You are on page 1of 21

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ.

५/२०७२-७३)

नेऩार आमर मनगभ मरमभटे ड
केन्िीम कामाारम, फफयभहर, काठभाडौँ
दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

दताा

योर

नॊ.

नॊ.

1

सॊ जम कुभाय कुशिाहा

ऩसाा

ऩुरुष

प्रदीऩ भहतो

खुरा

2

सयोज ऩोख्रेर

रुऩन्दे ही

ऩुरुष

ईश्वयी

प्रसाद ऩोख्रेर

3

कवऩर ऩोख्रेर

गुल्भी

ऩुरुष

4

भुक्तियाभ फस्मार

ऩाल्ऩा

5

प्रविण ढकार

6

४९५

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना

सभूवह्विविध ,

(क्तजल्रा)

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

गोऩार प्रसाद ऩोख्रेर

खुरा

425

काठभाण्डौ

ऩुरुष

ऩोषकान्त फस्मार

खुरा

425

काठभाण्डौ

सरााही

ऩुरुष

केशि प्रसाद ढकार

खुरा

425

काठभाण्डौ

ब्माच्रय कम्प्मुटयको सवटावपकेट

वकशोय हरय अमधकायी

सरााही

ऩुरुष

कृष्ण हयी अमधकायी

खुरा

425

काठभाण्डौ

कम्प्मुटयको सवटावपकेट नबएको

7

समफन गौतभ

ऩाल्ऩा

ऩुरुष

भनोहय प्रसाद गौतभ

825

काठभाण्डौ

8

विनोद हुभागाई

काभ्रऩरान्चोक ऩुरुष

कृष्ण फहादुय हुभागाइ

खुरा

425

काठभाण्डौ

9

सुमनर ऩक्तण्डत

्मुठान

ऩुरुष

रयवषयाभ ऩक्तण्डत

खुरा

425

काठभाण्डौ

विन्दे श्वय याम

खुरा

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

55

भधेशी

जम्पभा

खुरा

१०

10 याजेश याम

यौतहट

ऩुरुष

११

11 यामधका न्मौऩाने

दोरखा

भवहरा फद्रिनाथ न्मौऩाने

१२

12 कोमसस न्मौऩाने

फाया

ऩुरुष

कृष्ण फहादुय न्मौऩाने

137

खुरा

425

काठभाण्डौ

१३

13 सुभन यक्तन्जत

काठभाण्डौ

ऩुरुष

भोहन दास यक्तन्जत

251

खुरा

425

काठभाण्डौ

१४

14 दे िेन्ि कटुिार

ओखरढु ङगा

ऩुरुष

मररा फहादुय कटुिार

426

खुरा

425

काठभाण्डौ

१५

15 नायामण चौधयी

रुऩन्दे ही

ऩुरुष

वऩतयाभ थारु

466

खुरा

525

काठभाण्डौ

१६

16 नविन शेखय कणा

धनुषा

ऩुरुष

शक्तशकान्त रार कणा

447

खुरा

525

काठभाण्डौ

१७

17 विशार श्रे ष्ठ

झाऩा

ऩुरुष

कृष्ण कुभाय श्रे ष्ठ

520

खुरा

525

काठभाण्डौ

१८

18 ऩुयनन्द मभश्र

भहोत्तयी

ऩुरुष

विनम कुभाय मभश्र

545

खुरा

525

काठभाण्डौ

१९

19 प्रकाश ऩौडेर

फाग्रुङ्ग

ऩुरुष

जगन्नाथ शभाा ऩौडे र

खुरा

425

काठभाण्डौ

२०

20 याभ फाफु भेहता

सप्तयी

ऩुरुष

फरयाभ भेहता

573

खुरा

425

काठभाण्डौ

२१

21 मनमभता ऩोख्रेर


ता्रेजङ्ग

भवहरा विष्णु प्रसाद ऩोख्रेर

809

खुरा

425

काठभाण्डौ

२२

22 प्रद्रदऩ थाऩा भगय

याभेछाऩ

ऩुरुष

897

खुरा

525

काठभाण्डौ

हयी फहादुय थाऩा भगय

Page 1 of 21

भधेशी

आ. ज.
भधेशी
आ. ज.
भधेशी

आ. ज.

दस्तखत

एस.एर.सी को सवटावपकेट नबएको

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
योर

नॊ.

नॊ.

२३

23 सृवि भहजान

रमरतऩुय

भवहरा शुक्तशर भहजान

२४

24 सैरेस श्रे ष्ठ

रमरतऩुय

ऩुरुष

२५

25 सुमभत्रा फस्नेत

दोरखा

२६

26 नानु फस्नेत

२७

(क्तजल्रा)

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

दताा

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना

सभूवह्विविध ,

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

65/०७२-७३

खुरा

आ. ज.

937

खुरा

आ. ज.

९३८

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

भवहरा याभ फहादुय फस्नेत

खुरा

425

काठभाण्डौ

दोरखा

भवहरा याभ फहादुय फस्नेत

खुरा

425

काठभाण्डौ

27 भमनषा ऩयाजुरी

काठभाण्डौ

भवहरा ऩूणाा फहादुय योक्का

खुरा

425

काठभाण्डौ

२८

28 मनश्चर कोजु

बिऩुय

ऩुरुष

कृष्णा याभ कोजु

1171

खुरा

525

काठभाण्डौ

२९

29 अभृत कुभाय साह

सरााही

ऩुरुष

जशारार शाह

1133।1132

खुरा

525

काठभाण्डौ

३०

30 नायामण कुभाय काकी

उदमऩुय

ऩुरुष

विष्णु फहादुय काकी

1187।1188

खुरा

425

काठभाण्डौ

३१

31 यवि राभा

काभ्रऩरान्चोक ऩुरुष

कान्छा राभा

1367।1368

खुरा

525

काठभाण्डौ

३२

32 नियाज रयजार

यौतहट

ऩुरुष

हरय प्रसाद रयजार

खुरा

425

काठभाण्डौ

३३

33 भनोहय झा

भहोत्तयी

ऩुरुष

धनश्माभ झा

खुरा

525

काठभाण्डौ

३४

34 समभय चन्द राभा

काभ्रऩरान्चोक ऩुरुष

अम्पिय फहादुय राभा

1369।1366

खुरा

525

काठभाण्डौ

३५

35 सुयेन्ि ऩोखये र

ऩाल्ऩा

ऩुरुष

खगेन्ि प्रसाद ऩोख्रेर

1514

खुरा

425

काठभाण्डौ

३६

36 द्रदऩक कॉ ु िय

ऩाल्ऩा

ऩुरुष

बि फहादुय कॉृ िय

1520

खुरा

425

काठभाण्डौ

३७

37 जम कुभाय साह

मसयाहा

ऩुरुष

श्री याभ विरास साह

1635

खुरा

525

काठभाण्डौ

३८

38 उत्तभ अमधकायी

नुिाकोट

ऩुरुष

चेत फहादुय अमधकायी

1676।1677

खुरा

425

काठभाण्डौ

३९

39 याक्तजि मतमभक्तल्सना

यौतहट

ऩुरुष

रार प्रसाद मतमभक्तल्सना

1058।1059

खुरा

425

काठभाण्डौ

४०

40

फद्रिमा

भवहरा चन्ि प्रसाद बट्टयाई

खुरा

425

काठभाण्डौ

४१

41 नियाज के.सी

दाङ्ग

ऩुरुष

बऩु ेन्ि के सी

1381।1382

खुरा

425

काठभाण्डौ

४२

42 याभ फहादुय विि

गुल्भी

ऩुरुष

हस्त फहादुय विि

1850

खुरा

425

काठभाण्डौ

४३

43 अनुजा भल्र

गुल्भी

भवहरा याजीि भल्र

1851

खुरा

425

काठभाण्डौ

४४

44 कृष्ण याभ कोजु

बिऩुय

ऩुरुष

1801।1802

खुरा

525

काठभाण्डौ

४५

45 अक्तम्पफका ्माकुये र

मसन्धुऩाल्चोक

भवहरा भेदनाथ ्माकुयोर

1708।1651

खुरा

425

काठभाण्डौ

४६

46 सन्तोष ऩुयी

मसन्धुऩाल्चोक

ऩुरुष

1938।1937

खुरा

425

काठभाण्डौ

ऩमफता बट्टयाई खनार

श्माभ श्रे ष्ठ

दश याभ कोज
हरय शयण ऩुयी

Page 2 of 21

आ. ज.
भधेशी
आ. ज.
भधेशी
आ. ज.

भधेशी

आ. ज.

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
योर

नॊ.

नॊ.

४७

47 मऻयाज मादि

धनुषा

४८

48 कविता ताभाङ्ग

काभ्रऩरान्चोक भवहरा कुभाय राभा

४९

49 क्तजतेन्ि ऩटे र

फाया

ऩुरुष

५०

50 रक्ष्भी कुभायी भाझी

भोयङ्ग

५१

51 ऋवष फहादुय फुढाथोकी

५२

(क्तजल्रा)

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

दताा

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना

सभूवह्विविध ,

मरङ्ग
ऩुरुष

फाफु/आभाको नाभ
बयत मादि

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

यमसद नॊ.

