, caută din cerul sfânt, la noi,
nevrednicii de pe pământ, şi prin sfintele tale rugăciuni,
mai ţine-ne pe noi şi azi ca să nu cădem nepocăiţi în
mormânt.
Cântarea 3
51

Culegând cu bucurie roadele tăcerii, te bucurai în taina
inimii numai de grăirea cu Domnul. Ajută-ne, sfinte, să
păzim tăcerea şi să ne nevoim mai mult cu rugăciunea.

noi, sfinte, să ne curăţim prin lacrimile pocăinţei de toată
spurcăciunea.

Ferindu-ţi ochiii de cele vătămătoare, tu priveai
neîncetat la frumuseţea naturii şi slăveai pe Ziditorul.
Ajută-ne, şi pe noi, sfinte, să contemplăm la frumuseţea
şi măreţia Sfintei Treimi, Carea toate le-a pregătit aşa de
minunate pentru noi.

Slavă…
Având inima arzând către Domnul, nu ai dat somn
pleoapelor tale, decât minimul necesar ca să ai putere să
îţi împlineşti rugăciunea. Ajută-ne, şi pe noi, sfinte, să
lepădăm orele de somn prisositoare, şi în locul lor să ne
rugăm Domnului, Maicii Sale şi Sfinţilor săi.

Slavă…
Fugind în singurătate, tu aveai mintea pururi la cele
înalte. Ajută-ne şi pe noi, să scăpăm de împrăştiere şi să
putem să ne adunăm mintea la rugăciune.

Şi acum…
Sfântă Măicuţă, nu ne lăsa pe noi uitaţi, căci fără
rugăciunile tale, suntem clătinaţi ca o mare tulburată de
valuri.

Şi acum…
Preasfântă Stăpână, nu îi uita pe cei care vor să te
cinstească, ci caută la firea lor cea neputincioasă şi fă o
rugăciune aleasă care înaintea Domnului pentru noi să
mijlocească.

Cântarea 6
Tu ai fugit de toată slava cea deşartă şi te-ai nevoit
numai ca să fii aflat vrednic de Domnul. Ajută-ne şi pe
noi să lepădăm toată trufia şi toată dorinţa de slavă
deşartă, căci rău întunecă sufletele noastre.

Sedealna sfântului
Tot neamul românesc să salte bucurându-se, căci sfântul
Ioan s-a făcut mijlocitor în cer pentru toată suflarea
românească.

Tu ai iubit blândeţea şi ai dorit ca împreună cu toţi
drepţii să moşteneşti pământul. Învaţă-ne, sinte, şi pe noi
cum să punem stavilă mâniei şi să le răbdăm pe toate
care vin asupra noastră, căci Domnul ştie mai bine ceea
ce ne este de folos.

Slavă…Şi acum…
Cine nu se va minuna de tine, Preasfântă Stăpână, şi cine
nu va lăuda preacurată naşterea ta, căci mai presus de
fire ai născut fără de tată pe Cel Carele este mai înainte
de veci din Tatăl fără de mamă.
Cântarea 4
Iubind viaţa plină de osteneală, tu te-ai nevoit să duci o
viaţă cât mai bineplăcută Domnului. Ajută-ne şi pe noi,
sfinte, să ne silim mai mult în lucrarea mântuirii noastre.
Cugetând la mulţimea păcatelor tale, cu lacrimi ai dorit
să ştergi zapisul greşelilor tale. Ajută-ne, sfinte, şi pe noi
să înţelegem grozăvia păcatului şi să ne pocăim de toate
fărădelegile noastre.
Slavă…
Fugind de trufia vrăjmaşului, cu smerenia te-ai îmbrăcat
ca şi cu o haină. Ajută-ne şi pe noi, sfinte, să lepădăm tot
gândul cel semeţ care ne surpă temelia mântuirii noastre.

Slavă…
Mult te-ai folosit de roadele îmbelşugate ale ascultării.
Ajută-ne şi pe noi, sfinte, să ne tăiem voia şi să facem
ascultare în tot ceasul, ca nu cumva să întristăm harul.
Şi acum…
Maica Domnului, cea Preacurată, nu te scârbi de haina
noastră întinată de nuntă, ci mai vârtos ajută-ne să o
curăţim pe ea din nou, ca să nu întristăm pe Domnul
nostru şi Mirele cel ceresc.
Condacul sfântului, gls8
Pe unul Dumnezeu iubind, de cele trecătoare ai fugit, în
pustie locuind, cu liniştea duhului te-ai logodit, Sfinte
Preacuvioase Părinte Ioane, neîncetat slăvind pe Hristos
Mântuitorul lumii. Pentru aceasta cu evlavie laudă şi
cântare îţi aducem zicând: Bucură-te, sfinte
preacuvioase părinte Ioane, floare prea aleasă a Bisericii
noastre.

