You are on page 1of 5

1.

எழுநூற்று ஐந்து
A. 700

B. 75

C. 750

D. 805

2. அதிகமமான எண்ணிக்கககய கமாட்டும எண் யமாது?
A. 909

B. 919

C. 999

D. 990

3. 458-ல இலக்கம 5-ன மதிப்ப யமாது?
A. ஒனறு

B. பத்து

C. 50

D. 5

4. 2 நமாள = ____________மணி நநரம
A. 30

B. 48

C. 52

5. 800 + 70 + 6 =
A. 867

B. 687

C. 876

D. 678

6. 400 - - 320 = 120
A. 420

B. 380

C. 200

D. 440

7. 884 – 226 - 123 =
A. 778

B. 658

C. 535

8. எந்த பினனம பபரியது?

6

A. 8

3

B. 8

1

C. 8

9. 0.05 எண்ணமால எழுதுக.

7

D. 8

D. 458

D. 60

220 200 200 200 13. 2 222 C. 202. B. A. RM 75. 202. 200 . 220. 8 202 D.A. மணி 11:30 D. 222. சுழியம தசமம ஒனறு ஐந்து C. 222. பமமாத்த பணத்கத கணக்கிடுக. 220. மணி 12:30 14. 202. கடிகமாரம கமாட்டும நநரத்கதக் கமாட்டுக. 9 220 இறங்க வரிகசயில எழுதுக. மணி 6:55 B. 222. 6 x = 42 A.70 B. RM 65. D. சுழியம தசமம மூனறு D. RM 98. 200.40 D. 220. A.40 C. 7 12. RM 35.70 11. RM 7. 222. சுழியம தசமம சுழியம ஐந்து B. B.50 + RM 27.90 = A. மணி 5:55 C. C. சுழியம தசமம நமானக 10. 202.

20 C. RM 48. «ÅüÈ¢ø RM 58. RM77. RM 149.60-³ ¾ý «õÁ¡Å¢¼õ ¦¸¡Îò¾¡÷. 0. RM 42. RM 36.A.8 -ஐ பினனத்திற்க மமாற்றுக.50 B.60 B. ரமாணியிடம RM 90.60 B.20 15. 9 10 C. «ÅÇ¢¼õ ¯ûÇ À½õ ±ùÅÇ×? A. 8 9 16. மததத வவடமத அதத வவட 245 நபனமாக்கள அதவகமமக உளதள த. RM 31. RM 43.50 C.00 C. A. முத்துவிடம இருக்கம பமமாத்த எழுதுநகமாலகள எத்தகன ? A) 544 B) 796 C) 862 D) 765 . ஒரு பபடடியில 299 நபனமாக்களும இருக்கினறது.65 + RM2. RM 55.70 18. RM76.55 = A. B. RM 75.50 D. RM76.20 D.40 D. 8 10 9 9 D. RM76.20 17.20 இருந்தது. RM73.

¸¡Å¢Â¡ 20 ÀÆí¸û Å¡í¸¢É¡û. அவர வமாங்கிய பமமாத்த மீனகள எத்தகன? A) 14 B) 24 C) 7 D) 6 20. ´ÕÅÕìÌ ±ò¾¨É ÀÆí¸û ¸¢¨¼ò¾¢ÕìÌõ? A) 100 C) 4 B) 15 D) 25 21. 735 கிட்டிய பத்தில எழுதுக. பணத்தின நவறுபமாட்கடக் கணக்கிடுக. RM55. A) 740 B) 780 C) 750 D) 790 22. RM40 C. A) 700 B) 900 C) 800 D) 400 23. 600 D) 800. RM37 25. 700 A) 900 . ஒவ்பவமாரு கூகடயிலும 2 மீனகள உளளைன. 2 மணவ நநரதததவறதக பவறக கடிகமாரம கமாட்டும நநரத்கதக் கறிப்பிடுக. 600 1000 B) 800 .19.800 C) 800. 898 கிட்டிய நூறில எழுதுக.20 D. RM31. ஒரு வியமாபமாரி 12 மீன கூகடககளை வமாங்கினமார. «Åü¨È ¾ý 5 ¾í¨¸¸ÙìÌô À¸¢÷óÐ ¦¸¡Îò¾¡û. .00 B. 900 24. A.

மணி 11:00 கதறநதத மதவபததப ககமணதட தசமதததததத கதரவவ கசயதக. A.65 + RM 12. 6 B. சசவலமவவடமத RM41. RM76.50 B.60 B. மததத.A. அவறததற அலவ.2 D.20 D.20 D. 4 1 B. சவவமவவறதக நமலமத எவதவளவ பணமத நததவ? A. 4 . 0. 4 1 C.50 மதவபதபளதள கததபத பதததகதததத வமஙதக எணதணவனமனத. 3 30.1 27. மணி 12:00 மணி 3:00 26.20 29. 3 A. RM60. 0. RM75. RM 53.00 மடதடநம இரநதததத.3 B.90 = A. C. 0. ஆ கமஙத ஆகவநயமரடனத பகவரதநதத ககமணதடரத. நசகரத 24 தவரமடததசபத பழஙதகளத இரநததன.55 + RM 8. RM76. 0. அவனவடமத RM19. RM55. ஆனமலத. மகதகமலத பமகதததத கதரவவசத கசயதயவமத. ஒரவரகதக எததததன பழஙதகளத கவதடதததவரகதகமத? A. RM22. 8 D. 2 4 D.6 C. D.10 C.50 C. மணி 4:0 B. 5 C. RM77.00 28. RM37.