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

2013।2014।2015
खुरा

66/०७२-७३

भधेशी
भधेशी

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

525

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

2178।2180

खुरा

2050।2049

खुरा

भवहरा दशन रार भाझी

1987।1988

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

फाॉके

ऩुरुष

गॊगा फाहदुय फुढाथोकी

2124 ।2125

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

52 अमनर कुभाय थाऩा

याभेछाऩ

ऩुरुष

मोगेन्ि कुभाय थाऩा

2120 ।2121

खुरा

425

काठभाण्डौ

५३

53 विजम याज जोशी

फझाङ्ग

ऩुरुष

क्तचत्रयाज जोक्तश

1919

खुरा

425

काठभाण्डौ

५४

54 बविषा मनयौरा

भकिानऩुय

भवहरा बयत प्रसाद मनयौरा

1871

खुरा

425

काठभाण्डौ

५५

55 टे क नायामण भहतो

सरााही

ऩुरुष

मबसी रार भहतो

2095 ।2096

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

५६

56 रक्ष्भण भहतो

सरााही

ऩुरुष

भहे श भहतो

2091।2092

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

५७

57 प्रेभ कुभाय भहतो

सरााही

ऩुरुष

द्रदनेश भहतो

2094 ।2096

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

५८

58 श्माभ कुभाय याई

ु ासबा
सॊ खि

ऩुरुष

मबभ फहादुय याई

838 ।839

खुरा

525

काठभाण्डौ

५९

59 अनन्त अमधकायी

धाद्रदङ्ग

ऩुरुष

कृष्णा प्रसाद अमधकायी

59

खुरा

425

काठभाण्डौ

६०

60 प्रमतऺा क्तघमभये

गोयखा

भवहरा प्रदीऩ फाफु मधमभये

खुरा

425

काठभाण्डौ

६१

61 कभरा फस्नेत

सोरुखम्पु फु

भवहरा खड्का प्रसाद फस्नेत

840

खुरा

425

काठभाण्डौ

६२

62 योशन कुभाय झा

भहोत्तयी

ऩुरुष

याभ नायामण झा

2216

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

६३

63 सिेन्ि कुभाय भहतो

धनुषा

ऩुरुष

याभ नायामण भहतो

2217

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

६४

64 कुर प्रसाद ये ग्भी

स्माङ्गजा

ऩुरुष

फोधयाज ये ग्भी

14

खुरा

425

काठभाण्डौ

६५

65 सागय राभा

फाया

ऩुरुष

गोऩार ताभाङ्ग

2299 ।2300

खुरा

525

काठभाण्डौ

६६

66 याकेश कुभाय मादि

सरााही

ऩुरुष

दे फेन्ि प्रसाद मादि

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

६७

67 यॊ क्तजत कुभाय मादि

सरााही

ऩुरुष

भनपुर मादि

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

६८

68 ननुरार भहतो

मसयाह

ऩुरुष

दे िरार भहतो

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

६९

69 कुभाय श्रे ष्ठ

धाद्रदङ्ग

ऩुरुष

चकनायामण श्रे ष्ठ

525

काठभाण्डौ

७०

70 ये खा अमधकायी

मसन्धुरी

भवहरा विश्वनाथ अमधकायी

425

काठभाण्डौ

रक्ष्भण याउत कुभी

2275

खुरा

2223

खुरा

Page 3 of 21

आ. ज.

जम्पभा

भधेशी

आ. ज.

आ. ज.

आ. ज.

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

दताा

योर

नॊ.

नॊ.

७१

71 याभ प्रसाद भहतो

मसयाहा

ऩुरुष

श्री याभऩृत भहतो

७२

72 चक्तण्डयाज खत्री

उदमऩुय

ऩुरुष

धनयाज खत्री

७३

73 रुन्जता ढकार

गुल्भी

भवहरा झविरार ढकार

४९६

74 प्रकाश जॊग श्रे ष्ठ

क्तचतिन

ऩुरुष

मफय फहादुय श्रे ष्ठ

७५

75 ऩेम्पफा शेऩाा


ता्रेजङ्ग

ऩुरुष

मभङभा शऩाा

७६

76 नविन कुभाय काभती

मसयाह

ऩुरुष

याजदे ि काभती

खुरा

७७

77 रार फहादुय फुढा

जुम्परा

ऩुरुष

याभ फहदुय फुढा

७८

78 सयोज कुभाय भण्डर

धनुषा

ऩुरुष

श्री याभ नन्दन भण्डर

७९

79 सुदशान थाऩा

तनहु

ऩुरुष

धनु फहादुय थाऩा ऺेत्री

८०

80 गोविन्द फहादुय खत्री

सल्मान

ऩुरुष

जमयाभ कुभाय खत्री

८१

81 मबिभ ब ुसार

दाङ्ग

ऩुरुष

मादि प्रसाद ब ुसार

८२

ु ा फुजाा
82 भेनक

इराभ

८३

83 कृष्ण फहादुय विष्ठ

८४

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना

सभूवह्विविध ,

(क्तजल्रा)

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

यमसद नॊ.

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

खुरा
2196

भधेशी
भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

2388

खुरा

425

काठभाण्डौ

2381

खुरा

425

काठभाण्डौ

भवहरा ऩूणाा फहादुय फुजाा

2401

खुरा

525

काठभाण्डौ

रुकुभ

ऩुरुष

मसह फहादुय विि

2389

खुरा

425

काठभाण्डौ

ा फुढाथोकी
84 अजुन

याभेछाऩ

ऩुरुष

हयी कुभाय फुढाथोकी

2385

खुरा

425

काठभाण्डौ

८५

85 ऩिन याई

मसन्धुरी

ऩुरुष

मसतायाभ याई

2387

खुरा

425

काठभाण्डौ

८६

86 याजु याई

ु ासबा
सॊ खि

ऩुरुष

चन्ि फहादुय याई

2384

खुरा

525

काठभाण्डौ

८७

87 सारयका न्मौऩाने

सुनसयी

भवहरा शुयेश न्मौऩाने

2406

खुरा

425

काठभाण्डौ

८८

88 दे ि फहादुय फटारा

रुकुभ

ऩुरुष

केसय फटारा

खुरा

425

काठभाण्डौ

८९

89 सॊ द्रदऩ शभाा

सुखेत

ऩुरुष

नन्दयाभ शभाा

2518

खुरा

425

काठभाण्डौ

९०

90 वििेक आचामा

सुखेत

ऩुरुष

प्रेभ कुभाय आचामा

2514

खुरा

425

काठभाण्डौ

९१

91 फमरयाभ सहनी

यौतहट

ऩुरुष

ु न सहनी
बट

2578

खुरा

525

काठभाण्डौ

९२

92 रयजन कायजीत

ऩुरुष

फौकुणठ कायजीत

खुरा

425

काठभाण्डौ

९३

93 अभन यक्तित

काठभाण्डौ

ऩुरुष

भहन दास यॊ क्तजत

खुरा

425

काठभाण्डौ

९४

94 यभेश कुभाय मयी

रुकुभ

ऩुरुष

कुष्ण फहादुय मयी

खुरा

425

काठभाण्डौ

काठभाण्डौ

503

66/०७२-७३

2086

2501

Page 4 of 21

भधेशी

आ. ज.

आ. ज.

भधेशी

दस्तखत

दताा नॊ डफर ऩये कोरे 496 भा दताा गरयएको

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

दताा

योर

नॊ.

नॊ.

९५

95 मतथायाज भल्र

सुखेत

ऩुरुष

दुगाा फहादुय भल्र

९६

96 याभेश्वय सुिार

बिऩुय

ऩुरुष

कुष्ण सुिार

९७

97 भदनकुभाय काकी

दै रख

ऩुरुष

माभ फहादुय काकी

९८

98 समफन खनार

काठभाण्डौ

ऩुरुष

९९

99 भनोज कुभाय मसॊ ह

मसयाहा

ऩुरुष

१०० 100 श्वेता चौधयी

काठभाण्डौ

भवहरा उभाकान्न चौधयी

१०१ 101 यविन्ि कुभाय चौधयी

भहोत्तयी

ऩुरुष

१०२ 102 सोभा फडार (साऩकोटा)

काठभाण्डौ

भवहरा तुरायाभ फडार

१०३ 103 अविस ऩोखये र

काठभाण्डौ

ऩुरुष

यभेश कुभाय ऩोखये र

2716।2715

१०४ 104 क्तजिध कुभाय ठाकुये

धनुषा

ऩुरुष

धुयन ठाकुय

2728।2729।2730
खुरा

१०५ 105 याकेश त्िामना

बिऩुय

ऩुरुष

याज कुभाय त्िामना

2817।2817

खुरा

१०६ 106 रुऩक कुभाय काफ्रे

याभेछाऩ

ऩुरुष

द्रदनेश कुभाय काफ्रे

2841।2890

खुरा

१०७ 107 प्रबात कुभाय भक्तल्रक

धनुषा

ऩुरुष

याभ चन्ि भक्तल्रक

2760।2758

खुरा

१०८ 108 अयविन्द कुभाय मादि

सरााही

ऩुरुष

श्री मधनशेभ मादि

2763।2762।2761
खुरा

१०९ 109 सुयज कुभाय ऩौडे र

भोयङ्ग

ऩुरुष

याजेन्ि कु ऩौडेर

खुरा

११० 110 द्रदऩेश ताभाङ्ग

काठभाण्डौ

ऩुरुष

द्रदनेश ताभाङ्ग

खुरा

१११ 111 याभ विनम मादि

मसयाह

ऩुरुष

श्री चन्दे श्वय मादि

407।406

खुरा

११२ 112 िैध विक्र्भ भण्डर

सप्तयी

ऩुरुष

सुकदे ि भण्डर

2883

खुरा

११३ 113 अनुयोध धाभी

यौतहट

ऩुरुष

प्रभेश्वय धाभी

2955।2954।2953
खुरा

११४ 114 मसतायाभ चौधयी

सप्तयी

ऩुरुष

करानन्द चौधायी

2957।2956

११५ 115 यभेश अमधकायी

भकिानऩुय

ऩुरुष

नियाज अमधकायी

११६ 116 सुयेश कुभाय साह

सप्तयी

ऩुरुष

सुिास प्रसाद साह

3024।3026

खुरा

११७ 117 याजा याभ धुख्िा

बिऩुय

ऩुरुष

न्हुछे कुभाय धुख्िा

9100

११८ 118 सविना रामभछाने

गोयखा

भवहरा श्माभ प्रसाद रामभछाने

3120।3122

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना

सभूवह्विविध ,

(क्तजल्रा)

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

बयत खनार

खुरा

425

काठभाण्डौ

याभचन्ि भहतो

खुरा

525

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

425

काठभाण्डौ

भधेशी

525

काठभाण्डौ

भधेशी

525

काठभाण्डौ

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

भधेशी

525

काठभाण्डौ

भधेशी

525

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

यविरार चौधयी

खुरा

जम्पभा

2622

खुरा

खुरा
1756।1757

आ. ज.

भधेशी
आ. ज.

खुरा

खुरा

भधेशी

भधेशी
आ. ज.

आ. ज.

