You are on page 1of 22

Topik

1

Aspek Teori
Tadbir Urus
Korporat

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1.

Mentakrifkan maksud tadbir urus korporat;

2.

Menerangkan kepentingan tadbir urus korporat;

3.

Membezakan antara pelbagai teori yang
perkembangan tadbir urus korporat; dan

4.

Membincangkan peranan tadbir urus korporat di sesebuah syarikat
dengan pemisahan pemilikan dan pengawasan.

berkaitan

dengan

 PENGENALAN
Firma perbadanan moden yang biasanya memisahkan antara pemilikan dan
pengawasan memerlukan tadbir urus korporat yang berkesan untuk melindungi
aset-aset firma. Tadbir urus korporat yang merupakan kebimbangan utama pada
awalnya didorong oleh semangat ingin melindungi kepentingan pemegang saham
daripada dirampas atau diambil oleh pihak pengurusan. Ini adalah kerana pemilik
firma (pemegang saham) bukan daripada kalangan mereka yang menguruskan
firma. Sebaliknya, ejen yang dilantik (pengurus) untuk menguruskan firma. Oleh
itu, wujud keperluan untuk melindungi kepentingan pihak minoriti daripada
pemegang saham yang mengawal (controlling shareholders) di mana pemegang
saham ini atau pemilik juga terlibat dalam pengurusan seperti yang diamalkan di
firma-firma perniagaan keluarga.
Kita telah menyaksikan kejatuhan firma korporat berprofil tinggi seperti Barings
Bank, Enron, WorldCom, Royal Ahold, Parmalat dan HIH yang semuanya
berkait kerana tadbir urus korporat yang kurang berkesan. Semasa krisis
kewangan di negara-negara Asia Timur pada tahun 1997 sehingga 1998, tadbir

2

TOPIK 1

ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT

urus korporat yang lemah adalah sebahagian daripada penyebab krisis tersebut.
Selepas krisis tersebut, kerajaan di seluruh dunia menumpukan usaha
menerapkan amalan tadbir urus korporat yang baik dengan membangunkan kod
tadbir urus korporat dan peraturan-peraturan lain bagi memastikan firma-firma
awam mempraktikkan amalan terbaik dari aspek ketelusan dan penzahiran,
pengawasan dan akauntabiliti, dan struktur lembaga pengarah yang berkesan.

AKTIVITI 1.1
Jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada keruntuhan atau
kemusnahan Barings Bank, Enron, WorldCom, Royal Ahold, Parmalat
dan HIH.

1.1

TADBIR URUS KORPORAT – DEFINISI
DAN KEPENTINGAN

Dalam subtopik ini, kita akan membincangkan lebih lanjut tentang konsep tadbir
urus korporat dan sebab-sebab perlunya ada tadbir urus korporat yang berkesan
dalam sesebuah syarikat.

1.1.1

Apakah Tadbir Urus Korporat?

Rajah 1.1: Apakah tadbir urus korporat?
Sumber: http://www.planetgeek.ch/2012/03/27/open-source-software-and-medicaltechnical-projects/

cara-cara di mana pembekal kewangan memastikan diri mereka memperoleh pulangan ke atas pelaburan mereka‰.. undang-undang dan peraturanperaturan. La Porta et al. Jadual 1. adakah anda tahu apa yang dimaksudkan dengan tadbir urus korporat (rujuk Rajah 1. Sheilfer dan Vishny (1997) Memfokuskan pada skop tadbir urus korporat yang melibatkan pihak tertentu yang berkepentingan yang merupakan pembekal kewangan. Tadbir urus korporat ditakrifkan sebagai „. satu set hubungan antara lembaga pengarah firma. dan cara-cara untuk mencapai objektif dan memantau prestasi ditentukan‰. Ia ditakrifkan sebagai „. Pada peringkat awal perkembangan tadbir urus korporat.1 untuk definisi tadbir urus korporat. Ia juga menyediakan struktur di mana objektif firma itu ditetapkan. (2000) „Satu set mekanisme di mana pelabur luar melindungi diri mereka daripada rampasan oleh orang dalaman (pengurus dan pemilik)‰.1)? Marilah kita meneruskan perbincangan dengan definisi tadbir urus korporat terlebih dahulu. Rujuk Jadual 1. Lembaga pengarah dianggap sebagai salah satu mekanisme tadbir urus korporat. tadbir urus korporat tertumpu pada peranan lembaga pengarah dan peranan pemegang saham yang merupakan pemilik firma dalam menyediakan tadbir urus yang sesuai bagi firma.. yang pada dasarnya berkait rapat dengan menguruskan konflik yang mungkin timbul antara para pemegang saham (pelabur luar) dan pengurus (orang dalaman korporat) akibat pengasingan pemilikan dan kawalan firma. Laporan Higgs (2003) Mengaitkan tadbir urus korporat dengan kebertanggungjawaban korporat yang mengambil kira struktur serta proses lembaga pengarah dalam menguruskan kepentingan pemegang saham.1: Definisi Tadbir Urus Korporat Sumber Definisi Laporan Cadbury (1992) Menakrifkan tadbir urus korporat sebagai „keseluruhan sistem kawalan yang mengarah dan mengawal sesebuah firma‰. Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) (1999) OECD mempunyai definisi yang lebih luas tentang prinsipal meliputi pihak-pihak berkepentingan yang lain. tumpuan diberikan pada hubungan antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik) dan ejen (pengurusan). .. Mekanisme tadbir urus korporat yang lain adalah pasaran untuk kawalan. pemegang saham dan pihak berkepentingan yang lain. juruaudit. Sehubungan dengan itu..TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT  3 Sebelum kita mulakan perbincangan kita.