Şi acum…
Împărăteasă Cerească, îndură-te şi astăzi spre noi, căci
în ciuda eforturilor noastre încă nu ne-am ridicat din
noroi. Ajută-ne să ne albim din nou hainele botezului.

Cântarea 7
Nu te-ai dat înapoi de la nici o nevoinţă, alegând reaua
pătimire, în locul desfătărilor trupeşti. Ajută-ne şi pe noi,
sfinte, să ne lepădăm de toată trândăvia care este asupra
noastră.

Cântarea 5
În post aspru petrecând, căutai să mănânci numai cât să
rămâi în viaţă. Ajută-ne, sfinte, şi pe noi să luptăm cu
lăcomia căci prin ea am căzut pradă tuturor patimilor.

Ţi-ai curăţit mintea şi i-ai biruit pe diavoli. Ajută-ne şi
pe noi, sfinte, să ajungem să ne păzim mintea, că prea
mult ne chinuie vrăjmaşii diavoli, prin toate gândurile cu
care ne împresoară.

Curăţindu-ţi inima de orice întinăciune, ai vrut să-I aduci
Domnului sufletul tău cât mai luminat. Ajută-ne şi pe
52

Slavă…

Cu râvnă fierbinte te-ai aruncat în lupta împotriva
patimilor. Ajută-ne şi pe noi să ne silim mai mult în
lupta cu păcatul, căci prea mult ne-am predat în mâinile
vrăjmaşului.
Şi acum…
Preacurată Fecioară, cât de minunată eşti tu între
oameni. Şi cât de minunat este Cel carele a luat trup din
tine pentru a noastră mântuire.
Cântarea 8
Lăsându-te cu totul în voia Domnului, tu ai primit cu
mulţumire atât mângâierea cât şi necazul, nebiruindu-te
de greutatea bolii. Ajută-ne şi pe noi, să primim şi pe
cele rele ca şi pe cele bune.
Lăsând deoparte toate învăţăturile lumeşti, tu te-ai
nevoit numai pentru dobândirea cunoştinţelor
dumnezeieşti. Ajută-ne şi pe noi să gustăm din roadele
înţelepciunii, căci pentru toate ştim că poţi să mijloceşti.
Slavă…
De calea lată a pierzării nu te-ai lăsat ispitit, ci ai păşit
smerit pe calea cea îngustă şi anevoioasă care duce la
Hristos. Ajută-ne şi pe noi să facem alegerea cea bună în
viaţă.
Şi acum…
Aleasă Împărăteasă şi Doamnă, de tine se bucură ceea ce
eşti plină de har, toată făptura. Căci prin tine Fiul lui
Dumnezeu S-a întrupat ca să împace cu Tatăl toată
făptura.
Cântarea 9
Cugetâng la ceasul despărţirii sufletului de trup, ai tăiat
toată vrăjeala ispitelor. Ajută-ne şi pe noi, ca prin frica
de moarte să petrecem cu mai multă luare aminte şi să
ne ferim de păcate.
Mereu având înaintea ochilor ceasul Judecăţii celei de
apoi, tu te-ai silit să nu greşeşti prin nimic Domnului.
Ajută-ne şi pe noi, sfinte, să trăim cu trezvie ca să nu
ajungem în chinurile iadului.
Slavă…
Scris-ai, sfinte părinte, minunate cântări sfinţilor pe care
i-ai iubit. Ajută-ne şi pe noi să-i cinstim pe sfinţi şi să
nădăjduim în ajutorul lor.
Şi acum…
Preasfântă Stăpână, tu toate le poţi câte le voieşti.
Mijloceşte şi pentru noi, cei care în lume pribegim, un
loc în raiul cel divin.
tropare
Inima ta ţi-ai făcut-o sălaş Preasfintei Treimi. Ajută-ne şi
pe noi să ne curăţim şi să ne sfinţim, ca pe Domnul să-L
odihnim în inimile noastre.