आ. ज.
भधेशी

खुरा

Page 5 of 21

भधेशी

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

खुरा

११९ 119 अमनर मादि

धनुषा

ऩुरुष

श्री याभ शॊकय मादि

3135।3136

खुरा

१२० 120 क्तजतेन्ि भहजान

सल्मान

ऩुरुष

गोऩार फहादुय भहजान

3020।3019

खुरा

१२१ 121 विश्वास रामभछाने

निरऩयासी

ऩुरुष

गोविन्ि प्रसाद रामभछाने

2802

खुरा

१२२ 122 सयोज कुभाय साह

धनुषा

ऩुरुष

सुयेन्ि कुभाय साह

खुरा

१२३ 123 क्तजतेन्ि शभाा

सरााही

ऩुरुष

क्तशि शॊकय ठाकुय

खुरा

१२४ 124 यभेश भहताया

रुकुभ

ऩुरुष

विष्णु भहताया

खुरा

१२५ 125 डम्पफय फहादुय ऩुन

जाजयकोट

ऩुरुष

मफय फहादुय ऩुन

खुरा

१२६ 126 भक्तन्दया भहजान

काठभाण्डौ

भवहरा सन्त फहादुय भहजान

3132।3133

१२७ 127 द्रदर कुभाय श्रे ष्ठ

ऩसाा

ऩुरुष

मफय फहादुय श्रे ष्ठ

3127।3128

१२८ 128 नविन ओरी

कैरारी

ऩुरुष

धन फ ओरी

खुरा

१२९ 129 चन्दन कुभाय मादि

मसयाह

ऩुरुष

याजेन्ि प्रसाद मादि

खुरा

१३० 130 फासुदेि मगयी

फद्रिमा

ऩुरुष

क्तशियाज मगयी

खुरा

१३१ 131 कभरेश ठाकुय

भहोत्तयी

ऩुरुष

सत्म नायामण ठाकुय

१३२ 132 कल्ऩना गुरुङ्ग ऺेत्री

फाग्रुङ्ग

भवहरा तुपान ऺेत्री

3168।3169

१३३ 133 गणेश प्रसाद चटौत

डडेरधुया

ऩुरुष

ताया दत्त चटौत

१३४ 134 वप्रतेश मसॊ ह

दाङ्ग

ऩुरुष

ऩुयन कुभाय मसॊ ह

दै रख

ऩुरुष

ऩदभ फ मफि

१३६ 136 द्रदऩेश थाऩा

काठभाण्डौ

ऩुरुष

द्रदऩक थाऩा

१३७ 137 प्रेभ फहादुय थाऩा

अधााखाॉची

ऩुरुष

भेघ फहादुय थाऩा

१३८ 138 एमरना थाऩाभगय

गोयखा

भवहरा भुक्ति फहादुय थाऩा

3287।3288

खुरा

१३९ 139 सन्तोष कुभाय भहतो

भहोत्तयी

ऩुरुष

दे ि नायामण भहतो

3345।3346

खुरा

१४० 140 ऩुणा फहादुय काकी

दै रख

ऩुरुष

ऩदभ रार काकी

3315।3318

१४१ 141 नविन चौधयी

यौतहट

ऩुरुष

मोगनायमण चौधयी

3317।3316

१४२ 142 कुसुभ कुभाय साऩकोटा

दै रख

ऩुरुष

यभेश कुभाय साऩकोटा

१३५ 135

नायामण कुभाय विि

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

1100

काठभाण्डौ

भधेशी

525

काठभाण्डौ

भधेशी

525

काठभाण्डौ

425

काठभाण्डौ

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

425

काठभाण्डौ

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

3198।3197

खुरा

425

काठभाण्डौ

9212।3211

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

आ. ज.

भधेशी

2873।2774

3033।3032

Page 6 of 21

भधेशी

आ. ज.
भधेशी

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

यमसद नॊ.

खुरा

ा मसॊ ह ठगन्ना
१४३ 143 अजुन

दाजुर
ा ा

ऩुरुष

रार मसॊ ह ठगन्ना

१४४ 144 धभेन्ि कुभाय साह

धनुषा

ऩुरुष

सुन्दय साह सुडी

3499

खुरा

१४५ 145 कभर प्रसाद अमधकायी

कास्की

ऩुरुष

नायामण प्रसाद अमधकायी

3513

खुरा

१४६ 146 मररम्पफय कुभाय चौधयी

सरााही

ऩुरुष

क्तजतन चौधयी

3313

खुरा

१४७ 147 यविन दाहार

तेह्रथुभ

ऩुरुष

ते जभान दाहार

3377

१४८ 148 शोबा कुभायी न्मौऩाने

झाऩा

भवहरा यिी रार न्मौऩाने

१४९ 149 गॊगा बण्डायी

गुल्भी

भवहरा शेषनायामणा बण्डायी

१५० 150 वििेक दे िकोटा

फद्रिमा

ऩुरुष

वटकायाभ दे िकोटा

१५१ 151 विशार जङ्ग शाही

कामरकोट

ऩुरुष

मफक्रभ शाही

१५२ 152 ऩुष्ऩा पुमार

काठभाण्डौ

१५३ 153 सद्रदऺा शभाा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

3369

खुरा

425

काठभाण्डौ

3378

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

भवहरा केदाय नाथ पुमार

खुरा

425

काठभाण्डौ

दाङ्ग

भवहरा सुम ा प्रकाश शभाा

खुरा

425

काठभाण्डौ

१५४ 154 तेजयाज के.सी

सुखेत

ऩुरुष

खुरा

425

काठभाण्डौ

१५५ 155 मररा दे िी गौतभ

तेह्रथुभ

भवहरा दर फहादुय गौतभ

खुरा

425

काठभाण्डौ

१५६ 156 सुमधय कुभाय झा

धनुषा

ऩुरुष

काभेश्वय झा

2511

खुरा

525

काठभाण्डौ

१५७ 157 मनयोज फैध

बिऩुय

ऩुरुष

सावहरा फैध

30

खुरा

525

काठभाण्डौ

१५८ 158 अशोक कुभाय ऩॊमडत

सप्तयी

ऩुरुष

भहे न्ि ऩॊ मडत

21

खुरा

525

काठभाण्डौ

१५९ 159 विष्णु प्रसाद अमाार

धाद्रदङ्ग

ऩुरुष

खडानन्द अमाार

425

काठभाण्डौ

१६० 160 द्रदनेश भहतो

सरााही

ऩुरुष

याभ विराश भहतो

61

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

१६१ 161 चन्दन प्रसाद यौमनमाय

ऩसाा

ऩुरुष

काभेश्वय प्रसाद यौमनमाय

3252 ,3253

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

१६२ 162 तुपान ऺेत्री

फाग्रुङ्ग

ऩुरुष

सकश फहादुय ऺेत्री

3167 , 3166

खुरा

425

काठभाण्डौ

१६३ 163 बगिती फेल्फासे

कवऩरफस्तु

भवहरा प्रकाश चन्ि अमधकायी

114

खुरा

425

काठभाण्डौ

१६४ 164 भमनषा श्रे ष्ठ

फाॉके

भवहरा यभेश ताभाङ्ग

113

खुरा

525

काठभाण्डौ

१६५ 165 अनु काफ्रे

क्तचतिन

भवहरा गोविन्द प्रसाद काफ्रे

171

खुरा

425

काठभाण्डौ

१६६ 166 ऩुष्कय याज उऩाध्माम

कैरारी

ऩुरुष

219

खुरा

425

काठभाण्डौ

ठु भान फहादुय खत्री

उद्धि याज उऩाध्माम

खुरा

जम्पभा

3567

153

भधेशी
भधेशी

भधेशी
आ. ज.
भधेशी

खुरा

Page 7 of 21

आ. ज.

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

१६७ 167 सॊ द्रदऩ भॊग्राती

काठभाण्डौ

ऩुरुष

सुयोज भॊ ग्राती

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

१६८ 168 उभेश खत्री

इराभ

ऩुरुष

कृष्ण फहादुय खत्री

218

खुरा

425

काठभाण्डौ

१६९ 169 विधान्ती चौयामसमा

ऩसाा

भवहरा हरयदे ि प्रसाद चौयामसमा

292

खुरा

525

काठभाण्डौ

१७० 170 द्रदऩक शाक्म

रमरतऩुय

ऩुरुष

खुरा

425

काठभाण्डौ

१७१ 171 जस्भीना ये ग्भी

सल्मान

भवहरा हरय प्रसाद ये ग्भी

423

खुरा

425

काठभाण्डौ

१७२ 172 भनोज कुभाय मादि

सप्तयी

ऩुरुष

याभ सुनय मादि

355

खुरा

525

काठभाण्डौ

१७३ 173 भनोज श्रे ष्ठ

रमरतऩुय

ऩुरुष

सत्माररार श्रे ष्ठ

372

खुरा

525

काठभाण्डौ

१७४ 174 सुमसर कुभाय मादि

धनुषा

ऩुरुष

विन्दे श्वय मादि

339

खुरा

525

काठभाण्डौ

१७५ 175 श्माभ कुभाय चौधयी

कैरारी

ऩुरुष

विष्णु प्रसाद चौधयी

3370

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

१७६ 176 विष्णु दे िी श्रे ष्ठ

काठभाण्डौ

भवहरा नेत्र विय श्रे ष्ठ

3376

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

१७७ 177 वकशोय भहजान

रमरतऩुय

ऩुरुष

405

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

१७८ 178 सक्तजता ताभाङ्ग

याभेछाऩ

भवहरा मबभ फहादुय ताभाङ्ग

104

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

१७९ 179 बािना गुयागाई

सुनसयी

भवहरा सुम ा प्रसाद गुयागाई

216

खुरा

425

काठभाण्डौ

१८० 180 श्री फहादुय गाहत भगय

रुऩन्दे ही

ऩुरुष

38

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

१८१ 181 सुमनता ताभाङ्ग

याभेछाऩ

भवहरा रुऩमसॊ ह ताभाङ्ग

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

१८२ 182 वटकायाज न्मौऩाने

जुम्परा

ऩुरुष

भक्तणकृष्ण न्मौऩाने

खुरा

425

काठभाण्डौ

१८३ 183 सुम ा प्रकाश उऩाध्माम

फझाङ्ग

ऩुरुष

नियाज उऩाध्माम

खुरा

425

काठभाण्डौ

१८४ 184 याभियण मादि

धनुषा

ऩुरुष

मभश्री रार मादि

खुरा

525

काठभाण्डौ

१८५ 185 साजन सुिार

बिऩुय

ऩुरुष

चन्ि कुभाय सुिार

खुरा

425

काठभाण्डौ

१८६ 186 वििश बण्डायी

रमरतऩुय

ऩुरुष

यभेश बण्डायी

खुरा

425

काठभाण्डौ

१८७ 187 सविना याई

ु ासबा
सॊ खि

भवहरा बऩु ध्िज याई

१८८ 188 अक्तस्भता ताभाङ्ग

मसन्धुऩाल्चोक

भवहरा रार फहादुय ताभाङ्ग

१८९ 189 सुधा अमधकायी

निरऩयासी

भवहरा ऩदभ ऩानी अमधकायी

136

खुरा

१९० 190 हरयकृष्ण भण्डर

सप्तयी

ऩुरुष

फच्च ु भण्डर

129

खुरा

ु ाई शाक्म
स्ि् जुजब

फाफुयाभ भहजान

ऩदभ फहादुय गाहत भगय

104 , 105
114

Page 8 of 21

भधेशी

भधेशी
आ. ज.
भधेशी

भधेशी

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

आ. ज.