Pada tahun 2012. Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (Code) pertama kali dikeluarkan pada bulan Mac 2000. Walau bagaimanapun. Bukan sahaja pengarah perlu menentukan hala tuju strategik dan menyelia perjalanan perniagaan.‰ . Keputusan yang dibuat mungkin memihak kepada pemilik. kebimbangan utama adalah potensi konflik kepentingan antara pemilik dan pemegang saham minoriti. (2000) adalah lebih relevan di sini. Kod 2007 sekali lagi disemak semula di mana fokus utama adalah pengukuhan struktur dan komposisi lembaga pengarah. Ia menandakan peristiwa penting dalam reformasi tadbir urus korporat di Malaysia. pemilik juga boleh menjadi pengurus. Kod ini disemak semula pada tahun 2007 (Kod 2007) untuk mengukuhkan peranan dan tanggungjawab lembaga pengarah. firma-firma lebih bercirikan Âpemilikan tertumpuÊ di mana saham dipegang oleh sebilangan kecil pemegang saham dalam kuantiti yang besar. banyak firma-firma yang bercirikan Âpemilikan tersebarÊ di mana saham dipegang oleh ramai pemegang saham dalam kuantiti yang kecil. Dalam keadaan sebegini. tadbir urus korporat digunakan untuk melindungi pemegang saham minoriti daripada rampasan oleh pemilik. peranan pengarah diiktiraf sebagai fidusiari aktif dan bertanggungjawab. Dalam pemilikan tertumpu. Pada masa yang sama. Kod 2012 mengekalkan definisi tadbir urus korporat seperti yang dinyatakan dalam Laporan Jawatankuasa Tertinggi Kewangan 1999 di mana tadbir urus korporat ditakrifkan sebagai: „Proses dan struktur yang digunakan untuk mengarah dan mengurus hal ehwal perniagaan ke arah meningkatkan kemakmuran perniagaan dan tanggungjawab korporat dengan objektif utama untuk merealisasikan nilai pemegang saham pada jangka panjang. Walaupun semakan semula dibuat. Ada perbezaan antara tadbir urus korporat dalam pemilikan tersebar dan pemilikan tertumpu.4  TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT Di negara-negara Barat. di negara-negara membangun di Asia. tetapi beliau juga perlu memastikan bahawa firma tersebut mematuhi undang-undang dan nilai-nilai etika serta mengekalkan struktur tadbir urus berkesan bagi memastikan pengurusan risiko dan tahap kawalan dalaman yang bersesuaian. di samping mengambil kira kepentingan pihak berkepentingan yang lain. Di dalam firma perniagaan keluarga. Pengarah memikul tanggungjawab sebagai pengelola dan penjaga yang efektif bagi sesebuah firma. Di Malaysia. jawatankuasa audit dan audit dalaman. Definisi tadbir urus korporat oleh La Porta et al.

dan kumpulan luaran adalah mereka yang berusaha untuk mempengaruhi dan mengawal keputusan. Kod tadbir urus korporat memastikan sekurang-kurangnya satu pertiga daripada ahli lembaga pengarah terdiri daripada pengarah bebas dan jawatan yang berasingan diwujudkan untuk ketua eksekutif dan pengerusi lembaga pengarah. dan . Ini akan memastikan bahawa syarikat itu diurus dengan baik demi kepentingan para pemegang saham dan pihak berkepentingan yang lain. Ahli Lembaga Pengarah boleh terdiri daripada kumpulan dalaman dan/atau luaran.TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT  5 Definisi tadbir urus korporat mempunyai kaitan terutamanya dengan kebimbangan tentang interaksi antara pelbagai kumpulan ă yang boleh dikategorikan kepada kumpulan dalaman dan kumpulan luar ă dalam membentuk firma untuk mencipta nilai-nilai dalam firma itu sendiri. ahli-ahli eksekutif biasanya dirujuk sebagai ahli dalaman dan bukan eksekutif dikategorikan sebagai ahli luaran.2 Mengapakah Tadbir Urus Korporat Penting? Mallin (2007) menekankan bahawa tadbir urus korporat adalah penting kerana: (a) Tadbir urus korporat yang baik diiktiraf sebagai ciri penting bagi menarik pelaburan ke dalam syarikat-syarikat yang berdaya saing dan pasaran kewangan yang cekap. Jika penggabungan kedua-dua peranan tersebut (CEO duality) diterima pakai. (c) Sistem tadbir urus korporat seharusnya akan dapat mengawal pengaruh mana-mana individu yang terlalu kuat. Seperti dalam kes firma keluarga. Pihak berkepentingan juga boleh jadi kumpulan dalaman dan/atau luaran. Amalan ini menanamkan keyakinan dan kepercayaan dalam kalangan syarikat-syarikat dan pasaran kewangan yang akan menarik kemasukan pelaburan asing secara langsung ke dalam sesebuah negara. Pihak pengurusan kebiasaannya dianggap sebagai kumpulan dalaman manakala pemegang saham dianggap sebagai kumpulan luaran. firma tersebut perlu memasukkan unsur bebas yang kuat dalam lembaga pengarah tersebut.1. Definisi dalaman dan luaran tidak mudah untuk ditentukan. (b) Sistem tadbir urus korporat memastikan bahawa sistem kawalan dalaman yang mencukupi dan bersesuaian beroperasi dalam sesebuah syarikat. Kumpulan dalaman adalah orang-orang yang membuat keputusan dan mengambil tindakan. ahli keluarga yang terlibat dalam pengurusan biasanya dianggap sebagai orang dalaman (eksekutif) dan eksekutif bukan keluarga dianggap sebagai orang luar. Bagi ahli-ahli lembaga pengarah. 1.