Scris-ai versuri de adâncă pocăinţă şi smerenie. Ajută-ne
şi pe noi să ne umilim în cuget şi în inimă şi să punem
început bun de mântuire.
Slavă…
Apărător al dreptei credinţe te-ai făcut, sfinte părinte, şi
împlinitor al poruncilor Sfintei Evanghelii. Ajută-ne şi
pe noi să trăim după pilda pe care ne-a lăsat-o Domnul
nostru Iisus Hristos.
Şi acum…
Nu ne lăsa pe noi sărmani şi lipsiţi, Maica Domnului,
căci pe tine nu te refuză niciodată Cel Mult-Milostiv,
Carele din tine fără de prihană S-a născut.

Acatistul Sfântului călugăr
aghirit anonim,
care a scris cartea
Vedere Duhovnicească
Condacul 1
Mare lucrător al rugăciunii minţii te-ai arătat, sfinte
părinte, şi ai fost îndemnat de har ca să aşterni în scris
un îndrumător pentru felul începerii, înaintare şi
desăvârşire fără rătăcire a lucrării nesfârşite a minţii.
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Icosul 1
Mari sfinţi care au vieţuit pe acest pământ, au rămas
necunoscuţi înaintea oamenilor. Dar rugăciunile lor sunt
neîncetat auzite de Împăratul Cerurilor, Cel Carele Se
arată minunat întru sfinţii Săi. Aşa şi tu, sfinte părinte,
pentru multa ta smerenie ai dorit să rămâi necunoscut de
oameni, dar pururea te rogi pentru noi.
Bucură-te, cel care te rugai fierbinte pentru tine şi pentru
întreaga lume;
Bucură-te, cel care te dăruiai cu totul în rugăciune;
Bucură-te, cel care ai văzut lumina nezidită;
Bucură-te, cel care ai văzut în slavă Sfânta Treime, cea
de o Fiinţă;
Bucură-te, cel care te rugai cu atâta durere în inimă încât
îţi epuizai trupul;
Bucură-te, cel care prin rugăciunea ta îl chinuiai pe
mândrul diavol;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 2
Dorind după Dumnezeu ca cerbul după izvoarele apelor,
sfinte părinte, tu aveai mintea pururea unită cu El. Şi
53

lepădându-te cu desăvârşire de toate înţelesurile cele
lumeşti, pe Domnul contemplai şi Îi cântai: Aliluia.
Icosul 2
Vieţuind în aspră nevoinţă, în post permanent, în
chinuirea şi ostenirea fără măsură a trupului, în umilire
excesivă, tu căutai să îţi pregăteşti şi să-ţi curăţeşti inima
pentru a-L primi pe Domnul.
Bucură-te, cel care ne-ai învăţat că rugăciunea inimii
nimiceşte demonii;
Bucură-te, cel care contemplai cu mintea slava de care
se bucură heruvimii;
Bucură-te, cel care ne îndemnai să ne nimicim patimile
prin pocăinţă;
Bucură-te, cel care ne sfătuiai să ne smerim trupul prin
nevoinţă;
Bucură-te, cel care te-ai făcut pildă de adevărată
lepădare de sine;
Bucură-te, cel care în rugăciune uitai cu totul de tine, de
trup şi de lume;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 3
Toată viaţa ta ai închinat-o rugăciunii, căci ea luminează
sufletul şi inima cu raze strălucitoare care izvorăsc în
chip sensibil din Numele lui Hristos, şi dezleagă norul
păcatului care întunecă mintea şi n-o lasă să cânte cum
se cuvine: Aliluia.
Icosul 3
Dacă omul nu-şi zdrobeşte inima cu rugăciunea, el se
îndreptăţeşte pe sine şi nu se smereşte; şi când intră în
biserică e ca un pom uscat, neavând nici o evlavie
adevărată pentru Dumnezeu sau cele sfinte, nici vre-un
dor ceresc, nici un gând pios. Ajută-ne şi pe noi, sfinte
părinte, să ne zdrobim inima cu rugăciunea.
Bucură-te, cel care prin smerenie ai alungat toată
înşelăciunea;
Bucură-te, cel care învăţai că mintea nu trebuie să se
desprindă nicidecum de locul unde se zice rugăciunea;
Bucură-te, cel care insistai ca să ne adunăm mintea de la
risipirile spre lucrurile exterioare;
Bucură-te, cel care ai stârpit toate gândurile vrăjmaşului
de îngânfare;
Bucură-te, cel care ai cunoscut că rugăciunea adevărată
se poate face numai cu inima zdrobită;
Bucură-te, cel care ai simţit cum inima aprinsă de focul
Sfântului Duh spune rugăciunea cu multă căldură şi
multă uşurinţă;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 4
Harul fierbinte şi izvorâtor de viaţă se dă pe măsura
strădaniilor depuse în timpul rugăciunii. Iar tu, sfinte
părinte, după ce te vindecai de durere, o luai de la capăt
cu rugăciunea puternică, până la durere. Şi te rugai cu
atâta zdrobire şi durere încât aproape că simţeai că-ţi dai
sufletul Celui Căruia Îi cântai: Aliluia.
54