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

१९१ 191 दे िी भामा खमतिडा

दोरखा

भवहरा विष्णु प्रसाद खमतिडा

137

खुरा

425

काठभाण्डौ

१९२ 192 बीभ फहादुय ताभाङ्ग

धाद्रदङ्ग

ऩुरुष

सुम ा फहादुय ताभाङ्ग

122

खुरा

425

काठभाण्डौ

१९३ 193 बगिान ओरी

रुकुभ

ऩुरुष

दे उयाभ ओरी

खुरा

425

काठभाण्डौ

१९४ 194 कृष्णभामा खमतिडा

दोरखा

भवहरा विष्णु प्रसाद खमतिडा

138

खुरा

425

काठभाण्डौ

१९५ 195 यभा गोताभे

काठभाण्डौ

भवहरा कृष्ण फहादुय गोताभे

140

खुरा

425

काठभाण्डौ

१९६ 196 द्रदऩेश विि

तनहु

ऩुरुष

हॊ श फहादुय विि

खुरा

425

काठभाण्डौ

१९७ 197 याक्तजि कुभाय झा

भहोत्तयी

ऩुरुष

श्री शोमबत झा

525

काठभाण्डौ

ु ा नेऩार
१९८ 198 ये णक

मसन्धुऩाल्चोक

425

काठभाण्डौ

१९९ 199 नुफ ाु शेऩाा

525

काठभाण्डौ

108

खुरा

भवहरा चीत्रनाथ नेऩार

139

खुरा

ु ासबा
सॊ खि

ऩुरुष

कभाठीरे शेऩाा

836 , 837

खुरा

२०० 200 यक्तन्जत कुभाय मसॊ ह

धनुषा

ऩुरुष

भसुधन मसॊ ह कोइयी

29

खुरा

425

काठभाण्डौ

२०१ 201 क्तचयिीिी दाहार

सुनसयी

ऩुरुष

नायामण प्रसाद दाहार

खुरा

425

काठभाण्डौ

२०२ 202 तुरसा दे िकोटा

मसन्धुरी

भवहरा उदि प्रसाद िेिकोटा

खुरा

425

काठभाण्डौ

२०३ 203 याजेश साह

यौतहट

ऩुरुष

खुरा

525

काठभाण्डौ

२०४ 204 ऩूजा थाऩा

बिऩुय

भवहरा यविन्ि थाऩा

425

काठभाण्डौ

२०५ 205 विजम कृष्ण कासुरा

बिऩुय

ऩुरुष

फार कृष्ण कासुरा

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२०६ 206 सक्तजन्ि श्रे ष्ठ

काठभाडै

ऩुरुष

याभ कुभाय श्रे ष्ठ

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२०७ 207 रुफेन खडगी

काभ्रे

ऩुरुष

हरय खडगी

खुरा

425

काठभाण्डौ

२०८ 208 ऩ्ऩु कुभाय मादि

सप्तहयी

ऩुरुष

याभदे ि प्रसाद मादि

खुरा

425

काठभाण्डौ

२०९ 209 अभन भहजान

रमरतऩुय

ऩुरुष

सानु कान्छा भहजान

खुरा

525

काठभाण्डौ

२१० 210 फिीप्रसाद साऩकोटा

मसन्धुरी

ऩुरुष

उदि प्रसाद साऩकोटा

४०

खुरा

425

काठभाण्डौ

२११ 211 मफभर अमधकायी

मसन्धुरी

ऩुरुष

याभकृष्ण अमधकायी

39

खुरा

425

काठभाण्डौ

२१२ 212 हका फहादुय थाऩा

फाग्रुङ्ग

ऩुरुष

क्तचत्र फहादुय थाऩा

खुरा

425

काठभाण्डौ

२१३ 213 याभशयण थाऩा

दोरखा

ऩुरुष

भान फहादुय थाऩा

खुरा

425

काठभाण्डौ

२१४ 214 विनम कुभाय चौधयी

फाया

ऩुरुष

केदाय नाथ प्रसाद

खुरा

525

काठभाण्डौ

रक्ष्भी प्रसाद साह

भधेशी
आ. ज.

भधेशी

खुरा

Page 9 of 21

आ. ज.

आ. ज.

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

२१५ 215 उद्रदत ऩोखये र

धनुषा

ऩुरुष

मऺ प्रसाद ऩोखये र

104

खुरा

425

काठभाण्डौ

२१६ 216 सॊ क्तजि सॊ ग्रौरा

झाऩा

ऩुरुष

वप्ररेचन सॊ ग्रौरा

217

खुरा

425

काठभाण्डौ

२१७ 217 चन्दन मादि

यौतहट

ऩुरुष

हभाकान्त याभ मादि

195

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

२१८ 218 वप्रमॊका कुभायी साह

सरााही

भवहरा याजवकशोय साह

196

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

२१९ 219 सौयब शभाा (दाहार)

सल्मान

ऩुरुष

नेत्र प्रकाश शभाा

खुरा

425

काठभाण्डौ

२२० 220 धभेन्ि चौधयी

यौतहट

ऩुरुष

मफन्दुश्वय चौधयी

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२२१ 221 दे उती ठे गा भगय

निरऩयासी

भवहरा मनभ फ ठे गा भगय

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२२२ 222 विशार ताभाङ्ग

मसन्धुरी

ऩुरुष

सरुऩ मसॊ ताभाङ्ग

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२२३ 223 विशार मफि

काठभाडै

ऩुरुष

फैंकुठ मफि

खुरा

425

काठभाण्डौ

२२४ 224 उदम ढु ङ्गाना

बिऩुय

ऩुरुष

यमफ प्रसाद ढु ङ्गाना

खुरा

425

काठभाण्डौ

२२५ 225 यणेश्वय कणा

सरााही

ऩुरुष

मफनम कुभाय रार

खुरा

525

काठभाण्डौ

२२६ 226 कृष्ण प्रसाद साऩकोटा

काभ्रे

ऩुरुष

सोभ प्रसाद साऩकोटा

खुरा

425

काठभाण्डौ

२२७ 227 हेभन्त बट्टयाई

इराभ

ऩुरुष

कृष्ण प्रसाद बट्टयाई

खुरा

425

काठभाण्डौ

२२८ 228 याभ शोबा फस्नेत

काभ्रे

भवहरा क्तशि याभ फस्नेत

खुरा

425

काठभाण्डौ

२२९ 229 कविता याई

खोटाङ्ग

भवहरा कामर ि याई

खुरा

425

काठभाण्डौ

२३० 230 दभन फखयीमा

कैरारी

ऩुरुष

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२३१ 231 सॊ गीता कुभायी रेखी

सप्तहयी

भवहरा सम्पऩूणाा चौधयी

2259।2958

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२३२ 232 याकेश कुभाय साह

यौतहट

ऩुरुष

श्री फासवकत कुभाय

480

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

२३३ 233 अमनर कुशिाहा

सरााही

ऩुरुष

चौधयी भहता

172

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

२३४ 234 ओभ प्रकाश मादि

मसयाहा

ऩुरुष

श्री श्रिणा कुभाय मदाि

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

२३५ 235 सुक्तजत श्रे ष्ठ

काठभाण्डौ

ऩुरुष

सुभन भान श्रे ष्ठ

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२३६ 236 सुयेश रार श्रे ष्ठ

धाद्रदङ्ग

ऩुरुष

सन्तभान श्रे ष्ठ

283

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२३७ 237 च ुडाभक्तण चौधयी

कञ्चनऩुय

ऩुरुष

गुरु प्रसाद चौधयी

309

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२३८ 238 काक्तशनाथ साह

धनुषा

ऩुरुष

बोरा साह

108

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

482।267

181

रारु याभ चौधयी

Page 10 of 21

भधेशी

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

खुरा

२३९ 239 विजमा बण्डायी

काठभाण्डौ

भवहरा कैराश बण्डायी

खुरा

२४० 240 यमभरा भोत्तान

याभेछाऩ

भवहरा चतुयभान राभा

खुरा

२४१ 241 हरयचन्ि गौतभ

मसन्धुऩाल्चोक

ऩुरुष

२४२ 242 मभना अमाार

गुल्भी

भवहरा चन्ि रार अमाार

२४३ 243 योक्तजना काकी के.सी

बिऩुय

भवहरा रक्ष्भण फहादुय काकी

२४४ 244 याधा गुप्ता

ऩसाा

भवहरा फागत प्रसाद साह (यौमनमाय)

२४५ 245 याजेन्ि कुभाय गुप्ता

कवऩरफस्तु

ऩुरुष

२४६ 246 सुवकन्ि कुभाय साह

धनुषा

२४७ 247 अयमफन्ि कुभाय ठाकुय

टोऩनाथ गौतभ

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

आ. ज.