jawatankuasa pencalonan dan jawatankuasa saraan). menggalakkan pendedahan yang tepat pada masanya dan seimbang. Contohnya. Ia menggalakkan ketelusan. pendedahan yang berkaitan dengan urus niaga pihak ketiga dan hubungan keluarga. Beberapa contoh mekanisme pemantauan termasuk sistem kawalan yang baik (contohnya audit dalaman. pemegang saham dan pihak berkepentingan yang lain. ada lapan prinsip dan 26 cadangan yang berkaitan.2) dan 26 cadangan yang berkaitan. yang akan memupuk keyakinan pelabur terhadap pengurusan korporat dan prestasi korporat. Prinsipprinsip dan cadangan-cadangan tersebut memberi tumpuan pada peletakan asas yang kukuh bagi lembaga pengarah dan jawatankuasa lembaga pengarah supaya mereka menjalankan peranan mereka dengan berkesan. pendedahan dan kebertanggungjawaban. memelihara integriti pelaporan kewangan. Ciri utama dalam tadbir urus korporat adalah membangunkan mekanisme pemantauan yang berkesan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak berkepentingan yang lain. lembaga pengarah. Sekarang. pengurusan risiko dan audit luaran). kita akan lihat kelapan-lapan prinsip (rujuk Rajah 1. menekankan kepentingan pengurusan risiko dan kawalan dalaman serta menggalakkan penyertaan pemegang saham di dalam mesyuarat agung. Dalam Kod 2012. .6 (d)  TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT Sistem tadbir urus korporat menitikberatkan hubungan antara pengurusan firma. komposisi serta struktur lembaga pengarah yang kukuh dan jawatankuasa lembaga pengarah yang efektif (jawatankuasa audit.

1 Lembaga perlu menyatakan dengan jelas fungsi yang dikhususkan kepada lembaga dan fungsi-fungsi yang diwakilkan kepada pihak pengurusan. jelas peranan serta fungsi fidusiari dan . Cadangan 1.2: Prinsip-prinsip tadbir urus korporat Sekarang.2 Lembaga perlu menyatakan dengan tanggungjawabnya dalam melaksanakan kepimpinan.2: Prinsip 1 Cadangan Deskripsi Cadangan 1. (a) Prinsip 1 ă Mewujudkan Peranan dan Tanggungjawab Yang Jelas (sila rujuk Jadual 1.3 Lembaga harus menjadikan piawaian etika sesuatu yang rasmi melalui kod atau tatakelakuan serta memastikan pematuhannya. Cadangan 1.TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT  7 Rajah 1. Jadual 1. mari kita bincang prinsip-prinsip tersebut dengan lebih lanjut.2).

Cadangan 2.1 Lembaga perlu menjalankan penilaian tahunan ke atas pengarah bebasnya. Cadangan 2.2 Tempoh seorang pengarah bebas tidak boleh melebihi tempoh kumulatif sembilan tahun. kriteria itu mengambil kira seseorang yang telah berkhidmat dalam jawatan tersebut selama lebih dari sembilan tahun.4 Lembaga perlu memastikan bahawa strategi firma menggalakkan kemampanan.3 Lembaga mesti mendapatkan kelulusan pemegang saham sekiranya dia mahu mengekalkan jawatan sebagai pengarah bebas. Cadangan 1. .1 Lembaga hendaklah menubuhkan jawatankuasa pencalonan eksklusif yang terdiri daripada pengarah bukan eksekutif dan majoriti ahli lain mestilah bebas.6 Lembaga perlu memastikan ia disokong atau dibantu oleh setiausaha syarikat yang berkelayakan dan berwibawa. Cadangan 1. seorang pengarah bebas boleh terus berkhidmat dalam lembaga pengarah. (c) Prinsip 3 ă Mengukuhkan Kebebasan (sila rujuk Jadual 1. Jadual 1.3 Lembaga harus menetapkan dasar dan prosedur saraan yang formal dan telus untuk menarik dan mengekalkan pengarah.4).7 Lembaga harus menjadikan piagam lembaga pengarah rasmi.3: Prinsip 2 Cadangan Deskripsi Cadangan 2.8  TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT Cadangan 1. (b) Prinsip 2 ă Memantapkan Komposisi (sila rujuk Jadual 1. Cadangan 1. Jadual 1. mengekalkan dan mengkaji semula kriteria yang akan digunakan dalam proses pengambilan pengarah dan penilaian tahunan mereka.2 Jawatankuasa pencalonan harus membangunkan.3). Cadangan 3. mengkaji semula secara berkala dan mewar-warkan piagam tersebut kepada umum.5 Lembaga hendaklah mempunyai prosedur untuk membenarkan ahliahlinya mendapat maklumat dan nasihat. Setelah tamat tempoh sembilan tahun. Cadangan 3.4: Prinsip 3 Cadangan Deskripsi Cadangan 3. tertakluk kepada pengarah tersebut diubah sebagai pengarah bukan bebas.