Icosul 4
Rugăciunea făcută cu durere este făcătoare de minuni.
Rugăciunea neîncetată risipeşte toate puterile
vrăjmaşului. Rugăciunea din inimă nimiceşte diavolii.
Rugăciunea cu pocăinţă alungă din suflet toate patimile.
Sfinte, ajută-ne şi pe noi să ne rugăm cum se cuvine.
Bucură-te, cel care ai văzut cum prin lacrimi vine
mângâierea harului;
Bucură-te, cel care ai stat împotriva vrăjmaşului cu
Numele Domnului;
Bucură-te, cel care ne avertizai că dacă slăbeşte
rugăciunea şi frica de Dumnezeu, patimile iar înviază;
Bucură-te, cel care simţeai în inimă cum rugăciunea
începe să fiarbă;
Bucură-te, cel care prin lacrimi de pocăinţă te-ai curăţit
de tot păcatul;
Bucură-te, cel care prin rugăciune fierbinte ai biruit
iadul;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 5
Dacă omul se roagă neîncetat, diavolul nu poate să-l
atace. Dumnezeu a dat har şi putere celor care Îl iubesc
din tot sufletul şi Îl cheamă din adâncul inimii, cântând:
Aliluia.
Icosul 5
Tu ai văzut într-o vedenie cum demonii din cetatea
iadului de sub pământ sunt nimiciţi unul câte unul de
flacăra de foc provocată de un rugător din inimă.
Demonii nu ştiau de unde vine focul care îi arde ca o
sabie de foc. Până şi satana, când a scos capul din cetate
ca să vadă de unde vine focul, a fost ars în faţă şi s-a tras
înăuntru, închizând şi porţile iadului.
Bucură-te, cel care ai văzut cum rugăciunea care cheamă
cu stăruinţă Numele Domnului, se face sabie de foc;
Bucură-te, cel care în rugăciune te aduceai cu totul
Domnului Hristos;
Bucură-te, cel care îndemnai pe monah ca la fiecare
respiraţie să zică o rugăciune rar şi clar;
Bucură-te, cel care nemaiavând ce să aduci Domnului,
te-ai dat pe tine ca şi dar;
Bucură-te, cel care tânjeai din tot sufletul după întâlnirea
cu Împăratul Cerului;
Bucură-te, cel care ardeai cu totul de dorul Lui;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 6
Ştiind că Domnul dă pâinea rugăciunii numai celor care
se silesc mult spre dobândirea ei, tu te sforţai aşa de tare
în lucrarea ei, încât ajungeai la scuipare de sânge din
pricina efortului. Iar Domnul nu a trecut cu vederea pe
cel care Îi cânta: Aliluia.
Icosul 6
Fără rugăciunea minţii în inimă, patimile nu pot fi
îndepărtate; iar dacă nu pleacă patimile, nu pleacă nici
demonii. Ajută-ne, sfinte părinte, să ne înarmăm cu