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

102

खुरा

425

काठभाण्डौ

17

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

12

खुरा

याभ कुभाय गुप्ता

37।416

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

ऩुरुष

जम कुभाय साह

461

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

सरााही

ऩुरुष

श्री याभ फाफु ठाकुय

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

२४८ 248 अजम ताभाङ्ग

नुिाकोट

ऩुरुष

याभजी ताभाङ्ग

खुरा

525

काठभाण्डौ

२४९ 249 अ्सया फुढाथोकी ऩाण्डे

याभेछाऩ

भवहरा दर फहादुय फुढाथोकी

खुरा

425

काठभाण्डौ

२५० 250 विजम अमाार

रुऩन्दे ही

ऩुरुष

रक्ष्भण अमाार

82

खुरा

425

काठभाण्डौ

२५१ 251 प्रेभ सागय चौधयी

सप्तयी

ऩुरुष

चन्ि नायामण चौधयी

299

खुरा

525

काठभाण्डौ

२५२ 252 फृज वकशोय साह

यौतहट

ऩुरुष

अिध विहायी प्र ते री

111 , 502

खुरा

525

काठभाण्डौ

२५३ 253 दाभोदय ऻिारी

गुल्भी

ऩुरुष

शोबाखय ऻिारी

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

२५४ 254 फसन्त कुभाय चौधयी

दाङ्ग

ऩुरुष

िुक्तध्दभान चौधयी

30

खुरा

525

काठभाण्डौ

२५५ 255 शम्पब ु साह

ऩसाा

ऩुरुष

क्तशिनाथ साह ते री

30

खुरा

525

काठभाण्डौ

ऩुरुष

हका फहादुय शाही

266

खुरा

425

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

२५६ 256 प्रद्रदऩ शाही

काठभाण्डौ

आ. ज.

आ. ज.

आ. ज.
भधेशी
आ. ज.
भधेशी

२५७ 257 सुमसरा श्रे ष्ठ

मसन्धुरी

भवहरा दानस फहादुय श्रे ष्ठ

169

खुरा

२५८ 258 श्माभ फाफु याम मादि

यौतहट

ऩुरुष

याभाअम याम मादि

125

खुरा

२५९ 259 आमतस बट्टयाई

भकिानऩुय

ऩुरुष

याजेश बट्टयाई

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

425

काठभाण्डौ

425

काठभाण्डौ

२६० 260 सुमनता मतभक्तल्सना पुमार

काठभाण्डौ

भवहरा रक्ष्भण प्रसाद मतभक्तल्सना

30

२६१ 261 समफता मधभार

काठभाण्डौ

भवहरा रार फहादुय मधभार

538

ऩुरुष

315

२६२ 262 ऩुष्ऩयाज दुिाडी

धाद्रदङ्ग

केशियाज दुिाडी

Page 11 of 21

आ. ज.
भधेशी

आ. ज.
खुरा

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

२६३ 263 भनोज ऺेत्री

रुऩन्दे ही

ऩुरुष

याभ फहादुय ऺेत्री

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

२६४ 264 पाल्गुणी फयार

मसन्धुरी

ऩुरुष

भाधि प्रसाद फयार

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

२६५ 265 मसता कुभायी साह

जनकऩुय

भवहरा चन्िे श्वय साह

303

खुरा

525

काठभाण्डौ

२६६ 266 याभयाजा मनयौरा

सप्तयी

ऩुरुष

मफदुय प्रसाद मनयौरा

286

खुरा

425

काठभाण्डौ

२६७ 267 मनभार चौरागाई

भकिानऩुय

ऩुरुष

क्तशि प्रसाद चौरागाई

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

२६८ 268 सुयेन्ि गौतभ

भकिानऩुय

ऩुरुष

फोध गौतभ

खुरा

425

काठभाण्डौ

२६९ 269 अशोक थाऩा

स्माङ्गजा

ऩुरुष

गणेश फहादुय थाऩा

खुरा

425

काठभाण्डौ

२७० 270 मगता चौरागाई

मसन्धुरऩाल्चेक भवहरा मबभ कृष्ण शभाा चौरागाई

47

खुरा

425

काठभाण्डौ

२७१ 271 सरयता न्मौऩाने

रभजुङ्ग

भवहरा शैरेन्ि न्मैऩाने

443

खुरा

425

काठभाण्डौ

२७२ 272 अजुन
ा खमतिडा

भोयङ्ग

ऩुरुष

भाधि प्रसाद खमतिडा

खुरा

425

काठभाण्डौ

२७३ 273 भोहन ऻिारी

गुल्भी

ऩुरुष

चक्रभणी ऻिारी

खुरा

425

काठभाण्डौ

२७४ 274 नानी भैमा भहजान

काठभाण्डौ

भवहरा कृष्ण भहजान

खुरा

525

काठभाण्डौ

२७५ 275 याभेश्वय साह

यौतहट

ऩुरुष

खुरा

525

काठभाण्डौ

२७६ 276 अक्तस्भता दाहार

झाऩा

भवहरा मतथायाज दाहार

खुरा

425

काठभाण्डौ

२७७ 277 रेखभान याउत श्रे त्री

भकिानऩुय

ऩुरुष

मतथाभान याउत

खुरा

425

काठभाण्डौ

२७८ 278 सविन श्रे ष्ठ

रमरतऩुय

ऩुरुष

सुयेन्ि रार

खुरा

525

काठभाण्डौ

२७९ 279 सानुयाभ दाहार

अखरढु ङ्गा

ऩुरुष

ते ज प्रसाद दाहार

33

खुरा

425

काठभाण्डौ

२८० 280 द्रदऩक थाऩा

फाग्रुङ्ग

ऩुरुष

ननामसह थाऩा

34

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२८१ 281 सविन प्रजाऩमत

बिऩुय

ऩुरुष

हये याभ प्रजाऩमत

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२८२ 282 याज कुभाय चौधयी

मसयाह

ऩुरुष

अनन्दरार चौधयी

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२८३ 283 सन्दे श अिार

बिऩुय

ऩुरुष

ऩूण ा प्रसाद अिार

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२८४ 284 फसन्त फराभी

भकिानऩुय

ऩुरुष

अजुन
ा फराभी

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

२८५ 285 सुस्भा उप्रेती

रुऩन्दे ही

भवहरा याभ प्रसाद उप्रेती

खुरा

425

काठभाण्डौ

२८६ 286 विष्णु बट्टयाई

स्माङ्गजा

भवहरा योराकान्त बट्टयाई

खुरा

425

काठभाण्डौ

श्री नन्ि रार साह
133।

193।191

75

Page 12 of 21

भधेशी

आ. ज.
भधेशी

आ. ज.

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

२८७ 287 अजुन
ा कुभाय याउत

इराभ

ऩुरुष

अग्नी प्रसाद याउत

२८८ 288 ऩुरुषोतभ िाग्रे

नुिाकोट

ऩुरुष

टॊ क फहादुय िाग्रे

२८९ 289 सुभा चौधयी

क्तचतिन

भवहरा गौयी याभ चौधयी

२९० 290 याजन हुकाॉ

बिऩुय

ऩुरुष

याभ हुकाॉ

२९१ 291 सुमनता याई

झाऩा

२९२ 292 नन्दवकशोय मादि

यमसद नॊ.

133

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

339

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

भवहरा राइन फहादुय याई

291

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

धनुषा

ऩुरुष

याभ मादि

211

खुरा

525

काठभाण्डौ

२९३ 293 उभेश मधभार

फाया

ऩुरुष

खडका फ मधभार

खुरा

425

काठभाण्डौ

२९४ 294 द्रदऩकनाथ िाग्रे

बिऩुय

ऩुरुष

केदाय प्रसाद िाग्रे

खुरा

425

काठभाण्डौ

२९५ 295 भहेश ऩौडेर

याभेछाऩ

ऩुरुष

भोहन ऩौडे र

खुरा

425

काठभाण्डौ

२९६ 296 श्री प्रसाद न्मौऩाने

भोयङ्ग

ऩुरुष

मुियाज न्माऩाने

खुरा

425

काठभाण्डौ

२९७ 297 सुमनर चौधयी

यौतहट

ऩुरुष

याभ सेिक चौधयी

खुरा

525

काठभाण्डौ

२९८ 298 सुभन ढु ङ्गना

झाऩा

ऩुरुष

मडल्री प्रसाद ढु ङ्गाना

खुरा

425

काठभाण्डौ

ु न उऩध्माम
२९९ 299 भधुसभ

ऩसाा

ऩुरुष

अमनता दे िी

खुरा

425

काठभाण्डौ

३०० 300 विक्रभ फरुिार

काठभाण्डौ

ऩुरुष

भधु फरुिार

खुरा

425

काठभाण्डौ

३०१ 301 द्रदनेश बण्डायी

काठभाण्डौ

ऩुरुष

गणेश फहादुय बण्डायी

खुरा

425

काठभाण्डौ

३०२ 302 सहदे ि चौधयी

दाङ्ग

ऩुरुष

बिन प्रसाद चौधयी

३०३ 303 याभफाफु चौधयी

यौतहट

ऩुरुष

अमभय चौधयी

३०४ 304 बेष फहादुय चौधयी

कैरारी

ऩुरुष

फभ फहादुय चौधयी

३०५ 305 बऩु ेन्ि प्रसाद जोशी

दाजुर
ा ा

ऩुरुष

नामायण दत्त जोशी

144

३०६ 306 कवऩर दे ि बट्ट

दाजुर
ा ा

ऩुरुष

दे ि दत्त बट्ट

145

३०७ 307 सम्पझना िाग्रे

तनहु

भवहरा कृष्ण यभण िाग्रे

३०८ 308 प्रभोद कुभाय मादि

सरााही

ऩुरुष

मफरास याम मादि

388

खुरा

३०९ 309 अमभत कुभाय मादि

धनुषा

ऩुरुष

फज फहादुय मादि

386

३१० 310 कुभाय बास्कय

धनुषा

ऩुरुष

ऩयभेश्वय बास्कय

540

223
505

Page 13 of 21

भधेशी

आ. ज.