(d) Prinsip 4 ă Memupuk komitmen (sila rujuk Jadual 1. (e) Prinsip 5 ă Menjaga Integriti Laporan Kewangan (sila rujuk Jadual 1. Jadual 1. Cadangan 6.1 Lembaga perlu mewujudkan satu rangka kerja yang kukuh dalam mengurus risiko. Jadual 1. dan pengerusi hendaklah ahli bukan eksekutif lembaga. Cadangan 3.2 Lembaga perlu memastikan ahli-ahlinya mempunyai akses kepada program pendidikan berterusan yang bersesuaian.6: Prinsip 5 Cadangan Deskripsi Cadangan 5.2 Lembaga harus mewujudkan satu fungsi audit dalaman yang melapor terus kepada Jawatankuasa Audit.5). Cadangan 5.4 Jawatan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif perlu dipegang oleh individu-individu yang berbeza.2 Jawatankuasa Audit harus mempunyai dasar dan prosedur dalam menilai kesesuaian dan kebebasan juruaudit luar. Jadual 1.7: Prinsip 6 Cadangan Deskripsi Cadangan 6.7). Cadangan 4.6).TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT  9 Cadangan 3.5: Prinsip 4 Cadangan Deskripsi Cadangan 4.5 Majoriti ahli lembaga hendaklah terdiri daripada pengarah bebas sekiranya pengerusi lembaga bukan merupakan seorang pengarah bebas.1 Lembaga harus menggariskan jangkaan terhadap komitmen masa bagi ahli-ahli lembaga serta protokol dalam menerima pengarah baru. (f) Prinsip 6 ă Mengakui dan Mengurus Risiko (sila rujuk Jadual 1.1 Jawatankuasa Audit perlu memastikan penyata kewangan mematuhi piawaian pelaporan kewangan yang diterimapakai. .

8: Prinsip 7 Cadangan Deskripsi Cadangan 7.2 1.1 Lembaga perlu mengambil langkah-langkah yang berpatutan bagi menggalakkan penyertaan pemegang saham didalam mesyuarat agung.2 Lembaga harus menggalakkan syarikat agar memanfaatkan teknologi maklumat dalam penyebaran maklumat yang berkesan.10  (g) TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT Prinsip 7 ă Memastikan Pendedahan yang Tepat pada Masanya dan Berkualiti Tinggi (sila rujuk Jadual 1. Cadangan 8. Jadual 1.1 Lembaga harus memastikan syarikat mempunyai dasar dan prosedur pendedahan korporat yang sewajarnya.9).8). Apakah yang membentuk lembaga pengarah yang berkesan? 3. Jadual 1. (h) Prinsip 8 ă Memperkukuhkan Hubungan antara Syarikat dan Pemegang Saham (sila rujuk Jadual 1. Mengapakah pemilik syarikat perlu memberi perhatian dalam meletakkan mekanisme pemantauan dalam syarikat? . Apakah yang membentuk tadbir urus korporat yang baik dalam syarikat? 2. Cadangan 8. Bagaimanakah pendedahan penuh berkait dengan tadbir urus korporat yang baik? 4. AKTIVITI 1.9: Prinsip 8 Cadangan Deskripsi Cadangan 8.3 Lembaga harus menggalakkan komunikasi yang berkesan dan penglibatan proaktif dengan pemegang saham. Cadangan 7.2 Lembaga harus menggalakkan pengundian.

ekonomi. telah membangunkan amalan tadbir urus korporat yang lebih baik berbanding negara-negara di bawah undang-undang sivil yang bercirikan perlindungan yang rendah bagi para pemegang saham. seseorang itu perlu mengambil kira faktorfaktor sebegini. budaya. Oleh itu. negara-negara di bawah undang-undang common menerima pakai amalan tadbir urus korporat yang berbeza berbanding dengan negara-negara di bawah undang-undang sivil. Rajah 1. kewangan. Tidak ada satu struktur tadbir urus korporat yang sesuai bagi semua keadaan. 17) . struktur dan perbezaan pemilikan di dalam negara tertentu. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan perkembangan tadbir urus korporat. Teori-teori utama adalah teori agensi. Sebagai contoh.TOPIK 1 1. ekonomi kos transaksi. Rajah 1.2 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT  11 TEORI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN TADBIR URUS KORPORAT Perkembangan tadbir urus korporat adalah kompleks kerana ia dipengaruhi oleh undang-undang. ms. Banyak bidang yang mempengaruhi perkembangan tadbir urus korporat termasuk undang-undang korporat. dalam pelaksanaan tadbir urus korporat. teori pengawasan dan teori pihak berkepentingan.3: Teori-teori utama dalam perkembangan tadbir urus korporat Sumber: Mallin (2007.3 menyenaraikan empat teori utama yang dikaitkan dengan perkembangan tadbir urus korporat. Negara-negara di bawah undangundang common. teori organisasi dan sosiologi. yang bercirikan perlindungan yang tinggi bagi para pemegang saham.