postul, cu privegherea, cu osteneala şi cu smerenia, ca să
punem început bun în lupta pentru mântuire.
Bucură-te, cel care ne îndemnai să luptăm cu cei trei
vrăjmaşi care se cheamă: Neştiinţă, Nepăsare şi Uitare;
Bucură-te, cel care ne preveneai că cine încearcă să
înveţe singur rugăciunea e în primejdie să cadă în
înşelare;
Bucură-te, cel care ai văzut cum sufletul care se
îndrăgosteşte de Hristos nu se mai interesează de nimic
altceva în afară de Cel iubit;
Bucură-te, cel care de nici o deşertăciune din viaţa asta
pământească nu te-ai lăsat ademenit;
Bucură-te, cel care ne învăţai să ne curăţim prin
spovedanie de orice păcat ascuns;
Bucură-te, cel care ne-ai spus că toţii sfinţii numai prin
ascultare la rugăciunea curată au ajuns;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 7
Cine s-a deprins cu rugăciunea, orice lucru vede, îi
aminteşte de Dumnezeu şi ajunge la contemplări
dumnezeieşti. Iar tu, sfinte al lui Dumnezeu, mereu erai
cufundat în rugăciune şi în cântarea de: Aliluia.
Icosul 7
Cine se roagă cu evlavie peste măsură şi cu nemăsurată
atenţie, cu smerenie, cu inimă curată şi cu nădejde, acela
va simţi pace lăuntrică şi se va împărtăşi cu Hristos la
fiecare astfel de rugăciune. Învaţă-ne şi pe noi, sfinte
părinte, să ne rugăm.
Bucură-te, cel care ne-ai învăţat să ne rugăm ca şi cum
clipa de faţă ne-ar fi ultima din această viaţă;
Bucură-te, cel care ştiai cât de mult poate să ajute gândul
la moarte şi judecată;
Bucură-te, cel care ne chemai la războiul cu metaniile în
mână;
Bucură-te, cel care de la Domnul ai primit tainică
cunună;
Bucură-te, cel care ne aminteai că noi nu putem nimic,
dar că Domnul ne poate ajuta să biruim în toate;
Bucură-te, cel care te-ai luptat cu păcatul până la sânge;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 8
Te-ai avântat în războiul rugăciunii ca şi cum ar fi fost
ultima ta şansă să biruieşti pe diavoli. Şi ai luptat cu
toată puterea ta, până la ultima suflare. Iar în inima ta
răsuna cântarea: Aliluia.
Icosul 8
Unii demoni încearcă să ne umple de frică, unii încearcă
să ne descurajeze, alţii încearcă să ne distragă atenţia de
la rugăciune şi alţii încearcă să ne slăbească credinţa.
Sfinte părinte, ajută-ne pe noi să stăm tari şi să nu lăsăm
pe vrăjmaşi să ne netrebnicească rugăciunea.
Bucură-te, cel care ne îndemnai să ne rugăm cu toată
silinţa ca şi cum ar fi ultima noastră şansă;

Bucură-te, cel care ne spuneai că trebuie să fim
conştienţi că Domnul este împreună cu noi în această
luptă;
Bucură-te, cel care ne învăţai ca atunci când îi simţim
aproape pe demoni să ne silim cu mai mult foc spre
rugăciune;
Bucură-te, suflet curat şi plin de bărbăţie;
Bucură-te, cel care având nădejde în mila Domnului nu
tremurai de spaimă în faţa demonului;
Bucură-te, cel care încă în trup fiind ai gustat din
bunătăţile raiului;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 9
Ştiind că cine doreşte să se învrednicească de darul
rugăciunii inimii trebuie să o ceară de la Dumnezeu cu
cea mai fierbinte inimă, având o vieţuire înaltă, curată,
neprihănită şi nevoitoare, stăruind în cererea sa, tu toată
viaţa ai cântat Domnului: Aliluia.
Icosul 9
Pomul rugăciunii minţii trebuie udat cu multe lacrimi ca
să sădeşti pomul rugăciunii duhovniceşti. Ajută-ne,
sfinte al lui Dumnezeu, ca să dobândim şi noi lacrimile
dulci ale pocăinţei şi împreună cu ele şi pe cele vărsate
din dorul după Sfânta Treime.
Bucură-te, cel care ai văzut cum din silirea extremă şi
prelungită a rugăciunii inimii se naşte înlăuntrul omului
durerea;
Bucură-te, cel care te-ai nevoit până la scuipare de sânge
ca să-l alungi pe satana cu totul din inima ta;
Bucură-te, cel care ne ziceai că din durere se nasc
lacrimile permanente şi rugăciunea Sfântului Duh în
inimă;
Bucură-te, cel care în smerenia ta, nu ai uitat niciodată
că eşti făcut din tină;
Bucură-te, cel care ai cunoscut că din durere se naşte
trezvia;
Bucură-te, cel care mortificându-ţi mai întâi trupul, ai
gustat mai apoi învierea;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 10
Ştiind că darul rugăciunii nu se dă oricărui om, tu ai
vieţuit cu lacrimi fierbinţi şi multe, cu inimă curată, cu
smerenie multă, cu nădejde vie, cu neţărmurită evlavie,
cu credinţă fierbinte, cu mintea curăţită, cu nevoinţe
trupeşti, în foamete, în sete şi nedormire, căci duhul tău
cânta: Aliluia.
Icosul 10
Tu spuneai că atunci când ne acoperă nesimţirea sau
deznădejdea, să căutăm mai cu ardoare lacrimile căci
numai ele pot curăţi mintea de întunecare, numai ele pot
trezi inima, numai ele pot supune trupul sufletului.
Ajută-ne, sfinte părinte, să alungăm nesimţirea din noi,
căci rău s-au întunecat sufletele noastre.
55