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

भधेशी

525

काठभाण्डौ

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

दस्तखत

क्माये क्टय सवटावपकेट फाॉकी

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

३११ 311 सुमधय कुभाय शभाा

धनुषा

ऩुरुष

वकशोय कुभाय ठाकुय

538

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

३१२ 312 द्रदऩ नायामण गुप्ता

सप्तयी

ऩुरुष

याभेश्वय प्रसाद साह

523

खुरा

भधेशी

425

काठभाण्डौ

३१३ 313 योना रक्ष्भी भहजान

काठभाण्डौ

भवहरा कुर नायामण भहजान

खुरा

425

काठभाण्डौ

३१४ 314 जगदीश काकी

काठभाण्डौ

ऩुरुष

जगनाथ काकी

314

खुरा

425

काठभाण्डौ

३१५ 315 सुमसर भहजान

भकिानऩुय

ऩुरुष

मबभ फहादुय भहजान

396

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

३१६ 316 धभा फहादुय फुढा

सल्मान

ऩुरुष

ऩमतयाभ फुढा

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

३१७ 317 हरयकृष्ण विि


ता्रेजङ्ग

ऩुरुष

ऩशुया ाभ विि

317

425

काठभाण्डौ

३१८ 318 प्रक्तशस यत्न तुराधय

काठभाण्डौ

ऩुरुष

ऩायस यत्न तुराधय

86।1461।1470 खुरा

525

काठभाण्डौ

३१९ 319 फन्दना ढु ङगना

स्माङ्गजा

भवहरा िेद प्रसाद ढु ङगना

खुरा

425

काठभाण्डौ

३२० 320 वकशोय रयजार

म्पमादी

ऩुरुष

ु ानीश्वय रयजार
बि

खुरा

425

काठभाण्डौ

३२१ 321 प्रविन कुभाय मादि

मसयाह

ऩुरुष

विये न्ि कुभाय मादि

खुरा

525

काठभाण्डौ

३२२ 322 इन्ि कुभाय शाह ठकुयी

काभ्रे

ऩुरुष

अम्पफय फहादुय शाही

105

खुरा

425

काठभाण्डौ

३२३ 323 रोकेश बट्टयाई


ता्रेजङ्ग

ऩुरुष

प्रेभ फहादुय बट्टयाई

160

खुरा

425

काठभाण्डौ

३२४ 324 याभ कुिॉय

रमरतऩुय

ऩुरुष

मसतायाभ कुिॉय

329

खुरा

425

काठभाण्डौ

३२५ 325 कविन्ि भहजान

काठभाडौ

ऩुरुष

द्रदऩक भहजान

530

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

३२६ 326 सुजन प्रधान

काठभाडौ

ऩुरुष

सुयेन्ि प्रधान

327

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

३२७ 327 शयद ऩयाजुरी

क्तचतिन

ऩुरुष

ऩशुऩमत शभाा ऩयाजुरी

1563

खुरा

425

काठभाण्डौ

३२८ 328 नुभा कान्त ऩौडेर

दाङ

ऩुरुष

केशि याज ऩौडे र

खुरा

425

काठभाण्डौ

३२९ 329 मनरु कुभायी साह

यौतहट

भवहरा श्माभ सुन्दय साह तेरी

खुरा

425

काठभाण्डौ

३३० 330 हरय फहादुय फोहया

रुकुभ

ऩुरुष

141

खुरा

425

काठभाण्डौ

३३१ 331 कविता फस्नेत

ऩिात

भवहरा तुर फहादुय फस्नेत

77

खुरा

425

काठभाण्डौ

३३२ 332 सॊ द्रदऩ कुभाय साहु

यौतहट

ऩुरुष

श्माभ फहादुय साहु

2222

खुरा

525

काठभाण्डौ

३३३ 333 यभन याभ डाखुसी

बिऩुय

ऩुरुष

याजा याभ डाखुसी

30

खुरा

525

काठभाण्डौ

३३४ 334 द्रदऩक याज बट्ट

नुिाकोट

ऩुरुष

झकनाथ बट्ट

117

खुरा

425

काठभाण्डौ

फरक्तजत फोहया

Page 14 of 21

खुरा
आ. ज.

भधेशी

भधेशी
आ. ज.

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

३३५ 335 सुिणा तण्डुकाय

काठभाडौ

ऩुरुष

३३६ 336 ऩवित्रा नेऩार

ऩाल्ऩा

३३७ 337 सरयता घरे

फाफु/आभाको नाभ
रुऩक रार तण्डुकाय

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

यमसद नॊ.

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

274

खुरा

425

काठभाण्डौ

भवहरा भान फहादुय थाऩा

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

यसुिा

भवहरा सोनभ घरे

146

खुरा

525

काठभाण्डौ

३३८ 338 ज्मोती गुप्ता

सरााही

भवहरा यधुनाथ गुप्ता

30

खुरा

525

काठभाण्डौ

३३९ 339 प्रमनता भहजान

काठभाडौ

भवहरा प्रकाशभान भहजान

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

३४० 340 रयचा भहजान

काठभाडौ

भवहरा कृष्ण भहजान

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

३४१ 341 सुमधय कुभाय मादि

भहोत्तयी

ऩुरुष

291

खुरा

525

काठभाण्डौ

३४२ 342 श्रृजना डुम्र े

स्माङ्गजा

भवहरा खेभ कुणा

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

३४३ 343 ऩवित्रा मनयौरा

खोटाङ्ग

भवहरा याधाकृष्ण मनयौरा

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

३४४ 344 अञ्जु कॊडेर

काभ्रे

भवहरा हरय फहादुय कॊडेर

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

३४५ 345 सन्तोष फयार

कास्की

ऩुरुष

624

खुरा

425

काठभाण्डौ

३४६ 346 तुरसा थाऩा

झाऩा

भवहरा भनोयथ थाऩा

230

खुरा

425

काठभाण्डौ

३४७ 347 प्रद्रदऩ कुभाय साह

यौतहट

ऩुरुष

याभचन्ि साह

295

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

३४८ 348 सॊ तोस कुभाय मादि

भहोत्तयी

ऩुरुष

सुफेसय मादि

293

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

३४९ 349 ऩूणा फहादुय तभाङ्ग

रभजुङ्ग

ऩुरुष

याभचन्ि ताभाङ्ग

238

खुरा

525

काठभाण्डौ

३५० 350 कभरकेशयी छु माजु

बिऩुय

भवहरा भान काजी छु माजु

583

खुरा

425

काठभाण्डौ

351 351 याजेन्ि छु माजु

बिऩुय

ऩुरुष

525

काठभाण्डौ

352 352 ज्मोमत साह

फाया

353 353 उभेश मसग्दे र

भहन्थ मादि

रे खनाथ फयार

भानकाजी छु माजु

आ. ज.
भधेशी

भधेशी

आ. ज.

584

खुरा

भवहरा नायामण प्रसाद साह

505

खुरा

425

काठभाण्डौ

सरावह

ऩुरुष

श्री याभ फहादुय मसग्दे र

353

खुरा

425

काठभाण्डौ

354 354 सुफोध प्रसाद याउत

फाया

ऩुरुष

भैनेजय याउत

525

काठभाण्डौ

355 355 क्तचयनक्तजफी ऩौडेर

फाया

ऩुरुष

श्री होभ प्रसाद ऩौडेर

425

काठभाण्डौ

356 356 एक फहादुय याई

अखरढु ङ्गा

ऩुरुष

भुगा धन याई

525

काठभाण्डौ

357 357 टे केन्ि याई

धनकुटा

ऩुरुष

425

काठभाण्डौ

358 358 याभ नन्दन शयण चौधयी

सप्तयी

ऩुरुष

525

काठभाण्डौ

591।592

खुरा
368

खुरा

30

खुरा

अकने याई

429

खुरा

नन्कु चौधयी

640

खुरा

Page 15 of 21

आ. ज.

भधेशी
आ. ज.
आ. ज.

दस्तखत

आद्रदिासी जनजामतको सटावपकेट नबएको

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

यमसद नॊ.

खुरा

359 359 सॊ जीत कुभाय दास

धनुषा

ऩुरुष

याभ नायामण दास

359

खुरा

360 360 सन्तेष हेङ्गजु

बिऩुय

ऩुरुष

फासुदेि हेङ्गजु

636

खुरा

361 361 गोविन्द रार भानन्धय

बिऩुय

ऩुरुष

इन्िरार भानन्धय

487

362 362 ऩुण्मयाभ हेङ्गजु

बिऩुय

ऩुरुष

गोऩीरार हेङ्गजु

363 363 याधाकृष्णा ऩाठक

धाद्रदङ्ग

ऩुरुष

364 364 सयोज सुिार

बिऩुय

365 365 कृष्ण बि तरासी

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

525

काठभाण्डौ

आ. ज.

525

काठभाण्डौ बौचयभा ऩैसा नफुक्तझएको

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

30

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

क्तजत फहादुय ऩाठक

173

खुरा

425

काठभाण्डौ

ऩुरुष

ऩुष्म याभ सुिार

522

खुरा

425

काठभाण्डौ

बिऩुय

ऩुरुष

तुरसी कुभाय तरासी

351

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

366 366 श्माभ वकशोय चौधयी

मसयाह

ऩुरुष

रुि नायामण चौधयी

30

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

367 367 दुिेश श्रे ष्ठ

भकिानऩुय

ऩुरुष

उभेश रार श्रे ष्ठ

30

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

368 368 यभेश कुभाय थारु

फाया

ऩुरुष

मसतायाभ खाॉ थारु

30

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

369 369 याजेश गुबाजु

याभेछाऩ

ऩुरुष

ऩृथ्िी फहादुय गुबाजू

179

खुरा

आ. ज.

525

काठभाण्डौ

370 370 करािमत कुभायी फोहया

कॊचनऩुय

भवहरा हयक्तजत फोहया

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

371 371 दे ि प्रकाश उयाॉि

सुनसयी

ऩुरुष

फिी रार उयाॉि

30

खुरा

525

काठभाण्डौ

372 372 अमभताि मसॊ ह

सरााही

ऩुरुष

मधये न्ि मसॊ ह

175

खुरा

525

काठभाण्डौ

373 373 अमन भानन्धय

काठभाण्डौ

ऩुरुष

अभूल्म भानन्धय

311

खुरा

425

काठभाण्डौ

374 374 जॊग फहादुय नेऩारी

गुल्भी

ऩुरुष

यतन फहादुय नेऩारी

2902।2320

खुरा

425

काठभाण्डौ

375 375 सुमनर कुभाय साह

फाया

ऩुरुष

प्रबू साह

670।51

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

376 376 धभैन्ि कुभाय चौधयी

सप्तयी

ऩुरुष

भवह नायामण चौधयी

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

377 377 गोकुर कडेर

रुऩन्दे ही

ऩुरुष

मबभान्नद कडे र

खुरा

425

काठभाण्डौ

378 378 सुफेक्ष्मा मसॊ ह

बिऩुय

भवहरा सुयेन्ि फहादुय मस ठकुयी

खुरा

425

काठभाण्डौ

379 379 प्रविन थाऩा

रमरतऩुय

ऩुरुष

खुरा

425

काठभाण्डौ

380 380 श्रे मा मसॊ ह ठकुयी

बिऩुय

भवहरा काजी मसॊ ह ठकुयी

खुरा

425

काठभाण्डौ

381 381 कभर थाऩा ऺेत्री

अधाखाची

ऩुरुष

चन्ि फहादुय थाऩा ऺेत्री

खुरा

425

काठभाण्डौ

382 382 प्रमतक न्मौऩाने

नुिाकोट

ऩुरुष

मदु फहादुय न्मौऩाने

खुरा

425

काठभाण्डौ

30

धुि ा फहादुय थाऩा

50

Page 16 of 21

भधेशी

जम्पभा

आ. ज.
भधेशी

दस्तखत

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

यमसद नॊ.