Teori ini menganggap bahawa kepentingan pengurus tidak semestinya selari dengan kepentingan pemegang saham. Ia juga merangkumi kesan terjadi akibat konflik kepentingan antara pengurus dan pemegang saham.12  TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT Ada juga teori-teori lain yang berkait dengan tugas-tugas lembaga seperti perspektif legalistik. 1.2 Ekonomi Kos Transaksi Ekonomi Kos Transaksi (EKT) sering dilihat berkait rapat dengan teori agensi. sebagai contoh. Teori ini mengakui ketidaksempurnaan struktur tadbir urus sedia ada dalam melindungi kepentingan dan meredakan kebimbangan pemegang saham. urus niaga luaran akan menjadi lebih murah dan dijalankan dengan lebih cekap. pengasingan antara pemilikan dan kawalan menjadi lebih besar.2.1 Teori Agensi Teori agensi bersandar pada bidang ekonomi dan kewangan. Saiz firma mempengaruhi kos transaksi. ia boleh menghasilkan produk pada harga yang lebih rendah. 1. Kontrak antara prinsipal dan ejen mungkin tidak begitu lengkap dan perlu dikaji semula. kecekapan untuk mempunyai urus niaga dilakukan secara dalaman hanya boleh digunakan pada tahap tertentu. Tatkala firma itu menjadi semakin besar. Walau bagaimanapun. Firma itu juga mungkin perlu mendapatkan pembiayaan melalui pasaran luar. Teori agensi melibatkan hubungan agensi yang melibatkan prinsipal (pemegang saham atau pemilik) dan wakil pengurusan firma (ejen atau pengurus). EKT menganggap firma sebagai salah satu struktur tadbir urus. Teori ini mengandaikan bahawa pengurus mempunyai maklumat yang asimetri (tidak sama rata) dengan ejen atau pengurus dan orang yang mengambil kesempatan dan pengurus bertindak untuk memaksimumkan kepentingan diri sendiri.2. Maka. Coase (1937) mengkaji kecekapan firma dalam menjalankan urus niaga dalaman dan bukannya luaran bilamana firma mendapat manfaat ekonomi yang tertentu. teori kebergantungan sumber. Apabila saiz sesebuah firma itu bertambah. ia perlu mencapai skala ekonomi di mana ia memerlukan lebih banyak modal dan pemegang saham yang lebih ramai. Teori ini menganggap firma pertalian kontrak sesebuah firma merupakan siri kontrak dalam kalangan pelbagai kumpulan seperti kontrak antara pekerja dan firma. pandangan berasaskan sumber dan teori kekuasaan pengurusan. Antara insentif tersebut adalah struktur lembaga pengarah itu yang boleh dianggap sebagai satu mekanisme yang cekap dan berkesan untuk memantau pengurus firma bagi pihak pemegang saham. . Teori agensi menjurus pada bagaimana prinsipal boleh mengurangkan kos agensi yang berkaitan dengan tindakan ejen. Teori ini juga menjelaskan pelbagai insentif yang menselarikan antara kepentingan pengurus dengan kepentingan pemegang saham.

3 Teori Pihak Berkepentingan Teori pihak berkepentingan adalah berkenaan keseimbangan pihak berkepentingan. pengurusan. Ia menjelaskan lembaga pengarah sebagai pengelola yang baik bagi sesebuah firma.2.4 Teori Pengawasan Teori pengawasan dibentuk daripada teori organisasi. Oleh itu.2. Persoalan tentang „siapa‰ atau „apa‰ benar-benar diambil kira. Teori ini juga berpendapat pengurus adalah pengelola baik yang bekerja untuk pulangan korporat yang tinggi. Ia bertujuan mengelakkan kumpulan-kumpulan tertentu mengambil kesempatan dan apa jua tindakan dilakukan secara perundingan dan kompromi. 1. . Pengarah dalaman (pengarah eksekutif) yang mendominasi lembaga adalah lebih berkeupayaan berbanding pengarah luar dari segi menjalankan fungsi strategik syarikat. Hart (1995) menunjukkan bahawa struktur tadbir urus boleh menjadi mekanisme yang berkesan bagi mengawal bencana moral dan pilihan yang negatif kesan daripada tindakan pengurus. pengurusan dan masyarakat awam. Pihak-pihak berkepentingan seperti pekerja. tugas lembaga pengarah ini adalah memastikan bahawa tanggungjawab sosial korporat merangkumi lebih banyak pihak yang berkepentingan termasuklah pekerja. perkara utama adalah untuk menentukan pihak berkepentingan yang paling penting yang berkait dengan kepentingan ekonomi teras firma. Kepentingan pihak berkepentingan ini dilindungi melalui penubuhan undang-undang atau peraturan-peraturan tertentu seperti kod amalan terbaik untuk prestasi alam sekitar dan sebagainya. Pihakpihak berkepentingan yang mempunyai minat yang sama biasanya dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Teori ini dianggap sebagai teori agensi yang lazim dengan pelbagai prinsipal. Lembaga pengarah bertanggungjawab memastikan pengawasan aset korporat. orang ramai dan pelanggan biasanya dianggap sebagai pihak berkepentingan utama. 1.TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT  13 Williamson (1984) berpendapat bahawa mempunyai struktur tadbir urus dan bukannya semata-mata menyelaraskan bahawa insentif boleh mengurangkan kos agensi. Menurut teori pihak berkepentingan.