Bucură-te, cel care ai văzut cum lacrimile curg ca un
şuvoi nesfârşit din silirea fără măsură a rugăciunii
inimii;
Bucură-te, cel care în rugăciune atingeai culmile durerii;
Bucură-te, cel care te-ai arătat ca o stea călăuzitoare;
Bucură-te, cel care ne-ai fost dat ca îndrumător nerătăcit
în a rugăciunii lucrare;
Bucură-te, cel ne avertizai că cine nu-şi curăţeşte inima
şi omul cel lăuntric se face vas al satanei;
Bucură-te, cel care ne îndemnai să stricăm cuibul
diavolului din noi prin adâncă smerenie, neîncetată
rugăciune şi permanentă ascultare;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 11
Slăbirea extremă a stării exterioare şi lăuntrice a omului
care provine din silirea extremă a rugăciunii inimii şi din
postul neîncetat, aduce sufletului şi inimii dulceaţă şi
mângâierea Sfântului Duh, şi-l îndeamnă pe om pururea
a cânta: Aliluia.
Icosul 11
Durerea şi vărsarea de sânge apar la rugăciune deoarece
în acel loc al pieptului s-a luptat şi s-a războit
rugăciunea cu diavolul şi cu slujitorii lui, iar Numele lui
Hristos este sabie care taie şi arde pe vrăjmaş şi tot
păcatul.
Bucură-te, cel care nu ai ostenit în a ne povăţui pe noi;
Bucură-te, cel care ne-ai pregătit aşa cum se cuvine
pentru război;
Bucură-te, cel care ai văzut cum prin plâns se luminează
mintea şi omul se vede tot mai păcătos;
Bucură-te, cel care tânjeai după vederea Domnului
Hristos;
Bucură-te, cel care cu rugăciunea stăruitoare ai pus pe
fugă pe demoni;
Bucură-te, cel care te rogi cu osârdie şi pentru amărâţii
de noi;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 12
Rugându-te tainic din adâncul sinelui tău şi înfrânândute de la toate mâncărurile care aduc plăcere, gura ta se
îndulcea de la rugăciune ca şi de la zahăr şi miere. Iar tu,
biruit de dorul dumnezeiesc cântai: Aliluia.
Icosul 12
Zdrobirea inimii biciuie pe demoni mai mult decât orice
altă pedeapsă, arzând degrabă ca un cuptor toate
vicleşugurile lor. Ajută-ne, sfinte părinte, şi pe noi, ca să
lepădăm mândria din noi şi să ne zdrobim inima.
Bucură-te, cel care ai zdrobit orice păcat din inima ta;
Bucură-te, cel care i-ai uimit pe îngeri cu nevoinţa ta;
Bucură-te, cel care ai strigat din centrul inimii tale către
Domnul şi El te-a auzit;
Bucură-te, cel care te-ai arătat în rugăciune ca un zid
neclintit;
56

Bucură-te, cel care ai alungat de la tine orice voinţă
trupească;
Bucură-te, cel care ţi-ai refuzat orice odihnă
pământească;
Bucură-te, mare sfinte al lui Dumnezeu, carele te-ai
desăvârşit în lucrarea minţii şi ne-ai lăsat nouă ca şi
comoară cartea ta numită „Vedere Duhovnicească”.
Condacul 13
O, Sfinte părinte, cel care te-ai rugat Domnului cu
rugăciunea minţii neîncetat din adâncul inimii până la
durere, şi prin lucrarea aceasta l-ai pus pe fugă pe
vrăjmaşul diavol, învaţă-ne şi pe noi cum să ajungem la
adevărata rugăciune, ca să cântăm ţi noi din toată inima:
Aliluia.(de trei ori)