खुरा

383 383 अजुन
ा कुभाय साह

ऩसाा

ऩुरुष

मनभार कुभाय साह

384 384 जमन्त वकशोय गोईत

सप्तयी

ऩुरुष

यमफन्ि नयामण गोईत

385 385 मसता नहकी

धाद्रदङ्ग

भवहरा याभप्रसाद नहकी

30

386 386 याजन शभाा

काठभाण्डौ

ऩुरुष

फाफुयाभ शभाा

387 387 भदन कुभाय याई

ु ासबा
सॊ खि

ऩुरुष

388 388 बयत याज जोशी

फझाङ्ग

389 389 सन्तोष कुभाय ठाकुय

669

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

फार कुभाय याई

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

ऩुरुष

खन्टे जोशी

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

मसयाह

ऩुरुष

ऩन्च ु ठाकुय

525

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

390 390 याभ स्िायथ भण्डर

मसयाह

ऩुरुष

श्री वकशोयी भण्डर

30

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

391 391 अशोक कुभाय साह

मसयाह

ऩुरुष

क्तशि नायामण साह

30

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

392 392 रयॊ की कुभायी गुप्ता

धनुषा

ऩुरुष

द्रदनानाथ गुप्ता

539

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

393 393 हरय कुभाय अमधकायी

काभ्रे

ऩुरुष

ऩूण ा फहादुय अमधकायी

104

खुरा

425

काठभाण्डौ

394 394 अक्तम्पिका ऩाठक

धाद्रदङ्ग

भवहरा रोकयाज ऩाठक

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

395 395 सविता ढकार

स्माङ्गजा

भवहरा रुक्भागत ढकार

344

खुरा

425

काठभाण्डौ

396 396 द्रदऩक जभकटे र

भकिानऩुय

ऩुरुष

भाई प्र जभकटे र

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

397 397 दीऩेन्ि कुभाय ठाकुय

धनुषा

ऩुरुष

श्री ईश्वय ना ठाकुय

30

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

398 398 याभ शयण ठाकुय

मसयाह

ऩुरुष

श्री गौयी ठाकुय

37

खुरा

भधेशी

525

काठभाण्डौ

399 399 सॊ जम श्रे ष्ठ

तनहुॉ

ऩुरुष

भोह रार श्रे ष्ठ

30

खुरा

425

काठभाण्डौ

४०० 400 मफभर फाॉमनमा

ु ासबा
सॊ खि

ऩुरुष

याभचन्ि फामनमा

205

खुरा

525

काठभाण्डौ

४०१ 401 द्रदऩेन्ि कॉ ु िय

कैरारी

ऩुरुष

भोहन फहादुय कॉ ु िय

408

खुरा

425

काठभाण्डौ

४०२ 402 भान फहादुय गुरुङ्ग

झाऩा

ऩुरुष

याभ फहादुय गुरुङ्ग

153

खुरा

525

काठभाण्डौ

४०३ 403 सरयक कभााचामा

बिऩुय

ऩुरुष

याभ फहादुय कभााचामा

25

खुरा

425

काठभाण्डौ

४०४ 404 कृष्ण केशयी प्रजाऩती

बिऩुय

भवहरा कृष्ण काजी प्रजाऩती

30

खुरा

525

काठभाण्डौ

४०५ 405 रुऩेश कुभाय श्रीिास्ति

यौतहट

ऩुरुष

जम नायामण श्रीिास्ति

30

खुरा

525

काठभाण्डौ

४०६ 406 याकेश श्रे ष्ठ

खोटाङ्ग

ऩुरुष

खगेन्ि कुभाय श्रे ष्ठ

30

खुरा

525

काठभाण्डौ

Page 17 of 21

आ. ज.
आ. ज.
आ. ज.
भधेशी
आ. ज.

दस्तखत

फेमसक अवपस ्माकेज य डाटाफेसको सटावपकेट आउन फाॉकी

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

65/०७२-७३

खुरा

आ. ज.
आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

४०७ 407 अभृत याना

फाया

ऩुरुष

याभ फहादुय याना

222

खुरा

४०८ 408 भहेश कुभाय भण्डर

सप्तयी

ऩुरुष

याभदे ि भण्डर

30

खुरा

४०९ 409 कृष्ण फहादुय यौल्मा

फझाङ्ग

ऩुरुष

बीभरार यौल्मा

30

४१० 410 सुद्रदऩ नेऩार

मसन्धुऩाल्चोक

ऩुरुष

द्रदधा प्रसाद नेऩार

30

४११ 411 याकेश भहजान

रमरतऩुय

ऩुरुष

श्माभकृष्ण भहजान

30

खुरा

४१२ 412 टोऩ फहादुय खड्का

गुल्भी

ऩुरुष

भान फहादुय खड्का

30

खुरा

४१३ 413 गीता मादि

भहोत्तयी

भवहरा श्माभ सुन्दय प्रसाद मादि

30

खुरा

४१४ 414 सयस्िती गैये

गुल्भी

भवहरा जमरार गैये

461

खुरा

425 काठभाण्डौ

४१५ 415 वियोत्तभ चन्ि दास

भोयङ्ग

ऩुरुष

सभय चन्ि दास

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४१६ 416 याभ शोबा दास चौधयी

भोयङ्ग

ऩुरुष

सत्रुघन दास चौधयी

30

खुरा

४१७ 417 नविन साऩकोटा

फाग्रुङ्ग

ऩुरुष

यभाकान्त साऩकोटा जैसी

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४१८ 418 सन्तोष ऩयाजुरी

काभ्रऩरान्चोक ऩुरुष

नायामण प्रसाद ऩयाजुरी

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४१९ 419 मभनाक्ऺी ऩन्त

गोयखा

भवहरा ईन्ि प्रसाद ऩन्त

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४२० 420 याभ कुभाय जोशी

काठभाण्डौ

ऩुरुष

रुि कुभाय जोशी

30

खुरा

आ. ज.

525 काठभाण्डौ

४२१ 421 रक्ष्भण चौधयी

कन्चनऩुय

ऩुरुष

ठागु चौधयी

30

खुरा

आ. ज.

525 काठभाण्डौ

४२२ 422 ऩिात कुभाय वि.क

कैरारी

ऩुरुष

सुन्दय विक

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४२३ 423 नविन आचामा

रुऩन्दे ही

ऩुरुष

एकायत्न उऩाध्माम

529

खुरा

425 काठभाण्डौ

४२४ 424 द्रदर कुभाय याई

धनकुटा

भवहरा अभरध्िज याई

534

खुरा

आ. ज.

525 काठभाण्डौ

४२५ 425 मनभमछरय शेऩाा

बोजऩुय

ऩुरुष

437

खुरा

आ. ज.

525 काठभाण्डौ

४२६ 426 अमनता क्तघमभये

फाग्रुङ्ग

भवहरा याभकृष्ण क्तघमभये

492

खुरा

425 काठभाण्डौ

४२७ 427 सॊ जम काकी

बोजऩुय

ऩुरुष

हका फहादुय काकी

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४२८ 428 रोहस प्रसाद मसग्दे र

मसन्धुरी

ऩुरुष

बिानी शॊकय मसग्दे र

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४२९ 429 कृवि सागय

काठभाण्डौ

भवहरा ऻान कुभाय मादि

333

खुरा

425 काठभाण्डौ

४३० 430 मोगेश मोगी

फाॉके

ऩुरुष

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

मनभा शेऩाा

प्रेभनाथ मोगी

Page 18 of 21

कैवपमत

525

काठभाण्डौ

525

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

खुरा

425

काठभाण्डौ

भधेशी

आ. ज.

दस्तखत

पभाको २५ रुऩैमा नमतये को

525 काठभाण्डौ
425 काठभाण्डौ
भधेशी

भधेशी

525 काठभाण्डौ

525 काठभाण्डौ

पभाको 25 बौचय नॊ 55 भा मतये को ऩछामड रे खेको छ ।

पभाको 100 फढी रुऩैमा मतये को

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

४३१ 431 रुि प्रसाद गैये

अघााखाॉची

ऩुरुष

क्तशिरार गैये

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४३२ 432 विनोद श्रे ष्ठ

काठभाण्डौ

ऩुरुष

बि कृष्ण श्रे ष्ठ

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४३३ 433 गामत्री ऩौड्यार

स्माङ्गजा

भवहरा उभा कान्त ऩौडेर

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४३४ 434 घनश्माभ ऩुराभी भगय

भोयङ्ग

ऩुरुष

भेख फहादुय ऩुराभी भगय

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४३५ 435 श्रीधय रयसार

रमरतऩुय

ऩुरुष

ु न रयसार
भधुसद

429

खुरा

425 काठभाण्डौ

४३६ 436 मादि ऻिारी

गुल्भी

ऩुरुष

च ुन प्रसाद ऻिारी

165

खुरा

425 काठभाण्डौ

४३७ 437 अजम कुभाय भण्डर

धनुषा

ऩुरुष

ऩिन कुभाय भण्डर

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४३८ 438 अिधेस कुभाय साह

धनुषा

ऩुरुष

याभ चन्ि साह

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४३९ 439 यन्जन ऩाण्डे

भकिानऩुय

ऩुरुष

सानु काजी ऩाण्डे

321

खुरा

425 काठभाण्डौ

४४० 440 कभर खड्का थोकी

फद्रदामा

ऩुरुष

प्रेभ फहादुय सुनाय

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४४१ 441 अभृता थाऩा

रुकुभ

भवहरा फीय फहादुय थाऩा

417

खुरा

425 काठभाण्डौ

४४२ 442 सन्तोष सहनी

यौतहट

ऩुरुष

याभ आक्तशष सहनी

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४४३ 443 याभदयश ऩाण्डेम

भहोत्तयी

ऩुरुष

उऩेन्ि ऩाण्डे म

99

खुरा

४४४ 444 कुभाय न्मौऩाने

दाङ्ग

ऩुरुष

मसतायाभ न्मौऩाने

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४४५ 445 दे िकी जोशी

ुा ा
दाचर

भवहरा भोहन दे ि जोशी

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४४६ 446 कल्ऩना घमता

रुकुभ

भवहरा रयभ फहादुय घमता

30

खुरा

४४७ 447 याज कुभाय मादि

सप्तयी

ऩुरुष

क्तशि नायामण मादि

499

खुरा

४४८ 448 समफता कुभायी ओरी

रुकुभ

ऩुरुष

यण फहादुय ओरी

421

खुरा

425 काठभाण्डौ

४४९ 449 प्रज्जिर प्रकाश श्रे ष्ठ

सुनसयी

ऩुरुष

याभकृष्ण श्रे ष्ठ

574

खुरा

425 काठभाण्डौ

४५० 450 सरु याजथरा

बिऩुय

भवहरा मभरकाजी याजथरा

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४५१ 451 भुकेश याजथरा

बिऩुय

ऩुरुष

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४५२ 452 ऻानु थाऩा

काभ्रऩरान्चोक भवहरा वहक्भत मस थाऩा

684

खुरा

425 काठभाण्डौ

४५३ 453 भमनषा नेऩार

धाद्रदङ्ग

भवहरा धानेश्वय नेऩार

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४५४ 454 हरय अमधकायी

कास्की

ऩुरुष

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

मभरकाजी याजथरा

चेतनायामण शभाा अमधकायी

Page 19 of 21

भधेशी

आ. ज.