2. Oleh yang demikian. Lembaga pengarah tidak seharusnya campur tangan dalam operasi harian sesebuah firma itu kerana urusan harian adalah di bawah kendalian Ketua Pegawai Eksekutif firma. 1.2. Ada dua andaian asas teori ini: (a) Sumber diedarkan secara berbeza ke seluruh firma. fungsi lembaga adalah melaksanakan tanggung jawab yang dimandatkan secara sah dari segi undang-undang. Lembaga pengarah dilihat sebagai alat untuk berinteraksi dengan persekitaran luar dan dengan itu bertindak sebagai mekanisme yang dipilih lantik untuk mencari akses kepada sumber-sumber luar. Lembaga pengarah juga dilihat sebagai pemudah cara dalam penggubalan atau pelaksanaan strategi. 1. . Ia memberi tumpuan kepada tugas-tugas atau peranan lembaga pengarah sebagai mereka yang bertanggungjawab dalam kepimpinan korporat. Pengarah yang mempunyai hubungan dengan orang luar lebih cenderung memiliki akses pada sumber-sumber luar yang penting dalam memastikan peningkatan prestasi firma. Contoh tugasan rasmi undangundang adalah mewakili kepentingan pemegang saham.14  1.6 Teori Kebergantungan Sumber Teori kebergantungan sumber berasal daripada teori organisasi dan sosiologi.7 Pandangan Berasaskan Sumber Firma Menurut pandangan berasaskan sumber firma. memberi saranan dan nasihat kepada pengurusan atasan. dan bertindak sebagai mekanisme kawalan dengan memantau keputusan pengurus dan prestasi syarikat. lembaga pengarah adalah sumber dalaman penting untuk kelebihan daya saing. Teori ini mencadangkan bahawa lembaga pengarah mempunyai keupayaan untuk melangkaui sempadan firma. Teori ini mencadangkan bahawa sumber dan pengetahuan lembaga pengarah mungkin penting untuk pertumbuhan jangka panjang strategik dan kelangsungan firma. dan (b) Firma akan menanggung kos sekiranya sumber yang produktif dipindahkan ke firma lain.2.5 TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT Perspektif Legalistik Perspektif legalistik berasal daripada undang-undang korporat. memilih dan menggantikan Ketua Pegawai Eksekutif.

(d) Beza antara undang-undang common dan undang-undang sivil. kecekapan dan keupayaan semuanya digunakan silih berganti dalam pandangan berasaskan sumber.TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT  15 Pandangan berasaskan pengetahuan dan pandangan berasaskan kecekapan firma juga terangkum dalam teori ini. Ia tidak diharapkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham.2. lembaga tidak mempunyai kebebasan. Bezakan antara teori kebergantungan sumber dan pandangan berasaskan sumber firma. Pengetahuan. AKTIVITI 1. Pemilihan ahli-ahli lembaga biasanya dikawal oleh pihak pengurusan.8 Teori Kekuasaan Pengurusan Teori kekuasaan pengurusan menjelaskan lembaga pengarah sebagai fiksyen undang-undang. Dalam keadaan ini. 3. . Lembaga pengarah wujud untuk memenuhi keperluan mandatori semata-mata. (b) Pemilikan tersebar. (c) Pemilikan tertumpu. Keupayaan di sini bermaksud penyelarasan penggunaan sumber supaya dapat bertindak secara cekap apabila firma itu sedang menghadapi masalah dan cabaran. 1.3 1. Bezakan antara teori agensi dan teori pengawasan. 2. Keupayaan dinamik termasuk pengetahuan atau kecekapan ahli-ahli lembaga serta keupayaan lembaga pengarah untuk mengubah pengetahuan menjadi prestasi tugas yang sebenar. Ia dianggap sebagai ciptaan Ketua Pegawai Eksekutif dan tugas lembaga adalah untuk meningkatkan kebajikan Ketua Pegawai Eksekutif. SEMAK KENDIRI 1.1 Jelaskan apa yang anda faham berkenaan istilah-istilah berikut: (a) Lembaga pengarah. Jelaskan persamaan antara teori agensi dan ekonomi kos transaksi. dan (e) Jawatankuasa lembaga pengarah.

16  1.uk/uuk/corpgov. Rajah 1. Menurut Berle dan Means (1933) dan Herman (1981): „Penyebaran yang lebih besar bagi pemilikan saham akan menyebabkan penurunan dalam kuasa dan kepentingan pemegang saham dalam sesebuah firma‰. Rajah 1.4: Hanya pengarah yang mempunyai kawalan terhadap entiti Sumber: http://users.4 menunjukkan contoh pengarah menjaga pengurusan firma. Keadaan ini tidak dapat dielakkan dalam sebuah firma awam.aber.3 TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT PENGASINGAN ANTARA PEMILIKAN DAN KAWALAN Pengasingan antara kawalan dan pemilikan berlaku dalam keadaan di mana saham tersebar secara meluas atau para pemegang saham tidak terlibat dalam pengurusan firma. . Pemegang saham yang memiliki saham dalam firma dikenali sebagai pemilik.html Berle dan Means (1933) membincangkan konsep kawalan dan pemilikan dalam buku mereka The Modern Corporation and Private Property (Perbadanan Moden dan Harta Persendirian). manakala pengarah yang menguruskan firma dikatakan mempunyai kawalan terhadap entiti.ac.

pengarah-pengarah yang mengendalikan perniagaan syarikat itu adalah didorong terutamanya oleh . akan ada perbezaan kepentingan antara pengurus dan pemilik dalam keadaan tertentu. mengekang. Oleh itu. Dalam firma. 1995). Monsen & Downs. Kawalan. pemilikan mereka biasanya hasil daripada jawatan eksekutif mereka dan bukannya berpunca daripada mereka memegang jawatan pengarah (Herman. menurut Herman (1981): „Berkait dengan kuasa ă keupayaan untuk memulakan. Mereka berhujah bahawa hasil daripada pengasingan pemilikan daripada kawalan. Dalam erti kata lain. pemegang saham tidak lagi mempunyai kawalan ke atas hala tuju firma dan pengarah diberi kuasa yang lebih luas dalam membangunkan firma (Sheikh & Chatterjee. Oleh itu. membatasi atau membatalkan tindakan. perbezaan itu akan menyebabkan firma tersebut menyimpang dari teori tradisional untuk memaksimumkan keuntungan (Sheikh & Chatterjee.‰ Apabila wujud pengasingan antara pemilik dan pengawal di sebuah firma. pemegang saham hanya mempunyai kepentingan dalam firma tersebut manakala pengarah mempunyai kuasa ke atas firma.TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT  17 Ini dikenali sebagai pengasingan pemilikan daripada kawalan. Kedudukan para pemegang saham telah dikurangkan kepada kepentingan undang-undang dan faktual dalam firma. ada kemungkinan bahawa kepentingan para pemegang saham tidak akan ditangani kerana mereka tidak mempunyai kawalan terhadap perjalanan firma. Ini adalah kerana pengarah yang juga merupakan pengurus firma mempunyai kawalan dan akan bertindak ke arah memaksimumkan pendapatan seumur hidup mereka sendiri (Sheikh & Chatterjee. Walaupun pengarah boleh memiliki beberapa saham. Menurut Sheikh dan Chatterjee (1995): „Perbezaan kepentingan antara pemilikan dan kawalan telah mewujudkan pembahagian fungsi-fungsi. 1995). 1981). 1965). 1995. para pengarah mungkin tidak mengambil kira kepentingan para pemegang saham yang sepatutnya menjadi pertimbangan utama mereka. sama ada secara langsung atau melalui pengaruh yang dilaksanakan ke atas mereka yang mempunyai kuasa dalam membuat keputusan‰. Kesannya.

1981). Skim insentif kemudiannya dibangunkan untuk menyelaraskan objektif . Ini bermakna pemegang saham akan berpuas hati dengan dividen yang diterima tanpa mengambil bahagian dalam pengurusan firma itu dalam usaha mendapatkan keuntungan maksimum. mereka tidak biasa dengan dasar-dasarnya. Pemantauan ini tertakluk pada tahap tertentu supaya tidak mengganggu kebebasan pengarah untuk melakukan apa yang difikirkan terbaik dalam memelihara kepentingan firma. pengasingan pemilikan daripada kawalan menjadikan pemilik terhad sebagai pihak yang mudah berpuas hati dan bukannya ingin memaksimakan keuntungan (seperti dividen). 1945). pemegang saham harus dibenarkan untuk memantaunya. Kedua-dua Jawatankuasa Cohen dan Jawatankuasa Jenkins yang telah ditubuhkan pada tahun 1962 mengesyorkan pendedahan aktiviti firma untuk membetulkan kemungkinan penyalahgunaan kuasa oleh lembaga pengarah. Dalam pendekatan agensi. Selain itu. Jawatankuasa Cohen mengakui bahawa kekurangan penyertaan aktif daripada para pemegang saham adalah disebabkan oleh pengasingan pemilikan daripada kawalan. Jensen dan Meckling (1979) berpendapat bahawa pengasingan adalah masalah agensi yang melibatkan kos agensi. Apabila pemilik kekurangan kawalan di dalam firma. Tambahan pula. Keadaan ini juga dikenali sebagai kepasifan pemegang saham. Akibatnya pengurus mungkin terlibat dalam isu moral dan membuat pilihan yang negatif. yang mungkin tidak bertepatan dengan kepentingan pemilik (Herman. penyebaran modal dalam kalangan semakin ramai pemegang saham yang kecil menjadikan mereka kurang memberi perhatian kepada pelaburan mereka dan mereka berpuas hati dengan dividen yang akan diterima (Jawatankuasa Cohen. Pengasingan pemilikan dan kawalan dianggap bermasalah di bawah teori agensi kerana pengurus kekurangan insentif untuk mengendalikan firma sebagaimana dalam keadaan di mana pemilik adalah juga pengurus.18  TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT kepentingan diri. Pengasingan pemilikan daripada kawalan tidak dapat dielakkan tetapi pengarah tidak harus menyalahgunakan kawalan dan seterusnya. pengurus mungkin (hanya) berusaha untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang stabil dan bukan untuk memaksimumkan keuntungan untuk pemilik (Herman. dan Lipton dan Rosenblum (1991) yang melihat hubungan antara pengurus dan pemegang saham sebagai cabaran dalam firma awam yang moden dan percaya perlu ada satu sistem di mana kedua-dua pihak boleh bekerjasama ke arah kejayaan firma untuk jangka panjang firma. Ini disokong oleh Jawatankuasa Cohen (1945). 1981). Hasilnya. ejen-ejen (pengurus) biasanya mahu memaksimumkan keuntungan peribadi yang berbeza daripada prinsipal (pemegang saham) dan ada kebimbangan dari aspek tingkah laku pengurusan.