कैवपमत

दस्तखत

खुरा भात्र ऩैसा फवढ मतये को

525 काठभाण्डौ

525 काठभाण्डौ
भधेशी

525 काठभाण्डौ

कम्प्मुटयको सवटावपकेट नबएको

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

कैवपमत

४५५ 455 सुमनता मोगी

फद्रिमा

भवहरा कृष्ण प्रसाद मोगी

55

खुरा

425 काठभाण्डौ 100 फवढ मतये को

४५६ 456 नये न्ि याज घरे

खोटाङ्ग

ऩुरुष

द्रदर फहादुय घरे

30

खुरा

425 काठभाण्डौ २५ नऩुगेको

४५७ 457 अॊकुय फेल्फासे

अघााखाॉची

ऩुरुष

केदाय फेल्फासे

30

खुरा

425 काठभाण्डौ

४५८ 458 नीयज कुभाय ओझा

कवऩरफस्तु

ऩुरुष

यविन्ि नाथ ओझा

53

खुरा

४५९ 459 जॊग फहादुय गुप्ता

कवऩरफस्तु

ऩुरुष

याभदे ि प्रसाद ते री

54

४६० 460 याभ वकशोय साह

धनुषा

ऩुरुष

श्री मनिास साह

94

खुरा

४६१ 461 नविन क्तघमभये

याभेछाऩ

ऩुरुष

डोयप्रसाद क्तघमभये

187

खुरा

४६२ 462 दे िानन्द साह

मसयाहा

ऩुरुष

मोगीरार साह

173

खुरा

४६३ 463 गामत्री कुभायी ऩौड्यार

निरऩयासी

भवहरा ठाकुय प्रसाद अमधकायी

65

खुरा

825 काठभाण्डौ जम्पभा 1425 मतये को

४६४ 464 अक्तश्वनी कुभाय शभाा

रमरतऩुय

ऩुरुष

170

खुरा

825 काठभाण्डौ

४६५ 465 याखी कुभायी

भहोत्तयी

भवहरा श्री जम नायामण ठाकुय

206

खुरा

भधेशी

1025 काठभाण्डौ

४६६ 466 मफष्णु कुभाय यौमनमाय

सप्तयी

ऩुरुष

जम प्रसाद यौमनमाय

30,15

खुरा

भधेशी

1025 काठभाण्डौ

४६७ 467 साजन श्रे ष्ठ

काठभाण्डौ

ऩुरुष

नन्द कुभाय श्रे ष्ठ

88

खुरा

४६८ 468 दुगाा दन्त जोशी

कैरारी

ऩुरुष

दे फ दन्त जोशी

30

खुरा

४६९ 469 मधयज कुभाय दे ि

सप्तयी

ऩुरुष

अशोक कुभाय दे ि

9

खुरा

४७० 470 सन्तोष याई

ु ासबा
सॊ खि

ऩुरुष

प्रेभ फहादुय याई

126

खुरा

४७१ 471 शम्पब ु भहतो

सप्तयी

ऩुरुष

याभ िरी भहतो

102

खुरा

825 काठभाण्डौ

४७२ 472 मफखा याज मड.सी

सुखेत

ऩुरुष

गोखा फहादुय डाॉगी

30

खुरा

825 काठभाण्डौ

४७३ 473 सयस्िती खड्का

रमरतऩुय

भवहरा हरय फहादुय खड्का

9

खुरा

825 काठभाण्डौ

४७४ 474 ऩुरुषोतभ चौधयी

मसयाहा

ऩुरुष

दे ि नायामण चौधयी

57

खुरा

४७५ 475 अभये श चौधयी

सप्तयी

ऩुरुष

ऩयशुयाभ चौधयी

35

खुरा

४७६ 476 विनोद नेम्पफाङ्ग

ऩाॉचथय

ऩुरुष

सै न फहादुय नेम्पफाङ्ग

84

खुरा

४७७ 477 भहेश प्रसाद करिाय

यौतहट

ऩुरुष

जीमारार साह करिाय

217

खुरा

४७८ 478 भुगा याभ याई

उदमऩुय

ऩुरुष

उत्तय फहादुय याई

97

खुरा

याजेन्ि कुभाय शभाा

Page 20 of 21

भधेशी

1025 काठभाण्डौ

भधेशी

825 काठभाण्डौ

भधेशी

1025 काठभाण्डौ

दस्तखत

क्माये क्टय सवटावपकेट 11 य 12 को फाॉकी

825 काठभाण्डौ
भधेशी

आ. ज.

1025 काठभाण्डौ

1025 काठभाण्डौ
825 काठभाण्डौ
भधेशी

आ. ज.

1025 काठभाण्डौ

आ. ज.

1025 काठभाण्डौ
भधेशी

आ. ज.

1025 काठभाण्डौ
1025 काठभाण्डौ

भधेशी
आ. ज.

1025 काठभाण्डौ

1025 काठभाण्डौ
1025 काठभाण्डौ

9. Senior_Asst._Computer-5

दयखास्त दताा विियण एिभ् दयखास्त स्िीकृत नाभािरी
सेिा् प्राविमधक,
दताा

योर

नॊ.

नॊ.

उम्पभेदिायको नाभ, थय

ठे गाना
(क्तजल्रा)

सभूवह्विविध ,

तह् ५,

ऩद् िरयष्ठ सहामक (कम्प्मू टय)
64/०७२-७३

मरङ्ग

फाफु/आभाको नाभ

यमसद नॊ.

विऻाऩन प्रकाशन मभमत: २०७३।३।४, गो.ऩ. दै मनक (सूचना नॊ. ५/२०७२-७३)

खुरा

65/०७२-७३

आ. ज.

66/०७२-७३

भधेशी

जम्पभा

ऩयीऺा

दस्तुय

केन्ि

४७९ 479 कृष्ण सुन्दय श्रे ष्ठ

बिऩुय

ऩुरुष

हरय फहादुय श्रे ष्ठ

30

खुरा

४८० 480 समतश कुभाय चौधयी

ऩसाा

ऩुरुष

उभा शॊकय चौधयी करिाय

30

खुरा

४८१ 481 ऩदभा क्तज.सी

काठभाण्डौ

भवहरा क्तखभ फहादुय क्तज.सी

9

खुरा

४८२ 482 विनोद कुभाय भहतो

मसयाहा

ऩुरुष

सोनकी भहतो

214.3

खुरा

४८३ 483 क्तशियाभ याजबण्डायी

काठभाण्डौ

ऩुरुष

केशियाभ याजबण्डायी

28

खुरा

४८४ 484 सुमभत कुभाय दास

धनुषा

ऩुरुष

याभ सकर दास

127

खुरा

४८५ 485 द्रदऩेश गुप्ता

सप्तयी

ऩुरुष

दे ि प्रसाद गुप्ता

30

४८६ 486 सौयक रम्पसार

बिऩुय

ऩुरुष

याभ विनोद रम्पसार

30

खुरा

४८७ 487 याभजी काऩय

भहोत्तयी

ऩुरुष

नागेन्ि काऩय

30

खुरा

४८८ 488 मनभारा ऩक्तण्डत

धाद्रदङ्ग

भवहरा नेत्र फहादुय ऩक्तण्डत ऺेत्री

25

खुरा

825 काठभाण्डौ

४८९ 489 क्तशियाज फगारे

स्माङ्गजा

ऩुरुष

हरय प्रसाद फगारे

30

खुरा

825 काठभाण्डौ

४९० 490 याजन कुभाय श्रे ष्ठ

याभेछाऩ

ऩुरुष

श्माभ कुभाय श्रे ष्ठ

30

खुरा

४९७ 491 नमभता कुिय ऺेत्री

भकिानऩुय

ऩुरुष

ऩूण ा फहादुय खत्री ऺेत्री

४९२ 492 यक्तन्जत कुभाय ऩटे र

यौतहट

ऩुरुष

मसतायाभ कुभी

35

खुरा

४९३ 493 मफशेषभान मसॊ ह

धनुषा

ऩुरुष

सुयेन्िभान मसॊ ह

38

खुरा

४९४ 494 समभय गौतभ

सुखेत

ऩुरुष

रक्ष्भी प्रसाद गौतभ

40

खुरा

आ. ज.

दस्तखत

1025 काठभाण्डौ
भधेशी

1025 काठभाण्डौ
825 काठभाण्डौ

भधेशी

1025 काठभाण्डौ
825 काठभाण्डौ

भधेशी

1025 काठभाण्डौ

भधेशी

825 काठभाण्डौ
825 काठभाण्डौ

भधेशी

आ. ज.

1025 काठभाण्डौ फवढ मतये को
नागरयकताको पोटोकऩी ऩेश नगये को

1025 काठभाण्डौ

खुरा

Page 21 of 21

कैवपमत

425 काठभाण्डौ
भधेशी
आ. ज.

1025 काठभाण्डौ
1025 काठभाण्डौ
825 काठभाण्डौ

9. Senior_Asst._Computer-5