maka hubungan antara prestasi pengurusan dan harga saham tidak kuat. Sistem pembayaran berdasarkan prestasi digunakan untuk menggalakkan eksekutif memaksimumkan usaha ke arah meningkatkan kemewahan pemegang saham.TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT  19 pengurus dengan objektif prinsipal. Kerugian residual dalam kos agensi menunjukkan bahawa kos agensi wujud apabila pengurus tidak boleh memastikan kepentingan pemegang saham dimaksimakan. Walau bagaimanapun. Oleh itu. kos ikatan dan kehilangan residual daripada perbezaan tingkah laku. yang menyebabkan mereka hilang pekerjaan. Kos yang ditanggung adalah jumlah kos pemantauan. seperti gaji dan bonus eksekutif yang dikaitkan dengan prestasi. Kewujudan pasaran bagi kawalan korporat akan memaksa pengurus untuk mengambil tindakan memaksimumkan nilai saham. penggunaan juruaudit. Skim ini memerlukan tadbir urus korporat untuk memantau dan memberi ganjaran kepada prestasi (sistem saraan). Fama dan Jensen (1983) berpendapat bahawa pemilikan saham yang signifikan di dalam firma mendorong eksekutif yang juga pemilik untuk memastikan strategi beliau selari dengan kepentingan pemilik lain. pasaran modal boleh digunakan untuk mengurangkan kos agensi kerana prestasi pengurusan tercermin dalam harga saham. adalah insentif yang sedia ada untuk mengurangkan kos agensi. penggunaan peraturanperaturan dan lain-lain. Kos ikatan pula termasuk kekangan dalam membuat keputusan dan tingkah laku oleh pengurusan seperti mempunyai perjanjian „golden parachute‰ dan lain-lain. Pemilikan pengurus juga boleh digunakan untuk menyelaraskan kepentingan para pemegang saham dan eksekutif dari perspektif teori agensi. Kos pemantauan termasuk mempunyai lembaga pengarah. Mereka akan mengarahkan semua usaha mereka ke arah memaksimumkan nilai firma. Dalam keadaan ini. Satu lagi isu adalah harga saham mungkin tidak mencerminkan nilai asas firma kerana faktor-faktor atau beritaberita lain boleh mempengaruhi harga saham. Pemilik pengurusan atau pemilik dalaman adalah eksekutif dan pengarah yang memiliki saham dalam syarikat. . Sistem saraan. keberkesanan mekanisme ini bergantung kepada hipotesis pasaran cekap. pengurus tidak cekap akan dikeluarkan melalui proses pengambilalihan. Jika pasaran tidak cekap. atau mengambil risiko pengambilalihan.

Jelaskan bagaimana konsep pengasingan pemilikan dan kawalan berkait dengan tadbir urus korporat. (d) Golden parachute. (c) Hipotesis pasaran cekap. Analisa peranan pemilik pengurusan dalam kes syarikat-syarikat awam dalam mengurangkan kos agensi yang berkaitan dengan pemisahan pemilikan dan kawalan. budaya.  Perkembangan tadbir urus korporat di seluruh dunia dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti perbezaan undang-undang.  Tadbir urus korporat diperlukan bagi menangani kos agensi yang berkaitan dengan pengasingan antara pemilikan dengan kawalan. hak milik dan lain-lain struktur.4 1. 3.20  TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT AKTIVITI 1. SEMAK KENDIRI 1. (b) Pilihan negatif. and (e) Pengarah bukan eksekutif.2 Jelaskan istilah-istilah berikut: (a) Bencana moral. 2. .  Mekanisme tadbir urus korporat yang pelbagai seperti mekanisme pemantauan dan skim insentif digunakan bagi mengurangkan kos agensi. Jelaskan kos-kos yang akan terlibat apabila terdapat pengasingan antara pemilikan dengan kawalan.

. A. H.. C. (1995). XXVI. & Jensen. 13-16. O. Demsetz. Corporate governance: some theory and implications. Fama. & Means. IV. The nature of the firm. Davies. (1988). (1983). (1937). New York: Cambridge University Press. UK: Basil Blackwell Ltd. Ownership control and the firm. R.. Cmnd 6659 (Cohen Committee). The modern corporation and private property. H. Herman. F. Hart. New York: Macmillan. (1981). E. England: Gower Publishing Company. Economica. M. E. G. Report of the Company Law Committee. 301-325. S. Board of Trade. Separation of ownership and control. (1933). A. Corporate control. Coarse. (2006). Best practice in corporate governance: Building reputation and sustainable success. C.TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT  21 Ekonomi kos transaksi Pemilikan tertumpu Kepentingan minoriti Pengasingan pemilikan dan kawalan Kepimpinan lembaga pengarah Penggabungan peranan Ketua Pengarah Eksekutif (CEO duality) Laporan Cadbury Laporan Higgs Lembaga pengarah Pandangan berasaskan sumber firma Pemegang saham yang mengawal (Controlling shareholders) Pemilikan tersebar Tadbir urus korporat Teori agensi Teori kebergantungan sumber Teori kekuasaan pengurusan Teori pengawasan Teori pihak berkepentingan Berle. A. (1945). Journal of Law and Economics. corporate power. The Economic Journal. 105.

A new system of corporate governance: The quinquennnial election of directors. Corporate governance. A Theory of Large Managerial Firms. & Meckling. (1984). E. H. Monsen. Perspectives on Corporate Governance. & Downs. & Chatterjee. The Journal of Political Economy. Jensen.. Saleem Sheikh. (2007). New York: Oxford University Press. 305-360. . Lipton. 3(4). Journal of Financial Economics. New York: Cambridge University Press. A.).. A. A. The University of Chicago Law Review. (1976). agency costs and ownership structure. M. S. W. London: Cavendish Publishing Limited. Corporate governance (2nd Ed. Corporate Governance & Corporate Control. S. governance and value creation. K. Boards. 93. R. (1991). Mallin. Theory of the firm: managerial behaviour. C. in Dr Saleem Sheikh and Prof William Rees (eds). Williamson. M. M.. C. 221. (1995). (1965). Yale Law Journal. & Rosenblum. 87. Vol LXXIII.22  TOPIK 1 ASPEK TEORI TADBIR URUS KORPORAT Huse.. O. (2007).